Haringey Belediyesi Toplum Güvenli i nden sorumlu meclis üyesi Nilgün Canver ile yapt m z röportaj sayfa 8 de

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Haringey Belediyesi Toplum Güvenli i nden sorumlu meclis üyesi Nilgün Canver ile yapt m z röportaj sayfa 8 de"

Transkript

1 DOMUZ GR B N ÖNLEMEYE YÖNEL K UYARILARI C DD YE ALIN 4 A ustos / Tebax 2009 Sal /Sêflem Say /Hejmar: 173 Tel: Haziran ay nda yap lan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde afl - r sa c British National Party'nin (BNP) iki milletvekili ç karmas ve bu partiye olan yönelimin artmas karfl s nda hükümet ilk büyük ad m att. Afl r sa n yükselmesini önlemek ve göçmen toplumlara yönelik rkç l kla savaflmak için ülke genelinde çok kapsaml bir kampanya bafllat l yor. Eylül ay nda resmen bafllat lacak çal flma için hükümet 1 milyar Pound'luk fon ay rd. Türk, Kürt ve K br sl Türk toplumuna mensup dernek temsilcileri hükümetin karar n destekliyorlar. Devam Sayfa 4 te Haringey Belediyesi Toplum Güvenli i nden sorumlu meclis üyesi Nilgün Canver ile yapt m z röportaj sayfa 8 de AfiIRI SA A KARfiI ÖNLEM PAKET Göçmen karfl t politikas yla tepkileri üzerine çeken rkç BNP'nin yükselifline karfl s k s k protesto gösterileri yap l yor. Halkevi binas n n inflaat çal flmalar h z kazand sayfa 3 te Money Gram hizmet a n h zla geniflletiyor sayfa 11 de Ayna: Hikûmet dixwaze pirsgirêkê bêyî kurdan çareser bike R.27 Jean Lambert tan Leyla Zana'ya destek sayfa 9 da D.I.Y. Center dan kaliteli malzemeyle modern evler sayfa 19 da Organik g dalar daha sa l kl de il sayfa 26 da

2 2 Kültür sanat dünyas Demirkubuz'dan dönem filmi; K skanmak 'Masumiyet', 'Kader', ' tiraf' gibi önemli filmlerin yönetmeni Zeki Demirkubuz'un ilk dönem filmi 'K skanmak', sonbaharda seyircisiyle bulufluyor. Serhat Tutumluer, Berrak Tüzünataç ve Nergis Öztürk ün baflrolünde oynad 'K skanmak', Nahit S rr Örik in 1956'da yazd ayn adl roman ndan sinemaya uyarland lu y llar n Zonguldak' nda geçen bir dönem filmi olan 'K skanmak', kendini çirkin alg layan bir kad n n k skanma duygular n temel al yor. Demirkubuz'un bu ilk dönem filminde çirkin kad n Seniha y Nergiz Öztürk, Seniha n n k skand güzel kad n ise Berrak Tüzünataç oynuyor. Son dönem Türkiye sinemas n n en önemli yönetmenlerinden olan Demirkubuz, daha önce 'Masumiyet', '3. Sayfa', 'Yazg ', ' tiraf' ve 'Kader' gibi birbirinden baflar l filmlere imza att. Mozart' n besteleri kendi piyanosunda çal nd Klasik Bat Müzi inin en ünlü bestekarlar ndan Mozart' n yeni keflfedilen iki bestesi geçti imiz hafta, sanatç n n do um yeri Salzburg'da kendi piyanosunda icra edildi. Sanatç n n 7-8 yafllar ndayken besteledi i, teknik aç dan icras son derece dikkat gerektiren bu eserler, Mozart' n bir zamanlar yaflad evinde seslendirildi. Merkezi Salzburg'da bulunan Uluslararas Mozart Vakf, Wolfgang Amadeus Mozart' n daha önce bilinmeyen ve piyanoyla çal nmak üzere bestelenen iki eserinin keflfedildi ini geçen ay sonunda aç klam flt. Avusturya'n n Salzburg kentinde 1756 y l nda dünyaya gelen Mozart, çocuk yaflta piyano çalmaya ve 5 yafl ndayken beste yapmaya bafllad. 600'den fazla bestesi bulunan Mozart, 1791 y l nda hayat n kaybetti. Orhan Pamuk Harvard Üniversitesi nde ders verecek Nobel ödüllü Türkiyeli yazar Orhan Pamuk un döneminde Harvard Üniversitesi nin en prestijli sanat ve edebiyat etkinli i say lan Charles Eliot Norton Konferanslar n verece i aç kland. Ü nlü yazar Orhan Pamuk döneminde Harvard Üniversitesi nin en prestijli sanat ve edebiyat etkinli i say lan Charles Eliot Norton Konferanslar kapsam nda dersler verecek. Pamuk, roman sanat konulu Norton derslerini, önümüzdeki sonbahar Sanders Theatre da verecek. Yazar, Naif ve Duygusal Romanc bafll kl derslerde roman n gizli oda konusunu edebi karakterler, zaman ve tema, görmek ve nesneler, müze T arihteki ikinci Alevi devletinin kuruldu u Arguvan n Ermiflli köyünden derlenen türkülerin yer ald Erol Köker in Mekteb-i rfan adl albümü, kartonetiyle de dikkat çekiyor. Albümün 44 sayfadan oluflan kartonetinde Türkçe ve ngilizce olarak Alevi-Bektafli kültürü, Pir Sultan Abdal, Emrah, Karacao lan gibi halk ozanlar - n n hayat, albümdeki her türkünün içeri iyle ilgili bilgi ve türkülerde geçen kimi sözcüklerin anlam yer al yor. Kartonetteki aç klamalar Feramuz Önel in, önsöz ise Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvar ö retim görevlisi Dr. Gani Pekflen in kaleminden ç km fl. Emirhan Kartal la birlikte Mekteb-i rfan n proje yönetmenli ini yapan Coflkun Karademir, albümün Avrupa da da sat fla sunulaca n, özellikle Almanya, Fransa ve Hollanda daki konservatuvarlara gönderilece ini söyledi. Editor... Reporter... Reporter... Ahmet Adar Hasan Usak Haca Cheko ve politika perspektiflerinden tart flacak. Orhan Pamuk, yapt aç klamada teklifin 1 y l öncesinde geldi ini; 50 fler dakikal k 6 konferansa haz rland n ifade etti. Pamuk, ald teklife çok sevindi ini bunun da iki nedeni oldu unu belirtti: lki bu iflin flerefi. kincisi de Harvard da ders vermek. Her y l Harvard Üniversitesi nde düzenlenen, Norton Konferanslar, Charles Eliot Norton ad na 1925 te bafllat ld - ndan beri edebiyat ve sanat alan nda en önemli isimlerce verildi. Colombia Üniversitesi nde Dünya Edebiyat konulu ders veren Pamuk, Türkiye üniversitelerinde ders verme konusunda ise flöyle dedi: Tabii ki isterim. En büyük hayalim, Anadolu yu kar fl kar fl gezip konferanslar vermek, hiçbir fleyin imkâns z olmad n anlatmak. Türkiye deki politik ortam buna uygun oldu- unda... Alevi-Bektafli türküleri Avrupa da Halk müzi i sanatç s Erol Köker in Mekteb-i rfan adl albümü A.K. Müzik Yap m dan ç kt. Albümün Avrupa da da sat fla sunulaca bildirildi. Published by... Fez LTD Printed by... Newsquest Designed by... Print Gallery Green Lanes, Haringey, London N8 0RG Tel: Fax: Kültür sanat dünyas Papa albüm ç kar yor Katolik dünyas n n ruhani lideri Papa 16'nc Benedict albüm ç kar yor. Flarmoni orkestras eflli inde ilahiler söyleyen 81 yafl ndaki Papa, daha genifl kitlelere ulaflmay hedefliyor. Albümü Nirvana ve Guns N'Roses'da çal - flan plak flirketi ç karacak. Geffen Plak fiirketi Yöneticisi Ricardo Fernandez, "Sadece Katoliklere de il tüm h - ristiyanlara hatta tüm insanlara hitap edece ini düflünüyorum. Klasik müzik sevenlerin de ilgisini çekecektir" dedi. Albüm tamaland ktan sonra son bir kez daha Papa'n n onay ndan geçeçecek. Papa 16'nc Benedict'in onaylamas halinde albüm Kas m sonunda piyasaya ç - kacak. Büyük bir kitleye hitap etmesi beklenen albümün sat fl ndan elde edilecek gelir ise yoksul çocuklara müzik e itimi verilmesi için kullan lacak. Yap mc lar 8 parçadan oluflan albümün ilgi görece inden emin. Fatih Ak n, Alt n Aslan için yar flacak Bu y l 66'nc s düzenlenecek Venedik Film Festivali nde 24 film Alt n Aslan için yar flacak. Türk kökenli Alman yönetmen Fatih Ak n, "Soul Kitchen" filmiyle iddial isimler aras nda bulunuyor. talya'da 2-12 Eylül tarihleri aras nda düzenlenecek festivalde bu y l yar flacak 23 film, düzenlenen bas n toplant s yla aç kland. Festivalde yar flacak 24'üncü film ise, sürpriz bir seçim olarak Eylül'de aç klanacak. Türk kökenli Alman yönetmen Fatih Ak n' n merakla beklenen Soul Kitchen filmi Cannes Film Festivali'nden davet alm fl ancak festivale yetiflmemiflti. Ak n bu filminde, hayat n, ciddi olman n yan s ra gülmeyi de gerektirdi ini, baz fleyleri hafife almay da kapsad - n anlatmay hedefliyor. ''Soul Kitchen'in'' Hamburg kentiyle iliflkisini gösteren çok özel bir film oldu unu anlatan Ak n, bu filmin ayn zamanda Hamburg'a bir aflk ilan oldu unu kaydetmiflti.

3 Halkevi binas n n inflaat çal flmalar h z kazand Stoke Newington daki binas n boflaltt ktan sonra yaklafl k iki senedir geçici bir binada faaliyetlerini yürüten Halkevi, yeni binas n hizmete sokmak için k sa bir süre önce bafllatt inflaat çal flmalar na h z kazand rd. Yaklafl k 8 ay kadar sürmesi beklenen inflaat çal flmalar için Halkevi yönetimi kollar s vad. B ritanya da Kürt, Türk ve K br sl Türk toplumlar na yönelik faaliyet yürüten Londra n n en etkili sivil toplum kurulufllar ndan Halkevi iki y l önce Stoke Newington da bulunan binas ndan ç kmak zorunda kalm fl ve faaliyetlerini yütürmek için geçici bir binaya yerleflmiflti. Bu süre zarfinda mevcut çal flmalar n k smen s n rland rarak sürdüren Halkevi, daha Yeni binan n eski bina kadar büyük olmas bekleniyor. büyük bir binaya geçmek için flu günlerde çok yo un bir çaba içerisinde. Hackney in geliflmekte olan bölgesi Dalston Junction da bulunan iki eski Victoria tarz evin kullan m hakk n alan Halkevi yetkilileri kullan lamayacak durumda Uzmanlarca çizilen proje çerçevesinde yeni Halkevi binas en k sa sürede tamamlanacak. olan bu iki evin inflaat için maddi destek aray fllar na ise devam ediyorlar. Halkevi yetkilileri inflaat bafllat p olabilecek maddi ihtiyaçlar da zaman içinde temin etme yolunu benimseyerek geçti imiz Haziran ay içinde inflaata ilk kazmay vurdular. Uzmanlarca çizilen proje çerçevesinde yeni Halkevi binas en k sa sürede tamamlanacak. YEN B NA DALSTON JUNT ON DA Halkevi Baflkan Mustafa Topkaya yap lan projeye göre yeni binan n eski bina kadar büyük olmasa da eskisini pek de aratmayaca n söylüyoryor. Üst kat n n iki daire olarak olarak kiraya verilece i yeni binan n alt kat n n da dernek faaliyetleri için kullan laca n belirten Topkaya, Elimizde olan mevcut binay en iyi flekilde de erlendirmek için uzmalardan görüfl alarak çizilen bir projeyi benimsedik ve bu bina faaliyetlerimiz için yeterli olacakt r. Yeni binam z n son y l- * Grill s cakl n n en iyi derecede da t lmas n sa lar * Yemeklerinizi kolay, cabuk, temiz ve h zl flekilde piflirme garantisi * Genifl yüzey ve ya lar n kolayca akmas n sa lar * Az alevli, kokusuz ve lezzetli yemekler Pengrill ile * Çok uygun fiyat ve uzun vaade kullanma garantisi Pengrill kaya tafl ve seramikten oluflan mükembel bir kar fl md r. Belir in olan flekli ile ya lar n kolayca akmas n sa l yor. Pengrill düz ve yatay flekliyle s cakl en iyi derecede da lmas n sa layarak grille koymufl oldu unuz etleri h zl, temiz piflirmesine yard mc oluyor. Bütün ürünlerimiz ücretsiz olarak deliverisi yap lmaktad r. 3 larda h zla geliflmekte olan Dalston Juntion da olmas önemli bir avantaj oluflturuyor dedi. HERKES N KATKISINI BEKL YORUZ Halkevi yetkililerinden Hayri Uçar ise inflaat çal flmalar n n sa l kl ve kesintisiz yürümesi için büyük çaba sarfettiklerini belirtiyor. Uçar, Çal flmalar m z aksatmamal y z. Bu bina bizim için çok önemlidir ve seferberlik mant ile herkes elinden geleni yapmal d r. Sonunda buras halk n evidir ve herkes katk sa lamal - d r dedi. Halkevi yetkilileri önümüzdeki y l n ilk çeyre inde hizmete girmesi beklenen yeni bina için herkesin katk - s n beklediklerini kaydediyorlar.

4 4 Afl r sa a karfl kapsaml mücadele Hükümet göçmenlere yönelik rkç l n artmas n önlemek ve afl r sa c partilerin önünü kesmek için ülke genelinde çok kapsaml bir projeye bafll yor. Irkç yönelimlerin oldu u ngiliz mahallelerinde bafllat lacak çal flma için 1 milyar Pound'luk fon ayr ld. Türk, Kürt ve K br sl Türk topluma mensup dernek temsilcileri hükümetin karar n n arkas nda... Hamza Aktan Telgraf Gazetesi H aziran ay nda yap - lan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde afl r sa c British National Party'nin (BNP) iki milletvekili ç karmas ve bu partiye olan yönelimin artmas karfl s nda hükümet ilk büyük ad - m att. Afl r sa n yükselmesini önlemek ve göçmen toplumlara yönelik rkç l kla savaflmak için ülke genelinde çok kapsaml bir kampanya bafllat lacak. Hükümetin ald karar gere i ülke çap ndaki kampanya Parlamento'nun aç laca Eylül ay nda resmen bafllayacak. Kampanya kapsam nda rkç l n veya rkç partilere olan yönelimin yükseldi i baz pilot bölgeler belirlenecek ve buralarda toplumla içi içe olunarak göçmenlere yönelik önyarg lar n k - r lmas için toplant lar yap lacak. LK HEDEF BEYAZ fiç MAHALLELER Hükümetin bu anlamdaki ilk hedefi beyaz iflçi s n f n n yaflad mahalleler olacak. Toplumlar ve Yerel Yönetim Departman, BNP'ye oy vermeye yatk n yerlerin bir listesini ç kar yor. Bu listelerin ç kar lmas nda suç oranlar, iflsizlik, gelir düzeyi ve yerel kay- ngiltere'de göçmen karfl t politikas yla tepkileri üzerine çeken rkç BNP'nin yükselifline karfl s k s k protesto gösterileri yap l yor. naklardan gelen istihbaratlar kullan lacak. Hükümetin uzun bir zamana yaymay planlad rkç l kla mücadele kampanyas nda kullan lacak yöntemler ad m ad m flöyle geliflecek: Göçmenlere yönelik önyarg lar olan bölgelerin sakinleri rkç l kla suçlanmadan, kendilerinin aç kça ve dürüstçe kayg lar n belirtebilecekleri toplant lar düzenlenecek. Bu toplant larda göçe dair ön yarg lar, kal plar tart fl lacak. Göçmen toplumlar n göç nedenleri, hikayeleri anlat lacak. Birbirine komflu ancak etnik olarak birbirinden farkl topluluklar bir araya getirilerek mevcut ayr l klar n önüne geçilmeye çal fl lacak. Göçmenlere karfl yönelimin artt bölgelerde ekonomik durumun düzeltilmesi ve bilgilendirme faaliyetleri için 1 milyar Pound'luk fon ayr lacak. Bu fonla iflsiz gençler için ifl olanaklar - n n yarat lmas sa lanacak. Yerel otoritelere bu toplumlar n kayg lar n iletmek üzere toplum içinden liderler yetifltirilecek. Yerel otoritelerin yerleflime dair sosyal politikalarda daha aç k olmas n n sa lanmas na çal fl - lacak. Ücretsiz deneme dersleri bu reklamla verilmektedir. Lütfen yetkililerle görüflün. Türk-Kürt ve K br sl Türk toplum temsilcileri hükümetin kampanyas n Telgraf'a de erlendirdi: K br s Türk Toplum Merkezi baflkan Niyazi Enver: Biraz geç kal nm fl bir çal flma olsa da olumlu karfl lamak gerekir. ngiltere'de özellikle anti slam ve anti Asyal çok ciddi bir t rman fl oldu. Tabloid gazeteler aylarca insanlar hedef gösterdi. Fakat ne yaz k ki bütün bunlar olurken hükümet hiçbir fley yapmad. Her ne kadar kozmetik bir kampanya gibi görünse de önemli bir kampanyad r. Çünkü bir ülke kendi içinde iç huzurunu sa layamazsa büyük problemler yaflar. Dolay s yla bu iç huzurun oturtulmas ad na bu kampanyan n etkili olabilece ini düflünüyorum. Bizim gibi derneklerden de yard m istenmesi durumunda katk lar m z sunar z elbette. Enfield Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet Karahasan: Ben bunun çok yerinde bir karar oldu unu düflünüyorum. Devlet her zaman göçmen toplumlar n devlete kazanç sa lad n söyler ancak yerleflik topluluklar ve özellikle medyan n yay nlar nedeniyle olumsuz durumlar yaflanabiliyor. Bana göre ngiliz bas n n n rkç l n artmas konusunda çok ciddi bir katk s var. Bas n göçmenlerin olumlu katk lar n yazmaz. En ufak bir olay ise büyütebildi i kadar büyütür. Bütün bunlar n bilinmesi, göçmen toplumlara karfl ön yarg besleyenlerin bunu görmesi aç s ndan kampanyay önemli buluyorum. Day-Mer baflkan Ahmet Sezgin: Hükümetin bu çal flmas n kendi içinde önemli bir ad m olarak görüyorum. flin do rusu hükümetler göçmen toplumlar hakk nda bir taraftan olumlu bir tav r sergilerken bir taraftan da karfl t giriflimleri tetikleyici fleyler yap yorlar. Bazen bu rkç l n yükselmesi hükümet politikalar n n da sonucu da oluyor. Bu yeni kampanyan n gerçekte neler baflaraca n veya hükümetin yapacaklar hakk nda gerçek bir fikir belirtebilmek için çal flmalar n n somutlaflmas n beklemek laz m.

5 5

6 6

7 7 Halkevi ile dayan flma konseri düzenleniyor Britanya da 20 y l aflk nd r faaliyet yürüten köklü sivil toplum kuruluflu Halkevi bir dayan flma konseri düzenliyor. fiiwan Perwer, Aynur Do an ve Cevdet Ba ca gibi ünlü sanatç lar n sahne alaca konser 27 Eylül Pazar günü Hackney Ocean da gerçeklefltirilecek. 2 0 y l aflk nd r Britanya da Kürt ve Türk toplumlar na hizmet veren Halkevi yaklafl k iki senedir bina sorununu çözmeye çal fl yor. Yeni binalar n n inflaat n bir an önce bitirip hizmete sokmak için herkesi düzenleyecekleri dayan flma konserine davet eden Halkevi yetkilileri kurumun eski gücüne kavuflturulmas n n önemine vurgu yapt lar. fi WAN PERWER VE AYNUR DO AN KATILIYOR 27 Eylül Pazar günü yap - lacak olan büyük konser Hackney Ocean da düzenlenecek. Çok say da kiflinin kat l m n n beklendi i konser saat da bafllay p gece geç saatlere kadar sürecek. Konserde ünlü sanatç lardan fiiwan Perwer, Aynur Do an ve Cevdet Ba ca sahne alacaklar. Konu ile ilgili olarak görüfltü ümüz Halkevi Baflkan Mustafa Topkaya tüm Halkevi dostlar na bir ça r da bulundu. Mustafa Topkaya flöyle konufltu: HALKEV NE SAH P ÇIKALIM Biz tüm demokrat ve müzik sever arkadafllar bu konsere bekliyoruz. Bu konser ile insanlar m z n hem Halkevi ile dayan flma içerisinde olmalar n sa lamaya gayret edece iz hem de keyifli bir konser yaflamalar na f rsat yaratm fl olaca z. Müzik dünyas nda önemli olan isimlerin gelmifl olmas da bir flanst r ve bunu de erlendirmek laz m. Halkevi Londra da oturmufl bir kurumdur ve bu kuruma katk sa lamak laz m. Bu konsere gelen herkes bu katk y sa lam fl olur. Geceye kat lmak tek bafl na yetmez. Arkadafllar m z n gecenin broflürlerine sponsor olmalar iyi olur. Bunu ne kadar yapabilirsek o kadar destek sa lam fl oluruz. Konsere gelemeyecek olan arkadafllar sponsorluk konusunda bize ulaflabilirler ve bizimle dayan flma içerisinde olabilirler. Bu f rsat hep beraber de erlendirelim. Konsere sponsor olmak isteyenlerin numaral telefondan brahim Do ufl ile ba lant ya geçebilecekleri bildirildi. Halkevi Baflkan Mustafa Topkaya herkesi düzenleyecekleri dayan flma konserine davet etti.

8 8 Nilgün Canver: Domuz gribini önlemeye yönelik uyar lar ciddiye al n Domuz gribi salg n h z n kesmeden tüm dünyada oldu u gibi ngiltere de de yay lmaya devam ediyor. Son yap lan araflt rmalara göre hastal n yay lmas nda k smi bir düflüfl görülse de uzmanlar çok temkinli konufluyor, bunun salg n n yavafllama trendine girece i anlam na gelmeyece ini söylüyorlar. Hamza Aktan Telgraf Gazetesi Ü lke genelinde önlem çal flmalar sürerken belediyeler de sorumluluk bölgelerinde insanlar bilgilendirmeye ve uyarmaya devam ediyor. Haringey Belediyesi Toplum Güvenli- i nden sorumlu meclis üyesi Nilgün Canver, herkesi çok daha hijyenik ve dikkatli olmak konusunda uyar - yor. Haringey Belediyesi nde flu anda domuz gribi salg n yla ilgili çal flmalar n bafl nda bulunan Canver; K fla kadar çok ciddi önlemler almak gerekiyor diyor. Nilgün Canver, hastal kla ilgili merak edilenleri ve son geliflmeleri Telgraf a anlatt. - Haringey de hastal n yay lmas nda son durum ne? lk bafllarda birkaç vakayla s n rl yd. Fakat önce otuz rakam tespit edildi, sonra da iki yüze ç kt bu say. Bugün ise vakka say say lm yor. Çünkü giderek yay l yor ve bunu sayman n da bir imkan kalmad art k. Bütün yap lmaya çal fl lan fley mümkün oldu u kadar halk koruma yöntemlerini gelifltirmek. O da, onlara gerekli tavsiyeleri vermek ve halk n kendisini korumas na yard mc olmak. Ayn zamanda da onlar ilaç anlam nda da nereye gidebilecekleri konusunda yönlendirmek. - Londra da Türkiyeli toplumun yaflad bölgelerde hastal n yay lma oran nas l peki? Hastal k Londra n n her taraf nda yay l yor. Biliyorsunuz, sonbaharda 100 bin vaka bekleniyor en az. Asl nda flansl say l r z çünkü vakalar n ço unlu u hafif derecede ya da orta derecede diyebilece imiz vakalar. Ölüm olaylar nda da hemen tümü baflka bir sa l k problemi oldu u için hastal k ölüme kadar götürdü. Ama genellikle Haringey de görülen vakalar daha orta derecede ve dinlenmekle, kendi kendine tedavi uygulayarak geçen vakalar. - Belediyenizdeki çal flmalara dair bilgi verebilir misiniz? Daha önce kufl gribine karfl da böyle bir ola anüstü durum yafland ve hem sa l k birimleri hem de belediyeler olarak çok s k bir flekilde ne yap labilir diye planlar çok daha önceden belirliyoruz. Dolay s yla domuz gribiyle ilgili korkular bafllad andan itibaren halka ulafl p ne yapabileceklerine dair bilgiler verdik. Ülke genelinde yakala-öldür ve çöpe at kampanyas bafllamadan önce biz Haringey de kampanyay bafllatt k. ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER - Hastal n ilk belirtileri neler oluyor? Normal bir grip gibi... Aks - r k, halsizlik, kas a r lar, baz durumlarda ishal ve mide bulant s gibi belirtiler görülüyor. Genellikle halsizlik, kas a r lar, aks r k gibi normal grip semptomlar yla kendini gösteriyor. - Hastal a yakalanmamak için temel olarak uymam z gereken, almam z gereken önlemler neler? Lütfen mendil bulundurun yan n zda. E er grip gibi bir hastal kla karfl karfl yaysan z mendilinizi kullan n. Çünkü mikroplar n etrafa yay lmas - na en iyi böyle engel olabilirsiniz. Kulland n z mendili de toparlay p iyi bir flekilde kapat p çöpe atmak gerekiyor. En önemli fleylerden biri de; ellerinizi mutlaka sürekli y kaman z. Elleri y kamak hastal n yay lmas n önlemenin en önemli yollar ndan biri. Ben flunu da öneriyorum; kolonya bile kullanabilirsiniz, içinde alkol bulundu u için mikroplar öldürebiliyor. Yan n zda slak mendil bulundurun, dokundu unuz yerlere çok dikkat edin, yemek yedi iniz masay mümkünse slak mendille silin. SEYAHATE ÇIKANLAR; D KKAT ED N - Çocuklu ailelere ne tavsiye edilebilir? lk bafllarda domuz gribine yakalanma oran okula gitse de gitmese de çocuklarda risk oldu u için ailelere tavsiye edilen fley fluydu: Herhangi bir biçimde bir belirti oldu unda da okula gönderin deniyordu. Fakat flimdi kesin olarak verilen tavsiye flu: E er bir belirti varsa kesinlikle evde kal n, d flar ç kmay n... Bu hastal n yedi günlük sürecini geçirin ve bu arada da vücudun ba - fl kl k sistemini güçlendirecek vitaminler de alabilirler. Özellikle yaz aylar nda halk m z Türkiye ye veya baflka yerlere seyahat etti i için onlara mesaj m da flu; özellikle kapal alanlarda hastal n yay lma oran çok fazla. Dolay s yla uçak seyahati kapal bir alan oldu u için insanlar n kendilerini yolculuk boyunca korumalar son derece önemli. Evde de hijyene çok dikkat etmek gerekiyor. Kap tokmaklar, tezgah üstleri, yemek ve çal flma masas gibi evin bu bölümlerini her zaman temiz tutmakta fayda var. AfiI SONBAHAR DA GEL YOR - Tamiflu ilac nas l al nabiliyor? Birinci kural olarak özellikle GP lere yani mahalle doktorlar na ve hastanelere gitmeyin deniliyor. Fakat telefon ederek Ulusal Sa l k Servisi nin (National Health System) domuz gribi için açt özel hattan arayarak bilgi al nabilir. Telefon aç ld - nda doktorlar ilac n al nabilece i adresleri kendileri veriyor zaten. - Tamiflu ne kadar ifle yarayan bir ilaç? fiu ana kadar Tamiflu al nan vakalarda hastal n geçti i ve herhangi bir sorunun olmad tespit edildi. Tabii flu anda bir de flöyle bir durum var: Bu virüs giderek flekil de ifltiriyor. lk ç kt haliyle kalmad... Ama yine de flansl y z ki hastal k halen hafif flekliyle geçiyor. - Afl ne zaman geliyor? Afl sonbaharda geliyor. Özellikle ma dur durumda olanlarda öncelikli olarak kullan lacak. Ancak o zamana kadar virüsün nas l bir flekil alaca n net olarak kimse bilmiyor. Haringey Belediyesi Toplum Güvenli i nden sorumlu meclis üyesi Nilgün Canver HAM LELER VE KRON K HASTALIKLARI OLANLAR D KKAT ETMEL - Hamile kad nlar, küçük yaflta çocuklar olan aileler ve kronik hastal klar olanlar gibi daha riskli durumda olanlar n nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Herhangi bir hastal olmayan veya hamile olmayan birisi için grip semptomlar gösterdi inde evde kal p dinlenme, Paracetamol gibi ilaçlar almalar önerliyor. Ama e er hamileyseniz veya kalp, fleker, gibi di er hastal klar n z da varsa o zaman direkt olarak mutlaka doktorla konuflmak gerekiyor ve doktorun tavsiyelerine göre hareket etmek gerekiyor. - Bu insanlar n hastal a yakalanma riski daha m fazla peki? O hiç belli de il asl nda. Bu tamamen insanlar n kendilerini nas l koruduklar yla ilgili bir durum. Fakat yakaland ktan sonra e er baflka hastal klar n z varsa bu salg n n etkileri daha a r olabiliyor. Bu nedenle doktorla hemen görüflülmesi gerekiyor. - Londra veya ngiltere için s k s k felaket senaryolar dile getiriliyor. Bu senaryolar ne kadar gerçekçi ve neye göre belirleniyor? Bunlar hastal n yay lma h - z na bak larak tespit edilen veriler. Çünkü o kadar h zl yay l yor ki... Bu h za bak larak, bir de sonbaharla birlikte insanlar n kapal mekanlarda daha fazla kalaca hesaplanarak yay lma h z n n çok daha fazla artaca düflünülüyor. Dolay s yla bu senaryolar hep belli veriler fl nda yap l yor. Ama afl çok iyi ifllerse durumu de- ifltirebilir. Durumun tam olarak ne olaca n bence sonbaharda bilebilece iz. - Virüsün tamamen geçmesine dair hiç beklenti veya umut yok mu? Var asl nda. fiu anda elimdeki verilere bakacak olursak; haftal k vaka say s ikiye katlanm fl durumda ama buna ra men say larda düflüfl oldu una dair bulgular da var. Ancak bu konudaki data henüz çok net olmad için bunu belki biraz zaman sonra daha net anlayabiliriz. Hastal n yüzde 99 oran nda hafif oranda geçti ini ise vurgulamak laz m tabii. - ngiltere önlemler konusunda di er ülkelere göre ne durumda? Elimde buna dair net bir bilgi yok ama kanaatime göre önlemlerini alma ve bunlar uygulama konusunda yap lmas gerekenleri yerine getiriyor.

9 Jean Lambert tan Leyla Zana'ya destek Yefliller Grubu Baflkan Yard mc s ve milletvekili Jean Lambert, Londra'da yapt konuflma nedeniyle 1 y l 3 ay hapis cezas na çarpt r lan DEP eski milletvekili Leyla Zana'ya destek verdi. Y efliller Grubu Baflkan Yard mc s ve milletvekili Jean Lambert, yapt yaz l aç klamada, Zana'n n 1 y l 3 ay hapis cezas na çarpt r lmas n, "Kürt halk ve insan haklar için kötü bir gün" olarak de erlendirdi. Milletvekili ve insan haklar savunucusu Lambert, aç klamas nda flöyle dedi: "Kürt halk ve insan haklar için üzücü bir gün. Leyla Zana, ilham veren bir figür ve hoflgörüsüzlük ve ve bask lara karfl y lmadan mücadele etti. AB Parlamentosu Baflkan 'na bir mektup yazarak, Zana'n n itiraz na AB düzeyinde destek sa lanmas için mümkün olan her fleyin yap lmas n istedik. Bu davay yak ndan takip etmeye devam edece im." Zana'nin ilk Kürt kad n parlamenter olarak seçildikten sonra parlamentoda Kürtçe yapt konuflma nedeniyle 10 y l hapis cezas na çarpt r ld n vurugulayan Lambert, AB'nin insan haklar hukukunda reform ve Kopenhag kriterlerine uyum sa lamas yönündeki bask s na ra men, bugün hala kamu alanlar nda Kürtçe koflulmas n n yasak oldu unu söyledi. Lambert, flöyle devam etti: "Leyla Zana'n n, çat flmalar için diyalog ve siyasi bir çözümün gerekli oldu u ça r s n destekliyorum. Hakk ndaki yeni hapis cezas na karfl yürüttü ü itiraz baflvurusunu kazanmas n ve Türkiye için bar flç çözüm, Kürt toplumu için de daha iyi bir yaflam koflullar sa lamak amac yla çal flmalar n sürdürmesini umuyorum." Zana hakk nda, ngiltere'nin SOAS Üniversitesi'nde kat ld toplant da PKK lideri Abdullah Öcalan için kulland ifadelerden dolay Diyarbak r 4'üncü A r Ceza Mahkemesi'nde dava aç lm flt. Yefliller Grubu Baflkan Yard mc s ve milletvekili Jean Lambert Belediye iflsizler için fle Giden Yollar araflt r yor Hackney Belediyesi nin iflsizlere ifl bulmak için bir süredir Ways into Work ad alt nda uygulad çal flmas n n kapsam geniflletiliyor. 700 den fazla Hackney liye ifl bulan Belediye hizmet alan n geniflletmek için 400 bin sterlin daha fon ay rd. Ways into Work program çerçevesinde bir süredir faaliyet yürüten Hackney Belediyesi flimdiye kadar 700 kifliye ifl imkan sa lad. Bu deneyiminden yola ç kan belediye yetkilileri flimdi daha çok iflsize ifl imkan sa lamak için kollar s vad. Belediye çeflitli nedenlerle ifllerini kaybeden anne ve babalar ile hastal klar nedeniyle uzun süre iflsiz kalanlara yeniden ifle dönme imkanlar sa layacak. Yetkililerin bildirdi ine göre Ways into Work ad alt nda verilen servis önümüzdeki dönemde 600 Hackney liye daha hizmet verecek ve onlar n ifl bulmalar na yard m edecek. Belediye evlerinde oturanlar için extra çal flamalar yap lacak ve onlar n çeflitli ifllerde deneyim kazanmalar sa lanacak. Hackney Belediyesi Kabine Üyesi Guy Nicholson, 9 Ways into Work büyük bir ifl inisiyatifidir ve bir çok baflar - n n alt nda imzas vard r. Bu sosyal servis ile belediyemiz daha çok kifliye yard m etme imkan na sahip olacakt r dedi. Ways into Work, Hackney Belediyesi, Hackney Recruitment Centre, Recruitment Company Talent, Regeneration Company Renaisi, Circle 33 Housing Trust, Family Mosaic, Genesis Community, Hackney Homes, Quadrant Housing Trust, Newlon Fusion, Peabody Trust, Pinnacle People, Southern Housing Foundation ve Jobcentre Plus ile ortak çal - fl yor. Hackney de oturan sakinler (Sandra) ve (Justin) nolu telefonlar arayarak baflvuru yapabilir ve konu ile ilgili genifl bilgi alabilerler.

10 10 IRA müzakerecisi deneyimlerini aktard H ükümetin Kürt aç l - m na yönelik çal flmalar devam ederken rlanda Cumhuriyet Ordusu (IRA) ile ngiltere aras nda müzakereleri yürüten Hay rl Cuma anlaflmas n n mimar Lord John Alderdice deneyimlerini aralar nda çiflleri Bakanl bürokratlar ile Emniyet stihbarat ve Terörle Mücadele uzmanlar n n da bulundu u bir grup uzmana anlatt. 21 Temmuz da Polis Akademisi nde düzenlenen çal fltayda Alderdice in yan s ra Prof. Dr. Scott Atran, Prof. Dr. Marc Sageman ve Richard Davis de Türkiye ye tavsiyelerde bulundu. Uzmanlar, Türkiye ye Kürtlerin gururuna, onuruna, duygular na hitap edin tavsiyesinde bulundu. Scott Atran, top- Lord John Alderdice lumsal entegrasyon ve uyumun sa lanmas nda önemli hale gelen sembollerin kullan lmas üzerinde durdu. Prof. Dr. Marc Sageman ise sorunun çözümünde sosyoekonomik, kültürel ve siyasal faktörlerin önemine dikkat çekti. Halk n önem verdi i konularda devletin sayg n duruflunun da oldukça önemli oldu unu belirten Prof. Sageman, flu de erlendirmeyi yapt : Onur ve gurur gibi kavramlar çok daha önemli. Bundan dolay soruna neden olan noktalarda devletin sembolik de olsa ilgili toplumun duygular na hitap eden konularda aç l m yapmas yerinde olacakt r. Good Friday (Hay rl Cuma) anlaflmas n n baflmimarlar ndan Lord John Alderdice ise Paray polisten çok muhbire harc yor Kuzey rlanda'daki polis teflkilat, yap lan istatistiki araflt rma sonuçlar na göre muhbirlere en fazla para harcayan teflkilatlardan biri oldu. T he Independent gazetesinde konuyla ilgili g verici oldu unu ve polis araflt rma sonuçlar n n kay- yer alan haberde araflt rma sonuçlar n n polisin mas gerekti ini söyledi. teflkilat n n daha fleffaf ol- kulland bu takti in tart flmalara yol açaca belirtildi. lis teflkilat, bilgi getirmele- McKay, "Kuzey rlanda po- Kuzey rlanda polis teflkilat ndan yap lan aç klamada la yo unlafl yor." dedi. Briri için muhbirlere çok faz- ise teflkilat n gizli servisi ilgilendiren konular tart flma z l aç klamas nda suçlulatanya Polis Teflkilat ise ya- d fl nda tuttu u ifade edildi. r n kanun karfl s nda yarg - Ancak uzun y llar ba ms zl k mücadelesi veren Gerry kullan lan bu takti in ha- lanmalar n sa lamak için Adams' n partisi Sinn Fein yati öneme sahip oldu u üst yöneticisi Daithi McKay, belirtildi. Hükümetin Kürt aç l m çal flmalar kapsam nda düzenlenen çal fltayda 'Hay rl Cuma' anlaflmas n n mimar Lord John Alderdice de bir konuflma yapt çözüm yollar konusunda görüfllerini dile getirirken deneyimleri hakk nda bilgi verdi. HAYIRLI CUMA NED R? ngiltere 1920 de rlanda Cumhuriyeti nin ba ms zl - n tan rken, Kuzey rlanda ya da genifl özerklik verdi. Ancak burada yaflayan Protestan ço unluk ile ayr mc l a tabi tutulduklar n savunan Katolikler aras nda çat flmalar bafllad. Kendini rlandal sayan Katolikler, ngiltere den ayr larak rlanda ya kat lma talebini dillendirmeye bafllad. Protestanlar ise ngiltere den yana tav r koydu de silahl çat flmalar bafllay nca Protestanlar, ngiltere den kendilerini savunmas n istedi. ngiltere hükümeti duruma müdahale etti ve 1972 de Kuzey rlanda da yönetime el koydu. Çat flmalar 1998 e kadar devam etti. ve 1.5 milyon nüfuslu Kuzey rlanda da yaklafl k 3 bin 600 kifli öldü de (Good Friday Agreement/Hay rl Cuma Anlaflmas olarak da an lan) Belfast PER REKLAMCILIK VE DANIfiMANLIK SERV S >> De iflen ifl piyasas nda yerinizi almak >> fl yerinizi gelifltirmek Ve >> GEL R N Z Art rmak için, bizi aray n Televizyon, Radyo ve Gazete reklamc l alan nda uzman isim Anlaflmas yla çat flmalar sona erdi. Anlaflma, ateflkes ilan n, taraflar n silah b rakmalar n, ortak ve özerk bir yönetimin kurulmas n ve ngiltere nin Kuzey rlanda ya kendi kaderini tayin hakk tan mas n içeriyordu. Uzlaflma 2007 de Kuzey rlanda Parlamentosu nun toplanmas yla tamamland. Gol atma s ras sizde PER REKLAMCILIK VE DANIfiMANLIK SERV S Tel: Mob:

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI Sayın İlgili; Bu anket çalışması, akılcı ilaç kullanımı konusunda mevcut durumun değerlendirilmesi

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE Amaç ve Kapsam MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ YURTİÇİ VE YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ YURTİÇİ VE YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ YURTİÇİ VE YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu yönerge, Amasya Üniversitesine

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Gazi Üniversitesi öğretim elemanlarının yurt içi ve

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu?

İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu? İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu? Medyanın iklim değişikliği ile mücadele için yapabileceği katkılar 23 Şubat ta İstanbul da, Gazeteciler için İklim Değişikliği Yuvarlak

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE-1: Bu yönetmeliğin amacı ; 5393 sayılı Belediye Kanunu un 48. ve 49. maddesi gereği

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA M. Esad Coflan çindekiler Sunufl... 7 Dünyan n En Güçlü nsanlar... 11 En Büyük Amaç... 15 Cennetin Anahtarları... 19 Süslü Köflkler ve Bahçeler... 23 Vefalı Bir Kızın Hikâyesi... 25

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK Atatürk çocuktu: Yenili in, dönüflümün y lmadan ard nda koflabilen, düfl dünyas genifl, merakl, araflt ran. Atatürk çocuktu ve cumhuriyetin çocuk kalmas n istedi hep: Her dem taze,

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL Ürün Nedir? FOLLOWER, Akülü tekerlekli bir bavuldur. Ürünün mini boyu, orta boyu, büyük boyu vardır. Ürünün içine konulan küçük bir akü ile bavul güç kullanmadan

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları S1: Erasmus kapsamında yapılan projelerle yarışamaya katılınabilir mi? C1: Erasmus kapsamında gidilen yurtdışı üniversitelerdeki

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. çindekiler

Detaylı

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI Oturum Tarihi : 21 Kasım 2013 Oturum No : 70 BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI 1- Cumhuriyet Savcılığından Bursa Tabip Odasına intikal eden belgelere dayanarak 04, 05, 06 ve 20 Mart 2010 tarihlerinde

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı