T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ ECZACILIK FAKÜLTESĠ. BÖBREK YETMEZLĠĞĠNDE TEDAVĠ YAKLAġIMLARI. Hazırlayan ġebnem YÜREKLĠ. DanıĢman Yrd. Doç. Dr.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ ECZACILIK FAKÜLTESĠ. BÖBREK YETMEZLĠĞĠNDE TEDAVĠ YAKLAġIMLARI. Hazırlayan ġebnem YÜREKLĠ. DanıĢman Yrd. Doç. Dr."

Transkript

1 1 T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ ECZACILIK FAKÜLTESĠ BÖBREK YETMEZLĠĞĠNDE TEDAVĠ YAKLAġIMLARI Hazırlayan ġebnem YÜREKLĠ DanıĢman Yrd. Doç. Dr. YeĢim AKTAġ Bitirme Ödevi Haziran 2014 KAYSERĠ

2 i BĠLĠMSEL ETĠĞE UYGUNLUK Bu çalıģmadaki tüm bilgilerin, akademik ve etik kurallara uygun bir Ģekilde elde edildiğini beyan ederim. Aynı zamanda bu kural ve davranıģların gerektirdiği gibi, bu çalıģmanın özünde olmayan tüm materyal ve sonuçları tam olarak aktardığımı ve referans gösterdiğimi belirtirim. ġebnem YÜREKLĠ

3 ii Böbrek yetmezliğinde tedavi yaklaģımları adlı Bitirme Ödevi Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Tez Önerisi ve Tez Yazma Yönergesi ne uygun olarak hazırlanmıģ ve Eczacılık Fakültesi nde Bitirme Ödevi olarak kabul edilmiģtir. Tezi Hazırlayan ġebnem YÜREKLĠ DanıĢman Yrd. Doç. Dr. YeĢim AKTAġ Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı BaĢkanı Yrd. Doç. Dr. YeĢim AKTAġ ONAY: Bu tezin kabulü Eczacılık Fakültesi Dekanlığı nın / /. tarih ve..sayılı kararı ile onaylanmıģtır..../ / Prof. Dr. Müberrra KOġAR Dekan

4 iii TEġEKKÜR Tezimin her aģamasında bilimsel katkılarıyla tezime yön veren danıģman hocam Yrd. Doç. Dr. YeĢim AKTAġ a, beni yetiģtiren, bundan sonra da bilgi ve tecrübelerine her zaman baģvuracağım hocalarıma, eğitim- öğretim hayatım boyunca benden her türlü yardım ve desteklerini esirgemeyen aileme, kardeģim AyĢe Betül e sonsuz saygı ve teģekkürlerimi sunarım. ġebnem YÜREKLĠ

5 iv BÖBREK YETMEZLĠĞĠNDE TEDAVĠ YAKLAġIMLARI ġebnem YÜREKLĠ Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı Bitirme Ödevi, Mayıs 2014 DanıĢman: Yrd. Doç. Dr. YeĢim AKTAġ ÖZET Böbrekler kanı zararlı maddelerden temizlemekle görevlidirler. Vücut sağlığı için gerekli maddeleri üretirler. Böbrekler iģlevlerini yerine getiremediği zaman böbrek yetmezliği oluģur. Böbrek nefron kitlesi, geri dönüģümsüz olarak hasar görür ve bunun sonucunda böbrek yetmezliği oluģur. Kronik böbrek yetmezliğinde anemi en önde gelen problemlerden biridir. Son dönem böbrek yetmezliğinde aneminin baģlıca nedeni eritropoietinin (Epo) yetersiz üretimidir. Hedeflenen hemoglobin düzeylerine ulaģacak ilaç dozu ayarlaması yapılır. Avrupa Klinik Nütrisyon ve Metabolizma Derneği (ESPEN)'ne göre ve Ulusal Böbrek Vakfı (NKF)'na göre belirlenmiģ glomerüler filtrasyon hızına göre alınması gereken besin öğelerinin miktarları belirlenir. Böylece yetmezliğin ilerlemesi önlenmiģ olur. Yetmezliğin derecesine göre tedavi yöntemleri değiģir. Renal replasman tedavileri(periton diyalizi, hemodiyaliz, renal transplantasyon) uygulanır. Diyaliz tedavilerinin yetersiz kalması durumunda transplantasyona gidilir. Bu çalıģmada böbrek yetmezliğinin tedavi yaklaģımlarını araģtırmak amaçlanmıģtır. Anahtar Kelimeler: Böbrek yetmezliği, Hemodiyaliz, Periton diyalizi

6 v RENAL FAILURE TREATMENT ġebnem YÜREKLĠ Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı Bitirme Ödevi, Mayıs 2014 DanıĢman: Yrd. Doç. Dr. YeĢim AKTAġ ABSTRACT The kidneys are responsible for cleaning blood from harmful substances. Produce the necessary materials for body health. When the kidneys are unable to fulfill the functions ofrenal failure occurs.kidney nephron mass is irreversibly damaged. Anemia in chronic renal failure is one of the most prominent problems. The main cause of anemia in end stage renal failure is the insufficient production of erythropoietin(epo). Dose of the drug Will reach The target hemoglobin level adjustment in done. According to the European and National Associations of Clinical Nutrition and metabolism, renal glomeruler filtration rate determined by the foundation according to the amount of nutrients that need to be determined. Thereby prevents failure progression. Varies according to the degree of treatment failure. Renal replacement(periton dialysis, Hemodialysis, renal Transplantation) therapy is applied. In case of inadequate dialysis treatment go to transplant. In this study we aimed to investigate the treatment of renal failure. Key Words: Chronic Renal Failure, Hemodialysis, Periton Dialysis

7 vi ĠÇĠNDEKĠLER BĠLĠMSEL ETĠĞE UYGUNLUK... i KABUL VE ONAY... ii TEġEKKÜR... iii ÖZET... iv ABSTRACT... v ĠÇĠNDEKĠLER... vi KISALTMA VE SEMBOLLER DĠZĠNĠ... viii TABLOLAR LĠSTESĠ... ix ġekġller LĠSTESĠ... x 1. GĠRĠġ GENEL BĠLGĠLER BÖBREĞĠN ANATOMĠSĠ VE FĠZYOLOJĠSĠ Sinüs renalis Medulla Korteks Nefron Glomerülüs Proksimal tübül Henle kulpu Distal tübül Toplayıcı tübüller ve kanallar BÖBREĞĠN FONKSĠYONLARI Böbreğin düzenleyici fonksiyonu Böbreğin idrar oluģturma fonksiyonu Böbreğin endokrin fonksiyonu Renin anjiotensin aldosteron sistemi... 5

8 vii Renal kallikrein-kinin sistemi Prostaglandinler ,25 dihidroksikolekalsiferol Eritropoietin BÖBREK FONKSĠYONLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Üre Kreatinin AKUT BÖBREK YETMEZLĠĞĠ-KRONĠK BÖBREK YETMEZLĠĞĠ TANIMLARI,EVRELERĠ,AÇIKLAMALARI Akut böbrek yetmezliği Kronik böbrek yetmezliği Kronik böbrek yetmezliğinin epidemiyolojisi Kronik böbrek yetmezliğinin etyolojisi: Kronik böbrek yetmezliğinin klinik özellikleri BÖBREK YETMEZLĠĞĠNDE TEDAVĠ YAKLAġIMLARI Böbrek hastalığının ilerlemesinin önlenmesi Böbrek yetmezliği destek tedavisi Anemi Renal osteodistrofi ve vitamin D tedavisi Malnütrisyon Diyaliz kararı ve transplantasyona hazırlık Hemodiyaliz Böbrek transplantasyonu BÖBREK YETMEZLĠĞĠ HASTALARINDA DĠYET BÖBREK YETMEZLĠĞĠ HASTALARINDA ĠLAÇ KULLANIMI KONUSUNDA DĠKKAT EDĠLECEK HUSUSLAR TARTIġMA VE SONUÇ KAYNAKLAR... 34

9 viii ÖZGEÇMĠġ KISALTMA VE SEMBOLLER DĠZĠNĠ KISALTMA KBY SAPD APD SDBY r-huepo ABY BUN RRT GFR PEM Hb Hct EPO TKS WBC NKF HD AÇIKLAMA :Kronik Böbrek Yetmezliği :Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi :Ayaktan Periton Diyalizi :Son Dönem Böbrek Yetmezliği :Rekombinant Ġnsan Eritropoietini :Akut Böbrek Yetmezliği :Serum Üre Nitrojeni :Renal Replasman Tedavileri :Glomerüler Filtrasyon Hızı :Protein Enerji Malnütrisyonu :Hemoglobin :Hematokrit :Eritropoietin :Tam Kan Sayımı :Beyaz Kan Hücresi :Ulusal Böbrek Vakfı :Hemodiyaliz

10 ix TABLOLAR LĠSTESĠ TABLO Böbrek-hormon iliģkisi... 6 TABLO Kronik böbrek hastalığının evreleri... 11

11 x ġekġller LĠSTESĠ ġekġl Böbreğin vücuttaki yeri... 2 ġekġl Ġlaçların itrahı ġekġl Periton diyalizi uygulanması ġekġl Hemodiyaliz uygulanması ġekġl 3.4. Renal transplantasyon uygulanması... 25

12 1 1. GĠRĠġ Ġnsanda, omurganın her iki tarafında bir çift böbrek bulunur. Her böbrek insanın boyuyla doğru orantılı olarak ortalama 9-12 cm uzunluğunda, 4-6 cm eninde ve 3-5 cm kalınlığındadır. Ġki böbreğin toplam ağırlığı yaklaģık 300 gramdır. Böbreklerin hemen üzerinde böbrek üstü bezleri bulunur. Etrafı ise yumuģak fakat sağlam bir koruyucu zarla kuģatılmıģtır. Böbrekler insan vücudu için önemli iģlevleri yerine getirmesinden dolayı kalp debisinin % unun yönlendiği yoğun bir damar ağına sahiptir. Böbrek korteksinde glomerül adı verilen birçok küçük kılcal kan damarı yumağı bulunur. Vücut ağırlığı 70 kg olan bir insanda geçen kan miktarı yaklaģık 1200 ml/dk dır. Vücutta iç ortamın normal durumunun korunması çok önemlidir. Ġç ortamın dengeli tutulması, büyük ölçüde akciğerler ve böbrekler tarafından sağlanır (1).

13 2 2. GENEL BĠLGĠLER Böbrekler kanın osmotik basıncını sabit tutmak için değiģik miktarda elektrolit atılmasını sağlayarak vücudu zararlı maddelerden temizler ve metabolizma sonucu meydana gelen atık maddelerden üre, kreatinin, ürik asit gibi toksik maddelerin atılmasını sağlarlar. Aynı zamanda vücut için gerekli olan maddelerin geri emilimini sağlayarak da (glikoz, aminoasit gibi) madde kaybını önler ve asit baz dengesinin düzenlenmesine de yardımcı olurlar (1). 2.1.BÖBREĞĠN ANATOMĠSĠ VE FĠZYOLOJĠSĠ Böbrekler karın arka duvarında retroperitoneal olarak yerleģmiģlerdir. ġekil 2. 1 de görüldüğü gibi üst uçları 12.torakal vertebra üst seviyesine, alt uçları 2. Lomber vertebra alt seviyesine kadar uzanır (1). ġekġl Böbreğin vücuttaki yeri (1)

14 3 Böbreğin iç tarafında, böbreğe giren ve çıkan damarlardan ve pelvisten meydana gelen topluluğa hilus denir (1) Sinüs renalis: Hilus un merkezi girintisidir (1) Medulla: Böbreğin iç kısmıdır (1) Korteks: Ġki piramid basisi arasında kalan, iki kolumnayı birleģtiren bölümdür (1) Nefron: En küçük fonksiyonel ünitesidir (1). Nefronların temel iģlevi Kan plazmasını böbrekten geçerken istenmeyen maddelerden temizlemektir. Arındırılması gereken maddeler; üre, kreatinin, ürik asit, gibi metabolizma artıkları ile Na+, K+, Cl-, H+ iyonları gibi vücutta bırakılma eğilimi gösteren maddelerdir (1) Glomerülüs: Glomerülü oluģturan kılcal damar duvarı, kandaki çeģitli maddelerin geçiģine imkân sağlar. Bu tabakanın kapillerdeki kanla, idrar boģluğunu birbirinden ayıran bir filtrasyon engeli oluģturduğu bilinmektedir (1) Proksimal tübül: Proksimal tübül hücreleri uzun olup hücrenin tepesinde fırçamsı kenarı oluģturan çok sayıda mikrovillüsler bulunan yapılardır. Su, elektrolit ve metabolitlerin en çok geri emildiği bölümdür (1) Henle kulpu: Ġdrarın konsantre ve dilüe edilmesinde önemli rol oynar (1) Distal tübül: Distal tübül hücrelerinde bulunan bazal membranlarındaki yoğun invajinasyonlar ve bunlarla iliģkili mitokondriler, bu hücrelerin iyon taģımasında rol oynadıklarını göstermektedir. Distal tübülüste, sodyumun emildiği, potasyumun dıģarı verildiği bir iyon değiģim bölgesi bulunur. Burada vücuttaki total su ve tuzları kontrol eden düzenekler bulunur (1) Toplayıcı tübüller ve kanallar: Distal tübüllerden geçen idrar birbirlerine bağlanarak daha büyük, düz toplayıcı kanalları oluģturan toplayıcı tübüllere boģalır.

15 4 Medullada gerçekleģtirilen idrar yoğunlaģtırma iģleminde en önemli rolü toplayıcı kanallar oynar (2). 2.2 BÖBREĞĠN FONKSĠYONLARI Böbrekler vücuttaki bileģiklerin ve yabancı maddelerin miktarını düzenler. Kanın ph ının ayarlanmasında da rolleri vardır (1) Böbreğin düzenleyici fonksiyonu Böbreğin idrar oluģturma fonksiyonu Böbreklerin temel fonksiyonlarından en önemlisi potansiyel toksik atık ürünlerin vücuttan uzaklaģtırılması ve metabolik atıklarca zengin bir çözelti olan idrarın oluģumudur (1). Ġdrar, böbrekler tarafından salgılanan, üreterlerden geçen, mesanede depolanan ve üretra yoluyla dıģarı atılan bir sıvıdır. Ġdrar oluģumu böbreklerde glomerüler filtrasyon, tübüler reabsorbsiyon ve tübüler sekresyon olmak üzere üç basamakta meydana gelir. Böbreklerin oluģturdukları idrar sayesinde organizmada birçok fonksiyonları vardır. Bunlar: 1. Vücut sıvı elektrolit dengesini düzenlerler. 2. Kanın osmotik basıncını sabit tutmak için değiģik miktarda elektrolit çıkarılır. Bundan dolayı idrarın osmotik basıncı daima değiģik olup kanın basıncı ise sabittir. 3. Vücudu zararlı maddelerden arındırırlar. Üre, ürik asit, kreatinin gibi metabolizma artıklarının atılmasını sağladıkları gibi ilaçlar, toksinler metabolitlerin detoksifikasyonu ve atılımını da sağlarlar. 4. Vücut için gerekli olan maddelerin geri emilimini sağlayarak glikoz, aminoasit gibi maddelerin kaybını önlerler. 5. Vücuttaki iyon dengesini sağlayarak vücuttaki iyon dengesini korurlar. K+, Na+, Ca++, P, Mg++ gibi iyonlar günde belli miktarda böbrekten atılırken bir kısmı ise geri emilir. 6. Vücutta normal asit-baz dengesinin düzenlenmesine yardımcı olur. Böbrekler; hücre içi ve dıģı sıvıların H+ iyonu deriģimi normalden saptığı zaman, asit ya da baz

16 5 bileģikleri tutarak dengenin oluģmasını sağlar. Vücutta ph ın sabit tutulmasına yardımcı olurlar (3, 4, 5) Böbreğin endokrin fonksiyonu Böbrekler, hem kendileri hormon sentezler hem de herhangi bir yerde üretilen veya aktive edilen hormonların hedef bölgesidir. Ayrıca insülin ve aldosteron gibi hormonların yıkım bölgesidir (6) Renin anjiotensin aldosteron sistemi Sistemik kan basıncı, Na+-K+ dengesi ve bölgesel kan akımını düzenleyen baģlıca sistemdir. Kanama, sodyum kaybı ya da kalp yetmezliği gibi renal perfüzyonu bozan veya düģüren olaylarda renin salınımı artar. Sodyum kaybı gibi kronik uyarıcılarda anjiotensin II, adrenal zona glomerülozasından aldesteron salınımını uyararak homeostazisi sağlar. Aldesteron distal tübülde Na+ retansiyonuna yol açar. Normal kiģilerde sodyum kaybında renin artarken fazlalığında ise düģer. Böylece plazma renini aktivitesini, klinik olarak ve volüm indikatörü olarak kullanabiliriz. Renin-Anjiotensin- Aldosteron sistemi renal ve sistemik birçok fizyolojik ve patolojik önemli olayda rol oynamaktadır. Kan basıncı, vücut su ve tuz metabolizması ve bunlarla ilgili intravasküler volüm, hücrelerde hipertrofi, hiperplazi, kalp, damar, böbrek dokusundaki yeniden Ģekillenmede önemli rolü vardır (3, 4, 5) Renal kallikrein-kinin sistemi Bu sistem böbrek baģta olmak üzere birçok dokuda yapılan vazodilatör bir sistemdir. Böbrek fonksiyonlarında, hipertansiyonda, bazı böbrek hastalıklarında rolü olduğu ve bazı ilaçların etkilerinde aracılık yaptığı anlaģılmıģtır. Kallikrein, α2 maddesine etkiyle kinini ortaya çıkarak bradikinin oluģumunu sağlar. Bradikinin renal bir vazodilatör olup aynı zamanda prostaglandin salınımını ve proreninin renine dönüģümünü de uyarır (3, 4, 5).

17 Prostaglandinler Böbrek medullasında yapılan önemli maddelerdir. Renin salınımında direkt ve indirekt etkileri vardır. ADH un etkilerini azaltırken ve natriüretik etkileri de vardır (3, 4, 5) ,25 dihidroksikolekalsiferol Normalde D3 vitamininin birinci hidroksilasyonu karaciğerde olur ve 25 hidroksikolekalsiferol haline gelir. Ġkinci hidroksilasyonu ise böbrekte yapılır. Böbreğin kortikal hücrelerindeki mitokondri vasıtasıyla 1,25 dihidroksikolekalsiferol meydana gelir. Böbrekten salgılanan bu hormon bağırsaktan kalsiyum emilimini, kemiklerden kalsiyum mobilizasyonunu, proksimal tübülüslerden ise fosfat emilimini artırmaktadır (3, 4, 5) Eritropoietin Eritropoietin böbreklerdeki özel hücreler tarafından üretilen, ilik içinde kırmızı kan hücrelerinin üretimini düzenleyen, glikoprotein yapısında bir hormondur (1). Böbreğin hormonlarla iliģkisini, Tablo 2. 1 de görüldüğü gibi 3 grupta inceleyebiliriz. TABLO Böbrek-hormon iliģkisi (3) Böbreği Etkileyen Hormonlar Paratroid hormon, Vazopressin, Anjiyotensin, Atriyalnatriüretikpeptid, Kalsitonin, Ġnsülin, Kalsitriol, Prostaglandin, Aldesteron, Troid hormonu, Katekolaminler, Ġnsüline benzer büyüme faktörü Böbrekte Üretilen Hormonlar Renin, Kalsitriol, Prostaglandin, Eritropoietin, Kinin, Anjiotensin, Epidermal büyüme faktörü, Ġnsüline benzer büyüme faktörü Böbrekte Katabolize Olan Hormonlar Ġnsülin, Parathormon, Glukagon, Büyüme hormonu, Prolaktin, Gastrointestinal hormonları, Kalsitonin, Vazopressin, Anjiotensin, Atriyalnatriüretikpeptid, Kinin, Steroid hormonlar, Troid hormonları, Katekolaminler, Hipotalamik salgılatma faktörü, Bradikinin, anjiotensin 2

18 7 2.3.BÖBREK FONKSĠYONLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Kan ve idrarın niteliği sadece nefronun fonksiyon bozukluklarının yanı sıra çeģitli sistemik hastalıkların varlığını da gösterir. Renal hastalığa sahip bireylerde böbreğin durumunun pratik değerlendirilmesi dört döneme ayrılarak yapılır (5). 1. Dönem: Protein olmayan azotlu bileģiklerin dolaģımdaki düzeylerine bakılır. 2. Dönem: Nefron iģlevi açısından glomerüler filtrasyonun değerlendirilmesi yapılır. 3. Dönem: Belirli endojen ve ekzojen bileģiklerin salgılanma kapasiteleri değerlendirilir. 4. Dönem: Ġdrarın yoğunlaģtırılması yeteneği ile ilgili olarak böbreğin su ve elektrolitler için geri emilim kapasitesinin incelenir (5) Üre Aminoasitin deaminasyonu ile oluģan amonyağın kanda toksik düzeylere ulaģması, karaciğerde üre sentezi ile önlenmektedir. Karaciğerde fazla aminoasit metabolize edildiğinde üre oluģumu ve BUN (kan üre azotu) düzeyleri artmaktadır. Bu durum yüksek proteinli diyet alınımında, doku yıkımında ve azalmıģ protein sentezinde ortaya çıkabilmektedir. DüĢük proteinli diyet alınımında, karaciğer hastalıklarında ve malabsorbsiyonda üre ve BUN düzeylerinin azaldığı gözlenmektedir. Sağlıklı kiģilerde üre sentezi, renal üre atılımını açtığı için kalan üreyi bağırsak bakterileri amonyağa parçalamaktadır. Kolayca filtre olan ürenin % kadarı proksimal tübüllerde geri emilmektedir (5, 7). Plazma üre ve kreatinin konsantrasyonları genellikle birlikte ölçülür. Plazma kreatinin düzeyi üre konsantrasyonuna oranla glomerüler fonksiyonun daha doğru bir göstergesidir. Ancak, üre düzeyleri böbrek fonksiyonundaki bir bozulmanın yanı sıra bazı klinik problemleri de düģündürür. Plazma üre düzeyleri, ayrıca üremik semptomlar ile kreatinine oranla daha iyi korelasyon gösterir ve kronik böbrek yetmezliğinin tayininde önemli bir faktör olan protein alınımını da yansıtır (5, 7) Kreatinin Kreatinin, kreatin fosfattan nonenzimatik olarak meydana gelen bir metabolik son üründür. Kreatinin çoğunlukla kaslarda bulunduğu için kreatinin düzeyi erkeklerde kadınlardan, eriģkinlerde çocuklardan fazla olmakla birlikte diyet değiģikliklerine çok az yanıt vermektedir. Erkeklerde günlük ortalama mg/kg, kadınlarda ise ortalama mg/kg idrarla atılır. Kreatinin normal kiģilerde glomerüllerden filtre olur ve

19 8 tübüllerden geri emilmez. Kreatinin düzeyleri GFR ile ters orantılıdır. Ancak GFR daki orta dereceli bir düģmede kreatinin seviyesinde de belirgin bir artma olmaz. Bu nedenle hafif bir böbrek bozukluğu için duyarsız bir göstergedir. Ancak pek çok hasta için kreatinin ölçümlerinin takibi renal fonksiyonlardaki değiģimi izlemekte kullanılır (4, 5, 7). 2.4.AKUT BÖBREK YETMEZLĠĞĠ-KRONĠK BÖBREK YETMEZLĠĞĠ TANIMLARI, EVRELERĠ, AÇIKLAMALARI Böbreğin görevlerini yapamaması ve fonksiyonlarını yitirmesine böbrek yetmezliği denir. Böbrek yetmezliğinde böbreğin temel fonksiyonlarında bozulmalar olur ve değiģik adaptif sistemler devreye girer. Böbrek yetmezliği akut ve kronik böbrek yetmezliği olmak üzere ikiye ayrılır (3, 8) Akut böbrek yetmezliği Akut böbrek yetmezliği (ABY), böbrek fonksiyonlarında saatler veya birkaç gün içinde bozulmanın yol açtığı, yani akut olarak baģlayan, 24 saatlik idrar miktarının, çoğu hastada 400 ml nin altına düģmesi ve kanda nitrojen artıklarının (üre, nitrojen ve kreatinin gibi) birikimi ile karakterize, glomerüler filtrasyon hızında ani düģme ve sıvı elektrolit homeostazisindeki anormalliklerin hakim olduğu klinik tablodur (3, 7, 8). ABY ndeki glomerüler filtrasyon hızının düģüģü daha hızlıdır ve günler ile haftalar içerisinde gerçekleģir. GFR daki azalma önceden herhangi bir renal hasarı olmayan bireylerde oluģabileceği gibi, önceden kronik bir renal bozukluğu olan bireylerde de akut ekzaserbasyon Ģeklinde ortaya çıkabilmektedir. ABY nadiren toplumsal bir hastalık olup, genellikle hastanede yatmakta olan bireylerde geliģir. Hastanede yatmakta olan bireylerin yaklaģık olarak %5 inde ABY mevcut hastalığı komplike edebilmekte ve bunların yaklaģık olarak %0,05 inde diyaliz gereksinimi olabilmektedir. Ciddi hastalığı olan bireylerde, hastaneye yatıģ sırasında bu oran çok daha yüksek olup, %20 lere ulaģabilmektedir (1). Akut böbrek yetmezliği üç dönemde oluģur. Bunlar: A) Oligürik Dönem:% 40 a varan olguda idrar miktarı 400 ml/gün altına düģmemesine rağmen, oligüri akut böbrek yetmezliğinin en tipik bulgusu olarak kabul edilir. Oligüri genellikle gün sürer. Eğer 4 haftadan fazla sürerse akut böbrek yetmezliğinin kortikal nekroz, hızlı progresif glomerülonefrit veya

20 9 vaskülit gibi akut tübüler nekroz dıģındaki nedenleri düģünülmelidir. Bu dönemde, GFR çok düģüktür. Azotlu atık ürünler, elektrolitler ve H+ iyonlarının idrar ile atılımı bozulmuģtur (1, 7). B) Diüretik Dönem: Bu dönemin baģlaması genellikle iyileģmenin baģladığını gösterir. Diüretik dönem GFR nin artıģı sonucu olup buna tübüler fonksiyonda bir düzelme eģlik etmez. Bu nedenle aģırı su ve elektrolit kaybı riski vardır. Kan üre ve kreatinin düzeyleri daha fazla artmaz (1). C) ĠyileĢme Dönemi: BUN ve kreatinin düzeylerinde azalma ile birlikte iyileģme baģlar. Hücreler rejenere oldukça tübüler fonksiyon geri döner (7) Kronik böbrek yetmezliği Kronik böbrek yetmezliği (KBY), glomerüler filtrasyon değerinde azalmanın sonucu böbreğin sıvı-solüt dengesini ayarlama ve metabolik-endokrin fonksiyonlarında kronik ve ilerleyici bozulma hali olarak tanımlanabilir (1). Son dönem böbrek yetmezliği (SDBY) ise böbrek fonksiyonlarının diyaliz ya da transplantasyon gibi bir tedavi olmadan yaģamın mümkün olmayacağı derecede geri dönüģümsüz olarak bozulmasıdır (9) Kronik böbrek yetmezliğinin epidemiyolojisi GeliĢme sıklığı, ülkemizde ve kayıt sistemlerinin geliģtiği diğer ülkelerde iyi bilinmemektedir. Tanımlama kriterleri uzmanlara göre farklılıklar göstermektedir. Bununla birlikte hastanede yatan yoğun bakım hastalarının % inde, tüm hastaların ise %5 inde böbrek yetmezliği geliģtiği düģünülmektedir (10) Kronik böbrek yetmezliğinin etyolojisi: Özellikle son 20 yılda SDBY nin insidansında dramatik bir artıģ olmuģtur. Bunun yanında KBY nin etyolojisinde ise göreceli bir değiģim yaģanmıģtır. GeçmiĢte KBY ye götüren en sık sebebi glomerülonefritler iken günümüzde ise toplumlara göre değiģiklik göstermekle beraber en sık neden diabetik ve hipertansif nefropatilerdir (11). USRDS verilerine göre 0-19 yaģ KBY li hastanın etiyolojik faktörleri sırasıyla; konjenital/herediter/kistik böbrek(%31,5)

21 10 primer glomerülonefrit (%25) sekonder glomerülonefrit/vaskülitler(%11) etiyolojisi bilinmeyen (%8,9) piyelonefrit/interstisyel nefrit (%6,9) hipertansiyon/damar hastalıkları (%4,6) olarak bulunmuģtur (11) Kronik böbrek yetmezliğinin klinik özellikleri Kronik böbrek yetmezliğinden etkilenmeyen organ veya sistem yoktur. Glomerüler filtrasyon değeri ml/dk nın altına inmedikçe hastalar genellikle klinik bulgu vermezler. Hastaların ilk semptomları genellikle noktüri ve anemiye bağlı halsizliktir. Glomerüler filtrasyon değeri ml/dk olunca hastada üremik semptomlar ortaya çıkmaya baģlar. Glomerüler filtrasyon değeri 5-10 ml/dk ya inince son dönem böbrek yetmezliğinden bahsedilir ve hastalar diyaliz, renal transplantasyon gibi renal replasman tedavisine ihtiyaç duyarlar. Böbreğin ilk bozulan fonksiyonlarından biri idrarı konsantre etme yeteneğinin azalmasıdır. Diürinal ritim bozulur ve hastalarda noktüri baģlar. KBY nin tüm formlarında erken fazda böbrek rezervi kaybı olur. GFD %30 altına düģtüğü zaman klinik belirtiler artar, böbrek yetmezliği ilerledikçe klinik tablo ağırlaģır ve biyokimyasal anormallikler geliģir. Örneğin idrar yolları, solunum ve gastrointestinel sistem (GIS) enfeksiyonları, kontrolsüz hipertansiyon, hipovolemi, nefrotoksik ilaç kullanımı, radyokontrast ajanlarının nefropatisi gibi durumlarda hafif ve orta derecedeki böbrek yetmezliği hızla ilerleyebilir (2). Ġlerleyici böbrek parankim hastalığında olası komplikasyonları tahmin ederek önlem almak ve tedaviyi planlamak için Evreleme yöntemi kullanılır. Ulusal Böbrek Vakfının (NKF) önerdiği evreleme tablo 2. 2 de gösterilmiģtir (11).

22 11 TABLO Kronik böbrek hastalığının evreleri (11) Evre Tanım GFD(ml/dk/1.73m²) 1 Normal veya artmıģ GFH ile böbrek hasarı 90 2 Hafif derecede azalmıģ GFH ile birlikte böbrek hasarı Orta derecede azalmıģ GFH ile birlikte böbrek hasarı 4 Ağır derecede GFH azalması ile birlikte böbrek hasarı Son dönem böbrek yetmezliği <15 veya diyaliz Kronik Böbrek Yetmezliği Klinik Tablosu Glomerüler filtrasyon hızının azalmasına bağlı olarak serum üre ve kreatinin konsantrasyonları yükselse de, GFR 30 ml/dk nın altına düģmedikçe hastalar asemptomatik kalırlar. Fakat dikkatli bir Ģekilde yapılan muayenede renal yetmezliğin erken klinik ve laboratuvar bulguları (noktüri, hafif anemi, hafif güç kaybı, iģtah azalması, kalsiyum ve fosfor düzeylerinde bozukluklar) ortaya çıkarılabilir. GFR 30 ml/dk nın altına düģtüğü zaman üremik belirtiler artar, klinik tablo ağırlaģır ve biyokimyasal bozukluklar ortaya çıkar. GFR 5-10 ml/dk nın altına düģtüğü zaman (son dönem böbrek yetmezliği) hayatın devam etmesi için mutlaka renal replasman tedavisi gerekmektedir. Üremi tüm organ ve sistemlerin fonksiyonlarında bozukluklara yol açar. Kronik diyaliz bu bozuklukların sıklığını ve ağırlığını azaltır. Fakat en iyi diyaliz tedavisi uygulansa da temel renal yetmezlikten kaynaklanan bozukluklardan dolayı tedaviye tam olarak cevap alınamaz (12). Serum üre nitrojeni (BUN) ve plazma Cr düzeyleri ile semptom ve bulguların geliģimi arasında bir korelasyon yoktur. Klinik tabloların oluģumuna, hastalıkların ve kiģilerin bireysel özellikleri yanında, böbreklerin hasarlanma varlığında geliģtirdikleri uyum mekanizmaları da katkıda bulunur. Böbreğin ilk bozulan fonksiyonlarından birisi, idrarı konsantre etme yeteneğinin azalmasıdır. Hastaların ilk semptomları; halsizlik, noktüri,

23 12 nefes darlığı, idrar miktarında azalma, el-ayak ve göz çevresinde ödemdir. Ġlerleyen dönemlerde KBY de tüm sistemler etkilenmektedir (12). KBY nin klinik özellikleri Ģu Ģekilde sınıflandırılabilir (12). 1- Nöromüsküler Bozukluklar: Yorgunluk, uyku bozuklukları, mental bozukluklar, letarji, asteriksis, müsküler irritabilite, periferik nöropati, huzursuz bacak sendromu, paralizi, miyoklonus, epilepsi, koma, adele krampları, diyaliz disekilibrium sendromu, miyopati. 2- Gastrointestinal Bozukluklar: ĠĢtahsızlık, bulantı, kusma, üremik ağız kokusu, gastroenterit, peptik ülser, peritonit. 3- Kardiyovasküler ve Pulmoner Bozukluklar: Arteryel hipertansiyon, konjestif kalp yetmezliği, pulmoner ödem, perikardit, kardiyomiyopati, hipotansiyon, aritmiler, damar kalsifikasyonları, hızlanmıģ ateroskleroz, üremik akciğer. 4- Hematolojik ve Ġmmünolojik Bozukluklar: Anemi, lenfopeni, lökopeni, kanama bozukluğu, enfeksiyonlara eğilim, splenomegali, hipersplenizm. 5- Dermatolojik Bozukluklar: Solukluk, hiperpigmentasyon, kaģıntı, ekimoz, üremik yüz. 6- Endokrin Metabolik Bozukluklar: Sekonder hiperparatiroidizm, adinamik osteomalazi, vitamin D eksikliğine bağlı osteomalazi, karbonhidrat intoleransı, hiperürisemi, artmıģ lipoprotein-a düzeyi, yüksek dansiteli lipoprotein (HDL) kolesterol düzeyinin azalması, protein-enerji malnütrisyonu, büyüme ve geliģme bozukluğu, infertilite, amenore, hipotermi, amiloidoz. 7- Sıvı-Elektrolit Bozuklukları: Hipervolemi veya hipovolemi, hipernatremi veya hiponatremi, hiperkalemi veya hipokalemi, metabolik asidoz, hiperfosfatemi, hipokalsemi.

24 13 3. BÖBREK YETMEZLĠĞĠNDE TEDAVĠ YAKLAġIMLARI Böbrekler ilaçların itrahında önemli rollere sahiptir. Ġtrah bölgeleri Ģekil 3 te gösterilmiģtir. Böbrek yetmezliği tedavisindeki amaç atık maddeleri kandan uzaklaģtırmak ve bozulmuģ dengeleri yerine koymaktır. Primer hastalık kadar sekonder nedenlerin inhibisyonuna yönelik giriģimler de kronik böbrek hastalığı progresyonunun önlenmesine katkıda bulunur. Renal replasman tedavileri üremik durumun ciddi komplikasyonlarını önlemek için mümkün olduğu kadar erken baģlanmalıdır. Diyalize erken baģlamanın hastada morbidite ve mortaliteyi azalttığı, bunun tedavi maliyetlerini yükseltmediği, tam tersine hastanede yatıģ süresini azaltarak maliyetleri düģürdüğü bildirilmiģtir (12). ġekġl Ġlaçların itrahı (13)

25 14 Böbrek yetmezliği tedavisinde temel yaklaģımlar Ģöyledir (14). Böbrek hastalığının ilerlemesinin önlenmesi Böbrek yetmezliği destek tedavisi Diyaliz kararı ve transplantasyona hazırlık 3.1.Böbrek hastalığının ilerlemesinin önlenmesi Böbrek yetmezliği teģhisinden hemen sonra tedavi baģlatılmaktadır. Bozulan böbrek fonksiyonlarını tedaviyle eski haline getirmek olanaksız olmasına karģın, belirtileri kontrol altına almakla komplikasyonları minimuma indirmeye ve hastalığın ilerleme seyrini yavaģlatmaya yönelik tedavi uygulanmaktadır. Son dönem böbrek yetmezliğine gidiģi yavaģlatmak için, 1-Protein kısıtlı diyet uygulanmalı. 2-Etkili bir antihipertansif tedavi sağlanmalı 3-Anemi htc %33-36 olacak Ģekilde tedavi edilmeli. 4-Hiperlipidemi tedavisi yapılmalı. 5-Fosfor retansiyonu önlenmeli. 6-Metabolik asidoz önlenmeli 7-Nefrotoksik ilaç kullanımından sakınılmalı 8-Dehidratasyon engellenmelidir 9-RAS blokajı 10-Kalsiyum kanal blokerleri Amilodipin, Nifedipin Verapamil, Diltiazem 11-Beta blokerler Metoprolol, Carvedilol 12-Kan basıncının gece gündüz ritminin düzenlenmesi 13-Dislipidemi tedavisi 14-Eritropoetin tedavisi 15-Beslenme ve vitamin D tedavisi 16-Sıvı-elektrolit dengesi(14).

26 Böbrek yetmezliği destek tedavisi Anemi, malnütrisyon, büyüme geriliği, renal osteodistrofi, hipertansiyon, asidoz gibi durumların tedavi edilmesi amaçlanır (14). Geleneksel Risk Faktörleri Diyabet, hipertansiyon, ateroskleroz, dislipidemi, renal osteodistrofi, anemi (14). Yeni Risk Faktörleri Oksidatif stres, malnütrisyon, karbonil stres, fetuin A, inflamasyon, anormal mineral metabolizması (14) Anemi Kronik böbrek hastalarında anemi ilk kez 1836 yılında Richard Bright tarafından hastalardaki solukluk ile tanımlanmıģ daha sonra 1922 yılında kronik glomerulonefritli hastalarda eritrosit üretiminin kemik iliği düzeyindeki yetersizliğe bağlı olması nedeniyle anemi oluģtuğu ifade edilmiģtir (15) yılında yayınlanan NKF-DOQI (National Kidney Foundation Clinical Practice Guidelines For Ġnitiation of Dialysis) nin tedavi Kılavuzuna göre kronik böbrek hastalığı olan eriģkin erkek ve postmenapozal kadınlarda hemoglobin (Hb) 12 gr/dl veya hematokrit (Hct) %37 nin altında ise aneminin varlığından bahsedilir (1). Aneminin nedenleri EPO eksikliği Demir eksikliği Kesin Yetersiz alım Kayıp (GĠS, diyaliz sırasında, tetkikler) Fonksiyonel Ġhtiyacın artması (EPO kullanımı) Demir kullanımının bozulması (Hepsidin birikimi) Enteral demir emiliminin engellenmesi RES den demir salınımının engellenmesi Kronik inflamasyon

27 16 Ciddi sekonder hiperparatiroidi (kemik iliği fibrozisi) Alüminyum toksisitesi Vitamin B12, folat eksikliği, karnitin eksikliği Ġmmunsupresifler, ACEĠ (14). Böbrek hastalıklarında aneminin tedavisi Hedef Hb g/dl Transferrin satürasyonu> %20 Ferritin>100 mg/dl (NKF-K/DOQI) (15). Diyaliz hastalarında anemi tedavisinin amacı, EPO ve demir eksikliğinden etkilenen hastalarda terapötik hedef aralığındaki hemoglobini sağlamaktır. Demir tedavisinin iki amacı vardır. Hemoglobini demir eksikliğine bağlı hedef düzeyinin altına düģmekten korumak ve pahalı eritropoez-stimülan ajanların dozunu minimuma indirgemektir (1) Renal osteodistrofi ve vitamin D tedavisi KBY-mineral ve kemik bozukluğu mineral ve kemik metabolizmasının sistemik bir hastalığı olarak ortaya çıkan geniģ bir klinik sendromdur (16). Bu sendrom: 1. Anormal kalsiyum, fosfor, paratiroit hormon ve D vitamini metabolizması, 2. Kemik döngüsü, mineralizasyon, hacim ve güç anormallikleri, 3. Damar veya yumuģak doku kireçlenmeleridir(16). Renal osteodistrofiyi önlemek ve tedavi etmek için KBY nin düzenli kontrol altında tutulması gerekmektedir. KBY nin tedavi yaklaģımında, protein kısıtlanması, aneminin düzeltilmesi, KBY ne yol açan hipertansiyon, diyabet gibi kronik hastalıkların kontrolü, elektrolit ve mineral dengesizliğinin düzeltilmesi bulunmaktadır (8) Malnütrisyon Üremik ortam ve sonuçlarının anlaģılmasındaki ilerlemelere, böbrek yerine koyma tedavilerindeki geliģmelere rağmen kronik böbrek yetmezliği (KBY) hastalarında birçok metabolik ve beslenme ile iliģkili bozukluk gözlenmektedir. Birçok çalıģmada kronik

HAFTA 14. HEMġĠRELĠK BAKIM YÖNETĠMĠ. ÜRĠNER SĠSTEM HASTALIKLARI VE HEMġĠRELĠK BAKIMI HEDEFLER

HAFTA 14. HEMġĠRELĠK BAKIM YÖNETĠMĠ. ÜRĠNER SĠSTEM HASTALIKLARI VE HEMġĠRELĠK BAKIMI HEDEFLER ÜRĠNER SĠSTEM HASTALIKLARI VE HEMġĠRELĠK BAKIMI HEDEFLER Bu bölüm tamamladığınızda; 1- Böbreklerin başlıca görevlerini söyleyebilecek 2- İdrar oluşumu, depolanması ve boşaltılmasının nasıl gerçekleştiğini

Detaylı

AÇIK KALP CERRAHİSİ SONRASI ALETLİ PERİTON DİYALİZİNİN RENAL REPLASMAN TEDAVİSİ OLARAK KULLANIMI

AÇIK KALP CERRAHİSİ SONRASI ALETLİ PERİTON DİYALİZİNİN RENAL REPLASMAN TEDAVİSİ OLARAK KULLANIMI T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KALP-DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI AÇIK KALP CERRAHİSİ SONRASI ALETLİ PERİTON DİYALİZİNİN RENAL REPLASMAN TEDAVİSİ OLARAK KULLANIMI Dr. Halil HÜZMELİ UZMANLIK

Detaylı

ÇOCUK PERİTON DİYALİZ HEMŞİRELİK REHBERİ 2013

ÇOCUK PERİTON DİYALİZ HEMŞİRELİK REHBERİ 2013 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK PERİTON DİYALİZ HEMŞİRELİK REHBERİ 2013 Derleyen Düzenleyen :Hem. Sevginar ŞENTÜRK : Doç. Dr. Önder KALENDERER Hem. Ayşen ÖZEL Hem. Dilek

Detaylı

TRANSPLANTASYON UYGULANAN HASTALARDA BAKIM GEREKSİNİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

TRANSPLANTASYON UYGULANAN HASTALARDA BAKIM GEREKSİNİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TRANSPLANTASYON UYGULANAN HASTALARDA BAKIM GEREKSİNİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Hemşire Aysun YERKÖY ATEŞ YÜKSEK

Detaylı

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AĞIZ, DİŞ, ÇENE HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ ANABİLİM DALI

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AĞIZ, DİŞ, ÇENE HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ ANABİLİM DALI T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AĞIZ, DİŞ, ÇENE HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ ANABİLİM DALI KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ OLAN HASTALARDA ANTİMİKROBİYAL PROFİLAKSİNİN ORAL DOKULARDAKİ ETKİNLİĞİ

Detaylı

Nigella sativa L. ETANOL EKSTRESĠNĠN RATLARDA PARASETAMOLLE ĠNDÜKLENEN AKUT BÖBREK TOKSĠSĠTESĠ ÜZERĠNE ETKĠLERĠNĠN ARAġTIRILMASI.

Nigella sativa L. ETANOL EKSTRESĠNĠN RATLARDA PARASETAMOLLE ĠNDÜKLENEN AKUT BÖBREK TOKSĠSĠTESĠ ÜZERĠNE ETKĠLERĠNĠN ARAġTIRILMASI. Nigella sativa L. ETANOL EKSTRESĠNĠN RATLARDA PARASETAMOLLE ĠNDÜKLENEN AKUT BÖBREK TOKSĠSĠTESĠ ÜZERĠNE ETKĠLERĠNĠN ARAġTIRILMASI Doğukan CANAYAKIN Eczacılık Biyokimya Anabilim Dalı Tez DanıĢmanı Doç. Dr.

Detaylı

RENAL TRANSPLANT ALICILARINDA KALSİTRİOLÜN POSTRENAL TRANSPLANT DÖNEMDE KEMİK DANSİTOMETRESİ VE BİYOKİMYASAL PARAMETRELER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

RENAL TRANSPLANT ALICILARINDA KALSİTRİOLÜN POSTRENAL TRANSPLANT DÖNEMDE KEMİK DANSİTOMETRESİ VE BİYOKİMYASAL PARAMETRELER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI RENAL TRANSPLANT ALICILARINDA KALSİTRİOLÜN POSTRENAL TRANSPLANT DÖNEMDE KEMİK DANSİTOMETRESİ VE BİYOKİMYASAL PARAMETRELER ÜZERİNDEKİ

Detaylı

KRONİK BÖBREK HASTALIĞI

KRONİK BÖBREK HASTALIĞI KRONİK BÖBREK HASTALIĞI Prof. Dr. Nurol ARIK Doç. Dr. Melda DİLEK HASTA EĞİTİM KİTAPÇIĞI Bu kitapçık genel eğitim amaçlıdır. Hastaların asıl olarak kendi hekimlerinin önerilerine uymaları gereklidir. KRONİK

Detaylı

YENİ TANI ALMIŞ HİPOTROİD VE HİPERTROİD HASTALARINDA İSKEMİ MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI

YENİ TANI ALMIŞ HİPOTROİD VE HİPERTROİD HASTALARINDA İSKEMİ MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YENİ TANI ALMIŞ HİPOTROİD VE HİPERTROİD HASTALARINDA İSKEMİ MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI Fatma ÖZDEMİR YÜKSEK LİSANS TEZİ BĠYOKĠMYA (TIP)

Detaylı

DİYALİZ HASTALARINDA ARJİNİN VE ARJİNİN ÜRÜNLERİNİN DÜZEYLERİ

DİYALİZ HASTALARINDA ARJİNİN VE ARJİNİN ÜRÜNLERİNİN DÜZEYLERİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DİYALİZ HASTALARINDA ARJİNİN VE ARJİNİN ÜRÜNLERİNİN DÜZEYLERİ Veli UĞURCU DOKTORA TEZİ TIBBİ BİYOKİMYA (TIP) ANABİLİM DALI Danışman Prof. Dr. Ali ÜNLÜ

Detaylı

ANESTEZİ VE REANİMASYON

ANESTEZİ VE REANİMASYON T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ANESTEZİ VE REANİMASYON ÜRİNER SİSTEM HASTALIKLARI VE ÜRİNER SİSTEME ETKİLİ İLAÇLAR 723H00070 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve

Detaylı

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BESLENME VE DİYETETİK PROGRAMI

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BESLENME VE DİYETETİK PROGRAMI T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BESLENME VE DİYETETİK PROGRAMI MENOPOZA GİRMİŞ KADINLARIN BESLENME DURUMLARI İLE FİZİKSEL AKTİVİTE VE BESLENME BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Yüksek

Detaylı

GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI

GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI Dr. Perihan

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Renal Problemler

Yoğun Bakım Ünitesinde Renal Problemler Yoğun Bakım Ünitesinde Renal Problemler Alper KIRKPANTUR*, Yunus ERDEM* * Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Ünitesi, ANKARA Renal Failure in the Intensive Care

Detaylı

ĠNFLAMATUAR BARSAK HASTALIĞINDA KEMĠK MĠNERAL YOĞUNLUĞU

ĠNFLAMATUAR BARSAK HASTALIĞINDA KEMĠK MĠNERAL YOĞUNLUĞU T.C. ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ ĠÇ HASTALIKLARI ANABĠLĠM DALI ĠNFLAMATUAR BARSAK HASTALIĞINDA KEMĠK MĠNERAL YOĞUNLUĞU Dr. Mehmet KÖROĞLU UZMANLIK TEZĠ TEZ DANIġMANI Prof. Dr. Macit Ümran SANDIKÇI

Detaylı

EDĠRNE ĠLĠ ĠLKÖĞRETĠM OKUL VE LĠSELERĠ 6-18 YAġ GRUBU ÖĞRENCĠLERĠNDE ġġġmanlik SIKLIĞININ ARAġTIRILMASI

EDĠRNE ĠLĠ ĠLKÖĞRETĠM OKUL VE LĠSELERĠ 6-18 YAġ GRUBU ÖĞRENCĠLERĠNDE ġġġmanlik SIKLIĞININ ARAġTIRILMASI T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABĠLĠM DALI Tez Yöneticisi Prof. Dr. Filiz TÜTÜNCÜLER EDĠRNE ĠLĠ ĠLKÖĞRETĠM OKUL VE LĠSELERĠ 6-18 YAġ GRUBU ÖĞRENCĠLERĠNDE ġġġmanlik

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ALANLAR ORTAK ENDOKRĠN SĠSTEM HASTALIKLARI 720S00037

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ALANLAR ORTAK ENDOKRĠN SĠSTEM HASTALIKLARI 720S00037 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ALANLAR ORTAK ENDOKRĠN SĠSTEM HASTALIKLARI 720S00037 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

KRONĠK BÖBREK HASTALIĞINDA TEDAVĠ. Doç.Dr. Nurcan Cengiz

KRONĠK BÖBREK HASTALIĞINDA TEDAVĠ. Doç.Dr. Nurcan Cengiz KRONĠK BÖBREK HASTALIĞINDA TEDAVĠ Doç.Dr. Nurcan Cengiz KDOQI: KBH Evreleme Evre Tanım GFR (ml/min/1.73 m 2 ) 1 Böbrek hasarı, GFR normal 90 2 Böbrek hasarı, hafif GFR 60-89 3 Orta derecede GFR 30-59 4

Detaylı

BÖBREK YETMEZLİĞİ: GENEL BİLGİLER

BÖBREK YETMEZLİĞİ: GENEL BİLGİLER 1 KONU 1 BÖBREK YETMEZLİĞİ: GENEL BİLGİLER Tekin AKPOLAT, Cengiz UTAŞ Bu konuda böbrek ve böbrek yetmezliği ile ilgili temel bilgiler, glomerüler filtrasyon değeri, kronik böbrek yetmezliği epidemiyolojisi,

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTASINDA SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR

HEMODİYALİZ HASTASINDA SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR KONU 27 HEMODİYALİZ HASTASINDA SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR Tekin AKPOLAT, Cengiz UTAŞ Hemodiyaliz hastalarında tüm sistem ve organlarda bozukluklar, sorunlar ortaya çıkabilir. Bu sorun ve bozuklukların bir

Detaylı

TOKAT ĠL MERKEZĠNDEKĠ ĠLKÖĞRETĠM 6, 7, 8. SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN BESLENME BĠLGĠ DÜZEYLERĠ VE ALIġKANLIKLARI ĠLE OBEZĠTE SIKLIĞINI ETKĠLEYEN FAKTÖRLER

TOKAT ĠL MERKEZĠNDEKĠ ĠLKÖĞRETĠM 6, 7, 8. SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN BESLENME BĠLGĠ DÜZEYLERĠ VE ALIġKANLIKLARI ĠLE OBEZĠTE SIKLIĞINI ETKĠLEYEN FAKTÖRLER T.C. GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TOKAT ĠL MERKEZĠNDEKĠ ĠLKÖĞRETĠM 6, 7, 8. SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN BESLENME BĠLGĠ DÜZEYLERĠ VE ALIġKANLIKLARI ĠLE OBEZĠTE SIKLIĞINI ETKĠLEYEN FAKTÖRLER

Detaylı

ACĠL SAĞLIK HĠZMETLERĠ

ACĠL SAĞLIK HĠZMETLERĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ACĠL SAĞLIK HĠZMETLERĠ ENDOKRĠN SĠSTEM ĠLAÇLARI VE OTAKOĠDLER Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

Hüsamettin VATANSEV Selcuk University, Faculty of Medicine, Department of Medical Biochemistry, Konya, Turkey. E-mail: hvatansev@hotmail.

Hüsamettin VATANSEV Selcuk University, Faculty of Medicine, Department of Medical Biochemistry, Konya, Turkey. E-mail: hvatansev@hotmail. Sözlü Bildiriler VĠTAMĠN VE MĠNERAL TAKVĠYELERĠ Hüsamettin VATANSEV Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Konya, Türkiye E-posta: hvatansev@hotmail.com Özet Vitamin ve mineraller,

Detaylı

NON-ĠNVAZĠV MEKANĠK VENTĠLASYON UYGULANAN HASTALARIN YAġADIKLARI SORUNLARIN VE BAKIM GEREKSĠNĠMLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

NON-ĠNVAZĠV MEKANĠK VENTĠLASYON UYGULANAN HASTALARIN YAġADIKLARI SORUNLARIN VE BAKIM GEREKSĠNĠMLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ T. C. ĠSTANBUL BĠLĠM ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ HEMġĠRELĠK YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI NON-ĠNVAZĠV MEKANĠK VENTĠLASYON UYGULANAN HASTALARIN YAġADIKLARI SORUNLARIN VE BAKIM GEREKSĠNĠMLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

Detaylı

EPĠDURAL SEZARYENDE STANDART VE PLANLANMIġ AMELĠYAT ÖNCESĠ HASTA EĞĠTĠMĠNĠN ANKSĠYETE DÜZEYĠNE ETKĠSĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

EPĠDURAL SEZARYENDE STANDART VE PLANLANMIġ AMELĠYAT ÖNCESĠ HASTA EĞĠTĠMĠNĠN ANKSĠYETE DÜZEYĠNE ETKĠSĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ T. C. ĠSTANBUL BĠLĠM ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ HEMġĠRELĠK YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI EPĠDURAL SEZARYENDE STANDART VE PLANLANMIġ AMELĠYAT ÖNCESĠ HASTA EĞĠTĠMĠNĠN ANKSĠYETE DÜZEYĠNE ETKĠSĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

Detaylı

Hekimler Ġçin Temel Geriatri HEKĠMLER ĠÇĠN TEMEL GERİATRİ

Hekimler Ġçin Temel Geriatri HEKĠMLER ĠÇĠN TEMEL GERİATRİ HEKĠMLER ĠÇĠN TEMEL GERİATRİ ANKARA, 2011 1 Bu kitabın tüm yasal hakları Ankara Tabip Odası na ait olup, kurumun izni olmaksızın depolanamaz, kopyalanamaz ve çoğaltılamaz. Kitapta yer alan yazılardaki

Detaylı

SIVI ELEKTROLİT DENGESİ. Yrd.Doç.Dr. Burak Veli ÜLGER

SIVI ELEKTROLİT DENGESİ. Yrd.Doç.Dr. Burak Veli ÜLGER SIVI ELEKTROLİT DENGESİ Yrd.Doç.Dr. Burak Veli ÜLGER 1 Sağlıklı bir vücutta, vücut sıvılarının hacimleri ve bileşimleri bir çok metabolik aktiviteye rağmen, dengede tutulur. Bu denge mekanizmasına sıvı-elektrolit

Detaylı

40 YAġ ÜZERĠ KADINLARDA ÜRĠNER ĠNKONTĠNANSIN GÖRÜLME SIKLIĞI VE YAġAM KALĠTESĠ ÜZERĠNE ETKĠSĠNĠN BELĠRLENMESĠ

40 YAġ ÜZERĠ KADINLARDA ÜRĠNER ĠNKONTĠNANSIN GÖRÜLME SIKLIĞI VE YAġAM KALĠTESĠ ÜZERĠNE ETKĠSĠNĠN BELĠRLENMESĠ T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ DOĞUM VE KADIN HASTALIKLARI HEMġĠRELĠĞĠ ANABĠLĠM DALI TEZ DANIġMANI Doç. Dr. PETEK BALKANLI KAPLAN 40 YAġ ÜZERĠ KADINLARDA ÜRĠNER ĠNKONTĠNANSIN GÖRÜLME

Detaylı

bozukluklar çok belirgin sonuçlara yol açmaz iken, akut ve ciddi değişiklikler

bozukluklar çok belirgin sonuçlara yol açmaz iken, akut ve ciddi değişiklikler ASİT BAZ DENGESİ Hücre içi enzim aktivitelerinin yeterli bir şekilde yapılması ve hücre membranının bütünlüğünün korunması için kandaki serbest hidrojen konsantrasyonu [H + ] çok dar sınırlar içinde tutulur

Detaylı

Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı ve Hipertansif Hastaların Sosyo-Demografik Özellikler ile Đlişkisi

Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı ve Hipertansif Hastaların Sosyo-Demografik Özellikler ile Đlişkisi T.C Sağlık Bakanlığı Đstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Koordinatör: Prof. Dr. Aytekin Oğuz Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı

Detaylı