Abdulkadir GÜL 1 OSMANLI DÖNEMİ DERSİM İN ISLAHI ÇERCEVESİNDE YAPILAN İMAR FAALİYETLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Abdulkadir GÜL 1 OSMANLI DÖNEMİ DERSİM İN ISLAHI ÇERCEVESİNDE YAPILAN İMAR FAALİYETLERİ"

Transkript

1 Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 8, Aralık 2014, s Abdulkadir GÜL 1 OSMANLI DÖNEMİ DERSİM İN ISLAHI ÇERCEVESİNDE YAPILAN İMAR FAALİYETLERİ Özet Bu makale, Osmanlı modernleşmesi döneminde imparatorluk topraklarında yaşanan imar faaliyetlerinin Dersim Sancağına yansımalarını konu edinmektedir. Dersim in nasıl ıslah edileceği hakkında yazılmış bütün layihalarda, yol ve haberleşmenin, diğer ıslahatların temelini oluşturduğu vurgusu hep görülür. Merkezileşme, asker celbi, vergi toplanması, devlet kurumlarının tesisi ve işlerliği, güvenlik, ticaret, istihdam, medenileştirme, eğitim, ziraat ve madencilik gibi daha birçok ıslahatın ulaşım ve haberleşmenin sağlanmasıyla, mümkün olabileceği ifade edilmiştir. Dersim de imar ve bayındırlık faaliyetlerinin tamamlanmasıyla, normalleşmenin sağlanacağı ümit edilmekteydi. Dersim de bu dönem, hayata geçirilmeye çalışılan imar faaliyetleri iki başlık altında toplanabilir. Birinci başlık altında, hükümet konakları, kışlalar, hapishaneler ve belediye binalarının inşa süreci incelendi. Devlet kurumlarının oluşturulması sayesinde, uzun yıllar başına buyruk yaşamış yerel güçlerin iktidar alanları daraldı ve devlet erkini ispat bu şekilde etti. Bu kurumlar, bölgede devletin varlığının somut bir göstergesi olarak planlamış, hemen hemen tamamı inşası tamamlandı. İkinci başlık altında, büyük imar faaliyetlerinden olan yol, köprü, telgraf hatları ve telgrafhanelerin inşa süreci irdelendi. Bu gruba dâhil olan imar faaliyetlerinin bir kısmı geçte olsa tamamlana bildi. Bir kısmı ise ya yarım kaldı veya hiç inşaatına bile başlanamadı. Bu yatırımlar ianeler veya devlet bütçesinden karşılanarak finanse edildi. İmar faaliyetlerinin sürdürülmesinde devlet, bölge yöneticileri ve ileri gelenlerini sorumlu tuttu. Ayrıca imar faaliyetlerinde plan, keşif ve harita gibi teknik işler ise 4. Ordu komutanlığı personeli tarafından yapıldı. Devlet, bu dönem Dersim de büyük bir kalkınma çabası içerisine girdi ve kısmen de başarılı oldu. Anahtar Kelime: Dersim, Yol, Haberleşme, İmar, Islahat, Modernleşme. 1 Doç. Dr., Erzincan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler ABD,

2 9 Osmanlı Dönemi Dersim in Islahı Çercevesinde Yapılan İmar Faaliyetleri RECONSTRUCTION OPERATIONS WITHIN THE FRAMEWORK OF THE OTTOMAN PERIOD IMPROVEMENT OF DERSIM Abstract This article discusses the reflections of the reconstruction operations took place in Ottoman Empire to Dersim Sanjak in the Ottoman modernization period. The emphasis that transportation and communication underlie the other reconstruction operations is seen in all reports written on how to improve Dersim. It is mentioned in these reports that improvements in centralization, conscription, collection of taxes, establishment of governmental agencies and their operability, security, trade, employment, civilization, education, agriculture and metallurgy or any other field can be realized only after transportation and communication networks are established. It was expected that normalization could be ensured after reconstruction and public works were completed. The reflections of the reconstruction and public works throughout the empire, initiated with Tanzimat were also observed in Dersim, albeit late. The reconstruction operations in this period in Dersim can be grouped in two headings. The first heading is composed of government buildings, barracks, prisons and municipal buildings. Thanks to these government agencies, the area of power of the local authorities, those lived self-ordained for so long, was diminished where the state demonstrated its own power. These agencies were planned as the concrete signs of the existence of the state in the region and almost all of these buildings were constructed. Under the second heading the building processes of roads, bridges, telegraph lines and offices, as great reconstruction operations, were examined. Some of these reconstruction operations under this heading were also completed, albeit late. On the other hand some others were mired down while construction for some had never been initiated. This reconstruction was financed by donations or government budget. The state gave the responsibility of running these reconstruction operations to the regional administrators and to the notables while had the 4 th Army personnel carry out the technique subjects like planning, exploration and mapping. In this period the state showed great effort in development activities in Dersim and ensured partial achievement. Key Words: Dersim, Road, Communication, Reconstruction, Reform, Modernization.

3 Abdulkadir Gül GİRİŞ Osmanlı Devleti Tanzimat la beraber, devlet yapılanmasında yeni bir dönem girdi. Devlet, artık taşrada yeni bir düzen kurarak, erkini en ücra köşelere kadar tesis etme gayreti içerisinde oldu. Bu yeni yapılanmanın en önemli evrelerinden biri ise imar ve bayındırlık işleriydi. İmparatorluğun diğer yerlerinde olduğu gibi Dersim de de takip edilen yeni politikaların yansımaları görülmeye başladı. Öncelikle Dersim in nasıl ıslah edileceği dair hazırlıklar yapıldı. Daha sonra ise, bölgedeki durumun tespiti ve çözüm önerilerinin içeren raporlar kaleme alındı. Bu hususta ki raporların müşterek görüşü, imar ve bayındırlık faaliyetlerinin acilen Dersim de hayata geçirilmesiydi. 2 Islahat raporlarında, yapılması tavsiye edilen imar ve bayındırlık işleri: 1. Hükümet konaklarının inşası, 2. Kışla inşası, 3. Hastane ve hapishane inşası, 4. Yol inşaatı 5. Telgraf hattı ve telgrafhane inşası, 6. Yol üzerinde karakol, köprü ve hanlar inşası şeklindeydi. Bunların yanı sıra imar çalışmaları arasında da sayabileceğimiz eğitim kurumlarının inşası, kızılbaşlık, misyoner faaliyetler ve sünnileştirme meseleleriyle iç içe bir husus olup, bu çalışmanın sınırlarını oldukça aşan bir mevzudur. Yayına hazırlanan diğer bir çalışmamızda bu konu teferruatlı incelenmiştir 3. Yapılacak bu bayındırlık işleriyle, ticaretin gelişeceği, nüfus sayımlarının eksiksiz tamamlanacağı, güvenliğin sağlanacağı, eğitim faaliyetlerinin rahat yapılabileceği hatta Hıristiyan misyonerlerle mücadelede büyük avantaj sağlayacağı, vergilerin zamanında ve eksiksiz toplanacağı, asker alımlarının eksiksiz olacağı, eşkıya takibinin kolaylaşacağı, kıtlık dönemlerinde mal sevkiyatının etkin yapılacağı, halkın tarımsal faaliyetlerinin artırılacağı ve 2 Layihalar için bkz. BOA. (Başbakanlık Osmanlı Arşivi) Y.A.RES. (Yıldız Resmi Marûzat) 51/9. Lef.1, 3, 5, 7, (18 Eylül 1889);Y.PRK. KOM 7/59 (21 Haziran 1897), ((Yıldız Perakende Komisyonlar Marûzatı);Y.PRK. UM( (Yıldız Perakende Evrakı Umum Vilayetler Tahriratı) 32/108,(23 Eylül 1895); Y.EE.( Yıldız Esas Evrak) 131/34, (23 Ağustos 1895); İ.DH. (İradeler Dâhiliye) 1467/1326, (13 Haziran 1908)vb. 3 Dersim deki Kızılbaş gruplara yönelik geliştirilen bu politikalar, Tokat, Erzincan ve Sivas gibi Kızılbaş nüfusun yoğun meskûn olduğu yerlerdekilerden biraz farklı uygulanmıştır. Bu açıdan devletin, Dersim Kızılbaşlığına bakış açısı ile imparatorluğun diğer bölgelerinde meskûn olan ve fıkra-i dalle (Ana yoldan çıkmış zümre) olarak da adlandırılan, Yezidiler için yürütülen siyasete bakışı arasında benzerlik görülüyor. Raporların bir kısmı, bölgenin geri kalmışlığı ve güvenlik meselelerini, Kızılbaşlık ile ilişkilendirmektedir. Sünnileştirmek, Tahsis-i İtikad (İtikatları düzelmek), Tasfiye-i Ezhan (Zihinleri düzeltmek), Temdini (Medenileştirmek), İzale-i Vahşet (İlkelliğin ortadan kaldırılması) gibi çözüm önerileri bölgeye yönelik siyasetin temelini oluşturur. Eğitime dair çözüm önerileri şunlardır: 1. Sünnileştirmek, 2. Misyonerler faaliyetler ile mücadele etmek, 3. Bölgeye Zazaca Kur an-ı Kerim göndermek, 4. Tahsis-i İtikad (İtikatları düzelmek), 5. Tasfiye-i Ezhan (Zihinleri düzeltmek), 6. Temdini (Medenileştirmek), 7. İzale-i Vahşet (İlkelliğin ortadan kaldırılması), 8. Sıbyan ve rüştiye okulları açmak, 9. Aşiret ağaların çocuklarını İstanbul daki aşiret mekteplerine göndermek, 10. Camiler inşa etmek, 11. Dersim de bir muallim okulu açıp Zaza ca bilen gençlerden muallim yetiştirip, yine bölgede öğretmenlik yapmalarını sağlamak, 12. Bölge lisanını bilen Nakşî ve Mevlevi şeyhlerini buralara göndererek, bölgede misyonerlere karşı halkı eğitmek, 13. Seçilecek geçleri sınaî mektebine kaydetmek, 14. Çocukları ziraat ve ticaret mekteplerine göndererek iş sahibi olmalarını sağlamak ve devlete bağlı kişiler olarak yetiştirmek. Dersim sancağındaki eğitim kurumalarının miktarlarını, öğrenci sayıları, hoca isimleri, okulların hangi mevkilerde bulunduğu, yapılış tarihleri, ruhsat tarihleri ve masrafları (kuruş cinsinden) ağırlıklı olarak maarif ve vilayet salnamelerini esas alarak yapılan çalışmalar için bkz. Ünal Taşkın, Maarif Salnamelerinde Mamuratülaziz, JASSS, Volume 6 Issue 3, March 2013, s

4 11 Osmanlı Dönemi Dersim in Islahı Çercevesinde Yapılan İmar Faaliyetleri bunun çevre yerleşmelere sevk edileceği, hancılık ve madencilik gibi yeni istihdam alanlarının oluşacağı gibi daha birçok faydalarının olacağı ümit edildi. 2. DERSİM DE İMAR FAALİYETLERİ 2.1. Devlet Binaları 2.1.a. Hükümet Konağı Klasik dönem Osmanlı idarecileri yani sancak beyleri, kadılar veya defterdarlar gibi yöneticilerin, devlet işlerini gördükleri bugünkü anlamıyla binaları yoktu. Ancak kamuya ait işleri, kiraladıkları ve aynı zamanda ev olarak da kullandıkları konaklarda yürütmekteydiler. Bu konaklar bir nevi devlet dairesi gibi çalışırdı ve yöneticilere bağlı olan memurlar işleri burada görür, kayıtları burada tutarlardı. Diğer bir ifadeyle modern zamanlardaki gibi müesseseleşmiş belediye, vergi dairesi veya adliye binaları yoktu. İlk defa hizmet binalarının kiralama ve imar işleri, Tanzimat la İstanbul da başladı, kademe kademe taşraya doğru yayıldı. Merkez vilayet ve liva merkezlerinde hükümet konakları inşası yoluna gidildi ve hükümete bağlı çeşitli daireleri, burada toplanarak hizmet vermekteydi. Hükümet konakları için ilk olarak, idare biriminin merkezindeki bir kârgir (taştan yapılmış) bina kiralanırdı, sonra da mümkün olduğu hallerde inşa faaliyetlerine başlandı. 4 İmparatorluğun diğer bölgelerde olduğu gibi, Dersim Sancağının merkezi ve diğer kaza merkezlerinde hükümet konakları, ağaların mülkü olan kârgir binalar kiralanmak suretiyle oluşturuldu. Ancak Dersim de hem hükümet konağı hem de mülki amirlerin ev olarak kullanabilecekleri, uygun bir bina bulmak oldukça zordu. Mevcut olanların ise ya kiraları çok pahalı veya harabe bir durumdaydılar. Sancak merkezinin değişik tarihlerde Mazgirt, Hozat, Kemah, Ovacık gibi mahallere taşınması, bu yerlerde hükümet konakları tesisini zorunlu kıldı. Sancak merkezindeki yoğun yer değişikliği, genellikle kısa süreli oldu. Bunun temel sebebi, idari yapıdaki yeni düzenlemeler ve hükümet konaklarının güvenliği ile alakalıydı. Diğer taraftan yerel güçlerin kaza yönetici olmaları, idare merkezlerini kendi kazalarına taşıma arzuları, bu değişikliklerde etkili oldu. Dersim deki hükümet konaklarında zaptiye, polis, adliye, nafıa müdürlüğü, müftü, ticaret müdürlüğü, ziraat müdürlüğü ve defterdar gibi bürolar bulunuyordu. Bu konakta, vergi dairesi, mahkeme ve mutasarrıf odası, komutan odası gibi hem mülki, hem adli, hem de askeri birçok daire de hizmet vermekteydi. Ayrıca bu konakların yanına hastane, hapishane ve kışlanın daha sonra inşa edildiğini de görüyoruz. Bu durum bütün devlet kurumlarının bir arada olması düşüncesinin yanı sıra güvenlik kaygılarından kaynaklıdır. Dersim in merkezi Hozat ta kiralık bir hükümet konağının varlığına 1880 den önce rastlanır. 5 5 Haziran 1892 tarihine kadar Hozat ta kiralanmış bu konakta devlet hizmetleri yürütülüyordu. Bu tarihten sonra, belediye bütçesinin nakdi desteği ve yardımlar sayesinde yeni bir hükümet konağının inşası tamamlandı. 6 4 İlber Ortaylı, Osmanlı dan Günümüze Hükümet Konakları, (söyleşi-yöneten: Güven Birkan), 5 BOA. DH. MKT. (Dâhiliye Nezareti Mektubî Kalemi)1338/9. 6 BOA. DH. MKT.1957/59; 33/18.

