KENTSEL MEKÂN-KADIN İLİŞKİSİNDE GÜNDELİK HAKLAR VE TMMOB İZMİR İKK KADIN ÇALIŞMA GRUBUNUN KOLTUĞUMA OTURMA PROJESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KENTSEL MEKÂN-KADIN İLİŞKİSİNDE GÜNDELİK HAKLAR VE TMMOB İZMİR İKK KADIN ÇALIŞMA GRUBUNUN KOLTUĞUMA OTURMA PROJESİ"

Transkript

1 TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / Kasım KENTSEL MEKÂN-KADIN İLİŞKİSİNDE GÜNDELİK HAKLAR VE TMMOB İZMİR İKK KADIN ÇALIŞMA GRUBUNUN KOLTUĞUMA OTURMA PROJESİ Emel Kay n TMMOB İzmir İKK Kad n Çal şma Grubu Üyesi Giriş Kad n n sosyo-ekonomik, kültürel, politik vb. alanlardaki uzun soluklu ve çok yönlü var olma mücadelesinin uzun tarihi, kimi önemli kazan mlara tan kl k etmiş olsa da bu alandaki sorunlar varl ğ n derinleşerek sürdürmektedir. Psikolojik, ekonomik, bedensel şiddet, ayr mc l k, taciz, istihdam vb. konulara ilişkin gerçeklikler kaç n lmaz biçimde kad na yönelik gündemin önemli bir bölümünü kaplarken toplumsal cinsiyet rollerinin gündelik hayattaki basit gibi görünen kimi sorunlu yans malar genel dikkatin d ş nda kalmaktad r. Oysa kad n sorununa ilişkin olarak büyük ölçekli sosyo-ekonomik, politik, kültürel vb. olgular n bir d şa vurumu olan gündelik hayat n içinde saklanan manzaralar n deşifre edilmesi de büyük önem taş maktad r. Kad n n kentsel mekâna ilişkin olarak dolaşma hakk ndan çal şma hakk na, yönetimsel kademelerde görev alma hakk ndan mekân biçimlendirme hakk na, eğlenme hakk ndan söz söyleme hakk na uzanan bir dizi hakk n n her an ve çeşitli biçimlerde zedelenmekte olmas, günümüzde gündelik hayata ilişkin temel sorunlar aras nda yer almaktad r. Kentlerdeki yoğun ve s k ş k yaşant n n içerisinde herkes taraf ndan kullan lan kamusal mekân ise sözü edilen zedelenmelerin başl ca sahnelerinden birini teşkil etmektedir. TMMOB İzmir İKK Kad n Çal şma Grubu taraf ndan oluşturulan Koltuğuma Oturma projesine odaklanan bu bildiri, kad n n kentsel-kamusal mekândaki gündelik var oluşuna ilişkin küçükmüş gibi görünen ancak bütüncül bir biçimde bak ld ğ nda büyük olduğu anlaş lan çeşitli sorunlar koltuk metaforu üzerinden tart şmay ve sorunlar n giderilmesine yönelik öngörüler gerçekleştirmeyi amaçlamaktad r. Bildiri, kamusal alanda yer alan koltuk lara ilişkin toplumsal cinsiyet temelli paylaş m hallerinin ne şekilde gerçekleştiğini, otobüs, sokak, işyeri, yönetim binas, eğlenme alan gibi farkl kentsel mekânlar üzerinde tart şmay ve fiziksel ya da temsiliyet anlam nda tespit edilen eşitsizliklerin giderilmesi aç s ndan ihtiyaç duyulan toplumsal, öznel, yönetimsel, sivil sorumluluklar belirlemeyi deneyecektir. Nesneler Dünyas ndaki Bir Öğe Olarak Koltuk ve Anlamlar Koltuk denilen nesnenin ne olup olmad ğ n ana hatlar yla tan mlamak gerekirse, onu insan n yapt ğ bir nesne olarak aç klayabilmemiz mümkündür. Toplumbilimciler, arkeologlar, antropologlar, insan n ürettiği her şeyi insan yap m nesne olarak adland rmakta ve kültür teriminin insan yap m her şeyi kapsad ğ n ifade etmektedir. İnsan yap m bir nesne, genellikle tek bir amaç gözetilecek bir işleve göre üretilmekte, nesnelere yak şt r lan işlevler ise kültürel çevredeki uzlaş mlara bağlanmaktad r (Posner, 2001, s.37-38). Baudrillard, Nesneler Sistemi adl kitab nda her nesnenin özel, aile, kamu vb. düzeylerde dönüştürdüğü bir şeyler bulunduğunu, insanlar n nesnelerle ilişkiye geçiş süreçlerine bağl olarak ortaya ç kan bir insani ilişkiler ve davran şlar sistematiğinin mevcut olduğunu öne sürer. Bu kapsamda nesnelerin üretip konuştuğu bir dile benzeyen bir anlamlar sisteminden

2 816 TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / Kasım 2013 söz edilmektedir (Baudrillard, 2011, s.9-11, 58). Böyle bak ld ğ nda koltuğun da oturma işlevini üstlenmenin ötesinde anlamlar içerdiğini, koltuğa dair anlam dizgesinin insani ya da toplumsal ilişkiler ve davran şlar, tan mlanm ş-tan mlanmam ş hiyerarşiler, toplumsal cinsiyet modelleri vb. karş l klar n n bulunduğunu öne sürmek mümkündür. Baudrillard, puftan kanapeye, tahta s radan rahat koltuğa kadar bütün modern oturak eşyalar n n ön plana ç kartmaya çal şt klar şeyin toplumsal ilişki kurmak ve karş l kl bir konuma sahip olmak olduğunu vurgulamakta, ana sorunun karş l kl oturma biçiminden çok modern toplumsal bireyin her yerde karş m za ç kan konumunu öne ç kartmak olduğunu söylemektedir. Bu kapsamda, eşyalar n ald klar form ve yerleştirilme biçimlerine bağl olarak varl k bulmuş eski yönelimlerin yaratt ğ ahlaki saplant ve maddi s k nt lara da dikkat çeker (Baudrillard, 2011, s ). Koltuğun öznel ve kamusal mekânlarda geçmişten bugüne dönüşen biçim ve anlamlar, önemli sorgulamalar n konusudur. Öznel bir mekân olan ev içinde modern bir eşya olarak varl k bulan ve süreç içinde geleneksel evdeki sedirin yerini alan koltuk, uzun zaman eski ahlaki saplant larla anlamland r lm şt r. Ev modernleşmiş olsa da modern koltuk evin hayat na kolayca kar şamam şt r. Apartman dairelerinin misafir odas denilen ve fazla oturulmayan bir mekân nda üzeri örtülerek korunan koltuk tak m n n başköşede duran parças, öncelikle en önemli erkek misafire ve evin reisi olarak görülen erkeğe tahsis edilmiş durumdad r. Evin mutfaktan getirilecek ikramdan sorumlu tutulan kad n gibi kendilerini ona yard m etmekle sorumlu tutan misafir kad nlar n da kap ya yak n koltuk ve sandalyelerde oturduklar görülür. Günümüze gelindiğinde ise misafir odas kavram çoğu evde ortadan kalkm ş, eşyalar yeni biçimlere ve yeni anlamlara bürünmüştür. Baudrillard, karş l kl olarak yerleştirilen ve birbirine değen, dokunan eşyalar n sadece mekânsal değil, ahlaki bir birliktelik de sergilediklerini, mobilyalar n sadece işlevsel değil, simgesel anlamlar da taş d ğ n, evin bu konumuyla aile içindeki kişisel ilişkilerle bütünleştiğini ifade ederken, seri üretim ve yersizlik dolay s yla üretilen eşyalar n getirdiği dinamizmin bir miktar özgürlük yaratt ğ n ve eski eşyalar n sahip olduğu yapmac k ahlaki temeli zorlad ğ n belirtir (Baudrillard, 2011, s ). Benzer bir gelişme kentsel/kamusal mekânlar için de varl k bulmakta, işyerlerinden resmi kurumlara, ulaş m araçlar ndan eğlenme-dinlenme mekânlar na değişen çeşit çeşit yerde var olan koltuklar, toplumsal hiyerarşiler, erkler, eşitsizlikler vb. konularla ilgili sorunlar yans tmay sürdürmektedir. Kentsel/Kamusal Mekânda Kad n Varl ğ, Gündelik Haklar ve Koltuk Metaforu İnsan yap m bir nesne olarak anlamlar ve simgeler içeren koltuğun var olma yerleri ve biçimlerini toplumsal cinsiyet ve kad n olgusu ile ilişkili bir sorgulaman n konusu yapmak, öncelikle kentsel/kamusal alandaki kad n varl ğ ile ilgili durumu incelenmesini ve buna yönelik gündelik haklar n alt n n çizilmesini gerektirmektedir. Kad n n kentsel/kamusal mekândaki varl ğ geçmişten bugüne say sal olarak artm şsa da, toplumsal hayattaki erkler ve olanaklar n paylaş m hâlâ eşitlikçi bir manzara göstermemektedir. Bu durumun en temel nedenlerinden biri de, toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tart şmal alg lard r. Cinsiyetin fiziksel olman n ötesinde toplumsal kabuller, alg lar, davran şlar, yönlendirmelerle ilgili bir konu olduğu kabul edilmekte olup, bu kabul çerçevesinde toplumsal cinsiyet kavram geliştirilmiştir. Buttler, toplumsal cinsiyeti eril ve dişil kavramlar n üretildiği bir mekanizma olarak tan mlarken, bu mekanizman n toplumsal cinsiyeti hormonal, kromozomal, ruhsal, performatif ara formlarla birlikte ürettiğini ifade etmektedir. Toplumsal cinsiyetin düzenlemeye tabii tutulmas ise, düzen taraf ndan özneleştirilmek anlam na

3 TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / Kasım geldiğinden bir sorun olarak görülmektedir (Buttler, 2009, s.73-75). Kad n n tarih boyunca kendisine atanan roller çerçevesinde gündelik hayatta karş laşt ğ temel sorunlardan önemli bir bölümü, ev ile özdeşleşen iç mekândan d şar s olarak nitelenebilecek kamusal mekân a dahil olabilme çabas paralelinde gelişmiştir. Kamusal mekâna dahil olma talebi, asl nda her modern birey için gündelik hayata dair basit bir hak iken, bu talebin karş lanmas çoğu kere bilinçli ya da bilinçsiz davran şlarla zorlaşt r lmakta, kimi durumlarda da ortadan kald r lmaktad r. Kad n n kamusal mekâna dahil olma sürecine dair yaşad ğ güçlükler koltuk metaforu ile temsil edilebilecek erk dağ l mlar yla derinden ilişkilidir. Kad n n, sokaklar, bulvarlar, meydanlardan ulaş m araçlar na, işyerlerinden kurumsal binalara, yeme-içme, eğlenme mekânlar ndan gezinti alanlar na değişen mekânlarda yer alabilmesi için tarih boyunca önemli mücadeleler verilmesi gerekmiştir. Kad n n kentsel/kamusal mekânda daha yoğun biçimde yer ald ğ günümüzde bile, bu varoluşa ilişkin ciddi sorunlar yaşanmaktad r. Kayasü, toplumsal cinsiyet kimliği ile mekân ve yer oluşumunun iç içe geçtiğini, değişik yerelliklerin farkl l klar n n toplumsal cinsiyetin içeriğinin oluşmas nda aktif bir öğe olarak belirdiğini vurgulamaktad r. Başlang c n üretimin ev d ş na ç kmas yla birlikte yeniden şekillenen üretim ve toplumsal yeniden üretim süreçlerinin oluşturduğu kamusal alan ve özel alan ikilemi, çeşitli araşt rmalarda toplumsal cinsiyet-mekân ilişkilerinin en somut meselesi olarak gösterilmektedir (Kayasü, 2005, s.21-22). Çak r ise, mekân kullan m n n cinsiyet ve beden politikalar n n yan s ra yurttaşl k kavram ile ilişkili olduğuna işaret etmekte, çevre ile toplumsal cinsiyet ilişkisini sorunsallaşt ran feminist coğrafya alan n n önemine işaret etmektedir. Cinsiyetçi uygulama ve bu kapsamdaki örgütlenme de, en belirgin biçimde özel ve kamusal alanlardaki karş tl k ve hiyerarşide ortaya ç kmaktad r. Özel ve kamusal mekânlar n ayr şt r lmas, kad nlar n yaşam n n ev içiyle s n rlanmas, kamusal alanlara girişlerin denetim alt na al nmas, d ş alana ç kmakla ilişkili olarak giysilerden ulaş m araçlar na uzanan k s tlamalar konulmas, bu alan n geçmişten bugüne karş karş ya olduğu sorunlar aras nda say lmaktad r (Çak r, 2009, s , ). Sözü edilen olgular farkl coğrafyalarda kendi karakteristikleriyle varl k göstermekte olsa da, sorunun ana hatlar yla ayn olduğunu söylemek mümkündür. Eski Yunan uygarl ğ nda kamusal alan olan polis in erkeklere, ev olan oikos un kad n ve çocuklara atanmas, İslam ülkelerindeki haremlik-selaml k uygulamas, Osmanl lar da kad nlar n geceleri dolaşamayacağ, dondurmac, kaymakç vb. dükkânlara giremeyecekleri gibi uygulamalarla karş laşmalar, 18. yüzy lda Fransa da kad nlar n oy hakk ndan mahrum edilmeleri ve kulüplere al nmamalar yönündeki kararlar n yürürlükte olmas gibi haller, kad n tarihindeki irkiltici gelişmelerin çok k sa bir kesitini yans tmaktad r. Kad n n tüm haklar yla donat lm ş bir halde kentte özgürce dolaşabilmesinin, 18. yüzy l sonlar nda bile ne Avrupa da ne de bir başka yerde mümkün olabildiğini gözler önüne koyan ciddi bir literatür bulunmaktad r. (Çak r, 2009, s.135). Bu kapsamdaki çarp c araşt rmalardan biri de, 19. yüzy l sonlar nda Avrupa da kent mekân n n hâlâ erkek bak ş aç s ile kategorize edildiğini, ancak sayg değer olmayan kad n n kentin kamusal yüzüyle özdeşleştiğini tespit eden çal şmad r (Kayasü, 2005, s.23). Bu olgulara kad n n kentsel mekân inşa eden mimarl k ve mühendislik alanlar na oldukça geç kabul edildiği ve kabul edildikten sonra da çoğu kere ikinci planda tutulduğu gerçeğini eklemek de gereklidir. Günümüzde kad n n en az ndan dünyadaki belirli ülkelerde özgürce dolaşabilme hakk n elde ettiği görülse de, erkek egemen bak ş aç s yla ortaya konmuş mekânsal düzenlemeler, aş lamayan toplumsal bariyerler vb. olgular, bu özgürlüğün gereği gibi kullan lmas na çoğu kere mani olmaktad r. Kad n n, sokak, bulvar ve meydanlarda özgürce dolaşt ğ varsay lan günümüzde bile çeşitli k s tlamalarla karş laş lmakta; kad n çoğu kentte örneğin çarş ya eşi ya da yaşl bir kad nla ç kmak zorunda kalmaktad r. Geleneksel yaşam biçiminin egemen olduğu ve kad n n

4 818 TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / Kasım 2013 konumunun daha çok ev olarak belirlendiği gecekondu bölgeleri, tarihsel çevreler vb. alanlarda, kad n n kamusal alandaki konumu, eve yak n bir pozisyonda belirlenmiş ve bu alan komşuluk ilişkilerinin çemberi ya da kap önü olarak s n rlanm şt r. Kap önündeki eşiklerde ya da kap önüne serilen bir örtünün üzerine oturarak sosyalleşen kad n manzaralar tipiktir. Bu gibi alanlarda erkeğin kamusal mekân kahvehane olarak belirginleşmekte, onun oturduğu sandalye de, temsili bir koltuğa karş l k gelmektedir. Otoyollar ve ulaş m araçlar, kentsel-kamusal mekânlardaki toplumsal cinsiyet rollerine yönelik sorunlar n en çarp c biçimde ortaya ç kt ğ yerler aras nda bulunmaktad r. Otomobil, binek hayvanlar n n kullan ld ğ uzak bir geçmişe temellenen kolektif bellekten gelen bir tutumla hâlâ erkeğe ait görülmekte, kad n sürücüler trafikte kimi zaman tacizle kimi zaman da gereksiz yard m talebiyle karş laşmaktad r. Genel alg ya göre sürücü koltuğu erkeğin olup onun yan ndaki koltuk ise kimi zaman koruyup kollama kimi zaman da cinsel obje çağr ş mlar içeren bir yaklaş mla kad na ait k l nmaktad r. Baudrillard, otomobilin insan n tapt ğ bir nesne olarak bütün nesnelerden daha özel bir yere sahip olduğunu, insana başka hiçbir nesnenin veremediği bir üstünlük duygusu verdiğini öne sürerken bu arac n reklamlar nda kad n imgesinin kullan lmas n n ard nda yatan psiko-seksüel olgulara işaret eder (Baudrillard, 2011, s ). Otomobil daha çok erkeklere ait bir araç olarak alg land ğ halde, imgenin kad n üzerinden kurgulanmas ndaki çelişki çarp c d r. Çal şma yaşam na kat lan kad nlar n kentsel mekânda yaşad klar güçlüklerin davran şsal yaklaş mlarla incelenmesi sonucunda, düşük gelirli işlerde çal şan kad nlar n özel otomobil sahipliliğinin oranlar n n az olduğu ve toplu taş m araçlar n kullanman n güçlükleri tespit edilmiştir (Kayasü, 2005, s.22-23). Bu güçlük kad n n çal şma koşullar n etkilemekle kalmamakta, kent merkezinde yoğunlaşan sosyo-kültürel aktivitelere dahil olabilmesi konusunda da bariyer yaratmaktad r. Erkeğin toplu taş m araçlar ndaki koltuk kullanma eğilimini incelemek de irkilticidir. Çocuktan yaşl ya kadar her yaştan erkek aktör, otobüs, minibüs, tren, vapur vb. toplu taş m araçlar ndaki ikili koltuklara yay larak oturmakta, iki erkek figür yan yana düştüklerinde birbirlerine çarpmalar söz konusu olduğu için ortalama bir düzen kurabildikleri halde, yan koltukta bir kad n olmas durumunda onun koltuğunun üçte birini kaplamakta bir sak nca görmemektedirler. Kad nlar taraf ndan bu konuda yap lan ikazlar ise genelde şiddet içeren bir dille karş land ğ ndan, toplu taş m araçlar kendi koltuğunun bir bölümünü erkek varl ğ na terk etmek zorunda kalm ş kad n manzaralar yla doludur. Erkeğin kamusal alandaki koltuklara yay larak, koltuğu sahiplenerek, hatta yandaki koltuklara taşarak gerçekleştirdiği geleneksel oturma biçiminin erkek egemen bir dünyan n kolektif belleğinin en temel yans malar ndan biri olduğunu söylemek kolayca mümkündür. Bu rahats zl k verici koşullar karş s nda kentin özellikle törel yap lar n sürdüğü bölgelerinde yaşayan kad nlara d şar ç kma yönünde erkek merkezli k s tlamalar getirilebildiği gibi kad nlara özel otobüs tahsisi talebi gibi sorunlu istekler de ortaya ç kmaktad r. Böyle tart şmal öngörüler yaratmak yerine, herkesin kendi koltuğunda oturduğu ve başkas n n koltuğuna yay lmad ğ bir yolculuk ilkesinin benimsenmesinin hayat eşitlikçi ve ötekilerinin var olma hakk n dikkate alan bir tutumda yaşaman n birinci ad m n oluşturacağ konusundaki kamusal fark ndal ğ tesis etmek, kuşkusuz kentsel hayat aç s ndan çok daha anlaml olacakt r. Kad n n işyerleri, yönetim binalar, lokantalar, meyhaneler, parklardaki durumu da, en az diğer mekânlar kadar sorunludur. İşyerleri, çoğu kere hem kad n hem de erkek varl ğ na karş l k gelen bir yaklaş mla dekore edilmiş olsa da, bu yerlerdeki yönetici koltuklar n n çoğu erkeklere tahsis edilmiş durumdad r. Yönetim binalar merkeziyetçi ve erkeksi bir erkin varl ğ yla kad nlar için hâlâ d şlay c, parklar, meyhaneler, onlar için hâlâ tekinsiz, gece kad nlar için hâlâ karanl k ve korkuludur. Sanat n sahnesi erkek egemen bir düzen taraf ndan

5 TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / Kasım inşa edilmekte, bu sahnedeki koltuklara oturabilen az say daki kad n, kurallar n erkeklerin koyduğu bir oyunu oynarken güçlükle elde ettikleri koltuklar n koruyabilmek çoğu kere hemcinslerine vurmaktad r. Benzer bir durum politik ve medyatik platformlar için de geçerlidir. Genel bir değerlendirme yap ld ğ nda, kentsel/kamusal alanlardaki maddi ya da temsili koltuklar n çoğunun erkeklere tahsis edildiğini, birlikte oturmalar gerektiğinde ise kad n n köşeye itilmeye çal ş ld ğ n tespit etmek mümkündür. Kad n kimi zaman bu itilme halini kabullenerek köşeye çekilmekte, kimi zaman ise tepki göstererek mücadele etmektedir. Birinci durumda kad n n kamusal mekândan d şlanmas, ikinci durumda ise erkek egemen bir dünyan n şiddetiyle karş karş ya gelmesi söz konusudur. İzmir İKK Kad n Çal şma Grubu nun Koltuğuma Oturma Projesi TMMOB İzmir İKK Kad n Çal şma Grubu taraf ndan oluşturulan Koltuğuma Oturma projesi, kad n n kentsel-kamusal mekândaki gündelik var oluşuna ilişkin haklar ve sorunlar koltuk metaforu üzerinden uzun süreli bir tart şma açmay amaçlamaktad r. Sözü edilen tart şman n geniş bir kat l mla gerçekleştirilmesi ve meselenin otobüs, sokak, işyeri, yönetim binas, eğlenme alan gibi kamusal/kentsel mekânlardaki gündelik davran şlardan toplumsal, öznel, yönetimsel, sivil sorumluluklara uzanan bir çerçevede ele al nmas hedeflenmektedir. Bu kapsamda belirlenen sorulardan baz lar şunlard r: paylaş m halleri ne şekilde varl k buluyor? paylaş m hallerinin içerdiği anlamlar nelerdir? paylaş m hallerinin kad n n gündelik hayat ndaki yans malar ne şekilde gerçekleşmektedir? - Kentsel/kamusal mekânlarda yer alan koltuk lara ilişkin toplumsal cinsiyet temelli paylaş m halleri kad n haklar çerçevesinde değerlendirildiğinde hangi sonuçlarla karş laş lmaktad r? paylaş m hallerine yönelik eşitsizliklerin giderilmesi için üstlenilmesi gereken bireysel, toplumsal, kurumsal sorumluluklar hangileridir? TMMOB İzmir İKK Kad n Çal şma Grubu taraf ndan oluşturulan Koltuğuma Oturma projesi, yukar daki sorular n cevaplar n, kad n örgütleri, akademisyenler, yerel yönetimler ve farkl kad n profilleriyle birlikte gerçekleştirmeyi amaçlad ğ söyleşi, panel, çal ştay, tiyatro, film gösterimi, dinleti vb. etkinlikler kapsam nda gerçekleştireceği çal şma süreçlerinde araşt racakt r. Bu sürecin hem ilgili kurum ve kuruluşlar n hem de kentlilerin kad n sorunsal na ilişkin fark ndal k ve sorumluluklar n güncelleyebilecekleri bir süreç olarak geliştirilmesi hedeflenmektedir.

6 820 TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / Kasım 2013 Sonuç ve Değerlendirmeler TMMOB İzmir İKK Kad n Çal şma Grubu taraf ndan oluşturulan Koltuğuma Oturma Projesi, kad n n kentsel mekandaki var oluşuna ve gündelik hayat ile ilgili haklar na yönelik bir fark ndal k geliştirmeyi amaçlarken, bu konuda yaşanan sorunlar n çözümlenmesi konusunda bir metafor oluşturmay da istemektedir. Kentsel mekândaki maddi ve temsili koltuk lar n erkek egemen paradigma paralelinde kullan lmakta oluşuna ve bu durumun yaratt ğ sorunlara yönelik bilincin oluşturulmas konusunda tüm odaklar n sorumluluk almas ve gündelik davran şlardan daha karmaş k örüntülere kadar çeşitlenen eşitsizliklerin giderilmesine yönelik çal şmalar başlat lmas gerekmektedir. Bu nedenle yukar daki metin, yaln zca TMMOB İzmir İKK Kad n Çal şma Grubu ad na sunulan bir bildiri olarak değil, başta yerel yönetimler olmak üzere kent ve kad n sorunuyla ilgilenebilecek tüm kurumsal, toplumsal, bireysel yap lara yönelik bir çağr olarak değerlendirilmelidir. Kaynaklar Baudrillard, J. Nesneler Sistemi, Çev.O.Adan r, A. Karamollaoğlu, Boğaziçi Üniversitesi Yay nevi, İstanbul, Buttler, J. Toplumsal Cinsiyet Düzenlemeleri, Çev.B.Kovulmaz, Cogito, 2009/58, s Çak r, S., Mekân n Kad nlar Aç s ndan Kurgulan ş na Kuramsal ve tarihsel Süreç İçinde Bakmak, Kad n ve Mekân, Turkuvaz Yay nevi, İstanbul, 2009, s Kayasü, S. Kad nlar n Kentleri, Kentlerin Kad nlar, Cumhuriyet Döneminde Kad n ve Mimarl k, Ed.N.Türkün Dostoğlu, TMMOB Mimarlar Odas, Ankara, 2005, s Posner, R., Kültür Nedir? Antropolojideki Temel Kavramlar n Göstergebilim Aç s ndan Yorumu, Çev.F.Erkman Akersan, Göstergebilim Tart şmalar, Ed.E.Onat, S.Özgencil Y ld r m, Mult lingual Yay nevi, İstanbul, 2001, s

TMMOB 224 EK ISSN 1300-7300

TMMOB 224 EK ISSN 1300-7300 TMMOB Habe r Bült en i 224 EK ISSN 1300-7300 2014 KADIN. ÖZEL EKI 3 TMMOB Yayın Türü: Yerel Süreli Yayın Haber Bülteni Eki Oda birimlerine ve üyelere ücretsiz gönderilir. Yayın İdare Merkezi Atatürk Bulvarı

Detaylı

GAP GİDEM. GAP Bölgesi nde Kad n Giriflimcili i GAP Bölgesi nde Kad n Giriflimcili i GAP Bölgesi nde Kad n

GAP GİDEM. GAP Bölgesi nde Kad n Giriflimcili i GAP Bölgesi nde Kad n Giriflimcili i GAP Bölgesi nde Kad n GAP GİDEM GAP Bölgesi nde Kad n Giriflimcili i GAP Bölgesi nde Kad n Giriflimcili i GAP Bölgesi nde Kad n GAP GİDEM GAP Girişimci Destekleme Merkezleri GAP Bölgesi nde Kad n Girişimciliği Şemsa Özar NOT

Detaylı

Bilişim Projesi, İletişim ve Paylaş m Teknolojisi Olarak CBS nin "Y"si ve Geomatik Mühendisliğinin Yeri

Bilişim Projesi, İletişim ve Paylaş m Teknolojisi Olarak CBS nin Ysi ve Geomatik Mühendisliğinin Yeri hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2004/91 www.hkmo.org.tr Bilişim Projesi, İletişim ve Paylaş m Teknolojisi Olarak CBS nin "Y"si ve Geomatik Mühendisliğinin Yeri Caner GÜNEY 1, Rahmi

Detaylı

E-KİTAP EMEK SÜREÇLERİNDE DÖNÜŞÜM VE MÜHENDİS EMEĞİ. Elif Aksu Kaya. Elif Aksu Kaya EMEK SÜREÇLERİNDE DÖNÜŞÜM VE MÜHENDİS EMEĞİ

E-KİTAP EMEK SÜREÇLERİNDE DÖNÜŞÜM VE MÜHENDİS EMEĞİ. Elif Aksu Kaya. Elif Aksu Kaya EMEK SÜREÇLERİNDE DÖNÜŞÜM VE MÜHENDİS EMEĞİ Elif Aksu Kaya EMEK SÜREÇLERİNDE DÖNÜŞÜM VE MÜHENDİS EMEĞİ Yüksek Lisans Tezi EMEK SÜREÇLERİNDE DÖNÜŞÜM VE MÜHENDİS EMEĞİ Elif Aksu Kaya EMO Yayın No: EK/2012/515 ISBN: 978-605-01-0395-3 E-KİTAP 1954 TMMOB

Detaylı

YÖNETMELİKLER (TASLAK)

YÖNETMELİKLER (TASLAK) YÖNETMELİKLER (TASLAK) 453 454 4650 Say l Yasayla Değişik 2942 say l Kamulaşt rma Kanunu'nun 15 inci Maddesine Göre Bilirkişi Olarak Görev Yapacaklar n Nitelikleri Ve Çal şma Esaslar na İlişkin Yönetmelik

Detaylı

2013 Türkiye. Türkiye. Türkiye. Türkiye. Nüfus ve Sağl k Türkiye Araşt rmas Araşt rmas

2013 Türkiye. Türkiye. Türkiye. Türkiye. Nüfus ve Sağl k Türkiye Araşt rmas Araşt rmas 2013 2013 Türkiye 2013 Türkiye Nüfus ve Sağl k Türkiye Araşt rmas Nüfus Nüfus ve ve ve Sağl k Sağl k Araşt rmas Araşt rmas Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Hacettepe Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Boş zaman ve sosyo kültürel aktiviteler üzerine bir politika

Boş zaman ve sosyo kültürel aktiviteler üzerine bir politika AVRUPA GENÇ İNSANLARIN BELEDİYE VE BÖLGESEL YÖNETİMLERE KATILIMI ŞARTI Giriş: Genç insanlar n topluluk işleri ne dahil olmas, kenarda yaşamaktansa, belediyelerinde veya bölgelerindeki yaşamda yer almalar

Detaylı

DÖRDÜNCÜ OTURUM : 20/03/2001 Sal

DÖRDÜNCÜ OTURUM : 20/03/2001 Sal 114 DÖRDÜNCÜ OTURUM : 20/03/2001 Sal PANEL KONU : Türkiye'deki Coğrafi Bilgi Sistemi Etkinliklerinin Değerlendirilmesi. Oturum Başkan : Prof.Dr.Ayhan ALKIŞ (Y.T.Ü. Rektörü) Kat l mc lar : Prof.Dr.Gürol

Detaylı

2015 YILI SULTANGAZİ BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI

2015 YILI SULTANGAZİ BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 215 YILI SULTANGAZİ BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 215 PERFORMANS PROGRAMI 215 YILI SULTANGAZİ BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI TASLAĞI ocak şubat mart 2 PERFORMANS PROGRAMI 215 YAYINA HAZIRLIK T.C. SULTANGAZİ

Detaylı

Lojistik Merkez Kocaeli (Proje Raporu)

Lojistik Merkez Kocaeli (Proje Raporu) Lojistik Merkez Kocaeli (Proje Raporu) ŞUBAT 2014 KOCAELİ Lojistik Merkez Kocaeli Prof. Dr. Yusuf Bayraktutan Kocaeli Üniversitesi İİBF İktisat Bölüm Başkanı Arş. Gör. Mehmet Özbilgin Kocaeli Üniversitesi

Detaylı

Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i

Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i YÖNET M VE EKONOM Y l:2004 Cilt:11 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i Yrd. Doç. Dr. U ur YILDIRIM Kahramanmara

Detaylı

ULUSAL MİMARLIK POLİTİKALARI

ULUSAL MİMARLIK POLİTİKALARI ULUSAL MİMARLIK POLİTİKALARI TMMOB M MARLAR ODASI ULUSAL M MARLIK POL T KALARI Yay nlayan Derleyen Tasar m Bask TMMOB Mimarlar Odas Tu çe Selin Ta mat Nilgün Kara Babacan Yalç n Matbaac l k Ltd. fiti,

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU GENELGELER

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU GENELGELER HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU GENELGELER ÖNSÖZ Bilindiği üzere; 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun un çerçeve 14 ve 22 nci maddelerinde

Detaylı

HER ÇOCUK BAŞARILI OLMAK İÇİN BİR ŞANSA SAHİPTİR: ZEKANIN ÇOK BOYUTLULUĞU ÇOKLU ZEKA KURAMI

HER ÇOCUK BAŞARILI OLMAK İÇİN BİR ŞANSA SAHİPTİR: ZEKANIN ÇOK BOYUTLULUĞU ÇOKLU ZEKA KURAMI Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 24 : 224-233 [2003] HER ÇOCUK BAŞARILI OLMAK İÇİN BİR ŞANSA SAHİPTİR: ZEKANIN ÇOK BOYUTLULUĞU ÇOKLU ZEKA KURAMI EVERY CHILD HAS A CHANCE TO BE SUCCESSFUL

Detaylı

DA CILIK ALT KÜLTÜRÜ:

DA CILIK ALT KÜLTÜRÜ: T.C. HACETTEPE ÜN VERS TES SA LIK B L MLER ENST TÜSÜ DA CILIK ALT KÜLTÜRÜ: SEMBOLLER, ANLAMLAR, K ML KLER Dr. Funda AKCAN Spor Bilimleri ve Teknolojisi Program DOKTORA TEZ ANKARA 2011 T.C. HACETTEPE ÜN

Detaylı

itü Deprem Kentsel Dönüflüm vakf dergisi

itü Deprem Kentsel Dönüflüm vakf dergisi itü vakf dergisi STANBUL TEKN K ÜN VERS TES VAKFI YAYIN ORGANI [MART-HAZ RAN 2012] SAYI: 59 ISSN: 1303-1139 Deprem ve Kentsel Dönüflüm Kensel Dönüflüm / Nilgün Ergun - Handan Türkoğlu Van (2011) Depreminin

Detaylı

KADININ STATÜSÜ VE SAĞLIĞI İLE İLGİLİ GERÇEKLER

KADININ STATÜSÜ VE SAĞLIĞI İLE İLGİLİ GERÇEKLER KADININ STATÜSÜ VE SAĞLIĞI İLE İLGİLİ GERÇEKLER Hazırlayanlar: Prof. Dr. Ayşe Akın Öğr. Gör. Dr. Sarp Üner Uzm. Psk. Şengül Altan arslan Naci Yıldırım Doç. Dr. Dilek Aslan Uzm. Psk. Türküler Erdost Yrd.

Detaylı

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ŞANLIURFA 2013

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ŞANLIURFA 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ŞANLIURFA 2013 Harran Evleri TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ŞANLIURFA 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE 2013 ŞANLIURFA

Detaylı

YEN DÜNYA DÜZEN NDE LET M POL T KALARI VE DE M: CEP TELEFONU KULLANIM ALI KANLIKLARI VE TÜKET M YÖNEL MLER

YEN DÜNYA DÜZEN NDE LET M POL T KALARI VE DE M: CEP TELEFONU KULLANIM ALI KANLIKLARI VE TÜKET M YÖNEL MLER YEN DÜNYA DÜZEN NDE LET M POL T KALARI VE DE M: CEP TELEFONU KULLANIM ALI KANLIKLARI VE TÜKET M YÖNEL MLER Ar. Gör. Vahit LHAN Erciyes Üniversitesi leti im Fakültesi e-mail: vilhan66@hotmail.com Öz Yeni

Detaylı

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ANTALYA 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ANTALYA 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ANTALYA 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ANTALYA 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE 2013 ANTALYA İstatistiki veri

Detaylı

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE FAİZSİZ BANKACILIK

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE FAİZSİZ BANKACILIK GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE FAİZSİZ BANKACILIK Faizsiz bankacılık sistemiyle hizmet sunarak, Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayan katılım bankacılığı 30 Eylül 2011 tarihi itibariyle; aktifte 53,5 milyar TL

Detaylı

DEVLETTE ET KTEN ET K DEVLETE: KAMU YÖNET M NDE ET K

DEVLETTE ET KTEN ET K DEVLETE: KAMU YÖNET M NDE ET K TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE DEVLETTE ET KTEN ET K DEVLETE: KAMU YÖNET M NDE ET K KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE ULUSLARARASI UYGULAMALAR C LT 1 TÜS AD DEVLETTE ET K ALTYAPI D Z S No: 1 Kas m 2005 (Yay n

Detaylı

Bart n İli Turizm Eylem Plan (2012-2017)

Bart n İli Turizm Eylem Plan (2012-2017) BAKKA BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI KATKILARIYLA BASILMIŞTIR. SUNUŞ Bartın, Yaklaşık 3000 yıllık tarihi, üzerinde şehir ile deniz arasında taşımacılık yapılan ülkemizdeki tek ırmağı, Sular ilahisi olarak

Detaylı

ET K LKELER VE ÇALIŞMA PRENS PLER

ET K LKELER VE ÇALIŞMA PRENS PLER ET K LKELER VE ÇALIŞMA PRENS PLER KISIKLI MAH. FERAH CAD. NO:1 B. ÇAMLICA-ÜSKÜDAR 34692 STANBUL TEL: (0216) 524 20 00 FAKS: (0216) 524 24 09 www.yildizholding.com.tr De erli Çal şma Arkadaşlar m, Biz;

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU 2012 YILI RAPORU

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU 2012 YILI RAPORU TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMUU 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 Sayılı Kanun ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı KHK uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme Kurulu nun 24.10.2013

Detaylı

ALTERNAT F TUR ZM ÇE D OLARAK KAPADOKYA BÖLGES NDE KONGRE TUR ZM N GEL T RME OLANAKLARI

ALTERNAT F TUR ZM ÇE D OLARAK KAPADOKYA BÖLGES NDE KONGRE TUR ZM N GEL T RME OLANAKLARI ALTERNAT F TUR ZM ÇE D OLARAK KAPADOKYA BÖLGES NDE KONGRE TUR ZM N GEL T RME OLANAKLARI Nur ERSUN * Kahraman ARSLAN ** ÖZ Bu çal mada; Kapadokya Bölgesinin kongre turizmi destinasyonu olarak geli tirilebilmesi

Detaylı

GİRİŞ. Tuncer KAYALAR D ş Ticaret Müsteşar İGEME Yönetim Kurulu Başkan

GİRİŞ. Tuncer KAYALAR D ş Ticaret Müsteşar İGEME Yönetim Kurulu Başkan GİRİŞ Dünya ekonomisinin yaşamakta olduğu küreselleşme sürecinde üretim ve ticari etkinliklerin artan oranda uluslararas nitelik kazand ğ bir gerçektir. Dünyada yaşanan bu değişim sürecinde, bir ülkenin

Detaylı

Adana. Þubelerimizden HABERLER YAPILAN Z YARET ÜYELER M ZLE TOPLANTI CUMAL YAKAN I Z YARET CBS GÜNLER TOPLANTISI

Adana. Þubelerimizden HABERLER YAPILAN Z YARET ÜYELER M ZLE TOPLANTI CUMAL YAKAN I Z YARET CBS GÜNLER TOPLANTISI Þubelerimizden HABERLER Adana ADANA BÜYÜKÞEH R BELED YES NE YAPILAN Z YARET olan baz ißlerin ilgili yasa ve yönetmeliklere ayk r olarak kamu kurumlar nca yap lmas konular konußulmußtur. Bu konuda Odam

Detaylı

Ülkemizin yaklaşık olarak son iki yüz yıldır

Ülkemizin yaklaşık olarak son iki yüz yıldır Kentsel Değişimin Kent Kimliğine Etkisi Ülkemizin yaklaşık olarak son iki yüz yıldır toplumsal, son yüz yıldır ise mekansal olarak bir değişim sürecinde olduğu açıktır. Osmanlıda batılılaşma adı altında

Detaylı

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı