İMKB de hisse senedi ihraç tarihi etrafõndaki anormal fiyat hareketleri: dönemini kapsayan deneysel bir araştõrma

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İMKB de hisse senedi ihraç tarihi etrafõndaki anormal fiyat hareketleri: 1990-1996 dönemini kapsayan deneysel bir araştõrma"

Transkript

1 İMKB de hisse senedi ihraç tarihi etrafõndaki anormal fiyat hareketleri: dönemini kapsayan deneysel bir araştõrma GÖKHAN ÖZER Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü İşletme Fakültesi RAHMİ YÜCEL Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü İşletme Fakültesi Muhasebe-Finansman Ana Bilim Dalõ Yrd.Doç.Dr. Gökhan Özer, 1961 yõlõnda K. Maraş-Elbistan ta doğdu.yüksek lisans ve doktora çalõşmalarõnõ GÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe-Finansman ABD da yapmõş olan Özer, sõrasõyla GÜ Bolu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi nde araştõrma görevlisi, AİBÜ İİBF de araştõrma ve öğretim görevlisi olarak çalõştõ. Özer, 1996 yõlõndan bu yana Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü İşletme Fakültesi nde yardõmcõ doçent olarak akademik çalõşmalarõnõ sürdürüyor. Rahmi Yücel, 1976 yõlõnda Rize de doğdu. Yüksek lisans çalõşmalarõnõ Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İşletme Fakültesi nde, lisans çalõşmasõnõ da Yõldõz Üniversitesi Kocaeli Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü nde tamamladõ. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü nde araştõrma görevlisi olarak görev yapmõş olan Yücel, 1999 yõlõndan bu yana Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü İşletme Fakültesi Muhasebe-Finansman ABD da araştõrma görevlisi olarak akademik çalõşmalarõnõ sürdürüyor. GİRİŞ İMKB de işlem gören firmalarõn yöneticileri, özellikle yüksek enflasyonun etkisiyle, piyasanõn kuruluşundan bu yana gerek ihtiyaç duyulan fonlarõ temin etmek, gerekse piyasa fiyatõnõ yönlendirerek kõsa dönemde piyasa değerlerini yükseltmek amacõyla sõklõkla sermaye arttõrma kararõ vermektedirler. Bilindiği gibi ülkemizde sermaye bedelli, bedelsiz ya da bedelli-bedelsiz arttõrõm biçimlerinden biri tercih edilerek yapõlmaktadõr. Bu arttõrõmlar sonucu yatõrõmcõlar (ortaklara), ellerinde bulundurduklarõ hisse senetleriyle orantõlõ yeni ve ek hisse senetleri elde etmektedirler. Bedelli arttõrõm sonucu yapõlan ihraçlarda firmalarõn ilave bir kaynak elde etmesi ya da kõsmen veya tamamen faaliyetler sonucu sağlanan fonlarõ bünyelerinde bõrakmalarõna karşõn bedelsiz artõrõmlarla, yalnõzca mevcut hisse senetlerinin sayõsõnõn değişmesi söz konusudur. Ancak her iki durumda da geçerli olan genel görünüm; yeni hisse senedi dağõtõmõ yoluyla şirket pastasõnõn daha küçük parçalara ayrõlmasõ, ancak ortaklarõn toplam içindeki payõnda bir değişme olmamasõ biçimindedir. Bu tür hisse senedi dağõtõmlarõ, şirketlerin gelecekteki nakit akõmlarõnõ, ortaklarõn sahiplik oranlarõnõ, farklõ çõkarlara sahip olma ya da elde etme iddialarõnõ etkilememektedir. Bu fiili durum dikkate alõndõğõnda, sermayenin arttõrõlarak yeni hisse senedi ihraçlarõnõn firmalarõn toplam piyasa değerini değiştirmesi (bedeli arttõrõm durumu hariç) ve hisse sayõsõnõn çoğaltõlmasõ yolu ile yatõrõmcõlarõn varlõklarõnõn artmasõ beklenmemelidir. Eğer bu görüş doğruysa, ülkemizde hisse senedi piyasasõnda işlem gören firmalar bedelli, bedelsiz ya da bedelli-bedelsiz sermaye artõrõmlarõnõ niçin bu kadar sõk yapmakta ve yatõrõmcõlar yeni hisse senedi dağõtõmlarõnõ fiyatlarõ değiştirecek kadar değerli bulmaktadõrlar? Şirketlerin sõk sõk sermaye artõrõmõna karar vermesi, yalnõzca yüksek enflasyonla ve yeniden değerleme fonu uygulamasõ ile açõklanabilir mi? Dahasõ, şirketlerin sermaye arttõrõm biçimi ve zamanlamasõnõ rastgele belirlediklerini söylemek mümkün mü? Yatõrõmcõlarõn hisse senedi fiyatlarõnõ değiştirme biçimindeki davranõşlarõnõ, sadece finansal illüzyon ya da muhasebe kozmetiği (özellikle bedelsiz hisse senetleri için geçerli) kavramlarõyla açõklamak ve bölünmelerin yanlõş algõlandõğõnõ veya hatalõ değerlendirildiğini ifade etmek gerçekçi ve doğru bir yaklaşõm biçimi olabilir mi? Sayfa: 1/15

2 Aslõnda bedelli ve bedelsiz hisse senedi dağõtõmlarõnda yatõrõmcõlarõn ellerinde bulunan hisse senetlerinin değerini hesaplamak oldukça kolaydõr. Bu hesaba göre yatõrõmcõlarõn bölünme dolayõsõ ile daha önceki duruma göre ek bir getiri elde etmeleri ya da kayba uğramalarõ söz konusu olmamalõdõr. Ancak İMKB deki tecrübeler, hisse dağõtõm tarihine doğru, dağõtõm tarihinde ve bu tarihten sonra hisse senedi fiyatlarõnda bir değişme olduğunu ortaya koymaktadõr. Bir hisse senedi fiyatõnõn değişmesine ne neden olabilir? Bilindiği gibi herhangi bir andaki hisse senedi fiyatõ, yatõrõmcõlarõn beklentileri hususunda ulaşmõş olduklarõ uzlaşmanõn parasal değerini; bu değer ise gelecekte beklenen net nakit akõmlarõ ve nakit elde etme kapasitesindeki değişmelerin bu günkü değerini temsil eder. Hisse senedi fiyatlarõndaki değişme ise beklentilerle ilgili olarak ulaşõlmõş kanõlarõn değişmesine yol açacak bir bilgi edinimine ve bu yüzden uzlaşmanõn derecesinde meydana gelen azalmaya bağlõdõr (Özer, 1996, s. 2). Teorik olarak oldukça yaygõn kabul gören bu yargõnõn sermaye artõrõmlarõ ve hisse senedi dağõtõm tarihi etrafõndaki fiyat hareketlerine uygulanmasõndan elde edilebilecek sonuç, yatõrõmcõlarõn sermaye artõrõmlarõndan ve hisse ihraçlarõndan kanõlarõnda bir değişmeye neden olan değerli bir bilgi elde ettikleri şeklinde olacaktõr. Doğrusu, hisse senedi ihraçlarõ fiyatlarõn değişmesine yol açõyorsa, ortada yeni ve yatõrõmcõlar tarafõndan değerlendirmeye alõnan bir bilgi olduğunu iddia etmek yanlõş sayõlmaz. Bu noktada hisse ihraçlarõnõn piyasaya nasõl bir bilgi sağladõğõ ya da sermaye artõrõm ilanõnda sağlanan bilgiden ne kadar farklõ olduğu hususu sorgulanmasõ gereken araştõrma problemi olarak karşõmõza çõkar. Bir adõm daha ileri giderek hisse senedi ihraçlarõ farklõ ve hisse senedi fiyatlarõnõ etkileyebilecek yeni bir bilgi sağlõyorsa bu bilginin etkisi, yani değişimin yönü ne olmalõdõr? ve firma yöneticileri dağõtõm biçimi ile zamanlamasõnõ bilinçli bir biçimde kullanõyorlarsa bundan ne beklemektedirler? biçiminde başka soru ya da problemlere ulaşmak mümkün olabilir. Ancak bu sorularõ cevaplandõrabilmek için ülkemizde yapõlan araştõrmalarõn yeterli olduğunu ve bu araştõrmalardan bir teori üretildiğini söylemek mümkün değildir. Konu ülkemiz açõsõndan değerlendirildiğinde birçok piyasa katõlõmcõsõ ve köşe yazarlarõna göre özellikle bedelsiz sermaye artõrõmõnõn, finansal illüzyon ya da bir muhasebe kozmetiği olarak görüldüğü söylenebilir. Bu yazarlara göre yatõrõmcõlar, sürü halinde ve özellikle çok değerli bulduklarõ bedelsiz artõrõm söz konusu olduğunda hisse senedi fiyatlarõnõn aşõrõ değerlenmesine sebep olmaktadõrlar. Yaygõn olarak doğru olduğuna inanõlan bir yanlõşõn, artõk İMKB açõsõndan bir doğru olarak kabul edilmesi gerektiği ve özellikle bedelsiz sermaye artõrõmlarõnõn dikkatle izlenmesinin bir zorunluluk olduğu ifade edilmektedir. Ancak bu yaygõn görüş, sermaye artõrõmlarõnõn gerek ilanõ gerekse hisse senedi ihraç tarihi etrafõndaki fiyat hareketlerini açõklamaktan oldukça uzaktõr. Çünkü (1) temel olarak yapõlmõş araştõrmalar sonucu elde edilmiş bulgulara dayanmamaktadõr ve (2) zaten buna, önyargõlõ davranõlarak gerek de duyulmamaktadõr. Halbuki, fiyat hareketleri yatõrõmcõlar ile diğer piyasa katõlõmcõlarõnõn uygulamaya geçirdikleri kararlar sonucu oluşmaktadõr. Bu yüzden de sürekliliği olan fiyat hareketlerinin yerel ve genel faktörler bakõmõndan sorgulanmasõ, nedenlerinin ortaya konularak hipotez geliştirilmesi büyük önem taşõmaktadõr. Bununla birlikte çalõşmamõz, yukarõdaki sorularõn hepsine aynõ anda cevap vermekten ziyade, hisse senedi dağõtõm tarihi etrafõnda istatistiki olarak önemli bir hisse senedi fiyat hareketi olup olmadõğõ, varsa yönünün ne olduğu, arttõrõm türlerine gösterilen yatõrõmcõ tepkilerinin arasõnda bir farklõlõk bulunup bulunmadõğõ ve bu harekete dayalõ olarak bir işlem stratejisi üretilip üretilemeyeceği hususlarõyla sõnõrlandõrõlmõştõr. Bu amacõ gerçekleştirmek üzere yõllarõ arasõnõ kapsayan toplam 686 bedelli, bedelsiz ve bedelli-bedelsiz hisse senedi ihracõ ve bu hisse ihraçlarõ etrafõndaki fiyat değişimleri incelenmiştir. Sayfa: 2/15

3 Kullanõlan olay çalõşmasõ yöntemiyle hisse senedi ihraç tarihi etrafõndaki günlerde istatistiki olarak anlamlõ, pozitif ve ekonomik olarak büyük bir fiyat hareketine rastlanmõştõr. Bölünmeden önceki -9 ile +2 gününü kapsayan bir zaman aralõğõndan elde edilen ve piyasa (endeks) getirisine ek ortalama getiri, yüzde dur. Ancak elde edilen bulgularla, arttõrõm türlerine göre yatõrõmcõlarõn tepkilerinin farklõlaştõğõnõ söylemek mümkün değildir. KONU İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR Hisse senedi ihraçlarõ ve sermaye artõrõmlarõyla ilgili dünya örnekleri incelendiğinde, arttõrõm biçimi ve türleri bakõmõndan Türkiye uygulamasõnõn farklõlõk gösterdiği söylenebilir. Ülkemizde bedelli ve bedelsiz sermaye artõrõmlarõ söz konusu iken, dünya (özellikle Amerika) uygulamasõ kar payõ biçiminde dağõtõlan hisse senedi (Stock Dividends) ve hisse bölünmesi (Stock Splits) biçiminde ortaya çõkmaktadõr. Konuyla ilgili neden ve sonuç ilişkilerini ortaya koyan çalõşmalara yoğunlukla Amerikan kökenli literatürde rastlanmaktadõr. Ancak bu çalõşmalar ve bulgularõ sonucu ulaşõlan hipotezleri değerlendirirken ülkemiz uygulamasõ bakõmõndan geçerlilikleri sorgulanmalõdõr. Bununla birlikte, hisse bölünmesinin bedelsiz sermaye artõrõmõna, kar payõ karşõlõğõnda hisse dağõtõmõnõn ise, bedelli sermaye artõrõmõna eşdeğer olduğu şeklinde yapõlacak varsayõm, çalõşmalarõmõzõ geliştirebilmek amacõyla konuyla ilgili araştõrmalardan ve hipotezlerden yararlanmamõzõ kolaylaştõracaktõr. Konuyla ilgili çalõşmalar değerlendirilirken dikkate alõnmasõ gereken bir başka husus ise bu çalõşmalarõn hisse bölünmesi ve kar payõ biçiminde hisse dağõtõmõnõn ya ilan tarihi ya da dağõtõm tarihi ile ilgili olduğu, ancak genellikle aynõ hipotezler çerçevesinde açõklanmalarõ yüzünden ayrõ ayrõ raporlanmasõna da gerek duyulmadõğõdõr. Araştõrmacõlar iki farklõ ancak birbirini tamamlayan yaklaşõm kullanarak hisse bölünmeleri hakkõnda hipotez geliştirmiş ya da hipotezlerin geçerliliğini incelemişlerdir. Bazõ araştõrmacõlar yöneticilere hisse senedi bölünmeler hakkõndaki görüşlerini bir anketle sorarken, çoğu araştõrmacõ yönetimsel motif hakkõnda çõkarsamalar yapmak ve bölünmelerin gerçek etkilerini açõklamak için hisse senedi piyasasõnda oluşan fiyatlarõ kullanmõştõr. Bu çerçevede konuyla ilgili olarak yapõlmõş iki uygulamalõ araştõrma türü ve bu araştõrmalarõn sonuçlarõ üzerinde durulacaktõr: (1) hisse bölünmeleri ile kar payõ biçiminde hisse dağõtõmõnõn hissedarlarõn varlõklarõ üzerinde sahip olduğu etkiyi ortaya koyan ve piyasa verisini kullanan ilişki çalõşmalarõ ve (2) şirketlerin hisse bölünmelerini ve kar payõ biçiminde hisse senedi dağõtõmõnõ niçin yaptõklarõnõ belirlemek üzere yöneticileri üzerinde yapõlan anket çalõşmalarõ İlişki çalõşmalarõ Bu gruptaki araştõrmalar hisse senedi bölünmeleri ve kar payõ biçimindeki dağõtõmlarõn hissedarlarõn varlõklarõ üzerinde sahip olduğu etkiyi, piyasa verisini kullanarak belirlemeye çalõşmõşlardõr. Sermaye artõrõmlarõ ve hisse ihraçlarõyla ilgili olarak çok sayõda hipotezden bahsetmek mümkündür. Bununla birlikte çalõşmamõzda bunlardan üzerinde en çok araştõrma yapõlmõş, elde edilen sonuçlarõn açõklanmasõnda en fazla kullanõlmõş ve genel kabul görmüş dördü incelemeye tabi tutulacaktõr. Bunlar sõrasõyla; (1) işaret, (2) işlem aralõğõ, (3) likidite ve (4) risk hipotezleridir İşaret hipotezi İşaret ya da bilgi asimetrisi olarak bilinen hipotez, yöneticilerin sermaye artõrõmlarõ ve hisse ihraçlarõ yolu ile yatõrõmcõlara şirketlerin karlarõ ile ilgili olumlu bir bilgi aktardõklarõnõ ifade etmektedir (Fama, Fisher, Jensen ve Roll, 1969; Sasson ve Lawrence, 1977). Sayfa: 3/15

4 Bu hipoteze göre yöneticiler şirket karlõlõğõnõn kar payõ politikalarõna uygun biçimde sürdürülmesini sağlamak için düzenli ve sürekli bir biçimde artacağõna ikna olmadõkça sermaye artõrõmõna ve hisse bölünmesine gitmemektedirler. Bu yüzden yatõrõmcõlar bölünme ve artõrõmlarõ çoğu kez şirket yönetiminden kendilerine gelen ve şirket karlarõ ile nakit yaratma kapasitesinin beklenenin üzerinde yükseleceği yönünde bir işaret (sinyal) olarak algõlamakta, bu durumun getirileri arttõracağõnõ düşünmektedir. Hatta bölünme ilanlarõnõ şirketin gelecekteki karlarõnõn ve nakit girişlerinin artacağõ yönünde en favori gösterge olarak kabul etmektedirler (Grinblatt, Masulis ve Titman, 1984; Elgers ve Murray, 1985; Lakonishok ve Lev, 1987; Brennan ve Copeland, 1988; Klein ve Peterson, 1989; McNichols ve Dravid, 1990). Gerçekten de artan getiriler, tahmin edilebilir ve uzun ya da kõsa vadeli karlar hakkõnda olumlu işaretler sağlar (Bar-Josef ve Brown 1977; Charest 1978; Klein ve Peterson, 1989; Desai ve Jain, 1995). Analistler bu işaretleri tanõr ve uzun vadeli kar artõşlarõnõ tahmin ederler (Doran, 1994). Yatõrõmcõlar sürekli olarak ilan bilgisini analiz eder ve işlem fiyatlarõnõn dalgalanmasõnõ sağlayan yatõrõm ve pozisyon değişiklikleri yaparlar (Dubofsky, 1991). Ancak bu yatõrõm ve pozisyon değişikliğini yaparlarken firma büyüklüğünün derecesinin de bilgi hareketinin miktarõ için iyi bir gösterge olduğunu düşünürler (Hull ve Pinches, 1994, 1995; Hull ve Kerchner 1996). Yapõlan araştõrmalar, şirketlerin yerli ya da yabancõ kökenli olmasõnõn (Muscarella ve Vetsuypens, 1996), ya da ülke farkõnõn (Masse, Hanrahan ve Kushner, 1998) bu davranõş biçimini değiştirmediğini ortaya koymaktadõr İşlem aralõğõ hipotezi İşlem aralõğõ hipotezine göre bölünmelerin amacõ, hisse fiyatlarõnõ tercih edilen işlem aralõğõna çekmektir. Bu hipotez özellikle bireysel yatõrõmcõlarõn tam lotlar halinde alõm yapmayõ tercih ettiklerini, ancak hisse senedi fiyatlarõ yüksek olduğu zaman bunu yapmaya mali güçlerinin yetmediğini ifade etmektedir. Bu durumda yöneticiler daha çok yatõrõmcõyõ cezbetmek için, fiyatlarõ arzu ettikleri işlem aralõğõna çekerek likiditeyi arttõrmak amacõyla hisse senedi fiyatlarõnõ düşürmek isterler. Daha düşük hisse senedi fiyatlarõ, firma hisselerinin daha geniş bir kitleye ulaşmasõnõ sağlayacaktõr. Yapõlan araştõrmalar, bölünmeden sonra ortak sayõsõnõn arttõğõnõ göstermektedir (Lamoureux ve Poon, 1987). Bu durum ise firmanõn piyasa değerinin artmasõna yol açmaktadõr (Szewceyk, Tsetsekos ve Varma 1994). Lakonishok ve Lev e (1987) göre karlarõnda olağan dõşõ bir büyüme olan firmalar bölünmeye gitmektedir. Bu durum alõşõlmadõk büyüme döneminden sonra hisse senedi fiyatlarõnõ normal aralõğa çekmenin bölünmenin ana amacõ olduğunu ortaya koymaktadõr. Normal aralõk, piyasaya ve endüstri genelindeki fiyat ortalamalarõna ya da bazen firmaya özgü fiyatlara dayandõrõlõr. McNichols ve Dravid (1990) bölünme katsayõsõnõn, bölünme açõklandõğõnda yöneticilerin tercih ettikleri işlem aralõğõnõ ifade eden bölünme öncesi hisse fiyatlarõnõn artan bir fonksiyonu olduğunu ortaya koymaktadõr. Ayrõca bölünme katsayõsõ ile piyasa değeri arasõnda ters yönlü bir ilişki bulunmaktadõr. Elgers ve Murray a (1985) göre, büyük hisse senedi dağõtõmlarõnõn birincil motivasyonu hisse başõna fiyatõ azaltarak fiyatõ arzu edilen işlem aralõğõna çekmektir Risk hipotezi Araştõrmacõlar ayrõca hisse senedi bölünmesi ile hissenin riskindeki değişmeler arasõndaki ilişkiye de işaret etmektedirler. Örneğin Bar-Yosev ve Brown (1977) bölünen hisse senedinin sistematik riskinin bölünmeden sonraki aylarda azaldõğõnõ raporlamaktadõr. Buna karşõn Brennan ve Copeland (1988) sistematik riskin genellikle bölünme ilanlarõ sõrasõnda ve bölünme tarihinde daha yüksek olduğunu ileri sürmektedir. Sayfa: 4/15

5 Bazõ araştõrmacõlar ise (Ohlson ve Penman 1985; Sheikh 1989; Aggarwal ve Chen 1989) bölünme etrafõndaki hisse senedi hareketlerinin arttõğõnõ ifade etmektedir. Bölünmeler ve risk değişimi arasõndaki ilişki için olasõ birkaç açõklama bulunmaktadõr. Lamoureux ve Pooh (1987) bölünmenin fiyat serilerindeki değişmede meydana gelen artõşõn sonucunda işlem miktarõnõn yükselmesinden kaynaklandõğõnõ ifade etmektedir. Dravid (1988) ise, bölünmeden sonra fiyatlarda meydana gelen değişkenlik artõşõnõn büyük fiyat farklõlõklarõnõn etkisine ve düşük fiyatlandõrõlmõş hisse senetleri üzerinde oluşan işlem baskõsõna bağlanabileceğini ortaya koymaktadõr Likidite Hipotezi Son hipotez, bölünmelerin yöneticilerin işlem likiditesini geliştirmek için bölünmeleri kullanma arzusu üzerinde odaklanõr. Bu görüşün destekleyicileri, hisselerini bölen firmalarõn böylece hisse senedi fiyatlarõnõ düşürerek yatõrõmcõlar için daha çekici bir ortam yaratabilecekleri üzerinde durmaktadõrlar. Bölünme yolu ile hem işlem sayõsõ hem de hisse senedi sahipliği etkilenebilir. Bu iki değişkendeki artõş, hisse senetlerinin bölünme sonrasõ likidite artõşõna da hizmet edebilir. Hisse senedi bölünmelerinin likiditeyi arttõrdõğõ (Elgers ve Murray, 1985) genel görüşüne rağmen Coopeland (1979), Lamoureux ve Pooh (1987) ve Conray, Harris ve Benet (1990) işlem likiditesinin hisse senedi bölünmesinden sonra azaldõğõnõ ortaya koymaktadõr. Daha da ötede Lakonishok ve Lev (1987), bölünmelerin işlem hacmi üzerinde sürekli bir etkisinin bulunmadõğõnõ raporlamaktadõr. Deneysel kanõtlar yalnõzca hisse bölünmesi hisse senedi sahipliğinde ve işlem sayõsõnda artõşõ içerdiğinde işlem likiditesinin geliştiğini ortaya koymaktadõr. Bazõ araştõrmalar (Dolley 1933; Barker 1956 ve Lamoureux ve Poon, 1987) hisse senedi sahiplerinin sayõsõnõn bölünmeden sonra arttõğõnõ göstermektedir. Bu genelleşmiş kanõt, hisse bölünmelerinin hisse senedi fiyatlarõnõ düşürerek daha popüler bir aralõğa çekilmesinin hissedar sayõsõnõ arttõrdõğõnõ ifade etmektedir. Yatõrõmcõlarõn ve yöneticilerin davranõşõnõ açõklamaya dönük olarak ortaya atõlan bu dört hipotezin bazen hep birlikte geçerli olabildiğini, en azõndan yakõn bir biçimde ilişkili olduğunu ve çoğu zaman birbirlerini tamamlayõcõ bir rol oynadõklarõnõ ifade etmek mümkündür Anket çalõşmalarõ Bazõ araştõrmacõlar ise hisse bölünmelerinin niçin yapõldõğõnõ, zamanlamasõ ve türü hakkõndaki seçimin önemini şirket yöneticilerine sorarak cevaplandõrmaya çalõşmõşlardõr. Bu araştõrmacõlardan Doley (1933) döneminde toplam 88 hisse senedi bölünmesini kullanarak temel motifin, hisse senedi likiditesinin arttõrõlmasõ olduğu sonucuna ulaşmõştõr. Baker ve Gallagher (1980) 1978 de yüzde 25 ve daha fazla oranda hisse dağõtan 100 firmanõn yöneticisi üzerinde yaptõğõ ankette, yöneticilerin daha iyi bir işlem aralõğõ sağlamak ve böylece yatõrõmcõlarõ cezbederek, hisse senetlerinin işlem likiditesini arttõrmak amacõna sahip olduğunu ortaya koymuştur. Baker ve Powell (1993) yõllarõnõ kapsayan bir örnekle ikiden küçük ve büyük hisse dağõtõmlarõnda bulunan şirketlerin yöneticilerin üzerinde yaptõğõ araştõrmada, yöneticilerin temel amacõnõn hisse senetlerini daha iyi bir işlem aralõğõna çekmek; ikinci önemli hedefin ise işlem likiditesini arttõrmak olduğu sonucuna ulaşmõştõr. Yöneticiler üzerinde yapõlan ve sonuçlarõ yukarõda ifade edilen anket çalõşmalarõnõn bulgularõ, yöneticilerin hisse senedi bölünmelerini daha çok yatõrõmcõyõ çekebilmek için tercih ettikleri fiyat aralõğõna çekerek hissenin likiditesini arttõrmak için kullandõklarõnõ ortaya koymaktadõr. Sayfa: 5/15

6 ARAŞTIRMANIN HİPOTEZLERİ İLE TEST YÖNTEM VE MODELLERİ 3.1. Araştõrmanõn amacõ Araştõrmamõzda yõllarõ arasõnda İMKB de işlem görmüş olan firmalarõn, bedelli ve bedelsiz hisse senedi ihraç tarihleri etrafõndaki fiyat hareketleri incelenecektir. Bu inceleme için, belirlenmiş olan hipotezler çerçevesinde oluşturulan modeller test edilecektir. Parametrelerin ve açõklanan varyanslarõn anlamlõlõğõnõn sõnanmasõnda çift taraflõ testler kullanõlacaktõr. Test hipotezi, temel dayanaklarõnõn yanõ sõra sõnanmasõ sõrasõnda kullanõlacak test yöntemiyle birlikte aşağõda açõklanmõştõr Hisse ihraç tarihi etrafõndaki fiyat hareketleri Ülkemizde konuyla ilgili olarak yapõlan tüm dayanaksõz tartõşmalara karşõn İMKB de yapõlan gözlemler, yatõrõmcõlar ve uzmanlarla yapõlan görüşmelerin yanõ sõra edinilmiş tecrübeler, hisse senedi piyasamõzda yatõrõmcõlarõn sermaye artõrõmõna büyük önem verdiklerini ve özellikle hisse ihraç tarihi etrafõndaki günlerde önemli fiyat hareketleri bekledikleri yönündedir. Bununla birlikte hisse senedi fiyat hareketlerinin yönü bakõmõndan durumun farklõlaştõğõnõ, genel olarak yatõrõmcõlarõn hisse senedi ihraçlarõnõ, fiyatlarõ artõrma yönünde bir olay olarak algõlarken, ihraç sonrasõnda ise fiyatlarõ aşõrõ değerlenmiş hisse senetlerini kõsa bir zaman zarfõnda fark ederek, gerçek değerlerine doğru çektiklerini söylemek mümkündür. Bu nedenle hisse senedi ihraç tarihi etrafõndaki günlerde istatistiki ve ekonomik olarak yeterli derecede büyük ve pozitif hisse senedi getirileri, ihracõ izleyen günlerde yön değiştirerek negatif olma eğilimindedir. H 01 : Artõrõm tarihi etrafõndaki günlerde ortalama anormal getiriler 0 a eşittir. HA1: Artõrõm tarihi etrafõndaki ortalama anormal getiriler 0 dan farklõdõr. Araştõrmada olay çalõşmasõ yöntemi kullanõlmõş olup, hisselerin sermaye artõrõm tarihinden önceki 20 günlük ve sonrasõndaki 20 günlük dönem test dönemi, sermaye artõrõm tarihinden önceki 21. günden 61. güne kadar olan zaman aralõğõ da tahmin dönemi olarak belirlenmiştir. Test ve tahmin dönemlerinde hisse senedi getirilerinin davranõşlarõnõ ortaya koyabilmek bakõmõndan sermaye artõrõm tarihlerinden önceki 61 ve sonrasõndaki 60 günlük dönem itibari ile hisse getirileri hesaplanmõştõr. Sermaye artõrõm tarihi etrafõndaki anormal getiri hareketlerinin anlamlõlõğõnõ test etmek amacõyla Pattell in (1976) Standardize Edilmiş Artõk Test i kullanõlmõştõr. Yöntemin uygulanmasõnda örnekle ilgili ortaya konan temel istatistikler ve gösterimleri aşağõdaki şekilde özetlenebilir. Tahmin dönemi içerisindeki herhangi bir t gününde, i hissesinin beklenen anormal getirisi Sayfa: 6/15

7 Aynõ dönem içindeki beklenen varyans ise, Test istatistiğinin hesaplanacağõ test döneminde beklenen ortalama anormal getiri, yine 0 olacaktõr. Bu durumda hesaplanacak test istatistiği, şeklinde formüle edilebilir. V it değerleri anormal hisse getirileriyle standart sapma arasõndaki oranõn düzeltilmiş şeklidir. C it çarpanõ standart sapma için kullanõlan düzeltme faktörüdür ve aşağõdaki formülasyon yardõmõyla hesaplanmõştõr. Sayfa: 7/15

8 Çalõşmada tahmin dönemi olarak (-61;-21) test dönemi olarak da (-20;+20) dönemi temel alõnarak hipotezlerin test edilmesi amacõyla Z değerleri hesaplanacak ve standart normal dağõlõm tablo değerleri ile karşõlaştõrõlacaktõr Hisse ihraç tarihi etrafõndaki fiyat hareketlerinin arttõrõm biçimiyle ilişkileri İMKB de yatõrõmcõlar ve diğer piyasa katõlõmcõlarõnõn, arttõrõm biçimine karşõ duyarlõ olduğu gözlenmektedir. Yaygõn inanõşa göre bedelsiz arttõrõmlarõn, diğer arttõrõm türlerine göre üstünlüğü bulunmaktadõr. Yatõrõmcõlar bedelli ve karõşõk sermaye artõrõmlarõndan ikincisini birincisine tercih etmektedir. Bu çerçevede piyasada bedelli, bedelsiz ve karõşõk biçimde yapõlan sermaye artõrõmlarõnõn hisse senedi fiyatlarõ üzerindeki etkilerinin farklõlõk göstermesi beklenir. H 02 : Artõrõm tarihi etrafõndaki günlerde bedelli, bedelsiz ve karõşõk sermaye artõrõmõnda bulunan şirketlerin hisse senetlerinin anormal getirileri arasõnda önemli bir fark bulunmamaktadõr. H A2 : Artõrõm tarihi etrafõndaki günlerde bedelli, bedelsiz ve karõşõk hisse ihracõnda bulunan şirketlerin hisse senetlerinin anormal getirileri arasõnda önemli bir fark bulunmaktadõr. Bu hipotezi test etmek amacõyla, bedelli, bedelsiz ve karõşõk sermaye artõrõmõnda bulunan firmalarõn hisse senetlerinin günleri arasõndaki birikimli anormal getirilerinine, F testi (varyans analizi- Anova) uygulanacaktõr. 4. VERİ VE DEĞİŞKENLERİN TANIMLANMASI 4.1. Veri Araştõrmamõzda kullanõlan yõllarõna ait günlük kapanõş fiyatlarõ sermaye artõrõm tür, tarih ve oranlarõ ile tutarlarõ, İMKB endeks değerine ait veriler İMKB Eğitim Müdürlüğü nden bilgisayar ortamõnda ve İMKB Şirketleri (1997) yayõnõndan elde edilmiştir. Veri önce Microsoft Access ortamõnda veri tabanõna dönüştürüldükten sonra, Microsoft Excel ortamõnda istatistiksel analizler yapõlmõştõr tarihleri arasõnda günlük olarak işlem görmüş, tüm firmalara ait gözlemler örnek seçimine dahil edilmiştir. Bu yolla belirlenen ana kütleden aşağõdaki seçim ve eleme kriterleri kullanõlarak, araştõrmanõn örneklemi elde edilmiştir. 1. Özer in (1996), 1988 ve 1989 yõllarõnda İMKB da fiyatlarõn oluşumuna etki eden çok sayõda olumsuz faktör olduğu yolunda ulaştõğõ bulgular sonucu, 1988 ve 1989 yõllarõna ait gözlemler örnekten çõkarõlmõştõr. 2. Yukarõda ifade edilen yõllar dõşõnda düzensiz işlem gören firmalar, örnek dõşõnda bõrakõlmõştõr. 3. Hisse senedi ihraç tarihinden ileri ve geriye doğru en az 60 gün işlem görmeyen firmalara ait gözlemler, örneğe dahil edilmemiştir. 4. Sermaye artõrõm tarih ve oranlarõna ulaşõlamayan, ulaşõlsa bile ihraç tarihinde getirisi normalleştirilemeyen gözlemler, örnekten çõkarõlmõştõr. 5. Tüm çabalara rağmen aşõrõ sapmalar gösteren ve sapmanõn nedeni anlaşõlamayan gözlemler, örnek dõşõnda bõrakõlmõştõr. Yukarõda ifade edilen tüm seçim ve eleme kriterlerinin uygulanmasõ sonucunda toplam 686 adet gözlem, çalõşmanõn örneklemini oluşturmaktadõr. Araştõrmanõn örneklemi içindeki toplam 686 adet gözlemin yõllara göre dağõlõmlarõ aşağõdaki Tablo I de görülebilir. Sayfa: 8/15

9 4.2. Değişkenlerin tanõmlanmasõ Hipotezlerin belirlenen yöntem ve modeller çerçevesinde test edilebilmesi için, öncelikle kullanõlacak değişkenlerin tanõmlanarak ölçülmesi gerekmektedir Anormal getiri ve ortalama anormal getiri Anormal getirilerin hesaplanmasõ öncelikle ölçüm aralõğõnõn belirlenerek, hisse ve endeks bazõnda getirilerin ölçülmesini gerektirmektedir. Ancak bu temel ölçümler yapõldõktan sonra tercih edilecek bir yöntem çerçevesinde anormal getiriler ve ortalamalarõ hesaplanabilir. 1. Ölçüm aralõğõ Literatürde getirilerin ölçüm aralõğõ üzerinde yapõlmõş çalõşmalarda, bilginin etkisini daha iyi ortaya koymasõ bakõmõndan günlük ölçümlerin haftalõk, aylõk ve yõllõk ölçümlere göre daha iyi sonuçlar verdiği ifade edilmektedir (Morse, 1984; Brown ve Warner, 1980; Dyckman, 1985). Bu nedenle çalõşmamõzda günlük veriler kullanõlacaktõr. 2. Hisse senedi getirilerinin hesaplanmasõ Anormal hisse senedi getirisinin hesaplanmasõnda endeks getirisi ile birlikte kullanõlacak olan hisse senedi getirilerinin hesabõ oldukça kolaydõr. Bununla birlikte hisse senedi ihraç günü getirilerinin elde edilmesi amacõyla t günü i hisse senedi fiyatõ için bir düzeltme yapmak gerekmektedir. Bu şartlar altõnda hisse senedi getirisi, aşağõdaki formül aracõlõğõyla hesaplanmõştõr. HG i,t : t gününde i hissesinin getirisi, HF i,t : t gününde i hissesinin düzeltilmiş kapanõş fiyatõ, HF i,t -1: t-1 gününde i hissesinin kapanõş fiyatõ, KP i,t : t gününde i hissesine verilen nakit kâr payõ, RB i,t : t gününde i hissesi için ödenen rüçhan bedeli, 3. Endeks seçimi ve endeks getirisinin hesabõ Ülkemizde çeşitli kurum ve kuruluşlarõn hazõrladõğõ, gerek hesap yöntemi gerekse endeks kapsamõ farklõ endeksler bulunmaktadõr. Buna ek olarak son yõllarda İMKB, İMKB-30, İMKB-100 gibi endeksleri de hesaplayarak yayõnlamaktadõr. Çalõşmada geçmiş dönemlerde de hesaplanan ve sürekli olarak bulunmasõ en kolay endeks olan İMKB bileşik endeksi, endeks getirilerinin ölçümünde kullanõlacaktõr. Bu çerçevede endeks getirilerinin ölçümü aşağõdaki gibi yapõlmõştõr. EG t : t günündeki bileşik endeks getirisi, Sayfa: 9/15

10 ED t : t günündeki bileşik endeksin kapanõş değeri, ED t-1 : t-1 günündeki bileşik endeksin kapanõş değeri. 4. Anormal getirilerin hesaplanmasõ Anormal getirilerin hesaplanmasõnda en yaygõn olarak kullanõlan yöntemin piyasa modeli (Bkz.Özer 1996) olmasõna karşõn son zamanlarda, bu yönteme Epstein ve Turabull (1980), Chan (1988), Ball ve Kothari (1989), Conrad ve Kaul (1993) vb. araştõrmacõlar tarafõndan yapõlan eleştiriler, olay çalõşmalarda bu yöntemin kullanõmõ sõnõrlandõrmõştõr. Yapõlan karşõlaştõrmalõ çalõşmalarda, piyasa modeline oranla olayõn etkili olduğu dönemde daha iyi sonuçlar veren ve hesaplanmasõ da oldukça kolay olan Piyasaya Ayarlanmõş Getiriler (Strong, 1992, s.536.) yönteminin kullanõlmasõna karar verilmiştir. Bu yöntemde, olay anõndaki beklenen piyasa getirisinin tüm hisse senedi getirileriyle arasõndaki ilişkinin aynõ olduğu temel varsayõmõna dayanmaktadõr. Bu nedenle herhangi bir dönem için beklenen hisse getirisinin aşağõda da görüldüğü gibi piyasanõn getirisine eşit olduğu kabul edilir. E(HGi) = E(EG) (3.3) Bu durum, piyasanõn getirisinin beklenen getiri olarak kabul edilmesi anlamõna geldiği için, herhangi bir t günündeki i hisse senedinin anormal hisse getirisi, aşağõdaki biçimde hesaplanabilir. AHG it = HG it - E(EG t ) (3.4) AHG i,t : t gününde i hissesinin anormal getirisi. Ortalama anormal hisse senedi getirisi ise, Birikimli anormal getiriler Artõrõm tarihi ve etrafõndaki hisse senedi getirilerinin davranõşõnõ açõklamak için kullanõlacak olan anormal getirilerin biriktirilmesinde Fama, Fisher, Jansen ve Rool un (1969) birikimli anormal verim yöntemi temel alõnarak hesaplanmõştõr. Biriktirme aralõğõ olarak seçilmiştir. Bu seçimde veriyle yapõlan ön analizler belirleyici olmuştur. 5. Deneysel bulgular Sermaye artõrõmlarõ üzerinde yapõlan bu deneysel çalõşmanõn ilerleme aşamalarõ ve test modelleri ile ilgili verilen bilgiler õşõğõnda uygulanan model ve elde edilen sonuçlar aşağõda tablolar halinde Sayfa: 10/15

11 verilecektir. Ancak öncelikle Grafik I ve II den de izlenebileceği gibi anormal hisse getirisi olarak artõrõm tarihinden önce başlayõp artõrõm gününde yüzde 6 lara ulaşan bir getiri hareketinin olduğu ve test dönemi olarak esas alõnan ( ) döneminde anormal getiri davranõşõnõn da bunu doğruladõğõnõ görmek yerinde olacaktõr. Grafik I: ( ) Döneminde Hisselerin Anormal Getiri Değişimi 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 0-0, ,14 0,12 0,1 0,08 0,06 0,04 0,02-0,02 KUM. ORT. ANGET R ORT. ANGET R STD. SAPMA 0 Grafik II: ( ) Döneminde Hisselerin Anormal Getiri Değişimi 0,14 0,12 0,1 0,08 0,06 0,04 0, ,02 KUM. ORT. ANGET R ORT. ANGET R STD. SAPMA Birikimli anormal getiri ile belirlenen değişkenlerin arasõndaki ilişkileri ve artõrõm tarihi etrafõndaki bu fiyat hareketlerinin ne derece ilgili olduğunu anlamak için uygulanan regresyon modelleri ve anlamlõlõk dereceleri aşağõdaki konu başlõklarõnda incelenmiştir. Sayfa: 11/15

SINIFLAYICI (CLASSIFIER) SİSTEM İLE İMKB DE YENİ BİR ANOMALİ GÖZLEMİ

SINIFLAYICI (CLASSIFIER) SİSTEM İLE İMKB DE YENİ BİR ANOMALİ GÖZLEMİ SINIFLAYICI (CLASSIFIER) SİSTEM İLE İMKB DE YENİ BİR ANOMALİ GÖZLEMİ Hakan AKSOY * İsmail SAĞLAM ÖZET Bu çalõşma, İstanbul Menkul Kõymetler Borsasõ nõn (İMKB) zayõf formda etkin olmadõğõnõ gösteren yeni

Detaylı

YENİ BİR ORTA VADELİ İSTİKRAR PROGRAMINA DOĞRU

YENİ BİR ORTA VADELİ İSTİKRAR PROGRAMINA DOĞRU TÜRKİYE İÇİN YENİ BİR ORTA VADELİ İSTİKRAR PROGRAMINA DOĞRU Haziran 1995 ( Yayõn No: TÜSİAD T / 95, 6 180 ) ÖNSOZ TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve işadamlarõ Derneği) kurulduğu 1971 yõlõndan bu yana Türkiye'nin

Detaylı

Doğrudan. Kararlarõnda Politik Risk Unsuru. Prof. Dr. Mustafa EMİR Arş. Gör. Ahmet KURTARAN Karadeniz Teknik Üniversitesi, İİBF İşletme Bölümü

Doğrudan. Kararlarõnda Politik Risk Unsuru. Prof. Dr. Mustafa EMİR Arş. Gör. Ahmet KURTARAN Karadeniz Teknik Üniversitesi, İİBF İşletme Bölümü Doğrudan Yabancõ Yatõrõm Kararlarõnda Politik Risk Unsuru Prof. Dr. Mustafa EMİR Arş. Gör. Ahmet KURTARAN Karadeniz Teknik Üniversitesi, İİBF İşletme Bölümü Özet Bu çalõşmanõn amacõ, doğrudan yabancõ yatõrõm

Detaylı

TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİNİN ÖRGÜTSEL ETKİNLİK ALANLARI: ÖĞRETİM ÜYELERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİNİN ÖRGÜTSEL ETKİNLİK ALANLARI: ÖĞRETİM ÜYELERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİNİN ÖRGÜTSEL ETKİNLİK ALANLARI: ÖĞRETİM ÜYELERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA DOKTORA TEZİ ÖMER LÜTFİ ANTALYALI

Detaylı

MERKEZ BANKASINA ALTERNATİF BİR YAKLAŞIM OLARAK PARA KURULU SİSTEMİ, DÜNYADAKİ UYGULAMALARI VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

MERKEZ BANKASINA ALTERNATİF BİR YAKLAŞIM OLARAK PARA KURULU SİSTEMİ, DÜNYADAKİ UYGULAMALARI VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI MERKEZ BANKASINA ALTERNATİF BİR YAKLAŞIM OLARAK PARA KURULU SİSTEMİ, DÜNYADAKİ UYGULAMALARI VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

Detaylı

ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA

ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA Mustafa Fatih YEGÜL YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI Ocak 2002 ANKARA İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ... 1 II. KURUMSAL

Detaylı

PERFORMANS BİLGİSİNE YÖNELİK İYİ UYGULAMA PRENSİPLERİ

PERFORMANS BİLGİSİNE YÖNELİK İYİ UYGULAMA PRENSİPLERİ Araştõrma/İnceleme/Çeviri Dizisi PERFORMANS BİLGİSİNE YÖNELİK İYİ UYGULAMA PRENSİPLERİ Çeviri Safiye Kaya Uzman Denetçi Araştõrma ve Tasnif Grubu Cem Suat Aral Denetçi Araştõrma ve Tasnif Grubu Ekim 2000

Detaylı

YATIRIMCI REHBERİ. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasõ (VOB) Nedir?

YATIRIMCI REHBERİ. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasõ (VOB) Nedir? YATIRIMCI REHBERİ o o o o o o o Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasõ (VOB) Nedir? VOB da ne alõnõp satõlõr? VOB da nasõl işlem yapõlõr? VOB da niçin yatõrõm yapõlõr? VOB un hukuki çerçevesi nedir? VOB da işlem

Detaylı

Araştõrma/İnceleme/Çeviri Dizisi REHBERİ. Hülya Demirkaya Uzman Denetçi Araştõrma ve Tasnif Grubu

Araştõrma/İnceleme/Çeviri Dizisi REHBERİ. Hülya Demirkaya Uzman Denetçi Araştõrma ve Tasnif Grubu Araştõrma/İnceleme/Çeviri Dizisi PERFORMANS ÖLÇÜM REHBERİ Çeviri Hülya Demirkaya Uzman Denetçi Araştõrma ve Tasnif Grubu Şubat 2000 PERFORMANS ÖLÇÜM REHBERİ Çeviri Hülya Demirkaya Uzman Denetçi Araştõrma

Detaylı

ÖDEME SİSTEMLERİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ RİSKLERİ

ÖDEME SİSTEMLERİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ RİSKLERİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÖDEME SİSTEMLERİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ RİSKLERİ Yüksek Lisans Tezi Özlem Menekşe Rumelili Ankara-2006 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Bilgi işçilerini şirkette tutmanõn bir yolu: Öğrenme ortamõ

Bilgi işçilerini şirkette tutmanõn bir yolu: Öğrenme ortamõ Bilgi işçilerini şirkette tutmanõn bir yolu: Öğrenme ortamõ HÜSEYİN ÇIRPAN Hüseyin Çõrpan, 1965 yõlõnda doğdu. 1986 yõlõnda Hacettepe Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü nden mezun oldu. 1993 yõlõnda

Detaylı

Şirketlerin Gönüllü Açıklamalarının Hisse Senedi Getirileri Üzerine Etkileri

Şirketlerin Gönüllü Açıklamalarının Hisse Senedi Getirileri Üzerine Etkileri YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2013 Cilt:20 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Şirketlerin Gönüllü Açıklamalarının Hisse Senedi Getirileri Üzerine Etkileri Burak BABACAN Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü,

Detaylı

TOPLULAŞTIRILMIŞ LOGİT TÜREL DAĞILIM MODELİ KALİBRASYONU: İSTANBUL İÇİN BİR DEĞERLENDİRME

TOPLULAŞTIRILMIŞ LOGİT TÜREL DAĞILIM MODELİ KALİBRASYONU: İSTANBUL İÇİN BİR DEĞERLENDİRME TLULAŞTIRILMIŞ LGİT TÜREL DAĞILIM MDELİ KALİBRASYNU: İSTANBUL İÇİN BİR DEĞERLENDİRME Hilmi Berk ÇELİKĞLU SUMMARY This study examines the possibilities of obtaining better modal-split models for each trip

Detaylı

İNTERNET ALAN İSİMLERİ SİSTEMİ

İNTERNET ALAN İSİMLERİ SİSTEMİ İNTERNET ALAN İSİMLERİ SİSTEMİ MARKALAR VE ALAN İSİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Hasibe IŞIKLI Planlama Uzmanõ İKTİSADİ SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hukuki Tedbirler ve Kurumsal Düzenlemeler Dairesi

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE POLİTİKALARI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE POLİTİKALARI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2560 ÖİK: 576 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE POLİTİKALARI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2001 Ö N S Ö Z Devlet Planlama Teşkilatõ nõn Kuruluş ve Görevleri Hakkõnda

Detaylı

ISSN : 1308-7444 uuyar@pau.edu.tr 2013 www.newwsa.com

ISSN : 1308-7444 uuyar@pau.edu.tr 2013 www.newwsa.com ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy Hakan Aygören Hafize Meder Çakır NWSA-SOCIAL SCIENCES Umut Uyar Received: March 2012 Pamukkale University, Denizli-Turkey Accepted: January 2013 haygoren@pau.edu.tr

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak 30 Haziran 2008 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlarõ İÇİNDEKİLER Sayfa Bağõmsõz İnceleme Raporu 1-2 Konsolide Bilanço 3-4 Konsolide Gelir

Detaylı

İÇ DENETİM, STANDARTLARI VE MESLEĞİN YENİ AÇILIMLARI

İÇ DENETİM, STANDARTLARI VE MESLEĞİN YENİ AÇILIMLARI Araştırma/İnceleme/Çeviri Dizisi İÇ DENETİM, STANDARTLARI VE MESLEĞİN YENİ AÇILIMLARI İnceleme Baran Özeren Uzman Denetçi Araştırma ve Tasnif Grubu Ağustos 2000 İÇ DENETİM, STANDARTLARI VE MESLEĞİN YENİ

Detaylı

Kurumlar Vergisi Oranındaki Değişikliğin Hisse Senedi Getirileri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

Kurumlar Vergisi Oranındaki Değişikliğin Hisse Senedi Getirileri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi Kurumlar Vergisi Oranındaki Değişikliğin Hisse Senedi Getirileri Üzerindeki Etkisinin Serkan Yılmaz KANDIR * Soner YAKAR ** Özet Çalışmanın amacı, kurumlar vergisinde indirim öngören açıklamanın hisse

Detaylı

9 Nisan 2007 A R A Ş T I R M A

9 Nisan 2007 A R A Ş T I R M A 9 Nisan 2007 A R A Ş T I R M A IMKB100 endeksi yõl başõndan bugüne YTL bazõnda %17, ABD dolarõ bazõnda ise %22 oranõnda artarak 45,889 değerine ulaşmõştõr. Her ne kadar Türkiye de 16 Nisan da başlayacak

Detaylı

SINIRLANDIRILMASI * mevcuttur. Ama konu, devlet gücünün sõnõrlandõrõlmasõ ile ilgili olduğundan, bu yayõnlarõn

SINIRLANDIRILMASI * mevcuttur. Ama konu, devlet gücünün sõnõrlandõrõlmasõ ile ilgili olduğundan, bu yayõnlarõn TÜRKİYE DE İÇ BORÇ SORUNU VE İÇ BORÇLARIN SINIRLANDIRILMASI * Ferhat Başkan ÖZGEN GİRİŞ İç borçlanma ile ilgili yazõlanlara ve bu konuda yetkililerin görüşlerine bakõldõğõnda, Türkiye de iç borç sorununun

Detaylı

ARBİTRAJ FİYATLAMA MODELİ (Arbitrage Pricing Model)

ARBİTRAJ FİYATLAMA MODELİ (Arbitrage Pricing Model) ARBİTRAJ FİYATLAMA MODELİ (Arbitrage Pricing Model) Hakan GÜÇLÜ İstanbul, Nisan 2006 www.hakanguclu.com 1. GİRİŞ Finans literatürün de varlıkların getirilerindeki değişimi açıklamaya yönelik iki temel

Detaylı

ULUSAL MÜŞTERİ MEMNUNİYET İNDEKSLERİ

ULUSAL MÜŞTERİ MEMNUNİYET İNDEKSLERİ ULUSAL MÜŞTERİ MEMNUNİYET İNDEKSLERİ Ali Türkyõlmaz* Coşkun Özkan** *Fatih Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, 34900 Büyükçekmece İstanbul E-mail:aturkyilmaz@fatih.edu.tr **İstanbul Teknik Üniversitesi,

Detaylı

MEVCUT DURUM VE POLİTİKALAR

MEVCUT DURUM VE POLİTİKALAR TÜRKİYE DEKİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELER MEVCUT DURUM VE POLİTİKALAR 1 İÇİNDEKİLER KULLANILAN KISALTMALAR LİSTESİ... ÖNSÖZ... DEĞERLENDİRME VE BAŞLICA ÖNERİLER... BÖLÜM 1 TÜRKİYE'DEKİ KÜÇÜK VE ORTA

Detaylı

ELEKTRONİK SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

ELEKTRONİK SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2559 ÖİK: 575 ELEKTRONİK SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2001 Ö N S Ö Z Devlet Planlama Teşkilatõ nõn Kuruluş ve Görevleri Hakkõnda 540 Sayõlõ Kanun

Detaylı

Hisse Senedi Verimini Etkileyen Bazı Şirket Özelliklerinin İMKB Şirketlerinde Test Edilmesi

Hisse Senedi Verimini Etkileyen Bazı Şirket Özelliklerinin İMKB Şirketlerinde Test Edilmesi 15 Hisse Senedi Verimini Etkileyen Bazı Şirket Özelliklerinin İMKB Şirketlerinde Test Edilmesi Özet Serpil CANBAŞ 1 Serkan Yılmaz KANDIR 2 Ahmet ERİŞMİŞ 3 1 Prof. Dr., Çukurova Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme

Detaylı

KOSGEB STRATEJİK PLANI ( 2008 2012 )

KOSGEB STRATEJİK PLANI ( 2008 2012 ) KOSGEB Stratejik Planı KOSGEB STRATEJİK PLANI ( 2008 2012 ) KOSGEB Stratejik Planı BAKAN SUNUŞU Ülke ekonomisinin can damarõ olan küçük ve orta ölçekli işletmeler; işsizliğe getirdiği çözümler ve bölgesel

Detaylı

2002 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI

2002 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2002 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI ANKARA AĞUSTOS 2002 (Yüksek Planlama Kurulu nun 14 Ağustos 2002 tarih ve 2002/76 sayõlõ Kararõyla kabul edilmiştir) 2002 Yõlõ Katõlõm Öncesi

Detaylı

Yrd.Doç.Dr.Mehmet CİHANGİR * Yrd.Doç.Dr.Tuğrul KANDEMİR **

Yrd.Doç.Dr.Mehmet CİHANGİR * Yrd.Doç.Dr.Tuğrul KANDEMİR ** Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2010, C.15, S.1 s.257-296. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2010,

Detaylı

Koray KAYALIDERE Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 45030, Manisa, Türkiye koray.kayalidere@cbu.edu.tr

Koray KAYALIDERE Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 45030, Manisa, Türkiye koray.kayalidere@cbu.edu.tr Hisse Senedi Piyasasında Muhasebe Bilgilerinin Rolü: İMKB-Mali Sektör Üzerine Bir Uygulama The Role of Accounting Information in the Stock Market: An Examination on ISE-Financial Sector Koray KAYALIDERE

Detaylı