5 Abdulkadir Gül 12 Diğer kazalarda hükümet konaklarının ilk defa hangi tarihte kiralandıkları veya inşa edildikleri hakkında bilgilere de sahibiz. Merkez kaza dışında ilk hükümet konağının oluşturulduğu kaza, Çemişgezek tir. Çemişgezek te önce bir bina kiralandı ve bağışlar ile 1880 de bir hükümet konağı inşa edildi. 7 6 Eylül 1885 tarihinde Mazgirt Sancağına bağlı Kuzucan kazasında bir konak, kiralanarak tamir edilip, hükümet konağı haline getirildi. Konak için 8795 kuruş harcandı. Zikrolunan konak oldukça harap bir vaziyette olduğundan, tamir masrafları tahmin edilenden fazla tutmuştur. Hatta tamir işlerinin tamamlanması için ek bütçeye ihtiyaç duyulmuştur. 8 6 Aralık 1885 tarihli diğer bir kayıtta, Hozat merkezinde, hükümet konağına bitişik, evrak ve defter-i hakani kayıtlarının muhafazası için, taş bir binanın inşası zorunlu görüldü. Bu münasebetle kârgir ek hizmet binası yapıldı Bu binanın 9355 kuruş 20 para tutan masrafı vilayet bütçesinden karşılandı. 9 2 Şubat 1886 tarihinde Pertek nahiye merkezinin eski yerine nakline karar verildi. Gerekçe olarak da, yeni nahiye merkezinin devamlı suretle Dersim eşkıyasının zulmü altında bulunduğundan ve halkın kasabayı terk etmek mecburiyetinde kaldığı ileri sürülmüştür. 10 Ayrıca, taşınılması istenen eski Pertek te, cami, okul, medrese olduğu ifade edilmektedir. Ahalinin ısrarla eski kasabaya taşınmak istemesinin bir diğer nedeni ise arazileri ve bahçelerinin yeni merkeze 1,5 saat mesafe uzakta olmasıydı. 11 Nahiye merkezinin nakli kuruş tutmakta, nakil ve hükümet konağının inşasına bu meblağ kifayet etmekte ve bu paranın karşılanması için Pertek ahalisi taahhütte bulunmaktadır Kasım 1886 tarihinde Mazgirt Sancak merkezinin diğer bir nahiyeye nakline karar verilmesi üzerine, yeni nahiyede bir konak kiralandı. Kiralanan konağın bedeli aylık 200 kuruş ve nahiyeye nakil ücreti ise 45 kuruş tutmuştur. Ancak yeni bir hükümet konağının inşası lüzumlu görüldüğünden, inşa edilecek konağın keşif ve planları yapılmıştır Ağustos 1887 deki diğer bir kayıtta, Mazgirt Sancağı merkezindeki hükümet konağı, kira olduğundan yeni bir hükümet konağına ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir. Bu münasebetle inşa edilecek hükümet konağının keşfinin yapılıp inşaat maliyetinin bildirilmesi istenmiştir Eylül 1890 tarihinde Dersim Sancağına bağlı Kızılkilise (Nazımiye), kazasında hükümet konağı inşa masrafının belediye tarafından karşılandığı görülür. Ancak belediye gelirleri bu inşaat masrafına kifayet etmediğinden, kalan diğer meblağ mal sandığından ödenmiştir. 15 Dersim deki hükümet konaklarının inşa veya kiralanma maliyetleri genellikle belediye gelirlerinden karşılanmıştır. 2.1.b.Kışla 7 BOA. DH. MKT. 1338/9. 8 BOA. İ.ŞD.( İrade Şikâyet Defterleri)77/4527. Lef.1, 2, 3. 9 BOA. İ.ŞD. 78/4609.Lef.1, 2, BOA. İ.ŞD. 79/4680. Lef. 1, BOA. DH. MKT.1408/ BOA. İ.ŞD. 79/4680. Lef BOA. İ.ŞD.84/4974. Lef.1, 2, BOA. DH. MKT.1438/ BOA. DH. MKT.1769/21; 327/28.

6 13 Osmanlı Dönemi Dersim in Islahı Çercevesinde Yapılan İmar Faaliyetleri Dersim Sancağının en belirgin özelliği, güvenliğin hiçbir dönem istenilen düzeyde sağlanamamış olmasıydı. Devlet, çeşitli defalar bölgede güvenliği tesis etmek için, askeri operasyonlar yapsa da, kış yaklaştığı zaman asker birliklerine katılmak üzere bölgeden geri çekilmek mecburiyetinde kalıyordu. Bu durum uzun kış dönemlerinde, Dersim in güvenliğini tehdit ediyordu. Hatta birçok raporda, Dersim de daima askeri birliklerin bulundurulmasının hayati derecede önemli olduğu belirtilmiştir. 16 Sancağın muhtelif mıntıkalarında kışlaların inşası, güvenliğin yılın her döneminde sağlanması açısından zorunluydu. Yönetici, memur ve ahalinin güvenliği ve ayrıca devletin erkini burada daha fazla hissettirebilmesinin, önemli bir yolu da askeri kışlaların inşasıydı. Bu münasebetle, Dersim de uygun görülen yerlere, kışlalar inşa edilmiş, eskilerin genişletilmiş veya tamirleri için çaba gösterilmiştir. Dersim de kışla yapımına dair ilk bilgi, 5 Temmuz 1849 tarihine aittir. Önceleri Ovacık ta planlanan kışlanın, keşif ve tetkikler sonucunda, Hozat ta inşasının daha uygun olacağına karar verilmiş ve kışla buraya inşa edilmiştir Haziran 1858 tarihinde ise inşa edilen bu kışlanın tamir ve genişletilmesinin gerekli olduğu belirtilmiştir. Bu münasebetle, Anadolu ordusundan Ferik Veli Paşa, Hozat a gelerek kışlayı genişletme işlemlerine başladı. Hatta bu kışlaların inşası için bir takım aşiretler, hem maddi ve hem de amele olarak yardımda bulundular. 18 Bu kışlanın münferit tarihlerde, yeniden tamir ve genişletilmiş olduğunu belgelerden takip etmekteyiz. 6 Şubat 1895 tarihinde kışlanın koğuşlarının inşasında kullanılmak üzere Harput kumandanı Mirliva Mustafa Naim tarafında 500 adet tahta gönderildi, ancak bu miktarın kâfi olmaması üzerine buna ilave olarak 235 adet daha sevk edildi. 19 Nihayet, kışlanın tamir ve genişletilmesinden ziyade, yeni bir kışlanın inşasının daha uygun olacağı fikrine varıldı. 10 Nisan 1895 tarihinde ise 200 neferlik iki kışla inşasına başlandı. 20 Ovacık ta önceden planlanıp ancak sonradan vazgeçilen kışlanın inşası, 1907 de yeniden gündeme geldi. Ovacık ın hâkim bir noktada olmasından dolayı, kışla inşasıyla güvenliğin daha iyi sağlanacağına karar verildi. Bu kışlanın yapılmasıyla, diğer kazaların eşkıya baskınlarından muhafaza edilmesi hedeflenmiştir c. Belediye Dersim Sancağındaki, belediye teşkilatları hakkında, sınırlı bilgilere ulaşıldı den önce Hozat ta belediye teşkilatının varlığına tesadüf ediyoruz. Ancak bunun dışında belediye teşkilatına dair fazla bir bilgiye de sahip değiliz de Hozat Belediyesinin reisi Hıdır Ağa dır. Aşiret ağalarından olan bu şahıs, uzun dönem belediye reisi olarak görev yaptığı anlaşılmaktadır. Hıdır Ağa, eşkıyaların hükümet konağı ve belediye binasını basıp yağma etmelerine ve özelliklede defter-i hakanileri yakma 16 BOA. Y.MTV.(Yıldız Mütenevvi Maruzat) 131/ BOA. İ.DH. 203/ BOA. İ.DH. 393/ Lef.1, BOA. Y.PRK. UM. 32/92. Lef BOA. A.MKT. MHM. (Mektubî Mühime Kalemi) 723/1. Lef BOA. BEO.( Bâb-ı Alî Evrâk Odası) 3092/ BOA. DH. MKT. 1400/80.

7 Abdulkadir Gül 14 teşebbüslerine karşı mücadelede başarılı olmuştur. Bu başarısından dolayı kendisine kapıcıbaşılık rütbesi tevcih edilmiştir. 23 Hozat ın 1909 da yılındaki belediye reisinin ismi ise Ahmet Ağa dır de Pertek nahiyesinde belediyenin varlığına rastlanır. Pertek belediyesinin faaliyetlerde bulunmasının arkasındaki sebep, gelirlerinin fazla olmasıydı. Bu belediyenin sefine rüsumundan (Fırat Nehri nde nakliye ve balıkçılık vb) gelirleri bulunmakta, hatta bu gelirlerin Hozat kasabası belediye bütçesine dâhil edilmesi bile gündeme gelmiştir. 25 Neticede, sefine rüsumu Harput kasabasına bırakılmıştır. 26 Neticede, Dersim de belediyeler, hükümet konaklarının inşasında rol oynadılar. Belediyelerin bölgedeki en önemli etkinliği, tabipleri sayesinde sağlık hizmeti sunmalarıydı. 27 Anlaşıldığı kadarıyla belediye binası ile hükümet konağı aynı binaydı. Aynı bina içerisinde müşterek faaliyet göstermekteydiler. 28 Dersim de şehir olarak adlandıra bileceğimiz yerleşim yerlerinin çok az gelişmiş olması, bize bu teşkilatın sembolik bir durumu arz ettiğini gösterir. Ayrıca, belediye gelirlerinin yetersizliğinden, personele aylık ödenemediği hatta tabiplerin günlük iaşe giderlerinin karşılanmasında bile büyük sıkıntı yaşandığı görülür. Belediye teşkilatlarının gelirlerinin olmayışı, personelin yetersizliği ve denetimin de etkisiz oluşundan dolayı, bu teşkilatlar yetki ve sorumluluklarını yerine getiremedikleri görülür. 2.1.d. Hapishane Osmanlı Devletinde XIX. Yüzyılın sonlarından itibaren modern anlamda Avrupa tarzı hapishaneler inşa edilmek arzu edilmiş ise de, devletin içinde bulunduğu ekonomik ve siyasi şartlardan dolayı istenilen düzeyde başarılı olunamadı. Bu dönem hapishanelerin inşa süreci, merkezden taşraya doğru genişledi. Dersim Sancağında hapishanelerin mevcudiyetinin 1883 den önce olduğu tahmin edilmektedir. Örneğin 1883 de Dersim (Hozat) Hapishanesine, bir ser gardiyan ve muavin ile iki gardiyan tayini edildi Şubat 1887 tarihinde ise Mazgirt te bir hapishanenin varlığına olduğunu biliyoruz Ocak 1890 tarihinde, Malatya, Mamuretül-aziz ve Dersim hapishanelerinin tamiri ve yeniden elden geçirilmesi için ek ödenek talebinde bulunulmuş ise de kabul edilmemiştir. 31 Kasım 1893 de Hozat ta bulunan erkeklere mahsus hapishanede, mahkûm sayısının çok fazla olması, zeminin toprak ve buna bağlı rutubetin görülmesi, sıhhi açıdan da uygun olmadıklarından 23 BOA. İ.TAL.(İradeler Taltifat) 87/1313; Y.MTV.131/ BOA. BEO.3537/ BOA. DH. MKT.1631/ BOA. DH. MKT. 1648/ Dersim sancağının merkezi olan Hozat kasabasında belediyece inşa edilmekte olan Hükümet Konağı'nın, hükümetçe bedelle isticar edileceğinin bildirilmesi. BOA. DH. MKT. 33/ BOA. DH. MKT. 1769/ BOA. İ.ŞD.68/ BOA. DH. MKT.1481/ BOA. DH. MKT. 1697/112.

8 15 Osmanlı Dönemi Dersim in Islahı Çercevesinde Yapılan İmar Faaliyetleri mahkûmlar arasında kolera illetinin yaygın olduğu görülür. Bu maksatla Dersim deki hapishanelerin ıslahı ve genişletilmesi talep edildi. 32 Bu istekler karşılanmamış olmalı ki iki yıl sonrada benzer talepler tekrarlanmaktadır de Hozat ile Mazgirt hapishanelerinde personel yetersizliği hat safhadadır. Bundan dolayı her iki hapishane için, iki gardiyan ile birer kâtibin tayini istenmiş ve bu talepler yerine getirilmiştir Ağustos 1912 de Dersim hapishanelerinin yeniden inşası için tahsisat talebinde bulunmuştur. 35 Cevabi yazıda ise hapishanelerin yeniden inşasının mümkün olmadığı, ancak tamiri ve ıslahı için imkânlar dâhilinde yapılması tavsiye edilmiştir. 36 Vilayette bulunan hapishanelerde mahkûm sayısı ve personelin durumunu gösteren aylık istatistik defterleri yok denecek kadar azdır. Sadece 1912 yılına ait, Merkez (Hozat) ile Çarsancak, Çemişkezek, Mazgirt ve Ovacık hapishanelerinin son dört aylık yoklama cetvellerine tesadüf edilmiştir. Ancak bu belgelerde bir iki mahkûm kaydının haricinde başka bilgi bulunmamaktadır. 37 Bu dönem, Dersim de kargir, tek katlı eski ve sağlıksız binalar kiralanmış ve hapishane şekline dönüştürülmüştür. 38 Dersim de ki hapishanelerde görülen en önemli problem, sağlık şartlarının yetersizliği, personel eksikliği, firar ve güvenliği meselesidir. Hapishaneler de çok fazla firar hadisesine rastlanmakta 39 ve çalışanlar eşkıya tehdidi altında bulunmaktadır. 40 Hatta hapishanelerde istihdam edilecek yeteri miktarda jandarmanın bulunmaması, buraların güvenliği açısından ayrı bir sorun ortaya çıkarmaktadır. 41 Dersim hapishaneleri hakkında belirtilen olumsuzlukların büyük bir kısmı, diğer bölgelerindekiler ile benzerlik gösterir Yol ve Telgraf Hattı İnşası 2.2.a.Yol İnşası Klasik Dönem: Dersim, Anadolu daki ana yol şebekelerinin dışında kalan ara bir bölgede bulunur. Batı-doğu istikametinde şekillenmiş, Anadolu nun sol ve orta kol yolları, Dersim e yakın yerleşmelerden geçmektedir. Tarihin hiç bir döneminde Anadolu da yollar, kuzey-güney istikametinde pek gelişmemiştir. Bunun temel sebebi, doğu-batı istikametindeki dağ silsileleridir. Dersim bölgesi de, kuzey-güney yolları üzerindeki önemli geçitlerin bulunduğu dağlık bir bölgede bulunmaktadır. Bu sebepten ana yol diyebileceğimiz bir yol sistemi burada 32 BOA. DH. MKT.230/ BOA. DH. TMIK. M. S (Dahiliye Islahat) 3/ BOA. ŞD.( Şura-i Devlet)1875/ BOA. DH. MB. HPS.(Dahiliye Hapishaneler Müdüriyeti) 34/58; 86/7. 36 BOA. DH. MB. HPS.35/ BOA. DH. MB. HPS.20/ BOA. DH. MB. HPS. M. 1-2/ Dersim Hapishanesi'nde çok fazla vuku bulan firarda suiistimali görülen memur ve müstahdemin kanunen tedip edilmesi gerektiği. BOA. DH. MB. HPS.36/ BOA. BEO.2788/ BOA. BEO.2798/

9 Abdulkadir Gül 16 gelişmemiştir. Bölgeyi kısmen teğet geçen, Dersim deki diğer yollara göre kısmen aktif olan yol güzergâhı, Erzincan dan geçip Dersim dağ silsilesini kuzey-batı yönünde boydan boya vadileri dolanarak giden, Trabzon-Diyarbakır yoludur. 42 Güzergâh; Kelkit menzilinden yani ana caddeden ayrılan bir yol ile Sipikör dağını geçerek, Erzincan a ulaşır ve buradan Kuruçay- Kemah-Eğin-Ağın ve Elazığ veya Eğin-Arapkir den Malatya ya varırdı. 43 Dersim de yol sistemleri, tali yollar şeklinde oldukça iptidai, dar geçitler, derin vadileri takip eden ve dönem dönem çay ve ırmakların geçit vermediği, şebekeler şeklindedir. 44 Tanzimat Sonrası: Tanzimat dönemine gelindiğinde Osmanlı idarecileri, Avrupa daki ulaşım ve haberleşme alanındaki gelişmeleri takip etmekteydiler. Ülke için haberleşme ve taşımacılığın önemini iyice kavramışlardı. Özellikle kara taşımacılığının lüzumu, hem idareciler ve hem de halk tarafından iyice anlaşılmıştı. Hedef, öncelikle yolların her mevsimde araba geçişine imkân sağlayacak hale getirilmesiydi. Devlet bütün yollara işlerlik kazandırmak, standartlarını artırmak ve devamlı açık tutabilmek çabası içindeydi. 45 Osmanlı hükümeti, 1858 yılında bir nizamname ile Meclis-i Meabir adında bir kurul teşkil ederek, yol, sokak, cadde, deniz ve nehir ulaşımı gibi bayındırlık konuları, bu kurula havale edildi. Kurulun çalışmaları sonucu, öncelikle yönetmelikler hazırlandı. Bina ve yol yapımı, çağdaş kurallara bağlandı. Memalik-i mahruse-i şahane yollarının tanzim ve tesviyesi hakkında nizamname adlı bir yönetmelikle karayollarıyla ilgili hususlar detaylandırıldı. Bu nizamname gereğince, vilayetleri birbirine bağlayan ana şoselerin 7 m, kaza merkezlerini birbirine bağlayan yolların 4,5 m, kazaları vilayet merkezine bağlayan yolların ise 5,5 m genişliğinde olması kararlaştırıldı. 46 Bu dönem, Dersim ve havalisi de yapılan yol ve bayındırlık faaliyetlerinden nasibini almıştır yılları arasında bölgede, birçok yol şebekesi ya ıslah veya yenileri inşa edilmek istenmiştir. 47 Bu yollar şunlardır: 1.Erzincan-Kuzucan-Kızılkilise-Harput yolu, 2.Erzincan-Mercan Boğazı-Ovacık-Hozat-Harput yolu, yılına ait defterde, bu yolun ismi Trabzon-Diyarbakır yolu olarak adlandırmaktadır. Bu yol Erzincan Ovasından çıkıp Kemah boğazına girdikten sonra Karasu vadisini takip ederek Kemah, Eğin e varmaktadır. Yol boyunca geçitlerde birçok köy köprücü ve derbentçi olarak kayıt edilmiştir. BOA. MAD.(Maliyeden Müdevver Defterler) Bu yolun işlerliğinde seyyahlar da bahsederler bkz. J.G. Taylor, Journal of a Tour in Armenia, and Upper Mesopotamia, with Notes of Researches in the Dersim Dagh, in 1866, Journal of the Royal Geographical Society of London,Vol. 38 (1868), s ; Vincent W. Yorke, A Journey in the Valley of the Upper Euphrates Source, The Geographical Journal,Vol. 8, No. 5 (Nov., 1896), s A. Sagona, An Archacological Survey of The Bayburt and Kelkit Region, Norteastern Anatolian: Pre Classical Pariod, Antalya 1989, s İlber Ortaylı, Devenin Taşıma Maliyet Eğrisi Üzerine Bir Deneme, Osmanlı İmparatorluğu nda İktisadi ve Sosyal Değişim, Makaleler I, Timaş Yayınları, Ankara 2004, s Bilinenlerin aksine yol şebekelerinde ulaşım ve mal sevkiyatında yalnızca deve, katır ve beygirler kullanılmamıştır. Yolların özelliğine göre, hayvanlar vasıtasıyla çekilen arabalarda inşa edilmiştir. Geniş bilgi için bkz. Suraiya Faroqhi, Camels, Wagons, and the Ottoman State in the Sixteenth and Seventeenth Centuries, International Journal of Middle East Studies, vol. 14, No. 4. (Nov., 1982), s Stanford Shaw, Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye, I, (Çev: Mehmet Harmancı), E Yayınları, İstanbul 1994, s BOA. Y.A. HUS. (Yıldız Sadaret Hususi Maruzat Evrak) 242/11; Y.MTV. 306/170; Y.PRK. UM. 13/78; İ.DH. 380/23057; A. MKT. MHM. 288/92. vb.

10 17 Osmanlı Dönemi Dersim in Islahı Çercevesinde Yapılan İmar Faaliyetleri 3. Erzincan-Kemah- Eğin- Çemişgezek-Çarsancak-Pertek yolu, 4. Erzincan-Kemah-Eğin-Arapgir-Ağın-Harput veya Arapgir-Malatya yolu. Bölgede karayolu taşımacılığı o kadar zor ve yavaştı ki, ulaşımı mevsim ve arazi yapısı belirlemekteydi. Yılın belirli dönemleri hariç, birçok bölgedeki iskân birimlerinin birbiriyle irtibatı kesiliyordu. Bu durum hem ekonomiyi hem de sosyal yapıyı olumsuz etkiliyordu. Netice itibariyle yerleşmelerin diğer bölgeler ile irtibatını sağlayan yollar, o yerleşim yerinin ticari potansiyelini, nüfusunu, sosyal ve kültürel vasıflarını birinci derecede belirlemekteydi. Dersim deki eski yolların ıslahı veya yeni yolların yapılması hususunda umumi bir imar faaliyetine girildi. Yapım maliyetlerinin yüksek olması, coğrafi şartların elverişsizliği, güvenlik, savaş ve siyasi sebeplerden dolayı, yol yapımının başlama ve tamamlanması yaklaşık 50 yıl devam etti. Planlanan bir kısım yol şebekeleri ise bitirilemedi. Bitirilenler yollar, ise ancak bölümler halinde oldu. Yeniden inşa edilen yolların, eski yol şebekelerinin güzergâhı takip edilerek yapıldığı görülür. Bu yollar üzerinde ayrıca taş ve tahta köprüler, hanlar ve yol boyu aşiretlerin iskân edileceği yeni köylerin kurulması düşünüldü. Yol yapımına dair ilk kayıtlar Erzincan-Hozat yoluyla ilgilidir. İnşasına başlanan bu yol, bundan birkaç yüz sene önce Harput-Diyarbakır Caddesi (Şehirlerarası büyük yol anlamında kullanılır) olarak bilinmekteydi. 48 Ancak şimdilerde yolun geçtiği mıntıkalar, ıssız, kimsenin gidip-geçmediği bir haldedir. Devlet, bu yolu yeniden hizmete açmak için büyük gayret gösterecektir. 16 Eylül 1863 tarihinde Erzincan dan Hozat a kadar olan Mercan Boğazı bölümünün inşa masraflarının karşılanması için kuruş iane toplandı. 49 İane listesinde, sancağın üst düzey idarecileri, önemli memurları ve aşiret ağaları bulunmaktaydı. 50 Ayrıca yol inşasında, bölge ahalisinin bir kısmı ise amele olarak çalıştırıldı. 51 Erzincan mutasarrıfı olan Arslan Paşa nın İstanbul a yazdığı raporda (16 Eylül 1863) bu yolun inşasıyla ilgili yapılanları: defter mucibince memur-u mahalliye ile bazı ağavattan aşiret tarafından bir hizmet-i naçizane olmak üzere guruş iane ita kılınmıştır. Tarik-i mezkûrun yarım saat ziyadesi yapılmıştır şeklinde ifade etmiştir. 52 Bu yol inşasında Kemah, Gercanis, ve Çarsancak kazalarının ahalileri dahi, hisselerine düşen yerleri bitirmek için gayret gösterdikleri görülür. Çarsancak kazası Ermeni murahhası Avanis Efendi, yol yapımında amele olarak, Hıristiyanlarından 300 nefer toplamıştır. Erzincan tarafında ise Ayvaz tarlası hududuna kadar 18 saat mesafenin yapımını, 4. Ordu müşirliğine bağlı askerlere ilave olarak, Kuzucan kazasındaki aşiretler üstlendiler. 53 Yağmurların başladığı için, artık amelenin çalışmaya tahammülleri kalmamıştı. Kış ayının yaklaşmasından dolayı, yol inşasına ara verildi. Bu yıl, bütün gayretlere rağmen yolun iki tarafından ancak yarımşar saatlik kısmı tamamlana bildi. Tamamlanan kısım, planlanan yol için az bir mesafeyi oluşturuyordu. 48 BOA. İ.DH. 519/ Lef. 1, BOA. İ.DH. 515/ Lef BOA. İ.DH. 515/ Lef BOA. A. MKT. MHM. 288/ BOA. İ.DH. 515/ Lef BOA. İ.DH. 519/ Lef. 2, 3, 4, 5.

11 Abdulkadir Gül 18 Yenibaharın girişiyle Hozat tan Harput a kadar 12 saat mesafelik bölümünde bitirilmesi hedeflendi. 54 Bu yıl Hozat tan Mercan boğazına kadar yapılan yol güzergâhı üzerinde, inşası planlanan 9 köprüden 8 i tamamlandı. 55 İnşa edilen köprülerin ayaklarının çürümemesi için yağlı kazıklar kullanıldı, köprülerin bir kısmında ise taş ve kireç kullanılarak üç gözlü şekilde inşa edildi. 56 Ancak her şeye rağmen, bu köprüler çok sağlam olmayıp, gelecek baharda yeniden tahkim edilmesi planlandı. Bu imar faaliyeti için Harput valisi Beşir Efendi tarafından 21 duvar ustası ve inşa masrafı içinde ayrıca kuruş para sevk etti. Ayrıca yolun inşası sürecinde, Erzincan sancağı mutasarrıf vekili, Ovacık, Çarsancak, Gercanis, Kemah, Mazgirt kazaları müdürleri, kaza kâtipleri ve aşiret ağalarının büyük hizmetleri görüldü. 57 Bu yol ile alakalı 23 Mart 1864 tarihli diğer kayıtta, inşa edilecek yolun iki metre ve hendeklerin ise iki arşın genişliğinde olması kararlaştırıldı. Bu yoldan iki araba yan yana geçecek veya diğer bir ifadeyle dörder süvari yan yana gidebilmesi hedeflendi. 16 Mayıs 1871 tarihinde Erzincan ile Dersim dağı üzerinden geçirilerek Kızılkilise ye varan ve buradan iki kola ayrılarak biri Diyarbakır ve diğeri ise Mamuretül-aziz yönüne ulaşmak üzere bir yol yapımına daha karar verildi. Yolun plan ve haritaları 4. Ordu tarafından yapıldı. Bu yolun inşa masrafları için, 8 bin kese para, yurt içi ve dışından kredi şeklinde temin edildi. 58 Ancak kış ayı yaklaştığından bu paranın sadece 2 bin kesesi harcana bildi. Aslında inşası hedeflenen bu yol, çok büyük ölçekli bir imar faaliyetiydi. Bu maksatla, yolun inşa işlerinin sorumluluğu, Erzurum, Diyarbakır ve Mamuretül-aziz vilayetlerine verildi. İnşası planlanan yol: Erzincan-Pülümür-Kızılkilise arası Erzurum valiliğine; Kızılkilise-Harput arası Mamuretül-aziz valiliğine; Palu-Diyarbakır arası ise Diyarbakır valiliğinin uhdesine bırakıldı. Yolun inşasında, 4. Ordu ise insan kaynakları, teknik ve güvenlik konularını organize eden genel bir koordinatörlük gibi çalışması hedeflendi. 59 İnşa edilmesi planlanan bu yol, Dersim den de geçen, kuzey-güney hattında büyük bir transit yol şeklindedir. Yapılan yolun kenarlarına, dağlarda yaşayan halkın getirilip yerleştirileceği, yol kenarlarında miri den arazi dağıtılacağı, tohumluk verilerek ziraatın teşvik edileceği, üretim artırılıp istihdam alanları açılacağını, bedeviyetin giderileceği, yol boyunca hancılık, katırcılık esnafı oluşturulacağı, ayrıca hayvancılığın geliştirileceği, elde edilen ürünler çevreye satılacağı ve bu vesileyle bölgeye medeniyet gireceği ifade edilmiştir. Bu yol tamamlandığında, Elâzığ dan, Erzincan ve Erzurum a ve oralardan başka yerlere asker sevkiyatının yapılabileceği, yolcu ve tüccarların seyahati de hedeflendi. 60 Ayrıca herhangi bir zorunlu durumda, Anadolu nun zahire 54 Karaman ve Yusuf ağalar ile Koçoğlu Mustafa, Ali Kako Zeytununoğlu Mehmet Ağa, Turanlı Hüseyin, Mahmut, Süleyman, Seyyid İbrahim, Pir Sultan, Hanoğlu, İsmail, diğer Kahraman ve Şatoğlu Hasan ağaların yol inşasında büyük hizmetleri görüldü. BOA. İ.DH. 519/ Lef. 2, 3, 4, BOA. A.MKT. MHM. 286/30. Lef BOA. MVL. (Meclis-i Vala) 666/ BOA. İ.DH. 519/ Lef. 3, 4, Yol inşası için alınan kredi hakkında bkz. BOA. MV.( Meclis-i Vükela Mazbataları) Yolun inşası denetlemek için İzzet Fehmi Bey başkanlığında, fenni ve mülki erkândan oluşan bir komisyon oluşturuldu. BOA. İ.MMS. (İrâde-i Meclis-i Mahsûs) 41/1688. Lef. 1, BOA. İ.MMS. 41/1688. Lef. 5.

12 19 Osmanlı Dönemi Dersim in Islahı Çercevesinde Yapılan İmar Faaliyetleri deposu olan Diyarbakır, Harput ve Erzincan da üretilen hububatın iç bölgelere sevkiyatı bu yol vasıtasıyla yapılması da planlandı. Bu yol ağı bölgeyi kendi içerisinde birbirine bağlayıp, daha kolay yönetilmesini sağlayacak ve aynı zamanda bölgenin komşu yerleşmeler ile yakınlaştıracaktır. Bu yolun inşası, uluslararası bir siyasetinin parçasıdır. Çünkü Dersim bölgesi, Harput-Diyarbakır-Bağdat diğer taftan Dersim-Erzincan-Erzurum-Kars-Tebriz ve Dersim-Erzincan-Trabzon limanı ile dış dünyaya açılacaktır. Mamuretül-aziz den Erzincan a kadar 28 saat ve buradan Trabzon iskelesine ise 48 saat yol kısalacaktır. 61 Dersim havalisindeki yol yapım çalışmalarına bir dönem ara verildikten sonra, yeniden gündeme geldiği görülür. 3 Mayıs 1889 tarihinde Mamuretül-aziz den Arapgir, Eğin, Kemah ve Erzincan yönünde bir askeri yolun, bir an evvel inşasına başlanması gerektiği vurgulandı. Keban Madeni, Arapgir ve Eğin kazalarının, merkez orduyu en uygun şekilde ulaşılacakları güzergâhın burası olduğu ifade edilmektedir. Bölgede yoğun yol inşasına başlandı. Yol inşasında, Keban yönünde ve iki saat mesafedeki Tabaş adlı yerde meydan gelen müşkülat giderildi. Yolun 95 km boyunca, muhtelif geçit noktalarında, iki tanesinin ayakları kâgir ve üstleri ahşap olan toplam 20 adet köprünün inşası bitirildi. Bunların resimleri çekilerek merkeze gönderildi. Bu sayede, Mamuretül-aziz ve Arapgir kazası arasındaki 20 saat mesafe 10 saatte indirildi. Artık bu yolda arabalar, 2 saatlik mesafeyi 1 saatte kat edeceklerdir. Ayrıca, Arapgir den Eğin ve oradan vilayet hududunun bulunduğu İliç köylerine kadar olan 80 km lik yol inşası da tamamlandı. 62 Diğer bir ifadeyle Harput-Erzincan yolunun inşası bitirilmiş, seyahat süresi ise oldukça kısaltıldı. 10 Nisan 1894 tarihinde Dersim e bağlı diğer kazaların, Kuzucan tarafında inşası bitmiş olan şoseye bağlanması düşünüldü. Bu maksatla, Harput, Pertek ve Hozat tan gelen yolun, Pah da geçmesinin çok faydalarının olacağı ifade edildi. Ayrıca bu şose güzergâhında, hanlar ve altı saat mesafede, bekleme kuleleri inşa edilerek, buralarda asker bulundurularak, güvenlik sağlanması hesaplandı yılında Erzurum valisinin bölgenin ıslahı için hazırlattığı raporda 64, Dersim de yol yapımının önemine değinmiştir. Vali raporunda, Erzincan-Harput arasındaki yol yapımında çalışan amelenin beslenmesi için bal, yağ ve peynirin para karşılığında bölge ahaliden alınmasını teklif etti. Ayrıca liva merkezi olan Hozat tan başlamak üzere bir kol, Erzincan a, diğer kol ise Harput a vasıl olacak mükemmel bir şose inşa edilmesini, her aşiretin kendi bölgesindeki yol yapımını üstlenmesini tavsiye etti. Bu yolun açılmasıyla, Dersimlilerin, Erzincan ve Harput gibi civar yerlere ürettikleri bal, yağ, peynir ayrıca odun gibi emtiaları satmalarına ve geçimlerini temin etmelerine imkân verecektir. Yol yapımında amele başı, 40 para yevmiye ve günlük 3 er kuruş itibariyle de eski borçlarının ifası için ücret verilmesini teklif etti. Bu sayede bölge halkının birikmiş olan küsur kuruşluk vergi borçlarının mahsuplaştırılması hedeflendi. Bu maksatla, İzolli ve Şadıllı aşiretleri devlete sadakat 61 BOA. İ.MMS. 41/1688. Lef. 7, BOA. Y.PRK. UM. 13/ BOA. A.MKT. MHM. 723/1. Lef BOA. MF. MKT. (Maarif Nezareti Mektûbi Kalemi) 817/67.

13 Abdulkadir Gül 20 göstererek İzolli den 2500, Şadıllı dan ise 200 neferin amele olarak yol inşasında çalıştıkları görülür. 12 Haziran 1909 tarihinde Hozat tan Erzincan a kadar uzanan askeri yolun inşası planı, ödenek henüz sağlanamadığından sıkıntıya girdi. Bu yol üçüncü sınıf bir yoldu. Eğer şimdi inşaatına başlanmaz ise 15 Ağustos tan sonra, artık uzun bir süre yol yapımının mümkün olamayacağı beyan edilmektedir. 65 Yolun bitirilmesi için ise 20 bin liraya ihtiyaç olduğu belirtilmiştir. 66 Hozat-Erzincan yolunun yapım işine ancak bir yıl sonra başlanabildi Mayıs 1910 tarihinde yol inşasının sürdürüle bilmesi için geçen sene bütçesine dâhil olan 20 bin liranın, kullanılmasına izin verildi. 68 Ancak bu paradan yalnızca 3 bin lirası harcandı Haziran 1910 tarihinde Erzincan mebusu tarafından rapor ve soru önergesi Meclis-i Mebussan başkanlığına sunuldu. Raporda Erzincan ile Harput arasındaki yol yapımında işsizlerin çalıştırılması tavsiye edildi. Özellikle bölgede işsizliğin, eşkıyalığın kaynağı olduğu ve bu sebepten ahalinin yol yapımında istihdamının çok faydalı olacağını beyan etti. 70 Dersim deki yolların yapımıyla ilgili bir kısmın büyük projelerin masraflarının devlet karşılarken, küçük ölçekli yol projelerinin giderlerinin bir miktarını ise bölge halkı üstlenmiştir. Yol çalışmaları, istikamet itibariyle, tarihi yollardan farklı değildi. Yol güzergâhlarındaki imar faaliyetleri, eski yolların alt yapılarının iyileştirilmesi, tesviyesi, güvenliği ve daha hızlı ulaşımı sağlamaya yönelikti. 71 Köprü İnşası: Yol çalışmalarının bir parçası da köprülerdi. Nehir veya çaylar üzerine yapılan köprüler, taş veya ahşaptan şeklinde inşa edilmekteydi. Ancak, 23 Şubat 1869 tarihinde, Ovacık, Kemah ve Eğin taraflarında Fırat Nehri üzerinde inşa edilen köprüler, kısa zaman sonra sel ve taşkınlardan dolayı harap oldular ve onarılması gerekiyordu. Bu köprülerin tamiratı için toplam 30 bin kuruş harcandı Ekim 1882 tarihinde Pertek te Fırat Nehri üzerine bir köprü inşa masrafı için kuruş keşif çıkarıldı ve kısa bir süre içinde ise inşa edildi da Gümüşhane-Erzincan-Kemah- Eğin yolu inşasında ise toplam 17 köprü ve 2 tünel yapıldı Ekim 1897 tarihli bir kayıttan anlaşıldığı kadarıyla, Dersim Sancağı dâhilinde, uygun yerlere, tahsisat eksikliğinden dolayı köprüler yapılamadı. Köprüsü bulunmayan yerlerde ulaşım, kelek veya kayıklarla sağlanmaktaydı. Kayık işletmeciliği, her aşiretin hâkim olduğu bölgelerde, o 65 BOA. DH. MKT. 2865/ BOA. DH. MKT. 2873/15. Lef.1, BOA. DH. ŞFR. (Dâhiliye Şifre) 82/ BOA. BEO. 3749/ BOA. BEO. 3763/ BOA. BEO. 3775/ Lef.1, BA. Y.PRK. UM. 13/78; İ.DH. 380/ BOA. İ.ŞD.12/590. Lef.1, BOA. ŞD. 1459/ BOA. Y.A. HUS. 242/11.

14 21 Osmanlı Dönemi Dersim in Islahı Çercevesinde Yapılan İmar Faaliyetleri aşirete bırakılmaktaydı. Aşiretler tarafından işletilen kayıkların senelik hasılatı 30 bin kuruştan ibaret olup, bu belediye gelirleri arasına dâhil edilmişti Mayıs 1899 tarihinde Munzur Nehri üzerinde inşası düşünülen yeni köprü ve eski köprülerin tamir masrafları, Çarsancak kazası belediye gelirlerinden karşılanacaktır. 76 İlave olarak, köprülerden geçecek yolculardan alınacak resm-i mürür (geçiş vergisi) gelirlerinden yine bu köprülerin her türlü masrafının karşılanmasına karar verildi. Bu köprülerden geçecek her yüklü hayvandan 30 para, süvariden 20 para ve piyadeden de 10 para geçiş ücreti alınması uygun görüldü. 77 Dersim de yapılan bu imar işleri neticesinde, ulaşım, daha kolay ve ucuz bir hale geldi. Özellikle baharla beraber eriyen karlarla birleşen yağışlar, 3-4 ay süresince büyük taşkınlara neden olmakta ve can ve mal kayıpları yaşanmaktaydı. Fırat Nehrinin ve diğer akarsuların (Peri suyu, Munzur suyu) üzerine yapılan köprüler sayesinde, ulaşım çok kolaylaştı. Köprülerin inşasıyla, yollarda, yalnızca piyadeler değil süvariler, atla çekilen arabalar hatta kervanlar rahat seyahat etme imkânı buldular. Bu dönem içinde köprülerin bulunmadığı geçit yerlerinde, kayıklar veya keleklerle mal ve insan nakil edilebilmekteydi. Yol ve köprü yapımı Dersim i, çevresine kısmen entegre etti. Köprü inşası, akarsularda her türlü yükü taşıyan, kelekçi ve kayıkçı esnafının işlevini büyük oranda engellediği ve bu işten zarar gören bir zümre oldular. Son tahlilde planlanan köprüler inşa edilirken, hanlar ve yeni köylerin oluşturulması düşüncesi hayata geçirilememiştir. 2.2.b. Telgraf Hattı, Telgrafhane ve Posta Faaliyetleri: Telgraf Hattı, Telgrafhane: Telgraf, Osmanlı Devleti nde ( ) Kırım Savaşı sırasında kullanılmaya başlandı. 78 İlk telgraf hattı, Kırım Harbi sırasında, askerî amaçlı olarak hizmete girdi. 79 Telgrafın XIX. Yüzyılın ikinci yarısında, Anadolu da yaygınlaştığı görülür. İngilizlerin Londra-Bombay telgraf hattının bir bölümünü teşkil eden ve yapımına 1858 de başlanan Üsküdar, İzmit, Ankara, Yozgat, Sivas, Harput, Diyarbakır, Mardin, Cizre, Musul, Kerkük güzergâhlarını takip ederek Bağdat a ulaşan Üsküdar-Bağdat hattı, 1861 de işletmeye açıldı. 80 Bu hattın yapılması, Anadolu nun içlerine kadar yeni telgraf hatlarının kurulmasını teşvik etti ve peyderpey en uç bölgelere kadar telgraf hatları hızla döşendi. 81 Üsküdar-Bağdat hattının yapılmasından kısa bir süre sonra, Sivas tan doğuya Erzurum a ve Karadeniz Bölgesi ndeki şehirlere hatlar çekildi. Önce 1864 de Sivas-Erzincan hattı tamamlanarak hizmete açıldı, daha sonra 1865 de Erzincan dan Kars a kadar uzanan telgraf 75 BOA. ŞD. (Şura-i Devlet)1474/3. Lef. 1, 2, BOA. DH. MKT. 2140/ BOA. ŞD. 1478/19. Lef..2, 3, 4, Mustafa Kaçar, Osmanlı Telgraf İşletmesi ( ), (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul 1986, s Neriman Ersoy Hacısalihoğlu, Kırım Savaşında Haberleşme: Varna Telgraf Hattı Şebekesi, Savaştan Barışa: 150. Yıldönümünde Kırım Savaşı ve Paris Antlaşması ( ) (22 23 Mayıs 2006), Bildiriler, İstanbul 2007, s Davison H. Roderic, Osmanlı İmparatorluğu na Elektrikli Telgrafın Girişi, OTAM, (çev. Durdu Mehmet Burak), Sayı: 14, Ankara 2003, s Nesimi Yazıcı, Tanzimat Döneminde Osmanlı Haberleşme Kurumu, 150. Yılında Tanzimat, (Haz. Hakkı Dursun Yıldız), Ankara 1992, s

15 Abdulkadir Gül 22 hattı kullanıma girdi da da Erzurum-Van hattı tamamlandı. Böylece İstanbul dan Van a kadar olan telgraf hattı işletmeye açılmış oldu. 82 Telgraf hatalarının inşası süreci, Dersim de yakın vilayetlerden, yaklaşık 8-10 yıl sonra başlayabildi yılları arasında, önce Dersim Sancağındaki kazaların birbirine, sonra da Dersim i diğer vilayetlere bağlayan telgraf hatları için seferberlik başlatıldı. 23 Mayıs 1878 tarihinde Dersim de telgraf hatlarının yapılması işine başlandığı görülür. İlk olarak, Hozat-Harput arasında hattın döşenmesi gündeme alındı. Bu tercih, muhtemelen sancağın buradan yönetilmesi ve mutasarrıfların yine burada ikamet etmesiyle ilgiliydi. Hat için icap eden telgraf direklerinin satın alınması için ihtiyaç duyulan paranın karşılanması ahali tarafından taahhüt edildi. Yine direkler için çukur kazma işi, ahali ve asker tarafından yapılacaktı. 83 Bu direklere çekilecek tel ve diğer aparatlar toplam 7701 frank tutmaktaydı. Hattın döşenmesi esnasında çalıştırılacak toplam memur maaşı aylık 1900 kuruş civarındadır. Bu miktar paranın karşılanması, bütçe açısından mümkün olmadığı belirtilmiştir. Bu paranın hudut masrafları gibi fevkalade durumlardaki uygulamalardan karşılanması tavsiye edildi. Ayrıca Avrupa dan satın alınacak alet ve edevatın buralara getirilmesi, belirli bir zaman alacağı beyan edildi. 84 Mazgirt, Pertek ve Hozat ın, çekilecek telgraf hatlarıyla birbirine bağlanması ve Pertek üzerinden Sivas telgraf hattına dâhil olunması için faaliyetlere başlandı. 2 Şubat 1882 tarihinde Mazgirt e telgraf hattının ulaştırılması ve bir telgrafhane yapılmasının gerekli olduğu hakkında Dersim vilayetinden hem dâhiliye hem de posta ve telgraf nezaretine nezdinde istekte bulunuldu. Bu yöndeki taleplerin yer aldığı birçok yazışmadan sonra, vilayetin istekleri kabul edildiği görülür. Hattın inşası için direk, diğer alet ve edevatın temin işi, Sivas telgraf müdürlüğüne havale edildi. Sivas vilayetine bağlı 4 saat mesafede bulunan, Kızanlık üzerinden hattın uzatılarak Hozat a getirilmesine karar verildi. Bu işte gerekli olan tel ve porselen nakliyesine başlandı, direkler için çukurlar kazıldı. Fırka kumandanlığı tarafından dahi, bu hattın Pertek üzerinden geçirilmesin çok önemli olduğu, hatta direkler ve diğer aletlerin satın alınmasında ahalinin yardımda bulunacağı ve askerinde direkler için çukur kazma işinde çalışacakları teminatı verildi. 85 Resmi yazışmalarda, Mazgirt in Dersim Sancağının en stratejik noktalarından birisi olduğu ve askeri açıdan da merkez kabul edildiği vurgulanmaktadır. Bu münasebetle, hattın muhakkak Pertek ten Mazgirt e kadar uzatılması gerektiği belirtilmiştir. Pertek-Mazgirt hattı 8 saat mesafededir. Hattın çekilmesinde kullanılacak tel ve makinanın %8 gümrük dâhil olmak üzere masrafı 5747 franka ulaşmaktadır. Ayrıca istihdam edilecek bir muhabere nazırı, bir muhabereden sorumlu memur ve iki nazır çavuşun toplam maaşı 1550 kuruş, 100 kuruş ise diğer masraflar tutmaktaydı Ayşegül Okan, The Ottoman Postal and Telegraph Services In The Last Quarter of The Nineteenth Century; The Atatürk Institute for Modern Turkish History, Boğaziçi University, İstanbul 2003, s BOA. ŞD 2417/30. Lef BOA. ŞD 2417/30. Lef BOA. İ.ŞD. 58/3288. Lef BOA. İ.ŞD. 58/3288. Lef.1.

16 23 Osmanlı Dönemi Dersim in Islahı Çercevesinde Yapılan İmar Faaliyetleri Bölge ahalisi bu hattın tamamlanabilmesi için yardımda bulundu. Yardımlar hem ayni hem de nakdi şekildedir: sancak dâhilinde bu iane 95 pare köye 6791 kuruş ve ayrıca Pertek teki dört mahalleye 205 kuruş tevzi edilmiştir. 87 Ayrıca İzolli nahiyesine bağlı köylerden nakit bedeli:6280 kuruş, amele sayısı:532 kişi, telgraf direği:314 adet, Hozat nahiyesi: köylerden nakit bedeli:7380 kuruş, amele sayısı: 662 kişi, telgraf direği adedi: 399 adetten oluşur. 88 Bu yardımlar sayesinde hat inşa edildi. 1 Nisan 1882 de yapılan yazışmalarda, Kemah, Eğin, Arapgir kazaları yönünde Erzincan dan Harput a kadar bir telgraf hattı yapımına karar verildiği görülüyor. Bu hattın ve kaza merkezlerindeki telgrafhaneleri, halkın yardımlarıyla yapıldı Bu münasebetle tel ve makine eşyalarının nakliye vesaire masrafıyla Dersim gümrüğü de eklendiğinde frank, direklerin gömme işinin ise kuruşa vardığı hesaplandı. Ayrıca Kemah, Eğin, Arapgir ve Çemişgezek kazalarından inşa olunacak merkezlere, 600 kuruşla birer memur ve 150 şer kuruşla birer haberleşme memuru, Erzincan la Harput merkezlerinde istihdam edilecek üç memur için 500 kuruş ve hattın muhafazası için 300 kuruşla 10 nefer çavuş ve 500 kuruş maaşla da bir nefer baş çavuş istihdamı icap etmekteydi. 89 İkinci tezkerede ise Hozat tan Çemişgezek kazasına bir telgraf hattı inşası planlanmış, ancak masrafların karşılanması gelecek sene bütçesine bırakılmıştır Nisan 1887 tarihinde vilayet içerisinde ehemmiyetli bir noktada bulunan, ayrıca pamuk ticaretinin merkezi durumunda olan Çarsancak kazasında ticaretin geliştirilmesi için, bir hattın inşası zorunlu görülmüştür. Bu hattın direk ve işçilik maliyetlerinin ahali ve tüccar tarafından karşılanacağı beyan edilmesine rağmen hükümet, burada bir hatta ihtiyaç olmadığını belirtmiştir. Yapılan keşifler sayesinde hattın inşasının elzem olduğu anlaşılmıştır. Çarsancak kazasının Çemişgezek e uzaklığının 20 km idi. İnşası istenilen hat için, Avrupa dan getirilecek tel ve edevatın, resmi gümrük ve diğer işlem masrafları 2849 frank 50 santimdir. Bu eşyanın deniz ve karayoluyla buraya ulaştırılması 1831 kuruştur. Memur, çavuş, müteferrika ve kırtasiye giderleri aylık 1180 kuruş tutmaktaydı. 91 Ayrıca hattın her sene bakım ve tamir masrafları ve lüzumlu eşya için 190 frank ve tamir masraf 1200 kuruş civarında olacaktır Ekim 1889 tarihinde Hozat-Kuzucan telgraf hattı inşası aynı yöntemler ile yapıldı Haziran 1901 tarihinde diğer bir hat ise Hozat-Ovacık arasına çekildi. Dersim eşkıyasının tecavüzünden dolayı genel bir asayişsizlik mevcuttu. Hozat ile Ovacık müfreze kumandanlığı arasındaki mesafenin 8,5 saatti. Bir hadise olduğunda ihbar olununcaya kadar, eşkıyalık edenlerin firar ettiği ve eşkıyayla mücadelede başarılı olabilmek için bir telgraf hattının gerekli olduğu rapor edildi. Bunun üzerine posta ve telgraf nezareti tahsisat ayırarak bu hat inşa edildi BOA. İ.ŞD. 58/3288. Lef BOA. İ.ŞD. 58/3288. Lef BOA. İ.ŞD. 58/3288. Lef. 2, 3, BOA. İ.ŞD. 58/3288. Lef.5, BOA. ŞD. 2523/21; DH. MKT. 1451/41. Lef.1, 2; 1423/ BOA. İ.ŞD. 88/5265. Lef. 1,3, 5; DH. MKT. 1471/94; 1464/ BOA. DH. MKT. 1669/ BOA. DH. MKT. 2549/95.

