T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI"

Transkript

1 T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI YENĠ TEġVĠK SĠSTEMĠ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 14 Mayıs ĠSTANBUL TeĢvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

2 SUNUM PLANI 1. Yeni TeĢvik Sisteminin Hazırlık Süreci 2. Yeni TeĢvik Sistemi Genel TeĢvik Uygulamaları Bölgesel TeĢvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımlar Stratejik Yatırımlar 3. Telekomünikasyon Sektörüne Verilen TeĢvik Belgelerine ĠliĢkin Ġstatistiki Bilgiler 2

3 MEVCUT TEġVĠK SĠSTEMĠ Genel TeĢvik Uygulamaları Bölgesel TeĢvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların TeĢviki KDV Ġstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti KDV Ġstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi Ġndirimi Sigorta Primi ĠĢveren Hissesi Desteği Yatırım Yeri Tahsisi Faiz Desteği KDV Ġstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi Ġndirimi Sigorta Primi ĠĢveren Hissesi Desteği Yatırım Yeri Tahsisi 3

4 MEVCUT BÖLGESEL HARĠTA 4

5 I. HAZIRLIK SÜRECĠ 2011 Yılında, Türkiye de 100 Dolarlık İmalat Yapmak İçin 43 Dolarlık Yatırım/Ara Malı İthal Edilmektedir. Türkiye İmalatının İthalat Bağımlılığı 44% 43% 42% 41% 40% 39% 38% 37% 36% 35% 41% 40% 38% İthal Ara ve Yatırım Malı/Toplam Üretim 43% 5

6 I. HAZIRLIK SÜRECĠ MEVCUT SĠSTEME YÖNELĠK DEĞĠġĠKLĠK TALEPLERĠ Yatırım döneminde vergi indirimi, Yeni bölgesel harita, 2011 sonu itibariyle azalan destek oran ve sürelerinin artırılması, Desteklenen yatırım konularının gözden geçirilmesi, Stratejik ve teknolojik dönüģümü sağlayacak yatırımların desteklenmesi, En az geliģmiģ bölgelerde, yatırımlara sağlanan destek miktarının artırılması. 6

7 I. HAZIRLIK SÜRECĠ 1. AġAMA Ekonomi Bakanlığının Kurulması (Yatırım-Ġstihdam-Üretim-Ġhracat Süreçlerinin EĢgüdümü) 2. AġAMA TeĢvik Sistemine ĠliĢkin Tespit ve Değerlendirmelerin Alınması Özel Sektör KuruluĢları (TOBB, TĠM, Diğer Özel Sektör Temsilcisi KuruluĢlar, Sektörel Dernekler, Yatırımcılar) Ġlgili Kamu Kurum ve KuruluĢları 3. AġAMA Gelen Tüm Taleplerin Değerlendirilmesi YaklaĢık 800 talep TeĢvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 7

8 II. HAZIRLIK SÜRECĠ 3 Temel Hedef Stratejik Yatırımların Desteklenmesi Bölgesel TeĢvik Uygulaması nın Etkinliğinin Arttırılması Ekonomik ve Sosyal Olarak En Az GeliĢmiĢ Ġllerimizin Yatırım Merkezi Haline Getirilmesi 8

9 II. YENĠ TEġVĠK SĠSTEMĠ YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Genel TeĢvik Uygulamaları Bölgesel TeĢvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların TeĢviki Stratejik Yatırımların TeĢviki KDV Ġstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti KDV Ġstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi Ġndirimi Sigorta Primi ĠĢveren Hissesi Desteği Yatırım Yeri Tahsisi Faiz Desteği KDV Ġstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi Ġndirimi Sigorta Primi ĠĢveren Hissesi Desteği Yatırım Yeri Tahsisi KDV Ġstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi Ġndirimi Sigorta Primi ĠĢveren Hissesi Desteği Yatırım Yeri Tahsisi Faiz Desteği KDV Ġadesi * 6. Bölge için Gelir Vergisi Stopajı Desteği ve Sigorta Primi ĠĢçi Hissesi Desteği 9

10 II. YENĠ TEġVĠK SĠSTEMĠ DĠĞER ÖNEMLĠ DEĞĠġĠKLĠKLER Öncelikli yatırımlara 5. Bölge desteği sağlanması, Kümelenme ve Ar-Ge sonrası üretim yatırımlarına bir alt bölge desteklerinin sağlanması, TeĢvik sistemine yeni destek unsurlarının entegre edilmesi, 6. Bölgede gerçekleģtirilecek yatırımların sektörel ayrım gözetilmeksizin bölgesel teģvik uygulamaları kapsamında değerlendirilmesi, Mevcut KOBĠ tanımı yerine AB tarafından kullanılan KOBĠ tanımının esas alınması 10

11 II. YENĠ TEġVĠK SĠSTEMĠ DESTEK UNSURLARI KDV Ġstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Yatırım Yeri Tahsisi DeğiĢiklik Yapılmayan Destek Unsurları Vergi Ġndirimi Sigorta Primi ĠĢveren Hissesi Desteği Faiz Desteği DeğiĢiklik Yapılan Destek Unsurları Sigorta Primi ĠĢçi Hissesi Desteği Gelir Vergisi Stopajı Desteği KDV Ġadesi Yeni Destek Unsurları 11

12 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ GENEL TEġVĠK UYGULAMALARI Bölgesel TeĢvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların TeĢviki Stratejik Yatırımların TeĢviki TeĢvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 12

13 GENEL TEġVĠK UYGULAMALARI Bölge ayrımı yapılmaksızın; TeĢvik edilmeyecek yatırım konuları ile diğer teģvik uygulamaları kapsamında yer almayan ve Belirlenen asgari sabit yatırım tutarı Ģartını sağlayan yatırımların, KDV Ġstisnası ve Gümrük Muafiyeti destekleri ile desteklenmesine devam edilecektir. Yatırımın 6. Bölgede yapılması halinde ise yeni bir uygulama olarak asgari ücret üzerinden hesaplanan Gelir Vergisi Stopajı Desteği sağlanacaktır. 13

14 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Genel TeĢvik Uygulamaları BÖLGESEL TEġVĠK UYGULAMALARI Büyük Ölçekli Yatırımların TeĢviki Stratejik Yatırımların TeĢviki TeĢvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 14

15 BÖLGESEL TEġVĠK UYGULAMALARI Yeni Bir Bölgesel Harita-Ġl Bazlı Bölgesel TeĢvik Sistemine GeçiĢ Destek Unsurlarında DeğiĢen Süreler ve Oranlar Desteklenecek Sektörlerin Güncellenmesi Sosyo-Ekonomik Açıdan Görece Az GeliĢmiĢ Bölgeye (6. Bölge) Cazip Destekler Öncelik Arz Eden Yatırımlar 15

16 GÖSTERGELER DEĞĠġKEN SAYISI Ġstihdam Göstergeleri 8 Rekabetçi ve Yenilikçi Kapasite Göstergeleri Mali Göstergeler 7 Demografik Göstergeler 5 Eğitim Göstergeleri 6 Sağlık Göstergeleri 5 EriĢilebilirlik Göstergeleri 6 YaĢam Kalitesi Göstergeleri 9 TOPLAM DEĞĠġKEN SAYISI

17 SEGE BÖLGE YENĠ BÖLGESEL HARĠTA 17

18 SEGE BÖLGE 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge Ankara Adana Balıkesir Afyonkarahisar Adıyaman Ağrı Antalya Aydın Bilecik Amasya Aksaray Ardahan Bursa Bolu Burdur Artvin Bayburt Batman Eskişehir Çanakkale Gaziantep Bartın Çankırı Bingöl İstanbul Denizli Karabük Çorum Erzurum Bitlis İzmir Edirne Karaman Düzce Giresun Diyarbakır Kocaeli Isparta Manisa Elazığ Gümüşhane Hakkari Muğla Kayseri Mersin Erzincan Kahramanmaraş Iğdır Kırklareli Samsun Hatay Kilis Kars Konya Trabzon Kastamonu Niğde Mardin Sakarya Uşak Kırıkkale Ordu Muş Tekirdağ Zonguldak Kırşehir Osmaniye Siirt Yalova Kütahya Sinop Şanlıurfa Malatya Tokat Şırnak Nevşehir Tunceli Van Rize Yozgat Sivas 8 İL Teşvik 13 İL Uygulama ve Yabancı 12 İL Sermaye Genel 17 Müdürlüğü İL 16 İL 15 İL 18

19 VERGĠ ĠNDĠRĠMĠ Yatırıma Katkı Oranı (%) Bölgeler Bölgesel TeĢvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların TeĢviki tarihine kadar baģlanılan yatırımlar tarihinden sonra baģlanılan yatırımlar tarihine kadar baģlanılan yatırımlar tarihinden sonra baģlanılan yatırımlar I II III IV V VI

20 DEĞĠġEN ORAN VE SÜRELER VERGĠ ĠNDĠRĠMĠ Vergi indirimi desteği münhasıran teģvik belgesine konu yatırımdan elde edilecek kazançlara uygulanmakla birlikte, 2., 3., 4., 5. ve 6. bölgelerde yatırım yapan firmalar için, yatırıma katkı tutarının belirli bir kısmı yatırım döneminde tüm faaliyetlerinden elde ettiği kazançlar üzerinden uygulanabilecektir. 20

21 DEĞĠġEN ORAN VE SÜRELER BÖLGESEL TEġVĠK UYGULAMALARINDA VERGĠ ĠNDĠRĠMĠ Bölgeler Yatırıma Katkı Oranı (%) Vergi Ġndirim Oranı (%) ĠĢletme / Yatırım Döneminde Uygulanacak Yatırıma Katkı Oranı (%) Yatırım Dönemi ĠĢletme Dönemi I. Bölge II. Bölge III. Bölge IV. Bölge V. Bölge VI. Bölge

22 DEĞĠġEN ORAN VE SÜRELER BÜYÜK ÖLÇEKLĠ YATIRIMLARIN TEġVĠKĠ UYGULAMALARINDA VERGĠ ĠNDĠRĠMĠ Bölgeler Yatırıma Katkı Oranı (%) Vergi Ġndirim Oranı (%) ĠĢletme / Yatırım Döneminde Uygulanacak Yatırıma Katkı Oranı (%) Yatırım Dönemi ĠĢletme Dönemi I. Bölge II. Bölge III. Bölge IV. Bölge V. Bölge VI. Bölge

23 DEĞĠġEN ORAN VE SÜRELER STRATEJĠK YATIRIMLARIN TEġVĠKĠ UYGULAMALARINDA VERGĠ ĠNDĠRĠMĠ Bölgeler Yatırıma Katkı Oranı (%) Vergi Ġndirim Oranı (%) ĠĢletme / Yatırım Döneminde Uygulanacak Yatırıma Katkı Oranı (%) Yatırım Dönemi ĠĢletme Dönemi I. Bölge II. Bölge III. Bölge IV. Bölge V. Bölge VI. Bölge

24 Örnek Hesaplamalar VERGĠ ĠNDĠRĠMĠ UYGULAMASI 2. BÖLGE 3. BÖLGE 4. BÖLGE 5. BÖLGE 6. BÖLGE Yatırım Tutarı (Bin TL) Vergi Ġndirimi (%): Yatırıma Katkı Oranı (%): Ġndirilebilecek Vergi Tutarı (Bin TL): - Yatırım Döneminde: (Bin TL) - ĠĢletme Döneminde: (Bin TL) (%10) 100 (%20) 250 (%30) 450 (%50) (%80) (%90) 900 (%80) (%70) (%50) (%20) 500 Yatırıma katkı tutarına ulaģıncaya kadar uygulanacak kurumlar /gelir vergisi oranı: %9 (indirilecek vergi oranı: %11) %8 (indirilecek vergi oranı: %12) %6 (indirilecek vergi oranı: %14) %4 (indirilecek vergi oranı: %16) %2 (indirilecek vergi oranı: %18) 24

25 Örnek Hesaplamalar VERGĠ ĠNDĠRĠMĠ UYGULAMASI - OSB 2. BÖLGE 3. BÖLGE 4. BÖLGE 5. BÖLGE 6. BÖLGE Yatırım Tutarı (Bin TL) Vergi Ġndirimi (%): Yatırıma Katkı Oranı (%): Ġndirilebilecek Vergi Tutarı (Bin TL): - Yatırım Döneminde: (Bin TL) - ĠĢletme Döneminde: (Bin TL) (%20) 250 (%30) 450 (%50) (%80) (%80) (%80)1.000 (%70) (%50) (%20) 500 (%20) 550 Yatırıma katkı tutarına ulaģıncaya kadar uygulanacak kurumlar /gelir vergisi oranı: %8 (indirilecek vergi oranı: %12) %6 (indirilecek vergi oranı: %14) %4 (indirilecek vergi oranı: %16) %2 (indirilecek vergi oranı: %18) %2 (indirilecek vergi oranı: %18) 25

26 DEĞĠġEN ORAN VE SÜRELER SĠGORTA PRĠMĠ ĠġVEREN HĠSSESĠ DESTEĞĠ Bölgeler e kadar itibariyle Destek Tavanı (Sabit Yatırıma Oranı - %) Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki I 2 yıl II 3 yıl III 5 yıl 3 yıl 20 8 IV 6 yıl 5 yıl V 7 yıl 6 yıl VI* 10 yıl 7 yıl * 6. Bölgede yer alan OSB de destek 12 yıl süreyle uygalanacaktır 26

27 DEĞĠġEN ORAN VE SÜRELER Bölgeler FAĠZ DESTEĞĠ TL Cinsi Kredi Destek Oranı Döviz Cinsi Kredi Faiz Desteği Azami Destek Tutarı (Bin TL) I II III 3 Puan 1 Puan 500 IV 4 Puan 1 Puan 600 V 5 Puan 2 Puan 700 VI 7 Puan 2 Puan

28 BÖLGESEL TEġVĠK UYGULAMASI DESTEK UNSURLARI I II III IV V VI KDV Ġstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi Ġndirimi Yatırıma Katkı Oranı (%) Sigorta Primi ĠĢveren His. Desteği (Destek Süresi) OSB DıĢı OSB Ġçi OSB DıĢı OSB Ġçi yıl 3 yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıl 10 yıl 3 yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıl 10 yıl 12 yıl Yatırım Yeri Tahsisi Faiz Desteği YOK YOK Gelir Vergisi Stopajı Desteği YOK YOK YOK YOK YOK 10 yıl Sigorta Primi ĠĢçi Hissesi Desteği (Destek Süresi) YOK YOK YOK YOK YOK 10 yıl 28

29 Yatırım Tutarı: 5 Milyon TL, Ġstihdam: 40 KiĢi Bölgeler Destek Unsurları (Bin TL) 1. BÖLGE 2. BÖLGE 3. BÖLGE 4. BÖLGE 5. BÖLGE ÖRNEK 6. BÖLGE KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Sigorta Pr. İşv. His. Des Faiz Desteği Yatırım Yeri Tahsisi Gelir Vergisi Stopajı Sigorta Primi İşçi Hissesi Toplam Devlet Desteği Destek Yoğunluğu %

30 SEKTÖREL REVĠZYON Bölgesel desteklerden yararlanacak yatırım konuları, ilgili kamu kurumları ile özel sektör kuruluģlarının görüģ ve önerileri doğrultusunda gözden geçirilmiģ ve destek sistemi kapsamındaki bölgesel teģviklerden yararlandırılacak yatırım konuları sektörel olarak il bazında yeniden düzenlenmiģtir. 30

31 6. BÖLGE Ağrı Ardahan Batman Bingöl Bitlis Diyarbakır Hakkari Iğdır Kars Mardin MuĢ Siirt ġanlıurfa ġırnak Van illerinden oluģan 6. Bölge için 3 Temel YaklaĢım: GeniĢleyen Sektörel Kapsam ĠĢgücü Maliyetlerinin Azaltılmasına Yönelik Destekler Finansman Ġmkanlarının GeniĢletilmesi 31

32 6. BÖLGE Asgari sabit yatırım GENİŞLEYEN SEKTÖREL KAPSAM tutarının üzerindeki tüm sektörlerin Bölgesel Destek kapsamına alınması TeĢvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 32

33 İŞGÜCÜ MALİYETİNİN AZALTILMASI 6. BÖLGE SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ (10 YIL/ OSB LERDE 12 YIL) GELİR VERGİSİ STOPAJI DESTEĞİ (10 YIL) * YENİ SİGORTA PRİMİ İŞÇİ HİSSESİ DESTEĞİ (10 YIL) * YENİ TeĢvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 33

34 6. BÖLGE ASGARi ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER ( Dönemi) Normal Uygulama İndirilecek Tutar Brüt Ücret 886,50 TL - Sigorta Primi ĠĢçi Payı 124,11 TL 124,11 TL ĠĢsizlik Sigortası Primi ĠĢçi Payı 8,87 TL - Gelir Vergisi Stopajı 113,03 TL 113,03 TL Damga Vergisi 5,85 TL - Kesintiler Toplamı 251,86 TL - Net Ücret 634,64 TL - ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI ( Dönemi) Sigorta Primi ĠĢveren Payı (% 19.5) 172,87 TL 172,87 TL ĠĢsizlik Sigortası Primi ĠĢveren Payı (% 2) 17,73 TL ĠġVEREN YÜKÜ TL 410,01 TL 34

35 6. BÖLGE 900 Bin TL ye kadar faiz desteği FİNANSMAN İMKANLARININ ARTIRILMASI Yatırım döneminde yatırıma katkı tutarının %80 ine kadar olan kısmını, diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlara uygulama imkanı TeĢvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 35

36 6. BÖLGE-Örnek Hesaplar YATIRIM DÖNEMĠNDE VERGĠ ĠNDĠRĠMĠ Örneğin, 1. bölgede faaliyet gösteren bir firmanın, 6. bölgenin OSB sinde 2 Milyon TL tutarında bir yatırım yapması durumunda; Yatırıma katkı tutarı, toplam yatırım tutarının %55 i oranında 1.1 Milyon TL olacak, bu tutarın %80 i olan 880 Bin TL yi yatırım döneminde diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlara uygulanacak vergiden indirebilecektir. Kalan, 220 Bin TL lik kısmı ise 6. Bölgede gerçekleģtirilen yatırımdan elde edilen kazanca uygulanacak kurumlar ya da gelir vergisinden indirilebilecektir. 36

37 ÖNCELĠK ARZ EDEN YATIRIMLAR ÖNCELĠKLĠ YATIRIMLAR Öncelikli alanlarda yapılacak yatırımlar, 1., 2., 3., 4., 5. bölgelerde yer alması durumunda 5. Bölge desteklerinden yararlanacaklardır. Madencilik yatırımları, Demiryolu ve denizyolu ile yük veya yolcu taģımacılığına yönelik yatırımlar, Test merkezleri, rüzgar tüneli ve benzeri nitelikteki yatırımlar, TeĢvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 37

38 ÖNCELĠK ARZ EDEN YATIRIMLAR ÖNCELĠKLĠ YATIRIMLAR Kültür ve Turizm Koruma ve GeliĢim Bölgelerinde yapılacak turizm yatırımları, Özel sektör tarafından gerçekleģtirilecek ilk, orta ve lise eğitim yatırımları Yatırım tutarı 20 Milyon TL üzerinde olan; Belirli ilaç yatırımları, Savunma sanayi yatırımları, 38

39 KÜLTÜR VE TURĠZM KORUMA VE GELĠġĠM BÖLGELERĠ TeĢvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 39

40 SIRA NO ÜLKEMĠZDEKĠ KÜLTÜR VE TURĠZM KORUMA VE GELĠġĠM BÖLGELERĠ ADI SIRA NO 1 Adana KarataĢ Yumurtalık K.T.K.G.B. 15 Erzincan Ergan Dağı K.T.K.G.B. 2 Ankara Kızılcahamam K.T.K.G.B. 16 ADI Ġzmir Bergama-Allanoi-Manisa Soma MenteĢe Termal K.T.K.G.B. 3 Antalya (Kuzey) K.T.K.G.B. 17 Ġzmir Dikili Termal K.T.K.G.B. 4 Antalya Demre K.T.K.G.B. 18 Kocaeli Sakarya Kıyı Bandı K.T.K.G.B. 5 Antalya Kemerağzı-Kundu K.T.K.G.B. 19 Kuzey Van Gölü Selçuklu KTKGB 6 Antalya Kent Merkezi K.T.K.G.B. 20 Mersin Tarsus Gülek Karboğazı K.T.K.G.B. 7 Antalya Oymapınar K.T.K.G.B. 21 Mersin Tarsus K.T.K.G.B. 8 Aydın Didim K.T.K.G.B. 22 Muğla Milas Fesleğen K.T.K.G.B. 9 Balıkesir-Marmara Güneyi Adalar K.T.K.G.B. 23 NevĢehir Kapadokya K.T.K.G.B. 10 Çankırı Ilgaz Kadınçayırı Yıldıztepe K.T.K.G.B. 24 Ordu Bolaman K.T.K.G.B. 11 Denizli Termal K.T.K.G.B. 25 Rize Anzer K.T.K.G.B. 12 Edirne Çanakkale Saroz Körfezi K.T.K.G.B. 26 Rize ÇamlıhemĢin Ayder K.T.K.G.B. 13 Elazığ Harput K.T.K.G.B. 27 Samsun Ayvacık K.T.K.G.B. 14 Elazığ Tunceli Fırat Havzası K.T.K.G.B. 28 ġanlıurfa Kent Merkezi K.T.K.G.B. TeĢvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 40

41 KÜMELENME VE ARGE YATIRIMLARI Bölgesel TeĢvik Uygulamalarının yatırım havzalarının oluģturulması ve kümelenmenin desteklenmesi hedefleri çerçevesinde; OSB lerde yapılacak yatırımlar, Sektörel iģbirliğine dayalı yatırımlar, TÜBĠTAK tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri neticesinde geliģtirilen ürünün üretimine yönelik yatırımlar Vergi Ġndirimi ve Sigorta Primi ĠĢveren Hissesi Destekleri Açısından Bir Alt Bölgede Uygulanan Desteklerden Yararlanırlar. 41

42 Yürürlükte Bulunan KOBĠ Tanımı KOBĠ TANIMI Yeni TeĢvik Sistemi Tanımı 250 kiģiden az yıllık çalıģan istihdam eden, Yıllık net satıģ hasılatı veya mali bilançosu değeri 25 milyon Türk Lirasını aģmayan ĠĢletmeler Ortaklık yapısındaki bir veya birden fazla tüzel kiģinin veya kamu kurum ve kuruluģunun hisseleri toplamı %25 veya daha fazla olmayan, BaĢka bir iģletmenin %25 veya daha fazlasına sahip olmayan, ÇalıĢan sayısı yıllık 250 kiģiden az olan, Yıllık net satıģ hasılatı 50 milyon Avro ve mali bilançosu değeri 43 milyon Avro karģılığı Türk Lirasını aģmayan ĠĢletmeler 42

43 DĠĞER ÖNEMLĠ DEĞĠġĠKLĠKLER Demir cevheri ve linyit kömürü yatırımları bölgesel teģvik sistemi kapsamında desteklenecektir. Tersanelerin inģa edecekleri gemilerde, yatırım döneminde istihdam edilen iģçiler için ödenmesi gereken sigorta primi iģveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı Bakanlığımızca karģılanacaktır. 43

44 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Genel TeĢvik Uygulamaları Bölgesel TeĢvik Uygulamaları BÜYÜK ÖLÇEKLĠ YATIRIMLARIN TEġVĠKĠ Stratejik Yatırımların TeĢviki TeĢvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 44

45 BÜYÜK ÖLÇEKLĠ YATIRIMLAR Teknoloji ve Ar- Ge kapasitesini artıracak Uluslararası alanda rekabet üstünlüğü sağlayacak Büyük Ölçekli Yatırımların; KDV Ġstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Vergi Ġndirimi, Sigorta Primi ĠĢveren Hissesi Desteği ve Yatırım Yeri Tahsisi Ġle desteklenmesine devam edilecektir. Yatırımın 6. Bölgede yapılması halinde ise yeni bir uygulama olarak asgari ücret üzerinden hesaplanan Gelir Vergisi Stopajı Desteği ve Sigorta Primi ĠĢçi Hissesi Desteği sağlanacaktır. 45

46 BÜYÜK ÖLÇEKLĠ YATIRIMLAR Yatırım Konuları Asgari Sabit Yatırım Tutarı (Milyon TL) Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı 1000 Transit Boru Hattıyla Taşımacılık Hizmetleri Yatırımları 50 Motorlu Kara Taşıtları Ana Sanayi Yatırımları Motorlu Kara Taşıtları Yan Sanayi Yatırımları Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ve/veya Vagon İmalatı Yatırımları 50 Liman ve Liman Hizmetleri Yatırımları Elektronik Sanayi Yatırımları Tıbbi Alet, Hassas ve Optik Aletler İmalatı Yatırımları 50 İlaç Üretimi Yatırımları Hava ve Uzay Taşıtları ve/veya Parçaları İmalatı Yatırımları 50 Makine (Elektrikli Makine ve Cihazlar Dahil) İmalatı Yatırımları 50 Metal Üretimine Yönelik Yatırımlar: Maden Kanununda belirtilen IV/c grubu metalik madenlerin cevher ve/veya konsantresinden nihai metal üretimine yönelik yatırımlar (bu tesislere entegre madencilik yatırımları dahil) 50 46

47 BÜYÜK ÖLÇEKLĠ YATIRIMLAR BÜYÜK ÖLÇEKLĠ YATIRIMLARIN TEġVĠKĠ DESTEK UNSURLARI I II III IV V VI KDV Ġstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi Ġndirimi Yatırıma Katkı Oranı (%) OSB DıĢı OSB Ġçi Sigorta Primi OSB DıĢı ĠĢveren His. Desteği (Destek Süresi) OSB Ġçi 2 yıl 3 yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıl 10 yıl 3 yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıl 10 yıl 12 yıl Yatırım Yeri Tahsisi Faiz Desteği YOK YOK YOK YOK YOK YOK Gelir Vergisi Stopajı Desteği YOK YOK YOK YOK YOK 10 yıl Sigorta Primi ĠĢçi Hissesi Desteği YOK YOK YOK YOK YOK 10 yıl 47

48 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Genel TeĢvik Uygulamaları Bölgesel TeĢvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların TeĢviki STRATEJĠK YATIRIMLARIN TEġVĠKĠ TeĢvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 48

49 STRATEJĠK YATIRIMLAR STRATEJĠK YATIRIM KONULARI: %50 den fazlası ithalatla karģılanan ara malları veya ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar (münhasıran bu yatırımların enerji ihtiyacını karģılamak üzere gerçekleģtirilecek enerji yatırımları dahil). 49

50 STRATEJĠK YATIRIMLAR BU SĠSTEMĠN AMACI; GĠTES ve Ġthalat Haritası çerçevesinde, cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek ara malları ve ürünlerin üretimine yönelik, Uluslararası rekabet gücünü artırma potansiyeline sahip, yüksek teknolojili ve yüksek katma değerli yatırımları teģvik etmektir. 50

51 STRATEJĠK YATIRIMLAR STRATEJĠK YATIRIMLARI DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ: Ġthalat bağımlılığı yüksek ara malı veya ürünlerin üretimine yönelik, Asgari yatırım tutarı 50 milyon TL olan, %50 den fazlası ithalatla karģılanan, Asgari %40 katma değer üreten, Üretilecek ürünle ilgili toplam ithalat değeri son 1 yıl itibariyle en az 50 Milyon $ olan (yurt içi üretimi olmayan mallarda bu Ģart aranmayacaktır) yatırımlar 51

52 STRATEJĠK YATIRIMLAR STRATEJĠK YATIRIMLARIN TEġVĠKĠ KDV Ġstisnası DESTEK UNSURLARI Gümrük Vergisi Muafiyeti TÜM BÖLGELER Yatırıma Katkı Oranı (%) %50 Vergi Ġndirimi Sigorta Primi ĠĢveren His. Desteği Yatırım Yeri Tahsisi KDV Ġadesi Faiz Desteği Yatırıma Katkı Oranının Yatırım Döneminde Uygulanacak Kısmı Destek Süresi %50 (6. Bölgede %80) 7 YIL (6. Bölgede 10 YIL) 500 Milyon TL nin üzerindeki yatırımların bina-inģaat harcamaları için Yatırım tutarının %5 ini geçmemek kaydıyla azami 50 Milyon TL ye kadar Gelir Vergisi Stopajı Desteği Sigorta Primi ĠĢçi Hissesi Desteği Sadece 6. Bölge yatırımları için 10 Yıl Sadece 6. Bölge yatırımları için 10 Yıl 52

53 Örnek Hesaplamalar Destek Unsurları (Bin TL) STRATEJĠK YATIRIM ÖRNEĞĠ Yatırım Tutarı: 50 Milyon TL Ġstihdam: 100 KiĢi Yatırım Tutarı: 500 Milyon TL Ġstihdam: 1000 KiĢi KDV Ġstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti KDV Ġadesi Vergi Ġndirimi Sigorta Pr. ĠĢv. His. Des Faiz Desteği Yatırım Yeri Tahsisi Toplam Devlet Desteği Destek Yoğunluğu %

54 TELEKOMÜNĠKASYON SEKTÖRÜ Telekomünikasyon Sektörü Kapsamında Değerlendirilen Yatırım Konuları Genel Telefon Hizmetleri Mobil Telefon Hizmetleri Veri ve mesaj gönderme hizmetleri, elektronik mesaj gönderme ve bilgi hizmetleri Uydu ile radyo ve TV program yayını iletme hizmetleri Kablolu (radyo-televizyon) yayın hizmetleri Diğer telekomünikasyon hizmetleri 54

55 TELEKOMÜNĠKASYON SEKTÖRÜ Telekomünikasyon Sektörüne Verilen Yatırım TeĢvik Belgeleri Yılı Belge Adedi Sabit Yatırım (Milyon TL) İstihdam Genel Toplam

56 TELEKOMÜNĠKASYON SEKTÖRÜ Telekomünikasyon Sektörüne Verilen Yatırım TeĢvik Belgeleri (Sabit Yatırım Tutarı Milyon TL)

57 TELEKOMÜNĠKASYON SEKTÖRÜ Telekomünikasyon Sektörüne Verilen Yatırım TeĢvik Belgeleri (Belge Adedi)

58 TELEKOMÜNĠKASYON SEKTÖRÜ Telekomünikasyon Sektörüne Verilen Yatırım TeĢvik Belgeleri (Ġstihdam)

59 TELEKOMÜNĠKASYON SEKTÖRÜ Telekomünikasyon Sektörüne 2009/15199 Sayılı Karar Döneminde Verilen Yatırım TeĢvik Belgeleri Bölgesi Belge Adedi Sabit Yatırım (Milyon TL) İstihdam 1. Bölge Bölge Bölge Genel Toplam

60 TELEKOMÜNĠKASYON SEKTÖRÜ Telekomünikasyon Sektörüne 2009/15199 Sayılı Karar Döneminde Verilen Yatırım TeĢvik Belgelerinin Sermaye Cinsine Göre Dağılımı 94% 6% Yabancı Sermaye Yerli Sermaye 60

61 TEġEKKÜRLER Ġsmet SALĠHOĞLU TeĢvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı V. Tel: E-Posta: İSTANBUL

DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. 19.07.2012 Konu: Yeni Teşvik Paketi hk. SİRKÜLER NO: 2012/25 Yeni teşvik sistemine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararnamesi 19 Haziran 2012 Tarihli ve 28328 Sayılı Resmî

Detaylı

Önsöz. Saygılarımla. M.Arif PARMAKSIZ Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahiler Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi

Önsöz. Saygılarımla. M.Arif PARMAKSIZ Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahiler Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi 96 T.C. NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI H em eski teşvik sisteminin etkinliğinin azalması hem de bölge içinde yer alan illerin zaman içinde gelişmişlik göstergelerinin farklılaşması nedeniyle teşvik sisteminin

Detaylı

25 Soruda YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

25 Soruda YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 25 Soruda YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI (Hazine Teşvikleri) Nisan 2013 Kars YDO SUNUŞ Türkiye ekonomisinin temelini oluşturan KOBİ ler yaratmış oldukları istihdam ve katma değer ile Serhat Bölgesi nin

Detaylı

(Makarna imalatında kullanılan irmik ile entegre irmik ve mısır irmiği yatırımları teşvikten faydalanabilecektir.)

(Makarna imalatında kullanılan irmik ile entegre irmik ve mısır irmiği yatırımları teşvikten faydalanabilecektir.) YENİ TEŞVİK SİSTEMİ I GİRİŞ Başbakan ve Ekonomi Bakanı tarafından 5 Nisan 2012 tarihinde basına açıklanan Türkiye nin 4. Yatırım Teşvik Paketine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı ( Yatırımlarda Devlet Yardımları

Detaylı

BİLGİ NOTU 30.07.2012/2012-24

BİLGİ NOTU 30.07.2012/2012-24 BİLGİ NOTU 30.07.2012/2012-24 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ I GENEL AÇIKLAMA 19 Haziran 2012 tarih ve 28328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/3305 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile teşvik uygulamalarında yeni

Detaylı

Turizm Sektörüne Sağlanan Devlet Destekleri. Cüneyt Ertürk

Turizm Sektörüne Sağlanan Devlet Destekleri. Cüneyt Ertürk Turizm Sektörüne Sağlanan Devlet Destekleri Cüneyt Ertürk Turizm Sektörüne Sağlanan Devlet Destekleri 199'lı yılların başından bu yana sürekli azalma eğilimi gösteren yatırım teşvik tedbirleri 2 yıllık

