ÖĞ R ENME HEDEFLER İ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖĞ R ENME HEDEFLER İ"

Transkript

1

2 ÖĞ R ENME HEDEFLER İ S u n u m s o n u n d a k a t ı l ı m c ı la r ı n ; n fe k s iy o n k o n tr o l h e m ş ir e le r in in s o r u m lu lu k a la n la r ı h a k k ı n d a b ilg ile n m e s i, E n fe k s iy o n k o n tr o l h e m ş ir e le r in in iç in d e k i g ö r e v le r in i fa r k e tm e s i, E k o m ite n fe k s iy o n k o n tr o l h e m ş ir e le r in in g ö r e v in i y ü r ü tü r k e n y a ş a n a b ile c e k s o r u n la r a y ö n e lik ç ö z ü m ö n e r ile r i s u n m a s ı h e d e fle n m e k te d ir. E

3 İÇ E R İK Enfeksiyon kontrol hemşireliğinin tarihsel gelişimi Enfeksiyon kontrol komitesinin görevleri Enfeksiyon kontrol ekibinin görevleri Enfeksiyon kontrol hemşirelerinin görevleri Sorunlar Öneriler

4 E nfek s iyo n K ontrol H em ş ireliğ i F lo r a n c e N ig h tin g a le ( ) E n f ek si y o n k o n tr o l h em şi r el i ği n i n i l k i k ab u l ed i l m ek ted i r K ı r ı m sav a şı n d a Ü sk ü d ar S el i m i y e K ışl as ı n d a 2 y ı l g ö r ev y ap m ış v e sav a ştan d ah a f az l a ask er i n k ö tü h i j y en k o şu l l ar ı n ed en i y l e h astan ed e ö l d ü ğü n ü i sp atl am ışt ı r. (i l k i st ati st i k ) H astan e h em şi r el er i n d e b u l a şı c ı h astal ı k l ar d an ö l ü m l er i n si v i l h al k tan k at d ah a y ü k sek o l d u ğu n u g ö ster m i ş. N o tes o n H o sp i tal s ad l ı k i tab ı d ü n y a l i ter at ü r ü n d e h astan e en f ek si y o n l ar ı n ı n h em şi r e t ar af ı n d an sü r v ey an s ı k o n u su n d a i l k k ay n ak k i tap. (D o ğan ay 2004, Jen n er an d W i l so n 2000 ).

5 Enfeks iyon K ontrol Hemş ireliğ i l er d e h astan e en f ek si y o n l ar ı n ı n k o n tr o l ü r esm i b i r d i si p l i n h al i n e g el m ey e b a şl am ış y ı l ı n d a İn g i l ter e d e i l k k ez en f ek si y o n k o n tr o l h em şi r esi k av r am ı o r tay a ç ı k m ış y ı l ı n d a İn g i l ter e d e en f ek si y o n k o n tr o l h em şi r esi n i n tek g ö r ev i n i n h astan e en f ek si y o n l ar ı n ı ö n l em ek o l d u ğu p r en si b i b en i m sen m i şti r tar i h l i v e say ı l ı R esm i G az ete d e yataklı tedavi kurumları enfeksiyon kontrol yönetmeliği y ay ı m l an m ışt ı r.

6

7 Y ataklı Tedavi K urumları Enfeksiyon K ontrol Y önetmeliği R esmi G azete: 11 Ağustos Bİ R İ NC İ BÖL ÜM Amaç, K apsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç M adde 1 B u Y ö n et m el i ği n am ac ı ; y at ak l ı t ed av i k u r u m l ar ı n d a sa ğl ı k h i z m et l er i i l e i l i şk i l i o l ar ak g el i şen en f ek si y o n h ast al ı k l ar ı n ı ö n l em ek v e k o n t r o l al t ı n a al m ak, k o n u i l e i l g i l i so r u n l ar ı tesp i t et m ek, ç ö zü m ü n e y ö n el i k f aal i y et l er i d ü zen l ey i p y ü r ü tm ek v e y at ak l ı t ed av i k u r u m l ar ı d ü z ey i n d e al ı n m as ı g er ek en k ar ar l ar ı g er ek l i m er c i l er e i l et m ek ü z er e, en f ek si y o n k o n tr o l k o m i t esi t eşk i l i i l e b u k o m i ten i n ç al ışm a şek l i n e, g ö r ev, y et k i v e so r u m l u l u k l ar ı n a i l i şk i n u sû l v e esasl ar ı d ü z en l em ek t i r. K apsam M adde 2 B u Y ö n etm el i k ; k am u k u r u m v e k u r u l u şl ar ı i l e ö zel sek t ö r e ai t b ü tü n y at ak l ı t ed av i k u r u m l ar ı n ı v e b u y atak l ı t ed av i k u r u m l ar ı n d a g ö r ev y ap an p er so n el i k ap sar. Dayanak

8 Madde 4 Bu Yönetmelikte geçen; Enfeksiyon Kontrol Hekimi: Yataklı tedavi kurumlarında, enfeksiyon kontrol komitesinin kararları doğrultusunda hastane enfeksiyon kontrol programlarının oluşturulmasında ve uygulanmasında görev alan enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanını, Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi: Yataklı tedavi kurumlarında, enfeksiyon kontrol komitesinin kararları doğrultusunda hastane enfeksiyon kontrol programlarının uygulanmasında görev alan hemşireyi,

9 İK İN C İ B ÖLÜ M E nfek s iyo n K o ntro l K om ites inin T eş k ili, Ç a lış m a Ş ek li, G örev, Y etk i, S o rum luluk la rı ve Fa a liyet A la nla rı E n f ek si y o n K o n tr o l K o m i tel er i H astan el er d e, h astan e en f ek si y o n l ar ı i l e i l g i l i so r u l ar ı n tesp i t ed i l m esi n d e, B u so r u n l ar ı n ç ö z ü m ü i ç i n al ı n m as ı g er ek en ö n l em l er i n b el i r l en m esi, u y g u l an m as ı v e d en eti m i n d e ak ti f o l ar ak g ö r ev y ap an, H astan el er i n f ar k l ı b i r i m l er i n d en tem si l c i l er i n y er al d ığı k u r u l l ar d ı r. (A k ç ay v e ar k. 2003, B u l u t 2001, K ö se v e ar k. 2000, W i l k e v e G ü n d e ş 2001, H u sk ı n s et al 2004, E r t ek 2008, İn an 2005).

10 M adde 5- ENFEK Sİ Y ON K ONTR OL K OM İ TESİ ÜY EL ER İ H astan e M üdürü E c z an e S o r u m l u su E n f ek si y o n H astal ı k l ar ı v e K linik M ik robiy oloji K l i n i ği v ey a A n ab i l i m D al ı T em si l c i si M ik robiy oloji v e K linik M ik robiy oloji L ab o r atu v ar ı T em si l c i si B a şh ek i m Y ar d ı m c ı s ı / D ek an Y ar d ı m c ı s ı B a şh em şi r e/ H em şi r el i k H i z m etl er i M üdürü E NFEK Sİ Y ON K ONTR OL HE K İ M İ ENFEK Sİ Y ON K ONTR OL EK İ Bİ C er r ah i T ı p B ilim D al l ar ı n d an T er c i h en G en el C er r ah i U z m an ı D ah i l i T ı p B i l i m D al l ar ı n d an T er c i h en İç H astal ı k l ar ı E NFE K Sİ Y ON U z m an ı K ONTR OL HE M Şİ R E Sİ

11 H astan e en f ek si y o n u o r an l ar ı ar tt ı k ç a k o m i te ü y el er i ar as ı n d ak i b a ğ g ü ç l en m ek ted i r.

12 E nfek s iyo n K o ntro l K o m ites inin İ htiya ç la rının T em ini Enfeksiyon kontrol komitesinin F i z i k i m ek an, B i l g i say ar, T ek n i k d o n an ı m, P er so n el g i b i i h ti y aç l ar ı, A r aç -g er eç, sar f m al z em el er i Y atak l ı ted av i k u r u m u n u n i m k an l ar ı ö l ç ü sü n d e, Y ö n eti m tar af ı n d an k ar şı l an ı r.

13 E nfek s iyo n K o ntro l K o m ites inin Ç a lış m a Ş ek li M adde 6 E n f ek si y o n k o n tr o l k o m i tesi, en f ek si y o n k o n tr o l ü n d e en ü st k ar ar o r g an ı o l ar ak ç al ışı r v e d ü z en l i o l ar ak y ı l d a en az ü ç d ef a to p l an ı r. E n f ek si y o n k o n tr o l k o m i tesi n i n y ı l l ı k ç al ışm a r ap o r u, en f ek si y o n k o n tr o l ek i b i tar af ı n d an h az ı r l an ı r v e K o m i te d e g ö r ü şü l d ü k ten so n r a Y ö n eti m e su n u l u r.

14 M a dde 7 E nfek s iyo n k o ntro l k o m ites inin g ö rev, yetk i ve s o rum luluk la rı a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) E n f ek si y o n k o n tr o l p r o g r am ı b el i r l ey er ek u y g u l am ak, Y ö n eti m e v e i l g i l i b ö l ü m l er e b u k o n u d a ö n er i l er su n m ak, E n f ek si y o n k o n tr o l stan d ar tl ar ı n ı y az ı l ı h al e g eti r m ek, b u n l ar ı g er ek ti k ç e g ü n c el l em ek, D ev am l ı h i z m et i ç i e ği ti m v er i l m esi n i sa ğl am ak v e u y g u l am al ar ı d en etl em ek, S ü r v ey an s p r o g r am ı g el i şti r m ek v e ç al ışm al ar ı n ı n sü r ek l i l i ği n i sa ğl am ak, H ast an e en f ek si y o n u y ö n ü n d en, ö n c el i k ta şı y an b ö l ü m l er i sap tay ar ak v e b u l g u l ar a g ö r e h ar ek ete g eç er ek, h ast an e en f ek si y o n k o n t r o l p r o g r am ı i ç i n h ed ef l er k o y m ak, h er y ı l ı n so n u n d a h ed ef l er e n e ö l ç ü d e u l a şı l d ığı n ı d e ğer l en d i r m ek v e y ı l l ı k ç al ışm a r ap o r u n d a b u d e ğer l en d i r m el er e y er v er m ek, A n t i b i y o t i k, d ez en f ek si y o n, an ti sep si, ster i l i z asy o n ar aç v e g er eç l er i n, en f ek si y o n k o n tr o l ü i l e i l g i l i d i ğer d em i r b a ş v e sar f m al z em e al ı m l ar ı n d a, i l g i l i k o m i sy o n l ar a g ö r ü ş b i l d i r m ek ; g ö r ev al an ı i l e i l g i l i h u su sl ar d a, y at ak l ı ted av i k u r u m u n u n i n şaat v e t ad i l at k ar ar l ar ı i l e i l g i l i o l ar ak g er ek ti ği n d e Y ö n eti m e g ö r ü ş b i l d i r m ek, H ast al ar v ey a y atak l ı ted av i k u r u m u p er so n el i i ç i n teh d i t o l u ştu r an b i r en f ek si y o n r i sk i n i n b el i r l en m esi d u r u m u n d a, g er ek l i i n c el em el er i y ap m ak, i z o l asy o n ted b i r l er i n i b el i r l em ek, i z l em ek v e b ö y l e b i r r i sk i n v ar l ığı n ı n sap tan m as ı d u r u m u n d a, i l g i l i b ö l ü m e h asta al ı m ı n ı n k ı s ı tl an m as ı v ey a g er ek ti ği n d e d u r d u r u l m as ı h u su su n d a k ar ar al m ak, S ü r v ey an s v er i l er i n i v e ec z an ed en al ı n an an ti b i y o ti k tü k eti m v er i l er i n i d i k k ate al ar ak, an ti b i y o t i k k u l l an ı m p o l i t i k al ar ı n ı b el i r l em ek, u y g u l an m as ı n ı i z l em ek v e y ö n l en d i r m ek, S t er i l i z asy o n, an ti sep si v e d ez en f ek si y o n i şl em l er i n i n i l k el er i n i v e d ez en f ek tan l ar ı n seç i m i i l e i l g i l i st an d ar tl ar ı b el i r l em ek, stan d ar t l ar a u y g u n k u l l an ı m ı n ı d en etl em ek, Ü ç ay d a b i r o l m ak ü z er e, h astan e en f ek si y o n u h ı z l ar ı, etk en l er i v e d i r en ç p ater n l er i n i i ç er en sü r v ey an s r ap o r u n u h az ı r l am ak v e i l g i l i b ö l ü m l er e i l eti l m ek ü z er e Y ö n eti m e b i l d i r m ek, E n f ek si y o n k o n tr o l ek i b i tar af ı n d an h az ı r l an an y ı l l ı k f aal i y et d e ğer l en d i r m e so n u ç l ar ı n ı Y ö n et i m e su n m ak, E n f ek si y o n k o n tr o l ek i b i tar af ı n d an i l eti l en so r u n l ar v e ç ö z ü m ö n er i l er i k o n u su n d a k ar ar al m ak v e Y ö n eti m e i l etm ek E n f ek si y o n k o n tr o l k o m i tesi, g ö r ev al an ı i l e i l g i l i o l ar ak, g er ek l i g ö r d ü ğü d u r u m l ar d a ç al ışm a g r u p l ar ı o l u ştu r ab i l i r.

15 E nfek s iyo n K o ntro l K o m ites inin T em el S o rum luluğ u B i l i m sel esasl ar ç er ç ev esi n d e, y atak l ı ted av i k u r u m u n u n ö z el l i k l er i n e v e şar tl ar ı n a u y g u n b i r en f ek si y o n k o n tr o l p r o g r am ı u y g u l am ak t ı r. H er y ı l ı n so n u n d a en f ek si y o n k o n tr o l p r o g r am ı n d a y er al an h ed ef l er e n e ö l ç ü d e u l a şı l d ığı n ı d e ğer l en d i r m ek, Y ı l l ı k ç al ışm a r ap o r u n d a b u d e ğer l en d i r m el er e y er v er m ek z o r u n d ad ı r.

16 E nfek s iyon K ontro l P ro g ra m ı Enfeksiyon kontrol programının üç temel öğesi vardır: E tk i l i sü r v ey an s si stem i n i n g el i şti r i l m esi, H astan e en f ek si y o n r i sk i n i az al tm ay a y ö n el i k p o l i ti k al ar o l u ştu r u l m as ı, H astan e p er so n el i i ç i n sü r ek l i h i z m et i ç i e ği ti m p r o g r am l ar ı n ı n y ü r ü tü l m esi (D o ğan ay 2 004, Y ı l d ı r ı m 2000, yönetmelik).

17 E nfek s iyo n K o ntro l K o m ites inin Fa a liyet A la nla rı

18 E nfek s iyo n K o ntro l K o m ites inin K a ra rla rı M adde 9 E n f ek si y o n k o n tr o l k o m i tesi n c e al ı n an k ar ar l ar u y g u l an m ak ü z er e Y ö n eti m e i l eti l i r. B u k ar ar l ar, Y ö n eti m v e y atak l ı ted av i k u r u m u n u n b ü tü n p er so n el i i ç i n b a ğl ay ı c ı d ı r. B u k ar ar l ar a u y u l m am as ı h al i n d e d o ğac ak so n u ç l ar d an i l g i l i l er so r u m l u d u r.

19 Ü ÇÜ N CÜ BÖLÜ M E n f ek si y o n K o n tr o l E k i b i, E n f ek si y o n K o n tr o l H ek i m i, E n f ek si y o n K o n tr o l H em şi r esi n i n S eç i m i, G ö r ev, Y etk i v e S o r u m l u l u k l ar ı E n f ek si y o n H astal ı k l ar ı v e K linik M ik robiy oloji K l i n i ği v ey a A n ab i l i m D al ı T em si l c i si M ik robiy oloji v e K linik M ik robiy oloji L ab o r atu v ar ı T em si l c i si E NFE K Sİ Y ON K ONTR OL HE K İ M İ ENFEK Sİ Y ON K ONTR OL EK İ Bİ E NFE K Sİ Y ON K ONTR OL HE M Şİ R E Sİ

20 M adde 5- ENFEK Sİ Y ON K ONTR OL K OM İ TESİ ÜY EL ER İ H astan e M üdürü E c z an e S o r u m l u su B a şh ek i m Y ar d ı m c ı s ı / D ek an Y ar d ı m c ı s ı B a şh em şi r e/ H em şi r el i k H i z m etl er i M üdürü E NFE K Sİ Y ON K ONTR OL HE M Şİ R E Sİ ENFEK Sİ Y ON K ONTR OL EK İ Bİ C er r ah i T ı p B ilim D al l ar ı n d an T er c i h en G en el C er r ah i U z m an ı D ah i l i T ı p B i l i m D al l ar ı n d an T er c i h en İç H astal ı k l ar ı U z m an ı

21

22 M a dde 10 E nfek s iyo n k o ntro l ek ibinin g ö rev, yetk i ve s o rum luluk la rı: v er i l er i n i d e ğer l en d i r m ek, b ) P er so n el i n m esl e ğe b a ğl ı en f ek si y o n i l e i l g i l i r i sk l er i n i tak i p etm ek, k o r u y u c u t ı b b î ö n er i l er d e b u l u n m ak, g er ek l i d u r u m l ar d a b a ğışı k l am a v e p r o f i l ak si p r o g r am l ar ı n ı d ü z en l em ek v e u y g u l am ak ü z er e en f ek si y o n k o n tr o l k o m i tesi n e tek l i f te b u l u n m ak, c ) Y atak l ı ted av i k u r u m l ar ı n d ak i an ti b i y o ti k k u l l an ı m ı n ı i z l em ek, d ) S ter i l i z asy o n, an t i sep si v e d ez en f ek si y o n i şl em l er i n i d en etl em ek, e) H astan e tem i z l i ği, m u tf ak, ç am a şı r h an e v e at ı k y ö n eti m i i l k el er i n i b el i r l em ek v e d en et i m i n i y ap m ak, f ) Y ı l l ı k ç al ışm a ö n r ap o r u n u h az ı r l am ak v e en f ek si y o n k o n tr o l k o m i tesi n e su n m ak, g ) E n f ek si y o n k o n tr o l k o m i tesi n i n g ü n d em i n i b el i r l em ek v e sek r etar y as ı n ı y ü r ü tm ek. a) S ü r v ey an s

23 E nfek s iyo n k o ntro l hem ş ires i

24 A r a şt ır m a B el ç i k a d a y o ğu n b ak ı m ü n i tesi n d e g er ç ek l e şti r i l en b i r ç al ışm ad a, tam g ü n etk i n ç al ışan b i r en f ek si y o n k o n tr o l h em şi r esi say esi n d e 5 y ı l i ç er i si n d e en f ek si y o n o r an ı n ı n % 33 d o l ay ı n d a az al d ığı g ö z l en m i şti r.

25 E nfek s iyo n k o ntro l hem ş ires i M adde 13 B a şh em şi r el i k tar af ı n d an, ter c i h en y ü k sek o k u l m ez u n u, b i l g i say ar k u l l an m ay ı b i l en v e B ak an l ı k tar af ı n d an o n ay l an m ış en f ek si y o n k o n tr o l h em şi r el i ği ser ti f i k as ı n a sah i p h em şi r el er ar as ı n d an seç i l i r. E n f ek si y o n k o n tr o l k o m i tesi n e b a ğl ı o l ar ak ç al ışı r. H er i k i y ü z el l i y atak i ç i n b i r en f ek si y o n k o n tr o l h em şi r esi g ö r ev l en d i r i l m esi z o r u n l u d u r. E n az b e ş y ı l sü r e i l e b u g ö r ev i y ü r ü tü r. A y n ı n i tel i k l er i h ai z b i r h em şi r e g ö r ev l en d i r i l m ed en, b u g ö r ev l er i n i b ı r ak am az l ar. N ö b et h i z m etl er i d e d ah i l o l m ak ü z er e, en f ek si y o n k o n tr o l ü d ışı n d a i l av e b i r g ö r ev v er i l em ez.

26 Enfeksiyon Kontrol Hemşiresinin Ek Görevi Bulunma Durumu % ٤٥,٧ % ٤٤,٣ Ek Görevi Var Ek Görevi Yok

27 E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s in in T a şı m a s ı G e r e k e n N ite lik le r E n f ek si y o n k o n tr o l ü al an ı n d a u z m an o l m ak, E n f ek si y o n k o n tr o l ü n e i l g i l i o l m ak, M esl ek i g el i şi m e v e y en i l i k l er e aç ı k o l m ak, M esl ek te d en ey i m l i o l m ak, E ği ti m b ec er i l er i n e sah i p o l m ak, İl eti şi m v e h ab er l e şm e b ec er i l er i g el i şm i ş o l m ak, İç m o ti v asy o n u y ü k sek, P r o b l em ç ö z m ek, k en d i k ar ar l ar ı n ı u y g u l ay ab i l m ek, O r g an i z asy o n, l i d er l i k v e y ö n eti m y eten e ği, E k i p ç al ışm as ı n a y atk ı n l ı k, İy i b i r d an ışm an v e r eh b er o l m ak, H astan e m i sy o n u n a, p o l i ti k al ar ı n a, k al i te g ü v en l i ği n i sa ğl ay ı c ı st an d ar tl ar a h ak i m o l m ak. ( A r ı k 2007, K ay a 2000, K ö se v e ar k. 2000, S ar ı d o ğan 2007, Şah i n v e ar k ).

28 Madde 14 Enfeks iyon K ontrol Hemş ires inin G örevleri a) H astan e en f ek si y o n l ar ı sü r v ey an s ı n ı y ü r ü tm ek am ac ı y l a, m i k r o b i y o l o j i v e k l i n i k m i k r o b i y o l o j i l ab o r atu v ar ı n d an k ü l tü r so n u ç l ar ı n ı i z l em ek, g ü n l ü k k l i n i k z i y ar etl er i i l e i l g i l i h astal ar ı d e ğer l en d i r m ek, so r u m l u h ek i m v e h em şi r el er l e k o o r d i n asy o n sa ğl ay ar ak, h astan e en f ek si y o n u g el i şen y a d a g el i şm e i h ti m al i b u l u n an y en i v ak al ar ı sap tam ak, b u h astal ar ı en f ek si y o n r i sk i aç ı s ı n d an d e ğer l en d i r er ek g er ek l i ted b i r l er i n al ı n m as ı n ı sa ğl am ak, b ) T o p l an an sü r v ey an s v er i l er i n i n b i l g i say ar k ay ı tl ar ı n ı tu tm ak, c ) K l i n i k en f ek si y o n h ı z ı ar t ışl ar ı n ı v ey a b el i r l i m i k r o o r g an i z m al ar l a o l u şan en f ek si y o n l ar d ak i ar t ışı b el i r l em ek v e b u n l ar ı en f ek si y o n k o n tr o l h ek i m i n e b i l d i r m ek, d ) H astan e en f ek si y o n sal g ı n ı şü p h esi o l d u ğu n d a, b u n u n k ay n a ğı n ı ar am ay a v e so r u n u ç ö z m ey e y ö n el i k ç al ışm al ar a k at ı l m ak, e) E n az h af tad a b i r k ez en f ek si y o n k o n tr o l h ek i m i i l e b i r ar ay a g el er ek, ç al ışm al ar ı d e ğer l en d i r m ek, f ) B ö l ü m l er l e i l g i l i so r u n l ar ı en f ek si y o n k o n tr o l h ek i m i i l e b i r l i k te o b ö l ü m l er e i l etm ek, b u b ö l ü m l er i n k o n tr o l ted b i r l er i n i n o l u ştu r u l m as ı, u y g u l an m as ı v e d e ğer l en d i r i l m esi n e k at ı l ı m l ar ı n ı sa ğl am ak, g ) E n f ek si y o n k o n tr o l p r o g r am l ar ı n ı n g el i şti r i l m esi v e u y g u l an m as ı n d a g ö r ev al m ak, h ) Y atak l ı ted av i k u r u m u g en el i n d e en f ek si y o n k o n tr o l u y g u l am al ar ı n ı i z l em ek, ı ) Y atak l ı ted av i k u r u m u p er so n el i n e h astan e en f ek si y o n l ar ı v e k o n tr o l ü k o n u su n d a e ği ti m v er m ek ti r.

29 E nfeks iyon K ontrol Hemş ires inin G örevleri T am g ü n ç al ışan b i r en f ek si y o n k o n tr o l h em şi r esi z am an ı n ı n o r tal am a ; % 40 ı n ı S ü r v ey an s % 30 u n u E ği ti m v e D an ışm an l ı k % 30 u n u H ab er l e şm e v e r ap o r etm e, p o l i ti k a v e p r o sed ü r l er i n g el i şti r i l m esi h i z m etl er i ar as ı n d a g eç i r m ek ted i r

30 S ürveya ns Sürveyansı C DC h al k sa ğl ığı u y g u l am al ar ı n ı n p l an l an m as ı v e g el i şti r i l m esi n e tem el o l u ştu r ac ak sa ğl ı k v er i l er i n i n sü r ek l i v e d ü z en l i o l ar ak to p l an m as ı, an al i z i v e y o r u m u n u n y ap ı l ar ak g er ek l i y er l er e v e k i şi l er e b i l d i r i l m esi o l ar ak i f ad e etm ek ted i r. E tk i l i b i r sü r v ey an s p r o g r am ı i ç i n E n f ek si y o n k o n tr o l h em şi r esi tar af ı n d an y ü r ü tü l en i l er i y e d ö n ü k (p r o sp ek ti f ) sü r v ey an s ı ö n er m ek ted i r. (K ay a 2000, K ö se v e ar k. 2000, E r b ek ta ş 2004, E r o l 2008).

31 S ürveya ns S ü r v ey an s so n u c u n d a h astan e en f ek si y o n u tesp i t ed i l en h asta, en f ek si y o n b i l d i r i m f o r m u n a k ay ı t ed i l i r. B u f o r m u n d o l d u r u l m as ı v e b i l g i say ar k ay ı tl ar ı en f ek si y o n k o n tr o l h em şi r esi n i n so r u m l u l u ğu n d ad ı r. K ay ı tl ar so n u n d a i stati sti k sel an al i z l er y ap ı l ar ak h astan e g en el i v e ser v i sl er b az ı n d a h astan e en f ek si y o n u h ı z so n u ç l ar ı el d e ed i l i r v e en f ek si y o n k o n tr o l k o m i tesi n e su n u l ar ak tar t ışı l ı r. K o m i ted e al ı n an k ar ar l ar a g ö r e r ap o r l ar d ü z en l en i r. S er v i sl er l e y az ı l ı v e sö z l ü i l eti şi m e g eç i l er ek en f ek si y o n h ı z so n u ç l ar ı y l a b i r l i k te h az ı r l an an r ap o r l ar i l eti l er ek g er i bildirim de bulunulur. S ü r v ey an s so n u ç l ar ı n d an el d e ed i l en b i l g i l er h i z m et i ç i e ği ti m p r o g r am ı n d a d a k u l l an ı l ır. (I şı k v e A k al ı n , A n d r u s et al. 2007, E r o l 2008 ).

32 H a berleş m e ve R a po r E tm e Bütün kliniklere ilişkin hastane enfeksiyonları oran ve eğilimlerinin hastane geneline topluca bildirimi; K l i n i k l er i n k en d i d u r u m l ar ı n ı, H astan en i n g en el d u r u m u n a b en z er n i tel i k tek i d i ğer k l i n i k l er e g ö r e k ar şı l a şt ı r ı l m as ı n ı, O l u m l u b i r r ek ab et o r tam ı n ı n o l u şm as ı n ı, K l i n i k l er i n h astan e en f ek si y o n l ar ı n ı n ö n l en m esi k o n u su n d a d ah a d i k k atl i d av r an ı l m as ı n ı, E n f ek si y o n k o n tr o l k o m i tel er i tar af ı n d an al ı n an ö n l em l er e u y u m u n ar t ı r ı l m as ı n ı sa ğl am ak tad ı r. (h tt p ://w w w.say i st ay.g o v.t r /r ap o r /r ap o r 3.asp?i d = 76, , K ar ab ey 2003).

33 H a berleş m e ve R a po r E tm e E nfeksiyon kontrol hemşiresi günlük çalışma temposunda; K l i n i k l er d e g ö r ü l en en f ek si y o n h ı z l ar ı n d ak i ar t ışı n f ar k ı n a v ar ı l m am a r i sk i n e k ar şı h ek i m l er i u y ar ab i l m el i, H er d ü z ey d e sa ğl ı k p er so n el i i l e i l eti şi m k u r ar ak en f ek si y o n k o n tr o l p r o sed ü r l er i n e u y u m u d en etl ey eb i l m el i, G ö z l em l ed i ği d u r u m l ar ı d e ğer l en d i r eb i l m el i, K l i n i k l er e etk i l i b i r g er i b i l d i r i m d e b u l u n ab i l m el i d i r. (Şah i n v e ar k. 2003, K ay a 2000, K ö se v e ar k. 2000, E r b ek t a ş 2004, E r o l 2008, E r en 2006).

34 G eri B ildirim Bi r ey i n d av r an ışl ar ı n ı n b i r h ed ef e y ö n el m esi n i, Am aç l ar a k o l ay l ı k l a u l a şı l m as ı n ı, H ab er l e şm e i l e i sten en h ed ef e n e ö l ç ü d e u l a şı l d ığı n ı k o n tr o l etm ey i, G er ek en d ü z el ti c i ö n l em l er i n al ı n m as ı sa ğl ar.

35 ARAŞTIRMA G er i b i l d i r i m i n k u l l an ı l d ığı T i b b al s J. ı n ç al ışm as ı n d a p ed i atr i k y o ğu n b ak ı m ü n i tesi n d e g ö z l em i y ap ı l an sa ğl ı k p er so n el i n e, el y ı k am a v e el y ı k am am a s ı k l ığı d ü z en l i p er i y o tl ar l a d u y u r u l m u ştu r. G ö z l em i y ap ı l an sa ğl ı k p er so n el i n i n h asta i l e tem as etm ed en ö n c ek i el y ı k am a o r an ı % 1 2 d en % 32 y e ç ı k m ış, p er f o r m an s g er i b i l d i r i m i s ı r as ı n d a % 63.8 e k ad ar y ü k sel m i ş, an c ak g er i b i l d i r i m i n k esi l m esi n d en so n r a % 54.6 y a g er i l em i şti r. (Özcan 2005)

36 E Ğ İTİM E n f ek si y o n k o n tr o l p r o g r am ı n ı n en ö n em l i b i l e şen i, etkili bir eğitim programıdır. E n g en i ş an l am ı y l a e ği ti m, y a şam ı k o l ay l a şt ı r ı c ı d av r an ışl ar a sah i p o l m ak i ç i n g er ek en b i l g i, b ec er i v e tu tu m l ar ı ed i n m e sü r ec i o l ar ak tan ı m l an ab i l i r. B u sü r eç te ö z el l i k l e; d e ğer l er, i n an ç l ar v e tar z l ar d i z i si o l an tu tu m u n k az an d ı r ı l m as ı b ü y ü k ö n em ta şı r ( U y ar 2005, B ar u t ç u g i l, 2002, Şah i n v e ar k 2003).

37 E nfek s iyon K o ntro l E ğ itim inin A m a c ı E n f ek si y o n k o n tr o l sü r ec i n d e b a şar ı sa ğl am ak i ç i n ; U y g u l am al ar ı i r d el em ek, G er ek l i b i l g i l er e sah i p o l m ak, V ar o l an b i l g i l er i taz el em ek, A m ac a u y g u n d av r an ış b i ç i m l er i o l u ştu r m ak Y an l ış d av r an ış b i ç i m l er i n i d e ği şti r m ek ti r.

38 E Ğ İT İM A r a şt ı r m al ar, h astan e en f ek si y o n l ar ı n ı n k o n tr o l ü n d e tek b a şı n a e ği ti m i n y eter l i o l m ad ığı n ı, e ği ti m f aal i y etl er i n i n p l an l an m as ı g er ek ti ği n i, o r tay a ç ı k ar m ışt ı r. G ö r ev i n g er ek ti r d i ği d av r an ış Per so n el i n sah i p o l d u ğu d av r an ış E ği ti m g er ek si n i m i (Ö z c an 2005, U y er 1 993).

39 E Ğ İT İM S a ğl ı k h i z m eti n d e ç al ışan l ar ı n tü m ü, en f ek si y o n k o n tr o l al an ı n d ak i b i l i m sel y en i l i k l er i, tek n o l o j i k y en i l i k l er i n g eti r d i ği y en i b ec er i l er i ö ğr en m ek z o r u n d ad ı r. A B D d e O S H A v e JC A H O h astan e en f ek si y o n l ar ı n ı ö n l em ed e r u ti n v ey a stan d ar t h i z m et i ç i e ği ti m l er i n y an ı n d a y en i l i k ç i e ği ti m y ak l a şı m l ar ı k u l l an m ay ı ö n er m ek ted i r. C B I C, sa ğl ı k p r o f esy o n el l er i i ç i n b i l g i l er i n stan d ar d i z e o l m as ı, ö l ç ü l eb i l i r o l m as ı v e h al k sa ğl ığı n ı k o r u y ab i l i r o l m as ı k o n u su n a d i k k at ç ek m ek ted i r. H astan ed e ç al ışan l ar ı n er i şk i n l er o l m as ı n ed en i y l e er i şk i n e ği ti m i i l k el er i n e v e ak ti f ö ğr en m e y ö n tem l er i n e u y u l m as ı g er ek m ek ted i r. ( H o f f m an n an d C l o n t z 2004, U y ar 2005, B u l u t 2001, A ç ı k g ö z 2006).

40 ARAŞTIRMA C o l o b r o v e ar k ad a şl ar ı n ı n y ap t ı k l ar ı ç al ışm ad a i k i n c i s ı n ı f t ı p ö ğr en c i l er i n d e en f ek si y o n k o n tr o l e ği ti m i n i n etk i n l i ği n i ar a şt ı r ı l m ış; teo r i k b i l g i, d em o str ati f el y ı k am a, d el i c i k esi c i al etl er l e al ı n ac ak ö n l em l er ö ğr eti l m i şti r. E ği ti m ö n c esi v e e ği ti m so n r as ı test u y g u l an m ışt ı r. B u ç al ışm ad a, e ği ti m b a şar ı l ı b u l u n m u ş v e b i l g i d ü z ey i n d ek i ar tm an ı n, d av r an ış d e ği şi k l i ği n i d e b i r l i k te g eti r d i ği, en f ek si y o n o r an l ar ı n ı n d ü ştü ğü sap tan m ışt ı r.

41 E Ğ İT İM E n f ek si y o n k o n tr o l h em şi r esi n i n h az ı r l ad ığı e ği ti m p r o g r am ı ; O r y an tasy o n e ği ti m i, H i z m et i ç i e ği ti m, H asta e ği ti m i n i k ap sar H i z m et i ç i e ği ti m p r o g r am ı n ı n y an ı n d a g er ek ti ği n d e b i r i m l er e, mesl ek g r u p l ar ı n a y ö n el i k (T em i z l i k, M u tf ak, Ç am a şı r h an e h i z m etl er i v.b.,) ö z el e ği ti m l er şek l i n d e d e v er i l m el i d i r. (H o f f m an n an d C l o n tz 2004, A y d ı n 2005).

42 T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ENFEKSİYON KOMİTESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI Doküman No: ENF-PL.01 Yayım Tarihi: Revizyon No: Revizyon Tarihi Sayfa No: KONU: AMAÇ: EĞİTİCİLER: YER: KATILIMCILAR: TARİH: SÜRE: HEDEFLER İÇERİK SÜRE YÖNTEM/TEKNİK ARAÇ/GEREÇ 00-1/1 DEĞERLENDİRME

43 Has ta ve Yakınlarının Eğ itimi S a ğl ı k B ak an l ığı Y atak l ı T ed av i K u r u m l ar ı K u r u m sal K al i tey i G el i şt i r m e v e P er f o r m an s D e ğer l en d i r m e Y ö n er g esi i n d e en f ek si y o n k o n t r o l ü v e ö n l em e k o n u su n d a, h asta v e y ak ı n l ar ı n ı n e ği ti m al m as ı n ı n sa ğl an m as ı g er ek ti ği b el i r ti l m i şti r. Y ö n etm el i k te h asta v e y ak ı n l ar ı n ı n e ği ti m d en sö z ed i l m em i şti r. (h tt p ://w w w.say i stay.g o v.t r /r ap o r /r ap o r 3.asp?i d = 76, , H o f f m an n an d C l o n t z 2004, R an k i n an d 2001 ). S t al l i n g s

44 ADI-SOYADI: T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi HASTA İZOLASYONU TAKİP FORMU TC. KİMLİK NO: DOĞUM TARİHİ: [ ] SOLUNUM İZOLASYONU [ ] DAMLACIK İZOLASYONU İZOLASYON TARİHİ BAŞLANGIÇ: BİTİŞ : [ ] TEMAS İZOLASYONU [ ] YÜKSEK RİSKLİ HASTALARIN İZOLASYONU [ ] SIKI TEMAS İZOLASYONU [ ] STANDART İZOLASYONU HASTADA ÜREYEN MİKROORGANİZMA ÜREDİĞİ MATERYAL TANI: CİNSİYETİ: İNFEKSİYON KOLONİZASYON BABA ADI: ODA: TEK: [ ] COHORTİNG: [ ] DİĞER(Açıklayınız): [ ] TARİH ORTAK CİHAZ KULLANILDI ELDİVEN KULLANILAN CİHAZ İSİMLERİ İZOLASYON ÖNLEMLERİ UYGUNLUĞU MASKE ÖNLÜK EL HİJYENİ HASTA VE ÇALIŞANA EĞİTİM VEREN ADI SOYADI: EĞİTİM TARİHİ: İMZA: EĞİTİME KATILAN ADI SOYADI GÖREVİ VE İMZASI DİĞER İMZA 1.GÜN.../.../ GÜN 2.GÜN SABAH.../.../200. ÖĞLE 3.GÜN AKŞAM.../.../ GÜN ORTAM YÜZEYİNİN DEZENFEKSİYONU SAĞLANDI 3. GÜN 4. GÜN 5. GÜN 6. GÜN 7. GÜN

45 T o plum un H a s ta ne E nfek s iyo nla rı K o nus unda E ğ itim i H asta v e y ak ı n l ar ı n a h astan el er d e y ap ı l an b i l g i l en d i r m e y an ı n d a ü l k e ç ap ı n d a tü m to p l u m u n h astan e en f ek si y o n l ar ı k o n u su n d ak i b i l i n ç sev i y esi n i n y ü k sel ti l m esi n i n u l u sal sa ğl ı k p o l i ti k as ı n ı n b i r p ar ç as ı h al i n e g eti r i l m esi g er ek l i d i r. S a ğl ı k E ği ti m i G en el M ü d ü r l ü ğü H al k ı n S a ğl ı k B i l i n c i n i G el i şti r m e D ai r e B a şk an l ığı n a y asal o l ar ak g ö r ev l er v er i l m i şti r. (h ttp ://w w w.say i stay.g o v.tr /r ap o r /r ap o r 3.asp?i d = 7 6, , H o f f m an n an d C l o n tz 2004, A y k u t, C ey h an, Ç eti n k ay a, G ü n, G ü n ay, Ö z tü r k v e Ö z tü r k ).

46 Enfeksiyon Kontrol Hemşirelerinin Güçlük Yaşadığı Alanların Dağılımı

47

48 Sürveyans Yaparken Hekimlerle İletişim Güçlüğü Yaşama 42% Güçlük Yaşayan 58% Güçlük Yaşamayan

49 D Ö R D Ü N CÜ BÖ LÜ M Ç e ş itli v e S o n H ü k ü m le r B ildirim ler M adde 15 Y ö n eti m, h astan e en f ek si y o n h ı z l ar ı v e sü r v ey an s so n u ç l ar ı n ı i ç er en y ı l l ı k f aal i y et r ap o r u n u, h er y ı l en g eç Şu b at ay ı n ı n so n u n a k ad ar B ak an l ığa b i l d i r i r. M adde 17 En f ek si y o n k o n tr o l stan d ar tl ar ı n ı i ç er en k ı l av u z l ar, B ak an l ı k ç a b u Y ö n etm el i ği n y ay ı m ı n d an i ti b ar en en g eç al t ı ay i ç er i si n d e ç ı k ar ı l ac ak o l an g en el g e i l e d ü z en l en i r. M adde 18 B u Y ö n etm el i k h ü k ü m l er i n i n y ü r ü tü l m esi n d e d o ğac ak ter ed d ü tl er i g i d er m ey e B ak an l ı k y etk i l i d i r. Y ö n etm el i k h ü k ü m l er i n e ay k ı r ı h ar ek et ed i l m esi h al i n d e g en el h ü k ü m l er ç er ç ev esi n d e i l g i l i l er h ak k ı n d a i şl em y ap ı l ı r.

50 ÖN E R İLE R : Çal ışan l ar ı n en f ek si y o n k o n tr o l ö n l em l er i n e k ar şı d u y ar l ı l ığı n ı n ar tt ı r ı l m as ı, En f ek si y o n k o n tr o l stan d ar tl ar ı n ı i ç er en k ı l av u z l ar ı n d ü z en l en m esi, E n f ek si y o n K o n tr o l K o m i tesi ü y el er i n e sek r eter i n ek l en m esi, En f ek si y o n k o n tr o l h em şi r el i ği n e y ö n el i k y ay ı n l ar ı n ar tt ı r ı l m as ı, En f ek si y o n k o n tr o l h em şi r esi n i n e ği ti m i v e e ği ti m m er k ez l er i n i n ar t ı r ı l m as ı, Bi l g i v e p ay l a şı m am aç l ı to p l an t ı l ar d ü z en l en m esi, Maa şı n ı n i y i l e şti r i l m esi

51

3-P C ile h a b e r le şm e y e u y g u n b ir a r a b ir im. (IS A, P C I, U S B g ib i )

3-P C ile h a b e r le şm e y e u y g u n b ir a r a b ir im. (IS A, P C I, U S B g ib i ) M O D E M N E D İR : M o d u la to r -D e m o d u la to r k e lim e le r in in k ıs a ltm a s ı M O D E M. Y a n i v e r ile r i s e s s in y a lle r in e s e s s in y a lle r in i v e r ile r e d ö n

Detaylı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı Üç Şiir Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı N â z ı m H i k m e t (Se la nik, 14 Ocak 1902 Mos ko va, 3 Ha zi ran 1963) Bah ri ye M e kt eb i n i b it i rd i (1919 ), H am id iy e K r uvaz ör

Detaylı

B T A n a l o g T r a n s m i t t e r. T e k n i k K ı l a v u z u. R e v 1. 2

B T A n a l o g T r a n s m i t t e r. T e k n i k K ı l a v u z u. R e v 1. 2 B T - 111 A n a l o g T r a n s m i t t e r T e k n i k K ı l a v u z u R e v 1. 2 1. Ö N G Ö R Ü N Ü M, Ü S T Ü N L Ü K L E R İ VE Ö Z E L L İ K L E R İ M i k r o k o n t r o l ö r t a b a n l ı BT- 111

Detaylı

H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E. E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i

H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E. E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i H ip o k r a t (M.Ö. 4 6 0-3 7 0 ) Ö n c e lik le z a r a r v e r m e 2 F lo r e

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün www.urlsolar.com S L D-S K -6 0 W ile 1 5 0 W St an d art S o kak L a m ba sı F iya t K arşılaşt ırm a sı kw h Ü c reti Yıllık Tü ke tim Ü cre ti Y ıllık T ü ketim Fa rkı kw Sa at G ü n A y Stan d art

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi;

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi; S i s t e m - a t i k M e m b r a n K a p a k S i p a r i T a k i p v e Ü r e t i m T a k i p S i s t e m i ; T ü r k i y e l d e b i r i l k o l a r a k, t a m a m e n m e m b r a n k a p a k ü r e t

Detaylı

Hazırlayan

Hazırlayan Yürürlük i:14.09.2012 ENFEKSİYONLARIN KONTROLÜ VE ÖNLENMESİ Revizyon i: PROSEDÜRÜ Sayfa: 1/5 Revizyonun Açıklaması - Revize edildi. - Yeni eklendi - İptal edildi Madde No - 4.2, 4.3.2-4.3.3, 4.3.4, 4.3.5,

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRELERİNE YÖNELİK EĞİTİM FAALİYETLERİMİZ ÖZDEN DURUHAN İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ŞUBESİ

ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRELERİNE YÖNELİK EĞİTİM FAALİYETLERİMİZ ÖZDEN DURUHAN İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ŞUBESİ ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRELERİNE YÖNELİK EĞİTİM FAALİYETLERİMİZ ÖZDEN DURUHAN İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ŞUBESİ Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği 11.08.2005 R.G. Sayısı:25903

Detaylı

1959 yılında ilk infeksiyon kontrol hemşiresi İngiltere de resmen atanmıştır. DİŞ HEKİMLİĞİNDE İNFEKSİYON KONTROL HEMŞİRELİĞİ

1959 yılında ilk infeksiyon kontrol hemşiresi İngiltere de resmen atanmıştır. DİŞ HEKİMLİĞİNDE İNFEKSİYON KONTROL HEMŞİRELİĞİ DİŞ HEKİMLİĞİNDE İNFEKSİYON KONTROL HEMŞİRELİĞİ Hem. Filiz ARIK O.M.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi İngiltere ye dönünce sağlık istatistik yöntemlerinin kurucusu kabul edilen Farr ile işbirliği yapmıştır. Yazdığı

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Sayfa No : 01 KALİTE KOMİTESİ HEDEF PLANLANAN FAALİYETLER SORUMLU UYGULAMA İZLEME YÖNTEMİ TERMİN 1. Hastane enfeksiyonunun oluşmasını ve yayılmasını önlemek 1.a) Enfeksiyon kontrol programı oluşturmak

Detaylı

İ Ğ ü ö ğ ç İ İ ç ö ç İ ğ ğ İ İ ö ç İ ğ ğ ç ö ö ç İ ğ ö ç İ İ ç Ç ç ğ ğ ö ç İ ğ ğ ö ç ğ ğ ü ö ç ç ç ç ğ ç ö ç İ ğ ğ ü Ş Ş Ö İ Ü Ü Ö Ö ÜŞ Ş Ö Ğ Ü Ü Ş Ç

İ Ğ ü ö ğ ç İ İ ç ö ç İ ğ ğ İ İ ö ç İ ğ ğ ç ö ö ç İ ğ ö ç İ İ ç Ç ç ğ ğ ö ç İ ğ ğ ö ç ğ ğ ü ö ç ç ç ç ğ ç ö ç İ ğ ğ ü Ş Ş Ö İ Ü Ü Ö Ö ÜŞ Ş Ö Ğ Ü Ü Ş Ç «Ğ ü İ ç ö ç İ ö ç İ ğ ğ İ İ» ğ İ ğ Ş ö ğ ğ ö ü ü ü İ Ğ ü ö ğ ç İ İ ç ö ç İ ğ ğ İ İ ö ç İ ğ ğ ç ö ö ç İ ğ ö ç İ İ ç Ç ç ğ ğ ö ç İ ğ ğ ö ç ğ ğ ü ö ç ç ç ç ğ ç ö ç İ ğ ğ ü Ş Ş Ö İ Ü Ü Ö Ö ÜŞ Ş Ö Ğ Ü Ü Ş

Detaylı

SAMSUN GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ HASTANESİ 2013 YILI EĞİTİM PLANI

SAMSUN GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ HASTANESİ 2013 YILI EĞİTİM PLANI DOKÜMAN 00 01 01 59 00 REVİZYON SAYFA 1 SIRA 1 TÜBERKÜLOZ HASTALIĞI GÖĞÜS HAST.VE TBC UZMANI KONFERANS SALONU OCAK GENEL 2 EL HİJYENİ(1.GRUP) ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANI KONFERANS

Detaylı

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı REKTÖRLÜK MAKAMINA

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı REKTÖRLÜK MAKAMINA Evrak Tarih ve Sayısı: 28/10/2015-6400 A t ERZURUM Tf K-NİK UN İVERSI I ISI T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı B E K A Sayı :78096178-100/ Konu :Eğitim REKTÖRLÜK

Detaylı

ANATOMİ(İSTANBUL TIP), TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) BESİN HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ, TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

ANATOMİ(İSTANBUL TIP), TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) BESİN HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ, TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) ANATOMİ(İSTANBUL TIP), PROGRAMI, 1 A99318 2 A101012 P4******* 65 Sınav SI*** MA*** Psikoloji 86.05 0.000 0.0000 Belirsiz Kazandı BA*** FE*** JOURNALISM AND COMMUNICATION RADIO TELEVISION JOUR BESİN HİJYENİ

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI

HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI OCAK 1 Isparta İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Şarkikaraağaç Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI Doküman Kodu YÖN.PL.02 Yürürlük Tarihi 02.01.2012 Revizyon Tarihi

Detaylı

1. AMAÇ : Hastanenin tüm bölümlerini kapsayan enfeksiyonların önlenmesini sağlamak ve enfeksiyon kontrol programını sağlamak.

1. AMAÇ : Hastanenin tüm bölümlerini kapsayan enfeksiyonların önlenmesini sağlamak ve enfeksiyon kontrol programını sağlamak. Ü VE 1. AMAÇ : Hastanenin tüm bölümlerini kapsayan enfeksiyonların önlenmesini sağlamak ve enfeksiyon kontrol programını sağlamak. 2. KAPSAM : Özel Yalova Hastanesi tüm bölümlerini ve tüm çalışanlarını

Detaylı

5. SORUMLULAR: Enfeksiyon kontrol komitesinin tüm üyeleri sorumludur.

5. SORUMLULAR: Enfeksiyon kontrol komitesinin tüm üyeleri sorumludur. 1. AMAÇ: Özel Yalova Hastanesi nde sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların önlenmesi ve kontrolü ile ilgili faaliyetleri yürütmek üzere enfeksiyon kontrol komitesinin çalışma şekli, görev, yetki

Detaylı

İ İ Öğ ş İ İİ ğ ş ş Öğ ş İş Öğ İ ş İ İşİ ğ ç ğ ş ğ

İ İ Öğ ş İ İİ ğ ş ş Öğ ş İş Öğ İ ş İ İşİ ğ ç ğ ş ğ Ö Ğ ş ğ Ğ Ğ ğ İ İ Öğ ş İ İİ ğ ş ş Öğ ş İş Öğ İ ş İ İşİ ğ ç ğ ş ğ İ İ İ İ Ğ İ İ İş İ ş İ İ İ İş İ Öğ ş İ ş İ İ ş ş ç ş ş ş ş ğ ş ğ ş ş Öğ ş ş ğ ğ ş ğ ş ş ğ ğ ş ç ş Öğ ş ş ğ Öğ ş ç ş Öğ ş ş ş ğ ç ş ç ş ş

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ ÇALIŞMA TALİMATI

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ ÇALIŞMA TALİMATI Sayfa No 1 / 5 Hazırlayan İnceleyen Onaylayan Enfeksiyon Kontrol Komitesi Kalite Yönetim Temsilcisi Başhekim 1.AMAÇ Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi nde sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların

Detaylı

29 Ni san 2014 Salı Bİ Rİ NCİ OT URUM

29 Ni san 2014 Salı Bİ Rİ NCİ OT URUM 29 Ni san 2014 Salı Bİ Rİ NCİ OT URUM Açılm a Saati : 1 5. 0 0 BAŞKAN: Başk a n Vek i li Şükra n G ül d al MUMCU KÂTİ P ÜYELER: Fehm i KÜPÇÜ ( Bolu), Mi n e LÖK BEYAZ ( Diyarba k ır ) - -- -- 0 -- -- -

Detaylı

ö ğ ğ ğ Ü ğ Ş ö ö ğ ö ğ Ş ö Ş ğ Ş ğ ğ Ş Ş Ş Ü ö Ö Ş ö ö Ş Ö Ş ö ö ğ ğ ğ ğ ö ö Ş ö Ş Ş ö ğ ö ö ğ ğ ğ ğ ö

ö ğ ğ ğ Ü ğ Ş ö ö ğ ö ğ Ş ö Ş ğ Ş ğ ğ Ş Ş Ş Ü ö Ö Ş ö ö Ş Ö Ş ö ö ğ ğ ğ ğ ö ö Ş ö Ş Ş ö ğ ö ö ğ ğ ğ ğ ö Ğ Ğ ö ö ğ ğ ğ Ü ğ Ş ö ö ğ ö ğ Ş ö Ş ğ Ş ğ ğ Ş Ş Ş Ü ö Ö Ş ö ö Ş Ö Ş ö ö ğ ğ ğ ğ ö ö Ş ö Ş Ş ö ğ ö ö ğ ğ ğ ğ ö ö ö ö ğ ö ö ö ö ğ ö ğ Ş ğ Ö ö ğ ğ ğ ğ ö ğ ğ Ş Ü Ş ğ ğ «ö ğ ğ «ö ö ğ ö ğ ğ ö ğ ğ ö ö Ö Ö ÜŞ

Detaylı

üü Ü ğü Ş ü ğ Ü ğ ğ ğ ğ ğ ü Ç ü ü ğü ü ç ü ğ ü ü Ş ğ ğ ğ ü ü

üü Ü ğü Ş ü ğ Ü ğ ğ ğ ğ ğ ü Ç ü ü ğü ü ç ü ğ ü ü Ş ğ ğ ğ ü ü ğ Ü Öğ ğ ğ Ç Ü Ş Ç ğ Ç Ş ü ü üğü ü ğ ç ü ü ü ü Ü Öğ ü ğ ü ü ü ğ ç ü üş üü Ü ğü Ş ü ğ Ü ğ ğ ğ ğ ğ ü Ç ü ü ğü ü ç ü ğ ü ü Ş ğ ğ ğ ü ü Ş ğ ç ğ ğ Ş ü Öğ ğ ğ Ç Ş ğ ç Ş ü ü ç Ş ğ ğ ğ Ö ü ü Ş ğü ç ç ğ Ş ü ğ ğ

Detaylı

D o sy a i n di rme iş l em i b i t t ik den s on ra zi p do sy an ı z ı c : \ ph p k l as ö rü i çi n e a ç ın. PHP b i rç ok d eğ iş ik yolda n

D o sy a i n di rme iş l em i b i t t ik den s on ra zi p do sy an ı z ı c : \ ph p k l as ö rü i çi n e a ç ın. PHP b i rç ok d eğ iş ik yolda n WINDOWS 2003 SUNUCULARI ÜZERĐNE PHP YÜKLENMESĐ ERDAL YAZICIOĞLU erdal.yazicioglu(at)gmail.com http://barbarossa41.wordpress.com WINDOWS 2003 SUNUCULARI ÜZERĐNE PHP YÜKLENMESĐ Erdal YAZICIOĞLU http://barbarossa41.wordpress.com

Detaylı

Hazırlayan

Hazırlayan Yürürlük i: 14.09.2012 SÜRVEYANS TALİMATI Revizyon i: Sayfa: 1/5 Revizyon Açıklaması - Revize edildi - Yeni eklendi Madde No - 1.2, 2.3, 2.6-2.5 KAPSAM: Tüm birimler Hazırlayan Güler DEMİRCİ Canan SERÇELİK

Detaylı

DENKLEM KURMA PROBLEMLERİ

DENKLEM KURMA PROBLEMLERİ DENKLEM KURM İ SYI KESİR İ Örnek... : H a n g i s a yın ın d ö r t t e b i r i n i n 4 e k s i ğ i n i n 2 k a t ı 5 6 d ır? i r p r o b l e m i ç ö ze r k e n, s o r u d a ye r a l a n v e r i l e r i,

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Kalite Yönetim Direktörü

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Kalite Yönetim Direktörü Doküman No:ENF.PR.01 Yayın Tarihi:15.04.2008 Revizyon Tarihi: 25.03.2013 Revizyon No: 05 Sayfa: 1 / 6 1 GENEL: 1.1 Amaç: Hastane enfeksiyonlarına bağlı mortalite ve morbiditeyi azaltmak, hastanedeki yatış

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

AĞUSTOS / 2017 AYI İTİBARİYLE K TÜRÜ YETKİ BELGESİ SÜRESİ BİTECEK FİRMALAR

AĞUSTOS / 2017 AYI İTİBARİYLE K TÜRÜ YETKİ BELGESİ SÜRESİ BİTECEK FİRMALAR AĞUSTOS / 2017 AYI İTİBARİYLE K TÜRÜ YETKİ BELGESİ SÜRESİ BİTECEK FİRMALAR SIR A NO U -N ET NO FİRM A Ü N VANI BELGE TÜ RÜ BELG E G E Ç ER LİLİK TA R İH İ 1 47894 E R H A LLA R D.Ç SA N. T İC.A.Ş K İ 2

Detaylı

KOD:ENF.PR.01 YAYIN TRH:MART 2009 REV TRH: EYLÜL 2012 REV NO:02 Sayfa No: 1/6

KOD:ENF.PR.01 YAYIN TRH:MART 2009 REV TRH: EYLÜL 2012 REV NO:02 Sayfa No: 1/6 1.AMAÇ: Hastanede sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların önlenmesi ve kontrolü ile ilgili faaliyetleri yürütmek üzere Enfeksiyon Kontrol Komitesi nin çalışma şekli, görev, yetki ve sorumluluklarını

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTELERİNİN GÖREVLERİ VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA ENFEKSİYON KONTROLÜ ve ÖNLENMESİ

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTELERİNİN GÖREVLERİ VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA ENFEKSİYON KONTROLÜ ve ÖNLENMESİ TC SAĞLIK BAKANLIĞI Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı ENFEKSİYON KONTROL KOMİTELERİNİN GÖREVLERİ VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA ENFEKSİYON KONTROLÜ ve ÖNLENMESİ Dr. Mustafa ERTEK Refik Saydam Hıfzıssıhha

Detaylı

ğ Ü ö ç ö Ü ç ö ğ ğ Ü ç ö Ü ç ö ç ğ ö ğ ğ ğ Ş ç ç Ş «ç ç ç ç ç Ş ç ç Ö Ö ç

ğ Ü ö ç ö Ü ç ö ğ ğ Ü ç ö Ü ç ö ç ğ ö ğ ğ ğ Ş ç ç Ş «ç ç ç ç ç Ş ç ç Ö Ö ç ç ğ ç ç ç ç ğ ç Ç ö ğ Ç ğ ç ç ç ç ğ ç ç ğ ğ Ü ö ç ö Ü ç ö ğ ğ Ü ç ö Ü ç ö ç ğ ö ğ ğ ğ Ş ç ç Ş «ç ç ç ç ç Ş ç ç Ö Ö ç Ü ğ ğ ö ğ ğ ğ ğ Ü ğ ö ç ğ Ü ç ğ ö ç ğ ö ö ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ö ğ Ü Ü Ü Ö Ü Ü Ş Ş Ğ ğ ç ğ

Detaylı

Ü Ü öğ ç Ü ö ö ö ç ö ö ö Ç ö Ö ö ç İ İ ö ç ö ö Ö ç ç İ ç ç ç ç ö ç ç ç ç ç ç ö ö ç Ç ö ç ç Ö İ ç ç Ö ç ç

Ü Ü öğ ç Ü ö ö ö ç ö ö ö Ç ö Ö ö ç İ İ ö ç ö ö Ö ç ç İ ç ç ç ç ö ç ç ç ç ç ç ö ö ç Ç ö ç ç Ö İ ç ç Ö ç ç öğ Ğ Ö ö İ Ğ İ Ç Ğ Ü Ü İ İ Ü ç ç İ İ ç Ü Ü öğ ç Ü ö ö ö ç ö ö ö Ç ö Ö ö ç İ İ ö ç ö ö Ö ç ç İ ç ç ç ç ö ç ç ç ç ç ç ö ö ç Ç ö ç ç Ö İ ç ç Ö ç ç İ ö Ç ç ç İ İ ö ö ç ç ç ç ö Ö Ö ö ö ö ö İ ö ö ç ç ö ö ö ö

Detaylı

öğ ç Ü ö ö ö ç ö ö ö ö ç ö Ö ö ç Ü ö ç ö ö Ö ç ç ç ö ç ç ö ç ç ç ç ç ç ö ö ç ç ö ç ç Ö ç ç Ö ç ç

öğ ç Ü ö ö ö ç ö ö ö ö ç ö Ö ö ç Ü ö ç ö ö Ö ç ç ç ö ç ç ö ç ç ç ç ç ç ö ö ç ç ö ç ç Ö ç ç Ö ç ç öğ Ğ Ö ö Ğ ç Ç Ğ ö Ğ Ğ ö öğ ç Ü ö ö ö ç ö ö ö ö ç ö Ö ö ç Ü ö ç ö ö Ö ç ç ç ö ç ç ö ç ç ç ç ç ç ö ö ç ç ö ç ç Ö ç ç Ö ç ç ö ç ç ç ö ö ç ç ç ç ö Ö Ö ö ö ö ö ç ç ö ö ö ö Ö ö ö ö Üç ç ç ç Ö ç ö Ö ö ö ç ç

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 17/06/2015-26320 T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı *BEACS1FR* Sayı :83768245/300/ Konu :Felsefe Yaz Okulu FELSEFE BÖLÜM BAŞKANLIĞINA Fakültemiz

Detaylı

ö ğ ğ ğ ö ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ İ ğ ö ğ ğ ğ İ ğ ğ ğ ğ ö ö ö ğ ğ ğ ö ö

ö ğ ğ ğ ö ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ İ ğ ö ğ ğ ğ İ ğ ğ ğ ğ ö ö ö ğ ğ ğ ö ö İ ğ ö ö İ ğ ğ ğ ö İ ö İ İ ö İ İ ğ İ İ ğ ğ ğ ö ğ ğ ğ ö ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ İ ğ ö ğ ğ ğ İ ğ ğ ğ ğ ö ö ö ğ ğ ğ ö ö İ ö ğ İ ö ö ğ ö ğ ğ ğ İ İğ ö ğ ğ ğ ğ ğ ö ğ ğ ğ ğ ğ ö ğ ö ö ğ ö ğ ğ ğ ğ ğ Ş ö ö Ş ğ ğ ğ ğ ğ ğ

Detaylı

ı ı ı ıı ıı ıı ı ı ı ğ ş ı

ı ı ı ıı ıı ıı ı ı ı ğ ş ı Ü Ğ Ş ö İ Ş ç ç Ğ ç ö Ü Ü Ş ö Ö ç ç ğ ö ö ğ ö İ Ş ğ ğ ç ö Ü ğ Ç Ö İ ğ ğ ğ Ş ö ç ç ö ö ç ö Ü İ İ ö ö ç «ğ Ü Ş ğ ö ğ ç ğ ç ö ç ç ç ç ö ö ö ç ç ç ö ç ö İ ö Ü ö ğ Ü Ş Ü Ş ö ç ç İŞ ğ ğ ğ ö İŞ ö İ Ü İ İ İ İ

Detaylı

UYUMU NASIL ARTIRALIM????? Uzm.Hem.Pakize AYGÜN İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesi

UYUMU NASIL ARTIRALIM????? Uzm.Hem.Pakize AYGÜN İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesi UYUMU NASIL ARTIRALIM????? Uzm.Hem.Pakize AYGÜN İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesi MEDİMAGAZİN İzolasyon önlemleri sıkıntı yaratıyor Manisa da yapılan bir araştırmada, hekim

Detaylı

ÇAMAŞIRHANE YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

ÇAMAŞIRHANE YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Mehmet Özlüses, Sibel Akın, Dilek Baytaş, Dr. Kaya Süer Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörlüğü

Detaylı

MOTORLU ARAÇ ENVANTER FORMU MARKASI MODEL ŞASE NO MOTOR NO FORD- TRANSİT MERCEDES BENZ CİTROEN 2000 2334215917421 10FZ1R0361149 MERCEDES BENZ

MOTORLU ARAÇ ENVANTER FORMU MARKASI MODEL ŞASE NO MOTOR NO FORD- TRANSİT MERCEDES BENZ CİTROEN 2000 2334215917421 10FZ1R0361149 MERCEDES BENZ MOTORLU ARAÇ ENVANTER FORMU İl t/3 TAHSİS EDİLEN KURUM PLAKASI EDİNME ŞEKLİ CİNSİ DÖNÜŞÜM GEÇİRMİŞ İSE EN SON HALİ MARKASI MODEL ŞASE NO MOTOR NO HİZMET VERDİĞİ KURUM DÜŞÜNCELER 1 61 EF695 BAK. BİNEK BİNEK

Detaylı

Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği. 11.08.2005 R.G. Sayısı:25903

Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği. 11.08.2005 R.G. Sayısı:25903 Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği 11.08.2005 R.G. Sayısı:25903 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; yataklı tedavi kurumlarında sağlık

Detaylı

M Ü FE TT Ġġ Y A R D IM C ILIĞ I S IN A V I B A ġ V U R U FO R M U

M Ü FE TT Ġġ Y A R D IM C ILIĞ I S IN A V I B A ġ V U R U FO R M U M Ü FE TT Ġġ Y A R D IM C ILIĞ I S IN A V I B A ġ V U R U FO R M U S ınava girm ek istediğiniz ili seçiniz İstanbul Ankara 4,5*6 eb ad ın dakifoto ğrafın ızı yap ıştırın ız İzm ir B ilim sınavına girm

Detaylı

İçerik. Türkiye de infeksiyon kontrol önlemlerinin mevcut durumunun saptanması. İleriye yönelik hedeflerin belirlenmesi için yeterli bilgi sağlanması.

İçerik. Türkiye de infeksiyon kontrol önlemlerinin mevcut durumunun saptanması. İleriye yönelik hedeflerin belirlenmesi için yeterli bilgi sağlanması. 1 İçerik Türkiye de infeksiyon kontrol önlemlerinin mevcut durumunun saptanması. İleriye yönelik hedeflerin belirlenmesi için yeterli bilgi sağlanması. 2 Yöntem Anket formu oluşturuldu. Online anket sistemine

Detaylı

İ Ç Ü ş ö üğü ü İ ç Ş ş ö ş Ö Ş Ö ğ ş ö ü ç ü Ş ğ Ç Ü ç ğ ş Ç ğ Ü

İ Ç Ü ş ö üğü ü İ ç Ş ş ö ş Ö Ş Ö ğ ş ö ü ç ü Ş ğ Ç Ü ç ğ ş Ç ğ Ü İ Ç Ü ş ö üğü ş ş ö üğü ğ ü ü öğ ü ü ü ü ü Ü ş ö ş ç ç ş ş ğ Ğ Ş ç ş ğ ğ ğ ü ğ ç Ü ç ş ö üğü ö ü ü ç ç ş ş ğ ü ş ğ ş ç ş ğ ş ü ü ç ü ş ü ğ ç ş ü ü İ Ç Ü ş ö üğü ü İ ç Ş ş ö ş Ö Ş Ö ğ ş ö ü ç ü Ş ğ Ç Ü

Detaylı

KORUYUCU EKİPMAN KULLANMA TALİMATI

KORUYUCU EKİPMAN KULLANMA TALİMATI YÖN.TL.26 28.05.2013 14.01.2014 01 1/6 1.0 AMAÇ: sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların ve çapraz bulaşların önlenmesi amacıyla sağlık personeli,hasta,hasta refakatçileri ve ziyaretçiler için uygun

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

2015 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI

2015 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI DÖK.NO:YÖN.PL.01 YAYIN TARİHİ :01.01.2013 T.C. 2015 YILI HİZMET İÇİ PLANI REVİZYON NO : 2 REVİZYON TARİHİ :08.12.2014 SAYFA NO :1/ TARİH İN KONUSU İN ALT KONUSU YER SÜRE CİNİN ADI SOYADI KATILIMCILAR HASTA

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI-ORDU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2014 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI

SAĞLIK BAKANLIĞI-ORDU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2014 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2014 YILI HİZMET İÇİ PLANI YÖN.PL.03 10.01.2013-00 1 / 12 TARİH İN KONUSU İN ALT KONUSU YER SÜRE CİNİN ADI SOYADI KATILIMCILAR OCAK HASTA HAKLARI VE GÜVENLİĞİ HASTA HAKLARI VE HASTA

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROL KURULU GÖREV TANIMI

ENFEKSİYON KONTROL KURULU GÖREV TANIMI ENFEKSİYON KONTROL KURULU GÖREV TANIMI Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi bünyesinde enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesine yönelik süreçlerin tanımlanması, kontrolü ve sürekliliğini sağlamak, enfeksiyon

Detaylı

GAZİ HASTANESİ 2016 YILI EĞİTİM PLANI

GAZİ HASTANESİ 2016 YILI EĞİTİM PLANI Yayın Tarihi 01/05/2009 GAZİ HASTANESİ 2016 YILI EĞİTİM PLANI Dokümantasyon No İ.K..PL..01 Revizyon Tarihi 25.02.2013 Revizyon No 01 Sayfa No 1/5 PLANLANAN EĞİTİM KONUSU VEREN KİŞİ VEYA BÖLÜM HEDEFLENEN

Detaylı

İ ğ ğ çö Ç ç ö ğ ğ çö ç ö ö Ö ğ ö ğ ç ğ ç Ü İ İ Üİ ö ğ ö ö ğ öğ ğ ğ İ ğ ç ğ ö İ ğ öğ öğ öğ öğ ç ğ ğ Ü

İ ğ ğ çö Ç ç ö ğ ğ çö ç ö ö Ö ğ ö ğ ç ğ ç Ü İ İ Üİ ö ğ ö ö ğ öğ ğ ğ İ ğ ç ğ ö İ ğ öğ öğ öğ öğ ç ğ ğ Ü ö ç ö ç ç ç ç ö ğ ö ç ç İ ğ İ ğ ö İ ğ ö İ İ ğ ğ çö Ç ç ö ğ ğ çö ç ö ö Ö ğ ö ğ ç ğ ç Ü İ İ Üİ ö ğ ö ö ğ öğ ğ ğ İ ğ ç ğ ö İ ğ öğ öğ öğ öğ ç ğ ğ Ü ğ Ö ğ öğ ğ ğ ğ İ ğ ö ö Öğ ö ğ öğ ö Ö öğ ğ ğ ğ öğ ö İ ç ç

Detaylı

Karar Tarihi: 31/05/2013 Toplantı Sayısı:10 Sayfa: 05

Karar Tarihi: 31/05/2013 Toplantı Sayısı:10 Sayfa: 05 Karar Tarihi: 31/05/2013 Toplantı Sayısı:10 Sayfa: 05 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Erişkin Heatolojib Hematopoetik Kök Hücre Nakli ve Hücresel Tedavi Merkezi Çalışma Yönergesi hk. 2013.010.119-Üniversitesi

Detaylı

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROGRAMI

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROGRAMI KOD YÖN.PL.06 YAY. TAR OCAK 2013 REV.TAR OCAK REV. NO 02 SYF. NO 1/5 S. NO PLANLANAN FAALİYET SORUMLULAR PLANLANAN FAALİYET DÖNEM Her doktor ve hemşire odasında el hijyeni malzemeleri (alkol bazlı el antiseptikleri,

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

ö ç Ö ğ Ş ö ç İ ç Ğ İ İ Ç

ö ç Ö ğ Ş ö ç İ ç Ğ İ İ Ç Ş İ Ü İ İ İ ç ö ö İ ö Ğ ş ğ ş ş ğ ö Ç ö ç ğ ö ç Ö ğ çö ö ç Ö ğ Ş ö ç İ ç Ğ İ İ Ç Ö ğ ö ö Ç İ İ ç ç ç ö ö ç ç ç ç ç ğ ş ö ç ş ğ Ç ş ç ş ç ğ ö ğ ç ş ö çö ç ö İ ç İ Ş ö ş ğ ş ş ö «ş ç ç ş ğ ö ğ ç ğ İ Ş ş

Detaylı

Sağlık İş Kolunda Bulaşıcı Hastalıklar: İnfeksiyon Kontrol Komitesi Çalışmaları

Sağlık İş Kolunda Bulaşıcı Hastalıklar: İnfeksiyon Kontrol Komitesi Çalışmaları Sağlık İş Kolunda Bulaşıcı Hastalıklar: İnfeksiyon Kontrol Komitesi Çalışmaları Dr. Yeşim Çetinkaya Şardan Özel Ankara Güven Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları Bölümü İnfeksiyon Kontrol Programlarının

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROL VE ÖNLEME PROGRAMI

ENFEKSİYON KONTROL VE ÖNLEME PROGRAMI KOD:TL.14 YAY.TAR:10.10.2011 REV.TAR:20.02.2013 REV.NO:01 SAYFA :1/6 1. AMAÇ: Hastane enfeksiyonlarını azaltmak, kabul edilebilir düzeylere indirmek ve bu düzeylerde sürekliliğini sağlamaktır. 2. KAPSAM:

Detaylı

SENATO KARARLARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ENFEKSİYON KONTROL KURULUNUN KURULUŞ VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ

SENATO KARARLARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ENFEKSİYON KONTROL KURULUNUN KURULUŞ VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ SENATO KARARLARI Karar Tarihi: 07/02/2014 Toplantı Sayısı:02 Sayfa:1 Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma ve Uygulama Merkezi Enfeksiyon Kontrol Kurulunun Kuruluş ve Çalışma Yönergesi hk.

Detaylı

Doküman No: YBH-PR-42 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No:1 /9. Yayın Tarihi:03.07.2011

Doküman No: YBH-PR-42 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No:1 /9. Yayın Tarihi:03.07.2011 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No:1 /9 1. AMAÇ Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi nde sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların önlenmesi ve kontrolü ile ilgili faaliyetleri yürütmek üzere

Detaylı

HASTA GÜVENLİĞİNDE ENFEKSİYONLARIN KONTROLÜ VE İZOLASYON ÖNLEMLERİ. Dr. Nazan ÇALBAYRAM

HASTA GÜVENLİĞİNDE ENFEKSİYONLARIN KONTROLÜ VE İZOLASYON ÖNLEMLERİ. Dr. Nazan ÇALBAYRAM HASTA GÜVENLİĞİNDE ENFEKSİYONLARIN KONTROLÜ VE İZOLASYON ÖNLEMLERİ Dr. Nazan ÇALBAYRAM Bir hastanenin yapmaması gereken tek şey mikrop saçmaktır. Florence Nightingale (1820-1910) Hastane Enfeksiyonları

Detaylı

PERSONEL YARALANMALARININ ÖNLENMESİ VE TAKİBİ. Uz.Dr. Sevinç AKKOYUN

PERSONEL YARALANMALARININ ÖNLENMESİ VE TAKİBİ. Uz.Dr. Sevinç AKKOYUN PERSONEL YARALANMALARININ ÖNLENMESİ VE TAKİBİ Uz.Dr. Sevinç AKKOYUN Sağlık Çalışanlarında İnfeksiyon Riski Kan yoluyla bulaşan hastalıklar Hepatit B, Hepatit C, HIV, Hepatit D Sağlık çalışanlarında majör

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Didim Devlet Hastanesi Baştabipliği SHKS KOMİTE VE EKİPLER

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Didim Devlet Hastanesi Baştabipliği SHKS KOMİTE VE EKİPLER D. NO:YÖN.LS.04 YAYIN TAR:11/11/2009 REV. NO:5 REV. TAR.: AĞUSTOS 2015 SY. NO / SY.S.:5/1 KOMİTELER-EKİPLER KALİTE BİRİMİ YÖNETİMİ BİRİM KALİTE TEMSİLCİLERİ Kalite Yönetim Direktörü Sağlık Bakım Hizmetleri

Detaylı

Ş ş ş Ü ç ş ç ç ç ş Ü ş ş ç ç ş ş ş ş ş ş ç ş ç ş ş ç ş Ü ş ş ş ş Ü ç ş ç ş Ü ç ş ç ç

Ş ş ş Ü ç ş ç ç ç ş Ü ş ş ç ç ş ş ş ş ş ş ç ş ç ş ş ç ş Ü ş ş ş ş Ü ç ş ç ş Ü ç ş ç ç ş Ş ş ş Ü ç ş ç ç ç ş Ü ş ş ç ç ş ş ş ş ş ş ç ş ç ş ş ç ş Ü ş ş ş ş Ü ç ş ç ş Ü ç ş ç ç Ü ş Ü Ü ş ç Ü Ü ş ş Ü ş Ü ş Ü Ş Ş Ü ş ç ş Ç ç ç ş Ö Ş ş Ç ş ç ş ç ş Ö ç ş ş Ü ş ş ç ç ş Ş Ü ş Ü ş ş ş ç ş ş ç ş ç

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ ÖLÜ ÜRESEL YNLR OEL SORU - Eİ SORULRN ÇÖZÜLERİ a a a d Şe kil de ö rül dü ğü i bi, ve şk şn la r yans ma lar so nu u ken di üze rin den e ri dö ner CEVP Şekilde örüldüğü ibi, aynalar arasndaki d uzaklğ,

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI ENFEKSİYON KONTROL YÖNETMELİĞİ

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI ENFEKSİYON KONTROL YÖNETMELİĞİ YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI ENFEKSİYON KONTROL YÖNETMELİĞİ Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği Resmi Gazete: 11 Ağustos 2005-25903 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

T.C. A N TA L Y A B Ü Y Ü K Ş E H İR B E L E D İY E B A ŞK A N L IĞ I İmar ve Şehircilik D airesi Başkanlığı

T.C. A N TA L Y A B Ü Y Ü K Ş E H İR B E L E D İY E B A ŞK A N L IĞ I İmar ve Şehircilik D airesi Başkanlığı Plantama Şube Müdürlüğü / S ayı;90852262-3 01.0 3 -.2717 / / T arih: 03.10,2017 X / D osya N um arası: 2017-176906 f T.C. A N TA L Y A B Ü Y Ü K Ş E H İR B E L E D İY E B A ŞK A N L IĞ I İmar ve Şehircilik

Detaylı

T.C. R E Y H A N L I K A Y M A K A M L IĞ I İlçe M illi E ğ itim M ü d ü rlü ğ ü -154566

T.C. R E Y H A N L I K A Y M A K A M L IĞ I İlçe M illi E ğ itim M ü d ü rlü ğ ü -154566 T.C. R E Y H A N L I K A Y M A K A M L IĞ I İlçe M illi E ğ itim M ü d ü rlü ğ ü -154566 Sayı : 8 6 5 5 5 3 0 9.4 2 0 / 3> O \ K o n u : O kul Ö ncesi E ğ itim i Ü cret T espiti 0 6/06/2013 M Ü D Ü R L

Detaylı

U MK E K A MP Ç IL IK E Ğ T İ M İ İ 2008

U MK E K A MP Ç IL IK E Ğ T İ M İ İ 2008 U MK E K A MP Ç I L I K E ĞİT İMİ 2008 K A MP Y E R İ S E Ç İMİ V E Ö ZE L L İK L E R İ (Y A Z OP E R A S Y ON L A R I ) U L A Ş I M İÇ İN A R A Ç V E Y A Y A Y A Y OL U N A Y A K I N OL MA L I D I R.

Detaylı

Doküman No:YÖN. FR.19 Yayın Tarihi: Yayın Tarihi: 18.09.2007 Revizyon No:05 Revizyon Tarihi: 20.02.2015 AİT OLDUĞU YIL: 2015 1. HAFTA 4.

Doküman No:YÖN. FR.19 Yayın Tarihi: Yayın Tarihi: 18.09.2007 Revizyon No:05 Revizyon Tarihi: 20.02.2015 AİT OLDUĞU YIL: 2015 1. HAFTA 4. Doküman No:YÖN. FR.19 Yayın Tarihi: Yayın Tarihi: 18.09.2007 Revizyon No:05 Revizyon Tarihi: 20.02.2015 HASTANE TEMİZLİĞİ VE DEZENFEKSİYONUN Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Temizli Personeli 1. HAFTA ÖZEL

Detaylı

EĞİTİM PLANI PLANLANAN GERÇEKLEŞEN SÜRESİ YERİ YÖNTEMİ. 16 Saat Konferans Salonu. 18 Saat Konferans Salonu

EĞİTİM PLANI PLANLANAN GERÇEKLEŞEN SÜRESİ YERİ YÖNTEMİ. 16 Saat Konferans Salonu. 18 Saat Konferans Salonu Kod: YÖN. PL.07 Yayın Tarihi:01.07.2011 Revizyon Tarihi:13.12.2014 Revizyon :01 Sayfa : 1/11 1 İş Sağlığı ve Güvenliği 2 Bebek Dostu Hastane Eğitimleri 3 Test Rehberi 4 5 6 7 22.01.2014 29.01.2014 07.01.2014

Detaylı

EL ELE -HAND IN HAND e.v.

EL ELE -HAND IN HAND e.v. B 01/2007 o: Sğğ Doğ Eğ Öğ oğ EL ELE -HAND IN HAND V : B / Koo EL ELE ß HAND IN HAND I M 2005 w M - V EL ELE - HAND IN HAND Ioo B Gp F B E Hp So o Z Goo Aä M K U B o G M LOS-Po (Lo Kp F So Zw) o Z Z w

Detaylı

YILLIK EĞİTİM PLANI 2016

YILLIK EĞİTİM PLANI 2016 Eğitim Konusu - içeriği Türkiyede Emzirme Anne Sütünün Özellikleri Emzirme Nasıl Olur Emzirmeyi Değerlendirmek Dinleme Ve Öğrenme Becerileri Özgüven Ve Destek Süt Sağma Teknikleri Meme İle İlgili Sorunlar

Detaylı

09.01.2015 14:00-15:00 DİYET EĞİTİMİ/HASTA YEMEKLERİ KONFERANS SALONU 1 SAAT DİYETİSYEN YEMEKHANE PERSONELİ

09.01.2015 14:00-15:00 DİYET EĞİTİMİ/HASTA YEMEKLERİ KONFERANS SALONU 1 SAAT DİYETİSYEN YEMEKHANE PERSONELİ ORDU DEVLET HASTANESİ 2015 YILI YILLIK EĞİTİM PLANI DÖNEM TARİH SAAT EĞİTİM KONUSU YERİ SÜRE EĞİTİM GÖREVLİSİ KATILIMCI PROFİLİ 06.01.2015 16:00-17:00 ORGAN BAĞIŞI KONFERANS SALONU 1 SSAT ORGAN VE DOKU

Detaylı

UFUK ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEK OKULU YAZ STAJI DOSYASI CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ HEM

UFUK ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEK OKULU YAZ STAJI DOSYASI CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ HEM UFUK ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEK OKULU YAZ STAJI DOSYASI CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ HEM 202 Adı Soyadı Okul Numarası Tarih YAZ STAJI ÇALIŞMASI Adı Soyadı : Okul Numarası : Staj Başlama Tarihi

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Prof. Dr. Nedim Çakır Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/5 1. AMAÇ Yoğun bakım ünitesinde

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ ÖLÜ ÜRESEL YNLR OEL SORU - Eİ SORULRN ÇÖZÜLERİ 4 a a a d Şe kil de ö rül dü ğü i bi, ve ışık ışın la rı yansı ma lar so nu u ken di üze rin den e ri dö ner CEVP Şekilde örüldüğü ibi, aynalar arasındaki

Detaylı

1)KALİTE POLİTİKASI KALİTE POLİTİKAMIZ

1)KALİTE POLİTİKASI KALİTE POLİTİKAMIZ KALİTE YÖNETİMİ 1)KALİTE POLİTİKASI KALİTE POLİTİKAMIZ Aydın ve çevresindeki hizmet verdiğimiz bireylere dünya standartları seviyesinde çağın gerektirdiği güvenilir ve kolay ulaşılabilir sağlık hizmetini

Detaylı

EĞİTİM HEMŞİRELİĞİ YILLIK EĞİTİM PLANI

EĞİTİM HEMŞİRELİĞİ YILLIK EĞİTİM PLANI LİĞİ YILLIK PLANI Sayfa No: 1 İN ADI BİLGİ GÜVENLİĞİ 03.01.2014 09.01.2014 10.01.2014 LABORATUVARA ÖRNEK ALIMI VE TRANSFERİ 22.01.2014 23.01.2014 TRANSFÜZYON GÜVENLİĞİ 22.01.2014 23.01.2014 STERİLİZASYON

Detaylı

Streptococcus pyogenes'in Etken Olduğu Cerrahi Alan İnfeksiyonu Salgını

Streptococcus pyogenes'in Etken Olduğu Cerrahi Alan İnfeksiyonu Salgını Streptococcus pyogenes'in Etken Olduğu Cerrahi Alan İnfeksiyonu Salgını Yasemin Tezer Tekçe 1, Ayşe Erbay 2, Özlem Ünaldı 3, Hatice Çabadak 1, Süha Şen 1, Rıza Durmaz 3 1 Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim

Detaylı

İZ OLAS Y ON. Doç. Dr. Turan A slan 11.12.2009

İZ OLAS Y ON. Doç. Dr. Turan A slan 11.12.2009 İZ OLAS Y ON Y ÖN TE M LE R İ Doç. Dr. Turan A slan 11.12.2009 İZ O L A S Y O N Y Ö N T E M L E R İ S ta n d a r t Ö n le m le r S o lu n u m İz o la s y o n u D a m la c ı k İz o la s y o n u T e m a

Detaylı

Ü ğ ü ü İç ç ç ü ü ü üş ç ş ş ğ ü ü ş Ü ü ş ç Ç ğ Ü ç Ü İç ü Öğ ü İ ğ ş ç ç ü ü ü ü ğ Öğ ö ğ ğ Ş ÜÇ ğ ü ü ü ü

Ü ğ ü ü İç ç ç ü ü ü üş ç ş ş ğ ü ü ş Ü ü ş ç Ç ğ Ü ç Ü İç ü Öğ ü İ ğ ş ç ç ü ü ü ü ğ Öğ ö ğ ğ Ş ÜÇ ğ ü ü ü ü üş Ğ ü ü Ğ İ İ ü ç ü İ İ Ş ç Ü ş Ğ İ ş İ Ü ğ ü ü İç ç ç ü ü ü üş ç ş ş ğ ü ü ş Ü ü ş ç Ç ğ Ü ç Ü İç ü Öğ ü İ ğ ş ç ç ü ü ü ü ğ Öğ ö ğ ğ Ş ÜÇ ğ ü ü ü ü ğ ö ü ö ğ ğ ö ü ç ç ü ç ö İ ğ ü ğ ş ş ğ Ş ç ş ö ü

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 6 BÖÜM MERCEER ME SRU - Eİ SRUARN ÇÖZÜMERİ 4 x Z Şekile örülüğü ibi, ışık ışını ine kenarlı mereğe noktasınan eliğinen kırılıktan sonra i Z arasına keser a lın ke nar lı mer e ğin ek se ni ne pa ra lel

Detaylı

A Bilgisayar, data show 8. A Bilgisayar, data show 1. A Bilgisayar, data show 1. A Bilgisayar, data show 1. A Bilgisayar, data show 1

A Bilgisayar, data show 8. A Bilgisayar, data show 1. A Bilgisayar, data show 1. A Bilgisayar, data show 1. A Bilgisayar, data show 1 21 YILLIK ĞİTİM PLANI NO ĞİTİM KONUSU ĞİTİM TİPİ* AMAÇ HDF ĞİTİM VRN KİŞİ/KURUM ĞİTİM YÖNTMİ** ĞİTİM MATRYALİ*** TKİNLİK DĞRLNDİRM**** PLANLANAN ĞİTİM TARİHİ V SAATİ ĞİTİM YRİ ĞİTİM ALACAK PRSONL ĞİTİM

Detaylı

: 908rD E.2681

: 908rD E.2681 Antalya Büyükşetıir Belediyesi Planlama Şube K/uourlüğO Sayı- 90S53?6?-301 03-F?6fi1 Tarih 03.10.2017 Dosya Numafasr 20I7-178183 T.C. A N T A LY A B Ü Y Ü K ŞEH İR B ELED İY E B A ŞK A N LIĞ I İm ar ve

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI SORUMLUSU BİLGİ SİSTEMLERİ SORUMLUSU ELEKTRİK MÜHENDİSİ HASTANE İDARİ MÜDÜRÜ&KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ KALİTE PROJE YÖNETİCİ YRD.

İNSAN KAYNAKLARI SORUMLUSU BİLGİ SİSTEMLERİ SORUMLUSU ELEKTRİK MÜHENDİSİ HASTANE İDARİ MÜDÜRÜ&KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ KALİTE PROJE YÖNETİCİ YRD. Dok.Kod.: KKY.PL.01 ÖZ DEĞERLENDİRME PLANI-2016 Hazırlanma Tar.: 02.01.2016 Sayfa No: 1/5 I.DÖNEM STANDART ÖZDEĞERLENDİRME KATILIMCILARIN ADI-SOYADI MADDE BAŞLIĞI TARİH SAAT KURUMSAL YAPI KALİTE YÖNETİMİ

Detaylı

Hukuk Fakültesi Güz Yüzdelik Dilim Sonuçları

Hukuk Fakültesi Güz Yüzdelik Dilim Sonuçları Hukuk Fakültesi 2014-2015 Güz Yüzdelik Dilim Sonuçları Birim Bölüm Sınıf Öğrenci No Ad Soyad YNO Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi (İÖ) 1 230114984 UF ÇOLAK 3,87 Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi (İÖ) 1 230114301

Detaylı

Acinetobacter Salgını Kontrolü. 07.03.2014 Uzm. Hem. H. Ebru DÖNMEZ

Acinetobacter Salgını Kontrolü. 07.03.2014 Uzm. Hem. H. Ebru DÖNMEZ Acinetobacter Salgını Kontrolü 07.03.2014 Uzm. Hem. H. Ebru DÖNMEZ Acinetobacter baumannii Hastalarda kolonize olarak ciddi enfeksiyonlara, septik şoka ve ölümlere yol açan nonfermentatif, gram-negatif

Detaylı

Ş Ğ ö ğ ğ ö ö ç ç ö ö ö ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ö ğ ö ö ğ ğ ğ ç ç ğ ç ö ğ ç ö ğ ç

Ş Ğ ö ğ ğ ö ö ç ç ö ö ö ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ö ğ ö ö ğ ğ ğ ç ç ğ ç ö ğ ç ö ğ ç Ş Ğ Ş ç ç Çö ö ğ ö ç ğ ğ ö ğ ğ ç Çö ö ö ö ç ğ ğ ç ğ ğ ç ğ ö Ş Ğ ö ğ ğ ö ö ç ç ö ö ö ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ö ğ ö ö ğ ğ ğ ç ç ğ ç ö ğ ç ö ğ ç Ş Ğ ç ç öğ ö ö ğ ç ö öğ ç ç ğ ç Ü ğ ö ö ö ö

Detaylı

Cerrahpa şa Tıp Fakültesi Çocuk Sağ lı ğı ve Has ta lıkları Anabilim Dalı Adolesan. Adolesan Polikliniğinin Hasta Dağılımı

Cerrahpa şa Tıp Fakültesi Çocuk Sağ lı ğı ve Has ta lıkları Anabilim Dalı Adolesan. Adolesan Polikliniğinin Hasta Dağılımı İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Adolesan Sağlığı Sempozyum Dizisi No: 43 Mart 2005; s. 183-187 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Adolesan

Detaylı

PERFORMANS UYGULAMALARI. Uz. Dr. Yusuf POLAT Başhekim Yard.

PERFORMANS UYGULAMALARI. Uz. Dr. Yusuf POLAT Başhekim Yard. PERFORMANS UYGULAMALARI Uz. Dr. Yusuf POLAT Başhekim Yard. SB Döner Sermayeli İşletme Giderlerinin Dağılımı SB Döner Sermayeli İşletme Giderleri GİDER KALEMLERİ GİDER KALEMLERİN ORANSAL DAĞILIMI YATIRIM

Detaylı

KOMİTE VE EKİPLER. Kalite Yönetim Direktörü Kalite Yönetim Direktörü Başhekim

KOMİTE VE EKİPLER. Kalite Yönetim Direktörü Kalite Yönetim Direktörü Başhekim Sayfa no 1 / 5 Hastanemizde çalışanların, hasta ve hasta yakınlarının ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak için, hasta hakları, çalışan ve hasta güvenliğini önemseyerek hızlı, güvenilir ve kaliteli hizmet

Detaylı