Ýzmir Ýlinde Çeþitli Kurumlarda Görev Yapan Öðretmenler ile Öðretmen Adaylarýnýn Demokratik Tutumlarý Üzerine Karþýlaþtýrmalý Bir Araþtýrma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ýzmir Ýlinde Çeþitli Kurumlarda Görev Yapan Öðretmenler ile Öðretmen Adaylarýnýn Demokratik Tutumlarý Üzerine Karþýlaþtýrmalý Bir Araþtýrma"

Transkript

1 Ýzmir Ýlinde Çeþitli Kurumlarda Görev Yapan Öðretmenler ile Öðretmen Adaylarýnýn Demokratik Tutumlarý Üzerine Karþýlaþtýrmalý Bir Araþtýrma A. Seda SARACALOÐLU *, Ýlke EVÝN **, S. Rana VAROL *** Özet Bu araþtýrmanýn temel amacý, öðretmen ve öðretmen adaylarýnýn çeþitli deðiþkenler açýsýndan demokratik tutumlarýný belirlemektir. Araþtýrma örneklemini, Ýzmir ilindeki çeþitli kurumlarda görev yapan öðretmenler (N=317) ile Dokuz Eylül ve Ege Üniversitelerindeki çeþitli bölümlerde öðrenim gören ve Ege Üniversitesi Öðretmenlik Meslek Bilgisi Sertifika Programýna devam eden üniversite öðrencileri oluþturmaktadýr (N=768). Araþtýrmada toplam 1085 katýlýmcý üzerinde çalýþýlmýþtýr. Öðretmenlerin % 58,4 ü (n=185) bayan, % 41,6 sý (n=132) erkektir ve % 28,7 si (n=91) 20-30; % 38,2 si (n=121) 31-40; % 30,6 sý (n=97) ve % 2,5 i (n=8) 51 ve ü- zeri yaþ grubundadýr. Öðretmen adaylarýnýn ise, % 52,7 si bayan, % 47,3 ü erkektir ve % 18,1 i 18-20; % 60,02 si 21-23; % 21,88 i 24 ve üzeri yaþ grubundadýr. Çalýþmada, Tutum Araþtýrma Lâboratuvarý tarafýndan geliþtirilen Teacher Opinionaire on Democracy ölçeðinin G ve H formlarýndan oluþturulan ve Türkçe geçerlik güvenirlik çalýþmalarý Gözütok (1995) tarafýndan gerçekleþtirilen Demokratik Tutum Ölçeði kullanýlmýþtýr. Araþtýrma verileri ANOVA, t, Scheffe ve Tukey HSD testleri ile analiz edilmiþtir. Bulgular, öðretmen adaylarýnýn demokratik, öðrenim gördükleri kurumlara, cinsiyete, bölümlere, yaþ gruplarýna, ailelerinin yaþadýklarý yerleþim birimlerine, mezun olduklarý lise türüne, anne babalarýnýn eðitim düzeyine ve mesleklerini sevme durumlarýna göre istatistiksel olarak farklýlaþtýðýný; öðretmenlerin demokratik tutumlarýnýn ise görev yaptýklarý kurum, cinsiyet, branþlar, kýdemler, mezun olduklarý kurumlar, branþ ve çalýþtýklarý kurumdan memnun olma durumlarý açýsýndan istatistiksel olarak anlamlý bir biçimde deðiþmediðini ortaya koymaktadýr. Öðretmen ve öðrencilerin demokratik tutumlarý karþýlaþtýrýldýðýnda, öðretmen adaylarý lehine istatistiksel olarak farklýlaþma olduðu saptanmýþtýr. Anahtar Kelimeler Demokratik tutum, Öðretmen Adaylarý, Öðretmenler. * Prof. Dr., Adnan Menderes Üniversitesi Eðitim Fakültesi Eðitim Bilimleri Bölümü Öðretim Üyesi ** Dokuz Eylül Üniversitesi Eðitim Bilimleri Enstitüsü Araþtýrma Görevlisi *** Prof. Dr., Ege Üniversitesi Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu Öðretim Üyesi Kuram ve Uygulamada Eðitim Bilimleri / Educational Sciences: Theory & Practice 4 (2) Kasým / November Eðitim Danýþmanlýðý ve Araþtýrmalarý Ýletiþim Hizmetleri Tic. Ltd. Þti. (EDAM)

2 Prof. Dr. A.Seda SARACALOÐLU Adnan Menderes Üniversitesi Eðitim Fakültesi Eðitim Bilimleri Bölümü Aytepe Aydýn Elektronik Posta: Yayýn ve Diðer Çalýþmalarýndan Seçmeler Saracaloðlu, A. S., Bozkurt, N. & Serin, O. (2003). Üniversite öðrencilerinin okuma ilgileri ve okuma alýþkanlýklarýný etkileyen faktörler. Eðitim Araþtýrmalarý Dergisi, 4 (12), Saracaloðlu, A. S., Serin, O. & Bozkurt, N. (2002). Öðretmen adaylarýnýn fen bilimlerine yönelik tutumlarý ile baþarýlarý arasýndaki iliþki. Ege Eðitim Dergisi, 2 (1), Saracaloðlu, A. S., Serin, O. & Serin,U. (2001, Haziran). Ýlköðretim okullarýndaki öðrencilerin bilgisayara yönelik tutumlarýný etkileyen faktörler. X. Ulusal Eðitim Bilimleri Kongresinde sunulan bildiri, Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi, Bolu. Saracaloðlu, A. S. & Kaþlý, A.F. (2001). Öðretmen adaylarýnýn bilgisayara yönelik tutumlarý ile baþarýlarý arasýndaki iliþki. Ege Eðitim Dergisi, 1 (1), Saracaloðlu, A. S. (2000). Öðretmen adaylarýnýn yabancý dile yönelik tutumlarý ile akademik baþarýlarý arasýndaki iliþki. Eðitim ve Bilim, 25 (115), Gürkan, H., Çamlýyer, H. & Saracaloðlu, A. S. (2000). Beden eðitimi öðretmeni adaylarýnýn deðerler sistemi. Gazi Üniversitesi Beden Eðitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 5 (1), Saracaloðlu, A. S. (1997, July). The democratic attitudes of Turkish prospective physical education teachers. Paper presented at the 40 th World Congress for ICHPER-SD: The Revitalization and Humanity and a Better Environmentx Seoul, South Korea. Saracaloðlu, A. S. (1996). Beden eðitimi öðretmeni adaylarýnýn duyuþsal giriþ özellikleri ile yabancý dil baþarýsý arasýndaki iliþki. Performans, 2 (4), Saracaloðlu, A. S., Altýparmak, M. E. & Gücü, H. K. (1995). Beden eðitimi öðretmeni adaylarýnýn program ve öðretime iliþkin sorunlarý. Performans, 1 (1),

3 Ýlke EVÝN Dokuz Eylül Üniversitesi Eðitim Bilimleri Enstitüsü Buca, Ýzmir Elektronik Posta: Yayýn ve Diðer Çalýþmalarýndan Seçmeler Saracaloðlu, A.S., Varol, R. & Evin Ercan, Ý. (2003, Ekim). Lisansüstü eðitim öðrencilerinin bilimsel araþtýrma kaygýlarý, araþtýrma ve istatistiðe yönelik tutumlarý ile araþtýrma yeterlikleri arasýndaki iliþki. Eðitimde Bilime Katký Lisansüstü Eðitim Sempozyumunda sunulan bildiri, Dokuz Eylül Üniversitesi Eðitim Bilimleri Enstitüsü, Ýzmir. Ýnal, S., Evin Ercan, Ý. & Saracaloðlu, A. S. (2003, October). The relationship between students attitude towards foreign language and their achivement. Paper presented at the Approaches to the Study of Language and Literature First International Conference at Buca Faculty of Education, Izmir. Evin Ercan, Ý. & Iþýk, H. (2002, Ekim). Öðretmen yetiþtirme programlarýnda yer alan uygulama etkinliklerinin uygulama okullarý üzerindeki etkisinin öðretmen görüþleri açýsýndan deðerlendirilmesi. XI. Eðitim Bilimleri Kongresinde sunulan bildiri, Yakýn Doðu Üniversitesi Atatürk Eðitim Fakültesi, Lefkoþa. Prof. Dr. S. Rana VAROL Ege Üniversitesi Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu Bornova Ýzmir Elektronik Posta: Yayýn ve Diðer Çalýþmalarýndan Seçmeler Saracaloðlu, A. S., Varol, S. R. & Aras, N. (2002). Ýlköðretim okullarýnda spor yapan ve yapmayan çocuklarýn benlik kavramý düzeyleri. Gazi Beden Eðitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 7 (1), Saracaloðlu, A. S., Varol, S. R. & Haslofça, F. (1998). Beden eðitimi öðretmeni adaylarýnýn giriþ niteliklerinin öðrenme düzeyine etkisi. Gazi Üniversitesi Beden Eðitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 3 (3), Varol, S. R., Acar, M. F. & Gücü, H. K. (1996, Haziran). Profesyonel ve amatör futbolcularda wingate anaerobik güç testi ile sürat koþularý testlerinin karþýlaþtýrýlmasý. Ege Üniversitesi I. Futbol ve Bilim Kongresinde sunulan bildiri, Ýzmir. Karamýzrak, S. O., Ýþleðen, Ç., Varol, S. R., Taþkýran, Y., Yaman, Ç., Mutaf, I., & Akgün, N. (1996). Evaluation of iron metabolism indices and their relation with physical work capacity in athletes. British Journal of Sports Medicine, 30, Varol, S. R. (1995). Beden eðitimi öðretmenliði bölümü öðrencilerinin giriþ davranýþlarý ile baþarýlarý arasýndaki iliþki. Performans, 1 (4), Varol, S. R., Aktuðlu, K. &. Önçað, H. (1995, August). Orthopedic injuries in highrisk sports. Paper presented at the International Conference on Physical Education and Sports of Children and Youth. Conference Proceedings. Bratislava.

4 Ýzmir Ýlinde Çeþitli Kurumlarda Görev Yapan Öðretmenler ile Öðretmen Adaylarýnýn Demokratik Tutumlarý Üzerine Karþýlaþtýrmalý Bir Araþtýrma A. Seda SARACALOÐLU, Ýlke EVÝN, S. Rana VAROL Bireylerin geliþimini ve toplumsallaþmasýný etkileyen en önemli kurumlar aile ve okuldur. Bireyler, içinde yaþadýklarý toplumun dünya görüþünü, i- nançlarýný, duygusal eðilimlerini, kýsaca kültürünü, ailede kazanmaya baþlamakta ve bu kültürel deðerleri yapýlandýrmayý okulda sürdürmektedir (Büyükkaragöz, 1990a, 1990b; Gözütok, 1995; Karakütük, 2001). Eðitim sistemlerinin en önemli iþlevlerinden birisi, bireyleri demokrat o- larak yetiþtirmektir. Demokrasi, çoðunluðun politika oluþturma, azýnlýðýn katýlma ve eleþtirebilme haklarýnýn bulunduðu, insan hak ve özgürlüklerine dayalý bir yaþayýþ ve yönetim biçimidir (Gömleksiz, 1988). Baþka bir anlatýmla, demokrasi, demokrat insanlardan oluþan toplumlarýn rejimidir. Demokrasi ancak demokrasiyi davranýþ biçimi olarak özümsemiþ ve demokrasi ilkelerini yaþama uygulayabilmiþ insanlardan oluþan toplumlarda yaþamakta ve geliþmektedir. Bu anlamda, demokrasiyi yaþatma, demokratik deðerleri benimsemiþ bireyleri yetiþtirmekle, baþka bir ifadeyle, demokrasi eðitimiyle mümkün olabilecektir (Gömleksiz, 1988; Lesko, 2002, Rainer & Guyton, 1999). Birçok eðitimci, demokratik kuramlar, deðerler ve inançlar ile eðitim arasýnda doðrudan bir iliþki kurmaktadýr. Goodlad (1997) sosyal ve siyasî demokraside eðitim konusunu tartýþmakta ve eðitimle demokrasinin birbiriyle çok sýký baðlantýlý olduðunu ileri sürmektedir. Demokrasi eðitimi, demokratik tutum ve davranýþlarý benimseyen, baðýmsýz, araþtýrýcý, iyi iliþkiler kurabilen, saygýlý, kendi kararlarýný kendi verebilen demokrat insanlarý yetiþtirmeyi amaçlamaktadýr (Karasar, 1979). Gözütok (1995) da demokrasi eðitiminin, bireyleri insan hak ve özgürlüklerini bilen, benimseyen, saygý duyan ve savunan etkin yurttaþlar hâline getirmeyi hedeflediðini ifade etmektedir. Roche (1996), demokrasinin önemli unsurlarýný; kiþisel anlam, sahiplik (günlük kararlarýn ve daha ö- nemlilerinin alýnma süreçlerine aktif katýlým), güç ve kontrol, nüfuz ve karar verme biçiminde tanýmlamaktadýr. Demokrasinin eþitlik, özgürlük,

5 SARACALOÐLU, EVÝN, VAROL / Ýzmir Ýlinde Çeþitli Kurumlarda Görev Yapan Öðretmenler lâiklik, adalet, hümanizm, hoþgörü, sevgi, saygý, katýlýmcýlýk (çoðulculuk), insan haklarý, diyalog / iletiþim, barýþ gibi kavramlarla yüklü olmasý nedeniyle bu kavramlarýn kazandýrýlabilmesi aile ve okulda demokratik ortamlarýn sunulmasý ile mümkündür (Kale, 1998, s. 673, 678). Demokratik eðitimin amacý; bireylerin, eþit ve insanlýða yakýþan bir toplum oluþturulmasýna katkýda bulunabilecek insanlar olabilmeleri için gerekli yetenek ve tutumlarý geliþtirmelerine yardým edecek bir süreç içerisine çekebilmektir. Kuþkusuz eðitim, toplum kültürünü yansýtma iþlevini yerine getirirken tüm deðerlerle birlikte demokrasi kültürünü de bireylere kazandýrmaktadýr. Eðitim sistemi, bu görevlerini kurumlar, programlar ve öðretmenler aracýlýðýyla gerçekleþtirmektedir. Nitekim yasalar, ilkeler ve yönetmelikler, eðitim programlarýnda demokrasi eðitimine yer verilmesini zorunlu kýlmaktadýr. Bireyin her düzeydeki eðitim programý çerçevesinde demokrasi kültürünü benimseyebilmesi için demokratik yaþam biçimini özümsemesi gerekmektedir. Demokrasinin eðitim kurumlarýnda bir yaþam biçimi olmasý ise okul, yönetici, öðretmen, öðrenci, veli ve çevre arasýndaki iliþkilerin insan haklarýna ve demokrasi ilkelerine uygun olarak iþlemesiyle mümkündür (Bilgen, 1994; Büyükkaragöz, 1990b; 1994; Gözütok, 1995; Ogundare, 1993; Pritchard, 1991; Saracaloðlu, 1997). Eðitim sürecinde özellikle sýnýf etkinliklerinde öðretmenlerin öz geçmiþi, i- nançlarý, idealleri, tutumlarý ve davranýþlarý öðrencilerin davranýþlarýný etkilemektedir (Brophy & Good, 1986; Dickinson, 1990; Gözütok, 1995; Saracaloðlu, 1992; Varýþ, 1975). Bu anlamda öðretmen davranýþlarý, eðitim süreci sonunda kazanýlacak öðrenci davranýþlarýnýn belirleyicisidir. Bireye çaðdaþ, bilimsel, demokratik düþünme gücünü kazandýrma, sorumluluk üstlenme, sorunlara çok boyutlu bakabilme, karþý görüþte mantýk arama, uzlaþtýrýcý ve hoþgörülü özellikler kazandýrabilmenin ön koþulu, eðitim sisteminin demokratikleþtirilmesidir (Celep, 1995, s ). Beyer (1996) de, sadece demokratik yapýya deðil eleþtirel düþünmeye, deðer yargýlarýnýn tartýþýlmasý ve yansýtýlmasýna, farklý görüþlerin ifade edilmesine de önem verilmesi gerektiðini ileri sürmektedir. Sehr (1997) sosyalleþmenin bir süreç olarak önemini ve demokraside katýlýmýn gerekliliðini vurgulamaktadýr. O- kul, öðrencilerin kendi kendilerini eðitir duruma geldikleri ve kendi öðrenmelerini kontrol ettikleri bir demokrasi modelidir. Öðretmenler ve öðrenciler okuldaki karar alma süreçlerine katýlmaktadýr. Öðrenme ortamýnda, öðrencinin öðrenme etkinliðini sýnýrlayan, yeteneklerinin geliþtirilmesini engelleyen, öðretmen otoritesinin hâkim olduðu bir okulda, öðrencide demokratik davranýþlar geliþemez (Celep, 1995, s ). Bu nedenle, öðretmenin öðrenciye demokratik anlayýþ, tutum ve idealleri benimsetebilmesi, söz konusu deðerleri kendi yaþamýnýn ayrýlmaz bir boyutu hâline getirmiþ olmasýyla mümkündür. Baþka bir anlatým-

6 340 KURAM VE UYGULAMADA EÐÝTÝM BÝLÝMLERÝ la, öðretmenin demokratik tutumlarý, demokratik bir toplum ve yaþam i- çin ön koþul niteliðindedir (Saracaloðlu, 1997). Demokratik tutum, bireyi belli insanlar, nesneler ve durumlar karþýsýnda, demokrasi ilkeleri doðrultusunda belli davranýþlar göstermeye iten öðrenilmiþ eðilimler biçiminde tanýmlanabilir (Gömleksiz, 1994b, s. 477). Demokratik bir sýnýf ortamý, hem öðrenci baþarýsýný hem de öðrencilerde demokratik tutum ve davranýþlarýn geliþtirilmesini etkileyen en ö- nemli faktördür. Nitekim yapýlan çalýþmalarda, öðrencilerin demokratik tutum ve davranýþlarý ile iliþkili bulunan temel etkenlerin; sýnýf ortamý, okul etkinliklerine öðrencilerin katýlýmý ve okul atmosferi olduðu ifade edilmektedir (Bilgen, 1994; Binbaþýoðlu, 2000; Karakütük, 2001; Kýncal, 2000). Kýsakürek (1985, s ) tarafýndan yapýlan bir araþtýrmada da karþýlaþýlan sorunlarý ve sorulan sorularý anlayýþla karþýlama, derse iliþkin konularda öðrencilerin fikirlerini alma, öðrencileri sýnýf içi çalýþmalara etkili bir biçimde katýlmaya teþvik etme, dersle ilgili etkinliklerin plânlanmasýna katýlma vb. özelliklerin sýnýf atmosferini olumlu etkilediði ifade edilmektedir. Bunun yaný sýra birçok araþtýrma sonucu; öðrencilerin demokratik tutum, davranýþ ve baþarýlarýný geliþtirmede sýnýf atmosferinin ve sýnýfta uygulanan öðretim yöntemlerinin önemini ortaya koymaktadýr. Nitekim, öðretim elemanlarýnýn genelde anlatým yöntemiyle ders iþledikleri, çaðdaþ öðretme yaklaþýmlarýnýn çok az kullanýldýðý (Büyükkaragöz, 1986; Kavak, 1986; Kayabaþý, 1992; Kýsakürek, 1976; Türkoðlu, 1988), öðretmen-öðrenci iliþkilerinin otoriter bir havada yürütüldüðü, öðretmen merkezli bir anlayýþýn egemen olduðu (Ertürk,1986, Tezcan, 1981), dolayýsýyla öðrencinin merkeze alýnmadýðý (Ertürk,1986), ilköðretim öðretmenlerinin demokratik deðerleri kazandýrma konusunda yeterli çaba göstermedikleri (Kýncal, 2000), öðretim elemanlarý ve öðrencilerin, demokrasi ilkelerine oldukça yüksek düzeyde katýlmalarýna karþýn, bu ilkelere uygun davranýþlarý sýnýf içinde yeterince gösteremedikleri, birbirlerinin davranýþlarýný deðerlendirmeleri arasýnda anlamlý farklar olduðu, öðretmen ve öðrencilerin kendi düþünceleri ile tutarlý davranmadýklarý (Gömleksiz, 1988), öðretmen ve yöneticilerin eðitim sisteminin demokratik olmadýðý (Gök & Okçabol, 1998, s ), nesnelliði, bilimselliði ve eleþtirel düþünmeyi yeterice geliþtiremediði, ülkemizde düþünce özgürlüðünün sýnýrlý olduðu kanýsýný taþýdýklarý (Özgen, 1995, s.167, 203), öðrencileri ilgilendiren konularda öðrencilerin görüþlerinin alýnmadýðý (Kýsakürek, 1985; Oður, 1999), yöneticilerin yönetim süreçlerinin tüm boyutlarýnda kendilerini demokratik olarak algýlarken, öðretmenlerin yöneticilerin ilgili süreçlere yönelik davranýþlarýný otokratik olarak deðerlendirdikleri (Oður, 1999, s ), lise müdürlerinin (Bilgen, 1994, s ) demokra-

7 SARACALOÐLU, EVÝN, VAROL / Ýzmir Ýlinde Çeþitli Kurumlarda Görev Yapan Öðretmenler tik insanlarýn yetiþtirilmesinde öðrenim hakký, öðrenci merkezli eðitim, baþarýnýn bireye baðýmlýlýðý, eðitim programýný (dersleri) seçme hakký, ölçme deðerlendirme sistemi, kredi transferi ile sevgi ve saygý yaptýrýmý, yatay-dikey geçiþ, bütün derslerin seçmeli olmasý gibi konularýn etkili olduðu hususuna çoðunlukla katýldýklarý; kubaþýk öðrenme yöntemlerinin uygulandýðý araþtýrmalarda, demokratik tutum ve davranýþlarýný o- lumlu etkilediði (Bricker, 1989; Debolt, 1994; Gömleksiz, 1988; 1993, 1994b) bulunmuþtur. Söz konusu yöntemin, öðrenci iliþkilerini yoðunlaþtýrmasý, ortak amaç doðrultusunda birlikte çalýþmalarýný, düþüncelerini özgürce ifade etmelerini, sorumluluk ve benlik saygýsýný geliþtirdiði, öðretmen ve arkadaþlarý ile yardýmlaþmalarýný saðlamasý nedeniyle demokratik sýnýf atmosferinin oluþmasýna katkýda bulunduðu ve demokratik sýnýf ortamýnýn yapýlandýrýlmasýnda kubaþýk öðrenme yönteminin oldukça etkili olduðu ifade edilmektedir (Gömleksiz, 1993, s ). Ancak ayný araþtýrmacý tarafýndan gerçekleþtirilen bir diðer çalýþmada bir yýl sonra demokratik tutumlarda düþme (Gömleksiz, 1994a) olduðu saptanmýþtýr. Okul, eðitim programlarý çerçevesinde bazý sosyal içerikli derslerle demokratikleþme sürecinin kuramsal boyutunu öðrencilere kazandýrmak durumundadýr. Kuramsal ve uygulamalý dersler, bu derslerin iþlenmesinde seçilen yöntemler ve sýnýf atmosferi demokratikleþmede son derece önemli iþlevlere sahiptir (Saracaloðlu, 1997). Demokratik eðitim sistemi, bireyde kalýplanmýþ davranýþ oluþturma, ezbere dayalý ve empoze edilmiþ bilgiler sunma yerine yaratýcý düþünme ve sorun çözmeye dayalý öðrenmelere olanak verme ve öðrendiklerini yorumlayabilen, saplantýlarý olmayan bireyler yetiþtirme temeline dayalýdýr (Celep, 1995). Ayrýca birlikte çalýþma, problem çözme, tartýþma yöntemleri sorumluluk duygusunu geliþtirmekte; katýlma, hoþgörü, baþkalarýna saygý ve uzlaþma davranýþlarýnýn geliþimine de katký saðlamaktadýr (Gözütok, 1995). Öðrenci odaklý yaklaþýmlar, öðrencilerin plânlama ve uygulamaya katýlýmýný gerektirmesi nedeniyle çocuk ve gençlerde birbirlerine karþý saygýlý ve anlayýþlý olma, kurallara uyma, iþ birliði yapma, baðýmsýz davranma, kendini disipline etme vb. özellikleri de geliþtirmektedir. Bunun yaný sýra sorumluluk duygusu, hoþgörü, yeniliklere açýk olma ve araþtýrma süreçlerinde yetiþmiþ olma gibi özellikleri de kazandýrmaktadýr (Saracaloðlu, 2001). Nitekim Apple ve Bean (1995) de bilinçli ve eleþtirel katýlýmý savunmakta, demokratik okulu; öðretmenlerin ve öðrencilerin iþ birliði içerisinde plân yaptýklarý, karar aldýklarý, öðrenme topluluklarý oluþturduklarý, farklý ve çeþitli bakýþ açýlarýna sahip olduklarý, sosyal adaletin var olduðu bir yer olarak tanýmlamaktadýr.

8 342 KURAM VE UYGULAMADA EÐÝTÝM BÝLÝMLERÝ Ertürk (1993) öðrencilerin demokrasiyi yaþayarak yetiþmelerini saðlamak için bir öðretmenin nasýl davranmasý gerektiðini sýralamýþtýr. Buna göre öðretmen, öðrencilerin sýnýftaki etkinlikleri paylaþmalarýna izin vermeli, öðrencilere kendi kararlarýný kendilerinin vermeleri için olanaklar hazýrlamalý, onlara nasýl davranacaklarýný söylemek yerine, kendi düþüncelerini oluþturma fýrsatý saðlamalý, öðrencilerin yeteneklerini ortaya çýkarmalarý, geliþtirmeleri ve yararlanmalarý için olanaklar sunmalý, sýnýf içi ve dýþý etkinliklerde, öðrenci katýlýmýný özendirme yoluyla, onlarýn grupça çalýþmalarý özendirilmelidir. Ne var ki öðretmenlerin demokratik yaþamýn sorumluluklarýný, öðrencilerine öðretebilecek düzeyde bilmediklerinden yakýnýlmaktadýr ve öðretmen eðitim programlarýnda öðretmenleri; meslektaþlarýyla, okul yöneticileriyle, velilerle ve sivil toplum örgütlerinin liderleriyle birlikte çalýþarak okulu nasýl sürekli yenileyebilecekleri konularýna yer verilmesi önerilmektedir (Edmundson, 1995, s. 4-5). Bu nedenle öðretmenlerin demokratik sýnýflar için eðitilmeleri gerektiði savunulmakta ve demokratik bir sýnýfýn geliþtirilebilmesi için öncelikle öðretmenlerin demokratik uygulamalarda yer almasý gereði ortaya konmaktadýr (Clark, Hong & Schoeppach 1996; Fullan & Hargreaves, 1996; Glickman, 1998; Goodlad, 1991; National Commission on Teching and America s Future, 1996; Russell, 1997). Rolhesier ve Glickman (1995) da okullarýn, öðretmenlerin demokratik süreçleri yaþadýklarý yerler ve öðretmen eðitimi programlarýnýn da demokrasi uygulamalarýnýn örnek alanlarý olarak düzenlenmesi gerektiðini vurgulamaktadýrlar. Beyer (1996), demokratik öðretmen eðitiminin duraðanlýktan çok sosyal adaleti, sessizlikten ve ayrýmcýlýktan çok katýlýmcýlýðý, özgürlüðü ve eþitliði amaçlayan eðitim uygulamalarý oluþturarak mevcut e- ðitsel ve sosyal koþullarýn ötesine geçmesi gerektiðini; öðretim programýnýn, deðerlendirmede yeni yaklaþýmlarýn gerekli alternatiflerini sunan bir deðer olarak görülmesinin bir zorunluluk olduðunu ifade etmektedir. Demokratik öðretmen eðitimi araþtýrmalarýnda öne çýkan iki önemli unsur bulunmaktadýr. Ýlki, eðitim kurumlarýnda çalýþan öðretmenlerin demokratik eðitim becerilerinin hizmet içi eðitim çerçevesinde kazandýrýlmasýdýr. Ýkinci unsur ise öðretmen adaylarýnda demokratik eðitim becerilerinin ders içi ve ders dýþý etkinlikler ile geliþtirilebileceði hususudur. Özetle, demokratik öðretmen eðitiminin hizmet içi ve hizmet öncesi eðitim düzeylerinde oluþturulmasý gerekli görülmektedir (Rainer & Guyton, 1999). Bu baðlamda, gelecekte eðitim sisteminde yerini alacak olan öðretmen adaylarýnýn ve sistemdeki öðretmenlerin demokratik tutumlarýnýn incelenmesi, demokrasi eðitimi açýsýndan önem taþýmaktadýr. Ülkemizde, öðretmen ve öðretmen adaylarýnýn demokratik tutumlarý (Büyükkaragöz, 1990a; Ertürk, 1986; Gözütok, 1995; Saracaloðlu, 1997;

9 SARACALOÐLU, EVÝN, VAROL / Ýzmir Ýlinde Çeþitli Kurumlarda Görev Yapan Öðretmenler Yýldýrým, 1994) ile demokratik sýnýf ortamý açýsýndan öðretim elemanlarý veya öðrenciler (Gömleksiz 1988; 1993; 1994a, 1994b) üzerinde bazý a- raþtýrmalar yapýlmýþtýr. Ancak, öðretmen adaylarý ve öðretmenlerin demokratik tutumlarýnýn incelendiði herhangi bir araþtýrmaya rastlanmamýþtýr. Söz konusu gereksinimden kaynaklanan bu araþtýrma, öðretmen yetiþtiren kurumlardaki mevcut durumu ortaya koymak, öðretmen adaylarýnýn ve öðretmenlerin demokratik tutum düzeylerini geliþtirmek amacýyla gerçekleþtirilmiþtir. Ayrýca adaylara, demokratik tutum ve davranýþlarý öðretmen yetiþtiren kurumlarda kazandýrma, sýnýf etkinliklerinde demokratik davranabilmeleri açýsýndan daha etkili olacaktýr. Bunun yaný sýra bu araþtýrmanýn program geliþtirmecilere, eðitimcilere, öðretmen adaylarýna, yurt içindeki ve dýþýndaki araþtýrmacýlara katký saðlayacaðý umulmaktadýr. Eldeki araþtýrmanýn temel amacý, üniversite öðrencilerinin ve çeþitli branþ öðretmenlerinin demokratik tutumlarýný belirlemektir. Duyuþsal özelliklerden yalnýzca tutumlar ile sýnýrlandýrýlan bu araþtýrmanýn amacýný gerçekleþtirebilmek amacýyla aþaðýdaki sorulara yanýt aranmýþtýr. Öðretmen adaylarýnýn demokratik tutumlarý öðrenim gördükleri kurumlara, cinsiyete, bölümlere, yaþ gruplarýna, ailelerinin yaþadýklarý yerleþim birimlerine, mezun olduklarý lise türüne, anne babalarýnýn eðitim düzeyine, mesleklerini sevme durumlarýna göre deðiþmekte midir? Öðretmenlerin demokratik tutumlarý görev yaptýklarý kuruma, cinsiyete, branþlarýna, kýdemlerine, mezun olduklarý kurumlara, branþlarýndan memnun olma durumlarýna, çalýþtýklarý kurumdan memnun olma durumlarýna göre deðiþmekte midir? Öðretmenlerin demokratik tutum puanlarý ile öðretmen adaylarýnýn demokratik tutum puanlarý arasýnda anlamlý bir farklýlýk var mýdýr? Yöntem Evren ve Örneklem Bu araþtýrmanýn evrenini çeþitli eðitim kurumlarýnda çalýþan genel kültür dersleri öðretmenleri ile Sýnýf Öðretmenliði Öðretmenlik Meslek Bilgisi Sertifika Programýna devam eden öðrenciler oluþturmaktadýr. Çalýþma evreni olarak ise Ýzmir ili seçilmiþtir. Tesadüfî örnekleme yöntemi kullanýlan bu araþtýrmada, uygulamalarýn yapýldýðý gün ve saatlerde ilgili kurumlarda bulunan öðrenci ve öðretmenler araþtýrmanýn örneklemini oluþturmuþtur. Ancak özellikle öðretmenlerden dönüt alma ve izleme çalýþmalarý çerçevesinde bazý zorluklar yaþanmýþtýr. Bununla birlikte, Ýzmir ilindeki çeþitli kurumlarda görev yapan öðretmenlerden 317, Dokuz Eylül ve Ege Ü- niversitelerindeki çeþitli bölümlerde öðrenim gören ve Ege Üniversitesi Öðretmenlik Meslek Bilgisi Sertifika Programýna devam eden öðretmen a-

10 344 KURAM VE UYGULAMADA EÐÝTÝM BÝLÝMLERÝ daylarýndan 768 olmak üzere toplam 1085 katýlýmcý araþtýrmanýn örnekleminde yer almýþtýr. Öðretmenlerin % 58,4 ü (n=185) bayan, % 41,6 sý (n=132) erkektir ve % 28,7 si (n=91) 20-30; % 38,2 si (n=121) 31-40; % 30,6 sý (n=97) ve % 2,5 i (n=8) 51 ve üzeri yaþ grubundadýr. Öðretmen adaylarýnýn ise, % 52,7 si bayan, % 47,3 ü erkektir ve % 18,1 i 18-20; % 60,02 si 21-23; % 21,88 i 24 ve üzeri yaþ grubundadýr. Veri Toplama Araçlarý Araþtýrmada, Tutum Araþtýrma Lâboratuvarý tarafýndan geliþtirilen Teacher Opinionaire on Democracy ölçeðinin G ve H formlarýndan oluþturulan ve Türkçe geçerlik güvenirlik çalýþmalarý Gözütok (1995) tarafýndan gerçekleþtirilen Demokratik Tutum Ölçeði kullanýlmýþtýr. Ölçek elli maddeden oluþmaktadýr ve güvenirlik katsayýsý 0,87 dir. Bu araþtýrmada ise güvenirlik katsayýsý öðretmenler için 0,81, öðrenciler için 0,84 ve toplam tepkiler 0,83 bulunmuþtur. Ayrýca araþtýrmacýlar tarafýndan geliþtirilen ve on beþ sorudan oluþan Kiþisel Bilgi Formu uygulanmýþtýr. Kiþisel Bilgi Formu, anne ve babalarýn eðitim düzeyi, ailenin yaþadýðý yerleþim birimi, mezun olunan lise türü, kýdem, branþ, meslekten/kurumdan memnun olma durumu gibi sorulardan oluþmaktadýr. Ölçekte otuz iki o- lumlu, on sekiz olumsuz madde yer almaktadýr. Ölçeðe katýlýyorum ve katýlmýyorum þeklinde yanýt verilmektedir. Olumlu ifadelerde katýlýyorum seçeneði 1, katýlmýyorum seçeneði 0; olumsuz ifadelerde ise tersi puanlama yapýlmýþtýr. Ölçek maddelerinin bazýlarý þunlardýr: Öðrenciler okulda yarýþma içinde olmalýdýrlar., Öðrencilerin ihtiyaç duymalarý hâlinde sýnýfý terk etmek için öðretmenden izin almalarý gerekir., Öðrenciler sevmedikleri öðretmenin dersini almaya zorlanmamalýdýr., Öðrencileri demokrasi uygulamalarý için yüreklendirmek öðretmenlerin en yüce görevidir., Okul yönetiminin aldýðý kararlarý deðiþtirmede öðrencilerin etkisi olmalýdýr., Eðitim politikalarý belirleme konusunda, öðretmen ve öðrenci görüþüne gerek duyulmadan karar alma uygulamasý sürdürülmelidir., Amaçlarý baþkalarý tarafýndan belirlenen bir insan köledir., Duygularýn eðitimi, düþüncelerin eðitimi kadar önemlidir., Ciddî davranýþ bozukluklarý, öðrencilerin yönetime katýlmalarýna izin verilen o- kullarda görülür. vb. Ölçekten en fazla elli puan alýnabilmektedir. Puanlarýn yüksek olmasý, demokratik tutumun olumlu olduðunu göstermektedir. Ýþlemler Araþtýrma verileri SPSS 11.0 paket programý ile deðerlendirilmiþtir. Çalýþmanýn amaçlarý doðrultusunda yüzde dökümleri alýnmýþ, F (ANO- VA), t testleri ile Scheffe ve Tukey HSD testleri uygulanmýþtýr. Araþtýr-

11 SARACALOÐLU, EVÝN, VAROL / Ýzmir Ýlinde Çeþitli Kurumlarda Görev Yapan Öðretmenler mada demokratik tutum puanlarý baðýmlý; öðretmen adaylarý için üniversite, fakülte, bölüm, cinsiyet, yaþ gruplarý, ailelerin yaþadýklarý yerleþim birimleri, mezun olunan lise türü, anne baba eðitim düzeyi, öðretmenliði sevme durumu baðýmsýz deðiþkenler olarak alýnmýþtýr. Öðretmenler için ise görev yaptýklarý kurum, cinsiyet, branþ, kýdem, mezun olduklarý kurum, branþ ve çalýþýlan kurumdan memnun olma durumlarý baðýmsýz deðiþkenler olarak belirlenmiþtir. Araþtýrmada önem düzeyi 0,05 olarak a- lýnmýþtýr. Araþtýrmanýn veri toplama süreci, izleme çalýþmalarý da dahil olmak üzere, Ocak-Haziran 2002 tarihleri arasýnda altý aylýk bir süre içerisinde gerçekleþtirilmiþtir. Bulgular Araþtýrmanýn ilk alt problemi, Öðretmen adaylarýnýn demokratik tutumlarý; öðrenim gördükleri kurumlara, cinsiyete, bölümlere, yaþ gruplarýna, ailelerinin yaþadýklarý yerleþim birimlerine, mezun olduklarý lise türüne, anne babalarýnýn eðitim düzeyine, mesleklerini sevme durumlarýna göre deðiþmekte midir? biçiminde ifade edilmiþtir. Öðrencilerin demokratik tutum puanlarý çeþitli deðiþkenlere göre tek yönlü varyans analizi ve t-testi ile incelenmiþ ve bulgular Tablo 1 de verilmiþtir. Tablo 1 Çeþitli Deðiþkenlere Göre Öðretmen Adaylarýnýn Demokratik Tutumlarý Kurum n x ss F Eðitim Fakültesi ,1495 4, ,844* Fen-Edebiyat Fakültesi ,6735 4,91563 Ýletiþim Fakültesi 75 39,2400 4,84584 Ýlâhiyat Fakültesi 56 30, ,82414 Beden Eðitimi ve Spor YO 91 36,2637 4,62802 Bölümler n x ss F Türkçe-Edebiyat 74 38,3649 5, ,596* Tarih- Coðrafya 53 39,2830 3,24853 Felsefe-Sosyoloji-Psikoloji 61 41,9672 3,96218 Yabancý Diller 70 38,5286 5,05254 Fizik-Kimya-Biyoloji ,8931 5,04480 Beden Eðitimi Öðretmenliði 91 36,2637 4,62802 Resim-Müzik Öðretmenliði 81 37,3333 4,74078 Sýnýf Öðretmenliði 76 38,4605 4,66888 Ýletiþim 75 39,2400 4,84584 Ýlâhiyat 56 30, ,83414 Cinsiyet n x ss t Bayan ,9630 4, ,813* Erkek ,2149 8,0781 * p<0,05

12 346 KURAM VE UYGULAMADA EÐÝTÝM BÝLÝMLERÝ Tablo 1 in devamý Çeþitli Deðiþkenlere Göre Öðretmen Adaylarýnýn Demokratik Tutumlarý Yaþ Gruplarý n x ss F ,5827 4, ,635* ,9935 5, ve üzeri ,0000 9,10024 Ailenin Yaþadýðý Yer. Birimi n x ss F Büyük kent ,9613 5, ,815* Kent ,1622 5,47978 Ýlçe ,9946 5,22379 Köy 84 34, ,35900 Mezun Olunan Lise Türü n x ss F Akademik Lise ,8440 5, ,655* Meslekî Teknik Lise , ,37736 Anadolu Lisesi ,8400 4,40381 Özel Lise 41 40,9512 3,66709 Anne Eðitim Düzeyi n x ss F Okumaz Yazmaz 82 35, , ,195* Okur Yazar 61 37,5246 7,31347 Ýlkokul ,1117 5,28353 Ortaokul 96 36,8542 7,14803 Lise ,2843 4,31754 Fakülte/Yüksek Okul 78 38,4103 5,39706 Baba Eðitim Düzeyi n x ss F Ýlkokul ,2795 7, ,561* Ortaokul ,3429 5,78929 Lise ,3765 6,08806 Fakülte/Yüksek Okul ,8713 4,49521 Mesleklerini Sevme Durumu n x ss F Memnun ,0019 5, ,022* Kýsmen Memnun ,0900 7,95729 Memnun Deðil 34 35,7353 8,65608 * p<0,05 Tablo 1 de görüldüðü gibi, öðrencilerin demokratik tutumlarý fakültelere göre 0,05 düzeyinde anlamlý bir biçimde farklýlaþmaktadýr. Buna göre, en yüksek demokratik tutum puanlarýna Ýletiþim Fakültesi öðrencileri sahipken, en düþük puanlarý Ýlâhiyat Fakültesi öðrencileri elde etmiþlerdir. Farklýlaþan gruplarý belirleyebilmek amacýyla Tukey HSD testi uygulanmýþtýr. Buna göre deðiþim, Ýlâhiyat Fakültesi ile bütün gruplar arasýndadýr. Ayrýca Beden Eðitimi ve Spor Yüksek Okulu ile Fen-Edebiyat Fakültesi ve Ýletiþim Fakültesi arasýnda da farklýlýk bulunmaktadýr. Bu durumda en düþük demokratik tutuma Ýlâhiyat Fakültesi öðrencilerinin sahip olduðu ve diðer gruplarýn demokratik tutum puanlarýnýn olumlu düzeyde olduðu görülmektedir.

13 SARACALOÐLU, EVÝN, VAROL / Ýzmir Ýlinde Çeþitli Kurumlarda Görev Yapan Öðretmenler Öðrencilerin demokratik tutum puanlarý, okuduklarý bölümlere göre istatistiksel olarak anlamlý bir deðiþim göstermektedir. Deðiþimi oluþturan gruplarý belirleyebilmek için verilere Scheffe testi uygulanmýþ, Felsefe- Sosyoloji-Psikoloji grubu ve Ýlâhiyat Fakültesi öðrencileri ile diðer gruplarýn tümü arasýnda farklýlaþma olduðu saptanmýþtýr. Ayrýca, Basýn Yayýn ve Halkla Ýliþkiler/ Radyo-TV bölümü ile Fizik-Kimya-Biyoloji, Beden Eðitimi ve Resim-Müzik Öðretmenliði; Beden Eðitim Öðretmenliði ile Türkçe-Edebiyat, Tarih-Coðrafya, Yabancý Diller ve Sýnýf Öðretmenliði; Tarih-Coðrafya ile Fizik-Kimya-Biyoloji bölümleri arasýnda da anlamlý farklýlýk bulunmaktadýr. Öðrencilerin demokratik tutum puanlarý, cinsiyete göre istatistiksel olarak 0,05 düzeyinde anlamlý bir biçimde deðiþmektedir. Bu durum bayanlar lehinedir. Baþka bir anlatýmla, bayan öðrencilerin demokratik tutum puanlarý erkek katýlýmcýlardan daha yüksektir. Buna göre, bayan öðrencilerin demokratik tutumlarý, erkek katýlýmcýlardan daha olumlu bulunmuþtur. Demokratik tutum puanlarý yaþa göre irdelendiðinde, Tablo 1 de verildiði üzere, istatistiksel açýdan anlamlý bir deðiþime yol açtýðý anlaþýlmaktadýr. Farklýlýk yaþ grubundaki öðretmen adaylarý ile 24 ve üzeri yaþ grubundakiler arasýndadýr. Buna göre yaþ grubundaki öðrencilerin demokratik tutumlarýnýn daha olumlu olduðu görülmektedir. Öðretmen adaylarýnýn demokratik tutumlarý, ailelerinin yaþadýklarý yerleþim birimine göre 0,001 düzeyinde farklýlaþmaktadýr. Ailesi kentte yaþayan öðretmen adaylarýnýn demokratik tutum puanlarýnýn en yüksek, ailesi köyde yaþayan katýlýmcýlarýn ise en düþük olduðu görülmektedir. Tablo 1 den anlaþýlabileceði gibi, mezun olunan lise türüne göre öðrencilerin demokratik tutum puanlarý istatistiksel bir farklýlýk göstermektedir. Deðiþimi oluþturan gruplarý belirleyebilmek için verilere Scheffe testi uygulanmýþ, meslekî teknik lise mezunlarý ile diðer tüm liseler ve özel lise mezunlarý ile akademik lise mezunlarý arasýnda farklýlaþma olduðu saptanmýþtýr. Buna göre, özel lise mezunu öðrencilerin demokratik tutumlarý en yüksek, meslekî teknik lise mezunu öðrencilerin ise en düþük düzeydedir. Demokratik tutum puanlarý anne eðitimine göre irdelendiðinde, istatistiksel açýdan 0,001 düzeyinde anlamlý bir deðiþim yarattýðý anlaþýlmaktadýr. En düþük tutum puanlarý, okuryazar olmayan ve ortaokul mezunu anne çocuklarýnda, en yüksek puanlar ise üniversite mezunu anneleri olanlardadýr. Scheffe testine göre, okuryazar olmayan anneler ile ortaokul dýþýndaki tüm eðitim düzeyleri arasýnda fark bulunmaktadýr. Tablo 1 de verildiði üzere, anne eðitimi yükseldikçe demokratik tutum puanlarý da artmaktadýr. Demokratik tutum puanlarý baba eðitimi açýsýndan incelendiðinde, istatistiksel açýdan 0,05 düzeyinde anlamlý bir deðiþim olduðu saptanmýþtýr.

14 348 KURAM VE UYGULAMADA EÐÝTÝM BÝLÝMLERÝ Tablo 1 e göre, en yüksek demokratik tutumlara babalarý üniversite eðitimi almýþ gençler, en düþük puanlara ise babalarý ilkokul mezunu olan öðrenciler sahiptir. Nitekim Scheffe testi sonucu da babalarý lise ve üniversite mezunu ile ilkokul mezunu olanlar arasýnda anlamlý bir deðiþme bulunduðunu ortaya koymaktadýr. Gençlerin öðretmenlik mesleðini sevme/sevmeme durumlarýna göre de demokratik tutumlarý incelenmiþ ve Tablo 1 de verildiði gibi, gruplar a- rasýnda istatistiksel açýdan 0,05 düzeyinde anlamlý bir farklýlýk olduðu belirlenmiþtir. Buna göre, en yüksek tutum puanlarýna mesleði seven, en düþük tutum puanlarýna ise mesleði sevmeyen katýlýmcýlar sahiptir. Scheffe sonucu da, deðiþimin söz konusu gruplar arasýnda olduðunu ortaya koymaktadýr. Bu durum, mesleði seven gençlerin olumlu tutuma sahip olmalarý nedeniyle öðrenme-öðretme süreçlerindeki davranýþlarýnýn da daha demokratik olacaðýný düþündürmektedir. Birinci alt probleme iliþkin bulgular birlikte deðerlendirildiðinde, öðretmen adaylarýnýn demokratik tutumlarýnýn genel anlamda olumlu olduðu ve tüm baðýmsýz deðiþkenlere göre farklýlaþtýðý söylenebilir. Araþtýrmanýn ikinci alt problemi, Öðretmenlerin demokratik tutumlarý; görev yaptýklarý kuruma, cinsiyete, branþlarýna, kýdemlerine, mezun olduklarý kurumlara, branþlarýndan memnun olma durumlarýna, çalýþtýklarý kurumdan memnun olma durumlarýna göre deðiþmekte midir? biçiminde ifade edilmiþtir Öðretmenlerin demokratik tutum puanlarý çeþitli deðiþkenlere göre tek yönlü varyans analizi ve t-testi ile incelenmiþ ve bulgular Tablo 2 de verilmiþtir. Tablo 2 Çeþitli Deðiþkenlere Göre Öðretmenlerin Demokratik Tutumlarý Kurum n x ss F Ýlköðretim Okulu ,3380 5, ,809 Özel Okul 38 36,3421 6,14367 Akademik Lise 98 35,0714 7,89917 Askerî Lise 18 34,9444 3,78032 Meslek Lisesi 21 36,4286 5,32514 Cinsiyet n x ss t Bayan ,6108 6, ,896 Erkek ,2424 5,11266 Branþ n x ss F Okulöncesi-Ýlköðretim 78 36,3462 5, ,533 Tarih-Coðrafya 37 36,8199 7,62080 Matematik-Fen-Fizik 45 35,7556 5,62121 Müzik-Beden Eð.-Resim 59 35,6780 4,84747 Yabancý Dil 34 35,1471 7,36960 Din Kültürü 14 33,7143 3,72989 Meslek dersleri 15 35,8667 5,52742 Türkçe-Edebiyat 35 35,7714 8,48558

15 SARACALOÐLU, EVÝN, VAROL / Ýzmir Ýlinde Çeþitli Kurumlarda Görev Yapan Öðretmenler Tablo 2 nin devamý Çeþitli Deðiþkenlere Göre Öðretmenlerin Demokratik Tutumlarý Kýdem n x ss F ,4324 6, , ,7750 3, ,8696 8, ,2239 4, ,1136 5, ve üzeri 23 35,5217 5,52572 Mezun Olunan Kurum n x ss F Eðitim Fakültesi ,8014 6, ,556 Fen Edebiyat Fak ,0213 7,35878 BESYO 30 37,1000 4,05437 Eðitim Enstitüsü 58 36,1724 5,95049 Ýlâhiyat 41 35,7805 4,30414 Branþtan Memnun Olma n x ss F Memnun ,7092 6, ,984 Kýsmen Memnun 24 36,9167 5,08977 Memnun Deðil 11 37,8182 4,40041 Kurumdan Memnun Olma n x ss F Memnun ,0459 4, ,485 Kýsmen Memnun 83 35,6747 7,84936 Memnun Deðil 16 34, ,15329 Tablo 2 de görüldüðü üzere, öðretmenlerin demokratik tutumlarý; görev yaptýklarý kurum, cinsiyet, branþ, kýdem, mezun olduklarý kurum, branþtan ve çalýþtýklarý kurumdan memnun olma durumlarý açýsýndan istatistiksel olarak anlamlý bir farklýlýk göstermemektedir. Buna göre, demokratik tutumlarýn eldeki araþtýrmanýn baðýmsýz deðiþkenleri açýsýndan anlamlý bir deðiþim göstermediði saptanmýþtýr. Araþtýrmanýn üçüncü alt problemi, Öðretmenlerin demokratik tutum puanlarý ile öðretmen adaylarýnýn demokratik tutum puanlarý arasýnda anlamlý bir farklýlýk var mýdýr? biçiminde ifade edilmiþtir. Öðretmen ve öðretmen adaylarýnýn demokratik tutum puanlarý t-testi ile incelenmiþ ve bulgular Tablo 3 te verilmiþtir. Tablo 3 Öðretmen ve Öðretmen Adaylarýnýn Demokratik Tutumlarýna Ýliþkin t Testi Sonuçlarý Gruplar n x ss t Öðretmen ,8738 6, ,188* Öðretmen Adayý ,6641 6,49153 * p <0,01 Tablo 3 te de görüldüðü üzere, demokratik tutum puanlarý açýsýndan öðretmen ve öðretmen adaylarý arasýnda istatistiksel olarak 0,05 düzeyinde anlamlý bir fark olduðu anlaþýlmaktadýr (t=-4,188, p<0,000). Bu du-

16 350 KURAM VE UYGULAMADA EÐÝTÝM BÝLÝMLERÝ rum, öðretmen adaylarý lehinedir. Baþka bir anlatýmla, öðrencilerin demokratik tutumlarý öðretmenlerden anlamlý düzeyde yüksektir. Tartýþma Eldeki araþtýrma bulgularýna göre, öðretmen adaylarýnýn demokratik tutumlarý, öðrenim gördükleri kurumlara, cinsiyete, bölümlere, yaþ gruplarýna, ailelerinin yaþadýklarý yerleþim birimlerine, mezun olduklarý lise türüne, anne babalarýnýn eðitim düzeyine ve mesleklerini sevme durumlarýna göre istatistiksel olarak farklýlaþmaktadýr. Öðrencilerin demokratik tutumlarýnýn fakültelere göre istatistiksel olarak anlamlý bir biçimde farklýlaþtýðý Tablo 1 de verilmiþtir. Buna göre, en yüksek demokratik tutum düzeyine Ýletiþim Fakültesi öðrencileri sahipken, en düþük demokratik tutum düzeyine de Ýlâhiyat Fakültesi öðrencilerinin sahip olduðu görülmektedir. Buna göre, diðer gruplarýn demokratik tutumlarýnýn olumlu düzeyde olduðu ve en düþük demokratik tutuma ise Ýlâhiyat Fakültesi öðrencilerinin sahip olduðu söylenebilir. Saracaloðlu (1997) tarafýndan beden eðitimi öðretmeni adaylarý ile Edebiyat Fakültesi öðrencilerinin demokratik tutumlarýný irdeleyen araþtýrmada da söz konusu gençlerin demokratik tutumlarýnýn oldukça olumlu olduðu ortaya konulmaktadýr. Bu baðlamda, her iki araþtýrma sonuçlarýnýn birbirini desteklediði söylenebilir. Ýlâhiyat Fakültesi öðrencilerinin en düþük tutum puanlarýna sahip bulunmalarý, daha ataerkil bir aile yapýsýna sahip olmalarýndan kaynaklanabileceði gibi, otokratik kiþilik özelliklerini taþýmalarýndan ya da sosyal etkileþimlere fazla katýlmamalarýndan olabilir. Ýletiþim Fakültesi öðrencilerinin en yüksek demokratik puanlarý elde etmiþ olmalarý, alanýn doðasý gereði iletiþim becerilerinin dolayýsýyla açýklýk, iþ birliði, saygý ve birlikte çalýþma becerilerinin geliþmiþ olmasýndan kaynaklanabilir. Tablo 1 de demokratik tutumlarýn öðrenim görülen bölümlere göre farklýlaþtýðý verilmiþtir. Bu bulgular, Gözütok (1995) tarafýndan gerçekleþtirilen araþtýrma bulgularý ile desteklenmekteyse de branþlar açýsýndan çeliþkili görünmektedir. Söz konusu araþtýrmada beden eðitimi, resim ve müzik öðretmenlerinin tutumlarý, sosyoloji, psikoloji ve felsefe öðretmenlerinden daha olumlu bulunmuþtur. Bu durum, öðrencilerin bölümlerindeki atmosferin, okullardaki ortamdan daha demokratik olmasýna baðlanabilir. Ayrýca araþtýrmada üç branþýn birlikte ele alýnmasý, beden eðitimi öðretmenlerinin tutum puanlarýnýn felsefe grubu öðretmenlerinden daha yüksek bulunmasýnýn nedeni olabilir. Bununla birlikte, ayný araþtýrmada öðretmen adaylarýnýn demokratik tutum puanlarýnýn, sistemde çalýþan öðretmenlerden daha yüksek, dolayýsýyla tutumlarýnýn daha olumlu bulunmasý da eldeki araþtýrmayý destekler niteliktedir. Baþka bir araþtýrmada (Saracaloðlu, 1997) ise

17 SARACALOÐLU, EVÝN, VAROL / Ýzmir Ýlinde Çeþitli Kurumlarda Görev Yapan Öðretmenler sosyoloji ve beden eðitimi öðretmenliði bölümleri öðrencilerinin en yüksek, tarih bölümünden katýlýmcýlarýn ise en düþük tutum düzeyine sahip olduðu saptanmýþtýr. Söz konusu bulgu, eldeki araþtýrma ile Sosyoloji Bölümü açýsýndan paralel iken, Tarih ve Beden Eðitimi Öðretmenliði Bölümleri a- çýsýndan çeliþkili görünmektedir. Bu durum, Tarih ve Coðrafya Bölümlerinin birlikte deðerlendirilmiþ dolayýsýyla Coðrafya Bölümü öðrencilerinin tutum düzeylerinin daha yüksek olmasýndan kaynaklanabilir. Eldeki araþtýrmada, beden eðitimi öðretmeni adaylarýnýn demokratik tutum düzeylerinin düþük bulunmasýnýn nedeni ise örneklem grubunun yapýsýndan, kýrsal yerleþim birimlerinden gelen ve daha büyük yaþ grubundaki gençlerin çoðunlukta olmasýndan kaynaklanabilir. Eldeki araþtýrma bulgularý, bayan öðrencilerin daha demokratik tutuma sahip olduklarýný göstermektedir. Bu bulgu, Gözütok (1995) ve Büyükkaragöz (1990a) tarafýndan gerçekleþtirilen araþtýrma bulgularý ile paralel bulunmamýþtýr. Her iki araþtýrmada da bayan ve erkek öðretmenlerin demokratik tutumlarýnýn farklýlaþmadýðý, birbirine benzer nitelikte olduðu saptanmýþtýr. Ancak öðretmen adaylarýnýn sistemdeki öðretmenlerden daha demokratik tutum taþýdýðý yönündeki araþtýrma bulgusu (Gözütok, 1995), gençlerin demokratik hak ve özgürlükler konusunda bilinçlendiðini ve özellikle kýz öðrencilerin bu konuda daha duyarlý olduklarýný, politik yaþam ile demokratik hak ve özgürlüklere daha çok ilgi duyduklarýný düþündürmektedir. Nitekim Büyükkaragöz (1990a) tarafýndan yapýlan araþtýrmada liseli kýzlarýn demokratik tutum ve davranýþlarý erkek öðrencilerden daha olumlu bulunmuþtur. Araþtýrmacý, erkek öðrencilerin benimsedikleri otoriter tutumu cinsiyetlerinin bir gereði olarak görebileceklerine, çevrenin ve okullardaki disiplin ortamý ile otoriter davranýþ kalýplarýnýn erkek öðrencileri daha çok etkileyebileceðine, özellikle kültürel yapýmýzda mevcut olan sert erkek ve sert baba imajýna baðlamýþtýr. Ayrýca, Saracaloðlu (1997) tarafýndan yapýlan çalýþmada bayan katýlýmcýlarýn demokratik tutumlarý, erkeklerden daha olumlu bulunmuþtur. Birbiriyle tutarlý bulunan bu sonuçlar, gençlerin geleneksel Türk erkeði statüsünden hâlâ kurtulamadýðýnýn bir göstergesi olarak düþünülebilir. Öðretmen adaylarýnýn demokratik tutum düzeylerinin yaþ deðiþkenine göre deðiþtiði yönündeki eldeki araþtýrma bulgusu ile Saracaloðlu nun (1997) çalýþmasý göreli olarak çeliþkili bulunmuþtur. Bu durum, örneklemin yapýsýndan kaynaklanabilir. Gözütok un (1995) araþtýrmasýnda ise demokratik tutumlarýn yaþa göre farklýlaþtýðý saptanmýþtýr. Söz konusu a- raþtýrma bulgularý yaþ grubu lehine ve yaþ grubu arasýnda anlamlý bir deðiþim olduðunu ortaya koymaktadýr. Araþtýrmacý bu sonucu, öðretmen adaylarýnýn daha çok yaþ grubunda olmasýna, henüz öðretmenlik sertifikasý programýnda öðrenci olmalarýna ve bu

18 352 KURAM VE UYGULAMADA EÐÝTÝM BÝLÝMLERÝ programda demokratik öðretmen davranýþlarýna önemle yer verilmesine baðlamýþtýr. Eldeki araþtýrmada da öðrencilerin büyük bir çoðunluðunun 23 ve daha küçük yaþta olmasý, tutum puanlarýnýn sözü edilen araþtýrmadaki adaylardan daha yüksek bulunmasý, gençlerin demokratik tutumlarý daha çok benimsediklerini ve her iki araþtýrmanýn birbirini desteklediðini düþündürmektedir. Öðretmen adaylarýnýn demokratik tutumlarýnýn, ailelerinin yaþadýklarý yerleþim birimine göre anlamlý bir deðiþim gösterdiði saptanmýþtýr. Ailesi kentte yaþayan öðrencilerin demokratik tutumlarýnýn en yüksek, ailesi köyde yaþayan katýlýmcýlarýnkinin ise en düþük düzeyde olduðu görülmektedir. Köy yaþam kültüründe yardýmlaþma, nüfusun az olmasýndan kaynaklanan samimî, hoþgörülü iliþkiler yaþandýðý düþünülse de kent yaþamý ile karþýlaþtýrýldýðýnda daha otokratik bir yapý göstermesi, geliþmelere ve göreli olarak dýþa dirençli olmalarý söz konusu farklýlýðýn nedeni o- larak açýklanabilir. Eldeki çalýþmada, Tablo 1 de de görüldüðü gibi, mezun olunan lise türüne göre öðrencilerin demokratik tutum düzeylerinin istatistiksel olarak farklýlaþtýðý görülmektedir. Buna göre, özel lise mezunun olan öðrencilerin demokratik tutumlarýnýn en yüksek, meslekî teknik lise mezunu öðrencilerin ise en düþük düzeyde olduðu belirlenmiþtir. Bu durum, özel liselerdeki eðitim ortamýnýn diðer liselerdeki ders içi ve ders dýþý etkinlikler açýsýndan daha demokratik olduðunu düþündürmektedir. Eldeki araþtýrma bulgusu ile Saracaloðlu nun (1997) liselere göre demokratik tutumlarýn farklýlaþmadýðý yönündeki sonucu çeliþkili görünmektedir. Ne var ki söz konusu olan araþtýrmada özel lise mezunu olan katýlýmcý sayýsýnýn az (n=11) olmasý, araþtýrma bulgularýný etkilemiþ olabilir. Demokratik tutum puanlarý anne baba eðitimi açýsýndan irdelenmiþ, demokratik tutumlarý en yüksek düzeyde olan öðrencilerin anne ve babalrýnýn üniversite mezunu olduklarý görülmüþtür. Bu durum, demokratik tutumlar ile aile eðitim düzeyi arasýnda doðrusal bir iliþki olduðunu düþündürmektedir. Bir araþtýrmada (Saracaloðlu, 1997) ise anne e- ðitimi açýsýndan demokratik tutumlarýn farklýlaþmadýðý ortaya konmuþtur. Bu bulgu, eldeki araþtýrma sonucu ile çeliþkili gibi görünmekteyse de adý geçen çalýþmada üniversite mezunu anne sayýsýnýn çok az (n=6) olmasýndan kaynaklanabilir. Öðrencilerin öðretmenlik mesleðini sevme/sevmeme durumlarýna göre demokratik tutumlarý incelendiðinde de istatistiksel açýdan anlamlý bir farklýlýk olduðu saptanmýþtýr. Buna göre en yüksek tutum düzeyine mesleði seven gençler, en düþük tutum seviyesine ise mesleði sevmeyen katýlýmcýlar sahiptir. Bu durum, öðretmenlik mesleðini seven katýlýmcýlarýn

19 SARACALOÐLU, EVÝN, VAROL / Ýzmir Ýlinde Çeþitli Kurumlarda Görev Yapan Öðretmenler olumlu tutuma sahip olmalarý nedeniyle öðrenme-öðretme süreçlerinin daha demokratik olabileceðini ve söz konusu gençlerin daha demokrat davranabileceklerini düþündürmektedir. Öðretmenlerin demokratik tutumlarý ise görev yaptýklarý kurum, cinsiyet, branþlar, kýdemler, mezun olduklarý kurumlar, branþ ve çalýþtýklarý kurumdan memnun olma durumlarý açýsýndan istatistiksel olarak anlamlý bir biçimde deðiþmemektedir. Öðretmenlerin demokratik tutumlarý görev yaptýklarý kurumlara göre incelendiðinde en düþük puandan baþlayarak askerî lise, akademik lise, ilköðretim okulu, özel okul ve meslek lisesi þeklinde bir sýralama görülmektedir. Ne var ki daha önce de belirtildiði gibi demokratik tutum puanlarý istatistiksel olarak anlamlý bir farklýlýk oluþturmamaktadýr. Buna göre öðretmenlerin demokratik tutumlarýnýn çalýþtýklarý kurumlardan baðýmsýz olduðu düþünülebilir. Gözütok (1995) tarafýndan yapýlan araþtýrmada ise çalýþýlan kurumlara göre anlamlý bir fark bulunduðu yönündeki bulgular ile eldeki araþtýrma bulgularý çeliþmektedir. Ancak her iki araþtýrmada puan ortalamalarý benzer olmakla birlikte, bir grupta (Kurtuluþ Lisesi) oldukça düþük (x= 29.72) olmasý, bu sonucu yaratmýþ olabilir. Cinsiyet açýsýndan, erkek öðretmenlerin demokratik tutumlarý göreli olarak biraz daha yüksek görünmekle birlikte, istatistiksel olarak anlamlý bir deðiþim oluþturmamaktadýr. Bu durumda, demokratik tutumlarýn cinsiyet ile baðlantýlý olmadýðý söylenebilir. Nitekim bir araþtýrmada da (Gözütok, 1995) öðretmenlerin demokratik tutumlarýnýn cinsiyete göre farklýlaþmadýðý ortaya konmuþtur. Bu baðlamda, her iki araþtýrma bulgusunun birbirini desteklediði ifade edilebilir. Öðretmenlerin demokratik tutumlarý branþlara göre anlamlý bir deðiþim yaratmamaktadýr. Bununla birlikte en düþük tutumlara din kültürü ve ahlâk bilgisi (x =33.71), en yüksek turumlara ise tarih-coðrafya (x=36.82) öðretmenlerinin sahip olduðu Tablo 2 de görülmektedir. Nitekim Gözütok un (1995) araþtýrmasýnda da en düþük tutumlarýn din kültürü ve ahlâk bilgisi öðretmenlerinde olduðu saptanmýþtýr. Bu durumda her iki araþtýrma bulgusunun tutarlý olduðu söylenebilir. Öðretmenlerin kýdemlerine göre demokratik tutumlarýnýn istatistiksel o- larak farklýlaþmadýðý saptanmýþtýr. En düþük tutumlarýn yýl, en yüksek tutum puanlarýnýn ise 6-10 yýl görev yapan öðretmenlerin sahip olduðu görülmektedir. Ýstatistiksel olarak anlamlý olmayan bu sonuç, bir araþtýrma bulgusu ile de (Gözütok, 1995) desteklenmektedir. Bu durumda öðretmenlerin demokratik tutumlarýnýn görev yaptýklarý süreden baðýmsýz olduðu þeklinde deðerlendirme yapýlabilir.

20 354 KURAM VE UYGULAMADA EÐÝTÝM BÝLÝMLERÝ Katýlýmcýlarýn mezun olduklarý kurum açýsýndan demokratik tutumlarý irdelendiðinde, Gözütok un (1995) araþtýrma bulgularýnýn da desteklediði gibi, istatistiksel açýdan anlamlý bir deðiþim olmadýðý belirlenmiþtir. Bu durumda, her iki araþtýrma bulgusunun tutarlý ve demokratik tutumlarýn mezun olunan kurum deðiþkeninden baðýmsýz olduðu ifade edilebilir. Öðretmenlerin demokratik tutumlarý branþtan memnun olma/olmama durumuna göre incelendiðinde, en düþük tutum düzeyine branþtan memnun olanlarýn, en yüksek demokratik tutumlara ise branþtan memnun olmayanlarýn sahip olduklarý saptanmýþtýr. Ne var ki oldukça ilginç olan bu durum, istatistiksel olarak anlamlý bir deðiþim oluþturmamaktadýr. Bu baðlamda, branþtan memnun olma durumunun demokratik tutumlarla baðlantýlý olmadýðý söylenebilir. Ancak branþtan memnun olmayan öðretmen sayýsýnýn çok az olduðu (n=11) da dikkate alýnmalýdýr. Tablo 2 de de görülebileceði gibi, öðretmenlerin demokratik tutumlarý, çalýþtýklarý kurumdan memnun olma/olmama durumuna göre anlamlý bir farklýlýk göstermemektedir. Ancak, kurumdan memnun olan katýlýmcýlarýn demokratik tutum puanlarý, diðer gruplarla karþýlaþtýrýldýðýnda göreli olarak daha yüksektir. Buna karþýlýk istatistiksel olarak anlamlý bir farklýlýðýn olmamasý, demokratik tutumlarýn çalýþýlan kurumdan memnun olma durumundan baðýmsýz olduðunu düþündürmektedir. Öðretmen ve öðrencilerin demokratik tutumlarý karþýlaþtýrýldýðýnda ise öðretmen adaylarý lehine istatistiksel olarak farklýlaþma olduðu saptanmýþtýr. Öðretmen adaylarý lehine olan bu bulgu, Gözütok un (1995) a- raþtýrma bulgusu ile paralel bulunmuþtur. Öðretmen adaylarýnýn demokratik tutumlarýnýn daha olumlu bulunmasý, daha küçük yaþ grubunda olmalarýndan, daha demokratik ortamlarda öðrenim görmelerinden, toplumsal olarak demokratikleþme konusunda gittikçe daha bilinçli olunmasýndan kaynaklanabilir. Nitekim yaþ deðiþkeni ile ilgili bulgular, öðretmen ve öðrenci yaþý büyüdükçe demokratik tutumlarýn da göreli olarak azaldýðýný göstermektedir. Genel olarak, öðretmen ve öðretmen adaylarýnýn demokratik tutumlarýnýn olumlu olduðu söylenebilir. Bu bulgu, ülkemizde gerçekleþtirilen diðer araþtýrmalarla da tutarlýdýr. Ayrýca öðretmen adaylarýnýn tutumlarýnýn daha yüksek bulunmuþ olmasý da gençlerin oldukça olumlu demokratik tutumlara sahip olduklarýný göstermektedir. Bu umut verici durum, gelecekte daha demokratik bir eðitim sistemine sahip olabileceðimizi ve öðretmen adaylarýnýn okulda, eðitim ortamlarýnda demokratik bir atmosfer saðlayabilecek yeterlikte olduðunu düþündürmektedir. Eldeki araþtýrmada elde edilen sonuçlara paralel olarak þu önerilerde bulunulabilir: Öðretmen adaylarýnýn demokratik tutumlarýnýn fakültelere ve bölümlere göre farklýlaþmasý nedeniyle, özellikle Ýlâhiyat Fakülteleri ile Beden Eði-

Sýnýf Öðretmenliði Öðrencilerinin Geliþim Dosyasý, Baþarý Testi Ve Tutum Puanlarý Arasýndaki Ýliþki

Sýnýf Öðretmenliði Öðrencilerinin Geliþim Dosyasý, Baþarý Testi Ve Tutum Puanlarý Arasýndaki Ýliþki Sýnýf Öðretmenliði Öðrencilerinin Geliþim Dosyasý, Baþarý Testi Ve Tutum Puanlarý Arasýndaki Ýliþki * Aytunga OÐUZ Özet: Araþtýrmanýn amacý; sýnýf öðretmenliði öðrencilerinin Eðitimde ölçme ve deðerlendirme

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Özay Çelen (*), Turgut Karaalp (*), Sýdýka Kaya (**), Cesim Demir (*), Abdulkadir Teke (*), Ali Akdeniz (*)

Özay Çelen (*), Turgut Karaalp (*), Sýdýka Kaya (**), Cesim Demir (*), Abdulkadir Teke (*), Ali Akdeniz (*) Gülhane Týp Dergisi 2007; 49: 25-31 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2007 ARAÞTIRMA Gülhane Askeri Týp Fakültesi Eðitim Hastanesi Yoðun Bakým Ünitelerinde görev yapan hemþirelerin uygulanan hizmet içi eðitim

Detaylı

Halkla Ýliþkiler ve Cinsiyet

Halkla Ýliþkiler ve Cinsiyet Halkla Ýliþkiler ve Cinsiyet Damla YILDIRIM, Selin METÝN Ýzmir Ekonomi Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi Özet Literatürde öðrenciler üzerinde yapýlan çalýþmalar cinsiyete göre ileriye dönük mesleki algýlarý

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

ÝLKÖÐRETÝM OKULU ÖÐRETMENLERÝNÝN ÖRGÜTSEL DEÐERLERE ÝLÝÞKÝN GÖRÜÞLERÝ

ÝLKÖÐRETÝM OKULU ÖÐRETMENLERÝNÝN ÖRGÜTSEL DEÐERLERE ÝLÝÞKÝN GÖRÜÞLERÝ Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 ÝLKÖÐRETÝM OKULU ÖÐRETMENLERÝNÝN ÖRGÜTSEL DEÐERLERE ÝLÝÞKÝN GÖRÜÞLERÝ Raþit ÖZEN * ÖZET Bu çalýþmanýn amacý

Detaylı

SINIF ÖÐRETMENLÝÐÝ ÖÐRETMEN ADAYLARININ BÝLGÝ OKUR-YAZARLIÐI BECERÝLERÝ ÜZERÝNE BÝR DURUM ÇALIÞMASI

SINIF ÖÐRETMENLÝÐÝ ÖÐRETMEN ADAYLARININ BÝLGÝ OKUR-YAZARLIÐI BECERÝLERÝ ÜZERÝNE BÝR DURUM ÇALIÞMASI Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 2, Yýl: 8, Aralýk 2008 SINIF ÖÐRETMENLÝÐÝ ÖÐRETMEN ADAYLARININ BÝLGÝ OKUR-YAZARLIÐI BECERÝLERÝ ÜZERÝNE BÝR DURUM ÇALIÞMASI Türkan

Detaylı

2006 cilt 15 sayý 10 179

2006 cilt 15 sayý 10 179 Ankara'da Bir Lisenin 9 ve 10. Sýnýf Öðrencilerinin Kiþisel Hijyen Konusunda Davranýþlarýnýn Belirlenmesi Determination of the Behaviours of Ninth and Tenth Grade High School Students About Personal Hygiene

Detaylı

Sosyal Bilgiler Alaný Öðretmen Adaylarýnýn Okul Uygulamalarýna Yönelik Görüþleri Üzerine Nitel Bir Araþtýrma

Sosyal Bilgiler Alaný Öðretmen Adaylarýnýn Okul Uygulamalarýna Yönelik Görüþleri Üzerine Nitel Bir Araþtýrma Sosyal Bilgiler Alaný Öðretmen Adaylarýnýn Okul Uygulamalarýna Yönelik Görüþleri Üzerine Nitel Bir Araþtýrma Ýsmail GÜVEN * Özet Bu niteliksel çalýþmanýn amacý sosyal bilgiler alaný öðretmen adaylarýnýn

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Türkiye: Gelecek Nesiller için Fýrsatlarýn Çoðaltýlmasý 11. Çocuk Geliþimi ve Çocuklarýn Karþýlaþtýðý Riskler Eþitsizliðin nesiller arasý geçiþinin bugün Türkiye nin en genç neslini ciddi ölçüde etkilediði

Detaylı

Eðitimde Kalite Arayýþlarý Ve Eðitim Fakültelerinin Yeniden Yapýlandýrýlmasý. Erol KARACA

Eðitimde Kalite Arayýþlarý Ve Eðitim Fakültelerinin Yeniden Yapýlandýrýlmasý. Erol KARACA Eðitimde Kalite Arayýþlarý Ve Eðitim Fakültelerinin Yeniden Yapýlandýrýlmasý * Erol KARACA Özet: Küreselleþme, yaþam boyu eðitime artan gereksinim, iletiþim teknolojilerindeki hýzlý ve yoðun geliþmeler,

Detaylı

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm yeni Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi DERSHANELERÝ Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay

Detaylı

FELSEFE GRUBU ÖÐRETMENLERÝNÝN ÝÞBÝRLÝKLÝ ÖÐRENMEYE YÖNELÝK GÖRÜÞLERÝNÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ

FELSEFE GRUBU ÖÐRETMENLERÝNÝN ÝÞBÝRLÝKLÝ ÖÐRENMEYE YÖNELÝK GÖRÜÞLERÝNÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ FELSEFE GRUBU ÖÐRETMENLERÝNÝN ÝÞBÝRLÝKLÝ ÖÐRENMEYE YÖNELÝK GÖRÜÞLERÝNÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ ASSESSMENT OF THE VIEWS OF PHILOSOPHY GROUP TEACHERS ABOUT COOPERATIVE LEARNING Nihal Salman KARA Deðirmenlik Lisesi

Detaylı

ÖÐRETMENLERÝN YENÝ ÝLKÖÐRETÝM MATEMATÝK PROGRAMINA ÝLÝÞKÝN GÖRÜÞLERÝ

ÖÐRETMENLERÝN YENÝ ÝLKÖÐRETÝM MATEMATÝK PROGRAMINA ÝLÝÞKÝN GÖRÜÞLERÝ Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 ÖÐRETMENLERÝN YENÝ ÝLKÖÐRETÝM MATEMATÝK PROGRAMINA ÝLÝÞKÝN GÖRÜÞLERÝ Hasan Hüseyin AKSU * ÖZET Bu araþtýrma,

Detaylı

Eðitim ve Kültür Genel Müdürlüðü. Avrupa Okullarýnda Fen Bilgisi Öðretimi. Politikalar ve Araþtýrmalar. Avrupa Komisyonu

Eðitim ve Kültür Genel Müdürlüðü. Avrupa Okullarýnda Fen Bilgisi Öðretimi. Politikalar ve Araþtýrmalar. Avrupa Komisyonu Eðitim ve Kültür Genel Müdürlüðü Avrupa Okullarýnda Fen Bilgisi Öðretimi Politikalar ve Araþtýrmalar Avrupa Komisyonu Avrupa Okullarýnda Fen Bilgisi Öðretimi Politikalar ve Araştırmalar Eurydice Avrupa'daki

Detaylı

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Dr. H. Onur Küçükosmanoğlu N.E.Ü. A.K.E.F. Müzik Eğitimi A.B.D h_onur_k@hotmail.com Arş. Gör.

Detaylı

GÝRÝÞ. Bu anlamda, özellikle az geliþmiþ toplumlarda sanayi çaðýndan bilgi

GÝRÝÞ. Bu anlamda, özellikle az geliþmiþ toplumlarda sanayi çaðýndan bilgi GÝRÝÞ Ýnsanoðlu günümüzde dünya tarihinde belki de bilginin en kýymetli olduðu dönemi yaþamaktadýr. Çaðýmýzda bilgiye sahip olmanýn ya da bilgi kaynaðýna kolaylýkla ulaþabilmenin önemi her geçen gün artmaktadýr.

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

A Ç I K L A M A L A R

A Ç I K L A M A L A R A Ç I K L A M A L A R 2006-ÖSS'ye giren adaylara iki bölümden oluþan bir sýnav uygulanmýþtýr. Birinci bölümde ortak derslerle ilgili Matematik-1 Testi (Mat-1), Fen Bilimleri-1 Testi (Fen-1), Türkçe Testi

Detaylı

Zihin Özürlü Çocuklarýn Okuma Yazma Öðrenmeleri ve Özel Eðitim Öðretmenleri: Yarý Yapýlandýrýlmýþ Görüþme Araþtýrmasý

Zihin Özürlü Çocuklarýn Okuma Yazma Öðrenmeleri ve Özel Eðitim Öðretmenleri: Yarý Yapýlandýrýlmýþ Görüþme Araþtýrmasý Zihin Özürlü Çocuklarýn Okuma Yazma Öðrenmeleri ve Özel Eðitim Öðretmenleri: Yarý Yapýlandýrýlmýþ Görüþme Araþtýrmasý Aysun ÇOLAK *, Yýldýz UZUNER ** Özet Bu araþtýrmanýn amacý, Eskiþehir ilindeki eðitilebilir

Detaylı

ÝLKÖÐRETÝM OKULLARI BÝRÝNCÝ SINIF ÖÐRENCÝLERÝNÝN ÝLKOKUMA VE YAZMA ÖÐRETÝMÝNE HAZIRLIK DÜZEYLERÝ

ÝLKÖÐRETÝM OKULLARI BÝRÝNCÝ SINIF ÖÐRENCÝLERÝNÝN ÝLKOKUMA VE YAZMA ÖÐRETÝMÝNE HAZIRLIK DÜZEYLERÝ Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 ÝLKÖÐRETÝM OKULLARI BÝRÝNCÝ SINIF ÖÐRENCÝLERÝNÝN ÝLKOKUMA VE YAZMA ÖÐRETÝMÝNE HAZIRLIK DÜZEYLERÝ Süleyman

Detaylı

Dr. Emel Ege**, Msc. Sermin Timur***, Msc. Handan Zincir**** yeterince hizmet götürülemeyen kesimdir

Dr. Emel Ege**, Msc. Sermin Timur***, Msc. Handan Zincir**** yeterince hizmet götürülemeyen kesimdir Ebelik Son Sýnýf Öðrencilerinin Aile Planlamasý Eðitimi Etkinliðinin Deðerlendirilmesi* The Evaluation of the Educational Activitres of Pregraduate Midwifery Students on Family Planning Methods Dr. Emel

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHERS INTERPERSONAL SELF-EFFICACY BELIEFS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Hemþirelerin atýlganlýk düzeyleri

Hemþirelerin atýlganlýk düzeyleri ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Hemþirelerin atýlganlýk düzeyleri Assertiveness levels of nurses Birgül Özkan, Msc, Department of Nursing, Kayseri Atatürk Health Vocational School, Erciyes University,

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Isparta il merkezinde görevli öðretmenlerin ilkyardým bilgi düzeyleri ve tutumlarý

Isparta il merkezinde görevli öðretmenlerin ilkyardým bilgi düzeyleri ve tutumlarý 123 ARAÞTIRMA Özet Isparta il merkezinde görevli öðretmenlerin ilkyardým bilgi düzeyleri ve tutumlarý Tufan Nayir*, Ersin Uskun**, Hakan Türkoðlu**, Ertan Uzun***, Mustafa Öztürk**, A. Nesimi Kiþioðlu**.

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

MEB ÖZEL EÐÝTÝM REHBERLÝK ve DANIÞMA HÝZMETLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ

MEB ÖZEL EÐÝTÝM REHBERLÝK ve DANIÞMA HÝZMETLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ MEB ÖZEL EÐÝTÝM REHBERLÝK ve DANIÞMA HÝZMETLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ KILAVUZ U Þubat 2008 MEB ÖZEL EÐÝTÝM REHBERLÝK ve DANIÞMA HÝZMETLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ ÖZEL EÐÝTÝM VE REHBERLÝK HÝZMETLERÝ KILAVUZU Ankara

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı

Iletisim ve Lisan Enstitusu

Iletisim ve Lisan Enstitusu . Iletisim ve Lisan Enstitusu..... Biz Kimiz? Institute of Communication and Languages (ICL), önceki adýyla Ýki Toplumlu Mesleki Ýngilizce Destek Programý, nitelikli Ýngilizce, kültürlerarasý iletiþim

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Hastanesi nde Yatan Hastalarýn Hasta Haklarý Konusundaki Bilgi Düzeyi

Erciyes Üniversitesi Hastanesi nde Yatan Hastalarýn Hasta Haklarý Konusundaki Bilgi Düzeyi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Erciyes Üniversitesi Hastanesi nde Yatan Hastalarýn Hasta Haklarý Konusundaki Bilgi Düzeyi The level of knowledge of inpatiens at Erciyes University hospital on the patient

Detaylı

Ýstanbul ilindeki hemþirelik yüksekokulu öðrencilerinin saðlýklý yaþam biçimi davranýþlarý

Ýstanbul ilindeki hemþirelik yüksekokulu öðrencilerinin saðlýklý yaþam biçimi davranýþlarý ARAÞTIRMA 19 Ýstanbul ilindeki hemþirelik yüksekokulu öðrencilerinin saðlýklý yaþam biçimi davranýþlarý Merve Kocaakman*, Güler Aksoy**, Hasan Hüseyin Eker* *Ýstanbul Ýl Özel Ýdaresi, Ýstanbul **Florence

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

PİO ve YİBO NDA GÖREV YAPAN OKUL YÖNETİCİLERİNİN KARAR VERMEDE ÖZSAYGI VE KARAR VERME STİLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

PİO ve YİBO NDA GÖREV YAPAN OKUL YÖNETİCİLERİNİN KARAR VERMEDE ÖZSAYGI VE KARAR VERME STİLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ PİO ve YİBO NDA GÖREV YAPAN OKUL YÖNETİCİLERİNİN KARAR VERMEDE ÖZSAYGI VE KARAR VERME STİLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Hüseyin IZGAR * Ercan YILMAZ ** ÖZET Bu araştırma, okul yöneticilerinin karar vermede özsaygı

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

ÖÐRETÝM YÖNTEM VE TEKNÝKLERÝ

ÖÐRETÝM YÖNTEM VE TEKNÝKLERÝ (EÐÝTÝM BÝLÝMLERÝ) Sevgili KPSS Adaylarý, FEM Akademi de eðitim görmenin en büyük avantajlarýndan biri de dokümandýr. Türkiye ye yayýlmýþ þubelerimizde, her branþtan yüzlerce öðretmenin, özgün bakýþ açýlarýyla

Detaylı

OKÖSYS Baþarýsý ve Fen Lisesi

OKÖSYS Baþarýsý ve Fen Lisesi OKÖSYS Baþarýsý ve Fen Lisesi 1. Sýnýftaki Akademik Baþarýya Ýliþkin Bir Yordama Geçerliliði Çalýþmasý Emine ÖNEN *, Nükhet ÇIKRIKÇI DEMÝRTAÞLI ** Özet Bu araþtýrmada, 2002 Ortaöðretim Kurumlarý Öðrenci

Detaylı

Hemþirelerin Genel Ruhsal Durumlarýnýn Ýncelenmesi

Hemþirelerin Genel Ruhsal Durumlarýnýn Ýncelenmesi Hemþirelerin Genel Ruhsal Durumlarýnýn Ýncelenmesi The Analysis of the General Psychological Conditions of Nurses Dr. Serpil Yýlmaz*, Rabia Hacýhasanoðlu**, Zeynep Çiçek** Öz Hemþirelik, insanlarla iliþkiye

Detaylı

Okul Müdürlerinin Dönüþümcü ve Sürdürümcü Liderlik Stilleri ile Okul Kültürü Arasýndaki Ýliþkiler (Ýzmir Ýli Örneði)

Okul Müdürlerinin Dönüþümcü ve Sürdürümcü Liderlik Stilleri ile Okul Kültürü Arasýndaki Ýliþkiler (Ýzmir Ýli Örneði) Okul Müdürlerinin Dönüþümcü ve Sürdürümcü Liderlik Stilleri ile Okul Kültürü Arasýndaki Ýliþkiler (Ýzmir Ýli Örneði) Semiha ÞAHÝN * Özet Bu araþtýrmayla okul müdürü ve öðretmenlerin algýlarýna göre okul

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

PROF. DR. ATALAY YÖRÜKOÐLU ULUSAL ÇOCUK VE ERGEN RUH SAÐLIÐI POLÝTÝKALARI II. ÇALIÞTAYI

PROF. DR. ATALAY YÖRÜKOÐLU ULUSAL ÇOCUK VE ERGEN RUH SAÐLIÐI POLÝTÝKALARI II. ÇALIÞTAYI PROF. DR. ATALAY YÖRÜKOÐLU ULUSAL ÇOCUK VE ERGEN RUH SAÐLIÐI POLÝTÝKALARI II. ÇALIÞTAYI Prof. Dr. Atalay Yörükoðlu Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Saðlýðý Politikalarý Çalýþtayý'nýn ikincisi bu yýl Çocuk ve

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yücel ÖKSÜZ Doğum Tarihi: 05 Şubat 1966 Öğrenim Durumu: Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Psikolojik Danışma ve Rehberlik Doc. / Prof. ----------------------------

Detaylı

DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY *

DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY * * DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY * KARATAY yunussevis1907@hotmail.com, fatihdogan@comu.edu.tr, ramazankaratay@gmail.com ÖZET i (n=273)

Detaylı

Kayseri il merkezinde çalýþan hekimlerin hasta haklarý konusundaki bilgi düzeyleri

Kayseri il merkezinde çalýþan hekimlerin hasta haklarý konusundaki bilgi düzeyleri ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Kayseri il merkezinde çalýþan hekimlerin hasta haklarý konusundaki bilgi düzeyleri Knowledge levels of physicians working in Kayseri on patient rights Ali Özer, Dr., MD.

Detaylı

Ergenlerin Benlik Saygýsýna Ailelerinin Tutum ve Davranýþlarýnýn Etkisi Öðr.Gör.Dr. Nülüfer ERBÝL* Öðr.Gör.Dr. Zeynep DÝVAN** Öðr.Gör.Dr. Perihan ÖNDER** Özet Bu araþtýrma, ergenlerin benlik saygýsýna

Detaylı

29 Fizik Tedavi Alan Hastalarýn Yaþam Kalitesinin Deðerlendirilmesi Assessment For Quality Of Life Of Patients Receiving Physical Therapy 1 Yrd.Doç. Dr.Birsen ALTAY 2 Yrd.Doç. Dr. H.Demet GÖNENER 1 Hemþ.

Detaylı

Depresyon Tanýsý Almýþ Hastalarda Ölüm Kaygýsýnýn Araþtýrýlmasý

Depresyon Tanýsý Almýþ Hastalarda Ölüm Kaygýsýnýn Araþtýrýlmasý ARAÞTIRMA Depresyon Tanýsý Almýþ Hastalarda Ölüm Kaygýsýnýn Araþtýrýlmasý Investigation of Death Anxiety Among Depressive Patients Nilgün Öngider 1, Suna Özýþýk Eyüpoðlu 2 1 Psk.Dr., P.S. Yaþam Özel Aile

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Kamu Hastanelerinde Çalýþan Saðlýk PersonelindeÝþ Doyumu ve Stres Ýliþkisi

Kamu Hastanelerinde Çalýþan Saðlýk PersonelindeÝþ Doyumu ve Stres Ýliþkisi ARAÞTIRMA Kamu Hastanelerinde Çalýþan Saðlýk PersonelindeÝþ Doyumu ve Stres Ýliþkisi Relationship Between Job Satisfaction and Stress The Employee of Health Personnel in Public Hospitals Derya Nur 1 1

Detaylı

Ruh Saðlýðý Çalýþanlarýnda Tükenmiþlik

Ruh Saðlýðý Çalýþanlarýnda Tükenmiþlik ARAÞTIRMA Ruh Saðlýðý Çalýþanlarýnda Tükenmiþlik Müge Oðuzberk 1, Arzu Aydýn 2 1 Psk., Lodos Özel Eðitim Okulu, 2 Yrd.Doç.Dr., Mersin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü, Mersin ÖZET Amaç:

Detaylı

Ankara da Bir Ýlköðretim Okulunda El Yýkama Konusunda Bir Müdahele Çalýþmasý

Ankara da Bir Ýlköðretim Okulunda El Yýkama Konusunda Bir Müdahele Çalýþmasý ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Ankara da Bir Ýlköðretim Okulunda El Yýkama Konusunda Bir Müdahele Çalýþmasý An Intervention Study on Handwashing Among Secondary School Students in Ankara Mehmet Kaya M.D.

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Birinci Basamakta Çalýþan Saðlýk Personelinin Aile Hekimliði Mevzuatýnda Yer Alan Bazý Konularý Benimseme Durumu

Birinci Basamakta Çalýþan Saðlýk Personelinin Aile Hekimliði Mevzuatýnda Yer Alan Bazý Konularý Benimseme Durumu ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Birinci Basamakta Çalýþan Saðlýk Personelinin Aile Hekimliði Mevzuatýnda Yer Alan Bazý Konularý Benimseme Durumu Opinions of Primary Care Health Workers on Family Medicine

Detaylı

Madde Kullanma Eðilimi Ölçeðinin Geçerlik ve Güvenilirliði

Madde Kullanma Eðilimi Ölçeðinin Geçerlik ve Güvenilirliði Madde Kullanma Eðilimi Ölçeðinin Geçerlik ve Güvenilirliði Birsen CEYHUN*, Ömer OÐUZTÜRK**, Ayþe Gülsen CEYHUN*** ÖZET Alkol ve diðer maddelerin kötü kullanýmý ülkemizde yaygýn bir sosyal sorun haline

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

ERGENLER ÝÇÝN SOSYAL KAYGI ÖLÇEÐÝNÝN (ESKÖ) GEÇERLÝK VE GÜVENÝRLÝÐÝNÝN ÝNCELENMESÝ

ERGENLER ÝÇÝN SOSYAL KAYGI ÖLÇEÐÝNÝN (ESKÖ) GEÇERLÝK VE GÜVENÝRLÝÐÝNÝN ÝNCELENMESÝ ERGENLER ÝÇÝN SOSYAL KAYGI ÖLÇEÐÝNÝN (ESKÖ) GEÇERLÝK VE GÜVENÝRLÝÐÝNÝN ÝNCELENMESÝ Arzu AYDIN*, Serap TEKÝNSAV SÜTCÜ** ÖZET Amaç: Bu çalýþmanýn amacý Ergenler için Sosyal Kaygý Ölçeði'nin (ESKÖ) Türk ergenler

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI Eðitimi Araþtýrma ve Geliþtirme Dairesi Baþkanlýðý ÖÐRENCÝ MERKEZLÝ EÐÝTÝM UYGULAMA MODELÝ

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI Eðitimi Araþtýrma ve Geliþtirme Dairesi Baþkanlýðý ÖÐRENCÝ MERKEZLÝ EÐÝTÝM UYGULAMA MODELÝ T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI Eðitimi Araþtýrma ve Geliþtirme Dairesi Baþkanlýðý ÖÐRENCÝ MERKEZLÝ EÐÝTÝM UYGULAMA MODELÝ MÝLLÎ EÐÝTÝM BASIMEVÝ-ANKARA, 2007 MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI YAYINLARI...: 0000 KAYNAK

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ COĞRAFYA DERSLERİNE YÖNELİK

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Öðrenci ve Eðitimcilerin Hemþirelik Biliþimine Ýliþkin Tutum ve Yeterlikleri

Öðrenci ve Eðitimcilerin Hemþirelik Biliþimine Ýliþkin Tutum ve Yeterlikleri ve lerin Hemþirelik Biliþimine Ýliþkin Tutum ve Yeterlikleri Neþe ZAYÝM a, Arzu AKCAN b, Özlem METREÞ c Akdeniz Üniversitesi a Týp Fakültesi, Biyoistatistik ve Týp Biliþimi A.D., b Antalya Saðlýk YO, Halk

Detaylı

Dr. Meltem Çiçeklioðlu*, Dr. Esin Ceber Ege**, Dr. Meral Türk Soyer*, Hem. Sündüz Çýmat***

Dr. Meltem Çiçeklioðlu*, Dr. Esin Ceber Ege**, Dr. Meral Türk Soyer*, Hem. Sündüz Çýmat*** Birinci Basamaktaki Hemþire/Ebelerin Eðitiminde Akran Eðiticilerin Kullanýlmasý; Meme Kanseri Erken Tanýsý Eðitim Programý Geliþtirme Deneyimi Use of Peer-Educators in the Education of Nurses/Midwifes

Detaylı

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS VII. Uluslar ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS gursoymeric10@gmail.com, ramazankaratay@gmail.com ÖZET incelenmesidir. Çal demo Anahtar Kelimeler:

Detaylı

ORTAÖÐRETÝME GEÇÝÞ SÝSTEMÝ REHBER KÝTABI

ORTAÖÐRETÝME GEÇÝÞ SÝSTEMÝ REHBER KÝTABI MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü ORTAÖÐRETÝME GEÇÝÞ SÝSTEMÝ REHBER KÝTABI Seviye Belirm e Sýnavý %70 Yý l S o nu B a þa r ý P u a ný %25 Yöneltme ve Davraný

Detaylı

ADAY ÖÐRETMENLERÝN ELEÞTÝREL DÜÞÜNME EÐÝLÝMLERÝ ÝLE DUYGUSAL ZEKA DÜZEYLERÝ ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝ *

ADAY ÖÐRETMENLERÝN ELEÞTÝREL DÜÞÜNME EÐÝLÝMLERÝ ÝLE DUYGUSAL ZEKA DÜZEYLERÝ ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 ADAY ÖÐRETMENLERÝN ELEÞTÝREL DÜÞÜNME EÐÝLÝMLERÝ ÝLE DUYGUSAL ZEKA DÜZEYLERÝ ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝ * Gülseren

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

SAMSUN ÇIRAKLIK EÐÝTÝM MERKEZÝ NE DEVAM EDEN ÇIRAKLARIN DURUMLUK-SÜREKLÝ KAYGI DÜZEYLERÝNÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ*

SAMSUN ÇIRAKLIK EÐÝTÝM MERKEZÝ NE DEVAM EDEN ÇIRAKLARIN DURUMLUK-SÜREKLÝ KAYGI DÜZEYLERÝNÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ* Dr. Sevgi CANBAZ Yrd. Doç., Ondokuz Mayýs Üniv. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD. Dr. Tevfik SÜNTER Yrd. Doç., Ondokuz Mayýs Üniv. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD. Dr. Yýldýz PEKÞEN Prof., Ondokuz Mayýs Üniv. Týp Fak.

Detaylı

Eðitim Fakültesi Öðrencilerinin Öðretmenlik Meslek Bilgisi Derslerine

Eðitim Fakültesi Öðrencilerinin Öðretmenlik Meslek Bilgisi Derslerine Eðitim Fakültesi Öðrencilerinin Öðretmenlik Meslek Bilgisi Derslerine Yönelik Direnç Davranýþlarý Sedat YÜKSEL * Özet Bu araþtýrmanýn amacý, eðitim fakültesi öðrencilerinin öðretmenlik meslek bilgisi (ÖMB)

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS Kariyer Danýþmanlýðý 24 COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS 1 ÜSKÜDAR AMERÝKAN LÝSESÝ KARÝYER DANIÞMANLIÐI, Üsküdar Amerikan Lisesi kariyer danýþmanlýðýný, Öðrencilerimizin; kendi yeteneklerini keþfederek

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

Yasemin Taþ**, Dr. Dilek Aslan***, Dr. Ýskender Sayek****

Yasemin Taþ**, Dr. Dilek Aslan***, Dr. Ýskender Sayek**** Doktorluk Mesleðini Çocuklar Resimlerine Nasýl Yansýtýyorlar? 7-12 Yaþ Grubu Çocuklar Arasýnda Yapýlmýþ Bir Örnek* How Do Children Reflect the "Physician" Profession to Their Drawings? An Example Conducted

Detaylı

Tablo 3A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 3A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNÝVERSÝTESÝ TIP FAKÜLTESÝ ÖÐRETÝM ELEMANLARI VE. Semra ERPEK, Çiðdem DEREBOY, Mustafa ALTINIÞIK

ADNAN MENDERES ÜNÝVERSÝTESÝ TIP FAKÜLTESÝ ÖÐRETÝM ELEMANLARI VE. Semra ERPEK, Çiðdem DEREBOY, Mustafa ALTINIÞIK ADÜ Tý Fakültesi Dergisi 00; 3(3) : - 0 Klinik Araþtýrma ADNAN MENDERES ÜNÝVERSÝTESÝ TIP FAKÜLTESÝ ÖÐRETÝM ELEMANLARI VE ÖÐRENCÝLERÝNÝN UYGULANAN TIP EÐÝTÝMÝNE ÝLÝÞKÝN GÖRÜÞLERÝ* 1 3 Semra ERPEK, Çiðdem

Detaylı

Email: mergün@aku.edu.tr. Email: ehalat@aku.edu.tr. Adres:

Email: mergün@aku.edu.tr. Email: ehalat@aku.edu.tr. Adres: ORTAÖÐRETÝM FEN VE MATEMATÝK ALANLAR EÐÝTÝMÝ BÖLÜMÜ ÖÐRETÝM PROGRAMI (MATEMATÝK, BÝYOLOJÝ, FÝZÝK-KÝMYA) DEKAN (EÐÝTÝM FAKÜLTESÝ) Prof. Dr. Mustafa ERGÜN Telefon: +90 272 228 14 18/300 Email: mergün@aku.edu.tr

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Yetiþkinliðe Geçiþte Bireyleþme Türleri ve Kimlik Statüleri: Üniversite Öðrencileri ve "Unutulan Yarý"

Yetiþkinliðe Geçiþte Bireyleþme Türleri ve Kimlik Statüleri: Üniversite Öðrencileri ve Unutulan Yarý ARAÞTIRMA Yetiþkinliðe Geçiþte Bireyleþme Türleri ve Kimlik Statüleri: Üniversite Öðrencileri ve "Unutulan Yarý" Individualization Types and Identity Status in Transition to Adulthood: College Students

Detaylı

Ankara'da Bir Týp Fakültesi'nde Okuyan Son Sýnýf Öðrencilerde Tükenmiþlik Sendromu

Ankara'da Bir Týp Fakültesi'nde Okuyan Son Sýnýf Öðrencilerde Tükenmiþlik Sendromu Ankara'da Bir Týp Fakültesi'nde Okuyan Son Sýnýf Öðrencilerde Tükenmiþlik Sendromu Burnout Syndrome Among Last Year Medical Students of a Medical Faculty in Ankara Dr. Mehmet Güdük*, Dr. Þerafettin Erol*,

Detaylı

2008 Yönlendirme Sýnavý Sonuçlarý Raporu. Report of 2008 Placement Test Results. Salih SARPTEN

2008 Yönlendirme Sýnavý Sonuçlarý Raporu. Report of 2008 Placement Test Results. Salih SARPTEN TEKNÝK NOT KKTC - Milli Eðitim Dergisi 2008 Yönlendirme Sýnavý Sonuçlarý Raporu Report of 2008 Placement Test Results Salih SARPTEN M.A.; Talim Terbiye Kurulu Üyesi, Program Geliþtirme Uzmaný, Lefkoþa,

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47.

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: AYŞE AYPAY Doğum Tarihi: 24 02 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Bölümü Ankara Üniversitesi 1989 Y. Lisans

Detaylı

Yetiþkinliðe Geçiþ Yýllarýnda Sigara Ýçme Davranýþýnýn Psikososyal Belirleyicileri ve Sigara Ýçmenin Yaþam Doyumu ve Öznel Ýyi Oluþla Ýliþkisi

Yetiþkinliðe Geçiþ Yýllarýnda Sigara Ýçme Davranýþýnýn Psikososyal Belirleyicileri ve Sigara Ýçmenin Yaþam Doyumu ve Öznel Ýyi Oluþla Ýliþkisi ARAÞTIRMA Yetiþkinliðe Geçiþ Yýllarýnda Sigara Ýçme Davranýþýnýn Psikososyal Belirleyicileri ve Sigara Ýçmenin Yaþam Doyumu ve Öznel Ýyi Oluþla Ýliþkisi Psycho-social Markers of Smoking, and the Relationships

Detaylı

Bir Hastane Bilgi Sistemi Çaðrý Merkezine Gelen Ýsteklerin Türkiye deki Hastane Bilgi Sistemi Profili Açýsýndan Analizi

Bir Hastane Bilgi Sistemi Çaðrý Merkezine Gelen Ýsteklerin Türkiye deki Hastane Bilgi Sistemi Profili Açýsýndan Analizi Bir Hastane Bilgi Sistemi Çaðrý Merkezine Gelen Ýsteklerin Türkiye deki Hastane Bilgi Sistemi Profili Açýsýndan Analizi Yrd. Doç. Dr. Kemal TURHAN a, Neslihan KALAYCI b, Serbülent ÜNSAL b, Vildan KAYIKÇI

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı