T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim Ekim 1988 PERŞEMBE. Milletlerarası Andlaşma

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 20 Ekim 1988 PERŞEMBE. Milletlerarası Andlaşma"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur 20 Ekim 1988 PERŞEMBE Sayı : YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşma Karar Sayısı : 88/ Nisan 1988 tarihinde Ankara'da imzalanan ekli "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lüksemburg Büyük Dükalığı Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 13/7/1988 tarihli ve EİBD-II-2449 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 7/10/1988 tarihinde kararlaştırılmıştır. Kenarı EVREN Cumhurbaşkanı i. K ERDEM Başbakan V, i K ERDEM Devlet Bak -Başbakan Yrd. A BOZER Devlet Bakanı C. ÇİÇEK Devlet Bakanı H C GÜZEL Dışişleri Bakanı V. N KİTAPÇI Sat. ve Sos Yard Bak K. OKSAV Devlet Bakanı Y. B ÖZ AL Devlet Bakanı M TOPAÇ Adalet Bakanı A K. ALPTEMOÇIN Maliye ve Gümrük Bakanı E. PAKDEMIRLI Ulaştırma Bakanı A TENEKECİ Devlet Bakanı A KAHVECİ Devlet Bakanı E VURALHAN Milli Savunma Bakanı H C GÜZEL Milli Eğt Genç. ve Spor Bak. K İNAN Devlet Bakanı M. YAZAR Devlet Bakanı M KALEMLİ içişleri Bakanı I S GİRAY Bayındırlık ve İskân Bak H H. DOĞAN İ AYKUT Tarım Orman ve KSyışleri Bak Çalışma ve Sos. Güvenlik Bak. Ş. YÜRÜR Sanayi ve Ticaret Bakanı F KURT Enerji ve Tabii Kaynaklar Bak M. T TİTİZ Kültür ve Turizm Bakanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1 Resmi Gazete Kodu : Resmi Gazete Fihristi 64. Sayfadadır.

2 Sayfa : 24 RESMÎ GAZETE 20 Ekim 1988 Sayı : TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE LÜKSEMBURG BÜYÜK DÜKALIĞ1 HÜKÜMETİ ARASİNDA ULUSLARARASI KARAYOLU TAŞIMACILIĞI ANLAŞMASI Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lüksemburg Büyük Dükalığı Hükümeti iki ülke arasında ve ülkeleri üzerinden transit olarak yolcu ve eşya taşımacılığını kolaylaştırmak arzusu ile aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır. MADDE 1 Bu Anlaşma hükümleri, yolcu ve eşyanın, diğer Akit Taraf ülkesinde tescil edilmiş taşıtlar ile, bir Akit Taraf ülkesine veya ülkesinden ve Akit Taraflardan biri üzerinden transit olarak karayoluyla uluslararası taşımasına uygulanır. TANIMLAMALAR MADDE 2 Bu Anlaşma'da: "Taşımacı" terimi, Akit Tarafların kanun ve nizamlarına göre yolcu ve eşya taşımaya yetkili kılınmış gerçek ve tüzel kişiyi, "Taşıt" terimi; i) Şoför hariç sekizden fazla yolcu veya eşya taşımak üzere, veya bu taşıtları çekmek üzere imal edilmiş ve kendi gücüyle hareket eden bir karayolu taşıtını, veya ii) Yukarıdaki paragraf (i) de belirlenen taşıtlar ile yolcu veya eşya taşımak amacıyla römork veya yarı römorklardan oluşan bir taşıt kombinasyonunu, "İzin belgesi" terimi, Akit Taraflardan birinde kayıtlı taşıta diğer Akit Tarafa giripçıkabilmesi veya transit geçebilmesi için bir Akit Tarafça verilen izin belgesi ile bu Anlaşma'- da öngörülen diğer izin belgelerini, "Kota" terimi, Akit Tarafların yetkili makamlarınca yıllık olarak verilen izin belgesi sayısını, "Düzenli Servis", "Mekik Servis" ve "Arizi Servis" terimleri yolcu ve eşyanın otobüs veya otokarla arizi olarak Uluslararası Karayoluyla taşınmasına ilişkin anlaşmada (ASOR) tanımlanmıştır. "Transit taşıma" terimi, kalkış ve varış noktaları bir Akit Taraf ülkesinin dışında olan noktalar arasında o Akit Taraf ülkesi üzerinden yapılan yolcu ve eşya taşımalarını, ifade eder. GENEL HÜKÜMLER MADDE 3 Akit Taraflardan her biri, bu Anlaşma hükümlerine uymak kaydıyla, diğer Akit Taraf yolcuları, bunların kişisel eşyaları ile ticari eşya ve taşıtlarına kendi yetkili makamlarınca tesbit edilmiş güzergahlardan geçiş hakkını tanıyacaktır. MADDE 4 Her Akit Taraf, kendi milli mevzuatına göre, diğer Akit Tarafın taşımacılarına, kendi topraklarında, karşılıklı olarak mutabık kalınan yerlerde, büro açma ve/veya temsilciler ve/veya acentalar atama izni verecektir. Yürütme va İdare Bölümü Sayfa : 2

