YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI UYGULAMALARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI UYGULAMALARI"

Transkript

1 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI UYGULAMALARI 2009/15199 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI VE 2009/1 SAYILI TEBLĐĞ KAYSERĐ SANAYĐ ODASI A.Savaş ERTUĞRUL Sanayi Ticaret Raporlama

2 GENEL BĐLGB LGĐLERLER Bilindiği üzere 2009/15199 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımlar mları Hakkında Karar 16/07/2009 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürly rlüğe e girmiştir. Bu Karar ile ekonomik kalkınman nmanın hızlandırılması,, istihdamın n artırılmas lması,, bölgeler b arası gelişmi mişlik düzeyi farkının n en aza indirilmesi ve sektörel olarak da yatırımlar mların teşvik edilmesi amacıyla kalkınma planları,, yılly llık k programlar ve uluslararası antlaşmalar dikkate alınarak hangi sektörlere hangi bölgelerde hangi koşullar ve asgari limitler altında destek verileceği anlatılm lmıştır. Sözkonusu Karar a a ilişkin uygulama usullerinin belirtildiği 2009/1 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımlar mları Hakkında Kararın Uygulanmasına na Đlişkin Tebliğ ise tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürly rlüğe e girmiştir. Sözkonusu mevzuatın n incelenmesi ile 2 tip teşvik sistemi (Teşvik Belgesi) ön n plana çıkmaktadır. Genel Teşvik Sistemi ve Bölgesel B Teşvik Sistemi

3 GENEL BĐLGB LGĐLERLER GENEL TEŞVĐK, BÖLGESEL B TEŞVĐK K NEDĐR, BU BELGELERĐ KĐMLER DÜZENLER? D Genel Teşvik Sistemi: Yatırımın n sadece GümrG mrük k Vergisi Muafiyeti ve KDV Đstisnası destekleri ile desteklendiği i sistemdir. Bu destekleri içeren i belgeler Hazine MüsteM steşarlığı tarafından düzenlenir. d Ancak YabancY abancı Sermayeli Yatırımlar mlar, Büyük Ölçekli Yatırımlar mlar, Bölgesel Uygulamalar Kapsamındaki Yatırımlar mlar, Ar&Ge Yatırımları ve Çevre Yatırımları hariç olmak üzere sabit yatırım tutarı ile TL arasında olan ve Tebliğ de belirtilen imalat sanayi yatırımlar mları içinin yatırımın yapılaca lacağı yerdeki Sanayi Odasına da müracaat edilebilir. Bölgesel Teşvik Sistemi: Yatırımın n Vergi Đndirimi, Sigorta Prim Đşveren Hissesi Desteği, Faiz Desteği, KDV Đstisnası,, GümrG mrük k Vergisi Muafiyeti, Yatırım m Yeri Tahsisi, Tekstil Konfeksiyon ve Hazır r Giyim ile Deri ve Deri Mamulleri Sektörlerine Taşı şınma Desteği i ile desteklendiği i sistemdir. Bu destekleri içeren i belgeler Hazine MüsteM steşarlığı tarafından düzenlenir. d

4 GENEL BĐLGB LGĐLERLER KAYSERĐ BÖLGESEL TEŞVĐKTE NEREDEDĐR? R? 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı hükümleri uyarınca Kayseri 3. Bölgede B (TR 72) yer almaktadır.

5 GENEL BĐLGB LGĐLERLER KAYSERĐ BÖLGESEL TEŞVĐKTE NEREDEDĐR? R?

6 GENEL BĐLGB LGĐLERLER BÖLGESEL TEŞVĐK K KAPSAMINDA SAĞLANAN DESTEKLER NELERDĐR? R? 3. Bölge B TR 72 de sağlanan Devlet Destekleri Vergi Đndirimi, Sigorta Prim Đşveren Hissesi Desteği, Faiz Desteği, KDV Đstisnası, (Genel Teşvik Sistemi ile de sağlanmaktad lanmaktadır.) Gümrük k Vergisi Muafiyeti, (Genel Teşvik Sistemi ile de sağlanmaktad lanmaktadır.) Yatırım m Yeri Tahsisi. - Bölge ayrımı olmaksızın n bu desteklerden Büyük Ölçekli Yatırımlar da yararlanabilir Bölgede B asgari yatırım m tutarı TL dir. Ancak yatırım m konusuna yönelik olarak bu tutardan daha yüksek y olan ve özel asgari yatırım m tutarının ve/veya asgari kapasitenin sağlanmas lanması gerekir.

7 SAĞLANAN DESTEKLERĐNĐN N AYRINTILARI VERGĐ ĐNDĐRĐMĐ UYGULAMASI Bu uygulama ile yapılacak yatırımlar için bir katkı oranı ve tutarı belirlenmesi ve yatırımlardan elde edilen kazançların söz konusu katkı tutarı kadar daha az vergilenmesi öngörülmektedir. Uygulamaya ilişkin olarak 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu na eklenen 32/A maddesinde; Yatırıma Katkı Tutarı; Đndirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle tahsilinden vazgeçilen vergi yoluyla yatırımların Devletçe karşılanacak tutar, Yatırma Katkı Oranı ise; Yatırıma katkı tutarının yapılan toplam yatırıma bölünmesi suretiyle bulunacak oran olarak tanımlanmıştır. Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel b uygulama kapsamında gerçekle ekleştirilen yatırımlar için, i in, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesi çerçevesinde, evesinde, kurumlar vergisine veya gelir vergisine uygulanacak indirim oranları ile yatırıma katkı oranları aşağıda belirtilmiştir. tir. Genel Oranlar şu şekildedir; Bölgeler Yatırıma Katkı Oranı (%) Bölgesel Uygulama Kurumlar Vergisi veya Gelir Vergisi Đndirim Oranı (%) Yatırıma Katkı Oranı (%) Büyük Ölçekli Yatırımlar Kurumlar Vergisi veya Gelir Vergisi Đndirim Oranı (%) I II III IV

8 SAĞLANAN DESTEKLERĐNĐN N AYRINTILARI VERGĐ ĐNDĐRĐMĐ UYGULAMASI Yatırıma 31/12/2010 tarihine kadar başlanmas lanması hâlinde aşağıda belirtilen oranlar uygulanır. Bölgeler Yatırıma Katkı Oranı (%) Bölgesel Uygulama Kurumlar Vergisi veya Gelir Vergisi Đndirim Oranı (%) Yatırıma Katkı Oranı (%) Büyük Ölçekli Yatırımlar Kurumlar Vergisi veya Gelir Vergisi Đndirim Oranı (%) I II III IV ÖRNEK: Teşvik Belgeli olarak tarihine kadar yatırıma başlanmas lanması halinde; Yatırıma Katkı Oranı 3. Bölge B TR72 (Kayseri Sivas Yozgat) için i in %40 dır. Kurumlar veya Gelir Vergisi Đndirim Oranı %80 dir. Buna göre g uygulanacak Kurumlar Vergisi Đndirimi = %20 x %80 = %16 Ve Kurumlar Vergisi Oranı = %20 - %16 = %4 olarak uygulanacaktır. Teşvik Belgeli Yatırım m Tutarı = TL olsun. Devlet tarafından yapılacak katkı tutarı ( x %40) = TL olacaktır. Bunun anlamı TL toplam yatırımın n TL lik kısmı,, devlet tarafından bu tutarda az vergi tahsilâtı yapılmak suretiyle desteklenecektir.

9 SAĞLANAN DESTEKLERĐNĐN N AYRINTILARI VERGĐ ĐNDĐRĐMĐ UYGULAMASI Bu yatırımdan elde edilecek kazanca Kurumlar Vergisi Oranı %4 olarak uygulanacaktır. Devlet tarafından her hesap döneminde d %16 az vergi alınmak suretiyle TL katkı yapılabilmesi için i in sözkonusu s yatırımdan toplam olarak ( / %16) = TL kazanç elde edilmesi gerekmektedir. Yani firma sözkonusu s yatırımdan toplamda TL kazanç elde edinceye kadar Kurumlar Vergisi %16 indirimli olarak uygulanacak, yani Kurumlar Vergisi %4 olarak uygulanacaktır. Arazi, arsa, royalti,, yedek parça a ve amortismana tâbi olmayan diğer harcamalar indirimli vergi uygulamasından yararlanamaz sayılı Kanun gereği i finans ve sigortacılık k konularında nda faaliyet gösteren g kurumlar ve işi ortaklıklar kları ile 4283 sayılı Yap-Đş Đşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve Đşletilmesi ile Enerji Satışı ışının n Düzenlenmesi D Hakkında Kanun ve 3996 sayılı Bazı Yatırım m ve Hizmetlerin Yap-Đş Đşlet-Devret Modeli Çerçevesinde evesinde Yaptırılmas lması Hakkında Kanun kapsamında gerçekle ekleştirilen yatırımlar, indirimli kurumlar vergisi veya gelir vergisi uygulamasından yararlanamaz. Đndirimli oranlar stopaj suretiyle yapılan vergilendirmede uygulanmaz. Đndirimli kurumlar vergisi oranı sadece ilgili yatırımdan elde edilen kazanca uygulanacaktır. Tüm T m kazanca tatbik edilecek bir uygulama değildir.

10 x SAĞLANAN DESTEKLERĐNĐN N AYRINTILARI VERGĐ ĐNDĐRĐMĐ UYGULAMASI Đndirimli kurumlar vergisi hem yeni yatırımlar mlar,, hem de tevsi yatırımlardan elde edilen kazançlara uygulanabilecektir. Ancak tevsi yatırımlarda, indirimli oran sadece tevsi yatırıma isabet eden kazanca uygulanabilecektir. Tevsi yatırıma isabet eden kazanç,, işletme i bütünlb nlüğü çerçevesinde evesinde ayrı hesaplarda izlenmek suretiyle tespit edilebiliyorsa bu tespit esas alınacak; tespit edilemiyor ise toplam kazancın n tevsi yatırımlara isabet eden kısmk smı indirimli kurumlar vergine tabi olacaktır. Tevsi yatırma isabet eden kazanç ayrı şekilde izlenemiyor veya tespit edilemiyor ise söz s konusu kazanç aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır. Tevsi Yatırıma Đsabet Eden Kazanç Tutarı =. Tevsi Yatırım m Tutarı. Toplam Sabit Kıymet K Tutarı x Toplam Kazanç Görüldüğü üzere, üzerinden indirimli kurumlar vergisi uygulanabilecek olan tevsi yaty atırıma isabet eden kazanç,, hesap dönemi d sonunda, tevsi yatırım m tutarının n toplam sabit kıymetk (yapılmakta olan yatırım m tutarı dâhil) tutarına bölünmesi b sonucunda bulunan oranın n toplam kazanca uygulanması suretiyle hesaplanacaktır. Ayrıca ilgili hesaplama yapılırken işletmei aktifinde yer alan sabit kıymetlerin k kayıtl tlı değerinin, erinin, yeniden değerlenmi erlenmiş tutarları ile dikkate alınmas nması gerekmektedir.

11 SAĞLANAN DESTEKLERĐNĐN N AYRINTILARI SĐGORTA PRĐM ĐŞVEREN HĐSSESH SSESĐ DESTEĞĐ UYGULAMASI Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel b uygulama kapsamında desteklenen yatırımlardan, teşvik belgesinde kayıtl tlı istihdam öngörüleri ile tutarlı olmak kaydıyla; yla; Komple yeni yatırımlarda, işletmeye i geçiş tarihinden itibaren sağlanan, Diğer yatırım m cinslerinde, yatırımın n tamamlanmasını müteakip, yatırıma başlama tarihinden önceki son altı aylık k dönemde d (mevsimsel özellik taşı şıyan yatırımlarda bir önceki yıla y ait mevsimsel istihdam ortalamaları dikkate alınır) Sosyal Güvenlik G Đl l MüdürlM rlüğüne verilen aylık prim ve hizmet belgesinde bildirilen ortalama işçi i i sayısına ilave edilen, istihdam için i in ödenmesi gereken sigorta primi işveren i hissesinin asgarî ücrete tekabül l eden kısmk smı aşağıda belirtilen sürelerde s Hazinece karşı şılanır. Bölgeler I II III IV 31/12/2010 tarihine kadar başlan lanılan yatırımlar 31/12/2010 tarihinden sonra başlan lanılan yatırımlar 2 yıly - 3 yıly - 5 yıly 3 yıly 7 yıly 5 yıly Đşveren hissesine ait primlerin karşı şılanabilmesi için, i in, işverenlerin i çalıştırdıkları sigortalılarla larla ilgili olarak 5510 sayılı Kanun uyarınca aylık k prim ve hizmet belgelerini yasal süresi s içerisinde i SGK na vermesi ve sigortalılar ların n tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarın n Hazinece karşı şılanmayan işveren i hissesine ait tutarı ödemiş olması şarttır. r. Đşveren tarafından bu primlerin geç ödenmesi hâlinde, Hazineden SGK na yapılacak ödemenin gecikmesinden kaynaklanan gecikme zammı işverenden tahsil edilir.

12 SAĞLANAN DESTEKLERĐNĐN N AYRINTILARI FAĐZ Z DESTEĞĐ UYGULAMASI Bölgesel desteklerden yararlanacak yatırımlar için en az bir yıl vadeli kredilerin teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının % 70 ine kadar olan kısmı için ödenecek faizin veya kâr payının TL cinsi kredilerin 3 puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerin 1 puanı, Bölge ayrımı yapılmaksızın araştırma ve geliştirme yatırımları ile doğrudan ticarî mal üretimine yönelik olmayan, mevcut veya gerçekleştirilecek tesisin katı, sıvı veya gaz gibi atıklarının temizlenmesi veya yok edilmesine yönelik çevre yatırımlarında ise Türk Lirası cinsi kredilerin beş puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerin iki puanı Müsteşarlıkça da uygun görülmesi hâlinde azamî ilk beş yıl için ödenmek kaydıyla bütçe kaynaklarından karşılanabilir. Faiz desteği içeren teşvik belgelerine konu yatırımlardan finansal kiralama şirketleri aracılığıyla gerçekleştirilecek olanlar için de faiz ödemelerini içeren itfa planı yapılması kaydıyla aynı şartlarla faiz desteği öngörülebilir. Proje bazında azamî faiz desteği miktarı; Ar&Ge ve çevre yatırımları için TL yi, 3. Bölgelerde yapılacak yatırımlar için TL yi geçemez. Kullanılmış makine ve teçhizat için ve kamu iktisadi teşebbüsleri dâhil kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının yapacağı yatırımlar için faiz desteği öngörülmez. Ayrıca, diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca kullandırılan veya kamu kaynaklarından sübvanse edilen krediler için de faiz desteği uygulanmaz. Aynı teşvik belgesi kapsamındaki yatırım için faiz desteği uygulamasına yönelik olarak birden fazla banka talepte bulunamaz veya finansal kiralama işlemi yapılamaz.

13 SAĞLANAN DESTEKLERĐNĐN N AYRINTILARI KDV ĐSTĐSNASI SNASI UYGULAMASI 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu gereğince, teşvik belgesini haiz yatırımcılara teşvik belgesi kapsamında yapılacak makine ve teçhizat ithal ve yerli teslimleri katma değer vergisinden istisna edilir. GÜMRÜK K VERGĐSĐ MUAFĐYET YETĐ UYGULAMASI Yatırım Teşvik Belgesi eki Yurt Dışından Temin Edilecek Makine ve Teçhizat Listesinde yer alan yatırım mallarından makine ve teçhizat kapsamında olanlar, yürürlükteki Đthalat Rejimi Kararı gereğince ödenmesi gereken gümrük vergisinden muaftır. Teşvik belgesi kapsamındaki yatırım malları ile otomobil ve hafif ticari araç yatırımlarında yatırım dönemi içerisinde kalmak kaydıyla CKD aksam ve parçalarının ithali, gemi ve 50 metrenin üzerindeki yat inşa yatırımları ile ilgili tekne kabuğu ithali, yürürlükteki Đthalat Rejimi Kararı gereğince ödenmesi gereken Gümrük Vergisinden muaftır. Makine ve teçhizat bedelinin %5 ini geçmemek kaydıyla yedek parçaların, otobüs, çekici (Euro normlarına uygun yeşil motoru haiz olanlar hariç), treyler (frigorifik olanlar hariç), mobilya, yat, motorbot, kamyon (off-road truck tipi karayoluna çıkması mümkün olmayan kaya tipi damperli kamyonlar hariç), transmikser, beton santrali, forklift ve beton pompası ithal edilmesi halinde yürürlükteki Đthalat Rejimi Kararı nda öngörülen oranlarda Gümrük Vergisi tahsil edilir. Yatırım süresi içerisinde Kambiyo Mevzuatında yer alan ödeme şekillerinden herhangi biri ile ithalat işlemlerine başlanılmış ve bedeli kısmen veya tamamen ödenmiş ancak ithalatı gerçekleştirilememiş makine ve teçhizatın ithaline, yatırım süresi bitiş tarihini izleyen 4 ay içerisinde olmak kaydıyla, doğrudan gümrük idareleri tarafından izin verilir.

14 SAĞLANAN DESTEKLERĐNĐN N AYRINTILARI GÜMRÜK K VERGĐSĐ MUAFĐYET YETĐ UYGULAMASI Teşvik belgesi almak üzere müracaat edilmiş, ancak teşvik belgesine bağlanmamış yatırımlara ilişkin makine ve teçhizatın ithaline, Müsteşarlığın görüşüne istinaden Gümrük Müsteşarlığınca Gümrük Vergisi ile Katma Değer Vergisinin toplam tutarı kadar teminatın alınması suretiyle müsaade edilebilir. Teminatla ithalatta, bir defada verilecek teminat süresi azami 6 aydır. Teminat süresi içinde kesin ithalat için gerekli işlemler tamamlanmamış ise, süre uzatımı için Gümrük Müsteşarlığına müracaat edilir. Teminatın başlangıç tarihi, eşyanın serbest dolaşıma giriş tarihidir. Yatırımcının, teminatın çözümü için teminat süresi içinde teşvik belgesi ve eki ithal makine ve teçhizat listesi ile birlikte Gümrük Müsteşarlığına müracaat etmesi gerekir. Aksi takdirde, teminat irat kaydedilir. Finansal kiralama şirketleri aracılığıyla gerçekleştirilecek yatırımlar için finansal kiralama şirketi adına ayrı bir teşvik belgesi düzenlenmeksizin yatırımcının teşvik belgesi dikkate alınarak ithalat işlemleri yapılır. Đthalat işlemleri ile ilgili olarak yatırımcı ile finansal kiralama şirketleri müteselsilen sorumludur. Bu desteğin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ayrıntılı olarak tarih ve sayılı Resmi Gazete yayımlanan GÜMRÜK GENEL TEBLĐĞĐ (YATIRIM TEŞVĐK) (SERĐ NO: 9) Tebliğinde açıklanmıştır.

15 SAĞLANAN DESTEKLERĐNĐN N AYRINTILARI YATIRIM YERĐ TAHSĐS S UYGULAMASI Müsteşarlıkça teşvik belgesi düzenlenmiş büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel desteklerden yararlanacak yatırımlar için Maliye Bakanlığınca tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine Đlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliği çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilebilir. Buna göre; Yatırım tutarı irtifak hakkı veya kullanma iznine konu taşınmazlara maliki idarelerce takdir edilecek rayiç değerin tarım ve hayvancılık yatırımı için 1, turizm yatırımları için 2, diğer yatırımlar için 3 katından az olmayan, Talep edilen taşınmazın bulunduğu ilçenin mülkî sınırları içinde organize sanayi veya endüstri bölgesi bulunması hâlinde, bu bölgelerde yer alabilecek yatırımlar için tahsis edilecek boş parsel bulunmaması veya bu bölgelerde yapılması uygun görülmeyen yatırımlardan olan, Taahhüt edilen yatırımın en az %20 sini karşılayacak miktarda net özkaynağa sahip olan, Yatırımın ne şekilde finanse edileceğini beyan eden, Taahhüt edilen yatırımın toplam tutarı 10 Milyon TL yi aşan yatırımlarda fizibilite raporunu ve finansman tablosunu veren, Yatırımı, 5520 sayılı Kanun gereği finans ve sigortacılık konularında faaliyet gösteren kurumlar ve iş ortaklıkları ile 4283 sayılı Yap-Đşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve Đşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-Đşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar kapsamına girmeyen yatırım teşvik belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler yararlanabilir.

16 GENEL BĐLGB LGĐLERLER BÜYÜK ÖLÇEKLĐ YATIRIM NEDĐR? Sıra No Sektör 1 Kimyasal Madde ve Ürünlerin Đmalatı Asgari Sabit Yatırım Tutarları (Milyon TL) 1-a Ana Kimyasal Maddelerin Đmalatı b Diğer Kimyasal Ürünlerin Đmalatı Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri Đmalatı Transit Boru Hattıyla Taşı şımacılık k Hizmetleri Yatırımlar mları 50 4 Motorlu Kara Taşı şıtlarının Đmalatı Yatırımlar mları Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ve/veya Vagon Đmalatı Yatırımlar mları 50 6 Liman ve Liman Hizmetleri Yatırımlar mları Elektronik Sanayi Yatırımlar mları 7-a LCD/Plazma Üretimi Yatırımlar mları b Modül l Panel Üretimi Yatırımlar mları c Lazer Televizyon, Üç Boyutlu Televizyon ve OLED Televizyonlar Ve benzeri Televizyon Üretimi Yatırımlar mları 7-d Diğer Elektronik Sektörü Yatırımlar mları 50 8 Tıbbi Alet, Hassas ve Optik Aletler Đmalatı Yatırımlar mları 50 9 Đlaç Üretimi Yatırımlar mları Hava ve Uzay Taşı şıtları Đmalatı Yatırımlar mları Makine Đmalat Yatırımlar mları Madencilik Yatırımlar mları : [Maden Kanununda belirtilen IV/c grubu metalik madenlerle ilgili Nihai metal üretimine yönelik y izabe (cevher işleme) i tesisleri ile bu tesislere entegre maden üretimine Yönelik (istihraç+i +işleme) yatırımlar (AKÇT T kapsamı ürünler hariç).] 50 50

17 GENEL BĐLGB LGĐLERLER BÖLGESEL DESTEKLERDEN KĐMLER K YARARLANIR? BÖLGESEL TEŞVĐKLERDEN YARARLANACAK SEKTÖRLER ENTEGRE HAYVANCILIK YATIRIMLARI (entegre damızl zlık k hayvancılık k yatırımlar mları dahil) MADENCĐLĐK K VE TAŞOCAK OCAKÇILIĞI I YATIRIMLARI (1. Grup Madenler, Mıcır, M RödovanslR dovanslı Madencilik hariç) [11: Tetkik ve Arama Hariç,, Ham Petrol ve Doğalgaz Çıkarımı ve Bunlarla Đlgili Hizmet Faaliyetleri; 12: Uranyum ve Toryum Cevheri Madenciliği 13: Metal Cevheri Madenciliği 14: Taşocak ocakçılığıığı ve Diğer Madencilik] GIDA ÜRÜNLERĐ VE ĐÇECEK ĐMALATI - Herhangi bir Teşvik Sisteminden Teşvik Edilmeyecek Yatırımlar 1. Öğütülmüş tahıl ürünleri, nişasta ve nişastal astalı ürünler ve hazır r hayvan yemleri imalatı (pirinç,, bulgur, ev hayvanları için in hazır r yemler, balık k yemi ve entegre hayvancılık k yatırımlar mları içerisindeki yem üretimi hariç) 2. Bisküvi, 3. Yufka ve kadayıf, 4. Makarna, irmik, şehriye, kuskus vb ürünler, 5. DışD ışarıya yemek hizmeti sunan işletmeler i (hazır r yemek), 6. Küp K şeker, Asgari Yatırım m Tutarları ve Kapasiteleri süt t inekçili iliği entegre tesis. 300 büyük b k baş, süt t ve et yönly nlü küçük k baş entegre tesis küçük üçük baş/d /dönem 500 Bin TL 1 Milyon TL büyük k baş besicilik entegre tesis. 500 büyük k baş/d /dönem kanatlı entegre tesis adet/dönem - Sadece Genel Teşvik Sisteminden Teşvik Edilecek Yatırımlar 1.Pirinç,, bulgur, ev hayvanları için in hazır r yem, balık k unu, balık k yağı ğı,, balık k yemi, ekmek, kek, gofret, rakı ve bira" üretimine yönelik y komple yeni ve tevsi yatırımlar mları, 2.Kuruyemiş,, turşu, u, linter pamuğu, u, çay ve fındf ndık" üretimine yönelik y komple yeni ve tevsi yatırımlar, 3.Hazır çorba ve et suları ve müstahzarlarm stahzarları üretimleri, 4.Tahıl l ve baklagil tasnif ve ambalajlanması yatırımları bölgesel ve sektörel desteklerden yararlanamaz.]

18 GENEL BĐLGB LGĐLERLER BÖLGESEL DESTEKLERDEN KĐMLER K YARARLANIR? BÖLGESEL TEŞVĐKLERDEN YARARLANACAK SEKTÖRLER SERACILIK TEKSTĐL ÜRÜNLERĐ ĐMALATI [1.Kütl tlü pamuk işleme i yatırımlar mları teşvik edilmez. 2.Sentetik elyaf ve sentetik iplik üretimine yönelik y komple yeni, tevsi, entegrasyon cinsindeki yatırımlar teşvik edilmez. 3.Đplik ve dokuma (yün n ipliği, i, akıll llı ve çok fonksiyonlu teknik tekstil, halı,, tafting, dokunmamış ış-örülmemiş kumaş, çuval hariç) ) konularında nda sadece modernizasyon cinsindeki yatırımlar teşvik edilir. GĐYĐM M EŞYASI E ĐMALATI AKILLI ÇOK FONKSĐYONLU TEKNĐK K TEKSTĐL DÖŞEMELĐK K PARKE, KAPLAMA, KONTRPLAK, YONGA LEVHA, SUNTA, MDF VB. PLAKALARIN ĐMALATI KĐMYASAL MADDE VE ÜRÜNLERĐN ĐMALATI METALĐK K OLMAYAN MĐNERAL M ÜRÜNLERĐN ĐMALATI (Fırınlanm nlanmış kilden, kiremit, biriket,, tuğla ve inşaat malzemeleri, çimento, inşaat amaçlı beton ürünleri, hazır beton, harç, çok katlı yalıtım m camları hariç) DEMĐR-ÇEL ELĐK K DIŞINDAK INDAKĐ ANA METAL SANAYĐ METAL EŞYAE MAKĐNE VE TEÇHĐZAT ĐMALATI ELEKTRĐKL KLĐ MAKĐNE VE CĐHAZLARI C ĐMALATI Asgari Yatırım m Tutarları ve Kapasiteleri 10 dekar Tekstilin aprelenmesi yatırımlar mları için in 15 Milyon TL, diğer yatırım konularında nda 1 Milyon TL'nin üzerindeki tevsi ve modernizasyon yatırımlar mları 1 Milyon TL'nin üzerindeki tevsi ve modernizasyon yatırımlar mları 500 Bin TL 3 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 3 Milyon TL 3 Milyon TL 3 Milyon TL 3 Milyon TL

19 GENEL BĐLGB LGĐLERLER BÖLGESEL DESTEKLERDEN KĐMLER K YARARLANIR? BÖLGESEL TEŞVĐKLERDEN YARARLANACAK SEKTÖRLER RADYO, TELEVĐZYON, HABERLEŞME TEÇHĐZATI VE CĐHAZLARI C ĐMALATI TIBBĐ ALETLER HASSAS VE OPTĐK K ALETLER ĐMALATI (Saat hariç) MOTORLU KARA TAŞITI YAN SANAYĐ DEMĐRYOLU VE TRAMVAY LOKOMOTĐFLER FLERĐ ĐLE VAGONLARININ ĐMALATI MOBĐLYA ĐMALATI (Sadece metal ve plastikten imal edilenler hariç) OTELLER Asgari Yatırım m Tutarları ve Kapasiteleri 3 Milyon TL 3 Milyon TL 3 Milyon TL 3 Milyon TL 3 Milyon TL 3 yıldy ldız z ve üzeri ÖĞRENCĐ YURTLARI 100 öğrenci LĐSANSLI DEPOCULUK EĞĐTĐM M HĐZMETLERH ZMETLERĐ (Yetişkinlerin eğitilmesi e ve diğer eğitim e faaliyetleri hariç) HASTANE YATIRIMI, HUZUREVĐ 1 Milyon TL 500 Bin TL 100 kişilik ilik huzur evi TEHLĐKEL KELĐ ATIK GERĐ KAZANIM VE BERTARAF TESĐSLER SLERĐ -

20 GENEL BĐLGB LGĐLERLER NASIL BAŞVURULUR? Yatırımı gerçekle ekleştirecek şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilere ilere ait imza sirküleri leri, Şirketin nihaî durumunu gösterir g Türkiye T Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye T Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi, 2009/1 sayılı Tebliğde yer alan örneğe e uygun Yatırım m Bilgi Formu ile eki bilgi ve belgeler, Merkez Bankası muhasebe birimi hesabına yatırılan 400 TL lik makbuzun aslı, 5510 sayılı SGK Kanunu uyarınca Türkiye genelinde prim ve idarî para cezası bulunmadığı ığına veya tecil ve taksitlendirildiğine ine ya da yapıland landırıldığına ve yapıland landırmanın n bozulmadığı ığına dair SGK Müdürlülerinden lerinden alınacak yazının aslı, 2872 sayılı Çevre Kanununu ve Çevresel Etki Değerlendirmesi erlendirmesi YönetmeliY netmeliği kapsamında ÇED olumlu kararı veya ÇED gerekli değildir kararı, ile birlikte bir talep dilekçesi esi ekinde Hazine MüsteM steşarlığına müracaat m edilir.

21 GENEL BĐLGB LGĐLERLER DĐKKAT EDĐLMES LMESĐ GEREKEN HUSUSLAR Müracaat MüsteM steşarlığa a yapılacak ise Merkez Bankası muhasebe birimi hesabına 400 TL, Sanayi Odalarına yapılacak ise Merkez Bankası muhasebe birimi hesabına 300 TL ile birlikte ilgili Sanayi Odası hesabına da 100 TL yatırılır. r. Bu meblağlar lar hiçbir surette iade edilmez. Finansal kiralama ile makine-te teçhizat alımında finansal kiralama şirketine ayrıca belge düzenlenmez. d Finansal Kiralama yoluyla temin edilecek makine-te teçhizata ilişkin toplam tutar her bir finansal kiralama şirketi için i in asgari TL olmalıdır. Tamamlama vizesi müracaatlarm racaatları belgeyi düzenleyen d merci e e ya da Hazine Müsteşarlığı na yapılacakt lacaktır. Belge zayi ücreti 300 TL dir.

22 BÖLGESEL TEŞVĐK UYGULAMASINA ĐLĐŞKĐN DĐPNOTLAR Đstanbul hariç olmak üzere, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Đhtisas Organize Sanayi Bölgesi oluşturulan yatırım konuları, ilgili bölgede seçilmiş sektörler arasında yer almasa dahi, bölgede uygulanan desteklerden yararlanır. Denizyolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar Đkinci Bölgede uygulanan desteklerden, havayolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar Birinci Bölgede uygulanan desteklerden yararlanır. Havayolu taksi işletmeciliği yatırımları teşvik edilmez. Özel sektör tarafından yapılacak şehirlerarası yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları ile şehir içi yük taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları tüm bölgelerde teşvik edilir. Birden fazla bölgede taşımacılık yapılması durumunda vagon teminine yönelik harcamalar faaliyet gösterilen alanda gelişmişlik düzeyi en düşük olan bölgenin desteklerinden faydalanır. Jeotermal enerji ile veya enerji santralleri atık ısısı ile konut ısıtma/soğutma yatırımları bulunduğu bölgede uygulanan desteklerden yararlanır. AKÇT Anlaşması kapsamına giren yatırımlar (Demir, Manganez, Kömür gibi madenler ile ilgili olan yatırımlar) desteklerden yararlanamaz.

23 BÖLGESEL TEŞVĐK UYGULAMASINA ĐLĐŞKĐN DĐPNOTLAR Gıda Ürünleri ve Đçecek Đmalatı yatırımlarından; "pirinç, bulgur, ev hayvanları için hazır yem, balık unu, balık yağı, balık yemi, ekmek, kek, gofret, rakı, bira, kuru yemiş, turşu, linter pamuğu, çay ve fındık " üretimine yönelik komple yeni ve tevsi yatırımlar, "hazır çorba ve et suları ve müstahzarları üretimleri ile tahıl ve baklagil tasnif ve ambalajlanması" yatırımları bölgesel ve sektörel desteklerden yararlanamaz. Derinin tabaklanmasına yönelik yatırımlar sadece organize sanayi bölgelerinde teşvik edilir. Tekstil sektöründe; kütlü pamuk işleme yatırımları teşvik edilmez. sentetik elyaf ve sentetik iplik üretimine yönelik komple yeni, tevsi, entegrasyon cinsindeki yatırımlar teşvik edilmez. iplik ve dokuma (yün ipliği, akıllı ve çok fonksiyonlu teknik tekstil, halı, tafting, dokunmamış-örülmemiş kumaş, çuval hariç) konularında sadece modernizasyon cinsindeki yatırımlar teşvik edilir.

24 DAHA ÖNCEKĐ KARAR LARA GÖRE DÜZENLENMĐŞ OLAN BELGELERĐN DURUMU 2009/15199 sayılı Karar dan önce düzenlenmiş belgelerin işlemleri, teşvik belgesinin dayandığı Karar a istinaden devam olunur. Ancak devam eden yatırımlarda, bu Karar da öngörülen ilgili yatırım konusuna ilişkin asgari kapasitenin ve bakiye kalan yatırım tutarının asgari yatırım tutarını sağlanması durumunda yatırımın bakiye kısmı için bu Karar ın lehe gelen hükümleri çerçevesinde yeni teşvik belgesi düzenlenebilir. TEŞVĐK EDĐLMEYECEK YATIRIM KONULARI A. Tarım ve Tarımsal Sanayi Yatırımları 1. Öğütülmüş tahıl ürünleri, nişasta ve nişastalı ürünler ve hazır hayvan yemleri imalatı (pirinç, bulgur, ev hayvanları için hazır yemler, balık yemi ve entegre hayvancılık yatırımları içerisindeki yem üretimi hariç) 2. Bisküvi, 3. Yufka ve kadayıf, 4. Makarna, irmik, şehriye, kuskus vb ürünler, 5. Dışarıya yemek hizmeti sunan işletmeler (hazır yemek), 6. Küp şeker, 7. Bitkisel üretim (seracılık, kültür mantarı yetiştiriciliği ve entegre hayvancılık yatırımları içerisindeki yem bitkileri yetiştiriciliği hariç), 8. Bölgesel yatırımlar kapsamında teşvik edilecek entegre hayvancılık yatırımları ve şartlı desteklenecek hayvancılık yatırımları dışındaki hayvancılık yatırımları,

25 TEŞVĐK EDĐLMEYECEK YATIRIM KONULARI B. Đmalat ve Madencilik Yatırımları 1-1/8/1996 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Kömür Çelik Topluluğu Arasında Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunu Kuran Antlaşmanın Yetki Alanına Giren Ürünlerin Ticareti ile Đlgili Anlaşma Eki ürün listesinde yer alan ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar, 2- Tuğla ve kiremit üretimine yönelik modernizasyon cinsi dışındaki yatırımlar, 3- Kamu kurum ve kuruluşları ile yapılanlar da dâhil olmak üzere rödovanslı madencilik yatırımları, 4- Kütlü pamuk işleme yatırımları, 5- Sentetik elyaf ve sentetik iplik üretimine yönelik komple yeni, tevsi ve entegrasyon cinsindeki yatırımlar, 6- Đplik ve dokuma (yün ipliği, akıllı ve çok fonksiyonlu teknik tekstil, halı, tafting, dokunmamış ve örülmemiş kumaş, çuval hariç) konularında modernizasyon yatırımları haricindeki yatırımlar. C. Hizmetler Sektörü Yatırımları 1- Okul öncesi eğitim, ilköğretim, lise, yüksekokul, üniversite, yükseköğretim ve teknik ve mesleki öğretim dışında kalan eğitim yatırımları ile yetişkinlerin eğitilmesine yönelik (kurslar, dershaneler vb) yatırımlar, 2- Hastane yatırımları, tıp merkezleri, diyaliz merkezleri, tahlil laboratuarları ve manyetik görüntüleme merkezleri dışında kalan sağlık yatırımları, 3- Oteller, tatil köyleri, apart oteller, dağ (yayla) evleri dışında kalan turizm konaklama tesisleri,

26 TEŞVĐK EDĐLMEYECEK YATIRIM KONULARI 4- Ulusal çapta yayım yapan günlük gazete basım hizmetleri, televizyon ve radyo yayıncılığı dışındaki basın ve yayın yatırımları, 5- Kayıt amaçlı stüdyo yatırımları 6- Konut üretimi ve müteahhitlik hizmetleri yatırımları, 7- Yolcu ve yük taşımacılığına yönelik otobüs ile çekici ve treyler yatırımları (Belediyelerin yapacakları yatırımlar hariç), 8- Hipermarket, ticaret merkezi, alışveriş merkezi ve otopark yatırımları dahil toptan ve perakende ticarete yönelik yatırımlar, 9- Kara taşıtları bakım, onarım ve servis istasyonu yatırımları, 10- Petrol ürünleri (LPG dâhil) dağıtım yatırımları, akaryakıt istasyonu yatırımları 11- Karayolları dinlenme tesisi yatırımları, 12- Lokantalar, 13- Yat ithali yatırımları, 14- Taşıt kiralama yatırımları, 15- Çamaşırhane ve halı yıkama yatırımları, 16- Sınaî üretim tesisleri ile altyapı yatırımlarının otomasyonu dışında yapılacak otomasyon yatırımları, 17- Yazılım ve ar-ge faaliyetleri hariç olmak üzere gayrimenkul kiralama ve iş faaliyetleri, 18- Finansal kiralama faaliyetleri hariç olmak üzere mali aracı kuruluşların yatırımları, 19- Gösteri merkezi yatırımları, 20- Kapalı alanı 500 m2 nin altında olan soğuk hava deposu yatırımları DEVLET TARAFINDAN DESTEKLENMEZ.

27 TEŞVĐKĐ BELĐRLĐ ŞARTLARA BAĞLI YATIRIM KONULARI A. Tarım ve Tarımsal Sanayi Yatırımları 1- Süt inekçiliği yatırımlarında asgari 150 büyükbaş süt inekçiliği ve süt mamulleri üretimi başlangıç olmak kaydıyla, yem ünitesi ve/veya soğuk hava deposu ile entegre olması şartı aranır. 2- Besicilik yatırımlarında asgari 150 büyükbaş/dönem besicilik ve kesimhane başlangıç olmak üzere, soğuk hava deposu ve/veya yem ünitesi ve/veya et mamulleri üretimi ile entegre olması şartı aranır. B. Hizmetler Sektörü Yatırımları 1- Ulaştırma Bakanlığından alınmış L2 belgesini haiz, bir veya birkaç yerde gümrükleme ve sigortacılık hizmetlerinin de sunulduğu antrepo, elleçleme-paketleme ve otomasyon hizmetlerini birlikte içeren, asgari toplam kapalı alanı m2 olan, ulusal ve/veya uluslararası yük taşımacılığına yönelik araçları içerebilen entegre lojistik yatırımları için teşvik belgesi düzenlenebilir. 2- Boru hattıyla taşımacılık, petrol ve doğalgaz ürünleri, dolum ve depolama tesisi yatırımlarında dağıtım araçları ve tüpler hariç olmak üzere, sadece sabit tesise yönelik harcamalar için teşvik belgesi düzenlenebilir. 3- Alışveriş, iş ve/veya ticaret merkezi hüviyetinde olmayan ve müstakil olarak inşa edilen fuar, kongre, sergi ve kültür merkezi yatırımları teşvik belgesine bağlanabilir. Fuar ve sergi merkezlerinde, otopark hariç asgari kapalı alanın 5000 m2, kongre merkezlerinde ise asgari koltuk sayısının 1000 olması şartı aranır. Kültür yatırımları için Kültür ve Turizm Bakanlığından alınacak kültür yatırımı belgesine istinaden proje bazında yapılacak değerlendirme sonucunda teşvik belgesi düzenlenebilir.

100 Soruda Teşvik Uygulaması 2009

100 Soruda Teşvik Uygulaması 2009 100 Soruda Teşvik Uygulaması 2009 İndirimli kurumlar vergisi Gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnası Faiz desteği Sigorta prim desteği Taşınma desteği Yatırım yeri tahsisi Sunuş Ülkemizde en yoğun etkisi

Detaylı

Mustafa TAN Gelirler Kontrolörü

Mustafa TAN Gelirler Kontrolörü Yeni Yatırım Teşvik Sistemi Yeni Teşvik Sistemi A-Bölgesel Teşvik Sistemi B-Büyük Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Sistemi C- Ar-Ge ve Çevre Yatırımları D- Taşınma halinde uygulanan destekler 2 Niçin

Detaylı

100 Soruda Teşvik Uygulaması 2011

100 Soruda Teşvik Uygulaması 2011 100 Soruda Teşvik Uygulaması 2011 Sunuş Hükümet tarafından 4 Haziran 2009 tarihinde, temel amacı Kalkınma Planları ve Yıllık Programlarda öngörülen hedefler ile uluslararası anlaşmalara uygun olarak, tasarrufları

Detaylı

TRAKYA BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI

TRAKYA BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI TRAKYA BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI www.trakyaka.org.tr 15 Haziran 2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ve Kararın uygulanmasına

Detaylı

YENİ YATIRIM TEŞVİKLERİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

YENİ YATIRIM TEŞVİKLERİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ YENİ YATIRIM TEŞVİKLERİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ Merkezi yönetim tarafından hazırlanan son yatırım teşvik paketi, 19 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 2012/3305 Sayılı Yatırımlarda

Detaylı

(Makarna imalatında kullanılan irmik ile entegre irmik ve mısır irmiği yatırımları teşvikten faydalanabilecektir.)

(Makarna imalatında kullanılan irmik ile entegre irmik ve mısır irmiği yatırımları teşvikten faydalanabilecektir.) YENİ TEŞVİK SİSTEMİ I GİRİŞ Başbakan ve Ekonomi Bakanı tarafından 5 Nisan 2012 tarihinde basına açıklanan Türkiye nin 4. Yatırım Teşvik Paketine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı ( Yatırımlarda Devlet Yardımları

Detaylı

2012/3305 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR (19.06.2012 T. 28329 R.G.)

2012/3305 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR (19.06.2012 T. 28329 R.G.) 2012/3305 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR (19.06.2012 T. 28329 R.G.) Karar Sayısı : 2012/3305 Ekli Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının

Detaylı

Yatırım Teşvikleri (II)

Yatırım Teşvikleri (II) Yatırım Teşvikleri (II) Geçen haftaki yazımızda 2009/15199 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ile Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ

Detaylı

25 Soruda YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

25 Soruda YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 25 Soruda YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI (Hazine Teşvikleri) Nisan 2013 Kars YDO SUNUŞ Türkiye ekonomisinin temelini oluşturan KOBİ ler yaratmış oldukları istihdam ve katma değer ile Serhat Bölgesi nin

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Yatırım Teşvik Belgesi 2013 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi

Detaylı

25 SORUDA TEŞVİK SİSTEMİ İÇİNDEKİLER

25 SORUDA TEŞVİK SİSTEMİ İÇİNDEKİLER 25 SORUDA TEŞVİK SİSTEMİ İÇİNDEKİLER Yatırım teşvik belgesi nedir? Nasıl müracaat edilir? Teşvik belgesi müracaatında aranacak belgeler nelerdir? Teşvik belgesi müracaatları nasıl değerlendirilmektedir?

Detaylı

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2009/1)

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2009/1) Tarih: 28 Temmuz 2009 Sayı: 27302 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2009/1) Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğ in amacı, 14/07/2009 tarihli ve 2009/15199

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından: YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2009/1) 28.07.2009 Tarih ve 27302 sayılı Resmi Gazete Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğ in amacı,

Detaylı

GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI

GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI Batman Teşvik Sistemi kaspamında 6.Bölge de yer almaktadır. Teşvik Sistemi ve Destek Unsurları Teşvik sistemi; genel, bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımların teşviki uygulamalarından oluşur.

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2009/1)

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2009/1) 28 Temmuz 2009 SALI Resmî Gazete Sayı : 27302 TEBLİĞ Hazine Müsteşarlığından: YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2009/1) Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğ

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE UYGULAMALARI

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE UYGULAMALARI YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE UYGULAMALARI Mehmet Emin KAYA Ekonomist - S.M. Mali Müşavir 12 Aralık 2014 Ankara Crown Plaza 04.06.1986 tarihli 3213 sayılı MADEN KANUNU Maden teşvik tedbirleri: Madencilik faaliyetleri

Detaylı

BİLGİ NOTU 30.07.2012/2012-24

BİLGİ NOTU 30.07.2012/2012-24 BİLGİ NOTU 30.07.2012/2012-24 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ I GENEL AÇIKLAMA 19 Haziran 2012 tarih ve 28328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/3305 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile teşvik uygulamalarında yeni

Detaylı

ŞANLIURFA DA UYGULANAN TARIMSAL ÜRETİM VE TARIMSAL SANAYİYE YÖNELİK TEŞVİKLER DESTEKLER

ŞANLIURFA DA UYGULANAN TARIMSAL ÜRETİM VE TARIMSAL SANAYİYE YÖNELİK TEŞVİKLER DESTEKLER ŞANLIURFA DA UYGULANAN TARIMSAL ÜRETİM VE TARIMSAL SANAYİYE YÖNELİK TEŞVİKLER DESTEKLER ŞANLIURFA YATIRIM DESTEK OFİSİ ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ ABDULLAH UYARLAR 1 2 T. C. 3 T. C. 4 5 İÇİNDEKİLER 1. Giriş

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARINDA BÖLGELER. 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge. Ankara Adana Balıkesir Afyonkarahisar Adıyaman Ağrı

YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARINDA BÖLGELER. 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge. Ankara Adana Balıkesir Afyonkarahisar Adıyaman Ağrı EK-1 YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARINDA BÖLGELER 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge Ankara Adana Balıkesir Afyonkarahisar Adıyaman Ağrı Antalya Aydın Bilecik Amasya Aksaray Ardahan Bursa

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Sayısı : 212/335 Bakanlar Kurulu; 19.6.212 tarih ve 232 sayılı R.G. Ekli Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ın yürürlüğe konulması; Ekonomi

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMI HAKKINDA KARAR (BKK: 2012/3305) 1

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMI HAKKINDA KARAR (BKK: 2012/3305) 1 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMI HAKKINDA KARAR (BKK: 2012/3305) 1 (2/10/2012 tarihli ve 2012/3802 sayılı 2 ; 28/1/2013 tarihli 2013/4288 sayılı 3 ve /5/2013 tarihli ve 2013/4763 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Detaylı

Zor zamanlarda yönetim ve teknikleri semineri

Zor zamanlarda yönetim ve teknikleri semineri Zor zamanlarda yönetim ve teknikleri semineri Konya Sanayi Odası İstanbul, 18 Kasım 2009 1 Program 13:30 14:00 Kayıt ve Kahve 14:00 14:10 Açılış konuşması Tahir Şahin, Konya Sanayi Odası Yönetim Kurulu

Detaylı

DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. 19.07.2012 Konu: Yeni Teşvik Paketi hk. SİRKÜLER NO: 2012/25 Yeni teşvik sistemine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararnamesi 19 Haziran 2012 Tarihli ve 28328 Sayılı Resmî

Detaylı

100 soruda yeni teflvik uygulamas

100 soruda yeni teflvik uygulamas 100 soruda yeni teflvik uygulamas (2009/15199 say l BKK) ndirimli kurumlar vergisi Gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnas Faiz deste i Sigorta prim deste i Tafl nma deste i Yat r m yeri tahsisi Sunufl

Detaylı

Önsöz. Saygılarımla. M.Arif PARMAKSIZ Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahiler Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi

Önsöz. Saygılarımla. M.Arif PARMAKSIZ Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahiler Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi 96 T.C. NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI H em eski teşvik sisteminin etkinliğinin azalması hem de bölge içinde yer alan illerin zaman içinde gelişmişlik göstergelerinin farklılaşması nedeniyle teşvik sisteminin

Detaylı

Bölgemiz İçin Kalkınmanın Anahtarı Filyos Projesi dir. Zonguldak- Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi (ÇAYORSAN) Zeki YURTBAY la Röportaj

Bölgemiz İçin Kalkınmanın Anahtarı Filyos Projesi dir. Zonguldak- Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi (ÇAYORSAN) Zeki YURTBAY la Röportaj Ekonomi Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Ekonomi Dergisi u Yıl: 1 Sayı: 1 u Sahibi Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Adına Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat SARSIK u Sorumlu Müdür Önder ALKAN u Yayın Kurulu Rıfat

Detaylı

YATIRIM TEŞVİKLERİ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI. Mardin Yatırım Destek Ofisi

YATIRIM TEŞVİKLERİ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI. Mardin Yatırım Destek Ofisi YATIRIM TEŞVİKLERİ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Mardin Yatırım Destek Ofisi İçindekiler A) Yeni Teşvik Sistemi 1. Yeni Teşvik Sistemi 2. Yatırım Teşvik Belgesi 3. Sosyo-ekonomik Gelişmişlik Haritası 4. Sosyo-ekonomik

Detaylı

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER ŞUBAT 2012, ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 ÖZET...2 KOSGEB KAPSAMINDA SAĞLANAN

Detaylı

Yatırım Teşvik Belgesi alabilmek için nereye müracaat edebilirim?

Yatırım Teşvik Belgesi alabilmek için nereye müracaat edebilirim? Yatırım Teşvik Belgesi (YTB) nedir? YTB, yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, yatırımın belirlenen asgari şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KIRŞEHİR. Kırşehir Yatırım Destek Ofisi. www.ahika.gov.tr

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KIRŞEHİR. Kırşehir Yatırım Destek Ofisi. www.ahika.gov.tr YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KIRŞEHİR www.ahika.gov.tr Kırşehir Yatırım Destek Ofisi 0 1 Önsöz D evletlerin doğrudan üretim faaliyetlerinden ziyade piyasalarda denetleyici ve düzenleyici bir rol alması ve dünya

Detaylı