GENEL TEşvİK SİSTEMİNİN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GENEL TEşvİK SİSTEMİNİN"

Transkript

1 GENEL TEşvİK SİSTEMİNİN DEGERLENDİRİLMESİ VE BAZI ÖNERİLER Mustafa KÖKSAL * Türkiye 'de uygulanan teşvik tedbirleri, konu itibarıyla yatırımların ve ihracatın teşviki; nitelikleri itibarıyla vergisel teşvikler ve nakit teşvikler olarak gruplandırılabilir. Bu çalişma kapsamında vergisel teşvik sistemi incelenecek ve bazı önerilerde bulunulacaktır. Vergisel teşvikler (yatırım indirimi, gümrük vergisi istisnası, vergi, resim ve harç istisnası ve KDV istisnası) yillar içinde fazla bir değişikliğe uğramaksızln genellikle prensibi çerçevesinde uygulanmıştır. Bununla birlikte Türkiye 'nin şartları dikkate alınarak söz konusu teşviklerin uygulanmasında bazı değişiklere gitmek gerekli görülmektedir. Anahtar kelimeler: Genel TEşVİK SİSTEMİNİN TANITIMI Teşvik sistemi genel ekonomik sistemin ayrılmaz bir parçası olup, teşvik politikaları kapsamında belirlenen hedeflere ulaşmak için genel ekonomik politikalarla destek sağlanması gerekmektedir. Tarihsel gelişimine bakıldığında zaman içinde ülkemizde çeşitli teşvik tedbirlerinin uygulandığı görülmektedir. Osmanlı İmparatorluğu'nda konu ile ilgili çıkarılan ilk yasa, tarihli "Teşvik-i Sanayi Kanunu Muvakkatı"dır. Bu yasadan Cumhuriyetin ilk yıllarında önemli ölçüde yararlanılmış ve bu kanun sonraki uygulamalara da temel teşkil etmiştir. Türkiye'de yatırımları teşvik ve yönlendirme tedbirleri gerçek anlamı ile planlı dönemde uygulanmaya başlanmış ve ihracatın teşvik edilmesi de yine bu dönemde uygulamaya konulmuştur. Kalkınma planları bilindiği üzere özel sektör için yol gösterici, kamu kesimi için ise emredici nitelikte hükümler taşımaktadır. Beşer yıllık düzenlenen kalkınma planları dönemleri boyunca sanayinin teşvik edilmesi ve yönlendirilmesi hakkında cumhuriyet hükümetleri her yıl çıkarttıkları teşvik kararnameleri ve ekinde yayınlanan tebliğlerle yatırımlara hız ve yön vermeye çalışmışlardır. Kullanılan teşvik araçları ekonominin şartlarına göre değişik olmuştur yılları arasında ihracata yönelik sanayileşme stratejisi benimsenmiş ve özellikle ihracata yönelik teşvikler ağırlıklı olarak uygulanmıştır. Doç. Dr., Hazine Müsteşarlığı Daire Başkanı. Amme idaresi Dergisi, Ci/t 34 Sayı 3 Eylül 2001, s

2 110 Amme İdaresi Dergisi 1987'de Avrupa Topluluğu'na tam üyelik başvurusu ile başlayan ve 1996'da Gümrük Birliği ile ivme kazanan uluslararası yükümlütükiere uyum sağlama sürecinde, ihracata yönelik sübvansiyonların uluslararası anlaşmalar sonucunda yasaklanması ve çeşitli makroekonomik hedeflere ulaşma arzusu sonucunda yatırım teşviklerine ağırlık verilmeye başlanmıştır. Teşvik tedbirlerini konu itibarıyla; a) Yatırımların Teşviki b) İhracatın Teşviki şeklinde iki kategoride özetleyebiliriz. Diğer taraftan teşvikleri, nitelikleri itibarıyla; a) Vergisel Teşvikler - Yatırım İndirimi - KDV İstisnası - Vergi, Resim ve Harç İstisnası - Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu İstisnası - Halen 22 ilde uygulanmakta olan ve 4325 sayılı yasayla sağlanan diğer vergisel destekler; - Gelir ve Kurumlar Vergisi İstisnası - Çalışanlardan Kesilen Vergilerin Ertelenerek Ödenmesi - İşlemlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası - Sigorta İşveren Paylarının Karşılanması b) Nakit Teşvikler - Kaynak Kullanımını Destekleme Primi (KKDP) - Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kaynaklı Kredi (KKDFKK) - Fon Kaynaklı Kredi (FKK) şeklinde de gruplandırabiliriz. Devlet kaynaklarının yeterli olduğu dönemlerde prim şeklinde hibe destekler ve çeşitli kredi uygulamaları yapılmıştır. Ancak, gerek günümüzün ekonomik şartları gerekse kaynakların yetersizliği bazı teşvik tedbirlerinin genel teşvik sistemi içinde mahiyetini değiştirerek sadece AR-GE, çevre, bölgesel gelişmeye yönelik yatırımlar ve KOBİ'lere uygulanır hale getirmiştir. Diğer yandan bazı teşvik tedbirlerinin uygulanması da imkansız hale gelmiştir. Bu çalışmada yatırımların teşvikinde kullanılan vergisel enstrümanlar incelenecek ve bazı önerilerde bulunulacaktır. Teşvik tedbirlerinin gelişimine bakıldığında prim ve kredi uygulamaları dışındaki vergisel teşvik araçlarının zaman içinde pek değişmediği görülmektedir.

3 Genel Teşvik Sisteminin Değerlendirilmesi ve Bazı Öneri/er 111 Halbuki bugüne kadar çeşit1i ekonomik krizlerin etkisi altında kalan Türkiye'nin dünya pazarlarında rekabet edebilmesini sağlayacak ve kendi ihtiyaçlarına cevap verebilecek yeni bir teşvik modelini oluşturması gerekmektedir. Teşvik sistemi bugün için yatırım kararını almış müteşebbisin faydalandığı bir mekanizma durumundadır. Yıııarca açık bütçe uygulanan ve devletin paraya müdahalesinin yoğun olduğu ülkemizde, teşvik araçlarına daha fazla kaynak aktarılması oldukça zor hatta imkansızdır. Ancak, aktarılan kaynakların ve uygulanan teşviklerin etkinliği, genel ekonomi politikalarıyla desteklenmelidir. VERGİSEL TEşvİK UNSURLARıNıN YATıRıMA ETKİLERİ AÇıSıNDAN DEGERLENDİRİLMESİ Türkiye'de uygulanmakta olan yatırım indirimi, gümrük vergisi ve toplu konut fonu istisnası, vergi, resim ve harç istisnası (VRHİ) ve KDV istisnası gibi vergisel teşvikler uygulanırken seçicilik değil, genellik prensibi uygulanmaktadır. Yatırım İndirimi Bilindiği üzere, 98/ sayılı karara göre yatırım indirimi yöre ve sektör farkı gözetmeksizin fiilen 0/0100 olarak uygulanmaktaydı. Bunun tek istisnası uluslararası rekabet gücü kazandıracak; yüksek teknoloji gerektiren, katma değeri yüksek, vergi gelirleri ve istihdam artırıcı özelliklerden en az ikisini içeren 250 milyon ABD Doları karşılığı Türk Lirası ~nı aşan sınai yatırımlarda yöre farkı gözetilmeksizin bu oranın % 200 olarak uygulanmasıdır (Serdengeçti, 2001: 9). 2000/1821 sayılı Karar'da ise bölgelere ve yatırım cinsine göre farklı laşmaya gidilmiştir. Buna göre Kalkınmada Öncelikli Yöreler ve Özel Önem Taşıyan Sektörlerde yapılan yatırımlar % 100 yatırım indiriminden yararlanırken normal yörelerde 0/060, gelişmiş yörelerde ise %40 yatırım indirimi oranı öngörülmüştür. Bu öngörünün temel gerekçesi ise doğu ile batı arasındaki gelişmişlik farkını azaltmaktır. Halbuki ülkemizde yatırımcı kuruluşlar yatırım kararını aldıktan ve yatırım yerini belirledikten sonra devletin verdiği desteklerden faydalanmak için başvuruda bulunmaktadır. Teşvik unsurları yatırım kararını etkileyen önemli bir faktör olmaktan uzaktır (Köksal, 1995). Dolayısıyla, yatırım indirimi oranlarındaki farklılaşma yatırımların bölgelere dengeli dağılımını sağlamak ve bölgeler arası gelişmişlik farklarını gidermek a çısından incelendiğinde beklenen etkiyi geçmişte sağlamadığı gibi yine sağlamayacaktır.

4 9,40 i 7, Amme İdaresi Dergisi Tablo 1. Yatırım Teşvik Belgelerinin Bölgeler İtibarıyla Dağılımı (Adet % Pay) Dönemler Marmara İç Anadolu Ege Akdeniz Karadeniz Doğu Anadolu Güneydoğu Anadolu Muhtelif İller ,99 10, ,96 2, ,56 13,07 9,69 9,88 5,16 5,09 0, ,38 13,19 8,44 3,45 5,07 1, ,26 15,22 10,38 i 4,44 4,79 LI ,23 11,15 12,85 8,64 10,93 9,74 15,75 1, ,57 13.l9 18,12 11,86 6,84 2,10 5, : Ortalama ,85 10,63 8,76 4,67 i Kaynak: Hazme Müsteşarbğı Teşvık ve Uygulama Genel lv/üdürlüğü Bılgı/şlem Kayalan 1,43 Yukarıdaki tablo incelendiğinde teşvik belgelerinde büyük payı Marmara bölgesinin aldığı görülmektedir döneminde Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaşanan artış dikkat çekici olup, düşük faizli kredi uygulamaları bu artışta önemli roloynamıştır. Vergisel teşviklerin parasal tutarını bölgelere göre gösteren aşağıdaki tablodan da teşviklerden en çok Marmara Bölgesinin yararlandığı görülmektedir (Duran, 1998: 167). Tablo 2. Teşviklerin Bölgesel Dağılımı ( ) ibölgeler Vergisel $ Pay % Marmara )ç Anadolu Ege ı ,76 Akdeniz ,10 Karadeniz ,28 G.Doğu Anadolu ,01 Doğu Anadolu ,13 Toplam ı 3.28 ı Gümrük Vergisi İstisnası Özellikle Gümrük Birliği ve uluslararası ticari anlaşmalar sonrası Gümrük Vergisi istisnası teşvik tedbirleri arasındaki ağırlığını kaybetmiştir. Ayrıca, söz konusu teşvik hem kullanılmış hem de yeni olarak temin edilecek makina ve teçhizat için tamamen İthalat Rejimi Kararı'nın ilgili hükümleri ile uyumlu hale getirilmiştir. Ancak, bunun tek istisnası Hazine Müsteşarlığı'nın değerlendirmesine bağlı olarak yaş sınırına bağlı kalınmaksızın ithal edilebilecek kullanılmış komp1e tesis mahiyetindeki makina ve teçhizat ithalidir (98/10755 sayılı karar)

5 Genel Teşvik Sisteminin Değerlendirilmesi ve Bazi Öneriler 113 Ancak, sayılı karar ile kullanılmış komple tesis ithalinin desteklenmesinden vazgeçilmiştir. Bu uygulama, özellikle imalat sanayinin demirçelik, demir dışı metaller, ambalaj, kağıt vb. bazı altsektörlerinde faaliyet gösteren yatırımcıları mağdur edecektir. Ayrıca, kullanılmış komple tesis özellikle Avrupa, ABD ve diğer bazı Uzakdoğu ülkelerinden temin edilmekte olup ıo yaşından küçük bir hat oluşturacak tesisi bulmak oldukça zor hatta imkansızdır. Dolayısıyla sayılı tebliğin 27. maddesinde sözü edilen ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından verilen özel izin belgelerine istinaden kuııanılmış makina ve teçhizatın ithali cihetine yatırımcıların başvurması kaçınılmaz gözükmektedir. Özel imalat gerektiren, imalat süresi yıllarla ifade edilen ve kullanılmış olarak yenisine göre çok daha ucuz olan bazı tesisler ve sektörlerin teknik özellikleri göz önüne alındığında, kullanılmış tesis uygulamasını tamamen kaldırmak yerine sektörel bazda değerlendirme yapmak daha sağlıklı olacaktır. Vergi, Resinı ve Harç İstL~nasl ve yararlı Vergi, Resim ve Harç İstisnası, 3505 sayılı yasanın geçici 2. maddesi gereğince sadece yasal zorunluluğu aşmak için ı ABD Doları ihracat veya döviz kazandırıcı faaliyet şartına bağlanmıştır. Bu özelliği ile firmaları ihracata yöneltmek amacına veya ihracat performansına dönük bir teşvik aracı değildir. Dolayısıyla, sembolik bir taahhütte bulunan her yatırımcıya seçici davranmadan verilen bir teşviktir. KDV İstisnası 4369 sayılı yasa ile getirilen ve hem ithal hem de yerli makina ve teçhizat a lımında uygulanan KDV istisnası da yöre veya sektör ayrımı yapılmadan uygulanmaktadır. KDV istisnası teşvik tedbirine konu makina ve teçhizatlar Maliye Bakanlığı'nca düzenlenen 69 seri no'lu tebliğ ile belirlenmektedir. Bu durum pratikte zorluklar yaşanmasına yol açmaktadır. Hazine Müsteşarlığı bünyesinde yapılan proje değerlendirmesinde yatırım konusu makina ve teçhizatlar belirlenirken, KDV istisnası sadece Tebliğle belirlenen kalemlere verilebilmektedir. Bu sebeple proje bazında değerlendirme yapılmalı ve yatırıma konu tüm kalemler KDV istisnasından yararlandırılmalıdır. MEVCUT TEşVİK MEVZUATININ GENEL DEGERLENDİRMESİ VE BAZI ÖNERİLER Yukarıdaki açıklamalar dikkate alındığında vergisel teşviklerin (yatırım indirimi hariç) genelolarak yöre ve sektör ayırımı olmaksızın (4325 sayılı yasa hükümleri hariç) tüm yatırımlara aynı oranlarda uygulandığı görülmektedir. Mevzuatta gelişmiş yörelere dönük olarak uygulanan bazı kısıtlamalar özellikle

6 1 ı 4 Amme idaresi Dergisi 2000/] 821 sayılı karar ve sayılı genelge ile hizmet yatırımları lehine iyice daraltıimıştır. Örneklemek gerekirse imalat sanayi olarak sadece ilaç, sınai kalıp ve değerli taş işlemeciliği genelge kapsamına alınmıştır. Saptanan bu hususların ışığında aşağıdaki önerileri yapmak akılcı bir yaklaşım olacaktır. a) Gelişmiş yörelerdeki imalat sanayiine yönelik mevzuattaki kısıtlamalar kaldırılmalıdır. İmalat sanayi genelinde mevcut tesislerde yapılacak tevsi, modernizasyon, yenileme, kalite düzeltme, darboğaz giderme, entegrasyon ve tamamlama yatırımları teşvik edilebilmektedir. Ancak, uygulamada gelişmiş yörelerde dikkate alınan ve mevcut kapasitenin ancak bir misli kadar kapasiteyi oluşturabilecek tevsi cinsi yatırımların teşvik edilmesi bir çok soruna yol açmaktadır. Sanayinin karmaşık yapısı (bazı firmaların entegre tesis yapısında olması, bazısının tedarikçi veya fason olarak çalışıyor olması dolayısıyla sanayi kesiminin ihtiyaçlarının farklı olması), yatırımcıyı teorik bazda sadece bir misli kapasite artırmaya zorlayarak bir anlamda da kurumsal teknolojik gelişimin engellendiği görüntüsünün verilmesi ve kağıt üzerinde bu değerlendirmeyi yapmanın zorluğu ve hatta gereksizliği "gelişmiş yöre" yatırımlarının değerlendirilmesinde bir çok problem yaratmaktadır. Bunun yanı sıra, tevsi, modernizasyon vb. gibi tanımlar da birbirinin içine geçmekte ve çoğu kez bu tanımlar üzerinde bile görüş birliğine varılamamaktadır. İmalat sanayi yatırımları gelişmiş yörelerde desteklenirken bu tip firmaların yüksek teknoloj i kullanan, ihracat potansiyeli yüksek olan, yoğun rekabet yaşayan ve istihdam sağlayan firmalar olduğu ve desteklenmeleri gerektiği de göz ardı edilmemelidir (Çakırsoy, 1999: 100). Söz konusu kısıtlamaların ardında yatan temel felsefenin, sanayinin kentleşme politikalarına uygun biçimde organize sanayi bölgelerine veya sanayi alanlarına yönlendirilmesi olduğu unutulmamalıdır. Bu çerçevede, organize sanayi bölgelerine nakledilecek yatırımlara öngörülen kredi desteği sayılı kararın getirdiği önemli bir yenilik olarak sayılabilir. b) Mevzuat düzenlemesi yapılmadan önce beııi kriterlere göre gelişmişlik göstergeleri belirlenmelidir. Bu konuda Türkiye'de yapılan çalışmalar oldukça kısıtlıdır. ı 996 yılında DPT tarafından hazırlanan "İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması"nda illerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralaması, ekonomik ve sosyal yapıları temsil eden 58 değişkenin ortak bileşkesi olarak ve temel bileşenler çözümlemesiyle ortaya çıkarılan temel bileşen değerleri esas alınarak oluşturulmuştur. Bu sıralamaya göre, araştırmaya konu 76 ilin 44'ünde sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksinin negatif olduğu bulunmuştur (Dinçer, 1996). Bölgeler itibarıyla bakıldığında aşağıdaki tablo ortaya çıkmaktadır.

7 i Marmara 1 Genel Teşvik Sisteminin Değerlendirilmesi ve Bazı Öneriler 115 Tablo 3. Coğrafi Bölgeler İtibarıyla Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi i 1,69436 Ege 0,50073 İç Anadolu 0,46045 Akdeniz 0,06154 Karadeniz -0,54364 Güneydoğu Anadolu -1,03631 Doğu Anadolu -1,13713 bölgelerin gelişmişlik Yukarıda özet olarak verilen rakamlara bakıldığında; düzeyinde büyük farklar olduğu ve Türkiye'nin doğu-batı ekseninde bir gelişmişlik farkı ile karşı karşıya olduğu söylenebilir. Yürürlükteki mevzuat bütün illeri gelişmişlik kıstasına göre değişik şekillerde sınll1andırmıştır. Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen Kalkınınada Öncelikli Yöre sayısı halen 49 il ve 2 ilçedir. (Çanakkale ilinin Bozcaada ve Gökçeada ilçeleri) Bunun yanı sıra 4325 sayılı yasa ile 22 il, kamuoyunda "süper teşvikler" olarak adlandırılan desteklerden yararlandırılmıştır. Bu Kanun kapsamında Olağanüstü Hal Bölgesİ ve mücavir alan illeı; ile sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi ve daha düşük ve kişi başına GSYİH değerleri 1500 ABD Doları ve altında olan iller yasa kapsamında sayılmıştır. Bu durum, özellikle endeks ve GSYİH değerleri, bu rakamlara yakın ve 4325 sayılı yasa kapsamına giren 22 il ile komşu illerin kamuoyunda çeşitli eleştirilere uğramıştır. Bölgeselolarak üç bölgenin (Karadeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgeleri) negatif endeks değerlerine sahip olduğu dikkate alınırsa, il bazından ziyade kuşak veya bölgesel bazdaki ayrımların yapılmasının daha mantıklı olacağı söylenebilir. Gerek 98/ gerek sayılı kararlarda "Bölgesel Gelişmeye Yönelik Yatırımlar"a sağlanan kredi uygulaması hem dar kapsamlı olması hem de belli büyüklükteki yatırımlara yönelik olması nedeniyle istenen etkiyi sağlamaktan uzaktır. c) Yapılan çeşitli hesaplamalara göre, Türkiye'nin büyük bölümünün Avrupa Birliği göstergelerine göre azgelişmiş (dezavantajlı) bölge statüsünde olduğu da dikkate alınarak, bölgelerarası gelişmişlik farkını azaltmaya yönelik teşvik politikalarının kredilerle desteklenmesi gerekmektedir. Bölgelerarası gelişmişlik farkını azaltmaya yönelik teşvik politikalarının işlerlik kazanması bölgeler, iııer hatta ilçeler itibarıyla gelişmişlik kriterlerinin belirlenmesine, bölgesel gelişmişlik haritasının en küçük idari birim bazında çıkarılmasına, devletin makroekonomik hedefleri uygulanan teşvik politikaları bazında belirlemesine ve belirlenen hedeflere ne ölçüde ulaşıldığının süreç içinde denetlenmesine bağlıdır. Türkiye kendi bünyesindeki gelişmişlik farklarını gidermek zorundadır.

8 116 Amme İdaresi Dergisi Ancak, sadece yatırımların tamamlanmasını sağlamak ve bu amaca ulaşmak için yarım kalmış tesislere yönelik nakit destekler sağlamak yeterli değildir. Bu yatırımların işletilerek üretilen mal veya hizmetin pazarlanabilmesini sağlamak için gerekli tedbirleri almak devletin asli görevidir. Bu sorun, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nde daha fazla hissedilmektedir. Türkiye geneli düşünüldüğünde, yatırımların faaliyete geçmesi ve işletme döneminde problemlerle karşılaşılmaması, devlet tarafından alınacak genel veya gerekirse özel özendirme tedbirleri ile sağlanmalıdır. d) Ülkemizin önemli sorunlarından biri olan işsizlik sorununu çözmek amacıyla istihdama yönelik desteklere ağırlık verilmelidir sayılı yasayla bu konuda bir takım destekler getirilmiştir. Genel teşvik sistemi içerisinde istihdama yönelik herhangi bir uygulama yoktur. Teşvik belgelerine yazılan istihdam rakamı fırına beyanına göre yapılmakta olup konuyla ilgili herhangi bir teşvik uygulaması söz konusu değildir. İstihdama yönelik 4325 sayılı yasayla getirilen teşvikler, bölgelere göre farklılaştırılarak tüm yörelerde uygulanmalıdır. e) Teşvik politikalarıyla hedeflenen amaçlar, istikrar sağlayacak genel ekonomik ve mali politikalar aracılığıyla gerçekleştirilebilir. İstikrarın olduğu bir ekonomik ortamda devlet hem sektörel bazda objektif değerlendirmeler yapabilir hem de yatırımcıyı yönlendirebilir. Bu çerçevede devletin asli görevlerinden biri de verimlilik ve rekabet edebilirlik kıstaslarını göz önüne alarak politika ü retmek ve sağlam verileri yatırımcıya sunabilmektir. Gününıüzün güncel konusu olan devalüasyon ve ortaya çıkan rekabet edebilir döviz kurunun ihracatta beklenen artışı sağlayabilmesi, yatırım teşvik politikalarının da desteğiyle üretimin aıtırılmasıyla mümkün olabilecektir. Sonuç olarak, teşvik uygulamaları kaynakları tüketen bir süreç değil, üretim, istihdam ve ihracat koııularında genel ekonomik politikalar içinde önemli rol oynayabilecek bir araçtır. Aslolan Türkiye~nin uluslararası yükümlülüklerine aykırılık teşkil etmeyecek ve kendi ihtiyaçlarına yönelik bir teşvik modelini benimsemesidir. KAYNAKÇA Çakırsoy, N. Şerif(1999), Teşvik Politikalarmm 1980 Sonrası Türkiye'nin Dışa AÇılma Sürecindeki Gelişimi, Hazİne Müsteşarlığı Uzmanlık Tezi. Dinçer, Bülent (1996), illerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştmnası, Devlet Planlama Teşkilatı Yayınları. Duran, Mustafa Sungur (1998), Türkiye 'de Uygulanan Yatlrtm Teşvik Politikalart ( ), Hazİne Müsteşarlığı Araştırma ve İnceleme Dizisi No: 19 Köksal, Mustafa (1995), Yallrtmlarm Yenilenmesi ve ıhodernizas:von Karartm Etkileyen Faktörler ve Tekstil Sektöründe Bir Uygulama, Hazine Müsteşarlığı Uzmanlık Tezi.

9 Genel Teşvik Sisteminin Değerlendirilmesi ve Bazı Öneriler ı 17 Serdengeçti, Turan (2001), 2001 Yıh KOBİ ve Genel Yatınm Teşvik Mevzuatı ve Uygulamalan, Hazine Müsteşarlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü. Resmi Gazete, , tarih ve sayılı "Yatırımlarda Devlet Yardımları ve Yatırımları Teşvik Fonu Hakkında Karar", Resmi Gazete, /23297, tarih ve sayılı "Yatırımlarda Devlet Yardımları ve Yatırımları Teşvik Fonu Hakkında Karar".

YATIRIM PROJELERİ VE YÖNETİMİ YATIRIMLARIN SEÇİMİNDE TEŞVİK TEDBİRLERİ VE TÜRKİYE UYGULAMASI

YATIRIM PROJELERİ VE YÖNETİMİ YATIRIMLARIN SEÇİMİNDE TEŞVİK TEDBİRLERİ VE TÜRKİYE UYGULAMASI YATIRIM PROJELERİ VE YÖNETİMİ YATIRIMLARIN SEÇİMİNDE TEŞVİK TEDBİRLERİ VE TÜRKİYE UYGULAMASI 1 Teşvik Tedbirleri Teşvik tedbirleri genel olarak, yatırım kararlarının alınması ve/veya gerçekleştirilmesi

Detaylı

ISBN 978-975 19 4095-7 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4095-7 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4095-7 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi Sayı:21 (2013) - Doi: http://dx.doi.org/10.11611/jmer165

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi Sayı:21 (2013) - Doi: http://dx.doi.org/10.11611/jmer165 TÜRKĠYE DE BÖLGESEL EġĠTSĠZLĠKLERĠ GĠDERMEK ĠÇĠN DEVLET YARDIMLARI (TEġVĠKLER): 2012 TEġVĠK SĠSTEMĠNĠN BÖLGESEL TEġVĠKLER AÇISINDAN GETĠRDĠĞĠ YENĠLĠKLER Yrd. Doç. Dr. Burcu GEDĠZ ORAL * ArĢ. Gör. Alparslan

Detaylı

KOBİ LERE VERİLEN TEŞVİK VE DESTEKLER KAPSAMINDA KOSGEB KONYA ÖRNEĞİ

KOBİ LERE VERİLEN TEŞVİK VE DESTEKLER KAPSAMINDA KOSGEB KONYA ÖRNEĞİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KOBİ LERE VERİLEN TEŞVİK VE DESTEKLER KAPSAMINDA KOSGEB KONYA ÖRNEĞİ Mahmut AR İşletme Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi KARAMAN, 2009

Detaylı

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER Temmuz 2012, ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 ÖZET...2 KOSGEB KAPSAMINDA SAĞLANAN

Detaylı

STRATEJİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ

STRATEJİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ STRATEJİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ GENELKURMAY ASKERÎ TARİH VE STRATEJİK ETÜT BAŞKANLIĞI YAYINLARI Türkiye Cumhuriyeti nin 80 nci Yılı Armağanı Özel Sayısı YIL: 1 Eylül 2003 SAYI: 2 Dergimizdeki yazı ve resimlerin

Detaylı

Avrupa Birliği ne Tam Üyelik Sürecinde Türkiye Ve Avrupa Birliği Ülkelerinde Devlet Yardımları

Avrupa Birliği ne Tam Üyelik Sürecinde Türkiye Ve Avrupa Birliği Ülkelerinde Devlet Yardımları Avrupa Birliği ne Tam Üyelik Sürecinde Türkiye Ve Avrupa Birliği Ülkelerinde Devlet Yardımları State Aids In Turkey And The European Union Countries In The Process of Full Membership To The European Union

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER LİSTESİ... 4 TABLOLAR LİSTESİ... 5 KISALTMALAR LİSTESİ... 6 1. GİRİŞ... 7 2. YÖNETİCİ ÖZETİ...

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER LİSTESİ... 4 TABLOLAR LİSTESİ... 5 KISALTMALAR LİSTESİ... 6 1. GİRİŞ... 7 2. YÖNETİCİ ÖZETİ... İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER LİSTESİ... 4 TABLOLAR LİSTESİ... 5 KISALTMALAR LİSTESİ... 6 1. GİRİŞ... 7 2. YÖNETİCİ ÖZETİ... 8 3. MEVCUT DURUM... 9 3.1. Ülkemizde Otomotiv Sektörünün Gelişimi...

Detaylı

KOBİ PROFİLLERİ ANALİZİ VE YATIRIM ALANLARI ARAŞTIRMASI

KOBİ PROFİLLERİ ANALİZİ VE YATIRIM ALANLARI ARAŞTIRMASI KOBİ PROFİLLERİ ANALİZİ VE YATIRIM ALANLARI ARAŞTIRMASI Ekim 211 KOBİ PROFİLLERİ ANALİZİ VE YATIRIM ALANLARI ARAŞTIRMASI Bu Araştırma Projesi 211 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında Doğu Karadeniz

Detaylı

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER ŞUBAT 2012, ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 ÖZET...2 KOSGEB KAPSAMINDA SAĞLANAN

Detaylı

TÜRKİYE DE İHRACATI TEŞVİK TEDBİRLERİ

TÜRKİYE DE İHRACATI TEŞVİK TEDBİRLERİ TÜRKİYE DE İHRACATI TEŞVİK TEDBİRLERİ Dr. Coşkun ŞENOL Gümrük Başkontrolörü İHRACAT KAVRAMI İhracat, bir malın yürürlükteki ihracat mevzuatı ile gümrük mevzuatına uygun şekilde Türkiye Gümrük Bölgesi 1

Detaylı

Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi

Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi KPMG TÜRKİYE Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi kpmg.com.tr kpmgvergi.com Soru ve Cevaplarla Yenİ Yatırım Teşvİk Sİstemİ 3 I - AMAÇ ve KAPSAM II - TEŞVİK UYGULAMALARI KAPSAMINDA YATIRIMLAR

Detaylı

Musa DEMİR Dış Ticaret Uzmanı

Musa DEMİR Dış Ticaret Uzmanı T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı DIŞ TİCARET POLİTİKASININ BİR ARACI OLARAK İHRACAT TEŞVİKLERİ ve İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARININ ANALİZİ Musa DEMİR Dış Ticaret Uzmanı 1 29 EKİM 2003, DIŞ

Detaylı

TR22 GÜNEY MARMARA ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ ARAŞTIRMASI

TR22 GÜNEY MARMARA ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ ARAŞTIRMASI TR22 GÜNEY MARMARA ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ ARAŞTIRMASI 2012 Balıkesir Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Çanakkale Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü İÇİNDEKİLER TABLOLAR Tablolar 3 Şekiller

Detaylı

İHRACAT TEŞVİKLERİNİN ETKİNLİĞİNİ ÖLÇMEYE YÖNELİK BİR ANALİZ: BİLECİK VE ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ

İHRACAT TEŞVİKLERİNİN ETKİNLİĞİNİ ÖLÇMEYE YÖNELİK BİR ANALİZ: BİLECİK VE ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt: 5 Sayı: 2 Aralık 2004 İHRACAT TEŞVİKLERİNİN ETKİNLİĞİNİ ÖLÇMEYE YÖNELİK BİR ANALİZ: BİLECİK VE ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ Mevlüdiye ŞİMŞEK, Resül YAZICI Dumlupınar

Detaylı

KONSOLİDE BÜTÇE TRANSFERLERİ İÇİNDE KİT TRANSFERLERİNİN YERİ (1995-2004)

KONSOLİDE BÜTÇE TRANSFERLERİ İÇİNDE KİT TRANSFERLERİNİN YERİ (1995-2004) T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONSOLİDE BÜTÇE TRANSFERLERİ İÇİNDE KİT TRANSFERLERİNİN YERİ (1995-2004) EBRU AYYILDIZ (SAYIN) DEVLET BÜTÇE UZMANLIĞI ARAŞTIRMA RAPORU Ankara,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE DEVLET YARDIMLARI VE EKONOMİK ETKİLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE DEVLET YARDIMLARI VE EKONOMİK ETKİLERİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İK-YL-2006-0001 AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE DEVLET YARDIMLARI VE EKONOMİK ETKİLERİ HAZIRLAYAN Serkan AKKAYA DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. Ferhat Başkan

Detaylı

DOKUZUNCU BÖLÜM BİLGİ VE İLETİŞİM SEKTÖRÜNÜN DESTEKLENMESİNDE DEVLETİN ROLÜ 9.1. TEŞVİK SİSTEMİNE İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE

DOKUZUNCU BÖLÜM BİLGİ VE İLETİŞİM SEKTÖRÜNÜN DESTEKLENMESİNDE DEVLETİN ROLÜ 9.1. TEŞVİK SİSTEMİNE İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE 292 DOKUZUNCU BÖLÜM BİLGİ VE İLETİŞİM SEKTÖRÜNÜN DESTEKLENMESİNDE DEVLETİN ROLÜ 9.1. TEŞVİK SİSTEMİNE İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE Daha yüksek toplumsal refah düzeyine ulaşabilmek için ülke kaynaklarının

Detaylı

2005 YATIRIM TEŞVİKLERİ WORKSHOP U

2005 YATIRIM TEŞVİKLERİ WORKSHOP U 2005 YATIRIM TEŞVİKLERİ WORKSHOP U 22 ARALIK 2004 Swissotel Cenk Ulu- MBA,E.Gümrük Uzmanı, Kıdemli Müdür www.vergiportali.com Teşvik Nedir? Ekonomik literatürde teşvik kavramı, belirli ekonomik ve sosyal

Detaylı

IMPORTANCE OF EXPORT INCENTIVES FOR SMEs AND RECOMMENDATIONS TO INCREASE THEIR EFFICIENCIES

IMPORTANCE OF EXPORT INCENTIVES FOR SMEs AND RECOMMENDATIONS TO INCREASE THEIR EFFICIENCIES Süleyman Demirel Üniversitesi Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2010, C.15, S.2 s.375-391. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2010,

Detaylı

4749 SAYILI KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUNUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER, ÖNCEKİ MEVZUAT İLE KARŞILAŞTIRILMASI

4749 SAYILI KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUNUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER, ÖNCEKİ MEVZUAT İLE KARŞILAŞTIRILMASI DEVLET BÜTÇE UZMANLIĞI ARAŞTIRMA RAPORU 4749 SAYILI KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUNUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER, ÖNCEKİ MEVZUAT İLE KARŞILAŞTIRILMASI Meral VURUCU DEMİR Ankara

Detaylı

Unutulan Bir Toplumsal Amaç: Sanayileşme Ne Oluyor? Ne Olmalı?

Unutulan Bir Toplumsal Amaç: Sanayileşme Ne Oluyor? Ne Olmalı? ERC Working Papers in Economics 03/01 February 2003 Unutulan Bir Toplumsal Amaç: Sanayileşme Ne Oluyor? Ne Olmalı? Fikret Şenses İktisat Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara 06531 fsenses@metu.edu.tr

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. GENEL ARAŞTIRMALAR AVRUPA BİRLİĞİNİN BÖLGESEL KALKINMA POLİTİKASI ve BU POLİTİKANIN ADAY OLARAK TÜRKİYE AÇISINDAN ANLAM VE ÖNEMİ Fulya Bayraktar Kıdemli Uzman İÇİNDEKİLER

Detaylı

ESNAF VE SANATKAR RAPORU

ESNAF VE SANATKAR RAPORU TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU ESNAF VE SANATKAR RAPORU MEVCUT DURUM SORUNLAR ÖNERİLER KASIM 2008 ANKARA ÖNSÖZ ESNAF VE SANATKAR RAPORU Esnaf ve sanatkar kesiminin bağlı olduğu meslek kuruluşu

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri*

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ 08 İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* *8 Nisan 2010 tarihinde gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI VERGİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI VERGİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU T. C. KALKINMA BAKANLIĞI VERGİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-4667-96-3 YAYIN NO: KB: 2896 - ÖİK: 736 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazara

Detaylı

Adana ilinde KBGSYİH rakamları Dolar bazında incelendiğinde; 1987 yılında 1.654 Dolar olan KBGSYİH nın yıllar itibariyle dalgalanmalı bir seyir

Adana ilinde KBGSYİH rakamları Dolar bazında incelendiğinde; 1987 yılında 1.654 Dolar olan KBGSYİH nın yıllar itibariyle dalgalanmalı bir seyir Adana ilinde KBGSYİH rakamları Dolar bazında incelendiğinde; 1987 yılında 1.654 Dolar olan KBGSYİH nın yıllar itibariyle dalgalanmalı bir seyir izlediği görülmektedir. İlin KBGSYİH sında kriz dönemlerine

Detaylı

. Yatırımcılar Için Destek ve Teşvik Rehberi

. Yatırımcılar Için Destek ve Teşvik Rehberi . Yatırımcılar Için Destek ve Teşvik Rehberi YATIRIM DESTEK OFİSLERİ 2011 İçindekiler Önsöz...1 1 GENEL YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ...1 1.1 YENİ TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ...1 1.2.TEŞVİK ARAÇLARI...1 1.3.

Detaylı

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN TALEPLERİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DEĞERLENDİRMELERİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÖRÜŞLERİ

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN TALEPLERİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DEĞERLENDİRMELERİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÖRÜŞLERİ BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN TALEPLERİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DEĞERLENDİRMELERİ VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÖRÜŞLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Bilgi Toplumu Dairesi Kasım 2005,

Detaylı

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN TALEPLERİ VE KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DEĞERLENDİRMELERİ

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN TALEPLERİ VE KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DEĞERLENDİRMELERİ BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN TALEPLERİ VE KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DEĞERLENDİRMELERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Bilgi Toplumu Dairesi Ağustos 2005, Ankara Bu dokümanın elektronik adresi:

Detaylı