3 20 Ekim 1988 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 3 Taşımacı diğer Akit Taraf ülkesinde seyahat acentası olarak faaliyet gösteremeyecektir. MADDE 5 Akit Taraflar, araçlar ve taşıma işlemleri için, a) Karayolu alt yapısının kullanılmasından alınan ücretler (paralı karayolu ve köprüler), b) Karayolunun bakım ve korunmasına, karayolu ve taşımanın yönetimine ilişkin giderleri karşılamak için alman ücretler, c) Taşıtın ağırlığı, boyutları veya yukü Akit Tarafların milli mevzuatında belirtilen sınırları aştığı takdirde alınan ücretler, dışında herhangi bir ücret alamazlar. Yukarıda (b) paragrafında belirtilen ücretler sadece transit taşımalara uygulanır ve karşılıklı muafiyet tanınabilir. MADDE 6 Akit Taraflardan birinin taşımacıları ve şoförleri diğer Akit Taraf ülkesinde bulundukları sırada trafik ve taşınma nizamlarını ihlal ettikleri takdirde, bu ülke yetkili makamları gerekli gördükleri tedbirleri alacaktır. Bu maddenin birinci paragrafında belirtilen ihlallere ilişkin olarak alınan tedbirleri alan ülkenin yetkili makamları, diğer Akit Taraf yetkili makamlarına bu konuda bilgi vereceklerdir. MADDE 7 Akit Tarafların temsilcilerinden teşkil olunan bir Karma Komisyon kurulacaktır. Karma Komisyonun görevleri şunlardır: a) Bu Anlaşma'nın gereği veçhile uygulanmasına nezaret etmek, b) izin belgelerinin sayısı ve şekli ile belgelerin teati zamanı ve usullerini saptamak, c) Bu Anlaşma'nın 24. maddesinde belirtilen yetkili makamlar arasında doğrudan çözümlenemeyecek muhtemel meseleleri incelemek ve çözümleri için tekliflerde bulunmak, d) Bu Anlaşma kapsamına giren diğer tum hususları gözden geçirmek ve bu hususlarla ilgili tavsiyelerde bulunmak, e) Taşımacılıkla ilgili olarak üzerinde mutabık kalınacak diğer hususları incelemek, Karma Komisyon gerektiği takdirde Akit Tarafların birinin talebi üzerine, sıra ile Türkiye ve Luksemburg'da toplanacaktır. Karma Komisyon toplantısında görüşülecek gündem yukarıda belirtilen görevler ışığında, Akıt Taraflar arasında diplomatik yoldan önceden hazırlanacaktır. Karma Komisyon işbu Anlaşmanın herhangi bir maddesinde değişiklik yapmayı önerebilir. Bu öneriler Akit Tarafların yetkili makamlarının onayına sunulur. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 31

4 Sayfa : 24 RESMÎ GAZETE 20 Ekim 1988 Sayı : MADDE 8 Akit Taraflardan birinin ülkesinde tescil edilmiş taşıtlar diğer Akit Taraf topraklarındaki iki nokta arasında yolcu ve eşya taşıyamayacaktır. Diğer Akit Taraf ülkesinin yetkili makamlarından özel izin belgesi alınmadıkça bir Akit Taraf taşımacısı diğer Akit Taraf topraklarından üçüncü ülkelere yolcu ve eşya taşıyamayacaktır. MADDE 9 Bir Akit Taraf ülkesinde tescil edilmiş boş bir taşıt, bu amaçla bir izin belgesi verilmedikçe, kendi ülkesine veya üçüncü bir ülkeye yolcu ve eşya almak üzere diğer Akit Taraf ülkesine giremeyecektir. YOLCU TAŞIMALARI MADDE 10 Akit Taraflardan birinin taşımacısı, diğer Akit Taraf yetkili makamından, önceden yıllık izin belgesi alarak diğer Taraf ülkesine düzenli servis veya diğer Tarafın ülkesi üzerinden düzenli transit servisi işletebilir. MADDE 11 Akit Taraflardan birinin ülkesinde tescil edilmiş bir taşıtla yapılacak kapalı kapı servis ve mekik servis izin belgesine tabi olmayacaktır. EŞYA TAŞIMALARI MADDE 12 Aşağıda belirtilen haller dışında, Akit Tarafların ülkeleri arasında ve üzerinden yapılacak transit eşya taşımaları, kotaya dayanan izin belgesine tabi olacaktır: a) Cenaze taşımaları (özellikle bu amaçla teçhiz edilmiş taşıtlarla), b) Tiyatro dekor ve malzemesi taşımaları, c) Müzik, sinema, folklor ve sirk gösterileri, spor faaliyetleri ve radyo programları düzenlenmesi, televizyon ve sinema çekimleri için eşya, teçhizat ve hayvanların taşınması, d) Sanat eserlerinin taşınması, e) Kesim hayvanları dışındaki hayvanların taşınması, f) Bozulmuş veya hasara uğramış taşıtların taşınması, g) Posta taşımaları, h) Hava taşıma güzergahlarının değiştirilmesi halinde hava limanlarından arızi olarak mal taşımaları, i) Tabii afetler halinde yardım malzemesi taşımaları, j) Sergi ve fuar malzemeleri taşımaları, k) Karma Komisyon tarafından ortaklaşa kararlaştırılacak diğer haller. MADDE 13 1 Taşıma müsaadeleri, iki Akit Tarafın ortak anlaşmayla belirledikleri kontenjan çerçevesinde taşıtların kayıtlı oldukları ülkenin yetkili makamlarınca verilir. Bu amaçla Akit Tarafların yetkili makamları boş belgeleri karşılıklı olarak değiştireceklerdir. Yürütme va İdare Bölümü Sayfa : 4

5 20 Ekim 1988 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 25 2 Müsaade kategorileri, kullanım şartları ve biçimleri Anlaşmanın bir uygulama Protokolünde tesbit edilecektir. MADDE 14 Özel bir izin belgesi verilmedikçe, Akit Taraflardan birinin ülkesinde tescil edilmiş bir taşıt, diğer Akit Taraf ülkesine eşya taşıdıktan sonra üçüncü ülkelere dönüş yükü alamayacaktır. MADDE 15 1 Silah, cephane, askeri malzeme, patlayıcı maddeler ile diğer iki ülke arasında veya Akit Tarafların birinin ülkesinden transit taşınması özel izne bağlıdır. İnsan, hayvan ve bitki sağlığı bakımından girişine müsaade edilmeyen maddelerin Akit Taraf ülkelerine veya ülkelerinden taşınması yasaktır. 2 Taşıma yapan bir aracın veya araç kombinasyonunun ağırlığı diğer Akit Tarafta kabul edilen ölçüleri aştığı takdirde, seyahate başlamadan önce bu Akit Tarafın gerekli makamlarından izin istenmelidir. 3 2.Maddede belirtilen özel izinler, taşıtın belirli bir güzergâh üzerindeki trafiğini kısıtlayabilir. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER MADDE 16 Akit Taraflar, yolcu ve eşya taşımacılığına ilişkin gümrük ve diğer formalitelerin mümkün olduğu kadar kolaylaştırılması, basitleştirilmesi ve çabuklaştırılması için gerekli gördükleri bütün tedbirleri alacaklardır. MADDE 17 İşbu Anlaşmaya göre eşyanın karayolu ile uluslararası taşınması, TIR Karnesi Teminatında Eşyanın Uluslararası Taşınması Sözleşmesi gereklerine ve/veya tarafların ulusal kanun ve nizamlarına tabi olacaktır. Karayolunda uluslararası taşıma yapan bir taşıtta uluslararası gümrük belgeleri (triptik veya "carnet de passage") ile ulusal kanun ve nizamlara göre gereken belgeler bulunacaktır. MADDE 18 Taşıtların standart depolarındaki akaryakıt gümrük vergisi ile diğer vergi ve resimlerden muaf olacaktır. Standart depo, taşıtı imal eden fabrikanın taşıta koyduğu depodur. MADDE 19 Taşıtların arıza nedeniyle değiştirilen parçalan ya ülke dışına çıkarılacak veya gümrük makamlarının gözetiminde imha edilecek veya bu makamlara teslim edilecektir. Yedek parçanın ithali ulusal kanun ve nizamlara tabi olacaktır. MADDE 20 a) Yolcular, bagaj ve/veya eşyanın, Akit Tarafların toprakları arasında ve/veya üzerinden transit olarak uluslararası taşınmasında kullanılan bir taşıtla taşınması sırasında, Yürütme ve idare BİJürrvj Sayfa : 5

6 Sayfa : 24 RESMÎ GAZETE 20 Ekim 1988 Sayı : üçüncü şahıslara verilecek zararları karşılamak üzere, her bir Akit Tarafta yürürlükteki kanun ve nizamlara uygun sigorta yaptırılacaktır. b) Yolcuların, bagaj ve/veya eşyanın taşınması sırasında uğrayacağı zararları karşılamak üzere, taşıtın tescil edildiği Akit Taraf topraklarında yürürlükteki kanun ve nizamlara uygun sigorta yaptırılacaktır. MADDE 21 Akit Taraflar arasında taşıma ve transit faaliyetlerinden doğan ödemeler Akit Taraflarda yürürlükte bulunan, paraya ilişkin kanun, nizam ve kurallara göre, Akit Taraf yetkili Bankalarınca kabul edilen serbest döviz ile yapılacaktır. MADDE 22 Kaza, bozulma ve ülke yasalarının ihlali halinde, bu olayların ülkesi üzerinde vuku bulduğu Akit Taraf yetkili makamları, bu konudaki rapor ve araştırma sonuçlarını diğer Akit Tarafa ivedilikle ileteceklerdir. MADDE 23 Akit Taraflardan birinde tescil edilmiş taşıtların personeli ve taşımacılar diğer Akit Taraf ülkesinde karayolu trafiğini düzenleyen kanun ve nizamlara uyacaklardır. tşbu Anlaşma kapsamına girmeyen taşımacılıkla ilgili diğer hususlar Akit Tarafların kanun, nizam ve kurallarına tabi olacaktır. MADDE 24 Bu Anlaşma Akit Tarafların milli mevzuatına göre onay işlemlerinin tamamlandığını belirten notaların teati edildiği tarihte yürürlüğe girecek ve bir yıl süre ile yürürlükte kalacaktır. Bu süre sona ermeden üç ay önce Akit Taraflardan biri Anlaşma'yı sona erdirmek istediğini diğer Akit Taraf'a yazılı olarak bildirmedikçe, Anlaşma kendiliğinden birer yıllık süreler için yenilenecektir. 21 Nisan 1988 tarihinde Ankara'da iki orijinal nüsha halinde Fransızca ve Türkçe olarak her iki metin de aynı derecede muteber olmak üzere düzenlenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Adına Lüksemburg Büyük Dükalığı Hükümeti Adına Yürütme va İdare Bölümü Sayfa : 6

7 20 Ekim 1988 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 7 TÜRK HEYETİ Sn.Muammer IŞIKOĞLU Sn.Işık TURGAY Sn.Cevdet ÜRETMEN Sn.Gülcan DEMİRCİ Sn.Tahsin CÖMERT Sn.Kemal KAYGISIZ Sn.Levent TEKtN REFAKAT Nejat YARDIMCI Heyet Daşkanı Ulaştırma Bakanlığı MUsteşar Yardımcısı Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Ulaştırma Bakanlığı Dışilişkiler Dairesi Şube Müdürü Maliye ve Gümrük Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Dışişleri Bakanlığı Üçüncü Sekreter Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü Uzman Uluslararası Nakliyeciler Derneği Temsilcisi LÜKSEMBURG HEYETİ Sn.Jean MORBY : Heyet Başkam Ulaştırma Bakanlığı 1.sınıf HUkümet Müşaviri Sn.Pierre BASTENDORFF : Ulaştırma Bakanlığı 1.Derece Başmüfettiş Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 31

8 Sayfa : 8 RESMÎ GAZETE 20 Ekim 1988 Sayi : ACCORD entre le Gouvernement de la République de Turquie et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg sur les transports routiers internationaux Le Gouvernement de la République de Turquie et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, désireux de faciliter le transport international de voyageurs et de marchandises par route entre les deux pays et en transit par leur territoire, sont convenus de ce qui suit : ARTICLE I Les dispositions du présent Accord sont applicables aux transports internationaux de voyageurs et de marchandises par route effectués par des véhicules immatriculés sur le territoire de l'une des Parties contractantes, à destination du territoire de 1' autre Partie contractante et vice-versa ou en transit par le territoire de l'autre Partie contractante. ARTICLE 2 Au sens du présent Accoro; Le terme "transporteur" désigne une personne physique ou morale autorisée à effectuer des transports de voyageurs ou de marchandises conformément aux lois et règlements nationaux des Parties contractantes. Le terme "véhicule" désigne; i) un véhicule routier à propulsion mécanique QUI est construit ou adapté pour le transport de plus de huit voyageurs, le conducteur non compris ou pour le traction d'un véhicule destiné à ces transports, ou ii) une combinaison composeé d'une remorque ou sen.i-iemorque accouplée è un véhicule dér-ini au paraqraphe (i) ci-desiut, Destiné à transporter des ytayageurs du dés marchandises. Le terme "autorisation" désigne l'autorisation accordée par une Partie contractante è un transporteur établi ou un véhicule immatriculé dans l'une des Parties contractantes pour l'entrée et la sortie ou pour le passage en transit sur le territoire de l'autre YOrûtRM va ktan BWùmû Sayfa : 8

9 20 Ekim 1988 Sayi : RESMÎ GAZETE Sayfa ; 9 Partie contractante de même que toute autre autorisation visée par le présent Accord. Le terme " contingent" désigne le nombre d'autorisations délivrées annuellement par les autorités compétentes de chaque Partie contractante. Les termes "service régulier" "service de navette" et "service occasionnel" sont définis è l'accord relatif aux services occasionnels internationaux de voyageurs par route effectués par autocars ou par autobus (ASOR), du 26 mai Le terme "transport en transit" désigne le transport de voyageurs et de marchandises à travers le territoire de l'autre Partie contractante, entre un point de départ et in point de destination situés en dehors de ce territoire. GENERALITES ARTICLE 3 Conformément aux dispositions du présent Accord chacune des- Parties contractantes reconnaît le droit de transit aux voyageurs et à leurs effets personnels, aux marchandises et aux véhicules de l'autre Partie contractante sur les itinéraires qui seront fixés par les autorités compétentes des Parties contractantes. ARTICLE A Conformément à sa législation nationale, chaque Partie contractante accorde aux transporteurs de l'autre Partie contractante l'autorisation d'établir des bureaux et/ou de désigner der représentants et/ou des agences sur son territoire è des endroits convenus de commun accord entre les Parties contractantes. Un transporteur d'une Partie Contractante ne pei't pas agir corne agent de voyages sur le territoire de l'autre Partie contractante. ARTICLE 5 Les Parties contractantes ne perçoivent aucune charge relativement aux opérations de transport ou aux véhicules à l'exception: a) des charges pour l'utilisation de l'infrastructure routière (péage de route et de ponts); Vûrùtme ve tare BMûmû Sayfa : 9

10 Sayfa : 10 RESMt OAZETE 20 Ekim 1988 Sayi : b) des charges destinées à couvrir les frais pour l'entretien, la protection et l'administration des routes et des transports; c) des charges perçues au cas où le poids,les dimensions du véhicule utilisé ou de la marchandise transportée dépassent les limites fixées par les législations nationales des Parties contractantes. Les charges mentionnées sous b) s'appliquent uniquement au transit et des exemptions réciproques peuvent être accordées. Au ARTICLE 6 cas où des transporteurs ou des conducteurs d'une Partie contractante violent les réglementations de le circulation et des transports sur le territoire de l'autre Partie contractante, les autorités compétentes de cette dernière en informent les autorités compétentes de l'autre Partie contractante. Les autorités compétentes de 1e. dernière Partie contractante informent les autorités compétentes de la première Partie contractante des mesures prises au sujet dtss ractioni. visées au paragraphe 1 du présent article. ARTICLE 7 Une commission mixte est établie, comprenant des représentants des deux Parties contractantes en vue de: a) surveiller l'application adéquate du présent Accord b) détérminer le nombre, la forme, les délais et les modalités de l'échange des autorisations, c) étudier et faire des propositions pour les problèmes éventuels non résolus entre les autorités compétentes. d) examiner tous les autres points tombant dans le champ d 1 applicatiàn du présent Accord et faire des recommandations pour leur solution, e) considérer toutes les autres matières en rapport avec le transport susceptibles de faire l'objet d'un accord mutuel. Y drame ve Idere BAUma Swta : 10

11 20 Ekim 1988 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 11» La commission mixte se réunit en cas de nécessité à la demande de l'une des Parties contractantes alternativement en Turquie et au Luxembourg. La comission mixte peut recommander des amendements è tout article du présent Accord qui sont soumis aux autorités compétentes pour approbation. ARTICLE 8 Les véhicules immatriculés sur les territoires oe 1' une des Parties contractantes ne peuvent transporter des voyageurs et des marchandises entre aeux points situés à l'intérieur du territoire de l'autre Partie contractante. Un transporteur d'une Partie contractante ne peut transporter des voyageurs et des marchandises entre le territoire de l'autre Partie contractante et des pays tiers à moins d'avoir obtenu une autorisation spéciale des autorités compétentes de 1'autre Partie contractante. ARTICLE 9 Un véhicule non chargé immatriculé sur le territoire d'une Partie contractante ne peut entrer sur le territoire de l'autre Partie contractante en vue de charger des voyageurs ou des marchandises, à moins qu'une autorisation ne soit délivrée à cette fin. TRANSPORTS DE VOYAGEURS ARTICLE 10 Un transporteur d'une Partie contractante peut exploiter un service régulier à destination du territoire de 1'autre Partie contractante ou en transit par ce territoire après avoir obtenu préalablement une autorisation annuelle de l'autre Partie contractante. ARTICLE 11 Les services de navette effectués par ur véhicule immatriculé sur le territoire d'une Partie contiactcnte à destination ou au départ au territoire de l'autre Partie contractante ne sont pas soumis è autorisation. Yürütme ve İdare Bôlùmû Sayfa : 11

12 Sayfa : 12 RESMÎ GAZETE 20 Ekim 1988 Sayi : LES TRANSPORTS DES MARCHANDISES ARTICLE 12 Les transports de marchandises entre les territoires des deux Parties contractantes et en transit par le territoire de l'autre Partie contractante sont soumis au régime de l'autorisation préalable dans le cadre d'un contingent, sauf dans les cas précisés ci-aprés: a) les transports funéraires (notamment au moyen de véhicules équipés à cet effet), b) les transports d'articles de décoration pour des manifestations théâtrales, c) les transports de biens, équipements et animaux nécessaires pour des manifestations musicales, de cinéma, de cirque et de folklore, d'activités sportives et d'enregistrements de programmes de télévision et de radiodiffusion, d) les transports d'oeuvres d'art; e) les transports d'animaux excepté le bétail de boucherie, f) les transports de véhicules endommagés ou en panne, g) les transports postaux, h) les transports occasionnels de marchandises à destination ou au départ d'aéroports en cas de déviations oe vol, i) les transports d'articles de première nécessité en cas de catastrophes naturelles, j) les transports de matériel pour foires et expositions; la comnission mixte. k) les autres cas qui sont déterminés de commun accord par Yûrûtma va Idara Bôlùmù Sayfa. 12

13 20 Ekim 1988 Sayi : RESMÎ GAZETE Sayfa : 13 ARTICLE 13 1) Les autorisations de transport sûnt délivrées par les autorités compétentes du pays d'immatriculation des véhicules dans la limite des contingents que les autorités compétentes des deux Parties contractantes déterminent de commun accord. A cet effet les autorités compétentes des Parties contractantes échangeront des formules en blanc. 2- Les catégories d'autorisation, les conditions et les modalités de leur utilisation seront fixées dans un protocole d'application de l'accord. ARTICLE 14 Un véhicule immatriculé sur le territoire d'une Partie contractante ne peut, après avoir déchargé des marchandises sur le territoire de l'autre Partie contractante, prendre du fret de retour à destination de pays tiers, à moins qu'une autorisation spéciale ne soit délivrée à cette fin. ARTICLE 15 1) Les transports d'armes, oe munitions,d'équipements militaires et de matières explosives entre les oeux Parties contractantes ou en transit par le territoire d'une des Parties contractantes, sont soumis à autorisation spéciale. Le transport des marchandises interdites c 1' entrée oans une Partie contractante du point de vue de l'hygiene humarne. animale et végétale, sont exclus éqalement du droit de transit. 2) Si le poids ou la dimension d'un véhicule ou d'une combinaison de véhicules, effectuant 1.'opération de transport, excfede les limites admissibles oans l'autre Partie contractante, une autorisation doit être sollicitée auprès de l'autorité approprié dans cette Partie contractante avant le commencement du voyage. 3) L'autorisation spéciale mentionneé au paragraphe 2, peut limiter la circulation du véhicule à un itinéraire détérminé. DISPOSITIONS DIVERSES ARTICLE 16 Les Parties contractantes prennent toutes les mesures qu'ellés estiment nécessaires en vue de faciliter,de simplifier et Yùrùtme ve idare BOûmû Scyfa : 13

14 Sayfa : 14 RESMÎ GAZETE 20 Ekim 1988 Sayi : d'accélérer, dans la mesure du possible, les formalités douanières et autres relatives au transport de voyageurs et de marchandises. ARTICLE 17 Le transport international de marchandises par route exécuté en conformité avec le présent Accord est soumis aux exigences de la convention sur le transport international de marchandises sous couvert de carnets TIR et/ou des lois et règlements nationaux. Un véhicule effectuant un transport international par route doit disposer des aocuments internationaux nécessaires (tryptique ou carnet de passage) et des autres documents requis par les lois et règlements nationaux. ARTICLE 18 Le carburant se trouvant dans les réservoirs normaux des véhicules est exonéré des droits de douane et autres droits et taxes. Le réservoir normal est celui dont le constructeur a équipé le véhicule. ARTICLE 19 Une pièce qui a été remplacée est ou bien réexportée ou bien détruite sous la surveillance des autorités douanières ou bien remise à ces autorités. L'importation de pièces de rechange est soumise aux lois et règlements nationaux. ARTICLE 20 a) Un véhicule ^ utilisé en transport international de voyageurs, de bagages et ou de marchandises entre les territoires des Parties contractantes ou en transit par ces territoires doit être couvert par une assurance responsabilité civil envers les tiers conformément aux lois et règlements en vigueur dans chaoue Partie contractante. b) Les voyageurs, les bagages et/ou les marchandises sont couverts contre les dommages subis au cours du voyage par les assurances conformes aux lois et règlements en vigueur aans la Partie contractante où le véhicule est immatriculé. Yùrùtme ve Idare Bôlûmù Sayfa : 14

15 20 Elcim 1988 Sayi : RESMÎ GAZETE Sayfa: 15 ARTICLE 21 Les paiements entre les Parties contractantes concernant les opérations de transport et de transit sont faits en monnaie convertible acceptée par les banques autorisées des Parties contractantes, en conformité avec les lois, règlements et prescriptions en vigueur dans les Parties contractantes. ARTICLE 22 En cas d'accident, de panne ou d'autre difficulté, les autorités compétentes, sur le territoire duquel l'incident se produit, communiquent à l'autre Partie contractante les rapports, résultats d'enquête et autres informations nécessaires. ARTICLE 23 Les transporteurs et équipages des véhicules immatriculés dans une Partie contractante sont tenus de respecter les lois et règlements concernant le trafic routier en vigueur dans l'autre Partie contractante. Toutes les matières ayant trait au transport qui ne sont pas couvertes par le présent Accord sont soumises aux lois, règlements et prescriptions des Parties contractantes. ARTICLE 24 Le présent Accord entre en vigueur à la date fixée par l'échange des notes attestant sa ratification conformént à la législation nationale de, Parties contractantes, et reste en vigueur pour la durée d'une année. Le présent Accord est prorogé tacitement pour une période d'une année, sauf dénonciation écrite par l'une des Parties contractantes au moins trois mois avant l'expiration de sa validité. Fait/à Ankara,/le 21 Avril/1988, en deux exemplaires originaux dans les langues turque et française, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la République de Turquie, Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, YùrCrtme ve idare BAlûmû Sayfa : 15