17 Abdulkadir Gül 24 Telgrafın, postada olduğu gibi bir geçmişi bulunmamasından dolayı, yeni kurulan organizasyonda telgrafçılığı bilen yeni elemanlara ihtiyaç duyuldu. 95 Bölgede telgraf tesislerinin kurulduğu sırada makine, araç ve gereç açısından devlet, dışa bağımlı durumdaydı. 96 Özellikle Dersim de telgraf hatları ve telgrafhanelerin inşası, devletin bu işler için ayırdığı bütçeye ek olarak ancak halktan toplanan yardımlar sayesinde yapılabildi. 97 Posta Faaliyetleri: Telgraf hatlarının tesisi, haberleşmede büyük bir kolaylık ve hız sağladı, bunun yanı sıra posta taşımacılığına da önem verildi. Posta ve kargolar posta tatarları vasıtasıyla taşınmaktaydı. 98 Devlet bu yol güzergâhı üzerindeki posta tatarları sayısını artırarak, kuzeygüney haberleşmesini daha işler hale getirdi de Trabzon dan Mamuretül-aziz e kadar postanelerin inşası bitirildi. Böylece, Kemah, Eğin, Arapgir ve Çemişgezek posta hattına işlek bir hale geldi. 99 Posta ve kargo sevkiyatında karşılaşılan en büyük problem, posta tatarlarına saldırılar ve kargoların soyulmasıydı. Hatta darp ve öldürme hadiseleri de görülmekteydi. Posta sürücülerine yönelik soygun hadiseleri Kemah, Eğin, Arapgir ve Hozat, Çemişgezek yollarında sık rastlanan bir durumdu. Örneğin 5 Eylül 1916 tarihinde iki kargo yüküyle Kemah tan Eğin e çıkarılan postaya, Kemah ve Eğin arasındaki dar geçitte, Dersim ve Ovacık eşkıyası saldırmış, 27 parçadan ibaret olan kuruş değerindeki 10 parça kıymetli ve 9 parça kıymetsiz posta paketi çalındı. 100 Yine aynı mıntıkada 28 Ağustos 1916 tarihinde Kuruçay dan iki kargo yüküyle çıkarılan postaya, Tuzla denilen mıntıkada, Dersim eşkıyası tarafından taarruz edildi. Bu esnada posta hayvanlarından biri telef oldu ve süvarinin yanında olan 27 parça posta paketine el konulmuş, kıymetli ve kıymetsiz paketlerin 19 adedi soyuldu Ekim 1919 tarihinde Dersim eşkıyası tarafından yine Kuruçay bölgesinde, taarruz ve gasp edilmiş olan posta süvarisinin veya kargosuna ait 6982,5 kuruş değerinde 3 adet beygir çalındı Ekim 1919 tarihindeki diğer bir hadise ise evvelki gün Eğin den çıkarılmış posta, Eğin e 5 saat mesafede Demir Mağara denilen mevkide Dersim eşkıyası tarafından taarruza uğradı. Postada bulunan, Erzincan a ait 18 parça kuruş 20 paralık mal ve kıymetli mektup ile bir evrak çantası, ayrıca Kuruçay ve Kemah a ait iki paket, iki adet posta hayvanı ve yine ayrıca muhafız jandarma hayvanları çalındı BOA. HR. MKT. 219/5. 96 BOA. İ.PT.(İradeler Posta) 4/1313.Ra 02; İ.HR.(İradeler Hariciye) 209/ BOA. A. MKT. MHM. 302/22; BEO. 81/ BOA. A. MKT. MHM. 305/96. Lef BOA. A. MKT. MHM. 448/ BOA. DH. EUM. 2.ŞB. (Dâhiliye Nezareti Emliyet-i Umumiye Müdüriyeti 2.Şube) 27/21. Lef.2, BOA. DH. EUM. 2.ŞB. 27/21.Lef.4, BOA. DH. EUM. AYŞ.(Dâhiliye Asayiş) 23/108. Lef BOA. DH. EUM. AYŞ. 23/108.Lef.3, 5.

18 25 Osmanlı Dönemi Dersim in Islahı Çercevesinde Yapılan İmar Faaliyetleri SONUÇ 1. Tanzimat la beraber imparatorluk genelinde başlayan imar ve bayındırlık faaliyetlerinin yansımaları, geçte olsa Dersim de görüldü. Bu dönem, imar faaliyetleri iki başlık altında toplanabilir. Birinci başlık, hükümet konakları, kışlalar, hapishaneler ve belediye binalarından oluşur. Bu kurumlar, bölgede devletin varlığının somut bir göstergesi olarak planlandı, hemen hemen tamamı inşa edildi. İkinci başlıkta ise, büyük imar faaliyetlerinden olan yol, köprü, telgraf hatları ve telgrafhanelerin inşa edilmesi planlandı. Bu gruba dâhil olanların bir kısmı geçte olsa tamamlana bildi. Bir kısmı ise ya yarım kaldı veya hiç inşaatına bile başlanamadı. 2. Devlet, tıpkı diğer bölgelerde olduğu gibi Dersim deki imar ve bayındırlık işlerini asli görevleri arasında kabul etmiştir. Bu işleri yaparken de yerel yöneticileri sorumlu tutmuştur. Dersim e yapılması mümkün olan yatırımlar, bölgenin özelliklerine göre planlanmış ve ayrıca halkın bu sayede istihdamı ve üretime dâhil olması için gayret gösterildi. 3. Bu dönem Dersim de mesken meselesinin önemli bir problem olduğu görülür. Devlet kurumlarının tesisi için, öncelikle ağaların konakları kiralanarak ve sonra da kapsamlı bir tamirattan geçirilerek hizmete sokulmaktaydı. Bu işler yapılırken çok fazla konak seçeneği bulunmamaktaydı. Daha sonraki dönemde, devlet hizmet binalarını inşa etmek yolunu gitti. 4. Yol yapımıyla ilgili büyük projelerin masraflarının önemli kısmını devlet karşılarken, küçük ölçekli yol projelerinin giderlerini bölge halkı üstlendi. Dersim ve havalisinde yapılan yeni yol çalışmaları, istikamet itibariyle, tarihi yollardan farklı değildi. Bölgedeki yolların standartlarının iyileştirilmesinin asıl maksadı, daha hızlı haberleşme, güvenlik ve ulaşım sağlamaya yönelikti. 5. Dersim de telgrafhatları ve telgrafhanelerinin inşasında başarılı olduğunu görülür. Bu sayede haberleşme standartları oldukça artırılmıştır. telgrafhatlarının çekilmesi işi, aslında Dersimi de içerisine alan, bölgesel bir kalkınma projesidir. Bu projenin masrafları devlet ve halk işbirliği ile karşılanmıştır. Ancak karşılaşılan sorun ise telgrafhanelerde istihdam edilecek yetişmiş insan gücünün eksikliği ve maaşlarının ödenmesinde yaşanan sıkıntılardır. 6. Ulaşım ve haberleşme olmak üzere, bu imar faaliyetleri sayesinde, bölgede güvenliğin tesisi, vergi toplanması, kur a usulünün uygulanması, yeni istihdam alanlarının açılması, adaletin temini, üretimin artırılması, bölgenin sosyal yapısının dönüştürülmesi, batıl inanışların izalesi ve eğitimin yaygınlaştırılması gibi daha birçok politikanın uygulanabileceği ümit edildi. Bu çalışma; Osmanlı Devleti Dönemi Dersim de Eşkıyalık Hareketleri Ve Bununla İlgili Uygulanan Sosyal Politikalar adlı proje Erzincan Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü (SOS- A ) tarafından desteklenmiştir.

19 Abdulkadir Gül 26 KAYNAKLAR 1.Başbakanlık Osmanlı Arşivi Tasnifleri. (BOA.) İstanbul. A.MKT. MHM.: Mektubî Mühime Kalemi. BEO. :Bâb-ı Alî Evrâk Odası. DH. EUM. 2.ŞB. Dâhiliye Nezareti Emliyet-i Umumiye Müdüriyeti 2.Şube. DH. EUM. AYŞ. Dâhiliye Nezareti Asayiş. DH. MKT. :Dâhiliye Nezareti Mektubî Kalemi. İ.DH. :İradeler Dâhiliye. İ.HR. :İradeler Hariciye. İ.MMS. :İradeler Meclis-i Mahsûs. İ.ŞD. :İrade Şikâyet Defterleri. İ.PT. :İradeler Posta MF. MKT. :Maarif Nezareti Mektûbi Kalemi. MV. :Meclis-i Vükela Mazbataları. MVL. :Meclis-i Vala. ŞD. :Şura-i Devlet. Y.EE. :Yıldız Esas Evrak. Y.A.RES. :Yıldız Resmi Marûzat. Y.PRK. UM. :Yıldız Perakende Evrakı Umum Vilayetler Tahriratı. 2.Araştırma ve İnceleme Eserler FAROQHİ, Suraiya, Camels, Wagons, and the Ottoman State in the Sixteenth and Seventeenth Centuries, International Journal of Middle East Studies, vol. 14, No. 4, (1982), s HACISALİHOĞLU, Neriman Ersoy,(2007), Kırım Savaşında Haberleşme: Varna Telgraf Hattı Şebekesi, Savaştan Barışa: 150. Yıldönümünde Kırım Savaşı ve Paris Antlaşması ( ) (22 23 Mayıs 2006), Bildiriler, İstanbul 2007, s KAÇAR, Mustafa, Osmanlı Telgraf İşletmesi ( ), (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul OKAN, Ayşegül, The Ottoman Postal and Telegraph Services In The Last Quarter of The Nineteenth Century; The Atatürk Institute for Modern Turkish History, Boğaziçi University, İstanbul ORTAYLI, İlber, Devenin Taşıma Maliyet Eğrisi Üzerine Bir Deneme, Osmanlı İmparatorluğu nda İktisadi ve Sosyal Değişim, Makaleler I, Timaş Yayınları, Ankara 2004, s

20 27 Osmanlı Dönemi Dersim in Islahı Çercevesinde Yapılan İmar Faaliyetleri ORTAYLI, İlber, Osmanlı dan Günümüze Hükümet Konakları, (söyleşi-yöneten: Güven Birkan), RODERİC, Davison H., Osmanlı İmparatorluğu na Elektrikli Telgrafın Girişi, OTAM, (çev. Durdu Mehmet Burak), Sayı: 14, Ankara 2003, s SAGONA, A., An Archacological Survey of The Bayburt and Kelkit Region, Norteastern Anatolian: Pre Classical Pariod, Antalya SHAW, Stanford, Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye, I, (Çev: Mehmet Harmancı), E Yayınları, İstanbul TAYLOR, J.G., Journal of a Tour in Armenia, and Upper Mesopotamia, with Notes of Researches in the Dersim Dagh, in 1866, Journal of the Royal Geographical Society of London,Vol. 38, (1868), s YAZICI, Nesimi, Tanzimat Döneminde Osmanlı Haberleşme Kurumu, 150. Yılında Tanzimat, (Haz. Hakkı Dursun Yıldız), s , Ankara YORKE, Vincent W., A Journey in the Valley of the Upper Euphrates Source, The Geographical Journal,Vol. 8, No. 5, (1896), s

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Meskenlerin Haiz Olacakları Sağlık Şartlarına Ait Talimatta bu şartlarla ilgili hususlar belirtilmiştir.

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Meskenlerin Haiz Olacakları Sağlık Şartlarına Ait Talimatta bu şartlarla ilgili hususlar belirtilmiştir. Meskenler ve Umuma Mahsus Binalar Sağlığı Hakkında Genelge Tarihi:01.05.2000 Sayısı:5844-2000/33 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100TSH0100005-5844 KONU : Meskenler

Detaylı

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dün,bugün,yarın

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dün,bugün,yarın KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Dün,bugün,yarın Mayıs, 2014 diye çıktık yola Yollar İnsanoğlunun ortak mekanı... Yollar, insanın ileriye yolculuğudur, zamanla yarışıdır toplumların. Yol, ülke kalkınmasına,

Detaylı

II. Organize Sanayi Bölgesi

II. Organize Sanayi Bölgesi 2 II. Organize Sanayi Bölgesi 2.1 İmar Planı 25.08.2008 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca onaylanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımız 15.09.2008 tarihinde Ankara Valiliği

Detaylı

TARİH BOYUNCA ANADOLU

TARİH BOYUNCA ANADOLU TARİH BOYUNCA ANADOLU Anadolu, Asya yı Avrupa ya bağlayan bir köprü konumundadır. Üç tarafı denizlerle çevrili verimli topraklara sahiptir. Dört mevsimi yaşayan iklimi, akarsuları, ormanları, madenleriyle

Detaylı

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN 3287 KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 7478 Kabul Tarihi : 9/5/1960 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 16/5/1960 Sayı : 10506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 41 Sayfa : 1019 Kanunun

Detaylı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Antik Yerleşimler......................... 4 0.2 Roma - Bizans Dönemi Kalıntıları...............

Detaylı

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5 SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5 BAKİ SARISAKAL SELANİK Selanik 26 Mayıs: Selanik Limanında Padişahın Gelişini Bekleyen Selanik Valisi İbrahim Bey ve Hükümet Erkânı Selanik Limanında Padişahı Bekleyen

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI Karar No : 2017/6-1 (60) Gündem maddesi gereğince; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün 26/05/2017 tarih ve 16358 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Tarsus İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 18/05/2017 tarih

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞ...3 I. OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...4 1. BÜTÇE GİDERLERİ...4 2. BÜTÇE GELİRLERİ...4 3. FİNANSMAN...5

Detaylı

SAYFA BELGELER NUMARASI

SAYFA BELGELER NUMARASI İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... SAYFA BELGELER NUMARASI 1. 27 Ekim 1922 tarihinde İsmet Paşa nın Dışişleri Bakanlığına ve Fevzi Paşa nın Batı Cephesi Komutanlığına atanması... 1 2. İstanbul daki mevcut

Detaylı

SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ

SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ BAKİ SARISAKAL SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ 1880 yılının başında Samsun da açıldı. Üçüncü Ordu nun sorumluluğu altındaydı. Okulun öğretmenleri subay ve sivillerdi. Bu okula öğrenciler

Detaylı

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ÖLÇEK:1/1000 Pafta No: K19-d-02-a-3a / K19-d-02-a-4b PİM PLANLAMA BÜROSU Yılmaz Şevket KOCATUĞ / Şehir Plancısı Yarhasanlar

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İzin ve İrtifakDairesi Başkanlığı İzin ve İrtifak Hakları Şube Müdürlüğü Merih SEÇKİNAY Şube Mühendisi Sunum Planı 1. Mevzuat 2. Müracaat, iş akışı, rapor tanzimi 3. Bedeller 17 nci

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu. : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL

T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu. : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu Denetlenen Mali Yıl : 2011 Denetim Komisyonu Başkanı Üyeler : Bülent KORKMAZ : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL Denetime

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

OSMANLI DÖNEMİNDE BOZKIR HAPİSHANESİ

OSMANLI DÖNEMİNDE BOZKIR HAPİSHANESİ OSMANLI DÖNEMİNDE BOZKIR HAPİSHANESİ Ferudun ATA * GİRİŞ Osmanlı Devleti nde suçluların cezalandırılması sistemini, 19. Yüzyıl öncesi ve sonrası olarak kabaca ikiye ayırmak gerekir. Klâsik dönemde daha

Detaylı

Osmanlı Döneminde Erzincan Kazasında Ulaşım ve Haberleşme

Osmanlı Döneminde Erzincan Kazasında Ulaşım ve Haberleşme Osmanlı Döneminde Erzincan Kazasında Ulaşım ve Haberleşme Transportation and Communication of Erzincan District in Ottoman Period Özet Abdulkadir GÜL Erzincan bölgesel bir geçiş sahası durumunda olmanın

Detaylı

MAMURATÜLAZİZ VİLAYETİ MAARİF MÜDÜRÜ AHMET FEYZİ EFENDİ NİN FAALİYET VE SUİSTİMALLERİ Yrd. Doç. Dr. Ünal TAŞKIN 1

MAMURATÜLAZİZ VİLAYETİ MAARİF MÜDÜRÜ AHMET FEYZİ EFENDİ NİN FAALİYET VE SUİSTİMALLERİ Yrd. Doç. Dr. Ünal TAŞKIN 1 Fırat Üniversitesi Harput Uygulama ve Araştırma Merkezi Geçmişten Geleceğe Harput Sempozyumu, Elazığ 23-25 Mayıs 2013 707 MAMURATÜLAZİZ VİLAYETİ MAARİF MÜDÜRÜ AHMET FEYZİ EFENDİ NİN FAALİYET VE SUİSTİMALLERİ

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 54.298,01,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39

Detaylı

K A R A R. İl Özel İdaresinin 03.02.2016 tarih ve 1234 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde;

K A R A R. İl Özel İdaresinin 03.02.2016 tarih ve 1234 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; SAYI : 14 KARAR TARİHİ : 05.02.2016 ÖZÜ: İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Böcekli-Celiller Mahallesinde ihale edilmiş saha dışından hammadde üretim izni olmadan 4.096 ton bazalt madeni kaçak olarak üretip

Detaylı

TÜRKİYE DE KORUMA VE YENİLEME UYGULAMALARI

TÜRKİYE DE KORUMA VE YENİLEME UYGULAMALARI TÜRKİYE DE KORUMA VE YENİLEME UYGULAMALARI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ ŞEHİR YENİLEME KORUMA DERSİ Doç. Dr. İclal Dinçer TARİHİ KENT DOKUSUNUN DÖNÜŞÜM BASKISI

Detaylı

KAVAKYOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI KARAR TARİHİ 05.04.2011 KARAR NO 6

KAVAKYOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI KARAR TARİHİ 05.04.2011 KARAR NO 6 I TARİHİ 05.04.2011 NO 6 KONUSU BELEDİYE ENCÜMENİNE YETKİ VERİLMESİ (KİRALAMA GAYRİMENKUL SATIŞI) Gündem Maddemin Üçüncü Maddesi olan Belediyemize ait bazı Gayrimenkullerin kiraya verilmesi ve satılabilme

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Bağlılık Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik Kütahya

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR Şubat 216 Hikmet DENİZ i İçindekiler Tablo Listesi... iii Grafik Listesi... iii 1. Giriş... 1 2. Türkiye'de Teşvik Belgesine Bağlı Yatırımlar... 1 3. Yatırımların Bölgesel

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İlViAR V E BAYINDIRLIK KOM İSYONU RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İlViAR V E BAYINDIRLIK KOM İSYONU RAPORU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İlViAR V E BAYINDIRLIK KOM İSYONU RAPORU Tarih:23.09.2014 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAH İBİ ELMALI BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM

Detaylı

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir.

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir. Çaldıran Tarihçesi: İlçe birçok tarihi medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Medler, Bizanslılar, Urartular, İranlılar ve son olarak Osmanlı devleti bu ilçede hâkimiyet sürmüşlerdir. İlçenin tarih içerisindeki

Detaylı

T.C ÇAMAŞ KAYMAKAMLIĞI (İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

T.C ÇAMAŞ KAYMAKAMLIĞI (İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER T.C ÇAMAŞ KAYMAKAMLIĞI (İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1- Taşınmaz

Detaylı

TABİİ AFETLERDEN ZARAR GÖREN ÇİFTÇİLERE YAPILACAK YARDIMLAR HAKKINDA KANUN. Kanun Numarası : 2090. Kabul Tarihi : 20/6/1977

TABİİ AFETLERDEN ZARAR GÖREN ÇİFTÇİLERE YAPILACAK YARDIMLAR HAKKINDA KANUN. Kanun Numarası : 2090. Kabul Tarihi : 20/6/1977 TABİİ AFETLERDEN ZARAR GÖREN ÇİFTÇİLERE YAPILACAK YARDIMLAR HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2090 Kabul Tarihi : 20/6/1977 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/1977 Sayı : 15987 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

DERSİM SANCAĞI (1869-1908)

DERSİM SANCAĞI (1869-1908) 3 Osmanlı Vilayet Salnamelerinde DERSİM SANCAĞI (1869-1908) Süleyman YAPICI TUNCELİ - 2013 4 Osmanlı Vilayet Salnamelerinde TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ 2008 YAYINLARI No: 2 İSBN 978 605 5139 01 8 Baskı ve Cilt

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 114 Mülkiyeti S.S Beyaz Site Konut Yapı Kooperatifine ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Harput Mahallesi, Pafta:72, Ada:5734, Parsel:5 de kayıtlı taşınmaz 18 K-IV 1/1000 ölçekli uygulama imar

Detaylı

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur.

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Çekerek ırmağı üzerinde Roma dönemine ait köprüde şehrin bu adı ile ilgili kitabe bulunmaktadır. Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Antik Sebastopolis

Detaylı

ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE MECLİSİNİN 05.03.2014 TARİH VE 105 SAYILI KARARI

ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE MECLİSİNİN 05.03.2014 TARİH VE 105 SAYILI KARARI 05.03.2014 TARİH VE 105 SAYILI KARARI Gündemin 2. Maddesi Karar No. 105 Özü: İsim Verme Komisyonu raporu doğrultusunda Şirinyalı Mahallesi eski Lara Caddesi-İsmet Gökşen Caddesi kesişimindeki parka Gezi

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.11.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 24 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.11.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 24 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.11.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 24 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : Hizmet Alım İhalesi. komisyonumuza havale edilen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü nün

Detaylı

2014 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyetleri

2014 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyetleri 2014 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyetleri AĞUSTOS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI EYLÜL AYI FAALİYETLERİ ODAMIZ MESLEK KOMİTELERİNİN EYLÜL AYI TOPLANTILARINDA TOPLAM 20 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR. ALINAN

Detaylı

BİNGÖL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

BİNGÖL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ BİNGÖL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ BİNGÖL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İşin Niteliği Toplam Alan Parsel Sayısı Parsellerin Arsa Bedeli Parsel Yüzölçümleri Tahsisi Yapılan Parsel Sayısı Tahsisi Yapılan;Faaliyete

Detaylı

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ÖLÇEK:1/1000 Pafta No: K19-d-01-b-3b / K19-d-02-a-4a PİM PLANLAMA BÜROSU Yılmaz Şevket KOCATUĞ / Şehir Plancısı Yarhasanlar

Detaylı

Abdulkadir GÜL 1 OSMANLI DEVLETİNİN SON DÖNEMİNDE DERSİMİN ISLAHI İÇİN HAZIRLANAN RAPORLAR ve UYGULAMADAKİ BAŞARI DÜZEYLERİ 2

Abdulkadir GÜL 1 OSMANLI DEVLETİNİN SON DÖNEMİNDE DERSİMİN ISLAHI İÇİN HAZIRLANAN RAPORLAR ve UYGULAMADAKİ BAŞARI DÜZEYLERİ 2 Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 16, Eylül 2015, s. 16-39 Abdulkadir GÜL 1 OSMANLI DEVLETİNİN SON DÖNEMİNDE DERSİMİN ISLAHI İÇİN HAZIRLANAN RAPORLAR ve UYGULAMADAKİ BAŞARI DÜZEYLERİ

Detaylı

TÜRKİYE DEMİRYOLU ULAŞTIRMASININ SERBESTLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE DEMİRYOLU ULAŞTIRMASININ SERBESTLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN TÜRKİYE DEMİRYOLU ULAŞTIRMASININ SERBESTLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK üyemiz, Bakan Yardımcımız, Milletvekilimiz,

Detaylı

ULAŞIM. MANİSA www.zafer.org.tr

ULAŞIM. MANİSA www.zafer.org.tr ULAŞIM Kara taşımacılığı 2023 hedeflerinde büyük merkezler otoyollarla bağlanırken, nüfusu nispeten küçük merkezlerin bu otoyollara bölünmüş yollarla entegre edilmesi hedeflenmektedir. Harita 15 ve Harita

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, nün teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev,

Detaylı

Kaynak: KGM, Tesisler ve Bakım Dairesi, 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi. Harita 16 - Türkiye 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi

Kaynak: KGM, Tesisler ve Bakım Dairesi, 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi. Harita 16 - Türkiye 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi ULAŞIM Kara taşımacılığı 2023 hedeflerinde büyük merkezler otoyollarla bağlanırken, nüfusu nispeten küçük merkezlerin bu otoyollara bölünmüş yollarla entegre edilmesi hedeflenmektedir. Harita 16 ve Harita

Detaylı

Ulaştırma Komisyonu raporu

Ulaştırma Komisyonu raporu S. Sayısı: 75 Posta Kanununa ek 2721 ve bu kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki 4646 sayılı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı ve Ulaştırma ve Bütçe Komisyonları raporları

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 02.09.2013 Karar No : 71 Karar Konusu : Komisyonlara Havale Yazısı.

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 02.09.2013 Karar No : 71 Karar Konusu : Komisyonlara Havale Yazısı. T.C. Karar Tarihi : 02.09.2013 Karar No : 71 Karar Konusu : Komisyonlara Havale Yazısı. Ertekin ŞAN, Oktay BAĞCI, Yünüs GÖRGÜLÜ, Semra ULUTAŞ, Murat UĞUR(İzinli), Erdoğan Mali Hizmetler Müdürlüğü nün 26.08.2013

Detaylı

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri. 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri. 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 4 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçme suyu Analizleri 5 Toprak Etüt Hizmetleri 6 Yol Geçiş İzinleri

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi:

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin ne zaman ve kimler tarafından hangi tarihte kurulduğu kesin bilinmemekle beraber, bölgedeki yerleşimin Van Bölgesinde olduğu gibi tarih öncesi dönemlere uzandığı

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Emniyet Genel Müdürlüğü. Sayı : 47227715-45271-(63246)/824-5745 17/12/2015

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Emniyet Genel Müdürlüğü. Sayı : 47227715-45271-(63246)/824-5745 17/12/2015 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Emniyet Genel Müdürlüğü Sayı : 47227715-45271-(63246)/824-5745 17/12/2015 Konu : Merkez Bankasına Ait Kıymet Nakilerinde Alınacak Güvenlik Tedbirleri. Bakanlık Genelge No:29 EGM

Detaylı

İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun

İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 12. IX. 1957 - Sayı : 9704) No. 7038 Kabul tarihi 9. IX. 1957 MADDE 1. 1957 malî

Detaylı

DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI YENİ TEŞVİK MEVZUATI HAKKINDA EKONOMİ BAKANINA HAZIRLANAN RAPOR 2012

DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI YENİ TEŞVİK MEVZUATI HAKKINDA EKONOMİ BAKANINA HAZIRLANAN RAPOR 2012 DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI YENİ TEŞVİK MEVZUATI HAKKINDA EKONOMİ BAKANINA HAZIRLANAN RAPOR 2012 1 1. Giriş Bölgesel kalkınma veya bölgesel gelişmeler son yıllarda hepimizin üstünde tartıştığı bir

Detaylı

T.C. ÇORUM VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ÇORUM VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAYFA 1 / 5 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Demirbaş Sarf Malzemesi Ve Hizmet Alımı Ödemelerinin Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne Bildirilmesi Fatura,

Detaylı

02.09.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI

02.09.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI TARİHLİ MECLİS KARARLARI Karar No. 458 Özü : günlü meclis toplantısına katılamayan Üye İbrahim Güney, Mehmet Tosun, Bahadır Yantaç, Mustafa Küçükoğlu, Can Kasapoğlu, Ercan Merthatun un mazeretli sayılmalarına

Detaylı

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, ÜÇPINAR MAHALLESİ, 22L-III PAFTA,5192 ADA, 19 PARSELE AİT

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, ÜÇPINAR MAHALLESİ, 22L-III PAFTA,5192 ADA, 19 PARSELE AİT BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, ÜÇPINAR MAHALLESİ, 22L-III PAFTA,5192 ADA, 19 PARSELE AİT 1 / 1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU ÇELİK ŞEHİR PLANLAMA KASAPLAR MH. VASIFÇINAR CAD.

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARTVİN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARTVİN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 1 1 Aplikasyon işlemi 1. Harita (plan) örneği istenen taşınmaz malın tapu senedi veya tapu kayıt örneği 2. Taşınmaz mal malikinin kimliği ya da vekilinin vekaletname örneği ve kimliği. 2 Cins Değişikliği

Detaylı

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl)

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) 1.60.01.01.3.9.00.1.01.1.1.01 Memur Maaşları 1,633,000.00

Detaylı

2016 Özalp Tarihçesi: Özalp Coğrafyası: İlçe Nüfus Yapısı: Yaş Grubu Erkek Kadın Toplam 0-14 Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş

2016 Özalp Tarihçesi: Özalp Coğrafyası: İlçe Nüfus Yapısı: Yaş Grubu Erkek Kadın Toplam 0-14 Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş Özalp Tarihçesi: Özalp ilçesi 1869 yılında Mahmudiye adıyla bu günkü Saray ilçe merkezinde kurulmuştur. 1948 yılında bu günkü Özalp merkezine taşınmış ve burası ilçe merkezi haline dönüştürülmüştür. Bölgede

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ 01 PERSONEL GİDERLERİ 235.086.904,00 01 1 MEMURLAR 94.035.681,00 01 1 1 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 1 01 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 2 Zamlar ve Tazminatlar 33.140.766,00 01 1 2 01 Zamlar ve

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ, ZONGULDAK TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN İLK 10 YILINDA (1923-1933) KÖPRÜ YAPIM FAALİYETLERİNİN İNCELENMESİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ, ZONGULDAK TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN İLK 10 YILINDA (1923-1933) KÖPRÜ YAPIM FAALİYETLERİNİN İNCELENMESİ Mine Polat, Aysun Aydın Öksüz, Mustafa Tanış BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ, ZONGULDAK TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN İLK 10 YILINDA (1923-1933) KÖPRÜ YAPIM FAALİYETLERİNİN İNCELENMESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN İLK 10

Detaylı

T.C. ÇUKURKUYUBELEDİYESİ 2005 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ÇUKURKUYUBELEDİYESİ 2005 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ÇUKURKUYUBELEDİYESİ 2005 YILI FAALİYET RAPORU PERSONEL DURUMU : - 7 Adet Memur - 3 Adet Kadrolu İşçi - 13 Adet Geçici İşçi ile hizmet vermekteyiz. TOPLAM 23 Adet Personelle hizmet vermekteyiz. ARAÇ

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TALAS BELEDİYESİ MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik,

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 117 KARAR 117 : Meclis Üyesi Yılmaz KARAKOYUNLU, Mehmet BİLGİN, Ayşın AKYARLI SAVATLI nın mazeretinin kabulüne işaret oylamayla oy birliği ile karar verildi. Karar No : 118 KARAR 118 1/1000

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 01.01.2003 tarihinden 31,12,2003 tarihine kadar olan çalışmaları başlıklar halinde

Detaylı

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONUNUN 09-05-2011 TARĐHLĐ VE 87-106 SAYILI RAPORLARI 01 09/05/2011-87 02 09/05/2011-88

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONUNUN 09-05-2011 TARĐHLĐ VE 87-106 SAYILI RAPORLARI 01 09/05/2011-87 02 09/05/2011-88 01 09/05/2011-87 02 09/05/2011-88 03 09/05/2011-89 04 09/05/2011-90 05 09/05/2011-91 06 09/05/2011-92 07 09/05/2011-93 08 09/05/2011-94 09 09/05/2011-95 Belediye Meclisinin 02.05.2011 Tarih ve 278 sayılı

Detaylı

DARICA KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ)

DARICA KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ) DARICA KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ) SIRA NO 1-2- 3- VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Vali

Detaylı

TİCARİ PLAKALARIN VERİLMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA KARAR KARAR SAYISI : 86/10553 RESMİ GAZETE TARİHİ :03-05-1986/19096

TİCARİ PLAKALARIN VERİLMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA KARAR KARAR SAYISI : 86/10553 RESMİ GAZETE TARİHİ :03-05-1986/19096 TİCARİ PLAKALARIN VERİLMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA KARAR KARAR SAYISI : 86/10553 RESMİ GAZETE TARİHİ :03-05-1986/19096 KARAR SAYISI : 90/390 RESMİ GAZETE TARİHİ :27-06-1990/20561 KARAR SAYISI

Detaylı

Yapı (İnşaat) Ruhsatı

Yapı (İnşaat) Ruhsatı Yapı (İnşaat) Ruhsatı Yapı ruhsatı, mücavir alanlar içerisinde ruhsata tâbi olan herhangi bir yapının inşaatına başlanabilmesi için belediyelerce, mücavir alan sınırları dışında Valiliklerce verilen izindir.

Detaylı

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M KONAK BELEDİYE MECLİSİ 04.05.2015 G Ü N D E M 1-Meclisin açılışı. 2-Mecliste verilecek önergeler. 3-Birimlerden gelen önergeler. 1-(58/15)-İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasına vekaleten Avukat

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 70 ÖZÜ : (Önerge) Belediyemizce Yapılacak Asfalt Yapım İşi İçin İhtiyaç Duyulan Ödeneğin; İller Bankası, Yurt İçindeki Fonlardan, Özel Veya Kamu

Detaylı

GEÇMİŞTEN GELECEĞE İSTANBUL BALIK HALLERİ

GEÇMİŞTEN GELECEĞE İSTANBUL BALIK HALLERİ GEÇMİŞTEN GELECEĞE İSTANBUL BALIK HALLERİ T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI GIDA TARIM VE HAYVANCILIK DAİRE BAŞKANLIĞI SU ÜRÜNLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Bizans tan Osmanlı ya Balık Halleri İstanbullumuz,

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI 2010 YILI EKİM AYI BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI KARARLARI

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI 2010 YILI EKİM AYI BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI KARARLARI T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI 200 YILI EKİM AYI BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI KARARLARI Karar tarihi : 04/0/200 Karar sayısı : 200/09 Birleşim : 9 Oturum :.7 : Başkan Değerli arkadaşlar gündemimizin

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

T.C. HOCALAR KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ)

T.C. HOCALAR KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ) T.C. HOCALAR KAYMAKAMLIĞI (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ) SIRA NO 1 2 ADI Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Vali ve Kaymakamlıklarca Önlenmesi Yolları 634 sayılı Kat

Detaylı

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Espiye Belediyesi İtfaiye teşkilatının kuruluş,

Detaylı

BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Yem Bitkileri Tohumu Desteği 3 Meyvecilik desteği (Çilek, Kiraz,Elma) 4 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 5 6 Orman Köylüsünü Destekleme

Detaylı

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 15 Haziran 1985 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 18785 SERBEST BÖLGELER KANUNU Kanun No: 3218 Kabul Tarihi: 06.06.1985 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Kanun, Türkiye'de ihracat için yatırım

Detaylı

Orhan BULUTLAR İbrahim YÜKSEL Güven SARİ Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR İbrahim YÜKSEL Güven SARİ Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 16 Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü adına tahsisli olan Erzurum ili Palandöken ilçesi Tuzcu Mahallesi Çat Karayolu üzerinde bulunan 1003 Parsel

Detaylı

a ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

a ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİRİM a ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tarih:23.07.2014 İTİRAZ SAHİBİ ÖZEL ŞAHISLAR MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders XIX. YÜZYIL ISLAHATLARI VE SEBEPLERİ 1-İmparatorluğu çöküntüden kurtarmak 2-Avrupa Devletlerinin, Osmanlı nın içişlerine karışmalarını

Detaylı

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1: Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Ekim 2015 Perşembe günü saat 18.00 de Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

T.C. MUT BELEDİYESİ MECLİS KARARI Sahife No: 1 TOPLANTI DÖNEMİ

T.C. MUT BELEDİYESİ MECLİS KARARI Sahife No: 1 TOPLANTI DÖNEMİ KARAR NO 75 TARİH VE NOSU 10.06.2015/ 3118 KÜLTÜR MAHALLESİ DUDAYEV CADDESİNİN İMAR KOMİSYONUNA HAVALESİ 2 İmar Komisyonu ile ilgili evrakların Görüşülmesi 10.06.2015 tarih ve 3118 sayılı müzekkeresi meclise

Detaylı

KARAYOLLARI 8.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ELAZIĞ MALATYA DEVLET YOLU

KARAYOLLARI 8.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ELAZIĞ MALATYA DEVLET YOLU ELAZIĞ MALATYA DEVLET YOLU Toplam 99 km uzunluğundaki Elazığ Malatya Devlet yolunun tamamı asfalt sathi kaplama seviyesinde bitirilerek trafiğe açılmıştır. 2008 yılında yolun 21 km nin (BSK) ihalesi yapılmış

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK I.BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Lüleburgaz

Detaylı

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M KONAK BELEDİYE MECLİSİ 04.04.2016 G Ü N D E M 1- Meclisin açılışı 2-5393 sayılı Belediye Kanununun 19., 33. ve 24.maddelerine göre Divan Katibi, Meclis 1.ve 2.Başkan Vekillerinin, Encümen Üyelerinin, Meclis

Detaylı

"A" CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU

A CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU "A" CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU KURUMSAL 38 TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU 95.344.986,70 92.437.851,01 161.230.000,00 68.792.148,99 04 İŞLER VE HİZMETLER 95.344.986,70 92.437.851,01

Detaylı

4081 SAYILI ÇİFTÇİ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN UYGULAMASI

4081 SAYILI ÇİFTÇİ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN UYGULAMASI 4081 SAYILI ÇİFTÇİ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN UYGULAMASI 4081 Sayılı Kanun; Çiftçi mallarının korunması esaslarını düzenlemek üzere 10.07.1941 tarihinde yayımlanmıştır. Kanun Hükümleri; -Köy sınırları

Detaylı

ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI BÜTÇE, GELİR VE GİDER USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI BÜTÇE, GELİR VE GİDER USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 16.04.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24728 ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI BÜTÇE, GELİR VE GİDER USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmelik, Özel Çevre

Detaylı

T.C OSMANCIK KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C OSMANCIK KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C OSMANCIK KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM A SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1- Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/057 Meclis Karar Tarihi : 10/07/2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 15/07/2014

Detaylı

Madde 1 - Köylerin içme ve kullanma suyu ihtiyacı, DSİ Umum Müdürlüğü tarafından temin ve tedarik olunur.

Madde 1 - Köylerin içme ve kullanma suyu ihtiyacı, DSİ Umum Müdürlüğü tarafından temin ve tedarik olunur. KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 7478 Kanun Kabul Tarihi: 09/05/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 16/05/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 10506 KANUNUN ŞÜMULÜ Madde 1 - Köylerin

Detaylı

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef GİRESUN BELEDİYESİ TEMIZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜGÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ TEŞKİLAT MADDE 5-Temizlik İşleri Müdürlüğü aşağıda yazıldığı şekilde teşkilatlanmıştır.müdürlük;belediye Başkan Yardımcısı

Detaylı

H. Necmi BAYKAN Sayit CİNER Mahmut ŞAHİN Meclis Başkanı Kâtip Kâtip

H. Necmi BAYKAN Sayit CİNER Mahmut ŞAHİN Meclis Başkanı Kâtip Kâtip Karar Tarihi 01.08.2012 Dönem No 2012/8 Birleşim No 1 Karar No 205 Oturum No 1 Toplantı No 1 hazır bulunan (27) üyenin iştirakiyle Meclis Başkanı H. Necmi BAYKAN ın başkanlığında 28 üye ile toplandı. İlimiz

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜN KURULUŞU : Müdürlüğümüz 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 nci maddesi gereği aynı kanunun 49 ncu maddesine istinaden Belediye Meclisinin 03.02.2005

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR Mart 215 Hikmet DENİZ i İçindekiler Tablo Listesi... iii Grafik Listesi... iii 1. Giriş... 1 2. Türkiye'de Teşvik Belgesine Bağlı Yatırımlar... 1 3. Yatırımların Bölgesel

Detaylı

KIRKLARELİ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak

KIRKLARELİ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak KIRKLARELİ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak Amaç 1: Bu Yönergenin amacı Kırklareli Belediyesi İnsan

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1: Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYAKADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANLI BİRİMİ HİZMET STANDARTLARI

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYAKADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANLI BİRİMİ HİZMET STANDARTLARI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYAKADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANLI BİRİMİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 0.00 41,315,953.79 44,609,693.18 630 01 1 MEMURLAR 0.00 5,641,495.95 6,236,655.84 630 01 1 1 Temel Maaşlar 0.00 3,040,891.55 3,271,081.21 630 01 1 1 01 Temel Maaşlar

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2010 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için

Detaylı