S r Oositlerinin n Vitro Maturasyonunda Kullan lan Vasat Katk lar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "S r Oositlerinin n Vitro Maturasyonunda Kullan lan Vasat Katk lar"

Transkript

1 Bülent POLAT 1 M. R fat SALMANO LU 2 S r Oositlerinin n Vitro Maturasyonunda Kullan lan Vasat Katk lar Özet Bu makalede s r oositlerinin in vitro maturasyonunda kullan lan vasat katk lar hakk nda bilgi verilmesi amaçlanm flt r. n vitro ortamda tek bafl na vasat kullan m, oositlerin maturasyonu ve daha sonraki geliflimleri aç s ndan yetersiz kalmaktad r. Bu nedenle vasata çeflitli serumlar, hormonlar, büyüme faktörleri, hücreler, folliküler s v ve di er katk maddeleri kat lmaktad r. Ancak elde edilen veriler de iflkenlik göstermektedir. Sonuç olarak, bu amaçla kullan lan vasat katk maddeleri üzerine yap lan çal flmalar n güncelli ini korudu u ve bu konuda daha fazla çal fl lmas gerekti i kan s na var lm flt r. Anahtar sözcükler: Katk maddeleri, maturasyon, s r oositi Media Supplements used for In Vitro Maturation of Cattle Oocytes Summary A review of current state of knowledge of media supplements used for in vitro maturation of cattle oocytes is presented. Results obtained by solely use of in vitro maturation media are usually unsatisfactory. For that reason, different sera, hormones, growth factors, cells, follicular fluids and some other supplements are added to in vitro maturation media. However, results have been inconsistent. In conclusion, success of different in vitro maturation media supplements is a current area of investigation and more studies are needed. Key words: Cattle oocyte, maturation, supplement G R fi Antral folliküllerden toplanan memeli oositleri, in vitro vasatlarda mayotik maturasyonu tamamlayabilmektedirler. n vivo ortamda mature olan oositlere göre in vitro mature edilen s r oositlerinin sonraki geliflimleri oldukça düflüktür. Bunun nedeni ise vasatlar n oositler için optimal koflullar tam olarak sa layamamas d r. n vivo flartlar, in vitro ortamda taklit etmek olanaks z olmas na karfl n, maturasyon medyumuna çeflitli serumlar, hormonlar, büyüme faktörleri, hücreler, folliküler s v ve di er katk maddeleri eklenerek oositlerin geliflme yetenekleri art r labilmektedir (2, 18). S r Oositlerinin Maturasyonu Maturasyon, fertilizasyondan önce diploid (2n) kromozom say s na sahip oositlerin mayoz bölünme sonucu kromozom say lar n n haploide (n) indirgenmesi ve bu bölünmeyle birlikte seyreden bir organel yap lanmas sonucu fertilizasyon yetene inin kazan lmas olarak aç klanmaktad r 1 Arafl.Gör., Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Do um ve Jinekoloji Anabilim Dal 2 Prof. Dr., Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Do um ve Jinekoloji Anabilim Dal 36 Cilt: 76 Say : 3-4 Y l: 2005

2 (20). Oositlerin maturasyonu iki aflamada gerçekleflmektedir. Nükleer maturasyonda germinal vezikül y rt lmas (GVBD), kromozomlar n yo unlaflmas, i ipli i oluflumu, ilk kutup hücresinin at l - m yla homolog kromozomlar n ayr m olaylar n içerir ve metafaz II (M II) aflamas nda durur (17). Nükleer maturasyon hormona ba l bir dönemdir, çünkü bu dönemin bafllamas için LH'n n uyar c, devam içinse steroidlerin mayozisi destekleyici etkisine gereksinim vard r. S r oositlerinin nükleer maturasyonu ortalama 24 saatte tamamlanmaktad r (3). Oosit maturasyonunda fertilizasyonu ve erken embriyonik bölünmeyi desteklemek amac yla sitoplazmada da bir tak m de ifliklikler gerçekleflir. kinci aflama olan sitoplazmik maturasyonda, sitoplazma içerisinde yer alan çekirdek, çekirdekçik, mitokondri, ribozom, golgi kompleksi gibi organellerde yer de ifltirme, farkl fonksiyon kazanma, aktivasyon, say ca art fl ve farkl laflma gibi olaylar gözlenmektedir (17). S r Oositlerinin n Vitro Maturasyonunda Kullan lan Vasatlar Memeli oositlerinin in vitro maturasyonu (IVM) s ras nda kültür flartlar, IVM'yi ve sonraki embriyonik geliflimi etkilemektedir. S r oositlerinin IVM ve fertilizasyonunda kullan lan vasatlardan, Ham's F-10, Ham's F-12, Brister BMOC-3, Waymouth's MB 752/1, Dulbecco'nun B2, KRB (Krebs Medium) ve MEM (Minimum Essential Medium) vasatlar bir çok çal flmada baflar yla kullan lmas na ra men genellikle TCM-199 (Tissue Culture Medium) ve TALP (Tyrode's Albumine Lactate Pyruvate Medium) vasatlar kullan lmaktad r (7). S r Oositlerinin n Vitro Maturasyon Vasat nda Kullan lan Katk Maddeleri Serumlar Uzun bir süredir s r oositlerinin IVM çal flmalar nda bafll ca protein kayna olarak fötal buza- serumu (FCS), östrustaki s r serumu, k s rlaflt - r lm fl bo a serumu veya proöstrustaki s r serumu kullan lmaktad r. Serumlar n muhtemelen embriyo için gerekli olan çeflitli hormon, beslenme ve büyüme faktörlerini içerdikleri ve embriyoyu a r metal ve oksijenin olumsuz etkisinden korudu u düflünülmektedir (6). Östrustaki S r Serumu Östrustaki s r serumunda (ECS) (östradiol: 15 pg/ml) siklusunun di er aflamalar na (östradiol: 5 pg/ml) göre steroid/gonadotropin düzeyi daha yüksek oldu undan, IVM vasat na genellikle ECS kat lmaktad r. Ayn zamanda östradiolün en yüksek seviyede oldu u dönemde LH düzeyinde de art fl gözlenmifltir (6). Vasata kat lan ko-kültürler gözard edildi inde blastosist aflamas na ulaflan oosit say s, vasata östrustaki s r serumu kat ld - nda art fl göstermektedir (5). K s rlaflt r lm fl Bo a Serumu Oositlerin maturasyonunda etkili olmas ndan dolay IVM vasat na k s rlaflt r lm fl bo a serumu da ilave edilmektedir. K s rlaflt r lm fl bo a serumu eklenen vasatlarda erken embriyonik bölünme oran n n % 87,8 ve embriyo eldesinin % 17,6 oldu u bildirilmifltir (6). Proöstrustaki S r Serumu Proöstrustaki s r serumunun (PCS) yüksek düzeyde LH ve prolaktin içermesinden dolay östrustaki s r serumundan daha etkili olabilece i belirtilmektedir (24). S r oositlerinin IVM vasat - na % 20 oran nda proöstrustaki s r serumu (100 ºg/ml LH) ilave edilmesiyle fertilizasyon sonras elde edilen embriyo say s n n, serum eklenmeyen gruba göre önemli miktarda artt belirtilmifltir (25). Fötal Buza Serumu Fötal buza serumunun (FCS) kumulus hücresinin viabilitesini düzenlemek ve ilk mayotik bölünmenin tamamlanmas aç s ndan etkili oldu u belirtilmifltir (6). Ayr ca bu serum, embriyotrofik etki göstererek fertilize olan oositlerin morula ve blastocyst aflamas na ulaflan embriyo say s n da art rmaktad r (21). Fötal buza serumu (% 57-71), ECS'ye (% 34-52) göre daha yüksek fertilizasyon oran sa lamaktad r. Ancak polispermik fertilizasyon oranlar FCS'de (% 8-19), ECS'ye (% 2-3) göre oldukça yüksek görülmüfltür (15). Fetuin Serum bulunmayan vasatlarda oosit maturasyonu kendili inden olufltu u s rada flemotripsin erimesine karfl zona pellusida da (ZP) direnç olufl- Cilt: 76 Say : 3-4 Y l:

3 maktad r. Bu durum ZP sertleflmesi olarak adland r lmaktad r. Zona pellusida sertleflmesinin derecesine ba l olarak in vitro ortamda oositin fertilizasyonunda baflar s zl k flekillenmektedir. Bu nedenle fertilizasyon sonras normal embriyonun geliflimi için gerekli olan zona sertleflmesi erken dönemlerde gerçekleflti inde fertilizasyonu bask layabilmektedir. Fötal buza serumunun önemli glikoproteinlerden biri olan fetuin, oositlerin maturasyonu boyunca serumun bulunmad - vasatlarda zona sertleflmesinin engellenmesi amac yla kullan lmaktad r. Fetuin bu etkisini, oosit maturasyonu boyunca ZP2 proteininin ZP2f proteinine, proteolitik dönüflümünü engelleyerek gerçeklefltirmektedir. Fetuin, vasata 1 mg/ml kat ld nda zona erimesi için gereken süre 9,2 dk olup, M II aflamas na ulaflan oosit say s % 76'd r (14). S r Serum Albumini n vitro maturasyon vasat na eklenen s r serum albumini (BSA), kimyasal olarak saf elde edilememesinden dolay de iflken sonuçlar vermektedir. Kan serumuyla karfl laflt r ld nda BSA'n n IVM'de daha etkili oldu u görülmüfltür. Ancak BSA'n n düflük dozlar n n (% 1) kumulus oosit kompleksinin (COC) maturasyonu ve viabilitesi aç s ndan, FCS'nin yüksek dozlar (% 10-20) kadar etkili olmad bildirilmektedir (15). Hormonlar Follikül Uyar c Hormon Follikül uyar c hormon (FSH) reseptörleri kumulus ve granuloza hücrelerinde bulunmaktad r (6). Oosit maturasyonu üzerine FSH'n n düzenleyici etkisi kumulus hücrelerinin varl na ba l d r. Follikül uyar c hormonun GVBD'yi uyarmas da kumulus hücreleri arac l yla gerçeklefltirmektedir. Follikül uyar c hormon ve di er gonadotropinlerin oositi saran kumulus hücrelerinin genifllemesi üzerine etkili oldu u belirtilmektedir (11). S r oositlerinin IVM'sinde kullan lan FSH, büyüme hormonu (GH) taraf ndan harekete geçirilmektedir. n vitro maturasyon medyumuna FSH eklendi inde siklik AMP (camp) art fl n uyarmakta ve kumulus genifllemesi meydana gelmektedir. Düflük dozda FSH (0,15 ng/ml) kumulus genifllemesini uyarmakta iken, kumulus genifllemesi üzerindeki en büyük etkiyi 1,5 ya da 15 ng/ml dozlar nda göstermektedir. n vitro maturasyon vasat - na FSH (609/941) ve LH (642/987) ilave edildi inde elde edilen polar cisimcik formasyonunun ortalama % 65 oldu u belirtilmektedir. S r oositlerinin IVM vasat na FSH eklendi inde morula ve blastosist aflamas na ulaflan embriyo say s % 63 olarak bulunmufltur (2). Luteinlefltirici Hormon Luteinlefltirici hormon (LH) ooplazma içerisindeki Ca da l m n de ifltirirken, oosit kumulus kompleksinde mitokondriyal glikoz oksidasyonu ve glikolizisi art rmaktad r (13). S r oositlerinin IVM'sinde serum bulunmayan vasatlara s r kaynakl saflaflt r lm fl LH ilavesinin (ml'de 100 Cºg), maturasyonun tamamlanmas n etkilememesine ra men, fertilizasyon ve embriyonik geliflim üzerine etkili oldu u belirtilmifltir (4). S r oositlerinin IVM vasat nda LH, en yüksek etkiyi 1 Cºg/ml eklendi inde göstermektedir. Bu durum kumulus hücrelerinde FSH reseptörlerinin afl r miktarda bulunmas ndan veya LH reseptörlerinin az ya da hiç olmamas ndan kaynaklanmaktad r (2). n vitro maturasyonda LH eklenmesiyle elde edilen fertilizasyon oran (% 73,5) yüksek iken, TCM 199 vasat tek bafl na kullan ld nda elde edilen fertilizasyon oran (% 39,7) düflük bulunmufltur (25). Prolaktin Prolaktin, epitel hücrelerin yüzeyinin bozulmas ve follikül duvar n n uç k sm ndaki ba lay c dokular n ayr flmas n engellemektedir. Bu hormon ayr ca hcg ile uyar lan olgun folliküldeki plazminojen aktivitesini de inhibe etmektedir (23). Kültür vasat na 50 ng/ml s r prolaktini eklendi inde metafaz II ve telofaz I aflamas na ulaflan oosit say s artmaktad r ve/veya dejenere kromozomlu oositlerin say s nda düflüfl görülmektedir. S r oositlerinin IVM vasat na s r prolaktini ilave edildi inde çekirdek olgunlaflmas uyar lm flt r. Maturasyondan 24 saat sonra prolaktin eklenen gruptaki oositlerin % 87,3'ü metafaz II ve telofaz I aflamas na ulafl rken prolaktin eklenmeyen (kontrol) gruptaki oositlerin ancak % 65,1'i bu aflamalara ulaflabilmifltir (13). 38 Cilt: 76 Say : 3-4 Y l: 2005

4 Steroidler S r ve tavflan oositlerinin IVM vasat na progesteron ilave edilmesi nükleer maturasyonu uyarmaktad r. Progesteronu ba lay c antiserumlar nükleer maturasyon üzerine olumsuz etki göstermektedir (24). Bunun aksine Gliedt ve ark. (5) ilave edilen östradiolün s r oositlerinin kumulus genifllemesi üzerine olumsuz etkisi oldu unu ve IVF'yi izleyen dönemde blastosist formasyonunu azaltt n belirtmektedir. Vasata östradiol ilave edilerek mature edilen oositlerin kültürü sonucunda elde edilen blastosist say s n n az olmas - n n nedeni M II aflamas na geçen oositlerin az olmas ndan kaynaklanmaktad r. Domuz COC ve ç plak oositlerinde kromozom bozukluklar yla karfl laflma ihtimalinin daha yüksek oldu u belirtilmifltir. Ayn etkiler somatik hücrelerde de gözlenmifl ve maturasyon vasat na östradiol kat ld - nda Suriye hamster embriyolar nda, akci er fibroblastlar nda kromozom bozukluklar n n uyar ld belirlenmifltir. S r oositlerinin maturasyonunda yüksek miktarda östradiolün bulunmas eksen formasyonu, polar cisimci in at lmas ve çekirdek maturasyonu üzerinde de olumsuz etki göstermektedir (1). Beker ve ark. (1) taraf ndan yap lan çal flmada COC kültürüne 1ºg/ml östradiol ilave edildi inde (22 saat) çekirdek maturasyonunun belirtisi olarak kabul edilen metafaz II aflamas na ulaflan oositlerinin oran % 56,3 iken östradiol eklenmeyen (kontrol) grupta bu oran % 74 seviyelerindedir. Ayr ca çekirdek bozuklu u yüzdesi IVM vasat na östradiol kat lan grupta % 13,3 iken bu oran kontrol grubunda ise % 2,1'dir. Yirmi iki saat süren bir maturasyon evresinden sonra polar cisimci in at lma oran maturasyon medyumuna östradiol eklenen grupta % 68,6 iken bu oran kontrol grubunda % 74,7 olarak bulunmufltur. Büyüme Hormonu Serum bulunmayan vasatlara s r büyüme hormonu eklendi inde s r oositlerinin maturasyon oranlar, kumulus genifllemesi, erken embriyonik bölünme ve blastosist aflamas na ulaflan embriyo say s nda art fl gözlenmifltir. Nükleer maturasyonun h zlanmas n n sonucu olarak, büyüme hormonunun 16 saatlik kültürü sonucunda M II aflamas na ulaflan oosit say s nda art fl meydana gelmektedir. Ancak maturasyonun 24. saatinde ise kontrol grubu ile maturasyon vasat na büyüme hormonu eklenen grup aras nda M II'ye ulaflan oosit say s aç s ndan bir de ifliklik flekillenmemifltir. Ç plak oositlerin IVM vasat na büyüme hormonu ilave edildi inde ise GVBD'de art fl flekilenmemektedir. Bu nedenle büyüme hormonunun, maturasyon üzerindeki etkisini kumulus hücreleri arac l ile gerçeklefltirdi i düflünülmektedir (10). Büyüme faktörleri Serumdaki epidermal büyüme faktörü (EGF) miktar ortalama 2 ile 15 ng/ml aras ndad r. mmunofloresan çal flmalarda s r oositlerindeki EGF reseptörlerinin, kumulus ve küçük antral granuloza hücrelerinde bulundu u belirtilmektedir. Büyüme faktörleri kendilerine yüksek derecede duyarl olan reseptörlere ba lan rlar ve sitoplazmada bulunan ikincil reseptörlerin sinyallerini düzenlerler. Epidermal büyüme faktörü reseptörleri tirosin kinaz n aktivasyonu ile uyar l rlar (16). Epidermal büyüme faktörü, GVBD için gereken süreyi k salt r ve germinal vezikül y rt lmas gerçekleflen oosit say s nda art fla neden olur. Bu faktör, mayozu uyar c etkisini kumulus hücreleri sayesinde gerçeklefltirmektedir (12). Im ve Park (9) taraf ndan yap lan çal flmada s - r oositlerinin IVM'sinde kullan lan TCM 199 vasat nda elde edilen en yüksek maturasyon oran 30 ng/ml EGF eklendi inde (% 97) elde edilmifltir. Epidermal büyüme faktörü ilave edilmedi i durumda ise bu oran % 77 seviyesinde bulunmufltur. Vasata 30 ng/ml ya da 50 ng/ml EGF eklendi- inde ise in vitro ortamda oositlerin monospermik penetrasyon oran önemli derecede artm flt r. Katthleen ve Brackett' n (12) yapt çal flmada ise s r oositlerinin IVM vasat na 0, 1, 10, 100 ng/ml EGF uyguland nda IVM'den sonraki kumulus genifllemesi s ras yla %16,7; % 43,6; % 52 ve % 63 olarak bulunmufltur. S r Follikül S v s Folliküler s v da (bff), folliküler duvar n hücreleri taraf ndan sentezlenen steroid ve glikoprotein gibi birçok bileflimle, follikülün d fl ortamda karfl laflaca olumsuz koflullara karfl etkili olan Cilt: 76 Say : 3-4 Y l:

5 fizyolojik öneme sahip tampon maddeler bulunmaktad r. Follikül s v s kumulus genifllemesi, çekirdek olgunlaflmas, fertilizasyon ve embriyonik geliflme üzerinde etkilidir. Folliküler s v, bir yandan mayozu durdururken di er taraftan oosit maturasyonun tamamlanmas n sa lamaktad r. S r folliküler s v s, oosit maturasyon inhibitörü (OMI) olarak adland r lan bir içeri e sahiptir. Bu s v daki unsurlar n, s r oositlerinin mayoz aflamas nda bekletilmesinden sorumlu oldu una inan lmaktad r. Bunun yan nda folliküler faktörlerin, sitoplazmik maturasyonun tamamlanmas nda etkili oldu u da bildirilmektedir (6, 19). Kumulus genifllemesi en fazla, LH dalgas ndan 20 saat sonra al nan folliküler s v n n vasata % 40 oran nda eklenmesiyle elde edilmifltir. S f r nc saatte al nan folliküler s v da mayotik inhibitörler, 20. saatte al nan folliküler s v da ise mayotik uyar c - lar bulunmaktad r. Ayr ca 20. saatte al nan folliküler s v n n, 0. saatte al nan folliküler s v ya göre östradiol seviyesinin düflük bulunmas da önemli bir etkendir (18). Hücrelerin Etkisi Kumulus/Granuloza Hücreleri Preovulatör follikül milyonlarca somatik hücrenin birleflmesi sonucu meydana gelen bir yap - d r. Kumulus hücreleri, oositlerin membran yla bitifliktir ve oosit sitoplazmalar yla yak ndan iliflkilidir (6). Kumulus hücrelerinin glikozdan piruvat sentezledi i ve bu sayede beslenme üzerine etkili oldu u, piruvat bulunmamas durumunda vasata glikoz ilavesinin etkili olmad belirtilmektedir (26). Oositlerin IVM vasatlar nda katk maddesi olarak ml'de 3-5 milyon granuloza/kumulus hücreleri kullan lmaktad r (6). Serum bulunan vasatlara tek bafl na granuloza hücreleri eklendi inde fertilize olan oositlerin yüksek miktarda blastosist aflamas na ulaflt (FCS'de % 17; ECS'de % 16) bildirilmektedir. Bu sonuçlar in vitro mature edilen oositlerin; in vitro fertilizasyonu ve blastosist aflamas na kadar geliflimi için en önemli faktörün granuloza hücrelerinin oldu unu göstermifltir (4). Teka Hücreleri Teka hücreleri en büyük androjen kayna olarak bilinmektedir. Bu hücreler granuloza hücreleri taraf ndan östrojen biyosentezi için gerekli bir substratd r. Teka hücreleri ayn zamanda TGF- ± ve TGF- gibi büyüme faktörlerinin sal n m ve olgun s r ovaryumundaki geliflen folliküllerinin düzenlenmesinde de önemli bir rol oynamaktad r. n vitro maturasyon vasat na teka hücresi eklendi inde (% 44,1), granuloza hücresi eklenen (% 35,9) vasatlara göre blastosist geliflimi daha yüksek bulunmufltur (6). Di er katk maddeleri Midkine (MK), s r folliküler s v s nda bol miktarda bulunan büyüme faktörlerinin en yenilerinden biridir. S r folliküler s v s nda MK (125 ng/ml) ve pleotropin (PTN) (400 ng/ml) yüksek düzeyde bulunmaktad r. Midkine ve PTN'nin % 50'sini aminoasitler ve sistein kal nt lar içermektedir. Bu nedenle bu faktörler memeli oositlerinde büyüme ve farkl laflmada önemli rol oynamaktad r. Midkine; gonadotropinlerin kontrolünde, granuloza hücreleri taraf ndan üretilir ve folliküler geliflme üzerinde etkin bir rol oynamaktad r (8). Midkine özellikle oositlerin sitoplazmik maturasyonunu art rmaktad r (18). Pokeweed (PWM), phytohemaglutinin (PHA) s r oositlerinin IVM'si ve implantasyon öncesi embriyo geliflimini art rmak amac yla kültür mitojenleri olarak kullan lmaktad r. S r oositlerinin IVM vasat na kat lan PWM erken embriyonik bölünme oran ve morula-blastosist aflamas na ulaflan embriyo say s üzerinde olumsuz etki göstermektedir. Pokeweed ayn zamanda embriyo geliflim yetene inde de olumsuz etkilere yol açmaktad r. Maturasyon vasatlar na PHA ilave edildi inde oosit maturasyonu ve embriyonik geliflim aç s ndan PWM'den daha iyi sonuçlar al nm flt r (22). Sitokinler, peptid ya da glikoprotein yap s ndaki küçük yap lard r. Annenin immunolojik olarak haz rlanmas na veya fertilizasyon ve erken gebelik dönemindeki endokrinolojik olaylar n flekillenmesinde rol oynayan sitokinler, muhtemelen oositlerden köken al rlar. mmun sistem makrofajlar, monositleri, T lenfositleri ve B lenfosit hücrelerini içermektedir. Interleukin-I (IL-I) 17 kilodalton a rl nda bir polipeptid olup granuloza ve teka hücrelerinin etkisiyle follikül geliflimin- 40 Cilt: 76 Say : 3-4 Y l: 2005

6 de önemli bir rol oynamaktad r. Sitokinlerin follikül geliflimi üzerindeki etkisi hakk nda bilgi s n rl d r. Ancak insan rekombinant IL-I 'n n geliflen follikülün maturasyon ve farkl laflmas üzerinde etkili oldu u belirtilmektedir. Oosit at l m n takiben ovaryumdaki follikül y rt lmas, tipik yang mekanizmas olarak de erlendirilmektedir. Bu reaksiyon monosit ve makrofajlar taraf ndan üretilen IL-I taraf ndan gerçeklefltirilmektedir. Interleukin-I granuloza-luteal geçiflte potansiyel düzenleyici bir rol oynar. Bu durum korpus luteumun oluflumunu sa lamaktad r (6). Kaynaklar 1. BEKER, A.R.C.L., COLENBRANDER, B., BEVERS, M.M. (2002). Effect of 17 -estradiol on the in vitro maturation of bovine oocytes. Theriogenology, 58: CHOI, Y.H., CARNEVALE, E.M., SEIDEL, G.E., SQUIRES, E.L. (2001). Effects of gonadotropins on bovine oocytes matured in TCM-199. Theriogenology, 56: CUPPS, P.T. (1991). Reproduction in Domestical Animal. Ed.: Cupps P.T., Fourth edition, Academic Press Inc., Oxford, UK. 4. FUKUI, Y., ONO, H. (1989). Effects of sera, hormones and granulosa cells added to culture medium for in-vitro maturation, fertilization, cleavage and development of bovine oocyte. J. Reprod. Fert., 86: GLIELDT, D.W., ROSENKRANS, C.F., RO RE, J.R., MUN- YON, A.L., PIERSON, J.N., MILLER, G.F., RAKES, J.M. (1996). Effect of media, serum, oviductal cells and hormones during maturation on bovine embryo development in vitro. J. Dairy. Sci., 79: GORDON, I., (1994). Oocyte Recovery and Maturation. In: Laborotory Production of Cattle embryos. Ed.: GORDON, I., ,4 th Ed. Cab International, Dublin. 7. GREVE, T., MAD SON, V. (1991). In vitro fertilization in cattle. A review. Reprod. Nutr. Dev., 31: IKEDA, S., ICHIERA-TANAKA, K., AZUMA, T., MURAMAT- SU, T., YAMADA, M. (2000). Effects of midkine during in vitro maturation of bovine oocytes on subsequent developmental competence. Biol. Reprod., 63: IM, K.S., PARK, K.W. (1995). Effect of epidermal growth factor on maturation fertilization and development of bovine follicular oocytes. Theriogenology, 44: IZADYAR, F., COLENBRANDER, B., BEVERS, M.M. (1996). In vitro maturation of bovine oocytes in the presence of growth hormone accelerates nuclear maturation and promotes subsequent embryonic development. Mol. Reprod. Dev., 45: IZADYAR, F., ZE NSTRA, E., BEVERS, M.M. (1998). Follicle stumilating hormone and growth hormone act differently on nuclear maturation while both enhance developmental competence of in vitro matured bovine oocytes. Mol. Reprod. Dev., 51: KATTHLEEN, M.H., BRACKETT, B.G. (1993). Bovine blastocyst development after in vitro maturation in a defined medium with epidermal growth factor and low concentrations of gonadotropins. Biol.Reprod., 48: KUZM NA, T.I., LEBEDEVA, I.Y., TORNER, H., ALM, H., DE- N SENKO, V.Y. (1999). Effect of prolactin on intracellular stored calcium in the course of bovine oocyte maturation in vitro. Theriogenology, 51: LAND M, F.C., BOYAZOGLU, S.E.A., CARVALHO, L.R., CHO, Y.H., SQU RES, E.L., SE DEL., G.E. (2002). Effect of fetuin on zona pellucida hardening fertilization and embryo development in cattle. Anim. Reprod. Sci., 71: LE BFR ED-RUTRELGE, M.L., CR TSER, E.S., F RST, N.L. (1986). Effects of fetal calf serum and bovine serum albumin on in vitro maturation and fertilization of bovine and hamster cumulus-oocytes complexes. Biol. Reprod., 35: LONERGAN, P., CAROLAN, C., VAN LANGENDONCKT, A., DONNAY, I., KHATT R, H., MERM LLOD, P. (1996). Role of epidermal growth factor in bovine oocyte maturation and preimplantation embryo development in vitro. Biol. Reprod., 54: MAYES, M. (2002) / eriflim tarihi: 20,02, ROMERO, A., SE DEL, G.E. (1996). Effect of follicular fluid during in vitro maturation of bovine oocytes on in vitro fertilization and embryonic development. Biol. Reprod., 55: S RARD, M.A., F RST N.L. (1988). In vitro inhibition of oocyte nuclear maturation in the bovine. Biol. Reprod., 39: XU, K.P., GREVE, T., SM TH, S., HYTTEL, P. (1986). Chronological changes of bovine follicular oocyte maturation in vitro. Acta Vet. Scand., 27: VAN LANGENDONCKT, A., DONNAY, I., SCHUURB ERS, N., AUQU ER, P., CAROLAN, C., MAS P, A., DESSY, F. (1997). Effect of supplementation with fetal calf serum on development of bovine embryos in synthetic oviduct fluid medium. J. Reprod. Fertil., 109: WANG, S., PANTER, K.E., EVANS, R.C., BUNCH, T.D. (2001). The effect of pokeweed mitogen (PWM) and phytohemaglutinin (PHA) on bovine oocyte maturation and embryo development in vitro. Anim. Reprod. Sci., 67: YOSH MURA, Y., NAKAMURA, Y., YAMADA, H., ANDO, M., UBUKATA, Y., ODA, T., SUZUK, M. (1991). Possible contribution of prolactin in the process of ovulation and oocyte maturation. Horm. Res., 35 (suppl 1): YOUN S, A., BRACKETT, B.G., FAYRER-HOSKEN, R.A. (1989). Influence of serum and hormones on bovine oocyte maturation and fertilization in vitro. Gamete Res., 31: ZUELKE, K.A., BRACKETT, B.G. (1990). Luteinizing hormone-enhanced in vitro maturation of bovine oocytes with and without protein supplementation. Biol. Reprod., 43: ZUELKE, K.A., BRACKETT, B.G. (1992). Effects of luteinizing hormone on glucose metabolism in cumulusenclosed bovine oocytes matured in vitro. Endocrinol., 131 (6): Cilt: 76 Say : 3-4 Y l:

Sığır oositlerinin in vitro maturasyonuna follikül uyarıcı hormon ve insan menopozal gonadotropininin etkisi*

Sığır oositlerinin in vitro maturasyonuna follikül uyarıcı hormon ve insan menopozal gonadotropininin etkisi* Ankara Üniv Vet Fak Derg, 53, 25-29, 2006 Sığır oositlerinin in vitro maturasyonuna follikül uyarıcı hormon ve insan menopozal gonadotropininin etkisi* Hasan Ceyhun MACUN 1, Mustafa KAYMAZ 2 1 Kırıkkale

Detaylı

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi Türk Tarım Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 3(7): 510-514, 2015 Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi www.agrifoodscience.com Türk Bilim ve Teknolojisi Folikül Büyüklüğü ve Folikül Uyarıcı Hormon

Detaylı

Prof Dr Bülent GÜLEKLİ Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Reprodüktif Endokrinoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi

Prof Dr Bülent GÜLEKLİ Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Reprodüktif Endokrinoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Üreme Tıbbı Derneği ve TJOD Ankara Şubesi Ortak Eğitim Toplantısı HER YÖNÜYLE PCOS 24 Şubat 2013 Prof Dr Bülent GÜLEKLİ Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Reprodüktif

Detaylı

Kedi Oositlerinin n Vitro Olgunlaflt r lmas Üzerine Gonadotropinlerin Etkisi

Kedi Oositlerinin n Vitro Olgunlaflt r lmas Üzerine Gonadotropinlerin Etkisi Turk J Vet Anim Sci 26 (2002) 1315-1320 TÜB TAK Kedi Oositlerinin n Vitro Olgunlaflt r lmas Üzerine Gonadotropinlerin Etkisi Araflt rma Makalesi Mithat EVECEN, Alper BARAN stanbul Üniversitesi, Veteriner

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARKLI BÜYÜKLÜKTEKİ SIĞIR OOSİTLERİNİN MATURASYON VE FERTİLİZASYONU ÜZERİNE İNSÜLİN BENZERİ BÜYÜME FAKTÖRÜ-1 (IGF-1) VE EPİDERMAL BÜYÜME

Detaylı

Mayoz ve Eşeyli Üreme Biyoloji Ders Notları

Mayoz ve Eşeyli Üreme Biyoloji Ders Notları A. Mayoz Bölünme Mayoz ve Eşeyli Üreme Biyoloji Ders Notları Eşeyli üremenin temelidir. Eşey ana hücrelerinden (2n), eşey hücrelerini (n) oluşturan özelleşmiş bölünme şeklidir. Mayoz I ve II olarak birbirini

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

In vitro Embryo Production and Transfer in Cattle. Numan AKYOL* Sedat Hamdi KIZIL* Tahir KARAŞAHİN*

In vitro Embryo Production and Transfer in Cattle. Numan AKYOL* Sedat Hamdi KIZIL* Tahir KARAŞAHİN* Lalahan İN VİTRO Hay. SIĞIR Araşt. EMBRİYOSU Enst. Derg. ÜRETİM 2007, 47 VE (1) TRANSFERİ 1-8 İN VİTRO SIĞIR EMBRİYOSU ÜRETİM VE TRANSFERİ In vitro Embryo Production and Transfer in Cattle Numan AKYOL*

Detaylı

Farklı büyüklüklerdeki sığır oositlerinin maturasyonu üzerine insülin benzeri büyüme faktörü- 1 in (IGF-1) etkisi*

Farklı büyüklüklerdeki sığır oositlerinin maturasyonu üzerine insülin benzeri büyüme faktörü- 1 in (IGF-1) etkisi* Farklı büyüklüklerdeki sığır oositlerinin maturasyonu üzerine insülin benzeri büyüme faktörü- 1 in (IGF-1) etkisi* Duygu Burcu TOPUZOĞLU** Öz: Bu çalışmanın amacı farklı büyüklüklerdeki oositlerin maturasyonu

Detaylı

içerisinde (%0,4 BSA+10µg/ml FSH + 10µg/ml LH), gaz karışımı (%5 O 2,%5 CO 2

içerisinde (%0,4 BSA+10µg/ml FSH + 10µg/ml LH), gaz karışımı (%5 O 2,%5 CO 2 KEDİ OOSİTLERİNİN İN VİTRO FERTİLİZASYONU Mithat EVECEN*, B. Evrim ŞAHİN*, Alper BARAN*,Kemal AK*, İ.Kamuran İLERİ* Özet: Çalışmada in vitro olgunlaştırılmış kedi oositlerinin in vitro fertilize olabilme

Detaylı

Sema BİRLER** Serhat PABUÇÇUOĞLU** Serhat ALKAN** Kemal AK** Mithat EVECEN** İ. Kamuran İLERİ**

Sema BİRLER** Serhat PABUÇÇUOĞLU** Serhat ALKAN** Kemal AK** Mithat EVECEN** İ. Kamuran İLERİ** İstanbul Üniv. Veı. Fak. Derg. 29(1), 157-165.2003 J. Fac. Vet. Med. Univ. İstanbul 29(1), 157-165,2003 KOYUN EMBRİYOLARININ İN VİTRO ÜRETİLMESİ ÜZERİNE OLGUNLAŞMA VE FERTİLİZASYON MEDYUMLARINA YAPILAN

Detaylı

FERTİLİZASYON-Döllenme

FERTİLİZASYON-Döllenme FERTİLİZASYON-Döllenme Tanım Spermatozoon ile Oosit II nin birleşerek yeni bir canlı olan ZİGOT u şekillendirmesi Ovulasyonla yumurta yoluna atılan Oosit korona radiata hücreleri ile sarılıdır. - Oosit

Detaylı

BİYOTEKNOLOJİ NEDİR? Canlılar aracılığı ile ürün ve hizmet üretmektir

BİYOTEKNOLOJİ NEDİR? Canlılar aracılığı ile ürün ve hizmet üretmektir BİYOTEKNOLOJİ NEDİR? Canlılar aracılığı ile ürün ve hizmet üretmektir Reprodüktif Biyoteknolojinin Amacı Canlılarda in vivo ve in vitro koşullarda gen kaynaklarının uzun süreli korunması ve daha fazla

Detaylı

DİŞİ EŞEY HÜCRELERİNİN GELİŞMESİ OLGUNLAŞMASI. Doç. Dr. A. Gürol BAYRAKTAROĞLU

DİŞİ EŞEY HÜCRELERİNİN GELİŞMESİ OLGUNLAŞMASI. Doç. Dr. A. Gürol BAYRAKTAROĞLU DİŞİ EŞEY HÜCRELERİNİN GELİŞMESİ OLGUNLAŞMASI Doç. Dr. A. Gürol BAYRAKTAROĞLU OVOGENEZİS Dişi eşey hücresinin gelişip olgunlaşmasına ovogenezis denir. Spermatogenezisteki gibi çoğalma, büyüme ve olgunlaşma

Detaylı

İLK TRİMESTERDE PROGESTERON. Dr. Tuncay Nas Gazi Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim

İLK TRİMESTERDE PROGESTERON. Dr. Tuncay Nas Gazi Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim İLK TRİMESTERDE PROGESTERON Dr. Tuncay Nas Gazi Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Progesteron Gebeliğin oluşumu ve devamında çok önemli bir hormondur Progestinler Progesteron (Progestan

Detaylı

Bo a Spermatozoonlar nda in vitro Kapasitasyon ve Fertilizasyon*

Bo a Spermatozoonlar nda in vitro Kapasitasyon ve Fertilizasyon* Turk J Vet Anim Sci 25 (2001) 349-358 TÜB TAK Bo a Spermatozoonlar nda in vitro Kapasitasyon ve Fertilizasyon* Necmettin TEK N, Ali DAfiKIN, Ergun AKÇAY Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Dölerme

Detaylı

T.C. ADNAN MENDERES ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE AYDIN

T.C. ADNAN MENDERES ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE AYDIN T.C. ADNAN MENDERES ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE AYDIN Veteriner Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Vet. Hek. Ziver ÜSTÜN tarafından hazırlanan Sıcak

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6)

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6) over kanseri taramas ndaki yetersizli ini göstermektedir. (1) Transvaginal ultrasonografinin sensitivitesinin iyi olmas na ra men spesifitesinin yeterli olmamas kullan m n k s tlamaktad r. Son yay nlarda

Detaylı

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g)

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) Sürtünmesiz piston H (g) He Yukar daki üç özdefl elastik balon ayn koflullarda bulunmaktad r. Balonlar n hacimleri eflit oldu una göre;. Gazlar n özkütleleri. Gazlar

Detaylı

GENİTAL SİKLUS Östrus Siklusu

GENİTAL SİKLUS Östrus Siklusu GENİTAL SİKLUS Östrus Siklusu Tanım Purbertiye ulaşan bir dişide hormonların kontrolü (hipotalamus, hipofiz ve ovaryum dan salınan) altında ovaryum ve uterusta meydana gelen değişiklikler Genital siklus

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Oosit Olgunlaşma Süreci ve Düzenleyici Faktörler

Oosit Olgunlaşma Süreci ve Düzenleyici Faktörler ARŞİV 2009; 18: 227 Oosit Olgunlaşma Süreci ve Düzenleyici Faktörler Arş.Gör.Dr. Yurdun KUYUCU Prof.Dr. Özgül TAP OOGENEZİS Gametogenezis, özelleşmiş üreme hücreleri olan gametlerin oluşum ve gelişme sürecidir.

Detaylı

AZALMI OVER REZERVL OLGULARDA OOS T KAL TES N ETK LEYEN FAKTÖRLER DR. GÜVENÇ KARLIKAYA

AZALMI OVER REZERVL OLGULARDA OOS T KAL TES N ETK LEYEN FAKTÖRLER DR. GÜVENÇ KARLIKAYA AZALMI OVER REZERVL OLGULARDA OOS T KAL TES N ETK LEYEN FAKTÖRLER DR. GÜVENÇ KARLIKAYA Age related follicle loss ACOG and ASRM. Age related fertility decline. Fertil Steril 2008 Tan mlama Over rezervi,

Detaylı

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR GUATR NED R? Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Tiroid bezi Guatr Tiroid

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. çindekiler

Detaylı

FOLİKÜLER SIVI GDF9 VE BMP15 DÜZEYLERİNİN OOSİT VE EMBRYO KALİTESİNE ETKİSİ

FOLİKÜLER SIVI GDF9 VE BMP15 DÜZEYLERİNİN OOSİT VE EMBRYO KALİTESİNE ETKİSİ T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI FOLİKÜLER SIVI GDF9 VE BMP15 DÜZEYLERİNİN OOSİT VE EMBRYO KALİTESİNE ETKİSİ DR. FUNDA GÖDE UZMANLIK TEZİ İZMİR 2010

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNTRASTOPLAZMİK SPERM ENJEKSİYONU (İCSİ) YAPILAN SIĞIR OOSİTLERİNDE KALSİYUM İYONOF

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNTRASTOPLAZMİK SPERM ENJEKSİYONU (İCSİ) YAPILAN SIĞIR OOSİTLERİNDE KALSİYUM İYONOF TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNTRASTOPLAZMİK SPERM ENJEKSİYONU (İCSİ) YAPILAN SIĞIR OOSİTLERİNDE KALSİYUM İYONOFOR, 6-DİMETİLAMİNOPURİN ve ETANOLÜN EMBRYO GELİŞİMİNE

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Hücre zedelenmesi etkenleri. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015

Hücre zedelenmesi etkenleri. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 Hücre zedelenmesi etkenleri Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 Homeostaz Homeostaz = hücre içindeki denge Hücrenin aktif olarak hayatını sürdürebilmesi için homeostaz korunmalıdır Hücre zedelenirse ne olur? Hücre

Detaylı

İn vitro üretilmiş sığır blastosistlerinin çapı ve hücre sayısı arasındaki korelasyon

İn vitro üretilmiş sığır blastosistlerinin çapı ve hücre sayısı arasındaki korelasyon Lalahan Hay. Araşt. Enst. Derg. 2014, 55 (1) 1-6 Araştırma Makalesi / Research Article İn vitro üretilmiş sığır blastosistlerinin çapı ve hücre sayısı arasındaki korelasyon Uğur ŞEN Ahi Evran Üniversitesi

Detaylı

GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL

GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL Hasta Rehberi Say 7 GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL Orta kolayl kta okunabilir rehber Genç Yetiflkinlerde Büyüme Hormonu Eksikli i - Say 7 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMI. 16 ÜREME BÜYÜME GELİŞME Döllenme ve Aile Planlaması Soru Çözümü

10. SINIF KONU ANLATIMI. 16 ÜREME BÜYÜME GELİŞME Döllenme ve Aile Planlaması Soru Çözümü 10. SINIF KONU ANLATIMI 16 ÜREME BÜYÜME GELİŞME Döllenme ve Aile Planlaması Soru Çözümü DÖLLENME Dişi üreme sistemine giren sperm hücreleri yumurta hücresinin salgıladığı FERTİLİZİN sayesinde yumurta hücresini

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Tarifname BCL2 BASKILAMA İŞLEVİYLE ANTİ-KARSİNOJENİK ETKİ GÖSTERMEYE YÖNELİK BİR FORMÜLASYON

Tarifname BCL2 BASKILAMA İŞLEVİYLE ANTİ-KARSİNOJENİK ETKİ GÖSTERMEYE YÖNELİK BİR FORMÜLASYON 1 Tarifname BCL2 BASKILAMA İŞLEVİYLE ANTİ-KARSİNOJENİK ETKİ GÖSTERMEYE Teknik Alan YÖNELİK BİR FORMÜLASYON Buluş, bcl2 baskılama işleviyle anti-karsinojenik etki göstermeye yönelik oluşturulmuş bir formülasyon

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU Proje Başlığı Östrustaki Sığır Serumu ve Fetuin in Sığır Oositlerinin İn Vitro Maturasyonu Üzerine Etkileri Proje Yürütücüsünün İsmi Prof.

Detaylı

Süperovulasyon Protokolünde Kullan lan GnRH Agonistinin Oosit Olgunlu u ve Çap na Etkileri

Süperovulasyon Protokolünde Kullan lan GnRH Agonistinin Oosit Olgunlu u ve Çap na Etkileri Cerrahpafla T p Dergisi 2008; 39(2): 41-48 ISSN: 1300-5227 ARAfiTIRMA Süperovulasyon Protokolünde Kullan lan GnRH Agonistinin Oosit Olgunlu u ve Çap na Etkileri Murat Baflar 1, Mehmet Türker 1, Tülay rez

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

HÜCRE SĠNYAL OLAYLARI PROF. DR. FATMA SAVRAN OĞUZ

HÜCRE SĠNYAL OLAYLARI PROF. DR. FATMA SAVRAN OĞUZ HÜCRE SĠNYAL OLAYLARI PROF. DR. FATMA SAVRAN OĞUZ Çok hücreli organizmaların kompleks omurgalılara evrimi, hücreler birbirleriyle iletişim kuramasalardı mümkün olmazdı. Hücre-hücre Hücre-matriks etkileşimini

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

Giriş Fertilizasyon Pre-Embriyogenez

Giriş Fertilizasyon Pre-Embriyogenez Giriş Fertilizasyon Pre-Embriyogenez Prof.Dr. Alp Can Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı Embriyoloji (Gelişim Bilimi) [embriyo=cenin, logos=bilim] İnsanın gelişimindeki yapı-işlev ilişkisi Tanımsal (deskriptif

Detaylı

Reprodüktif Endokrinoloji. Prof. Dr. Mithat EVECEN

Reprodüktif Endokrinoloji. Prof. Dr. Mithat EVECEN Reprodüktif Endokrinoloji Prof. Dr. Mithat EVECEN HORMON Kelime: Yun. Uyarma, Canlandırma, Harekete geçirme. Tanım: Bir hücre ya da dokuda sentezlenen ve buralardan kan, lenf ve ya sinir yoluyla vücudun

Detaylı

Mitoz. - Mitozda 2 yavru hücre oluşur ve bunların genetik yapısı birbirinin ve ana hücrenin aynıdır.

Mitoz. - Mitozda 2 yavru hücre oluşur ve bunların genetik yapısı birbirinin ve ana hücrenin aynıdır. Mitoz - Mitozda 2 yavru hücre oluşur ve bunların genetik yapısı birbirinin ve ana hücrenin aynıdır. - 2n --- 4n (anafaz) ------2n - İdentik kardeş kromatidler ayrılarak yavru hücrelere giderler. - Somatik

Detaylı

YUMURTA TİPLERİ BÖLÜNME ŞEKİLLERİ İNVİTRO FERTİLİZASYON VE EMBRİYO NAKLİ. Doç. Dr. Alev Gürol BAYRAKTAROĞLU

YUMURTA TİPLERİ BÖLÜNME ŞEKİLLERİ İNVİTRO FERTİLİZASYON VE EMBRİYO NAKLİ. Doç. Dr. Alev Gürol BAYRAKTAROĞLU YUMURTA TİPLERİ BÖLÜNME ŞEKİLLERİ İNVİTRO FERTİLİZASYON VE EMBRİYO NAKLİ Doç. Dr. Alev Gürol BAYRAKTAROĞLU Yumurta tipleri : Çeşitli hayvan yumurtaları, taşıdıkları lecithus (vitellus) maddesinin azlığına

Detaylı

Endokrin Testler Cep K lavuzu

Endokrin Testler Cep K lavuzu Deomed Medikal Yay nc l k Endokrin Testler Cep K lavuzu Prof. Dr. fiazi mamo lu Prof. Dr. Canan Özyard mc Ersoy Uzm. Dr. Sinem K y c Uzm. Dr. Metin Güçlü Uzm. Dr. Özen Öz Gül Uzm. Dr. Soner Cander Uzm.

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

HÜCRE. Yrd.Doç.Dr. Mehtap ÖZÇELİK Fırat Üniversitesi

HÜCRE. Yrd.Doç.Dr. Mehtap ÖZÇELİK Fırat Üniversitesi HÜCRE Yrd.Doç.Dr. Mehtap ÖZÇELİK Fırat Üniversitesi Hücre Canlıların en küçük yapı taşıdır Bütün canlılar hücrelerden oluşur Canlılar tek hücreli ya da çok hücreli olabilir Bitki ve hayvan hücresi = çok

Detaylı

IVM NİN POTANSİYEL UYGULAMALARI

IVM NİN POTANSİYEL UYGULAMALARI Makalenin Orjinal Adı: In vitro maturation: a committee opinion Yazarlar/Enstitü: The Practice Committees of the American Society for Reproductive Medicine and the Society for Assisted Reproductive Technology,

Detaylı

Azospermi Nedir, Belirtileri Nedir, Nas l Tedavi Edilir?

Azospermi Nedir, Belirtileri Nedir, Nas l Tedavi Edilir? Azospermi Nedir, Belirtileri Nedir, Nas l Tedavi Edilir? Azospermi, al nan meni örne inde hiçbir sperm hücresinin bulunmamas d r. Azospermi sorunu iki ba l kta incelenmektedir; T kan kl a ba l olan ve

Detaylı

Almanya dan Bir Örnek WESER-EMS UNION

Almanya dan Bir Örnek WESER-EMS UNION Almanya dan Bir Örnek WESER-EMS UNION Prof.Dr. Selahattin Kumlu Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Antalya Faaliyet Onayı Alma Koşulları Hayvansal üretimin geliştirilmesine katkıda bulunacak

Detaylı

YAPISAL BÜYÜME ve ERGENL K GEC KMES

YAPISAL BÜYÜME ve ERGENL K GEC KMES Hasta Rehberi Say 10 YAPISAL BÜYÜME ve ERGENL K GEC KMES Orta kolayl kta okunabilir rehber Yap sal Büyüme ve Ergenlik Gecikmesi - Say 10 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7 İÇİNDEKİLER 1 Projenin Amacı... 1 2 Giriş... 1 3 Yöntem... 1 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6 5 Kaynakça... 7 FARKLI ORTAMLARDA HANGİ RENK IŞIĞIN DAHA FAZLA SOĞURULDUĞUNUN ARAŞTIRILMASI Projenin Amacı : Atmosfer

Detaylı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı Ürün bilgileri Alıcı Fare Miniklavye A: Gösterge B: Bağlantı düğmesi Kurulum C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı H: Pil yuvası I: Bağlantı

Detaylı

Mithat EVECEN* B. Evrim ŞAHİN* Alper BARAN* Kemal AK* İ. Kamuran İLERİ* In Vitro Fertilization of Cat Oocytes

Mithat EVECEN* B. Evrim ŞAHİN* Alper BARAN* Kemal AK* İ. Kamuran İLERİ* In Vitro Fertilization of Cat Oocytes İstanbul Öniv. Vet. Fak, Dcrg. 29(2), 253-258. 2003 J. Fac. Vet. Mcd. istanbul Univ. 29 (2), 253-258. 2003 KEDİ OOSİTLERİNİN İN VİTRO FERTİLİZASYONU Mithat EVECEN* B. Evrim ŞAHİN* Alper BARAN* Kemal AK*

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI 5.2 CEPHE PANEL Resim 5.16 Mineral yün cephe paneli 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL Is, su, ses yal t m ve yang n güvenli i özelliklerini bünyesinde bar nd ran mineral yün yal t

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Embriyolojiye Giriş ve Tarihçe. Prof.Dr.Murat AKKUŞ

Embriyolojiye Giriş ve Tarihçe. Prof.Dr.Murat AKKUŞ Embriyolojiye Giriş ve Tarihçe Prof.Dr.Murat AKKUŞ Embriyolojinin Tanımı Embriyoloji, tüm canlıların türe özgü şekillerini alıncaya kadar geçirdikleri gelişme evrelerini inceleyen bilim dalıdır Embriyoloji

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Doğada yaşayan canlıların tamamı hücrelerden oluşmuştur. Canlılardan bazıları tek bir

Doğada yaşayan canlıların tamamı hücrelerden oluşmuştur. Canlılardan bazıları tek bir CANLILIK HÜCREYLE BAŞLAR 1- Canlıların Ortak Özellikleri : Çevremizdeki varlıklar canlı ve cansız varlıklar olarak iki grupta toplanırlar. Cansız varlıklar katı, sıvı ve gaz halindeki maddelerden oluşur.

Detaylı

ÇOK HÜCRELİ ORGANİZMALARIN GELİŞİMİ

ÇOK HÜCRELİ ORGANİZMALARIN GELİŞİMİ ÇOK HÜCRELİ ORGANİZMALARIN GELİŞİMİ Seçici gen ifadesi embriyonun gelişmesini sağlayan 4 temel işlevi denetler: 1. Hücre çoğalması 2. Hücre farklılaşması 3. Hücre etkileşimleri 4. Hücre hareketi HÜCRE

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #13

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #13 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #13 1) Canlılarda özelliklerin genlerle kontrol edildiği ve her genin en az bir özellikten sorumlu olduğu bilindiğine göre, I. Diploid canlılarda her özellik için iki gen bulunması

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Büyüme Faktörlerinin Oosit ve Embriyo Geliflimi Üzerindeki Etkisi

Büyüme Faktörlerinin Oosit ve Embriyo Geliflimi Üzerindeki Etkisi Büyüme Faktörlerinin Oosit ve Embriyo Geliflimi Üzerindeki Etkisi Sibel BULGURCUO LU, Bilge ÖZSA T, Erkut ATTAR stanbul Üniversitesi, stanbul T p Fakültesi, Kad n Hastal klar ve Do um AD Reprodüktif Endokrimoloji

Detaylı

Doç. Dr. Cemal Niyazi SÖKMEN*

Doç. Dr. Cemal Niyazi SÖKMEN* Yeni Nükleer Reaktörler: Tasar m Kriterleri Doç. Dr. Cemal Niyazi SÖKMEN* Girifl: Nükleer reaktörler halen dünyadaki elektrik üretiminin %16-17 sini sa lamaktad rlar. 50 y l aflk n bir geçmifle sahip nükleer

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

Hasta Rehberi Say 6. KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber

Hasta Rehberi Say 6. KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber Hasta Rehberi Say 6 KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber Konjenital Adrenal Hiperplazi - Say 6 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Döküm, sıvı haldeki akıcı olan malzemelerin, üretilmek istenen parçanın biçiminde bir boşluğa sahip olan kalıplara dökülerek katılaştırıldığı bir üretim yöntemidir.

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

ENDOBUTTON CL ULTRA. Etkili Polyester örgülü sutür (#5 lead and #2 flipping) kullan lm flt r

ENDOBUTTON CL ULTRA. Etkili Polyester örgülü sutür (#5 lead and #2 flipping) kullan lm flt r ENDOBUTTON CL ULTRA Daha geliflmifl güç ve sa laml k sa layan ENDOBUTTON CL ULTRA sistemi en kuvvetli femoral tespiti sa lamaktad r. Anatomik veya geleneksel Ön Çapraz Ba rekonstrüksiyonlar için idealdir

Detaylı

Tarifname BÖBREKÜSTÜ BEZĠ YETMEZLĠĞĠNĠN TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK BĠR FORMÜLASYON

Tarifname BÖBREKÜSTÜ BEZĠ YETMEZLĠĞĠNĠN TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK BĠR FORMÜLASYON 1 Tarifname Teknik Alan BÖBREKÜSTÜ BEZĠ YETMEZLĠĞĠNĠN TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK BĠR FORMÜLASYON Buluş, böbreküstü bezi yetmezliğinin tedavisine yönelik oluşturulmuş bir formülasyon ile ilgilidir. Tekniğin Bilinen

Detaylı

S evresi: Organellerin iki katına çıkarılması devam ederken DNA sentezi olur.

S evresi: Organellerin iki katına çıkarılması devam ederken DNA sentezi olur. HÜCRE DÖNGÜSÜ İnterfaz: Bölünmeyen bir hücre interfaz durumundadır. Bu safhada replikasyon ve bölünme için hazırlık yapılır. Çekirdek belirgindir, bir yada daha fazla çekirdekçik ayırt edilebilir. Kromozomlar

Detaylı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünyada çavdar ve yulafın üretimi, buğday, pirinç, mısır ve arpa gibi diğer tahıl ürünlerine kıyasla son derece sınırlıdır. Yılda ortalama 14-15 milyon ton dolayında olan dünya

Detaylı

Seramik nedir? alfabesi 6

Seramik nedir? alfabesi 6 Seramik in alfabesi 6 Seramik nedir? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek s cakl kta piflirilmifl toprak demektir. Serami in tarihi, uygarl k tarihi kadar eskidir. lk serami in Milattan Önce 6000 y

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

Bitkilerde Çiçeğin Yapısı, Tozlaşma, Döllenme, Tohum ve Meyve Oluşumu

Bitkilerde Çiçeğin Yapısı, Tozlaşma, Döllenme, Tohum ve Meyve Oluşumu Bitkilerde Çiçeğin Yapısı, Tozlaşma, Döllenme, Tohum ve Meyve Oluşumu Çiçeğin Yapısı Tohumlu bitkilerin eşeyli üreme organı çiçektir. Açık tohumlu bitkilerin çiçeklerine kozalak adı verilir. Erkek kozalaklarda

Detaylı

ANT MÜLLER AN HORMON: OVER REZERV N GÖSTEREN YEN B R BEL RTEÇ

ANT MÜLLER AN HORMON: OVER REZERV N GÖSTEREN YEN B R BEL RTEÇ ANT MÜLLER AN HORMON: OVER REZERV N GÖSTEREN YEN B R BEL RTEÇ Antimüllerian Hormon (AMH), peptid yap s nda bir büyüme faktörü olup, Transforming Growth Faktör-B ailesinin bir üyesidir. Özellikle gonadlarda

Detaylı

HÜCRE BÖLÜNMESİ VE ÜREME. Mitoz Bölünme ve Eşeysiz Üreme 1

HÜCRE BÖLÜNMESİ VE ÜREME. Mitoz Bölünme ve Eşeysiz Üreme 1 HÜCRE BÖLÜNMESİ VE ÜREME Mitoz Bölünme ve Eşeysiz Üreme 1 Hücrenin bölünmeye başlamasından itibaren onu takip eden diğer hücre bölünmesine kadar geçen zaman aralığına hücre döngüsü denir. Hücreler belli

Detaylı

Şekil 1. Mitoz bölünmenin profaz evresi.

Şekil 1. Mitoz bölünmenin profaz evresi. KONU 9. HÜCRE BÖLÜNMESİ MİTOZ BÖLÜNME Mitoz bölünme tek hücreli canlılardan, çok hücreli canlılara ve insana kadar birçok canlı grubu tarafından gerçekleştirilebilir. Mitoz bölünme sonunda bölünen hücrelerden

Detaylı

08.11.2008 VİTAMİN D VE İMMÜN SİSTEM VİTAMİN D

08.11.2008 VİTAMİN D VE İMMÜN SİSTEM VİTAMİN D VİTAMİN D VE İMMÜN SİSTEM VİTAMİN D Vitamin D ve İmmün Sistem İnsülin Sekresyonuna Etkisi Besinlerde D Vitamini Makaleler Vitamin D, normal bir kemik gelişimi ve kalsiyum-fosfor homeostazisi için elzem

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

ÜREME SİSTEMİNİN FİZYOLOJİSİ

ÜREME SİSTEMİNİN FİZYOLOJİSİ ÜREME SİSTEMİNİN FİZYOLOJİSİ OVUM VE SPERM Bireysel genetik özellikler her vücut hücresinde vardır Genetik özelliklerin nesilden nesile geçişi ovum ve spermium tarafından olur. Oogonia ve spermatogonia

Detaylı

ÜREME SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ

ÜREME SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ ÜREME SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ Kadın ve erkek üreme sistemi dölün üretilmesi amacı ile özelleşmiş özel organlardan oluşmaktadır. Bazı üreme organları cinsiyet hücrelerini üretir, diğerleri

Detaylı

İneklerde Kromozomal, Hormonal, Beslenme Sorunlarına ve Isı Stresine Bağlı Erken Embriyonik Ölümler

İneklerde Kromozomal, Hormonal, Beslenme Sorunlarına ve Isı Stresine Bağlı Erken Embriyonik Ölümler DERLEME Elektronik:ISSN: 1308-0679, Baskı ISSN: 1307-9972 http://www.dicle.edu.tr/fakulte/veteriner/dergi.htm İneklerde Kromozomal, Hormonal, Beslenme Sorunlarına ve Isı Stresine Bağlı Erken Embriyonik

Detaylı

15-797989.qxp 10/17/08 1:19 PM Page U1. IQ8Quad. Her ortam için do ru dedektör. IQ8Quad alg lama prensipleri. Yang n alg lama teknolojisi

15-797989.qxp 10/17/08 1:19 PM Page U1. IQ8Quad. Her ortam için do ru dedektör. IQ8Quad alg lama prensipleri. Yang n alg lama teknolojisi 15-797989.qxp 10/17/08 1:19 PM Page U1 IQ8Quad Her ortam için do ru dedektör IQ8Quad alg lama prensipleri Yang n alg lama teknolojisi 15-797989.qxp 10/17/08 1:19 PM Page 2 02 03 Do ru seçim Hiçbir yang

Detaylı

Hasta Rehberi Say 11. ÇO UL H POF Z HORMONU EKS KL Orta kolayl kta okunabilir rehber

Hasta Rehberi Say 11. ÇO UL H POF Z HORMONU EKS KL Orta kolayl kta okunabilir rehber Hasta Rehberi Say 11 ÇO UL H POF Z HORMONU EKS KL Orta kolayl kta okunabilir rehber Ço ul Hipofiz Hormonu Eksikli i - Say 11 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri

Detaylı