YENĠ TEġVĠK DÜZENLEMELERĠ BĠLGĠ NOTU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YENĠ TEġVĠK DÜZENLEMELERĠ BĠLGĠ NOTU"

Transkript

1 YENĠ TEġVĠK DÜZENLEMELERĠ BĠLGĠ NOTU M. Aykut KELECĠOĞLU, Nisan Yeni teşvik sistemi ile ilgili açıklamalar 5-6 Nisan 2012 tarihlerinde Başbakanımız ve Ekonomiden sorumlu devlet bakanımız tarafından yapılmıştır. Bu bilgi notunda yer alan açıklamalar, bu açıklamalar ve kamuoyuna yansıyan yorumlar dikkate alınarak yapılmıştır. Yeni teşvik paketinin 1 Ocak 2012 den geçerli olmak üzere yürürlüğe gireceğine ilişkin açıklamaların ardından, tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Teşvik paketinin başlangıç tarihinin Haziran 15 veya 1 Temmuz olabileceğini ifade etmiştir. Bu bilgi notunda yer alan bilgiler ön bilgi mahiyetindedir. Teşvik paketine ilişkin öncelikle Bakanlar Kurulu Kararı, akabinde uygulamaya ilişkin Tebliğ yayımlanması gerekmektedir. Teşvik paketi paralelinde vergisel düzenlemelerde yapılabileceği düşünülmektedir. 1. Mevcut TeĢvik Sisteminde Yer Alan Düzenlemeler Şu anda uygulanmakta olan teşvik sisteminde 3 ana başlık altında toplanabilecek teşvik uygulamaları yer almaktadır. 1. Uygulama: Genel TeĢvik Uygulamaları (KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti) 2. Uygulama: Bölgesel TeĢvik Uygulamaları (KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Tahsisi, Faiz Desteği) 3. Uygulama: Büyük Ölçekli Yatırımların TeĢviki (KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Tahsisi) 2. Yeni TeĢvik Sistemi: Yeni teşvik sistemi ile yukarıda belirtilen 3 başlık altında toplanabilecek teşvik uygulamaları 4 e çıkarmıştır. İlk 3 teşvik unsuru önceki düzenlemelerde yer alan teşvik unsurlarının ana hatlarıyla aynısıdır. Ancak öncekine nazaran teşvik unsurlarının uygulama biçimlerinde farklılıklar/genişlemeler olmuştur. 4. Teşvik uygulaması ise tamamen yenidir. 1. Uygulama: Genel TeĢvik Uygulamaları (KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti) (Önceki Teşvik Düzenlemelerindeki Aynı Teşvik Unsurlarını İçermektedir.) 2. Uygulama: Bölgesel TeĢvik Uygulamaları (KDV İstisnası, Gümrük Vergisi

2 Tahsisi, Faiz Desteği) (Önceki Teşvik Düzenlemelerindeki Aynı Teşvik Unsurlarını İçermektedir.) 3. Uygulama: Büyük Ölçekli Yatırımların TeĢviki (KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Vergi İndirimi, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Yatırım Yeri Tahsisi) (Önceki Teşvik Düzenlemelerindeki Aynı Teşvik Unsurlarını İçermektedir.) 4. (Uygulama: Stratejik Yatırımların TeĢviki (KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Tahsisi, Faiz Desteği, KDV İadesi) (Yeni Uygulama) 3. Yeni TeĢvik Sisteminde Genel TeĢvik Uygulamaları: Hemen her teşvik düzenlemesinde var olan KDV İstisnası ve Gümrük Vergisi Muafiyeti yeni teşvik düzenlemesinde de korunmuştur. Teşvik belgesi alma ile ilgili koşulları sağlayan her işletme için bu teşvik unsurlarından yararlanmak mümkündür. 4. Yeni TeĢvik Sisteminde Bölgesel TeĢvik Uygulamaları: Yukarıda da ifade edildiği gibi, bölgesel teşviklerde teşvik unsurları bağlamında bir değişiklik yoktur. Uygulamalarda kimi farklılıklar bulunmaktadır. a. Yeni bölgesel harita-il bazlı bölgesel teşvik sistemine geçilmiştir. b. Destek unsurlarında süreler ve oranlar değişmiştir. c. Desteklenecek sektörlerin güncellenmesi gündemdedir. d. Az gelişmiş yörelere ana çatı bozulmamak kaydıyla bazı cazip destekler verilmektedir. e. Bölge sayısı 6 ya çıkarılmıştır. f. 6. Bölgeye özgü Gelir Vergisi Stopaj desteği ve Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği sağlanması planlanmaktadır. g. Destek unsurları önceki teşvik düzenlemesinde aynen korunmakla beraber bazı değişiklikleri içermektedir. Eski düzenlemede aynen korunan ancak ciddi bazı değişiklikler içeren teşvik vergi indirimi nde gelmektedir. Buna göre; 2,3,4,5 ve 5. Bölgelerde yatırım yapan firmalar için, yatırıma katkı tutarının belirli bir kısmı yatırım döneminde tüm faaliyetlerden elde ettiği kazançlara uygulanabilecektir. Örneğin 3. Bölgede 5 milyon TL lık bir yatırım gerçekleştirilsin. Yatırım tutarının % 25 i olan TL, ödenecek gelir ve kurumlar vergisinden indirilecektir. Yeni sistemde indirim hakkına sahip olunan TL nın belli bir kısmı, örneğimizdeki bölge 3. Bölge olduğu için % 20 si, yani TL sı yatırım dönemindeki tüm kazançlardan, kalanı ise işletme dönemindeki yatırımdan doğan kazançlardan indirilebilecektir. Bir başka ifadeyle indirim hakkı kazanılan tutarın belli bir bölümü, daha yatırım realize olup kar oluşmadan, diğer kazançlarından indirilebilecektir. Kanımızca bu düzenleme öncekilere nazaran ciddi bir teşvik unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu uygulamadan 1. Bölge yatırımları faydalanamayacaktır. 2. Bölge den 6 bölgeye doğru

3 yatırım dönemindeki katkı oranı artmaktadır. Az önceki örnekte yer alan 3. Bölgedeki yatırım dönemi oranı % 20 iken 6. Bölgede bu oran % 80 dir. Yukarıda yer alan örneği bölgeler bazında çeşitlendirecek olursak karşımıza şöyle bir tablo çıkmaktadır. Yatırım tutarı Vergi Ġndirimi (%) Yatırıma Katkı Oranı (%) Ġndirilecek Vergi Tutarı Toplamı Yatırım Döneminde İnd. Vergi İşletme Döneminde İnd. Vergi 2. BÖLGE 3. BÖLGE 4. BÖLGE 5. BÖLGE 6. BÖLGE % % % %80 % % %50 %50 % % Bu durumda yatırım 3. Bölge gerçekleştiğinde TL lik indirime hak kazanılıp, bunun TL si yatırım dönemindeki tüm kazançlardan indirilirken, aynı yatırım 6. Bölgede aynı tutarla gerçekleştiğinde TL indirim hakkı ve bunun TL nın yatırım dönemindeki tüm kazançlarından indirilmesi söz konusu olabilmektedir. Yeni düzenlemelerde sigorta primi işveren hissesi bölgelere ve yatırım OSB lerde olup olmamasına göre değişkenlik göstermektedir. OSB içi yatırımlarda teşvik süresi daha uzundur. Buna ilişkin tablo aşağıdaki gibidir. 1.Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge OSB İçi 2 yıl 3 yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıl 10 yıl OSB Dışı 3 yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıl 10 yıl 12 yıl 1. ve 2. Bölgede faiz desteği uygulaması yer almamaktadır. Bölgesel desteklerden yararlanacak yatırım konularının, sektörel olarak il bazında yeniden düzenleneceği, bölgesel sistemden yararlanabilmek için asgari yatırım tutarlarının düşürüleceği açıklanmakla birlikte, tam olarak hangi sektörlerin sistemde yer aldığı Ģu an için bilinmemektedir. Bilinen, enerji ve kamu yatırımlarının kapsam dıģında olduğudur. Yapılan açıklamalardan bölgesel teşvikten faydalanacak bazı sektörlere ilişkin ipuçları çıkmaktadır. - Madencilik yatırımları

4 - Demir yolu, deniz yolu ile yük ve yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar - Test merkezleri, rüzgar tüneli ve benzeri nitelikli yatırımlar - Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim bölgelerinde yapılacak turizm yatırımları - Özel Sektör tarafından gerçekleştirilecek, ilk, orta ve lise eğitim yatırımları - Yatırım tutarı 20 milyon üzerinde olan belirli ilaç yatırmları ve savunma sanayi yatırımları - Demir cevheri ve linyit kömürü yatırımları 5. Yeni Sistemde Büyük Ölçekli Yatırım TeĢviki Uygulamaları Büyük ölçekli yatırımlarda hangi teşvik unsurlarının olduğuna yukarıda değinilmiştir. Bölgesel teşviklerde olduğu gibi burada da önemli olan büyük ölçekli yatırım tanımına giren sektörlerin neler olduğudur. (şüphesiz ki asgari sabit yatırım tutarı koşulunun da sağlanması gerekmektedir.) Şu ana kadar yapılan açıklamalardan şu sektörlerin büyük ölçek tanımı içinde yer aldığı anlaşılmaktadır. Madde ve Ürünlerin İmalatı Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı Transit Boru Hattıyla Taşımacılık Hizmetleri Yatırımları Motorlu Kara Taşıtları Ana Sanayi Yatırımları Motorlu Kara Taşıtları Yan Sanayi Yatırımları Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ve/veya Vagon İmalatı Yatırımları Liman ve Liman Hizmetleri Yatırımları Elektronik Sanayi Yatırımları Tıbbi Alet, Hassas ve Optik Aletler İmalatı Yatırımları İlaç Üretimi Yatırımları Hava ve Uzay Taşıtları ve/veya Parçaları İmalatı Yatırımları Makine (Elektrikli Makine ve Cihazlar Dahil) İmalatı Yatırımları Metal üretimine yönelik yatırımlar 6. Yeni Sistemde Stratejik Yatırım TeĢviki Uygulamaları İthalat bağımlılığı yüksek ara malı veya ürünlerin üretimine yönelik, asgari yatırım tutarı 50 milyon olan % 50 den fazlası ithalatla sağlanan, asgari % 40 katma değer üreten, üretilecek işle ilgili toplam ithalat değeri son bir yıl itibariyle en az 50 milyon $ olan yatırımlar stratejik yatırım olarak değerlendirilecektir. Yapılan açıklamalardan yüksek teknolojili ürünlerin üretilmesini sağlayacak yatırımların bu kapsamda olduğu, özelikle bu yatırımların enerji ihtiyacını karģılamak üzere gerçekleģtirilen ve doğalgaza dayalı olmayan enerji yatırımlarının da destekleneceği anlaşılmaktadır. Stratejik yatırımlar kapsamında yeni bir destek unsuru olarak KDV iadesi öngörülmektedir. Yatırım döneminde ödenen KDV nin işletme döneminde mahsuplaşmayla

5 alınıyor olmasına rağmen, büyük montanlı yatırımlarda bu sürenin uzaması dikkate alınarak, stratejik yatırımlarda bina inşaat harcamaları için KDV iadesi sistemi getirilecektir.

Bölgesel Teşvik Uygulamaları

Bölgesel Teşvik Uygulamaları Yeni Teşvik Yasasında dört ana başlık var. Genel Teşvik Uygulamaları KDV İstisnası ve Gümrük Vergisi Muafiyeti içeriyor. Bölge ayrımı yapılmaksızın, Teşvik edilmeyecek yatırım konuları ile diğer teşvik

Detaylı

BİLGİ NOTU 30.07.2012/2012-24

BİLGİ NOTU 30.07.2012/2012-24 BİLGİ NOTU 30.07.2012/2012-24 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ I GENEL AÇIKLAMA 19 Haziran 2012 tarih ve 28328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/3305 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile teşvik uygulamalarında yeni

Detaylı

(Makarna imalatında kullanılan irmik ile entegre irmik ve mısır irmiği yatırımları teşvikten faydalanabilecektir.)

(Makarna imalatında kullanılan irmik ile entegre irmik ve mısır irmiği yatırımları teşvikten faydalanabilecektir.) YENİ TEŞVİK SİSTEMİ I GİRİŞ Başbakan ve Ekonomi Bakanı tarafından 5 Nisan 2012 tarihinde basına açıklanan Türkiye nin 4. Yatırım Teşvik Paketine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı ( Yatırımlarda Devlet Yardımları

Detaylı

Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi

Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi KPMG TÜRKİYE Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi kpmg.com.tr kpmgvergi.com Soru ve Cevaplarla Yenİ Yatırım Teşvİk Sİstemİ 3 I - AMAÇ ve KAPSAM II - TEŞVİK UYGULAMALARI KAPSAMINDA YATIRIMLAR

Detaylı

25 Soruda YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

25 Soruda YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 25 Soruda YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI (Hazine Teşvikleri) Nisan 2013 Kars YDO SUNUŞ Türkiye ekonomisinin temelini oluşturan KOBİ ler yaratmış oldukları istihdam ve katma değer ile Serhat Bölgesi nin

Detaylı

Önsöz. Saygılarımla. M.Arif PARMAKSIZ Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahiler Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi

Önsöz. Saygılarımla. M.Arif PARMAKSIZ Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahiler Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi 96 T.C. NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI H em eski teşvik sisteminin etkinliğinin azalması hem de bölge içinde yer alan illerin zaman içinde gelişmişlik göstergelerinin farklılaşması nedeniyle teşvik sisteminin

Detaylı

İ S T A N B U L D A Y A T I R I M İ M K A N L A R I

İ S T A N B U L D A Y A T I R I M İ M K A N L A R I İSTANBUL DA YATIRIM İMKANLARI ji s n a a k k n i s r a i n. istanbul KALKINMA AJANSI ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER Yaşam Bilimleri Ekonomik faaliyetler ve teknolojik birikim bakımından İstanbul yaşam bilimleri için

Detaylı

DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. 19.07.2012 Konu: Yeni Teşvik Paketi hk. SİRKÜLER NO: 2012/25 Yeni teşvik sistemine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararnamesi 19 Haziran 2012 Tarihli ve 28328 Sayılı Resmî

Detaylı

Yatırım Teşvik Belgesi alabilmek için nereye müracaat edebilirim?

Yatırım Teşvik Belgesi alabilmek için nereye müracaat edebilirim? Yatırım Teşvik Belgesi (YTB) nedir? YTB, yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, yatırımın belirlenen asgari şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından

Detaylı

TRAKYA BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI

TRAKYA BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI TRAKYA BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI www.trakyaka.org.tr 15 Haziran 2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ve Kararın uygulanmasına

Detaylı

ÇEŞİTLİ KURUMLARCA SANAYİCİYE, ÜRETİCİYE YÖNELİK VERİLEN DESTEKLER

ÇEŞİTLİ KURUMLARCA SANAYİCİYE, ÜRETİCİYE YÖNELİK VERİLEN DESTEKLER ÜRETİCİYE YÖNELİK VERİLEN DESTEKLER ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Ar-Ge ve Pazara Giriş Şubesi Alper KAYA Uzman Eylül 2013 İÇİNDEKİLER 1- EKONOMİ BAKANLIĞI TARAFINDAN VERİLEN DESTEKLER

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KIRŞEHİR. Kırşehir Yatırım Destek Ofisi. www.ahika.gov.tr

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KIRŞEHİR. Kırşehir Yatırım Destek Ofisi. www.ahika.gov.tr YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KIRŞEHİR www.ahika.gov.tr Kırşehir Yatırım Destek Ofisi 0 1 Önsöz D evletlerin doğrudan üretim faaliyetlerinden ziyade piyasalarda denetleyici ve düzenleyici bir rol alması ve dünya

Detaylı

Uzak Çağların Yakın Kenti

Uzak Çağların Yakın Kenti ÇANKIRI TİCARET VE SANAYİ ODASI çankırı yatırım ortamı >> Uzak Çağların Yakın Kenti Çankırı da Neolitik Devir den (M.Ö. 7000-5000) bu yana kesintisiz bir yaşamın hüküm sürdüğü bilinmektedir. Çankırı sırasıyla

Detaylı

İçindekiler 1. YATIRIMLARDA YENİ TEŞVİK SİSTEMİ... 5 1.1 Genel Teşvik Sistemi... 7 1.2 Bölgesel Teşvik Uygulamaları... 9 1.

İçindekiler 1. YATIRIMLARDA YENİ TEŞVİK SİSTEMİ... 5 1.1 Genel Teşvik Sistemi... 7 1.2 Bölgesel Teşvik Uygulamaları... 9 1. YATIRIM TEŞVİKLERİ VE MALİ DESTEKLER REHBERİ 2012 İçindekiler 1. YATIRIMLARDA YENİ TEŞVİK SİSTEMİ... 5 1.1 Genel Teşvik Sistemi... 7 1.2 Bölgesel Teşvik Uygulamaları... 9 1.3 Büyük Ölçekli Yatırımlar...

Detaylı

DOKUZUNCU BÖLÜM BİLGİ VE İLETİŞİM SEKTÖRÜNÜN DESTEKLENMESİNDE DEVLETİN ROLÜ 9.1. TEŞVİK SİSTEMİNE İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE

DOKUZUNCU BÖLÜM BİLGİ VE İLETİŞİM SEKTÖRÜNÜN DESTEKLENMESİNDE DEVLETİN ROLÜ 9.1. TEŞVİK SİSTEMİNE İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE 292 DOKUZUNCU BÖLÜM BİLGİ VE İLETİŞİM SEKTÖRÜNÜN DESTEKLENMESİNDE DEVLETİN ROLÜ 9.1. TEŞVİK SİSTEMİNE İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE Daha yüksek toplumsal refah düzeyine ulaşabilmek için ülke kaynaklarının

Detaylı

GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI

GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI Batman Teşvik Sistemi kaspamında 6.Bölge de yer almaktadır. Teşvik Sistemi ve Destek Unsurları Teşvik sistemi; genel, bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımların teşviki uygulamalarından oluşur.

Detaylı

25 SORUDA TEŞVİK SİSTEMİ İÇİNDEKİLER

25 SORUDA TEŞVİK SİSTEMİ İÇİNDEKİLER 25 SORUDA TEŞVİK SİSTEMİ İÇİNDEKİLER Yatırım teşvik belgesi nedir? Nasıl müracaat edilir? Teşvik belgesi müracaatında aranacak belgeler nelerdir? Teşvik belgesi müracaatları nasıl değerlendirilmektedir?

Detaylı

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. İçindekiler ULUSAL FONLAR... 12 A. EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ... 14 1. YENİ TEŞVİK

Detaylı

Kapsam Denetim ve Mali Müşavirlik Hizmetleri (Sirküler 2012/04)

Kapsam Denetim ve Mali Müşavirlik Hizmetleri (Sirküler 2012/04) Kapsam Denetim ve Mali Müşavirlik Hizmetleri (Sirküler 2012/04) A) Yeni Yatırım Teşvik Mevzuatı Nisan 2012 başlarında Başbakan ve Ekonomi Bakanı tarafından yapılan basın toplantılarıyla kamuoyuna sunulan

Detaylı

2012/3305 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR (19.06.2012 T. 28329 R.G.)

2012/3305 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR (19.06.2012 T. 28329 R.G.) 2012/3305 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR (19.06.2012 T. 28329 R.G.) Karar Sayısı : 2012/3305 Ekli Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ OSB LERİN DURUMU KOSGEB DESTEKLERİ GTO DA ANLATILDI OSMAN HAMDİ BEY MÜZESİ GTO NUN 4 ÜYESİ DAHA İHRACATA İLK ADIMINI ATTI

TÜRKİYE DEKİ OSB LERİN DURUMU KOSGEB DESTEKLERİ GTO DA ANLATILDI OSMAN HAMDİ BEY MÜZESİ GTO NUN 4 ÜYESİ DAHA İHRACATA İLK ADIMINI ATTI TÜRKİYE DEKİ OSB LERİN DURUMU KOSGEB DESTEKLERİ GTO DA ANLATILDI AKBANK İLE PROTOKOL İMZALADIK: Özel ürün ve hizmetler sizlerle Dünyayı Umutlandıran Buluş Hannover Fuarına na - GTO Damgası - OSMAN HAMDİ

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA DEVLET DESTEKLERİ

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA DEVLET DESTEKLERİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA DEVLET DESTEKLERİ ADIM ADIM UYGULAMA REHBERİ TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NİSAN 2013 i ii İÇİNDEKİLER KATMA

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Çağrı Merkezi Yatırımları Ön Fizibilitesi

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Çağrı Merkezi Yatırımları Ön Fizibilitesi Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Çağrı Merkezi Yatırımları Ön Fizibilitesi EDİRNE YATIRIM DESTEK OFİSİ EDİRNE İLİNDE ÇAĞRI MERKEZİ YATIRIMI ÖN FİZİBİLİTESİ Şubat 2012 Hazırlayan: Dr. Emre ATILGAN

Detaylı

TAŞINMAZLARININ YATIRIMLARA TAHSİSİ DÜZENLEMELERİ KREDİ GARANTİ KURULUŞLARINA SAĞLANACAK HAZİNE DESTEĞİ

TAŞINMAZLARININ YATIRIMLARA TAHSİSİ DÜZENLEMELERİ KREDİ GARANTİ KURULUŞLARINA SAĞLANACAK HAZİNE DESTEĞİ 2012-2013 -2014 YENİ YATIRIM TEŞVİK MEVZUATI ile KAMU TAŞINMAZLARININ YATIRIMLARA TAHSİSİ DÜZENLEMELERİ KREDİ GARANTİ KURULUŞLARINA SAĞLANACAK HAZİNE DESTEĞİ ve KREDİ GARANTİ FONU A.Ş. 158 SORU VE CEVAP

Detaylı

Mustafa TAN Gelirler Kontrolörü

Mustafa TAN Gelirler Kontrolörü Yeni Yatırım Teşvik Sistemi Yeni Teşvik Sistemi A-Bölgesel Teşvik Sistemi B-Büyük Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Sistemi C- Ar-Ge ve Çevre Yatırımları D- Taşınma halinde uygulanan destekler 2 Niçin

Detaylı

YENİ YATIRIM TEŞVİKLERİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

YENİ YATIRIM TEŞVİKLERİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ YENİ YATIRIM TEŞVİKLERİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ Merkezi yönetim tarafından hazırlanan son yatırım teşvik paketi, 19 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 2012/3305 Sayılı Yatırımlarda

Detaylı

TURİZM MEVZUATINDA OTELCİLİK VE SEYAHAT ACENTASI UYGULAMALARI EĞİTMENLER : MERT EVİN HÜLYA EKİNCİ FİGEN İZİ

TURİZM MEVZUATINDA OTELCİLİK VE SEYAHAT ACENTASI UYGULAMALARI EĞİTMENLER : MERT EVİN HÜLYA EKİNCİ FİGEN İZİ TURİZM MEVZUATINDA OTELCİLİK VE SEYAHAT ACENTASI UYGULAMALARI EĞİTMENLER : MERT EVİN HÜLYA EKİNCİ FİGEN İZİ 1 TURİZM Turizm kelimesi latince dönmek,etrafını dolaşmak,geri dönmek anlamına gelen tornus kökünden

Detaylı

DEVLET DESTEKLERİ DEVLET DESTEKLERİ REHBERİ

DEVLET DESTEKLERİ DEVLET DESTEKLERİ REHBERİ DEVLET DESTEKLERİ REHBERİ 2011 1 1.YATIRIMLARDA YENİ TEŞVİK SİSTEMİ... 4 1.1 Büyük Ölçekli Yatırımlar... 5 1.2. Bölgesel ve Sektörel Teşvik Sistemi... 6 1.3. Genel Teşvik Sistemi... 14 2. KOSGEB DESTEKLERİ...

Detaylı

GENEL PROJE DESTEK PROGRAMLARI

GENEL PROJE DESTEK PROGRAMLARI GENEL PROJE DESTEK PROGRAMLARI ÖĞR. GÖR. HAKAN ERYÜZLÜ GÜNCELLEME: HAZİRAN 2014 0 ÖN BİLGİ Bu rapor, Avrupa Birliği müzakere sürecinde olan Türkiye nin süreç içerisinde planlanan kalkınma hamlelerine ulaşılabilmesi

Detaylı

Batman da Yatırımın Avantajları

Batman da Yatırımın Avantajları BATMAN YATIRIM DESTEK OFİSİ Yeni Teşvik Sistemi ile Batman da Yatırımın Avantajları Batman 6. Bölgede Şehirleşme Oranı En Yüksek İl DİĞER BÖLGELER VE BATMAN Yeni teşvik sisteminin 6. bölgesinde yer alan

Detaylı