TÜRKĐYE ĐÇĐN KÜMELENME STRATEJĐSĐ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKĐYE ĐÇĐN KÜMELENME STRATEJĐSĐ"

Transkript

1 TÜRKĐYE ĐÇĐN KÜMELENME STRATEJĐSĐ Orhan ÇAKMAK 1 1. GĐRĐŞ Küreselleşme sürecinin yaygınlaşması ülkelerin iktisadi örgütlenme tarzlarını değiştirmesini zorunlu kılmıştır. Özellikle rekabet sürecinin çok hızlı ve değişken bir hal alması, milimetrik kâr kavramının iktisadi literatürde tartışılmasını ve girişimcilerin bu kavrama uygun, maliyet hesaplaması ve üretim süreci kurmasını önemli hale getirmiştir. Bu sürece dahil olamayan ülkeler ve o ülkelerin girişimcileri hem rekabet sürecinde diğer ülkelere göre geride kalmış hem de sahip oldukları kaynakları etkin bir şekilde kullanamayarak refah kaybına yol açmışlardır. Küreselleşme sürecinin ticari sınırları etkilemesi, kıtalararası ticaretin teknolojikemtia yönlü olarak yaygınlaşması, küresel firmaların ortaya çıkması ve tüketici haklarının yasal çerçevesinin tüm ülkeler tarafından kabul edilmesi; üretici cephesinde yeni bir iktisadi örgütlenme tarzını hem mikro (firma-hanehalkı) hem de makro (ülkesel) ölçekte zorunlu kılmıştır. Bu sürece farklı dönemlerde başlayıp süreci tamamlayan ülkeler olduğu gibi sürece yeni yeni başlayan ülkelerde mevcuttur. Đktisadi örgütlenme tarzını değiştiren ülkeler, hem makro ekonomik yapılarını iyileştirmiş (satınalmagücü paritesi açısından) hem de rekabet gücü yüksek ve sektörel kümelenmesini sağlamış firmalar ortaya çıkarmışlardır. Ancak iktisadi örgütlenme tarzını değiştirebilme kabiliyetini gösterememiş ülkeler, bocalamanın veya gecikmenin maliyetini sosyo-ekonomik refah kaybıyla ödemektedirler. Başarılı olan ülkelerin uyguladığı yöntemlere baktığımızda karşımıza en temel kamu politikası aracı olarak rekabet gücünü artıracak politikaları görmekteyiz. Hem üretici hem de tüketici refahına katkı sağlayan rekabet gücünü artırıcı politikaların en önemlisi olarak firma örgütlenmesini-kümelenmesini görüyoruz. Maliyetleri minimize edici bu kamu politikası birçok ülke ekonomisinde önemli katkılar sağlamaktadır. Bu çalışmanın amacı da kümelenmenin teorik temellerini tartışarak, kümelenmenin ne olduğunu ve gelişmekte olan ülkelerde kümelenmenin nasıl uygulanması gerektiği, bu uygulamanın ortaya çıkaracağı sorunların neler olduğunu Türkiye ekonomisi özelinde ve yürürlüğe yeni giren teşvik sistemi bağlamında ve Đzmir ili özelinde ele alıp incelemektir. 2. Kümelenmenin Đktisadi Analizi: Maliyet Esaslı Kârlılık ve Đyileştirilmiş Rekabet Gücü Küreselleşmeyle birlikte artan rekabet süreci dünyanın birçok ülkesinin ekonomik anlamda gelişmesi için sektörel kümeleri olmazsa olmaz hale getirmiştir. Yerel sanayi organizasyonlarının küresel oyuncu olabilmesi için makro ekonomik bir politika önerisi olarak karşımıza çıkan kümelenme, bir kamusal politika niteliği de taşımaktadır. Hatta uygulanacak olan kamusal teşvik politikaları iyi bir küme oluşturmayı amaçlamaktadır. Nitekim sektörel küme modeli, tüm oyuncuları (değer zinciri) bir araya getirerek etkileşim 1 ADÜ ĐĐBF Maliye Bölümü Öğretim Üyesi, Đsabeyli Kampüsü Nazilli-Aydın-Türkiye Taslak /rev

