MEME KARSÝNOMLARINDA GALEKTÝN-3'ÜN EKSPRESYONU VE LOKALÝZASYONU. Kamil SEYREK, Nil ÇULHACI, Funda KARGIN KIRAL, Ayþegül BÝLDÝK, 3

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MEME KARSÝNOMLARINDA GALEKTÝN-3'ÜN EKSPRESYONU VE LOKALÝZASYONU. Kamil SEYREK, Nil ÇULHACI, Funda KARGIN KIRAL, Ayþegül BÝLDÝK, 3"

Transkript

1 ADÜ Týp Fakültesi Dergisi 004; 5(1) : Klinik Araþtýrma MEME KARSÝNOMLARINDA GALEKTÝN-3'ÜN EKSPRESYONU VE LOKALÝZASYONU Kamil SEYREK, Nil ÇULHACI, Funda KARGIN KIRAL, Ayþegül BÝLDÝK, 3 Halil Ýbrahim SARAÇOÐLU ÖZET: Amaç: Galektinler küçük mleküler aðýrlýðý lan, fnksiynlarý için kalsiyuma ihtiyaç duymayan, hücre büyümesi, aktivasynu, hücre-hücre ve hücre ekstrasellüler matriks (ECM) etkileþimlerinde rl ynayan, karsinembriyjenik antijene ve laminine baðlanabilen bir prtein ailesidir. Bu ailenin bir üyesi lan galektin-3 yaklaþýk 30-kD mlekül aðýrlýðýnda -galaktza spesifik bir prteindir. Kanser geliþimindeki rlü tam larak bilinmemekle birlikte neplastik luþumlar ve metastaz ile iliþkili lduðu bildirilmiþtir. Bu çalýþmada 16 adet meme karsinmunda galektin-3'ün ekspresynu ve lkalizasynu araþtýrýldý. Yöntem: Galektin-3'e karþý uyarýlmýþ pliklnal antikrlardan yararlanýlarak immunblt ve immunhistkimya teknikleri kullanýldý. Bulgular: Ýmmunblt çalýþmalarýnda mlekül aðýrlýklarý farklý beþ prtein içeren bir standart eþliðinde yürütülen dku ekstraktlarýnda yaklaþýk 30-kD'luk mesafede tek bir bandýn varlýðý saptandý. Ýmmunhistkimyasal çalýþmalarda ise galektin-3'ün özellikle duktus epitel hücreleri ile bað dkuda ve baðdkuda bulunan infiltratif özellikteki tümral hücrelerde yerleþim gösterdiði tespit edildi. Ancak, galektin- 3'ün ayný tip duktus epitel hücrelerde farklý þekilde eksprese edildiði görüldü. Reaksiynun özellikle göç etmekte lan epitel hücrelerinde bulunduðu saptandý. Snuç: Özellikle infiltre lmuþ tümöral hücreler ile duktus lümenine düþen hücrelerin galektin-3'ü bl miktarda sentezlemeleri galektin-3'ün meme karsinmunun geliþiminde önemli rlünün labileceði fikrini vermektedir. Anahtar Sözcükler: Galektin-3, meme karsinmu, ekspresyn, lkalizasyn, hücre göçü. Expressin and Lcalisatin f Galectin-3 in Invasive Ductal Breast Carcinma SUMMARY Aim: Galectins are a family f lw-mlecular weight prteins which have calcium-independent functins such as cell grwth, cell activatin, cell t cell and cell t matrix adhesin including binding t carcinembrynic antigens and laminin. Galectin-3 is a member f galectin family with 30-kD -galactside-binding prtein. Althugh the exact functin f the galectin-3 in cancer develpment is unclear, galectin-3 expressin is assciated with neplastic prgressin and metastatic ptential. In this study, the expressin and lcalizatin f galectin-3 was examined in 16 cases with invasive ductal breast carcinma. Methd: Immunblt analysis and immunperxidase staining was perfrmed using, pliclnal antibdies against galectin-3. Results: In immunblt analysis a single 30-kD band cmigrated with the standard marker which cntained five different prteins. In immunhistchemical analysis cnnective tissue, infiltrative tumr cells in cnnective tissue and ductal epithelial cells were the predminant areas f galectin-3 expressin. Hwever, this expressin was different in ductal epithelial cells and staining was particularly evident in migrating ductal epithelial cells. Cnclusin: Overexpressin f galectin-3 in infilrating tumr cells as well as in thse present in alveli lumen has led t the cnclusin that galectin-3 culd play an imprtant rle in breast cancer develpment. Key wrds: Galectin-3, breast carcinma, expressin, lcalizatin, cell migratin Tümör hücrelerinin metastazý kanser hastalarýnýn ölüm nedenleri arasýnda ilk sýrada gösterilmektedir. Metastaz, tümör hücrelerinin primer tümörden ayrýlýp, ekstrasellüler matrikse geçmesi, damar içine infiltrasynu, kan yluyla taþýnmasý, hedef rgandaki endtel hücreleri ile etkileþime girip damar dýþýna çýkarak prliferasyna uðramasý ve seknder tümör klnilerini luþturmasý þeklinde 1, tanýmlanýr. Genel bir kaný larak metastazýn farklý basamaklarýnda karbnhidrat baðlayan prteinlerin özellikle de galektinlerin etkin bir rl ynadýðý 1-3 düþünülmektedir. Galektin-3 galaktza spesifik bir prtein lup kendine özgün glikknjugatlar üzerinden birçk 4-6 biyljik prseste etkin rl ynar. Bu prtein glisin, tirzin ve prlinden zengin amin terminal uç ile karbnhidrat baðlayan ve daha çk glbuler bir yapý sergileyen karbksi terminal uç lmak üzere iki farklý 7,8 bölümden meydana gelir. Yapýlan çalýþmalar galektin-3'ün NH-terminal ucunun spesifik yapýsý sayesinde dimer ve ligmerlerini luþturabildiðini dlayýsýyla da çk farklý biyljik rller *Bu Çalýþma Adnan Menderes Üniversitesi Araþtýrma Fnu Tarafýndan Desteklenmiþtir. Prje Kdu: VET ** Bu Çalýþma, Mayýs 003 Tarihleri Arasýnda Düzenlenen 1. Ulusal Glikbiylji Kngresinde Sözlü Bildiri Olarak Sunulmuþtur. Çalýþmanýn Yapýldýðý Kurum: Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi, AYDIN, Ludwig-Maximilians Üniversitesi Veteriner Fakültesi, MÜNÝH/ALMANYA 1 Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biykimya Anabilim Dalý, AYDIN Adnan Menderes Üniversitesi Týp Fakültesi Patlji Anabilim Dalý, AYDIN 3 Aydýn Devlet Hastanesi Patlji Bölümü, AYDIN 11

2 Meme krsinmlarýnda galektin 9, 1 0 üstlenebildiðini göstermiþtir. Galektin-3 hücre yü zeyinde, sitplazmada ve nükleusda yerleþim gösterebilir. Tümör hücrelerinin ekstrasellüler matrikse bakan yüzeyine lkalize lan galektin-3, 9, 1, 1 metastatik hücrelerin adezynunda rl ynar. Bu prtein farklý tümör tiplerinde farklý þekilde eksprese edilir. Örneðin, bazý lenfmalarda ve tirit kanserinde artarken; kln, meme, varyum ve uterus 1 3, 1 4 kanserlerinde azaldýðý bildirilmiþtir. Bu güne kadar galektin-3'ün ekspresynu birçk tümörde araþtýrýlmýþ ancak galektin-3'ün duktal invaziv meme tümörlerindeki lkalizasynuna iliþkin bir çalýþmaya rastlanmamýþtýr. Bu çalýþmada, invaziv meme tümörlerinde galektin-3'ün ekspresynu biykimyasal ve immunhistkimyasal teknikler kullanýlarak gösterilmiþtir. GEREÇ VE YÖNTEM Çalýþmada kullanýlan tplam 16 adet kadýndan alýnan tümörlü meme dkusu Adnan Menderes Üniversitesi Týp Fakültesi Patlji Anabilim Dalý ile Aydýn Devlet Hastanesi Patlji Bölümünden temin edildi. Western Blt Analizleri Galektin-3'ün dkulardaki varlýðý immunblt yapýlarak gösterildi. Bu amaçla, dku örnekleri +4 C deki fsfat tampnu içerisinde (ph 7., %0.1 TritnX- 100/ %0.1 deksiklik asit/ 0.05 M laktz/ mm - merkaptetanl/ 1 mm Pefablck/ mm EDTA/ %0.05 aprtinin/ %0.0 Leupeptin) hmjenizatör (Ultra-Turrax T 50) ile hmjenize edildi. Hmjenatlar 8000 rpm'de 10 dakika +4 C de santrifüj edilip süpernatantlarýn ttal prtein içerikleri Bi-Rad prtein kiti kullanýlarak tespit edildi. SDS-PAGE için Mini-Prtean elektrfrez sistemi (Bimetra, Göttingen/Almanya) kullanýlarak % 15'lik pliakrilamid jel döküldü. Her bir kuyucuða önceden numune tampn çözeltisinde (0.5 M Tris-HCL/ %1 gliserin, %0.1 SDS, %0.001 brm fenl mavisi, %0. - merkaptetanl) 5 dakika süre ile piþirilen 100 g prtein transfer edildi. Prteinler 00 vlt altýnda 45 dakika süre ile kþturma slüsynu (0.05 M Tris, 0. M glisin, % 0.01 SDS) kullanýlarak luþ turulan elektriksel bir alanda ayrýþtýrýldý. Snra jel içersindeki prteinler tank-blt tekniði ile Twbin tampn çözeltisi (0.5 M Tris, 0. M glisin, %0 metanl) eþliðinde 100 vlt altýnda 1 saat süre ile nitrselülz membrana (Schleicher & Schuell, Dassel/Almanya, 0. m) transfer edildi. Membran +4 C de 1 saat %5 lik yaðsýz süt tzu ile inkü basyndan snra, rekmbinant larak elde edilen pliklnal antigalektin-3 antikru (1:500 g/l) ile +4 C de gece byu reaksiyna býrakýldý. TBS (50 mm Tris/150 mm NaCl, 0.05% Tween, ph 7.5) ile iyice yýkanan membran perksidaz ile iþaretlenmiþ dmuz anti tavþan IgG (DAKO, Glstrup, Danimarka) antikru ile (1:000 g/l) 1 saat süre ile inkübe edildi. Streptavidin perksidaz kiti (Camn, Burlingame, USA) ile 1 saatlik inkübasyn snrasý galektin-3 bantlarý Kemiluminisens kit (ECL; Amersham Life Sciences, Arlingn Heights, IL) kullanýlarak görünür hale getirildi. Ýmmunhistkimyasal Yöntemler Meme dkularý % 10 luk frml slüsynunda tespit edilip parafin blklar hazýrlandý. 5 m lik dku kesitlerindeki lasý endjen perksidaz aktivitesi rehidrasyn iþleminden snra % 1'lik hidrjen perksit slüsynu ile inhibe edildi. Spesifik lmayan baðlantý yerleri % 1'lik nrmal dmuz serumu ile blke edildi. Kesitler, takiben % 0.1 ranýnda sýðýr serum albumini içeren PBS (ph 7.5) içinde 1:400 g/l lacak þekilde dilüe edilmiþ primer antikr ile gece byunca +4 C de inkübasyna býrakýldý. Baðlanmayan antikrlar yýkanarak uzaklaþtýrýldýktan snra 1:00 g/l ranýnda dilue edilmiþ PBS içindeki hrseradish perksidaz ile knjuge dmuz antitavþan antikru (DAKO, Glstrup, Danimarka) ile 1 saat da ýsýsýnda reaksiyna býrakýldý. PBS ile yýkanan preperatlar Avidin-perksidaz kmpleksi (Camn, Burlingame, USA) ile inkübe edilip galektin-3'ün lkalize lduðu alanlar DAB (3'-3'-Diaminbenzidine) krmjenik substratýn ilavesi ile ýþýk mikrskp düzeyinde görünü r hale getirildi. BULGULAR Çalýþmanýn ilk bölümünde meme dkularýnda galektin-3 bantlarý bu prteine karþý üretilen pliklnal primer antikr kullanýlarak immunblt tekniði ile gösterildi. (Þek. 1,) Antikrun ekstrakt içerisindeki herhangi diðer bir prtein ile krsreaksiyn vermediði sadece yaklaþýk 31-kD'luk mesafede tek bir bandýn açýða çýktýðý gözlemlendi. Görülen bandýn galektin-3 için spesifik lduðu ise mlekül aðýrlýklarý 110-kD ile 14.-kD arasýnda deðiþkenlik gösteren tplam 5 adet prteinden luþan bir standart kullanýlarak tespit edildi. Çalýþmada görülen bantlarýn 9-kD aðýrlýðýndaki karbnikanhidraz enziminin luþturduðu bandýn biraz üstünde kaldýðý tespit edildi. Ýmmunhistkimyasal byamalarda galektin- 3'ün aðýrlýklý larak bað dku ile bu dkuya infiltre lmuþ tümöral hücrelerde (Þek. 3 A, klar) ve duktus epitel hücrelerinde (Þek. 3 B, klar) lkalize lduðu görüldü. Duktal epitel hücrelerin büyük bir kýsmýnýn bu prteini içermezken sadece az bir kýsmýnýn (yaklaþýk %10) primer antikr ile reaksiyn verdikleri gözlendi. Yine damar duvarlarýnda infiltratif özellikli (Þek. 3 C, k) bazý hücreler ile duktus lümenine düþmüþ epitel hücrelerinin galektin-3'ü yðun larak içerdikleri görüldü (Þek. 3 D, klar). Ayrýca, bað dkunun zayýfladýðý bazý alanlara yayýlmýþ hücrelerin çekirdeklerinde bl miktarda galektin-3 bulundurduklarý saptandý (Þek. 3 D). Reaksiyn veren hücrelerde galektin-3'ün sadece hücrenin belli 1

3 Seyrek ve Ark. Þekil 1. Kanserli meme dkularýndaki galektin-3'ün Kemilimunisens kiti kullanýlarak immunblt tekniði ile gösterilmesi. Þekil. Kanserli meme dkularýndaki galektin-3'ün Kemilimunisens kiti kullanýlarak immunblt tekniði ile gösterilmesi. Þekil 3. Galectin-3'ün invazif meme kanserindeki immunhistkimyasal lkalizasynu. A Bað dku ve bað dku içinde infiltre lmuþ tümöral hücreler. (klar, x 0). B Galectin-3 antikru ile reaksiyn veren az sayýdaki duktus epitel hücreleri (klar, x 35). C Arter duvarýnda göç etmekte lan bir hücre (k, x35) D Duktus bþluðuna düþmüþ epitel hücreler (klar, x 35). E Ýnfiltratif hücreler (klar, x35). E Kntrl (x0). Bar uzunluklarý 10 m larak alýnmýþtýr. 13

4 Meme krsinmlarýnda galektin bölgelerine lkalize lmadýðý, sitplazmada özellikle de çekirdekte yerleþim gösterdiði belirlendi. Kesitlerin yüksek antikr titrasynu (10 g/ml) ile inkibasynlarýnda yðun bir arka plan byamasý görülürken, antikrlarýn düþük knsantrasynlarda (1 g/ml) kullanýldýðý durumda ise reaksiynlarýn zayýf lduðu gözlendi. Primer antikrun kullanýlmadýðý kntrl preparatlarýnda ise herhangi bir sinyalin varlýðýna rastlanmadý (Þek. 3 E). TARTIÞMA Meme tümörlerinin biyljik ve klinik özellikleri üzerine tplanan verilerin çkluðuna, hastalýðýn tedavisindeki çk farklý yöntemlerin denenmesine karþýn bu hastalýk günümüzde hala büyük bir srun teþkil etmeye devam etmektedir. Ýnvaziv duktal karsinmlar meme kanserleri içinde en fazla görülen tip lup yaklaþýk tüm meme kanserlerinin %80'ini teþkil eder. Sýklýkla aksillar lenf düðümlerine metastaz yapan bu hastalýk diðer birçk tümör tipi ile karþýlaþtýrýldýðýnda prgnzu en kötü lanlarý arasýnda yer alýr. Bu güne kadar yapýlan çalýþmalar galektin-3'ün çk farklý fizyljik ve patljik layda rl aldýðýný 4-6 göstermiþtir. Örneðin, metastaz yapan bazý tümör hücrelerinin özellikle akciðerlere lkalize lma eðiliminde bulunduklarý, lkalizasyn yerlerindeki akciðer hücrelerinin ise galektin-3 yönünden zengin 16,17 lduðu görülmüþtür. Yine, metastatik ptansiyeli artmýþ hücrelerin saðlýklý lanlarýna ranla daha fazla 18,19 galektin-3 sentezledikleri bildirilmiþtir. Fakat diðer bazý çalýþmalar bu prteine yönelik tümör hücreleri için bir genelleme yapmanýn mümkün lmadýðýný göstermiþtir. Klrektal karsinmlarda yapýlan çalýþmalarda hücrelerin metastatik ptansiyeline göre galektin-3'ün hem artýþ hem de azalma gösterebildiði 0, 1 rtaya knulmuþtur. Ayrýca, bu prteinin meme kanserleri, endmetrium ve varyum kanserlerinde nrmal dkularla karþýlaþtýrýldýðýnda daha az, 3, 4 miktarlarda bulunduðu rapr edilmiþtir. Bu çalýþmada galektin-3'ün özellikle bað dku ile bu dku içine infiltre lmuþ tümöral hücrelerde ve bazý duktus epitel hücrelerinde lkalize lduðu görüldü. Duktus epitel hücrelerin bazýlarý primer antikr ile herhangi bir reaksiyn vermezken ayný karakterdeki diðer bazý epitel hücrelerinin þiddetli byanma göstermeleri bu çalýþmada enteresan bir bulgu larak karþýmýza çýktý. Galektin-3'ün duktal epitel hücrelerinde neden farklý þekillerde eksprese edildiðine yönelik bir sruya verilecek bir cevap bugünkü bilgiler ýþýðýnda henüz mümkün görünmemektedir. Belki galektin-3'ün meme tümörlerinde hücre siklusunu regüle ettiði yönündeki bilgilerden yla çýkarak ayný tipteki hücrelerin bu prteini farklý þekilde eksprese etmeleri bu hücrelerin hücre siklusunun farklý evrelerinde bulunabileceðine 5 iþaret edebilir. Kanserli meme dkularýndaki hücrelerin galektin-3'ü yðun larak içerdiklerinde ECM prteinlerinden laminin, kllajen IV ve fibrnektine baðlanma yeteneklerini kaybettikleri 15,16,6,7 gözlenmiþtir. Bu çalýþmada da metastaz yatkýnlýðý bulunan veya en azýndan çevresi ile baðlarýný kparmýþ larak tanýmlayabileceð imiz duktal epitel hücreleri (bunlarýn bazýlarý lumene düþmüþ halde tespit edilmiþtir, Þek. 3 D) ile bað dku içersinde infiltre lmuþ tümöral hücrelerin yðun larak galektin-3 içerdiði tespit edildi. Ancak bu bulgular diðer bazý araþtýrmacýlarýn verileri ile 8-31 uyumsuzluk göstermektedir. Her ne kadar bu çalýþmada galektin-3 antikrunun baðlantý yerleri gösterildi ise de ancak daha önce yapýlan ýþýk mikrskp düzeyindeki çalýþmalarda bazý baðlantý yerlerinin tespit slüsynundan veya parafinleme iþlemlerinden lumsuz yönde etkilenebildiði dlayýsýyla gösterilememiþ bazý galektin-3'lerin de kalmýþ labileceði göz ardý edilmemelidir. Bu çalýþmada tek bir tespit slüsynu kullanýldý. Daha dðru bir deðerlendirme yapabilmek için diðer bazý fikzasyn yöntemlerini kullanmak uygun lacaðý kanýsýndayýz. Yine, bazý hücrelerin hücre membranlarý ile hücre çekirdeði membranlarýnýn da galektin-3 içerdikleri tespit edilmiþ fakat lkalizasyn yerinin bu membranlarýn neresinde lduðuna iliþkin ýþýk mikrskp düzeyinde bir þey söylemek mümkün görü nmemektedir. Bundan dlayý, elektrn mikrskp düzeyinde yapýlacak çalýþmalarýn galektin-3'ün meme tümörlerindeki rlünün açýklanmasýna ayrý bir anlam katacaðý muhakkaktýr. Snuç larak, invaziv meme karsinmlarýnda bað dku ile bað dku içersinde yaygýn halde bulunan tümöral hücreler ile duktuslarýn lumene bakan kýsmýný kaplayan endtel hücrelerinin bir kýsmý (yaklaþýk %10) galektin-3'ü yðun larak içermektedir. Özellikle de infiltre lmuþ veya duktuslarýn lümene düþen hücrelerin galektin-3'ü bl miktarda sentezlemeleri bize galektin-3'ün meme karsinmunun geliþiminde önemli rlünün labileceði fikrini vermektedir. TEÞEKKÜR Dr. Herbert Kaltner'e bize labratuarýnda immunblt çalýþmalarýna izin verdiði ve primer antikru saðladýðý için teþekkür ederiz. KAYNAKLAR 1. Matarrese P, Fusc O, Tinari N. Galectin-3 verexpressin prtects frm apptsis by imprving cell adhesin prperties. Int J Cancer 000; 85: Khn E C. Develpment and preventin f metastasis. Anticancer Res 1993; 13: Gabius H J. Detectin and functins f mammalian lectins with emphasis n membrane lectins. Bichem BiphysActa 1991; 14:

5 Seyrek ve Ark. 4. Andersn R L, Wang J L. Carbhydrate-binding prtein 35. Trends Glycsci. Glyctechnl 199; 4: Seyrek K. Expressin und Lkalisatin vn Galektin-1 und Galektin-3 swie der histchemische Nachweis ihrer mö glichen glyksylierten Bindungsstellen in fetalen und adulten Organen des Rindes. Ph.D. Thesis, Ludwig- Maximilians-University, Faculty f Veterinary Medicine, Munich, Germany, Wang S Y, Vss P G, Pattersn R J, Wang J L. Studies n the cell surface versus nuclear lcalisatin f galectin- 3, Antibdy. Immuncnjugates and Radipharmaceuticals 1995; 8: Inhara H, Akahani S, RazA. Galectin-3 stimulates cell prliferatin. Exp Cell Res 1998; 45: Cherayil B J, Chaitvitz S, Wng C, Pillai S. Mlecular clning f a human macrphage lectin specific fr galactse. Prc NatlAcad Sci 1990; 87: Gng H C, Hnj Y, Nangia-Makker P. The NH Terminus f galectin-3 gverns cellular cmpartmentalisatin and functins in cancer cells. Cancer Res 1999; 59: Rbertsn M W, Albrant K, Keller D, Liu F T. Human IgE-binding prtein: a sluble lectin exhibiting a highly cnserved interspecies sequence and differential recgnitin f IgE glycfrms. Bichemistry 1990; 9: Inhara H, Raz A. Functinal evidence that cell surface galectin-3 mediates hmtypic cell adhesin. Cancer Res 1995; 55: Kuwabara I, Liu F T. Galectin-3 prmtes adhesin f human neutrphils t laminin. J Immunl 1996; 156: San H, Hsu D K, Yu L. Human galectin-3 is a nvel chemattractant fr mncytes and macrphages. J Immunl 000; 165: Hsu D K, Hammes S R, Kuwabara I, Greene W C, Liu F T. Human T lyphtrpic virus-1 infectin f human T lymphcytes induces expressin f the -galactsebinding lectin, galectin-3. Am J Pathl 1996; 148: Idiki H. Galectin-3 expressin in human breast carcinma: crrelatin with cancer histlgic grade. Int J Oncl 1998; 1 (6): Iurisci I, Tinari N, Natli C, Angelucci D, Cianchetti, E, Iacbelli S. Cncentratins f galectin-3 in the sera f nrmal cntrls and cancer patients. Clin Cancer Res 000; 6: Raz A, Ltan R. Endgenus galactside-binding lectins: a new clas f functinal tumr cell surface mlecules related t metastasis. Cancer Metastasis Rev 1987; 46: Raz A, Ltan R. Lectin-like activities assciated with human and murine neplastic cells. Cancer Res 1981; 41: Raz A, Zhu D, Hgan V. Evidence fr the rle f 34 kd galactside-binding lectin in transfrmatin and metastasis. Int J Cancer 1990; 46: Irimura T, Matsushita Y, Suttn R C. Increased cntent f endgenus lactse-binding lectin in human clrectal carcinma prgressed t metastatic stages. Cancer Res 1991; 51: Castrnv V, Cap E, van den Brule F A. Inverse mdulatin f steady-state messenger RNA levels f tw nn-integrin laminin binding prteins in human cln carcinma. J Natl Cancer Inst 199; 84: Castrnv V, van den Brule F A, Jackers P. Decreased expressin f galectin-3 is assciated with prgressin f breast cancer. J Pathl 1996; 179: van den Brule F A., Buicu C, Berchuck A. Expressin f the 67-kD laminin receptr, galectin-1 and galectin- 3 in advanced human uterine adencarcinma. Hum Pathl 1996; 7: van den Brule F A, Berchuck A, Bast R. Differential expressin f the 67-kD laminin receptr and 31-kD human laminin-binding prtein in human varian carcinmas. Eur J Cancer 1994; 30: Kim H R C, Liu H M, Biliran H, RazA. Cell cycle arrest and inhibitin f anikis by galectin-3 in human breast epithelial cells. Cancer Res 1999; 59: Furtak V, Hatcher F, Ochieng J. Galectin-3 mediates the endcytsis f -1 integrins by breast carcinma cells. Bichem Bihys Res Cmmun 001; 89: Ochieng J, Leite-Brwning M L, Warfield P. Regulatin f cellular adhesin t extracellular matrix prteins by galectin-3. Bichem Bihys Res Cmmun 1998; 46: Zhu W Q, Ochieng J. Rapid release f intracellular galectin-3 frm breast carcinma cells by fetuin. Cancer Res 001; 61: Warfield P R, Nangia-Makker P, Raz A, Ochieng J. Adhesin f human breast carcinma t extracellular matrix prteins ismdulated by galectin-3. Invasin Metastasis 1997; 17 (): Ochieng J, Warfield P, Green-Jarvis B, Fentie I. Galectin-3 regulates the adhesive interactin between breast carcinma cells and elastin. J Cell Bichem 1999; 75 (3): Liu F T, Pattersn R J, Wang J L. Intracellular functins f galectins. Bichem Biphys Acta 00; 157: YAZIÞMAADRESÝ: Yrd. Dç. Dr. Kamil SEYREK Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biykimya Anabilim Dalý PK 17 Isýklý- AYDIN Tel : Faks : E-Psta : Geliþ Tarihi : Kabul Tarihi :

50 ARAÞTIRMA Ispartada meme kanserli hastalarda BRCA1 ve BRCA2 ekspresyonu Özden Çandýr*, Nermin Karahan*, Mahmut Bülbül**, Fahriye Kýlýnç*, Þirin Baþpýnar*, *Süleyman Demirel Üniversitesi, Týp Fakültesi,

Detaylı

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım. Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım. Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi okült (gizli, saklı, bilinmeyen, anlaşılmaz) okült + kanser primeri bilinmeyen

Detaylı

Meme kanser cerrahisinde sentinel lenf nodunu değerlendirmede intraoperatif sitolojinin tanı değeri

Meme kanser cerrahisinde sentinel lenf nodunu değerlendirmede intraoperatif sitolojinin tanı değeri Meme kanser cerrahisinde sentinel lenf nodunu değerlendirmede intraoperatif sitolojinin tanı değeri Mine Önenerk 1, Fügen Vardar Aker 1, Gülistan Gümrükçü 1, Nilüfer Gürsan 1, Meryem Doğan 1, Günay Gürleyik

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI 2 FEN BİLİMLERİ SINAVI BİYOLOJİ TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 27 HAZİRAN 2010

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI 2 FEN BİLİMLERİ SINAVI BİYOLOJİ TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 27 HAZİRAN 2010 Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI 2 FEN BİLİMLERİ SINAVI BİYOLOJİ TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 27 HAZİRAN 2010 BU SORU KİTAPÇIĞI 27 HAZİRAN 2010 LYS

Detaylı

Bafra Balýk Gölleri'nden Ulugöl'de Tatlýsu Istakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)'nun Yumurta Verimliliði

Bafra Balýk Gölleri'nden Ulugöl'de Tatlýsu Istakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)'nun Yumurta Verimliliði Yunus Araþtýrma Bülteni 2013 (1): 20-26 www.sumae.gov.tr/yunus ISSN 1303-4456 Bafra Balýk Gölleri'nden Ulugöl'de Tatlýsu Istakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)'nun Yumurta Verimliliði * Gülþen

Detaylı

HER2 POZİTİF HASTALIĞA YAKLAŞIM

HER2 POZİTİF HASTALIĞA YAKLAŞIM HER2 POZİTİF HASTALIĞA YAKLAŞIM Dr.Merih Güray Durak DEÜTF Patoloji ABD 9.Ekim.2014 İzmir Meme Hastalıkları Derneği Bilimsel Toplantısı Meme Kanserinde HER2 HER2 (human epidermal growth factor receptor

Detaylı

TÜMÖR ANJiYOGENEZİ TUMOR ANGIOGENESIS. Reha Aydın. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

TÜMÖR ANJiYOGENEZİ TUMOR ANGIOGENESIS. Reha Aydın. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi TÜMÖR ANJiYOGENEZİ TUMOR ANGIOGENESIS Reha Aydın İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi TÜMÖR ANJiYOGENEZİ TUMOR ANGIOGENESIS Reha Aydın, İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Adenovirüs serotip 5 ve adenovirüs serotip 36 nın Colo-320 hücre hattında adipojenik etkilerinin gösterilmesi

Adenovirüs serotip 5 ve adenovirüs serotip 36 nın Colo-320 hücre hattında adipojenik etkilerinin gösterilmesi Adenovirüs serotip 5 ve adenovirüs serotip 36 nın Colo-320 hücre hattında adipojenik etkilerinin gösterilmesi Tamer Şanlıdağ 1, Sinem Akçalı 1, Seda Vatansever 2, Candan Çiçek 3, Murat Sayan 4, Elçin Kal

Detaylı

Fare meme kanseri modelinde duysal sinirlerin metastaz oluşumundaki rolü ve etki mekanizması

Fare meme kanseri modelinde duysal sinirlerin metastaz oluşumundaki rolü ve etki mekanizması Fare meme kanseri modelinde duysal sinirlerin metastaz oluşumundaki rolü ve etki mekanizması Dr. Nuray Erin Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Mitojenik sinyaller, Baskılanmış temas inhibisyonu Apopitozdan

Detaylı

KKGGDER KIRSAL KALKINMA VE GIDA GÜVENLİĞİ DERNEĞİ İZMİR UBESİ

KKGGDER KIRSAL KALKINMA VE GIDA GÜVENLİĞİ DERNEĞİ İZMİR UBESİ TÜRKİYE DE GIDA GÜVENLİĞİ ve SORUNLARI SEMPOZYUMU AMAÇ VE KAPSAM Ülkemizin gelişmesinde etkin lan ve gereksinim duyulan Kırsal Kalkınma ve Gıda Güvenliği alanında yeni kurulmuş lan Derneğimizin İzmir Şubesi,

Detaylı

ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU

ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU Op.Dr.Hakan YETİMALAR Doç.Dr.İncim BEZİRCİOĞLU Dr. Gonca Gül GÜLBAŞ TANRISEVER İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştıma Hastanesi GİRİŞ

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

MİDE KANSERİNDE APOPİTOZİSİN BİYOLOJİK BELİRTEÇLERİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ

MİDE KANSERİNDE APOPİTOZİSİN BİYOLOJİK BELİRTEÇLERİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ MİDE KANSERİNDE APOPİTOZİSİN BİYOLOJİK BELİRTEÇLERİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ Cem Sezer 1, Mustafa Yıldırım 2, Mustafa Yıldız 2, Arsenal Sezgin Alikanoğlu 1,Utku Dönem Dilli 1, Sevil Göktaş 1, Nurullah Bülbüller

Detaylı

Dr. Filiz FİLİZ. T.C.S.B. Nusaybin Devlet Hastanesi

Dr. Filiz FİLİZ. T.C.S.B. Nusaybin Devlet Hastanesi Dr. Filiz FİLİZ T.C.S.B. Nusaybin Devlet Hastanesi MEME KARSİNOMU Meme kanseri dünyada kadınlar arasında en sık görülen malign tümördür. Spesifik morfolojik ve immünhistokimyasal özellikleri ve klinik

Detaylı

KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1)

KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1) KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 30.12.2011 tarih Seri IV, N: 56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına

Detaylı

ARIZA PROSEDÜRÜ (Ek Form 3)

ARIZA PROSEDÜRÜ (Ek Form 3) ARIZA PROSEDÜRÜ Bakanlık birimlerinde kullanılmakta lan ürünlerin arızalanması halinde arıza, arızalı ürünün bulunduğu birimden srumlu Bilgi İşlem Müdürlüğüne, Bilgi İşlem Şefliğine veya Bilgi İşlem Bürsuna

Detaylı

Erken Postpartum Dönemde Meme Başı Ağrısı Ve Çatlaklarının Önlenmesinde Anne Sütü Ve Zeytinyağının Etkisi *

Erken Postpartum Dönemde Meme Başı Ağrısı Ve Çatlaklarının Önlenmesinde Anne Sütü Ve Zeytinyağının Etkisi * Online Adres http://www.hemarge.rg.tr/ Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Derneği-HEMAR-G yayın rganıdır ISSN:1307-9557 (Basılı), ISSN: 1307-9549 (Online) Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 2013,

Detaylı

Prostat Kanseri Tanısında PSA yı Nasıl Kullanalım

Prostat Kanseri Tanısında PSA yı Nasıl Kullanalım Prostat Kanseri Tanısında PSA yı Nasıl Kullanalım Dr. Ö. Levent ÖZDAL Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Üroloji Kliniği, Ankara Tarihçe 1979 da Wang ve ark. Prostat dokusunda PSA yı pürifiye ettiler Serumda

Detaylı

Laboratuvar Gürültüsü ve Diþhekimliði Öðrencilerinin Ýþitme Eþiklerine Etkisi

Laboratuvar Gürültüsü ve Diþhekimliði Öðrencilerinin Ýþitme Eþiklerine Etkisi OTOSKOP 2000; 2: 61-64 PROSPEKTÝF KLÝNÝK ÇALIÞMA Labratuvar Gürültüsü ve Diþhekimliði Öðrencilerinin Ýþitme Eþiklerine Etkisi Y.Dç.Dr. Bilgehan BÖKE* Prf.Dr. Erl BELGÝN* Prf.Dr. Hülya KÖPRÜLÜ** Prf.Dr.

Detaylı

1.YARIYIL, DERS KURULU II: TEMEL TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ II

1.YARIYIL, DERS KURULU II: TEMEL TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ II .YARIYIL, DERS KURULU II: TEMEL TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ II GÜNLER SAATLER 09-0 0- - -3 3-4 4-5 5-6 6-7 6 KASIM BİYOFİZİK BİYOFİZİK TIB.BİY.VE GEN. TIB.BİY.VE GEN. MES.İNG. SEÇMELİ DERS SEÇMELİ DERS 7 KASIM

Detaylı

YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER

YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER Kistik Fibrozisli Çocuk ve Ergenlerde Psikopatoloji ve Tedavi Uyumu White T, Miller J, Smith GL ve ark. (2008) Adherence and psychopathology in children and adolescents with cystic

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

o Kullanım: Sesli çağrı, kısa mesaj ve SMS için % 43 (% 25 özel iletişim vergisi ve % 18

o Kullanım: Sesli çağrı, kısa mesaj ve SMS için % 43 (% 25 özel iletişim vergisi ve % 18 Turkiye Yunanistan Plnya Prtekiz Özbekistan İngiltere Avusturya Slavenya Arnavutluk Hllanda Azerbaycan İspanya Sırbistan Malta Kıbrıs Karadağ Kazakistan Türkiye de mbil telefn hizmeti ve vergilendirme

Detaylı

Western Blot (veya immünblot), protein ekspresyonunu doğrulamak için standart laboratuvar

Western Blot (veya immünblot), protein ekspresyonunu doğrulamak için standart laboratuvar İçerik Giriş...2 Western Blot Yöntemi...2 Protein Örneklerinin Hazırlanması...2 Dikey Jel Sistemi Kullanımı...3 Kuru Transfer Sistem Kullanımı...4 Bloklama...6 Protein Tespiti...6 Kemilüminesans Tanımlama

Detaylı

Dr. A. Nimet Karadayı. Hastanesi, Patoloji Kliniği

Dr. A. Nimet Karadayı. Hastanesi, Patoloji Kliniği Dr. A. Nimet Karadayı Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği MEME TÜMÖRLERİNDE PATOLOJİ RAPORLARINDA STANDARDİZASYON Amaç, hasta

Detaylı

MÜŞTERİ İSTEK-ÖNERİ-MEMNUNİYET- ŞİKAYET YÖNETİM SÜRECİ PROSEDÜRÜ

MÜŞTERİ İSTEK-ÖNERİ-MEMNUNİYET- ŞİKAYET YÖNETİM SÜRECİ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ ENEKO A.Ş. de, müşteri istek, öneri, memnuniyet ve şikayetlerinin değerlendirilmesini, snuçlandırılmasını ve süreçte uygulanacak prsesleri belirlemektir, ayrıca bu prsesin etkinliğini sürekli iyileştirmek

Detaylı

MALATYA İLİNDE BELEDİYEDE ÇALIŞAN TEMİZLİK İŞÇİLERİNİN TOXOPLASMOSİS VE LİSTERİOSİS SEROPOZİTİFLİĞİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

MALATYA İLİNDE BELEDİYEDE ÇALIŞAN TEMİZLİK İŞÇİLERİNİN TOXOPLASMOSİS VE LİSTERİOSİS SEROPOZİTİFLİĞİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ Araştırma Makalesi/Original Article İLİNDE BELEDİYEDE ÇALIŞAN TEMİZLİK İŞÇİLERİNİN TOXOPLASMOSİS VE LİSTERİOSİS SEROPOZİTİFLİĞİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluatin f the Municipality Dustmen in Terms

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

MEME HAMA}lTOMU ÖZET SUMMARY. histopathologicala features of this lesion are evaluated and compared with the literature.

MEME HAMA}lTOMU ÖZET SUMMARY. histopathologicala features of this lesion are evaluated and compared with the literature. MEME HAMA}lTOMU (LENFANGİOMİYOM) R., İlhan('"), F., Kabukçuoğlu (*), A. İplikçi("'), O., İplikçi(") ÖZET 984-988 yılları arasında İstanbul Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Datı biyopsi materyeli içerisinde

Detaylı

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastaz ( PBAM) Sistemik Tedavinin Yeri. o Dr. Mehmet Aliustaoğlu

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastaz ( PBAM) Sistemik Tedavinin Yeri. o Dr. Mehmet Aliustaoğlu Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastaz ( PBAM) Sistemik Tedavinin Yeri o Dr. Mehmet Aliustaoğlu William Halsted 1907 yılında ( üç hastada meme tm olmadan 1-2 yıl önce aksilla tutulumu) PBAM insidans % 0,12

Detaylı

PTT GENEL MÜDÜRLÜÐÜ Uluslararasý Ýliþkiler Dairesi Baþkanlýðý YURTDIÞI POSTA SEVK SÝSTEMÝ REHBERÝ

PTT GENEL MÜDÜRLÜÐÜ Uluslararasý Ýliþkiler Dairesi Baþkanlýðý YURTDIÞI POSTA SEVK SÝSTEMÝ REHBERÝ PTT GENEL MÜDÜRLÜÐÜ Uluslararasý Ýliþkiler Dairesi Baþkanlýðý YURTDIÞI POSTA SEVK SÝSTEMÝ REHBERÝ ANKARA 200 ÝÇÝNDEKÝLER KISIM I GENEL HÜKÜMLER Madde Amaç... 2 Kapsam... 3 Dayanak... 4 Tanýmlar... KISIM

Detaylı

Ýleri evre küçük hücreli dýþý akciðer kanserinde sað kalýmý etkileyen faktörlerin analizi

Ýleri evre küçük hücreli dýþý akciðer kanserinde sað kalýmý etkileyen faktörlerin analizi Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2006: 4 (3): 19-23 ARAÞTIRMA Ýleri evre küçük hücreli dýþý akciðer kanserinde sað kalýmý etkileyen faktörlerin analizi Taha Tahir Bekci, Nuray Bayrak Erdal Saðlýk Bakanlýðý Süreyyapaþa

Detaylı

Dr Ahmet Midi Maltepe Üniversitesi Patoloji

Dr Ahmet Midi Maltepe Üniversitesi Patoloji Dr Ahmet Midi Maltepe Üniversitesi Patoloji Genel bilgiler Tümör hücreleri, Subkapsüler sinüzoid İntraparankimal sinüzoid Histiositlerde burada bulunur Genel bilgiler Kanser hücreleri genellikle grup oluşturur

Detaylı

Biyokimya II MERT GÖRÜCÜ BİYOKİMYA - II. 2014-2015 HORMONLAR Ders Notları. Özet. Mert Görücü mertgorucu@gmail.com

Biyokimya II MERT GÖRÜCÜ BİYOKİMYA - II. 2014-2015 HORMONLAR Ders Notları. Özet. Mert Görücü mertgorucu@gmail.com Biykimya II MERT GÖRÜCÜ 0 BİYOKİMYA - II 2014-2015 HORMONLAR Ders Ntları Özet Mert Görücü mertgrucu@gmail.cm Biykimya II MERT GÖRÜCÜ 0 HORMONLAR Endkrin bezler tarafından günlük larak çk küçük miktarlarda

Detaylı

MESANE TÜMÖRLERİNİN DOĞAL SEYRİ

MESANE TÜMÖRLERİNİN DOĞAL SEYRİ MESANE TÜMÖRLERİNİN DOĞAL SEYRİ ve MOLEKÜLER PROGNOSTİK FAKTÖRLER Prof. Dr. Levent Türkeri Üroloji Anabilim Dalı Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mesane Tümörü (Transizyonel Hücreli Karsinom) Yüzeyel

Detaylı

MEME KANSERİ KÖK HÜCRELERİNİN GEN EKSPRESYON PROFİLİ

MEME KANSERİ KÖK HÜCRELERİNİN GEN EKSPRESYON PROFİLİ MEME KANSERİ KÖK HÜCRELERİNİN GEN EKSPRESYON PROFİLİ Sait Murat Doğan, A. Pınar Erçetin, Zekiye Altun, Duygu Dursun, Safiye Aktaş Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, İzmir Slayt 1 / 14 Meme Kanseri

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLARI YARDIMIYLA ŞEV DURAYLILIK ANALİZLERİ * Software Aided Slope Stability Analysis*

BİLGİSAYAR PROGRAMLARI YARDIMIYLA ŞEV DURAYLILIK ANALİZLERİ * Software Aided Slope Stability Analysis* BİLGİSAYAR PROGRAMLARI YARDIMIYLA ŞEV DURAYLILIK ANALİZLERİ * Software Aided Slope Stability Analysis* Mustafa Özgür KESKİN Maden Mühendisliği Anabilim Dalı Ahmet M. KILIÇ Maden Mühendisliği Anabilim Dalı

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Karsinoembriyonik Antijene Özgül İmmün Yanıtların HLA-A*0201 Transjenik Fare Modelinde Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi

Karsinoembriyonik Antijene Özgül İmmün Yanıtların HLA-A*0201 Transjenik Fare Modelinde Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi DAHİLİ BİLİMLER / MEDICAL SCIENCES Araştırma Yazısı / Research Article Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2007, 60(3) Karsinoembriyonik Antijene Özgül İmmün Yanıtların HLA-A*0201 Transjenik Fare

Detaylı

3. SIKLIKLA TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER:

3. SIKLIKLA TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER: Rev. N : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 6 NOT: Üst Bilgide Başlığa Anabilim Dalı veya Bilim Dalı İsmini, Dküman kdunda XXX Bölüne Anabilim Dalı/ Bilim Dalı kdunuzu giriniz 1. HİZMET KAPSAMI: Göz Anabilim

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

MEMENİN PAGET HASTALIĞI. Doç. Dr. M. Ali Gülçelik Ankara Onkoloji Hastanesi

MEMENİN PAGET HASTALIĞI. Doç. Dr. M. Ali Gülçelik Ankara Onkoloji Hastanesi MEMENİN PAGET HASTALIĞI Doç. Dr. M. Ali Gülçelik Ankara Onkoloji Hastanesi Meme başındaki eritamatöz ve ekzamatöz değişiklikler ilk kez 1856 da Velpeau tarafından tariflenmiştir. 1874 de ilk kez Sir James

Detaylı

Renin-Angiotensin System Blockers May Prolong Survival of Metastatic Non-Small Cell Lung Cancer Patients Receiving Erlotinib

Renin-Angiotensin System Blockers May Prolong Survival of Metastatic Non-Small Cell Lung Cancer Patients Receiving Erlotinib Medicine (Baltimore). 2015 Jun;94(22):e887. doi: 10.1097/MD.0000000000000887. Renin-Angiotensin System Blockers May Prolong Survival of Metastatic Non-Small Cell Lung Cancer Patients Receiving Erlotinib

Detaylı

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir.

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir. Firmamýzmühendisliðindeimalatýnýyaptýðýmýzendüstriyel tipbigbag dolum,bigbag boþaltma prosesleri kimya,maden,gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle TürkSanayicisininhizmetindeyiz...

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. 1 Ocak 2010 tarihinden itibaran banka hesap numarası yerine IBAN numarası kullanılacaktır.

DESTEK DOKÜMANI. 1 Ocak 2010 tarihinden itibaran banka hesap numarası yerine IBAN numarası kullanılacaktır. Ürün : GO Brdr-Tiger2Brdr-IK Bölüm : Brdr * Dkümanda GBrdr, Tiger2Brdr ve Đk kısaca Lg Đk ürünleri larak ifade edilmektedir. 1 Ocak 2010 tarihinden itibaran banka hesap numarası yerine IBAN numarası kullanılacaktır.

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM FİNAL PROJE ÖDEVİ

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM FİNAL PROJE ÖDEVİ BİLGİSAYA DESTEKLİ TASAIM FİNAL POJE ÖDEVİ Teslim Tarihi 22 Ocak 2014 (Saat 17:00) Ödev rapru elden teslim edilecektir. İlgili MATLAB dsyaları ise sduehmcad@gmail.cm adresine gönderilecektir. Elden teslimler

Detaylı

ALTI SİGMA EĞİTİM PROGRAMLARI. Kara Kuşak Eğitimi

ALTI SİGMA EĞİTİM PROGRAMLARI. Kara Kuşak Eğitimi ALTI SİGMA EĞİTİM PROGRAMLARI Kara Kuşak Eğitimi ALTI SİGMA Kara Kuşak Eğitimi Kara Kuşak Eğitimi Kara Kuşaklar Altı Sigma Sistemi içerisindeki metdlji uygulayıcıları, prblem çözme uzmanları ve mükemmel

Detaylı

Küçük hücreli dýþý akciðer kanserinde cilt metastazý: Beþ olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi

Küçük hücreli dýþý akciðer kanserinde cilt metastazý: Beþ olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi 26 OLGU Küçük hücreli dýþý akciðer kanserinde cilt metastazý: Beþ olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi Özet Ahmet Bircan*, þule Kaya*, Önder Öztürk*, Metin Çiriþ**, Necla Songür* Süleyman Demirel

Detaylı

Türkiye: Gelecek Nesiller için Fýrsatlarýn Çoðaltýlmasý 11. Çocuk Geliþimi ve Çocuklarýn Karþýlaþtýðý Riskler Eþitsizliðin nesiller arasý geçiþinin bugün Türkiye nin en genç neslini ciddi ölçüde etkilediði

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI:

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI: 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI: KISA ÜRÜN BİLGİSİ NEOFLEKS İZOPLEN-S Dengeli Elektrlit İçeren İnfüzyn İçin Çözelti 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ: Etkin maddeler : Beher 100 ml de ; Sdyum klrür... 0,53

Detaylı

Aksillanın Görüntülenmesi ve Biyopsi Teknikleri. Prof. Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı

Aksillanın Görüntülenmesi ve Biyopsi Teknikleri. Prof. Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı Aksillanın Görüntülenmesi ve Biyopsi Teknikleri Prof. Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı Meme kanserli hastalarda ana prognostik faktörler: Primer tümörün büyüklüğü

Detaylı

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý.

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý. Kalite Güvence Sistemi Belgesi... Sulamada dünya markasý. Borular Sulama Borularý & Spagetti Borular Aþýndýrýcý sývýlara karþý yüksek derecede dayanýklýdýr. Güneþin UV ýþýnlarýna karþý dayanýklý ve esnektir.

Detaylı

MEME KARSİNOMLARINDA GATA 3 EKSPRESYONU VE KLİNİKOPATOLOJİK PARAMETRELER İLE İLİŞKİSİ

MEME KARSİNOMLARINDA GATA 3 EKSPRESYONU VE KLİNİKOPATOLOJİK PARAMETRELER İLE İLİŞKİSİ MEME KARSİNOMLARINDA GATA 3 EKSPRESYONU VE KLİNİKOPATOLOJİK PARAMETRELER İLE İLİŞKİSİ Aslı ÇAKIR 1, Özgür EKİNCİ 2, İpek IŞIK GÖNÜL 2, Bülent ÇETİN 3, Mustafa BENEKLİ 3, Ömer ULUOĞLU 2 1 Çorlu Devlet Hastanesi

Detaylı

Mýsýr Þekerine Ýliþkin Baþlýca Efsaneler Birçok gýda ve içecekte tatlandýrýcý olarak kullanýlan mýsýr þekeri, birkaç yýl önce beslenme komitelerinden bazý araþtýrmacýlarýn bu bileþeni obezite salgýnýnýn

Detaylı

LOKOREJYONAL REKÜREN ve UZAK METASTAZ SONRASI SİSTEMİK TEDAVİ Dr.Mehmet Aliustaoğlu Lokal nüks: Aynı taraf göğüs duvarında hastalığın görülmesi Bölgesel nüks: Genellikle aksiler veya supraklivikular ve

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU Dersin Adı İnsan Kaynakları Yönetimi Kdu Dönemi Zrunlu/Seçmeli MSGSÜ Kredi AKTS İST 373 3

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Fiilen 1987, resmen ise 1992 Yýlýnda Adapazarý nda kuruldu. Kýsa sürede büyüyerek dünyanýn önde gelen Alçak Gerilim Þalt Cihazlarý üreticileri arasýnda yerini aldý. 25. 000 m 2 si kapalý alan olmak üzere

Detaylı

MEME KARSİNOMUNDA HER2/NEU DURUMUNU DEĞERLENDİRMEDE ALTERNATİF YÖNTEM: REAL TİME-PCR

MEME KARSİNOMUNDA HER2/NEU DURUMUNU DEĞERLENDİRMEDE ALTERNATİF YÖNTEM: REAL TİME-PCR MEME KARSİNOMUNDA HER2/NEU DURUMUNU DEĞERLENDİRMEDE ALTERNATİF YÖNTEM: REAL TİME-PCR Nuket Eliyatkın Hakan Özgür Pınar Erçetin Safiye Aktaş Ali Küpelioğlu Sunum Planı Meme Kanserinde HER2 nin yeri HER2

Detaylı

GÝRÝÞ Ülkemizde katý atýklarýn toplanmasý, taþýnmasý, geri kazanýlmasý ve bertarafýna iliþkin yükümlülükler 5393 sayýlý Belediyeler Kanunu ve 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyeleri Kanunu ile Belediyeler

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A.

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A. C TIFIE D ER ISO 9001 CERTON N.008/02 SAIT Abrasivi S.p.A. 1953 yýlýnda kurulmuþ olan SAIT ABRASIVI, üstün kaliteli aþýndýrýcý imalatýnda lider firmadýr. Torino fabrikasý ve Piozzo Fabrikasý tamamen otomatik

Detaylı

Ekstrauterin hayatın ilk 90 günü içinde gelişen direkt hiperbilirubinemidir. Genellikle total bilirubinin % 20 sinden fazla

Ekstrauterin hayatın ilk 90 günü içinde gelişen direkt hiperbilirubinemidir. Genellikle total bilirubinin % 20 sinden fazla YENİDOĞAN KOLESTAZI Nenatal klestazın ayırıcı tanısı Direkt hiperbilirubinemili yenidğanın değerlendirilmesi Klestazlı yenidğanlarda tedavi yaklaşımları Ekstrauterin hayatın ilk 90 günü içinde gelişen

Detaylı

Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12)

Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12) BÖLÜM 2 Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12) 1. Giriþ: EWB yazýlýmýnýn 5.12 sürümü 4.0 sürümünden daha üstün özelliklere sahiptir. Þekil 1: EWB 5.12'nin kýsa yol simgesi Þekil 2: EWB 5.12'nin baþlangýç

Detaylı

3. SIKLIKLA TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER:

3. SIKLIKLA TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER: Dk.Kdu : FR-YLY-15-301 İlk Yay.Tarihi : 15 Nisan 2007 Sayfa Rev. N : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 6 1. HİZMET KAPSAMI: Genel Cerrahi Anabilim Dalı (AD), 16 yaşın üzerindeki ayaktan ve yatan hastalara

Detaylı

Kafkas Üniversitesi öðrencilerinde tüberküloz bilinç ve bilgi düzeyi

Kafkas Üniversitesi öðrencilerinde tüberküloz bilinç ve bilgi düzeyi Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2007: 5 (1): 21-26 ARAÞTIRMA Kafkas Üniversitesi öðrencilerinde tüberküloz bilinç ve bilgi düzeyi A. Çetin Tanrýkulu 1, Yýlmaz Palanci 2 1 Kafkas Üniversitesi Týp Fakültesi Göðüs

Detaylı

Electronic Letters on Science & Engineering 3 (2) (2007) Available online at www.e-lse.org

Electronic Letters on Science & Engineering 3 (2) (2007) Available online at www.e-lse.org Electronic Letters on Science & Engineering 3 (2) (2007) Available online at www.e-lse.org Determination Of Breast Cancer Using ANN Armağan Ebru Temiz 1 1 Sakarya Üniversity Elektronic-Computer Education

Detaylı

PAPİLLER TİROİD KARSİNOMLU OLGULARIMIZDA BRAF(V600E) GEN MUTASYON ANALİZİ. Klinik ve patolojik özellikler

PAPİLLER TİROİD KARSİNOMLU OLGULARIMIZDA BRAF(V600E) GEN MUTASYON ANALİZİ. Klinik ve patolojik özellikler PAPİLLER TİROİD KARSİNOMLU OLGULARIMIZDA BRAF(V600E) GEN MUTASYON ANALİZİ Klinik ve patolojik özellikler Neslihan KURTULMUŞ,, Mete DÜREN, D Serdar GİRAY, G Ümit İNCE, Önder PEKER, Özlem AYDIN, M.Cengiz

Detaylı

Kentsel Planlama ve Kentsel Altyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm

Kentsel Planlama ve Kentsel Altyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm Kentsel Planlama ve Kentsel ltyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm.Faruk GÖKSU Kentsel Strateji td.şti. nahtar Kelimeler: Kentsel Planlama, Kentsel ltyapı, kıllı Büyüme (smart grwth), Kentsel

Detaylı

EKSTRASELÜLER MATRİKS

EKSTRASELÜLER MATRİKS EKSTRASELÜLER MATRİKS Doku organisazyonu: Hücrelerin bağlanması 1- Hücre-matriks bağlantıları: ekstraselüler matriks tarafından hücrelerin bir arada tutulması 2- Hücre-hücre bağlantılar: hücrelerin birbiriyle

Detaylı

NAZOFARENKS KARSİNOMUNDA CLAUDIN 1, 4 VE 7 EKSPRESYON PATERNİ VE PROGNOSTİK ÖNEMİ

NAZOFARENKS KARSİNOMUNDA CLAUDIN 1, 4 VE 7 EKSPRESYON PATERNİ VE PROGNOSTİK ÖNEMİ NAZOFARENKS KARSİNOMUNDA CLAUDIN 1, 4 VE 7 EKSPRESYON PATERNİ VE PROGNOSTİK ÖNEMİ Dinç Süren 1, Mustafa Yıldırım 2, Vildan Kaya 3, Ruksan Elal 1, Ömer Tarık Selçuk 4, Üstün Osma 4, Mustafa Yıldız 5, Cem

Detaylı

LABORATUVAR HİZMETLERİ

LABORATUVAR HİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI LABORATUVAR HİZMETLERİ DOKU PREPARATINI BOYAMA Ankara, 2013 Bu mdül, mesleki ve teknik eğitim kul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Prgramlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Depresyon, Pratisyen Hekimler ve Depresyon Eðitimi

Depresyon, Pratisyen Hekimler ve Depresyon Eðitimi Depresyon, Pratisyen Hekimler ve Depresyon Eðitimi Dr. Sema Ýlhan Akalýn* Dr. Can Cimili**, Dr. Esma Kuzhan*** Giriþ: Depresyon birinci basamakta en yaygýn görülen ruh saðlýðý sorunudur, çok azýnýn ikinci

Detaylı

BİLİMSEL PROGRAM I. GÜN 03 Mayıs 2014. 1. Oturum: Serviks Kanseri / Session I: Cervical Cancer

BİLİMSEL PROGRAM I. GÜN 03 Mayıs 2014. 1. Oturum: Serviks Kanseri / Session I: Cervical Cancer Multidisipliner Jinekolojik Onkoloji Toplantısı Multidiciplinary Gynecologic Oncology Meeting 3-4 Mayıs, 2014, İstanbul / May 3-4, 2014, Elite World Otel,Taksim/ Istanbul BİLİMSEL PROGRAM I. GÜN 03 Mayıs

Detaylı

Dayanışma Evi Küçük Projeler Programı. Açık Başvuru Çağrısı

Dayanışma Evi Küçük Projeler Programı. Açık Başvuru Çağrısı Dayanışma Evi Küçük Prjeler Prgramı Açık Başvuru Çağrısı Başvuruların teslimi için sn tarih: 8 Kasım 2013, 17.00 Cuma günü Kıbrıs saati ile 17.00 DİKKAT: Bu belge sınırlı bir teklif çağrısıdır. Uygunluk

Detaylı

Algoritma, Akış Şeması ve Örnek Program Kodu Uygulamaları Ünite-9

Algoritma, Akış Şeması ve Örnek Program Kodu Uygulamaları Ünite-9 Örnek 1 Algritma, Akış Şeması ve Örnek Prgram Kdu Uygulamaları Ünite-9 Klavyeden girilen A, B, C sayılarına göre; A 50'den büyük ve 70'den küçük ise; A ile B sayılarını tplayıp C inci kuvvetini alan ve

Detaylı

3. Kalite Güvence Sisteminin Genel Yapısı ve Gözden Geçirilmesine İlişkin Değerlendirme

3. Kalite Güvence Sisteminin Genel Yapısı ve Gözden Geçirilmesine İlişkin Değerlendirme Vera Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. 2015 yılı Kalite Güvence Sistemi Gözden Geçirme Rapru 22 Nisan 2016 Bu rapr, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından naylanan, 01.11.2006 tarih

Detaylı

Çocuklukta Ateþle Ýlgili Bilgilerin Gözden Geçirilmesi

Çocuklukta Ateþle Ýlgili Bilgilerin Gözden Geçirilmesi Çcuklukta Ateþle Ýlgili Bilgilerin Gözden Geçirilmesi Dr. Bülent Kara* Endkrin ve metablik Ateþ, vücut sýcaklýðýnýn ölçüldüðü yere göre rtalamadan 1 C daha yüksek lmasýdýr. Nrmal rtalama vücut sýcaklýðý

Detaylı

Prof Dr Sergülen Dervişoğlu. Tümör büyümesi İnvazyon ve Metastaz Tümör konak ilişkileri

Prof Dr Sergülen Dervişoğlu. Tümör büyümesi İnvazyon ve Metastaz Tümör konak ilişkileri Prof Dr Sergülen Dervişoğlu Tümör büyümesi İnvazyon ve Metastaz Tümör konak ilişkileri Çift sayıya ulaşma zamanı Doubling time Tümör büyümesi için önemli 10milimikron çap karsinom hücre topluluğu 20 ciftleşme

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi

Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi Change of Smoking Prevalence among Erciyes University Students between 1985

Detaylı

Safra Yolları Kanserlerinde SistemikTedaviler. Dr.M.Oktay TARHAN İzmir K.Ç.Ü. Atatürk E.A.H. Tıbbi Onkoloji Kliniği 21.04.2013

Safra Yolları Kanserlerinde SistemikTedaviler. Dr.M.Oktay TARHAN İzmir K.Ç.Ü. Atatürk E.A.H. Tıbbi Onkoloji Kliniği 21.04.2013 Safra Yolları Kanserlerinde SistemikTedaviler Dr.M.Oktay TARHAN İzmir K.Ç.Ü. Atatürk E.A.H. Tıbbi Onkoloji Kliniği 21.04.2013 Kısa Kitaplar, Sunumlar.. Almanların yemek kitabı Amerikalıların tarihi Onkologların

Detaylı

Lojistik & Tedarik Zinciri Projesi. 16.02.2015 / B.Arda Dedekoca

Lojistik & Tedarik Zinciri Projesi. 16.02.2015 / B.Arda Dedekoca Ljistik & Tedarik Zinciri Prjesi 16.02.2015 / B.Arda Dedekca Ljistik Genel bakış Ljistik şirketleri cir büyüklüklerine göre 3 grupta tplanabilir A-Yılllık cirsu 0 50 mtl (Pazarın %75 i) yerli sermaye B-Yıllık

Detaylı

AZ DİFERANSİYE TİROİD KANSERLERİ. Prof. Dr. Müfide Nuran AKÇAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı ERZURUM

AZ DİFERANSİYE TİROİD KANSERLERİ. Prof. Dr. Müfide Nuran AKÇAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı ERZURUM AZ DİFERANSİYE TİROİD KANSERLERİ Prof. Dr. Müfide Nuran AKÇAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı ERZURUM Tanım Az diferansiye tiroid karsinomları, iyi diferansiye ve anaplastik

Detaylı

MERKEZ YAZILIM API Bilgileri

MERKEZ YAZILIM API Bilgileri MERKEZ YAZILIM API Bilgileri Bu dökümanın amacı, Merkez yazılımın izleme istasynlarından veri alabilmesini sağlayabilmek için gerekli API bilgilerini sunmaktır. Bu dküman, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Detaylı

IBF, PIRI Group ve Jacobs & Associates Konsorsiyumu DEA REHBERİ

IBF, PIRI Group ve Jacobs & Associates Konsorsiyumu DEA REHBERİ IBF, PIRI Grup ve Jacbs & Assciates Knsrsiyumu DEA REHBERİ 1. GİRİŞ Bu Rehber, Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin kapsamına giren ve milli güvenlikle ilgili hususlar ile kesin hesap

Detaylı

OMUZ ARTROSKOPİSİ TEŞHİS VE TEDAVİ İŞLEMLERİ AYRINTILI ONAY BELGESİ + Sayın hasta / hasta vekili / kanuni temsilcisi,

OMUZ ARTROSKOPİSİ TEŞHİS VE TEDAVİ İŞLEMLERİ AYRINTILI ONAY BELGESİ + Sayın hasta / hasta vekili / kanuni temsilcisi, TEŞHİS VE TEDAVİ İŞLEMLERİ AYRINTILI ONAY BELGESİ + OMUZ ARTROSKOPİSİ Sayın hasta / hasta vekili / kanuni temsilcisi, Hastanızın sağlık durumu ve size önerilen teşhis veya tedaviye yönelik işlemlerin yarar/zarar,

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Yemekhane Atýklarýndan Fermantasyonla Laktik Asit Üretimi

Yemekhane Atýklarýndan Fermantasyonla Laktik Asit Üretimi Ekoloji 20, 80, 42-50 (2011) doi: 10.5053/ekoloji.2011.806 Yemekhane Atýklarýndan Fermantasyonla Laktik Asit Üretimi Didem OMAY 1*, Yüksel GÜVENÝLÝR 2 1Yalova Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya

Detaylı

Meme ve Over Kanserlerinde Laboratuvar: Klinisyenin Laboratuvardan Beklentisi

Meme ve Over Kanserlerinde Laboratuvar: Klinisyenin Laboratuvardan Beklentisi Meme ve Over Kanserlerinde Laboratuvar: Klinisyenin Laboratuvardan Beklentisi Dr. Handan Onur XXI. Düzen Klinik Laboratuvar Günleri, Ankara, 23 Ekim 2011 MEME KANSERİ Meme Kanseri Sıklıkla meme başına

Detaylı