Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU Proje Başlığı Östrustaki Sığır Serumu ve Fetuin in Sığır Oositlerinin İn Vitro Maturasyonu Üzerine Etkileri Proje Yürütücüsünün İsmi Prof. Dr. Hakkı İZGÜR Proje Numarası Başlama Tarihi Östrustaki Sığır Serumu ve Fetuin in Bitiş Tarihi Sığır Oositlerinin İn Vitro Rapor Tarihi Maturasyonu Üzerine Etkileri

2 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU Proje Başlığı Östrustaki Sığır Serumu ve Fetuin in Sığır Oositlerinin İn Vitro Maturasyonu Üzerine Etkileri Proje Yürütücüsünün İsmi Prof. Dr. Hakkı İZGÜR Proje Numarası Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Rapor Tarihi Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Ankara - " 2004 "

3 I. Projenin Türkçe ve İngilizce Adı ve Özetleri Östrustaki Sığır Serumu (Estrous Cow Serum-ECS) ve Fetuinin Sığır Oositlerinin in vitro Maturasyonu Üzerine Etkileri Sunulan çalışmada östrustaki sığır serumu (Estrous Cow Serum-ECS) ve fetuinin mezbahadan toplanan ovaryumlardan aspire edilen sığır oositlerinin in vitro maturasyonu üzerine etkilerinin fertilizasyon başarısı ile ilişkilendirilerek ortaya konması amaçlanmıştır. Çalışmada materyal olarak, Ankara İli Çubuk İlçesi belediye mezbahasında kesilen hayvanlardan toplanan 167 ovaryumdan aspire edilmiş 600 oosit (300 -I and 300 II) kullanıldı. Ovaryumlar, içerisine penisilin (100 IU/ml), dihidrostreptomisin (50 mg/ml) ve amphotericin-b (50 mg/ml) katılan ve ortalama 30 C sıcaklıktaki serum fizyolojik içinde laboratuvara ulaştırıldıktan sonra yıkandı. Ovaryumların üzerlerindeki yüzeysel folliküller çaplarına göre (2-7 mm-grup I ve >7-10 mm-grup II) sayıldı. Tüm folliküllerin 18 G luk iğne ile punksiyonları yapılarak oositler aspire edildi. Aspire edilen cumulus-oosit kompleksleri morfolojilerine (<4 kat cumulus hücre katmanı ve kumlu ooplazma görüntüsü I. kalite, 3-4 kat cumulus hücresi ve hafif kumlu ooplazma görüntüsü II. kalite, 1-2 kat cumulus hücresi ve homojen ooplazma görüntüsü III. kalite ve çıplak oositler IV. kalite) göre sınıflandırıldı. Çalışmada oositler üç ayrı maturasyon vasatına (TCM-199+%0.6 (m/v) BSA-Grup I, TCM-199+%0.6 (m/v) BSA+ 1 mg/ml Fetuin-Grup II and TCM- 199+%0.6 (m/v) BSA+%20 (v/v) ECS-Grup III) yerleştirildi ve inkubasyon 39 C sıcaklıkta %5 CO2 atmosferinde saatte gerçekleştirildi. Maturasyon sonunda oositler cumulus ekspansiyonunun derecesi (CE0-ekspansiyon yok, CE1- hafif ekspanse ya da CE2-tamamen ekspanse) ve I. kutup hücresinin atılması yönünden (PB0 ya da PB1) incelenerek CE ve PB gruplandırmasına göre ayrı ayrı fertilizasyon vasatına (Tyrode nin Albumin Laktat Piruvat vasatı- TALP) konuldu. Kapasitasyon ajanı olarak Heparin (10 µg/ml) kullanıldı. İn vitro fertilizasyon 39 C sıcaklıkta %5 CO2 atmosferinde saatte gerçekleştirildi. Fertilizasyon sonrası her iki gamete ait pronukleusların görülmesi ile fertilizasyon

4 belirlendi. Çalışmanın her basamağına ait veriler kaydedilerek Student s T testi ile istatistiki değerlendirmesi yapıldı. Çalışma sonucunda, oositlerde gözlenen cumulus ekspansiyon derecelerinin sırasıyla (CE0, CE1, ve CE2), Grup I de 42 (%21), 63 (%31.5) ve 95 (%47.5), Grup II de 37 (%18,5), 65 (%32.5) ve 98 (%49) ve Grup III de 36 (%18), 59 (%29,5) ve 105 (%52,5) olduğu ve Grup III deki değerlerin diğer gruplardan belirgin ölçüde yüksek olduğu tespit edildi. Gruplardaki kutup hücresi atım oranlarının ise sırasıyla, Grup I de %67,5 (135/200), %66,5 (131/200) ve Grup III de %59 (118/200) olduğu kaydedilirken, Grup I ve II arasında bir fark belirlenemezken (p>0.05), Grup III ün diğer gruplardan istatistiki olarak düşük olduğu bulundu (p<0.01). Gruplardaki fertilizasyon oranları ise sırasıyla %45.5 (91/200), %51.5 (103/200) ve %48 (96/200) olarak bulunurken, Grup II deki fertilizasyon oranı istatiski olarak belirgin ölçüde yüksekti (p< 0.05). Sonuç olarak, fetuinin cumulus ekspansiyonunu arttırmamasına rağmen fertilizasyon oranlarını belirgin ölçüde yükselttiği, bunun aksine ECS nin cumulus ekspansiyonu derecesini arttırırken, kontrol ve fetuin ile kıyaslandığında fertilizasyon başarısını etkilemediği ve cumulus ekspansiyon derecesinin ya da kutup hücresi atımı kriterlerinin maturasyonun ortaya konmasında tek başına kullanılamayağı sonucuna varıldı. The Effects of Estrous Cow Serum (ECS) and Fetuin on in vitro Maturation of Bovine Oocytes The aim of this study was to determine the effects of Estrous Cow Serum (ECS) and fetuin on in vitro maturation of bovine oocytes aspirated from slaugthered ovaries in relation with the fertilization competence. A number of 600 good-quality (300 Grade I and 300 Grade II) oocytes aspirated from 167 ovaries collected from the slaugthered cows at the Municipal slaugterhouse of Çubuk, Ankara were used as the material. Ovaries were pooled and carried to laboratory in a thermos filled with antibiotic (peniciline -100 IU/ml, dihydrostreptomicine-50 mg/ml and amphotericine-b-50 mg/ml) added, app. 30 C -heat saline and washed with fresh saline. All follicles were punctured with an 18 G needle hold on a 5 ml syringe and aspirated cumulus-oocyte complexes were

5 classified in regard to their morphological apperance (>4 cumulus layers and sandy ooplazm vision Grade I, 3-4 cumulus layers and slightly sandy ooplazm vision Grade II, 1-2 cumulus layers and homogen ooplazma vision Grade III and naked oocytes Grade IV). Only Grade I and II oocytes were used in maturation process. In experimental design, oocytes (200 each) were placed in three different maturation media (TCM % (m/v) BSA-Group I, TCM % (m/v) BSA+ 1 mg/ml Fetuin-Group II and TCM % (m/v) BSA+20% (v/v) ECS- Group III) and incubated under an atmosphere of %5 CO 2 at 39 C for hr. At the end of the maturation period the oocytes were evaluated for the degree of cumulus expansion (CE0-no expansion, CE1-slight expansion or CE2-fully expansion) and extursion of the first polar body to the perivitelline space (PB0 or PBI) and transfered seperately for every CE and PB degree to the fertilization media (modified Tyrode s Albumine Lactate Pyruvate medium-talp) for in vitro fertilization. Heparine (10 µg/ml) was used as the capacitating agent. Incubation was held under an atmosphere of %5 CO 2 at 39 C for hr. The detection of both male and female pronucleus was defined as the sign of the fertilization. The data obtained at the all stages were recorded and statistical evaluation was done with the Student s T test. At the end of the study, when evaluated for cumulus expansion; 42 (21%), 63 (31.5%) and 95 (47.5%) in Group I, 37 (18,5%), 65 (32.5%) and 98 (49%) in Group II and 36 (18%), 59 (29,5%) and 105 oocytes (52,5%) in Group III were found CE0, CE1, and CE2, respectively, with a significiant statistical difference for Group III (p<0.05). Polar body extursion rates were 67,5% (135/200) in Group I, 66,5% (131/200) in Group II and 59% (118/200) in Group III. Group I and II did not differ statistically (p>0.05), where as Group III was significiantly low (p<0.01). Fertilization rates were found 45.5% (91/200) in Group I, 51.5% (103/200) in Group II and 48% (96/200) in Group III and Group II was significantly higher (p< 0.05). As a conclusion, although cumulus expansion rates did not improved with fetuin, fertilization rates were significiantly increased. Contrary to the high expansion rates in ECS group, fertilization rates did not differ significantly when compared with controls and fetuin group. It was also obvious that cumulus

6 expansions or polar body extursion could not be used individually in maturation detection process. II. Amaç ve Kapsam Bu projenin amacı, bilinen ve çok uygulanan bir in vitro maturasyon sistemine (TCM-199 ve % 0.6 BSA) vasat katkısı olarak Östrustaki Sığır Serumu ve Fötal Buzağı Serumundan liyofilize edilen fetuin ilave edilerek, mezbahadan toplanan ovaryumlardan aspire edilen sığır oositlerinin mature edilmesi, bu katkı maddelerinin etkilerinin araştırılması ve bu tekniğin değerlendirilmesidir. III. Materyal ve Yöntem Ovaryum Toplanması Ankara ili Çubuk İlçesi Belediye mezbahasında kesilen hayvanlardan toplanan 167 ovaryum üzerinde bulunan 1274 adet 2-10 mm lik foliküllerden laboratuvar ortamında aspire edilen toplam 1256 adet cumulus oosit kompleksinden, I. ve II. kalite olduğu tespit edilen 600 adedi çalışmada materyal olarak kullanıldı. Ovaryumlar hayvanların kesiminden hemen sonra alınarak, içinde taşıma vasatı bulunan termoslara toplanarak, en çok 5 saat içinde laboratuvara ulaştırıldı. Taşıma vasatı olarak içerisine, penisilin ( IU/ml) ve dihidrostreptomisin sülfat ( µg/ml) ve amphotericine-b (50 µg/ml ) katılmış (A5955, Sigma Co., EU), C ye ısıtılmış %0.9 luk steril serum fizyolojik kullanıldı. Taşıma vasatları kullanım günü, mezbahaya gitmeden hemen önce taze olarak hazırlandı. Oosit Aspirasyonu ve Oositlerin Seleksiyonu Periferal folliküllerin punksiyonları, ucuna 18 Gauge luk steril iğne takılmış ve ml gruba özgü maturasyon vasatı çekilmiş 5 ml lik steril plastik enjektörlerle gerçekleştirildi. Elde edilen folliküler sıvı ve cumulus-oosit

7 kompleksleri, çökmeleri için 39 C deki etüvde 5 dakika bekletildikten sonra, 10 dakika 1000 devirde santrifüj edildi. Çöküntü, taze vasatla sulandırıldı ve oosit seleksiyonu için 35X10 luk petri kutularına ( FLC-HKUL , İnterlab, Ankara, Türkiye) aktarıldı. Cumulus oosit komplekslerinin morfolojik seleksiyonu Brackett ve Zuelke (1993) nin tarif ettiği yönteme göre yapıldı. Çeperleri >4 cumulus hücre katmanı ile sıkıca çevrili, zona pellucidası sağlam, kumlu bir ooplazma görüntüsüne sahip oositler I, 3-4 kat cumulus hücre katmanı ile çevrili, zona pellucidası sağlam, hafif kumlu bir ooplazma görüntüsüne sahip oositler II olarak kalitelerine göre ayrı ayrı 4 gözlü özel petrilere (FAL353654) aktarıldı. İn vitro Oosit Maturasyonu (IVM) Standart ve kontrol grubu maturasyon vasatı olarak Yang ve ark. (1993) ve Farin ve ark. (1997) bildirdiği şekilde, Doku Kültürü Vasatı-199 (TCM-199) (M2520, Sigma Co., EU) kullanıldı ve vasata protein katkısı olarak 6 mg/ml Sığır Serum Albumini (Bovine Serum Albumin-BSA, A1933, Sigma Co. EU) katıldı. Bu standart vasata Grup II de %20 (v/v) Östrustaki Sığır Serumu (ECS-Estrous Cow Serum) ve Grup III de ise 1 mg/ml Fetuin (F2379, Sigma Co., EU) katıldı. Bunlara ek olarak tüm vasatlara, kontaminasyonun engellenmesi amacıyla antibiyotik (100 IU/ml penisilin, 100 µg/ml streptomisin ve 0.25 µg/ml amfoterisin-b- A5955, Sigma Co., EU) eklendi. Maturasyonda kullanılacak vasat, oositlerin aktarılmasından en az 3 saat önce petrilere konularak %5 CO 2 ve hava atmosferinde, 39 C de inkübe edilerek ekilibrasyon sağlandı (Gordon, 1994). Oositler 0.8 ml lik vasata adet oosit gelecek populasyonda petrilere konuldu ve üzerileri birkaç damla embriyo testi yapılmış, toksik olmayan mineral yağ (Sigma- M8410) damlatılarak kapatıldı. Maturasyon işlemi 39 C inkübatörde, %5 CO 2 atmosferinde, maksimum nemde, 24 saatte gerçekleştirildi. Maturasyon kültürü sonunda, oositler HEPES katkılı modifiye Tyrode nin Albumin Laktat Piruvat Vasatı (HEPES-mTALP) (Tablo III.VI) ile yıkandı. Yıkama işleminden önce 5 ml HEPES-mTALP içeren petriler kapakları kapalı

8 şekilde, 39 C, %5 CO 2 li ortamda 3 saat bekletildi. Yıkamadan sonra çalışma gruplarında vasata eklenen maturasyon destekleyicisi maddelerin etkinliğinin ortaya konabilmesi için maturasyon, aşağıda sunulan kriterlere göre değerlendirildi ve değerlendirme sonrası herbir gruba ait oositler Tablo III.III deki sınıflandırmaya göre ayrı ayrı petrilere aktarıldı. a) Cumulus Ekspansiyonu (CE) Maturasyon kültürü sonrası cumulus ekspansiyonu Tablo III.I de verildiği şekilde derecelendirildi. Tablo III.I. Cumulus ekspansiyonu derecelendirmesi Genişleme yok CE0 1-2 katta genişleme CE1 Tam genişleme CE2 b) Kutup Hücresinin Görülmesi (PB) Maturasyon kültürü sonrası kutup hücresinin atılması aşağıda tabloda verildiği şekilde derecelendirildi. Tablo III.II. Kutup hücresinin derecelendirmesi Kutup hücresinin görülmemesi Kutup hücresinin görülmesi PB0 PB1 Tablo III.III. Maturasyonun değerlendirmesini takiben ayrı ayrı petrilere aktarılan oositlerin sınıflandırılma şekilleri I.kalite CE0 PB0 II.kalite CE0 PB0 I.kalite CE0 PB1 II.kalite CE0 PB1 I.kalite CE1 PB0 II.kalite CE1 PB0 I.kalite CE1 PB1 II.kalite CE1 PB1 I.kalite CE2 PB0 II.kalite CE2 PB0 I.kalite CE2 PB1 II.kalite CE2 PB1

9 İn vitro Fertilizasyon İn Vitro Fertilizasyon İşleminde Kullanılan Vasatların Hazırlanması İn vitro fertilizasyon prosedüründe, modifiye Tyrode nin Albumin Laktat Piruvat Vasatı (mtalp), Hansen (2002) nin tarif ettiği metoda uygun olarak, kullanım amacına göre; fertilizasyona alınacak oositlerin yıkanması için HEPES katkılı mtalp (HEPES TALP), sperma seleksiyonu için sperm mtalp (Sp-TALP) ve fertilizasyon amacıyla IVF-mTALP (IVF-TALP) olarak hazırlandı (Tablo III.IV, III.V ve III.VI). Modifiye Tyrode nin Albumin Laktat Piruvat Vasatları hazırlanma işleminde ilk adım olarak Hansen (2002) nin tarifine göre stok solüsyonları hazırlandı (Tablo III.IV). Tablo III.IV. Stok solüsyonlarının hazırlanması ve saklanması Stok no Stok ismi Hazırlanma şekli Saklanma koşulları Stok 1 Na-laktat %60 lık şurup 4 C Stok 2 Na-piruvat gr 100 distile suda 4 C, 1 ay çözdürüldü Stok 7 Heparin 20 mg 10 ml distile suda çözdürüldü 1.5 ml lik godelerde 300 µl lik volümlerle -20 C, sonsuz Stok 17 NaCl g, 50 ml distile suda 4 C çözdürüldü Stok 18 KCl g, 50 ml distile suda 4 C çözdürüldü Stok 19 NaHCO g, 50 ml distile suda 4 C, 1 hafta çözdürüldü Stok 20 PO g NaH 2 PO 4 +H 2 O, 50 4 C ml distile suda çözdürüldü Stok 21 1 M HEPES 119 g, 400 ml distile suda 4 C çözdürüldü, ph 7 ye ayarlandı, volüm 500 ml ye tamamlandı Stok 22 CaCl g CaCl 2 +2H 2 O, 50 ml 4 C distile suda çözdürüldü Stok 23 MgCl G MgCl 2 +6H 2 O, 50 ml distile suda çözdürüldü 4 C Stok solüsyonları hazırlandıktan sonra, Tablo III.V de tarif edildiği gibi karıştırılarak ön vasatlar (TL) hazırlandı.

10 Tablo III.V. Modifiye TALP vasatlarının ön karışımlarının (TL) hazırlanması İçerik Sp-TL (ml) HEPES-TL (ml) IVF-TL (ml) Distile su Stok Stok Stok Stok Stok Stok Stok Stok ph Ön vasatların hazırlanmasından sonra HEPES TALP, Sp-TALP ve IVF- TALP vasatlarının hazırlanması işlemine geçildi (Tablo III.VI). Tablo III.VI. Modifiye HEPES TALP, Sp-TALP ve IVF-TALP vasatlarının hazırlanması İçerik Sp-TALP HEPES-TALP IVF-TALP TL (ml) BSA (mg) Stok 2 (ml) Stok 7 (µl) Sperma Kaynağı İn vitro fertilizasyonda kullanılmak üzere Lalahan Zootekni Araştırma Enstitüsünden alınan ve içeriğinde 20x10 6 motil spermatozoa/ml bulunan 0.25 ml lik ticari payetlerdeki dondurulmuş/çözdürülmüş boğa sperması kullanıldı. Motil Spermatozoaların Seleksiyonu Kapasitasyon işlemi öncesi motil spermatozoaların seçilmesi amacıyla Hansen (2002) nin tarif ettiği şekilde yüzdürme deneyi (swim-up deneyi) modifiye edilerek uygulandı. Deney öncesi 4 adet konik santrifüj tüpünün içerisine 1 er ml, 1 adet tüpün içerisine de 5 ml Sp-TALP (Tablo III.IV) konuldu ve 39 C de 3 saat bekletildi. 6-8 adet payet önce 37 C lik su banyosunda saniye tutularak çözdürme işlemi yapıldı. Ardından, kapalı uçları kesilerek içerisindeki sperma, 5 ml vasat içeren tüp içerisine yavaşça bırakıldı. 38 C lik etüvde 5 dakika bekletilen karışım, 500 devirde 10 dak. santrifüj işlemine tabi tutuldu. Santrifüj sonrası alt

11 kısımdan alınan 1 ml, her birinde 1 ml Sp-TALP bulunan 4 ayrı konik santrifüj tüpünün altında tabaka oluşturacak şekilde 0.25 ml lik hacimler halinde bölündü. Tüpler 45 lik bir açı ile standlara yerleştirildi ve 60 dak. 38 C lik etüvde inkübe edildi. İnkubasyon sonrası her tüpteki süpernatanttan 800 µl toplandı ve toplanan süpernatant (4 ayrı tüpten toplam 3,2 ml) tekrar 1000 devirde 5 dak. santrifüj işlemine tabi tutuldu. Son olarak süpernatantın üst kısmından 2,7 ml lik kısım atıldı ve dipte kalan 500 µl lik kısım, in vitro fertilizasyonda 20 oosit için 20 µl lik hacimler halinde kullanıldı. Spermatozoon Kapasitasyonu Kapasitasyon, fertilizasyon vasatına (IVF-TALP) katılan %1 (v/m) heparin (H3144, Sigma Co., EU) ile sağlandı. İn vitro Fertilizasyon Tekniği Fertilizasyon vasatı olarak IVF-TALP (Tablo III.VI) kullanıldı. Vasat, fertilizasyon öncesi 0.8 ml miktarlarda 4 gözlü özel petrilere (FAL353654) aktarılıp, petrinin kapakları açık bir şekilde konularak %5 CO 2 ve hava atmosferinde, 39 C de equilibre edildi. Fertilizasyon işlemi için, heparin katkılı vasata, 20 oosit için 20 µl final sperma solüsyonu konularak, 39 C de %5 CO 2 atmosferinde ve maksimum nemde saat inkübasyon gerçekleştirildi. Fertilizasyonun gerçekleştiği, inkübasyonun sonunda erkek ve dişi pronukleusların görülmesiyle doğrulandı. Deney Düzeneği Çalışmada maturasyon vasat katkılarına göre üç grup belirlenerek, gruplar; Grup I (Kontrol, n=200 oosit), Grup II (Fetuin, n=200 oosit) ve Grup III (ECS, n=200 oosit) olarak düzenlendi. Her üç çalışma grubundaki oositlere de aspirasyon sonrası aynı in vitro maturasyon ve fertilizasyon protokolleri uygulandı.

12 İstatistiki Değerlendirme Çalışma gruplarında elde edilen maturasyon ve fertilizasyon bulgularının istatistiki değerlendirmesi Student s T testiyle yapıldı. Test sonucu elde edilen ortalama değerler yüzde (%) ile ifade edilirken, standart sapma değerleri anlamlı değerler için p< 0.01 ve p< 0.05 alındı ve standart sapma, nokta sonrası iki hane ile değerlendirildi. Çalışma Sonuçlarının Görüntülenmesi Çalışmada gerçekleştirilen tüm mikroskopik görüntülemeler faz kontrast mikroskoba adapte edilmiş Nikon-DC112 marka fotoğraf makinası ile 10X2.5 inchx5 büyütmede, 100 ASA da 0.1 sn. ayarlarda, renkli film ile gerçekleştirildi. IV. Analiz ve Bulgular Çalışmada, mezbahadan toplanan 167 ovaryum üzerindeki 2-7 mm çapındaki toplam 1274 adet yüzeysel follikülün aspirasyonu ile 1256 cumulus-oosit kompleksi %98,5 lik bir başarıyla aspire edilirken, bu oositlerin 600 adetinin I. ve II. kalite (Şekil IV.I) olduğu belirlenerek, in vitro maturasyon işlemine alındı. Aspire edilen tüm cumulus-oosit komplekslerinin kalitelerine göre dağılımları Tablo IV.I de verilmiştir. Tablo IV.I. Aspire edilen cumulus-oosit komplekslerinin kalitelerine göre dağılımları. Oosit si Cumulus-Oosit Kompleksi Sayısı I. 300 (%23,8) a II. III. IV. (Çıplak) 300 (%23,8) a 344 (%27,3) b 312 (%24.8) b Toplam 1256 Aynı sütünda farklı harflerle işaretlenmiş satırlar birbirinden istatistiki olarak farklıdır (a,b p>0.05).

13 KALİTE I KALİTE II Şekil IV.I Değişik kalitelerdeki cumulus oosit komplekslerinin morfolojileri İn Vitro Oosit Maturasyonu Bulguları Cumulus Ekspansiyonu (CE) Çalışma (Grup II ve III) ve kontrol grubunda (Grup I) maturasyona alınan oositlerde inkubasyon sonrası gözlenen cumulus ekspansiyon (CE0, CE1 ve CE2) (Şekil IV.II) dereceleri gruplara göre sırasıyla; Grup I de CE0 %21 (42/200), CE1 %31.5 (63/200) ve CE2 %47.5 (95/200); Grup II de CE0 %18,5 (37/200), CE1 %32,5 (65/200) ve CE2 %49 (98/200) ve Grup III de CE0 %18 (36/200), CE1 %29,5 (59/200) ve CE2 %52,5 (105/200) olarak bulundu (Tablo IV.II). Cumulus ekspansiyonları yönünden incelendiğinde Grup I ve Grup II arasında istatistiki bir fark belirlenemezken (p>0.1), Grup III de cumulus ekspansiyon başarısının diğer gruplara oranla belirgin ölçüde yüksek olduğu görüldü (p<0.05). Kontrol ve çalışma gruplarındaki cumulus ekspansiyonu başarıları gruplardaki cumulus-oosit komplekslerinin morfolojisine göre incelendiğinde ise hiçbir grupta, grup içerisinde I. ve II. kalite oositlerdeki cumulus ekspansiyonları açısından istatistiki bir fark belirlenememiştir (p>0,05) (Tablo IV.II ve Şekil IV.III, IV.IV ve IV.V).

14 Tablo IV.II. Kontrol (Gup I) ve çalışma gruplarında (Grup II ve III) elde edilen cumulus ekspansiyonu dereceleri. CUMULUS EKSPANSİ YONU I Grup I (n) Grup II (n) Grup III (n) II Toplam I II Toplam I II Toplam CE0 21 c 21 d 42 a,x 18 e 19 f 37 a,y 18 g 18 h 36 b CE1 31 c 32 d 63 a,x 31 e 34 f 65 a,y 27 g 32 h 59 b CE2 48 c 47 d 95 a,x 51 e 47 f 98 a,y 55 g 50 h 105 b Toplam Aynı satırda farklı harflerle işaretlenmiş sütunlar birbirinden istatistiki olarak farklıdır (a,b p< 0,05; x,y p>0.1; c,d,e,f,g,h p>0.05) (CE0: genişleme yok, CE1: 1-2 katta genişleme ve CE2: tam genişleme). CE0 CE1 CE2 Şekil IV.II. Değişik cumulus ekspansiyon (CE) dereceleri

15 % I II 0 Grup I Grup II Grup III Şekil IV.III. Kontrol (Grup I) ve çalışma gruplarında (Grup II ve III) oosit kalitesi ile cumulus ekspansiyonu arasındaki ilişki (CEO) % I II 20 0 Grup I Grup II Grup III Şekil IV.IV. Kontrol (Grup I) ve çalışma gruplarında (Grup II ve III) oosit kalitesi ile cumulus ekspansiyonu arasındaki ilişki (CE1) % I II 0 Grup I Grup II Grup III Şekil IV.V. Kontrol (Grup I) ve çalışma gruplarında (Grup II ve III) oosit kalitesi ile cumulus ekspansiyonu arasındaki ilişki (CE2) Kutup Hücresinin Atılması (PB) Kontrol grubunda (Grup I) ve çalışma gruplarında (Grup II ve III) in vitro maturasyon işlemi sonrasında perivitellin boşlukta I. kutup hücresinin görülme (PB1) (Şekil IV.VI) oranları gruplara göre sırasıyla; Grup I de %67,5 (135/200),

16 Grup II de %66,5 (131/200) ve Grup III de %59 (118/200) olarak bulundu (Tablo IV.III). Kutup hücresinin atılması yönünden incelendiğinde Grup I ve Grup II arasında istatistiki bir fark belirlenemezken (p>0.05), Grup III de kutup hücresinin atılma başarısının diğer gruplara oranla belirgin ölçüde düşük olduğu görüldü (p<0.05). Kontrol ve çalışma gruplarındaki kutup hücresi atımı başarıları gruplardaki cumulus-oosit komplekslerinin morfolojisine göre incelendiğinde ise hiçbir grupta, grup içerisinde I. ve II. kalite oositlerdeki kutup hücrelerinin atılma başarılarında istatistiki bir fark belirlenememiştir (p>0,05) (Tablo IV.III ve Şekil IV.VII). Tablo IV.III. Kontrol (Grup I) ve çalışma gruplarında (Grup II ve III) elde edilen kutup hücresi görülme oranları. KUTUP HÜCRESİNİN ATILMASI I Grup I (n) Grup II (n) Grup III (n) II Toplam I II Toplam I II Toplam PB0 34 c 31 d 65 a,x 35 e 34 f 69 a,y 40 g 42 h 82 b PB1 66 c 69 d 135 a,x 65 e 66 f 131 a,y 60 g 58 h 118 b Toplam Aynı satırda farklı harflerle işaretlenmiş sütunlar birbirinden istatistiki olarak farklıdır (a,b p< 0,05; x,y p>0.05; c,d,e,f,g,h p>0.05) (PB0: kutup hücresinin görülmemesi, PB1: kutup hücresinin görülmesi). Şekil IV.VI. Kutup hücresinin perivitellin boşlukta görülmesi

17 % I II 0 Grup I Grup II Grup III Şekil IV.VII Kontrol (Grup I) ve çalışma gruplarında (Grup II ve III) oosit kalitesi ile kutup hücresinin atılması arasındaki ilişki. İn Vitro Fertilizasyon Bulguları Çalışmada gruplarda yer alan ve maturasyon kriterlerine bakılmaksızın tamamı fertilizasyon işlemine alınan 600 oositin gruplara göre fertilizasyon (Şekil IV.VIII) oranları (PN1) sırasıyla Grup I de %45.5 (91/200), Grup II de %51.5 (103/200) ve Grup III de %48 (96/200) olarak bulundu. Gruplarda elde edilen sonuçların istatistiki incelemesi sonucunda ise Grup I ve III arasında bir fark gözlenmezken (p>0.5), Grup II de elde edilen fertilizasyon başarısı daha yüksek bulundu (p< 0.01) (Tablo IV.IV). Gruplarda elde edilen fertilizasyon oranları cumulus-oosit morfolojisi yönünden incelendiğinde ise gruplar içinde kalite ile fertilizasyon arasında pozitif bir ilişki bulunamadı (p> 0.5) (Tablo IV.IV. ve Şekil IV.IX). Tablo IV.IV. Kontrol (Grup I) ve çalışma gruplarında (Grup II ve III) elde edilen fertilizasyon oranları. KUTUP HÜCRESİNİN ATILMASI I Grup I (n) Grup II (n) Grup III (n) II Toplam I II Toplam I II Toplam PN0 53 c 56 d 109 a,x 49 e 48 f 97 b 50 g 54 h 104 a,y PN1 47 c 44 d 91 a,x 51 e 52 f 103 b 50 g 46 h 96 a,y Toplam Aynı satırda farklı harflerle işaretlenmiş sütunlar birbirinden istatistiki olarak farklıdır (a,b p< 0,01; x,y p>0.5; c,d,e,f,g,h p>0.5) (PN0: fertilizasyon yok, PN1: fertilizasyon var).

18 Şekil IV.VIII Fertilize oosit (Oklar pronukleusları gösteriyor) % I II 20 0 Grup I Grup II Grup III Şekil IV.IX. Kontrol (Grup I) ve çalışma gruplarında (Grup II ve III) oosit kalitesi ile fertilizasyon arasındaki ilişki. Maturasyonun Ortaya Konmasında Tüm Kriterlerin Beraber İncelenmesi Kontrol (Grup I) ve çalışma gruplarındaki (Grup II ve III) oositlerin morfolojik kaliteleri, cumulus ekspansiyonu dereceleri ve I. kutup hücresinin atılması başarıları beraber incelendiğinde, bahsedilen üç parametre ile maturasyon arasındaki ilişki gruplara göre Tablo IV.V, IV.VI ve IV.VII de verilmiştir.

19 Tablo IV.V. Grup I de (Kontrol Grubu) oositlerin morfolojik kaliteleri, cumulus ekspansiyonu dereceleri ve I. kutup hücresinin atılması başarıları ile fertilizasyon oranları arasındaki ilişki Grup I (Kontrol Grubu) (n=200) I (n=100) II (n=100) Cumulus Ekspansiyonu CE0 CE1 CE2 CE0 CE1 CE Kutup Hücresinin Atılması PB0 PB1 PB0 PB1 PB0 PB1 PB0 PB1 PB0 PB1 PB0 PB Fertilizasyon Tablo IV.VI. Grup II de (Fetuin Grubu) oositlerin morfolojik kaliteleri, cumulus ekspansiyonu dereceleri ve I. kutup hücresinin atılması başarıları ile fertilizasyon oranları arasındaki ilişki Grup II (Fetuin Grubu) (n=200) I (n=100) II (n=100) Cumulus Ekspansiyonu CE0 CE1 CE2 CE0 CE1 CE Kutup Hücresinin Atılması PB0 PB1 PB0 PB1 PB0 PB1 PB0 PB1 PB0 PB1 PB0 PB Fertilizasyon

20 Tablo IV.VII. Grup III de (ECS Grubu) oositlerin morfolojik kaliteleri, cumulus ekspansiyonu dereceleri ve I. kutup hücresinin atılması başarıları ile fertilizasyon oranları arasındaki ilişki Grup III (ECS Grubu) (n=200) I (n=100) II (n=100) Cumulus Ekspansiyonu CE0 CE1 CE2 CE0 CE1 CE Kutup Hücresinin Atılması PB0 PB1 PB0 PB1 PB0 PB1 PB0 PB1 PB0 PB1 PB0 PB Fertilizasyon Kontrol grubunda (Grup I) ve Çalışma gruplarında (Grup II ve III) sırasıyla 29/42 (%69,1), 29/37 (%78,3) ve 21/36 (%58,3) oositte cumulus ekspansiyonu ve kutup hücresinin atılması izlenmemiştir. Buna ek olarak bu düşeyde yeralan oositlerin hiçbirinde fertilizasyon belirlenememiştir (Şekil IV.X). (n) Grup I Grup II Grup III CE0 CE0-PB0-Fert (-) I II Şekil IV.X. CE0-PB0-Fertilizasyon Kontrol grubunda (Grup I) ve Çalışma gruplarında (Grup II ve III) sırasıyla 13/42 (%30.9), 8/37 (%21,6) ve 15/36 (%41,6) oositte maturasyonun ilk belirtisi olan cumulus ekspansiyonu görülmemesine rağmen kutup hücresinin atıldığı ve Grup III deki sonucun diğer gruplardan istatistiki olarak yüksek olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Cumulus-oosit kompleksinin kalitesi gözönüne

21 alındığında II. kalite oositlerde cumulus ekspansiyonu gözükmemesine rağmen kutup hücresi atımı daha yüksek bulundu (p<0.05). Bu iki parametrenin beraber incelemesine fertilizasyon sonuçları da katıldığında anılan oositlerden, Grup I de 4 tanesinin (%30.7), Grup II de 4 (%50) ve Grup III de 2 tanesinin (%13,3) fertilize olduğu görüldü (Şekil IV.XI). (n) Grup I Grup II Grup III CE0 CE0-PB1 I II Fert (+) Şekil IV.XI. CE0-PB1-Fertilizasyon Kontrol grubunda (Grup I) ve Çalışma gruplarında (Grup II ve III) sırasıyla 21/95 (%22,1), 20/98 (%20,4) ve 44/105 (%41,9) oositte maturasyonun ilk belirtisi olan cumulus ekspansiyonu ileri düzeyde görülmesine rağmen, kutup hücresinin atılmadığı ve Grup III deki sonucun diğer gruplardan istatistiki olarak yüksek olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Cumulus-oosit kompleksinin kalitesi gözönüne alındığında, gruplar içinde istatistiki bir fark izlenmedi (p>0.5). Fertilizasyon parametresi de katıldığında ise, ileri derecede ekspanse ancak kutup hücresini atmayan oositlerden Grup I de 4 adetinde (%19), Grup II de 5 adetinde (%25) ve Grup III de 15 adetinde (%14,2) fertilizasyon tespit edilmiştir (Şekil IV.XII).

22 Grup I Grup II Grup III CE2 CE2-PB0 I II Fert (+) Şekil IV.XII. CE2-PB0-Fertilizasyon Kontrol grubunda (Grup I) ve Çalışma gruplarında (Grup II ve III) sırasıyla 24/95 (%25,2), 20/98 (%20,4) ve 16/105 (%15,2) oositte cumulus ekspansiyonu ileri düzeyde olmasına ve kutup hücresi atılmasına rağmen fertilizasyon şekillenmemiş (Şekil IV.XIII) ve Grup I deki sonucun diğer gruplardan istatistiki olarak yüksek olduğu belirlenmiştir (p<0.05) Grup I Grup II Grup III CE2 CE2-PB1-Fert (-) I II Şekil IV.XIII CE2-PB1-Fertilizasyon (-) V. Sonuç ve Öneriler Çalışmada elde edilen verilerin ışığında aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: V.I. Mezbahadan toplanan ovaryumlardan aspire edilen oositlerin in vitro maturasyon işlemi öncesi, cumulus-oosit kompleksi morfolojileri yönünden bir seleksiyona tabi tutulmalarının in vitro fertilizasyon sonucu ulaşılan fertilizasyon yüzdelerini arttırabileceği,

23 V.II. İn vitro fertilizasyon işleminde I. ve II. kalite oositlerin başarıyla kullanılabileceği, V.III. Oositte maturasyonun ortaya konmasında kutup cisimciğinin atılması ya da cumulus hücrelerinin ekspansiyonunun tek başlarına kullanılmalarının hem pozitif hem de negatif yanılmalara sebep olabileceği, zira bu kriterlere göre mature kabul edilen oositlerin fertilize olamadığı, aksine maturasyonun şekillenmediği oositlerin fertilize olabildiği ve gerçek maturasyon kriterinin fertilizasyon olabileceği, V.IV. Grup II de in vitro maturasyon vasatına katılan fetuinin, cumulus hücrelerinde ekspansiyonu uyarmamasına rağmen fertilizasyon oranlarını kontrol grubuna ve Grup III e oranla belirgin ölçüde arttırdığı, V.V. Grup III de in vitro maturasyon vasatına katılan östrustaki sığır serumunun cumulus hücrelerinde ekspansiyonu uyarmasına rağmen fertilizasyon oranlarını kontrol grubuna göre belirgin ölçüde arttırmadığı, V.VI. Çalışmada kullanılan ph nın, fertilizasyon sonuçlarına olumlu etki gösterdiğini, ancak ileride yapılacak çalışmalarda ph nın yükseltilmesi ile daha iyi fertilizasyon sonuçlarına ulaşılabileceği, V.VII. İlerdeki çalışmalarda tanımlanmış vasatların eldesi amacıyla maturasyon vasatından yanlızca serumun çıkarılmasının yeterli olmadığı, buna ek olarak sığır serum albuminin yerine geçebilecek bir bileşen için araştırmalar yapılması gerektiği, V.VIII. İn vitro maturasyonda kullanılan tekniklerin içerdiği canlı kaynaklı bileşenler (BSA, hormonlar v.b.) üzerinde detaylı çalışmalar gerektiği görüşüne ulaşılmıştır.

In vitro Embryo Production and Transfer in Cattle. Numan AKYOL* Sedat Hamdi KIZIL* Tahir KARAŞAHİN*

In vitro Embryo Production and Transfer in Cattle. Numan AKYOL* Sedat Hamdi KIZIL* Tahir KARAŞAHİN* Lalahan İN VİTRO Hay. SIĞIR Araşt. EMBRİYOSU Enst. Derg. ÜRETİM 2007, 47 VE (1) TRANSFERİ 1-8 İN VİTRO SIĞIR EMBRİYOSU ÜRETİM VE TRANSFERİ In vitro Embryo Production and Transfer in Cattle Numan AKYOL*

Detaylı

Farklı büyüklüklerdeki sığır oositlerinin maturasyonu üzerine insülin benzeri büyüme faktörü- 1 in (IGF-1) etkisi*

Farklı büyüklüklerdeki sığır oositlerinin maturasyonu üzerine insülin benzeri büyüme faktörü- 1 in (IGF-1) etkisi* Farklı büyüklüklerdeki sığır oositlerinin maturasyonu üzerine insülin benzeri büyüme faktörü- 1 in (IGF-1) etkisi* Duygu Burcu TOPUZOĞLU** Öz: Bu çalışmanın amacı farklı büyüklüklerdeki oositlerin maturasyonu

Detaylı

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi Türk Tarım Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 3(7): 510-514, 2015 Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi www.agrifoodscience.com Türk Bilim ve Teknolojisi Folikül Büyüklüğü ve Folikül Uyarıcı Hormon

Detaylı

BİYOTEKNOLOJİ NEDİR? Canlılar aracılığı ile ürün ve hizmet üretmektir

BİYOTEKNOLOJİ NEDİR? Canlılar aracılığı ile ürün ve hizmet üretmektir BİYOTEKNOLOJİ NEDİR? Canlılar aracılığı ile ürün ve hizmet üretmektir Reprodüktif Biyoteknolojinin Amacı Canlılarda in vivo ve in vitro koşullarda gen kaynaklarının uzun süreli korunması ve daha fazla

Detaylı

S r Oositlerinin n Vitro Maturasyonunda Kullan lan Vasat Katk lar

S r Oositlerinin n Vitro Maturasyonunda Kullan lan Vasat Katk lar Bülent POLAT 1 M. R fat SALMANO LU 2 S r Oositlerinin n Vitro Maturasyonunda Kullan lan Vasat Katk lar Özet Bu makalede s r oositlerinin in vitro maturasyonunda kullan lan vasat katk lar hakk nda bilgi

Detaylı

ÜRETİMİ* ب In vitro Embryo Production of Cattle by Ovum Pick up (OPU) Technique

ÜRETİMİ* ب In vitro Embryo Production of Cattle by Ovum Pick up (OPU) Technique Lalahan Hay. Araşt. Enst. Derg. 2008, 48 (1) 1 11 SIĞIRLARDA OVUM PİCK-UP (OPU) TEKNİĞİ KULLANILARAK İN VİTRO EMBRİYO ÜRETİMİ* ب In vitro Embryo Production of Cattle by Ovum Pick up (OPU) Technique Numan

Detaylı

İn vitro üretilmiş sığır blastosistlerinin çapı ve hücre sayısı arasındaki korelasyon

İn vitro üretilmiş sığır blastosistlerinin çapı ve hücre sayısı arasındaki korelasyon Lalahan Hay. Araşt. Enst. Derg. 2014, 55 (1) 1-6 Araştırma Makalesi / Research Article İn vitro üretilmiş sığır blastosistlerinin çapı ve hücre sayısı arasındaki korelasyon Uğur ŞEN Ahi Evran Üniversitesi

Detaylı

İn Vitro Elde Edilen Sığır Embriyolarının Dondurulmasında Vitrifikasyon Medyumuna Maruz Kalma Sürelerinin Çözünme Sonrası Gelişim Üzerine Etkisi

İn Vitro Elde Edilen Sığır Embriyolarının Dondurulmasında Vitrifikasyon Medyumuna Maruz Kalma Sürelerinin Çözünme Sonrası Gelişim Üzerine Etkisi İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. J. Fac. Vet. Med. Istanbul Univ. 38 (1), 29-35, 2012 38 (1), 29-35, 2012 Araştırma Makalesi Research Article İn Vitro Elde Edilen Sığır Embriyolarının Dondurulmasında Vitrifikasyon

Detaylı

Prof Dr Bülent GÜLEKLİ Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Reprodüktif Endokrinoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi

Prof Dr Bülent GÜLEKLİ Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Reprodüktif Endokrinoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Üreme Tıbbı Derneği ve TJOD Ankara Şubesi Ortak Eğitim Toplantısı HER YÖNÜYLE PCOS 24 Şubat 2013 Prof Dr Bülent GÜLEKLİ Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Reprodüktif

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 3//03 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 039378 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 5//03 TARİHİ, SAAT :00 'E/A KADAR TEKLİFLERİNİ

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ //205 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 205695 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN //205 TARİHİ, SAAT 0:00

Detaylı

ıo. Urünün raf ömrü üretim tarihinden itibaren i yıl olmalıdır.

ıo. Urünün raf ömrü üretim tarihinden itibaren i yıl olmalıdır. 12)VİTRİFİKASYON KİT TEKNİK ŞART AMESİ I. Oosit, Embryo ve Blastosistlerin Vitrifikasyon yöntemi ile dondurulması amacı ile kullaru lmalıd ır. 2. Ürün Equilihrnıion Solution - ES (white cap) i x 1 ml.

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi

Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi ISSN: 2148-0273 Cilt 1, Sayı 2, 2013 / Vol. 1, Issue 2, 2013 Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi Muhammet

Detaylı

TÜRKHAYGEN-1 PROJESİ İN VİTRO KOYUN EMBRİYO ÜRETİMİ KURS KİTAPÇIĞI

TÜRKHAYGEN-1 PROJESİ İN VİTRO KOYUN EMBRİYO ÜRETİMİ KURS KİTAPÇIĞI TÜRKHAYGEN-1 PROJESİ İN VİTRO KOYUN EMBRİYO ÜRETİMİ KURS KİTAPÇIĞI PROTOKOLLER MEDYUMLAR, YÖNTEMLER HAZIRLAYANLAR: Prof.Dr.Serhat Pabuccuoğlu Prof.Dr.Sema Birler 16-20 Temmuz 2007 İstanbul Üniversitesi,

Detaylı

Suni Tohumlama Ekipmanları

Suni Tohumlama Ekipmanları BÖLÜM 12 Suni Tohumlama Ekipmanları MVM Medikal Veteriner Malzemeleri l BÖLÜM 12 SAYFA 333 SUNİ TOHUMLAMA ÜRÜNLERİ Suni vajina boğa Ø57 mm X 330 mm V0284 Suni vajina koç Ø41 mm X 150 mm V0650 Suni vajina

Detaylı

Rahim ağzı kanseri hücreleri doku kültürü mikroskopik görüntüsü.

Rahim ağzı kanseri hücreleri doku kültürü mikroskopik görüntüsü. Doç.Dr.Engin DEVECİ HÜCRE KÜLTÜRÜ Hücre Kültürü Araştırma Laboratuvarı, çeşitli hücrelerin invitro kültürlerini yaparak araştırmacılara kanser, kök hücre, hücre mekaniği çalışmaları gibi konularda hücre

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004832007 KALİTE KONTROLÜ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Günümüz sanayisinin rekabet ortamında kalite kontrol gittikçe önem kazanan alanlardan birisi

Detaylı

Bölüm I: Canlı Hayvan Modeli / Live Animals Model

Bölüm I: Canlı Hayvan Modeli / Live Animals Model Bölüm I: Gönderilen Sevkiyatın Detayları/Part I:Details of dispatched consignment EK-1 Bölüm I: Canlı Hayvan Modeli / Live Animals Model Posta Postal code. origin I.14. Yola çıkış tarihi/ Date of departure

Detaylı

ENDOMETRİAL KO-KÜLTÜRÜN BAŞARILI OLARAK ETKİLEDİĞİ HASTA TOPLULUĞU KİMLERDİR?

ENDOMETRİAL KO-KÜLTÜRÜN BAŞARILI OLARAK ETKİLEDİĞİ HASTA TOPLULUĞU KİMLERDİR? ENDOMETRİAL KO-KÜLTÜRÜN BAŞARILI OLARAK ETKİLEDİĞİ HASTA TOPLULUĞU KİMLERDİR? Bio. Semra Sertyel ALMAN HASTANESİ IVF LABORATUARLARI YÜT de başarıyı etkileyen faktörler Kadın yaşı Erkek Faktörü Uygun olmayan

Detaylı

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES by Didem Öztürk B.S., Geodesy and Photogrammetry Department Yildiz Technical University, 2005 Submitted to the Kandilli Observatory and Earthquake

Detaylı

FERTİLİZASYON-Döllenme

FERTİLİZASYON-Döllenme FERTİLİZASYON-Döllenme Tanım Spermatozoon ile Oosit II nin birleşerek yeni bir canlı olan ZİGOT u şekillendirmesi Ovulasyonla yumurta yoluna atılan Oosit korona radiata hücreleri ile sarılıdır. - Oosit

Detaylı

IN VITRO SIĞIR BLASTOSİST ÜRETİMİ ÜZERİNE TANIMLANMIŞ MEDYUMLARIN ETKİSİ VE BLASTOSİSTLERİN FARKLI KRİYOPREZERVASYON TEKNİKLERİ İLE DONDURULMASI

IN VITRO SIĞIR BLASTOSİST ÜRETİMİ ÜZERİNE TANIMLANMIŞ MEDYUMLARIN ETKİSİ VE BLASTOSİSTLERİN FARKLI KRİYOPREZERVASYON TEKNİKLERİ İLE DONDURULMASI IN VITRO SIĞIR BLASTOSİST ÜRETİMİ ÜZERİNE TANIMLANMIŞ MEDYUMLARIN ETKİSİ VE BLASTOSİSTLERİN FARKLI KRİYOPREZERVASYON TEKNİKLERİ İLE DONDURULMASI Tolga AKKOÇ Doktora Tezi Zootekni Anabilim Dalı Danışman:

Detaylı

BOĞA SPERMASININ SULANDIRILMASI VE DONDURULMASI AŞAMALARI. Dr Decuadro-Hansen IMV Technologies Fransa

BOĞA SPERMASININ SULANDIRILMASI VE DONDURULMASI AŞAMALARI. Dr Decuadro-Hansen IMV Technologies Fransa BOĞA SPERMASININ SULANDIRILMASI VE DONDURULMASI AŞAMALARI Dr Decuadro-Hansen IMV Technologies Fransa Giriş Spermanın ilk dondurulup saklanması 1945 de bildirildikten sonra, birçok memeli türünden sperma

Detaylı

Sığrlarda Embryo Transferi. Prof.Dr.Serhat Pabuccuoğlu

Sığrlarda Embryo Transferi. Prof.Dr.Serhat Pabuccuoğlu Sığrlarda Embryo Transferi Prof.Dr.Serhat Pabuccuoğlu BİYOTEKNOLOJİ NEDİR? Canlılar aracılığı ile ürün ve hizmet üretmektir Reprodüktif Biyoteknolojinin Amacı Canlılarda in vivo ve in vitro koşullarda

Detaylı

6. Seçilmiş 24 erkek tipte ağacın büyüme biçimi, ağacın büyüme gücü (cm), çiçeklenmenin çakışma süresi, bir salkımdaki çiçek tozu üretim miktarı,

6. Seçilmiş 24 erkek tipte ağacın büyüme biçimi, ağacın büyüme gücü (cm), çiçeklenmenin çakışma süresi, bir salkımdaki çiçek tozu üretim miktarı, ÖZET Bu çalışmada, Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde bulunan antepfıstığı parsellerinde yer alan bazı erkek tiplerin morfolojik ve biyolojik özelikleri araştırılmıştır. Çalışma, 1995 ve 1996 yıllarında hem

Detaylı

MAIA Pesticide MultiTest

MAIA Pesticide MultiTest MAIA Pesticide MultiTest GIDALARDA PESTİSiT KALINTILARI İÇİN AB MAKSİMUM KALINTI LİMİTLERİ İLE UYUMLU ÇOKLU KALINTI TARAMA TESTİ Microplate Acetylcholinesterase Inhibition Assay (MAIA) katı veya sıvı gıda

Detaylı

Armağan ÇOLAK 1, Bülent POLAT 2, Ömer UÇAR 3

Armağan ÇOLAK 1, Bülent POLAT 2, Ömer UÇAR 3 İnek ve düvelerde gebeliğin erken tanısı için KISA hızlı progesteron SUNUM (Short testinin Report) kullanımı İNEK VE DÜVELERDE GEBELİGİN ERKEN TANISI İÇİN HIZLI PROGESTERON TESTİNİN KULLANIMI The Use of

Detaylı

A. Uluslararası Indeksler (SCI) Tarafından Taranan Dergilerde Yayınlanan Araştırmalar

A. Uluslararası Indeksler (SCI) Tarafından Taranan Dergilerde Yayınlanan Araştırmalar Prof.Dr. Mehmet Kuran ın Yayınları A. Uluslararası Indeksler (SCI) Tarafından Taranan Dergilerde Yayınlanan Araştırmalar 1. Kuran, M., Broadbent, P.J. and Hutchinson, J.S.M., 1995. Follicle-stimulating

Detaylı

Amasya İlinde İlkbahar Mevsiminde Elde Edilen İnek Sütlerinde Yağ Depresyonunun Belirlenmesi

Amasya İlinde İlkbahar Mevsiminde Elde Edilen İnek Sütlerinde Yağ Depresyonunun Belirlenmesi ISSN: 2148-0273 Cilt 3, Sayı 1, 2015 Vol. 3, Issue 1, 2015 Amasya İlinde İlkbahar Mevsiminde Elde Edilen İnek Sütlerinde Yağ Depresyonunun Belirlenmesi Hayriye AKYÜZ, Murat ÇİMEN*, Hüsna Rezzan ASLAN Özet

Detaylı

DEZENKON HNS (AgNPS) Antibakteriyel Yer ve Yüzey Dezenfektanı nın H1N1 Domuz Gribi Virüsüne karşı Virusidal Test Sonuç Raporu

DEZENKON HNS (AgNPS) Antibakteriyel Yer ve Yüzey Dezenfektanı nın H1N1 Domuz Gribi Virüsüne karşı Virusidal Test Sonuç Raporu DEZENKON HNS (AgNPS) Antibakteriyel Yer ve Yüzey Dezenfektanı nın H1N1 Domuz Gribi Virüsüne karşı Virusidal Test Sonuç Raporu ANTİMİKROBİYAL MADDELERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME VE TEST LABORATUAR HİZMETLERİ

Detaylı

Edirne İlinden Kış Aylarında Elde Edilen Sütlerde Toplam Yağ ve Protein Değerlerinin Türk Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi

Edirne İlinden Kış Aylarında Elde Edilen Sütlerde Toplam Yağ ve Protein Değerlerinin Türk Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi Edirne İlinden Kış Aylarında Elde Edilen Sütlerde Toplam Yağ ve Protein Değerlerinin Türk Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi Sümeyye MEMKEZE 1, Murat ÇİMEN 1*, Rahime Kamer ÖNOĞLU 1, Neslihan ÇİÇEK

Detaylı

Batman İlinden Elde Edilen Sütlerde Toplam Yağın Türk ve Avrupa Birliği Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi

Batman İlinden Elde Edilen Sütlerde Toplam Yağın Türk ve Avrupa Birliği Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi Cilt 1, Sayı 1, 2013 / Vol. 1, Issue 1, 2013 Batman İlinden Elde Edilen Sütlerde Toplam Yağın Türk ve Avrupa Birliği Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi Eyüp Ablak*, Murat Çimen**, Damla Karakoç*,

Detaylı

SPERM PARAMETRELERİNİN ICSI BAŞARISINDAKİ ROLÜ THE ROLE OF SPERM PARAMETERS ON ICSI SUCCESS

SPERM PARAMETRELERİNİN ICSI BAŞARISINDAKİ ROLÜ THE ROLE OF SPERM PARAMETERS ON ICSI SUCCESS ANDROLOJİ/ANDROLOGY SPERM PARAMETRELERİNİN ICSI BAŞARISINDAKİ ROLÜ THE ROLE OF SPERM PARAMETERS ON ICSI SUCCESS Barış ALTAY*, Erdal APAYDIN*, Özgür ERDOĞAN*, Ege TAVMERGEN GÖKER**, Erol TAVMERGEN**, Bülent

Detaylı

SPERM KAYNAĞININ IVF/ICSI BAŞARISINA ETKİSİ VE TESE İÇİN YENİ ENDİKASYONLAR

SPERM KAYNAĞININ IVF/ICSI BAŞARISINA ETKİSİ VE TESE İÇİN YENİ ENDİKASYONLAR SPERM KAYNAĞININ IVF/ICSI BAŞARISINA ETKİSİ VE TESE İÇİN YENİ ENDİKASYONLAR Prof. Dr. Ateş Kadıoğlu İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Androloji Bilim Dalı Sperm Kaynakları

Detaylı

ıı. Üretici, ithalatçı veya bavi olarak TITUBB da kayıtlı olunmalı ve kayıtlı olunduğuna

ıı. Üretici, ithalatçı veya bavi olarak TITUBB da kayıtlı olunmalı ve kayıtlı olunduğuna 145 MiKRON(!-lm) DENUDP.SYON pipeti TEKNiK Ş.~RTNAMESi 1. ICSI'den önce oositten kümülüs kümesini soymak, fertilizasyon kontrolü, oositin manipulasyonu. ernbr ivolar, blastokistler ve blastomerler için

Detaylı

ULUSAL BİYOÇEŞİTLİLİĞİNİN VE GEN KAYNAKLARININ KORUNMASI HEDEFLERİ DOĞRULTUSUNDA BÜYÜK MEMELİ TÜRLERİNİN ARAŞTIRILMASI, KORUNMASI VE YÖNETİMİ

ULUSAL BİYOÇEŞİTLİLİĞİNİN VE GEN KAYNAKLARININ KORUNMASI HEDEFLERİ DOĞRULTUSUNDA BÜYÜK MEMELİ TÜRLERİNİN ARAŞTIRILMASI, KORUNMASI VE YÖNETİMİ ULUSAL BİYOÇEŞİTLİLİĞİNİN VE GEN KAYNAKLARININ KORUNMASI HEDEFLERİ DOĞRULTUSUNDA BÜYÜK MEMELİ TÜRLERİNİN ARAŞTIRILMASI, KORUNMASI VE YÖNETİMİ Örnekleme Çalışmaları: Önemli Noktalar DNA ÇALIŞMASI Projenin

Detaylı

OFFİCE TELEPHONE 00 90 414 318 39 27 00 90 414 247 39 87 FAX NUMBER 00 90 414 318 39 22 UNIVERCITY OF HARRAN FACULTY OF VETERİNARY

OFFİCE TELEPHONE 00 90 414 318 39 27 00 90 414 247 39 87 FAX NUMBER 00 90 414 318 39 22 UNIVERCITY OF HARRAN FACULTY OF VETERİNARY NAME SURNAME Ömer KORKMAZ FACULTY VETERİNARY DEPARTMENT CLİNİCAL ANABİLİM DALI OBSTRTETRIC GYNECOLOGY OFFİCE TELEPHONE 00 90 414 318 39 27 00 90 414 247 39 87 FAX NUMBER 00 90 414 318 39 22 NATİONALİTY

Detaylı

REKOMBİNANT E.coli KÜLTÜRLERİ İLE ENZİM ÜRETİMİNİN KİNETİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Dilek KAZAN, Amable HOKTAÇSU ve Agnes ÇAMURDAN

REKOMBİNANT E.coli KÜLTÜRLERİ İLE ENZİM ÜRETİMİNİN KİNETİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Dilek KAZAN, Amable HOKTAÇSU ve Agnes ÇAMURDAN REKOMBİNANT E.coli KÜLTÜRLERİ İLE ENZİM ÜRETİMİNİN KİNETİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Dilek KAZAN, Amable HOKTAÇSU ve Agnes ÇAMURDAN Boğaziçi Üniversitesi. Mühendislik fakültesukimya Mühendisliği Bolümü

Detaylı

IVM NİN POTANSİYEL UYGULAMALARI

IVM NİN POTANSİYEL UYGULAMALARI Makalenin Orjinal Adı: In vitro maturation: a committee opinion Yazarlar/Enstitü: The Practice Committees of the American Society for Reproductive Medicine and the Society for Assisted Reproductive Technology,

Detaylı

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this catalog. 1997 yılında muhtelif metal eșya, sac metal,

Detaylı

Sığırlarda Embriyo Transfer Uygulaması ve Türkiye Açısından Önemi

Sığırlarda Embriyo Transfer Uygulaması ve Türkiye Açısından Önemi 11 Uludag Univ. J. Fac. Vet. Med. 28 (2009), 2: 11-19 Çağrılı Makale Invited Article Sığırlarda Embriyo Transfer Uygulaması ve Türkiye Açısından Önemi Hakan SAĞIRKAYA* Geliş Tarihi: 07.12.2009 Kabul Tarihi:

Detaylı

Vet. Bil. Derg. (2008), 24, 1; 53-58 ARAÞTIRMA MAKALESÝ FARKLI BARINDIRMA ÞARTLARINDA YETÝÞTÝRÝLEN KANGAL VE AKBAÞ KÖPEKLERÝNDE BAZI DÖL VERÝMÝ ÖZELLÝKLERÝ* Cafer TEPELÝ 1@ Some Reproductive Traits of

Detaylı

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS Çevresel testler askeri ve sivil amaçlı kullanılan alt sistem ve sistemlerin ömür devirleri boyunca karşı karşıya kalabilecekleri doğal çevre şartlarına dirençlerini

Detaylı

ISSN: 1309-2251. http://vetdergi.kafkas.edu.tr. http://vetdergikafkas.org YAZIŞMA ADRESİ (ADDRESS FOR CORRESPONDENCE)

ISSN: 1309-2251. http://vetdergi.kafkas.edu.tr. http://vetdergikafkas.org YAZIŞMA ADRESİ (ADDRESS FOR CORRESPONDENCE) This journal is indexed and abstracted by Thomson Reuters Services beginning with Volume 13 (1) 2007 in the followings: Science Citation Index Expanded (also known as SciSearch ) Journal Citation Reports/Science

Detaylı

Buhar Kürü Uygulamasında Beton Özeliklerini Etkileyen Faktörlerden Bekleme Süresi nin Önemi

Buhar Kürü Uygulamasında Beton Özeliklerini Etkileyen Faktörlerden Bekleme Süresi nin Önemi ECAS2002 Uluslararası Yapı ve Deprem Mühendisliği Sempozyumu, 14 Ekim 2002, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye Buhar Kürü Uygulamasında Beton Özeliklerini Etkileyen Faktörlerden Bekleme Süresi

Detaylı

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni ABD /1998. Diğer Eğitimleri

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni ABD /1998. Diğer Eğitimleri KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr. Sedat Hamdi KIZIL Ünvan Veteriner Hekim Telefon 0 312 8651190-8651196-8651814 E-mail sedathkizil@hotmail.com Doğum Tarihi - Yeri Ankara - 1965 Fotoğraf Doktora Üniversite

Detaylı

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU 1 Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü CİHAZLAR: Analitik Terazi (DENVER).3 Analitik Terazi (AND GX600)..3 Biyogüvenlik Kabini (NUAIRE)

Detaylı

GÜVENLİKBİLGİFORMU. 1.Kimyasalmaddenin/preparatınveşirketin/üstleneninkimlikleri

GÜVENLİKBİLGİFORMU. 1.Kimyasalmaddenin/preparatınveşirketin/üstleneninkimlikleri GÜVENLİKBİLGİFORMU Madde/preparat kimligi 1.Kimyasalmaddenin/preparatınveşirketin/üstleneninkimlikleri Ürün kodu Ürün ismi 11960051 Dulbecco''s Modified Eagle Medium (D-MEM) (1X), liquid Şirket/üstlenenbilgileri

Detaylı

Aydın İlindeki Bazı Süt Sağım Tesislerinin Teknik Özellikleri. Technical Properties of Some Milking Parlours in Aydın Province

Aydın İlindeki Bazı Süt Sağım Tesislerinin Teknik Özellikleri. Technical Properties of Some Milking Parlours in Aydın Province Aydın İlindeki Bazı Süt Sağım Tesislerinin Teknik Özellikleri Türker SARAÇOĞLU, Nurettin TOPUZ, Cengiz ÖZARSLAN Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü, Aydın turksar@hotmail.com

Detaylı

YEMEK ATIKLARINDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ

YEMEK ATIKLARINDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ YEMEK ATIKLARINDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ A. Pınar TÜZÜM DEMİR 1, S. Ferda MUTLU 1 Ege Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 35100, Bornova, İzmir pinar.demir@ege.edu.tr Gazi Üniversitesi, Kimya Mühendisliği

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ LABORATUARINDA SIK KULLANILAN BAZI BESİYERLERİNİN HAZIRLANMASI VE MUHAFAZASI

MİKROBİYOLOJİ LABORATUARINDA SIK KULLANILAN BAZI BESİYERLERİNİN HAZIRLANMASI VE MUHAFAZASI MİKROBİYOLOJİ LABORATUARINDA SIK KULLANILAN BAZI BESİYERLERİNİN HAZIRLANMASI VE MUHAFAZASI Çevre Mühendisliği Laboratuarlarında yaptığımız mikrobiyolojik deneylerde en çok buyyon ve jeloz besiyerlerini

Detaylı

İneklerde Kromozomal, Hormonal, Beslenme Sorunlarına ve Isı Stresine Bağlı Erken Embriyonik Ölümler

İneklerde Kromozomal, Hormonal, Beslenme Sorunlarına ve Isı Stresine Bağlı Erken Embriyonik Ölümler DERLEME Elektronik:ISSN: 1308-0679, Baskı ISSN: 1307-9972 http://www.dicle.edu.tr/fakulte/veteriner/dergi.htm İneklerde Kromozomal, Hormonal, Beslenme Sorunlarına ve Isı Stresine Bağlı Erken Embriyonik

Detaylı

RTA Kandan Genomik DNA İzolasyon Kiti

RTA Kandan Genomik DNA İzolasyon Kiti RTA Kandan Genomik DNA İzolasyon Kiti Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi - 2011-05 IVD İnsan kan örneklerinden in vitro tanı amaçlı genomik nükleik asit izolasyon ve saflaştırması için In vitro tanı amaçlı

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Sevinç AYDIN

Yrd.Doç.Dr. Sevinç AYDIN ÖZGEÇMİŞ Yrd.Doç.Dr. Sevinç AYDIN Giresun Üniversitesi Espiye Meslek Yüksekokulu sevincaydin2380@gmail.com Doğum Tarihi ve Yeri İletişim Yabancı Diller : 1980 ELAZIĞ : Giresun Üniversitesi Espiye Meslek

Detaylı

Yukarıda bilgileri yazılı olan projemin sonuç raporunun e-kütüphanede yayınlanmasını;

Yukarıda bilgileri yazılı olan projemin sonuç raporunun e-kütüphanede yayınlanmasını; EK-11 Sonuç Raporu Formatı ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNE Proje Türü Proje No Proje Yöneticisi : Altyapı Projesi (AYP) : 13A4347001 : Doç. Dr. Ayşe

Detaylı

ELDAŞ Elektrik Elektronik Sanayi ve Tic.A.Ş.

ELDAŞ Elektrik Elektronik Sanayi ve Tic.A.Ş. Sayfa (Page): 2/9 LVD Deney Raporu LVD Testing Report İÇİNDEKİLER (Contents) 1 Dokümantasyon Sayfa (Documentation) 1.1 DGC, Çevre Koşulları ve Sembollerin Tanımları 3 (Conditions/Power Utilized,Description

Detaylı

IUI endikasyonlarında IVF yapalım mı? Prof.Dr.M.Bülent Tıraş

IUI endikasyonlarında IVF yapalım mı? Prof.Dr.M.Bülent Tıraş IUI endikasyonlarında IVF yapalım mı? Prof.Dr.M.Bülent Tıraş Acıbadem Maslak Hastanesi Tüp Bebek Acıbadem Sağlık Grubu Tüp Bebek Koordinatörü IUI endikasyonları Ejekulatuar disfonksiyon, seksüel disfonksiyon,

Detaylı

42) orta kuyucuklu kültür kabı (center well)

42) orta kuyucuklu kültür kabı (center well) 42) orta kuyucuklu kültür kabı (center well) 1. Kap havalandırma özelliğine sahip olmalıdır. 2. Kabın materyali polistiren olmalıdır. 3. Dış ölçüleri SSx16 mm olmalıdır. 4. 3 ml orta rezervuara sahip olmalıdır.

Detaylı

TE 03 KÖMÜRLERİN ISIL İŞLEMİ SIRASINDA FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN DEĞİŞİMİ

TE 03 KÖMÜRLERİN ISIL İŞLEMİ SIRASINDA FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN DEĞİŞİMİ Yedinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 5-8 Eylül 26, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir TE 3 KÖMÜRLERİN ISIL İŞLEMİ SIRASINDA FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN DEĞİŞİMİ M. Ozmak, E. Yağmur, S.E. İğde,

Detaylı

AYÇİÇEK YAĞI ÜRETİMİ YAN ÜRÜNLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

AYÇİÇEK YAĞI ÜRETİMİ YAN ÜRÜNLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ AYÇİÇEK YAĞI ÜRETİMİ YAN ÜRÜNLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ U. OLGUN, Ö. ÖZYILDIRIM, V. SEVİNÇ Sakarya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Mithatpaşa, 54, Sakarya ÖZET Ayçiçek yağı üretim tesislerinden

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 20/01/2016 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 2016430 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) İHALE İLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 26/01/2016 TARİHİ, SAAT 10:00

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

Donmuş Boğa Spermasında Plazma Membran Sağlamlığının Morfolojik Bulgularla Karşılaştırılması

Donmuş Boğa Spermasında Plazma Membran Sağlamlığının Morfolojik Bulgularla Karşılaştırılması 51 Uludag Univ. J. Fac. Vet. Med. 22 (2003), 1-2-3: 51-55 Donmuş Boğa Spermasında Plazma Membran Sağlamlığının Morfolojik Bulgularla Karşılaştırılması Zekariya NUR * M. Kemal SOYLU ** Geliş Tarihi: 23.07.2003

Detaylı

Okul Öncesi (5-6 Yaş) Cimnastik Çalışmasının Esneklik, Denge Ve Koordinasyon Üzerine Etkisi

Okul Öncesi (5-6 Yaş) Cimnastik Çalışmasının Esneklik, Denge Ve Koordinasyon Üzerine Etkisi Okul Öncesi (5-6 Yaş) Cimnastik Çalışmasının Esneklik, Denge Ve Koordinasyon Üzerine Etkisi Kadir KOYUNCUOĞLU, Onsekiz Mart Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Çanakkale, Türkiye. koyuncuoglu45@gmail.com

Detaylı

10.7442 g Na2HPO4.12H2O alınır, 500mL lik balonjojede hacim tamamlanır.

10.7442 g Na2HPO4.12H2O alınır, 500mL lik balonjojede hacim tamamlanır. 1-0,12 N 500 ml Na2HPO4 çözeltisi, Na2HPO4.12H2O kullanılarak nasıl hazırlanır? Bu çözeltiden alınan 1 ml lik bir kısım saf su ile 1000 ml ye seyreltiliyor. Son çözelti kaç Normaldir? Kaç ppm dir? % kaçlıktır?

Detaylı

ELEKTRONİK OYUNLARIN ALGORİTMA GELİŞTİRME KONUSUNDA AKADEMİK BAŞARIYA, KALICILIĞA VE MOTİVASYONA ETKİSİ

ELEKTRONİK OYUNLARIN ALGORİTMA GELİŞTİRME KONUSUNDA AKADEMİK BAŞARIYA, KALICILIĞA VE MOTİVASYONA ETKİSİ 5 th International Computer & Instructional Technologies Symposium, 22-24 September 2011, Fırat University, ELAZIĞ- TURKEY ELEKTRONİK OYUNLARIN ALGORİTMA GELİŞTİRME KONUSUNDA AKADEMİK BAŞARIYA, KALICILIĞA

Detaylı

satilmis96@gmail.com EĞİTİM BİLGİLERİ FARMAKOLOJİ VE TOKSİKOLOJİ / DEVAM (TEZ AŞAMASI) VETERİNER FAKÜLTESİ / 1994 Diğer Eğitimleri / Kurslar

satilmis96@gmail.com EĞİTİM BİLGİLERİ FARMAKOLOJİ VE TOKSİKOLOJİ / DEVAM (TEZ AŞAMASI) VETERİNER FAKÜLTESİ / 1994 Diğer Eğitimleri / Kurslar Adı Soyadı MUHARREM SATILMIŞ Ünvan VETERİNER HEKİM Telefon 05336437228 E-mail satilmis96@gmail.com Doğum Tarihi - Yeri 15.01.1972 - Kızılcahamam/ ANKARA Fotoğraf Doktora Üniversite Adı Akademik Birim/

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 80000 Osmaniye/Türkiye Telefon : 03288251818/3688 Faks : 03288251866

ÖZGEÇMİŞ. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 80000 Osmaniye/Türkiye Telefon : 03288251818/3688 Faks : 03288251866 Doç. Dr. ÖNDER KAŞKA Doğum Yılı: 1975 Yazışma Adresi : ÖZGEÇMİŞ Makine Mühendisliği Bölümü 80000 Osmaniye/ Telefon : 03288251818/3688 Faks : 03288251866 e-posta : EĞİTİM BİLGİLERİ onderkaska@osmaniye.edu.tr

Detaylı

ANORMAL SPERM PARAMETRESİ OLAN ERKEĞİN DEĞERLENDİRİLMESİ (JİNEKOLOJİK BAKIŞ) Prof.Dr. Tayfun ÖZÇAKIR

ANORMAL SPERM PARAMETRESİ OLAN ERKEĞİN DEĞERLENDİRİLMESİ (JİNEKOLOJİK BAKIŞ) Prof.Dr. Tayfun ÖZÇAKIR ANORMAL SPERM PARAMETRESİ OLAN ERKEĞİN DEĞERLENDİRİLMESİ (JİNEKOLOJİK BAKIŞ) Prof.Dr. Tayfun ÖZÇAKIR Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Tüp Bebek Ünitesi Direktörü Manisa

Detaylı

Klonlama nedir? TÜBİTAK-Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Araştırma Enstitüsü 41470 Gebze/ Kocaeli Doç.Dr.Sezen ARAT sezen.arat@mam.gov.

Klonlama nedir? TÜBİTAK-Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Araştırma Enstitüsü 41470 Gebze/ Kocaeli Doç.Dr.Sezen ARAT sezen.arat@mam.gov. PROJE SONUÇLARI TÜBİTAK MAM Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü nde üretilen klon embriyolar İstanbul ve Uludağ Üniversitesi nde alıcı sığırlara transfer edilmiş, Uludağ Üniversitesi nde iki adet

Detaylı

«Otomatik Boya Hazırlama Sistemleri ile Tutarlı Boya Uygulamaları» «Consistent Coating Application Through Automated Preparation»

«Otomatik Boya Hazırlama Sistemleri ile Tutarlı Boya Uygulamaları» «Consistent Coating Application Through Automated Preparation» «Otomatik Boya Hazırlama Sistemleri ile Tutarlı Boya Uygulamaları» «Consistent Coating Application Through Automated Preparation» Ziya Tanyeli Christoph Genzler (Foseco) 4.Oturum: Kalıp ve Maça Teknolojileri

Detaylı

ÇOKLU TÜP FERMANTASYON YÖNTEMİ İLE TOPLAM KOLİFORM TAYİNİ. Koliform Bakteri Grubunun Tanımı

ÇOKLU TÜP FERMANTASYON YÖNTEMİ İLE TOPLAM KOLİFORM TAYİNİ. Koliform Bakteri Grubunun Tanımı ÇOKLU TÜP FERMANTASYON YÖNTEMİ İLE TOPLAM KOLİFORM TAYİNİ Koliform Bakteri Grubunun Tanımı Koliform grubunu oluşturan bakteriler; tamamı aerobik veya fakültatif anaerobik olan, gram negatif, spor oluşturmayan,

Detaylı

Protokolü PD S001 01. 50 Reaksiyon

Protokolü PD S001 01. 50 Reaksiyon Salmonella sp. Real time PCR Tespit Kiti Protokolü PD S001 01 50 Reaksiyon REAKSİYON PRENSİPLERİ Reaksiyon Bileşenleri: qpcr Master Mix (PMM) Hedef probe Mix (HPM) Zenginleştirilmiş gıda ürünleri kültüründen

Detaylı

Tablo: Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Araç-Gereç-Cihaz Listesi (2011)

Tablo: Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Araç-Gereç-Cihaz Listesi (2011) Tablo: Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Araç-Gereç-Cihaz Listesi (2011) No Adı ve Kaç 01 02 Metal Zımparalama ve Parlatma Cihazı, 1 Metalik malzemelerin inceleme işlemine hazırlanmasında Marka/Model ve Özellikleri:

Detaylı

Distribution of Oral Ascorbic Acid in Leucocyte and Plasma Related to Smoking

Distribution of Oral Ascorbic Acid in Leucocyte and Plasma Related to Smoking Ankara Ecz. Fak. Der. J. Fac. Pharm. Ankara 16, 31 (1986) 16, 31 (1986) Oral Askorbik Asidin Sigara Kullanımına Bağlı Olarak Lökosit ve Plazmadaki Dağılımı Distribution of Oral Ascorbic Acid in Leucocyte

Detaylı

RTA JEL / PZR Saflaştırma Kiti

RTA JEL / PZR Saflaştırma Kiti RTA JEL / PZR Saflaştırma Kiti Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi - 2011-12 DNA parçalarının agaroz jelden geri kazanımı ve PZR ürünlerinin saflaştırılması için Yalnızca profesyonel kullanım için REF 09009050

Detaylı

ANKARA ATMOSFERİNDEKİ AEROSOLLERİN KİMYASAL KOMPOZİSYONLARININ BELİRLENMESİ

ANKARA ATMOSFERİNDEKİ AEROSOLLERİN KİMYASAL KOMPOZİSYONLARININ BELİRLENMESİ ANKARA ATMOSFERİNDEKİ AEROSOLLERİN KİMYASAL KOMPOZİSYONLARININ BELİRLENMESİ İlke ÇELİK 1, Seda Aslan KILAVUZ 2, İpek İMAMOĞLU 1, Gürdal TUNCEL 1 1 : Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

Siyah Alaca Sığırlarda Kuruda Kalma Süresi, Servis Periyodu ve İlkine Buzağılama Yaşı ile Bazı Süt Verim Özellikleri Arasındaki İlişkiler

Siyah Alaca Sığırlarda Kuruda Kalma Süresi, Servis Periyodu ve İlkine Buzağılama Yaşı ile Bazı Süt Verim Özellikleri Arasındaki İlişkiler Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2004) 18(1): 69-79 Siyah Alaca Sığırlarda Kuruda Kalma Süresi, Servis Periyodu ve İlkine Buzağılama Yaşı ile Bazı Süt Verim Özellikleri Arasındaki İlişkiler Serdar DURU *

Detaylı

Afyonkarahisar da Üretilen Hazır Beton Kalitelerinin Değerlendirilmesi

Afyonkarahisar da Üretilen Hazır Beton Kalitelerinin Değerlendirilmesi Afyonkarahisar da Üretilen Hazır Beton Kalitelerinin Değerlendirilmesi Ali Ergün a, Veli Başaran b a Afyon Kocatepe Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi,Yapı Eğitimi Böl., 03200, Afyonkarahisar b Afyon

Detaylı

Donör İneklerde Yaş ile Embriyo Kalitesi Arasındaki İlişkinin Saptanması

Donör İneklerde Yaş ile Embriyo Kalitesi Arasındaki İlişkinin Saptanması Kafkas Univ Vet Fak Derg 17 (3): 493-497, 2011 DOI:10.9775/kvfd.2010.3598 SHORT COMMUNICATION Donör İneklerde Yaş ile Embriyo Kalitesi Arasındaki İlişkinin Saptanması Hatice HIZLI * Tugay AYAŞAN * Kurtuluş

Detaylı

Öğrencilere bilgisayar destekli titreşim analizi yeteğinin kazandırılması

Öğrencilere bilgisayar destekli titreşim analizi yeteğinin kazandırılması Ders Öğretim Planı Dersin Kodu 50700 4222007 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Adı BİLGİSAYAR DESTEKLİ TİTREŞİM SİMÜLASYONU Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Seçmeli 4 8 3 Dersin Amacı Öğrencilere bilgisayar destekli

Detaylı

ARAŞTIRMA. Anahtar Kelimeler: Düve, Repeat breeder, Fluniksin meglumin, Gebelik. Key Words: Heifer, Repeat breeding, Flunixine meglumine, Pregnancy.

ARAŞTIRMA. Anahtar Kelimeler: Düve, Repeat breeder, Fluniksin meglumin, Gebelik. Key Words: Heifer, Repeat breeding, Flunixine meglumine, Pregnancy. ARAŞTIRMA 2007: 21 (6): 263-268 http://www.fusabil.org Repeat Breeder Sorunlu Düvelerde Fluniksin Meglumin Uygulamalarının Gebelik Oranı Üzerine Etkisi* Gökhan DOĞRUER 1 Mustafa Kemal SARIBAY 1 Fikret

Detaylı

BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK ARAŞTIRMALARI ÇALIŞMA GRUBU. Önder SÖZEN Koordinatör 19.03.2014

BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK ARAŞTIRMALARI ÇALIŞMA GRUBU. Önder SÖZEN Koordinatör 19.03.2014 BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK ARAŞTIRMALARI ÇALIŞMA GRUBU Önder SÖZEN Koordinatör 19.03.2014 SUNU PLANI Çalışma Grubu Bağlı Enstitüler/İstasyonlar Dünya ve Türkiye de Büyükbaş Hayvancılık Verileri Devam Eden, Sonuçlanan,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Teknik Eğitim Fakültesi, Makina Eğitimi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Eğitimi A.B.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Teknik Eğitim Fakültesi, Makina Eğitimi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Eğitimi A.B. ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI ÜNAVI : VOLKAN : KIRMACI : YRD. DOÇ. DR. UZMANLIK ALANI : Isı transferi, Isıtma, Soğutma, Doğalgaz, Havalandırma ve İklimlendirme sistemleri. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

şeklinde ifade edilir.

şeklinde ifade edilir. MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 21 CEVHER HAZIRLAMA LAB. I ANDREASEN PIPETTE YÖNTEMİ İLE TANE BOYU DAĞILIMININ BELİRLENMESİ 1. AMAÇ Geleneksel labaratuvar elekleriyle elenemeyecek kadar küçük tane boylu malzemelerin

Detaylı

GENETİK LABORATUVARI

GENETİK LABORATUVARI GENETİK LABORATUVARI Laboratuvar sorumluları: Prof. Dr. Mehmet TOPAKTAŞ Prof. Dr. Hasan Basri İLA Temel Araştırma Alanımız: Genetik, Sitogenetik, Genotoksikoloji Genetik laboratuvarında günlük hayatta

Detaylı

Ezgi KARA*, Murat ÇİMEN**, Servet KAYA*, Ümit GARİP*, Mehmet ŞAHİNSOY*

Ezgi KARA*, Murat ÇİMEN**, Servet KAYA*, Ümit GARİP*, Mehmet ŞAHİNSOY* ISSN: 2148-0273 Cilt 1, Sayı 2, 2013 / Vol. 1, Issue 2, 2013 Hakkari İlinde Yetiştirilen Yerli Kıl Keçilerden Elde Edilen Sütlerde Toplam Yağ ve Protein Seviyelerinin Türk Standartlarına Uygunluklarının

Detaylı

REAKSİYON PRENSİPLERİ

REAKSİYON PRENSİPLERİ REAKSİYON PRENSİPLERİ Reaksiyon Bileşenleri: qpcr Master Mix (PMM) Hedef probe Mix (HPM) Zenginleştirilmiş gıda ürünleri kültüründen izole edilen DNA örneği Polimerase Chain Reaction (PCR): Son yıllarda

Detaylı

ANIMALIA İSTANBUL 2007 BİLİMSEL FUAR ETKİNLİKLERİ ANIMALIA ISTANBUL 2007 SCIENTIFIC ACTIVITIES OF THE FAIR

ANIMALIA İSTANBUL 2007 BİLİMSEL FUAR ETKİNLİKLERİ ANIMALIA ISTANBUL 2007 SCIENTIFIC ACTIVITIES OF THE FAIR ANIMALIA İSTANBUL 2007 BİLİMSEL FUAR ETKİNLİKLERİ ANIMALIA ISTANBUL 2007 SCIENTIFIC ACTIVITIES OF THE FAIR 10 12 Mayıs / May 2007 Ġstanbul Fuar Merkezi / Istanbul Expo Center Yer: Kapadokya ve Pamukkale

Detaylı

Adıyaman İlinden Eylül Ayında Elde Edilen İnek Sütlerinin Doğu Afrika Kaliteli Çiğ İnek Sütü Standartlarına Uygunluklarinin Belirlenmesi

Adıyaman İlinden Eylül Ayında Elde Edilen İnek Sütlerinin Doğu Afrika Kaliteli Çiğ İnek Sütü Standartlarına Uygunluklarinin Belirlenmesi Adıyaman İlinden Eylül Ayında Elde Edilen İnek Sütlerinin Doğu Afrika Kaliteli Çiğ İnek Sütü Standartlarına Uygunluklarinin Belirlenmesi Buket COŞKUN 1, Murat ÇİMEN 1*, Hülya YILDIRIM 1, Asiye İLHAN 1,

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I HÜCRE BİLİMLERİ 2 KOMİTESİ HÜCRE KÜLTÜRÜ ve TEKNOLOJİSİ Doç.Dr. Engin DEVECİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I HÜCRE BİLİMLERİ 2 KOMİTESİ HÜCRE KÜLTÜRÜ ve TEKNOLOJİSİ Doç.Dr. Engin DEVECİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I HÜCRE BİLİMLERİ 2 KOMİTESİ HÜCRE KÜLTÜRÜ ve TEKNOLOJİSİ Doç.Dr. Engin DEVECİ Hücre Kültürü Araştırma Laboratuvarı, çeşitli hücrelerin invitro kültürlerini yaparak

Detaylı

ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ

ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ Konsolidasyon Su muhtevası Dane dağılımı Üç eksenli kesme Deneyler Özgül ağırlık Serbest basınç Kıvam limitleri (likit limit) Geçirgenlik Proktor ZEMİN SU MUHTEVASI DENEYİ Birim

Detaylı

FARKLI ÇELİKLERE UYGULANAN DEĞİŞEN ISITMA HIZLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

FARKLI ÇELİKLERE UYGULANAN DEĞİŞEN ISITMA HIZLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİNİN İNCELENMESİ DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 3 Sayı: 3 sh. 65-73 Ekim 21 FARKLI ÇELİKLERE UYGULANAN DEĞİŞEN ISITMA HIZLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİNİN İNCELENMESİ ( THE INVESTIGATION

Detaylı