Haringey Belediyesi Toplum Güvenli i nden sorumlu meclis üyesi Nilgün Canver ile yapt m z röportaj sayfa 8 de

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Haringey Belediyesi Toplum Güvenli i nden sorumlu meclis üyesi Nilgün Canver ile yapt m z röportaj sayfa 8 de"

Transkript

1 DOMUZ GR B N ÖNLEMEYE YÖNEL K UYARILARI C DD YE ALIN 4 A ustos / Tebax 2009 Sal /Sêflem Say /Hejmar: 173 Tel: Haziran ay nda yap lan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde afl - r sa c British National Party'nin (BNP) iki milletvekili ç karmas ve bu partiye olan yönelimin artmas karfl s nda hükümet ilk büyük ad m att. Afl r sa n yükselmesini önlemek ve göçmen toplumlara yönelik rkç l kla savaflmak için ülke genelinde çok kapsaml bir kampanya bafllat l yor. Eylül ay nda resmen bafllat lacak çal flma için hükümet 1 milyar Pound'luk fon ay rd. Türk, Kürt ve K br sl Türk toplumuna mensup dernek temsilcileri hükümetin karar n destekliyorlar. Devam Sayfa 4 te Haringey Belediyesi Toplum Güvenli i nden sorumlu meclis üyesi Nilgün Canver ile yapt m z röportaj sayfa 8 de AfiIRI SA A KARfiI ÖNLEM PAKET Göçmen karfl t politikas yla tepkileri üzerine çeken rkç BNP'nin yükselifline karfl s k s k protesto gösterileri yap l yor. Halkevi binas n n inflaat çal flmalar h z kazand sayfa 3 te Money Gram hizmet a n h zla geniflletiyor sayfa 11 de Ayna: Hikûmet dixwaze pirsgirêkê bêyî kurdan çareser bike R.27 Jean Lambert tan Leyla Zana'ya destek sayfa 9 da D.I.Y. Center dan kaliteli malzemeyle modern evler sayfa 19 da Organik g dalar daha sa l kl de il sayfa 26 da

2 2 Kültür sanat dünyas Demirkubuz'dan dönem filmi; K skanmak 'Masumiyet', 'Kader', ' tiraf' gibi önemli filmlerin yönetmeni Zeki Demirkubuz'un ilk dönem filmi 'K skanmak', sonbaharda seyircisiyle bulufluyor. Serhat Tutumluer, Berrak Tüzünataç ve Nergis Öztürk ün baflrolünde oynad 'K skanmak', Nahit S rr Örik in 1956'da yazd ayn adl roman ndan sinemaya uyarland lu y llar n Zonguldak' nda geçen bir dönem filmi olan 'K skanmak', kendini çirkin alg layan bir kad n n k skanma duygular n temel al yor. Demirkubuz'un bu ilk dönem filminde çirkin kad n Seniha y Nergiz Öztürk, Seniha n n k skand güzel kad n ise Berrak Tüzünataç oynuyor. Son dönem Türkiye sinemas n n en önemli yönetmenlerinden olan Demirkubuz, daha önce 'Masumiyet', '3. Sayfa', 'Yazg ', ' tiraf' ve 'Kader' gibi birbirinden baflar l filmlere imza att. Mozart' n besteleri kendi piyanosunda çal nd Klasik Bat Müzi inin en ünlü bestekarlar ndan Mozart' n yeni keflfedilen iki bestesi geçti imiz hafta, sanatç n n do um yeri Salzburg'da kendi piyanosunda icra edildi. Sanatç n n 7-8 yafllar ndayken besteledi i, teknik aç dan icras son derece dikkat gerektiren bu eserler, Mozart' n bir zamanlar yaflad evinde seslendirildi. Merkezi Salzburg'da bulunan Uluslararas Mozart Vakf, Wolfgang Amadeus Mozart' n daha önce bilinmeyen ve piyanoyla çal nmak üzere bestelenen iki eserinin keflfedildi ini geçen ay sonunda aç klam flt. Avusturya'n n Salzburg kentinde 1756 y l nda dünyaya gelen Mozart, çocuk yaflta piyano çalmaya ve 5 yafl ndayken beste yapmaya bafllad. 600'den fazla bestesi bulunan Mozart, 1791 y l nda hayat n kaybetti. Orhan Pamuk Harvard Üniversitesi nde ders verecek Nobel ödüllü Türkiyeli yazar Orhan Pamuk un döneminde Harvard Üniversitesi nin en prestijli sanat ve edebiyat etkinli i say lan Charles Eliot Norton Konferanslar n verece i aç kland. Ü nlü yazar Orhan Pamuk döneminde Harvard Üniversitesi nin en prestijli sanat ve edebiyat etkinli i say lan Charles Eliot Norton Konferanslar kapsam nda dersler verecek. Pamuk, roman sanat konulu Norton derslerini, önümüzdeki sonbahar Sanders Theatre da verecek. Yazar, Naif ve Duygusal Romanc bafll kl derslerde roman n gizli oda konusunu edebi karakterler, zaman ve tema, görmek ve nesneler, müze T arihteki ikinci Alevi devletinin kuruldu u Arguvan n Ermiflli köyünden derlenen türkülerin yer ald Erol Köker in Mekteb-i rfan adl albümü, kartonetiyle de dikkat çekiyor. Albümün 44 sayfadan oluflan kartonetinde Türkçe ve ngilizce olarak Alevi-Bektafli kültürü, Pir Sultan Abdal, Emrah, Karacao lan gibi halk ozanlar - n n hayat, albümdeki her türkünün içeri iyle ilgili bilgi ve türkülerde geçen kimi sözcüklerin anlam yer al yor. Kartonetteki aç klamalar Feramuz Önel in, önsöz ise Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvar ö retim görevlisi Dr. Gani Pekflen in kaleminden ç km fl. Emirhan Kartal la birlikte Mekteb-i rfan n proje yönetmenli ini yapan Coflkun Karademir, albümün Avrupa da da sat fla sunulaca n, özellikle Almanya, Fransa ve Hollanda daki konservatuvarlara gönderilece ini söyledi. Editor... Reporter... Reporter... Ahmet Adar Hasan Usak Haca Cheko ve politika perspektiflerinden tart flacak. Orhan Pamuk, yapt aç klamada teklifin 1 y l öncesinde geldi ini; 50 fler dakikal k 6 konferansa haz rland n ifade etti. Pamuk, ald teklife çok sevindi ini bunun da iki nedeni oldu unu belirtti: lki bu iflin flerefi. kincisi de Harvard da ders vermek. Her y l Harvard Üniversitesi nde düzenlenen, Norton Konferanslar, Charles Eliot Norton ad na 1925 te bafllat ld - ndan beri edebiyat ve sanat alan nda en önemli isimlerce verildi. Colombia Üniversitesi nde Dünya Edebiyat konulu ders veren Pamuk, Türkiye üniversitelerinde ders verme konusunda ise flöyle dedi: Tabii ki isterim. En büyük hayalim, Anadolu yu kar fl kar fl gezip konferanslar vermek, hiçbir fleyin imkâns z olmad n anlatmak. Türkiye deki politik ortam buna uygun oldu- unda... Alevi-Bektafli türküleri Avrupa da Halk müzi i sanatç s Erol Köker in Mekteb-i rfan adl albümü A.K. Müzik Yap m dan ç kt. Albümün Avrupa da da sat fla sunulaca bildirildi. Published by... Fez LTD Printed by... Newsquest Designed by... Print Gallery Green Lanes, Haringey, London N8 0RG Tel: Fax: Kültür sanat dünyas Papa albüm ç kar yor Katolik dünyas n n ruhani lideri Papa 16'nc Benedict albüm ç kar yor. Flarmoni orkestras eflli inde ilahiler söyleyen 81 yafl ndaki Papa, daha genifl kitlelere ulaflmay hedefliyor. Albümü Nirvana ve Guns N'Roses'da çal - flan plak flirketi ç karacak. Geffen Plak fiirketi Yöneticisi Ricardo Fernandez, "Sadece Katoliklere de il tüm h - ristiyanlara hatta tüm insanlara hitap edece ini düflünüyorum. Klasik müzik sevenlerin de ilgisini çekecektir" dedi. Albüm tamaland ktan sonra son bir kez daha Papa'n n onay ndan geçeçecek. Papa 16'nc Benedict'in onaylamas halinde albüm Kas m sonunda piyasaya ç - kacak. Büyük bir kitleye hitap etmesi beklenen albümün sat fl ndan elde edilecek gelir ise yoksul çocuklara müzik e itimi verilmesi için kullan lacak. Yap mc lar 8 parçadan oluflan albümün ilgi görece inden emin. Fatih Ak n, Alt n Aslan için yar flacak Bu y l 66'nc s düzenlenecek Venedik Film Festivali nde 24 film Alt n Aslan için yar flacak. Türk kökenli Alman yönetmen Fatih Ak n, "Soul Kitchen" filmiyle iddial isimler aras nda bulunuyor. talya'da 2-12 Eylül tarihleri aras nda düzenlenecek festivalde bu y l yar flacak 23 film, düzenlenen bas n toplant s yla aç kland. Festivalde yar flacak 24'üncü film ise, sürpriz bir seçim olarak Eylül'de aç klanacak. Türk kökenli Alman yönetmen Fatih Ak n' n merakla beklenen Soul Kitchen filmi Cannes Film Festivali'nden davet alm fl ancak festivale yetiflmemiflti. Ak n bu filminde, hayat n, ciddi olman n yan s ra gülmeyi de gerektirdi ini, baz fleyleri hafife almay da kapsad - n anlatmay hedefliyor. ''Soul Kitchen'in'' Hamburg kentiyle iliflkisini gösteren çok özel bir film oldu unu anlatan Ak n, bu filmin ayn zamanda Hamburg'a bir aflk ilan oldu unu kaydetmiflti.

3 Halkevi binas n n inflaat çal flmalar h z kazand Stoke Newington daki binas n boflaltt ktan sonra yaklafl k iki senedir geçici bir binada faaliyetlerini yürüten Halkevi, yeni binas n hizmete sokmak için k sa bir süre önce bafllatt inflaat çal flmalar na h z kazand rd. Yaklafl k 8 ay kadar sürmesi beklenen inflaat çal flmalar için Halkevi yönetimi kollar s vad. B ritanya da Kürt, Türk ve K br sl Türk toplumlar na yönelik faaliyet yürüten Londra n n en etkili sivil toplum kurulufllar ndan Halkevi iki y l önce Stoke Newington da bulunan binas ndan ç kmak zorunda kalm fl ve faaliyetlerini yütürmek için geçici bir binaya yerleflmiflti. Bu süre zarfinda mevcut çal flmalar n k smen s n rland rarak sürdüren Halkevi, daha Yeni binan n eski bina kadar büyük olmas bekleniyor. büyük bir binaya geçmek için flu günlerde çok yo un bir çaba içerisinde. Hackney in geliflmekte olan bölgesi Dalston Junction da bulunan iki eski Victoria tarz evin kullan m hakk n alan Halkevi yetkilileri kullan lamayacak durumda Uzmanlarca çizilen proje çerçevesinde yeni Halkevi binas en k sa sürede tamamlanacak. olan bu iki evin inflaat için maddi destek aray fllar na ise devam ediyorlar. Halkevi yetkilileri inflaat bafllat p olabilecek maddi ihtiyaçlar da zaman içinde temin etme yolunu benimseyerek geçti imiz Haziran ay içinde inflaata ilk kazmay vurdular. Uzmanlarca çizilen proje çerçevesinde yeni Halkevi binas en k sa sürede tamamlanacak. YEN B NA DALSTON JUNT ON DA Halkevi Baflkan Mustafa Topkaya yap lan projeye göre yeni binan n eski bina kadar büyük olmasa da eskisini pek de aratmayaca n söylüyoryor. Üst kat n n iki daire olarak olarak kiraya verilece i yeni binan n alt kat n n da dernek faaliyetleri için kullan laca n belirten Topkaya, Elimizde olan mevcut binay en iyi flekilde de erlendirmek için uzmalardan görüfl alarak çizilen bir projeyi benimsedik ve bu bina faaliyetlerimiz için yeterli olacakt r. Yeni binam z n son y l- * Grill s cakl n n en iyi derecede da t lmas n sa lar * Yemeklerinizi kolay, cabuk, temiz ve h zl flekilde piflirme garantisi * Genifl yüzey ve ya lar n kolayca akmas n sa lar * Az alevli, kokusuz ve lezzetli yemekler Pengrill ile * Çok uygun fiyat ve uzun vaade kullanma garantisi Pengrill kaya tafl ve seramikten oluflan mükembel bir kar fl md r. Belir in olan flekli ile ya lar n kolayca akmas n sa l yor. Pengrill düz ve yatay flekliyle s cakl en iyi derecede da lmas n sa layarak grille koymufl oldu unuz etleri h zl, temiz piflirmesine yard mc oluyor. Bütün ürünlerimiz ücretsiz olarak deliverisi yap lmaktad r. 3 larda h zla geliflmekte olan Dalston Juntion da olmas önemli bir avantaj oluflturuyor dedi. HERKES N KATKISINI BEKL YORUZ Halkevi yetkililerinden Hayri Uçar ise inflaat çal flmalar n n sa l kl ve kesintisiz yürümesi için büyük çaba sarfettiklerini belirtiyor. Uçar, Çal flmalar m z aksatmamal y z. Bu bina bizim için çok önemlidir ve seferberlik mant ile herkes elinden geleni yapmal d r. Sonunda buras halk n evidir ve herkes katk sa lamal - d r dedi. Halkevi yetkilileri önümüzdeki y l n ilk çeyre inde hizmete girmesi beklenen yeni bina için herkesin katk - s n beklediklerini kaydediyorlar.

4 4 Afl r sa a karfl kapsaml mücadele Hükümet göçmenlere yönelik rkç l n artmas n önlemek ve afl r sa c partilerin önünü kesmek için ülke genelinde çok kapsaml bir projeye bafll yor. Irkç yönelimlerin oldu u ngiliz mahallelerinde bafllat lacak çal flma için 1 milyar Pound'luk fon ayr ld. Türk, Kürt ve K br sl Türk topluma mensup dernek temsilcileri hükümetin karar n n arkas nda... Hamza Aktan Telgraf Gazetesi H aziran ay nda yap - lan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde afl r sa c British National Party'nin (BNP) iki milletvekili ç karmas ve bu partiye olan yönelimin artmas karfl s nda hükümet ilk büyük ad - m att. Afl r sa n yükselmesini önlemek ve göçmen toplumlara yönelik rkç l kla savaflmak için ülke genelinde çok kapsaml bir kampanya bafllat lacak. Hükümetin ald karar gere i ülke çap ndaki kampanya Parlamento'nun aç laca Eylül ay nda resmen bafllayacak. Kampanya kapsam nda rkç l n veya rkç partilere olan yönelimin yükseldi i baz pilot bölgeler belirlenecek ve buralarda toplumla içi içe olunarak göçmenlere yönelik önyarg lar n k - r lmas için toplant lar yap lacak. LK HEDEF BEYAZ fiç MAHALLELER Hükümetin bu anlamdaki ilk hedefi beyaz iflçi s n f n n yaflad mahalleler olacak. Toplumlar ve Yerel Yönetim Departman, BNP'ye oy vermeye yatk n yerlerin bir listesini ç kar yor. Bu listelerin ç kar lmas nda suç oranlar, iflsizlik, gelir düzeyi ve yerel kay- ngiltere'de göçmen karfl t politikas yla tepkileri üzerine çeken rkç BNP'nin yükselifline karfl s k s k protesto gösterileri yap l yor. naklardan gelen istihbaratlar kullan lacak. Hükümetin uzun bir zamana yaymay planlad rkç l kla mücadele kampanyas nda kullan lacak yöntemler ad m ad m flöyle geliflecek: Göçmenlere yönelik önyarg lar olan bölgelerin sakinleri rkç l kla suçlanmadan, kendilerinin aç kça ve dürüstçe kayg lar n belirtebilecekleri toplant lar düzenlenecek. Bu toplant larda göçe dair ön yarg lar, kal plar tart fl lacak. Göçmen toplumlar n göç nedenleri, hikayeleri anlat lacak. Birbirine komflu ancak etnik olarak birbirinden farkl topluluklar bir araya getirilerek mevcut ayr l klar n önüne geçilmeye çal fl lacak. Göçmenlere karfl yönelimin artt bölgelerde ekonomik durumun düzeltilmesi ve bilgilendirme faaliyetleri için 1 milyar Pound'luk fon ayr lacak. Bu fonla iflsiz gençler için ifl olanaklar - n n yarat lmas sa lanacak. Yerel otoritelere bu toplumlar n kayg lar n iletmek üzere toplum içinden liderler yetifltirilecek. Yerel otoritelerin yerleflime dair sosyal politikalarda daha aç k olmas n n sa lanmas na çal fl - lacak. Ücretsiz deneme dersleri bu reklamla verilmektedir. Lütfen yetkililerle görüflün. Türk-Kürt ve K br sl Türk toplum temsilcileri hükümetin kampanyas n Telgraf'a de erlendirdi: K br s Türk Toplum Merkezi baflkan Niyazi Enver: Biraz geç kal nm fl bir çal flma olsa da olumlu karfl lamak gerekir. ngiltere'de özellikle anti slam ve anti Asyal çok ciddi bir t rman fl oldu. Tabloid gazeteler aylarca insanlar hedef gösterdi. Fakat ne yaz k ki bütün bunlar olurken hükümet hiçbir fley yapmad. Her ne kadar kozmetik bir kampanya gibi görünse de önemli bir kampanyad r. Çünkü bir ülke kendi içinde iç huzurunu sa layamazsa büyük problemler yaflar. Dolay s yla bu iç huzurun oturtulmas ad na bu kampanyan n etkili olabilece ini düflünüyorum. Bizim gibi derneklerden de yard m istenmesi durumunda katk lar m z sunar z elbette. Enfield Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet Karahasan: Ben bunun çok yerinde bir karar oldu unu düflünüyorum. Devlet her zaman göçmen toplumlar n devlete kazanç sa lad n söyler ancak yerleflik topluluklar ve özellikle medyan n yay nlar nedeniyle olumsuz durumlar yaflanabiliyor. Bana göre ngiliz bas n n n rkç l n artmas konusunda çok ciddi bir katk s var. Bas n göçmenlerin olumlu katk lar n yazmaz. En ufak bir olay ise büyütebildi i kadar büyütür. Bütün bunlar n bilinmesi, göçmen toplumlara karfl ön yarg besleyenlerin bunu görmesi aç s ndan kampanyay önemli buluyorum. Day-Mer baflkan Ahmet Sezgin: Hükümetin bu çal flmas n kendi içinde önemli bir ad m olarak görüyorum. flin do rusu hükümetler göçmen toplumlar hakk nda bir taraftan olumlu bir tav r sergilerken bir taraftan da karfl t giriflimleri tetikleyici fleyler yap yorlar. Bazen bu rkç l n yükselmesi hükümet politikalar n n da sonucu da oluyor. Bu yeni kampanyan n gerçekte neler baflaraca n veya hükümetin yapacaklar hakk nda gerçek bir fikir belirtebilmek için çal flmalar n n somutlaflmas n beklemek laz m.

5 5

6 6

7 7 Halkevi ile dayan flma konseri düzenleniyor Britanya da 20 y l aflk nd r faaliyet yürüten köklü sivil toplum kuruluflu Halkevi bir dayan flma konseri düzenliyor. fiiwan Perwer, Aynur Do an ve Cevdet Ba ca gibi ünlü sanatç lar n sahne alaca konser 27 Eylül Pazar günü Hackney Ocean da gerçeklefltirilecek. 2 0 y l aflk nd r Britanya da Kürt ve Türk toplumlar na hizmet veren Halkevi yaklafl k iki senedir bina sorununu çözmeye çal fl yor. Yeni binalar n n inflaat n bir an önce bitirip hizmete sokmak için herkesi düzenleyecekleri dayan flma konserine davet eden Halkevi yetkilileri kurumun eski gücüne kavuflturulmas n n önemine vurgu yapt lar. fi WAN PERWER VE AYNUR DO AN KATILIYOR 27 Eylül Pazar günü yap - lacak olan büyük konser Hackney Ocean da düzenlenecek. Çok say da kiflinin kat l m n n beklendi i konser saat da bafllay p gece geç saatlere kadar sürecek. Konserde ünlü sanatç lardan fiiwan Perwer, Aynur Do an ve Cevdet Ba ca sahne alacaklar. Konu ile ilgili olarak görüfltü ümüz Halkevi Baflkan Mustafa Topkaya tüm Halkevi dostlar na bir ça r da bulundu. Mustafa Topkaya flöyle konufltu: HALKEV NE SAH P ÇIKALIM Biz tüm demokrat ve müzik sever arkadafllar bu konsere bekliyoruz. Bu konser ile insanlar m z n hem Halkevi ile dayan flma içerisinde olmalar n sa lamaya gayret edece iz hem de keyifli bir konser yaflamalar na f rsat yaratm fl olaca z. Müzik dünyas nda önemli olan isimlerin gelmifl olmas da bir flanst r ve bunu de erlendirmek laz m. Halkevi Londra da oturmufl bir kurumdur ve bu kuruma katk sa lamak laz m. Bu konsere gelen herkes bu katk y sa lam fl olur. Geceye kat lmak tek bafl na yetmez. Arkadafllar m z n gecenin broflürlerine sponsor olmalar iyi olur. Bunu ne kadar yapabilirsek o kadar destek sa lam fl oluruz. Konsere gelemeyecek olan arkadafllar sponsorluk konusunda bize ulaflabilirler ve bizimle dayan flma içerisinde olabilirler. Bu f rsat hep beraber de erlendirelim. Konsere sponsor olmak isteyenlerin numaral telefondan brahim Do ufl ile ba lant ya geçebilecekleri bildirildi. Halkevi Baflkan Mustafa Topkaya herkesi düzenleyecekleri dayan flma konserine davet etti.

8 8 Nilgün Canver: Domuz gribini önlemeye yönelik uyar lar ciddiye al n Domuz gribi salg n h z n kesmeden tüm dünyada oldu u gibi ngiltere de de yay lmaya devam ediyor. Son yap lan araflt rmalara göre hastal n yay lmas nda k smi bir düflüfl görülse de uzmanlar çok temkinli konufluyor, bunun salg n n yavafllama trendine girece i anlam na gelmeyece ini söylüyorlar. Hamza Aktan Telgraf Gazetesi Ü lke genelinde önlem çal flmalar sürerken belediyeler de sorumluluk bölgelerinde insanlar bilgilendirmeye ve uyarmaya devam ediyor. Haringey Belediyesi Toplum Güvenli- i nden sorumlu meclis üyesi Nilgün Canver, herkesi çok daha hijyenik ve dikkatli olmak konusunda uyar - yor. Haringey Belediyesi nde flu anda domuz gribi salg n yla ilgili çal flmalar n bafl nda bulunan Canver; K fla kadar çok ciddi önlemler almak gerekiyor diyor. Nilgün Canver, hastal kla ilgili merak edilenleri ve son geliflmeleri Telgraf a anlatt. - Haringey de hastal n yay lmas nda son durum ne? lk bafllarda birkaç vakayla s n rl yd. Fakat önce otuz rakam tespit edildi, sonra da iki yüze ç kt bu say. Bugün ise vakka say say lm yor. Çünkü giderek yay l yor ve bunu sayman n da bir imkan kalmad art k. Bütün yap lmaya çal fl lan fley mümkün oldu u kadar halk koruma yöntemlerini gelifltirmek. O da, onlara gerekli tavsiyeleri vermek ve halk n kendisini korumas na yard mc olmak. Ayn zamanda da onlar ilaç anlam nda da nereye gidebilecekleri konusunda yönlendirmek. - Londra da Türkiyeli toplumun yaflad bölgelerde hastal n yay lma oran nas l peki? Hastal k Londra n n her taraf nda yay l yor. Biliyorsunuz, sonbaharda 100 bin vaka bekleniyor en az. Asl nda flansl say l r z çünkü vakalar n ço unlu u hafif derecede ya da orta derecede diyebilece imiz vakalar. Ölüm olaylar nda da hemen tümü baflka bir sa l k problemi oldu u için hastal k ölüme kadar götürdü. Ama genellikle Haringey de görülen vakalar daha orta derecede ve dinlenmekle, kendi kendine tedavi uygulayarak geçen vakalar. - Belediyenizdeki çal flmalara dair bilgi verebilir misiniz? Daha önce kufl gribine karfl da böyle bir ola anüstü durum yafland ve hem sa l k birimleri hem de belediyeler olarak çok s k bir flekilde ne yap labilir diye planlar çok daha önceden belirliyoruz. Dolay s yla domuz gribiyle ilgili korkular bafllad andan itibaren halka ulafl p ne yapabileceklerine dair bilgiler verdik. Ülke genelinde yakala-öldür ve çöpe at kampanyas bafllamadan önce biz Haringey de kampanyay bafllatt k. ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER - Hastal n ilk belirtileri neler oluyor? Normal bir grip gibi... Aks - r k, halsizlik, kas a r lar, baz durumlarda ishal ve mide bulant s gibi belirtiler görülüyor. Genellikle halsizlik, kas a r lar, aks r k gibi normal grip semptomlar yla kendini gösteriyor. - Hastal a yakalanmamak için temel olarak uymam z gereken, almam z gereken önlemler neler? Lütfen mendil bulundurun yan n zda. E er grip gibi bir hastal kla karfl karfl yaysan z mendilinizi kullan n. Çünkü mikroplar n etrafa yay lmas - na en iyi böyle engel olabilirsiniz. Kulland n z mendili de toparlay p iyi bir flekilde kapat p çöpe atmak gerekiyor. En önemli fleylerden biri de; ellerinizi mutlaka sürekli y kaman z. Elleri y kamak hastal n yay lmas n önlemenin en önemli yollar ndan biri. Ben flunu da öneriyorum; kolonya bile kullanabilirsiniz, içinde alkol bulundu u için mikroplar öldürebiliyor. Yan n zda slak mendil bulundurun, dokundu unuz yerlere çok dikkat edin, yemek yedi iniz masay mümkünse slak mendille silin. SEYAHATE ÇIKANLAR; D KKAT ED N - Çocuklu ailelere ne tavsiye edilebilir? lk bafllarda domuz gribine yakalanma oran okula gitse de gitmese de çocuklarda risk oldu u için ailelere tavsiye edilen fley fluydu: Herhangi bir biçimde bir belirti oldu unda da okula gönderin deniyordu. Fakat flimdi kesin olarak verilen tavsiye flu: E er bir belirti varsa kesinlikle evde kal n, d flar ç kmay n... Bu hastal n yedi günlük sürecini geçirin ve bu arada da vücudun ba - fl kl k sistemini güçlendirecek vitaminler de alabilirler. Özellikle yaz aylar nda halk m z Türkiye ye veya baflka yerlere seyahat etti i için onlara mesaj m da flu; özellikle kapal alanlarda hastal n yay lma oran çok fazla. Dolay s yla uçak seyahati kapal bir alan oldu u için insanlar n kendilerini yolculuk boyunca korumalar son derece önemli. Evde de hijyene çok dikkat etmek gerekiyor. Kap tokmaklar, tezgah üstleri, yemek ve çal flma masas gibi evin bu bölümlerini her zaman temiz tutmakta fayda var. AfiI SONBAHAR DA GEL YOR - Tamiflu ilac nas l al nabiliyor? Birinci kural olarak özellikle GP lere yani mahalle doktorlar na ve hastanelere gitmeyin deniliyor. Fakat telefon ederek Ulusal Sa l k Servisi nin (National Health System) domuz gribi için açt özel hattan arayarak bilgi al nabilir. Telefon aç ld - nda doktorlar ilac n al nabilece i adresleri kendileri veriyor zaten. - Tamiflu ne kadar ifle yarayan bir ilaç? fiu ana kadar Tamiflu al nan vakalarda hastal n geçti i ve herhangi bir sorunun olmad tespit edildi. Tabii flu anda bir de flöyle bir durum var: Bu virüs giderek flekil de ifltiriyor. lk ç kt haliyle kalmad... Ama yine de flansl y z ki hastal k halen hafif flekliyle geçiyor. - Afl ne zaman geliyor? Afl sonbaharda geliyor. Özellikle ma dur durumda olanlarda öncelikli olarak kullan lacak. Ancak o zamana kadar virüsün nas l bir flekil alaca n net olarak kimse bilmiyor. Haringey Belediyesi Toplum Güvenli i nden sorumlu meclis üyesi Nilgün Canver HAM LELER VE KRON K HASTALIKLARI OLANLAR D KKAT ETMEL - Hamile kad nlar, küçük yaflta çocuklar olan aileler ve kronik hastal klar olanlar gibi daha riskli durumda olanlar n nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Herhangi bir hastal olmayan veya hamile olmayan birisi için grip semptomlar gösterdi inde evde kal p dinlenme, Paracetamol gibi ilaçlar almalar önerliyor. Ama e er hamileyseniz veya kalp, fleker, gibi di er hastal klar n z da varsa o zaman direkt olarak mutlaka doktorla konuflmak gerekiyor ve doktorun tavsiyelerine göre hareket etmek gerekiyor. - Bu insanlar n hastal a yakalanma riski daha m fazla peki? O hiç belli de il asl nda. Bu tamamen insanlar n kendilerini nas l koruduklar yla ilgili bir durum. Fakat yakaland ktan sonra e er baflka hastal klar n z varsa bu salg n n etkileri daha a r olabiliyor. Bu nedenle doktorla hemen görüflülmesi gerekiyor. - Londra veya ngiltere için s k s k felaket senaryolar dile getiriliyor. Bu senaryolar ne kadar gerçekçi ve neye göre belirleniyor? Bunlar hastal n yay lma h - z na bak larak tespit edilen veriler. Çünkü o kadar h zl yay l yor ki... Bu h za bak larak, bir de sonbaharla birlikte insanlar n kapal mekanlarda daha fazla kalaca hesaplanarak yay lma h z n n çok daha fazla artaca düflünülüyor. Dolay s yla bu senaryolar hep belli veriler fl nda yap l yor. Ama afl çok iyi ifllerse durumu de- ifltirebilir. Durumun tam olarak ne olaca n bence sonbaharda bilebilece iz. - Virüsün tamamen geçmesine dair hiç beklenti veya umut yok mu? Var asl nda. fiu anda elimdeki verilere bakacak olursak; haftal k vaka say s ikiye katlanm fl durumda ama buna ra men say larda düflüfl oldu una dair bulgular da var. Ancak bu konudaki data henüz çok net olmad için bunu belki biraz zaman sonra daha net anlayabiliriz. Hastal n yüzde 99 oran nda hafif oranda geçti ini ise vurgulamak laz m tabii. - ngiltere önlemler konusunda di er ülkelere göre ne durumda? Elimde buna dair net bir bilgi yok ama kanaatime göre önlemlerini alma ve bunlar uygulama konusunda yap lmas gerekenleri yerine getiriyor.

9 Jean Lambert tan Leyla Zana'ya destek Yefliller Grubu Baflkan Yard mc s ve milletvekili Jean Lambert, Londra'da yapt konuflma nedeniyle 1 y l 3 ay hapis cezas na çarpt r lan DEP eski milletvekili Leyla Zana'ya destek verdi. Y efliller Grubu Baflkan Yard mc s ve milletvekili Jean Lambert, yapt yaz l aç klamada, Zana'n n 1 y l 3 ay hapis cezas na çarpt r lmas n, "Kürt halk ve insan haklar için kötü bir gün" olarak de erlendirdi. Milletvekili ve insan haklar savunucusu Lambert, aç klamas nda flöyle dedi: "Kürt halk ve insan haklar için üzücü bir gün. Leyla Zana, ilham veren bir figür ve hoflgörüsüzlük ve ve bask lara karfl y lmadan mücadele etti. AB Parlamentosu Baflkan 'na bir mektup yazarak, Zana'n n itiraz na AB düzeyinde destek sa lanmas için mümkün olan her fleyin yap lmas n istedik. Bu davay yak ndan takip etmeye devam edece im." Zana'nin ilk Kürt kad n parlamenter olarak seçildikten sonra parlamentoda Kürtçe yapt konuflma nedeniyle 10 y l hapis cezas na çarpt r ld n vurugulayan Lambert, AB'nin insan haklar hukukunda reform ve Kopenhag kriterlerine uyum sa lamas yönündeki bask s na ra men, bugün hala kamu alanlar nda Kürtçe koflulmas n n yasak oldu unu söyledi. Lambert, flöyle devam etti: "Leyla Zana'n n, çat flmalar için diyalog ve siyasi bir çözümün gerekli oldu u ça r s n destekliyorum. Hakk ndaki yeni hapis cezas na karfl yürüttü ü itiraz baflvurusunu kazanmas n ve Türkiye için bar flç çözüm, Kürt toplumu için de daha iyi bir yaflam koflullar sa lamak amac yla çal flmalar n sürdürmesini umuyorum." Zana hakk nda, ngiltere'nin SOAS Üniversitesi'nde kat ld toplant da PKK lideri Abdullah Öcalan için kulland ifadelerden dolay Diyarbak r 4'üncü A r Ceza Mahkemesi'nde dava aç lm flt. Yefliller Grubu Baflkan Yard mc s ve milletvekili Jean Lambert Belediye iflsizler için fle Giden Yollar araflt r yor Hackney Belediyesi nin iflsizlere ifl bulmak için bir süredir Ways into Work ad alt nda uygulad çal flmas n n kapsam geniflletiliyor. 700 den fazla Hackney liye ifl bulan Belediye hizmet alan n geniflletmek için 400 bin sterlin daha fon ay rd. Ways into Work program çerçevesinde bir süredir faaliyet yürüten Hackney Belediyesi flimdiye kadar 700 kifliye ifl imkan sa lad. Bu deneyiminden yola ç kan belediye yetkilileri flimdi daha çok iflsize ifl imkan sa lamak için kollar s vad. Belediye çeflitli nedenlerle ifllerini kaybeden anne ve babalar ile hastal klar nedeniyle uzun süre iflsiz kalanlara yeniden ifle dönme imkanlar sa layacak. Yetkililerin bildirdi ine göre Ways into Work ad alt nda verilen servis önümüzdeki dönemde 600 Hackney liye daha hizmet verecek ve onlar n ifl bulmalar na yard m edecek. Belediye evlerinde oturanlar için extra çal flamalar yap lacak ve onlar n çeflitli ifllerde deneyim kazanmalar sa lanacak. Hackney Belediyesi Kabine Üyesi Guy Nicholson, 9 Ways into Work büyük bir ifl inisiyatifidir ve bir çok baflar - n n alt nda imzas vard r. Bu sosyal servis ile belediyemiz daha çok kifliye yard m etme imkan na sahip olacakt r dedi. Ways into Work, Hackney Belediyesi, Hackney Recruitment Centre, Recruitment Company Talent, Regeneration Company Renaisi, Circle 33 Housing Trust, Family Mosaic, Genesis Community, Hackney Homes, Quadrant Housing Trust, Newlon Fusion, Peabody Trust, Pinnacle People, Southern Housing Foundation ve Jobcentre Plus ile ortak çal - fl yor. Hackney de oturan sakinler (Sandra) ve (Justin) nolu telefonlar arayarak baflvuru yapabilir ve konu ile ilgili genifl bilgi alabilerler.

10 10 IRA müzakerecisi deneyimlerini aktard H ükümetin Kürt aç l - m na yönelik çal flmalar devam ederken rlanda Cumhuriyet Ordusu (IRA) ile ngiltere aras nda müzakereleri yürüten Hay rl Cuma anlaflmas n n mimar Lord John Alderdice deneyimlerini aralar nda çiflleri Bakanl bürokratlar ile Emniyet stihbarat ve Terörle Mücadele uzmanlar n n da bulundu u bir grup uzmana anlatt. 21 Temmuz da Polis Akademisi nde düzenlenen çal fltayda Alderdice in yan s ra Prof. Dr. Scott Atran, Prof. Dr. Marc Sageman ve Richard Davis de Türkiye ye tavsiyelerde bulundu. Uzmanlar, Türkiye ye Kürtlerin gururuna, onuruna, duygular na hitap edin tavsiyesinde bulundu. Scott Atran, top- Lord John Alderdice lumsal entegrasyon ve uyumun sa lanmas nda önemli hale gelen sembollerin kullan lmas üzerinde durdu. Prof. Dr. Marc Sageman ise sorunun çözümünde sosyoekonomik, kültürel ve siyasal faktörlerin önemine dikkat çekti. Halk n önem verdi i konularda devletin sayg n duruflunun da oldukça önemli oldu unu belirten Prof. Sageman, flu de erlendirmeyi yapt : Onur ve gurur gibi kavramlar çok daha önemli. Bundan dolay soruna neden olan noktalarda devletin sembolik de olsa ilgili toplumun duygular na hitap eden konularda aç l m yapmas yerinde olacakt r. Good Friday (Hay rl Cuma) anlaflmas n n baflmimarlar ndan Lord John Alderdice ise Paray polisten çok muhbire harc yor Kuzey rlanda'daki polis teflkilat, yap lan istatistiki araflt rma sonuçlar na göre muhbirlere en fazla para harcayan teflkilatlardan biri oldu. T he Independent gazetesinde konuyla ilgili g verici oldu unu ve polis araflt rma sonuçlar n n kay- yer alan haberde araflt rma sonuçlar n n polisin mas gerekti ini söyledi. teflkilat n n daha fleffaf ol- kulland bu takti in tart flmalara yol açaca belirtildi. lis teflkilat, bilgi getirmele- McKay, "Kuzey rlanda po- Kuzey rlanda polis teflkilat ndan yap lan aç klamada la yo unlafl yor." dedi. Briri için muhbirlere çok faz- ise teflkilat n gizli servisi ilgilendiren konular tart flma z l aç klamas nda suçlulatanya Polis Teflkilat ise ya- d fl nda tuttu u ifade edildi. r n kanun karfl s nda yarg - Ancak uzun y llar ba ms zl k mücadelesi veren Gerry kullan lan bu takti in ha- lanmalar n sa lamak için Adams' n partisi Sinn Fein yati öneme sahip oldu u üst yöneticisi Daithi McKay, belirtildi. Hükümetin Kürt aç l m çal flmalar kapsam nda düzenlenen çal fltayda 'Hay rl Cuma' anlaflmas n n mimar Lord John Alderdice de bir konuflma yapt çözüm yollar konusunda görüfllerini dile getirirken deneyimleri hakk nda bilgi verdi. HAYIRLI CUMA NED R? ngiltere 1920 de rlanda Cumhuriyeti nin ba ms zl - n tan rken, Kuzey rlanda ya da genifl özerklik verdi. Ancak burada yaflayan Protestan ço unluk ile ayr mc l a tabi tutulduklar n savunan Katolikler aras nda çat flmalar bafllad. Kendini rlandal sayan Katolikler, ngiltere den ayr larak rlanda ya kat lma talebini dillendirmeye bafllad. Protestanlar ise ngiltere den yana tav r koydu de silahl çat flmalar bafllay nca Protestanlar, ngiltere den kendilerini savunmas n istedi. ngiltere hükümeti duruma müdahale etti ve 1972 de Kuzey rlanda da yönetime el koydu. Çat flmalar 1998 e kadar devam etti. ve 1.5 milyon nüfuslu Kuzey rlanda da yaklafl k 3 bin 600 kifli öldü de (Good Friday Agreement/Hay rl Cuma Anlaflmas olarak da an lan) Belfast PER REKLAMCILIK VE DANIfiMANLIK SERV S >> De iflen ifl piyasas nda yerinizi almak >> fl yerinizi gelifltirmek Ve >> GEL R N Z Art rmak için, bizi aray n Televizyon, Radyo ve Gazete reklamc l alan nda uzman isim Anlaflmas yla çat flmalar sona erdi. Anlaflma, ateflkes ilan n, taraflar n silah b rakmalar n, ortak ve özerk bir yönetimin kurulmas n ve ngiltere nin Kuzey rlanda ya kendi kaderini tayin hakk tan mas n içeriyordu. Uzlaflma 2007 de Kuzey rlanda Parlamentosu nun toplanmas yla tamamland. Gol atma s ras sizde PER REKLAMCILIK VE DANIfiMANLIK SERV S Tel: Mob:

HAM LEL K VE DO UM ZN HAKLARINIZI B L YOR MUSUNUZ? Levenes Avukatl k Firmas ndan avukat fiadiye Arslan röportaj sayfa 5 te

