MEME KARSÝNOMLARINDA GALEKTÝN-3'ÜN EKSPRESYONU VE LOKALÝZASYONU. Kamil SEYREK, Nil ÇULHACI, Funda KARGIN KIRAL, Ayþegül BÝLDÝK, 3

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MEME KARSÝNOMLARINDA GALEKTÝN-3'ÜN EKSPRESYONU VE LOKALÝZASYONU. Kamil SEYREK, Nil ÇULHACI, Funda KARGIN KIRAL, Ayþegül BÝLDÝK, 3"

Transkript

1 ADÜ Týp Fakültesi Dergisi 004; 5(1) : Klinik Araþtýrma MEME KARSÝNOMLARINDA GALEKTÝN-3'ÜN EKSPRESYONU VE LOKALÝZASYONU Kamil SEYREK, Nil ÇULHACI, Funda KARGIN KIRAL, Ayþegül BÝLDÝK, 3 Halil Ýbrahim SARAÇOÐLU ÖZET: Amaç: Galektinler küçük mleküler aðýrlýðý lan, fnksiynlarý için kalsiyuma ihtiyaç duymayan, hücre büyümesi, aktivasynu, hücre-hücre ve hücre ekstrasellüler matriks (ECM) etkileþimlerinde rl ynayan, karsinembriyjenik antijene ve laminine baðlanabilen bir prtein ailesidir. Bu ailenin bir üyesi lan galektin-3 yaklaþýk 30-kD mlekül aðýrlýðýnda -galaktza spesifik bir prteindir. Kanser geliþimindeki rlü tam larak bilinmemekle birlikte neplastik luþumlar ve metastaz ile iliþkili lduðu bildirilmiþtir. Bu çalýþmada 16 adet meme karsinmunda galektin-3'ün ekspresynu ve lkalizasynu araþtýrýldý. Yöntem: Galektin-3'e karþý uyarýlmýþ pliklnal antikrlardan yararlanýlarak immunblt ve immunhistkimya teknikleri kullanýldý. Bulgular: Ýmmunblt çalýþmalarýnda mlekül aðýrlýklarý farklý beþ prtein içeren bir standart eþliðinde yürütülen dku ekstraktlarýnda yaklaþýk 30-kD'luk mesafede tek bir bandýn varlýðý saptandý. Ýmmunhistkimyasal çalýþmalarda ise galektin-3'ün özellikle duktus epitel hücreleri ile bað dkuda ve baðdkuda bulunan infiltratif özellikteki tümral hücrelerde yerleþim gösterdiði tespit edildi. Ancak, galektin- 3'ün ayný tip duktus epitel hücrelerde farklý þekilde eksprese edildiði görüldü. Reaksiynun özellikle göç etmekte lan epitel hücrelerinde bulunduðu saptandý. Snuç: Özellikle infiltre lmuþ tümöral hücreler ile duktus lümenine düþen hücrelerin galektin-3'ü bl miktarda sentezlemeleri galektin-3'ün meme karsinmunun geliþiminde önemli rlünün labileceði fikrini vermektedir. Anahtar Sözcükler: Galektin-3, meme karsinmu, ekspresyn, lkalizasyn, hücre göçü. Expressin and Lcalisatin f Galectin-3 in Invasive Ductal Breast Carcinma SUMMARY Aim: Galectins are a family f lw-mlecular weight prteins which have calcium-independent functins such as cell grwth, cell activatin, cell t cell and cell t matrix adhesin including binding t carcinembrynic antigens and laminin. Galectin-3 is a member f galectin family with 30-kD -galactside-binding prtein. Althugh the exact functin f the galectin-3 in cancer develpment is unclear, galectin-3 expressin is assciated with neplastic prgressin and metastatic ptential. In this study, the expressin and lcalizatin f galectin-3 was examined in 16 cases with invasive ductal breast carcinma. Methd: Immunblt analysis and immunperxidase staining was perfrmed using, pliclnal antibdies against galectin-3. Results: In immunblt analysis a single 30-kD band cmigrated with the standard marker which cntained five different prteins. In immunhistchemical analysis cnnective tissue, infiltrative tumr cells in cnnective tissue and ductal epithelial cells were the predminant areas f galectin-3 expressin. Hwever, this expressin was different in ductal epithelial cells and staining was particularly evident in migrating ductal epithelial cells. Cnclusin: Overexpressin f galectin-3 in infilrating tumr cells as well as in thse present in alveli lumen has led t the cnclusin that galectin-3 culd play an imprtant rle in breast cancer develpment. Key wrds: Galectin-3, breast carcinma, expressin, lcalizatin, cell migratin Tümör hücrelerinin metastazý kanser hastalarýnýn ölüm nedenleri arasýnda ilk sýrada gösterilmektedir. Metastaz, tümör hücrelerinin primer tümörden ayrýlýp, ekstrasellüler matrikse geçmesi, damar içine infiltrasynu, kan yluyla taþýnmasý, hedef rgandaki endtel hücreleri ile etkileþime girip damar dýþýna çýkarak prliferasyna uðramasý ve seknder tümör klnilerini luþturmasý þeklinde 1, tanýmlanýr. Genel bir kaný larak metastazýn farklý basamaklarýnda karbnhidrat baðlayan prteinlerin özellikle de galektinlerin etkin bir rl ynadýðý 1-3 düþünülmektedir. Galektin-3 galaktza spesifik bir prtein lup kendine özgün glikknjugatlar üzerinden birçk 4-6 biyljik prseste etkin rl ynar. Bu prtein glisin, tirzin ve prlinden zengin amin terminal uç ile karbnhidrat baðlayan ve daha çk glbuler bir yapý sergileyen karbksi terminal uç lmak üzere iki farklý 7,8 bölümden meydana gelir. Yapýlan çalýþmalar galektin-3'ün NH-terminal ucunun spesifik yapýsý sayesinde dimer ve ligmerlerini luþturabildiðini dlayýsýyla da çk farklý biyljik rller *Bu Çalýþma Adnan Menderes Üniversitesi Araþtýrma Fnu Tarafýndan Desteklenmiþtir. Prje Kdu: VET ** Bu Çalýþma, Mayýs 003 Tarihleri Arasýnda Düzenlenen 1. Ulusal Glikbiylji Kngresinde Sözlü Bildiri Olarak Sunulmuþtur. Çalýþmanýn Yapýldýðý Kurum: Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi, AYDIN, Ludwig-Maximilians Üniversitesi Veteriner Fakültesi, MÜNÝH/ALMANYA 1 Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biykimya Anabilim Dalý, AYDIN Adnan Menderes Üniversitesi Týp Fakültesi Patlji Anabilim Dalý, AYDIN 3 Aydýn Devlet Hastanesi Patlji Bölümü, AYDIN 11

2 Meme krsinmlarýnda galektin 9, 1 0 üstlenebildiðini göstermiþtir. Galektin-3 hücre yü zeyinde, sitplazmada ve nükleusda yerleþim gösterebilir. Tümör hücrelerinin ekstrasellüler matrikse bakan yüzeyine lkalize lan galektin-3, 9, 1, 1 metastatik hücrelerin adezynunda rl ynar. Bu prtein farklý tümör tiplerinde farklý þekilde eksprese edilir. Örneðin, bazý lenfmalarda ve tirit kanserinde artarken; kln, meme, varyum ve uterus 1 3, 1 4 kanserlerinde azaldýðý bildirilmiþtir. Bu güne kadar galektin-3'ün ekspresynu birçk tümörde araþtýrýlmýþ ancak galektin-3'ün duktal invaziv meme tümörlerindeki lkalizasynuna iliþkin bir çalýþmaya rastlanmamýþtýr. Bu çalýþmada, invaziv meme tümörlerinde galektin-3'ün ekspresynu biykimyasal ve immunhistkimyasal teknikler kullanýlarak gösterilmiþtir. GEREÇ VE YÖNTEM Çalýþmada kullanýlan tplam 16 adet kadýndan alýnan tümörlü meme dkusu Adnan Menderes Üniversitesi Týp Fakültesi Patlji Anabilim Dalý ile Aydýn Devlet Hastanesi Patlji Bölümünden temin edildi. Western Blt Analizleri Galektin-3'ün dkulardaki varlýðý immunblt yapýlarak gösterildi. Bu amaçla, dku örnekleri +4 C deki fsfat tampnu içerisinde (ph 7., %0.1 TritnX- 100/ %0.1 deksiklik asit/ 0.05 M laktz/ mm - merkaptetanl/ 1 mm Pefablck/ mm EDTA/ %0.05 aprtinin/ %0.0 Leupeptin) hmjenizatör (Ultra-Turrax T 50) ile hmjenize edildi. Hmjenatlar 8000 rpm'de 10 dakika +4 C de santrifüj edilip süpernatantlarýn ttal prtein içerikleri Bi-Rad prtein kiti kullanýlarak tespit edildi. SDS-PAGE için Mini-Prtean elektrfrez sistemi (Bimetra, Göttingen/Almanya) kullanýlarak % 15'lik pliakrilamid jel döküldü. Her bir kuyucuða önceden numune tampn çözeltisinde (0.5 M Tris-HCL/ %1 gliserin, %0.1 SDS, %0.001 brm fenl mavisi, %0. - merkaptetanl) 5 dakika süre ile piþirilen 100 g prtein transfer edildi. Prteinler 00 vlt altýnda 45 dakika süre ile kþturma slüsynu (0.05 M Tris, 0. M glisin, % 0.01 SDS) kullanýlarak luþ turulan elektriksel bir alanda ayrýþtýrýldý. Snra jel içersindeki prteinler tank-blt tekniði ile Twbin tampn çözeltisi (0.5 M Tris, 0. M glisin, %0 metanl) eþliðinde 100 vlt altýnda 1 saat süre ile nitrselülz membrana (Schleicher & Schuell, Dassel/Almanya, 0. m) transfer edildi. Membran +4 C de 1 saat %5 lik yaðsýz süt tzu ile inkü basyndan snra, rekmbinant larak elde edilen pliklnal antigalektin-3 antikru (1:500 g/l) ile +4 C de gece byu reaksiyna býrakýldý. TBS (50 mm Tris/150 mm NaCl, 0.05% Tween, ph 7.5) ile iyice yýkanan membran perksidaz ile iþaretlenmiþ dmuz anti tavþan IgG (DAKO, Glstrup, Danimarka) antikru ile (1:000 g/l) 1 saat süre ile inkübe edildi. Streptavidin perksidaz kiti (Camn, Burlingame, USA) ile 1 saatlik inkübasyn snrasý galektin-3 bantlarý Kemiluminisens kit (ECL; Amersham Life Sciences, Arlingn Heights, IL) kullanýlarak görünür hale getirildi. Ýmmunhistkimyasal Yöntemler Meme dkularý % 10 luk frml slüsynunda tespit edilip parafin blklar hazýrlandý. 5 m lik dku kesitlerindeki lasý endjen perksidaz aktivitesi rehidrasyn iþleminden snra % 1'lik hidrjen perksit slüsynu ile inhibe edildi. Spesifik lmayan baðlantý yerleri % 1'lik nrmal dmuz serumu ile blke edildi. Kesitler, takiben % 0.1 ranýnda sýðýr serum albumini içeren PBS (ph 7.5) içinde 1:400 g/l lacak þekilde dilüe edilmiþ primer antikr ile gece byunca +4 C de inkübasyna býrakýldý. Baðlanmayan antikrlar yýkanarak uzaklaþtýrýldýktan snra 1:00 g/l ranýnda dilue edilmiþ PBS içindeki hrseradish perksidaz ile knjuge dmuz antitavþan antikru (DAKO, Glstrup, Danimarka) ile 1 saat da ýsýsýnda reaksiyna býrakýldý. PBS ile yýkanan preperatlar Avidin-perksidaz kmpleksi (Camn, Burlingame, USA) ile inkübe edilip galektin-3'ün lkalize lduðu alanlar DAB (3'-3'-Diaminbenzidine) krmjenik substratýn ilavesi ile ýþýk mikrskp düzeyinde görünü r hale getirildi. BULGULAR Çalýþmanýn ilk bölümünde meme dkularýnda galektin-3 bantlarý bu prteine karþý üretilen pliklnal primer antikr kullanýlarak immunblt tekniði ile gösterildi. (Þek. 1,) Antikrun ekstrakt içerisindeki herhangi diðer bir prtein ile krsreaksiyn vermediði sadece yaklaþýk 31-kD'luk mesafede tek bir bandýn açýða çýktýðý gözlemlendi. Görülen bandýn galektin-3 için spesifik lduðu ise mlekül aðýrlýklarý 110-kD ile 14.-kD arasýnda deðiþkenlik gösteren tplam 5 adet prteinden luþan bir standart kullanýlarak tespit edildi. Çalýþmada görülen bantlarýn 9-kD aðýrlýðýndaki karbnikanhidraz enziminin luþturduðu bandýn biraz üstünde kaldýðý tespit edildi. Ýmmunhistkimyasal byamalarda galektin- 3'ün aðýrlýklý larak bað dku ile bu dkuya infiltre lmuþ tümöral hücrelerde (Þek. 3 A, klar) ve duktus epitel hücrelerinde (Þek. 3 B, klar) lkalize lduðu görüldü. Duktal epitel hücrelerin büyük bir kýsmýnýn bu prteini içermezken sadece az bir kýsmýnýn (yaklaþýk %10) primer antikr ile reaksiyn verdikleri gözlendi. Yine damar duvarlarýnda infiltratif özellikli (Þek. 3 C, k) bazý hücreler ile duktus lümenine düþmüþ epitel hücrelerinin galektin-3'ü yðun larak içerdikleri görüldü (Þek. 3 D, klar). Ayrýca, bað dkunun zayýfladýðý bazý alanlara yayýlmýþ hücrelerin çekirdeklerinde bl miktarda galektin-3 bulundurduklarý saptandý (Þek. 3 D). Reaksiyn veren hücrelerde galektin-3'ün sadece hücrenin belli 1

3 Seyrek ve Ark. Þekil 1. Kanserli meme dkularýndaki galektin-3'ün Kemilimunisens kiti kullanýlarak immunblt tekniði ile gösterilmesi. Þekil. Kanserli meme dkularýndaki galektin-3'ün Kemilimunisens kiti kullanýlarak immunblt tekniði ile gösterilmesi. Þekil 3. Galectin-3'ün invazif meme kanserindeki immunhistkimyasal lkalizasynu. A Bað dku ve bað dku içinde infiltre lmuþ tümöral hücreler. (klar, x 0). B Galectin-3 antikru ile reaksiyn veren az sayýdaki duktus epitel hücreleri (klar, x 35). C Arter duvarýnda göç etmekte lan bir hücre (k, x35) D Duktus bþluðuna düþmüþ epitel hücreler (klar, x 35). E Ýnfiltratif hücreler (klar, x35). E Kntrl (x0). Bar uzunluklarý 10 m larak alýnmýþtýr. 13

4 Meme krsinmlarýnda galektin bölgelerine lkalize lmadýðý, sitplazmada özellikle de çekirdekte yerleþim gösterdiði belirlendi. Kesitlerin yüksek antikr titrasynu (10 g/ml) ile inkibasynlarýnda yðun bir arka plan byamasý görülürken, antikrlarýn düþük knsantrasynlarda (1 g/ml) kullanýldýðý durumda ise reaksiynlarýn zayýf lduðu gözlendi. Primer antikrun kullanýlmadýðý kntrl preparatlarýnda ise herhangi bir sinyalin varlýðýna rastlanmadý (Þek. 3 E). TARTIÞMA Meme tümörlerinin biyljik ve klinik özellikleri üzerine tplanan verilerin çkluðuna, hastalýðýn tedavisindeki çk farklý yöntemlerin denenmesine karþýn bu hastalýk günümüzde hala büyük bir srun teþkil etmeye devam etmektedir. Ýnvaziv duktal karsinmlar meme kanserleri içinde en fazla görülen tip lup yaklaþýk tüm meme kanserlerinin %80'ini teþkil eder. Sýklýkla aksillar lenf düðümlerine metastaz yapan bu hastalýk diðer birçk tümör tipi ile karþýlaþtýrýldýðýnda prgnzu en kötü lanlarý arasýnda yer alýr. Bu güne kadar yapýlan çalýþmalar galektin-3'ün çk farklý fizyljik ve patljik layda rl aldýðýný 4-6 göstermiþtir. Örneðin, metastaz yapan bazý tümör hücrelerinin özellikle akciðerlere lkalize lma eðiliminde bulunduklarý, lkalizasyn yerlerindeki akciðer hücrelerinin ise galektin-3 yönünden zengin 16,17 lduðu görülmüþtür. Yine, metastatik ptansiyeli artmýþ hücrelerin saðlýklý lanlarýna ranla daha fazla 18,19 galektin-3 sentezledikleri bildirilmiþtir. Fakat diðer bazý çalýþmalar bu prteine yönelik tümör hücreleri için bir genelleme yapmanýn mümkün lmadýðýný göstermiþtir. Klrektal karsinmlarda yapýlan çalýþmalarda hücrelerin metastatik ptansiyeline göre galektin-3'ün hem artýþ hem de azalma gösterebildiði 0, 1 rtaya knulmuþtur. Ayrýca, bu prteinin meme kanserleri, endmetrium ve varyum kanserlerinde nrmal dkularla karþýlaþtýrýldýðýnda daha az, 3, 4 miktarlarda bulunduðu rapr edilmiþtir. Bu çalýþmada galektin-3'ün özellikle bað dku ile bu dku içine infiltre lmuþ tümöral hücrelerde ve bazý duktus epitel hücrelerinde lkalize lduðu görüldü. Duktus epitel hücrelerin bazýlarý primer antikr ile herhangi bir reaksiyn vermezken ayný karakterdeki diðer bazý epitel hücrelerinin þiddetli byanma göstermeleri bu çalýþmada enteresan bir bulgu larak karþýmýza çýktý. Galektin-3'ün duktal epitel hücrelerinde neden farklý þekillerde eksprese edildiðine yönelik bir sruya verilecek bir cevap bugünkü bilgiler ýþýðýnda henüz mümkün görünmemektedir. Belki galektin-3'ün meme tümörlerinde hücre siklusunu regüle ettiði yönündeki bilgilerden yla çýkarak ayný tipteki hücrelerin bu prteini farklý þekilde eksprese etmeleri bu hücrelerin hücre siklusunun farklý evrelerinde bulunabileceðine 5 iþaret edebilir. Kanserli meme dkularýndaki hücrelerin galektin-3'ü yðun larak içerdiklerinde ECM prteinlerinden laminin, kllajen IV ve fibrnektine baðlanma yeteneklerini kaybettikleri 15,16,6,7 gözlenmiþtir. Bu çalýþmada da metastaz yatkýnlýðý bulunan veya en azýndan çevresi ile baðlarýný kparmýþ larak tanýmlayabileceð imiz duktal epitel hücreleri (bunlarýn bazýlarý lumene düþmüþ halde tespit edilmiþtir, Þek. 3 D) ile bað dku içersinde infiltre lmuþ tümöral hücrelerin yðun larak galektin-3 içerdiði tespit edildi. Ancak bu bulgular diðer bazý araþtýrmacýlarýn verileri ile 8-31 uyumsuzluk göstermektedir. Her ne kadar bu çalýþmada galektin-3 antikrunun baðlantý yerleri gösterildi ise de ancak daha önce yapýlan ýþýk mikrskp düzeyindeki çalýþmalarda bazý baðlantý yerlerinin tespit slüsynundan veya parafinleme iþlemlerinden lumsuz yönde etkilenebildiði dlayýsýyla gösterilememiþ bazý galektin-3'lerin de kalmýþ labileceði göz ardý edilmemelidir. Bu çalýþmada tek bir tespit slüsynu kullanýldý. Daha dðru bir deðerlendirme yapabilmek için diðer bazý fikzasyn yöntemlerini kullanmak uygun lacaðý kanýsýndayýz. Yine, bazý hücrelerin hücre membranlarý ile hücre çekirdeði membranlarýnýn da galektin-3 içerdikleri tespit edilmiþ fakat lkalizasyn yerinin bu membranlarýn neresinde lduðuna iliþkin ýþýk mikrskp düzeyinde bir þey söylemek mümkün görü nmemektedir. Bundan dlayý, elektrn mikrskp düzeyinde yapýlacak çalýþmalarýn galektin-3'ün meme tümörlerindeki rlünün açýklanmasýna ayrý bir anlam katacaðý muhakkaktýr. Snuç larak, invaziv meme karsinmlarýnda bað dku ile bað dku içersinde yaygýn halde bulunan tümöral hücreler ile duktuslarýn lumene bakan kýsmýný kaplayan endtel hücrelerinin bir kýsmý (yaklaþýk %10) galektin-3'ü yðun larak içermektedir. Özellikle de infiltre lmuþ veya duktuslarýn lümene düþen hücrelerin galektin-3'ü bl miktarda sentezlemeleri bize galektin-3'ün meme karsinmunun geliþiminde önemli rlünün labileceði fikrini vermektedir. TEÞEKKÜR Dr. Herbert Kaltner'e bize labratuarýnda immunblt çalýþmalarýna izin verdiði ve primer antikru saðladýðý için teþekkür ederiz. KAYNAKLAR 1. Matarrese P, Fusc O, Tinari N. Galectin-3 verexpressin prtects frm apptsis by imprving cell adhesin prperties. Int J Cancer 000; 85: Khn E C. Develpment and preventin f metastasis. Anticancer Res 1993; 13: Gabius H J. Detectin and functins f mammalian lectins with emphasis n membrane lectins. Bichem BiphysActa 1991; 14:

5 Seyrek ve Ark. 4. Andersn R L, Wang J L. Carbhydrate-binding prtein 35. Trends Glycsci. Glyctechnl 199; 4: Seyrek K. Expressin und Lkalisatin vn Galektin-1 und Galektin-3 swie der histchemische Nachweis ihrer mö glichen glyksylierten Bindungsstellen in fetalen und adulten Organen des Rindes. Ph.D. Thesis, Ludwig- Maximilians-University, Faculty f Veterinary Medicine, Munich, Germany, Wang S Y, Vss P G, Pattersn R J, Wang J L. Studies n the cell surface versus nuclear lcalisatin f galectin- 3, Antibdy. Immuncnjugates and Radipharmaceuticals 1995; 8: Inhara H, Akahani S, RazA. Galectin-3 stimulates cell prliferatin. Exp Cell Res 1998; 45: Cherayil B J, Chaitvitz S, Wng C, Pillai S. Mlecular clning f a human macrphage lectin specific fr galactse. Prc NatlAcad Sci 1990; 87: Gng H C, Hnj Y, Nangia-Makker P. The NH Terminus f galectin-3 gverns cellular cmpartmentalisatin and functins in cancer cells. Cancer Res 1999; 59: Rbertsn M W, Albrant K, Keller D, Liu F T. Human IgE-binding prtein: a sluble lectin exhibiting a highly cnserved interspecies sequence and differential recgnitin f IgE glycfrms. Bichemistry 1990; 9: Inhara H, Raz A. Functinal evidence that cell surface galectin-3 mediates hmtypic cell adhesin. Cancer Res 1995; 55: Kuwabara I, Liu F T. Galectin-3 prmtes adhesin f human neutrphils t laminin. J Immunl 1996; 156: San H, Hsu D K, Yu L. Human galectin-3 is a nvel chemattractant fr mncytes and macrphages. J Immunl 000; 165: Hsu D K, Hammes S R, Kuwabara I, Greene W C, Liu F T. Human T lyphtrpic virus-1 infectin f human T lymphcytes induces expressin f the -galactsebinding lectin, galectin-3. Am J Pathl 1996; 148: Idiki H. Galectin-3 expressin in human breast carcinma: crrelatin with cancer histlgic grade. Int J Oncl 1998; 1 (6): Iurisci I, Tinari N, Natli C, Angelucci D, Cianchetti, E, Iacbelli S. Cncentratins f galectin-3 in the sera f nrmal cntrls and cancer patients. Clin Cancer Res 000; 6: Raz A, Ltan R. Endgenus galactside-binding lectins: a new clas f functinal tumr cell surface mlecules related t metastasis. Cancer Metastasis Rev 1987; 46: Raz A, Ltan R. Lectin-like activities assciated with human and murine neplastic cells. Cancer Res 1981; 41: Raz A, Zhu D, Hgan V. Evidence fr the rle f 34 kd galactside-binding lectin in transfrmatin and metastasis. Int J Cancer 1990; 46: Irimura T, Matsushita Y, Suttn R C. Increased cntent f endgenus lactse-binding lectin in human clrectal carcinma prgressed t metastatic stages. Cancer Res 1991; 51: Castrnv V, Cap E, van den Brule F A. Inverse mdulatin f steady-state messenger RNA levels f tw nn-integrin laminin binding prteins in human cln carcinma. J Natl Cancer Inst 199; 84: Castrnv V, van den Brule F A, Jackers P. Decreased expressin f galectin-3 is assciated with prgressin f breast cancer. J Pathl 1996; 179: van den Brule F A., Buicu C, Berchuck A. Expressin f the 67-kD laminin receptr, galectin-1 and galectin- 3 in advanced human uterine adencarcinma. Hum Pathl 1996; 7: van den Brule F A, Berchuck A, Bast R. Differential expressin f the 67-kD laminin receptr and 31-kD human laminin-binding prtein in human varian carcinmas. Eur J Cancer 1994; 30: Kim H R C, Liu H M, Biliran H, RazA. Cell cycle arrest and inhibitin f anikis by galectin-3 in human breast epithelial cells. Cancer Res 1999; 59: Furtak V, Hatcher F, Ochieng J. Galectin-3 mediates the endcytsis f -1 integrins by breast carcinma cells. Bichem Bihys Res Cmmun 001; 89: Ochieng J, Leite-Brwning M L, Warfield P. Regulatin f cellular adhesin t extracellular matrix prteins by galectin-3. Bichem Bihys Res Cmmun 1998; 46: Zhu W Q, Ochieng J. Rapid release f intracellular galectin-3 frm breast carcinma cells by fetuin. Cancer Res 001; 61: Warfield P R, Nangia-Makker P, Raz A, Ochieng J. Adhesin f human breast carcinma t extracellular matrix prteins ismdulated by galectin-3. Invasin Metastasis 1997; 17 (): Ochieng J, Warfield P, Green-Jarvis B, Fentie I. Galectin-3 regulates the adhesive interactin between breast carcinma cells and elastin. J Cell Bichem 1999; 75 (3): Liu F T, Pattersn R J, Wang J L. Intracellular functins f galectins. Bichem Biphys Acta 00; 157: YAZIÞMAADRESÝ: Yrd. Dç. Dr. Kamil SEYREK Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biykimya Anabilim Dalý PK 17 Isýklý- AYDIN Tel : Faks : E-Psta : Geliþ Tarihi : Kabul Tarihi :

Aquaporinler; su geçiþinde hidrofilik transmembran kanallarý

Aquaporinler; su geçiþinde hidrofilik transmembran kanallarý Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2006: 4 (2): 39-44 DERLEME Aquaporinler; su geçiþinde hidrofilik transmembran kanallarý Uzm. Dr. Aysun Toker Erzurum Numune Hastanesi Biyokimya Laboratuarý Özet Su, vücudumuzdaki

Detaylı

Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Dergisi. Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr

Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Dergisi. Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr Türk HPB Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Dergisi Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr Ýstanbul Medikal Yayýncýlýk SÜRELÝ YAYINLAR dizisi Türk HPB Dergisi Editör: Prof. Dr.

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Hipogonadotropik hipogonadizm; Ýnterlökin reseptörleri; Lenfosit alt tipleri; Testosteron.

Anahtar Kelimeler: Hipogonadotropik hipogonadizm; Ýnterlökin reseptörleri; Lenfosit alt tipleri; Testosteron. ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Ýdiyopatik hipogonadotropik hipogonadizmli hastalarda konvansiyonel gonadotropin tedavisinin lenfosit alt guruplarý üzerine etkileri ve IL-2 reseptör (IL-2R) ekspresyonu

Detaylı

hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2007/1 Sayý 96 www.hkmo.org.tr Kanser Vakalarýnýn Coðrafi Bilgi Sistemleri ile Ýrdelenmesi: Trabzon Örneði Ebru ÇOLAK 1, Tahsin YOMRALIOÐLU 2 Özet

Detaylı

Servikal Lenf Düðümlerinin 16 Kesitli Bilgisayarlý Tomografi ile Karakterizasyonu ve Histopatolojik Korelasyonu

Servikal Lenf Düðümlerinin 16 Kesitli Bilgisayarlý Tomografi ile Karakterizasyonu ve Histopatolojik Korelasyonu ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Servikal Lenf Düðümlerinin 16 Kesitli Bilgisayarlý Tomografi ile Karakterizasyonu ve Histopatolojik Korelasyonu Characterization of Cervical Lymph Nodes with 16 Slice Multislice

Detaylı

Retinitis Pigmentozada Geliþtirilmekte Olan Tedavi Seçenekleri

Retinitis Pigmentozada Geliþtirilmekte Olan Tedavi Seçenekleri Retinitis Pigmentozada Geliþtirilmekte Olan Tedavi Seçenekleri Developing Treatment Modalities in Retinitis Pigmentosa M. Alper ERDÝNÇ 1, Gökhan GÜRELÝK 2 ÖZET SUMMARY Retinitis pigmentosa, fotoreseptör

Detaylı

Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Dergisi. Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr

Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Dergisi. Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr Türk HPB Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Dergisi Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr Ýstanbul Medikal Yayýncýlýk SÜRELÝ YAYINLAR dizisi Türk HPB Dergisi Editör: Prof. Dr.

Detaylı

BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝ VE YETERSÝZLÝKLERÝ

BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝ VE YETERSÝZLÝKLERÝ Ý.Ü. Cerrahpaþa Týp Fakültesi Sürekli Týp Eðitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi No: 80 BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝ VE YETERSÝZLÝKLERÝ Editör Prof. Dr. Yýldýz Camcýoðlu 22 Yazar Katýlýmýyla 2013 ÝSTANBUL Ýstanbul

Detaylı

SCI-EXPANDED, SSCI, AHCI ve ETKÝ FAKTÖRÜ (= Impact Factor)

SCI-EXPANDED, SSCI, AHCI ve ETKÝ FAKTÖRÜ (= Impact Factor) SCI-EXPANDED, SSCI, AHCI ve ETKÝ FAKTÖRÜ (= Impact Factor) Ahmet ASAN Özet Bu çalýþmada, Institute for Scientific Information (ISI)'nin tarihsel geliþimi, bugünkü durumu, dergi seçim kriterleri ve etki

Detaylı

Biber Gazýnýn Birey ve Toplum Ruh Saðlýðýna Etkileri: Gezi Olaylarý Örneði

Biber Gazýnýn Birey ve Toplum Ruh Saðlýðýna Etkileri: Gezi Olaylarý Örneði DERLEME Biber Gazýnýn Birey ve Toplum Ruh Saðlýðýna Etkileri: Gezi Olaylarý Örneði Psychological Effects of Exposure to Pepper Gas on Individual and Community Mental Health: The Example of Gezi Protests

Detaylı

Kronik karaciðer hastalýklarý

Kronik karaciðer hastalýklarý Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2004: 2 (2): 33-40 DERLEME Ýlhan Karagöz 1, Alpay Haktanýr 2 1 Aile Hekimliði Uzmaný, 2 Nolu Ana Çocuk Saðlýðý, Manisa 2 Afyon Kocatepe Üniversitesi Týp Fakültesi Radyoloji Anabilim

Detaylı

Ýleri evre küçük hücreli dýþý akciðer kanserinde sað kalýmý etkileyen faktörlerin analizi

Ýleri evre küçük hücreli dýþý akciðer kanserinde sað kalýmý etkileyen faktörlerin analizi Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2006: 4 (3): 19-23 ARAÞTIRMA Ýleri evre küçük hücreli dýþý akciðer kanserinde sað kalýmý etkileyen faktörlerin analizi Taha Tahir Bekci, Nuray Bayrak Erdal Saðlýk Bakanlýðý Süreyyapaþa

Detaylı

Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2003; 46: 139-147 Derleme Anjiogenezis Þeref Olgar 1, Sevgi Yetgin 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Týp Fakültesi 1 Pediatri Yardýmcý Doçenti, Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Çocukluk çaðý bronþ astýmýnda serum eotaksin ve IL-13 düzeyleri

Çocukluk çaðý bronþ astýmýnda serum eotaksin ve IL-13 düzeyleri Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2007: 5 (3): 100-104 ARAÞTIRMA Çocukluk çaðý bronþ astýmýnda serum eotaksin ve IL-13 düzeyleri Serap Teber 1, Figen Doðu 2, Yonca Eðin 1, Aydan Ýkincioðullarý 2, Ýsmail Reisli

Detaylı

Ölüm Kaygýsý Ölçeðinin Uyarlanmasý: Geçerlik ve Güvenirlik Çalýþmasý

Ölüm Kaygýsý Ölçeðinin Uyarlanmasý: Geçerlik ve Güvenirlik Çalýþmasý ARAÞTIRMA Ölüm Kaygýsý Ölçeðinin Uyarlanmasý: Geçerlik ve Güvenirlik Çalýþmasý Figen Akça 1, Ý. Alper Köse 2 1 Psk.Yrd.Doç., Aksaray Üniversitesi Eðitim Fakültesi, 2 Ölçme ve Deðerlendirme Uzmaný, Milli

Detaylı

Ýnsülin benzeri büyüme faktörü sistemi ve kanser

Ýnsülin benzeri büyüme faktörü sistemi ve kanser Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2005: 3 (2): 39-43 DERLEME Ýnsülin benzeri büyüme faktörü sistemi ve kanser Mustafa Keleþ, Mehmet Türkeli Atatürk Üniversitesi Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý Anabilim Dalý, Erzurum

Detaylı

Fonksiyonel besinlerin saðlýðýmýz üzerine etkileri

Fonksiyonel besinlerin saðlýðýmýz üzerine etkileri Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2005; 48: 69-84 Derleme Fonksiyonel besinlerin saðlýðýmýz üzerine etkileri Turgay Coþkun Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi Pediatri Profesörü SUMMARY: Coþkun T.

Detaylı

Stroop Testi Performansýnýn Elektrofizyolojisi: Olay-Ýliþkili Potansiyeller ve Ýliþkili Beyin Haritalarý

Stroop Testi Performansýnýn Elektrofizyolojisi: Olay-Ýliþkili Potansiyeller ve Ýliþkili Beyin Haritalarý ARAÞTIRMA Stroop Testi Performansýnýn Elektrofizyolojisi: Olay-Ýliþkili Potansiyeller ve Ýliþkili Beyin Haritalarý Sirel Karakaþ 1, Belma Bekçi 2, Elvin Doðutepe 2, Ö.Utku Erzengin 3 1 Prof.Dr., 2 Dr.,

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi

Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi Change of Smoking Prevalence among Erciyes University Students between 1985

Detaylı

Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr TÜRK HEPATO - PANKREATO - BÝLÝER CERRAHÝ DERGÝSÝ YAZIM KURALLARI

Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr TÜRK HEPATO - PANKREATO - BÝLÝER CERRAHÝ DERGÝSÝ YAZIM KURALLARI 001 hpb dergi Giris.qxd 15.02.2005 16:46 Page I Türk HPB Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Dergisi Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr TÜRK HEPATO - PANKREATO - BÝLÝER CERRAHÝ

Detaylı

Nöropsikolojik Ölçümlerle Elektrofizyolojik Ölçümlerin Ýliþkisi: Frontal Lob Ýþlevselliði

Nöropsikolojik Ölçümlerle Elektrofizyolojik Ölçümlerin Ýliþkisi: Frontal Lob Ýþlevselliði Nöropsikolojik Ölçümlerle Elektrofizyolojik Ölçümlerin Ýliþkisi: Frontal Lob Ýþlevselliði Belma BEKÇÝ* Sirel KARAKAÞ** ÖZET Bu çalýþmanýn amacý, bir biliþsel paradigma altýnda elde edilen olay-iliþkili

Detaylı

41 KLÝNÝK ÇALIÞMA Okul Yaþ Grubu Çocuklarýn Hastane Ve Hastalýðý Ýle Ýlgili Bilgilendirme Durumlarýnýn Endiþe Kaynaklarý Ýle Etkileþimi The Interaction Between The Informing Situation Of The School Age

Detaylı

Klor Gazý Solutulan Ratlarýn Beyin Ve Kalp Dokusunda Oluþan Hasarýn Ýncelenmesi ve N-Asetilsistein in Etkinliði

Klor Gazý Solutulan Ratlarýn Beyin Ve Kalp Dokusunda Oluþan Hasarýn Ýncelenmesi ve N-Asetilsistein in Etkinliði ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Klor Gazý Solutulan Ratlarýn Beyin Ve Kalp Dokusunda Oluþan Hasarýn Ýncelenmesi ve N-Asetilsistein in Etkinliði Evaluation of the Sustained Damage in Brain and Heart Tissues

Detaylı

Araştırma. Ayşe Pınar ERÇETİN 1, Safiye AKTAŞ 1, Özden PİŞKİN 2, Mehmet Ali ÖZCAN 2

Araştırma. Ayşe Pınar ERÇETİN 1, Safiye AKTAŞ 1, Özden PİŞKİN 2, Mehmet Ali ÖZCAN 2 137 Araştırma Multipl Miyelomda Galektin-1 Ekspresyonunun Düzenleyici T Hücreler ve Otolog Kemik İliği Transplantasyonu ile İlişkisi GALECTIN-1 EXPRESSION IN MULTIPLE MYELOMA IN RELATION WITH T REGULATORY

Detaylı

DERLEME REVIEW Ruh Saðlýðýnýn Ýyileþtirilmesinde Destek Bir Tedavi Yaklaþýmý: Hayvan Destekli Tedavi Sibel CEVÝZCÝ, Doç. Dr. Ethem ERGÝNÖZ, Prof. Dr. Zuhal BALTAÞ Ýstanbul Üniversitesi, Cerrahpaþa Týp

Detaylı

JOURNAL OF OBSTETRICS and GYNECOLOGY CÝLT : 4 SAYI : 1 YIL: 2005 VOLUME:4 NUMBER:1 YEAR:2005 EDÝTÖR

JOURNAL OF OBSTETRICS and GYNECOLOGY CÝLT : 4 SAYI : 1 YIL: 2005 VOLUME:4 NUMBER:1 YEAR:2005 EDÝTÖR KADIN DOÐUM DERGÝSÝ 2 0 0 2 JOURNAL OF OBSTETRICS and GYNECOLOGY dergisi CÝLT : 4 SAYI : 1 YIL: 2005 VOLUME:4 NUMBER:1 YEAR:2005 EDÝTÖR Doç.Dr.Ferit SARAÇOÐLU editor@kadindogumdergisi.com EDÝTÖRLER KURULU

Detaylı

Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2003; 46: 224-241 Derleme Günümüzde D vitamini yetersizliði ve nütrisyonel rikets* Þükrü Hatun 1, Abdullah Bereket 2, Ali Süha Çalýkoðlu 3, Behzat Özkan 4 Kocaeli

Detaylı

Kas Ýskelet Sistemi Hastalýklarýnda Nükleer Týp Yöntemleri

Kas Ýskelet Sistemi Hastalýklarýnda Nükleer Týp Yöntemleri Kas Ýskelet Sistemi Hastalýklarýnda Nükleer Týp Yöntemleri Özgür Ömür,* Ceren Kapulu,** Ömer Uður*** Giriþ Eski yýllarla karþýlaþtýrýldýðýnda kas-iskelet sistemi hastalýklarýnýn tedavisinde klinisyenin

Detaylı

Erken çocukluk geliþiminin desteklenmesi-i: Beslenme

Erken çocukluk geliþiminin desteklenmesi-i: Beslenme Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2005; 48: 179-195 Derleme Erken çocukluk geliþiminin desteklenmesi-i: Beslenme Elif N. Özmert 1: Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi Pediatri Profesörü SUMMARY: Özmert

Detaylı

Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Dergisi. Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr

Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Dergisi. Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr Türk HPB Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Dergisi Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr Ýstanbul Medikal Yayýncýlýk SÜRELÝ YAYINLAR dizisi Türk HPB Dergisi Editör: Prof. Dr.

Detaylı