inde Fetuin-A A Kalsifikasyon, Malnutrisyon, İnflamasyon ve Aterosklerozla ilişkilidir

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "inde Fetuin-A A Kalsifikasyon, Malnutrisyon, İnflamasyon ve Aterosklerozla ilişkilidir"

Transkript

1 Kronik Böbrek B Yetmezliğinde inde Fetuin-A A Kalsifikasyon, Malnutrisyon, İnflamasyon ve Aterosklerozla ilişkilidir R. Mutluay 1, Ü.. Derici 1, C. Konca 2, F. Akkıyal 3, S. GültekinG 3, S. GönenG 1, S.M. Değer er 1, K.A. Reis 1, Y. Erten 1, T. Arınsoy 1, Ş.. Sindel 1 1 Gazi Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Nefroloji BD 2 Gazi Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Endokrinoloji BD 3 Gazi Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Radyoloji ABD

2 Giriş ve Amaç Evre III, IV ve V Kronik Böbrek B Yetmezlikli hastalardaki Fetuin-A ile vasküler kalsifikasyon, inflamasyon, malnütrisyon ve ateroskleroz arasındaki ilişkinin araştırılmas lması

3 Kronik Böbrek B Yetmezliği i ve Vasküler Kalsifikasyon İlerleyici kardiyovasküler kalsifikasyon kronik böbrek brek yetmezliği i hastalarının önemli morbidite ve mortalite nedenlerindendir. Kronik böbrek b brek yetmezlikli hastalarda vasküler kalsifikasyon direkt grafilerde ilk olarak 1976 yılında y tanımlanm mlanmıştır r yıllary lları arasında ölen hemodiyaliz hastalarının n otopsileri incelendiğinde inde vasküler kalsifikasyon sıkls klığının n %50-80 gibi dikkate değer er bir şekilde yüksek y oranlarda olduğu u tespit edilmiştir London GM, Guerin AP, Marchais SJ, et al. Arterial media calcification in end-stage renal disease: impact on all-cause and cardiovascular mortality. Nephrol Dial Transplant 18: , 2003 Kuzela DC, Huffer WE, Conger JD, et al. Soft tissue calcification in chronic dialysis patients. Am J Pathol 86:403-2, 1977

4 Kronik Böbrek B Yetmezliği i ve Vasküler Kalsifikasyon Diyaliz hastalarında görülen g vasküler kalsifikasyonun temelinde artış gösteren kalsifikasyon uyarıcılar larının n (hiperfosfatemi( hiperfosfatemi, hiperkalsemi,, artmış okside LDL-kolesterol, hiperleptinemi) yanısıra düzeyi azalan kalsifikasyon inhibitörlerinin de (matrix( Gla protein, fetuin-a, osteoprotegerin, osteopontin gibi) rolü vardır Jono S, Shioi A, Ikari Y, Nishizawa Y. Vascular calcification in chronic kidney disease.. J Bone Miner Metab 24: , 2006 Mehrotra R. Emerging role for fetuin-a A as contributor to morbidity and mortality in chronic kidney disease. Kidney Int 72: , 140, 2007

5 Fetuin-A Fetuin-A A molekül l ağıa ğırlığı 60 kda olan bir glikoproteindir ve hepatositlerden sentezlenir Serum albuminine benzer biçimde imde fetuin-a da pre- dominant olarak karaciğer orijinlidir Fetuin-A A 1970 li yıllary lların n sonlarında nda akut inflamasyon durumlarında albumine benzer biçimde imde bir negatif akut faz reaktanı olarak dikkati çekmiştir Bu glikoprotein çok güçg üçlü bir kalsifikasyon inhibitörüdür Westenfeld R, Jahnen-Dechent W, Ketteler M. Vascular calcification and Fetuin-A deficiency in chronic kidney disease. Trends Cardiovasc Med 17: , 128, 2007 Lebreton JP, Joisel F, Raoult JP,et al. Serum concentration of human alpha 2 HS gylcoprotein during the inflammatory process: evidence that alpha 2 HS glycoprotein is a negative acute-phase reactant.. J Clin Invest 64: , 1129, 1979

6 Fetuin-A nın biyolojik etkileri Kinetik (fizyokimyasal( fizyokimyasal) CaxP presipitasyonunun inhibisyonu Hidroksiapatit kristalizasyonun stabilizasyonu Vasküler düz z kas hücrelerinde h matriks içi i kalsifikasyonun intrasellüler ler inhibisyonu ( annexin-ba bağımlı hücre girişi i yolu ile) Fetuin-A A gen ekspresyonunun regülasyonu (bir negatif akut faz reaktanı olarak) TGF-β inhibisyonu (soluble TGF- β Tip II reseptör r aktivitesi yolu ile) İnsülin reseptörlerinin rlerinin tyrosine reseptör r aktivitesinin ve otofosforilasyon inhibisyonu ile insülin sensitivitesinin supresyonu Westenfeld R, Jahnen-Dechent W, Ketteler M. Vascular calcification and Fetuin-A deficiency in chronic kidney disease. Trends Cardiovasc Med 17: , 128, 2007

7 Günümüze değin yapılm lmış olan çalışmalar ışığında Fetuin-A A : KBY Evre 5 hastalarında düşük serum fetuin-a düzeyi inflamasyon bağımlı veya bağımsız mortaliteyi predikte eder. KBY Evre 5 hastalarında düşük serum fetuin-a düzeyi kalsifikasyon derecesini (koroner arterler, kalp kapakları) predikte eder. KBY Evre 1-4 Diyabetik hastalarda artmış fetuin-a konsantrasyonu kalsifikasyon derecesini (koroner arterler) predikte eder. KBY Evre 1-3 hastalarda serum fetuin-a düzeyi ile metabolik sendrom parametreleri (kolesterol, trigliserid, vucut kitle indeksi) arasında pozitif birliktelik vardır. Normal renal fonksiyonlara sahip populasyonda serum fetuin-a düzeyi ile periferal arteryel kalsifikasyon ve azalmış kemik kitlesi arasında ilişki mevcuttur. KBY Evre 1-3 hastalarda renal fonksiyonlar ile serum fetuin-a düzeyi arasında korelasyon yoktur. KBY Evre 1-3 hastalarda serum fetuin-a düzeyi ile mortalite arasında ilişki yoktur.

8 Materyal-Metod Metod Çalışmaya 62 si EvreIII,, 45 i i Evre IV ve 131 i de Evre V Kronik Böbrek B Yetmezliği i olan toplam 238 hasta dahil edildi. Hastaların n tümüt araştırma rma ile ilgili olarak bilgilendirildi ve herbirinin yazılı onayı alınd ndı. Çalışma öncesinde Gazi Üniversitesi yerel etik kurulunun onayı alınd ndı. Hastalardan kan sayımı,, rutin biyokimyasal incelemeler, high-sensitive CRP (hs( hs-crp) ve Fetuin-A ölçümü için in venöz kan örnekleri en az 8 saatlik açlığıa takiben sabah saatlerinde diyaliz öncesi alınd ndı.

9 Tüm m hastaların n vücut v kitle indeksleri [Vucut[ ağırlığı(kg)/boy2 ] hesaplandı. Hemoglobin ölçümleri CDC cihazında; kreatinin,, BUN, kalsiyum, fosfor,albumin albumin,, total kolesterol, trigliserid,, HDL, LDL, VLDL, açlık a kan şekeri, parathormon otoanalizör ile; high- sensitive CRP nefelometrik yöntemle ölçüldü. Fetuin-A A Düzeyi: D Human Fetuin-A (BIOVENDOR, ELİSA) kit ile serum örneğinde çalışıldı ve sonuçlar ng/ml olarak verildi.

10 EVRE Kronik Böbrek B Hastalığı ığının Evrelendirilmesi TANIMLAMA GFR (ml/dk /1.73m²) I II III IV Normal ya da GFR artışı ışıyla seyreden böbrek b brek hasarı Hafif derecede GFR azalmasıyla seyreden böbrek b brek hasarı Orta derecede GFR azalmasıyla seyreden böbrek b brek hasarı Ciddi derecede GFR azalması V Böbrek yetmezliği <15 (ya da diyaliz)

11 Karotis intima-media media kalınl nlığının ölçümü Ölçüm m içini in denekler supin pozisyonda yatırılıp, başlar ları ekstansiyona getirilerek, sağ ve sol karotis arterler ATL (HDI 5000,Philips Bothell WA) marka ultrason cihazının n 7 MHz lik lineer probu ile görüntg ntülendi. Ana karotid arter bulbusunun 2 cm proksimalinde, aterosklerotik plak içermeyen i 1 cm lik segment belirlenip, intima media kalınl nlığı ölçüldü. Ölçüm, lümen l ile media tabakasının n oluşturdu turduğu, u, ekojen hat arasında yapıld ldı.. Ortalama karotis intima-media media kalınl nlığı (o- KIMK); sağ ve sol KIMK değerleri erleri toplanarak aritmetik ortalamaları alınmak suretiyle hesaplandı.

12 Vasküler kalsifikasyon skorlaması Bu çalışmada pelvis grafisi üst sınırıs femur başı şından geçen en horizontal hat ve columna vertebralis üzerinden geçen en median vertikal hat ile 4 alana ayrılarak değerlendirildi. erlendirildi. El grafisi de benzer biçimde imde metakarpal kemiklerin üzerinden geçen en horizontal hatla iki bölümde b incelendi. Her bölümdeki b lineer kalsifikasyon varlığı 1 olarak skorlanırken rken kalsifikasyon yokluğu u 0 olarak değerlendirilmi erlendirilmiştir. Sonuçta total skor arasında verilmiştir. Pelvik grafide iliak ve femoral arterler boyunca olan lineer kalsifikasyon değerlendirmeye erlendirmeye dahil olurken el grafisinde radial ve digital arterler incelemeye dahil edilmiştir. Çalışmada yamasal kalsifikasyonlar, flebolitler, ekstra-vask vasküler kalsifikasyonlar değerlendirme erlendirme dışıd ışında bırakb rakılmıştır Adragao T, Pires A, Lucas C, Birne R, Magalhaes L, Gonçalves M, Negrao AP. A simple vascular calcification score predicts cardiovascular risk in haemodialysis patients. Nephrol Dial Transplant 19: , 88, 2004

13

14

15

16 İstatistiksel analiz Parametrik değişkenler (yaş, VKI, KIMK, fetuin-a, hemoglobin, BUN, kreatinin, kalsiyum, fosfor, parathormon, kalsiyum-fosfor çarpımı, total kolesterol, HDL, LDL, albumin, hs-crp) tek yönlü ANOVA ve Tukey HSD testi; nonparametrik değişkenler Khi-kare testi ile incelendi. Parametrik değişkenlerin ikili grup karşılaştırmalarında t-test kullanıldı. Korelasyon analizleri için Pearson ve Spearman korelasyon analizi yapıldı. Sonuçlar ortalama±sd şeklinde verildi. Analizler için SPSS paket programı kullanıldı ve 0.05 ten küçük olan p değerleri anlamlı kabul edildi.

17 BULGULAR Hasta sayısı Evre III Evre IV Evre V Hipertansiyon DM GN Nefrolitiazis Amiloid Polikistik böbrek brek hastalığı Pyelonefrit 1-5 Bilinmeyen

18 Evre III Evre IV Evre V p E/K 39/23 22/23 79/52 0,30 Yaş (yıl) 54,17±6,92 55,02±11,36 51,74±12,96 12,96 0,16 VKI (kg/m 2 ) 28,58±5,07 5,07 27,13±4,45 24,49±5,28 0,000 Albumin (g/dl dl) Hemoglobin (g/dl dl) 4,45±0,49 4,16±0,43 4,05±0,43 0,43 0,000 12,66±1,73 1,73 11,48±1,25 1,25 10,82±1,56 1,56 0,000 Kreatinin (mg/dl dl) 1,87±0,44 2,89±1,01 8,93±2,81 0,000

19 Evre III Evre IV Evre V p Kalsiyum (mg/dl dl) 9,09±0,51 0,51 8,8±0,62 8,87±0,75 0,05 Fosfor (mg/dl dl) 3,64±0,54 4,08±0,80 0,80 5,19±1,39 1,39 0,000 CaXP (mg 2 /dl 2 ) 33±4,55 35,75±6,83 46,15±13,35 13,35 0,000 PTH (ng( ng/ml) 102,17±60,61 175,97±110,54 110,54 442,93±419,21 419,21 0,000 Kalsifikasyon Skoru 0,43±0,96 0,96 0,51±0,86 0,86 1,9±2,08 0,000 Hs-CRP (mg/dl dl) 0,54±0,65 0,65 0,49±0,36 0,36 0,85±1,04 0,01

20 Evre III Evre IV Evre V p T. Kol 191,54±38,27 185,75±47,05 179,62±39,77 0,16 Trigliserid 167,33±81,31 162,26±67,06 67,06 186,47±113,67 113,67 0,24 0-KIMK (mm) Fetuin-A (ng/ml) 0,61±0,50 0,50 0,69±0,43 0,43 0,95±0,31 0,31 0,000 66,09±9,68 9,68 66,81±13,17 13,17 10,31±1,09 1,09 0,000

21 Evre III ve IV Gruplar karşılaştırıldığında; Evre III Evre IV p Yaş (yıl) 54,17±6,92 55,02±11,36 0,63 Cins (E/K) 39/23 22/23 0,14 VKI (kg/m 2 ) 28,58±5,07 5,07 27,13±4,45 0,12 Albumin (g/dl dl) 4,45±0,49 4,16±0,43 0,002 Hemoglobin (g/dl dl) 12,66±1,73 1,73 11,48±1,25 1,25 0,000 Kreatinin (mg/dl dl) 1,87±0,44 2,89±1,01 0,000 CaXP (mg 2 /dl 2 ) 33±4,55 35,75±6,83 0,01 Parathormon 102,17±60,61 175,97±110,54 110,54 0,000 T Kolesterol 191,54±38,27 185,75±47,05 0,48 Kalsifikasyon Skoru 0,43±0,96 0,96 0,51±0,86 0,86 0,28 Hs-CRP (mg/dl dl) 0,54±0,65 0,65 0,49±0,36 0,36 0,67 0-KIMK (mm) 0,61±0,50 0,50 0,69±0,43 0,43 0,38 Fetuin-A A (ng( ng/ml) 66,09±9,68 9,68 66,81±13,17 13,17 0,74

22 Evre III ve V Gruplar karşılaştırıldığında; Evre III Evre V p Yaş (yıl) 54,17±6,92 51,74±12,96 12,96 0,16 VKI (kg/m 2 ) 28,58±5,07 5,07 24,49±5,28 0,000 Albumin (g/dl dl) 4,45±0,49 4,05±0,43 0,43 0,000 Hemoglobin 12,66±1,73 1,73 10,82±1,56 1,56 0,000 Kreatinin (mg/dl dl) 1,87±0,44 8,93±2,81 0,000 CaXP (mg 2 /dl 2 ) 33±4,55 46,15±13,35 13,35 0,000 Parathormon 102,17±60,61 442,93±419,21 419,21 0,000 T Kolesterol 191,54±38,27 179,62±39,77 0,05 Kalsifikasyon Skoru 0,43±0,96 0,96 1,9±2,08 0,000 Hs-CRP 0,54±0,65 0,65 0,85±1,04 0,03 0-KIMK (mm) 0,61±0,50 0,50 0,95±0,31 0,31 0,000 Fetuin-A A (ng( ng/ml) 66,09±9,68 9,68 10,31±1,09 1,09 0,000

23 Evre IV ve V Gruplar karşı şılaştırıldığında; Evre IV Evre V p Yaş 55,02±11,36 51,74±12,96 12,96 0,13 VKI 27,13±4,45 24,49±5,28 0,003 Albumin 4,16±0,43 4,05±0,43 0,43 0,18 Hemoglobin 11,48±1,25 1,25 10,82±1,56 1,56 0,01 Kreatinin 2,89±1,01 8,93±2,81 0,000 CaXP 35,75±6,83 46,15±13,35 13,35 0,000 Parathormon 175,97±110,54 110,54 442,93±419,21 419,21 0,000 T Kolesterol 185,75±47,05 179,62±39,77 0,39 Kalsifikasyon Skoru 0,51±0,86 0,86 1,9±2,08 0,009 Hs-CRP 0,49±0,36 0,36 0,85±1,04 0,02 0-KIMK 0,69±0,43 0,43 0,95±0,31 0,31 0,000 Fetuin-A 66,81±13,17 13,17 10,31±1,09 1,09 0,000

24 Fetuin-A ile VKI: p=0,000, r=0,30 Hemoglobin düzeyi: p=0,000, r=0,37 T Kolesterol: p=0,05, r=0,12 Albumin: p=0,000, r=0,26 Vasküler kalsifikasyon skoru: p=0,000, r=-0,40 O-KIMK: p=0,000, r=-0,371 Kreatinin: p=0,000, r=-0,80 Fosfor: p=0,000, r=-0,48 CaXP:p=0,000, r=-0,46 PTH: p=0,000, r=-0,41 Hs-CRP: p=0,01, r=-0,16

25 Fetuin-A vücut kitle indeksi ve albumin arttıkça artmaktadır

26 Fetuin-A ile o-kimk arasındaki ilişki

27 Fetuin-A düzeyi azaldıkça kalsifikasyon skoru ve hs-crp artmaktadır

28 Karotis intima-media media kalınl nlığı ile Yaş: p=0,02, r=0,14 Kreatinin düzeyi: p=0,000, r=0,29 Vasküler kalsifikasyon skoru: p=0,000, r=0,34 Fosfor düzeyi: p=0,02, r=0,15 Hs-CRP seviyesi: p=0,02, r=0,14 Hemoglobin: p=0,000, r=-0,30 VKI: p=0,04, r=-0,13 Albumin düzeyi: p=0,03, r=-0,13 Fetuin-A: p=0,000, r=-0,37

29 Karotis intima-media kalınlığı ile kalsifikasyon skoru ve hs-crp arasındaki ilişki

30 Vasküler kalsifikasyon skoru ile Kreatinin: p=0,00, r=0,28 Fosfor: p=0,009, r=0,16 CaXP: p=0,01, r=0,16 PTH: p=0,02, r=0,19 Hs-CRP: p=0,01, r=0,15 VKI: p=0,003, r=-0,19 Hemoglobin: p=0,003, r=-0,19 Albumin: p=0,000, r=-0,26

31 Hs-CRP ile Ortalama karotis intima-media kalınlığı: p=0,02, r=0,14 Yaş: p=0,05, r=0,12 Hemoglobin: p=0,000, r=-0,24 Albumin: p=0,006, r=-0,17

32

33 Diyabetik hastalar çıkarıldığında Toplam 180 (40 ı Evre III, 33 ü Evre IV ve 107 si Evre V) olan hasta değerlendirildi erlendirildiğinde inde FETUİN-A ile; VKI: p=0,000, r=0,343 Hemoglobin düzeyi: p=0,000, r=0,379 T Kolesterol: p=0,01, r=0,175 Albumin: p=0,001, r=0,256 Vasküler kalsifikasyon skoru: p=0,000, r=-0,39 Kreatinin: p=0,000, r=-0,827 Fosfor: p=0,000, r=-0,549 CaXP:p=0,000, r=-0,523 PTH: p=0,000, r=-0,446 O-KIMK: p=0,000, r=-0,35 Hs-CRP: p=0,05, r=-0,144

34 Tartışma ve Özet

35 Kronik böbrek yetmezliğinin evresi ilerledikçe Vucut kitle indeksi, serum albumin düzeyi ve hemoglobin seviyesi azalmaktadır. CaXP ve PTH değerleri artış göstermektedir. Vasküler kalsifikasyon skoru belirgin biçimde artış göstermektedir. Ateroskleroz belirteçlerinden biri olan KIMK artmaktadır İnflamasyon belirteçlerinden olan Hs-CRP seviyesi artmaktadır Fetuin-A azalmaktadır.

36 Hastalarda malnutrisyon belirginleştikçe fetuin-a düzeyi azalmakta, KIMK artmaktadır. Fetuin-a düzeyi azaldıkça KIMK ve vasküler kalsifikasyon skoru artmaktadır Hs-CRP ile fetuin-a arasında ters yönde KIMK ile ise pozitif yönde bir ilişki mevcuttur.

37 Diyaliz hastalarında düşük fetuin-a düzeyi ile artmış vasküler kalsifikasyon ve inflamasyon arasında belirgin bir ilişki mevcuttur (Wang AY, Woo J ve ark. Nephrol Dial Transplant 2005; 20: ). Yine Evre V KBY li hastalarda sağlıklı kontrollere göre serum fetuin-a düzeyi belirgin bir şekilde düşük ve CRP ile ilişkilidir; kardiyovasküler mortaliteyi predikte eder (Stenvinkel P, Wang K ve ark. Kidney Int 2005; 67: ). İnflame HD hastalarında azalmış fetuin-a mortalitenin kuvvetli bir göstergesidir (Metry G, Stenvinkel P ve ark. Eur J Clin Invest 2008; 38: ). 198 Diyabetik olmayan Kronik böbrek yetmezlikli hastada endoteliel disfonksiyon üzerinde fetuin-a seviyesi bağımsız bir prediktördür (Çağlar K, Yilmaz MI, ve ark. Nephron Clin Pract. 2008; 108: ). 174 hemodiyaliz hastasında KIMK daki değişim ile serum fetuin-a düzeyi arasında anlamlı bir korelasyon izlenmiştir (Pertosa G, ve ark. Am J Kidney Dis 2009; 53: ).

38 97 HD hastasında fetuin-a a ile KIMK arasında anlamlı düzeyde bir ilişki saptanmamış , 2007). ış (Schlieper G. ve ark. Dtsch Med Wochenschr 132: Hemodiyaliz hastalarının koroner kalsifikasyon skorlarındaki progresyon hızı ile fetuin-a arasında anlamlı düzeyde ilişki saptanmamış (Jung HT ve ark. NDT 21: , 2006). Coen ve ark. nın çalışmalarında ise hemodiyaliz hastalarının fetuin-a düzeyinin düşük olduğunu, ancak fetuin-a düzeyi ile vasküler kalsifikasyon skoru arasında anlamlı bir ilişki bulunmadığını tesbit etmişlerdir (Coen ve ark. ASAIO Journal 52: 150-6, 2006).

39 Özet Malnutrisyon-inflamasyonateroskleroz/kalsifikasyon (MİAC) sendromu ile fetuin-a düzeyi arasında anlamlı bir ilişki vardır. Bu sendrom sadece son dönem kronik böbrek yetmezlikli hastalarda değil Evre III ve IV hastalarda da önemlidir. Non-diyabetik Evre III ve IV kronik böbrek yetmezlikli hastalarda da fetuin-a ile malnutrisyon, vasküler kalsifikasyon ve KIMK arasında anlamlı düzeyde bir ilişki mevcuttur.

40 Özet Bu çalışmanın prospektif bir takip çalışması olması halinde kardiyovasküler mortalite ve morbidite ile fetuin-a a ilişkisinin kisinin daha iyi yorumlanabilmesi mümkm mkün n olacaktır. Çalışmada kullanılm lmış olan direkt grafi ile kalsifikasyon skorlaması yönteminin günümüz g koşullar ullarında hem ucuz olması hem de kolay uygulanabilir olması sebebiyle pratik hayatta kullanılabilir labilir bir yöntem y olarak düşünüyoruz. d

41

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ İLE İNFLAMASYON VE AŞİKAR ATEROSKLEROZ ARASINDAKİ İLİŞKİ

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ İLE İNFLAMASYON VE AŞİKAR ATEROSKLEROZ ARASINDAKİ İLİŞKİ T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI NEFROLOJİ BİLİM DALI KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ İLE İNFLAMASYON VE AŞİKAR ATEROSKLEROZ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NEFROLOJİ BİLİM DALI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NEFROLOJİ BİLİM DALI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NEFROLOJİ BİLİM DALI Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarında Vasküler Kalsifikasyon ve Belirteçlerinin İlişkisi ve Bu İlişkiye Etki Eden Faktörler YAN DAL UZMANLIK TEZİ

Detaylı

Stabil Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında İnflamatuar Belirteçler ve Hastalık Ağırlığı ile Karotis Arter İntima-Media Kalınlığının İlişkisi

Stabil Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında İnflamatuar Belirteçler ve Hastalık Ağırlığı ile Karotis Arter İntima-Media Kalınlığının İlişkisi ARAŞTIRMA YAZISI Göğüs Hastalıkları Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Cilt: 2 Sayı: 3 Temmuz 2011 Stabil Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında İnflamatuar Belirteçler ve Hastalık Ağırlığı

Detaylı

Endokrinolog için Renal Kemik Hastalığı (Renal Osteodistrofi) Olgu Tartışması. Dr. Hüseyin DEMİRCİ. Kırıkkale ÜTF, Endokrinoloji BD

Endokrinolog için Renal Kemik Hastalığı (Renal Osteodistrofi) Olgu Tartışması. Dr. Hüseyin DEMİRCİ. Kırıkkale ÜTF, Endokrinoloji BD Endokrinolog için Renal Kemik Hastalığı (Renal Osteodistrofi) Olgu Tartışması Dr. Hüseyin DEMİRCİ Kırıkkale ÜTF, Endokrinoloji BD Renal Osteodistrofi (ROD) Kronik böbrek hastalığında görülen, farklı kemik

Detaylı

Koroner arter hastalığının yaygınlığı ile serum parathormon düzeyi arasında ilişki

Koroner arter hastalığının yaygınlığı ile serum parathormon düzeyi arasında ilişki Türk Kardiyol Dern Arş - Arch Turk Soc Cardiol 2012;40(7):589-594 doi: 10.5543/tkda.2012.49696 589 Koroner arter hastalığının yaygınlığı ile serum parathormon düzeyi arasında ilişki The relationship between

Detaylı

Şişman Çocuklarda Kalp-Damar ve Böbrek Hastalığı Gelişimi ile Dolaşan Endotelyal Mikropartiküller

Şişman Çocuklarda Kalp-Damar ve Böbrek Hastalığı Gelişimi ile Dolaşan Endotelyal Mikropartiküller Şişman Çocuklarda Kalp-Damar ve Böbrek Hastalığı Gelişimi ile Dolaşan Endotelyal Mikropartiküller Zübeyde Gündüz, İsmail Dursun, Sebahat Tülpar, Funda Baştuğ, Ali Baykan, Ali Yıkılmaz, Hakan Poyrazoğlu,

Detaylı

SS1 HYPERVOLEMIA FOR HYPERTENSION PATHOPHYSIOLOGY: A POPULATION BASED STUDY

SS1 HYPERVOLEMIA FOR HYPERTENSION PATHOPHYSIOLOGY: A POPULATION BASED STUDY SS1 HYPERVOLEMIA FOR HYPERTENSION PATHOPHYSIOLOGY: A POPULATION BASED STUDY Ender Hur 1, Melih Özışık 2, Cihan Ural 2, Gürsel Yıldız 3, Kemal Magden 1, Sennur Budak Kose 4, Furuzan Köktürk 5, M. Çağatay

Detaylı

Orta Yaşlı Primer Hipertansif Hastalarda Hedef Organ Hasarını Belirleyen Cystatin C değil, Ürik Asittir

Orta Yaşlı Primer Hipertansif Hastalarda Hedef Organ Hasarını Belirleyen Cystatin C değil, Ürik Asittir Orta Yaşlı Primer Hipertansif Hastalarda Hedef Organ Hasarını Belirleyen Cystatin C değil, Ürik Asittir Belda Dursun 1, Betül Altay-Özer 2, Aytül Belgi 3, Çağatay Andıç 4, Aslı Baykal 2, Ali Apaydın 3,

Detaylı

KORONER ARTER HASTALIĞI VE SEKONDER KARDİYOVASKÜLER OLAYLAR İÇİN RİSKİ OLAN HASTALARDA SİSTATİN C NİN PLAZMA KONSANTRASYONLARI

KORONER ARTER HASTALIĞI VE SEKONDER KARDİYOVASKÜLER OLAYLAR İÇİN RİSKİ OLAN HASTALARDA SİSTATİN C NİN PLAZMA KONSANTRASYONLARI KORONER ARTER HASTALIĞI VE SEKONDER KARDİYOVASKÜLER OLAYLAR İÇİN RİSKİ OLAN HASTALARDA SİSTATİN C NİN PLAZMA KONSANTRASYONLARI WOLFGANG KOENIG VE ARK. Clinical Chemistry 2005 Sistatin C glomeruler filtrasyon

Detaylı

RENAL TRANSPLANT ALICILARINDA KALSİTRİOLÜN POSTRENAL TRANSPLANT DÖNEMDE KEMİK DANSİTOMETRESİ VE BİYOKİMYASAL PARAMETRELER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

RENAL TRANSPLANT ALICILARINDA KALSİTRİOLÜN POSTRENAL TRANSPLANT DÖNEMDE KEMİK DANSİTOMETRESİ VE BİYOKİMYASAL PARAMETRELER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI RENAL TRANSPLANT ALICILARINDA KALSİTRİOLÜN POSTRENAL TRANSPLANT DÖNEMDE KEMİK DANSİTOMETRESİ VE BİYOKİMYASAL PARAMETRELER ÜZERİNDEKİ

Detaylı

Yoğun Bir Temponun Ardından...

Yoğun Bir Temponun Ardından... 4 8 9 Yıl 14, Sayı:48-49, 1 Mayıs 213 1 Ekim 213 8. ULUSLARARASI NEFROLOJİ TARİHİ DERNEĞİ (IAHN) KONGRESİ Anadolu Böbrek Vakfı Bu Yıl Büyük Bir Atılım içine Girdi 11-14 Eylül 214 tarihleri arasında Antik

Detaylı

Egzersizin neden olduğu miyokardiyal iskemi ile yüksek duyarlılıklı C-reaktif protein ve neopterin ilişkisi

Egzersizin neden olduğu miyokardiyal iskemi ile yüksek duyarlılıklı C-reaktif protein ve neopterin ilişkisi 502 Özgün Araşt rma Original Investigation Egzersizin neden olduğu miyokardiyal iskemi ile yüksek duyarlılıklı C-reaktif protein ve neopterin ilişkisi The relation between exercise- induced myocardial

Detaylı

DİYALİZE ERKEN BAŞLANMALI (?) Dr. Oktay OYMAK Erciyes Üniversiresi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

DİYALİZE ERKEN BAŞLANMALI (?) Dr. Oktay OYMAK Erciyes Üniversiresi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı DİYALİZE ERKEN BAŞLANMALI (?) Dr. Oktay OYMAK Erciyes Üniversiresi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı 13. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Antalya, 2011 KBY de Böbrek Yetmezliği 5

Detaylı

Özgün Araştırma/Original Investigation. Gülperi Çelik Ali Gündoğdu Rengin Elsürer Afşar. doi: 10.5262/tndt.2012.1003.06

Özgün Araştırma/Original Investigation. Gülperi Çelik Ali Gündoğdu Rengin Elsürer Afşar. doi: 10.5262/tndt.2012.1003.06 doi: 10.5262/tndt.2012.1003.06 Özgün Araştırma/Original Investigation Gece Sistolik Kan Basıncı Yükselmelerinin Santral Hemodinamikler ve Arteriyel Sertleşme ile İlişkisi Is Nocturnal Systolic Blood Pressure

Detaylı

Effect of left ventricular diastolic function of psoriasis

Effect of left ventricular diastolic function of psoriasis Gaziantep Medical Journal Research Article Effect of left ventricular diastolic function of psoriasis Psöriazisin sol ventrikül diyastolik fonksiyonlarına etkisi Dursun Çayan Akkoyun 1, Şeref Alpsoy 1,

Detaylı

Koroner arter hastalarında bir risk belirleyicisi olarak hesaplanan serum osmolalite değeri

Koroner arter hastalarında bir risk belirleyicisi olarak hesaplanan serum osmolalite değeri Araştırma Research Article doi: 10.15511/tahd.15.01031 Türk Aile Hek Derg 2015;19 (1): 31-36 TAHUD 2015 Koroner arter hastalarında bir risk belirleyicisi olarak hesaplanan serum osmolalite değeri Estimated

Detaylı

D VİTAMİNİ STEROLLERİNİN VE KALSİMİMETİKLERİN KULLANIMI DR.AHMET UĞ UR YALÇIN

D VİTAMİNİ STEROLLERİNİN VE KALSİMİMETİKLERİN KULLANIMI DR.AHMET UĞ UR YALÇIN D VİTAMİNİ STEROLLERİNİN VE KALSİMİMETİKLERİN KULLANIMI DR.AHMET UĞ UR YALÇIN Ha asta (%) 100 75 50 METABOLIK KEMIK HASTALıĞı KBY HASTALARıNıN ÇOĞUNDA VARDıR. KBH evre 3 ve 4 (n=282) Hemodiyaliz (n=173)

Detaylı

Koroner Arter Hastalığı Yaygınlığı ile Karotis Arter İntima-Media Kalınlığı Arasındaki İlişki

Koroner Arter Hastalığı Yaygınlığı ile Karotis Arter İntima-Media Kalınlığı Arasındaki İlişki Original Article Koroner Arter Hastalığı Yaygınlığı ile Karotis Arter İntima-Media Kalınlığı Arasındaki İlişki The Relationship between the Extent of Coronary Artery Disease and the Carotid Artery Intima-Media

Detaylı

FAKTÖR VIII DÜZEYİ İLE KORONER ARTER HASTALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

FAKTÖR VIII DÜZEYİ İLE KORONER ARTER HASTALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ Şef: Doç. Dr. Mehmet KENDİR FAKTÖR VIII DÜZEYİ İLE KORONER ARTER HASTALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (

Detaylı

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD, Diyarbakır, Türkiye

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD, Diyarbakır, Türkiye 346 Dicle Tıp Dergisi / Dicle F. Medical C. Çevik Journal ve ark. Romatoid artritte kardiyak sempatovagal aktivite Cilt / Vol 37, No 4, 346-352 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Romatoid artritli hastalarda

Detaylı

Hemodiyalizde su ve diyalizat. Dr. Ercan Ok Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

Hemodiyalizde su ve diyalizat. Dr. Ercan Ok Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Hemodiyalizde su ve diyalizat Dr. Ercan Ok Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı TND Kış Okulu, Erzurum 2014 Hemodiyaliz hastalarında su ve diyalizat Hemodiyaliz işleminde, şehir suyunun

Detaylı

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri)

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şef Yrd.: Cihat ÖRKEN AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) (Uzmanlık

Detaylı

23-27 Nisan / April 2014 Rixos Sungate Hotel / Beldibi - Antalya, Turkey POSTER SUNUMLAR -175- www.diyabetkongresi2014.org

23-27 Nisan / April 2014 Rixos Sungate Hotel / Beldibi - Antalya, Turkey POSTER SUNUMLAR -175- www.diyabetkongresi2014.org -75- PS-0 DİYABETE DİRENÇLİ NOR FARELERİN PANKREAS VE KARACİĞERLERİNDE YÜKSEK GLUT EKSPRESYONU, DİYABETİK AJAN STREPTOZOTOSİNE KARŞI AŞIRI DUYARLILIK NEDENİDİR Sevim Kahraman, Gülsüm Özlem Elpek, Çiğdem

Detaylı

Tip 2 Diyabetli Hastalarda Metabolik Sendrom Prevalansı

Tip 2 Diyabetli Hastalarda Metabolik Sendrom Prevalansı İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 15 (1) 29-33 (2008) Tip 2 Diyabetli Hastalarda Metabolik Sendrom Prevalansı Serkan İpek Doğanşehir Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Malatya Amaç: Bu çalışma,

Detaylı

D Vitamininin kardiyovasküler ve metabolik etkileri

D Vitamininin kardiyovasküler ve metabolik etkileri 398 JCEI / Kıdır. D Vitamininin kardiyovasküler ve metabolik etkileri 2013; 4 (3): 398-404 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2013.03.0314 DERLEME / REVIEW ARTICLE

Detaylı

KOCAELİ TIP DERGİSİ MEDICAL JOURNAL OF KOCAELI CİLT 1 SAYI 2 YIL 2012. Kocaeli Derince Eğitim Araştırma Hastanesi Adına Derginin Sahibi Zekeriya İlçe

KOCAELİ TIP DERGİSİ MEDICAL JOURNAL OF KOCAELI CİLT 1 SAYI 2 YIL 2012. Kocaeli Derince Eğitim Araştırma Hastanesi Adına Derginin Sahibi Zekeriya İlçe III III KOCAELİ TIP DERGİSİ MEDICAL JOURNAL OF KOCAELI CİLT 1 SAYI 2 YIL 2012 Kocaeli Derince Eğitim Araştırma Hastanesi Adına Derginin Sahibi Zekeriya İlçe Editör A.Lütfullah Orhan Rabia Terzi Editör

Detaylı

ULUSAL NEFROLOJ, H PERTANS YON, D YAL Z VE TRANSPLANTASYON KONGRES. TRANSPLANTASYON HEMfi REL KONGRES B LD R ÖZETLER ABSTRACTS

ULUSAL NEFROLOJ, H PERTANS YON, D YAL Z VE TRANSPLANTASYON KONGRES. TRANSPLANTASYON HEMfi REL KONGRES B LD R ÖZETLER ABSTRACTS Cilt / Volume:, No:, Ek Sayı/Supplement:, Eylül / September, 0 9. ULUSAL NEFROLOJ, H PERTANS YON, 9. D YAL Z VE TRANSPLANTASYON KONGRES 9th NATIONAL CONGRESS OF NEPHROLOGY, HYPERTENSION, DIALYSIS AND TRANSPLANTATION..

Detaylı

Serum 25(OH) D vitamini düzeyinin hemogram parametreleri üzerine etkisi

Serum 25(OH) D vitamini düzeyinin hemogram parametreleri üzerine etkisi Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (2): 332-336 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.02.0426 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Serum 25(OH) D vitamini düzeyinin hemogram parametreleri üzerine

Detaylı

OBEZ HASTALARDA DİYET, EGZERSİZ VE İLAÇ TEDAVİSİNİN HOMOSİSTEİN DÜZEYLERİNE ETKİSİ

OBEZ HASTALARDA DİYET, EGZERSİZ VE İLAÇ TEDAVİSİNİN HOMOSİSTEİN DÜZEYLERİNE ETKİSİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI BİLİM DALI OBEZ HASTALARDA DİYET, EGZERSİZ VE İLAÇ TEDAVİSİNİN HOMOSİSTEİN DÜZEYLERİNE ETKİSİ

Detaylı