Detaylı

TRAKYA BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI

TRAKYA BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI TRAKYA BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI www.trakyaka.org.tr 15 Haziran 2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ve Kararın uygulanmasına

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KIRŞEHİR. Kırşehir Yatırım Destek Ofisi. www.ahika.gov.tr

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KIRŞEHİR. Kırşehir Yatırım Destek Ofisi. www.ahika.gov.tr YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KIRŞEHİR www.ahika.gov.tr Kırşehir Yatırım Destek Ofisi 0 1 Önsöz D evletlerin doğrudan üretim faaliyetlerinden ziyade piyasalarda denetleyici ve düzenleyici bir rol alması ve dünya

Detaylı

Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi

Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi KPMG TÜRKİYE Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi kpmg.com.tr kpmgvergi.com Soru ve Cevaplarla Yenİ Yatırım Teşvİk Sİstemİ 3 I - AMAÇ ve KAPSAM II - TEŞVİK UYGULAMALARI KAPSAMINDA YATIRIMLAR

Detaylı

YENİ YATIRIM TEŞVİKLERİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

YENİ YATIRIM TEŞVİKLERİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ YENİ YATIRIM TEŞVİKLERİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ Merkezi yönetim tarafından hazırlanan son yatırım teşvik paketi, 19 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 2012/3305 Sayılı Yatırımlarda

Detaylı

YATIRIM TEŞVİKLERİ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI. Mardin Yatırım Destek Ofisi

YATIRIM TEŞVİKLERİ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI. Mardin Yatırım Destek Ofisi YATIRIM TEŞVİKLERİ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Mardin Yatırım Destek Ofisi İçindekiler A) Yeni Teşvik Sistemi 1. Yeni Teşvik Sistemi 2. Yatırım Teşvik Belgesi 3. Sosyo-ekonomik Gelişmişlik Haritası 4. Sosyo-ekonomik

Detaylı

ÇEŞİTLİ KURUMLARCA SANAYİCİYE, ÜRETİCİYE YÖNELİK VERİLEN DESTEKLER

ÇEŞİTLİ KURUMLARCA SANAYİCİYE, ÜRETİCİYE YÖNELİK VERİLEN DESTEKLER ÜRETİCİYE YÖNELİK VERİLEN DESTEKLER ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Ar-Ge ve Pazara Giriş Şubesi Alper KAYA Uzman Eylül 2013 İÇİNDEKİLER 1- EKONOMİ BAKANLIĞI TARAFINDAN VERİLEN DESTEKLER

Detaylı

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. İçindekiler ULUSAL FONLAR... 12 A. EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ... 14 1. YENİ TEŞVİK

Detaylı

2012/3305 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR (19.06.2012 T. 28329 R.G.)

2012/3305 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR (19.06.2012 T. 28329 R.G.) 2012/3305 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR (19.06.2012 T. 28329 R.G.) Karar Sayısı : 2012/3305 Ekli Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının

Detaylı

Bölgesel Teşvik Uygulamaları

Bölgesel Teşvik Uygulamaları Yeni Teşvik Yasasında dört ana başlık var. Genel Teşvik Uygulamaları KDV İstisnası ve Gümrük Vergisi Muafiyeti içeriyor. Bölge ayrımı yapılmaksızın, Teşvik edilmeyecek yatırım konuları ile diğer teşvik

Detaylı

25 SORUDA TEŞVİK SİSTEMİ İÇİNDEKİLER

25 SORUDA TEŞVİK SİSTEMİ İÇİNDEKİLER 25 SORUDA TEŞVİK SİSTEMİ İÇİNDEKİLER Yatırım teşvik belgesi nedir? Nasıl müracaat edilir? Teşvik belgesi müracaatında aranacak belgeler nelerdir? Teşvik belgesi müracaatları nasıl değerlendirilmektedir?

Detaylı

TURİZM MEVZUATINDA OTELCİLİK VE SEYAHAT ACENTASI UYGULAMALARI EĞİTMENLER : MERT EVİN HÜLYA EKİNCİ FİGEN İZİ

TURİZM MEVZUATINDA OTELCİLİK VE SEYAHAT ACENTASI UYGULAMALARI EĞİTMENLER : MERT EVİN HÜLYA EKİNCİ FİGEN İZİ TURİZM MEVZUATINDA OTELCİLİK VE SEYAHAT ACENTASI UYGULAMALARI EĞİTMENLER : MERT EVİN HÜLYA EKİNCİ FİGEN İZİ 1 TURİZM Turizm kelimesi latince dönmek,etrafını dolaşmak,geri dönmek anlamına gelen tornus kökünden

Detaylı

İçindekiler 1. YATIRIMLARDA YENİ TEŞVİK SİSTEMİ... 5 1.1 Genel Teşvik Sistemi... 7 1.2 Bölgesel Teşvik Uygulamaları... 9 1.

İçindekiler 1. YATIRIMLARDA YENİ TEŞVİK SİSTEMİ... 5 1.1 Genel Teşvik Sistemi... 7 1.2 Bölgesel Teşvik Uygulamaları... 9 1. YATIRIM TEŞVİKLERİ VE MALİ DESTEKLER REHBERİ 2012 İçindekiler 1. YATIRIMLARDA YENİ TEŞVİK SİSTEMİ... 5 1.1 Genel Teşvik Sistemi... 7 1.2 Bölgesel Teşvik Uygulamaları... 9 1.3 Büyük Ölçekli Yatırımlar...

Detaylı

Duman Sirküler KONU : Yatırım Teşvik Sistemi Hk. Duman Bağımsız Denetim, Mali Müşavirlik, Vergi Yargısı ÖZET

Duman Sirküler KONU : Yatırım Teşvik Sistemi Hk. Duman Bağımsız Denetim, Mali Müşavirlik, Vergi Yargısı ÖZET 2013 Duman Sirküler KONU : Yatırım Teşvik Sistemi Hk. ÖZET Yatırımlarda Devlet Yardımlarına İlişkin uygulamanın nasıl yapıldığı ve özellikle indirimli kurumlar vergisinin hangi şart ve koşullarda uygulanacağına

Detaylı

TAŞINMAZLARININ YATIRIMLARA TAHSİSİ DÜZENLEMELERİ KREDİ GARANTİ KURULUŞLARINA SAĞLANACAK HAZİNE DESTEĞİ

TAŞINMAZLARININ YATIRIMLARA TAHSİSİ DÜZENLEMELERİ KREDİ GARANTİ KURULUŞLARINA SAĞLANACAK HAZİNE DESTEĞİ 2012-2013 -2014 YENİ YATIRIM TEŞVİK MEVZUATI ile KAMU TAŞINMAZLARININ YATIRIMLARA TAHSİSİ DÜZENLEMELERİ KREDİ GARANTİ KURULUŞLARINA SAĞLANACAK HAZİNE DESTEĞİ ve KREDİ GARANTİ FONU A.Ş. 158 SORU VE CEVAP

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Sayısı : 212/335 Bakanlar Kurulu; 19.6.212 tarih ve 232 sayılı R.G. Ekli Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ın yürürlüğe konulması; Ekonomi

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMI HAKKINDA KARAR (BKK: 2012/3305) 1

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMI HAKKINDA KARAR (BKK: 2012/3305) 1 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMI HAKKINDA KARAR (BKK: 2012/3305) 1 (2/10/2012 tarihli ve 2012/3802 sayılı 2 ; 28/1/2013 tarihli 2013/4288 sayılı 3 ve /5/2013 tarihli ve 2013/4763 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Detaylı

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER ŞUBAT 2012, ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 ÖZET...2 KOSGEB KAPSAMINDA SAĞLANAN

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ OSB LERİN DURUMU KOSGEB DESTEKLERİ GTO DA ANLATILDI OSMAN HAMDİ BEY MÜZESİ GTO NUN 4 ÜYESİ DAHA İHRACATA İLK ADIMINI ATTI

TÜRKİYE DEKİ OSB LERİN DURUMU KOSGEB DESTEKLERİ GTO DA ANLATILDI OSMAN HAMDİ BEY MÜZESİ GTO NUN 4 ÜYESİ DAHA İHRACATA İLK ADIMINI ATTI TÜRKİYE DEKİ OSB LERİN DURUMU KOSGEB DESTEKLERİ GTO DA ANLATILDI AKBANK İLE PROTOKOL İMZALADIK: Özel ürün ve hizmetler sizlerle Dünyayı Umutlandıran Buluş Hannover Fuarına na - GTO Damgası - OSMAN HAMDİ

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARINDA BÖLGELER. 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge. Ankara Adana Balıkesir Afyonkarahisar Adıyaman Ağrı

YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARINDA BÖLGELER. 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge. Ankara Adana Balıkesir Afyonkarahisar Adıyaman Ağrı EK-1 YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARINDA BÖLGELER 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge Ankara Adana Balıkesir Afyonkarahisar Adıyaman Ağrı Antalya Aydın Bilecik Amasya Aksaray Ardahan Bursa

Detaylı

Ġçindekiler 1.YENİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ... 3 1.1. Büyük Ölçekli Yatırımlar... 3 1.2. Bölgesel ve Sektörel Teşvik Sistemi... 5 1.3.

Ġçindekiler 1.YENİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ... 3 1.1. Büyük Ölçekli Yatırımlar... 3 1.2. Bölgesel ve Sektörel Teşvik Sistemi... 5 1.3. 0 Ġçindekiler 1.YENİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ... 3 1.1. Büyük Ölçekli Yatırımlar... 3 1.2. Bölgesel ve Sektörel Teşvik Sistemi... 5 1.3. Genel Teşvik Sistemi... 14 2.KOSGEB DESTEKLERİ... 16 2.1. KOBİ Proje

Detaylı

Şirketlere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Çukurova Kalkınma Ajansı 21.09.2010

Şirketlere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Çukurova Kalkınma Ajansı 21.09.2010 Şirketlere Destek Sağlayan Kuruluşlar Çukurova Kalkınma Ajansı 21.09.2010 1 Sunum Planı Çukurova Kalkınma Ajansıve Ajans ın Destekleri KOSGEB ve SAN-TEZ Destekleri Yatırımlarda Devlet Yardımları(Hazine

Detaylı

100 Soruda Teşvik Uygulaması 2011

100 Soruda Teşvik Uygulaması 2011 100 Soruda Teşvik Uygulaması 2011 Sunuş Hükümet tarafından 4 Haziran 2009 tarihinde, temel amacı Kalkınma Planları ve Yıllık Programlarda öngörülen hedefler ile uluslararası anlaşmalara uygun olarak, tasarrufları

Detaylı

100 Soruda Teşvik Uygulaması 2009

100 Soruda Teşvik Uygulaması 2009 100 Soruda Teşvik Uygulaması 2009 İndirimli kurumlar vergisi Gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnası Faiz desteği Sigorta prim desteği Taşınma desteği Yatırım yeri tahsisi Sunuş Ülkemizde en yoğun etkisi

Detaylı

Batman da Yatırımın Avantajları

Batman da Yatırımın Avantajları BATMAN YATIRIM DESTEK OFİSİ Yeni Teşvik Sistemi ile Batman da Yatırımın Avantajları Batman 6. Bölgede Şehirleşme Oranı En Yüksek İl DİĞER BÖLGELER VE BATMAN Yeni teşvik sisteminin 6. bölgesinde yer alan

Detaylı