TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İstanbul - 30 Ekim 2011

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 SUNUM PLANI SUNUM PLANI 1. Devlet Yardımları ve Mevzuatı 2. Yatırım Teşvik Sistemi - Teşvik Sistemleri - Destek Unsurları 10

11 DEVLET YARDIMLARININ AMACI Kalkınma Planları ve Yıllık Programlarda öngörülen hedefler ile Avrupa Birliği normları ve uluslararası anlaşmalara uygun olarak; Bölgeler arası dengesizlikleri gidermek, Üretimi ve İstihdamı arttırmak ve Uluslararası rekabet gücünü artırmak için tasarrufları; katma değeri yüksek, İleri ve uygun teknolojileri kullanan yatırımlara yönlendirmek amaçlanmıştır. 11

12 YATIRIM TEġVĠK MEVZUATI Yatırımlar, Bakanlar Kurulu Kararları ve bu kararların uygulamasına ilişkin tebliğ hükümleri çerçevesinde desteklenmektedir. 2009/15199 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ( tarihli Resmi Gazete) 2009/1 Sayılı Uygulama Tebliği ( tarihli Resmi Gazete) Yukarıda belirtilen, Karar ve Tebliği değiştiren karar ve tebliğler yayımlanmış olup, aşağıdaki adreste son şekli yer almaktadır; teşvikleri 12

13 Teşvik belgesi kapsamında; UYGUN YATIRIM HARCAMALARI Mal ve hizmet üretiminde kullanılan ithal ve yerli makina ve teçhizatlar, Bina inşaat harcamaları, Arsa-arazi harcamaları Diğer yatırım harcamaları: o Yardımcı makina ve teçhizatlar, o İthalat ve gümrükleme giderleri, o Taşıma, sigorta ve montaj giderleri o Etüd ve proje giderleri vb. Harcamaları yapılabilir 13

14 KABUL EDĠLMEYEN YATIRIM HARCAMALARI Tamamlanmış yatırımlar ile müracaat tarihinden önce gerçekleştirilmiş bulunan yatırım harcamaları, Ham madde, ara malı ve işletme malzemesi, Kullanılmış yerli makine ve teçhizat, Otomobil, minibüs vb. binek araçları, porselenden, seramikten ve camdan mamul sofra ve mutfak eşyası. 14

15 TEġVĠK SĠSTEMĠ Teşvik Sistemi 3 Bileşenden Oluşmaktadır ; 1 - Genel Teşvik Uygulamaları, 2 - Bölgesel Teşvik Uygulamaları, 3 - Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki, Teşvik sistemi, teşvik oranlarının bölgesel ve büyük proje bazında farklılaştırılarak uygulanması esasına dayanmaktadır. 15

16 YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ YENĠ TEġVĠK SĠSTEMĠ Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Bölgesel Teşvik Uygulamaları Genel Teşvik Uygulamaları Yatırım konusunun seçilmiş 12 yatırım konusundan biri olması, Belirlenen asgari yatırım tutarı şartının sağlanıyor olması, durumunda yatırımlar bu kapsamda desteklenir Yatırım konusunun yatırım yapılacağı il için belirlenen yatırım konularından olması, Belirlenen asgari yatırım tutarı ya da kapasite şartının sağlanıyor olması, durumunda yatırımlar bu kapsamda desteklenir Yatırım konusunun teşvik edilmeyecek yatırım konuları arasında ve bölgesel ve büyük ölçekli yatırımlar arasında olmaması, Belirlenen asgari yatırım tutarı şartının sağlanıyor olması, durumunda yatırımlar bu kapsamda desteklenir 16

17 GENEL TEġVĠK UYGULAMALARI 17

18 1 GENEL TEġVĠK UYGULAMALARI Ülke genelinde uygulanan, Desteklenmeyecek yatırım konuları dışında sektörel ayrım içermeyen, Asgari yatırım tutarlarının üstündeki tüm yatırım projelerini kapsamaktadır. 18

19 1 GENEL TEġVĠK UYGULAMALARI Büyük ölçekli yatırım ve bölgesel desteklerden yararlanamayan yatırımlardan teşvik edilmeyen konular haricindekiler; 1- Gümrük Vergisi Muafiyeti, 2- KDV istisnası ile desteklenmektedir. 19

20 1 GENEL TEġVĠK UYGULAMALARI Genel Teşvik Sisteminden Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmesi için yatırım tutarının; - I. ve II. bölgelerde asgari 1 Milyon TL, - III. ve IV. bölgelerde ise asgari 500 Bin TL olması gerekmektedir. 20

21 BÖLGESEL TEġVĠK UYGULAMALARI 21

22 2 BÖLGESEL TEġVĠK UYGULAMALARI Bölgeler, 2002 / 4720 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS)- Düzey 2 esas alınarak belirlenmiştir. İBBS Düzey 2 seviyesindeki 26 alt bölge, Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi (SEGE) kullanılmak suretiyle gruplandırılarak teşvikler açısından 4 bölge oluşturulmuştur Bölgelerin gelişmişlik seviyelerine göre yardım yoğunlukları farklılaştırılmıştır. Desteklenecek sektörler, bölgelerin potansiyelleri ve ekonomik ölçek büyüklükleri dikkate alınarak tespit edilmiştir. 22

23 BÖLGELER 23

24 BÖLGESEL TEġVĠK SĠSTEMĠNDE UYGULANAN TEġVĠK ARAÇLARI 1. KDV İstisnası 2. Gümrük Vergisi Muafiyeti 3. Faiz Desteği (3. ve 4.Bölgelerde) 4. Sigorta Primi İşveren Hissesinin Asgari Ücrete Tekabül Eden Kısmının Bakanlıkça Karşılanması 5. Kurumlar/Gelir Vergisi İndirimi 6. Yatırım Yeri Tahsisi (SEKTÖRLER) 24

25 KATMA DEĞER VERGĠSĠ ĠSTĠSNASI 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu nun 13/d maddesi gereğince, yerli veya ithal yatırım malı makine ve teçhizat temininde ödenmesi gereken % 18 oranındaki KDV tahsil edilmemektedir. 25

26 GÜMRÜK VERGĠSĠ MUAFĠYETĠ Yatırım teşvik belgesi kapsamında temin edilecek yatırım malı ithal makine ve teçhizat için, yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı gereğince ödenmesi gereken Gümrük Vergileri tahsil edilmemektedir. Makine ve teçhizat bedelinin yüzde beşini geçmemek kaydıyla yedek parçaların, otobüs, çekici (Euro normlarına uygun yeşil motoru haiz olanlar hariç), treyler (frigorifik olanlar hariç), mobilya, motorbot, kamyon (off-road truck tipi karayoluna çıkması mümkün olmayan kaya tipi damperli kamyonlar hariç), transmikser, beton santrali, forklift ve beton pompası ithal edilmesi hâlinde yürürlükteki İthalat Rejimi Kararında öngörülen oranlarda gümrük vergisi tahsil edilir. 26

27 SĠGORTA PRĠMĠ ĠġVEREN HĠSSESĠ DESTEĞĠ Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel uygulama kapsamında desteklenen yatırımlardan, teşvik belgesinde kayıtlı istihdam öngörüleri ile tutarlı olmak kaydıyla işletmeye geçiş tarihinden itibaren sağlanan istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgarî ücrete tekabül eden kısmı Bakanlıkça karşılanır. 27

28 SĠGORTA PRĠMĠ ĠġVEREN HĠSSESĠ DESTEĞĠ Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği oranları; BÖLGELER den önce den sonra I 2 yıl II 3 yıl III 5 yıl 3 yıl IV 7 yıl 5 yıl tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/15199 sayılı Kararda değişiklik yapan 2011/1597 sayılı Karar ile yatırım tutarı cinsinden tavan oranları; BÖLGELER I II III IV Bölgesel Büyük Proje

29 VERGĠ ĠNDĠRĠMĠ Bölgesel uygulama kapsamında gerçekleştirilen yatırımlarda, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesi çerçevesinde, kurumlar vergisi veya gelir vergisine uygulanacak indirimdir. 29

30 VERGĠ ĠNDĠRĠMĠ Bölgesel Uygulama Bölgeler Kurumlar veya Gelir Vergisi İndirim Oranı (%) Yatırıma Başlama Yatırıma Katkı Oranı (%) Yatırıma Başlama den önce den sonra den önce den sonra I II III IV Not : tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/15199 sayılı Kararda değişiklik yapan 2011/1597 sayılı Karar ile vergi indirimi oranları değiştirilmiştir. 30

31 FAĠZ DESTEĞĠ Talep edilmesi hâlinde, ar-ge ve çevre yatırımları ile 3. ve 4. bölgelerde yapılacak olan bölgesel desteklerden yararlanacak yatırımlar için bankalardan kullanılacak en az bir yıl vadeli kredilerin teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının yüzde yetmişine kadar olan kısmı için ödenecek faizin veya kâr payının belli oranları Bakanlığımızca karşılanacaktır. 31

32 FAĠZ DESTEĞĠ Bölgesel (Puan) Ar-Ge ve Çevre Yatırımları (Puan) Bölgeler TL Kredisi Döviz Kredisi TL Kredisi Döviz Kredisi Üst Limitler: - Ar-Ge ve çevre yatırımlarında 300 Bin TL; diğer yatırımlarda 500 Bin TL. - Uygulama dönemi azami 5 yıl. 2- Kredinin, sabit yatırım tutarının azami % 70 oranındaki kısmına faiz desteği uygulanacaktır. 3- Protokol imzalayan tüm bankalar ve Leasing şirketleri kapsama dahildir. 32

33 YATIRIM YERĠ TAHSĠSĠ Büyük proje yatırımları ile bölgesel ve sektörel olarak desteklenecek yatırımlara Maliye Bakanlığınca, tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilebilecektir. 33

34 BÜYÜK ÖLÇEKLĠ YATIRIMLARIN TEġVĠKĠ 34

35 1. Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı Asgari 1 Milyar TL tutarındaki yatırımlar 3 BÜYÜK ÖLÇEKLĠ YATIRIMLAR Asgari 300 Milyon TL tutarındaki diğer kimyasal madde imalatı yatırımları 2. Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı Asgari 1 Milyar TL tutarındaki yatırımlar. 3. Transit Boru Hattıyla Taşımacılık Hizmetleri Asgari 50 Milyon TL tutarındaki yatırımlar. 4. Motorlu Kara Taşıtları İmalatı Asgari 250 Milyon TL tutarındaki yatırımlar 5. Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ve Vagon İmalatı Asgari 50 milyon TL tutarındaki yatırımlar 6. Liman ve Liman Hizmetleri Yatırımları Asgari 250 Milyon TL tutarındaki yatırımlar 35

36 3 BÜYÜK ÖLÇEKLĠ YATIRIMLAR 7. Elektronik Sanayi Yatırımları LCD/Plazma Üretimi (Asgari 1 milyar TL) Modül Panel Üretimi (Asgari 150 milyon TL) Diğer Elektronik Sanayi (Asgari 50 milyon TL) 8. Tıbbi Aletler, Hassas ve Optik Aletler İmalatı Asgari 50 milyon TL tutarındaki yatırımlar. 9. İlaç Üretimi Yatırımları Asgari 100 milyon TL tutarındaki yatırımlar. 10. Hava ve Uzay Taşıtları İmalatı Asgari 50 milyon TL tutarındaki yatırımlar. 11. Makine İmalat Yatırımları Asgari 50 milyon TL tutarındaki yatırımlar. 12. Madencilik Yatırımları (IV/c Grubu Entegre İzabe Tesisleri) Asgari 50 milyon TL tutarındaki yatırımlar. 36

37 TEġVĠK SĠSTEMĠ Gümrük vergisi muafiyeti KDV istisnası Genel Teşvik Sistemi Vergi indirimi Sigorta primi işveren hissesi desteği Yatırım yeri tahsisi Büyük Ölçekli Yatırımlar Bölgesel Teşvik Sistemi Faiz desteği * 37

38 TURĠZM SEKTÖRÜNDE TEġVĠK EDĠLEN YATIRIM KONULARI Turizm yatırım/işletme belgeli oteller, tatil köyleri, özel tesisler ve dağ/yayla evleri dışında kalan turizm konaklama tesisleri İstanbul ili hariç olmak üzere ülke genelinde, 3 yıldız ve üzeri şartını sağlayan tüm otel (termal otel dahil olmak üzere) yatırımları bölgesel teşvik sistemden faydalandırılmaktadır. * Turizm yatırım/işletme belgeli özel tesis, yayla/dağ evi ve butik otel yatırımlarında "3 yıldız ve üzeri" şartı aranmaz. 38

39 SAĞLIK SEKTÖRÜNDE TEġVĠK EDĠLEN YATIRIM KONULARI Hastane yatırımları, tıp merkezleri, diyaliz merkezleri, tahlil laboratuvarları ve manyetik görüntüleme merkezleri dışında kalan sağlık yatırımları Bölge ayrımı yapılmaksızın ülke genelinde yapılacak olan hastane yatırımları bölgesel teşvik sistemden faydalandırılmaktadır. 39

40 TURĠZM YATIRIMLARINA DÜZENLENEN TEġVĠK BELGELERĠN DAĞILIMI Yöresi (Bölge) ÖÖTS Belge Adedi Sabit Yatırım İstihdam (1. Bölge) BÖLGESEL GENEL Turizm (2. Bölge) (3. Bölge) BÖLGESEL GENEL BÖLGESEL GENEL (4. Bölge) BÖLGESEL GENEL * TARĠHLERĠ ARASI 40

41 SAĞLIK YATIRIMLARINA DÜZENLENEN TEġVĠK BELGELERĠN DAĞILIMI Yöresi (Bölge) Belge Türü Belge Adedi Sabit Yatırım İstihdam (1. Bölge) BÖLGESEL GENEL Sağlık (2. Bölge) (3. Bölge) BÖLGESEL GENEL BÖLGESEL GENEL (4. Bölge) BÖLGESEL GENEL * TARĠHLERĠ ARASI 41

42 C. Emre ÖZKÖSE Ekonomi Bakanlığı TeĢvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Uzman Yardımcısı Tel:

43 T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI TEġVĠK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEġEKKÜRLER... 43

Mustafa TAN Gelirler Kontrolörü

Mustafa TAN Gelirler Kontrolörü Yeni Yatırım Teşvik Sistemi Yeni Teşvik Sistemi A-Bölgesel Teşvik Sistemi B-Büyük Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Sistemi C- Ar-Ge ve Çevre Yatırımları D- Taşınma halinde uygulanan destekler 2 Niçin

Detaylı

YATIRIM TEŞVİKLERİ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI. Mardin Yatırım Destek Ofisi

YATIRIM TEŞVİKLERİ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI. Mardin Yatırım Destek Ofisi YATIRIM TEŞVİKLERİ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Mardin Yatırım Destek Ofisi İçindekiler A) Yeni Teşvik Sistemi 1. Yeni Teşvik Sistemi 2. Yatırım Teşvik Belgesi 3. Sosyo-ekonomik Gelişmişlik Haritası 4. Sosyo-ekonomik

Detaylı

Yatırım Teşvik Belgesi alabilmek için nereye müracaat edebilirim?

Yatırım Teşvik Belgesi alabilmek için nereye müracaat edebilirim? Yatırım Teşvik Belgesi (YTB) nedir? YTB, yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, yatırımın belirlenen asgari şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından

Detaylı

TRAKYA BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI

TRAKYA BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI TRAKYA BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI www.trakyaka.org.tr 15 Haziran 2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ve Kararın uygulanmasına

Detaylı

25 Soruda YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

25 Soruda YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 25 Soruda YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI (Hazine Teşvikleri) Nisan 2013 Kars YDO SUNUŞ Türkiye ekonomisinin temelini oluşturan KOBİ ler yaratmış oldukları istihdam ve katma değer ile Serhat Bölgesi nin

Detaylı

100 Soruda Teşvik Uygulaması 2011

100 Soruda Teşvik Uygulaması 2011 100 Soruda Teşvik Uygulaması 2011 Sunuş Hükümet tarafından 4 Haziran 2009 tarihinde, temel amacı Kalkınma Planları ve Yıllık Programlarda öngörülen hedefler ile uluslararası anlaşmalara uygun olarak, tasarrufları

Detaylı

2012/3305 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR (19.06.2012 T. 28329 R.G.)

2012/3305 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR (19.06.2012 T. 28329 R.G.) 2012/3305 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR (19.06.2012 T. 28329 R.G.) Karar Sayısı : 2012/3305 Ekli Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının

Detaylı

GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI

GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI Batman Teşvik Sistemi kaspamında 6.Bölge de yer almaktadır. Teşvik Sistemi ve Destek Unsurları Teşvik sistemi; genel, bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımların teşviki uygulamalarından oluşur.

Detaylı

Yatırım Teşvikleri (II)

Yatırım Teşvikleri (II) Yatırım Teşvikleri (II) Geçen haftaki yazımızda 2009/15199 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ile Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ

Detaylı

25 SORUDA TEŞVİK SİSTEMİ İÇİNDEKİLER

25 SORUDA TEŞVİK SİSTEMİ İÇİNDEKİLER 25 SORUDA TEŞVİK SİSTEMİ İÇİNDEKİLER Yatırım teşvik belgesi nedir? Nasıl müracaat edilir? Teşvik belgesi müracaatında aranacak belgeler nelerdir? Teşvik belgesi müracaatları nasıl değerlendirilmektedir?

Detaylı

100 Soruda Teşvik Uygulaması 2009

100 Soruda Teşvik Uygulaması 2009 100 Soruda Teşvik Uygulaması 2009 İndirimli kurumlar vergisi Gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnası Faiz desteği Sigorta prim desteği Taşınma desteği Yatırım yeri tahsisi Sunuş Ülkemizde en yoğun etkisi

Detaylı

DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. 19.07.2012 Konu: Yeni Teşvik Paketi hk. SİRKÜLER NO: 2012/25 Yeni teşvik sistemine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararnamesi 19 Haziran 2012 Tarihli ve 28328 Sayılı Resmî

Detaylı

(Makarna imalatında kullanılan irmik ile entegre irmik ve mısır irmiği yatırımları teşvikten faydalanabilecektir.)

(Makarna imalatında kullanılan irmik ile entegre irmik ve mısır irmiği yatırımları teşvikten faydalanabilecektir.) YENİ TEŞVİK SİSTEMİ I GİRİŞ Başbakan ve Ekonomi Bakanı tarafından 5 Nisan 2012 tarihinde basına açıklanan Türkiye nin 4. Yatırım Teşvik Paketine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı ( Yatırımlarda Devlet Yardımları

Detaylı

Önsöz. Saygılarımla. M.Arif PARMAKSIZ Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahiler Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi

Önsöz. Saygılarımla. M.Arif PARMAKSIZ Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahiler Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi 96 T.C. NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI H em eski teşvik sisteminin etkinliğinin azalması hem de bölge içinde yer alan illerin zaman içinde gelişmişlik göstergelerinin farklılaşması nedeniyle teşvik sisteminin

Detaylı

Ġçindekiler 1.YENİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ... 3 1.1. Büyük Ölçekli Yatırımlar... 3 1.2. Bölgesel ve Sektörel Teşvik Sistemi... 5 1.3.

Ġçindekiler 1.YENİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ... 3 1.1. Büyük Ölçekli Yatırımlar... 3 1.2. Bölgesel ve Sektörel Teşvik Sistemi... 5 1.3. 0 Ġçindekiler 1.YENİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ... 3 1.1. Büyük Ölçekli Yatırımlar... 3 1.2. Bölgesel ve Sektörel Teşvik Sistemi... 5 1.3. Genel Teşvik Sistemi... 14 2.KOSGEB DESTEKLERİ... 16 2.1. KOBİ Proje

Detaylı

DEVLET DESTEKLERİ DEVLET DESTEKLERİ REHBERİ

DEVLET DESTEKLERİ DEVLET DESTEKLERİ REHBERİ DEVLET DESTEKLERİ REHBERİ 2011 1 1.YATIRIMLARDA YENİ TEŞVİK SİSTEMİ... 4 1.1 Büyük Ölçekli Yatırımlar... 5 1.2. Bölgesel ve Sektörel Teşvik Sistemi... 6 1.3. Genel Teşvik Sistemi... 14 2. KOSGEB DESTEKLERİ...