16 Sayfa : 24 RESMÎ GAZETE 20 Ekim 1988 Sayı : M.Muammer IŞIKOGLU M.M. Işik TURGAY M. Cevdet ÜRETMEN Mme.Gülcan DEMİRCİ M.Tahsin CÖICRT M.Kemal KAYGISIZ M.Levent TEKİN ACCOMPAGNANTS M.Nejat YARDIMCI DELEGATION TURQUE Président de la Délégation turque Sous-Secrétaire d'etat Adjoint Ministère des Transport et des Communications Président du Département Direction Générale des Transports Terrestres Ministère des Transports et des Communications Chef de Section Direction Générale des Transports Terrestres Ministère des Transports et des Communications Chef de Section au Département des relations étrangères Ministère des Transports et des Communications Chef de Section Direction Générale des Douanes Ministère des Finances et des Douanes Troisième Secrétaire Ministère des Affaires étrangères Expert è la Direction Générale des Banques et Changes Sous-Secréteriat au Trésor et au Commerce Extérieur Représentant de 1 1 Association turcue des Transporteurs Internatinn;,u>. DELEGATION LUXEMBOURGEOISE M. Jean MORBY : Chef de la délégation Ministère des Transports Conseiller de Gouvernement 1 ère M. Pierre BASTENDORFF : Ministère des Transports Inspecteur principal 1 er en rang. classe. Yürütme va İdare Bölümü Sayfa : 16

17 20 Ekim 1988 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 25 Bakanlar Kurulu Kararı Karar Sayısı : 88/ /8/1987 tarihli ve 87/12002 sayılı Kararnamenin ekidir. Ekli "Emniyet Genel Müdürlüğüne Bağlı Her Derecedeki Eğitim ve öğretim Kurumları ile Hizmetiçİ Eğitimlerde Aylık Karşılığı ve Ücretle Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Diğer Hususların Tesbitine Dair Esasların 6 ncı Maddesine (c) Bendi Eklenmesi ve 12 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Esastar"ın yürürlüğe konulması; İçişleri Bakanlığının 10/8/1988 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 89 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 7/10/1988 tarihinde kararlaştırılmıştır.!. K ERDEM Başbakan V. Kenan EVREN Cumhurbaşkanı i. K. ERDEM Devtet Bak.-Başbakan Yrd. K. OKSAY Devlet Bakanı A. TENEKECİ Devlet Bakanı K. İNAN Devlet Bakanı A. DOZER Devle! Bakanı Y. B. ÖZAL Devlet Bakanı A. KAHVECİ Devlet Bakanı M. YAZAR Devlet Bakanı C ÇİÇEK Devle! Bakanı M.TOPAÇ Adalet Bakanı E. VURALHAN Milli Savunma Bakanı M. KALEMLİ içişleri Bakanı H. C. GÜZEL Dışişleri Bakanı V A. K. ALPTEMOÇİN Maliye va Gümrük Bakanı H. C. GÜZEL Milli Eğt. Genç. ve Spor Bak. İ. S. GİRAY Bayındırlık ve İskân Bak. N. KİTAPÇI Sağ vs Sos. Yard Bak. E. PAKDEMIRU Ulaştırma Bakanı H. H. DOĞAN i. AYKUT Tarım Orman ve Kâyişlarl Bak. Çalışma ve Sos. Güvenlik Bak. Ş. YURUR Sanayi ve Ticaret Bakanı F. KURT Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bak. M. T. TİTİZ Kültür ve Turizm Bakanı Emniyet Genel Müdürlüğüne Bağlı Her Dercecdeki Eğilim vc Öğretim Kurumları İle Hi/.ınctiçi Eğilimlerde Aylık Karşılığı ve Ücrctlc Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Diğer Hususların Tesbitine Dair Esasların 6 ncı Maddesine (c) Bendi Eklenmesi ve 12 nd Maddesinin Değiştirilmesine Dair Esaslar Madde 1 11/8/1987 tarihli ve 87/12002 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki "Emniyet Genel Müdürlüğüne Bağlı Her Derecedeki Eğitim ve öğretim Kurumları ile Hizmetiçİ Eğilimlerde Aylık Karşılığı ve Ücretle Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Diğer Hususların Teshiline Dair Esaslar"ın 6 ncı maddesine aşağıdaki (c) bendi eklenmiştir. "c) Diğer öğretmenlere (4) saat" Madde 2 "Emniyet Genel Müdürlüğüne Bağlı Her Derecedeki Eğitim ve öğretim Kurumları ile Hizmetiçİ Eğilimlerde Aylık Karşılığı ve Ücretle Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Diğer Hususların Tesbitine Dair Esaslar"ın 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Madde 12 Bu esaslara göre ders görevi verilenlerden; a) Polis Akademisinde yapılacak yarıyıl sonu, engel, sınıf geçme ve bütünleme sınavlarında, dersi okutun öğretim elemanına; b) Poiis Okuüan, Polis Eğitim Merkezlerinde yapılacak dönem sonu, bütünleme, engel ve Komiser Yardımcılığı kursunu bitirme sınavlarında, dersi okutan öğretim elemanına; c) Polis Kolejlerinde yapılacak yaz, güz, kış ve ek sınavlarda, sınav kurullarında veya sınav gözcülüğünde görev alan öğretmenlere; Ders yılı içinde ücretli ders görevi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, yıl içinde tam ders yapılan ayda azami tahakkuk edebilecek ders ücreti kadar sınav ücreti ödenir." Madde 3 Sayıştay'ın görüşü alınan bu Esaslar, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 4 Bu Esasları, İçişleri Bakanı yürütür. Yürütme ve idare BİJürrvj Sayfa : 17

T.C. Resmi Gazete KANUN. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920. Sayı : 10683 CUMARTESİ 17 ARALIK 1960. Devlet Personel Dairesi Kurulması hakkında Kanun

T.C. Resmi Gazete KANUN. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920. Sayı : 10683 CUMARTESİ 17 ARALIK 1960. Devlet Personel Dairesi Kurulması hakkında Kanun T.C. Resmi Gazete Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 İdare ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğüne müracaat olunur 17 ARALIK 1960 CUMARTESİ Sayı : 10683 KANUN Devlet Personel

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI YARGI MEVZUATI BÜLTENİ

T.C. ADALET BAKANLIĞI EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI YARGI MEVZUATI BÜLTENİ T.C. ADALET BAKANLIĞI EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI YARGI MEVZUATI BÜLTENİ Bültenin Kapsadığı Tarihler 15-24 Ekim 2011 Yayımlandığı Tarih 25 Ekim 2011 Sayı 497 İÇİNDEKİLER - - - - - - - Ekli Listede İmza Yeri

Detaylı

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ Bültenin Kapsadığı Tarihler 14-20 Ekim 2008 Yayımlandığı Tarih 21 Ekim 2008 Sayı 385 İÇİNDEKİLER - Turizmi

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ Bültenin Kapsadığı Tarihler 16 22 Ocak 2007 Yayımlandığı Tarih 23 Ocak 2007 Sayı 325 İÇİNDEKİLER - Türkiye

Detaylı

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. ADALET BAKANLIĞI EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI YARGI MEVZUATI BÜLTENİ Bültenin Kapsadığı Tarihler 08 25 Ağustos 2011 Yayımlandığı Tarih 28 Ağustos 2011 Sayı 493 İÇİNDEKİLER - - - - - - - Ekli Listede

Detaylı

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (20/11/2012 tarihli ve 1156 sayılı Makam Onayı ile 02/11/2012 tarihinden itibaren yürürlüğe giren) KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

MÜLKİ İDARE AMİRLERİ ATAMA, DEĞERLENDİRME VE YERDEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

MÜLKİ İDARE AMİRLERİ ATAMA, DEĞERLENDİRME VE YERDEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ 2263 MÜLKİ İDARE AMİRLERİ ATAMA, DEĞERLENDİRME VE YERDEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 24/6/1986, No: 86/10782 Dayandığı Kanunun Tarihi : Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 16/7/1986,

Detaylı

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ 2931 EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 6.8.1992, No: 92/3393 Dayandığı Kanunun Tarihi : 4.6.1937, No: 3201 Yayımlandığı R.Gazetenin

Detaylı

13.06.2012 TARİH VE 1547 SAYILI ADLÎ YARGI KARARNAMESİ (İSİM SIRALI) S.No Sic.No Adı ve Soyadı Bulunduğu Görev Atandığı Görev

13.06.2012 TARİH VE 1547 SAYILI ADLÎ YARGI KARARNAMESİ (İSİM SIRALI) S.No Sic.No Adı ve Soyadı Bulunduğu Görev Atandığı Görev S.No Sic.No Adı ve Soyadı Bulunduğu Görev Atandığı Görev 1 119085 Abdulgani KÖKSAL Çardak Hâkimi Hilvan Hâkimliği 2 104846 Abdulhadi OKULEVİ Pazarcık C.Savcısı Adıyaman C.Savcılığı 3 101271 Abdulkadir

Detaylı

13.06.2012 TARİH VE 1547 SAYILI ADLÎ YARGI KARARNAMESİ (İSİM SIRALI) S.No Sic.No Adı ve Soyadı Bulunduğu Görev Atandığı Görev

13.06.2012 TARİH VE 1547 SAYILI ADLÎ YARGI KARARNAMESİ (İSİM SIRALI) S.No Sic.No Adı ve Soyadı Bulunduğu Görev Atandığı Görev S.No Sic.No Adı ve Soyadı Bulunduğu Görev Atandığı Görev 1 119085 Abdulgani KÖKSAL Çardak Hâkimi Hilvan Hâkimliği 2 104846 Abdulhadi OKULEVİ Pazarcık C.Savcısı Adıyaman C.Savcılığı 3 101271 Abdulkadir

Detaylı

T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920

T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 Yönetim ve Yaat isleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genml Müdürlüğüne başvurulur. \ 26 Ekim 1977 ÇARŞAMBA Sayı : 16096 YÜRÜTME

Detaylı

KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (KPDS) SONBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU

KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (KPDS) SONBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU 2011 KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (KPDS) SONBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Ankara 23/06/2007 tarihli ve 26561 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan

Detaylı

KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU

KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU 2010 KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Ankara 23/06/2007 tarihli ve 26561 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 10 KASIM 1976 ÇARŞAMBA KARARNAMELER

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 10 KASIM 1976 ÇARŞAMBA KARARNAMELER T.C. Resmî Gazete r Yönetim ve,yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 10 KASIM 1976 ÇARŞAMBA Sayı: 15759 KARARNAMELER

Detaylı

Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Devlet Bakanlığından Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında

Detaylı

Kuruluş terihi : 7 Ekim 1336-1920 2 NİSAN 1971 C U M A. Dışişleri Bakanı V. H. DİNÇER. Ticanet Balkanı G- TİTREK. Ulaştırma Bakanı O.

