İMKB de hisse senedi ihraç tarihi etrafõndaki anormal fiyat hareketleri: dönemini kapsayan deneysel bir araştõrma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İMKB de hisse senedi ihraç tarihi etrafõndaki anormal fiyat hareketleri: 1990-1996 dönemini kapsayan deneysel bir araştõrma"

Transkript

1 İMKB de hisse senedi ihraç tarihi etrafõndaki anormal fiyat hareketleri: dönemini kapsayan deneysel bir araştõrma GÖKHAN ÖZER Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü İşletme Fakültesi RAHMİ YÜCEL Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü İşletme Fakültesi Muhasebe-Finansman Ana Bilim Dalõ Yrd.Doç.Dr. Gökhan Özer, 1961 yõlõnda K. Maraş-Elbistan ta doğdu.yüksek lisans ve doktora çalõşmalarõnõ GÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe-Finansman ABD da yapmõş olan Özer, sõrasõyla GÜ Bolu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi nde araştõrma görevlisi, AİBÜ İİBF de araştõrma ve öğretim görevlisi olarak çalõştõ. Özer, 1996 yõlõndan bu yana Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü İşletme Fakültesi nde yardõmcõ doçent olarak akademik çalõşmalarõnõ sürdürüyor. Rahmi Yücel, 1976 yõlõnda Rize de doğdu. Yüksek lisans çalõşmalarõnõ Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İşletme Fakültesi nde, lisans çalõşmasõnõ da Yõldõz Üniversitesi Kocaeli Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü nde tamamladõ. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü nde araştõrma görevlisi olarak görev yapmõş olan Yücel, 1999 yõlõndan bu yana Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü İşletme Fakültesi Muhasebe-Finansman ABD da araştõrma görevlisi olarak akademik çalõşmalarõnõ sürdürüyor. GİRİŞ İMKB de işlem gören firmalarõn yöneticileri, özellikle yüksek enflasyonun etkisiyle, piyasanõn kuruluşundan bu yana gerek ihtiyaç duyulan fonlarõ temin etmek, gerekse piyasa fiyatõnõ yönlendirerek kõsa dönemde piyasa değerlerini yükseltmek amacõyla sõklõkla sermaye arttõrma kararõ vermektedirler. Bilindiği gibi ülkemizde sermaye bedelli, bedelsiz ya da bedelli-bedelsiz arttõrõm biçimlerinden biri tercih edilerek yapõlmaktadõr. Bu arttõrõmlar sonucu yatõrõmcõlar (ortaklara), ellerinde bulundurduklarõ hisse senetleriyle orantõlõ yeni ve ek hisse senetleri elde etmektedirler. Bedelli arttõrõm sonucu yapõlan ihraçlarda firmalarõn ilave bir kaynak elde etmesi ya da kõsmen veya tamamen faaliyetler sonucu sağlanan fonlarõ bünyelerinde bõrakmalarõna karşõn bedelsiz artõrõmlarla, yalnõzca mevcut hisse senetlerinin sayõsõnõn değişmesi söz konusudur. Ancak her iki durumda da geçerli olan genel görünüm; yeni hisse senedi dağõtõmõ yoluyla şirket pastasõnõn daha küçük parçalara ayrõlmasõ, ancak ortaklarõn toplam içindeki payõnda bir değişme olmamasõ biçimindedir. Bu tür hisse senedi dağõtõmlarõ, şirketlerin gelecekteki nakit akõmlarõnõ, ortaklarõn sahiplik oranlarõnõ, farklõ çõkarlara sahip olma ya da elde etme iddialarõnõ etkilememektedir. Bu fiili durum dikkate alõndõğõnda, sermayenin arttõrõlarak yeni hisse senedi ihraçlarõnõn firmalarõn toplam piyasa değerini değiştirmesi (bedeli arttõrõm durumu hariç) ve hisse sayõsõnõn çoğaltõlmasõ yolu ile yatõrõmcõlarõn varlõklarõnõn artmasõ beklenmemelidir. Eğer bu görüş doğruysa, ülkemizde hisse senedi piyasasõnda işlem gören firmalar bedelli, bedelsiz ya da bedelli-bedelsiz sermaye artõrõmlarõnõ niçin bu kadar sõk yapmakta ve yatõrõmcõlar yeni hisse senedi dağõtõmlarõnõ fiyatlarõ değiştirecek kadar değerli bulmaktadõrlar? Şirketlerin sõk sõk sermaye artõrõmõna karar vermesi, yalnõzca yüksek enflasyonla ve yeniden değerleme fonu uygulamasõ ile açõklanabilir mi? Dahasõ, şirketlerin sermaye arttõrõm biçimi ve zamanlamasõnõ rastgele belirlediklerini söylemek mümkün mü? Yatõrõmcõlarõn hisse senedi fiyatlarõnõ değiştirme biçimindeki davranõşlarõnõ, sadece finansal illüzyon ya da muhasebe kozmetiği (özellikle bedelsiz hisse senetleri için geçerli) kavramlarõyla açõklamak ve bölünmelerin yanlõş algõlandõğõnõ veya hatalõ değerlendirildiğini ifade etmek gerçekçi ve doğru bir yaklaşõm biçimi olabilir mi? Sayfa: 1/15

2 Aslõnda bedelli ve bedelsiz hisse senedi dağõtõmlarõnda yatõrõmcõlarõn ellerinde bulunan hisse senetlerinin değerini hesaplamak oldukça kolaydõr. Bu hesaba göre yatõrõmcõlarõn bölünme dolayõsõ ile daha önceki duruma göre ek bir getiri elde etmeleri ya da kayba uğramalarõ söz konusu olmamalõdõr. Ancak İMKB deki tecrübeler, hisse dağõtõm tarihine doğru, dağõtõm tarihinde ve bu tarihten sonra hisse senedi fiyatlarõnda bir değişme olduğunu ortaya koymaktadõr. Bir hisse senedi fiyatõnõn değişmesine ne neden olabilir? Bilindiği gibi herhangi bir andaki hisse senedi fiyatõ, yatõrõmcõlarõn beklentileri hususunda ulaşmõş olduklarõ uzlaşmanõn parasal değerini; bu değer ise gelecekte beklenen net nakit akõmlarõ ve nakit elde etme kapasitesindeki değişmelerin bu günkü değerini temsil eder. Hisse senedi fiyatlarõndaki değişme ise beklentilerle ilgili olarak ulaşõlmõş kanõlarõn değişmesine yol açacak bir bilgi edinimine ve bu yüzden uzlaşmanõn derecesinde meydana gelen azalmaya bağlõdõr (Özer, 1996, s. 2). Teorik olarak oldukça yaygõn kabul gören bu yargõnõn sermaye artõrõmlarõ ve hisse senedi dağõtõm tarihi etrafõndaki fiyat hareketlerine uygulanmasõndan elde edilebilecek sonuç, yatõrõmcõlarõn sermaye artõrõmlarõndan ve hisse ihraçlarõndan kanõlarõnda bir değişmeye neden olan değerli bir bilgi elde ettikleri şeklinde olacaktõr. Doğrusu, hisse senedi ihraçlarõ fiyatlarõn değişmesine yol açõyorsa, ortada yeni ve yatõrõmcõlar tarafõndan değerlendirmeye alõnan bir bilgi olduğunu iddia etmek yanlõş sayõlmaz. Bu noktada hisse ihraçlarõnõn piyasaya nasõl bir bilgi sağladõğõ ya da sermaye artõrõm ilanõnda sağlanan bilgiden ne kadar farklõ olduğu hususu sorgulanmasõ gereken araştõrma problemi olarak karşõmõza çõkar. Bir adõm daha ileri giderek hisse senedi ihraçlarõ farklõ ve hisse senedi fiyatlarõnõ etkileyebilecek yeni bir bilgi sağlõyorsa bu bilginin etkisi, yani değişimin yönü ne olmalõdõr? ve firma yöneticileri dağõtõm biçimi ile zamanlamasõnõ bilinçli bir biçimde kullanõyorlarsa bundan ne beklemektedirler? biçiminde başka soru ya da problemlere ulaşmak mümkün olabilir. Ancak bu sorularõ cevaplandõrabilmek için ülkemizde yapõlan araştõrmalarõn yeterli olduğunu ve bu araştõrmalardan bir teori üretildiğini söylemek mümkün değildir. Konu ülkemiz açõsõndan değerlendirildiğinde birçok piyasa katõlõmcõsõ ve köşe yazarlarõna göre özellikle bedelsiz sermaye artõrõmõnõn, finansal illüzyon ya da bir muhasebe kozmetiği olarak görüldüğü söylenebilir. Bu yazarlara göre yatõrõmcõlar, sürü halinde ve özellikle çok değerli bulduklarõ bedelsiz artõrõm söz konusu olduğunda hisse senedi fiyatlarõnõn aşõrõ değerlenmesine sebep olmaktadõrlar. Yaygõn olarak doğru olduğuna inanõlan bir yanlõşõn, artõk İMKB açõsõndan bir doğru olarak kabul edilmesi gerektiği ve özellikle bedelsiz sermaye artõrõmlarõnõn dikkatle izlenmesinin bir zorunluluk olduğu ifade edilmektedir. Ancak bu yaygõn görüş, sermaye artõrõmlarõnõn gerek ilanõ gerekse hisse senedi ihraç tarihi etrafõndaki fiyat hareketlerini açõklamaktan oldukça uzaktõr. Çünkü (1) temel olarak yapõlmõş araştõrmalar sonucu elde edilmiş bulgulara dayanmamaktadõr ve (2) zaten buna, önyargõlõ davranõlarak gerek de duyulmamaktadõr. Halbuki, fiyat hareketleri yatõrõmcõlar ile diğer piyasa katõlõmcõlarõnõn uygulamaya geçirdikleri kararlar sonucu oluşmaktadõr. Bu yüzden de sürekliliği olan fiyat hareketlerinin yerel ve genel faktörler bakõmõndan sorgulanmasõ, nedenlerinin ortaya konularak hipotez geliştirilmesi büyük önem taşõmaktadõr. Bununla birlikte çalõşmamõz, yukarõdaki sorularõn hepsine aynõ anda cevap vermekten ziyade, hisse senedi dağõtõm tarihi etrafõnda istatistiki olarak önemli bir hisse senedi fiyat hareketi olup olmadõğõ, varsa yönünün ne olduğu, arttõrõm türlerine gösterilen yatõrõmcõ tepkilerinin arasõnda bir farklõlõk bulunup bulunmadõğõ ve bu harekete dayalõ olarak bir işlem stratejisi üretilip üretilemeyeceği hususlarõyla sõnõrlandõrõlmõştõr. Bu amacõ gerçekleştirmek üzere yõllarõ arasõnõ kapsayan toplam 686 bedelli, bedelsiz ve bedelli-bedelsiz hisse senedi ihracõ ve bu hisse ihraçlarõ etrafõndaki fiyat değişimleri incelenmiştir. Sayfa: 2/15

3 Kullanõlan olay çalõşmasõ yöntemiyle hisse senedi ihraç tarihi etrafõndaki günlerde istatistiki olarak anlamlõ, pozitif ve ekonomik olarak büyük bir fiyat hareketine rastlanmõştõr. Bölünmeden önceki -9 ile +2 gününü kapsayan bir zaman aralõğõndan elde edilen ve piyasa (endeks) getirisine ek ortalama getiri, yüzde dur. Ancak elde edilen bulgularla, arttõrõm türlerine göre yatõrõmcõlarõn tepkilerinin farklõlaştõğõnõ söylemek mümkün değildir. KONU İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR Hisse senedi ihraçlarõ ve sermaye artõrõmlarõyla ilgili dünya örnekleri incelendiğinde, arttõrõm biçimi ve türleri bakõmõndan Türkiye uygulamasõnõn farklõlõk gösterdiği söylenebilir. Ülkemizde bedelli ve bedelsiz sermaye artõrõmlarõ söz konusu iken, dünya (özellikle Amerika) uygulamasõ kar payõ biçiminde dağõtõlan hisse senedi (Stock Dividends) ve hisse bölünmesi (Stock Splits) biçiminde ortaya çõkmaktadõr. Konuyla ilgili neden ve sonuç ilişkilerini ortaya koyan çalõşmalara yoğunlukla Amerikan kökenli literatürde rastlanmaktadõr. Ancak bu çalõşmalar ve bulgularõ sonucu ulaşõlan hipotezleri değerlendirirken ülkemiz uygulamasõ bakõmõndan geçerlilikleri sorgulanmalõdõr. Bununla birlikte, hisse bölünmesinin bedelsiz sermaye artõrõmõna, kar payõ karşõlõğõnda hisse dağõtõmõnõn ise, bedelli sermaye artõrõmõna eşdeğer olduğu şeklinde yapõlacak varsayõm, çalõşmalarõmõzõ geliştirebilmek amacõyla konuyla ilgili araştõrmalardan ve hipotezlerden yararlanmamõzõ kolaylaştõracaktõr. Konuyla ilgili çalõşmalar değerlendirilirken dikkate alõnmasõ gereken bir başka husus ise bu çalõşmalarõn hisse bölünmesi ve kar payõ biçiminde hisse dağõtõmõnõn ya ilan tarihi ya da dağõtõm tarihi ile ilgili olduğu, ancak genellikle aynõ hipotezler çerçevesinde açõklanmalarõ yüzünden ayrõ ayrõ raporlanmasõna da gerek duyulmadõğõdõr. Araştõrmacõlar iki farklõ ancak birbirini tamamlayan yaklaşõm kullanarak hisse bölünmeleri hakkõnda hipotez geliştirmiş ya da hipotezlerin geçerliliğini incelemişlerdir. Bazõ araştõrmacõlar yöneticilere hisse senedi bölünmeler hakkõndaki görüşlerini bir anketle sorarken, çoğu araştõrmacõ yönetimsel motif hakkõnda çõkarsamalar yapmak ve bölünmelerin gerçek etkilerini açõklamak için hisse senedi piyasasõnda oluşan fiyatlarõ kullanmõştõr. Bu çerçevede konuyla ilgili olarak yapõlmõş iki uygulamalõ araştõrma türü ve bu araştõrmalarõn sonuçlarõ üzerinde durulacaktõr: (1) hisse bölünmeleri ile kar payõ biçiminde hisse dağõtõmõnõn hissedarlarõn varlõklarõ üzerinde sahip olduğu etkiyi ortaya koyan ve piyasa verisini kullanan ilişki çalõşmalarõ ve (2) şirketlerin hisse bölünmelerini ve kar payõ biçiminde hisse senedi dağõtõmõnõ niçin yaptõklarõnõ belirlemek üzere yöneticileri üzerinde yapõlan anket çalõşmalarõ İlişki çalõşmalarõ Bu gruptaki araştõrmalar hisse senedi bölünmeleri ve kar payõ biçimindeki dağõtõmlarõn hissedarlarõn varlõklarõ üzerinde sahip olduğu etkiyi, piyasa verisini kullanarak belirlemeye çalõşmõşlardõr. Sermaye artõrõmlarõ ve hisse ihraçlarõyla ilgili olarak çok sayõda hipotezden bahsetmek mümkündür. Bununla birlikte çalõşmamõzda bunlardan üzerinde en çok araştõrma yapõlmõş, elde edilen sonuçlarõn açõklanmasõnda en fazla kullanõlmõş ve genel kabul görmüş dördü incelemeye tabi tutulacaktõr. Bunlar sõrasõyla; (1) işaret, (2) işlem aralõğõ, (3) likidite ve (4) risk hipotezleridir İşaret hipotezi İşaret ya da bilgi asimetrisi olarak bilinen hipotez, yöneticilerin sermaye artõrõmlarõ ve hisse ihraçlarõ yolu ile yatõrõmcõlara şirketlerin karlarõ ile ilgili olumlu bir bilgi aktardõklarõnõ ifade etmektedir (Fama, Fisher, Jensen ve Roll, 1969; Sasson ve Lawrence, 1977). Sayfa: 3/15

4 Bu hipoteze göre yöneticiler şirket karlõlõğõnõn kar payõ politikalarõna uygun biçimde sürdürülmesini sağlamak için düzenli ve sürekli bir biçimde artacağõna ikna olmadõkça sermaye artõrõmõna ve hisse bölünmesine gitmemektedirler. Bu yüzden yatõrõmcõlar bölünme ve artõrõmlarõ çoğu kez şirket yönetiminden kendilerine gelen ve şirket karlarõ ile nakit yaratma kapasitesinin beklenenin üzerinde yükseleceği yönünde bir işaret (sinyal) olarak algõlamakta, bu durumun getirileri arttõracağõnõ düşünmektedir. Hatta bölünme ilanlarõnõ şirketin gelecekteki karlarõnõn ve nakit girişlerinin artacağõ yönünde en favori gösterge olarak kabul etmektedirler (Grinblatt, Masulis ve Titman, 1984; Elgers ve Murray, 1985; Lakonishok ve Lev, 1987; Brennan ve Copeland, 1988; Klein ve Peterson, 1989; McNichols ve Dravid, 1990). Gerçekten de artan getiriler, tahmin edilebilir ve uzun ya da kõsa vadeli karlar hakkõnda olumlu işaretler sağlar (Bar-Josef ve Brown 1977; Charest 1978; Klein ve Peterson, 1989; Desai ve Jain, 1995). Analistler bu işaretleri tanõr ve uzun vadeli kar artõşlarõnõ tahmin ederler (Doran, 1994). Yatõrõmcõlar sürekli olarak ilan bilgisini analiz eder ve işlem fiyatlarõnõn dalgalanmasõnõ sağlayan yatõrõm ve pozisyon değişiklikleri yaparlar (Dubofsky, 1991). Ancak bu yatõrõm ve pozisyon değişikliğini yaparlarken firma büyüklüğünün derecesinin de bilgi hareketinin miktarõ için iyi bir gösterge olduğunu düşünürler (Hull ve Pinches, 1994, 1995; Hull ve Kerchner 1996). Yapõlan araştõrmalar, şirketlerin yerli ya da yabancõ kökenli olmasõnõn (Muscarella ve Vetsuypens, 1996), ya da ülke farkõnõn (Masse, Hanrahan ve Kushner, 1998) bu davranõş biçimini değiştirmediğini ortaya koymaktadõr İşlem aralõğõ hipotezi İşlem aralõğõ hipotezine göre bölünmelerin amacõ, hisse fiyatlarõnõ tercih edilen işlem aralõğõna çekmektir. Bu hipotez özellikle bireysel yatõrõmcõlarõn tam lotlar halinde alõm yapmayõ tercih ettiklerini, ancak hisse senedi fiyatlarõ yüksek olduğu zaman bunu yapmaya mali güçlerinin yetmediğini ifade etmektedir. Bu durumda yöneticiler daha çok yatõrõmcõyõ cezbetmek için, fiyatlarõ arzu ettikleri işlem aralõğõna çekerek likiditeyi arttõrmak amacõyla hisse senedi fiyatlarõnõ düşürmek isterler. Daha düşük hisse senedi fiyatlarõ, firma hisselerinin daha geniş bir kitleye ulaşmasõnõ sağlayacaktõr. Yapõlan araştõrmalar, bölünmeden sonra ortak sayõsõnõn arttõğõnõ göstermektedir (Lamoureux ve Poon, 1987). Bu durum ise firmanõn piyasa değerinin artmasõna yol açmaktadõr (Szewceyk, Tsetsekos ve Varma 1994). Lakonishok ve Lev e (1987) göre karlarõnda olağan dõşõ bir büyüme olan firmalar bölünmeye gitmektedir. Bu durum alõşõlmadõk büyüme döneminden sonra hisse senedi fiyatlarõnõ normal aralõğa çekmenin bölünmenin ana amacõ olduğunu ortaya koymaktadõr. Normal aralõk, piyasaya ve endüstri genelindeki fiyat ortalamalarõna ya da bazen firmaya özgü fiyatlara dayandõrõlõr. McNichols ve Dravid (1990) bölünme katsayõsõnõn, bölünme açõklandõğõnda yöneticilerin tercih ettikleri işlem aralõğõnõ ifade eden bölünme öncesi hisse fiyatlarõnõn artan bir fonksiyonu olduğunu ortaya koymaktadõr. Ayrõca bölünme katsayõsõ ile piyasa değeri arasõnda ters yönlü bir ilişki bulunmaktadõr. Elgers ve Murray a (1985) göre, büyük hisse senedi dağõtõmlarõnõn birincil motivasyonu hisse başõna fiyatõ azaltarak fiyatõ arzu edilen işlem aralõğõna çekmektir Risk hipotezi Araştõrmacõlar ayrõca hisse senedi bölünmesi ile hissenin riskindeki değişmeler arasõndaki ilişkiye de işaret etmektedirler. Örneğin Bar-Yosev ve Brown (1977) bölünen hisse senedinin sistematik riskinin bölünmeden sonraki aylarda azaldõğõnõ raporlamaktadõr. Buna karşõn Brennan ve Copeland (1988) sistematik riskin genellikle bölünme ilanlarõ sõrasõnda ve bölünme tarihinde daha yüksek olduğunu ileri sürmektedir. Sayfa: 4/15

5 Bazõ araştõrmacõlar ise (Ohlson ve Penman 1985; Sheikh 1989; Aggarwal ve Chen 1989) bölünme etrafõndaki hisse senedi hareketlerinin arttõğõnõ ifade etmektedir. Bölünmeler ve risk değişimi arasõndaki ilişki için olasõ birkaç açõklama bulunmaktadõr. Lamoureux ve Pooh (1987) bölünmenin fiyat serilerindeki değişmede meydana gelen artõşõn sonucunda işlem miktarõnõn yükselmesinden kaynaklandõğõnõ ifade etmektedir. Dravid (1988) ise, bölünmeden sonra fiyatlarda meydana gelen değişkenlik artõşõnõn büyük fiyat farklõlõklarõnõn etkisine ve düşük fiyatlandõrõlmõş hisse senetleri üzerinde oluşan işlem baskõsõna bağlanabileceğini ortaya koymaktadõr Likidite Hipotezi Son hipotez, bölünmelerin yöneticilerin işlem likiditesini geliştirmek için bölünmeleri kullanma arzusu üzerinde odaklanõr. Bu görüşün destekleyicileri, hisselerini bölen firmalarõn böylece hisse senedi fiyatlarõnõ düşürerek yatõrõmcõlar için daha çekici bir ortam yaratabilecekleri üzerinde durmaktadõrlar. Bölünme yolu ile hem işlem sayõsõ hem de hisse senedi sahipliği etkilenebilir. Bu iki değişkendeki artõş, hisse senetlerinin bölünme sonrasõ likidite artõşõna da hizmet edebilir. Hisse senedi bölünmelerinin likiditeyi arttõrdõğõ (Elgers ve Murray, 1985) genel görüşüne rağmen Coopeland (1979), Lamoureux ve Pooh (1987) ve Conray, Harris ve Benet (1990) işlem likiditesinin hisse senedi bölünmesinden sonra azaldõğõnõ ortaya koymaktadõr. Daha da ötede Lakonishok ve Lev (1987), bölünmelerin işlem hacmi üzerinde sürekli bir etkisinin bulunmadõğõnõ raporlamaktadõr. Deneysel kanõtlar yalnõzca hisse bölünmesi hisse senedi sahipliğinde ve işlem sayõsõnda artõşõ içerdiğinde işlem likiditesinin geliştiğini ortaya koymaktadõr. Bazõ araştõrmalar (Dolley 1933; Barker 1956 ve Lamoureux ve Poon, 1987) hisse senedi sahiplerinin sayõsõnõn bölünmeden sonra arttõğõnõ göstermektedir. Bu genelleşmiş kanõt, hisse bölünmelerinin hisse senedi fiyatlarõnõ düşürerek daha popüler bir aralõğa çekilmesinin hissedar sayõsõnõ arttõrdõğõnõ ifade etmektedir. Yatõrõmcõlarõn ve yöneticilerin davranõşõnõ açõklamaya dönük olarak ortaya atõlan bu dört hipotezin bazen hep birlikte geçerli olabildiğini, en azõndan yakõn bir biçimde ilişkili olduğunu ve çoğu zaman birbirlerini tamamlayõcõ bir rol oynadõklarõnõ ifade etmek mümkündür Anket çalõşmalarõ Bazõ araştõrmacõlar ise hisse bölünmelerinin niçin yapõldõğõnõ, zamanlamasõ ve türü hakkõndaki seçimin önemini şirket yöneticilerine sorarak cevaplandõrmaya çalõşmõşlardõr. Bu araştõrmacõlardan Doley (1933) döneminde toplam 88 hisse senedi bölünmesini kullanarak temel motifin, hisse senedi likiditesinin arttõrõlmasõ olduğu sonucuna ulaşmõştõr. Baker ve Gallagher (1980) 1978 de yüzde 25 ve daha fazla oranda hisse dağõtan 100 firmanõn yöneticisi üzerinde yaptõğõ ankette, yöneticilerin daha iyi bir işlem aralõğõ sağlamak ve böylece yatõrõmcõlarõ cezbederek, hisse senetlerinin işlem likiditesini arttõrmak amacõna sahip olduğunu ortaya koymuştur. Baker ve Powell (1993) yõllarõnõ kapsayan bir örnekle ikiden küçük ve büyük hisse dağõtõmlarõnda bulunan şirketlerin yöneticilerin üzerinde yaptõğõ araştõrmada, yöneticilerin temel amacõnõn hisse senetlerini daha iyi bir işlem aralõğõna çekmek; ikinci önemli hedefin ise işlem likiditesini arttõrmak olduğu sonucuna ulaşmõştõr. Yöneticiler üzerinde yapõlan ve sonuçlarõ yukarõda ifade edilen anket çalõşmalarõnõn bulgularõ, yöneticilerin hisse senedi bölünmelerini daha çok yatõrõmcõyõ çekebilmek için tercih ettikleri fiyat aralõğõna çekerek hissenin likiditesini arttõrmak için kullandõklarõnõ ortaya koymaktadõr. Sayfa: 5/15

6 ARAŞTIRMANIN HİPOTEZLERİ İLE TEST YÖNTEM VE MODELLERİ 3.1. Araştõrmanõn amacõ Araştõrmamõzda yõllarõ arasõnda İMKB de işlem görmüş olan firmalarõn, bedelli ve bedelsiz hisse senedi ihraç tarihleri etrafõndaki fiyat hareketleri incelenecektir. Bu inceleme için, belirlenmiş olan hipotezler çerçevesinde oluşturulan modeller test edilecektir. Parametrelerin ve açõklanan varyanslarõn anlamlõlõğõnõn sõnanmasõnda çift taraflõ testler kullanõlacaktõr. Test hipotezi, temel dayanaklarõnõn yanõ sõra sõnanmasõ sõrasõnda kullanõlacak test yöntemiyle birlikte aşağõda açõklanmõştõr Hisse ihraç tarihi etrafõndaki fiyat hareketleri Ülkemizde konuyla ilgili olarak yapõlan tüm dayanaksõz tartõşmalara karşõn İMKB de yapõlan gözlemler, yatõrõmcõlar ve uzmanlarla yapõlan görüşmelerin yanõ sõra edinilmiş tecrübeler, hisse senedi piyasamõzda yatõrõmcõlarõn sermaye artõrõmõna büyük önem verdiklerini ve özellikle hisse ihraç tarihi etrafõndaki günlerde önemli fiyat hareketleri bekledikleri yönündedir. Bununla birlikte hisse senedi fiyat hareketlerinin yönü bakõmõndan durumun farklõlaştõğõnõ, genel olarak yatõrõmcõlarõn hisse senedi ihraçlarõnõ, fiyatlarõ artõrma yönünde bir olay olarak algõlarken, ihraç sonrasõnda ise fiyatlarõ aşõrõ değerlenmiş hisse senetlerini kõsa bir zaman zarfõnda fark ederek, gerçek değerlerine doğru çektiklerini söylemek mümkündür. Bu nedenle hisse senedi ihraç tarihi etrafõndaki günlerde istatistiki ve ekonomik olarak yeterli derecede büyük ve pozitif hisse senedi getirileri, ihracõ izleyen günlerde yön değiştirerek negatif olma eğilimindedir. H 01 : Artõrõm tarihi etrafõndaki günlerde ortalama anormal getiriler 0 a eşittir. HA1: Artõrõm tarihi etrafõndaki ortalama anormal getiriler 0 dan farklõdõr. Araştõrmada olay çalõşmasõ yöntemi kullanõlmõş olup, hisselerin sermaye artõrõm tarihinden önceki 20 günlük ve sonrasõndaki 20 günlük dönem test dönemi, sermaye artõrõm tarihinden önceki 21. günden 61. güne kadar olan zaman aralõğõ da tahmin dönemi olarak belirlenmiştir. Test ve tahmin dönemlerinde hisse senedi getirilerinin davranõşlarõnõ ortaya koyabilmek bakõmõndan sermaye artõrõm tarihlerinden önceki 61 ve sonrasõndaki 60 günlük dönem itibari ile hisse getirileri hesaplanmõştõr. Sermaye artõrõm tarihi etrafõndaki anormal getiri hareketlerinin anlamlõlõğõnõ test etmek amacõyla Pattell in (1976) Standardize Edilmiş Artõk Test i kullanõlmõştõr. Yöntemin uygulanmasõnda örnekle ilgili ortaya konan temel istatistikler ve gösterimleri aşağõdaki şekilde özetlenebilir. Tahmin dönemi içerisindeki herhangi bir t gününde, i hissesinin beklenen anormal getirisi Sayfa: 6/15

7 Aynõ dönem içindeki beklenen varyans ise, Test istatistiğinin hesaplanacağõ test döneminde beklenen ortalama anormal getiri, yine 0 olacaktõr. Bu durumda hesaplanacak test istatistiği, şeklinde formüle edilebilir. V it değerleri anormal hisse getirileriyle standart sapma arasõndaki oranõn düzeltilmiş şeklidir. C it çarpanõ standart sapma için kullanõlan düzeltme faktörüdür ve aşağõdaki formülasyon yardõmõyla hesaplanmõştõr. Sayfa: 7/15

8 Çalõşmada tahmin dönemi olarak (-61;-21) test dönemi olarak da (-20;+20) dönemi temel alõnarak hipotezlerin test edilmesi amacõyla Z değerleri hesaplanacak ve standart normal dağõlõm tablo değerleri ile karşõlaştõrõlacaktõr Hisse ihraç tarihi etrafõndaki fiyat hareketlerinin arttõrõm biçimiyle ilişkileri İMKB de yatõrõmcõlar ve diğer piyasa katõlõmcõlarõnõn, arttõrõm biçimine karşõ duyarlõ olduğu gözlenmektedir. Yaygõn inanõşa göre bedelsiz arttõrõmlarõn, diğer arttõrõm türlerine göre üstünlüğü bulunmaktadõr. Yatõrõmcõlar bedelli ve karõşõk sermaye artõrõmlarõndan ikincisini birincisine tercih etmektedir. Bu çerçevede piyasada bedelli, bedelsiz ve karõşõk biçimde yapõlan sermaye artõrõmlarõnõn hisse senedi fiyatlarõ üzerindeki etkilerinin farklõlõk göstermesi beklenir. H 02 : Artõrõm tarihi etrafõndaki günlerde bedelli, bedelsiz ve karõşõk sermaye artõrõmõnda bulunan şirketlerin hisse senetlerinin anormal getirileri arasõnda önemli bir fark bulunmamaktadõr. H A2 : Artõrõm tarihi etrafõndaki günlerde bedelli, bedelsiz ve karõşõk hisse ihracõnda bulunan şirketlerin hisse senetlerinin anormal getirileri arasõnda önemli bir fark bulunmaktadõr. Bu hipotezi test etmek amacõyla, bedelli, bedelsiz ve karõşõk sermaye artõrõmõnda bulunan firmalarõn hisse senetlerinin günleri arasõndaki birikimli anormal getirilerinine, F testi (varyans analizi- Anova) uygulanacaktõr. 4. VERİ VE DEĞİŞKENLERİN TANIMLANMASI 4.1. Veri Araştõrmamõzda kullanõlan yõllarõna ait günlük kapanõş fiyatlarõ sermaye artõrõm tür, tarih ve oranlarõ ile tutarlarõ, İMKB endeks değerine ait veriler İMKB Eğitim Müdürlüğü nden bilgisayar ortamõnda ve İMKB Şirketleri (1997) yayõnõndan elde edilmiştir. Veri önce Microsoft Access ortamõnda veri tabanõna dönüştürüldükten sonra, Microsoft Excel ortamõnda istatistiksel analizler yapõlmõştõr tarihleri arasõnda günlük olarak işlem görmüş, tüm firmalara ait gözlemler örnek seçimine dahil edilmiştir. Bu yolla belirlenen ana kütleden aşağõdaki seçim ve eleme kriterleri kullanõlarak, araştõrmanõn örneklemi elde edilmiştir. 1. Özer in (1996), 1988 ve 1989 yõllarõnda İMKB da fiyatlarõn oluşumuna etki eden çok sayõda olumsuz faktör olduğu yolunda ulaştõğõ bulgular sonucu, 1988 ve 1989 yõllarõna ait gözlemler örnekten çõkarõlmõştõr. 2. Yukarõda ifade edilen yõllar dõşõnda düzensiz işlem gören firmalar, örnek dõşõnda bõrakõlmõştõr. 3. Hisse senedi ihraç tarihinden ileri ve geriye doğru en az 60 gün işlem görmeyen firmalara ait gözlemler, örneğe dahil edilmemiştir. 4. Sermaye artõrõm tarih ve oranlarõna ulaşõlamayan, ulaşõlsa bile ihraç tarihinde getirisi normalleştirilemeyen gözlemler, örnekten çõkarõlmõştõr. 5. Tüm çabalara rağmen aşõrõ sapmalar gösteren ve sapmanõn nedeni anlaşõlamayan gözlemler, örnek dõşõnda bõrakõlmõştõr. Yukarõda ifade edilen tüm seçim ve eleme kriterlerinin uygulanmasõ sonucunda toplam 686 adet gözlem, çalõşmanõn örneklemini oluşturmaktadõr. Araştõrmanõn örneklemi içindeki toplam 686 adet gözlemin yõllara göre dağõlõmlarõ aşağõdaki Tablo I de görülebilir. Sayfa: 8/15

9 4.2. Değişkenlerin tanõmlanmasõ Hipotezlerin belirlenen yöntem ve modeller çerçevesinde test edilebilmesi için, öncelikle kullanõlacak değişkenlerin tanõmlanarak ölçülmesi gerekmektedir Anormal getiri ve ortalama anormal getiri Anormal getirilerin hesaplanmasõ öncelikle ölçüm aralõğõnõn belirlenerek, hisse ve endeks bazõnda getirilerin ölçülmesini gerektirmektedir. Ancak bu temel ölçümler yapõldõktan sonra tercih edilecek bir yöntem çerçevesinde anormal getiriler ve ortalamalarõ hesaplanabilir. 1. Ölçüm aralõğõ Literatürde getirilerin ölçüm aralõğõ üzerinde yapõlmõş çalõşmalarda, bilginin etkisini daha iyi ortaya koymasõ bakõmõndan günlük ölçümlerin haftalõk, aylõk ve yõllõk ölçümlere göre daha iyi sonuçlar verdiği ifade edilmektedir (Morse, 1984; Brown ve Warner, 1980; Dyckman, 1985). Bu nedenle çalõşmamõzda günlük veriler kullanõlacaktõr. 2. Hisse senedi getirilerinin hesaplanmasõ Anormal hisse senedi getirisinin hesaplanmasõnda endeks getirisi ile birlikte kullanõlacak olan hisse senedi getirilerinin hesabõ oldukça kolaydõr. Bununla birlikte hisse senedi ihraç günü getirilerinin elde edilmesi amacõyla t günü i hisse senedi fiyatõ için bir düzeltme yapmak gerekmektedir. Bu şartlar altõnda hisse senedi getirisi, aşağõdaki formül aracõlõğõyla hesaplanmõştõr. HG i,t : t gününde i hissesinin getirisi, HF i,t : t gününde i hissesinin düzeltilmiş kapanõş fiyatõ, HF i,t -1: t-1 gününde i hissesinin kapanõş fiyatõ, KP i,t : t gününde i hissesine verilen nakit kâr payõ, RB i,t : t gününde i hissesi için ödenen rüçhan bedeli, 3. Endeks seçimi ve endeks getirisinin hesabõ Ülkemizde çeşitli kurum ve kuruluşlarõn hazõrladõğõ, gerek hesap yöntemi gerekse endeks kapsamõ farklõ endeksler bulunmaktadõr. Buna ek olarak son yõllarda İMKB, İMKB-30, İMKB-100 gibi endeksleri de hesaplayarak yayõnlamaktadõr. Çalõşmada geçmiş dönemlerde de hesaplanan ve sürekli olarak bulunmasõ en kolay endeks olan İMKB bileşik endeksi, endeks getirilerinin ölçümünde kullanõlacaktõr. Bu çerçevede endeks getirilerinin ölçümü aşağõdaki gibi yapõlmõştõr. EG t : t günündeki bileşik endeks getirisi, Sayfa: 9/15

10 ED t : t günündeki bileşik endeksin kapanõş değeri, ED t-1 : t-1 günündeki bileşik endeksin kapanõş değeri. 4. Anormal getirilerin hesaplanmasõ Anormal getirilerin hesaplanmasõnda en yaygõn olarak kullanõlan yöntemin piyasa modeli (Bkz.Özer 1996) olmasõna karşõn son zamanlarda, bu yönteme Epstein ve Turabull (1980), Chan (1988), Ball ve Kothari (1989), Conrad ve Kaul (1993) vb. araştõrmacõlar tarafõndan yapõlan eleştiriler, olay çalõşmalarda bu yöntemin kullanõmõ sõnõrlandõrmõştõr. Yapõlan karşõlaştõrmalõ çalõşmalarda, piyasa modeline oranla olayõn etkili olduğu dönemde daha iyi sonuçlar veren ve hesaplanmasõ da oldukça kolay olan Piyasaya Ayarlanmõş Getiriler (Strong, 1992, s.536.) yönteminin kullanõlmasõna karar verilmiştir. Bu yöntemde, olay anõndaki beklenen piyasa getirisinin tüm hisse senedi getirileriyle arasõndaki ilişkinin aynõ olduğu temel varsayõmõna dayanmaktadõr. Bu nedenle herhangi bir dönem için beklenen hisse getirisinin aşağõda da görüldüğü gibi piyasanõn getirisine eşit olduğu kabul edilir. E(HGi) = E(EG) (3.3) Bu durum, piyasanõn getirisinin beklenen getiri olarak kabul edilmesi anlamõna geldiği için, herhangi bir t günündeki i hisse senedinin anormal hisse getirisi, aşağõdaki biçimde hesaplanabilir. AHG it = HG it - E(EG t ) (3.4) AHG i,t : t gününde i hissesinin anormal getirisi. Ortalama anormal hisse senedi getirisi ise, Birikimli anormal getiriler Artõrõm tarihi ve etrafõndaki hisse senedi getirilerinin davranõşõnõ açõklamak için kullanõlacak olan anormal getirilerin biriktirilmesinde Fama, Fisher, Jansen ve Rool un (1969) birikimli anormal verim yöntemi temel alõnarak hesaplanmõştõr. Biriktirme aralõğõ olarak seçilmiştir. Bu seçimde veriyle yapõlan ön analizler belirleyici olmuştur. 5. Deneysel bulgular Sermaye artõrõmlarõ üzerinde yapõlan bu deneysel çalõşmanõn ilerleme aşamalarõ ve test modelleri ile ilgili verilen bilgiler õşõğõnda uygulanan model ve elde edilen sonuçlar aşağõda tablolar halinde Sayfa: 10/15

11 verilecektir. Ancak öncelikle Grafik I ve II den de izlenebileceği gibi anormal hisse getirisi olarak artõrõm tarihinden önce başlayõp artõrõm gününde yüzde 6 lara ulaşan bir getiri hareketinin olduğu ve test dönemi olarak esas alõnan ( ) döneminde anormal getiri davranõşõnõn da bunu doğruladõğõnõ görmek yerinde olacaktõr. Grafik I: ( ) Döneminde Hisselerin Anormal Getiri Değişimi 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 0-0, ,14 0,12 0,1 0,08 0,06 0,04 0,02-0,02 KUM. ORT. ANGET R ORT. ANGET R STD. SAPMA 0 Grafik II: ( ) Döneminde Hisselerin Anormal Getiri Değişimi 0,14 0,12 0,1 0,08 0,06 0,04 0, ,02 KUM. ORT. ANGET R ORT. ANGET R STD. SAPMA Birikimli anormal getiri ile belirlenen değişkenlerin arasõndaki ilişkileri ve artõrõm tarihi etrafõndaki bu fiyat hareketlerinin ne derece ilgili olduğunu anlamak için uygulanan regresyon modelleri ve anlamlõlõk dereceleri aşağõdaki konu başlõklarõnda incelenmiştir. Sayfa: 11/15

12 Tablo III: Artõrõm Türleri Arasõndaki İlişkiler İçin ANOVA Sonuçlarõ Kareler Toplamõ Serbestlik Derecesi Ortalama Kare F Gruplar Arasõ 1256, , ,213 Gruplar İçi ,782 Toplam Hisse ihraç tarihi etrafõndaki anormal getiri hareketleri Hisse dağõtõm tarihi etrafõndaki anormal getiri hareketlerinin anlaşõlabilmesi açõsõndan Tablo II de elde edilen test sonuçlarõ incelendiğinde açõkça görülecektir ki, artõrõm tarihinden önceki ve sonraki 10 ar günlük dönemlerde anlamlõ anormal getiri hareketleri mevcuttur. Bu hareket artõrõmdan önce pozitif bir seyir izlerken, artõrõm sonrasõnda negatif bir eğilim gösterir. Tablo II: Artõrõm Tarihi Etrafõndaki Test Sonuçlarõ Günler Zit OAG P Günler Zit OAG P -20 0,6566 0,0257 0, ,5808 0,2972 0, ,8301-0,0325 0, ,8104 0,0710 0, ,4058-0,0551 0, ,5038 0,0589 0, ,4002 0,0549 0, ,8823-0,1914 0, ,7588-0,0297 0, ,1341-0,0445 0, ,0789 0,0423 0, ,3815-0,0934 0, ,6078-0,0630 0, ,0019-0,0785 0, ,9236 0,0362 0, ,6439-0,0644 0, ,5624 0,0220 0, ,4024 0,0158 0, ,0246-0,0010 0, ,4640-0,0182 0, ,1974-0,0077 0, ,7123-0,0671 0, ,6456 0,0645 0, ,6912 0,0271 0, ,9712 0,0773 0, ,0044-0,0002 0, ,0561 0,0806 0, ,3055-0,0512 0, ,3421 0,0134 0, ,3351 0,0523 0, ,7441 0,0292 0, ,7279 0,0677 0, ,1105 0,1219 0, ,8042-0,0707 0, ,9213 0,1145 0, ,8858 0,0347 0, ,4260 0,0951 0, ,0351 0,0014 0, ,0630-0,0417 0, ,2485-0,0097 0, ,7529-0,0295 0,2258 p Bu bulgular õşõğõnda, hisse senedi ihraç tarihi (0 günü) ve etrafõndaki günlerde istatistiki ve ekonomik olarak yeterli büyüklükte bir anormal hisse senedi getirisi bulunduğunu söylemek mümkündür. İhraç tarihi öncesinde hisse senedi fiyat hareketinin yönü pozitifken, ihraç sonrasõnda ise, iki günlük bir duraklamadan sonra negatif olmuştur. Bu bulgular sonucu alternatif hipotezi kabul edilirken, sõfõr hipotezi reddedilmiştir Hisse ihraç tarihi etrafõndaki fiyat hareketlerinin arttõrõm biçimiyle ilişkileri Sayfa: 12/15

13 Tablo III de görüldüğü gibi analiz sonuçlarõ sõfõr hipotezinin geçerli olduğunu ortaya koymaktadõr. Buna göre bedelli, bedelsiz ve karõşõk hisse ihraç tarihi etrafõndaki döneminden elde edilen anormal getirilerin ortalamalarõ arasõnda istatistiki olarak anlamlõ (önemli) bir fark bulunmamaktadõr. Bu analizin sonucunda yatõrõmcõlarõn bedelli, bedelsiz ve karõşõk hisse ihraçlarõna hisse senedi fiyatlarõnõ değiştirmek biçiminde gösterdikleri tepkilerinin farklõlaşmadõğõnõ söylemek mümkündür. Yani yatõrõmcõlar bu üç ihraç biçiminden hangisine dayalõ olarak işlem yaparsa yapsõn, elde edecekleri getiriler arasõnda önemli bir fark bulunmamaktadõr. 6. SONUÇLAR Çalõşmamõzda, yõllarõ arasõnda sermaye artõrõmõnda bulunarak hisse ihracõnõ gerçekleştiren toplam 686 adet gözlemden oluşan bir örnek kullanõlarak, hisse senedi ihraç tarihi etrafõndaki anormal fiyat hareketleri ve bu fiyat hareketlerinin getiri üzerindeki etkisi test edilmiştir. Araştõrma sonucunda ulaşõlan bulgular aşağõdaki gibi ifade edilebilir. Hisse senedi ihraç tarihi etrafõndaki günlerde, özellikle ihraç gününde istatistiki ve ekonomik olarak yeterli büyüklükte anormal hisse getirisi bulunmaktadõr. İhraç günü ve öncesinde hareketin yönü pozitifken, ihraçtan sonraki günlerde (iki günlük bir duraklamadan sonra) hareketin yönü negatif olmaktadõr. Bölünmeden önceki -9 ile +2 gününü kapsayan bir aralõkta (-10 günü kapanõş fiyatõndan satõn alõnõp, +2 günü kapanõş fiyatõndan satõlmasõ biçimindeki bir işlem stratejisinden) elde edilen ve piyasa (endeks) getirisine ek ortalama getiri, % dur. Piyasada sermaye arttõrõm türlerine gösterilen tepkiler arasõnda istatistiki olarak anlamlõ bir farklõlõk bulunmamaktadõr. Gelecekte yapõlacak araştõrmalarõn öncelikle ülkemizde sermaye artõrõmõ ve arttõrõm biçim ve zamanlamasõ hakkõnda yöneticilerin, kurumsal yatõrõmcõlarõn, analist ve bireysel yatõrõmcõlarõn üzerinde yoğunlaşarak beklentilerinin ne olduğu hususuna yönelmelerinin önemli olduğu düşünülmektedir. Bu bakõmdan yapõlacak anket çalõşmalarõ ile arttõrõmõn niçin yapõldõğõ, ne beklendiği, ne kazanõldõğõ ve neden önemli olduğu hususlarõnda elde edilecek sonuçlarõn bir hipotez oluşturulmasõndaki rolü önemsenmelidir. Ayrõca ihraç tarihi etrafõndaki fiyat hareketlerinin firma büyüklüğü, ihraç biçimi, arttõrõm türü ve sektörler gibi bir takõm faktörlerle ilgilerinin yanõ sõra, önceki ve sonraki yõlõn karlarõ ile bağõntõlarõnõn kurulmasõ, ihraç tarihi ve ilan tarihi etrafõndaki fiyat hareketleri ile bunlarõn karşõlaştõrõlmasõ üzerine yoğunlaşõlmasõ yönündeki araştõrma faaliyetlerinin, İMKB nõn teorik ve uygulamalõ çerçevesine önemli katkõlarda bulunacağõ kanõsõndayõz. KAYNAKLAR Baker, H. K. ve P. L. Gallagher, Management s View of Stock Splits, Financial Management, 9, no. 2, Summer 1980, s Baker, H., and G. Powell. Further Evidence on Managerial Motives for Stock Splits, Quarterly Journal of Business and Economics, , s Ball, Ray and S. P. Kothari. Nonstationary Expected Returns: Implications for Serial Correlation in Returns, Apparent Price Reversals, and Tests of Market Efficiency. Journal of Financial Economics. Vol s Sayfa: 13/15

14 Barker, C. Austin. Effective Stock Splits. Harvard Business Review. Vol , s Bar-Yosef, S. Ve L. Brown. A Reexamination of Stock Splits Using Moving Betas, Journal of Finance, September 1977, s Brennan, M. and T. Copeland. Stock Splits, Stock Prices And Transaction Costs. Journal Of Financial Economics, Vol.22, October 1988, s Brown, Stephen J. and Jerold B. Warner. Measuring Security Price Performance, Journal of Financial Economics, , s Chan, K. On The Contrerian Investment Strategy, Journal Of Business, , s Charest, G. Split õnformation, Stock Returns and Market Efficiency, Journal of Financial Economics, , s Conrad, Jennifer and Gautam Kaul. Long-Term Overreaction or Biases in Computed Returns? Journal of Finance. March s Conroy, R.M, R.S. Harris, and B.A. Benet, The Effects of Stock Splits on Bid-Ask Spreads, Journal of Finance, September 1990, s Copeland, T. E. Liquidity Changes Following Stock Splits. Journal Of Finance. Vol , s Desai, H., and P.C. Jain, Long-Run Common Stock Returns Following Stock Splits and Stock Dividends, Working Paper, Tulane University, Dolley, J., Common Stock Split-Ups Motives and Effects, Harvard Business Review, 12, no.1, October 1933, s Doran, D. Stock splits: tests of the earnings signaling and attention directing hypotheses using analyst forecasts and revisions, Journal of Accounting, Auditing, & Finance, , s Doran, D. T. and R. Nachtmann. The Association Of Stock Distribution Announcements and Earnings Performance, Journal Of Accounting. Auditing and Finance, Spring 1988, s Dravid, A. Effect of Bid-Ask spreads and Stock Price Discreteness on Distributions of Stock Returns, Working Paper, Stanford University, Dubofsky, D.A, Volatility Increases Subsequent to NYSE and AMEX Stock Splits, Journal of Finance, March 1991, s Dyckman, Thomas, Donna Philibrick and Jeens Stephan. A Comparison of Event Study Methodologies Using Daily Stock Returns: A Simulation Approach, Journal of Accounting Research, Vol s Elgers, Pieter T. Murray, Dennis. Financial Characteristics Related to Managements Stock Split and Stock Dividend Decisions, Journal of Business Finance & Accounting, Winter 1985, s Epstein, L. and S.Turabull. Capital Asset Prices and Temporal Resolution of Uncertainty, Journal Of Finance, June 1980, s Eugene F. Fama, Fisher Lawrence, Michael C. Jensen and Richard Roll. The Adjustment Of Stock Prices To New Information, International Economics Review, Vol.10. No.1, February 1969, s Sayfa: 14/15

15 Grinblatt, M., R. Masulis And S. Titman. The Valuation Effects Of Stock Splits and Stock Dividends. Journal Of Financial Economics, December 1984, s Hull, Rob, and George Pinches, Firm Size and the Information Content of Over-the-Counter Stock Offerings, Journal of Small Business Finance, 4 no. I (1994/1995), s Hull, Rob, and Robert Kerchner, Issue Costs and Common Stock Offerings, Financial Management, Winter 1996, s Klein, Linda, and David Peterson. Earnings Forecast Revisions Associated With Stock Split Announcements, Journal of Financial Research, Vol. 12, No. 4, 1989, s Lakonishok, Josep and Baruch Lev. Stock Splits And Stock Dividends: Why, Who, And When. Journal of Finance, Vol , s Lamoureux, C., and P. Pooh. Market Reaction to Stock Splits, Journal of Finance, 42 December 1987, s Masse, Isidore, J.R. Hannahan and Joseph Kushner. The Effect Of Canadian Stock Splits, Stock Dividends and Reverse Splits On The Value Of The Firm, Quarterly Journal Of Business and Economics, Vol.36. No.4, Fall 1998, s McNichols, M. and A. Dravid. Stock Dividends, Stock Splits and Signaling. Journal of Finance. Vol.45, July 1990, s Morse, Dale. An Econometric Analysis of the Choice of Daily Versus Monthly Returns in Test of Information Content, Journal of Accounting research, Autumn1984, s Ohlson, J.A., and S.H. Penman, Volatility Increases Subsequent to Stock Splits: An Empirical Aberration, Journal of Financial Economics, June 1985, s Özer, Gökhan. Muhasebe Kârlarõ İle Hisse Senedi Verimleri Arasõndaki İlişkiler: İMKB da Deneysel Analiz, Ankara: Sermaye Piyasasõ Kurulu Yayõnlarõ, No: Pattel, James M. Corporate Forecasts of Earning Per Share of Stock Price Behavior: Emprical Tests. Journal of Accounting Research, Autumn 1976, s Rozeff, Michael S. Stock Splits: Evidence From Mutual Funds. Journal Of Finance. Vol.53. No.1, February 1998, s Sasson, Bar-Yosef and D. Brown Lawrence. A Re-Examination Of Stock Splits Using Moving Betas. Journal Of Finance. Vol.32. No.4, September 1977, s Sheikh, A.M., Stock Splits, Volatility Increases, and Implied Volatilities, Journal of Finance,. 44, no.5, December 1989, s Strong, Norman. Modelling Abnormal Returns: A Review Article. Journal Of Business Finance & Accounting. Vol.19. No.4, June 1992, s Szewczyk, S., G. Tsetsekos, and R. Varma. Institutional Ownership and the Liquidity of Common Stock Offerings, The Financial Review, , s Sayfa: 15/15

Teminatlandõrma ve Kar/Zarar Hesaplama

Teminatlandõrma ve Kar/Zarar Hesaplama Giriş Borsada kullanõlan elektronik alõm satõm sisteminde (VOBİS) tüm emirler hesap bazõnda girilmekte, dolayõsõyla işlemler hesap bazõnda gerçekleşmektedir. Buna paralel olarak teminatlandõrma da hesap

Detaylı

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kurumsal Yatõrõmcõ Yöneticileri Derneği K u r u l u ş u : 1 9 9 9 www.kyd.org.tr info@kyd.org.tr KYD Aylõk Bülten Eylül 2003 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar YTL olarak 31.12.2004 tarihindeki alõm gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağõmsõz Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK

Detaylı

ALAN YATIRIM. Migros 1Ç 2006 Sonuçları. 18 Temmuz 2006. Cirodaki Yüksek Artõş Karlõlõğõ Olumlu Etkiliyor

ALAN YATIRIM. Migros 1Ç 2006 Sonuçları. 18 Temmuz 2006. Cirodaki Yüksek Artõş Karlõlõğõ Olumlu Etkiliyor ALAN YATIRIM 18 Temmuz 2006 Migros 1Ç 2006 Sonuçları AL Cirodaki Yüksek Artõş Karlõlõğõ Olumlu Etkiliyor Migros un 1Ç 2006 net satõşlarõ 719 milyon US$ olarak gerçekleşmiş ve şirketin cirosu geçen senenin

Detaylı

SINIFLAYICI (CLASSIFIER) SİSTEM İLE İMKB DE YENİ BİR ANOMALİ GÖZLEMİ

SINIFLAYICI (CLASSIFIER) SİSTEM İLE İMKB DE YENİ BİR ANOMALİ GÖZLEMİ SINIFLAYICI (CLASSIFIER) SİSTEM İLE İMKB DE YENİ BİR ANOMALİ GÖZLEMİ Hakan AKSOY * İsmail SAĞLAM ÖZET Bu çalõşma, İstanbul Menkul Kõymetler Borsasõ nõn (İMKB) zayõf formda etkin olmadõğõnõ gösteren yeni

Detaylı

Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Halka Arzõnda Satõş Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinin Bazõ Maddelerinde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ

Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Halka Arzõnda Satõş Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinin Bazõ Maddelerinde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ Sermaye Piyasasõ Kurulu ndan : Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Halka Arzõnda Satõş Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinin Bazõ Maddelerinde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ Madde 1 27/10/1993 tarihli ve

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2003/48 HAFTALIK BÜLTEN 29/09/2003 03/10/2003 A. 1.1.2003 03.10.2003 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2003 03.10.2003 tarihleri arasõnda Sermaye

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar milyon Türk Lirasõ olarak Türk Lirasõnõn tarihindeki alõm gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağõmsõz Denetim'den

Detaylı

Tebliğ. Sermaye Piyasasõnda Bağõmsõz Denetim Hakkõnda Tebliğde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ (Seri: X, No:20)

Tebliğ. Sermaye Piyasasõnda Bağõmsõz Denetim Hakkõnda Tebliğde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ (Seri: X, No:20) Tebliğ Sermaye Piyasasõ Kurulu ndan: Sermaye Piyasasõnda Bağõmsõz Denetim Hakkõnda Tebliğde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ (Seri: X, No:20) Madde 1 4/3/1996 tarihli ve 22570 sayõlõ Resmi Gazete de

Detaylı

ALAN YATIRIM. Hürriyet 1Ç 2006 Sonuçları. 5 Haziran Reklam Sektöründeki Büyümeye Paralel Olarak Artan

ALAN YATIRIM. Hürriyet 1Ç 2006 Sonuçları. 5 Haziran Reklam Sektöründeki Büyümeye Paralel Olarak Artan ALAN YATIRIM 5 Haziran 2006 < Hürriyet 1Ç 2006 Sonuçları AL Reklam Sektöründeki Büyümeye Paralel Olarak Artan Karlõlõk Hürriyet in 1Ç 2006 dönemi net karõ bir önceki yõlõn aynõ dönemine göre dolar bazõnda

Detaylı

POMPALARDA TAHRİK ÜNİTELERİ

POMPALARDA TAHRİK ÜNİTELERİ POMPALARDA TAHRİK ÜNİTELERİ Serkan ÖĞÜT Alarko-Carrier San. ve Tic. A.Ş. KISA ÖZET Genel olarak pompalar, sõvõlara hidrolik enerji kazandõrarak bir yerden bir yere naklini sağlamak ve akõşkanlarõn enerji

Detaylı

Tahsilat Genel Tebliği. Seri No: 434

Tahsilat Genel Tebliği. Seri No: 434 04 Mart 2005 Tarihli Resmi Gazete Sayõ: 25745 Maliye Bakanlõğõndan; Tahsilat Genel Tebliği Seri No: 434 6183 sayõlõ Amme Alacaklarõnõn Tahsil Usulü Hakkõnda Kanunun (1) 48 inci maddesine göre tecil ve

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMA KURULUŞLARINDA YABANCI ORTAK ve SERMAYE DURUMU 2007 OCAK - HAZİRAN

İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMA KURULUŞLARINDA YABANCI ORTAK ve SERMAYE DURUMU 2007 OCAK - HAZİRAN İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMA KURULUŞLARINDA YABANCI ve SERMAYE DURUMU 2007 OCAK - HAZİRAN Yabancõ sermaye yatõrõmlarõ için Hazine Müsteşarlõğõ ndan ön izin alma mecburiyetinin 2003 Haziran ayõnda

Detaylı

ALAN YATIRIM HAFTALIK TEKNİK BÜLTEN

ALAN YATIRIM HAFTALIK TEKNİK BÜLTEN ALAN YATIRIM 21 AĞUSTOS 2006 HAFTALIK TEKNİK BÜLTEN İMKB-100 Geçen haftaya 37,418 seviyelerinden başlayan İMKB-100 Endeksinde Ortadoğu'da ateşkes sağlanmasõyla düşen petrol fiyatlarõ ve ABD de açõklanan

Detaylı

EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ B TİPİ DEĞİŞKEN FONU

EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ B TİPİ DEĞİŞKEN FONU EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU Ekinciler Yatõrõm Menkul Değerler Anonim Şirketi B Tipi Değişken Fonu

Detaylı

ALAN YATIRIM. Hürriyet 1Y 2006 Sonuçları Hedef PD: 1,399 Mn US$ 6 Eylül Reklam Sektöründeki Büyümeye Paralel Olarak

ALAN YATIRIM. Hürriyet 1Y 2006 Sonuçları Hedef PD: 1,399 Mn US$ 6 Eylül Reklam Sektöründeki Büyümeye Paralel Olarak ALAN YATIRIM 6 Eylül 2006 Hürriyet 1Y 2006 Sonuçları AL Hedef PD: 1,399 Mn US$ Reklam Sektöründeki Büyümeye Paralel Olarak Karlõlõk Artõşõ Sürüyor Hürriyet in 1Y 2006 dönemi net karõ bir önceki yõlõn aynõ

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMALARIN KURULUŞUNDA YABANCI ORTAK ve SERMAYE DURUMU 2006 YILI DEĞERLENDİRMESİ

İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMALARIN KURULUŞUNDA YABANCI ORTAK ve SERMAYE DURUMU 2006 YILI DEĞERLENDİRMESİ İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMALARIN KURULUŞUNDA YABANCI ve SERMAYE DURUMU 2006 YILI DEĞERLENDİRMESİ Yabancõ sermaye yatõrõmlarõ için Hazine Müsteşarlõğõ ndan ön izin alma mecburiyetinin 2003 Haziran

Detaylı

ANADOLU EFES (AEFES.IS)

ANADOLU EFES (AEFES.IS) ANADOLU EFES (AEFES.IS) TUT (TL18,100/ABDc1.25) Risk: Düşük Bira, Meşrubat 12 aylõk hedef fiyat: ABDc1.3 Aylin Çorman 05.12.2003 ABDc 1.65 1.45 1.25 1.05 0.85 0.65 0.45 0.25 0.05 01.01 02.01 05.01 06.01

Detaylı

EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (B) TİPİ LİKİT FONU

EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (B) TİPİ LİKİT FONU EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (B) TİPİ LİKİT FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. Ekinciler Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. tarafõndan 2499 sayõlõ Sermaye Piyasasõ Kanunu.nun 37 ve 38

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2003/27 HAFTALIK BÜLTEN 02.06.2003 06.06.2003 A. 1.1.2003 06.06.2003 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2003 06.06.2003 tarihleri arasõnda Sermaye

Detaylı

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kurumsal Yatõrõmcõ Yöneticileri Derneği K u r u l u ş u : 1 9 9 9 www.kyd.org.tr info@kyd.org.tr KYD Aylõk Bülten Ağustos 2003 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

... A.Ş.../../200. TARİHLİ YATIRIMCIYI BİLGİLENDİRME FORMU 1

... A.Ş.../../200. TARİHLİ YATIRIMCIYI BİLGİLENDİRME FORMU 1 ... A.Ş.../../200. TARİHLİ YATIRIMCIYI BİLGİLENDİRME FORMU 1 A.Ş. yönetim kurulu bu bilgi formunun ilan tarihi itibarõ ile aracõ kurumun cari hukuki ve mali durumunu tam ve doğru olarak yansõttõğõnõ tasdik

Detaylı

ÖZELLEŞTİRME MEVZUATININ TAŞINMAZ MÜLKİYETİ AÇISINDAN İRDELENMESİ

ÖZELLEŞTİRME MEVZUATININ TAŞINMAZ MÜLKİYETİ AÇISINDAN İRDELENMESİ (1997) - YOMRALIOĞLU, T. / UZUN, B., Özelleştirme Mevzuatõnõn Taşõnmaz Mülkiyeti Açõsõndan İrdelenmesi, İşletme ve Finans Dergisi, Sayõ:120,Ankara ÖZELLEŞTİRME MEVZUATININ TAŞINMAZ MÜLKİYETİ AÇISINDAN

Detaylı

HSBC. HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr.

HSBC. HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr. 07 Temmuz 2005 Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr. 01 Günlük Bülten 07 Temmuz 2005! Cari açõk artmaya devam ediyor; parasal ve mali disiplinin, yapõsal

Detaylı

Makina İmalatõ Sektöründe İş Mükemmelliği ve Elektronik İş Stratejileri

Makina İmalatõ Sektöründe İş Mükemmelliği ve Elektronik İş Stratejileri Makina İmalatõ Sektöründe İş Mükemmelliği ve Elektronik İş Stratejileri Özet Bulgular 09 Ekim 2002 TS/BAS/02-83 TÜSİAD tarafõndan hazõrlanan Makina İmalatõ Sektöründe İş Mükemmelliği ve Elektronik İş Stratejileri

Detaylı

E-Business ve B2B nin A B C si

E-Business ve B2B nin A B C si E-Business ve B2B nin A B C si Hazõrlayan : Cengiz Pak diyalog Bilgisayar Üretim Sistemleri Yazõlõm ve Danõşmanlõk Ltd. Şti Büyükdere Caddesi No : 48 / 4 Mecidiyeköy İstanbul URL : www.diyalog.com Öneri

Detaylı

ASFALT ÇİMENTOLARINDA BEKLEME SÜRESİ VE ORTAM SICAKLIĞININ DUKTULİTEYE ETKİSİ

ASFALT ÇİMENTOLARINDA BEKLEME SÜRESİ VE ORTAM SICAKLIĞININ DUKTULİTEYE ETKİSİ ASFALT ÇİMENTOLARINDA BEKLEME SÜRESİ VE ORTAM SICAKLIĞININ DUKTULİTEYE ETKİSİ Ercan ÖZGAN *, Tuncay KAP* Özet - Karayollarõnda, esnek üst yapõ tabakalarõndan olan binder ve aşõnma tabakalarõ trafik etkisi

Detaylı

1. Aşağõdaki üç temel unsur, demokrasi için vazgeçilmez unsurlardõr: - Siyasal katõlõm (Vatandaşlarõn yönetime katõlõmõ, serbest seçimler, partiler)

1. Aşağõdaki üç temel unsur, demokrasi için vazgeçilmez unsurlardõr: - Siyasal katõlõm (Vatandaşlarõn yönetime katõlõmõ, serbest seçimler, partiler) Walter Bajohr 1. Aşağõdaki üç temel unsur, demokrasi için vazgeçilmez unsurlardõr: - Düşünce özgürlüğü, basõn-yayõn özgürlüğü - Hukuk devleti (İnsan haklarõ, bağõmsõz yargõ) - Siyasal katõlõm (Vatandaşlarõn

Detaylı

ALAN YATIRIM. 23 Ağustos Hedef PD: 408 Mn US$

ALAN YATIRIM. 23 Ağustos Hedef PD: 408 Mn US$ ALAN YATIRIM 23 Ağustos 2006 Mardin Çimento 1Y 2006 Sonuçlarõ BİRİKTİR Hedef PD: 408 Mn US$ Satõş Gelirlerindeki Güçlü Artõş Karlõlõğõ Arttõrõyor Mardin in 1Y 2006 net satõşlarõ 47 milyon US$ olarak gerçekleşmiş

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. 31.03.2008 Tarihinde Sona Eren Üç Aylõk Döneme İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2. Kurumsal Yapõ 2.1. Ortaklõk Yapõsõ 2.2. Yönetim Kurulu 2.3. İdari Yapõ 2.4. Başlõca

Detaylı

İLAN VE REKLAM GELİRLERİNDE VERİMİN ARTIRILMASI

İLAN VE REKLAM GELİRLERİNDE VERİMİN ARTIRILMASI İLAN VE REKLAM GELİRLERİNDE VERİMİN ARTIRILMASI Y.Doç.Dr. Tahsin YOMRALIOĞU Araş.Gör. Bayram UZUN Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü 61080 - Trabzon 1. GİRİŞ Kentin

Detaylı

ALAN YATIRIM. Alarko Carrier 3Ç 2006 Sonuçları. 22 Aralık Hedef PD: 174 Mn US$ Cari PD: 123 Mn US$ Artõşõn Sürmesini Bekliyoruz

ALAN YATIRIM. Alarko Carrier 3Ç 2006 Sonuçları. 22 Aralık Hedef PD: 174 Mn US$ Cari PD: 123 Mn US$ Artõşõn Sürmesini Bekliyoruz ALAN YATIRIM 22 Aralık 2006 Alarko Carrier 3Ç 2006 Sonuçları Doğalgaz Kullanõmõnõn Yaygõnlaşmasõyla Birlikte Önümüzdeki Dönemde İç Piyasa Satõşlarõndaki Artõşõn Sürmesini Bekliyoruz Alarko Carrier õn 3Ç

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI. Gelir Vergisi Sirküleri/16

T.C. MALİYE BAKANLIĞI. Gelir Vergisi Sirküleri/16 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü Gelir Vergisi Sirküleri/16 Konusu : Gelirin toplanmasõ ve beyanõ Tarihi : 11/02/2004 Sayõsõ : GVK-16/2004-8/Gelirin toplanmasõ ve beyanõ-1 İlgili olduğu maddeler

Detaylı

Makroskop. Paçalarõ Sõvadõk, Dere Nerede?... Haftalõk Ekonomi ve Strateji Raporu. 31 Temmuz 6 Ağustos 2006

Makroskop. Paçalarõ Sõvadõk, Dere Nerede?... Haftalõk Ekonomi ve Strateji Raporu. 31 Temmuz 6 Ağustos 2006 KURUMSAL BANKACILIK Küresel Piyasalar Araştõrma Makroskop Haftalõk Ekonomi ve Strateji Raporu 31 Temmuz 6 Ağustos 2006 Haluk Bürümcekçi (Yönetici Direktör) Tel: 0212 318 34 49 Email: haluk.burumcekci@fortis.com.tr

Detaylı

Makroskop. Haftalõk Ekonomi ve Strateji Raporu. Temel Ne Derse O... Kurumsal Bankacõlõk Küresel Piyasalar Ekonomik Araştõrmalar ve Strateji

Makroskop. Haftalõk Ekonomi ve Strateji Raporu. Temel Ne Derse O... Kurumsal Bankacõlõk Küresel Piyasalar Ekonomik Araştõrmalar ve Strateji Kurumsal Bankacõlõk Küresel Piyasalar Ekonomik Araştõrmalar ve Strateji Makroskop 5-11 Nisan 2010 Haftalõk Ekonomi ve Strateji Raporu Haluk Bürümcekçi (Yönetici Direktör) Tel: 0212 318 34 49 Email: haluk.burumcekci@fortis.com.tr

Detaylı

HSBC. 20 Aralõk 2005. ! Cumhurbaşkanõ Sezer, cari açõk ve işsizlik gibi sorunlarõn üzerinde durulmasõ gerektiğini söyledi

HSBC. 20 Aralõk 2005. ! Cumhurbaşkanõ Sezer, cari açõk ve işsizlik gibi sorunlarõn üzerinde durulmasõ gerektiğini söyledi 21 Aralõk 2005 HSBC 01 Günlük Bülten 21 Aralõk 2005! Cumhurbaşkanõ Sezer, cari açõk ve işsizlik gibi sorunlarõn üzerinde durulmasõ gerektiğini söyledi! İmalat sanayi verimlilik endeksi 3Ç de %6.1 oranõnda

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. 30.06.2008 Tarihinde Sona Eren Altõ Aylõk Döneme İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2. Kurumsal Yapõ 2.1. Ortaklõk Yapõsõ 2.2. Yönetim Kurulu 2.3. Denetleme Kurulu

Detaylı

2. Sermayenin % 10 ve daha fazlasõna sahip ortaklarõn pay oranõ ve tutarõ aşağõdaki gibidir:

2. Sermayenin % 10 ve daha fazlasõna sahip ortaklarõn pay oranõ ve tutarõ aşağõdaki gibidir: AYRINTILI BİLANÇO DİPNOTLARI (Aksi belirtilmedikçe tutarlar YTL olarak ifade edilmiştir.) 1. İşletmenin fiili faaliyet konusu: Ana faaliyet konusu her türlü elektrik, elektronik, inşaat ve sõhhi tesisat

Detaylı

ORTA ÖLÇEKLİ BANKALAR Finansbank, TEB, Dõşbank

ORTA ÖLÇEKLİ BANKALAR Finansbank, TEB, Dõşbank Şirket Raporu 17 Nisan 2003 ORTA ÖLÇEKLİ BANKALAR Finansbank, TEB, Dõşbank TUT Bir alanda uzman olmak ya da büyük oyunculuğa sõçramak Geçmiş krizler dönemini başarõyla atlatan Finansbank, TEB ve Dõşbank

Detaylı

81221- Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. porselenden 81229- Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. diğer.

81221- Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. porselenden 81229- Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. diğer. I. ÜRÜN TANIMI VE ÇEŞİTLERİ Sõhhi Tesisat ürünleri genellikle banyo ve mutfaklarda kullanõlan ve hijyenik yönüyle öne çõkan küvvet, lavabo, klozet, rezervuar, musluk gibi sürekli suyla temas halindeki

Detaylı

Almanya daki Türkler Entegrasyon veya Gettolaflma

Almanya daki Türkler Entegrasyon veya Gettolaflma Almanya daki Türkler Entegrasyon veya Gettolaflma Prof. Dr. Faruk fien Giriş Türkiye nüfusunun yaklaşõk % 8 nin ülke dõşõnda yaşadõğõ tüm dünyadaki Türklerin en kalabalõk grubu Federal Almanya da yaşamaktadõr.

Detaylı

7. İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ

7. İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ 7. İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ 74 7.1 GİRİŞ Bu bölüm, iş güvenliği yönetiminin malsahibine sağladõğõ hizmetleri kapsamaktadõr. Proje yöneticisinin iş güvenliği ile ilgili hizmetlere yönelik yükümlülüğü, büyük

Detaylı

ARAŞTIRMA / RESEARCH / ARAŞTIRMA / RESEARCH / ARAŞTIRMA / RESEARCH

ARAŞTIRMA / RESEARCH / ARAŞTIRMA / RESEARCH / ARAŞTIRMA / RESEARCH ARAŞTIRMA / RESEARCH / ARAŞTIRMA / RESEARCH / ARAŞTIRMA / RESEARCH ÜÇÜNCÜ ULUSLARARASI MATEMATİK VE FEN ÇALIŞMASINDA TÜRK ÖĞRENCİLERİN BAŞARI DÜZEYLERİNİ ETKİLEYEN ETMENLER Prof.Dr. Giray Berberoğlu Araş.Gör.

Detaylı

35 Bu dokümanõn hiçbir kõsmõ yazarlarõn yazõlõ izni olmadan herhangi bir biçimde kopyalanamaz, çoğaltõlamaz.

35 Bu dokümanõn hiçbir kõsmõ yazarlarõn yazõlõ izni olmadan herhangi bir biçimde kopyalanamaz, çoğaltõlamaz. 3. MALİYET YÖNETİMİ 35 3.1 GİRİŞ Bu bölüm, tüm proje evrelerinde tümleşik ve kapsamlõ bir maliyet yönetim sistemi yardõmõ ile, proje maliyetlerinin yönetilmesi, kontrol edilmesi ve izlenmesi hususunda

Detaylı

KARSAN (KARSN.IS) 12 aylõk hedef fiyat: ABDc0.68 Aylin Çorman 12/02/2004 1.3 1.1 0.9 0.7. ! Yeni modellerin piyasaya sürülmesiyle kapasite

KARSAN (KARSN.IS) 12 aylõk hedef fiyat: ABDc0.68 Aylin Çorman 12/02/2004 1.3 1.1 0.9 0.7. ! Yeni modellerin piyasaya sürülmesiyle kapasite KARSAN (KARSN.IS) (TL6,400/ABDc0.48) Risk: Orta Otomotiv 12 aylõk hedef fiyat: ABDc0.68 Aylin Çorman 12/02/2004 AL ABDc 0.55 0.45 0.35 0.25 0.15 01/03 01/03 03/03 04/03 KARSN KARSAN (2003-2004) 05/03 06/03

Detaylı

Hazine Müsteşarlõğõndan:

Hazine Müsteşarlõğõndan: Hazine Müsteşarlõğõndan: Emeklilik Şirketlerindeki Birikimli Hayat Sigortalarõndan Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarõmlara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2004/2) Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Tebliğin amacõ, 7.4.2001

Detaylı

TARİHİ YAPILARDA DEFORMASYON ÖLÇMELERİ

TARİHİ YAPILARDA DEFORMASYON ÖLÇMELERİ Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu16-18 Ekim 2002 Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ TARİHİ YAPILARDA DEFORMASYON ÖLÇMELERİ Halil ERKAYA R.Gürsel HOŞBAŞ V.Engin

Detaylı

POMPALARDA ENERJİ TASARRUFU

POMPALARDA ENERJİ TASARRUFU POMPALARDA ENERJİ TASARRUFU Serkan ÖĞÜT Alarko-Carrier San. ve Tic. A.Ş. KISA ÖZET Enerji tasarrufunun temelde üç önemli faydasõ bulunmaktadõr.en kõsa vadede şahõs veya firmalar için görünen faydasõ maliyetlerin

Detaylı

HSBC. HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr.

