Ürün Adý Uygulama Tarihi Ürün Adý Uygulama Tarihi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ürün Adý Uygulama Tarihi Ürün Adý Uygulama Tarihi"

Transkript

1

2

3 Ürün Adý Uygulama Tarihi Ürün Adý Uygulama Tarihi 8.SINIF 1. AKILLI DENEME 20 Ekim 2015 Salý 8.SINIF SET 2-1. AKILLI DENEME 20 Ekim 2015 Salý 8.SINIF 1. AKILLI DENEME 21 Ekim 2015 Çarþamba 8.SINIF SET 2-1. AKILLI DENEME 21 Ekim 2015 Çarþamba 8.SINIF 2. AKILLI DENEME 10 Kasým 2015 Salý 8.SINIF SET 2-2. AKILLI DENEME 10 Kasým 2015 Salý 8.SINIF 2. AKILLI DENEME 11 Kasým 2015 Çarþamba 8.SINIF SET 2-2. AKILLI DENEME 11 Kasým 2015 Çarþamba 8.SINIF 3.AKILLI DENEME 17 Kasým 2015 Salý 8.SINIF SET 2-3. AKILLI DENEME 17 Kasým 2015 Salý 8.SINIF 3.AKILLI DENEME 18 Kasým 2015 Çarþamba 8.SINIF SET 2-3. AKILLI DENEME 18 Kasým 2015 Çarþamba 8.SINIF 4. AKILLI DENEME 15 Aralýk 2015 Salý 8.SINIF SET 2-4. AKILLI DENEME 15 Aralýk 2015 Salý 8.SINIF 4. AKILLI DENEME 16 Aralýk 2015 Çarþamba 8.SINIF SET 2-4. AKILLI DENEME 16 Aralýk 2015 Çarþamba 8.SINIF 5. AKILLI DENEME 23 Þubat 2016 Salý 8.SINIF SET 2-5. AKILLI DENEME 23 Þubat 2016 Salý 8.SINIF 5. AKILLI DENEME 24 Þubat 2016 Çarþamba 8.SINIF SET 2-5. AKILLI DENEME 24 Þubat 2016 Çarþamba 8.SINIF 6. AKILLI DENEME 8 Mart 2016 Salý 8.SINIF SET 2-6. AKILLI DENEME 8 Mart 2016 Salý 8.SINIF 6. AKILLI DENEME 9 Mart 2016 Çarþamba 8.SINIF SET 2-6. AKILLI DENEME 9 Mart 2016 Çarþamba 8.SINIF 7. AKILLI DENEME 29 Mart 2016 Salý 8.SINIF SET 2-7. AKILLI DENEME 29 Mart 2016 Salý 8.SINIF 7. AKILLI DENEME 30 Mart 2016 Çarþamba 8.SINIF SET 2-7. AKILLI DENEME 30 Mart 2016 Çarþamba 8.SINIF 8. AKILLI DENEME 12 Nisan 2016 Salý 8.SINIF SET 2-8. AKILLI DENEME 12 Nisan 2016 Salý 8.SINIF 8. AKILLI DENEME 13 Nisan 2016 Çarþamba 8.SINIF SET 2-8. AKILLI DENEME 13 Nisan 2016 Çarþamba 7.SINIF 1.AKILLI DENEME 17 Kasým 2015 Salý 4.SINIF 1. AKILLI DENEME 17 Kasým 2015 Salý 7.SINIF 2. AKILLI DENEME 15 Aralýk 2015 Salý 4.SINIF 2. AKILLI DENEME 15 Aralýk 2015 Salý 7.SINIF 3. AKILLI DENEME 23 Þubat 2016 Salý 4.SINIF 3. AKILLI DENEME 29 Mart 2016 Salý 7.SINIF 4. AKILLI DENEME 29 Mart 2016 Salý 4.SINIF 4. AKILLI DENEME 12 Nisan 2016 Salý 7.SINIF 5. AKILLI DENEME 12 Nisan 2016 Salý 3.SINIF 1. AKILLI DENEME 17 Kasým 2015 Salý 6.SINIF 1. AKILLI DENEME 17 Kasým 2015 Salý 3.SINIF 2. AKILLI DENEME 15 Aralýk 2015 Salý 6.SINIF 2. AKILLI DENEME 15 Aralýk 2015 Salý 3.SINIF 3. AKILLI DENEME 29 Mart 2016 Salý 6.SINIF 3. AKILLI DENEME 23 Þubat 2016 Salý 3.SINIF 4. AKILLI DENEME 12 Nisan 2016 Salý 6.SINIF 4. AKILLI DENEME 29 Mart 2016 Salý 6.SINIF 5. AKILLI DENEME 12 Nisan 2016 Salý 2.SINIF 1. AKILLI DENEME 17 Kasým 2015 Salý 2.SINIF 2. AKILLI DENEME 15 Aralýk 2015 Salý 5.SINIF 1. AKILLI DENEME 17 Kasým 2015 Salý 2.SINIF 3. AKILLI DENEME 29 Mart 2016 Salý 5.SINIF 2. AKILLI DENEME 15 Aralýk 2015 Salý 2.SINIF 4. AKILLI DENEME 12 Nisan 2016 Salý 5.SINIF 3. AKILLI DENEME 23 Þubat 2016 Salý 5.SINIF 4. AKILLI DENEME 29 Mart 2016 Salý 5.SINIF 5. AKILLI DENEME 12 Nisan 2016 Salý

4 TÜRKÇE Kelime Kelime ve kelime gruplarýnýn anlamýný çýkarma Kelimelerin çaðrýþtýrdýðý ifadeleri bilme Zýt anlamlý kelimeleri bilme Sözcükleri sýnýflandýrma Hecelerden kelimler oluþturma Kelimeleri Alfabetik Sýraya Göre Dizme Kelimeleri Hecelerine Ayýrma Verilen Harflerden Kelimeler Üretme Eþ Sesli Kelimeleri Bilme Kelimelerin Sözlük Anlamýný Bulma Kelimeler Arasýndaki Anlam Ýliþkisini Kavrama Cümle Eksik Býrakýlan Cümleyi Tamamlama Karýþýk Olarak Verilen Kelimeleri Düzenleyerek Anlamlý Cümleler Oluþturma Sebep-Sonuç Cümlelerini Kavrama Metin Görsellerin Ýfade Ettiði Sözcükleri Bulma Metin Oluþturma Metnin Konusunu Belirleme Trafik Levhalarýnýn Anlamlarýný Fark Etme Metne Ýliþkin Sorulara Cevap Verme Metin Tamamlama Metnin Baþlýðýný Bulma Metnin Anahtar Kelimesini Belirleme Metnin Hikâye Haritasýný Çýkarma Afiþ Yorumlama 5N 1K Sorularýna Cevap Verme Akrostiþ Þiirin Mantýðýný Kavrama Metnin Ana Fikrini Belirleme Trafik Levhalarýnýn ve Akýllý Ýþaretlerin Anlamlarýný Fark Etme Metne Ýliþkin Sorular Oluþturma Þiirin Ýfade Ettiði Duyguyu Belirleme Yazým Kurallarý Büyük Harflerin Kullanýldýðý Yerleri Bilme Satýr Sonuna Sýðmayan Kelimelerin Yazýmýný Kavrama Yanlýþ Yazýlan Kelimeleri Tespit Etme Noktalama Ýþaretleri Noktalama Ýþaretlerini Yerinde Kullanma (Nokta, Virgül, Kýsa Çizgi, Soru Ýþareti) Tekil ve Çoðul Kelimeler Kelimenin Tekil veya Çoðul Olduðunu Kavrama Varlýklarýn Özelliklerini Belirten Kelimeler Varlýklarýn Özelliklerini Belirten Kelimeleri Bilme Ek - Kök Eklerden Yeni Sözcükler Türetme

5 MATEMATİK Yüzler, Köþeler ve Ayrýtlar Uzunluklarý Ölçüyorum Geometrik Þekillerin Yüzleri ve Ýsimleri Geometrik Þekillerin Sýnýrlarý Tablo Oluþturuyorum Onluklar ve Birlikler Sýra Bildiren Sayýlar Þekiller, Köþeler ve Kenarlar Bütün, Yarým ve Çeyrek Eþlik ve Simetri Zaman Ýlerliyor Farklý Þekillerde Sayalým Örüntüdeki Eksikleri Tamamlayalým Sayýlarý Sýralayalým Eldesiz Toplama Ýþlemi Yapalým Eldeli Toplama Ýþlemi Yapalým Çýkarma Ýþlemi Yapalým Verilmeyen Toplananý Bulalým Paralarýmýz Zihinden Toplayalým Hangisine Daha Yakýn? Önce Tahmin Edelim,Sonra Toplayalým Uzunluklarý Tahmin Edelim Onluk Bozarak Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkaralým ve Tahmin Edelim Çýkarma Ýþleminde Verilmeyeni Bulalým Problem Çözelim ve Kuralým(Toplama-Çýkarma) Sývýlarý Ölçelim Çarpma Ýþlemini Öðreniyorum 2,3,4 ve 5 ile Çarpalým 1 ve 0'ýn Hikayesi Çarpanlarýn Yerlerini Deðiþtirelim NETBİL YAYINCILIK MATEMATİK Yüzler, Köþeler ve Ayrýtlar Onluklar ve Birlikler Geometrik Þekillerin Yüzleri ve Ýsimleri Geometrik Þekillerin Sýnýrlarý Farklý Þekillerde Sayalým Sayý ve Þekil Örüntüleri Eldesiz Toplama Ýþlemi Yapalým Eldeli Toplama Ýþlemi Yapalým Çýkarma Ýþlemi Yapalým Onluk Bozarak Çýkarma Ýþlemi Verilmeyen Toplananý Bulalým Çýkarma Ýþleminde Verilmeyeni Bulalým İNGİLİZCE Words Friends In The Classroom Numbers Colors At The Playground Body Parts Pets

6 HAYAT BİLGİSİ Okula Hazýrým Unuttuðum Bir Þey Var Mý? Bakýmlý Olmak Ýçin Neredesin? Kurallar Bizim Ýçin Seçim Var! Gazetemiz Bayraðýmýz ve Ýstiklal Marþý'mýz Dengeli ve Düzenli Beslenelim En Ýyi Yaptýðým Ýþ Biz Arkadaþýz Sevinince Ne Yaparsýnýz? Bu Okul Hepimizin Okul Yolu Karþýlaþtýðýmýz Ýnsanlar Vücudumuz Deðerlidir Saðlýðýmýzý Koruyabiliriz Eðlence Var Eðrisi Doðrusu Ýnsanlar Konuþa Konuþa Meslekler ve Özellikleri Okulumu Seviyorum Bilinçli Tüketelim Okulumuzu Koruyalým Öðrenim Hayatým Cumhuriyet Bayramý Dinî Bayramlarýmýz Kitaplardan Öðrenmek Çözüm Arýyorum Yaþadýðýmýz Yer Evimi Seviyorum Güneþ Hangi Yönden Doðar? Eviniz Nerede? Adresini Öðren! Ne Ýle Nasýl Bir Ýletiþim? Organlarým Görev Baþýnda Saðlýklý Büyümek Ýstiyorum Yemekteyiz Planlýyým, Baþarýlýyým Onlar da Çocuktu HAYAT BİLGİSİ Meslekler Hayatý Kolaylaþtýrýr Nasýl Bir Çocuktu? Annem, Babam ve Ben Benim De Bir Fikrim Var Evimizdeki Kurallar Aile Ýçi Görevler Eþyalar Özen Ýster Görerek, Duyarak, Dokunarak Sinirlerine Hâkim Ol Bana Güvenebilirsiniz Hayýr Diyebilirim Ders Çalýþabilmek Ýçin Atatürk'ün Önderliðinde Kazandýklarýmýz Þimdi de Ben Liderim Para Biriktirmeliyim Hayatýmýzý Nasýl Kolaylaþtýrýr? Dikkatli Olalým Kaynaklar Tükenebilir Yeterli Param Olursa Ayþe'nin Tatil Planý Doðada Olanlara Bak Bir Baþkadýr Benim Ülkem

7 TÜRKÇE Kelime Kelime ve Kelime Gruplarýnýn Anlamýný Çýkarma Eþ Anlamlý Kelimeleri Bilme Nezaket Bildiren Kelimeleri Bilme Kelimelerin Zihnimizde Çaðrýþtýrdýðý Ýfadeleri Fark Etme Zýt Anlamlý Sözcükleri Kavrama Kelimeler Arasýndaki Anlam Ýliþkisini Kavrama Cümledeki Gereksiz Sözcüðü Belirleme Kelimelerin Sözlük Anlamlarýný Çýkarma Eþ Sesli Kelimeleri Bilme Varlýklarý ve Kavramlarý Sýnýflandýrma Sözcükleri Alfabetik Sýraya Göre Dizme Destekleyici ve Açýklayýcý Ýfadeleri Kavrama Cümle Eksik Býrakýlan Cümleyi Uygun Kelimelerle Tamamlama Cümledeki Benzeyen ve Benzetilen Varlýklarý Fark Etme Cümledeki Hayal Ürünü ve Abartýlý Ýfadeleri Belirleme Karýþýk Olarak Verilen Kelimelerden Kurallý ve Anlamlý Cümleler Oluþturma Sebep-Sonuç Cümlelerini Kavrama Metin Metnin ve Þiirin Baþlýðýný Tahmin Etme Metinle Ýlgili Sorulara Cevap Verme Metnin Konusunu Belirleme Metnin Ana Fikrini Belirleme 5N 1K Sorularýna Cevap Verme Þiirin Konusunu ve Ana Duygusunu Belirleme Trafik Ýþaretlerinin ve Levhalarýnýn Ne Anlama Geldiðini Bilme Metnin Anahtar Kelimesini Belirleme Metni Uygun Ýfadelerle Tamamlama Metnin Hikâye Haritasýný Belirleme Karikatür ve Görsel Yorumlama Tablo ve Grafik Yorumlama Karýþýk Olarak Verilen Cümlelerden Bir Paragraf Oluþturma TÜRKÇE Noktalama Ýþaretlerini Noktalama Ýþaretlerini Yerinde Kullanma (Nokta, Virgül, Soru Ýþareti) Yazým Kurallarý Büyük Harflerin Kullanýmýný Kavrama Yazýmý Karýþtýrýlan Sözcüklerin Doðru Yazýmýný Bilme Ek - Kök Sözcük Türeten Ekleri Bilme Eklerden Sözcük Türetme Nesnelerin Kime Ait Olduðunu Belirten Ekleri (Ýyelik Ekleri) Kavrama Varlýklarýn Özelliklerini Belirten Sözcükler Varlýklarýn Özelliklerini Belirten Sözcükleri Kavrama Ýsimlerin Yerine Kullanýlan Sözcükler Ýsimlerin Yerine Kullanýlan Sözcükleri Bilme Adlar Sayýlarýna Göre Ýsimleri (Tekil, Çoðul, Topluluk) Kavrama

8 MEB YAYINLARI MATEMATİK Nokta, Düzlem, Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar (prb.lere kadar) Sayýlardaki Örüntüler Doðal Sayýlarla Toplama Ýþlemi Paralarýmýz Doðru, Doðru Parçasý, Iþýn Simetri Örüntü ve Süslemeler Alan Doðal Sayýlarda Çýkarma Ýþlemi Açýlar Üçgen, Kare, Dikdörtgen, Çember Doðal Sayýlarla Çarpma Ýþlemi Metre ve Santimetre Çevre Uzunluðu Doðal Sayýlarla Bölme Ýþlemi Kesirler Zamaný Ölçelim Sývýlarý Ölçelim Kilogram ve Gram EVRENSEL İLETİŞİM YAY Düzlem Doðru, Iþýn, Doðru Parçasý Nokta Açý ve Açý Çeþitleri Üçgen, Kare, Dikdörtgen, Çember Simetri Doðal Sayýlar Ritmik Sayma Örüntüleri Doðal Sayýlarla Toplama Ýþlemi Doðal Sayýlarda Çýkarma Ýþlemi Doðal Sayýlarla Çarpma Ýþlemi Doðal Sayýlarla Bölme Ýþlemi Kesirler Tartma Paralarýmýz Zamaný Ölçme Sývýlarý Ölçme Uzunluklarý Ölçme Çevre Alan Þekil Grafiði Tablo İNGİLİZCE Wheel Of Fortune My Family People I Love Feelings Toys And Games My House In My City Transportation FEN BİLİMLERİ Duyu Organlarý ve Görevleri Varlýklarýn Hareket Özellikleri Cisimleri Hareket Ettirme ve Durdurma Maddeyi Niteleyen Özellikler Maddenin Hâlleri Iþýðýn Görmedeki Rolü Iþýk Kaynaklarý Sesin Ýþitmedeki Rolü Çevremizdeki Sesler Çevremizdeki Varlýklarý Tanýyalým Ben ve Çevrem Doðal ve Yapay Çevre Bilinçli Tüketici Saðlýklý Yaþam

9 SOSYAL BİLGİLER Okul Hazýrlýðýný Yaptýn Mý? Yaþamýn Zenginlikleri Benim Arkadaþlarým Nasýl Olmalý? Doðru ve Etkili Ýletiþim Beni Anlayýn Lütfen! Duyarlý Olalým Okulda Demokratik Yaþam Tarafsýz Olmalýyýz Çözüm Benim Ýþim Sýnýfýmýzýn Krokisini Çizelim Okulumuzun Tarihi Son Piþmanlýk Fayda Etmez Dostluk Kazansýn Okul Kurallarý Bizim Ýçin Okulumu Seviyorum Acil Durum, Yardým Edelim! Paylaþýlan Neþeli Günler Cumhuriyet Bayramý ný Neden Kutluyoruz? Atatürk ün Öðrenim Hayatý Bilinçli Tüketici Nasýl Daha Ýyi Öðreniyorum? Nasýl Kullanýrým? Okul Yolu, Dikkat Yolu Hayýr, Kabul Edemem Birlikte Baþarabiliriz Dürüstlük ve Güven Bana Güveniyorlar Evimdeyim, Güvendeyim Hayalimdeki Ev Ben Adresimi Bilirim Eski Albümlere Bakalým Farklýlýklar Güzeldir Bedenimle Mutluyum Onlar da Çocuktu Benim Mesleðim Ne Olacak? Bedenimizin De Dili Var Ailemiz Bizim Ýçin Özeldir Herkesin Ailesi Farklýdýr Birbirimizi Sevelim, Sayalým SOSYAL BİLGİLER Her Sorunun Bir Çözümü Vardýr Ýletiþim Türleri Sen De Fikrini Söyle Ailede Herkesin Bir Ýþi Var Planlý Hayat, Oh Ne Rahat Baþarýlý Olmak Ýçin Hayalim Ýçin Birbirimizin Haklarýna Saygý Duyalým Atatürk ve Ýnsan Haklarý Görgü Kurallarý Hepimizin Bir Amacý Var Her Þeye Raðmen Eðlenceli Gün Liderin Etkileri Ödünç Eþyalar Ev Kazalarýna Dikkat! Doðal Afetlerden Korunmayý Öðreniyorum Evimi, Okulumu, Ülkemi Seviyorum Ülkem Ýçin Ne Yapmalýyým? Bizim Gezegenimiz

10 TÜRKÇE Kelime Kelimelerin Çaðrýþtýrdýðý Ýfadeleri Bilme Kelimeleri Alfabetik Sýraya Göre Dizme Kelime ve Kelime Gruplarýnýn Anlamýný Çýkarma Eþ Anlamlý Sözcükleri Bilme Zýt Anlamlý Sözcükleri Bilme Eþ Sesli Sözcükleri Bilme Terim Anlamlý Sözcükleri Bilme Destekleyici ve Açýklayýcý Ýfadeleri Bilme Önem Belirten Ýfadeleri Bilme Özetleyen ve Sonuç Bildiren Ýfadeleri Bilme Düþüncenin Yönünü Deðiþtiren Ýfadeleri Bilme Cümle Eksik Býrakýlan Cümleyi Uygun Sözcüklerle Tamamlama Cümledeki Benzeyen ve Benzetilen Varlýklarý Belirleme Karýþýk Olarak Verilen Kelimelerle Anlamlý Cümleler Oluþturma Karþýlaþtýrma Yapma Sebep-Sonuç Cümlesini Bilme Anlatým Bozukluðunu Sebep Olan Sözcükleri Belirleme Gerçek ve Hayal Ürünü Unsurlarý Ayýrt Etme Öznel ve Nesnel Anlatýmlý Cümleleri Bilme Duygusal ve Abartýlý Ýfadeleri Bilme Öznel ve Nesnel Anlatýmlý Cümleleri Bilme Duygusal ve Abartýlý Ýfadeleri Bilme Metin Metnin Anahtar Kelimelerini Belirleme Þiirin Ana Duygusunu Belirleme Karýþýk Olarak Verilen Cümlelerle Metin Oluþturma Metnin Hikâye Haritasýný Belirleme Metinle Ýlgili Sorulara Cevap Verme Metnin Baþlýðýný Tahmin Etme 5N 1K Sorularýna Cevap Verme Metnin Ana Fikrini Belirleme Eksik Býrakýlan Metni Tamamlama Metnin Yardýmcý Fikrini Belirleme Tablo ve Grafik Yorumlama Deyim Deyimlerin Anlamýný Bilme Atasözü Atasözlerinin Anlamlarýný Öðrenme TÜRKÇE Ek - Kök Hâl Eklerini Bilme Sözcük Türeten Ekleri Bilme Yazým Kurallarý Mi Soru Ekinin Yazýmýný Kavrama Yazýmý Karýþtýrýlan Sözcüklerin Doðru Yazýmýný Kavrama Büyük Harflerin Kullanýldýðý Yerleri Bilme Kýsaltmalarýn Yazýmýný Kavrama Ki'nin Doðru Yazýmýný Bilme De'nin Yazýmýný Kavrama Noktalama Ýþaretleri Noktalama Ýþaretlerini Yerinde Kullanma (Virgül, Kesme Ýþareti, Nokta, Parantez, Ýki Nokta, Konuþma Çizgisi) Varlýklarýn Özelliklerini Belirten Sözcükler Varlýklarýn Özelliklerini Belirten Sözcükleri Bilme Ýþ, Oluþ, Durum Bildiren Sözcükler Ýþ, Oluþ, Durum Bildiren Sözcükleri Kavrama Ýþ, Oluþ, Durum Bildiren Sözcüðün Ýfade Ettiði Zamaný Belirleme Adlarýn Yerine Kullanýlan Sözcükler Adlarýn Yerine Kullanýlan Sözcükleri Kavrama Edebî Türler Metnin Türünü Belirleme (Aný, Biyografi, Münazara)

11 MEB YAYINLARI MATEMATİK Açý ve Açý Ölçüsü Üçgen, Kare ve Dikdörtgen Simetri Örüntü ve Süslemeler Sütun Grafiði Doðal Sayýlar Yýl, Ay, Hafta, Gün Doðal Sayýlarla Toplama ve Çýkarma Ýþlemleri Doðal Sayýlarla Çarpma Ýþlemi Doðal Sayýlarla Zihinden Çarpma Ýþlemi Doðal Sayýlarla Bölme Ýþlemi Tartma Sývýlarý Ölçme Zihinden Toplama ve Çýkarma Ýþlemi Toplama ve Çýkarma Ýþleminde Tahmin Olasýlýk Kesirler Kesirlerle Toplama ve Çýkarma Ýþlemi Alan Ölçme Ondalýk Kesirler DİKEY YAYINCILIK MATEMATİK Açý ve Açý Ölçüsü Üçgen, Kare ve Dikdörtgen Simetri Örüntü ve Süslemeler Sayý Örüntüleri Sütun Grafiði Doðal Sayýlar Doðal Sayýlarla Toplama ve Çýkarma Ýþlemleri Doðal Sayýlarla Çarpma Ýþlemi Doðal Sayýlarla Zihinden Çarpma Ýþlemi Doðal Sayýlarla Bölme Ýþlemi Çarpma ve Bölme Ýþleminde Tahmin Tartma Toplama ve Çýkarma Ýþleminde Tahmin Zihinden Toplama ve Çýkarma Ýþlemi Sývýlarý Ölçme Kesirler Saat,Dakika ve Saniye Yýl, Ay, Hafta, Gün İNGİLİZCE In The Classroom Children's Day Free Time Cartoon Characters My Day Doing Eperiments Jobs My Clothes

12 SOSYAL BİLGİLER Benzer ve Farklý Yönlerim Duygularýmla, Düþüncelerimle Varým Duygularýmý, Düþüncelerimi Nasýl Ýfade Edebilirim? Baþkalarýna Saygýlýyým Yaþadýklarýmý Sýralýyorum Ülkemin Vatandaþýyým Ailemin Tarihini Yazýyorum Kültürel Zenginliðimiz Hangi Oyunlarý Oynuyoruz? Kültür Elçisiyiz Kurtuluþtan Kuruluþa Ýzci Kampýndayýz Krokinin Yaþamýmýzdaki Yeri Hava Nasýl Oralarda? Çevremizde Gördüklerimiz Efsane Ve Þiirlerde Yaþayan Yerler Güvenli Yaþam Ýhtiyaç mý, Ýstek mi? Kaynaðým Ne? Alýþveriþteyim Bilinçli Tüketici miyiz? Üretim, Daðýtým ve Tüketim Macerasý Bizim Ýçin Çalýþanlar Hayatýmýzdaki Teknoloji Zamaný Ölçüyoruz Bir Zamanlar Hayatýmýz Hýzlanýyor Bizden Projeler Nasýl Kullanmalýyýz? Toplum - Devlet El Ele Etkin Yurttaþlýk Sosyal Kulüpler DİN KÜLTÜRÜ Din ve Ahlak Hakkýnda Neler Biliyorum? Günlük Konuþmalarýmýzda Dine Ýliþkin Ýfadeler Dini Öðrenmenin Önemi "Din Güzel Ahlaktýr" Sübhaneke Duasý ve anlamý Temiz Olalým Dinim Temiz Olmamý Ýstiyor Sözünde Durmak, Dürüst ve Güvenilir Olmak Fatiha Suresi ve Anlamý Hz. Muhammed'i Tanýyalým Hz.Muhammed'in Doðduðu Çevreyi Tanýyalým Hz.Muhammed'in Aile Büyüklerini Tanýyalým Hz.Muhammed'in Doðumu, Çocukluk ve Gençlik Yýllarý Hz.Muhammed'in Çocukluk ve Gençlik Yýllarýndaki Erdemli Davranýþlarý Kevser Suresi ve Anlamý Kur'an-ý Kerim'i Tanýyalým Son Ýlahi Kitap Kur'an-ý Kerim Kur'an-ý Kerim'in Hz.Muhammed'e Ýndiriliþi Kur'an-ý Kerim'in Kitap Haline Getirilmesi ve Çoðaltýlmasý Kur'an-ý Kerim'in Ýç Düzeni Bilge Ýnsan: Hz. Lokman Sevgi, Dostluk ve Kardeþlik Sevmek ve Sevilmek Bir Ýhtiyaçtýr Sevgi Allah ýn Bize Verdiði Bir Nimettir

13 TÜRKÇE Sözcük Düzeyinde Anlam ve Kavramlar Sözcük Daðarcýðýný Zenginleþtirme Eþ Anlamlý Sözcüleri Kavrama Kelime Gruplarýnýn Anlamlarýný Tahmin Etme Kelimelerin Zihnimizde Çaðrýþtýrdýklarýný Ýfade Etme Genel ve Özel Durum Bildiren Ýfadeleri Belirleme Gerçek ve Mecaz Anlam Arasýndaki Farký Kavrama Zýt Anlamlý Kelimeleri Kavrama Varlýklarý ve Olaylarý Sýnýflandýrma Yabancý Sözcüklerin Türkçe Karþýlýklarýný Bilme Cümle Düzeyinde Anlam ve Kavramlar Gerçek ve Hayal Ürünü Ýfadeleri Kavrama Öznel ve Nesnel Yargýlarý Ayýrt Etme Duygusal ve Abartýlý Ýfadeleri Kavrama Cümledeki Boþluklarý Tamamlama Sebep-Sonuç Cümlelerini Kavrama Cümlede Anlatýlmak Ýsteneni Bulma Paragrafýn Anlam ve Yapý Yönü Metinle Ýlgili Sorulara Cevap Verme Hikayenin Unsurlarýný Kavrama Metnin Ana Fikrini Belirleme Metindeki Soruna Çözüm Üretme Metni Tamamlama Görselleri Yorumlama Metnin Konusunu Belirleme Metindeki Farklý Düþünmeye Yönlendiren Ýfadeleri Fark Etme Þiirin Konusunu ve Ana Duygusunu Belirleme Farklý Metinleri Karþýlaþtýrma Metne Baþlýklar Bulma Metnin Yardýmcý Fikirlerini Belirleme 5N 1K Sorularýna Cevap Verme Hikayenin Giriþ, Geliþme ve Sonuç Bölümlerinin Özelliklerini Kavrama Metindeki Kelime veya Kelime Gruplarýnýn Anlamýný Çýkarma Tablo ve Grafik Okuma TÜRKÇE Deyimler Deyimlerin Anlamlarýný Tahmin Etme Atasözü-Özdeyiþ Atasözlerinin Anlamlarýný Tahmin Etme Özdeyiþlerin Konularýný Belirleme Ek - Kök Eklerle Sözcükler Türetme (-lý, -lýk, -cý, -sýz) Paragrafýn Dil ve Anlatým Yönü Betimleme Tekniðini Kavrama Öyküleme Tekniðini Kavrama Açýklama Tekniðini Kavrama Yazým Kurallarý Yazýmý Karýþtýrýlan Sözcüklerin Yazýmýný Kavrama SOSYAL BİLGİLER Biz Bu Toplumun Üyesiyiz Rollerimiz Haklarýmýz ve Sorumluluklarýmýz Var Çocuk Haklarýna Yolculuk Güzel Ülkem Zengin Kültürümüz Atatürk'ü Anlamak Haritanýn Dili Ýklim Ve Ýnsan Faaliyetleri Yaþanacak Yerler Doða Ve Ýnsan Ülkemizde Afetler Doðal Afetler Ve Ýnsan Nerede Yanlýþ Yaptýk? Bölgelerimizdeki Ekonomik Faaliyetler Ýnsan Ve Ekonomi Üretime Katýlalým, Geleceðimizi Kurtaralým Hayatýmýz Nasýl Kolaylaþtý? Teknolojiyle Gelen Deðiþim Hayatýmýzý Kolaylaþtýranlar Atatürk'ün Gösterdiði Yol Alýyorum, Okuyorum, Öðreniyorum Bilgi Kaynaklarýmýz Bize Hizmet Edenler Elimizde Tutanlar Gönüllüyüz

14 DİN KÜLTÜRÜ Allah Ýnancý Ýnsan Akýllý ve Ýnanan Bir Varlýktýr Evrende Bir Düzen Vardýr Allah Vardýr ve Birdir Çalýþýrým,Allah'ýn Yardýmýna Güvenirim ve Baþarýrým Ýhlas Suresi ve Anlamý Ýbadet Konusunda Bilgilenelim Ýbadet Nedir ve Niçin Yapýlýr? Ýbadetle Ýlgili Kavramlar: Farz, Vacip, Sünnet Baþlýca Ýbadetler Camiyi Tanýyalým Dua Güzel Ýþ ve Güzel Davranýþ: Salih Amel Ýbadetler Davranýþlarýmýzý Güzelleþtirir Rabbena Dualarý ve Anlamý Hz. Muhammed ve Aile Hayatý Hz.Muhammed'in Evliliði ve Çocukluðu Hz.Muhammed'in Ailesi Ýçindeki Örnek Davranýþlarý Hz.Muhammed'in Ailesinin Örnek Davranýþlarý Salavat Dualarý ve Anlamý Kur'an-I Kerim'in Temel Eðitici Nitelikleri Ýslam Dininin Temel Kaynaðý:Kur'an Kur'an Ýyiye ve Güzele Yönlendirir, Kötülüklerden Sakýndýrýr Kur'an'ýn Açýklayýcýlýðý ve Yol Göstericiliði Allah'ý Arayan Ýnsan: Hz. Ýbrahim Fil Suresi ve Anlamý Sevinç ve Üzüntülerimizi Paylaþalým Paylaþmak Niçin Önemlidir? Sevinçlerimizi Paylaþalým İNGİLİZCE My Daily Routines İNGİLİZCE My Town My Daily Routines Hello My Town Games and Hobbies Hello Health Games and Hobbies Movies Health Party Times Movies Fitness Party Times Fitness

15 TÜRKÇE Ek - Kök Kök ve Eki Kavrama Kelimeyi Kök ve Eklerine Ayýrma Ýsim Kökü Ýle Fiil Kökünü Ayýrt Etme Mastar Ekinin Ýþlevini Kavrama Yapým Ýle Çekim Eklerinin Ýþlevini Kavrama Gövde Türlerini Kavrama Yapým Eklerinin Ýþlevlerini ve Kelimeye Kazandýrdýðý Anlam Özelliklerini Kavrama Hal Eklerinin Ýþlevlerini Kavrama Ýyelik Eklerinin Ýþlevlerini Kavrama Ýyelik ve Hal Eki Arasýndaki Farký Kavrama Ses Bilgisi Büyük Ünlü Uyumunu Kavrama Ünsüz Sertleþmesini Kavrama Ünlü Düþmesini Kavrama Ünlü Daralmasýný Kavrama Birleþik Kelimelerdeki Ünlü Düþmesini Kavrama Yardýmcý Ünsüzün Ýþlevini Kavrama Sözcük Düzeyinde Anlam ve Kavramlar Eþ Anlamlý Sözcükleri Kavrama Zýt Anlamlý Sözcükleri Kavrama Yabancý Sözcüklerin Türkçe Karþýlýklarýný Bilme Kelimeleri Birbiriyle Ýliþkilendirme Gerçek ve Mecaz Anlam Arasýndaki Farký Kavrama Tiyatro Terimlerini Kavrama Varlýklarý Sýnýflandýrma Cümle Düzeyinde Anlam ve Kavramlar Amaç-Sonuç Ýliþkisini Kavrama Cümledeki Örtülü Anlamlarý Bulma Mi Ekinin Cümleye Kattýðý Anlamlarý Kavrama Cümledeki Boþluklarý Tamamlama Öznel ve Nesnel Yargýlar Arasýndaki Farký Kavrama Sözcük Yapýsý Basit, Türemiþ ve Birleþik Kelimeleri Ayýrt Etme Paragrafýn Dil ve Anlatým Yönü 1. ve 3. Kiþi Aðzýyla Anlatýmý Kavrama Düþünceyi Geliþtirme Yollarýný Kavrama Metni Dil ve Anlatým Yönünden Deðerlendirme Betimleme Çeþitlerini Kavrama Anlatýmda Duyulardan Yararlanma TÜRKÇE Paragrafýn Anlam ve Yapý Yönü Metne Ýliþkin Sorulara Cevap Verme Görseli Okuduðu Metinle Ýliþkilendirme Hikayenin Unsurlarýný Kavrama Metinden Hareketle Kelime ve Kelime Gruplarýnýn Anlamýný Çýkarma Görselleri Yorumlama Okuduðu Metnin Ana Fikrini Bulma Okuduðu Metne Uygun Baþlýklar Bulma Metnin Ana Fikir ve Yardýmcýný Fikirlerini Ayýrt Etme Metnin Giriþ Geliþme ve Sonuç Bölümlerinin Özelliklerini Kavrama Metnin Uyandýrdýðý Duygularý Bulma 5N 1K Sorularýna Cevap Verme Metindeki Anahtar Kelimeleri Belirleme Olaylarý Oluþ Sýrasýna Göre Sýralama Þiirin Konusunu ve Ana Duygusunu Bulma Yazým Kurallarý Bitiþik ve Ayrý Yazýlan Sözcükleri Ayýrt Etme Sayýlarýn Yazýmýný Kavrama Sayýlara ve Kýsaltmalara Getirilen Eklerin Yazýmýný Kavrama "Mi" Soru Ekinin Yazýmý "Da" "De" Baðlacýnýn Yazýmý "Ki" Baðlacýnýn Yazýmý Büyük Harflerin Kullanýldýðý Yerleri Kavrama Ayrý ve Bitiþik Yazýlan Birleþik Kelimeleri Kavrama Deyimler Deyimlerini Anlamlarýný Tahmin Etme Edebî Türler ve Söz Sanatlarý Kiþileþtirme Sanatýný Kavrama Benzetme Sanatýný Kavrama Masal Türünün Özelliklerini Kavrama Mektubun Yazýmýyla Ýlgili Kurallarý Kavrama Dilekçe ve Davetiye Arasýndaki Farký Kavrama Biyografi Türünün Özelliklerini Kavrama Gezi Yazýsý Türünün Özelliklerini Kavrama Ýsim (Ad) Özel ve Cins Ýsim Arasýndaki Farký Kavrama Tekil ve Çoðul Ýsim Arasýndaki Farký Kavrama Somut ve Soyut Ýsim Arasýndaki Farký Kavrama Topluluk Ýsminin Anlam Özelliðini Kavrama Zamir (Adýl) Zamirlerin Cümledeki Ýþlevlerini Fark Etme

16 TÜRKÇE Noktalama Ýþaretleri Noktanýn Ýþlevlerini Kavrama Virgülün Ýþlevlerini Kavrama Ýki Noktanýn Ýþlevlerini Kavrama Soru Ýþaretinin Ýþlevlerini Kavrama Noktalý Virgülün Ýþlevlerini Kavrama Ýsim Tamlamalarý Ýsim Tamlamalarýnýn Kuruluþ ve Anlam Özelliklerini Kavrama DİN KÜLTÜRÜ Peygamber ve Peygamberlere Ýman Peygamberlerin Ýnsanlardan Seçilmesinin Nedenleri Peygamberlerin Nitelikleri Peygamberlere Gelen Mesajlarýn Ortak Amacý Ýlahî Kitap ve Ýlahî Kitaplara Ýman Allah Niçin Vahiy Göndermiþtir? Ýlahî Kitaplar Asr Suresi ve Anlamý Namaz Nedir? Niçin Kýlýnýr? Namazýn Þartlarý Namaza Hazýrlýk Þartlarý Abdest, Boy Abdesti (Gusül) ve Teyemmüm Namaza Hazýrlýðýn Diðer Þartlarý Namazýn Kýlýnýþ Þartlarý Namaza Çaðrý: Ezan ve Kamet Günlük Namazlar (Beþ Vakit Namaz) Cemaatle Namaz Cuma namazý Bayram Namazý Cenaze Namazý Teravih Namazý Namazý Bozan Durumlar Namazýn Ýnsana Kazandýrdýklarý Kunut Dualarý ve Anlamlarý Hz. Muhammed in Çaðrýsý: Mekke Dönemi Ýlk Vahiy: Yaratan Rabb inin Adýyla Oku! Yakýn Çevreye Çaðrý Çaðrýnýn Yaygýnlaþmasý Hicret Olayý Hz. Muhammed in Çaðrýsý: Medine Dönemi Peygamber Mescidi ve Sosyal Ýþlevi Eðitim ve Öðretim Etkinlikleri Toplumsal Barýþýn Kurulmasý Hudeybiye Antlaþmasý ve Mekke nin Fethi Veda Hutbesi Hz. Muhammed in Vefatý Nasr Suresi ve Anlamý Kur an-ý Kerim in Belli Baþlý Konularý Ýnanç Ýbadet Ahlak Kýssalar Sabýr Örneði: Hz. Eyüp Kureyþ Suresi ve Anlamý

17 İNGİLİZCE After School Yummy Breakfast A Day In My City Weather and Emotions At The Fair Vacation Occupations Detectives At Work SOSYAL BİLGİLER Olaylar Kimleri Nasýl Etkiliyor? Olgu ve Görüþü Ayýrt Ediyorum Çözüm Buluyoruz Ben Etkin Bir Vatandaþým Atatürk Ve Sosyal Bilimler Dünya Bir Kaðýda Nasýl Sýðar? Farklý Yaþam Þekilleri Ve Ýklim Türkiye'nin Ýklimi Geçmiþten Günümüze Yerleþme Uygarlýklarýn Beþiði Anayurttan, Anadolu'ya Atlý Askerlerden Modern Türk Ordusuna Doðu ile Batýyý Buluþturan Yol: Ýpek Yolu Ýslamiyet'in Doðuþu ve Yayýlýþý Ýlk Türk Ýslam Devletleri Kültürümüzün Yaþayan Deðerleri: Kutlamalar Bozkýrýn Sanatkarlarý Doðal Kaynaklar Ve Ekonomi Projeler Yarýþýyor Dünya Alarm Veriyor! Vergi Verelim Nitelikli Ýnsan ve Mesleklerin Özellikleri Dünya'da Nüfus ve Ekonomik Faaliyetler Kaynaklar ve Ýhtiyaçlar Uluslararasý Ýliþkilerimiz Yardýmlaþma ve Ýþ Birliði Toplumlar Arasý Etkileþim

18 TÜRKÇE Fiil (Eylem) Fiillerin Anlam Özelliklerini Kavrama Çekimli Fiilin Özelliklerini Kavrama Mastar Ekinin Ýþlevini Kavrama Bildirme ve Dilek Kiplerini Kavrama Bildirme Kiplerinin Anlam Özelliklerini Kavrama Dilek Kiplerinin Kullaným Özelliklerini Kavrama Fiillerin Soru ve Olumsuz Çekimlerini Kavrama Þahýs Eklerini Bilme Fiil Kiplerinde Zaman ve Anlam Kaymalarýnýn Nasýl Gerçekleþtiðini Kavrama Deyim Deyimlerin Anlamlarýný Tahmin Etme Atasözü Atasözlerinin Anlamlarýný Tahmin Etme Yazým Kurallarý Bitiþik ve Ayrý Yazýlan Kelimeleri Kavrama Yazýmý Karýþtýrýlan Sözcükleri Kavrama Sayýlarýn Yazýmýný Kavrama Kitap, Dergi, Gazete Adlarýnýn ve Levhalarýn Yazýmýný Kavrama Kaynakça Yazýmýný Kavrama Sözcük Düzeyinde Anlam ve Kavramlar Eþ Anlamlý Sözcükleri Kavrama Terim Anlamlý Kelimeleri Kavrama Kelimelerin Zihnimizde Oluþturduðu Çaðrýþýmlarý Kavrama Ayný Kavram Alanýna Giren Sözcükleri Bulma Eþ Sesli Sözcükleri Kavrama Cümle Düzeyinde Anlam ve Kavramlar Okuduklarýndaki Örtülü Anlamlarý Bulma Türkçenin Kurallarýna Uygun Olmayan Cümleleri Kavrama Günlük Hayatta Söylenen Dilek Ýfade Eden Cümleleri Kavrama Cümleleri Uygun Ýfadelerle Tamamlama Öznel ve Nesnel Yargýlarý Kavrama Amaç-Sonuç Cümlelerini Kavrama Sebep-Sonuç Cümlelerini Kavrama Paragrafýn Dil ve Anlatým Yönü Düþünceyi Geliþtirme Yollarýný Kavrama Anlatýmýn Kaçýncý Þahýs Tarafýndan Yapýldýðýný Kavrama Anlatým Biçimlerini Kavrama TÜRKÇE Paragrafýn Anlam ve Yapý Yönü Metne Ýliþkin Sorulara Cevap Verme Görsel Ögeleri Yorumlama Metindeki Geçiþ ve Baðlantý Unsurlarýný Fark Etme Hikâyenin Unsurlarýný Kavrama Metnin Anahtar Kelimelerini Belirleme Metne Uygun Baþlýklar Bulma Metnin Ana Fikrini ve Ana Duygusunu Belirleme Metindeki Yardýmcý Fikirleri ve Duygularý Belirleme Metnin Konusunu Belirleme Olaylarý Oluþ Sýrasýna Göre Sýralama Metnin Giriþ, Geliþme ve Sonuç Bölümlerinin Özelliklerini Kavrama Edebî Türler ve Söz Sanatlarý Metnin Türünü Kavrama Söz Sanatlarýýný Bilme Sözcük Türleri Kelimeleri Cümlede Farklý Görevde Kullanma Zarf (Belirteç) Zarflarýn Cümledeki Ýþlevlerini Fark Etme Zarflarý Ýþlevlerine Uygun Olarak Kullanma Cümlede Zaman Zarflarýný Fark Etme Noktalama Ýþaretleri Noktayý Ýþlevlerine Uygun Biçimde Kullanma Virgülü Ýþlevlerine Uygun Biçimde Kullanma Ýki Noktayý Ýþlevlerine Uygun Biçimde Kullanma Üç Noktayý Ýþlevlerine Uygun Olarak Kullanma Soru Ýþaretini Ýþlevlerine Uygun Olarak Kullanma Týrnak Ýþaretini Ýþlevlerine Uygun Biçimde Kullanma Kesme Ýþaretini Ýþlevlerine Uygun Biçimde Kullanma Fiil Yapýsý Basit, Türemiþ ve Birleþik Fiillerin Kuruluþ ve Anlam Özelliklerini Kavrama Ek Fiil Ýsim Türünden Kelimelerin Kip ve Kiþi Açýsýnda Çekimlendiðini Fark Etme

19 Tam Sayýlarla çarpma ve bölme iþlemleri Rasyonel Sayýlar Rasyonel Sayýlarla Ýþlemler Eþitlik ve Denklem Doðrusal Denklemler Oran ve Orantý Yüzdeler Doðrular ve Açýlar Çember ve Daire Veri Ýþleme Çokgenler Dönüþüm Geometrisi Cisimlerin farklý Yönlerden Görünümleri SOSYAL BİLGİLER Ýletiþim Bir Sanattýr! Bir Tuþla Dünya Evimize Geldi! Özgür Basýn Demokrasinin Temelidir! Herkesi Ayrý Ayrý Dinlemekten Zevk Alýrým Yaþadýðýmýz Yerler Türkiye Nüfusunun Özellikleri Göçün Neden Ve Sonuçlarý Eðitim Ve Çalýþma Hakký Yerleþme ve Seyahat Özgürlüðü Türklerin Yeni Yurdu Anadolu Beylikten Devlete: Osmanlý'nýn Kuruluþu Karalarýn Ve Denizlerin Hakimi Osmanlý Farklýlýklara Raðmen Gez Dünya'yý Gör Konya'yý Nasýl Etkiledik, Etkilendik? Seyyahlarýn Dilinden Osmanlý Kültürü Yeni Kurumlarla Deðiþen Toplum Hayatý Her Bilimsel Buluþ Yeni Bir Baþarýdýr Söz Uçar Yazý Kalýr Türk Ve Ýslam Devletlerinde Yetiþen Bilginler Bilimsel Birikim Nasýl Oluþtu? Düþünce Özgürlüðü Ve Bilim Topraðýn Gücü Devletler Geliþiyor Ýnsan Gücünden Makineye Sosyal Yaþamda Vakýflar Nasýl Eðitim Gördüler? Mesleðimi Nasýl Seçmeliyim? İNGİLİZCE Apperance and Personality Biographies Sports Wild Animals Television Parties Superstitions Public Buildings

20 DİN KÜLTÜRÜ Varlýklar Âlemi Meleklere Ýman Meleklerin Özellikleri ve Görevleri Meleklere Ýmanýn, Davranýþlarýn Güzelleþmesine Katkýsý Kur an a Göre Cin ve Þeytan Þeytanýn Kötülüðünden Korunma Konusunda Kur an ýn Öðütleri Toplumda Yaygýn Olan Bazý Batýl Ýnançlar Ahirete Ýman Kýyamet ve Yeniden Dirilme Dünya Hayatýnda Yapýlanlarýn Karþýlýðý: Ahiret Nâs Suresi ve Anlamý Ramazan Ayý ve Önemi Ramazan Orucu Ramazan Ayý ve Oruçla Ýlgili Kavramlar Muharrem Orucu Oruç Tutarken Nelere Dikkat Etmeliyiz? Orucu Bozan Durumlar Oruç Ýbadetinin Kiþiye ve Topluma Kazandýrdýklarý Ramazan Bayramý Sevinci Mâ ûn Suresi ve Anlamý Hz. Muhammed in Ýnsani Yönü Hz. Muhammed in Peygamberlik Yönü Hz. Muhammed Son Peygamberdir Hz. Muhammed Kur an ý Açýklayýcýdýr Hz. Muhammed Ýnsanlýk Ýçin Bir Uyarýcýdýr Hz. Muhammed Ýnsanlýða Bir Rahmettir Hz. Muhammed Güzel Ahlakýn Tamamlayýcýsýdýr Din ve Din Anlayýþý Din Anlayýþýndaki Yorum Farklýlýklarýnýn Sebepleri Ýslam Düþüncesinde Yorum Biçimleri Ýnançla Ýlgili Yorumlar Fýkhi Yorumlar Tasavvufi Yorumlar Yesevilik Kadirilik Nakþibendilik Mevlevilik Alevilik-Bektaþilik DİN KÜLTÜRÜ Cem ve Cemevi Razýlýk ve Kul Hakkýnýn Sorulmasý On iki Hizmet Semah Musahiplik (Yol Kardeþliði) Dua ve Gülbenkler Hýzýr Orucu Din Anlayýþýndaki Farklýlýklar Niçin Zenginliktir? Dinde Zorlama Yoktur Din Güzel Ahlaklý Olmama Nasýl Katký Saðlar? Ýslam da Övülen Bazý Ahlaki Tutum ve Davranýþlar Doðruluk ve Dürüstlük Baþkalarýna Maddi Yardýmda Bulunmak (Ýnfak) Emaneti Korumak Adaletli Olmak Hoþgörü ve Baðýþlama Alçak gönüllülük (Tevazu) Görgülü Olmak Savurganlýktan Kaçýnmak Kültür ve Kültürün Ögeleri Dinin Kültürümüz Üzerindeki Etkileri Dilimizdeki Dinî Motifler Örf ve Âdetlerimizdeki Dinî Motifler Musikimizdeki Dinî Motifler Mimarimizdeki Dinî Motifler Laiklik, Din ve Vicdan Özgürlüðünün Garantisidir

21 TÜRKÇE Sözcük Düzeyinde Anlam ve Kavramlar Kelimenin Gerçek ve Mecaz Anlamý Arasýndaki Farký Kavrama Kelime ve Kelime Gruplarýnýn Anlamýný Çýkarma Eþ Anlamlý Sözcükleri Bilme Ayný Kavram Alanýna Giren Kelimeleri Bulma Eþ Anlamlý Sözcükleri Kavrama Zýt Anlamlý Kelimeleri Kavrama Eþ Sesli Kelimeleri Kavrama Terim Anlamlý Sözcükleri Kavrama Cümle Düzeyinde Anlam ve Kavramlar Öznel ve Nesnel Yargýlarý Ayýrt Etme Cümledeki Örtülü Anlamý Bulma Karýþýk Olarak Verilen Kelimelerden Kurallý ve Anlamlý Cümle Oluþturma Sebep-Sonuç Cümlelerini Kavrama Amaç-Sonuç Cümlelerini Kavrama Paragrafýn Anlam ve Yapý Yönü Metne Farklý Baþlýklar Bulma Metne Ýliþkin Sorulara Cevap Verme Metnin Ana Fikrini ve Ana Duygusunu Belirleme Metindeki Kelime veya Kelime Gruplarýnýn Anlamýný Çýkarma Karýþýk Olarak Verilen Cümlelerden Anlamlý Paragraflar Oluþturma Metnin Anahtar Kelimesini Belirleme Metindeki Yardýmcý Fikirleri Belirleme Metnin ya da Þiirin Konusunu Belirleme Metindeki Anahtar Kelimeleri Fark Etme Olaylarý Oluþ Sýrasýna Göre Dizme Hikayenin Unsurlarýný Belirleme Farklý Metinleri Ýçerik Yönünden Karþýlaþtýrma Eksik Býrakýlan Metni Tamamlama Metne Ýliþkin Sorular Oluþturma Metnin Konusunu Belirleme Metnin Giriþ, Geliþme ve Sonuç Bölümlerini Kavrama Görselle Metni Ýliþkilendirme Metinde Bahsedilen Sorunlara Çözümler Üretme Metni Oluþturan Unsurlar Arasýndaki Geçiþ ve Baðlantýlarý Fark Etme Paragrafýn Dil ve Anlatým Yönü Düþünceyi Geliþtirme Yollarýný Kavrama Anlatým Biçimlerini Kavrama (Açýklama, Betimleme) Metinde Anlatýmýn Kimin Aðzýndan Yapýldýðýný Belirleme

22 TÜRKÇE Yazým Kurallarý Büyük Harflerin Kullanýldýðý Yerleri Bilme Mi Ekinin Yazýmýný Kavrama Da, De Baðlacýnýn Yazýmýný Kavrama Ayrý ve Bitiþik Yazýlan Sözcükleri Kavrama Sertleþme Kuralýný Kavrama Kaynakça Yazýmýný Kavrama Sayýlarýn Yazýmýný Kavrama Cümlenin Ögeleri Cümlenin Temel Ögelerini Kavrama Cümlenin Yardýmcý Ögelerini ve Özelliklerini Kavrama Cümlede Vurgulanmak Ýstenen Ýfadeyi Belirleme Fiilimsiler Fiilimsiyle Fiil ve Ýsim Soylu Kelimeler Arasýndaki Farký Kavrama Fiilimsilerle Ýlgili Bilgi ve Kurallarý Kavrama Fiilimsi Eklerinin Anlam Özelliklerini Kavrama Fiilimsilerin Ýþlevlerini ve Kullaným Özelliklerini Kavrama Zarf Fiil Ekleriyle Cümleleri Birleþtirme Fiilimsileri Özelliklerine Uygun Biçimde Kullanma Cümlede Fiilimsiye Baðlý Kelime Veya Kelime Gruplarýný Bulma Fiilimsi Özelliðini Kaybederek Kalýcý Ýsim Olan Sözcükleri Kavrama Fiil Çatýsý Etken ve Edilgen Çatýlý Fiilleri Kavrama Geçiþli ve Geçiþsiz Fiilleri Kavrama Cümle Çeþitleri Ýsim ve Fiil Cümlelerini Kavrama Olumlu ve Olumsuz Cümleleri Kavrama Cümlenin Yapý Özelliklerini Kavrama Kurallý ve Devrik Cümleleri Kavrama Kalýplaþmýþ Cümle Yapýlarýný Kavrama Noktalama Ýþaretleri Virgülü Ýþlevlerine Uygun Olarak Kullanma Kýsa Çizgiyi Ýþlevlerine Uygun Olarak Kullanma Noktalý Virgülü Ýþlevlerine Uygun Olarak Kullanma Deyimler Deyimlerin Anlamýný Bilme Atasözü - Özdeyiþ Atasözlerinin Anlamýný Bilme Edebî Türler ve Söz Sanatlarý Söz Sanatlarýný Kavrama Metnin Türünü Fark Etme (Deneme, Söyleþi) Metnin Türünü Fark Etme (Deneme, Söyleþi, Biyografi) Metnin Türünü Fark Etme (Deneme, Söyleþi, Biyografi, Aný, Otobiyografi, Gezi Yazýsý)

23 Fraktal Koordinat Düzleminde Simetri Histogram Üslü Sayýlar Kareköklü Sayýlar Olasýlýk Standart Sapma Üçgenler Üçgenlerde Eþlik ve Benzerlik Pisagor Baðýntýsý Trigonometri Sayý Örüntüleri Özdeþlikler Çarpanlarýna Ayýrma Kombinasyon Denklemler Eðim Prizmalarýn Temel Elemanlarý ve Açýnýmý Piramit,Koni,Kürenin Temel Elemanlarý ve Açýnýmý Geometrik Cisimlerin Ara Kesitleri Çok Yüzlüler Çok Küplüler Dik Prizmalarýn Yüzey Alaný ve Hacmi Dik Piramitlerin Yüzey Alaný ve Hacmi Koninin Yüzey Alaný ve Hacmi Kürenin Yüzey Alaný ve Hacmi Eþitsizlikler Eþitsizlik Grafikleri Perspektif Geometrik Cisimlerde Simetri

24 SOSYAL BİLGİLER İNGİLİZCE Mustafa ތ nýn Çocukluðu ve Eðitim Hayatý Friendship Mustafa Kemal ތ in Askerlik Hayatý ve 19 Mayýs 1919 Teen Life Mustafa Kemal ތ in Hayatýndaki Dört Þehir Cooking 1. Dünya Savaþý ތ nda Osmanlý Devleti Communication Kuvayýmilliye Ruhu ve Cemiyetler The Internet Millî Mücadele Baþlýyor Adventures Sevr Antlaþmasý Tourism Kurtuluþ Savaþý Maarif Kongresi Fedakâr Türk Ýnsaný Kurtuluþumuz Nasýl Anlatýlýyor? Saltanattan Millet Egemenliðine ve Lozan Barýþý Cumhuriyet ތ in Ýlaný Halifeliðin Kaldýrýlmasý ve Çok Partili Sisteme Geçiþ Denemeleri Sosyal Alanlardaki Ýnkýlaplar Atatürk ތ ün Nutuk Kitabý ve Onuncu Yýl Nutku Eðitim, Kültür, Sanat ve Ekonomi Alanlarýndaki Ýnkýlaplar Atatürkçü Düþünce Sistemi Atatürk Ýlkeleri Atatürk Ýlke ve Ýnkýlaplarýnýn Esaslarý Örnek Atatürk Atatürk Ýlkelerine Sahip Çýkacaðýz

25 DİN KÜLTÜRÜ Allah Her Þeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmýþtýr Kader ve Evrendeki Yasalar Ýnsan Ýradesi ve Kader Ýnsanýn Özgürlüðü ve Sorumluluðu Ýnsanýn Çabasý: Emek ve Rýzýk Dünya Hayatýnýn Sonu: Ecel ve Ömür Allah'a Güvenmek (Tevekkül) Ayete'l-Kürsi ve Anlamý Ýnsanýn Paylaþma ve Yardýmlaþma Ýhtiyacý Ýslam ýn Paylaþma ve Yardýmlaþmaya Verdiði Önem Paylaþma ve Yardýmlaþma Ýbadeti Olarak Zekât Toplumsal Dayanýþma Ýbadeti Olarak Sadaka Yardýmlaþma Kurumlarýmýz Hac Nedir ve Niçin Yapýlýr? Hac ve Umre Ýle Ýlgili Kavramlar Haccýn Ýnsan Davranýþlarý Üzerindeki Etkisi Kurban Nedir ve Niçin Kesilir? Hz. Muhammed Ýnsanlara Deðer Verirdi Hz. Muhammed Güvenilir Bir Ýnsandý Hz. Muhammed Bilgiye Önem Verirdi Hz. Muhammed Danýþarak Ýþ Yapardý Hz. Muhammed Merhametli, Hoþgörülü ve Affediciydi Hz. Muhammed Çalýþmayý Sever ve Zamaný Ýyi Deðerlendirirdi Hz. Muhammed Sabýrlý ve Cesaretliydi Hz. Muhammed Hakký Gözetirdi Hz. Muhammed Doðayý ve Hayvanlarý Severdi Aklýn Dinî Sorumluluktaki Yeri ve Önemi Kur an Aklýmýzý Kullanmamýzý Ýster Kur an Doðru Bilgiye Önem Verir Kur an da Bilgi Edinme Yollarý Bilgi Taassubu Önler Sevgi ve Merhamet Örneði: Hz. Yusuf Alkollü Ýçki Ýçmek ve Uyuþturucu Kullanmak Kumar Oynamak Kötü Alýþkanlýklar Nasýl Baþlýyor? Kötü Alýþkanlýk ve Davranýþlardan Nasýl Korunalým? Baþkalarýna Zarar Vermek: Kul Hakký Din Niçin Evrensel Bir Gerçekliktir? Günümüzde Yaþayan Dinleri Tanýyalým Hinduizm ve Budizm

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

Akıllı Deneme Takvimi

Akıllı Deneme Takvimi Akıllı Deneme Takvimi 2014-2015 SÖZÜN ÖZÜ AKILLI DENEME TAKVİMİ Ürün Adý Uygulama Tarihi Ürün Adý Uygulama Tarihi 8. Sýnýf Akýllý Deneme - 1 15 Ekim 2014 Çarþamba 5. Sýnýf Akýllý Deneme - 1 18 Kasým 2014

Detaylı

SORU SAYISI 40. Friends. Words. A Teması. - Uzunlukları ölçme. - Zamanı ölçme. - Sayıları karşılaştırma ve sıralama. - Örüntü ve süslemeler

SORU SAYISI 40. Friends. Words. A Teması. - Uzunlukları ölçme. - Zamanı ölçme. - Sayıları karşılaştırma ve sıralama. - Örüntü ve süslemeler - EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 2. SINIFLAR ÖLÇME DEĞERLENDİRME LARI KONU VE KAZANIM TABLOSU. TÜRKÇE MATEMATİK HAYAT BİLGİSİ İNGİLİZCE 1 1-4 KASIM - Seslerden heceler, hecelerden sözcükler, sözcüklerden cümle

Detaylı

7. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE

7. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TÜRKÇE Öğrenme Alanı 3. OKUMA Alt Öğrenme Alanı 2. Okuduğu Metni Anlama ve Çözümleme 3. Okuduğu Metni Değerlendirme 4. Söz Varlığını Zenginleştirme 4. YAZMA 6. Yazım ve ktalama Kurallarını Uygulama 5.

Detaylı

7. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE

7. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TÜRKÇE Öğrenme Alanı 3. OKUMA Alt Öğrenme Alanı 2. Okuduğu Metni Anlama ve Çözümleme 3. Okuduğu Metni Değerlendirme 4. Söz Varlığını Zenginleştirme 4. YAZMA 6. Yazım ve ktalama Kurallarını Uygulama 5.

Detaylı

7. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE

7. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TÜRKÇE Öğrenme Alanı Alt Öğrenme Alanı 2. Okuduğu Metni Anlama ve Çözümleme 3. OKUMA 3. Okuduğu Metni Değerlendirme 4. Söz Varlığını Zenginleştirme 4. YAZMA 6. Yazım ve ktalama Kurallarını Uygulama 1.

Detaylı

CEVAP ANAHTARI www.anafen.com

CEVAP ANAHTARI www.anafen.com P A V CE I R A T H ANA www.anafen.com TÜRKÇE Tür ve Þekil Bilgisi 1.A 2.C 3.A 4.D 5.A 6.A 7.D 8.B 9.A 10.C 11.D 12.D 13.A 14.B -1 Ses Bilgisi 1.D 2.B 3.A 4.C 5.A 6.C 7.C 8.D 9.D 10.C 11.D 12.C 13.C 14.B

Detaylı

ZAMBAK 3.Sınıf Hayat Bilgisi Konu Başlıkları

ZAMBAK 3.Sınıf Hayat Bilgisi Konu Başlıkları ZAMBAK 3.Sınıf Hayat Bilgisi Okul Heyecanım 1 10. kazanımlar Okul Heyecanım 11 20. kazanımlar Okul Heyecanım 21 30. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 1 6. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 7 20. kazanımlar Benim

Detaylı

Zambak 3. Sınıf Hayat Bilgisi

Zambak 3. Sınıf Hayat Bilgisi Zambak 3. Sınıf Hayat Bilgisi Okul Heyecanım 1-10. kazanımlar Okul Heyecanım 11-20. kazanımlar Okul Heyecanım 21-30. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 1-6. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 7-20. kazanımlar Benim

Detaylı

2015-2016 DENEME SINAVLARI YARIYIL TATİLİ YARIYIL TATİLİ UYGULAMA TARİHİ UYGULAMA TARİHİ. 16-20 Kasım 2015. 26-30 Ekim 2015 KDS - 1 TEOG - 1 TEOG - 2

2015-2016 DENEME SINAVLARI YARIYIL TATİLİ YARIYIL TATİLİ UYGULAMA TARİHİ UYGULAMA TARİHİ. 16-20 Kasım 2015. 26-30 Ekim 2015 KDS - 1 TEOG - 1 TEOG - 2 2015-2016 DENEME SINAVLARI KDS - 1 TEOG - 1 26-30 Ekim 2015 KDS - 2 14-18 Aralık 2015 TEOG - 2 KDS - 3 TEOG - 3 KDS - 4 TEOG - 4 KDS - 5 TEOG - 5 2. Sınıf HAYAT BİLGİSİ A TEMASI: OKUL HEYECANIM İşlerimi

Detaylı

AKDAY 3.Sınıf Türkçe Konu Başlıkları

AKDAY 3.Sınıf Türkçe Konu Başlıkları AKDAY 3.Sınıf Türkçe Anlam bilgisi Günlük işlerdeki diyalog Cümle bilgisi Cümleri uygun kelimelerle tamamlama Cümlede gereksiz kullanılan kelime Anlamlı ve kurallı cümleler kurma Sözlük çalışması Konu

Detaylı

6. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE

6. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TÜRKÇE Öğrenme Alanı Alt Öğrenme Alanı 2. Okuduğu Metni Anlama ve Çözümleme 3. OKUMA 3. Okuduğu Metni Değerlendirme 4. Söz Varlığını Zenginleştirme 4. YAZMA 6. Yazım ve ktalama Kurallarını Uygulama Kelime

Detaylı

TÜRKÇE (temalara göre) Öğrenme Alanı Tema Üretim, Tüketim ve Verimlilik. Toplam Soru Sayısı

TÜRKÇE (temalara göre) Öğrenme Alanı Tema Üretim, Tüketim ve Verimlilik. Toplam Soru Sayısı TÜRKÇE (temalara göre) Öğrenme Alanı Tema 1 2 3 4 5 6 Birey ve Toplum Atatürk Sözlü İletişim Okuma Yazma Üretim, Tüketim ve Verimlilik Oyun ve Spor Sağlık ve Çevre Değerlerimiz Güzel Ülkem Türkiye Hayal

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SINAVI TÜRKÇE 5. SINIF

YAZILIYA HAZIRLIK SINAVI TÜRKÇE 5. SINIF TÜRKÇE 5. SINIF 1 Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder. 2 Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur. 3 Okuduklarındaki

Detaylı

7. SINIF TÜRKÇE PROGRAMI. Önerilen Anlatım Süresi (Ders Saati) Keşfetme Alanı (Föy No)

7. SINIF TÜRKÇE PROGRAMI. Önerilen Anlatım Süresi (Ders Saati) Keşfetme Alanı (Föy No) 7. SINIF TÜRKÇE PROGRAMI Anlatım Süresi (Ders Saati) Keşfetme Alanı (Föy ) Pekiştirme Alanı (Soru Kitabı Sayfa ) Kelime ve Kelime Gruplarında Anlam Sözcüğün Anlam Özellikleri - Sözcüğün Anlam Özellikleri

Detaylı

COŞKU 5.Sınıf Din Kültürü Konu Başlıkları

COŞKU 5.Sınıf Din Kültürü Konu Başlıkları COŞKU 5.Sınıf Din Kültürü İnsan Akıllı ve İnanan Bir Varlıktır ÜNİTE 1 Evrende Bir Düzen Vardır Allah Vardır ve Birdir Çalışırım, Allah ın Yardımına Güvenirim ve Başarırım İhlâs Suresi ve Anlamı İbadet

Detaylı

ZAMBAK 7.Sınıf Din Kültürü Konu Başlıkları

ZAMBAK 7.Sınıf Din Kültürü Konu Başlıkları ZAMBAK 7.Sınıf Din Kültürü Varlıklar Âlemi Meleklere İman Kur an a Göre Cin ve Şeytan ÜNİTE 1 Şeytanın Kötülüğünden Korunma Konusunda Kur an ın Öğütleri Toplumda Yaygın Olan Bazı Batıl İnançlar Ahirete

Detaylı

COŞKU 7.Sınıf Din Kültürü Konu Başlıkları

COŞKU 7.Sınıf Din Kültürü Konu Başlıkları COŞKU 7.Sınıf Din Kültürü Varlıklar Âlemi Meleklere İman Kur an a Göre Cin ve Şeytan ÜNİTE 1 Şeytanın Kötülüğünden Korunma Konusunda Kur an ın Öğütleri Toplumda Yaygın Olan Bazı Batıl İnançlar Ahirete

Detaylı

Zambak 2. Sınıf Hayat Bilgisi

Zambak 2. Sınıf Hayat Bilgisi Zambak 2. Sınıf Hayat Bilgisi Okul Heyecanım 1-12. kazanımlar Okul Heyecanım 13-23. kazanımlar Okul Heyecanım 23-33. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 1-21. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 22-32. kazanımlar Benim

Detaylı

İLKOKUL ve ORTAOKUL KURUMSAL DENEME SINAV KATALOĞU SINIF.

İLKOKUL ve ORTAOKUL KURUMSAL DENEME SINAV KATALOĞU SINIF. İLKOKUL ve ORTAOKUL KURUMSAL DENEME SINAV KATALOĞU 2017-2018 www.zekakupuyayinlari.com.tr 2-8.SINIF 8. Sınıf 8. Sınıf TEOG Deneme Sınavları Soru Sayıları 1. Oturum Türkçe Matematik Din Kültürü ve Ahlak

Detaylı

ZAMBAK 4.Sınıf Sosyal Bilgiler Konu Başlıkları

ZAMBAK 4.Sınıf Sosyal Bilgiler Konu Başlıkları ZAMBAK 4.Sınıf Sosyal Bilgiler Bireysel Farklılıklar ÜNİTE 1 Duygular ve Düşünceler Duygu ve Düşüncelere Saygı Kronolojik Sıra Resmî Kimlik Belgeleri Sözlü Tarih Yöntemi Aile Tarihi Millî Kültür Ögeleri

Detaylı

4. SINIF YHS - 4A CEVAP ANAHTARI 4. SINIF YHS - 4B CEVAP ANAHTARI

4. SINIF YHS - 4A CEVAP ANAHTARI 4. SINIF YHS - 4B CEVAP ANAHTARI 4. SINIF YHS - 4A CEVAP ANAHTARI ra Konu Kodu Konu Ad Cevap S ra Konu Kodu Konu Ad Cevap S ra Konu Kodu Konu Ad Cevap S ra Konu Kodu Konu Ad Cevap 1 12410401 Sözcük Düzeyinde Anlam ve Kavramlar B 1 12420102

Detaylı

5. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE

5. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TÜRKÇE Öğrenme Alanı 3. OKUMA 4. YAZMA 5. GÖRSEL OKUMA VE GÖRSEL SUNU Alt Öğrenme Alanı 2. Okuduğunu Anlama 4. Söz Varlığını Geliştirme 5. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma 1. Yazma kurallarını uygulama

Detaylı

7. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE

7. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE 07 08 09 10 Gerçek, Mecaz, Yan, Terim Anlam Eş Anlam, Zıt ve Olumsuz Anlam Eş Seslilik, Ortak Kök Kelime Gruplarında Anlam Deyimler ve İkilemeler Kelimeler Arası Anlam İlişkileri

Detaylı

5. SINIF TÜRKÇE PROGRAMI. Önerilen. Anlatım Yöntem ve Teknikleri Anlatım Yöntem ve Teknikleri 2+2 İfade Çeşitleri 2+2 İfade Çeşitleri 2+2

5. SINIF TÜRKÇE PROGRAMI. Önerilen. Anlatım Yöntem ve Teknikleri Anlatım Yöntem ve Teknikleri 2+2 İfade Çeşitleri 2+2 İfade Çeşitleri 2+2 Kelime ve Kelime Gruplarında Anlam Cümlede Anlam 3 Metin Yorumu Anlatım Yöntemleri ve İfade Biçimleri Yazım ve ktalama Sözcük Türleri 7 Cümlenin Ögeleri 8 Kelime Yapısı. SINIF TÜRKÇE PROGRAMI Anlatım Keşfetme

Detaylı

NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 04.03.2010 TARİHLİ KAZANIM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI - 04 (KDÇ - 04) KONU DAĞILIMLARI SINIF DERS KONU SORU SAYISI

NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 04.03.2010 TARİHLİ KAZANIM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI - 04 (KDÇ - 04) KONU DAĞILIMLARI SINIF DERS KONU SORU SAYISI SINIF DERS KONU SORU SAYISI. SINIFLAR 0.0.00 TARİHLİ KAZANIM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI - 0 (KDÇ - 0) (MEB YAYINEVİ) (DİĞER YAYINEVLERİ) HAYAT BİLGİSİ Yazım Kuralları Noktalama İşaretleri Kelimede Anlam Cümle

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Varlıklar Âlemi Meleklere İman Meleklerin

Detaylı

TÜRKÇE: Edebiyat Bilgileri - Yazým Kurallarý - Noktalama Ýþaretleri. MATEMATÝK: Geometrik Kavramlar - Çokgenler

TÜRKÇE: Edebiyat Bilgileri - Yazým Kurallarý - Noktalama Ýþaretleri. MATEMATÝK: Geometrik Kavramlar - Çokgenler 1. TÜRKÇE: Edebiyat Bilgileri - Yazým Kurallarý - Noktalama Ýþaretleri Test -1: 1.A 2.D 3.D 4.C 5.D 6.D 7.D 8.B 9.D 10.C 11.A 12.C 13.A Test -2: 1.A 2.A 3.C 4.D 5.B 6.A 7.D 8.D 9.C 10.A 11.D 12.B Test

Detaylı

COŞKU 2.Sınıf Hayat Bilgisi Konu Başlıkları

COŞKU 2.Sınıf Hayat Bilgisi Konu Başlıkları COŞKU 2.Sınıf Hayat Bilgisi Okul Heyecanım 1 10. kazanımlar Okul Heyecanım 11 18. kazanımlar Okul Heyecanım 19 29. kazanımlar Okul Heyecanım 30 34. Benim Eşsiz Yuvam 1 15. kazanımar Benim Eşsiz Yuvam 16

Detaylı

8. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE

8. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE Gerçek, Mecaz, Yan, Terim Anlam Eş Anlam, Zıt ve Olumsuz Anlam Eş Seslilik, Ortak Kök Kelime Grupları ve Deyim Anlamı İkilemeler ve Yansıma Kelimeler Ad Aktarması, Dolaylama

Detaylı

5. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE

5. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TÜRKÇE Öğrenme Alanı Alt Öğrenme Alanı OKUMA YAZMA DİL BİLGİSİ Söz Varlığını Zenginleştirme Okuduğu Metni Değerlendirme Görsel Okuma Metnin Türleri Cümlede Anlam Özellikleri Yazma ve ktalama Kurallarını

Detaylı

18 OCAK 2014 YÖNLENDİRME SINAVI 1 KONU DAĞILIMI 8. SINIF (2. BÖLÜM)

18 OCAK 2014 YÖNLENDİRME SINAVI 1 KONU DAĞILIMI 8. SINIF (2. BÖLÜM) 8. SINIF (1. BÖLÜM) (Sınav Süresi : 90 dk) DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ (20 SORU) Eylemsiler Cümlenin Ögeleri Eylemde Çatı Tür ve Şekil Bilgisi Fraktal Yansıyan ve Dönen Şekiller Histogram Üslü Sayılar

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

Branş 6.Sınıf - Konu Başlıkları 1.Deneme 2.Deneme 3.Deneme

Branş 6.Sınıf - Konu Başlıkları 1.Deneme 2.Deneme 3.Deneme Türkçe Sözcükte Anlam: Çok Anlamlılık, Gerçek Anlam, Mecaz Anlam, Deyimler Türkçe Cümlede Anlam: Öznel-Nesnel Yargılar, Cümle Oluşturma, Cümle Tamamlama, Cümle Yorumlama Türkçe Parçada Anlam: Paragrafta

Detaylı

7. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRKÇE

7. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRKÇE TÜRKÇE 01 Kelimede ve Kelime Gruplarında - I (Gerçek, Mecaz, Yan ve Terim Kelimede ve Kelime Gruplarında - II 02 (İkilemeler, Ad Aktarması, Dolaylama, Yansıma Kelimeler) 03 Kelimede ve Kelime Gruplarında

Detaylı

5. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE

5. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE Gerçek, Mecaz ve Terim Anlam Eş ve Zıt Anlam, Eş Seslilik Kelime Grupları ve Deyimler Karşılaştırma, Sebep-Sonuç ilişkisi Öznel ve Nesnel Yargı, Atasözleri Genelden Özele, Özelden

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta...9 Düzlem...10 Geometrik Cisimler ve Modelleri...12 Geometrik Cisimler ve Yüzeyleri...14 Haftanýn Testi...16 Veri Toplama - Þekil Grafiði...18 Tablo...20

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE PROGRAMI

6. SINIF TÜRKÇE PROGRAMI 1 Planlama Kelime ve Kelime Gruplarında Anlam 2 Cümlede Anlam 3 4 Metin Yorumu Yazım Kuralları ktalama İşaretleri 6 Kelime Yapısı 7 Sözcük Türleri ve Tamlama 6. SINIF TÜRKÇE PROGRAMI Anlatım Süresi (Ders

Detaylı

6. SINIFLAR SINAV TAKVİMİ 5. SINIFLAR SINAV TAKVİMİ 8. SINIFLAR SINAV TAKVİMİ 7. SINIFLAR SINAV TAKVİMİ SINAV TARİHİ. Soru Sayısı SINAV TARİHİ

6. SINIFLAR SINAV TAKVİMİ 5. SINIFLAR SINAV TAKVİMİ 8. SINIFLAR SINAV TAKVİMİ 7. SINIFLAR SINAV TAKVİMİ SINAV TARİHİ. Soru Sayısı SINAV TARİHİ 5. SINIFLAR TAKVİMİ 6. SINIFLAR TAKVİMİ Soru Sayısı Süre Soru Sayısı Süre 1. Deneme 2. Deneme 3. Deneme Kasım Aralık Ocak dk. dk. dk. 1. Deneme 2. Deneme 3. Deneme Kasım Aralık Ocak 105 dk. 105 dk. 105

Detaylı

YÖNLENDİRME SINAVI 7 OCAK 2017 Saat:10.00 (Sınav Süresi: 90 dk)

YÖNLENDİRME SINAVI 7 OCAK 2017 Saat:10.00 (Sınav Süresi: 90 dk) 7 OCAK 2017 Saat:10.00 (Sınav Süresi: 90 dk) 3. SINIF (17 SORU) Anlamlı ve Kurallı Cümle Farklı Düşünmeye Yönlendiren İfadeler Destekleyici ve Açıklayıcı İfadeler Okuduğunu Anlama Sözlük Çalışması 5N1K

Detaylı

8. SINIF EV ÇALIŞMALARI LİSTESİ / TÜRKÇE

8. SINIF EV ÇALIŞMALARI LİSTESİ / TÜRKÇE TÜRKÇE 01 Kelimelerde ve Kelime Gruplarında Anlam - I 02 Kelimelerde ve Kelime Gruplarında Anlam - II 03 Kelimelerde ve Kelime Gruplarında Anlam - III 04 Cümlenin Anlam Özellikleri - I 05 Cümlenin Anlam

Detaylı

ZAMBAK 6.Sınıf Din Kültürü Konu Başlıkları

ZAMBAK 6.Sınıf Din Kültürü Konu Başlıkları ZAMBAK 6.Sınıf Din Kültürü ÜNİTE 1 Peygamber ve Peygamberlere İman İlahî Kitap ve İlahî Kitaplara İman Asr Suresi ve Anlamı Namaz Nedir ve Niçin Kılınır? Namazın Şartları Namaza Çağrı: Ezan ve Kamet Günlük

Detaylı

TRK TÜRKÇE 16 MAT MATEMATİK 12 HAY HAYAT BİLGİSİ 12

TRK TÜRKÇE 16 MAT MATEMATİK 12 HAY HAYAT BİLGİSİ 12 2013-2014 3.SAYI BAŞARI İZLEME 2.SINIF CEVAP ANAHTARI VE KONU DAĞILIMLARI TRK TÜRKÇE 16 MAT MATEMATİK 12 HAY HAYAT BİLGİSİ 12 1 B 9 2 C 10 3 A 11 4 B 12 5 C 13 6 B 14 7 A 15 8 C 16 9 A 1 10 B 2 11 C 3

Detaylı

2. SINIF 2015/2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. KDS KONU BAŞLIKLARI

2. SINIF 2015/2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. KDS KONU BAŞLIKLARI DİKKAT..! 27.10.2015 TARİHİNE KADAR KONU BAŞLIKLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİZİ TARAFIMIZA BİLDİRİNİZ. 2. SINIF 2015/2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. KDS KONU BAŞLIKLARI TÜRKÇE MATEMATİK HAYAT BİLGİSİ Paragrafta

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE ÝÇÝNDEKÝLER. ÜNÝTE ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ... Açýlarý Ýsimlendirme... Açýlarý Ölçme... Açý Çeþitleri... Üçgen Çeþitleri... 7 Üçgenlerin iç Açýlarýnýn Ölçüleri Toplamý... 9 Ölçme ve Deðerlendirme... Kazaným

Detaylı

8. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE

8. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TÜRKÇE Öğrenme Alanı 3. OKUMA 4. YAZMA 5. DİL BİLGİSİ Alt Öğrenme Alanı 2. Okuduğu Metni Anlama ve Çözümleme 3. Okuduğu Metni Değerlendirme 4. Söz Varlığını Zenginleştirme 1. Yazma Kurallarını Uygulama

Detaylı

COŞKU 7.Sınıf Din Kültürü Konu Başlıkları

COŞKU 7.Sınıf Din Kültürü Konu Başlıkları COŞKU 7.Sınıf Din Kültürü Allah Her Şeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmıştır ÜNİTE 1 Kader ve Evrendeki Yasalar İnsan İradesi ve Kader Allah a Güvenmek (Tevekkül) Ayete l Kürsi ve Anlamı İnsanın Paylaşma ve Yardımlaşma

Detaylı

Coşku 2. Sınıf Hayat Bilgisi

Coşku 2. Sınıf Hayat Bilgisi Hayat Bilgisi Okul Heyecanım 1-12. kazanımlar Okul Heyecanım 13-23. kazanımlar Okul Heyecanım 23-33. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 1-21. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 22-32. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam

Detaylı

AKDAY 2.Sınıf Hayat Bilgisi Konu Başlıkları

AKDAY 2.Sınıf Hayat Bilgisi Konu Başlıkları AKDAY 2.Sınıf Hayat Bilgisi Okul Heyecanım 1 10. kazanımlar Okul Heyecanım 11 18. kazanımlar Okul Heyecanım 19 34. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 1 11. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 12 25. kazanımlar AKDAY

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

4. Çok büyük ve çok küçük pozitif sayıları bilimsel gösterimle ifade eder.

4. Çok büyük ve çok küçük pozitif sayıları bilimsel gösterimle ifade eder. LENDİRME ŞEMASI ÜNİTE Üslü 1. Bir tam sayının negatif kuvvetini belirler ve rasyonel sayı olarak ifade eder.. Ondalık kesirlerin veya rasyonel sayıların kendileriyle tekrarlı çarpımını üslü sayı olarak

Detaylı

5. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE

5. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE Sözcüğün Anlam Özellikleri Sözcükler Arasındaki Anlam İlişkileri Sözcük Grupları ve Deyimler Cümlenin Anlam Özellikleri Cümleler Arası Anlam İlişkileri Cümlede Anlatım Becerileri

Detaylı

AKDAY 4.Sınıf İngilizce Konu Başlıkları

AKDAY 4.Sınıf İngilizce Konu Başlıkları AKDAY 4.Sınıf İngilizce UNIT1 IN THE CLASSROOM UNIT2 CHILDREN'S DAY UNIT3 FREE TIME UNIT4 CARTOON CHARACTERS UNIT5 MY DAY UNIT6 DOING EXPERIMENTS UNIT7 JOBS UNIT8 MY CLOTHES AKDAY 4.Sınıf Matematik Dikey

Detaylı

30 ARALIK 2015 PTS 6. SINIFLAR KONU DAĞILIMI

30 ARALIK 2015 PTS 6. SINIFLAR KONU DAĞILIMI 30 ARALIK 2015 PTS 6. SINIFLAR KONU DAĞILIMI ALLAH NİÇİN VAHİY GÖNDERMİŞTİR? ASR SURESİ VE ANLAMI İLAHİ KİTAPLAR NAMAZ NEDİR? NİÇİN KILINIR? NAMAZA ÇAĞRI EZAN VE KAMET NAMAZA HAZIRLIK ŞARTLARI NAMAZIN

Detaylı

8. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRKÇE

8. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRKÇE TÜRKÇE Ünite Ünite 01 Kelime Gruplarında Anlam - I 29 Cümlenin Öğeleri - I (Cümlenin Temel Ögeleri) 02 Kelime Gruplarında Anlam - II 03 Kelime Gruplarında Anlam - III 04 Kelime Gruplarında Anlam - IV 05

Detaylı

5. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRKÇE

5. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRKÇE TÜRKÇE 01 Sözcüğün Anlam Özellikleri 02 Sözcükler Arasındaki Anlam İlişkileri 03 Sözcük Grupları ve Deyimler - I 04 Sözcük Grupları ve Deyimler - II 05 Cümlenin Anlam Özellikleri 06 Cümleler Arası Anlam

Detaylı

MERKEZİ TARİHLİ KAZANIM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI - 02 (KDÇ - 02) KONU DAĞILIMLARI

MERKEZİ TARİHLİ KAZANIM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI - 02 (KDÇ - 02) KONU DAĞILIMLARI SINIF DERS KONU. SINIFLAR 0..009 TARİHLİ KAZANIM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI - 0 (KDÇ - 0) (MEB YAYINEVİ) (DİĞER YAYINEVLERİ) HAYAT BİLGİSİ Cümle Bilgisi Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Ritmik

Detaylı

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ ALT ÖĞRENME. Örüntü ve Süslemeler

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ ALT ÖĞRENME. Örüntü ve Süslemeler 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ SÜRE ÖĞRENME Ay Hafta D.Saati ALANI EYLÜL 2 Geometri 2 3 Geometri 2 Geometri 2 Olasılıkve ALT

Detaylı

6. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE

6. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE 03 04 05 06 07 10 Gerçek, Mecaz, Yan ve Terim Anlam Eş Anlam, Zıt Anlam Eş Seslilik, Ortak kök Kelime Gruplarında Anlam Deyimler, İkilemeler Kelimeler Arası Anlam İlişkileri

Detaylı

Yayın-Sınav Kataloğu YAYINLARI. İLK ve ORTAOKULLAR

Yayın-Sınav Kataloğu YAYINLARI. İLK ve ORTAOKULLAR EĞİTİM-ÖĞRETİM ÖZEL DERNEĞİ ÖZDEBİR İ.İ. Yayın-Sınav Kataloğu YAYINLARI / 2017 18 İLK ve ORTAOKULLAR 39 1 SUNUŞ Değerli Yöneticiler, Sevgili Meslektaşlarım, ÖZDEBİR Yayınları, öğrencilerimizin eğitim hayatlarını

Detaylı

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KAZANIMLAR

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KAZANIMLAR KASIM EKİM EYLÜL Ay Hafta D.Saat i 0 04 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE SÜRE ÖĞRENME ALANI ALT ÖĞRENME ALANI Örüntü Süslemeler si KAZANIMLAR.Doğru, çokgen

Detaylı

7. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRKÇE

7. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRKÇE TÜRKÇE 01 Kelime Gruplarında Anlam - I 02 Kelime Gruplarında Anlam - II 03 Kelime Gruplarında Anlam - III 04 Kelime Gruplarında Anlam - IV 05 Cümlenin Anlam Özellikleri - I 06 Cümlenin Anlam Özellikleri

Detaylı

4. SIN IF YH S - 4B CEVA P ANAHTARI

4. SIN IF YH S - 4B CEVA P ANAHTARI 4. SIN IF YH S - 4 A CEVA P ANAHTARI 1 12410601 Atasözü - Özdeyiş B 2 12410901 Paragrafın Anlam, Yapı ve Anlatım Yö nü C 3 12410201 Yazım Kuralları B 4 12410901 Paragrafın Anlam, Yapı ve Anlatım Yö nü

Detaylı

NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ TARİHLİ KAZANIM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI - 05 (KDÇ - 05) KONU DAĞILIMLARI SINIF DERS KONU SORU SAYISI

NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ TARİHLİ KAZANIM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI - 05 (KDÇ - 05) KONU DAĞILIMLARI SINIF DERS KONU SORU SAYISI 08.0.00 TARİHLİ KAZANIM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI - 0 (KDÇ - 0) SINIF DERS KONU Yazım Kuralları Noktalama İşaretleri Kelimede Anlam Cümle Bilgisi Parçada Anlam Doğal Sayılar Ölçü Doğal Sayılarla Toplama

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIFLAR 2. DÖNEM TEOG MERKEZİ SİSTEM ORTAK SINAVI TÜM DERSLERİN KONULARI

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIFLAR 2. DÖNEM TEOG MERKEZİ SİSTEM ORTAK SINAVI TÜM DERSLERİN KONULARI 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIFLAR 2. DÖNEM TEOG MERKEZİ SİSTEM ORTAK SINAVI TÜM DERSLERİN KONULARI İNGİLİZCE DERSİ 2. DÖNEM TEOG MERKEZİ SİSTEM ORTAK SINAV KONULARI UNIT 1 FRIENDSHIP UNIT 2 ROAD

Detaylı

Kazanım Değerlendirme / 4. SINIF / EĞİTİM YILI

Kazanım Değerlendirme / 4. SINIF / EĞİTİM YILI / 2015-2016 EĞİTİM YILI TÜRKÇE KONULAR ALT KONU BAŞLIKLARI 1 2 3 4 2. Okuduğunu Anlama 3. Anlam Kurma 3. OKUMA 4. Söz Varlığını Geliştirme 5. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma 1. Yazma Kurallarını

Detaylı

2. SINIF EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. KDS KONU BAŞLIKLARI

2. SINIF EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. KDS KONU BAŞLIKLARI 2. SINIF 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. KDS KONU BAŞLIKLARI TÜRKÇE MATEMATİK HAYAT BİLGİSİ İNGİLİZCE 5N 1K Onluk ve Birlikler Fiziksel Özelliklerimiz Words Paragrafın Konusu Deste ve Düzine Yeteneklerimiz

Detaylı

2014 / SINIF DENEME SINAVI FORMATI

2014 / SINIF DENEME SINAVI FORMATI DENEME SINAVI FORMATI MYS DENEME SINAVI Soru dağılımı Türkçe 16 Türkçe 16 Matematik 16 Matematik 16 Fen Bilimleri 16 Fen Bilimleri 16 Sosyal Bilgiler 16 Sosyal Bilgiler 16 Din Kültürü ve Ahlak 16 Din 16

Detaylı

8. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE

8. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TÜRKÇE Öğrenme Alanı Alt Öğrenme Alanı 2. Okuduğu Metni Anlama ve Çözümleme 3. OKUMA 3. Okuduğu Metni Değerlendirme 4. Söz Varlığını Zenginleştirme 4. YAZMA 1. Yazma Kurallarını Uygulama 6. Yazım ve ktalama

Detaylı

2. SINIF EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. KDS KONU BAŞLIKLARI

2. SINIF EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. KDS KONU BAŞLIKLARI ANALİZ YAYINLARI 2017-2018 KURUMSAL DENEME SINAVI SORU SAYILARI ve SÜRELERİ SINIF TÜRKÇE MATEMATİK HAYAT BİL. SOSYAL BİL. FEN BİL. DİN KÜL İNGİLİZCE TOPLAM SORU SÜRE 2.SINIF KURUMSAL DENEME 15 15 10 -

Detaylı

MERKEZİ TARİHLİ SEVİYE BELİRLEME ÇALIŞMASI (SBS) KONU DAĞILIMLARI

MERKEZİ TARİHLİ SEVİYE BELİRLEME ÇALIŞMASI (SBS) KONU DAĞILIMLARI Kelimede Anlam 7 Cümlede Anlam 6 Parçada Anlam 2 TOPLAM 15 Doğal Sayılar 4 Doğal Sayılarla Toplama 2 Doğal Sayılarla Çıkarma 3 Kesirler 2 MATEMATİK Ölçüler 3 Örüntüler 1 Geometri 3 Tablo ve Grafikler 2

Detaylı

2010 / SINIF HAFTA SONU KURS TAKVİMİ FEN VE TEKNOLOJ İNKILAP TARİHİ

2010 / SINIF HAFTA SONU KURS TAKVİMİ FEN VE TEKNOLOJ İNKILAP TARİHİ TÜRKÇE MATEMATİK FEN VE TEKNOLOJ İNKILAP TARİHİ İNGİLİZCE 55 90 80 50 50 Ağustos 2010 1 Pazar 2 Pazartesi 3 Salı 4 Çarşamba 5 Perşembe 6 Cuma 7 Cumartesi 8 Pazar 9 Pazartesi 10 Salı RAMAZAN 11 Çarşamba

Detaylı

5. Sınıf Sınav Soru Dağılımları

5. Sınıf Sınav Soru Dağılımları 5. Sınıf Sınav Soru Dağılımları Matematik: *Doğal sayılar(üslü sayılar dahil) *Zaman ölçümü, tablo ve grafikler, geometrik *Kavramlar (açılar dahil) *Çokgenler, üçgen ve dörtgenler Sosyal Bilgiler: Ünite:2)

Detaylı

DÖNEM TEOG MERKEZİ SİSTEM ORTAK SINAV MATEMATİK DERSİ KONULARI 1. ÜNİTE

DÖNEM TEOG MERKEZİ SİSTEM ORTAK SINAV MATEMATİK DERSİ KONULARI 1. ÜNİTE MATEMATİK DERSİ KONULARI 1. ÜNİTE 1. BÖLÜM: ÜSLÜ SAYILAR Bir Tam Sayının Negatif Kuvvetleri Rasyonel Sayıların Kendisi ile Tekrarlı Çarpımı Ondalık Kesirlerin Kendisi ile Tekrarlı Çarpımı Üslü Sayılarda

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ 2013-201 EĞİTİM ÖĞRETİM 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ SÜRE KONULAR 3 Fiilimsi EYLÜL Fiilimsi 1 Fiilimsi 2 Fiilimsi 3 KURBAN BAYRAMI EKİM Fiilimsi Fiilimsi 1

Detaylı

2. SINIF TÜRKÇE 2. SINIF MATEMATIK (MEB)

2. SINIF TÜRKÇE 2. SINIF MATEMATIK (MEB) 2. SINIF TÜRKÇE Anlam Kurma Metinde verilen ipuçlarýndan hareketle karþýlaþtýðý yeni kelimelerin anlamlarýný tahmin eder. Okuduklarýnda karþýlaþtýrmalar yapar. Okuduklarýnda sebep-sonuç iliþkileri kurar.

Detaylı

2. SINIF 2015/2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 3. KDS KONU BAŞLIKLARI

2. SINIF 2015/2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 3. KDS KONU BAŞLIKLARI DİKKAT..! 25.12.2015 TARİHİNE KADAR KONU BAŞLIKLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİZİ TARAFIMIZA BİLDİRİNİZ. 2. SINIF 2015/2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 3. KDS KONU BAŞLIKLARI TÜRKÇE MATEMATİK HAYAT BİLGİSİ Sebep-Sonuç

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1. Anlam Bilgisi. Yazým Bilgisi

ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1. Anlam Bilgisi. Yazým Bilgisi ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1 Anlam Bilgisi SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek Anlam...15 Mecaz Anlam...15 Yan Anlam...15 Deyimler...16 CÜMLE ANLAMI...16 Nesnel Yargýlar...16 Öznel Yargýlar...16 Koþula Baðlý Yargýlar...16

Detaylı

TÜRKÇE (temalara göre) Öğrenme Alanı Tema Oyun ve Spor. Üretim, Tüketim, Verimlilik

TÜRKÇE (temalara göre) Öğrenme Alanı Tema Oyun ve Spor. Üretim, Tüketim, Verimlilik TÜRKÇE (temalara göre) Öğrenme Alanı Tema 1 2 3 4 5 6 Oyun ve Spor Atatürk Sözlü İletişim Okuma Yazma Birey ve Toplum Üretim, Tüketim, Verimlilik Değerlerimiz Hayal Gücü Güzel Ülkem Türkiyem Sağlık ve

Detaylı

SINAVLAR SİS. www.okulas.com

SINAVLAR SİS. www.okulas.com SINAVLAR SİS Süreç İzleme Sınavları 4+4+4 sisteminin 1. ve 2. 4 ünü (2-8. sınıflar) kapsamakla birlikte sene içerisinde 7 defa uygulanır. İlk uygulama HBS (Hazır Bulunuşluk Sınavı) formatında olup öğrencinin

Detaylı

İLKÖĞRETİM. Deneme Tarihleri. Ders Konuları. 1

İLKÖĞRETİM. Deneme Tarihleri. Ders Konuları.  1 İLKÖĞRETİM Deneme Tarihleri & Ders Konuları 0212 655 04 00 www.isabet.com.tr 1 2 2. SINIF DENEME TARİHLERİ 1. DENEME 08.11.2017 2.DENEME 20.12.2017 3.DENEME 14.03.2018 4.DENEME 25.04.2018 2. SINIF TÜRKÇE

Detaylı

TÜRKÇE (temalara göre) Öğrenme Alanı Tema Birey ve Toplum. Üretim, Tüketim, Verimlilik

TÜRKÇE (temalara göre) Öğrenme Alanı Tema Birey ve Toplum. Üretim, Tüketim, Verimlilik TÜRKÇE (temalara göre) Öğrenme Alanı Tema 1 2 3 4 5 6 Birey ve Toplum Atatürk Sözlü İletişim Okuma Sağlık ve Çevre Üretim, Tüketim, Verimlilik Bilim ve Yaşam Değerlerimiz Güzel Ülkem Türkiyem Dünyamız

Detaylı

2010 / SINIF SEVİYE BELİRLEME SINAVI FORMATI 8. SINIF SBS (SEVİYE BELİRLEME SINAVI)

2010 / SINIF SEVİYE BELİRLEME SINAVI FORMATI 8. SINIF SBS (SEVİYE BELİRLEME SINAVI) SEVİYE BELİRLEME SINAVI FORMATI SBS (SEVİYE BELİRLEME SINAVI) Türkçe 23 Türkçe 23 Matematik 20 Matematik 20 Fen ve Teknoloji 20 Fen ve Teknoloji 20 Sosyal Bilgiler 20 İnkılap Tarihi 20 Yabancı Dil 17 İngilizce

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ. ÜNİTE: KAZA VE KADER Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. Öğretmeni tanır ve dersin amacı, derste işlenecek konular ve ders işleme teknikleri hakkında bilgi sahibi

Detaylı

8. SINIF TÜRKÇE PROGRAMI. Keşfetme Alanı (Föy No) Ünite Değerlendirme Fiilimsi Türleri Fiilimsi Türleri - 1 2

8. SINIF TÜRKÇE PROGRAMI. Keşfetme Alanı (Föy No) Ünite Değerlendirme Fiilimsi Türleri Fiilimsi Türleri - 1 2 Kelime ve Kelime Guruplarında Anlam 2 Fiilimsiler Cümle Bilgisi Cümlede Anlam Metin Yorumu Fiil Çatısı Cümle Çeşitleri 8 Cümlede Anlam 9 Metinde Yorum 0 Yazım Kuralları 2 ktalama İşaretleri Anlatım Bozuklukları

Detaylı

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller 1 4 7 10 5 2 3 11 6 8 9 Noktalý kâðýtta bazý geometrik þekiller verilmiþtir. Bu þekillere göre aþaðýdaki ifadelerden doðru olanlarýn yanýna D yanlýþ olanlarýn yanýna Y harfini

Detaylı

Üçgenler Geometrik Cisimler Dönüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz Düþümü

Üçgenler Geometrik Cisimler Dönüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz Düþümü Üçgenler Geometrik isimler önüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz üþümü 119 120 Üçgenler Üçgenler 4 cm 2 cm 2 cm Yukarýdaki çubuklarýn uzunluklarý 4 cm, 2 cm ve 2 cm dir. u üç çubuðun uç noktalarýný

Detaylı

8. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRKÇE

8. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRKÇE TÜRKÇE Ünite Ünite 01 Anlam - I 26 Cümlenin Ögeleri - I (Cümlenin Temel Ögeleri) 02 03 04 Anlam - II Anlam - III Anlam - IV Anlam Bilgisi - I (Kelimede Anlam) 27 Cümlenin Ögeleri - II (Cümlenin Yardımcı

Detaylı

4. SINIF YHS - 6A CEVAP ANAHTARI

4. SINIF YHS - 6A CEVAP ANAHTARI 4. SINIF YHS - 6A CEVAP ANAHTARI M atem atik Testi 1 M atem atik Testi 2 1 12410701 Cümle Düzeyinde Anlam v D lar1 12420103 Açı ve Açı Ölçüsü D 1 12420503 Çevre Uzunluğu B 1 12480202 Maddenin Hâlleri A

Detaylı

Coşku 6. Sınıf Türkçe

Coşku 6. Sınıf Türkçe TEMA 1 TEMA 2 Türkçe SÖZCÜKTE ANLAM: Çok Anlamlılık, Gerçek Anlam, Mecaz Anlam, Yan anlam, Deyimler CÜMLEDE ANLAM: Öznel-Nesnel Yargılar, Cümle Oluşturma, Cümle Tamamlama, Cümle Yorumlama PARÇADA ANLAM:

Detaylı

8. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE

8. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TÜRKÇE Öğrenme Alanı 3. OKUMA 4. YAZMA 5. DİL BİLGİSİ Alt Öğrenme Alanı 2. Okuduğu Metni Anlama ve Çözümleme 3. Okuduğu Metni Değerlendirme 4. Söz Varlığını Zenginleştirme 1. Yazma Kurallarını Uygulama

Detaylı

JALE TEZER EĞİTİM KURUMLARI

JALE TEZER EĞİTİM KURUMLARI JALE TEZER KOLEJİ ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI ŞU AN 3. SINIFTA OKUYAN ÖĞRENCİLER İÇİN SINAV KONULARI Doğal Sayılar Doğal Sayılarda Toplama Doğal Sayılarda Çıkarma Doğal Sayılarda Çarpma Doğal Sayılarda Bölme

Detaylı

2014 / SINIF DENEME SINAVI FORMATI

2014 / SINIF DENEME SINAVI FORMATI DENEME SINAVI FORMATI MYS DENEME SINAVI Soru dağılımı Türkçe 18 Türkçe 18 Matematik 18 Matematik 18 Fen Bilimleri 18 Fen Bilimleri 18 Sosyal Bilgiler 18 Sosyal Bilgiler 18 Din Kültürü ve Ahlak 18 Din 18

Detaylı

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. Öğretmeni tanır ve dersin amacı, derste işlenecek

Detaylı

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. İlk Ders Genelgesi 1. Allah Her Şeyi Bir Ölçüye

Detaylı

2. SINIF EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. KDS KONU BAŞLIKLARI

2. SINIF EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. KDS KONU BAŞLIKLARI DİKKAT..! 28.04.2017 TARİHİNE KADAR KONU BAŞLIKLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİZİ TARAFIMIZA BİLDİRİNİZ. 2. SINIF 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. KDS KONU BAŞLIKLARI TÜRKÇE MATEMATİK HAYAT BİLGİSİ İNGİLİZCE

Detaylı

SINIF. Yayın Planı

SINIF. Yayın Planı 2010-2011 Yayın Planı 2010-2011 İÇİNDEKİLER 1- Yaprak Testler 2- Kitaplar Ödev Kitapçıkları Soru Bankaları Etkinliklerle Konu Anlatımlı Kitaplar 3- Sınavlar Düzey Belirleme Sınavları (DBS) Düzey Kontrol

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 06 07 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ AY EKİM KASIM HAFTA ARALIK DERS KONU ADI SAATİ Allah Her Şeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmıştır Kader ve Evrendeki Yasalar İnsan İradesi ve Kader

Detaylı

2. SINIF EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 5. KDS KONU BAŞLIKLARI

2. SINIF EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 5. KDS KONU BAŞLIKLARI DİKKAT..! 25.03.2017 TARİHİNE KADAR KONU BAŞLIKLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİZİ TARAFIMIZA BİLDİRİNİZ. 2. SINIF 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 5. KDS KONU BAŞLIKLARI TÜRKÇE MATEMATİK HAYAT BİLGİSİ İNGİLİZCE

Detaylı

TÜM DERSLER. Türkçe Matematik Fen Bilimleri Hayat Bilgisi. sınıf

TÜM DERSLER. Türkçe Matematik Fen Bilimleri Hayat Bilgisi. sınıf TÜM DERSLER Türkçe Matematik Fen Bilimleri Hayat Bilgisi sınıf. Levend Özgür AFG Matbaa 2 İÇİNDEKİLER TÜRKÇE 1. TEMA Okuma Metni: Balıkçının Oğlu... 5 Harf (Ses) Bilgisi ve Alfabetik Sıra... 7 Hece Bilgisi...

Detaylı