T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim Ekim 1988 PERŞEMBE. Milletlerarası Andlaşma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 20 Ekim 1988 PERŞEMBE. Milletlerarası Andlaşma"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur 20 Ekim 1988 PERŞEMBE Sayı : YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşma Karar Sayısı : 88/ Nisan 1988 tarihinde Ankara'da imzalanan ekli "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lüksemburg Büyük Dükalığı Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 13/7/1988 tarihli ve EİBD-II-2449 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 7/10/1988 tarihinde kararlaştırılmıştır. Kenarı EVREN Cumhurbaşkanı i. K ERDEM Başbakan V, i K ERDEM Devlet Bak -Başbakan Yrd. A BOZER Devlet Bakanı C. ÇİÇEK Devlet Bakanı H C GÜZEL Dışişleri Bakanı V. N KİTAPÇI Sat. ve Sos Yard Bak K. OKSAV Devlet Bakanı Y. B ÖZ AL Devlet Bakanı M TOPAÇ Adalet Bakanı A K. ALPTEMOÇIN Maliye ve Gümrük Bakanı E. PAKDEMIRLI Ulaştırma Bakanı A TENEKECİ Devlet Bakanı A KAHVECİ Devlet Bakanı E VURALHAN Milli Savunma Bakanı H C GÜZEL Milli Eğt Genç. ve Spor Bak. K İNAN Devlet Bakanı M. YAZAR Devlet Bakanı M KALEMLİ içişleri Bakanı I S GİRAY Bayındırlık ve İskân Bak H H. DOĞAN İ AYKUT Tarım Orman ve KSyışleri Bak Çalışma ve Sos. Güvenlik Bak. Ş. YÜRÜR Sanayi ve Ticaret Bakanı F KURT Enerji ve Tabii Kaynaklar Bak M. T TİTİZ Kültür ve Turizm Bakanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1 Resmi Gazete Kodu : Resmi Gazete Fihristi 64. Sayfadadır.

2 Sayfa : 24 RESMÎ GAZETE 20 Ekim 1988 Sayı : TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE LÜKSEMBURG BÜYÜK DÜKALIĞ1 HÜKÜMETİ ARASİNDA ULUSLARARASI KARAYOLU TAŞIMACILIĞI ANLAŞMASI Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lüksemburg Büyük Dükalığı Hükümeti iki ülke arasında ve ülkeleri üzerinden transit olarak yolcu ve eşya taşımacılığını kolaylaştırmak arzusu ile aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır. MADDE 1 Bu Anlaşma hükümleri, yolcu ve eşyanın, diğer Akit Taraf ülkesinde tescil edilmiş taşıtlar ile, bir Akit Taraf ülkesine veya ülkesinden ve Akit Taraflardan biri üzerinden transit olarak karayoluyla uluslararası taşımasına uygulanır. TANIMLAMALAR MADDE 2 Bu Anlaşma'da: "Taşımacı" terimi, Akit Tarafların kanun ve nizamlarına göre yolcu ve eşya taşımaya yetkili kılınmış gerçek ve tüzel kişiyi, "Taşıt" terimi; i) Şoför hariç sekizden fazla yolcu veya eşya taşımak üzere, veya bu taşıtları çekmek üzere imal edilmiş ve kendi gücüyle hareket eden bir karayolu taşıtını, veya ii) Yukarıdaki paragraf (i) de belirlenen taşıtlar ile yolcu veya eşya taşımak amacıyla römork veya yarı römorklardan oluşan bir taşıt kombinasyonunu, "İzin belgesi" terimi, Akit Taraflardan birinde kayıtlı taşıta diğer Akit Tarafa giripçıkabilmesi veya transit geçebilmesi için bir Akit Tarafça verilen izin belgesi ile bu Anlaşma'- da öngörülen diğer izin belgelerini, "Kota" terimi, Akit Tarafların yetkili makamlarınca yıllık olarak verilen izin belgesi sayısını, "Düzenli Servis", "Mekik Servis" ve "Arizi Servis" terimleri yolcu ve eşyanın otobüs veya otokarla arizi olarak Uluslararası Karayoluyla taşınmasına ilişkin anlaşmada (ASOR) tanımlanmıştır. "Transit taşıma" terimi, kalkış ve varış noktaları bir Akit Taraf ülkesinin dışında olan noktalar arasında o Akit Taraf ülkesi üzerinden yapılan yolcu ve eşya taşımalarını, ifade eder. GENEL HÜKÜMLER MADDE 3 Akit Taraflardan her biri, bu Anlaşma hükümlerine uymak kaydıyla, diğer Akit Taraf yolcuları, bunların kişisel eşyaları ile ticari eşya ve taşıtlarına kendi yetkili makamlarınca tesbit edilmiş güzergahlardan geçiş hakkını tanıyacaktır. MADDE 4 Her Akit Taraf, kendi milli mevzuatına göre, diğer Akit Tarafın taşımacılarına, kendi topraklarında, karşılıklı olarak mutabık kalınan yerlerde, büro açma ve/veya temsilciler ve/veya acentalar atama izni verecektir. Yürütme va İdare Bölümü Sayfa : 2

3 20 Ekim 1988 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 3 Taşımacı diğer Akit Taraf ülkesinde seyahat acentası olarak faaliyet gösteremeyecektir. MADDE 5 Akit Taraflar, araçlar ve taşıma işlemleri için, a) Karayolu alt yapısının kullanılmasından alınan ücretler (paralı karayolu ve köprüler), b) Karayolunun bakım ve korunmasına, karayolu ve taşımanın yönetimine ilişkin giderleri karşılamak için alman ücretler, c) Taşıtın ağırlığı, boyutları veya yukü Akit Tarafların milli mevzuatında belirtilen sınırları aştığı takdirde alınan ücretler, dışında herhangi bir ücret alamazlar. Yukarıda (b) paragrafında belirtilen ücretler sadece transit taşımalara uygulanır ve karşılıklı muafiyet tanınabilir. MADDE 6 Akit Taraflardan birinin taşımacıları ve şoförleri diğer Akit Taraf ülkesinde bulundukları sırada trafik ve taşınma nizamlarını ihlal ettikleri takdirde, bu ülke yetkili makamları gerekli gördükleri tedbirleri alacaktır. Bu maddenin birinci paragrafında belirtilen ihlallere ilişkin olarak alınan tedbirleri alan ülkenin yetkili makamları, diğer Akit Taraf yetkili makamlarına bu konuda bilgi vereceklerdir. MADDE 7 Akit Tarafların temsilcilerinden teşkil olunan bir Karma Komisyon kurulacaktır. Karma Komisyonun görevleri şunlardır: a) Bu Anlaşma'nın gereği veçhile uygulanmasına nezaret etmek, b) izin belgelerinin sayısı ve şekli ile belgelerin teati zamanı ve usullerini saptamak, c) Bu Anlaşma'nın 24. maddesinde belirtilen yetkili makamlar arasında doğrudan çözümlenemeyecek muhtemel meseleleri incelemek ve çözümleri için tekliflerde bulunmak, d) Bu Anlaşma kapsamına giren diğer tum hususları gözden geçirmek ve bu hususlarla ilgili tavsiyelerde bulunmak, e) Taşımacılıkla ilgili olarak üzerinde mutabık kalınacak diğer hususları incelemek, Karma Komisyon gerektiği takdirde Akit Tarafların birinin talebi üzerine, sıra ile Türkiye ve Luksemburg'da toplanacaktır. Karma Komisyon toplantısında görüşülecek gündem yukarıda belirtilen görevler ışığında, Akıt Taraflar arasında diplomatik yoldan önceden hazırlanacaktır. Karma Komisyon işbu Anlaşmanın herhangi bir maddesinde değişiklik yapmayı önerebilir. Bu öneriler Akit Tarafların yetkili makamlarının onayına sunulur. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 31

4 Sayfa : 24 RESMÎ GAZETE 20 Ekim 1988 Sayı : MADDE 8 Akit Taraflardan birinin ülkesinde tescil edilmiş taşıtlar diğer Akit Taraf topraklarındaki iki nokta arasında yolcu ve eşya taşıyamayacaktır. Diğer Akit Taraf ülkesinin yetkili makamlarından özel izin belgesi alınmadıkça bir Akit Taraf taşımacısı diğer Akit Taraf topraklarından üçüncü ülkelere yolcu ve eşya taşıyamayacaktır. MADDE 9 Bir Akit Taraf ülkesinde tescil edilmiş boş bir taşıt, bu amaçla bir izin belgesi verilmedikçe, kendi ülkesine veya üçüncü bir ülkeye yolcu ve eşya almak üzere diğer Akit Taraf ülkesine giremeyecektir. YOLCU TAŞIMALARI MADDE 10 Akit Taraflardan birinin taşımacısı, diğer Akit Taraf yetkili makamından, önceden yıllık izin belgesi alarak diğer Taraf ülkesine düzenli servis veya diğer Tarafın ülkesi üzerinden düzenli transit servisi işletebilir. MADDE 11 Akit Taraflardan birinin ülkesinde tescil edilmiş bir taşıtla yapılacak kapalı kapı servis ve mekik servis izin belgesine tabi olmayacaktır. EŞYA TAŞIMALARI MADDE 12 Aşağıda belirtilen haller dışında, Akit Tarafların ülkeleri arasında ve üzerinden yapılacak transit eşya taşımaları, kotaya dayanan izin belgesine tabi olacaktır: a) Cenaze taşımaları (özellikle bu amaçla teçhiz edilmiş taşıtlarla), b) Tiyatro dekor ve malzemesi taşımaları, c) Müzik, sinema, folklor ve sirk gösterileri, spor faaliyetleri ve radyo programları düzenlenmesi, televizyon ve sinema çekimleri için eşya, teçhizat ve hayvanların taşınması, d) Sanat eserlerinin taşınması, e) Kesim hayvanları dışındaki hayvanların taşınması, f) Bozulmuş veya hasara uğramış taşıtların taşınması, g) Posta taşımaları, h) Hava taşıma güzergahlarının değiştirilmesi halinde hava limanlarından arızi olarak mal taşımaları, i) Tabii afetler halinde yardım malzemesi taşımaları, j) Sergi ve fuar malzemeleri taşımaları, k) Karma Komisyon tarafından ortaklaşa kararlaştırılacak diğer haller. MADDE 13 1 Taşıma müsaadeleri, iki Akit Tarafın ortak anlaşmayla belirledikleri kontenjan çerçevesinde taşıtların kayıtlı oldukları ülkenin yetkili makamlarınca verilir. Bu amaçla Akit Tarafların yetkili makamları boş belgeleri karşılıklı olarak değiştireceklerdir. Yürütme va İdare Bölümü Sayfa : 4

