ELAZIĞ KOŞULLARINDA MÜRDÜMÜK (Lathyrus sativus L.) TE FARKLI SIRA ARASININ TOHUM VERİMİ VE VERİM ÖĞELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ELAZIĞ KOŞULLARINDA MÜRDÜMÜK (Lathyrus sativus L.) TE FARKLI SIRA ARASININ TOHUM VERİMİ VE VERİM ÖĞELERİ ÜZERİNE ETKİSİ"

Transkript

1 Bingöl Ünv. Fen. Bil. Dergisi Science J of Bingöl Univ. 1(1),37-42,2011 1(1),37-42,2011 ELAZIĞ KOŞULLARINDA MÜRDÜMÜK (Lathyrus sativus L.) TE FARKLI SIRA ARASININ TOHUM VERİMİ VE VERİM ÖĞELERİ ÜZERİNE ETKİSİ *Kağan KÖKTEN, **Adil BAKOĞLU, *Zühal KAVURMACI ÖZET Elazığ Ģartlarında 2004 yılında yürütülen bu çalıģmada Mürdümükte 3 farklı sıra arasının (20, 30, 40 cm) tohum verimi ve bazı özelliklerine etkileri incelenmiģtir. Bu çalıģma, tesadüf blokları deneme desenine göre üç tekrarlamalı olarak yürütülmüģtür. Ġncelenen bazı özellikler arasında (yan dal sayısı, bitkide tohum, tohum verimi, kes verimi, bin dane ağırlığı, yaģ ot verimi ve kuru ot verimi) istatistikî olarak önemli farklılıklar saptanmıģtır. En yüksek tohum verimi ( kg da -1 ) 30 cm, en düģük tohum verimi ise ( kg da -1 ) 20cm sıra aralığından elde edilmiģtir. Bitki boyu cm, bitki baģına ana dal sayısı adet, alt bakla yüksekliği cm, bitkide bakla sayısı adet, yaģ ot verimi kg da -1, kuru ot verimi kg da -1, kes verimi kg da -1 ve bin dane ağırlığı g arasında değiģmiģtir. Bu sonuçlara göre, Elazığ ve çevresinde mürdümükten yüksek tane verimi, kes verimi, yaģ ot ve kuru ot verimi alabilmek için 30 cm sıra aralığı önerilebilir. Anahtar Kelimeler: Mürdümük, Tohum Verimi, Verim Öğeleri, Sıra arası. EFFECT OF DĠFFERENT ROW SPACĠNG ON THE SEED YĠELD AND YĠELD COMPENENTS OF CHĠCKLĠNG (Lathyrus sativus L.) ĠN ELAZIĞ CONDĠTĠONS ABSTRACT Effects of 3 different row spacing (20, 30, 40 cm) on seed yield and some properties of chickling were investigated in this study under conditions of Elazığ during the 2004 growing season. This study was designed in randomized complete blocks with three replications. The results of variance analyses showed that there were statistically significant differences among some characters (lateral shout per plant, seed per plant, seed yield, straw yield, 1000 seed weight, green hay yield and dry hay yield). *Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, BĠNGÖL ** Bingöl Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Tarla Bitkileri Programı, BĠNGÖL The highest seed yield ( kg da -1 ) was produced by 30 cm row spacing, the lowest ( kg da -1 ) by 20 cm row spacing. Plant height ranged between cm, main shout per plant between numbers, first pod height cm, pod number per plant number, green hay yield kg da -1, dry hay yield kg da -1, straw yield kg da -1 and 1000 seed weight g. According to the results, 30 cm row spacing was recommended to the farmers in Elazig and surroundings because of the high seed yield, straw yield, green and dry hay yield. Keywords: Chickling, Seed Yield, Yield Component, Row Spacing.

2 Kağan KÖKTEN, Adil BAKOĞLU, Zühal KAVURMACI 1. GĠRĠġ Ülkemizdeki yem açığı nedeniyle hayvanlardan yeterli miktarda ve kalitede ürün alınamamaktadır. Bir hayvancılık iģletmesinde, bol ve kaliteli yem bitkileri üretilerek harcamaların büyük bir kısmını oluģturan yem giderleri azaltılmıģ olur (Kendir, 1996). Yem bitkileri, ucuz bir kaynak olması, hayvanların mide (Serin ve Tan, 2001a). Yem bitkileri tarımı, çayır ve meraların üzerindeki aģırı otlatma baskısını hafifletecek, tahıl-nadas sistemlerinde münavebeye girerek nadas alanlarının daralmasına neden olacak ve sonuçta ülkemizdeki erozyon miktarını da azaltacaktır. Yem bitkisi yetiģtiriciliğinin artması ile bozulan çayır ve mera vejetasyonları kendilerini yenileme fırsatını yakalamıģ olacaklardır. Bunun yanında yem bitkileri ekim nöbetine girerek kendisinden sonraki ürünlere önemli katkılar sağlamaktadır (Soya ve ark., 2004). Tarla arazisi içerisinde yem bitkileri ekim alanlarının geniģletilmesi amacı ile Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı yem bitkileri yetiģtiriciliğini 2000 yılından itibaren desteklemeye baģlamıģtır. Özellikle son yıllarda görülen yem bitkileri üretim artıģında hayvancılığın desteklenmesi kararı uyarınca gerçekleģtirilen, yem bitkilerinin destekleme programının önemli katkısı olduğu düģünülmektedir (Akman ve ark., 2007). Desteklenen yem bitkileri ekiliģleri yonca, korunga, fiğ, Macar fiği, burçak, mürdümük, tritikale, silajlık mısır, sorgum, sudan otu, sorgum-sudan otu melezi, hayvan pancarı, yem Ģalgamı, fiğ veya Macar fiğitahıl karıģımı ve yapay çayır-meralar olarak belirlenmiģtir (Anonim, 2006b). Mürdümük türleri Türkiye nin hemen her bölgesinde doğal olarak yetiģmektedir. Ülkemizde çok dar alanlarda sınırlı miktarlarda sadece yaygın mürdümük (L. sativus) ve nohut mürdümüğü (L. cicera) nün tarımı yapılmaktadır. Bu türler yem bitkisi olarak değerlendirilmekle birlikte, tohumları insan yiyeceği olarak da kullanılmaktadır (Genç ve ġahin, 2001). Mürdümük türlerinde diğer birçok baklagil bitkisinde olduğu gibi beslenme üzerine olumsuz etkileri olan bazı maddeler bulunmaktadır (Urga ve ark., 1995). Bu maddelerden en önemlisi ODAP (β-n-oxalyl-l-ά, β- diamoniopropionic acid) veya β-n-oxalyamino-lalanin dir. tane sayısı adet, bitkide tane ağırlığı g, 1000 tane ağırlığı g, biyolojik verim kg da -1 ve tohum. 2. MATERYAL VE METOT Deneme Fırat Üniversitesi AraĢtırma ve Uygulama Çiftliğinde oluģturulan deneme sahasında 2004 yılında, Güneydoğu Anadolu Tarımsal AraĢtırma Enstitüsünden alınan yaygın mürdümük çeģidinde susuz Ģartlarda yapılmıģtır. Deneme tesadüf blokları deneme desenine göre üç tekrarlamalı olarak kurulmuģtur. Parsel boyu 4 m, sıra arası 20, 30 ve 40 cm olacak Ģekilde planlanan mikro florası için gerekli besin maddelerini içermesi, mineral ve vitaminlerce zengin olması, hayvanların üreme gücünü arttırması ve yüksek kalitede hayvansal ürün sağlaması bakımından hayvan beslemede önemlidir Yaygın mürdümük kazık köklü, cm boylanan bir bitki olup, tane yemi ve yeģil yem elde etmek için yetiģtirilmektedir (Gençkan, 1983). Avcıoğlu ve Soya (1990), bin tane ağırlığının çeģitlere ve tohum rengine göre farklılık göstermekte olduğunu, renkli tohumlu çeģitlerde g, beyaz renkli tohumlu çeģitlerde ise g arasında değiģtiğini belirtmiģlerdir. Moneim (1992), kıģlık yetiģtirdiği mürdümük hatlarında ortalama biyolojik ve tohum verimleri ile hasat indeksinin sırasıyla 427 kg da -1, 147 kg da -1 ve %34 olduğunu bildirmektedirler. Akdeniz ve ark. (1996), Van koģullarında yaptıkları araģtırmada yaygın mürdümük hatlarının ortalama tohum verimlerinin ve kg da -1 arasında olduğunu, en yüksek tohum veriminin sırasıyla 439 (260.7 kg da -1 ) ve 463 (249.6 kg da -1 ) nolu hatlardan elde edildiğini tespit etmiģlerdir. Kendir (1996), Ankara koģullarında yaptığı çalıģmada, mürdümükte bitki boyunu cm, dal sayısını adet, bakla sayısını adet, ilk baklanın yerden yüksekliğini cm, bakla boyunu mm, baklada tohum sayısını adet, biyolojik verimini kg da -1, tane verimini kg da -1, hasat indeksini % ve bin tane ağırlığını g olarak belirlemiģtir Yılmaz ve ark. (1996), Amik ovası koģullarında yaptıkları çalıģmada iki yıllık ortalamalara göre, mürdümükte tane veriminin kg da -1, biyolojik verimin kg da -1, baklada tane sayısının adet, 1000 tane ağırlığının ise g arasında değiģtiğini saptamıģlardır. Bayram ve ark. (2004), Bursa ekolojik koģullarında yaptıkları çalıģmada, 15 adet mürdümük hattında çalıģmıģlar ve araģtırma sonuçlarına göre; bitki boyu cm, m 2 de bitki sayısı adet, bitkide dal sayısı adet, bitkide bakla sayısı adet, baklada tane sayısı adet, bitkide verimi kg da -1 arasında değiģtiğini belirtmiģlerdir çalıģmada ekim derinliği 5 cm alınmıģ, dekara 8 kg tohum hesabıyla (Gençkan, 1983) ekim yapılmıģ ve ekimle birlikte 4 kg N/da (Tan ve Serin, 1995) ve 6 kg P 2 O 5 /da (Açıkgöz ve Tekeli, 1980) uygulanmıģtır. Ekim 15 Nisan da yapılmıģ, yaģ ot ve kuru ot değerlerini belirlemek için örnekleme bitkide alt baklalar oluģmaya baģladığında yapılmıģtır. Diğer bitki örnekleri 1-2 Temmuz da alınmıģtır. Bitkiye ait 38

3 Elazığ KoĢullarında Mürdümük (Lathyrus Sativus l.) te Farklı Sıra Arasının Tohum Verimi ve Verim Öğeleri özellikleri belirlemek için her bir parselden 10 bitki seçilmiģ ve her bir bitkide bitki boyu, ana ve yan dal sayıları, alt bakla yüksekliği, bitkide bakla, baklada tane, bitkide tohum değerleri alınmıģ ve 10 a bölünerek her bir parsele ait veriler elde edilmiģtir. Bitki parselleri biçilerek harmanlanmıģ, tohum verimi ve kes verimi elde edilmiģtir. Ayrıca her bir parselden. Üzerine Etkisi elde edilen tohumlardan 4 tekerrürlü 100 adet tohum sayılmıģ, tartılarak ortalama 100 tohum ağırlığı belirlenmiģ, daha sonra 10 ile çarpılarak 1000 tohum ağırlığı tespit edilmiģtir. Sonuçlar Turan (1988) ın AraĢtırma ve Deneme Metodlarına bağlı kalınarak hesaplanmıģ ve MSTAT-C bilgisayar programında analiz edilerek tablolar halinde verilmiģtir Çizelge 1. Elazığ Ġlinin AraĢtırma Yılı ve 30 Yıllık Ortalama Ġklim Verileri. Aylar/ Uzun Yıllar (Son 30 Yıl) 2004 Yılı Sıcaklık ( o C) YağıĢ (mm) Nem (%) Sıcaklık ( o C) YağıĢ (mm) Nem (%) Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ortalama Deneme alanına ait toprak numunesinin analizleri Elazığ Köy Hizmetleri 7. Bölge Müdürlüğü nde yapılmıģtır. Analiz sonucuna göre, toprak killi-tınlı bünye sınıfında, alınabilir fosfor düzeyi orta (6.64 kg da -1 ), organik maddece zayıf (% 2.03), kireç düzeyi orta (% 8.2), hafif alkali (ph=7.80) ve tuzsuz (% 0.15) bir yapıya sahiptir (Anonim, 2004). AraĢtırmanı yapıldığı 2004 yılı ile uzun yıllara ait ortalama iklim verileri Çizelge 1 de verilmiģtir. Bitkinin yetiģtirildiği Nisan-Ağustos ayları arasında 30 yıl ortalaması olarak sıcaklık yaklaģık 19.8 o C, toplam yağıģ mm ve nispi nem ortalama % 42 dir yılında ortalama sıcaklık 19.8 o C, toplam yağıģ mm ve nispi nem % 47.4 olarak kaydedilmiģtir (Anonim, 2004). Bitkilerin su bilançosunu dengede tutabilmeleri için bitki etrafında nispi nemin % 65 in altına düģmemesi gerekirken (GökkuĢ ve ark., 1996), hem uzun yıllar hem de 2004 yılında bitki geliģme döneminde oldukça düģük oranda olmuģtur. 3. ARAġTIRMA BULGULARI VE TARTIġMA 3.1. Bitki Boyu (cm), Ana Dal ve Yan Dal Sayısı (adet/bitki), Alt Bakla Yüksekliği (cm), Bitkide Bakla ve Baklada Tohum Sayıları (adet) Farklı sıra arası mesafeler, mürdümüğe ait bitki boyunu, ana dal sayısını, alt bakla yüksekliğini, bitkide bakla ve baklada tohum sayılarını istatistiksel olarak çok önemli derecede etkilememiģ olmasına rağmen, mürdümükte yan dal sayısını istatistiksel olarak %5 önem seviyesinde etkilemiģtir (Çizelge 2). 39

4 Kağan KÖKTEN, Adil BAKOĞLU, Zühal KAVURMACI Çizelge 2. Farklı Sıra Arası Mesafelerde Ekilen Mürdümüğün Bitki Boyu, Ana ve Yan Dal Sayısı, Alt Bakla Yüksekliği, Bitkide Bakla ve Baklada Tohum Sayılarına Ait Sonuçlar. Sıra Arası Bitki Ana Dal Yan Dal Alt Bakla Bitkide Bak. Tohum (cm) Boyu Sayısı Sayısı Yük. (cm) Bakla Sayısı Sayısı (adet) (cm) (adet/bitki) (adet/bitki) (adet) b a ab Ortalama F değerleri ** * F değerleri %1 de önemlidir. ** F değerleri %5 de önemlidir. Mürdümüğe ait bitki boyu, ana dal sayısı, alt bakla yüksekliği, bitkide bakla sayısı ve baklada tohum sayısı istatistiksel olarak önemli olmamasına rağmen, en yüksek değerler sırasıyla cm, 5.47 adet/bitki, cm, adet ve 2.14 adet ile 30 cm sıra aralığından elde edilmiģtir. Ġstatistiksel olarak önemli olan mürdümük yan dal sayısına ait en yüksek değer yine 30 cm sıra aralığından (13.10 adet/bitki) elde edilmiģtir. Mürdümüğün alt bakla yüksekliği dıģında diğer tüm parametrelere bakıldığında en düģük değer ise 20 cm sıra aralığından elde edilmiģtir. Gençkan (1983), yaygın mürdümüğün bitki boyunun cm arasında değiģtiğini bildirmiģtir. Bulgularımızın aksine, Bayram ve ark. (2004), Bursa koģullarında yaptıkları çalıģmada mürdümük bitki boyunun cm, bitkide dal sayısının adet, bitkide bakla sayısının adet arasında değiģtiğini tespit etmiģlerdir. Bulgularımızla uyum içerisinde olan Kendir (1996), Ankara koģullarında yaptığı çalıģmada, dal sayısını adet, bitkide bakla sayısını adet, baklada tohum sayısını ise adet arasında bulmuģtur. Yılmaz ve ark. (1996), amik ovası koģullarında yaptıkları çalıģmada iki yıllık ortalamalara göre baklada tohum sayısının adet arasında değiģtiğini tespit etmiģlerdir. Görüldüğü gibi bizim denemelerde belirlenen baklada tohum sayıları literatür kaynaklarındaki tohum sayıları ile büyük bir benzerlik göstermiģtir. Bitkilerin bu özelliğin daha çok genetik yapı ile ilgili olduğu, ayrıca yetiģtirilen çevre Ģartlarının farklılığından kaynaklandığı anlaģılmaktadır Bitkide Tohum Sayısı (adet), Tohum Verimi (kg/da), Kes Verimi (kg/da), Bin Dane Ağırlığı (g), YaĢ Ot ve Kuru Ot Verimleri (kg/da) Farklı sıra arası mesafeler, mürdümüğe ait bitkide tohumu, bin dane ağırlığını ve yaģ ot verimini istatistiksel olarak %1 önem seviyesinde etkilerken; tohum verimini, kes verimini ve kuru ot verimini %5 önem seviyesinde etkilemiģtir (Çizelge 3). Mürdümüğe ait en yüksek bitkide tohum, tohum verimi, kes verimi, bin dane ağırlığı, yaģ ot ve kuru ot verimleri sırasıyla adet, kg da -1, kg da -1, g, kg da -1, ve kg da -1 ile 30 cm sıra aralığından elde edilmiģtir. Mürdümüğün kes verimi, yaģ ot verimi ve kuru ot verimine ait en düģük değerler sırasıyla kg da -1, kg da -1 ve kg da -1 ile 40 cm sıra aralığından elde edilirken, en düģük bitkide tohum, tohum verimi ve bin dane ağırlığı değerleri sırasıyla adet, kg da -1 ve g ile 20 cm sıra aralığından elde edilmiģtir. Bulgularımıza benzer çalıģmalar olarak, Kendir (1996), Ankara koģullarında yaptığı çalıģmada, tohum verimini kg da -1 arasında belirlemiģtir; Bayram ve ark. (2004), Bursa ekolojik koģullarında yaptıkları çalıģmada ise, tohum verimini kg da -1 arasında değiģtiğini saptamıģlardır. Bulgularımızın aksine, Moneim (1992), kıģlık yetiģtirdiği mürdümük hatlarında ortalama tohum verimini147 kg da -1 olarak elde ederken, Yılmaz ve ark. (1996), Amik ovası koģullarında yaptıkları çalıģmada iki yıllık ortalamalara göre, tohum veriminin kg da -1 arasında değiģtiğini tespit etmiģlerdir. Çizelge 3. Farklı Sıra Arası Mesafelerde Ekilen Mürdümüğün Bitkide Tohum, Tohum Verimi, Kes Verimi, Bin Dane Ağırlığı, YaĢ Ot ve Kuru Ot Verimine Ait Sonuçlar. 40

5 Elazığ KoĢullarında Mürdümük (Lathyrus Sativus l.) te Farklı Sıra Arasının Tohum Verimi ve Verim Öğeleri Üzerine Etkisi Sıra Arası (cm) Bitkide Tohum Kes Bin Dane YaĢ Ot Kuru Ot Tohum Verimi (kg Verimi Ağırlığı Verimi (kg Verimi (kg (adet) da -1 ) (kg da -1 ) (g) da -1 ) da -1 ) b b b b ab b a a a a a a ab b b b b b Ortalama F değerleri * ** ** * * ** * F değerleri %1 de önemlidir. ** F değerleri %5 de önemlidir. Ankara koģullarında yapılan çalıģmada, bin tane ağırlığı g arasında tespit edilmiģtir (Kendir, 1996). Avcıoğlu ve Soya (1990), bin dane ağırlığının çeģitlere ve tohum rengine göre farklılık göstermekte olduğunu, renkli tohumlu çeģitlerde g, beyaz renkli tohumlu çeģitlerde ise g arasında değiģtiğini belirtmiģlerdir. Bayram ve ark. (2004), Bursa ekolojik koģullarında yaptıkları çalıģmada, 1000 dane ağırlığının g arasında değiģtiğini belirlemiģlerdir. Yılmaz ve ark. (1996), amik ovası koģullarında yaptıkları çalıģmada iki yıllık ortalamalara göre, 1000 dane ağırlığının g arasında değiģtiğini tespit etmiģlerdir. Görüldüğü gibi farklı koģullarda yapılan araģtırmalarda mürdümüğün 1000 dane ağırlığı önemli değiģiklik göstermiģ, aynı zamanda hatlarla yapılan çalıģmalarda da aynı koģullarda 1000 dane ağırlıkları arasında farklılıklar bulunmuģtur. 4. SONUÇ Elazığ ekolojik koģullarında mürdümük için en uygun sıra arası mesafeyi tespit etmek için yapılan bu çalıģmada 30 cm sıra aralığının tohum verimi, yaģ ot verimi ve kuru ot verimi yüksek bulunmuģtur. Mürdümükte en uygun olan 30 cm sıra aralığını en yüksek verimleri almak için önerebiliriz. 5. KAYNAKLAR 1. Açıkgöz, E. ve S. Tekeli, Önemli Yembitkileri ve Tarımı. T.C. Tok. Bakanlığı Zir. ĠĢ. Gn. Md. Yay: 20-21, Ankara. 2. Akdeniz, H., Yılmaz, Ġ. ve Terzioğlu, Ö Van kuģullarında yetiģtirilen bazı adi mürdümük (Lathyrus sativus L.) ve nohut mürdümüğü (Lathyrus ciceria L.) hatlarının tohum verimleri üzerinde bir araģtırma. Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, Adana, s Akman, N., Aksoy, F., ġahin, O., Kaya, Ç.Y. ve Erdoğdu, G Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye nin Hayvansal Üretimi. Türkiye Damızlık Sığır YetiĢtiriciliği Birliği Yayınları No:4, 116 s. 4. Anonim T.C. BaĢbakanlık Devlet Meteoroloji ĠĢleri Genel Müdürlüğü, Elazığ Ġl Md. Kayıtları. 5. Anonim Tarım ve Hayvancılık Desteklemeleri. T.C. Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı GümüĢhane Ġl Tarım Müdürlüğü (Çiftçi Eğitim ve Yayım ġube Müd.) BroĢürü, 42 s. 6. Avcıoğlu, R. ve Soya, H., Yem bitkileri kılavuzu. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 443, Bornova-Ġzmir, 176 s. 7. Bayram, G., Türk, M., Budaklı, E. ve Çelik N Bursa ekolojik koģullarında yetiģtirilen yaygın mürdümük (Lathyrus sativus L.) hatlarının verim ve adaptasyonu üzerinde bir araģtırma. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 18 (2), Genç, H. ve ġahin, A Batı Akdeniz ve Güney Ege Bölgesinde yetiģen bazı Lathyrus L. türleri üzerinde sitotaksonomik araģtırmalar. III. Süleyman Demirel Üni. Fen Bilimleri Der., 5 (1), Gençkan, M.S Yem Bitkileri Tarımı. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yay. No:467, Ġzmir, 519 s. 10. GökkuĢ, A., Bakoğlu A. ve Koç, A Bazı Adı Fiğ (Vicia sativa L.) hat ve çeģitlerinin Erzurum sulu Ģartlarına adaptasyonu üzerine bir çalıģma, Türkiye 3. Çayır-Mera ve Yenbitkileri Kongresi, Haziran, Erzurum, s Kendir, H Adi mürdümük (Lathyrus sativus L.) hatlarında tohum verimi ve verim komponentleri. Tarım Bilimleri Dergisi, 5 (3), Moneim, A.M. and Abd. El Forage Legume Improvement, Legume Program, Annual Report, s Tan, M. ve Serin, Y Erzurum sulu Ģartlarında Rhizobium aģılaması ve değiģik dozlarda azotlu gübrelemenin adi fiğ (Vicia sativa L.) de ot verimi ile otun ham protein oranı ve nodul sayısına etkileri üzerine bir araģtırma. Doğa Türk Tar. Ve Or. Der., 19, Serin, Y. ve Tan, M Yem Bitkileri Kültürüne GiriĢ. Atatürk Üni. Ziraat Fak. Yay., No:206, 217 s. 41

6 Kağan KÖKTEN, Adil BAKOĞLU, Zühal KAVURMACI 15. Soya, H., Avcıoğlu, R. ve Geren H Yem Bitkileri. Hasad Yayıncılık, 223 s. 16. Turan, Z.M AraĢtırma ve Deneme Metotları, U. Ü. Ziraat Fakültesi Ders Notları No: 62, 121 s. 17. Urga, K., Fite, A. and Kebede, B Nutritional and antinutritional factors of grasspea (Lathyrus sativus L.) germplasms. Bull.Chem. Soc. Ethiopia 9: Yılmaz, ġ., Sağlamtimur, T., Can, E. ve AtıĢ, Ġ Amik ovası koģullarında yetiģtirilen adi mürdümük (Lathyrus sativus L.) hatlarının verim ve adaptasyonu üzerinde bir araģtırma. Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, Adana, s

7 4

T.C. KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ. FARKLI TUZ UYGULAMALARININ ADAÇAYI (Salvia officinalis L.) NIN GELĠġĠMĠ ÜZERĠNE ETKĠSĠ

T.C. KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ. FARKLI TUZ UYGULAMALARININ ADAÇAYI (Salvia officinalis L.) NIN GELĠġĠMĠ ÜZERĠNE ETKĠSĠ T.C. KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FARKLI TUZ UYGULAMALARININ ADAÇAYI (Salvia officinalis L.) NIN GELĠġĠMĠ ÜZERĠNE ETKĠSĠ Muhittin KULAK DANIġMAN: Doç. Dr. Nazım ġekeroğlu YÜKSEK

Detaylı

FASULYEDE (Phaseolus vulgaris L.) YAPRAKTAN VE TOPRAKTAN UYGULANAN FARKLI BOR DOZLARININ VERİM VE VERİM UNSURLARINA ETKİSİ

FASULYEDE (Phaseolus vulgaris L.) YAPRAKTAN VE TOPRAKTAN UYGULANAN FARKLI BOR DOZLARININ VERİM VE VERİM UNSURLARINA ETKİSİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 25, 18(2), 163-168 FASULYEDE (Phaseolus vulgaris L.) YAPRAKTAN VE TOPRAKTAN UYGULANAN FARKLI BOR DOZLARININ VERİM VE VERİM UNSURLARINA ETKİSİ Ali GÜLÜMSER

Detaylı

ERKENCE ZEYTİN ÇEŞİDİNDE FARKLI TİPLERİN BELİRLENMESİ

ERKENCE ZEYTİN ÇEŞİDİNDE FARKLI TİPLERİN BELİRLENMESİ EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (DOKTORA TEZİ) ERKENCE ZEYTİN ÇEŞİDİNDE FARKLI TİPLERİN BELİRLENMESİ Mehmet TUTAR Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ali TANRISEVER Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Bilim Dalı

Detaylı

TÜRKİYE DE TARIMSAL DESTEKLEMELERİN YEM BİTKİLERİ EKİLİŞ VE ÜRETİM ÜZERİNE ETKİSİ. Ahmet ÇELİK Doç. Dr. Nurdan ŞAHİN DEMİRBAĞ

TÜRKİYE DE TARIMSAL DESTEKLEMELERİN YEM BİTKİLERİ EKİLİŞ VE ÜRETİM ÜZERİNE ETKİSİ. Ahmet ÇELİK Doç. Dr. Nurdan ŞAHİN DEMİRBAĞ TÜRKİYE DE TARIMSAL DESTEKLEMELERİN YEM BİTKİLERİ EKİLİŞ VE ÜRETİM ÜZERİNE ETKİSİ Ahmet ÇELİK Doç. Dr. Nurdan ŞAHİN DEMİRBAĞ ANKARA 2013 Eser Adı: Türkiye'de Tarımsal Desteklemelerin Yem Bitkileri Ekiliş

Detaylı

İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi. Proje No; TR51/12/TD/01/020

İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi. Proje No; TR51/12/TD/01/020 Karapınar Ziraat Odası İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi Proje No; TR51/12/TD/01/020 Hazırlayanlar Prof. Dr. Süleyman SOYLU Prof. Dr. Bayram SADE 2012-KONYA 1

Detaylı

OKALİPTÜS (E. camaldulensis Dehn.) PLANTASYONLARINDA ARA TARIM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI

OKALİPTÜS (E. camaldulensis Dehn.) PLANTASYONLARINDA ARA TARIM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI Orman Bakanlığı Yayın No: 164 DOA Yayın No: 19 ISSN:1300-7912 OKALİPTÜS (E. camaldulensis Dehn.) PLANTASYONLARINDA ARA TARIM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI (ODC:305:561:562:651:761:762:913) The Investigation

Detaylı

MARMARA VE ORTA ANADOLU BÖLGELERĠ ORYANTASYON POPULETUMLARI ARAġTIRMA SONUÇLARI

MARMARA VE ORTA ANADOLU BÖLGELERĠ ORYANTASYON POPULETUMLARI ARAġTIRMA SONUÇLARI Orman Bakanlığı Yayın No: 086 Müdürlük Yayın No: 223 ISSN 1300-395X MARMARA VE ORTA ANADOLU BÖLGELERĠ ORYANTASYON POPULETUMLARI ARAġTIRMA SONUÇLARI (ODC: 165.62:232.13:812.7 Populus) Research Results of

Detaylı

FARKLI ZEOLİT DÜZEYLERİNİN MARUL (Lactuca sativa var. longifolia) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE VERİM VE KALİTE ÜZERİNE ETKİSİ

FARKLI ZEOLİT DÜZEYLERİNİN MARUL (Lactuca sativa var. longifolia) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE VERİM VE KALİTE ÜZERİNE ETKİSİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(1), 95-99 FARKLI ZEOLİT DÜZEYLERİNİN MARUL (Lactuca sativa var. longifolia) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE VERİM VE KALİTE ÜZERİNE ETKİSİ Ersin POLAT Halil DEMİR

Detaylı

MISIR BİTKİSİNİN BİTKİ SU TÜKETİMİ VE KISITLI SULAMA UYGULAMALARI

MISIR BİTKİSİNİN BİTKİ SU TÜKETİMİ VE KISITLI SULAMA UYGULAMALARI OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 2006,21(1):140-146 J. of Fac. of Agric., OMU, 2006,21(1):140-146 MISIR BİTKİSİNİN BİTKİ SU TÜKETİMİ VE KISITLI SULAMA UYGULAMALARI Çiğdem BİBER Tekin KARA Ondokuz Mayıs Üniversitesi,

Detaylı

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ GELİŞİM PLANI 2009-2028

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ GELİŞİM PLANI 2009-2028 T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ GELİŞİM PLANI 2009-2028 i ii MUġ ALPARSLAN ÜNĠVERSĠTESĠ 20 YILLIK GELĠġĠM PLANI-TEMEL YAKLAġIM- Üniversitemizin, Diyarbakır-Kulp yolu üzerindeki kampus arazisi; yaklaģık

Detaylı

TR90 DOĞU KARADENĠZ BÖLGESĠ SU ÜRÜNLERĠ SEKTÖR RAPORU. SözleĢme No: TR90/11/DFD/21

TR90 DOĞU KARADENĠZ BÖLGESĠ SU ÜRÜNLERĠ SEKTÖR RAPORU. SözleĢme No: TR90/11/DFD/21 TR90 DOĞU KARADENĠZ BÖLGESĠ SU ÜRÜNLERĠ SEKTÖR RAPORU SözleĢme No: TR90/11/DFD/21 SU ÜRÜNLERĠ MERKEZ ARAġTIRMA ENSTĠTÜSÜ CENTRAL FISHERIES RESEARCH INSTITUTE TRABZON - 2012 Bu proje 2011 Yılı Doğrudan

Detaylı

Farklı Hasat Zamanlarının Gemlik Zeytin (Olea europea L.) Çeşidinde Meyve ve Zeytinyağı Kalitesine Etkileri

Farklı Hasat Zamanlarının Gemlik Zeytin (Olea europea L.) Çeşidinde Meyve ve Zeytinyağı Kalitesine Etkileri Yıldıztekin ve Tuna Araştırma Makalesi (Research Article) Esen KUTLU 1 Fatih ŞEN 2 1 Celal Bayar Üniversitesi, Alaşehir Meslek Yüksek Okulu, Alaşehir, Manisa. e-posta: esen.kutlu@bayar.edu.tr 2 Ege Üniversitesi

Detaylı

Durum ve Tahmin MISIR 2013/2014 T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ

Durum ve Tahmin MISIR 2013/2014 T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ Durum ve Tahmin MISIR 2013/2014 T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ TEPGE Durum ve Tahmin MISIR

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. ÇĠZELGE LĠSTESĠ... v ġekġl LĠSTESĠ... vii KISALTMALAR... ix ÖNSÖZ... xi

ĠÇĠNDEKĠLER. ÇĠZELGE LĠSTESĠ... v ġekġl LĠSTESĠ... vii KISALTMALAR... ix ÖNSÖZ... xi i ĠÇĠNDEKĠLER ÇĠZELGE LĠSTESĠ... v ġekġl LĠSTESĠ... vii KISALTMALAR... ix ÖNSÖZ... xi 1 SUNUġ... 1 1.1 GĠRĠġ... 1 1.2 OTSEP PROJE ÇALIġMA EKĠBĠ... 5 1.3 STRATEJĠK PLANLAMA SÜRECĠ VE KULLANILAN YÖNTEM...

Detaylı

İkinci Ürün Mısırda Farklı Potasyum Doz ve Su Stresi Koşullarının Kaldırılan N, P, K Miktarlarına Etkileri

İkinci Ürün Mısırda Farklı Potasyum Doz ve Su Stresi Koşullarının Kaldırılan N, P, K Miktarlarına Etkileri İkinci Ürün Mısırda Farklı Potasyum Doz ve Su Stresi Koşullarının Kaldırılan N, P, K Miktarlarına Etkileri Özlem Gürbüz Kılıç 1 Nevin Eryüce 2 ÖZET Çalışma, farklı su stresi koşullarında potasyumun farklı

Detaylı

Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 7 (1): 47-52, 2014 ISSN: 1308-3945, E-ISSN: 1308-027X, www.nobel.gen.tr

Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 7 (1): 47-52, 2014 ISSN: 1308-3945, E-ISSN: 1308-027X, www.nobel.gen.tr Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 7 (1): 47-52, 2014 ISSN: 1308-3945, E-ISSN: 1308-027X, www.nobel.gen.tr Rize ili Sütlüce Köyü Ekolojik Koşullarında Farklı Maviyemiş Çeşitleri (Vaccinium corymbosum L.)

Detaylı

ORMAN VE SU KAYNAKLARI

ORMAN VE SU KAYNAKLARI ORMAN VE SU KAYNAKLARI Özel İhtisas Komisyonu Raporu Raportör: Prof. Dr. A. Nedim YÜKSEL i Rapor içinde belirtilen görüşler komisyon katılımcılarının ve raportörün görüşlerini yansıtmaktadır. Bu görüşler

Detaylı

FARKLI ORGANİK MATERYAL UYGULAMALARININ TOPRAK AGREGATLARI ÜZERİNE ETKİSİ *

FARKLI ORGANİK MATERYAL UYGULAMALARININ TOPRAK AGREGATLARI ÜZERİNE ETKİSİ * AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2008, 21(2), 213 222 FARKLI ORGANİK MATERYAL UYGULAMALARININ TOPRAK AGREGATLARI ÜZERİNE ETKİSİ * Erdem YILMAZ 1a Zeki ALAGÖZ 1 Filiz ÖKTÜREN 2 1 : Akdeniz

Detaylı

AKDENİZ BÖLGESİ ORTA YÜKSELTİ KUŞAĞI (401-800 m) KIZILÇAM (Pinus brutia Ten.) ISLAH ZONUNDA DÖL DENEMELERİ (4. YAŞ SONUÇLARI)

AKDENİZ BÖLGESİ ORTA YÜKSELTİ KUŞAĞI (401-800 m) KIZILÇAM (Pinus brutia Ten.) ISLAH ZONUNDA DÖL DENEMELERİ (4. YAŞ SONUÇLARI) Bakanlık Yayın No: 296 Müdürlük Yayın No: 28 ISBN: 975-8273-85-X AKDENİZ BÖLGESİ ORTA YÜKSELTİ KUŞAĞI (401-800 m) KIZILÇAM (Pinus brutia Ten.) ISLAH ZONUNDA DÖL DENEMELERİ (4. YAŞ SONUÇLARI) (ODC: 165.3)

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARADENİZ DE LEVREK YETİŞTİRİCİLİĞİ TAGEM/IY/96/12/1/003

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARADENİZ DE LEVREK YETİŞTİRİCİLİĞİ TAGEM/IY/96/12/1/003 T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARADENİZ DE LEVREK YETİŞTİRİCİLİĞİ TAGEM/IY/96/12/1/003 Bilal AKBULUT Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi Proje Lideri Diğer Araştırmacılar

Detaylı

TRB1 MALATYA ALT BÖLGESİ

TRB1 MALATYA ALT BÖLGESİ T.C. SANAYĠ VE TĠCARET BAKANLIĞI K O S G E B Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi GeliĢtirme ve Destekleme Ġdaresi BaĢkanlığı SEL KALKINMA ARAġTIRMA RAPORU TRB1 MALATYA ALT Sİ (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli)

Detaylı

üretimi mümkündür. Biodizel, bir birim petrol yakıtı için kullanılan enerjiyle 3.2 birim biodizel üretilebilmektedir.