HAM LEL K VE DO UM ZN HAKLARINIZI B L YOR MUSUNUZ? Levenes Avukatl k Firmas ndan avukat fiadiye Arslan röportaj sayfa 5 te HAM LEL K VE DO UM ZN HAKLARINIZI B L YOR MUSUNUZ? 21 Temmuz / Tîrmeh 2009 Sal /Sêflem Say /Hejmar: 171 Tel: 020 8341 2021 www.telgraf.co.uk telgraf.london@gmail.com DOMUZ GR B NDEN ÖLENLER N SAYISI HIZLA

Detaylı

B R A LE SOKA A ATILDI. Zor durumdaki aile belediye yetkililerinden çözüm bekliyor devam sayfa 3 te

B R A LE SOKA A ATILDI. Zor durumdaki aile belediye yetkililerinden çözüm bekliyor devam sayfa 3 te Zor durumdaki aile belediye yetkililerinden çözüm bekliyor devam sayfa 3 te 7 Temmuz / Tîrmeh 2009 Sal /Sêflem Say /Hejmar: 169 Tel: 020 8341 2021 www.telgraf.co.uk telgraf.london@gmail.com B R A LE SOKA

Detaylı

AKD BAfiKANI TEK N ÖZD L CEMEV `NDEK TOPLANTIDA KONUfiTU: CHP kendi içinde ciddi de ifliklikler yapmad taktirde Alevileri kaybedecek devam sayfa 3 te

AKD BAfiKANI TEK N ÖZD L CEMEV `NDEK TOPLANTIDA KONUfiTU: CHP kendi içinde ciddi de ifliklikler yapmad taktirde Alevileri kaybedecek devam sayfa 3 te AKD BAfiKANI TEK N ÖZD L CEMEV `NDEK TOPLANTIDA KONUfiTU: CHP kendi içinde ciddi de ifliklikler yapmad taktirde Alevileri kaybedecek devam sayfa 3 te 8 Aral k / Berfanbar 2009 Sal /Sêflem Say /Hejmar:

Detaylı

DTP GENEL BAfiKANI AHMET TÜRK LONDRA YA GEL YOR

DTP GENEL BAfiKANI AHMET TÜRK LONDRA YA GEL YOR Kalitesiz sa l k hizmetleri ile s k s k gündeme gelen Ulusal Sa l k Servisi (NHS) bu kez de yetersiz tedbir nedeni ile enfeksiyonlar kontrol edememekle suçlan yor. Hastanelere giden hastalar n yeni bir

Detaylı

ATA DEM RER GÜLMEK YASAK LA LONDRA DA GÜLDÜRECEK. Ata Demirer, 8 May s ta Londra da sevenleri ile bulufluyor sayfa 2 de

ATA DEM RER GÜLMEK YASAK LA LONDRA DA GÜLDÜRECEK. Ata Demirer, 8 May s ta Londra da sevenleri ile bulufluyor sayfa 2 de ATA DEM RER GÜLMEK YASAK LA LONDRA DA GÜLDÜRECEK Ata Demirer, 8 May s ta Londra da sevenleri ile bulufluyor sayfa 2 de 4 Nisan / Nisan 2010 Sal /Séflem Say /Hejmar: 208 Tel: 020 8341 2021 www.telgraf.co.uk

Detaylı

DERS M KATL AMININ NE OLDU UNU A ITLARDAN Ö REND K. Ünlü Kürt müzisyenler Metin-Kemal Kahraman kardefller ile yapt m z röportaj sayfa 18 de

DERS M KATL AMININ NE OLDU UNU A ITLARDAN Ö REND K. Ünlü Kürt müzisyenler Metin-Kemal Kahraman kardefller ile yapt m z röportaj sayfa 18 de DERS M KATL AMININ NE OLDU UNU A ITLARDAN Ö REND K Ünlü Kürt müzisyenler Metin-Kemal Kahraman kardefller ile yapt m z röportaj sayfa 18 de 17Kas m / M jdar 2009 Sal /Sêflem Say /Hejmar: 188 Tel: 020 8341

Detaylı

SEÇ M YARIfiINDA YEN GENÇ ADAYLAR. Seçimler yaklafl rken Kürt ve Türk Belediye meclis üyesi adaylar n n say s da art yor Devam sayfa 7 de

SEÇ M YARIfiINDA YEN GENÇ ADAYLAR. Seçimler yaklafl rken Kürt ve Türk Belediye meclis üyesi adaylar n n say s da art yor Devam sayfa 7 de 12 Ocak / Zivistan 2010 Sal /Séflem Say /Hejmar: 196 Tel: 020 8341 2021 www.telgraf.co.uk telgraf.london@gmail.com Diyarbak rspor, ngiltere Premier Ligi'nin en iyi tak mlar ndan Tottenham'la görüflmeler

Detaylı

LONDRA DA SRA L SALDIRILARI PROTESTO ED LD. Londra daki protesto yürüyüflüne 50 bin kifli kat ld devam sayfa 4 te

LONDRA DA SRA L SALDIRILARI PROTESTO ED LD. Londra daki protesto yürüyüflüne 50 bin kifli kat ld devam sayfa 4 te LONDRA DA SRA L SALDIRILARI PROTESTO ED LD Londra daki protesto yürüyüflüne 50 bin kifli kat ld devam sayfa 4 te 6 Ocak / Çile 2009 Sal /Sêflem Say /Hejmar: 143 Tel: 020 8341 2021 www.telgraf.co.uk telgraf.london@gmail.com

Detaylı

SEÇ M PLATFORMU YEN DEN ÇALIfiMALARINA BAfiLIYOR

SEÇ M PLATFORMU YEN DEN ÇALIfiMALARINA BAfiLIYOR Kürt ve Türk toplum temsilcilerinden oluflan Seçim Platformu yeniden aktif hale geliyor. Devam sayfa 4 te 24 fiubat / Sibat 2009 Sal /Sêflem Say /Hejmar: 150 Tel: 020 8341 2021 www.telgraf.co.uk telgraf.london@gmail.com

Detaylı

GAZETEN Z TELGRAF 200. SAYISINA ULAfiTI

GAZETEN Z TELGRAF 200. SAYISINA ULAfiTI GAZETEN Z TELGRAF 200. SAYISINA ULAfiTI 200. say m za ulaflmam zda desteklerini esirgemeyen okurlar m za ve gazetemize reklam veren kurulufllara teflekkür ediyoruz. 9 fiubat / Sibet 2010 Sal /Séflem Say

Detaylı

TURK SH BANK DEB T KARTLARI HAZ RAN AYINDA P YASADA

TURK SH BANK DEB T KARTLARI HAZ RAN AYINDA P YASADA TURK SH BANK DEB T KARTLARI HAZ RAN AYINDA P YASADA Turkish Bank Yönetim Müdürü Bob Long ile Bölge Müdürü Reflat Bilgin ile yapt m z röportaj sayfa 6 da 23Mart / Adar 2010 Sal /Séflem Say /Hejmar: 206

Detaylı

Londra da yaflayan opera flark c s Aygül Erce ile yapt m z ropörtaj sayfa 20 de

Londra da yaflayan opera flark c s Aygül Erce ile yapt m z ropörtaj sayfa 20 de NSAN SES N N BÜYÜLÜ B R ENSTRUMAN OLDU UNA NANIYORUM Londra da yaflayan opera flark c s Aygül Erce ile yapt m z ropörtaj sayfa 20 de 28 Nisan / Nisan 2009 Sal /Sêflem Say /Hejmar: 159 Tel: 020 8341 2021

Detaylı

HÜKÜMETTEN BANKALAR Ç N K NC DESTEK PAKET

HÜKÜMETTEN BANKALAR Ç N K NC DESTEK PAKET HÜKÜMETTEN BANKALAR Ç N K NC DESTEK PAKET Hükümet kredi kanallar n açmak ve emlak piyasas n hareketlendirmeyi hedefliyor devam sayfa 9 da 20 Ocak / Çile 2009 Sal /Sêflem Say /Hejmar: 145 Tel: 020 8341

Detaylı

HÜKÜMETTEN BANKALAR Ç N K NC DESTEK PAKET

HÜKÜMETTEN BANKALAR Ç N K NC DESTEK PAKET HÜKÜMETTEN BANKALAR Ç N K NC DESTEK PAKET Hükümet kredi kanallar n açmak ve emlak piyasas n hareketlendirmeyi hedefliyor devam sayfa 9 da 20 Ocak / Çile 2009 Sal /Sêflem Say /Hejmar: 145 Tel: 020 8341

Detaylı

www.arsivakurd.org Kültür Bakan Andy Burnham Telgraf' kabul etti: HAR NGEY BELED YE KAB NES ÜYEL NE SEÇ LEN D LEK DO Ufi:

www.arsivakurd.org Kültür Bakan Andy Burnham Telgraf' kabul etti: HAR NGEY BELED YE KAB NES ÜYEL NE SEÇ LEN D LEK DO Ufi: HAR NGEY BELED YE KAB NES ÜYEL NE SEÇ LEN D LEK DO Ufi: Belediye hizmetlerini ayr mc l ktan uzak bir flekilde vermeyi amaçl yoruz devam sayfa 4 te 26 May s / Gulan 2009 Sal /Sêflem Say /Hejmar: 163 Tel:

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006

Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006 Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006 6 Baflbakan Erdo an Washington da 2. Ola an Büyük Kongre de yeni bir bafllang ç Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, ABD Baflkan George W. 11

Detaylı

BEKLIYORUZ. 45 milyon turist

BEKLIYORUZ. 45 milyon turist 13 MAYIS 2014 Sal YIL:40 SAYI: 13959 ISSN 1308-7614 45 milyon turist Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Kemal Pilavo lu nun 16. lahi fl k makaleleri... sayfada ÇANKAYA Çankaya da toplu temizlik

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kazaya neden olan unsurlar n bafl nda h z ihlalleri geliyor 5 N SAN 2014 PAZARTES F YATI:

Detaylı

Yoksullarla dayan flma sofras kuruldu. Keçiören Halli brahim Sofras nda düzenlenen. Hizmet elçileri kap lar çal yor

Yoksullarla dayan flma sofras kuruldu. Keçiören Halli brahim Sofras nda düzenlenen. Hizmet elçileri kap lar çal yor Yoksullarla dayan flma sofras kuruldu Keçiören de Yoksullarla Dayan flma Haftas münasebetiyle Dayan flmada Gönül ve Güçbirli i program düzenlenerek, yoksul aileler ayn sofra etraf nda buluflturuldu. KEÇ

Detaylı

Asayifl berkemal de il!..

Asayifl berkemal de il!.. GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Asayifl berkemal de il!.. Yurt genelinde polisin sorumluluk sahas nda, geçen sene bin 233

Detaylı

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 23 OCAK 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13865 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com AK Parti, Ankara da ilçe belediye baflkan adaylar n aç klad MAMAK GÜNCEL Gökçek e ziyaretler aral

Detaylı

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke HABER 18 DE 3 EYLÜL 2013 SALI F YATI:

Detaylı

fiubat sonunda tamamlanacak kap lar n inflaat h zla yükseliyor Baflkentin 5 girifline 5 GÖRKEML KAPI

fiubat sonunda tamamlanacak kap lar n inflaat h zla yükseliyor Baflkentin 5 girifline 5 GÖRKEML KAPI GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye nin Suriyelilere yard m 2.5 milyar dolar geçti Türkiye'nin Suriyeli s nmac lara

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 137 *Eylül 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 137 *Eylül 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 137 *Eylül 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 Demokratik, bilimsel, anadilde, paras z e itim için B RLEfiEL M! - Kürt gençli i Kaypakkaya y incelemelidir

Detaylı

UNIVERSITELERE teknolojik destek

UNIVERSITELERE teknolojik destek Tan k, yeni temizlik araçlar n tan tt Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k, Belediye nin temizlik filosuna dahil edilen yeni araçlar düzenledi i bas n toplant s yla tan tt. ÇANKALA Çankaya Belediyesi

Detaylı

Yerli helikopterin tasarımı tamam

Yerli helikopterin tasarımı tamam GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz TOKİ, 30 yılda 665 bin KONUTA İMZA ATTI HABERİ 17 DE 5 NİSAN 2014 CUMARTESİ FİYATI: 25

Detaylı

Ankara n n tan nm fl yüzlerinden manken Belgin Saydan, K z lay Güven Park ta yapt bas n aç klamas yla,

Ankara n n tan nm fl yüzlerinden manken Belgin Saydan, K z lay Güven Park ta yapt bas n aç klamas yla, Ankaral manken Saydan Büyükflehir e ba ms z aday Ankaral tan nm fl manken Belgin Saydan, 2014 yerel seçimlerinde Ankara Büyükflehir Belediye Baflkanl - na ba ms z adal n aç klad. Ankara n n tan nm fl yüzlerinden

Detaylı

11-12 KASIM TÜ MAÇKA KAMPÜSÜ

11-12 KASIM TÜ MAÇKA KAMPÜSÜ 11-12 KASIM TÜ MAÇKA KAMPÜSÜ www.aileicisiddeteson.com Ç NDEK LER Hep Birlikte, Bir Kez Daha Aile çi fiiddete Son! 1 Konferans Hakk nda Genel Bilgiler 2 Program Ak fl 4 Konuflmac lar ve Sunumlar 12 Atölye

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

VATANDAS IHBAR IL GIDA IMHA ETTI

VATANDAS IHBAR IL GIDA IMHA ETTI Bakkallar Odas Baflkan Aday Zekerya Murat: fiimdi bakkal kazanacak Ankara Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odas Baflkan Aday Zekerya Murat, seçildikleri takdirde dürüst, kat l mc ve fleffaf bir yönetim anlay

Detaylı