5 20 Ekim 1988 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 25 2 Müsaade kategorileri, kullanım şartları ve biçimleri Anlaşmanın bir uygulama Protokolünde tesbit edilecektir. MADDE 14 Özel bir izin belgesi verilmedikçe, Akit Taraflardan birinin ülkesinde tescil edilmiş bir taşıt, diğer Akit Taraf ülkesine eşya taşıdıktan sonra üçüncü ülkelere dönüş yükü alamayacaktır. MADDE 15 1 Silah, cephane, askeri malzeme, patlayıcı maddeler ile diğer iki ülke arasında veya Akit Tarafların birinin ülkesinden transit taşınması özel izne bağlıdır. İnsan, hayvan ve bitki sağlığı bakımından girişine müsaade edilmeyen maddelerin Akit Taraf ülkelerine veya ülkelerinden taşınması yasaktır. 2 Taşıma yapan bir aracın veya araç kombinasyonunun ağırlığı diğer Akit Tarafta kabul edilen ölçüleri aştığı takdirde, seyahate başlamadan önce bu Akit Tarafın gerekli makamlarından izin istenmelidir. 3 2.Maddede belirtilen özel izinler, taşıtın belirli bir güzergâh üzerindeki trafiğini kısıtlayabilir. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER MADDE 16 Akit Taraflar, yolcu ve eşya taşımacılığına ilişkin gümrük ve diğer formalitelerin mümkün olduğu kadar kolaylaştırılması, basitleştirilmesi ve çabuklaştırılması için gerekli gördükleri bütün tedbirleri alacaklardır. MADDE 17 İşbu Anlaşmaya göre eşyanın karayolu ile uluslararası taşınması, TIR Karnesi Teminatında Eşyanın Uluslararası Taşınması Sözleşmesi gereklerine ve/veya tarafların ulusal kanun ve nizamlarına tabi olacaktır. Karayolunda uluslararası taşıma yapan bir taşıtta uluslararası gümrük belgeleri (triptik veya "carnet de passage") ile ulusal kanun ve nizamlara göre gereken belgeler bulunacaktır. MADDE 18 Taşıtların standart depolarındaki akaryakıt gümrük vergisi ile diğer vergi ve resimlerden muaf olacaktır. Standart depo, taşıtı imal eden fabrikanın taşıta koyduğu depodur. MADDE 19 Taşıtların arıza nedeniyle değiştirilen parçalan ya ülke dışına çıkarılacak veya gümrük makamlarının gözetiminde imha edilecek veya bu makamlara teslim edilecektir. Yedek parçanın ithali ulusal kanun ve nizamlara tabi olacaktır. MADDE 20 a) Yolcular, bagaj ve/veya eşyanın, Akit Tarafların toprakları arasında ve/veya üzerinden transit olarak uluslararası taşınmasında kullanılan bir taşıtla taşınması sırasında, Yürütme ve idare BİJürrvj Sayfa : 5

6 Sayfa : 24 RESMÎ GAZETE 20 Ekim 1988 Sayı : üçüncü şahıslara verilecek zararları karşılamak üzere, her bir Akit Tarafta yürürlükteki kanun ve nizamlara uygun sigorta yaptırılacaktır. b) Yolcuların, bagaj ve/veya eşyanın taşınması sırasında uğrayacağı zararları karşılamak üzere, taşıtın tescil edildiği Akit Taraf topraklarında yürürlükteki kanun ve nizamlara uygun sigorta yaptırılacaktır. MADDE 21 Akit Taraflar arasında taşıma ve transit faaliyetlerinden doğan ödemeler Akit Taraflarda yürürlükte bulunan, paraya ilişkin kanun, nizam ve kurallara göre, Akit Taraf yetkili Bankalarınca kabul edilen serbest döviz ile yapılacaktır. MADDE 22 Kaza, bozulma ve ülke yasalarının ihlali halinde, bu olayların ülkesi üzerinde vuku bulduğu Akit Taraf yetkili makamları, bu konudaki rapor ve araştırma sonuçlarını diğer Akit Tarafa ivedilikle ileteceklerdir. MADDE 23 Akit Taraflardan birinde tescil edilmiş taşıtların personeli ve taşımacılar diğer Akit Taraf ülkesinde karayolu trafiğini düzenleyen kanun ve nizamlara uyacaklardır. tşbu Anlaşma kapsamına girmeyen taşımacılıkla ilgili diğer hususlar Akit Tarafların kanun, nizam ve kurallarına tabi olacaktır. MADDE 24 Bu Anlaşma Akit Tarafların milli mevzuatına göre onay işlemlerinin tamamlandığını belirten notaların teati edildiği tarihte yürürlüğe girecek ve bir yıl süre ile yürürlükte kalacaktır. Bu süre sona ermeden üç ay önce Akit Taraflardan biri Anlaşma'yı sona erdirmek istediğini diğer Akit Taraf'a yazılı olarak bildirmedikçe, Anlaşma kendiliğinden birer yıllık süreler için yenilenecektir. 21 Nisan 1988 tarihinde Ankara'da iki orijinal nüsha halinde Fransızca ve Türkçe olarak her iki metin de aynı derecede muteber olmak üzere düzenlenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Adına Lüksemburg Büyük Dükalığı Hükümeti Adına Yürütme va İdare Bölümü Sayfa : 6

7 20 Ekim 1988 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 7 TÜRK HEYETİ Sn.Muammer IŞIKOĞLU Sn.Işık TURGAY Sn.Cevdet ÜRETMEN Sn.Gülcan DEMİRCİ Sn.Tahsin CÖMERT Sn.Kemal KAYGISIZ Sn.Levent TEKtN REFAKAT Nejat YARDIMCI Heyet Daşkanı Ulaştırma Bakanlığı MUsteşar Yardımcısı Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Ulaştırma Bakanlığı Dışilişkiler Dairesi Şube Müdürü Maliye ve Gümrük Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Dışişleri Bakanlığı Üçüncü Sekreter Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü Uzman Uluslararası Nakliyeciler Derneği Temsilcisi LÜKSEMBURG HEYETİ Sn.Jean MORBY : Heyet Başkam Ulaştırma Bakanlığı 1.sınıf HUkümet Müşaviri Sn.Pierre BASTENDORFF : Ulaştırma Bakanlığı 1.Derece Başmüfettiş Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 31

8 Sayfa : 8 RESMÎ GAZETE 20 Ekim 1988 Sayi : ACCORD entre le Gouvernement de la République de Turquie et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg sur les transports routiers internationaux Le Gouvernement de la République de Turquie et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, désireux de faciliter le transport international de voyageurs et de marchandises par route entre les deux pays et en transit par leur territoire, sont convenus de ce qui suit : ARTICLE I Les dispositions du présent Accord sont applicables aux transports internationaux de voyageurs et de marchandises par route effectués par des véhicules immatriculés sur le territoire de l'une des Parties contractantes, à destination du territoire de 1' autre Partie contractante et vice-versa ou en transit par le territoire de l'autre Partie contractante. ARTICLE 2 Au sens du présent Accoro; Le terme "transporteur" désigne une personne physique ou morale autorisée à effectuer des transports de voyageurs ou de marchandises conformément aux lois et règlements nationaux des Parties contractantes. Le terme "véhicule" désigne; i) un véhicule routier à propulsion mécanique QUI est construit ou adapté pour le transport de plus de huit voyageurs, le conducteur non compris ou pour le traction d'un véhicule destiné à ces transports, ou ii) une combinaison composeé d'une remorque ou sen.i-iemorque accouplée è un véhicule dér-ini au paraqraphe (i) ci-desiut, Destiné à transporter des ytayageurs du dés marchandises. Le terme "autorisation" désigne l'autorisation accordée par une Partie contractante è un transporteur établi ou un véhicule immatriculé dans l'une des Parties contractantes pour l'entrée et la sortie ou pour le passage en transit sur le territoire de l'autre YOrûtRM va ktan BWùmû Sayfa : 8

9 20 Ekim 1988 Sayi : RESMÎ GAZETE Sayfa ; 9 Partie contractante de même que toute autre autorisation visée par le présent Accord. Le terme " contingent" désigne le nombre d'autorisations délivrées annuellement par les autorités compétentes de chaque Partie contractante. Les termes "service régulier" "service de navette" et "service occasionnel" sont définis è l'accord relatif aux services occasionnels internationaux de voyageurs par route effectués par autocars ou par autobus (ASOR), du 26 mai Le terme "transport en transit" désigne le transport de voyageurs et de marchandises à travers le territoire de l'autre Partie contractante, entre un point de départ et in point de destination situés en dehors de ce territoire. GENERALITES ARTICLE 3 Conformément aux dispositions du présent Accord chacune des- Parties contractantes reconnaît le droit de transit aux voyageurs et à leurs effets personnels, aux marchandises et aux véhicules de l'autre Partie contractante sur les itinéraires qui seront fixés par les autorités compétentes des Parties contractantes. ARTICLE A Conformément à sa législation nationale, chaque Partie contractante accorde aux transporteurs de l'autre Partie contractante l'autorisation d'établir des bureaux et/ou de désigner der représentants et/ou des agences sur son territoire è des endroits convenus de commun accord entre les Parties contractantes. Un transporteur d'une Partie Contractante ne pei't pas agir corne agent de voyages sur le territoire de l'autre Partie contractante. ARTICLE 5 Les Parties contractantes ne perçoivent aucune charge relativement aux opérations de transport ou aux véhicules à l'exception: a) des charges pour l'utilisation de l'infrastructure routière (péage de route et de ponts); Vûrùtme ve tare BMûmû Sayfa : 9

10 Sayfa : 10 RESMt OAZETE 20 Ekim 1988 Sayi : b) des charges destinées à couvrir les frais pour l'entretien, la protection et l'administration des routes et des transports; c) des charges perçues au cas où le poids,les dimensions du véhicule utilisé ou de la marchandise transportée dépassent les limites fixées par les législations nationales des Parties contractantes. Les charges mentionnées sous b) s'appliquent uniquement au transit et des exemptions réciproques peuvent être accordées. Au ARTICLE 6 cas où des transporteurs ou des conducteurs d'une Partie contractante violent les réglementations de le circulation et des transports sur le territoire de l'autre Partie contractante, les autorités compétentes de cette dernière en informent les autorités compétentes de l'autre Partie contractante. Les autorités compétentes de 1e. dernière Partie contractante informent les autorités compétentes de la première Partie contractante des mesures prises au sujet dtss ractioni. visées au paragraphe 1 du présent article. ARTICLE 7 Une commission mixte est établie, comprenant des représentants des deux Parties contractantes en vue de: a) surveiller l'application adéquate du présent Accord b) détérminer le nombre, la forme, les délais et les modalités de l'échange des autorisations, c) étudier et faire des propositions pour les problèmes éventuels non résolus entre les autorités compétentes. d) examiner tous les autres points tombant dans le champ d 1 applicatiàn du présent Accord et faire des recommandations pour leur solution, e) considérer toutes les autres matières en rapport avec le transport susceptibles de faire l'objet d'un accord mutuel. Y drame ve Idere BAUma Swta : 10

11 20 Ekim 1988 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 11» La commission mixte se réunit en cas de nécessité à la demande de l'une des Parties contractantes alternativement en Turquie et au Luxembourg. La comission mixte peut recommander des amendements è tout article du présent Accord qui sont soumis aux autorités compétentes pour approbation. ARTICLE 8 Les véhicules immatriculés sur les territoires oe 1' une des Parties contractantes ne peuvent transporter des voyageurs et des marchandises entre aeux points situés à l'intérieur du territoire de l'autre Partie contractante. Un transporteur d'une Partie contractante ne peut transporter des voyageurs et des marchandises entre le territoire de l'autre Partie contractante et des pays tiers à moins d'avoir obtenu une autorisation spéciale des autorités compétentes de 1'autre Partie contractante. ARTICLE 9 Un véhicule non chargé immatriculé sur le territoire d'une Partie contractante ne peut entrer sur le territoire de l'autre Partie contractante en vue de charger des voyageurs ou des marchandises, à moins qu'une autorisation ne soit délivrée à cette fin. TRANSPORTS DE VOYAGEURS ARTICLE 10 Un transporteur d'une Partie contractante peut exploiter un service régulier à destination du territoire de 1'autre Partie contractante ou en transit par ce territoire après avoir obtenu préalablement une autorisation annuelle de l'autre Partie contractante. ARTICLE 11 Les services de navette effectués par ur véhicule immatriculé sur le territoire d'une Partie contiactcnte à destination ou au départ au territoire de l'autre Partie contractante ne sont pas soumis è autorisation. Yürütme ve İdare Bôlùmû Sayfa : 11

12 Sayfa : 12 RESMÎ GAZETE 20 Ekim 1988 Sayi : LES TRANSPORTS DES MARCHANDISES ARTICLE 12 Les transports de marchandises entre les territoires des deux Parties contractantes et en transit par le territoire de l'autre Partie contractante sont soumis au régime de l'autorisation préalable dans le cadre d'un contingent, sauf dans les cas précisés ci-aprés: a) les transports funéraires (notamment au moyen de véhicules équipés à cet effet), b) les transports d'articles de décoration pour des manifestations théâtrales, c) les transports de biens, équipements et animaux nécessaires pour des manifestations musicales, de cinéma, de cirque et de folklore, d'activités sportives et d'enregistrements de programmes de télévision et de radiodiffusion, d) les transports d'oeuvres d'art; e) les transports d'animaux excepté le bétail de boucherie, f) les transports de véhicules endommagés ou en panne, g) les transports postaux, h) les transports occasionnels de marchandises à destination ou au départ d'aéroports en cas de déviations oe vol, i) les transports d'articles de première nécessité en cas de catastrophes naturelles, j) les transports de matériel pour foires et expositions; la comnission mixte. k) les autres cas qui sont déterminés de commun accord par Yûrûtma va Idara Bôlùmù Sayfa. 12

13 20 Ekim 1988 Sayi : RESMÎ GAZETE Sayfa : 13 ARTICLE 13 1) Les autorisations de transport sûnt délivrées par les autorités compétentes du pays d'immatriculation des véhicules dans la limite des contingents que les autorités compétentes des deux Parties contractantes déterminent de commun accord. A cet effet les autorités compétentes des Parties contractantes échangeront des formules en blanc. 2- Les catégories d'autorisation, les conditions et les modalités de leur utilisation seront fixées dans un protocole d'application de l'accord. ARTICLE 14 Un véhicule immatriculé sur le territoire d'une Partie contractante ne peut, après avoir déchargé des marchandises sur le territoire de l'autre Partie contractante, prendre du fret de retour à destination de pays tiers, à moins qu'une autorisation spéciale ne soit délivrée à cette fin. ARTICLE 15 1) Les transports d'armes, oe munitions,d'équipements militaires et de matières explosives entre les oeux Parties contractantes ou en transit par le territoire d'une des Parties contractantes, sont soumis à autorisation spéciale. Le transport des marchandises interdites c 1' entrée oans une Partie contractante du point de vue de l'hygiene humarne. animale et végétale, sont exclus éqalement du droit de transit. 2) Si le poids ou la dimension d'un véhicule ou d'une combinaison de véhicules, effectuant 1.'opération de transport, excfede les limites admissibles oans l'autre Partie contractante, une autorisation doit être sollicitée auprès de l'autorité approprié dans cette Partie contractante avant le commencement du voyage. 3) L'autorisation spéciale mentionneé au paragraphe 2, peut limiter la circulation du véhicule à un itinéraire détérminé. DISPOSITIONS DIVERSES ARTICLE 16 Les Parties contractantes prennent toutes les mesures qu'ellés estiment nécessaires en vue de faciliter,de simplifier et Yùrùtme ve idare BOûmû Scyfa : 13

14 Sayfa : 14 RESMÎ GAZETE 20 Ekim 1988 Sayi : d'accélérer, dans la mesure du possible, les formalités douanières et autres relatives au transport de voyageurs et de marchandises. ARTICLE 17 Le transport international de marchandises par route exécuté en conformité avec le présent Accord est soumis aux exigences de la convention sur le transport international de marchandises sous couvert de carnets TIR et/ou des lois et règlements nationaux. Un véhicule effectuant un transport international par route doit disposer des aocuments internationaux nécessaires (tryptique ou carnet de passage) et des autres documents requis par les lois et règlements nationaux. ARTICLE 18 Le carburant se trouvant dans les réservoirs normaux des véhicules est exonéré des droits de douane et autres droits et taxes. Le réservoir normal est celui dont le constructeur a équipé le véhicule. ARTICLE 19 Une pièce qui a été remplacée est ou bien réexportée ou bien détruite sous la surveillance des autorités douanières ou bien remise à ces autorités. L'importation de pièces de rechange est soumise aux lois et règlements nationaux. ARTICLE 20 a) Un véhicule ^ utilisé en transport international de voyageurs, de bagages et ou de marchandises entre les territoires des Parties contractantes ou en transit par ces territoires doit être couvert par une assurance responsabilité civil envers les tiers conformément aux lois et règlements en vigueur dans chaoue Partie contractante. b) Les voyageurs, les bagages et/ou les marchandises sont couverts contre les dommages subis au cours du voyage par les assurances conformes aux lois et règlements en vigueur aans la Partie contractante où le véhicule est immatriculé. Yùrùtme ve Idare Bôlûmù Sayfa : 14

15 20 Elcim 1988 Sayi : RESMÎ GAZETE Sayfa: 15 ARTICLE 21 Les paiements entre les Parties contractantes concernant les opérations de transport et de transit sont faits en monnaie convertible acceptée par les banques autorisées des Parties contractantes, en conformité avec les lois, règlements et prescriptions en vigueur dans les Parties contractantes. ARTICLE 22 En cas d'accident, de panne ou d'autre difficulté, les autorités compétentes, sur le territoire duquel l'incident se produit, communiquent à l'autre Partie contractante les rapports, résultats d'enquête et autres informations nécessaires. ARTICLE 23 Les transporteurs et équipages des véhicules immatriculés dans une Partie contractante sont tenus de respecter les lois et règlements concernant le trafic routier en vigueur dans l'autre Partie contractante. Toutes les matières ayant trait au transport qui ne sont pas couvertes par le présent Accord sont soumises aux lois, règlements et prescriptions des Parties contractantes. ARTICLE 24 Le présent Accord entre en vigueur à la date fixée par l'échange des notes attestant sa ratification conformént à la législation nationale de, Parties contractantes, et reste en vigueur pour la durée d'une année. Le présent Accord est prorogé tacitement pour une période d'une année, sauf dénonciation écrite par l'une des Parties contractantes au moins trois mois avant l'expiration de sa validité. Fait/à Ankara,/le 21 Avril/1988, en deux exemplaires originaux dans les langues turque et française, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la République de Turquie, Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, YùrCrtme ve idare BAlûmû Sayfa : 15

16 Sayfa : 24 RESMÎ GAZETE 20 Ekim 1988 Sayı : M.Muammer IŞIKOGLU M.M. Işik TURGAY M. Cevdet ÜRETMEN Mme.Gülcan DEMİRCİ M.Tahsin CÖICRT M.Kemal KAYGISIZ M.Levent TEKİN ACCOMPAGNANTS M.Nejat YARDIMCI DELEGATION TURQUE Président de la Délégation turque Sous-Secrétaire d'etat Adjoint Ministère des Transport et des Communications Président du Département Direction Générale des Transports Terrestres Ministère des Transports et des Communications Chef de Section Direction Générale des Transports Terrestres Ministère des Transports et des Communications Chef de Section au Département des relations étrangères Ministère des Transports et des Communications Chef de Section Direction Générale des Douanes Ministère des Finances et des Douanes Troisième Secrétaire Ministère des Affaires étrangères Expert è la Direction Générale des Banques et Changes Sous-Secréteriat au Trésor et au Commerce Extérieur Représentant de 1 1 Association turcue des Transporteurs Internatinn;,u>. DELEGATION LUXEMBOURGEOISE M. Jean MORBY : Chef de la délégation Ministère des Transports Conseiller de Gouvernement 1 ère M. Pierre BASTENDORFF : Ministère des Transports Inspecteur principal 1 er en rang. classe. Yürütme va İdare Bölümü Sayfa : 16

17 20 Ekim 1988 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 25 Bakanlar Kurulu Kararı Karar Sayısı : 88/ /8/1987 tarihli ve 87/12002 sayılı Kararnamenin ekidir. Ekli "Emniyet Genel Müdürlüğüne Bağlı Her Derecedeki Eğitim ve öğretim Kurumları ile Hizmetiçİ Eğitimlerde Aylık Karşılığı ve Ücretle Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Diğer Hususların Tesbitine Dair Esasların 6 ncı Maddesine (c) Bendi Eklenmesi ve 12 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Esastar"ın yürürlüğe konulması; İçişleri Bakanlığının 10/8/1988 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 89 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 7/10/1988 tarihinde kararlaştırılmıştır.!. K ERDEM Başbakan V. Kenan EVREN Cumhurbaşkanı i. K. ERDEM Devtet Bak.-Başbakan Yrd. K. OKSAY Devlet Bakanı A. TENEKECİ Devlet Bakanı K. İNAN Devlet Bakanı A. DOZER Devle! Bakanı Y. B. ÖZAL Devlet Bakanı A. KAHVECİ Devlet Bakanı M. YAZAR Devlet Bakanı C ÇİÇEK Devle! Bakanı M.TOPAÇ Adalet Bakanı E. VURALHAN Milli Savunma Bakanı M. KALEMLİ içişleri Bakanı H. C. GÜZEL Dışişleri Bakanı V A. K. ALPTEMOÇİN Maliye va Gümrük Bakanı H. C. GÜZEL Milli Eğt. Genç. ve Spor Bak. İ. S. GİRAY Bayındırlık ve İskân Bak. N. KİTAPÇI Sağ vs Sos. Yard Bak. E. PAKDEMIRU Ulaştırma Bakanı H. H. DOĞAN i. AYKUT Tarım Orman ve Kâyişlarl Bak. Çalışma ve Sos. Güvenlik Bak. Ş. YURUR Sanayi ve Ticaret Bakanı F. KURT Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bak. M. T. TİTİZ Kültür ve Turizm Bakanı Emniyet Genel Müdürlüğüne Bağlı Her Dercecdeki Eğilim vc Öğretim Kurumları İle Hi/.ınctiçi Eğilimlerde Aylık Karşılığı ve Ücrctlc Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Diğer Hususların Tesbitine Dair Esasların 6 ncı Maddesine (c) Bendi Eklenmesi ve 12 nd Maddesinin Değiştirilmesine Dair Esaslar Madde 1 11/8/1987 tarihli ve 87/12002 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki "Emniyet Genel Müdürlüğüne Bağlı Her Derecedeki Eğitim ve öğretim Kurumları ile Hizmetiçİ Eğilimlerde Aylık Karşılığı ve Ücretle Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Diğer Hususların Teshiline Dair Esaslar"ın 6 ncı maddesine aşağıdaki (c) bendi eklenmiştir. "c) Diğer öğretmenlere (4) saat" Madde 2 "Emniyet Genel Müdürlüğüne Bağlı Her Derecedeki Eğitim ve öğretim Kurumları ile Hizmetiçİ Eğilimlerde Aylık Karşılığı ve Ücretle Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Diğer Hususların Tesbitine Dair Esaslar"ın 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Madde 12 Bu esaslara göre ders görevi verilenlerden; a) Polis Akademisinde yapılacak yarıyıl sonu, engel, sınıf geçme ve bütünleme sınavlarında, dersi okutun öğretim elemanına; b) Poiis Okuüan, Polis Eğitim Merkezlerinde yapılacak dönem sonu, bütünleme, engel ve Komiser Yardımcılığı kursunu bitirme sınavlarında, dersi okutan öğretim elemanına; c) Polis Kolejlerinde yapılacak yaz, güz, kış ve ek sınavlarda, sınav kurullarında veya sınav gözcülüğünde görev alan öğretmenlere; Ders yılı içinde ücretli ders görevi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, yıl içinde tam ders yapılan ayda azami tahakkuk edebilecek ders ücreti kadar sınav ücreti ödenir." Madde 3 Sayıştay'ın görüşü alınan bu Esaslar, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 4 Bu Esasları, İçişleri Bakanı yürütür. Yürütme ve idare BİJürrvj Sayfa : 17

18 Suy fa : 30 RESMÎ GAZETE 20 Ekim 1988 Sayı : Köy İdari Bağlılığının Değiştirilmesi Kararı içişleri Bakanlığından : Karar Sayısı : 88/ Samsun İli Terme İlçesi Merkez Bucağına bağlı Güzelvatan Köyünün, buradan ayrılarak aynı İlin Salıpazarı İlçesi Merkez Bucağına bağlanması; 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 2. maddesinin (B) ve 7267 sayılı Kanunla değişik (D) fıkralarına göre kararlaştırılmıştır. 2 Bu kararı İçişleri Bakanı yürütür. t.k. ERDEM Başbakan V. 10 Ekim 1988 M. KALEMLİ İçişleri Bakanı a Kenan EVREN CUMHURBAŞKANI Sınır Tespit Kararı İçişleri Bakanlığından : Karar Sayısı : 88/ Trabzon İli Sürmene İlçesi Köprübaşı Bucağına bağlı Arpalı Köyü ile Çaykara İlçesi Merkez Bucağına bağlı Ataköy Belediyesi arasında kalan iki ilçe arası sınırın, özel krokisinde de gösterildiği üzere; "Altıkardeş Mezarlığının batısındaki 2300 rakımlı tepeden başlayarak, 2187 rakımlı Uyku Tepesine çekilen düz hat, buradan rakımlı tepenin doğusundaki su kaynağına çekilen düz hat, buradan Ortaktaş'a çekilen düz hat, buradan da Hoşontorma Deresi ile Manahoz Deresinin birleştiği noktaya çekilen ve bu noktada son bulan düz hat" olarak belirlenmesi, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 2. maddesinin (B) ve 7267 sayılı Kanunla değişik (D) fıkralarına göre kararlaştırılmıştır. 2 Tarafların karşı taraf sınırı içinde kalan genel ve özel haklan saklıdır. 3 Bu kararı İçişleri Bakanı yürütür. 10 Ekim 1988 Kenan EVREN CUMHURBAŞKANI İ.K. ERDEM Başbakan V. M. KALEMLİ İçişleri Bakanı Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : 18

19 20 Ekim 1988 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 19 Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından : Ağustos 1988 sonuna kadar sürelerini bitirip Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca Yükseltilmelerine karar verilen Adli Yargı Hakim, Cumhuriyet Savcı ve Yardımcıları ve Bakanlık Merkez Kuruluşu hizmetinde bulunanlar ile İdari Yargı Hakimlerine ait sıra defteri 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 29 uncu maddesi gereğince aşağıda gösterilmiştir. A ADLİ YARGI HAKİM SINIFI Sıra No Sicil No Adı ve Soyadı Memuriyeti nci derecede Mümtazen Abuzer Duran Üzeyir T ermeli Bülent Gökgöz Sedat Bakıcı Selami Çakıroğlu Nedret Tacer Hasan Basri Aktepe Ferit Aslankurt Sabit Yıldız Osman Yıldırım Recep Kılıç Ömer Tekin Hasan Tekbaş Halil İbrahim Ekici Kayhan Duran Sıtkı Olcay Gönen Abdullah Erdem Ömer Yılmaz Çamlıbel Süleyman Koç Kemalettin Yüksel Hacı Mehmet Koçak 2 nci derecede Tercihan Muhlis Ünlü Mehmet Erten Emine İzgi Kemal Türkücü Ali Em Mustafa Çoksürer Faruk Bal Hanife Kurt Hilmi Aslan Mehmet Sabri Kumsal Güzin (Aydın) Doğan Mustafa Kutluk Edibe Ögat Çoşar Zülkadiroğlu Hikmet Biliryüce Ekrem Sabri Yılmaz Yükselmeye layık olan; Adalet Müfettişi Ad. Bak. Tetkik Hakimi Ad. Bak. Tetkik Hakimi Yargıtay Tetkik Hakimi Ürgüp Hakimi Kahramanmaraş Hakimi Uzunköprü Hakimi Uşak Hakimi Mustafakemalpaşa Hakimi Alanya Kadastro Hakimi İğdır Hakimi Burdur Hakimi İnebolu Hakimi Nazilli Hakimi Manavgat Hakimi Gerede Hakimi İskilip Hakimi Uşak A. C. M. Başkanı Gölbaşı (Ankara) Hakimi Gebze Hakimi Elmadağ Ceza Hakimi Yükselmeye layık olan; Fethiye Hakimi Muş A. C. M. Başkanı ödemiş Hakimi Alanya Hakimi Haymana Hakimi Dinar A. C. M. Başkanı Bursa Hakimi Niğde Hakimi Babaeski Hakimi Tarsus Hakimi Bayburt Hakimi Kahramanmaraş Hakimi Bilecik A. C. M. Üyesi Karacasu Hakimi Ürgüp Ceza Hakimi Mudurnu Hakimi Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 31

20 Sayfa : 20 RESMÎ GAZETE 20 Ekim 1988 Sayı : Sıra Sicil No No Adı ve Soyadı Memuriyeti 2 nci derecede Yükselmeye layık olan; Zehra Öztürk Erzurum Hukuk Hakimi Ruhsar Yazar Şanlıurfa Hakimi Arif Ergin Akdoğan inegöl Ceza Hakimi Mustafa Özpak Kalkandere Hakimi Nurcan Gürses Turhal Hakimi Cahit Hacıhaliloğlu Adıyaman Hakimi Hüseyin Özlük Bilecik Hakimi Zekeriya Şahin Avanos Hakimi Yaşar Bilen Sungurlu Hakimi 3 ncü derecede Mümtazen Yükselmeye layık olan; Osman Bölükbaşı Ad. Bak. Tetkik Hakimi Haluk Mahmutoğulları Ad. Bak. Tetkik Hakimi Rebii Müfit Sonbay Yargıtay Tetkik Hakimi Fatma Işıl Sırakaya Yargıtay Tetkik Hakimi Kubilay Taşdemir Nevşehir Hakimi Naşit Gürel Vakfıkebir Hakimi Yusuf Ziya Aksoy Salihli Hakimi Ali Erkılınç Malatya Hakimi Fatma Şengül Onat Meriç Hakimi Yusuf öztürk Ermenek Ceza Hakimi Ahmet tmal Emirdağ Hakimi 3 ncil derecede Tercihan Yükselmeye layık olan; Mustafa Lütfi Tombaloğlu Yargıtay Tetkik Hakimi Aynur Çetin İskilip Hakimi Mustafa Güngör Tutak Hakimi Mustafa Göncü Oğuzeli Hakimi Raşit Engin Şeran tpsala Hakimi Duran Ateş Finike Hakimi Hanifı Hüdavendigar Suşehri Hakimi Süleyman Kale Kiği Hakimi Burhan Yıldız Akhisar Hadimi Yıldız Kübra Yavuz Akşehir Hakimi Kasım İnce Sivrihisar Hukuk Hakimi Bekir Güngör Yalvaç Hakimi 3 ncü derecede Yükselmeye layık olan; Kazım Çetin iskilip Hakimi Gani Miran Gercüş Hakimi Muharrem Dilek Milas Hakimi Abdullah Koç Adilcevaz Hakimi Recep Bozkurt Acıpayam Hakimi Cumali Caneli Samandağ Hakimi Yusuf Karakoç Tercan Hakimi Salih Günay Cihanbeyli Hakimi Nihat Tokdemir ivrindi Hakimi Tuncer Töle Göksün Hakimi Yürütme ye idare Bölümü Sayla : 20

(Resmi Gazete ile yayımı: 20.5.2006 Sayı: 26173)

(Resmi Gazete ile yayımı: 20.5.2006 Sayı: 26173) 1088 TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE PAKİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ULUSLARARASI KARAYOLU TAŞIMACILIĞI ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 20.5.2006

Detaylı

İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN ERKEK ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ ERKEK ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ ERKEK ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN

İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN ERKEK ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ ERKEK ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ ERKEK ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN ERKEK ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ ERKEK ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ ERKEK ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN MERKEZ ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ

Detaylı

İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN KAHTA ERKEK ADIYAMAN MERKEZ ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ

İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN KAHTA ERKEK ADIYAMAN MERKEZ ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN KAHTA ERKEK ADIYAMAN MERKEZ ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ AFYONKARAHİSAR BAYAT KIZ AFYONKARAHİSAR DİNAR ERKEK AFYONKARAHİSAR

Detaylı

6.Hafta Alınan Öğr.Sayısı. 6.Hafta Gelinen Yedek Sayısı Kız Erkek Kız Erkek 50 10

6.Hafta Alınan Öğr.Sayısı. 6.Hafta Gelinen Yedek Sayısı Kız Erkek Kız Erkek 50 10 ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ADANA ADANA CEYHAN HATAY İSKENDERUN ERDEMLİ MERSİN - ÖĞRETİM DÖNEMİNDE BİR YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMINA GİRMEYE HAK KAZANAN VE TA BARINMAK İSTEYEN(Hazırlık ve.sınıf Öğrencileri-) ADANA

Detaylı

MERKEZ/ MÜLHAKAT. Mülhakat Kâhta 1 ADIYAMAN TOPLAM 1

MERKEZ/ MÜLHAKAT. Mülhakat Kâhta 1 ADIYAMAN TOPLAM 1 SINAV YAPILACAK ADALET KOMİSYONU ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AĞRI ALANYA ANKARA ANKARA BATI ARTVİN AYDIN BAKIRKÖY BANDIRMA BATMAN BERGAMA BİNGÖL BODRUM CİZRE ÇANAKKALE ÇORLU ÇORUM DİNAR DİYARBAKIR DOĞUBAYAZIT

Detaylı

YURT BAŞVURUSU YAPILABİLECEK İL/İLÇELER

YURT BAŞVURUSU YAPILABİLECEK İL/İLÇELER İL İLÇE CİNSİYET ADANA MERKEZ ERKEK ADANA KOZAN KIZ ADANA KOZAN ERKEK ADIYAMAN BESNİ ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ ADIYAMAN MERKEZ ERKEK ADIYAMAN KAHTA ERKEK ADIYAMAN BESNİ KIZ AFYONKARAHİSAR ŞUHUT KIZ AFYONKARAHİSAR

Detaylı

YURT BAŞVURUSU YAPILABİLECEK İL/İLÇELER

YURT BAŞVURUSU YAPILABİLECEK İL/İLÇELER İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA KOZAN ERKEK ADANA KOZAN KIZ ADANA MERKEZ ERKEK ADIYAMAN BESNİ ERKEK ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN KAHTA ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ ERKEK AFYONKARAHİSAR

Detaylı

Dönem: 23 Yasama Yılı: 3

Dönem: 23 Yasama Yılı: 3 Dönem: 23 Yasama Yılı: 3 TBMM (S. Sayısı: 370) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Krallığı Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair

Detaylı

YURT BAŞVURUSU YAPILABİLECEK İL/İLÇELER

YURT BAŞVURUSU YAPILABİLECEK İL/İLÇELER İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA KOZAN ERKEK ADANA KOZAN KIZ ADANA MERKEZ ERKEK ADIYAMAN BESNİ ERKEK ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN MERKEZ KIZ AFYONKARAHİSAR BAYAT KIZ AFYONKARAHİSAR DİNAR ERKEK AFYONKARAHİSAR

Detaylı

GAZİANTEP (735) ATAMA YAPILACAK CEZA İNFAZ KURUMLARI ATAMA YAPILACAK KOMİSYON SINAVI YAPACAK KOMİSYON

GAZİANTEP (735) ATAMA YAPILACAK CEZA İNFAZ KURUMLARI ATAMA YAPILACAK KOMİSYON SINAVI YAPACAK KOMİSYON GAZİANTEP (735) EK - 2 SÖZLEŞMELİ YERLEŞTİRİLMESİ İÇİN SINAV İZNİ VERİLEN POZİSYONLAR 2 DİYARBAKIR Diyarbakır 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 230 15 10 1 1 1 1 4 263 3 DİYARBAKIR Diyarbakır 2 Nolu

Detaylı

30.04.2013 tarihi itibarıyla 7 nci derecede mümtazen yükselmeye lâyık olan;

30.04.2013 tarihi itibarıyla 7 nci derecede mümtazen yükselmeye lâyık olan; Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından: Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca Nisan 2009; Nisan, Ağustos, Aralık 2011; Ağustos, Aralık 2012; Nisan, Ağustos, Aralık 2013; Nisan 2014 dönemleri

Detaylı

SINAV YAPILACAK ADALET KOMİSYONU MERKEZ/MÜLHAKAT AFYONKARAHİSAR AĞRI AKHİSAR AKSARAY AKŞEHİR ALANYA ANKARA ANKARA BATI ANTALYA ARDAHAN ARTVİN AYDIN

SINAV YAPILACAK ADALET KOMİSYONU MERKEZ/MÜLHAKAT AFYONKARAHİSAR AĞRI AKHİSAR AKSARAY AKŞEHİR ALANYA ANKARA ANKARA BATI ANTALYA ARDAHAN ARTVİN AYDIN SINAV YAPILACAK ADALET KOMİSYONU AFYONKARAHİSAR AĞRI AKHİSAR AKSARAY AKŞEHİR ALANYA ANKARA ANKARA BATI ANTALYA ARDAHAN ARTVİN AYDIN MERKEZ/MÜLHAKAT MAHAL ZABIT KATİBİ (4/B) SINAV İZNİ MERKEZ Afyonkarahisar

Detaylı

2008 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVI I. VE II. YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE OKULLARIN TABAN - TAVAN PUANLARI TAVAN PUAN

2008 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVI I. VE II. YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE OKULLARIN TABAN - TAVAN PUANLARI TAVAN PUAN I. VE II. YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE OKULLARIN - LARI I. YERLEŞTİRME SONUCUNA GÖRE KAZANAN SON IN EDEN KAZANAN SON IN EDEN KONTENJAN ADI BÖLÜM ADI TİPİ BOŞ EDEN BOŞ EDEN 8 ADANA CEYHAN 1030 Sağlık Meslek

Detaylı

lık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Sayfa 1 / 11 15 Ağustos 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29089 ATAMA KARARLARI Yardımcılığından: Karar Sayısı : 2014/936 1 Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık

Detaylı

YILLARI ARASINDA AKREDİTE OLAN ODA/BORSALAR

YILLARI ARASINDA AKREDİTE OLAN ODA/BORSALAR 2002-2016 YILLARI ARASINDA AKREDİTE OLAN ODA/BORSALAR 1 ADANA SANAYİ ODASI 2 ADANA TİCARET BORSASI 3 ADANA TİCARET ODASI 4 ADIYAMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI 5 AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI 6 AFYONKARAHİSAR

Detaylı

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim)

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim) 110050001 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ HİZMETLİ (AĞRI / MERKEZ - Merkez) 1 1 0 87,81939 87,81939 110110001 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN (ANKARA / MERKEZ - Merkez) 1 1 0 86,22335 86,22335 110140001

Detaylı

TÜVTURK ARAÇ MUAYENE RANDEVU ALINABİLEN İSTASYONLAR

TÜVTURK ARAÇ MUAYENE RANDEVU ALINABİLEN İSTASYONLAR TÜVTURK ARAÇ MUAYENE RANDEVU ALINABİLEN İSTASYONLAR Tüvturk Araç Muayene işleminin araç sahiplerine en az zaman kaybettirerek gerçkeleştirilmesi amaçlanarak kurulan araç muayene randevu sistemi yoğunluğu

Detaylı

DERECELERE GÖRE MÜNHAL KADROLAR THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 2 10 13 1 28 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 5 6 11

DERECELERE GÖRE MÜNHAL KADROLAR THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 2 10 13 1 28 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 5 6 11 MERKEZ TEŞKİLATI BOŞ LARINI GÖSTERİR TABLO İLİ İLÇESİ KURUM KURUMU SINIFI UNVAN DERECELERE GÖRE MÜNHAL LAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI 214816 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ AHM AVUKAT 5935 1 3 3 2 5

Detaylı

Adana İl Müdürlüğü Aladağ İlçe Müdürlüğü 1 Adana İl Müdürlüğü Feke İlçe Müdürlüğü 1 Adana İl Müdürlüğü İmamoğlu İlçe Müdürlüğü 1 Adana İl Müdürlüğü

Adana İl Müdürlüğü Aladağ İlçe Müdürlüğü 1 Adana İl Müdürlüğü Feke İlçe Müdürlüğü 1 Adana İl Müdürlüğü İmamoğlu İlçe Müdürlüğü 1 Adana İl Müdürlüğü Adana İl Müdürlüğü Aladağ İlçe Müdürlüğü 1 Adana İl Müdürlüğü Feke İlçe Müdürlüğü 1 Adana İl Müdürlüğü İmamoğlu İlçe Müdürlüğü 1 Adana İl Müdürlüğü Saimbeyli İlçe Müdürlüğü 1 Afyonkarahisar İl Müdürlüğü

Detaylı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.)