Detaylı

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER Temmuz 2012, ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 ÖZET...2 KOSGEB KAPSAMINDA SAĞLANAN

Detaylı

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2009/1)

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2009/1) Tarih: 28 Temmuz 2009 Sayı: 27302 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2009/1) Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğ in amacı, 14/07/2009 tarihli ve 2009/15199

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından: YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2009/1) 28.07.2009 Tarih ve 27302 sayılı Resmi Gazete Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğ in amacı,

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2009/1)

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2009/1) 28 Temmuz 2009 SALI Resmî Gazete Sayı : 27302 TEBLİĞ Hazine Müsteşarlığından: YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2009/1) Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğ

Detaylı

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER ŞUBAT 2012, ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 ÖZET...2 KOSGEB KAPSAMINDA SAĞLANAN

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMI HAKKINDA KARAR (BKK: 2012/3305) 1

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMI HAKKINDA KARAR (BKK: 2012/3305) 1 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMI HAKKINDA KARAR (BKK: 2012/3305) 1 (2/10/2012 tarihli ve 2012/3802 sayılı 2 ; 28/1/2013 tarihli 2013/4288 sayılı 3 ve /5/2013 tarihli ve 2013/4763 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Yatırım Teşvik Belgesi 2013 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KIRŞEHİR. Kırşehir Yatırım Destek Ofisi. www.ahika.gov.tr

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KIRŞEHİR. Kırşehir Yatırım Destek Ofisi. www.ahika.gov.tr YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KIRŞEHİR www.ahika.gov.tr Kırşehir Yatırım Destek Ofisi 0 1 Önsöz D evletlerin doğrudan üretim faaliyetlerinden ziyade piyasalarda denetleyici ve düzenleyici bir rol alması ve dünya

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Sayısı : 212/335 Bakanlar Kurulu; 19.6.212 tarih ve 232 sayılı R.G. Ekli Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ın yürürlüğe konulması; Ekonomi

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Çağrı Merkezi Yatırımları Ön Fizibilitesi

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Çağrı Merkezi Yatırımları Ön Fizibilitesi Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Çağrı Merkezi Yatırımları Ön Fizibilitesi EDİRNE YATIRIM DESTEK OFİSİ EDİRNE İLİNDE ÇAĞRI MERKEZİ YATIRIMI ÖN FİZİBİLİTESİ Şubat 2012 Hazırlayan: Dr. Emre ATILGAN

Detaylı

İ S T A N B U L D A Y A T I R I M İ M K A N L A R I

İ S T A N B U L D A Y A T I R I M İ M K A N L A R I İSTANBUL DA YATIRIM İMKANLARI ji s n a a k k n i s r a i n. istanbul KALKINMA AJANSI ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER Yaşam Bilimleri Ekonomik faaliyetler ve teknolojik birikim bakımından İstanbul yaşam bilimleri için

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE UYGULAMALARI

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE UYGULAMALARI YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE UYGULAMALARI Mehmet Emin KAYA Ekonomist - S.M. Mali Müşavir 12 Aralık 2014 Ankara Crown Plaza 04.06.1986 tarihli 3213 sayılı MADEN KANUNU Maden teşvik tedbirleri: Madencilik faaliyetleri

Detaylı

BİLGİ NOTU 30.07.2012/2012-24

BİLGİ NOTU 30.07.2012/2012-24 BİLGİ NOTU 30.07.2012/2012-24 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ I GENEL AÇIKLAMA 19 Haziran 2012 tarih ve 28328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/3305 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile teşvik uygulamalarında yeni

Detaylı

Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi

Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi KPMG TÜRKİYE Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi kpmg.com.tr kpmgvergi.com Soru ve Cevaplarla Yenİ Yatırım Teşvİk Sİstemİ 3 I - AMAÇ ve KAPSAM II - TEŞVİK UYGULAMALARI KAPSAMINDA YATIRIMLAR

Detaylı