HSBC. HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr. 14 Temmuz 2005 Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr. 01 Günlük Bülten 14 Temmuz 2005! Birinci ve ikinci stand-by gözden geçirmeleri birleştirilebilir!

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. 30.09.2008 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylõk Döneme İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2. Kurumsal Yapõ 2.1. Ortaklõk Yapõsõ 2.2. Yönetim Kurulu 2.3. Denetleme Kurulu

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2002/29 HAFTALIK BÜLTEN 15/07/2002 19/07/2002 A. 1.1.2002 19.7.2002 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.2002-19.7.2002 tarihleri arasõnda Sermaye Piyasasõ

Detaylı

Daha yeşil bir gelecek için suyun

Daha yeşil bir gelecek için suyun Daha yeşil bir gelecek için suyun dönüşümü Yağmur sularõ, sel sularõ, arõndõrõlmõş sularõn tamamõ, istenildiği şekilde arõtõldõğõ durumda, sulama, meracõlõk, sebze ve meyvecilik, endüstriyel üretim alanõ

Detaylı

NETTOP MODÜLÜ İŞLEM ADIMLARI

NETTOP MODÜLÜ İŞLEM ADIMLARI NETTOP MODÜLÜ İŞLEM ADIMLARI Amaç: Kadastro parsellerinin işletme bazõnda birleştirilerek endeks değerlerine göre ifrazõnõ gerçekleştirmek ve kullanõma sunmak. Kapsam: Grafik Verilerin Oluşturulmasõ Sözel

Detaylı

DİGİTAL FOTOGRAMETRİNİN TIP ALANINDA UYGULANMASINA BİR ÖRNEK

DİGİTAL FOTOGRAMETRİNİN TIP ALANINDA UYGULANMASINA BİR ÖRNEK Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ DİGİTAL FOTOGRAMETRİNİN TIP ALANINDA UYGULANMASINA BİR ÖRNEK Dursun Z. ŞEKER

Detaylı

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM POLİTİKASI

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM POLİTİKASI BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM POLİTİKASI I Gİ R İŞ Bilgi, geleneksel faktörlerin yanõ sõra üretimin en temel girdisi haline gelmiştir. Dünya ekonomisindeki küreselleşme ile bilgi ve iletişim teknolojilerindeki

Detaylı

ALAN YATIRIM. 07 Aralık Hedef PD: 3,703 Mn US$ Cari PD: 3,016 Mn US$

ALAN YATIRIM. 07 Aralık Hedef PD: 3,703 Mn US$ Cari PD: 3,016 Mn US$ ALAN YATIRIM 07 Aralık 2006 Ereğli Demir Çelik 3Ç 2006 Sonuçlarõ AL Hedef PD: 3,703 Mn US$ Cari PD: 3,016 Mn US$ Marjlardaki Düzelme Karlõlõğõ Arttõrdõ Ereğli Demir Çelik in Oyak a devri sonrasõnda yeniden

Detaylı

amacõyla EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (B) TİPİ DEĞİŞKEN FONU

amacõyla EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (B) TİPİ DEĞİŞKEN FONU EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (B) TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. Ekinciler Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. tarafõndan 3794 sayõlõ kanunla değişik 2499 sayõlõ Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 0200/25 HAFTALIK BÜLTEN 8/6/200 22/6/200 A...200 22.6.200 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ:..200 22.6.200 tarihleri arasõnda Sermaye Piyasasõ Kurulu

Detaylı

KENTSEL ULAŞIM SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (BALIKESİR ÖRNEĞİ)

KENTSEL ULAŞIM SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (BALIKESİR ÖRNEĞİ) KENTSEL ULAŞIM SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (BALIKESİR ÖRNEĞİ) Turgut ÖZDEMİR 1, Ayşe TURABİ 2, Füsun ÜÇER 3, Ayhan ARIK 4 SUMMARY The present transportation infrastructures couldn t enough

Detaylı

ALAN YATIRIM. Ford Otosan YS 2006 Sonuçları Hedef PD: 3,419 Mn US$ Cari PD: 2,904 Mn US$ 12 Mart İç talepteki daralma karlõlõğõ etkilemedi...

ALAN YATIRIM. Ford Otosan YS 2006 Sonuçları Hedef PD: 3,419 Mn US$ Cari PD: 2,904 Mn US$ 12 Mart İç talepteki daralma karlõlõğõ etkilemedi... ALAN YATIRIM 12 Mart 2007 Ford Otosan YS 2006 Sonuçları AL Hedef PD: 3,419 Mn US$ Cari PD: 2,904 Mn US$ İç talepteki daralma karlõlõğõ etkilemedi... Ford Otosan õn 2006 yõlõ net satõşlarõ 4,566 milyon

Detaylı

- Asgari Ücret Komisyonu Toplantõsõ. ekleyecek - Babacan, AB ye sunulacak ekonomik programõn. - THY nda ön talep toplama bugün başlõyor

- Asgari Ücret Komisyonu Toplantõsõ. ekleyecek - Babacan, AB ye sunulacak ekonomik programõn. - THY nda ön talep toplama bugün başlõyor 7 Kasõm 2004 PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş İMKB-100 22,105 -%0.4 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 1.53 %14.1 TL/$ 1,448,728 -%0.2 Bono Faizi (12 Nisan 2006) 23.94 -%0.1 Turkcell ADR (TL karşõlõk/ Değ.)

Detaylı

HSBC. HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr.

HSBC. HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr. 13 Temmuz 2005 Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr. 01 Günlük Bülten 13 Temmuz 2005! Hükümet ten sosyal güvenlik yasasõ ile ilgili çelişkili açõklamalar

Detaylı

TOPLULAŞTIRILMIŞ LOGİT TÜREL DAĞILIM MODELİ KALİBRASYONU: İSTANBUL İÇİN BİR DEĞERLENDİRME

TOPLULAŞTIRILMIŞ LOGİT TÜREL DAĞILIM MODELİ KALİBRASYONU: İSTANBUL İÇİN BİR DEĞERLENDİRME TLULAŞTIRILMIŞ LGİT TÜREL DAĞILIM MDELİ KALİBRASYNU: İSTANBUL İÇİN BİR DEĞERLENDİRME Hilmi Berk ÇELİKĞLU SUMMARY This study examines the possibilities of obtaining better modal-split models for each trip

Detaylı

İYELİK TAMLAMASINDA ÇOKLUK ÜÇÜNCÜ KİŞİ SORUNU

İYELİK TAMLAMASINDA ÇOKLUK ÜÇÜNCÜ KİŞİ SORUNU İYELİK TAMLAMASINDA ÇOKLUK ÜÇÜNCÜ KİŞİ SORUNU Doç. Dr. Mustafa S. KAÇALİN Kõrgõzistan Türkiye Manas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümü İlgi tamlamasõ, iyelik tamlamasõ, ad tamlamasõ gibi

Detaylı

41,000 39,000 37,000 35,000

41,000 39,000 37,000 35,000 Bülten PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş İMKB-100 39,220 %0.5 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 29,221 %56.4 $/YTL 1.3422 -%0.1 Bono Faizi ( 27 Haziran 2007) 13.80 -%0.4 Turkcell ADR (YTL karşõlõk/ Değ.) 8.25

Detaylı

GELİŞİM PLANI ÇALIŞMALARI

GELİŞİM PLANI ÇALIŞMALARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GELİŞİM PLANLAMA KURULU SEKRETERLİĞİ GELİŞİM PLANI ÇALIŞMALARI ARALIK 2002 BURSA İÇİNDEKİLER Araştõrma Geliştirme Alt Kurulu Raporu ve Güçlülük Zayõflõk Analizi...1

Detaylı

Makroskop. Haftalõk Ekonomi ve Strateji Raporu. İlgi, Bilgiyi Döver mi?... Kurumsal Bankacõlõk Küresel Piyasalar Ekonomik Araştõrmalar ve Strateji

Makroskop. Haftalõk Ekonomi ve Strateji Raporu. İlgi, Bilgiyi Döver mi?... Kurumsal Bankacõlõk Küresel Piyasalar Ekonomik Araştõrmalar ve Strateji Kurumsal Bankacõlõk Küresel Piyasalar Ekonomik Araştõrmalar ve Strateji Makroskop 23-29 Ağustos 2010 Haftalõk Ekonomi ve Strateji Raporu Haluk Bürümcekçi (Yönetici Direktör) Tel: 0212 318 34 49 Email:

Detaylı

HALKA SPK KAYIT SPK KAYIT TERTİBİ TUTARI

HALKA SPK KAYIT SPK KAYIT TERTİBİ TUTARI BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

DOĞU ANADOLU PROJESİ ANA PLANI

DOĞU ANADOLU PROJESİ ANA PLANI T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI DOĞU ANADOLU PROJESİ ANA PLANI YÖNETİCİ ÖZETİ RAPORU HAZIRLAYAN ORTAK GİRİŞİM ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2003/52 HAFTALIK BÜLTEN 20/10/2003 24/10/2003 A. 1.1.2003 24.10.2003 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2003 24.10.2003 tarihleri arasõnda Sermaye

Detaylı

44 Bu dokümanõn hiçbir kõsmõ yazarlarõn yazõlõ izni olmadan herhangi bir biçimde kopyalanamaz, çoğaltõlamaz.

44 Bu dokümanõn hiçbir kõsmõ yazarlarõn yazõlõ izni olmadan herhangi bir biçimde kopyalanamaz, çoğaltõlamaz. 4. SÜRE YÖNETİMİ 44 4.1 GİRİŞ İnsanlarõ, ekipmanlarõ, araçlarõ ve parayõ projede en etkin biçimde kullanmak için, etkin çalõşan bir süre yönetim sistemine ihtiyaç vardõr. Doğru planlama, programlama ve

Detaylı

ÇOK ŞERİTLİ DÖNEL KAVŞAKLAR ÜZERİNDE OD- MATRİSİNİN ETKİSİ

ÇOK ŞERİTLİ DÖNEL KAVŞAKLAR ÜZERİNDE OD- MATRİSİNİN ETKİSİ ÇOK ŞERİTLİ DÖNEL KAVŞAKLAR ÜZERİNDE OD- MATRİSİNİN ETKİSİ Tuna AYDEMİR 1 Serhan TANYEL 2 SUMMARY In common, roundabouts are treated as series of T-junctions in roundabout capacity and performance analysis.

Detaylı

3. Mevcut Fon Tutarõ : 550.000.000.000,- TL

3. Mevcut Fon Tutarõ : 550.000.000.000,- TL BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun

Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun Kanun No. 5195 Kabul Tarihi: 22.6.2004 MADDE 1.- 9.1.2002 tarihli ve 4737 sayõlõ Endüstri Bölgeleri Kanununa 1 inci maddeden sonra gelmek

Detaylı

Credit Suisse İstanbul Menkul Değerler A.Ş.

Credit Suisse İstanbul Menkul Değerler A.Ş. Credit Suisse İstanbul Menkul Değerler A.Ş. İçindekiler: Bağõmsõz Denetim Raporu Bilanço Gelir Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Nakit Akõm Tablosu 1 Şirketin Organizasyonu ve Faaliyet Konusu Baran Menkul

Detaylı

FD/SATIŞ FD/FAVÖK F/K BORSA 2002T 2003T 2002T 2003T 2002T 2003T

FD/SATIŞ FD/FAVÖK F/K BORSA 2002T 2003T 2002T 2003T 2002T 2003T 1 GOLDAS AL ABDc 0.3 0.2 0.1 0 01.01 03.01 05.01 GOLDAS 08.01 GOLDAŞ 10.01 01.02 03.02 05.02 08.02 10.02 01.03 Endekse Relatif (sağ taraf) 1.4 1.1 0.8 0.5 GOLDS.IS 20/01/2003 Fiyat (TL/ABDc): 830 / 0.05

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'NİN 100.000.000 PAY 6. TERTİP B TİPİ LİKİT FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'NİN 100.000.000 PAY 6. TERTİP B TİPİ LİKİT FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

YAPAY SİNİR AĞLARI VE BİRLEŞTİRİLMİŞ SİNİRSEL BULANIK SİSTEMLER İLE ŞEHİRLERARASI YÜK TAŞIMASI TÜR SEÇİMİNİN MODELLENMESİ

YAPAY SİNİR AĞLARI VE BİRLEŞTİRİLMİŞ SİNİRSEL BULANIK SİSTEMLER İLE ŞEHİRLERARASI YÜK TAŞIMASI TÜR SEÇİMİNİN MODELLENMESİ YAPAY SİNİR AĞLARI VE BİRLEŞTİRİLMİŞ SİNİRSEL BULANIK SİSTEMLER İLE ŞEHİRLERARASI YÜK TAŞIMASI TÜR SEÇİMİNİN MODELLENMESİ Ahmet TORTUM 1, Nadir YAYLA 2, Mahir GÖKDAĞ 3 SUMMARY In this study, the mode choices

Detaylı

TÜRKİYE DE TEKNOLOJİ ÇABALARINA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME: TÜRKİYE DE PATENT AKTİVİTESİ*

TÜRKİYE DE TEKNOLOJİ ÇABALARINA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME: TÜRKİYE DE PATENT AKTİVİTESİ* TÜRKİYE DE TEKNOLOJİ ÇABALARINA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME: TÜRKİYE DE PATENT AKTİVİTESİ* Murat Karaöz 1 ve Mesut Albeni 2 1 Yrd.Doç.Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF İşletme Bölümü, 32260 Çünür

Detaylı

TÜRKİYE DE İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM GENÇLİĞİ ARASINDA ESRAR KULLANIM YAYGINLIĞI

TÜRKİYE DE İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM GENÇLİĞİ ARASINDA ESRAR KULLANIM YAYGINLIĞI TÜRKİYE DE İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM GENÇLİĞİ ARASINDA ESRAR KULLANIM YAYGINLIĞI Cannabis Use Prevalence Among Primary and Secondary School Children in Turkey Dr. Kültegin Ögel 1, Dr. Şükrü Uğuz 2, Dr.

Detaylı

DPT Bünyesindeki Kurullar:

DPT Bünyesindeki Kurullar: DPT Bünyesindeki Kurullar: Yüksek Planlama Kurulu ve Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Mustafa Ateş Nisan 2001 Sayfada yer alan bilgiler Kurullar Sekreteryasõ Uzmanõ Mustafa Ateş in, 1999 yõlõnda Teşkilatça

Detaylı

Türk Akreditasyon Kurumu. LABORATUVARLARARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: P704 Revizyon No: 03. Hazõrlayan Kontrol Onay

Türk Akreditasyon Kurumu. LABORATUVARLARARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: P704 Revizyon No: 03. Hazõrlayan Kontrol Onay Doküman Adõ: YETERLİLİK DENEYLERİ VE LABORATUVARLARARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 03 5.2,5.3 03 5.2 ve 5.3 maddeleri değiştirildi 3, 4 02 5.2. Karşõlaştõrma Ölçümleri

Detaylı

HIZLANDIRILMIŞ ELEKTRON DEMETİ İLE ATIK SULARIN IŞINLANMASI TEKNİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

HIZLANDIRILMIŞ ELEKTRON DEMETİ İLE ATIK SULARIN IŞINLANMASI TEKNİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ HIZLANDIRILMIŞ ELEKTRON DEMETİ İLE ATIK SULARIN IŞINLANMASI TEKNİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET Sema Bilge OCAK, Tülin ZENGİN, Şeref TURHAN Ankara Nükleer Araştõrma ve Eğitim Merkezi (ANAEM), 06100 Beşevler-

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2007/4 TERCİH KILAVUZU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Ankara KPSS-2007/4 TERCİH KILAVUZU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE

Detaylı

DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) Nihai Rapor CİLT VII: KURUMSAL GELİŞME

DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) Nihai Rapor CİLT VII: KURUMSAL GELİŞME No. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlõk Devlet Planlama Teşkilatõ Müsteşarlõğõ Japonya Uluslararasõ İşbirliği Ajansõ JICA DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) Nihai Rapor CİLT VII: KURUMSAL GELİŞME

Detaylı

Finansal İstikrar ve Finansal İstikrara Yönelik Kamusal Sorumluluk Çerçevesinde Para Politikasõ: Türkiye Analizi

Finansal İstikrar ve Finansal İstikrara Yönelik Kamusal Sorumluluk Çerçevesinde Para Politikasõ: Türkiye Analizi Finansal İstikrar ve Finansal İstikrara Yönelik Kamusal Sorumluluk Çerçevesinde Para Politikasõ: Türkiye Analizi Yrd. Doç. Dr. Burak Darõcõ ÖZET 2008 Global Finansal Kriz sürecinde finansal istikrarõn

Detaylı

Bildirge metninin geniş çapta dağõtõmõnõn arzu edilir olduğunu düşünerek,

Bildirge metninin geniş çapta dağõtõmõnõn arzu edilir olduğunu düşünerek, BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ANTLAŞMASI DOĞRULTUSUNDA DEVLETLER ARASINDA DOSTÇA İLİŞKİLER VE İŞBIRLİĞİNE İLİŞKİN ULUSLARARASI HUKUK İLKELERİ KONUSUNDAKİ BİLDİRGE VE EKİ Genel Kurul, Devletler arasõnda dostça ilişkiler

Detaylı

DOĞUŞ OTOMOTİV. 4 Nisan 2006 DOAS

DOĞUŞ OTOMOTİV. 4 Nisan 2006 DOAS DOAS 4 Nisan 2006 DOĞUŞ OTOMOTİV AL Fiyat (US$) 7,36 Fiyat (YTL) 9,80 Hedef Fiyat (US$) 8,71 Hedef Fiyat (YTL) 11,60 Prim Potansiyeli %18 Piyasa Bilgileri Kur (TL / US$) 1,3319 Yõllõk Enflasyon Oranõ (ÜFE)

Detaylı

ÇOCUK HAKLARININ KULLANILMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ

ÇOCUK HAKLARININ KULLANILMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ 375 Çocuk Haklarõnõn Kullanõlmasõna İlişkin Avrupa Sözleşmesi ÇOCUK HAKLARININ KULLANILMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ Sözleşme 25 Ocak 1996 tarihinde Strasbourg da imzalanmõş ve 21. maddeye uygun olarak

Detaylı

YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN TÜRKİYE SİAD PLATFORMU 7. SİAD ZİRVESİ AÇILIŞ KONUŞMASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN TÜRKİYE SİAD PLATFORMU 7. SİAD ZİRVESİ AÇILIŞ KONUŞMASI TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN TÜRKİYE SİAD PLATFORMU 7. SİAD ZİRVESİ AÇILIŞ KONUŞMASI 19 Aralõk 2003 İzmir Sayõn Bakan, sayõn milletvekilleri,

Detaylı

KENTİÇİ OTOBÜS TAŞIMACILIĞINDA BİR MODEL ÖNERİSİ, SİMÜLASYON TEKNİĞİ İLE PERFORMANS DEĞERLEMESİ

KENTİÇİ OTOBÜS TAŞIMACILIĞINDA BİR MODEL ÖNERİSİ, SİMÜLASYON TEKNİĞİ İLE PERFORMANS DEĞERLEMESİ KENTİÇİ OTOBÜS TAŞIMACILIĞINDA BİR MODEL ÖNERİSİ, SİMÜLASYON TEKNİĞİ İLE PERFORMANS DEĞERLEMESİ Erdal Yõlmaz 1 SUMMARY One of the essential problems of a city is the problem of transportation and one basic

Detaylı

DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP)

DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) No. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlõk Devlet Planlama Teşkilatõ Müsteşarlõğõ Japonya Uluslararasõ İşbirliği Ajansõ JICA DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) Nihai Rapor CİLT II: ANA PLAN Ağustos

Detaylı

ARE THE SIZE PREMIUM and VALUE PREMIUM of FAMA and F in ISTANBUL STOCK EXCHANGE?

ARE THE SIZE PREMIUM and VALUE PREMIUM of FAMA and F in ISTANBUL STOCK EXCHANGE? ? Ayben KOY ada. Ocak 2002 - pozitif olan 138 adet hisse senedi Anahtar Kelimeler: Zaman Serisi ARE THE SIZE PREMIUM and VALUE PREMIUM of FAMA and F in ISTANBUL STOCK EXCHANGE? VALID ABSTRACT In this study

Detaylı

T.C. GAZİÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİYEL SANATLAR EĞİTİM FAKÜLTESİ İŞLETME EĞİTİMİ BÖLÜMÜ. 2002-2003 Eğitim Öğretim Yõlõ Staj Raporu

T.C. GAZİÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİYEL SANATLAR EĞİTİM FAKÜLTESİ İŞLETME EĞİTİMİ BÖLÜMÜ. 2002-2003 Eğitim Öğretim Yõlõ Staj Raporu T.C. GAZİÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİYEL SANATLAR EĞİTİM FAKÜLTESİ İŞLETME EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 2002-2003 Eğitim Öğretim Yõlõ Staj Raporu MAKİNE VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU PİRİNÇSAN A.Ş. TÜRKER ÇEVİK Danõşman: Prof.

Detaylı

Makroskop. Haftalõk Ekonomi ve Strateji Raporu. Merkez e Güven, Gerisini Merak Etme Sen...

Makroskop. Haftalõk Ekonomi ve Strateji Raporu. Merkez e Güven, Gerisini Merak Etme Sen... Kurumsal Bankacõlõk Küresel Piyasalar Ekonomik Araştõrmalar ve Strateji Makroskop 20-26 Aralõk 2010 Haftalõk Ekonomi ve Strateji Raporu Haluk Bürümcekçi (Yönetici Direktör) Tel: 0212 318 34 49 Email: haluk.burumcekci@fortis.com.tr

Detaylı

İSTANBUL BOĞAZI NDAKİ KÖPRÜLERİN ETKİLERİ

İSTANBUL BOĞAZI NDAKİ KÖPRÜLERİN ETKİLERİ İSTANBUL BOĞAZI NDAKİ KÖPRÜLERİN ETKİLERİ ÜZERİNE İsmail ŞAHİN 1 ve Demet ERSOY 2 SUMMARY (On the Effects of Bridges Crossing the Bosporus Strait in İstanbul) The Bosporus strait in İstanbul is a natural

Detaylı

Makroskop. Haftalõk Ekonomi ve Strateji Raporu. Tencere Dibin Kara, Seninki Benden Kara...

Makroskop. Haftalõk Ekonomi ve Strateji Raporu. Tencere Dibin Kara, Seninki Benden Kara... Kurumsal Bankacõlõk Küresel Piyasalar Ekonomik Araştõrmalar ve Strateji Makroskop 29 Kasõm - 5 Aralõk 2010 Haftalõk Ekonomi ve Strateji Raporu Haluk Bürümcekçi (Yönetici Direktör) Tel: 0212 318 34 49 Email:

Detaylı

ERP nin A B C si. diyalog 2002 ERP nin ABC si 1. Hazõrlayan : Cengiz Pak. diyalog Bilgisayar Üretim Sistemleri Yazõlõm ve Danõşmanlõk Ltd. Şti.

ERP nin A B C si. diyalog 2002 ERP nin ABC si 1. Hazõrlayan : Cengiz Pak. diyalog Bilgisayar Üretim Sistemleri Yazõlõm ve Danõşmanlõk Ltd. Şti. diyalog 2002 ERP nin ABC si 1 ERP nin A B C si Hazõrlayan : Cengiz Pak diyalog Bilgisayar Üretim Sistemleri Yazõlõm ve Danõşmanlõk Ltd. Şti. Büyükdere Caddesi No : 48 / 4 Mecidiyeköy İstanbul URL : www.diyalog.com

Detaylı

Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu (AGH)

Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu (AGH) Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu (AGH) 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle performans sunuş raporu ve yatırım performansı konusunda kamuya açıklanan bilgilere

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak 30 Eylül 2009 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar 30 Eylül 2009 Tarihi İtibariyle Ara Dönem Özet Konsolide Finansal Tablolar İÇİNDEKİLER Sayfa

Detaylı