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Şube Başkanlıkları 1 NOLU ANKARA ŞUBESİ Mustafa GÜRAN Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tel 5366400073 2 NOLU KAHRAMANMARAŞ ŞUBESİ Mustafa Ertan ATALAR

Detaylı

BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 136 Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Hizmetleri BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 2007 yılı içinde uygulanacak olan

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 5 Ekim 2006 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26310 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2006/10911 Ekli listede tahsis edildikleri mahalli idareler ile sınıfları, dereceleri ve adetleri gösterilen iç denetçi

Detaylı

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ İL İLÇE S.No. ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK Müstahsil Bilgileri. Tarih :21.08.2015 T.C./Vergi No. Adı Soyadı. Baba Adı. D.Tarih. MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ

Detaylı

BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT. KODU KONT. PUAN PUAN

BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT. KODU KONT. PUAN PUAN 210010003 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Memur (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 87,93240 87,93240 210010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Sekreter (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 84,06045 84,06045 210020001

Detaylı

16-20 EYLÜL 2013 TARİHLERİNDE KAYIT YAPTIRABİLECEK YEDEK ÖĞRENCİ SAYILARI

16-20 EYLÜL 2013 TARİHLERİNDE KAYIT YAPTIRABİLECEK YEDEK ÖĞRENCİ SAYILARI 16-20 EYLÜL 2013 TARİHLERİNDE KAYIT YAPTIRABİLECEK YEDEK ÖĞRENCİ SAYILARI İL İLÇE YURDUN ADI STANDART ADANA MERKEZ GENEL YURT TOPLAMI 135-178 184-294 63-101 45-81 ÜCRETİ FARKLI YURT TOPLAMI 11-20 22-42

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 210010893 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 72,84770 72,84770 210011557 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 4 0 84,35911 84,61694

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2014/2 EKPSS/KURA )

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2014/2 EKPSS/KURA ) / POZİSYON UNVANI 190050001 9521 ADALET BAKANLIĞI Hizmetli ADANA MERKEZ Taşra YH 11 1 2001 7225 190050003 9522 ADALET BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN KAHTA Taşra YH 11 1 2001 7225 190050005 9523 ADALET BAKANLIĞI

Detaylı

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE RAKAMLARLA ALANYA YÜZÖLÇÜMÜ 2.751 KM² ORMAN ALANI 178.971 HEKTAR TARIM ARAZİSİ 26.129 HEKTAR AKDENİZ E KIYISI 70 KİLOMETRE BELEDİYE 17 KÖY

Detaylı

Yedeği biten il ve ilçeler için yurt başvuruları başladı

Yedeği biten il ve ilçeler için yurt başvuruları başladı On5yirmi5.com Yedeği biten il ve ilçeler için yurt başvuruları başladı Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte öğrencilere kapılarını açan KYK, bir yandan yedek sırası bekleyen öğrencileri

Detaylı

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 173 174 Elektrik, Elektronik-Biyomedikal-Kontrol Mühendisliği Hizmetleri EK-1 BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK) EMO Yönetim Kurulunun 06.11.2015 tarih ve 44/51 sayılı

Detaylı

2012 AĞUSTOS DÖNEMİ İTİBARİYLE KISTAS AYLIĞI %83 ORANINA YÜKSELTİLEN CUMHURİYET BAŞSAVCI VE SAVCILARINA AİT LİSTE Sicil No Adı Soyadı Görev Yeri

2012 AĞUSTOS DÖNEMİ İTİBARİYLE KISTAS AYLIĞI %83 ORANINA YÜKSELTİLEN CUMHURİYET BAŞSAVCI VE SAVCILARINA AİT LİSTE Sicil No Adı Soyadı Görev Yeri Sayfa : 1 / 31137 32300 32311 33498 3318 33 3378 33943 3393 3394 3396 33969 33971 33979 33981 33989 33993 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Birol ÇİÇEKÇİ Mehmet GÜNCAN Ali ERGEN

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

EKPSS-2015/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim)

EKPSS-2015/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim) Kadro Kodu Kurum Adı Kadro Adı Yerl. 190050003 ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADANA KARAİSALI) 1 1 0 80.16137 80.16137 190050005 ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADANA KARATAŞ) 1 1 0 79.76717 79.76717 190050001

Detaylı

İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI (01/01/2014 Tarihinden İtibaren Kullanılmaya Başlanan) TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 98025783

İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI (01/01/2014 Tarihinden İtibaren Kullanılmaya Başlanan) TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 98025783 İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI (01/01/2014 Tarihinden İtibaren Kullanılmaya Başlanan) TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 98025783 ÖZEL BÜRO ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 73364886 ALIM VE MUHAFAZA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

10-13 EYLÜL 2013 TARİHLERİNDE KAYIT YAPTIRABİLECEK YEDEK ÖĞRENCİ SAYILARI

10-13 EYLÜL 2013 TARİHLERİNDE KAYIT YAPTIRABİLECEK YEDEK ÖĞRENCİ SAYILARI 10-13 EYLÜL 2013 TARİHLERİNDE KAYIT YAPTIRABİLECEK YEDEK ÖĞRENCİ SAYILARI İL ADANA MERKEZ GENEL YURT TOPLAMI 134 183 62 44 ÜCRETİ FARKLI YURT TOPLAMI 10 21 6 9 ADANA CEYHAN CEYHAN YURDU GENEL YURT 15 127

Detaylı

ADANA CEYHAN MESLEK Karma 40 290.488 22.72 1461

ADANA CEYHAN MESLEK Karma 40 290.488 22.72 1461 MESLEK 2006 YILI TABAN PUANLARI OKULUN ADI KONT TABAN PUAN KAZ % TEAS ADANA CEYHAN MESLEK Karma 40 290.488 22.72 1461 ADANA MESLEK Karma 20 280.336 26.43 577 ADANA KOZAN MESLEK Karma 40 284.874 24.73 1423

Detaylı

24 İle Yeni Vali Atandı

24 İle Yeni Vali Atandı 24 İle Yeni Vali Atandı Valililer kararnamesinin açıklanmasıyla birlikte 24 ile yeni vali atanırken, 36 ilin valisi de kendi arasında yer değiştirdi. 01.06.2016 / 10:00 Valiler kararnamesi imzalandı. 24

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MERKEZ OTOGAR ŞUBE. MÜDÜRLÜĞÜ 2017 TARİHİNDEN İTİBAREN BİR KİŞİ İÇİN OTOBÜS GİDİŞ BİLET ÜCRETİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MERKEZ OTOGAR ŞUBE. MÜDÜRLÜĞÜ 2017 TARİHİNDEN İTİBAREN BİR KİŞİ İÇİN OTOBÜS GİDİŞ BİLET ÜCRETİ ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MERKEZ OTOGAR ŞUBE. MÜDÜRLÜĞÜ 2017 TARİHİNDEN İTİBAREN BİR KİŞİ İÇİN OTOBÜS GİDİŞ BİLET ÜCRETİ 1 ADANA ALADAĞ 106 13.00 TL 2 ADANA CEYHAN 47 6.00 TL 3 ADANA FEKE 122 17.00 TL

Detaylı

SINAV YAPILACAK ADALET KOMİSYONU MERKEZ/MÜLHAKAT MAHAL ADANA AĞRI AKHİSAR AKSARAY ALANYA ALAŞEHİR ANKARA ANKATA BATI ANTALYA ARDAHAN ARTVİN BAKIRKÖY

SINAV YAPILACAK ADALET KOMİSYONU MERKEZ/MÜLHAKAT MAHAL ADANA AĞRI AKHİSAR AKSARAY ALANYA ALAŞEHİR ANKARA ANKATA BATI ANTALYA ARDAHAN ARTVİN BAKIRKÖY SINAV YAPILACAK ADALET KOMİSYONU ADANA AĞRI AKHİSAR AKSARAY ALANYA ALAŞEHİR ANKARA ANKATA BATI ANTALYA ARDAHAN ARTVİN BAKIRKÖY BALIKESİR BANDIRMA MERKEZ/MÜLHAKAT MAHAL MÜBAŞİR (4/B) SINAV İZNİ MERKEZ Adana

Detaylı

TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS YÖNETİMİ ve KALİTE GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS YÖNETİMİ ve KALİTE GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 1 ADANA CEYHAN DEVLET 2 ADANA ÇUKUROVA DEVLET 3 ADANA İMAMOĞLU DEVLET 4 ADANA KARAİSALI DEVLET 5 ADANA KOZAN DEVLET 6 ADANA TUFANBEYLİ DEVLET 7 ADIYAMAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI 8 9 10 11 ADIYAMAN KADIN DOĞUM

Detaylı

2014 YEREL SEÇİMLERE YÖNELİK 81 İL ANALİZ SONUÇLARI. Mart, 2014

2014 YEREL SEÇİMLERE YÖNELİK 81 İL ANALİZ SONUÇLARI. Mart, 2014 2014 YEREL SEÇİMLERE YÖNELİK 81 İL ANALİZ SONUÇLARI Mart, 2014 İllerin Kazanacak Partilere Göre Dağılımı AK Parti CHP MHP BDP/HDP Rekabetin Olduğu İller 2 BAĞIMSIZ ZİHNİ ALDIRMAZ ADANA AK PARTİ CHP MHP

Detaylı

2009 Yılı İklim Verilerinin Değerlendirmesi

2009 Yılı İklim Verilerinin Değerlendirmesi DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 29 Yılı İklim Verilerinin Değerlendirmesi Zirai Meteoroloji ve İklim Rasatları Dairesi Başkanlığı Ocak 21, ANKARA Özet 29 yılı sıcaklıkları normallerinin,9 C üzerinde

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

T.B. M. M. (S. Sayısı : 248)

T.B. M. M. (S. Sayısı : 248) Dönem : 18 Yasama Yılı : 2 T.B. M. M. (S. Sayısı : 248) 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile 3221 Sayılı Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

II Yerleştirme Taban Tavan Puanlar (Sağlık Meslek Liseleri)

II Yerleştirme Taban Tavan Puanlar (Sağlık Meslek Liseleri) II Yerleştirme lar (Sağlık Meslek Liseleri) ADANA SEYHAN (MERKEZ) 10826 Seyhan Sağlık Mes.Lis. Sağlık Alanı Anestezi Dalı İng.Karma 0 0 0 ADANA SEYHAN (MERKEZ) 10827 Seyhan Sağlık Mes.Lis. Sağlık Alanı

Detaylı

KURUM ADI UNVAN/BRANŞ SINIFI ADET ARANAN NİTELİKLER

KURUM ADI UNVAN/BRANŞ SINIFI ADET ARANAN NİTELİKLER POZİSYON 3826805 ADANA ÇUKUROVA KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ EBE(ADANA - DÖNER SERMAYE) SH 1 4603 1103 3826807 ADANA CEYHAN DEVLET HASTANESİ FİZYOTERAPİST(ADANA - DÖNER SERMAYE) SH 1 4587

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: 24.4.2003 Sayı: 25088)

(Resmi Gazete ile yayımı: 24.4.2003 Sayı: 25088) -658- TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ARNAVUTLUK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ULUSLAR ARASI KARAYOLU TAŞIMACILIĞI ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 24.4.2003

Detaylı

118 ÜMMÜGÜLSÜM TURGUT LUTFİ /03/2013 Gerçek BUCAK ÜRKÜTLÜ 119 İBRAHİM KAPLAN HÜSEYİN /10/2012 Gerçek BUCAK

118 ÜMMÜGÜLSÜM TURGUT LUTFİ /03/2013 Gerçek BUCAK ÜRKÜTLÜ 119 İBRAHİM KAPLAN HÜSEYİN /10/2012 Gerçek BUCAK Çiftçi Kayıt Sisteminde Kayıtlı Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Desteklemesi (2013) Desteklemesinde Tanımlanmayan İşletmeler İl BURDUR Adı : İlçe BUCAK Adı : Sıra Adı Soyadı Baba Adı T.C. Kimlik No ÇKF

Detaylı

61 ilin emniyet müdürü değişti

61 ilin emniyet müdürü değişti On5yirmi5.com 61 ilin emniyet müdürü değişti İl Emniyet Müdürleri Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 34 İl Emniyet Müdürü merkeze alınırken, 61 ilin emniyet müdürü değiştirildi. Yayın Tarihi

Detaylı

ATAMALARI İÇİN İLAN EDİLEN VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ KADROLARI KOD İLİ MÜDÜRLÜK ADI İLAN

ATAMALARI İÇİN İLAN EDİLEN VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ KADROLARI KOD İLİ MÜDÜRLÜK ADI İLAN 10102 ADANA Ceyhan 1 10111 ADANA Tufanbeyli 1 10202 ADIYAMAN Çelikhan 1 10203 ADIYAMAN Gerger 1 10207 ADIYAMAN Sincik 1 10401 AĞRI Diyadin 1 10402 AĞRI Doğubeyazit 2 10405 AĞRI Patnos 1 10406 AĞRI Taşlıçay

Detaylı

TABLO-2. ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2014/2) ARANAN NİTELİKLER ÖSYM DPB

TABLO-2. ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2014/2) ARANAN NİTELİKLER ÖSYM DPB ADI Sütun1 Sütun2 Sütun3 Sütun4 Sütun5 Sütun6 Sütun7 Sütun8 Sütun10 Sütun11 Sütun12Sütun13Sütun14Sütun15Sütun16Sütun17Sütun18Sütun19Sütun20Sütun21Sütun22Sütun23Sütun24Sütun25Sütun26Sütun27 210890001 25333

Detaylı

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. Orman Bölge Müdürlüğü. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. Orman Bölge Müdürlüğü. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü İl Başkanlıkları İLİ GSM KURUM TELEFON KURUM FAKS ADANA 15 NOLU ŞUBE BAŞKANLIĞI Gürdal ERSOY 5358962272 adana@tocbirsen.org.tr ADANA 31 NOLU ŞUBE BAŞKANLIĞI Durmuş Bilal AKKUŞ 5052426404 322 457 06 453

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI DUYURU

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI DUYURU PALYATİF BAKIM MERKEZLERİ İLE İLGİLİ GÜNCEL Sağlık Uygulama Tebliği nin 2.4.4.K Palyatif Bakım Tedavisi başlıklı bölümünün 1. fıkrasında Palyatif bakım tedavisi, Sağlık Bakanlığınca palyatif bakım verme

Detaylı

ÖN LİSANS PROGRAMLARI

ÖN LİSANS PROGRAMLARI 100150538 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Bolu Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı YGS-1 1 100150486 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Bolu Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi YGS-6

Detaylı

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Önlisans)

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Önlisans) 210020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ MEMUR (ADIYAMAN / MERKEZ - Merkez) 4 4 0 82,69988 85,92848 210030001 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ MEMUR (AYDIN / MERKEZ - Merkez) 3 3 0 79,57189 84,86609 210050001 AĞRI İBRAHİM

Detaylı

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.21.0.GGM.0.00.17.01-131.01.99.02.267 Konu :Antrepoda Memur Görevlendirilmesi 02.08.212 / 16670 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi:

Detaylı

HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu

HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu 4.8. STAT ST KLER 538 HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu Kay t Tarihlerine Göre Üye Say lar / Oranlar Kay t Tarihlerine Göre Grafik Y l: ÜYE SAYISI MERKEZ ADANA ANKARA ANTALYA BURSA D YARBAKIR STANBUL ZM R

Detaylı

K U R U L K A R A R I Karar No: 2931-1 Karar Tarihi: 16/12/2010

K U R U L K A R A R I Karar No: 2931-1 Karar Tarihi: 16/12/2010 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Karar No: 2931-1 Karar Tarihi: 16/12/2010 1. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu nun 16/12/2010 tarihli toplantısında, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Tüzel

Detaylı

22/12/2011 tarihli ve 28150 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 29/11/2011 tarihli ve 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki LİSTE

22/12/2011 tarihli ve 28150 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 29/11/2011 tarihli ve 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki LİSTE 22/12/2011 tarihli ve 28150 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 29/11/2011 tarihli ve 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki S.NO 1 2 LİSTE BATI AKDENİZ GÜMRÜK VE TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA) 1 Antalya

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI ADI 210010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 2 0 86,38341 87,59066 210010003 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ YURT YÖNETİM MEMURU (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 87,38906

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER 2012 Konte Taban Program Adı Açıklama Üniversite Şehir Üniversite Puan Türü Türü njan Puan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Abant

Detaylı

TABLO-1. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADROLAR VE POZİSYONLAR

TABLO-1. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADROLAR VE POZİSYONLAR KKODU KURUM ADI KADRO UNVANI SINIF DERECE ADET ARANAN NİTELİK KODLARI 2021437 İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ (BOLU) AMBAR MEMURU( BOLU ) GİH 10 1 3001 6505 7268 2021439 İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

MEMUR KADROSUNDA ARANAN ŞARTLARI TAŞIYANLARA İLİŞKİN ADAY LİSTESİ

MEMUR KADROSUNDA ARANAN ŞARTLARI TAŞIYANLARA İLİŞKİN ADAY LİSTESİ 1 Özay DAL 2 Ayşe Nevbu ÇETİNKAYA ŞEKERCİOĞLU 3 Turgay TURANLIOĞLU 4 Bülent KOTLUK 5 Halil SARPKAYA 6 Canan UZUN 7 Fatma ÇAKMAK ÜNLÜ 8 Cafer KURT 9 Nusret ERSÖZ 10 Hakan BARAN 11 Mehmet DOĞAN 12 Naime

Detaylı

YARGITAY ÜYELİĞİNE SEÇİLENLERE İLİŞKİN LİSTE. Uluslararası Hukuk Ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

YARGITAY ÜYELİĞİNE SEÇİLENLERE İLİŞKİN LİSTE. Uluslararası Hukuk Ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 1 21910 AHMET SIRRI ULAŞ İstanbul Hâkim 2 22805 SADİ SARIYILDIZ Ankara Çoc.Acm Bşk. 3 22935 MAHMUT KAYA Ankara ACM Bşk. 4 24959 ŞEFİK AKYILDIRIM Büyükçekmece C.Savcısı 5 25141 REFİK EĞRİ Mersin Hâkim 6

Detaylı

S.NO ADI SOYADI Unvanı İli Görev Yeri Unvanı İli Görev Yeri KAYSERİ DEFTERDARLIĞI 1.KOM.TUGAY KOMUTANLIĞI SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ

S.NO ADI SOYADI Unvanı İli Görev Yeri Unvanı İli Görev Yeri KAYSERİ DEFTERDARLIĞI 1.KOM.TUGAY KOMUTANLIĞI SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ 30/09/2013 TARİHİNDE YAZILISI, 04/11/2013-06/12/2013 TARİHLERİ ARASINDA HİZMET İÇİ EĞİTİMİ, 03-06/02/2014 TARİHLERİ ARASINDA SÖZLÜSÜ YAPILAN LÜĞÜ, VE LÜĞÜ SINAVINDA BAŞARILI OLARAK ATANMAYA HAK KAZANANLAR

Detaylı

POZİSYON KODU KURUM ADI UNVAN/BRANŞ SINIFI ADET

POZİSYON KODU KURUM ADI UNVAN/BRANŞ SINIFI ADET KURUM ADI UNVAN/BRANŞ SINIFI ADET ARANAN 3814545 ADANA CEYHAN DEVLET HASTANESİ FİZYOTERAPİST(ADANA-DÖNER SERMAYE) SH 1 4587 6003 3814547 ADANA ÇUKUROVA DEVLET HASTANESİ PSİKOLOG(ADANA-DÖNER SERMAYE) SH

Detaylı

YÖNETMELİK GÜMRÜK İDARELERİ LİSTESİ

YÖNETMELİK GÜMRÜK İDARELERİ LİSTESİ 23 Mart 2007 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26471 YÖNETMELİK Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 31/5/2002 tarihli ve 24771 sayılı mükerrer Resmî Gazete

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) 20020123801 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,71676 77,71676 20020123803 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 77,52866 78,22274 20020123805

Detaylı

KPSS 2009/3 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 27 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/3 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 27 TEMMUZ 2009 ) 1931251 1 0 086.336 086.336 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ŞOFÖR ( BOLU Merkez ) 1931253 1 0 089.445 089.445 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ŞOFÖR ( BOLU Merkez ) 1931255 1 0 093.573 093.573 ADNAN MENDERES

Detaylı

KURUM ADI İL TEŞKİLAT SINIFI UNVAN/BRANŞ ADET ARANAN NİTELİKLER SAĞLIK TEKNİKERİ ODYOMETRİ ADANA DÖNER SERMAYE SH HASTANESİ

KURUM ADI İL TEŞKİLAT SINIFI UNVAN/BRANŞ ADET ARANAN NİTELİKLER SAĞLIK TEKNİKERİ ODYOMETRİ ADANA DÖNER SERMAYE SH HASTANESİ 5624131 ADANA CEYHAN DEVLET ADANA DÖNER SERMAYE SH SAĞLIK ODYOMETRİ 5624133 ADANA ÇUKUROVA DEVLET ADANA DÖNER SERMAYE SH SAĞLIK ODYOMETRİ 5624135 ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA SAĞLIK ODYOMETRİ ADANA

Detaylı

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGERMAN HAKKI AKGERMAN MEHMET AKGERMAN ALTAN AKGERMAN ERDAL AKGERMAN YASİN AKGERMAN MURAT AKGERMAN HALİL AKGERMAN AKGÜL İBRAHİM AKGÜL MEHMET AKGÜL CELAL AKGÜL SEZGİN AKGÜL A K T E

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI SÖZLEŞMELİ DİŞ TABİBİ VE ECZACI ALIMINA İLİŞKİN POZİSYON LİSTESİ (KURA TARİHİ:16 MAYIS 2013)

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI SÖZLEŞMELİ DİŞ TABİBİ VE ECZACI ALIMINA İLİŞKİN POZİSYON LİSTESİ (KURA TARİHİ:16 MAYIS 2013) TEŞKİLATI İL ADI BİRİM SIRA NO BİRİM ADI UNVANI SAYISI TKHK-TAŞRA ADIYAMAN 12789 ADIYAMAN ÇELİKHAN İLÇE DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1 THSK-TAŞRA ADIYAMAN 188162 ADIYAMAN GERGER TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ DİŞ

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 4. İstanbul D34-FARABİ-04 5. Marmara D34-FARABİ-05 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI ADI 110010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 87,55615 87,55615 110010005 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYİ (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 85,02996

Detaylı

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Konu: Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezi 03.06.2005/8148 VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Bilindiği üzere Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezlerinin açılış, işleyiş ve denetim işlemleri 18.07.1997

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

Görev Yeri Unvanı Sicil No Adı Soyadı ADIYAMAN 2 ACM. BESNİ 4 Mülhakat. KÂHTA 3 Mülhakat AĞRI 3 ACM AKŞEHİR 2 ACM AYDIN 1 ACM.

Görev Yeri Unvanı Sicil No Adı Soyadı ADIYAMAN 2 ACM. BESNİ 4 Mülhakat. KÂHTA 3 Mülhakat AĞRI 3 ACM AKŞEHİR 2 ACM AYDIN 1 ACM. Görev Yeri Unvanı Sicil Adı Soyadı ADIYAMAN 2 Adıyaman 1 Adıyaman Bşk. 41095 AHMET ŞEKER Adıyaman 2 Adıyaman Hâkim 165940 FATİH SEVİNÇ BESNİ 4 Mülhakat Adıyaman 1 Besni Hâkim 122267 İBRAHİM SEMİZ Adıyaman

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi)

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi) ADAR AİLESİ 1 Sadık ADAR 2 Hikmet ADAR ZEHRA ADAR AKAN AİLESİ 1 Hasan AKAN HATİCE AKAN GÜLDANE AKAN AKIŞ AİLESİ 1 Muharrem AKIŞ 2 Ahmet AKIŞ Ahmet AKIŞ Haydar AKIŞ Mustafa AKIŞ İbrahim AKIŞ Güllü AKIŞ

Detaylı

2008 / 13695 Hayvanciligin Desteklenmesi Hakkinda Kararda Degisiklik Yapilmasina Iliskin Karar

2008 / 13695 Hayvanciligin Desteklenmesi Hakkinda Kararda Degisiklik Yapilmasina Iliskin Karar 2008 / 13695 Hayvanciligin Desteklenmesi Hakkinda Kararda Degisiklik Yapilmasina Iliskin Karar 24.05.2008 / 26885 24 Mayıs 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26885 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı :

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

1/59 KPSS 2011/2 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 02.12.2011) KADRO KODU EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONTENJAN

1/59 KPSS 2011/2 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 02.12.2011) KADRO KODU EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONTENJAN KADRO KODU KONTENJAN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN KURUM ADI KADRO ÜNVANI 3121011 1 0 69,888 69,888 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE BOLU Merkez 3121013 1 0 73,867 73,867 ABANT İZZET

Detaylı

OGM ÇALIŞANLARININ SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI

OGM ÇALIŞANLARININ SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI OGM ÇALIŞANLARININ SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI YER ANKARA / KIZILCAHAMAM ÇAM HOTEL TARİH 15-17 ARALIK 2015 S. NO ADI SOYADI UNVANI BİRİMİ 1 İsmail ÜZMEZ Genel Müdür Genel Müdürlük 2 M. Zeki

Detaylı

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ 1) Türkiye Büyük Millet Meclisi 2) Cumhurbaşkanlığı 3) Başbakanlık 4) Anayasa Mahkemesi 5) Yargıtay 6) Danıştay 7) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 8) Sayıştay 9) Adalet Bakanlığı 10) Millî Savunma Bakanlığı

Detaylı

2007 OKS - ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ I. YERLEŞTİRME SONUCUNA GÖRE BOŞ KONTENJAN LİSTESİ KONTENJAN ADI

2007 OKS - ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ I. YERLEŞTİRME SONUCUNA GÖRE BOŞ KONTENJAN LİSTESİ KONTENJAN ADI I. YERLEŞTİRME SONUCUNA GÖRE LİSTESİ ADI ADAY 1 ADANA SEYHAN 9360 Adana İMKB Anadolu Öğretmen Lisesi KIZ/ERKEK İngilizce 90 78 12 407.505 2 ADANA CEYHAN 2868 Ceyhan Ticaret Borsası Anadolu Öğretmen Lisesi

Detaylı

İstanbul, İzmir (Büyükşehirl er) Diğer Büyükşehir Belediyeleri

İstanbul, İzmir (Büyükşehirl er) Diğer Büyükşehir Belediyeleri İkili toplama / AGM/ Marmara / Ege İstanbul, İzmir (Büyükşehirl er) Büyükşehir i İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Küçük Menderes Havzası Çevre ve Altyapı Hizmetleri Birliği,

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ GENEL SEKRETERLERİ

ANAYASA MAHKEMESİ GENEL SEKRETERLERİ ANAYASA MAHKEMESİ GENEL SEKRETERLERİ Genel Sekreter Şemsettin ARGUN Emin KAYA Vekaleten (GSY) Vekaleten (GSY) Genel Sekreterler ve Görev Süreleri 1961 ANAYASASI DÖNEMİNDE Önceki Görevi Başlangıç Ayrılış

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

1 of 10 EN KÜÇÜK PUAN POZİSYON KODU BOŞ KONT.

1 of 10 EN KÜÇÜK PUAN POZİSYON KODU BOŞ KONT. KURUM ADI KADRO ADI 1241011 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ BOLU MERKEZ Merkez 2 0 88,10220 88,56604 1241013 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ BOLU MERKEZ Merkez 1 0 85,43244

Detaylı

İL İLÇE(PTT PTT MERKEZİ) UNVANI POZİSYONU UNVANI SINAVIN ŞEKLİ

İL İLÇE(PTT PTT MERKEZİ) UNVANI POZİSYONU UNVANI SINAVIN ŞEKLİ İL İLÇE(PTT PTT MERKEZİ) UNVANI POZİSYONU UNVANI SINAVIN ŞEKLİ 1 ADANA ADANA BAŞMÜDÜRLÜK EMRİNE DAĞITICI İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 15 2 ADANA KOZAN PTT MERKEZİ. AFYONKARAHİSAR DAĞITICI İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

-205- (Resmî Gazete ile yayımı: 1.10.1994 Sayı: 22068)

-205- (Resmî Gazete ile yayımı: 1.10.1994 Sayı: 22068) \ -205- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmî Gazete ile yayımı: 1.10.1994

Detaylı

MEMUR KADROSU İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANANLARA İLİŞKİN KESİNLEŞEN ADAY LİSTESİ

MEMUR KADROSU İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANANLARA İLİŞKİN KESİNLEŞEN ADAY LİSTESİ 1 Özay DAL 2 Ayşe Nevbu ÇETİNKAYA ŞEKERCİOĞLU 3 Turgay TURANLIOĞLU 4 Bülent KOTLUK 5 Halil SARPKAYA 6 Canan UZUN 7 Fatma ÇAKMAK ÜNLÜ 8 Cafer KURT 9 Nusret ERSÖZ 10 Hakan BARAN 11 Mehmet DOĞAN 12 Naime

Detaylı

MEVLANA KURUM KODLARI MEVLANA INSTITUTIONAL CODES

MEVLANA KURUM KODLARI MEVLANA INSTITUTIONAL CODES MEVLANA KURUM KODLARI MEVLANA INSTITUTIONAL CODES İstanbul 1. Boğaziçi D34-MEVLANA-01 2. Galatasaray D34-MEVLANA-02 3. İstanbul Teknik D34-MEVLANA-03 4. İstanbul D34-MEVLANA-04 5. Marmara D34-MEVLANA-05

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı

TARİH 672 S.K.H.K. İŞLEM YAPILANLARIN LİSTESİ

TARİH 672 S.K.H.K. İŞLEM YAPILANLARIN LİSTESİ 01.09.2016 TARİH 672 S.K.H.K. İŞLEM YAPILANLARIN LİSTESİ S.No Sicili Adı Soyadı Rütbesi Birimi 1 182752 ÖNDER MAÇ 3.Sınıf Emniyet Müdürü Hassas bölgeleri Koruma Şube 2 154192 OLCAY YAKUP İNANKUR 3.Sınıf

Detaylı

DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 21 Yılı İklim Verilerinin Değerlendirmesi Zirai Meteoroloji ve İklim Rasatları Dairesi Başkanlığı Ocak 211, ANKARA Özet 21 yılı sıcaklıkları normallerinin 2,39

Detaylı