BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ."

Transkript

1 KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 22. GRUP NEFROLOJİ SĞLIK BKNLIĞI SĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BŞSİSTNLIK SINVI 04/11/2012 dı ve Soyadı :... T.C. Kimlik No :... LNLR SORU SYISI SINV SÜRESİ (DKİK) tama Yapılacak Görevin Niteliği DYLRIN DİKKTİNE! 1. Sınav saat da başlayacaktır. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika dolmadan dışarı çıkmayınız. 2. Sınav sırasında sözlük, hesap cetveli veya makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi elektronik iletişim araçlarını yanınızda bulundurmayınız. Bu araçları kullanmanız ve kopya çekmeye teşebbüs etmeniz hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır. 3. Başvuru şartlarını taşımadığınız hâlde sınava girmeniz, kopya çekmeniz, başka adayın sınav evrakını kullanmanız, geçerli kimlik belgenizi ve sınav giriş belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz sayılacaktır. 4. Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde ikili veya toplu kopya tespiti hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır. CEVP KÂĞIDI VE SORU KİTPÇIĞI İLE İLGİLİ ÇIKLMLR 1. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz ve cevap kâğıdınızı mürekkepli kalemle imzalayınız. 2. dınıza düzenlenmiş cevap kâğıdı üzerinde belirtilen sınav grubunuza veya branşınıza uygun soru kitapçığını almamış iseniz, bunu salon görevlilerine bildirerek uygun kitapçıkla değiştirilmesini sağlamakla yükümlüsünüz. Bu durumu salon görevlilerine bildirmediğiniz ya da geç bildirdiğinizde tüm sorumluluk size ait olacaktır. 3. Kitapçık türünüzü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Değerlendirme işlemleri cevap kâğıdındaki kodlamalara göre yapıldığından, eksik ya da hatalı kodlamalarda sorumluluk size ait olacaktır. 4. Cevap kâğıdı üzerinde kodlamalarınızı kurşun kalemle yapınız. 5. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve yeni cevabınızı kodlayınız. 6. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız. 7. Soru kitapçığınızın ön yüzündeki ilgili yerlere ad, soyad ve T.C. kimlik numaranızı yazınız. 8. Her sorunun beş seçeneğinden sadece biri doğrudur. Doğru seçeneği, cevap kâğıdınızın ilgili sütununa soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. Soru kitapçığı üzerinde yapılan cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır. 9. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmadan sadece doğru cevaplarınız üzerinden puanlama yapılacaktır. 10. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde dışarı çıkarmayınız. 11. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz. BŞLYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTPÇIĞINI ÇMYINIZ.

2 1. Sağlıklı erişkinlerde böbrek plazma akımının normal değeri aşağıdakilerden ) 100 ml/dk B) 300 ml/dk C) 600 ml/dk D) 1200 ml/dk E) 1500 ml/dk 6. Vazopressin salgılanması için en güçlü uyarı aşağıdakilerden ) Hipovolemi B) Hipoglisemi C) kut hipoksi D) njiotensin II E) Plazma ozmolalitesinde artış 2. İdrarda fizyolojik şartlarda saptanan proteinin asıl kaynağı neresidir? ) Β 2 mikroglobülin B) Plazma albümini C) İmmünglobülinler D) Plazma hafif zincirleri E) Tübüler doku proteinleri 7. şağıdaki kayıpların hangisinde hipovolemi gelişme olasılığı en düşüktür? ) Renal kayıplar B) Deri yoluyla kayıplar C) Solunum yoluyla kayıplar D) Gastrointestinal kayıplar E) Üçüncü boşluklara kayıplar 3. şağıdaki diüretiklerden hangisi etkisini Henle kulpunun çıkan kalın kolundaki Na-K- 2Cl kotransporter aktivitesini inhibe ederek gösterir? ) Mannitol B) Furosemid C) Hidroklorotiazid D) Spironolakton E) setazolamid 8. Serum sodyum konsantrasyonu 132 mmol/l, klorür konsantrasyonu 96 mmol/l, bikarbonat konsantrasyonu 12 meq/l, karbon dioksit basıncı 18 mm Hg ve ph 7.44 olan bir hastadaki asit-baz bozukluğu aşağıdaki nedenlerden hangisine bağlı olabilir? 4. şağıdakilerden hangisi serum kreatinin düzeyinin azalmasına yol açar? ) Uygunsuz DH sendromu B) rtmış kas kitlesi C) kut kas hasarı D) Sefalosporinler E) Simetidin 5. şağıdakilerden hangisi glomerüler hematüri ile uyumlu değildir? ) Proteinüri varlığı B) İdrarda kan pıhtısı varlığı C) Eritrosit silendirlerinin varlığı D) Dismorfik eritrositlerin varlığı E) Koyu kırmızı-kahverengi idrar rengi 2 ) Metil alkol intoksikasyonu B) Salisilat intoksikasyonu C) Diyabetik ketoasidoz D) Renal tubuler asidoz E) Kronik diyare 9. Furosemid kullanımına bağlı belirgin semptomatik hiponatremi gelişen bir hastada en uygun tedavi yaklaşımı aşağıdakilerden ) % 3 lük NaCl B) % 0.9 luk NaCl C) % 0.45 lik NaCl D) % 3 lük NaCl + Potasyum E) % 0.9 luk NaCl + Demeklosiklin

3 10. Şuur bulanıklığı ile başvuran hastanın yapılan tetkiklerinde plazma sodyum konsantrasyonu 118 mmol/l bulunuyor ve vital bulgular dahil fizik muayenede patolojik bir bulgu saptanmıyor. Hiponatreminin ayırıcı tanısı için bu hastadan aşağıdaki tetkiklerden hangisini istersiniz? ) Kan üre azotu B) Plazma glukozu C) İdrar ozmolalitesi D) Plazma ozmolalitesi E) İdrar sodyum konsantrasyonu 14. Bazal serum kreatinin düzeyi 1 mg/dl olan akut renal hasarlı 70 kg ağırlığındaki bir hastanın serum kreatinin düzeyi 2.1 mg/dl ve 12 saat boyunca saatlik idrar miktarı 25 ml bulunuyor. Bu hastanın RIFLE kategorisi aşağıdakilerden ) Risk B) Kayıp (loss) C) Hasar (injury) D) Yetmezlik (failure) E) Son dönem böbrek hastalığı 11. Nefrojenik diyabetes insipitusun tedavisinde aşağıdaki ajanlardan hangisi kullanılabilir? ) Tiazid B) Desmopressin C) Demeklosiklin D) Difenilhidantoin E) Tolvaptan 15. şağıdakilerden hangisi yaygın ödemli hastalarda ödemin dağılımını belirleyen faktörlerden birisidir? ) İnterstisyel hidrostatik basınç B) Kapiller içi hidrostatik basınç C) İnterstisyel onkotik basınç D) Kapiller içi onkotik basınç E) Kapiller geçirgenlik 12. şağıdakilerden hangisi hücre içinden dışına potasyum kaymasına neden olmaz? ) Egzersiz B) Hipertonisite C) İnsülin eksikliği D) Metabolikasidoz E) Beta2 adrenerjikagonistler 16. Nefrotik sendromda tromboembolik riskin değerlendirilmesinde en yararlı parametre aşağıdakilerden ) Fibrinojen düzeyi B) nti-trombin III düzeyi C) Serum albümin düzeyi D) Glomerüler filtrasyon hızı E) Histopatolojik lezyonun tipi 13. şağıdaki ilaçlardan hangisi distal nefronda Na, K-TPaz aktivitesini bloke ederek hiperpotasemiye yol açar? ) Spironolakton B) Siklosporin C) Heparin D) Süksinilkolin E) Triamteren 17. şağıdaki glomerüler hastalıkların hangisinde subepitelyal immün kompleks birikimleri görülür? ) C1q nefropati B) Membranöz nefropati C) Fokal segmental glomerüloskleroz D) Membranoproliferatif glomerülonefrit tip I E) Membranoproliferatif glomerülonefrit tip II 3

4 18. Primer membranöz nefropatide seçkin immünsüpresif tedavi seçeneği aşağıdakilerden ) Rituximab B) Prednizolon C) Prednizolon + siklosporin D) Prednizolon + siklofosfamid E) Prednizolon + mikofenolatmofetil 22. şağıdaki vaskülitik sendromların hangisinde glomerülonefrit görülme olasılığı en düşüktür? ) Mikroskobik polianjiitis B) Wegener granülomatozu C) Klasik poliarteritisnodoza D) Churg-Strauss sendromu E) Esansiyel kryoglobülinemik vaskülit 19. Fokal segmental glomerülosklerozun aşağıdaki histolojik tiplerinden hangisinde prognoz en kötüdür? ) Kollapsing varyant B) Tepe (tip) varyant C) Hücresel varyant D) Perihiler varyant E) Klasik FSGS 23. Nefropati saptanan tip 1 diyabetes mellituslu hastalara aşağıdaki durumların hangisinde böbrek biyopsisi yapılmasına gerek yoktur? ) Retinopati bulunmaması B) Nefritik idrar sedimenti varlığı C) Nefrotik düzeyin altında proteinüri D) Diyabet süresinin 5 yıldan kısa olması E) Belirgin proteinüri olmasızın hızlı böbrek işlev kaybı 20. kut poststreptokoksik glomerülonefritli hastalarda hipertansiyon tedavisinde aşağıdaki ajanların hangisinin kullanımından kaçınılmalıdır? ) Furosemid B) mlodipin C) Diltiazem D) Doksazosin E) Enalapril 24. lport sendromlu erkeklerde ilk ortaya çıkan renal bulgu aşağıdakilerden ) Hematüri B) Hipertansiyon C) Nefrotik proteinüri D) Nefrotik düzeyin altında proteinüri E) Glomerüler filtrasyon hızında azalma 21. Ig nefropatisinin en sık görülen klinik seyri aşağıdakilerden ) Nefrotik sendrom B) kut nefritik sendrom C) Hızlı ilerleyen glomerülonefrit D) Tekrarlayan makroskobik hematüri atakları E) Persistan mikroskobik hematüri ve/veya nefrotik düzeyin altında proteinüri 25. Mikst kryoglobülinemiden en fazla sorumlu olan etken aşağıdakilerden ) Skleroderma B) Hepatit C virus C) Sitomegalovirus D) Hodgkin lenfoma E) Sistemik lupus eritematozis 4

5 26. galsidase beta aşağıdaki hastalıkların hangisinin tedavisinde kullanılır? ) Sistinozis B) C1q nefropati C) Fabry hastalığı D) lport sendromu E) Nail-patella sendromu 31. Erkek çocuklarda bilateral hidronefrozun en sık nedeni aşağıdakilerden ) Veziko-üreteralreflü B) Üretero-pelvik darlık C) Posterior üretral valv D) Üretral meatus stenozu E) Konjenital üretral strüktür 27. Sekonder hipertansiyon düşünülen bir hastada hangi laboratuar testine gerek yoktur? ) PTH B) TSH C) Batın USG D) Renal arter MR anjiografi E) 24 saatlik idrarda Na düzeyi 32. Steroid olmayan anti-inflamatuvar ilaçlar aşağıdakilerden hangisine neden olmaz? ) kut tübüler nekroz B) naljezik nefropatisi C) kut tübülointerstisyel nefrit D) Nefrojenik diyabetes insipitus E) Hiporeninemik hipoaldosteronizm 28. İdrarda protein atılımı 2.2 gr/gün olan hipertansif hastada hedef kan basıncı düzeyi aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? ) <140/90 mmhg B) <135/85 mmhg C) <130/80 mmhg D) <125/75 mmhg E) <120/70 mmhg 33. Hemolitik üremik sendromda seçkin tedavi seçeneği aşağıdakilerden ) Rituximab B) Plazma değişimi C) Plazma infüzyonu D) Yüksek doz siklofosfamid E) Yüksek doz metilprednizolon 29. şağıdakilerden hangisi üriner infeksiyon için bir risk faktörü değildir? ) Hipertansiyon B) Gebelik C) Yaşlılık D) Diyabetes mellitus E) Kadın cinsiyet 34. şağıdaki kistik böbrek hastalıklarının hangisinde böbrek yetmezliği varlığı olağan değildir? ) Otozomal dominant tip polikistik böbrek hastalığı B) Otozomal resesif tip polikistik böbrek hastalığı C) Medüller sünger böbrek D) kkiz kistik böbrek hastalığı E) Medüller kistik hastalık 30. İdrar yolları taşlarının saptanmasında altın standart tanı yöntemi aşağıdakilerden ) Manyetik rezonans görüntüleme B) Spiral bilgisayarlı tomografi C) Direkt üriner sistem grafisi D) Üriner ultrasonografi E) İntravenöz ürografi 5

6 35. Otozomal dominant polikistik böbrek hastalığında aşağıdaki böbrek dışı bulgulardan hangisi en seyrek görülür? ) Divertiküloz B) İnguinal herni C) Karaciğer kistleri D) Mitral valv prolapsusu E) Serebral arter anevrizması 39. şağıdakilerden hangisi kronik böbrek yetmezlikli hastalarda vasküler kalsifikasyon için bir risk faktörü değildir? ) Fetuin artışı B) Hiperfosfatemi C) Hipoparatiroidizm D) Hiperparatiroidizm E) Fibroblast growth faktör-23 artışı 36. Preeklampsi gelişen gebede hipertansiyonun tedavisinde aşağıdaki antihipertansiflerden hangisi tercih edilmemelidir? ) Hidroklorotiazid B) lfa metildopa C) Labetolol D) Hidralazin E) Nifedipin 40. Kronik diyaliz hastalarında aşağıdaki antibiyotiklerden hangisinin kullanımında doz ayarlanması yapılması gerekli değildir? ) Vankomisin B) Siprofloksasin C) Rifampisin D) Teikoplanin E) İmipenem 37. şağıdaki gıdalardan hangisinin fosfor içeriği en yüksektir? ) Süt B) Dana eti C) Balık D) Kabak çekirdeği E) Fındık 41. şağıdakilerden hangisi yüksek etkinlikli hemodiyaliz membranlarını tanımlar? ) Sentetik membran B) Semi-sentetik membran C) Por çapı büyük membran D) Yüzey alanı >2 m 2 olan membran E) Kuf değeri >20 ml/saat/mmhg olan membran 38. Kronik böbrek hastalıklı hastalarda mineral ve kemik metabolizmasında en erken ortaya çıkan değişiklik aşağıdakilerden ) Serum fosfor artışı B) Paratiroid hormon artışı C) Serum kalsiyum azalması D) Fibroblast growth faktör-23 artışı E) 1,25-dihidroksi vitamin D eksikliği 42. Hemodiyaliz sırasında hipotansiyon gelişen bir hastada aşağıdaki tedavi yaklaşımlarından hangisi etkisizdir? ) İzotonik NaCl verilmesi B) Kan akım hızının düşürülmesi C) Diyalizat ısısının düşürülmesi D) Ultrafiltrasyonun durdurulması E) Hastaya Trendelenburg pozisyonu verilmesi 6

7 43. Hemodiyaliz uygulamasında hastadan fosfor uzaklaştırılmasında en etkili faktör aşağıdakilerden ) Diyalizin süresi B) Membranın tipi C) Kan akım hızı D) Diyalizat akım hızı E) Membranın yüzey alanı 47. Daha önce sabit klinik seyir gösterirken son kontrolde ultrafiltrasyon miktarında azalma gözlenen bir periton diyalizi hastasında aşağıdakilerden hangisi öncelikle yapılmalıdır? ) Kt/V üre B) Hızlı doldurma ve boşaltma C) Sodyum eleklenmesi için test D) Peritoneal eşitlenme testi (PET) E) % 3.86 lık diyalizat ile 4 saatlik değişim 44. şağıdakilerden hangisi periton diyalizi için mutlak bir kontrendikasyon oluşturur? ) Obezite B) Diyabetes mellitus C) Geçirilmiş sezeryan operasyonu D) ktif inflamatuvar bağırsak hastalığı E) Dekompanze konjestif kalp yetmezliği 48. şağıdakilerden hangisi transplant glomerulopatisi için söylenemez? ) İlerleyici graft disfonksiyonu vardır. B) Değişik derecelerde proteinüri görülür. C) Peritubuler kapillerlerde C4d (+) saptanır. D) Biyopside SV40 pozitifliği tanı koydurucudur. E) Donör Spesifik ntikor (DS) varlığı ile ilişkilidir. 45. Peritoneal transporta en önemli direnç bölgesini aşağıdakilerden hangisi oluşturur? ) Mezotel B) İnterstisyum C) Kapiller endotel D) Periton içindeki durgun sıvı tabakası E) Kapiller içindeki durgun sıvı tabakası 46. Peritonitli hastada diyalizat kültürü için örnek gönderirken ideal olarak ne kadar diyaliz solüsyonu alınmalıdır? ) 1-2 ml B) 5-6 ml C) ml D) ml E) ml 49. şağıdakilerden hangisi posttransplant lenfoproliferatif hastalık gelişimi için risk faktörüdür? ) Posttransplant diyabetes mellitus gelişmesi B) Transplantasyonda indüksiyon amacıyla antitimosit globülin kullanılması C) Primer böbrek hastalığının Ig nefropatisi olması D) Posttransplant sitomegalovirus infeksiyonu gelişmesi E) Transplantasyon öncesi diyaliz süresinin uzun olması 50. şağıdakilerden hangisi böbrek nakli sonrasında gelişen Kaposi sarkomu ile ilişkilidir? ) Human herpesvirus 8 B) Human herpesvirus 6 C) Sitomegalovirus D) Varisella zoster E) denovirus 7

8 51. Ultrafiltrata geçen suyun ne kadarı toplayıcı kanallardan geri emilir? ) % 1-2 B) % 5-10 C) % 5-24 D) % E) % Deri yoluyla sıvı kayıplarının replasmanında aşağıdaki solüsyonlardan hangisi tercih edilmelidir? ) % 0.45 NaCl B) % 0.9 NaCl C) % 3 NaCl D) % 10 dekstroz E) Ringerlaktat 52. Kırmızı ve bekleyince siyahlaşan idrar rengi aşağıdakilerden hangisini düşündürür? ) Porfiri B) Miyoglobinüri C) Hemoglobinüri D) Pancar yenilmesi E) Rifampin kullanımı 56. şağıdakilerden hangisi etkin olmayan bir ozmotik solüttür? ) Sodyum B) Glukoz C) Üre D) Mannitol E) Glisin 53. şağıdakilerden hangisinin fizyolojik koşullarda filtrasyon basıncının oluşumuna katkısı yoktur? ) Kardiyak debi B) Plazma albümin düzeyi C) Glomerül içi arterial basınç D) Bowman kapsülünün hidrostatik basıncı E) Bowman kapsülünün onkotik basıncı 57. Bir hastada semptomatik hipernatremi gelişimi için en önemli etken aşağıdakilerden ) Diüretik kullanımı B) Sıvı alım yetersizliği C) Gastrointestinal kayıplar D) nti-diüretik hormon eksikliği E) nti-diüretik hormon etkisizliği 54. şağıdakilerden hangisi kanda üre düzeyinde artışa yol açar? ) Siroz B) Hipervolemi C) Malnütrisyon D) Gastrointestinal kanama E) Uygunsuz anti-diüretik hormon salınım sendromu 58. şağıdakilerden hangisi juksta-glomerüler apparattan renin salınımını arttırmaz? ) Dehidratasyon B) Kalp yetersizliği C) Renal arter stenozu D) Sempatik aktivite artışı E) Distaltübüllere gelen sodyum miktarında artış 8

9 59. Plazma sodyum konsantrasyonu 125 meq/l, glukoz konsantrasyonu 90 mg/dl, BUN konsantrasyonu 28 mg/dl olan bir hastanın plazma ozmolalitesi kaçtır? ) 280 mosm/kg su B) 275 mosm/kg su C) 270 mosm/kg su D) 265 mosm/kg su E) 260 mosm/kg su 63. kut postreptokoksik glomerülonefritli hastalardaki hipertansiyonun tedavisinde seçkin ilaç aşağıdakilerden ) Beta bloker B) Loop diüretik C) njiotensin reseptör blokeri D) Dihidropridin grubu kalsiyum kanal blokeri E) Dihidropridin olmayan kalsiyum kanal blokeri 60. Bir günlük idrardaki sodyum miktarının 80 meq olması aşağıdakilerden hangisinde beklenmez? ) Sağlıklı bir kişi B) Hipotiroidisi olan bir hasta C) kut tubuler nekrozu olan bir hasta D) Tuzdan fakir diyetle beslenen bir hipertansiyon hastası E) kut gastroenterite bağlı hipotansiyonu olan bir hasta 64. İmmünglobülin nefropatili hastalarda aşağıdaki klinik tabloların hangisinde immünsüpresif tedaviye yanıt en iyidir? ) Nefrotik sendrom B) kut nefritik sendrom C) Kronik glomerülonefrit D) semptomatik hematüri E) Hızlı ilerleyen glomerülonefrit 61. şağıdaki glomerüler hastalıkların hangisinin gelişiminden ön planda insitu immün kompleks oluşumu sorumludur? ) Membranöz nefropati B) İmmünglobülin nefropatisi C) Fokal segmental glomerüloskleroz D) Membrano proliferatif glomerülonefrit E) kut poststreptokoksik glomerülonefrit 65. Ülkemizde en sık sekonder nefrotik sendrom nedeni olan hastalık aşağıdakilerden ) Sistemik lupus eritematozis B) Streptokok infeksiyonu C) ilevi kdeniz ateşi D) Diyabetesmellitus E) kciğer kanseri 62. şağıdaki glomerül bölgelerinden hangisinde ortaya çıkan hasar sıklıkla kresent oluşumu ile birliktelik gösterir? ) Kapiller lümen B) Mezangial bölge C) Parietal epitelyum hücresi D) Glomerüler bazal membran E) Visseral epitelyum podositleri 66. Sekonder membranoproliferatif glomerülonefritin nedeni aşağıdakilerden ) HIV B) Hepatit C C) Maligniteler D) Sistemik lupus eritematozis E) Non-steroid anti inflamatuvar ilaçlar 9

10 67. Böbrek biyopsi materyalinin ışık mikroskobik incelemesinde diffüz endokapiller proliferatif glomerülonefrit saptanan bir hastada aşağıdaki klinik tablolardan hangisi en olasıdır? ) Nefrotik sendrom B) kut glomerülonefrit C) Kronik glomerülonefrit D) Hızlı ilerleyen glomerülonefrit E) semptomatik idrar anormalliği 71. şağıdaki amiloidoz tiplerinin hangisinde olguların hemen tamamında nöropati saptanır? ) L amiloidoz B) Herediter amiloidoz C) Diyalize bağlı amiloidoz D) ilevi kdeniz ateşine sekonder amiloidoz E) İnflamatuvar barsak hastalığına sekonder amiloidoz 68. şağıdaki hastalıkların hangisinin tedavisinde plazmaferez uygulaması sıklıkla gereklidir? ) Lupus nefriti B) Wegener granülomatozu C) İmmün kompleks glomerülonefriti D) Pauci-immün tip kresentik glomerülonefrit E) nti-glomerüler bazal membran antikor hastalığı 72. şağıdakilerden hangisi lport sendromunun patognomonik göz bulgusudur? ) Mikrokornea B) Posterior katarakt C) nterior lentikonus D) Retinitis pigmentoza E) Kornea epitelinde beyazımsı spiral çizgiler 69. En sık görülen lupus nefriti tipi aşağıdakilerden ) Class I B) Class II C) Class III D) Class IV E) Class V 73. şağıdakilerden hangisi Fanconi sendromunda beklenen bir bulgu değildir? ) Fosfatüri B) Glikozüri C) Osteomalazi D) Hiperürisemi E) Proksimal renal tübüler asidoz 70. şağıdaki vaskülitik sendromların hangisinde anti-nötrofil sitoplazmik antikorlar (NC) sıklıkla negatiftir? ) Henoch-Schönlein purpurası B) Churg-Strauss sendromu C) Wegener granülomatozu D) Mikroskobik polianjitis E) Poli arteritis nodoza 74. Miksiyon sırasında ortaya çıkan yan ağrısı aşağıdakilerden hangisinin belirtisi olabilir? ) Sistit B) kut piyelonefrit C) Veziko üretral reflü D) Üreteropelvik darlık E) Mesane boynu obstrüksiyonu 10

11 75. şağıdakilerden hangisi trombotik trombositopenik purpura/hemolitik üremik sendrom için bir tanı kriteri değildir? ) Mikroanjiopatik hemolitik anemi B) kut böbrek yetersizliği C) Nörolojik bulgular D) Kardiyak tutulum E) Trombositopeni 80. Renal arter stenozu için vasküler girişim endikasyonlarından olmayan aşağıdakilerden ) Dirençli hipertansiyon B) kselere hipertansiyon C) Medikal tedaviyi tolere edememe D) Kreatinin değerlerinde progresif yükselme E) Darlığın anatomik olarak % 60 dan fazla olması 76. şağıdaki ilaçlardan hangisi hemolitik üremik sendroma yol açabilir? ) Pentamidin B) Mitomisin C C) Lomustin D) Metoksifluran E) mfoterisin B 81. şağıdakilerden hangisi kan basıncını yükseltmez? ) Steroidler B) Rilmenidin C) Siklosporin D) Oral kontraseptifler E) Meyan kökü (Licorice) 77. şağıdaki metabolik bozukluklardan hangisinde kronik tübülointerstisyel nefrit gelişimi olağan değildir? ) Hiperkalsemi B) Hipopotasemi C) Hipofosfatemi D) Hiperürisemi E) Hiperokzalüri 78. Komplike üriner sistem infeksiyonlarının en sık etkeni aşağıdakilerden ) Klebsiella B) Psödomonas C) Proteus D) E. coli E) Citrobacter 79. şağıdaki kistik böbrek hastalıklarından hangisinde malignite gelişim riski en yüksektir? 82. şağıdakilerden hangisi normal gebelikte ortaya çıkan fizyolojik değişikliklerden birisi değildir? ) Glikozüri B) Hiperkalsiüri C) Hafif bir solunumsal asidoz D) Hafif proteinüri ( mg/gün) E) Glomerüler filtrasyon hızında artma 83. kut böbrek yetersizliğinin en sık nedeni aşağıdakilerden ) Prerenalazotemi B) kut glomerülonefrit C) Üriner sistem tıkanıklığı D) İskemik akut tübüler nekroz E) Nefrotoksik akut tübüler nekroz ) Edinsel kistik hastalık B) Medüller kistik hastalık C) Medüller sünger böbrek D) Otozomal resesif polikistik böbrek hastalığı E) Otozomal dominant polikistik böbrek hastalığı 11

12 84. şağıdakilerden hangisi kontrast madde nefrotoksisitesine karşı koruyucu değildir? ) Düşük doz kontrast madde kullanılması B) İntravenöz sodyum klorür infüzyonu C) İzoozmolar ajanların tercih edilmesi D) setilsistein E) Furosemid 88. şağıdaki gıdalardan hangisinin potasyum içeriği en yüksektir? ) Kuru fasulye B) Domates C) Muz D) Karpuz E) Mandalina 85. Serum kreatinin düzeyi 2.0 mg/dl bulunan 72 kg ağırlığında ve 40 yaşında olan bir kadının kreatinin klirens değeri aşağıdakilerden ) 27.5 ml/dk B) 40 ml/dk C) 42.5 ml/dk D) 50 ml/dk E) 55 ml/dk 89. şağıdakilerden hangisi bir kronik diyaliz endikasyonu değildir? ) Malnütrisyon B) Şiddetli bulantı-kusma C) Hematokritin % 25 in altında olması D) Glomerüler filtrasyon hızının 10 ml/dakikanın altına inmesi E) Kan basıncının ve elektrolit dengesinin medikal tedavi ile kontrol edilememesi 86. şağıdakilerden hangisi kronik böbrek hastalığı gelişimi için bir risk faktörü değildir? ) Obezite B) İleri yaş C) Hipertansiyon D) Osteoporoz E) Diyabetes mellitus 90. Haftada üç kez hemodiyaliz uygulanan ve anlamlı rezidüel renal fonksiyonu bulunmayan bir hemodiyaliz hastasında hedef spkt/vüre değeri kaç olmalıdır? ) 1.0 B) 1.1 C) 1.2 D) 1.4 E) şağıdakilerden hangisi eritropoetine bağlı olarak gelişebilecek komplikasyonlardan birisi değildir? ) Konvülziyon B) Hipopotasemi C) Hipertansiyon D) Saf eritroid aplazi E) Vasküler giriş trombozu 91. Hemodiyaliz hastalarında ideal diyaliz öncesi serum potasyum değer aralığı aşağıdakilerden ) meq/l B) meq/l C) meq/l D) meq/l E) meq/l 12

13 92. şağıdakilerden hangisi hemodiyaliz sırasında gelişebilen akut hemolizin nedenlerinden birisi değildir? ) Soğuk diyaliz solüsyonu B) Kan setlerinde kıvrılma C) Diyaliz solüsyonunun bakır ile kontamine olması D) Diyaliz solüsyonunun kloramin ile kontamine olması E) Diyaliz solüsyonunun formaldehit ile kontamine olması 93. Dört yıldır hemodiyaliz programında olan 52 yaşındaki erkek hastada serum kalsiyum düzeyi 9.9 mg/dl, fosfor düzeyi 6.9 mg/dl ve parathormon düzeyi 714 pg/ml saptanıyor. Bu hastaya aşağıdaki tedavilerden hangisini başlamak en uygundur? ) Sevelamer B) Kalsiyum içeren fosfor bağlayıcı C) Sevelamer ve intravenöz aktif D vitamini D) Kalsiyum içeren fosfor bağlayıcı ve oral aktif D vitamini E) Kalsiyum içeren fosfor bağlayıcı ve intravenöz aktif D vitamini 95. Sürekli ayaktan periton diyalizi (SPD) uygulanan bir hastada yeterli diyaliz için Kt/V üre değeri en az kaç olmalıdır? ) 1.5 B) 1.7 C) 1.8 D) 2.0 E) şağıdaki etkenlerden hangisine bağlı peritonit periton diyalizi kateterinin derhal çekilmesini gerektirir? ) E.coli B) S. aureus C) Tüberküloz D) Proteus E) Mantar 97. şağıdakilerden hangisi böbrek nakli sonrasında yapılmasından kaçınılması gereken aşılardandır? ) Hepatit B B) Pnömokok C) Difteri tetanoz D) İntranazalinfluenza E) Hemofilus inluenza B 94. Diyabetik nefropatili hastalar için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Metformin kullanımı kontrendikedir. B) Diyalize daha erken başlanması gerekebilir. C) Kullanılan hemodiyaliz solüsyonu glukozsuz olmalıdır. D) Böbrek yetersizliğinin ilerlemesi ile birlikte insülin ihtiyacı azalabilir. E) Otonom nöropati nedeniyle hemodiyalizde intradiyalitik hipotansiyon daha sıktır. 98. şağıdakilerden hangisi böbrek nakli sonrasında akut rejeksiyon gelişimi için bir risk faktörü değildir? ) HL mis-match sayısı B) Pozitif lenfosit crossmatch C) Gecikmiş greft fonksiyonu D) Pozitif CMV IgG serolojisi E) Daha önce böbrek nakli olmuş olması 13

14 99. şağıdakilerden hangisi anneden çocuğa yapılan ve indüksiyon uygulanmamış böbrek naklinde steroid+mikofenolatmofetil+takroli mus kombinasyonu kullanan hastalarda nakil sonrasında ilk ay kan takrolimus düzeyi için uygun hedeftir? ) 4-6 ng/ml B) 8-12 ng/ml C) ng/ml D) ng/ml E) ng/ml 100. şağıdakilerden hangisi, 2012 KDİGO klavuzu esas alındığında pauci immün nekrotizan glomerülonefritlerde plazmaferez endikasyonlarından değildir? ) Pulmoner hemoraji varlığı B) Tanı anında diyaliz ihtiyacı varlığı C) NC pozitifliğine eşlik eden nti-gbm pozitifliği D) Tanı anında serum kreatinin değerinde hızlı yükselme E) Steroid ve/veya siklofosfamid kullanımının kontrendike olduğu hastalar TEST BİTTİ. CEVPLRINIZI KONTROL EDİNİZ. 14

15 SINV SÜRESİNCE UYULCK KURLLR 1. daylar, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar. Kurallara ve uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. 2. Sınav başladıktan sonra adayların salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları, kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri yasaktır. 3. daylar sınav süresince, sınav giriş belgesi ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi) masalarının üzerinde bulundurmak zorundadırlar. 4. Sınav evraklarını teslim etmeyen, soru kitapçıklarının sayfalarından bir kısmını eksik teslim edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır. SLON GÖREVLİLERİNCE SINV BŞLMDN ÖNCE DYLR YPILCK SON UYRI Soracağınız bir şey var mı? Varsa şimdi sorunuz. Sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir. Başlama zilini bekleyiniz. Hepinize başarılar dileriz. (Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.) Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

16 4 KSIM 2012 TRİHİNDE YPILN SĞLIK BKNLIĞI SĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BŞSİSTNLIK SINVI 22. GRUP: NEFROLOJİ SORU KİTPÇIĞI CEVP NHTRI 1. c 2. e 3. b 4. a 5. b 6. e 7. c 8. b 9. d 10. c 11. a 12. e 13. b 14. d 15. a 16. c 17. b 18. d 19. a 20. e 21. d 22. c 23. c 24. a 25. b 26. c 27. e 28. d 29. a 30. b 31. c 32. d 33. b 34. c 35. e 36. a 37. d 38. e 39. a 40. c 41. d 42. b 43. a 44. d 45. c 46. e 47. b 48. d 49. b 50. a 51. c 52. a 53. e 54. d 55. a 56. c 57. b 58. e 59. d 60. e 61. a 62. c 63. b 64. a 65. d 66. b 67. b 68. e 69. d 70. a 71. b 72. c 73. d 74. c 75. d 76. b 77. c 78. d 79. a 80. e 81. b 82. c 83. a 84. e 85. c 86. d 87. b 88. a 89. c 90. d 91. c 92. a 93. a 94. c 95. b 96. e 97. d 98. d 99. b 100. e

YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) İÇ HASTALIKLARI. 6 Aralık 2008 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... SALON NUMARASI :...

YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) İÇ HASTALIKLARI. 6 Aralık 2008 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... SALON NUMARASI :... ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) İÇ HASTALIKLARI 6 Aralık 2008 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... SALON NUMARASI

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) İÇ HASTALIKLARI 23 MAYIS 2010 GENEL AÇIKLAMA

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) İÇ HASTALIKLARI 23 MAYIS 2010 GENEL AÇIKLAMA Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) İÇ HASTALIKLARI 23 MAYIS 2010 ADI SOYADI T.C. KİMLİK NUMARASI SALON

Detaylı

BASIN KİTAPÇIĞI ÖSYM

BASIN KİTAPÇIĞI ÖSYM BASIN KİTAPÇIĞI AÇIKLAMA 1. Bu testte toplam 100 soru vardır. 2. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 150 dakikadır (2,5 saat). 3. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Her soru ile

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_1AS_24_04_2015 Sınavı A SORU KĠTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_1AS_24_04_2015 Sınavı A SORU KĠTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_1AS_24_04_2015 Sınavı A SORU KĠTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup aşkanlığı 18. GRUP KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM SAĞLIK AKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 1. GRUP İŞYERİ HEKİMLİĞİ ÇLIŞM VE SOSYL GÜVENLİK BKNLIĞI İŞ SĞLIĞI

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 30. GRUP RUH SĞLIĞI VE HSTLIKLRI SĞLIK BKNLIĞI SĞLIK HİZMETLERİ

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 28. GRUP TEKNİKER (28. GRUP) GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 1. GRUP İŞYERİ HEKİMLİĞİ ÇLIŞM VE SOSYL GÜVENLİK BKNLIĞI İŞ SĞLIĞI

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 1. GRUP İŞYERİ HEKİMLİĞİ ÇLIŞM VE SOSYL GÜVENLİK BKNLIĞI İŞ SĞLIĞI

Detaylı

ANESTEZİ VE REANİMASYON

ANESTEZİ VE REANİMASYON T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ANESTEZİ VE REANİMASYON ÜRİNER SİSTEM HASTALIKLARI VE ÜRİNER SİSTEME ETKİLİ İLAÇLAR 723H00070 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve

Detaylı

OLGU ÖRNEKLERİ İLE SIVI ELEKTROLİT DENGE BOZUKLUKLARI VE TEDAVİSİ DR.GÜLTEKİN GENÇTOY

OLGU ÖRNEKLERİ İLE SIVI ELEKTROLİT DENGE BOZUKLUKLARI VE TEDAVİSİ DR.GÜLTEKİN GENÇTOY OLGU ÖRNEKLERİ İLE SIVI ELEKTROLİT DENGE BOZUKLUKLARI VE TEDAVİSİ DR.GÜLTEKİN GENÇTOY BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI A.D/ NEFROLOJİ B.D. OLGU 1 41 yaşında erkek bilinç bulanıklığı ile

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 9. GRUP TEKNİSYEN (ELEKTRONİK) BŞBKNLIK BSIN YYIN VE ENFORMSYON

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2012-2013 EĞİTİM DÖNEMİ DÖNEM IV A GRUBU İÇ HASTALIKLARI STAJ SONU SINAVI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2012-2013 EĞİTİM DÖNEMİ DÖNEM IV A GRUBU İÇ HASTALIKLARI STAJ SONU SINAVI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2012-2013 EĞİTİM DÖNEMİ DÖNEM IV A GRUBU İÇ HASTALIKLARI STAJ SONU SINAVI 18/10/2012 ADI: SOYADI: NUMARASI: 1- Kilosu 72 kg, yaşı 50 ve serum kreatinini 3 mg/dl olan

Detaylı

HAFTA 14. HEMġĠRELĠK BAKIM YÖNETĠMĠ. ÜRĠNER SĠSTEM HASTALIKLARI VE HEMġĠRELĠK BAKIMI HEDEFLER

HAFTA 14. HEMġĠRELĠK BAKIM YÖNETĠMĠ. ÜRĠNER SĠSTEM HASTALIKLARI VE HEMġĠRELĠK BAKIMI HEDEFLER ÜRĠNER SĠSTEM HASTALIKLARI VE HEMġĠRELĠK BAKIMI HEDEFLER Bu bölüm tamamladığınızda; 1- Böbreklerin başlıca görevlerini söyleyebilecek 2- İdrar oluşumu, depolanması ve boşaltılmasının nasıl gerçekleştiğini

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 38. GRUP İLK VE ACİL YARDIM TEKNİKERİ SAĞLIK AKANLIĞI VE AĞLI KURULUŞLARININ PERSONELİNE YÖNELİK UNVAN

Detaylı

(İLKBAHAR DÖNEMİ) 18 NİSAN 2010 TIP FAKÜLTESİ MEZUNLARI İÇİN BİLİM SINAVI

(İLKBAHAR DÖNEMİ) 18 NİSAN 2010 TIP FAKÜLTESİ MEZUNLARI İÇİN BİLİM SINAVI Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) 18 NİSAN 2010 TIP FAKÜLTESİ MEZUNLARI İÇİN BİLİM SINAVI ADI SOYADI T.C. KİMLİK

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTASINDA SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR

HEMODİYALİZ HASTASINDA SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR KONU 27 HEMODİYALİZ HASTASINDA SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR Tekin AKPOLAT, Cengiz UTAŞ Hemodiyaliz hastalarında tüm sistem ve organlarda bozukluklar, sorunlar ortaya çıkabilir. Bu sorun ve bozuklukların bir

Detaylı

İÇ HASTALIKLARI. YDUS İç Hast. / 2007. 1. Kronik aort yetmezliğinde aşağıdaki üfürümlerden hangisi duyulur?

İÇ HASTALIKLARI. YDUS İç Hast. / 2007. 1. Kronik aort yetmezliğinde aşağıdaki üfürümlerden hangisi duyulur? 1. Kronik aort yetmezliğinde aşağıdaki üfürümlerden hangisi duyulur? A) Erken diyastolik üfürüm B) Middiyastolik üfürüm C) Geç diyastolik üfürüm D) Devamlı üfürüm E) Midsistolik üfürüm İÇ HASTALIKLARI

Detaylı

ÖSYM YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİĞİ İÇİN SEVİYE TESPİT SINAVI TIP DOKTORLUĞU 2. AŞAMA.

ÖSYM YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİĞİ İÇİN SEVİYE TESPİT SINAVI TIP DOKTORLUĞU 2. AŞAMA. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİĞİ İÇİN SEVİYE TESPİT SINAVI TIP DOKTORLUĞU 2. AŞAMA ADI SOYADI T.C. KİMLİK / Y.U. NUMARASI SALON NUMARASI 1. Bu testte 100 soru vardır. G

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 23 MAYIS 2010 GENEL AÇIKLAMA

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 23 MAYIS 2010 GENEL AÇIKLAMA Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 23 MAYIS 2010 ADI SOYADI T.C. KİMLİK NUMARASI

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) GENEL CERRAHİ 24 MAYIS 2009

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) GENEL CERRAHİ 24 MAYIS 2009 ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) GENEL CERRAHİ 24 MAYIS 2009 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :...

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup aşkanlığı 28. GRUP RADYASYON ONKOLOJİSİ SAĞLIK AKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ

Detaylı

1) Aşağıdakilerden hangisi kanserin tanısal aşamaları için doğrudur?

1) Aşağıdakilerden hangisi kanserin tanısal aşamaları için doğrudur? ONKOLOJĠ 1) Aşağıdakilerden hangisi kanserin tanısal aşamaları için doğrudur? A) Meme veya başka organlarda elle hissedilen kitleler her zaman kanserin bir bulgusudur. B) 20-40 yaş arası kadınlar her ay

Detaylı

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2012-TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) ÇOCUK CERRAHİSİ 25 KASIM 2012 PAZAR T.C. KİMLİK NUMARASI : ADI : SOYADI : SALON NO. : SIRA NO.: Soru kitapçık

Detaylı

DÖNEM VI DAHİLİYE STAJI SINAV SORULARI MART 2013

DÖNEM VI DAHİLİYE STAJI SINAV SORULARI MART 2013 DÖNEM VI DAHİLİYE STAJI SINAV SORULARI MART 2013 1.Romatoloji polikliniğine, 28 yaşında bayan hasta güneşe çıkmakla olan yüzde hızlı gelişen ciddi kızarıklık, el eklemlerinde 2 aydır devam eden ağrı ve

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI 27/06/2015 Saat: 11.00

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI 27/06/2015 Saat: 11.00 İTPÇI TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MOTORLU TŞIT SÜRÜCÜ URSİYERLERİ SINVI 27/06/205 Saat:.00 dı ve Soyadı :... T.C. imlik No :... 6. GRUP DYLRIN

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 12/07/2014

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 12/07/2014 KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. İLLÎ EĞİTİ BAKANLIĞI ÖLÇE, DEĞERLENDİRE VE SINAV HİZETLERİ GENEL ÜDÜRLÜĞÜ 6. GRUP OTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 12/07/2014 Ad ve Soyadı :... T.C. Kimlik No :... ADAYLARIN DİKKATİNE!

Detaylı