üretimi mümkündür. Biodizel, bir birim petrol yakıtı için kullanılan enerjiyle 3.2 birim biodizel üretilebilmektedir. İnsanoğlu yüzyıllardır, enerjinin tabii unsurlarından olan petrol ve doğalgazla hayatını idame ettirmeye çalışmıştır. Günümüzde, büyük savaşlara neden olan petrolün, bilim adamlarının yapmış olduğu hesaplamaya

Detaylı

EGE BÖLGESİ ALT YÜKSELTİ KUŞAĞI ISLAH ZONU NDA (0-400 m) KIZILÇAM (Pinus brutia Ten.) DÖL DENEMELERİ (8. YAŞ SONUÇLARI) (ODC: 165.

EGE BÖLGESİ ALT YÜKSELTİ KUŞAĞI ISLAH ZONU NDA (0-400 m) KIZILÇAM (Pinus brutia Ten.) DÖL DENEMELERİ (8. YAŞ SONUÇLARI) (ODC: 165. Bakanlık Yayın : 404 Müdürlük Yayın : 35 EGE BÖLGESİ ALT YÜKSELTİ KUŞAĞI ISLAH ZONU NDA (0-400 m) KIZILÇAM (Pinus brutia Ten.) DÖL DENEMELERİ (8. YAŞ SONUÇLARI) (ODC: 165.3) Turkish Red Pine (Pinus brutia

Detaylı

TÜRKİYE DE TARIM İŞLETMELERİNDE FARKLI MUHASEBE SİSTEMLERİNE GÖRE MASRAF VE GELİR HESAPLAMA YÖNTEMLERİ

TÜRKİYE DE TARIM İŞLETMELERİNDE FARKLI MUHASEBE SİSTEMLERİNE GÖRE MASRAF VE GELİR HESAPLAMA YÖNTEMLERİ Tarım Ekonomisi Dergisi 2014; 20(1): 4152 TÜRKİYE DE TARIM İŞLETMELERİNDE FARKLI MUHASEBE SİSTEMLERİNE GÖRE MASRAF VE GELİR HESAPLAMA YÖNTEMLERİ Yusuf ÇELİK 1 ÖZET Bu çalışmanın amacı, tarım işletmelerinin

Detaylı

BEYAZ BAŞ LAHANADA GELİŞTİRİLEN YERLİ F 1 HİBRİT ÇEŞİT ADAYLARININ MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN TANIMLANMASI

BEYAZ BAŞ LAHANADA GELİŞTİRİLEN YERLİ F 1 HİBRİT ÇEŞİT ADAYLARININ MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN TANIMLANMASI BEYAZ BAŞ LAHANADA GELİŞTİRİLEN YERLİ F 1 HİBRİT ÇEŞİT ADAYLARININ MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN TANIMLANMASI Hayati KAR 1, Onur KARAAĞAÇ 1, Beyhan KİBAR 1, Aydın APAYDIN 1 1 Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü

Detaylı

Meyve Arazilerinde Gelir Yöntemine Göre Değer Takdiri: Antepfıstığı Örneği

Meyve Arazilerinde Gelir Yöntemine Göre Değer Takdiri: Antepfıstığı Örneği Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2007, 44 (3): 75-87 ISSN 1018-8851 Meyve Arazilerinde Gelir Yöntemine Göre Değer Takdiri: Antepfıstığı Örneği Sait ENGİNDENİZ 1 Öz: Bu araştırmanın amacı, Gaziantep ve Şanlıurfa

Detaylı

ÇOK KÜLTÜRLÜ EĞİTİMİN ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI İÇİN ÖNEM DERECESİ

ÇOK KÜLTÜRLÜ EĞİTİMİN ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI İÇİN ÖNEM DERECESİ - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/4, Fall 2012, p. 1453-1475, ANKARA-TURKEY ÇOK KÜLTÜRLÜ EĞİTİMİN ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI

Detaylı

kullanım alanı bulmasına rağmen ülkemizde sadece çerezlik olarak tüketilmektedir. Yüksek kaliteli proteini beslenme için gerekli amino asitlerin bir

kullanım alanı bulmasına rağmen ülkemizde sadece çerezlik olarak tüketilmektedir. Yüksek kaliteli proteini beslenme için gerekli amino asitlerin bir 1.GİRİŞ Türkçe de meyve nin karşılığı yemiş ile karşılanır. Ancak kimi kurutulmuş ve tüketime sunulmuş meyveler kuruyemiş adıyla anılır. Hemen hemen tüm kuruyemişler, yaş sebzenin kurutulması, kimileri

Detaylı

AN ASSESSMENT ON PROBLEMS FACED IN TEACHING THE HISTORY OF CENTRAL ASIAN TURKS

AN ASSESSMENT ON PROBLEMS FACED IN TEACHING THE HISTORY OF CENTRAL ASIAN TURKS - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p.563-592, TURKEY ORTA ASYA TÜRK TARĠHĠ KONULARININ ÖĞRETĠMĠNDE KARġILAġILAN SORUNLAR ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME

Detaylı

GÜBRELER VE GÜBRELEME. MÜSLÜM COŞKUN Ziraat Yüksek Mühendisi

GÜBRELER VE GÜBRELEME. MÜSLÜM COŞKUN Ziraat Yüksek Mühendisi GÜBRELER VE GÜBRELEME MÜSLÜM COŞKUN Ziraat Yüksek Mühendisi GÜBRE VE GÜBRELEME Tarımsal üretimin artırılması için, toprak işlenmeli, ekilmeli, sulanmalı, hastalık ve zararlılarla mücadele edilmelidir.

Detaylı