ÖĞ R ENME HEDEFLER İ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖĞ R ENME HEDEFLER İ"

Transkript

1

2 ÖĞ R ENME HEDEFLER İ S u n u m s o n u n d a k a t ı l ı m c ı la r ı n ; n fe k s iy o n k o n tr o l h e m ş ir e le r in in s o r u m lu lu k a la n la r ı h a k k ı n d a b ilg ile n m e s i, E n fe k s iy o n k o n tr o l h e m ş ir e le r in in iç in d e k i g ö r e v le r in i fa r k e tm e s i, E k o m ite n fe k s iy o n k o n tr o l h e m ş ir e le r in in g ö r e v in i y ü r ü tü r k e n y a ş a n a b ile c e k s o r u n la r a y ö n e lik ç ö z ü m ö n e r ile r i s u n m a s ı h e d e fle n m e k te d ir. E

3 İÇ E R İK Enfeksiyon kontrol hemşireliğinin tarihsel gelişimi Enfeksiyon kontrol komitesinin görevleri Enfeksiyon kontrol ekibinin görevleri Enfeksiyon kontrol hemşirelerinin görevleri Sorunlar Öneriler

4 E nfek s iyo n K ontrol H em ş ireliğ i F lo r a n c e N ig h tin g a le ( ) E n f ek si y o n k o n tr o l h em şi r el i ği n i n i l k i k ab u l ed i l m ek ted i r K ı r ı m sav a şı n d a Ü sk ü d ar S el i m i y e K ışl as ı n d a 2 y ı l g ö r ev y ap m ış v e sav a ştan d ah a f az l a ask er i n k ö tü h i j y en k o şu l l ar ı n ed en i y l e h astan ed e ö l d ü ğü n ü i sp atl am ışt ı r. (i l k i st ati st i k ) H astan e h em şi r el er i n d e b u l a şı c ı h astal ı k l ar d an ö l ü m l er i n si v i l h al k tan k at d ah a y ü k sek o l d u ğu n u g ö ster m i ş. N o tes o n H o sp i tal s ad l ı k i tab ı d ü n y a l i ter at ü r ü n d e h astan e en f ek si y o n l ar ı n ı n h em şi r e t ar af ı n d an sü r v ey an s ı k o n u su n d a i l k k ay n ak k i tap. (D o ğan ay 2004, Jen n er an d W i l so n 2000 ).

5 Enfeks iyon K ontrol Hemş ireliğ i l er d e h astan e en f ek si y o n l ar ı n ı n k o n tr o l ü r esm i b i r d i si p l i n h al i n e g el m ey e b a şl am ış y ı l ı n d a İn g i l ter e d e i l k k ez en f ek si y o n k o n tr o l h em şi r esi k av r am ı o r tay a ç ı k m ış y ı l ı n d a İn g i l ter e d e en f ek si y o n k o n tr o l h em şi r esi n i n tek g ö r ev i n i n h astan e en f ek si y o n l ar ı n ı ö n l em ek o l d u ğu p r en si b i b en i m sen m i şti r tar i h l i v e say ı l ı R esm i G az ete d e yataklı tedavi kurumları enfeksiyon kontrol yönetmeliği y ay ı m l an m ışt ı r.

6

7 Y ataklı Tedavi K urumları Enfeksiyon K ontrol Y önetmeliği R esmi G azete: 11 Ağustos Bİ R İ NC İ BÖL ÜM Amaç, K apsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç M adde 1 B u Y ö n et m el i ği n am ac ı ; y at ak l ı t ed av i k u r u m l ar ı n d a sa ğl ı k h i z m et l er i i l e i l i şk i l i o l ar ak g el i şen en f ek si y o n h ast al ı k l ar ı n ı ö n l em ek v e k o n t r o l al t ı n a al m ak, k o n u i l e i l g i l i so r u n l ar ı tesp i t et m ek, ç ö zü m ü n e y ö n el i k f aal i y et l er i d ü zen l ey i p y ü r ü tm ek v e y at ak l ı t ed av i k u r u m l ar ı d ü z ey i n d e al ı n m as ı g er ek en k ar ar l ar ı g er ek l i m er c i l er e i l et m ek ü z er e, en f ek si y o n k o n tr o l k o m i t esi t eşk i l i i l e b u k o m i ten i n ç al ışm a şek l i n e, g ö r ev, y et k i v e so r u m l u l u k l ar ı n a i l i şk i n u sû l v e esasl ar ı d ü z en l em ek t i r. K apsam M adde 2 B u Y ö n etm el i k ; k am u k u r u m v e k u r u l u şl ar ı i l e ö zel sek t ö r e ai t b ü tü n y at ak l ı t ed av i k u r u m l ar ı n ı v e b u y atak l ı t ed av i k u r u m l ar ı n d a g ö r ev y ap an p er so n el i k ap sar. Dayanak

8 Madde 4 Bu Yönetmelikte geçen; Enfeksiyon Kontrol Hekimi: Yataklı tedavi kurumlarında, enfeksiyon kontrol komitesinin kararları doğrultusunda hastane enfeksiyon kontrol programlarının oluşturulmasında ve uygulanmasında görev alan enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanını, Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi: Yataklı tedavi kurumlarında, enfeksiyon kontrol komitesinin kararları doğrultusunda hastane enfeksiyon kontrol programlarının uygulanmasında görev alan hemşireyi,

9 İK İN C İ B ÖLÜ M E nfek s iyo n K o ntro l K om ites inin T eş k ili, Ç a lış m a Ş ek li, G örev, Y etk i, S o rum luluk la rı ve Fa a liyet A la nla rı E n f ek si y o n K o n tr o l K o m i tel er i H astan el er d e, h astan e en f ek si y o n l ar ı i l e i l g i l i so r u l ar ı n tesp i t ed i l m esi n d e, B u so r u n l ar ı n ç ö z ü m ü i ç i n al ı n m as ı g er ek en ö n l em l er i n b el i r l en m esi, u y g u l an m as ı v e d en eti m i n d e ak ti f o l ar ak g ö r ev y ap an, H astan el er i n f ar k l ı b i r i m l er i n d en tem si l c i l er i n y er al d ığı k u r u l l ar d ı r. (A k ç ay v e ar k. 2003, B u l u t 2001, K ö se v e ar k. 2000, W i l k e v e G ü n d e ş 2001, H u sk ı n s et al 2004, E r t ek 2008, İn an 2005).

10 M adde 5- ENFEK Sİ Y ON K ONTR OL K OM İ TESİ ÜY EL ER İ H astan e M üdürü E c z an e S o r u m l u su E n f ek si y o n H astal ı k l ar ı v e K linik M ik robiy oloji K l i n i ği v ey a A n ab i l i m D al ı T em si l c i si M ik robiy oloji v e K linik M ik robiy oloji L ab o r atu v ar ı T em si l c i si B a şh ek i m Y ar d ı m c ı s ı / D ek an Y ar d ı m c ı s ı B a şh em şi r e/ H em şi r el i k H i z m etl er i M üdürü E NFEK Sİ Y ON K ONTR OL HE K İ M İ ENFEK Sİ Y ON K ONTR OL EK İ Bİ C er r ah i T ı p B ilim D al l ar ı n d an T er c i h en G en el C er r ah i U z m an ı D ah i l i T ı p B i l i m D al l ar ı n d an T er c i h en İç H astal ı k l ar ı E NFE K Sİ Y ON U z m an ı K ONTR OL HE M Şİ R E Sİ

11 H astan e en f ek si y o n u o r an l ar ı ar tt ı k ç a k o m i te ü y el er i ar as ı n d ak i b a ğ g ü ç l en m ek ted i r.

12 E nfek s iyo n K o ntro l K o m ites inin İ htiya ç la rının T em ini Enfeksiyon kontrol komitesinin F i z i k i m ek an, B i l g i say ar, T ek n i k d o n an ı m, P er so n el g i b i i h ti y aç l ar ı, A r aç -g er eç, sar f m al z em el er i Y atak l ı ted av i k u r u m u n u n i m k an l ar ı ö l ç ü sü n d e, Y ö n eti m tar af ı n d an k ar şı l an ı r.

13 E nfek s iyo n K o ntro l K o m ites inin Ç a lış m a Ş ek li M adde 6 E n f ek si y o n k o n tr o l k o m i tesi, en f ek si y o n k o n tr o l ü n d e en ü st k ar ar o r g an ı o l ar ak ç al ışı r v e d ü z en l i o l ar ak y ı l d a en az ü ç d ef a to p l an ı r. E n f ek si y o n k o n tr o l k o m i tesi n i n y ı l l ı k ç al ışm a r ap o r u, en f ek si y o n k o n tr o l ek i b i tar af ı n d an h az ı r l an ı r v e K o m i te d e g ö r ü şü l d ü k ten so n r a Y ö n eti m e su n u l u r.

14 M a dde 7 E nfek s iyo n k o ntro l k o m ites inin g ö rev, yetk i ve s o rum luluk la rı a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) E n f ek si y o n k o n tr o l p r o g r am ı b el i r l ey er ek u y g u l am ak, Y ö n eti m e v e i l g i l i b ö l ü m l er e b u k o n u d a ö n er i l er su n m ak, E n f ek si y o n k o n tr o l stan d ar tl ar ı n ı y az ı l ı h al e g eti r m ek, b u n l ar ı g er ek ti k ç e g ü n c el l em ek, D ev am l ı h i z m et i ç i e ği ti m v er i l m esi n i sa ğl am ak v e u y g u l am al ar ı d en etl em ek, S ü r v ey an s p r o g r am ı g el i şti r m ek v e ç al ışm al ar ı n ı n sü r ek l i l i ği n i sa ğl am ak, H ast an e en f ek si y o n u y ö n ü n d en, ö n c el i k ta şı y an b ö l ü m l er i sap tay ar ak v e b u l g u l ar a g ö r e h ar ek ete g eç er ek, h ast an e en f ek si y o n k o n t r o l p r o g r am ı i ç i n h ed ef l er k o y m ak, h er y ı l ı n so n u n d a h ed ef l er e n e ö l ç ü d e u l a şı l d ığı n ı d e ğer l en d i r m ek v e y ı l l ı k ç al ışm a r ap o r u n d a b u d e ğer l en d i r m el er e y er v er m ek, A n t i b i y o t i k, d ez en f ek si y o n, an ti sep si, ster i l i z asy o n ar aç v e g er eç l er i n, en f ek si y o n k o n tr o l ü i l e i l g i l i d i ğer d em i r b a ş v e sar f m al z em e al ı m l ar ı n d a, i l g i l i k o m i sy o n l ar a g ö r ü ş b i l d i r m ek ; g ö r ev al an ı i l e i l g i l i h u su sl ar d a, y at ak l ı ted av i k u r u m u n u n i n şaat v e t ad i l at k ar ar l ar ı i l e i l g i l i o l ar ak g er ek ti ği n d e Y ö n eti m e g ö r ü ş b i l d i r m ek, H ast al ar v ey a y atak l ı ted av i k u r u m u p er so n el i i ç i n teh d i t o l u ştu r an b i r en f ek si y o n r i sk i n i n b el i r l en m esi d u r u m u n d a, g er ek l i i n c el em el er i y ap m ak, i z o l asy o n ted b i r l er i n i b el i r l em ek, i z l em ek v e b ö y l e b i r r i sk i n v ar l ığı n ı n sap tan m as ı d u r u m u n d a, i l g i l i b ö l ü m e h asta al ı m ı n ı n k ı s ı tl an m as ı v ey a g er ek ti ği n d e d u r d u r u l m as ı h u su su n d a k ar ar al m ak, S ü r v ey an s v er i l er i n i v e ec z an ed en al ı n an an ti b i y o ti k tü k eti m v er i l er i n i d i k k ate al ar ak, an ti b i y o t i k k u l l an ı m p o l i t i k al ar ı n ı b el i r l em ek, u y g u l an m as ı n ı i z l em ek v e y ö n l en d i r m ek, S t er i l i z asy o n, an ti sep si v e d ez en f ek si y o n i şl em l er i n i n i l k el er i n i v e d ez en f ek tan l ar ı n seç i m i i l e i l g i l i st an d ar tl ar ı b el i r l em ek, stan d ar t l ar a u y g u n k u l l an ı m ı n ı d en etl em ek, Ü ç ay d a b i r o l m ak ü z er e, h astan e en f ek si y o n u h ı z l ar ı, etk en l er i v e d i r en ç p ater n l er i n i i ç er en sü r v ey an s r ap o r u n u h az ı r l am ak v e i l g i l i b ö l ü m l er e i l eti l m ek ü z er e Y ö n eti m e b i l d i r m ek, E n f ek si y o n k o n tr o l ek i b i tar af ı n d an h az ı r l an an y ı l l ı k f aal i y et d e ğer l en d i r m e so n u ç l ar ı n ı Y ö n et i m e su n m ak, E n f ek si y o n k o n tr o l ek i b i tar af ı n d an i l eti l en so r u n l ar v e ç ö z ü m ö n er i l er i k o n u su n d a k ar ar al m ak v e Y ö n eti m e i l etm ek E n f ek si y o n k o n tr o l k o m i tesi, g ö r ev al an ı i l e i l g i l i o l ar ak, g er ek l i g ö r d ü ğü d u r u m l ar d a ç al ışm a g r u p l ar ı o l u ştu r ab i l i r.

15 E nfek s iyo n K o ntro l K o m ites inin T em el S o rum luluğ u B i l i m sel esasl ar ç er ç ev esi n d e, y atak l ı ted av i k u r u m u n u n ö z el l i k l er i n e v e şar tl ar ı n a u y g u n b i r en f ek si y o n k o n tr o l p r o g r am ı u y g u l am ak t ı r. H er y ı l ı n so n u n d a en f ek si y o n k o n tr o l p r o g r am ı n d a y er al an h ed ef l er e n e ö l ç ü d e u l a şı l d ığı n ı d e ğer l en d i r m ek, Y ı l l ı k ç al ışm a r ap o r u n d a b u d e ğer l en d i r m el er e y er v er m ek z o r u n d ad ı r.

16 E nfek s iyon K ontro l P ro g ra m ı Enfeksiyon kontrol programının üç temel öğesi vardır: E tk i l i sü r v ey an s si stem i n i n g el i şti r i l m esi, H astan e en f ek si y o n r i sk i n i az al tm ay a y ö n el i k p o l i ti k al ar o l u ştu r u l m as ı, H astan e p er so n el i i ç i n sü r ek l i h i z m et i ç i e ği ti m p r o g r am l ar ı n ı n y ü r ü tü l m esi (D o ğan ay 2 004, Y ı l d ı r ı m 2000, yönetmelik).

17 E nfek s iyo n K o ntro l K o m ites inin Fa a liyet A la nla rı

18 E nfek s iyo n K o ntro l K o m ites inin K a ra rla rı M adde 9 E n f ek si y o n k o n tr o l k o m i tesi n c e al ı n an k ar ar l ar u y g u l an m ak ü z er e Y ö n eti m e i l eti l i r. B u k ar ar l ar, Y ö n eti m v e y atak l ı ted av i k u r u m u n u n b ü tü n p er so n el i i ç i n b a ğl ay ı c ı d ı r. B u k ar ar l ar a u y u l m am as ı h al i n d e d o ğac ak so n u ç l ar d an i l g i l i l er so r u m l u d u r.

19 Ü ÇÜ N CÜ BÖLÜ M E n f ek si y o n K o n tr o l E k i b i, E n f ek si y o n K o n tr o l H ek i m i, E n f ek si y o n K o n tr o l H em şi r esi n i n S eç i m i, G ö r ev, Y etk i v e S o r u m l u l u k l ar ı E n f ek si y o n H astal ı k l ar ı v e K linik M ik robiy oloji K l i n i ği v ey a A n ab i l i m D al ı T em si l c i si M ik robiy oloji v e K linik M ik robiy oloji L ab o r atu v ar ı T em si l c i si E NFE K Sİ Y ON K ONTR OL HE K İ M İ ENFEK Sİ Y ON K ONTR OL EK İ Bİ E NFE K Sİ Y ON K ONTR OL HE M Şİ R E Sİ

20 M adde 5- ENFEK Sİ Y ON K ONTR OL K OM İ TESİ ÜY EL ER İ H astan e M üdürü E c z an e S o r u m l u su B a şh ek i m Y ar d ı m c ı s ı / D ek an Y ar d ı m c ı s ı B a şh em şi r e/ H em şi r el i k H i z m etl er i M üdürü E NFE K Sİ Y ON K ONTR OL HE M Şİ R E Sİ ENFEK Sİ Y ON K ONTR OL EK İ Bİ C er r ah i T ı p B ilim D al l ar ı n d an T er c i h en G en el C er r ah i U z m an ı D ah i l i T ı p B i l i m D al l ar ı n d an T er c i h en İç H astal ı k l ar ı U z m an ı

21

22 M a dde 10 E nfek s iyo n k o ntro l ek ibinin g ö rev, yetk i ve s o rum luluk la rı: v er i l er i n i d e ğer l en d i r m ek, b ) P er so n el i n m esl e ğe b a ğl ı en f ek si y o n i l e i l g i l i r i sk l er i n i tak i p etm ek, k o r u y u c u t ı b b î ö n er i l er d e b u l u n m ak, g er ek l i d u r u m l ar d a b a ğışı k l am a v e p r o f i l ak si p r o g r am l ar ı n ı d ü z en l em ek v e u y g u l am ak ü z er e en f ek si y o n k o n tr o l k o m i tesi n e tek l i f te b u l u n m ak, c ) Y atak l ı ted av i k u r u m l ar ı n d ak i an ti b i y o ti k k u l l an ı m ı n ı i z l em ek, d ) S ter i l i z asy o n, an t i sep si v e d ez en f ek si y o n i şl em l er i n i d en etl em ek, e) H astan e tem i z l i ği, m u tf ak, ç am a şı r h an e v e at ı k y ö n eti m i i l k el er i n i b el i r l em ek v e d en et i m i n i y ap m ak, f ) Y ı l l ı k ç al ışm a ö n r ap o r u n u h az ı r l am ak v e en f ek si y o n k o n tr o l k o m i tesi n e su n m ak, g ) E n f ek si y o n k o n tr o l k o m i tesi n i n g ü n d em i n i b el i r l em ek v e sek r etar y as ı n ı y ü r ü tm ek. a) S ü r v ey an s

23 E nfek s iyo n k o ntro l hem ş ires i

24 A r a şt ır m a B el ç i k a d a y o ğu n b ak ı m ü n i tesi n d e g er ç ek l e şti r i l en b i r ç al ışm ad a, tam g ü n etk i n ç al ışan b i r en f ek si y o n k o n tr o l h em şi r esi say esi n d e 5 y ı l i ç er i si n d e en f ek si y o n o r an ı n ı n % 33 d o l ay ı n d a az al d ığı g ö z l en m i şti r.

25 E nfek s iyo n k o ntro l hem ş ires i M adde 13 B a şh em şi r el i k tar af ı n d an, ter c i h en y ü k sek o k u l m ez u n u, b i l g i say ar k u l l an m ay ı b i l en v e B ak an l ı k tar af ı n d an o n ay l an m ış en f ek si y o n k o n tr o l h em şi r el i ği ser ti f i k as ı n a sah i p h em şi r el er ar as ı n d an seç i l i r. E n f ek si y o n k o n tr o l k o m i tesi n e b a ğl ı o l ar ak ç al ışı r. H er i k i y ü z el l i y atak i ç i n b i r en f ek si y o n k o n tr o l h em şi r esi g ö r ev l en d i r i l m esi z o r u n l u d u r. E n az b e ş y ı l sü r e i l e b u g ö r ev i y ü r ü tü r. A y n ı n i tel i k l er i h ai z b i r h em şi r e g ö r ev l en d i r i l m ed en, b u g ö r ev l er i n i b ı r ak am az l ar. N ö b et h i z m etl er i d e d ah i l o l m ak ü z er e, en f ek si y o n k o n tr o l ü d ışı n d a i l av e b i r g ö r ev v er i l em ez.

26 Enfeksiyon Kontrol Hemşiresinin Ek Görevi Bulunma Durumu % ٤٥,٧ % ٤٤,٣ Ek Görevi Var Ek Görevi Yok

27 E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s in in T a şı m a s ı G e r e k e n N ite lik le r E n f ek si y o n k o n tr o l ü al an ı n d a u z m an o l m ak, E n f ek si y o n k o n tr o l ü n e i l g i l i o l m ak, M esl ek i g el i şi m e v e y en i l i k l er e aç ı k o l m ak, M esl ek te d en ey i m l i o l m ak, E ği ti m b ec er i l er i n e sah i p o l m ak, İl eti şi m v e h ab er l e şm e b ec er i l er i g el i şm i ş o l m ak, İç m o ti v asy o n u y ü k sek, P r o b l em ç ö z m ek, k en d i k ar ar l ar ı n ı u y g u l ay ab i l m ek, O r g an i z asy o n, l i d er l i k v e y ö n eti m y eten e ği, E k i p ç al ışm as ı n a y atk ı n l ı k, İy i b i r d an ışm an v e r eh b er o l m ak, H astan e m i sy o n u n a, p o l i ti k al ar ı n a, k al i te g ü v en l i ği n i sa ğl ay ı c ı st an d ar tl ar a h ak i m o l m ak. ( A r ı k 2007, K ay a 2000, K ö se v e ar k. 2000, S ar ı d o ğan 2007, Şah i n v e ar k ).

28 Madde 14 Enfeks iyon K ontrol Hemş ires inin G örevleri a) H astan e en f ek si y o n l ar ı sü r v ey an s ı n ı y ü r ü tm ek am ac ı y l a, m i k r o b i y o l o j i v e k l i n i k m i k r o b i y o l o j i l ab o r atu v ar ı n d an k ü l tü r so n u ç l ar ı n ı i z l em ek, g ü n l ü k k l i n i k z i y ar etl er i i l e i l g i l i h astal ar ı d e ğer l en d i r m ek, so r u m l u h ek i m v e h em şi r el er l e k o o r d i n asy o n sa ğl ay ar ak, h astan e en f ek si y o n u g el i şen y a d a g el i şm e i h ti m al i b u l u n an y en i v ak al ar ı sap tam ak, b u h astal ar ı en f ek si y o n r i sk i aç ı s ı n d an d e ğer l en d i r er ek g er ek l i ted b i r l er i n al ı n m as ı n ı sa ğl am ak, b ) T o p l an an sü r v ey an s v er i l er i n i n b i l g i say ar k ay ı tl ar ı n ı tu tm ak, c ) K l i n i k en f ek si y o n h ı z ı ar t ışl ar ı n ı v ey a b el i r l i m i k r o o r g an i z m al ar l a o l u şan en f ek si y o n l ar d ak i ar t ışı b el i r l em ek v e b u n l ar ı en f ek si y o n k o n tr o l h ek i m i n e b i l d i r m ek, d ) H astan e en f ek si y o n sal g ı n ı şü p h esi o l d u ğu n d a, b u n u n k ay n a ğı n ı ar am ay a v e so r u n u ç ö z m ey e y ö n el i k ç al ışm al ar a k at ı l m ak, e) E n az h af tad a b i r k ez en f ek si y o n k o n tr o l h ek i m i i l e b i r ar ay a g el er ek, ç al ışm al ar ı d e ğer l en d i r m ek, f ) B ö l ü m l er l e i l g i l i so r u n l ar ı en f ek si y o n k o n tr o l h ek i m i i l e b i r l i k te o b ö l ü m l er e i l etm ek, b u b ö l ü m l er i n k o n tr o l ted b i r l er i n i n o l u ştu r u l m as ı, u y g u l an m as ı v e d e ğer l en d i r i l m esi n e k at ı l ı m l ar ı n ı sa ğl am ak, g ) E n f ek si y o n k o n tr o l p r o g r am l ar ı n ı n g el i şti r i l m esi v e u y g u l an m as ı n d a g ö r ev al m ak, h ) Y atak l ı ted av i k u r u m u g en el i n d e en f ek si y o n k o n tr o l u y g u l am al ar ı n ı i z l em ek, ı ) Y atak l ı ted av i k u r u m u p er so n el i n e h astan e en f ek si y o n l ar ı v e k o n tr o l ü k o n u su n d a e ği ti m v er m ek ti r.

29 E nfeks iyon K ontrol Hemş ires inin G örevleri T am g ü n ç al ışan b i r en f ek si y o n k o n tr o l h em şi r esi z am an ı n ı n o r tal am a ; % 40 ı n ı S ü r v ey an s % 30 u n u E ği ti m v e D an ışm an l ı k % 30 u n u H ab er l e şm e v e r ap o r etm e, p o l i ti k a v e p r o sed ü r l er i n g el i şti r i l m esi h i z m etl er i ar as ı n d a g eç i r m ek ted i r

30 S ürveya ns Sürveyansı C DC h al k sa ğl ığı u y g u l am al ar ı n ı n p l an l an m as ı v e g el i şti r i l m esi n e tem el o l u ştu r ac ak sa ğl ı k v er i l er i n i n sü r ek l i v e d ü z en l i o l ar ak to p l an m as ı, an al i z i v e y o r u m u n u n y ap ı l ar ak g er ek l i y er l er e v e k i şi l er e b i l d i r i l m esi o l ar ak i f ad e etm ek ted i r. E tk i l i b i r sü r v ey an s p r o g r am ı i ç i n E n f ek si y o n k o n tr o l h em şi r esi tar af ı n d an y ü r ü tü l en i l er i y e d ö n ü k (p r o sp ek ti f ) sü r v ey an s ı ö n er m ek ted i r. (K ay a 2000, K ö se v e ar k. 2000, E r b ek ta ş 2004, E r o l 2008).

31 S ürveya ns S ü r v ey an s so n u c u n d a h astan e en f ek si y o n u tesp i t ed i l en h asta, en f ek si y o n b i l d i r i m f o r m u n a k ay ı t ed i l i r. B u f o r m u n d o l d u r u l m as ı v e b i l g i say ar k ay ı tl ar ı en f ek si y o n k o n tr o l h em şi r esi n i n so r u m l u l u ğu n d ad ı r. K ay ı tl ar so n u n d a i stati sti k sel an al i z l er y ap ı l ar ak h astan e g en el i v e ser v i sl er b az ı n d a h astan e en f ek si y o n u h ı z so n u ç l ar ı el d e ed i l i r v e en f ek si y o n k o n tr o l k o m i tesi n e su n u l ar ak tar t ışı l ı r. K o m i ted e al ı n an k ar ar l ar a g ö r e r ap o r l ar d ü z en l en i r. S er v i sl er l e y az ı l ı v e sö z l ü i l eti şi m e g eç i l er ek en f ek si y o n h ı z so n u ç l ar ı y l a b i r l i k te h az ı r l an an r ap o r l ar i l eti l er ek g er i bildirim de bulunulur. S ü r v ey an s so n u ç l ar ı n d an el d e ed i l en b i l g i l er h i z m et i ç i e ği ti m p r o g r am ı n d a d a k u l l an ı l ır. (I şı k v e A k al ı n , A n d r u s et al. 2007, E r o l 2008 ).

32 H a berleş m e ve R a po r E tm e Bütün kliniklere ilişkin hastane enfeksiyonları oran ve eğilimlerinin hastane geneline topluca bildirimi; K l i n i k l er i n k en d i d u r u m l ar ı n ı, H astan en i n g en el d u r u m u n a b en z er n i tel i k tek i d i ğer k l i n i k l er e g ö r e k ar şı l a şt ı r ı l m as ı n ı, O l u m l u b i r r ek ab et o r tam ı n ı n o l u şm as ı n ı, K l i n i k l er i n h astan e en f ek si y o n l ar ı n ı n ö n l en m esi k o n u su n d a d ah a d i k k atl i d av r an ı l m as ı n ı, E n f ek si y o n k o n tr o l k o m i tel er i tar af ı n d an al ı n an ö n l em l er e u y u m u n ar t ı r ı l m as ı n ı sa ğl am ak tad ı r. (h tt p ://w w w.say i st ay.g o v.t r /r ap o r /r ap o r 3.asp?i d = 76, , K ar ab ey 2003).

33 H a berleş m e ve R a po r E tm e E nfeksiyon kontrol hemşiresi günlük çalışma temposunda; K l i n i k l er d e g ö r ü l en en f ek si y o n h ı z l ar ı n d ak i ar t ışı n f ar k ı n a v ar ı l m am a r i sk i n e k ar şı h ek i m l er i u y ar ab i l m el i, H er d ü z ey d e sa ğl ı k p er so n el i i l e i l eti şi m k u r ar ak en f ek si y o n k o n tr o l p r o sed ü r l er i n e u y u m u d en etl ey eb i l m el i, G ö z l em l ed i ği d u r u m l ar ı d e ğer l en d i r eb i l m el i, K l i n i k l er e etk i l i b i r g er i b i l d i r i m d e b u l u n ab i l m el i d i r. (Şah i n v e ar k. 2003, K ay a 2000, K ö se v e ar k. 2000, E r b ek t a ş 2004, E r o l 2008, E r en 2006).

34 G eri B ildirim Bi r ey i n d av r an ışl ar ı n ı n b i r h ed ef e y ö n el m esi n i, Am aç l ar a k o l ay l ı k l a u l a şı l m as ı n ı, H ab er l e şm e i l e i sten en h ed ef e n e ö l ç ü d e u l a şı l d ığı n ı k o n tr o l etm ey i, G er ek en d ü z el ti c i ö n l em l er i n al ı n m as ı sa ğl ar.

35 ARAŞTIRMA G er i b i l d i r i m i n k u l l an ı l d ığı T i b b al s J. ı n ç al ışm as ı n d a p ed i atr i k y o ğu n b ak ı m ü n i tesi n d e g ö z l em i y ap ı l an sa ğl ı k p er so n el i n e, el y ı k am a v e el y ı k am am a s ı k l ığı d ü z en l i p er i y o tl ar l a d u y u r u l m u ştu r. G ö z l em i y ap ı l an sa ğl ı k p er so n el i n i n h asta i l e tem as etm ed en ö n c ek i el y ı k am a o r an ı % 1 2 d en % 32 y e ç ı k m ış, p er f o r m an s g er i b i l d i r i m i s ı r as ı n d a % 63.8 e k ad ar y ü k sel m i ş, an c ak g er i b i l d i r i m i n k esi l m esi n d en so n r a % 54.6 y a g er i l em i şti r. (Özcan 2005)

36 E Ğ İTİM E n f ek si y o n k o n tr o l p r o g r am ı n ı n en ö n em l i b i l e şen i, etkili bir eğitim programıdır. E n g en i ş an l am ı y l a e ği ti m, y a şam ı k o l ay l a şt ı r ı c ı d av r an ışl ar a sah i p o l m ak i ç i n g er ek en b i l g i, b ec er i v e tu tu m l ar ı ed i n m e sü r ec i o l ar ak tan ı m l an ab i l i r. B u sü r eç te ö z el l i k l e; d e ğer l er, i n an ç l ar v e tar z l ar d i z i si o l an tu tu m u n k az an d ı r ı l m as ı b ü y ü k ö n em ta şı r ( U y ar 2005, B ar u t ç u g i l, 2002, Şah i n v e ar k 2003).

37 E nfek s iyon K o ntro l E ğ itim inin A m a c ı E n f ek si y o n k o n tr o l sü r ec i n d e b a şar ı sa ğl am ak i ç i n ; U y g u l am al ar ı i r d el em ek, G er ek l i b i l g i l er e sah i p o l m ak, V ar o l an b i l g i l er i taz el em ek, A m ac a u y g u n d av r an ış b i ç i m l er i o l u ştu r m ak Y an l ış d av r an ış b i ç i m l er i n i d e ği şti r m ek ti r.

38 E Ğ İT İM A r a şt ı r m al ar, h astan e en f ek si y o n l ar ı n ı n k o n tr o l ü n d e tek b a şı n a e ği ti m i n y eter l i o l m ad ığı n ı, e ği ti m f aal i y etl er i n i n p l an l an m as ı g er ek ti ği n i, o r tay a ç ı k ar m ışt ı r. G ö r ev i n g er ek ti r d i ği d av r an ış Per so n el i n sah i p o l d u ğu d av r an ış E ği ti m g er ek si n i m i (Ö z c an 2005, U y er 1 993).

39 E Ğ İT İM S a ğl ı k h i z m eti n d e ç al ışan l ar ı n tü m ü, en f ek si y o n k o n tr o l al an ı n d ak i b i l i m sel y en i l i k l er i, tek n o l o j i k y en i l i k l er i n g eti r d i ği y en i b ec er i l er i ö ğr en m ek z o r u n d ad ı r. A B D d e O S H A v e JC A H O h astan e en f ek si y o n l ar ı n ı ö n l em ed e r u ti n v ey a stan d ar t h i z m et i ç i e ği ti m l er i n y an ı n d a y en i l i k ç i e ği ti m y ak l a şı m l ar ı k u l l an m ay ı ö n er m ek ted i r. C B I C, sa ğl ı k p r o f esy o n el l er i i ç i n b i l g i l er i n stan d ar d i z e o l m as ı, ö l ç ü l eb i l i r o l m as ı v e h al k sa ğl ığı n ı k o r u y ab i l i r o l m as ı k o n u su n a d i k k at ç ek m ek ted i r. H astan ed e ç al ışan l ar ı n er i şk i n l er o l m as ı n ed en i y l e er i şk i n e ği ti m i i l k el er i n e v e ak ti f ö ğr en m e y ö n tem l er i n e u y u l m as ı g er ek m ek ted i r. ( H o f f m an n an d C l o n t z 2004, U y ar 2005, B u l u t 2001, A ç ı k g ö z 2006).

40 ARAŞTIRMA C o l o b r o v e ar k ad a şl ar ı n ı n y ap t ı k l ar ı ç al ışm ad a i k i n c i s ı n ı f t ı p ö ğr en c i l er i n d e en f ek si y o n k o n tr o l e ği ti m i n i n etk i n l i ği n i ar a şt ı r ı l m ış; teo r i k b i l g i, d em o str ati f el y ı k am a, d el i c i k esi c i al etl er l e al ı n ac ak ö n l em l er ö ğr eti l m i şti r. E ği ti m ö n c esi v e e ği ti m so n r as ı test u y g u l an m ışt ı r. B u ç al ışm ad a, e ği ti m b a şar ı l ı b u l u n m u ş v e b i l g i d ü z ey i n d ek i ar tm an ı n, d av r an ış d e ği şi k l i ği n i d e b i r l i k te g eti r d i ği, en f ek si y o n o r an l ar ı n ı n d ü ştü ğü sap tan m ışt ı r.

41 E Ğ İT İM E n f ek si y o n k o n tr o l h em şi r esi n i n h az ı r l ad ığı e ği ti m p r o g r am ı ; O r y an tasy o n e ği ti m i, H i z m et i ç i e ği ti m, H asta e ği ti m i n i k ap sar H i z m et i ç i e ği ti m p r o g r am ı n ı n y an ı n d a g er ek ti ği n d e b i r i m l er e, mesl ek g r u p l ar ı n a y ö n el i k (T em i z l i k, M u tf ak, Ç am a şı r h an e h i z m etl er i v.b.,) ö z el e ği ti m l er şek l i n d e d e v er i l m el i d i r. (H o f f m an n an d C l o n tz 2004, A y d ı n 2005).

42 T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ENFEKSİYON KOMİTESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI Doküman No: ENF-PL.01 Yayım Tarihi: Revizyon No: Revizyon Tarihi Sayfa No: KONU: AMAÇ: EĞİTİCİLER: YER: KATILIMCILAR: TARİH: SÜRE: HEDEFLER İÇERİK SÜRE YÖNTEM/TEKNİK ARAÇ/GEREÇ 00-1/1 DEĞERLENDİRME

43 Has ta ve Yakınlarının Eğ itimi S a ğl ı k B ak an l ığı Y atak l ı T ed av i K u r u m l ar ı K u r u m sal K al i tey i G el i şt i r m e v e P er f o r m an s D e ğer l en d i r m e Y ö n er g esi i n d e en f ek si y o n k o n t r o l ü v e ö n l em e k o n u su n d a, h asta v e y ak ı n l ar ı n ı n e ği ti m al m as ı n ı n sa ğl an m as ı g er ek ti ği b el i r ti l m i şti r. Y ö n etm el i k te h asta v e y ak ı n l ar ı n ı n e ği ti m d en sö z ed i l m em i şti r. (h tt p ://w w w.say i stay.g o v.t r /r ap o r /r ap o r 3.asp?i d = 76, , H o f f m an n an d C l o n t z 2004, R an k i n an d 2001 ). S t al l i n g s

44 ADI-SOYADI: T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi HASTA İZOLASYONU TAKİP FORMU TC. KİMLİK NO: DOĞUM TARİHİ: [ ] SOLUNUM İZOLASYONU [ ] DAMLACIK İZOLASYONU İZOLASYON TARİHİ BAŞLANGIÇ: BİTİŞ : [ ] TEMAS İZOLASYONU [ ] YÜKSEK RİSKLİ HASTALARIN İZOLASYONU [ ] SIKI TEMAS İZOLASYONU [ ] STANDART İZOLASYONU HASTADA ÜREYEN MİKROORGANİZMA ÜREDİĞİ MATERYAL TANI: CİNSİYETİ: İNFEKSİYON KOLONİZASYON BABA ADI: ODA: TEK: [ ] COHORTİNG: [ ] DİĞER(Açıklayınız): [ ] TARİH ORTAK CİHAZ KULLANILDI ELDİVEN KULLANILAN CİHAZ İSİMLERİ İZOLASYON ÖNLEMLERİ UYGUNLUĞU MASKE ÖNLÜK EL HİJYENİ HASTA VE ÇALIŞANA EĞİTİM VEREN ADI SOYADI: EĞİTİM TARİHİ: İMZA: EĞİTİME KATILAN ADI SOYADI GÖREVİ VE İMZASI DİĞER İMZA 1.GÜN.../.../ GÜN 2.GÜN SABAH.../.../200. ÖĞLE 3.GÜN AKŞAM.../.../ GÜN ORTAM YÜZEYİNİN DEZENFEKSİYONU SAĞLANDI 3. GÜN 4. GÜN 5. GÜN 6. GÜN 7. GÜN

45 T o plum un H a s ta ne E nfek s iyo nla rı K o nus unda E ğ itim i H asta v e y ak ı n l ar ı n a h astan el er d e y ap ı l an b i l g i l en d i r m e y an ı n d a ü l k e ç ap ı n d a tü m to p l u m u n h astan e en f ek si y o n l ar ı k o n u su n d ak i b i l i n ç sev i y esi n i n y ü k sel ti l m esi n i n u l u sal sa ğl ı k p o l i ti k as ı n ı n b i r p ar ç as ı h al i n e g eti r i l m esi g er ek l i d i r. S a ğl ı k E ği ti m i G en el M ü d ü r l ü ğü H al k ı n S a ğl ı k B i l i n c i n i G el i şti r m e D ai r e B a şk an l ığı n a y asal o l ar ak g ö r ev l er v er i l m i şti r. (h ttp ://w w w.say i stay.g o v.tr /r ap o r /r ap o r 3.asp?i d = 7 6, , H o f f m an n an d C l o n tz 2004, A y k u t, C ey h an, Ç eti n k ay a, G ü n, G ü n ay, Ö z tü r k v e Ö z tü r k ).

46 Enfeksiyon Kontrol Hemşirelerinin Güçlük Yaşadığı Alanların Dağılımı

47

48 Sürveyans Yaparken Hekimlerle İletişim Güçlüğü Yaşama 42% Güçlük Yaşayan 58% Güçlük Yaşamayan

49 D Ö R D Ü N CÜ BÖ LÜ M Ç e ş itli v e S o n H ü k ü m le r B ildirim ler M adde 15 Y ö n eti m, h astan e en f ek si y o n h ı z l ar ı v e sü r v ey an s so n u ç l ar ı n ı i ç er en y ı l l ı k f aal i y et r ap o r u n u, h er y ı l en g eç Şu b at ay ı n ı n so n u n a k ad ar B ak an l ığa b i l d i r i r. M adde 17 En f ek si y o n k o n tr o l stan d ar tl ar ı n ı i ç er en k ı l av u z l ar, B ak an l ı k ç a b u Y ö n etm el i ği n y ay ı m ı n d an i ti b ar en en g eç al t ı ay i ç er i si n d e ç ı k ar ı l ac ak o l an g en el g e i l e d ü z en l en i r. M adde 18 B u Y ö n etm el i k h ü k ü m l er i n i n y ü r ü tü l m esi n d e d o ğac ak ter ed d ü tl er i g i d er m ey e B ak an l ı k y etk i l i d i r. Y ö n etm el i k h ü k ü m l er i n e ay k ı r ı h ar ek et ed i l m esi h al i n d e g en el h ü k ü m l er ç er ç ev esi n d e i l g i l i l er h ak k ı n d a i şl em y ap ı l ı r.

50 ÖN E R İLE R : Çal ışan l ar ı n en f ek si y o n k o n tr o l ö n l em l er i n e k ar şı d u y ar l ı l ığı n ı n ar tt ı r ı l m as ı, En f ek si y o n k o n tr o l stan d ar tl ar ı n ı i ç er en k ı l av u z l ar ı n d ü z en l en m esi, E n f ek si y o n K o n tr o l K o m i tesi ü y el er i n e sek r eter i n ek l en m esi, En f ek si y o n k o n tr o l h em şi r el i ği n e y ö n el i k y ay ı n l ar ı n ar tt ı r ı l m as ı, En f ek si y o n k o n tr o l h em şi r esi n i n e ği ti m i v e e ği ti m m er k ez l er i n i n ar t ı r ı l m as ı, Bi l g i v e p ay l a şı m am aç l ı to p l an t ı l ar d ü z en l en m esi, Maa şı n ı n i y i l e şti r i l m esi

51

3-P C ile h a b e r le şm e y e u y g u n b ir a r a b ir im. (IS A, P C I, U S B g ib i )

3-P C ile h a b e r le şm e y e u y g u n b ir a r a b ir im. (IS A, P C I, U S B g ib i ) M O D E M N E D İR : M o d u la to r -D e m o d u la to r k e lim e le r in in k ıs a ltm a s ı M O D E M. Y a n i v e r ile r i s e s s in y a lle r in e s e s s in y a lle r in i v e r ile r e d ö n

Detaylı

İ İ Öğ ş İ İİ ğ ş ş Öğ ş İş Öğ İ ş İ İşİ ğ ç ğ ş ğ

İ İ Öğ ş İ İİ ğ ş ş Öğ ş İş Öğ İ ş İ İşİ ğ ç ğ ş ğ Ö Ğ ş ğ Ğ Ğ ğ İ İ Öğ ş İ İİ ğ ş ş Öğ ş İş Öğ İ ş İ İşİ ğ ç ğ ş ğ İ İ İ İ Ğ İ İ İş İ ş İ İ İ İş İ Öğ ş İ ş İ İ ş ş ç ş ş ş ş ğ ş ğ ş ş Öğ ş ş ğ ğ ş ğ ş ş ğ ğ ş ç ş Öğ ş ş ğ Öğ ş ç ş Öğ ş ş ş ğ ç ş ç ş ş

Detaylı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı Üç Şiir Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı N â z ı m H i k m e t (Se la nik, 14 Ocak 1902 Mos ko va, 3 Ha zi ran 1963) Bah ri ye M e kt eb i n i b it i rd i (1919 ), H am id iy e K r uvaz ör

Detaylı

ı ı ı ıı ıı ıı ı ı ı ğ ş ı

ı ı ı ıı ıı ıı ı ı ı ğ ş ı Ü Ğ Ş ö İ Ş ç ç Ğ ç ö Ü Ü Ş ö Ö ç ç ğ ö ö ğ ö İ Ş ğ ğ ç ö Ü ğ Ç Ö İ ğ ğ ğ Ş ö ç ç ö ö ç ö Ü İ İ ö ö ç «ğ Ü Ş ğ ö ğ ç ğ ç ö ç ç ç ç ö ö ö ç ç ç ö ç ö İ ö Ü ö ğ Ü Ş Ü Ş ö ç ç İŞ ğ ğ ğ ö İŞ ö İ Ü İ İ İ İ

Detaylı

ö ğ ğ ğ ö ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ İ ğ ö ğ ğ ğ İ ğ ğ ğ ğ ö ö ö ğ ğ ğ ö ö

ö ğ ğ ğ ö ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ İ ğ ö ğ ğ ğ İ ğ ğ ğ ğ ö ö ö ğ ğ ğ ö ö İ ğ ö ö İ ğ ğ ğ ö İ ö İ İ ö İ İ ğ İ İ ğ ğ ğ ö ğ ğ ğ ö ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ İ ğ ö ğ ğ ğ İ ğ ğ ğ ğ ö ö ö ğ ğ ğ ö ö İ ö ğ İ ö ö ğ ö ğ ğ ğ İ İğ ö ğ ğ ğ ğ ğ ö ğ ğ ğ ğ ğ ö ğ ö ö ğ ö ğ ğ ğ ğ ğ Ş ö ö Ş ğ ğ ğ ğ ğ ğ

Detaylı

üü Ü ğü Ş ü ğ Ü ğ ğ ğ ğ ğ ü Ç ü ü ğü ü ç ü ğ ü ü Ş ğ ğ ğ ü ü

üü Ü ğü Ş ü ğ Ü ğ ğ ğ ğ ğ ü Ç ü ü ğü ü ç ü ğ ü ü Ş ğ ğ ğ ü ü ğ Ü Öğ ğ ğ Ç Ü Ş Ç ğ Ç Ş ü ü üğü ü ğ ç ü ü ü ü Ü Öğ ü ğ ü ü ü ğ ç ü üş üü Ü ğü Ş ü ğ Ü ğ ğ ğ ğ ğ ü Ç ü ü ğü ü ç ü ğ ü ü Ş ğ ğ ğ ü ü Ş ğ ç ğ ğ Ş ü Öğ ğ ğ Ç Ş ğ ç Ş ü ü ç Ş ğ ğ ğ Ö ü ü Ş ğü ç ç ğ Ş ü ğ ğ

Detaylı

H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E. E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i

H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E. E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i H ip o k r a t (M.Ö. 4 6 0-3 7 0 ) Ö n c e lik le z a r a r v e r m e 2 F lo r e

Detaylı

İ ğ ğ çö Ç ç ö ğ ğ çö ç ö ö Ö ğ ö ğ ç ğ ç Ü İ İ Üİ ö ğ ö ö ğ öğ ğ ğ İ ğ ç ğ ö İ ğ öğ öğ öğ öğ ç ğ ğ Ü

İ ğ ğ çö Ç ç ö ğ ğ çö ç ö ö Ö ğ ö ğ ç ğ ç Ü İ İ Üİ ö ğ ö ö ğ öğ ğ ğ İ ğ ç ğ ö İ ğ öğ öğ öğ öğ ç ğ ğ Ü ö ç ö ç ç ç ç ö ğ ö ç ç İ ğ İ ğ ö İ ğ ö İ İ ğ ğ çö Ç ç ö ğ ğ çö ç ö ö Ö ğ ö ğ ç ğ ç Ü İ İ Üİ ö ğ ö ö ğ öğ ğ ğ İ ğ ç ğ ö İ ğ öğ öğ öğ öğ ç ğ ğ Ü ğ Ö ğ öğ ğ ğ ğ İ ğ ö ö Öğ ö ğ öğ ö Ö öğ ğ ğ ğ öğ ö İ ç ç

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

ö ğ ğ ğ Ü ğ Ş ö ö ğ ö ğ Ş ö Ş ğ Ş ğ ğ Ş Ş Ş Ü ö Ö Ş ö ö Ş Ö Ş ö ö ğ ğ ğ ğ ö ö Ş ö Ş Ş ö ğ ö ö ğ ğ ğ ğ ö

ö ğ ğ ğ Ü ğ Ş ö ö ğ ö ğ Ş ö Ş ğ Ş ğ ğ Ş Ş Ş Ü ö Ö Ş ö ö Ş Ö Ş ö ö ğ ğ ğ ğ ö ö Ş ö Ş Ş ö ğ ö ö ğ ğ ğ ğ ö Ğ Ğ ö ö ğ ğ ğ Ü ğ Ş ö ö ğ ö ğ Ş ö Ş ğ Ş ğ ğ Ş Ş Ş Ü ö Ö Ş ö ö Ş Ö Ş ö ö ğ ğ ğ ğ ö ö Ş ö Ş Ş ö ğ ö ö ğ ğ ğ ğ ö ö ö ö ğ ö ö ö ö ğ ö ğ Ş ğ Ö ö ğ ğ ğ ğ ö ğ ğ Ş Ü Ş ğ ğ «ö ğ ğ «ö ö ğ ö ğ ğ ö ğ ğ ö ö Ö Ö ÜŞ

Detaylı

DENKLEM KURMA PROBLEMLERİ

DENKLEM KURMA PROBLEMLERİ DENKLEM KURM İ SYI KESİR İ Örnek... : H a n g i s a yın ın d ö r t t e b i r i n i n 4 e k s i ğ i n i n 2 k a t ı 5 6 d ır? i r p r o b l e m i ç ö ze r k e n, s o r u d a ye r a l a n v e r i l e r i,

Detaylı

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi;

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi; S i s t e m - a t i k M e m b r a n K a p a k S i p a r i T a k i p v e Ü r e t i m T a k i p S i s t e m i ; T ü r k i y e l d e b i r i l k o l a r a k, t a m a m e n m e m b r a n k a p a k ü r e t

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRELERİNE YÖNELİK EĞİTİM FAALİYETLERİMİZ ÖZDEN DURUHAN İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ŞUBESİ

ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRELERİNE YÖNELİK EĞİTİM FAALİYETLERİMİZ ÖZDEN DURUHAN İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ŞUBESİ ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRELERİNE YÖNELİK EĞİTİM FAALİYETLERİMİZ ÖZDEN DURUHAN İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ŞUBESİ Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği 11.08.2005 R.G. Sayısı:25903

Detaylı

T. C. Ö Z G Ü L Ö Ğ R E N M E G Ü Ç L Ü Ğ Ü T A N I L I Ç O C U Ğ A S A H İ P

T. C. Ö Z G Ü L Ö Ğ R E N M E G Ü Ç L Ü Ğ Ü T A N I L I Ç O C U Ğ A S A H İ P T. C. İ S T A N B U L B İ L İ M Ü N İ V E R S İ T E S İ S O S Y A L B İ L İ M L E R E N S T İ T Ü S Ü P s i k o l o j i A n a b i l i m D a l ı - P s i k o l o j i Y ü k s e k L i s a n s P r o g r a m

Detaylı

ğ Ü ö ç ö Ü ö ğ ğ Ü ö Ü ç Ç ç ö ö ğ ç ç ö ö ç ö ö ğ ç ç ğ ğ ğ ö ğ ğ ç ğ ö ç ç ç ö ğ ğ ç ğ ö ğ ğ ğ ç ö Ü ç ö ö ğ Ç ö ğ ğ ö ç ğ ç ğ ö ç ç ğ ö ç ğ ğ ğ ç

ğ Ü ö ç ö Ü ö ğ ğ Ü ö Ü ç Ç ç ö ö ğ ç ç ö ö ç ö ö ğ ç ç ğ ğ ğ ö ğ ğ ç ğ ö ç ç ç ö ğ ğ ç ğ ö ğ ğ ğ ç ö Ü ç ö ö ğ Ç ö ğ ğ ö ç ğ ç ğ ö ç ç ğ ö ç ğ ğ ğ ç ğ ç ğ ğ ğ ö ğ ğ ğ Ü ö ç ö Ü ö ğ ğ Ü ö Ü ç Ç ç ö ö ğ ç ç ö ö ç ö ö ğ ç ç ğ ğ ğ ö ğ ğ ç ğ ö ç ç ç ö ğ ğ ç ğ ö ğ ğ ğ ç ö Ü ç ö ö ğ Ç ö ğ ğ ö ç ğ ç ğ ö ç ç ğ ö ç ğ ğ ğ ç ç ğ ğ ğ ç ğ ç ğ ğ ö ğ ğ ç ğ ğ ç ğ ğ

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Ğ Ç Ğ ç ç ç ç Ö ç Ş Ğ ç ç Ö Ş» ç

Ğ Ç Ğ ç ç ç ç Ö ç Ş Ğ ç ç Ö Ş» ç Ğ ç ç Ş Ğ Ş Ğ Ç Ğ ç ç ç ç Ö ç Ş Ğ ç ç Ö Ş» ç ç ç ç ç Öç ç ç ç Ç ç ç ç ç ç Ş ç ç ç ç ç ç Ğ ç Ü Ü ç ç Ü Ğ ç ç ç Ş Ş ç Ç ç Ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç Ö ç ç ç ç Ü Ğ ç Ç ç ç Ş ç Ç Ç ç Ö ç ç ç ç ç Ş ç Ş Ş ç ç ç

Detaylı

Ş ğ Ç ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ Ü Çğ

Ş ğ Ç ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ Ü Çğ Ç Ö Ö Ü Ş Ç Ş ğ Ç ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ Ü Çğ Ç ğ ğ ğ Ç Ş Ş Ç Ç ğ ğ Ç ğ ğ Ç ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ Ö ğ ğ ğ ğ ğ Ö ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ Ö ğ ğ ğ ğ ğ ğ Ö ğ Ü Ç ğ ğ ğ ğ ğ ğ Ö ğ Ö Ü ğ ğ ğ ğ ğ Ü ğ Ö ğ Ğ Ö ğ ğ ğ Ü Ö

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

29 Ni san 2014 Salı Bİ Rİ NCİ OT URUM

29 Ni san 2014 Salı Bİ Rİ NCİ OT URUM 29 Ni san 2014 Salı Bİ Rİ NCİ OT URUM Açılm a Saati : 1 5. 0 0 BAŞKAN: Başk a n Vek i li Şükra n G ül d al MUMCU KÂTİ P ÜYELER: Fehm i KÜPÇÜ ( Bolu), Mi n e LÖK BEYAZ ( Diyarba k ır ) - -- -- 0 -- -- -

Detaylı

1. AMAÇ : Hastanenin tüm bölümlerini kapsayan enfeksiyonların önlenmesini sağlamak ve enfeksiyon kontrol programını sağlamak.

1. AMAÇ : Hastanenin tüm bölümlerini kapsayan enfeksiyonların önlenmesini sağlamak ve enfeksiyon kontrol programını sağlamak. Ü VE 1. AMAÇ : Hastanenin tüm bölümlerini kapsayan enfeksiyonların önlenmesini sağlamak ve enfeksiyon kontrol programını sağlamak. 2. KAPSAM : Özel Yalova Hastanesi tüm bölümlerini ve tüm çalışanlarını

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Sayfa No : 01 KALİTE KOMİTESİ HEDEF PLANLANAN FAALİYETLER SORUMLU UYGULAMA İZLEME YÖNTEMİ TERMİN 1. Hastane enfeksiyonunun oluşmasını ve yayılmasını önlemek 1.a) Enfeksiyon kontrol programı oluşturmak

Detaylı

İĞİ ğ ş. ğ ş ğ ğ ğ Ş İ. ş ş. ş ğ ğ. ş ş ğ ş ş ş. ğ ş ş İ İ İ. ş ş

İĞİ ğ ş. ğ ş ğ ğ ğ Ş İ. ş ş. ş ğ ğ. ş ş ğ ş ş ş. ğ ş ş İ İ İ. ş ş İĞİ ğ ş ğ ş ğ ğ ğ ğ ş ş ş Ş İ İ İ İ ş ş ş ğ ğ ş ş ğ ş ş ş ğ ş ş ş ğ ş ş ş ş ş İ İ İ ş ş ş ğ İ ş ş ş ğ ş ş ğ ş ş ş ğ ğ ş ş ş ğ ş ş ş ğ ğ ş ş ğ ş ğ ğ ğ ş ş ğ ğ ş ş ğ ş ğ ğ ş ğ İ ğ ğ ş ğ ğ ş ş ğ ş ğ ğ ş ş

Detaylı

HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI

HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI OCAK 1 Isparta İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Şarkikaraağaç Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI Doküman Kodu YÖN.PL.02 Yürürlük Tarihi 02.01.2012 Revizyon Tarihi

Detaylı

1959 yılında ilk infeksiyon kontrol hemşiresi İngiltere de resmen atanmıştır. DİŞ HEKİMLİĞİNDE İNFEKSİYON KONTROL HEMŞİRELİĞİ

1959 yılında ilk infeksiyon kontrol hemşiresi İngiltere de resmen atanmıştır. DİŞ HEKİMLİĞİNDE İNFEKSİYON KONTROL HEMŞİRELİĞİ DİŞ HEKİMLİĞİNDE İNFEKSİYON KONTROL HEMŞİRELİĞİ Hem. Filiz ARIK O.M.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi İngiltere ye dönünce sağlık istatistik yöntemlerinin kurucusu kabul edilen Farr ile işbirliği yapmıştır. Yazdığı

Detaylı

SAMSUN GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ HASTANESİ 2013 YILI EĞİTİM PLANI

SAMSUN GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ HASTANESİ 2013 YILI EĞİTİM PLANI DOKÜMAN 00 01 01 59 00 REVİZYON SAYFA 1 SIRA 1 TÜBERKÜLOZ HASTALIĞI GÖĞÜS HAST.VE TBC UZMANI KONFERANS SALONU OCAK GENEL 2 EL HİJYENİ(1.GRUP) ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANI KONFERANS

Detaylı

M Ü FE TT Ġġ Y A R D IM C ILIĞ I S IN A V I B A ġ V U R U FO R M U

M Ü FE TT Ġġ Y A R D IM C ILIĞ I S IN A V I B A ġ V U R U FO R M U M Ü FE TT Ġġ Y A R D IM C ILIĞ I S IN A V I B A ġ V U R U FO R M U S ınava girm ek istediğiniz ili seçiniz İstanbul Ankara 4,5*6 eb ad ın dakifoto ğrafın ızı yap ıştırın ız İzm ir B ilim sınavına girm

Detaylı

MOTORLU ARAÇ ENVANTER FORMU MARKASI MODEL ŞASE NO MOTOR NO FORD- TRANSİT MERCEDES BENZ CİTROEN 2000 2334215917421 10FZ1R0361149 MERCEDES BENZ

MOTORLU ARAÇ ENVANTER FORMU MARKASI MODEL ŞASE NO MOTOR NO FORD- TRANSİT MERCEDES BENZ CİTROEN 2000 2334215917421 10FZ1R0361149 MERCEDES BENZ MOTORLU ARAÇ ENVANTER FORMU İl t/3 TAHSİS EDİLEN KURUM PLAKASI EDİNME ŞEKLİ CİNSİ DÖNÜŞÜM GEÇİRMİŞ İSE EN SON HALİ MARKASI MODEL ŞASE NO MOTOR NO HİZMET VERDİĞİ KURUM DÜŞÜNCELER 1 61 EF695 BAK. BİNEK BİNEK

Detaylı

5. SORUMLULAR: Enfeksiyon kontrol komitesinin tüm üyeleri sorumludur.

5. SORUMLULAR: Enfeksiyon kontrol komitesinin tüm üyeleri sorumludur. 1. AMAÇ: Özel Yalova Hastanesi nde sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların önlenmesi ve kontrolü ile ilgili faaliyetleri yürütmek üzere enfeksiyon kontrol komitesinin çalışma şekli, görev, yetki

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Kalite Yönetim Direktörü

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Kalite Yönetim Direktörü Doküman No:ENF.PR.01 Yayın Tarihi:15.04.2008 Revizyon Tarihi: 25.03.2013 Revizyon No: 05 Sayfa: 1 / 6 1 GENEL: 1.1 Amaç: Hastane enfeksiyonlarına bağlı mortalite ve morbiditeyi azaltmak, hastanedeki yatış

Detaylı

T.C. R E Y H A N L I K A Y M A K A M L IĞ I İlçe M illi E ğ itim M ü d ü rlü ğ ü -154566

T.C. R E Y H A N L I K A Y M A K A M L IĞ I İlçe M illi E ğ itim M ü d ü rlü ğ ü -154566 T.C. R E Y H A N L I K A Y M A K A M L IĞ I İlçe M illi E ğ itim M ü d ü rlü ğ ü -154566 Sayı : 8 6 5 5 5 3 0 9.4 2 0 / 3> O \ K o n u : O kul Ö ncesi E ğ itim i Ü cret T espiti 0 6/06/2013 M Ü D Ü R L

Detaylı

KOD:ENF.PR.01 YAYIN TRH:MART 2009 REV TRH: EYLÜL 2012 REV NO:02 Sayfa No: 1/6

KOD:ENF.PR.01 YAYIN TRH:MART 2009 REV TRH: EYLÜL 2012 REV NO:02 Sayfa No: 1/6 1.AMAÇ: Hastanede sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların önlenmesi ve kontrolü ile ilgili faaliyetleri yürütmek üzere Enfeksiyon Kontrol Komitesi nin çalışma şekli, görev, yetki ve sorumluluklarını

Detaylı

İZ OLAS Y ON. Doç. Dr. Turan A slan 11.12.2009

İZ OLAS Y ON. Doç. Dr. Turan A slan 11.12.2009 İZ OLAS Y ON Y ÖN TE M LE R İ Doç. Dr. Turan A slan 11.12.2009 İZ O L A S Y O N Y Ö N T E M L E R İ S ta n d a r t Ö n le m le r S o lu n u m İz o la s y o n u D a m la c ı k İz o la s y o n u T e m a

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROL VE ÖNLEME PROGRAMI

ENFEKSİYON KONTROL VE ÖNLEME PROGRAMI KOD:TL.14 YAY.TAR:10.10.2011 REV.TAR:20.02.2013 REV.NO:01 SAYFA :1/6 1. AMAÇ: Hastane enfeksiyonlarını azaltmak, kabul edilebilir düzeylere indirmek ve bu düzeylerde sürekliliğini sağlamaktır. 2. KAPSAM:

Detaylı

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir.

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir. 1. BÖÜM A DAGAARI AIŞTIRMAAR ÇÖZÜMER A DAGAARI 1.. (c) T λ 5c Şe kil de 5 c lik kıs ı,5 dal ga a kar şı lık ge lir. 0 5 (c) Bu du ru da, 5 λ = 5 λ = 10 c Dal ga nın aıla hı zı, 60 V = = = 15 t c/ s Dal

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI-ORDU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2014 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI

SAĞLIK BAKANLIĞI-ORDU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2014 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2014 YILI HİZMET İÇİ PLANI YÖN.PL.03 10.01.2013-00 1 / 12 TARİH İN KONUSU İN ALT KONUSU YER SÜRE CİNİN ADI SOYADI KATILIMCILAR OCAK HASTA HAKLARI VE GÜVENLİĞİ HASTA HAKLARI VE HASTA

Detaylı

UYUMU NASIL ARTIRALIM????? Uzm.Hem.Pakize AYGÜN İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesi

UYUMU NASIL ARTIRALIM????? Uzm.Hem.Pakize AYGÜN İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesi UYUMU NASIL ARTIRALIM????? Uzm.Hem.Pakize AYGÜN İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesi MEDİMAGAZİN İzolasyon önlemleri sıkıntı yaratıyor Manisa da yapılan bir araştırmada, hekim

Detaylı

2015 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI

2015 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI DÖK.NO:YÖN.PL.01 YAYIN TARİHİ :01.01.2013 T.C. 2015 YILI HİZMET İÇİ PLANI REVİZYON NO : 2 REVİZYON TARİHİ :08.12.2014 SAYFA NO :1/ TARİH İN KONUSU İN ALT KONUSU YER SÜRE CİNİN ADI SOYADI KATILIMCILAR HASTA

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ T U T A N A K D E R G İ S İ. 92 nci Birleşim 22 Mayıs 2014 Perşembe

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ T U T A N A K D E R G İ S İ. 92 nci Birleşim 22 Mayıs 2014 Perşembe TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ T U T A N A K D E R G İ S İ 92 nci Birleşim 22 Mayıs 2014 Perşembe (TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi nde yer alan ve kâtip üyeler

Detaylı

Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği. 11.08.2005 R.G. Sayısı:25903

Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği. 11.08.2005 R.G. Sayısı:25903 Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği 11.08.2005 R.G. Sayısı:25903 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; yataklı tedavi kurumlarında sağlık

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Didim Devlet Hastanesi Baştabipliği SHKS KOMİTE VE EKİPLER

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Didim Devlet Hastanesi Baştabipliği SHKS KOMİTE VE EKİPLER D. NO:YÖN.LS.04 YAYIN TAR:11/11/2009 REV. NO:5 REV. TAR.: AĞUSTOS 2015 SY. NO / SY.S.:5/1 KOMİTELER-EKİPLER KALİTE BİRİMİ YÖNETİMİ BİRİM KALİTE TEMSİLCİLERİ Kalite Yönetim Direktörü Sağlık Bakım Hizmetleri

Detaylı

Doküman No:YÖN. FR.19 Yayın Tarihi: Yayın Tarihi: 18.09.2007 Revizyon No:05 Revizyon Tarihi: 20.02.2015 AİT OLDUĞU YIL: 2015 1. HAFTA 4.

Doküman No:YÖN. FR.19 Yayın Tarihi: Yayın Tarihi: 18.09.2007 Revizyon No:05 Revizyon Tarihi: 20.02.2015 AİT OLDUĞU YIL: 2015 1. HAFTA 4. Doküman No:YÖN. FR.19 Yayın Tarihi: Yayın Tarihi: 18.09.2007 Revizyon No:05 Revizyon Tarihi: 20.02.2015 HASTANE TEMİZLİĞİ VE DEZENFEKSİYONUN Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Temizli Personeli 1. HAFTA ÖZEL

Detaylı

KORUYUCU EKİPMAN KULLANMA TALİMATI

KORUYUCU EKİPMAN KULLANMA TALİMATI YÖN.TL.26 28.05.2013 14.01.2014 01 1/6 1.0 AMAÇ: sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların ve çapraz bulaşların önlenmesi amacıyla sağlık personeli,hasta,hasta refakatçileri ve ziyaretçiler için uygun

Detaylı

Doküman No: YBH-PR-42 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No:1 /9. Yayın Tarihi:03.07.2011

Doküman No: YBH-PR-42 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No:1 /9. Yayın Tarihi:03.07.2011 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No:1 /9 1. AMAÇ Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi nde sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların önlenmesi ve kontrolü ile ilgili faaliyetleri yürütmek üzere

Detaylı

2014-2015 fiyat LİSTESİ

2014-2015 fiyat LİSTESİ 2014-2015 fiyat LİSTESİ -----Ortaokul YAYINLARI YAYINLARI AYDAN YAYINLARI FİNAL YAYINLARI Stok-Malzeme Listesi Açıklama - H.Y.G. KURAN-I KERİM ÖĞRENİYORUM - TEST KİTABI - Y.E.S. FEN BİLİMLERİ - SOSYAL

Detaylı

EĞİTİM PLANI PLANLANAN GERÇEKLEŞEN SÜRESİ YERİ YÖNTEMİ. 16 Saat Konferans Salonu. 18 Saat Konferans Salonu

EĞİTİM PLANI PLANLANAN GERÇEKLEŞEN SÜRESİ YERİ YÖNTEMİ. 16 Saat Konferans Salonu. 18 Saat Konferans Salonu Kod: YÖN. PL.07 Yayın Tarihi:01.07.2011 Revizyon Tarihi:13.12.2014 Revizyon :01 Sayfa : 1/11 1 İş Sağlığı ve Güvenliği 2 Bebek Dostu Hastane Eğitimleri 3 Test Rehberi 4 5 6 7 22.01.2014 29.01.2014 07.01.2014

Detaylı

2016 ÖSYS Ek Yerleştirme Sonucunda Yerleşen Aday Öğrencilerin Yatırması Gereken Katkı Payı Ücreti ve Öğrenci Numarası Listesi

2016 ÖSYS Ek Yerleştirme Sonucunda Yerleşen Aday Öğrencilerin Yatırması Gereken Katkı Payı Ücreti ve Öğrenci Numarası Listesi 237116094 EL.. ÇATA.. İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) İkinci Öğretim Lisans ÖSYM: Ek Kontenjan Türkçe 577,5 237116095 FE.. ASLA.. İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve

Detaylı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 1. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Yrd. Doç. Dr. Cem BABADO AN (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi)

Detaylı

ÇAMAŞIRHANE YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

ÇAMAŞIRHANE YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Mehmet Özlüses, Sibel Akın, Dilek Baytaş, Dr. Kaya Süer Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörlüğü

Detaylı

Karar Tarihi: 31/05/2013 Toplantı Sayısı:10 Sayfa: 05

Karar Tarihi: 31/05/2013 Toplantı Sayısı:10 Sayfa: 05 Karar Tarihi: 31/05/2013 Toplantı Sayısı:10 Sayfa: 05 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Erişkin Heatolojib Hematopoetik Kök Hücre Nakli ve Hücresel Tedavi Merkezi Çalışma Yönergesi hk. 2013.010.119-Üniversitesi

Detaylı

EĞİTİM HEMŞİRELİĞİ YILLIK EĞİTİM PLANI

EĞİTİM HEMŞİRELİĞİ YILLIK EĞİTİM PLANI LİĞİ YILLIK PLANI Sayfa No: 1 İN ADI BİLGİ GÜVENLİĞİ 03.01.2014 09.01.2014 10.01.2014 LABORATUVARA ÖRNEK ALIMI VE TRANSFERİ 22.01.2014 23.01.2014 TRANSFÜZYON GÜVENLİĞİ 22.01.2014 23.01.2014 STERİLİZASYON

Detaylı

SÖKE ADSM 2015 YILI EĞİTİM PLANI Hedef Gruptaki Toplam Kişi Sayısı Eğitim Hemşiresi 0-60dk Tüm Merkez Personeli 92

SÖKE ADSM 2015 YILI EĞİTİM PLANI Hedef Gruptaki Toplam Kişi Sayısı Eğitim Hemşiresi 0-60dk Tüm Merkez Personeli 92 01.0.011 REVİZYON 0 REVİZYON Sayfa 1 / 9 SÖKE ADSM 015 YILI EĞİTİM PLANI Hedef Gruptaki Toplam Kişi Sayısı Sıra No Konusu in İçeriği Tarih Şekli Yer ci Süre Hedef Kitle 1. Tüberküloz Hastalığı Ve Korunma

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI ENFEKSİYON KONTROL YÖNETMELİĞİ

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI ENFEKSİYON KONTROL YÖNETMELİĞİ YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI ENFEKSİYON KONTROL YÖNETMELİĞİ Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği Resmi Gazete: 11 Ağustos 2005-25903 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

SENATO KARARLARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ENFEKSİYON KONTROL KURULUNUN KURULUŞ VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ

SENATO KARARLARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ENFEKSİYON KONTROL KURULUNUN KURULUŞ VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ SENATO KARARLARI Karar Tarihi: 07/02/2014 Toplantı Sayısı:02 Sayfa:1 Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma ve Uygulama Merkezi Enfeksiyon Kontrol Kurulunun Kuruluş ve Çalışma Yönergesi hk.

Detaylı

09.01.2015 14:00-15:00 DİYET EĞİTİMİ/HASTA YEMEKLERİ KONFERANS SALONU 1 SAAT DİYETİSYEN YEMEKHANE PERSONELİ

09.01.2015 14:00-15:00 DİYET EĞİTİMİ/HASTA YEMEKLERİ KONFERANS SALONU 1 SAAT DİYETİSYEN YEMEKHANE PERSONELİ ORDU DEVLET HASTANESİ 2015 YILI YILLIK EĞİTİM PLANI DÖNEM TARİH SAAT EĞİTİM KONUSU YERİ SÜRE EĞİTİM GÖREVLİSİ KATILIMCI PROFİLİ 06.01.2015 16:00-17:00 ORGAN BAĞIŞI KONFERANS SALONU 1 SSAT ORGAN VE DOKU

Detaylı

ENFEKSİYONUN KONTROLÜ VE ÖNLENMESİ PROSEDÜRÜ

ENFEKSİYONUN KONTROLÜ VE ÖNLENMESİ PROSEDÜRÜ KOD:YÖN.PRS 30 YAY.TAR:10.10.2011 REV.TAR:25.02.2013 REV.NO:01 SAYFA :1 / 6 1. AMAÇ: Hastane enfeksiyonlarını azaltmak, kabul edilebilir düzeylere indirmek ve bu düzeylerde sürekliliğini sağlamaktır. 2.

Detaylı

PERFORMANS UYGULAMALARI. Uz. Dr. Yusuf POLAT Başhekim Yard.

PERFORMANS UYGULAMALARI. Uz. Dr. Yusuf POLAT Başhekim Yard. PERFORMANS UYGULAMALARI Uz. Dr. Yusuf POLAT Başhekim Yard. SB Döner Sermayeli İşletme Giderlerinin Dağılımı SB Döner Sermayeli İşletme Giderleri GİDER KALEMLERİ GİDER KALEMLERİN ORANSAL DAĞILIMI YATIRIM

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker Çetin Öner GÜLİBİK ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Çeviren: Aslı Özer Resimleyen: Orhan Peker 26. basım Çetin Öner GÜLİBİK Resimleyen: Orhan Peker cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek

Detaylı

Enfeksiyon Kontrol Programları Nasıl Oluşturulmalı?

Enfeksiyon Kontrol Programları Nasıl Oluşturulmalı? Enfeksiyon Kontrol Programları Nasıl Oluşturulmalı? Dr. Çağrı BÜKE Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Bilimsel verilere dayalı Yataklı tedavi kurumunun

Detaylı

DR.LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İNFLUENZA PANDEMİSİ ACİL EYLEM PLANI

DR.LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İNFLUENZA PANDEMİSİ ACİL EYLEM PLANI DR.LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İNFLUENZA PANDEMİSİ ACİL EYLEM PLANI 1. Pandemi planlama komitesi üyeleri: Komite başkanı: Doç. Dr.Demirhan (Başhekim Hastane Yöneticisi V.) 0 5322547824

Detaylı

Cerrahpa şa Tıp Fakültesi Çocuk Sağ lı ğı ve Has ta lıkları Anabilim Dalı Adolesan. Adolesan Polikliniğinin Hasta Dağılımı

Cerrahpa şa Tıp Fakültesi Çocuk Sağ lı ğı ve Has ta lıkları Anabilim Dalı Adolesan. Adolesan Polikliniğinin Hasta Dağılımı İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Adolesan Sağlığı Sempozyum Dizisi No: 43 Mart 2005; s. 183-187 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Adolesan

Detaylı

Doküman No:YÖN.PL.17 Yürürlük Tarihi: 03.01.2012 Rev. No:01 Rev. Tarihi:25.12.2012

Doküman No:YÖN.PL.17 Yürürlük Tarihi: 03.01.2012 Rev. No:01 Rev. Tarihi:25.12.2012 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU EDİRNE İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ EDİRNE DEVLET HASTANESİ 2015 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI Doküman No:YÖN.PL.17 Yürürlük Tarihi:

Detaylı

ADAK. " A d akt a b u lu n mayın ; çü n kü ad ak, kad erd en o lan h içb ir şeyi en g ellem ez. A n cak ad ak seb eb iyle cimr id en m al çıkarılır.

ADAK.  A d akt a b u lu n mayın ; çü n kü ad ak, kad erd en o lan h içb ir şeyi en g ellem ez. A n cak ad ak seb eb iyle cimr id en m al çıkarılır. ADAK 4042- Eb û H u r eyr e r ad iyallah u an h ' d an : ( A llah R esû lü sallallah u aleyh i ve sellem b u yu rd u : ) " A d akt a b u lu n mayın ; çü n kü ad ak, kad erd en o lan h içb ir şeyi en g

Detaylı

ADLİ AMAÇLI KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMADAKİ ETMENLERDEN BİRİ OLARAK PROSODY (BÜRÜN) ÖĞELERİ

ADLİ AMAÇLI KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMADAKİ ETMENLERDEN BİRİ OLARAK PROSODY (BÜRÜN) ÖĞELERİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ADLİ AMAÇLI KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMADAKİ ETMENLERDEN BİRİ OLARAK PROSODY (BÜRÜN ÖĞELERİ Ekrem MALKOÇ DİSİPLİNLERARASI ADLİ TIP ANABİLİM DALI FİZİK İNCELEMELER

Detaylı

Sağlık İş Kolunda Bulaşıcı Hastalıklar: İnfeksiyon Kontrol Komitesi Çalışmaları

Sağlık İş Kolunda Bulaşıcı Hastalıklar: İnfeksiyon Kontrol Komitesi Çalışmaları Sağlık İş Kolunda Bulaşıcı Hastalıklar: İnfeksiyon Kontrol Komitesi Çalışmaları Dr. Yeşim Çetinkaya Şardan Özel Ankara Güven Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları Bölümü İnfeksiyon Kontrol Programlarının

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Prof. Dr. Nedim Çakır Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/5 1. AMAÇ Yoğun bakım ünitesinde

Detaylı

E n do k rin o lo ji ve M e ta bo lizm a H a s ta lık la r ı E ğ itim H e m şire s i S e rpil E s m e n

E n do k rin o lo ji ve M e ta bo lizm a H a s ta lık la r ı E ğ itim H e m şire s i S e rpil E s m e n D İY A B E T T E A Ğ IZ V E D İŞ S A Ğ L IĞ I E n do k rin o lo ji ve M e ta bo lizm a H a s ta lık la r ı E ğ itim H e m şire s i S e rpil E s m e n A ğ ız s a ğ l ığ ı de y in c e : Çürüksüz dişler Sağlıklı

Detaylı

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROGRAMI

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROGRAMI KOD YÖN.PL.06 YAY. TAR OCAK 2013 REV.TAR OCAK REV. NO 02 SYF. NO 1/5 S. NO PLANLANAN FAALİYET SORUMLULAR PLANLANAN FAALİYET DÖNEM Her doktor ve hemşire odasında el hijyeni malzemeleri (alkol bazlı el antiseptikleri,

Detaylı

EĞİTİM. Kuş Gribi ve Korunma. Kümesler? Avian Influenza Virus. Korunma Önlemleri? Dayanıklılık??? Kümesler 1

EĞİTİM. Kuş Gribi ve Korunma. Kümesler? Avian Influenza Virus. Korunma Önlemleri? Dayanıklılık??? Kümesler 1 Kuş Gribi ve Korunma Dr.Gaye USLUER Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Avian Influenza Virus Orthomyxoviridae Hemaglütinin, Nöraminidaz H5

Detaylı

Acinetobacter Salgını Kontrolü. 07.03.2014 Uzm. Hem. H. Ebru DÖNMEZ

Acinetobacter Salgını Kontrolü. 07.03.2014 Uzm. Hem. H. Ebru DÖNMEZ Acinetobacter Salgını Kontrolü 07.03.2014 Uzm. Hem. H. Ebru DÖNMEZ Acinetobacter baumannii Hastalarda kolonize olarak ciddi enfeksiyonlara, septik şoka ve ölümlere yol açan nonfermentatif, gram-negatif

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER YAZARLAR HAKKINDA...VII. ÖNSÖZ (Av. Hakan BEZGİNLİ)... XIII. ÖNSÖZ (Dr.Jur. Tuııay KOKSAL)...XV İÇİNDEKİLER...XVII GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER YAZARLAR HAKKINDA...VII. ÖNSÖZ (Av. Hakan BEZGİNLİ)... XIII. ÖNSÖZ (Dr.Jur. Tuııay KOKSAL)...XV İÇİNDEKİLER...XVII GİRİŞ... r İÇİNDEKİLER YAZARLAR HAKKINDA...VII ÖNSÖZ (Av. Hakan BEZGİNLİ)... XIII ÖNSÖZ (Dr.Jur. Tuııay KOKSAL)...XV İÇİNDEKİLER...XVII GİRİŞ...1 Birinci Böliim KARAYOLU TAŞIMACILIĞI İLE İLGİLİ TEMEL KURALLAR 1.

Detaylı

2015 YILI EĞĠTĠM PLANI

2015 YILI EĞĠTĠM PLANI Dokümantasyon Revizyon Sayfa 1/15 1 in Konusu Ġzolasyon Önlemleri Ve KiĢisel Koruyucu Ekipman 19.01.2015 cinin AyĢe DANIġ Enfeksiyon HemĢiresi i Verecek 1 EKK Temizlik ġirketi Elemanları 130 in Yeri 2

Detaylı

Eğitimi Verecek KiĢi veya KuruluĢ. Planlanan Eğitim Tarihi. Güler Gökbulut 08.01.2013. Güler Gökbulut 15.01.2013. Dt.Rahime Türk Çiçek 17.01.

Eğitimi Verecek KiĢi veya KuruluĢ. Planlanan Eğitim Tarihi. Güler Gökbulut 08.01.2013. Güler Gökbulut 15.01.2013. Dt.Rahime Türk Çiçek 17.01. ġubat OCAK KIRġEHĠR AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI MERKEZĠ 2013 YILI YILLIK EĞĠTĠM PLANI Doküman No: KADSM-PL- 007 Yayın Tarihi: 01.01.2011 Revizyon Tarihi: 08.12.2011 Revizyon No: 01 Konusu Eğitime Katılacak Hedef

Detaylı

TÜRKÇE KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMAYA YÖNELİK VERİ TABANI ÖRNEKLEMİNİN OLUŞTURULMASI

TÜRKÇE KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMAYA YÖNELİK VERİ TABANI ÖRNEKLEMİNİN OLUŞTURULMASI ANKAR A ÜNİVERS İTE S İ S AĞLIK BİLİM LE Rİ E N S TİTÜSÜ TÜRKÇE KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMAYA YÖNELİK VERİ TABANI ÖRNEKLEMİNİN OLUŞTURULMASI Levent GÜNER Ekim 1999 ANKARA iii Ö N S Ö Z Bu tez çalışmasında

Detaylı

HASTANE İNFEKSİYONLARININ SÜRVEYANSI. Prof. Dr. Oğuz KARABAY

HASTANE İNFEKSİYONLARININ SÜRVEYANSI. Prof. Dr. Oğuz KARABAY HASTANE İNFEKSİYONLARININ SÜRVEYANSI Prof. Dr. Oğuz KARABAY Hastane İnfeksiyonları Tanım Hastalar hastaneye başvurduktan sonra gelişen ve başvuru sırasında kuluçka döneminde olmayan yada hastanede oluşmasına

Detaylı

HİZMET İÇİ YILLIK EĞİTİM PLANI

HİZMET İÇİ YILLIK EĞİTİM PLANI HİZMET İÇİ YILLIK PLANI Doküman Kodu: YÖN.PL.03 Yayın Tarihi: 25/02/2013 Revizyon Tarihi: Revizyon No: 00 Sayfa No: 1/1 İN ADI 05.01.2015 06.01.2015 SAATİ 16:00-16:30 30 DK. TOPLANTI ODASI TRANSFÜZYON

Detaylı

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz.

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. 01-10 NÜHAL: 01-10 NÜHAL 03.09.2008 12:46 Sayfa 1 De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. Alfa 166nız, Al fa Ro meo ya öz gü; gü ven lik, kon for ve sü rüş mem nu

Detaylı

KOMİTE VE EKİPLER. Kalite Yönetim Direktörü Kalite Yönetim Direktörü Başhekim

KOMİTE VE EKİPLER. Kalite Yönetim Direktörü Kalite Yönetim Direktörü Başhekim Sayfa no 1 / 5 Hastanemizde çalışanların, hasta ve hasta yakınlarının ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak için, hasta hakları, çalışan ve hasta güvenliğini önemseyerek hızlı, güvenilir ve kaliteli hizmet

Detaylı

SN Kullanıcı Adı Kullancı_Soyad KampusAd BinaAd DersKod Sınav Tarihi ve Saati Sınav Dili

SN Kullanıcı Adı Kullancı_Soyad KampusAd BinaAd DersKod Sınav Tarihi ve Saati Sınav Dili 1 AS. YİĞİT Göztepe İbrahim Üzümcü GZİÜ.114 11.09.2015 Cuma Saat:10.00 İngilizce 2 SE. ESLEK Göztepe İbrahim Üzümcü GZİÜ.114 11.09.2015 Cuma Saat:10.00 İngilizce 3 ÖM. AKIN Göztepe İbrahim Üzümcü GZİÜ.114

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T Ü R K İY E HALK SAĞLIĞI KURUM U Van Halk Sağlığı Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T Ü R K İY E HALK SAĞLIĞI KURUM U Van Halk Sağlığı Müdürlüğü T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T Ü R K İY E HALK SAĞLIĞI KURUM U Van Halk Sağlığı Müdürlüğü Sayı : 37.81 1.563-934/ 28/04/2014 Konu : Teklife Davet Tel : Faks : Kurumumuzun ihtiyacı olan (2) kalem Dünya Astım Günü

Detaylı

RİZE DEVLET HASTANESİ EĞİTİM PLANI

RİZE DEVLET HASTANESİ EĞİTİM PLANI PLANI SAYFA NO 1 / 26 DÖNEM: OCAK 2013 İ VEREN E KATILMASI PERSONEL CPR ACİL TIP UZMANI DR.ÖZCAN YAVAŞİ Uzm Hekim / Pratisyen Hekim 18 Hekim 18 Kişi 02.01.2013 HİZMET İÇİ DEVAMI 02.01.2013 AKUT KARIN HASTALIKLARI

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Kümeler. 2. ÜNÝTE Bölünebilme Kurallarý ve Kesirler

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Kümeler. 2. ÜNÝTE Bölünebilme Kurallarý ve Kesirler ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE Kümeler KÜMELER... 13 Ölçme ve Deðerlendirme... 19 Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 21 Kazaným Deðerlendirme Testi - 2 (Video lü)... 23 KÜMELERLE ÝÞLEMLER... 25 Ölçme ve Deðerlendirme...

Detaylı

ᗧ勗 Ö E İ ᗧ勗ᗧ勗ᗧ勗 ᗧ勗 ᗧ勗 ᇧ匷 D Gᗧ勗ᗧ勗 ᗧ勗 İ İ Z P HİP Eᗧ勗İ GE E ᗧ勗ᗧ勗ᗧ勗 OP D VE ᗧ刷irketimizin A Grubu İmtiᗧ刷ᗧ刷zᗧ刷升 Pᗧ刷ᗧ刷 Sᗧ刷hipᗧ刷eri Geneᗧ刷 Kuruᗧ刷 Topᗧ刷ᗧ刷nt升s升 31 art 2007 Cumartesi günü saat 14 00 de İnkilap

Detaylı

ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ İŞLEYİŞİ Hastanesi

ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ İŞLEYİŞİ Hastanesi KİHG/İŞL-005 19.08.2009 07.08.2012 2 1/8 GÜNCELLEME BİLGİLERİ Güncelleme Tarihi Güncelleme No Açıklama 11.11.2009 1 Belge içeriğinde ve belge numarasında değişiklik yapılması 07.08.2012 2 Komite, başlık,

Detaylı

Ya ş a r K e m a l Asıl adı Ke mal Sa dık Gök çe li. Van Gö lü ne yakın Ernis (bugün Ünseli ) köyünden olan ailesinin Birinci Dün ya Sa va şı nda ki

Ya ş a r K e m a l Asıl adı Ke mal Sa dık Gök çe li. Van Gö lü ne yakın Ernis (bugün Ünseli ) köyünden olan ailesinin Birinci Dün ya Sa va şı nda ki Ya ş a r K e m a l Asıl adı Ke mal Sa dık Gök çe li. Van Gö lü ne yakın Ernis (bugün Ünseli ) köyünden olan ailesinin Birinci Dün ya Sa va şı nda ki Rus iş ga li yü zün den uzun bir göç s ür ec i s onu

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

2013 YILI EĞİTİM PLANI

2013 YILI EĞİTİM PLANI OCAK Doküman No: UDH.PL.00 EĞİTİM BİRİMİ *GENEL UYUM EĞİTİMİ - HASTANE TANITIMI - YASAL SORUMLULUKLAR VE ÖZLÜK HAKLARI - ETKİLİ İLETİŞİM *GENEL UYUM EĞİTİMİ - HASTANE TANITIMI - YASAL SORUMLULUKLAR VE

Detaylı

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2.

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2. AIŞIRMAAR 8 BÖÜM R ÇÖZÜMER R cos N 4N 0 4sin0 N M 5d d N ve 4N luk kuv vet lein çu bu ğa dik bi le şen le i şekil de ki gi bi olu nok ta sı na gö e top lam tok; τ = 6 4sin0 + cos4 = 4 + 4 = Nm Çubuk yönde

Detaylı

1. AMAÇ: 4. KISALTMALAR: EKK : Enfeksiyon Kontrol Komitesi SHKS : Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları 5. UYGULAMA:

1. AMAÇ: 4. KISALTMALAR: EKK : Enfeksiyon Kontrol Komitesi SHKS : Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları 5. UYGULAMA: Kalite Yönetim Birimi SAYFA NO 1 / 5 1. AMAÇ: Hastanemizdeki; sağlıkta hizmet kalite standartları ve kalite yönetim sistemine uygunluğunun; sürekliliğini, yeterliliğini ve etkinliğini sağlamak için, planlanmış

Detaylı