Kuruluş terihi : 7 Ekim 1336-1920 2 NİSAN 1971 C U M A. Dışişleri Bakanı V. H. DİNÇER. Ticanet Balkanı G- TİTREK. Ulaştırma Bakanı O. Re T.C smi Gazete Kuruluş terihi : 7 Ekim 1336-1920 r Yönetim ve yatı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur 2 NİSAN 1971 C U M A Sayı : 13797 J Karar Sayısı : 7/2059

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Mart 1982 PAZAR

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Mart 1982 PAZAR T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 14 Mart 1982 PAZAR Sayı: 17633 YÜRÜTME VE ÎDARE BÖLÜMÜ

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: 24.4.2003 Sayı: 25088)

(Resmi Gazete ile yayımı: 24.4.2003 Sayı: 25088) -658- TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ARNAVUTLUK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ULUSLAR ARASI KARAYOLU TAŞIMACILIĞI ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 24.4.2003

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 18 Ağustos 1977 CUMARTESİ YÜKSEK SAVCILAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 18 Ağustos 1977 CUMARTESİ YÜKSEK SAVCILAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönelim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdavvenai Genel Müdürlüğüne başvurulur. 18 Ağustos 1977 CUMARTESİ Sayı : 16026 YARGI

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 12/06/2015 TARİHLİ VE 943 SAYILI ADLÎ YARGI KARARNAMESİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 12/06/2015 TARİHLİ VE 943 SAYILI ADLÎ YARGI KARARNAMESİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 12/06/2015 TARİHLİ VE 943 SAYILI ADLÎ YARGI KARARNAMESİ S.No Sic.No Adı ve Soyadı Bulunduğu Görev Atandığı Görev 1 20745 Ömer KESKİN Gaziosmanpaşa

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 30 Haziran 1996 PAZAR. Kânunlar

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 30 Haziran 1996 PAZAR. Kânunlar T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 30 Haziran 1996 PAZAR Sayı: 22682 YASAMABÖLÜMÜ Kânunlar Türk Vatandaşları Hakkında Yabancı

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 15/01/2015 TARİHLİ 24 SAYILI ADLÎ YARGI KARARNAMESİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 15/01/2015 TARİHLİ 24 SAYILI ADLÎ YARGI KARARNAMESİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 15/01/2015 TARİHLİ 24 SAYILI ADLÎ YARGI KARARNAMESİ S.No Sic.No Adı ve Soyadı Bulunduğu Görev Atandığı Görev 1 21525 Fethi AKÇAY Osmaniye Hâkimi Karşıyaka

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 11/06/2014 TARİHLİ VE 1357 SAYILI KARARNAMESİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 11/06/2014 TARİHLİ VE 1357 SAYILI KARARNAMESİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 11/06/2014 TARİHLİ VE 1357 SAYILI KARARNAMESİ S.No Sic.No Adı ve Soyadı Bulunduğu Görev Atandığı Görev 1 21807 Yalçın KARTOPU Erzurum C.Savcısı Kahramanmaraş

Detaylı

2009 YILI FAALiYET RAPORU

2009 YILI FAALiYET RAPORU T.C. KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ 2009 YILI FAALiYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.12.2009 Adres : Kuzeykent Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı No: 59 / 37100 - KASTAMONU İletişim Tel :

Detaylı

Adlî Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcılarına İlişkin İhtiyaç ve Münhal Bulunan Mahaller ile Talep Edilen Yerleri Gösterir Liste

Adlî Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcılarına İlişkin İhtiyaç ve Münhal Bulunan Mahaller ile Talep Edilen Yerleri Gösterir Liste Adlî Yargı ve Cumhuriyet Savcılarına İlişkin ve Bulunan ler ile Talep Edilen Yerleri Gösterir Liste Adana Adana 1 1 5 1 3 10 17-7 4 11 14 Afyonkarahisar Afyonkarahisar 1-17 5 Aksaray Aksaray 1-8 8 Alanya

Detaylı

39. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

39. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 1 9 5 4 TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 39. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 24 Nisan 2004-8 Nisan 2006 Ankara TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 39. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU Yazışma Adresi Ihlamur Sokak No: 10/1Kızılay-Ankara

Detaylı

İÇİNDEKİLER. MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 18 Testler 18 Analizler 18

İÇİNDEKİLER. MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 18 Testler 18 Analizler 18 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 4 FİZİK BÖLÜMÜ 6 KİMYA BÖLÜMÜ 8 Nükleer Manyetik Rezonans (NMR) Spektrometresi Analizleri 8 Yüksek Performanslı Sıvı Krematografisi(HPLC) Analizleri 8 Gaz Kromatograf(GC-FID/ECD) Analizleri

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 13 MAYIS 1977 CUMA. Müşterek Kararnameler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 13 MAYIS 1977 CUMA. Müşterek Kararnameler T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 6)-7 Ekim 90 TÖMdm «Y mm* iilmri itim Bmfbakanttk ttmtriymt v* Mudmwwmnmt Cmnml Mtudûrlugmmm asasasasassdss MAYIS 977 CUMA Sayı : 596 YÜRÜTME VE İDARE

Detaylı

BELEDİYE VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR YÖNETMELİK

BELEDİYE VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR YÖNETMELİK TÜRKÝYE BELEDÝYELER BÝRLÝÐÝ VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR YÖNETMELİK Tunus Caddesi No: 12 Kavaklýdere / ANKARA Tel: (0312) 419 21 00 Faks: (0312)

Detaylı

POLİS Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle erkek ve kadın adaylarda yaş sınırı değiştirildi. Polis Meslek Eğitim

POLİS Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle erkek ve kadın adaylarda yaş sınırı değiştirildi. Polis Meslek Eğitim Yönetmelik değişikliği ile yaş sınırı değiştirildi Servİsler sıkı takibe alındı POLİS Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle erkek ve kadın adaylarda yaş sınırı değiştirildi.

Detaylı