2 içinde bulunmalarını hedefleyerek, rekabet gücü yüksek ve sürdürülebilir kâr marjı elde edebilecek ve küresel oyuncu olma özelliğine sahip sektörel firmaları ortaya çıkarmaktadır 2. Temelde bir sanayi ve/veya hizmet kümelenmesi; rekabet eden, birbirini tamamlayan ve birbirine bağlı olan firma ve kuruluşların bölgesel yoğunlaşmaları olarak tanımlanmaktadır (Porter, 1998). ABD ve AB deki otomotiv, turizm, deniz taşımacılığı ve IT sektörleri iyi birer kümelenme örneği oluşturmaktadır. Söz konusu yaklaşımda iki temel varsayım dikkate alınmaktadır: a) Ekonomi bir bütündür - Bir sektördeki olumlu gelişmeler ya da olumsuzluklar diğer sektörleri de çeşitli oranlarda etkilemektedir. Aynı şekilde maliyetler de bir bütünlük içinde dikkate alınmalıdır. Bunun yanı sıra, olaya salt sanayi açısından bakmak, üretim için gerekli olan pazarlama, ulaştırma, iletişim vb. hizmet sektörlerinin yeri ve öneminin yanlışya da yetersiz şekilde dikkate alınması sonucunu doğurabilir. Örneğin, bir sektörde rekabet avantajı kazanmak için üretim maliyetlerini düşürmeye çalışmak yerine öncelikle kısa dönemde ulaştırma maliyetlerini düşürmek daha elverişli bir yöntem olabilir. b) Kaynaklar sınırlıdır - Tüm sektörlerin topyekûn bir şekilde desteklenmesi elbette ki en büyük dilektir. Ancak, sektörlerin desteklenmesi için gerekli kaynakların (teşvik verilmesi, o alanda düzenleme yapılması, o alana özgü eğitim/ altyapı yatırımı yapılması vb.) sınırlı olduğu için, birçok sektör için kaldıraç olacak öncelikli alanların tespiti ve buralardaki sorunların çözümü önem taşımaktadır Maliyet Avantajlı Kârlılık Kârlılık işletmeler için varolma nedenidir. Diğer bir ifadeyle işletmeler kâr elde edebildikleri sürece varlıklarını sürdürebilirler. Ayrıca sürdürülebilir büyüme trendini yakalayan, yani sürekli ama kalıcı ve rekabetçi olan milimetrik kâr sürecine dahil olan firmalar; yeni yatırımlar yapmayı ve bu sayede yeni istihdam alanı oluşturabilme yetisine sahip olurlar. Đşletmelerin kâr artırma veya sürdürülebilir rekabet avantajı sağlayan kâr elde etme süreci birkaç şekilde gerçekleşebilir: 1. maliyetleri düşürmek, 2. verimlilik artışı 3. toplam satışları artırmak 4. ürün farklılaştırmak 5. yeni ürün geliştirmek (inovasyon) veya 6. fiyatları artırmak. Kâr artırıcı bu faktörleri daha da geliştirebiliriz. Ancak rekabet sürecinin geçerli olduğu bir piyasa ekonomisinde esas olan bu altı faktördür. Đktisat teorisi açısından işletmeler için esas olan kâr maksimizasyonu, sanayi stratejisi veya kamusal politika oluşturulması konusunda politika yapıcılara pusula niteliği taşıyacak bir nitelik taşımaktadır. Diğer bir ifadeyle makro ekonomik politika oluşturmada temel belirleyici faktör kâr faktörü olmaktadır. Yukarıda belirtilen kâr ı maksimize edici faaliyetler mikro bağlamda firmaların kendi becerileri doğrultusunda gerçekleştirdikleri ve diğer uluslar arası rakiplerine göre daha rekabetçi bir yapıya kavuşmalarını sağlamışlardır. Ancak bu süreç sadece firmaların kendi becerileri doğrultusunda yapacakları bir faaliyet olarak kabul edilirse, kamusal alanda uygulanan makro ekonomik politikalarla bu uygulamalar desteklenmezse kaynak dağılımında etkinlikten ve aynı zamanda rekabet avantajından bahsetmek imkansız bir hal alacaktır. Çünkü iktisadi gelişme sürecini tamamlamış birçok ülke, uluslar arası kurallara aykırı olmayacak tarzda, firmalarını ve sektörlerini doğrudan veya dolaylı olarak desteklemektedirler. Bu fiili durum, gelişmekte olan ülkelerinde makro ekonomik politikalarını bu uygulamalara göre ayarlamalarını zorunlu hale getirmiştir. 2 Kümelenme ve sektörel küme modelleri oluşturma konusundaki tartışmalar için bkz. (Porter, 1980, 1990, 1998). Ayrıca ülkemiz açısından yapılan tartışmalar için Çağlar (2005), Bulu, M., ve Eraslan, I.H., (2004), Bulu, M., ve Eraslan, I.H., Sahin, Ö. (2004), Akdeve (2008). Taslak /rev

3 Kaynak: Ekdi (2008), Kârlılık ve Rekabet), Yayınlanmamış çalışma, STB Đyileştirilmiş Rekabet Gücü Rekabet avantajını iyi bir şekilde analiz edebilmek için ülke sanayisinin karşılaştırmalı bir sektörel analizinin yapılması gerekmektedir 3. Hiçbir ülke, hiçbir bölge her şeyi üreterek ve tüketicilerin refah maksimizasyonunu sağlayacak ne kaynak dağılımına ne de yeterli ihtisaslaşmış işgücüne sahip değildir. Bu nedenle ülkelerin etkin bir kaynak dağılımı sağlaması ve toplam refahı artırabilmesi için ekonomik anlamda sahip oldukları güçleri, kapasiteleri ve yenilikçi araştırmaları belirli bölümlere ve kümelere yönelerek gerçekleştirmek zorundadırlar. Firmaların daha fazla tedarikçilere ve uzman destek hizmetlerine erişimlerini kolaylaştıran ve bu sayede maliyet düşürücü bir uygulamanın makro ekonomik politika olması gerekir. Rekabet avantajı, Maliyet ve Farklılık olmak üzere iki temel boyutta açıklanır. Yani, rekabet avantajı, bir işletme rakiplerinin sunduğu faydaları daha düşük maliyette sunabildiğinde (maliyet avantajı) ya da rekabet ettiği ürünlerin sahip olmadığı faydalar sunabildiğinde (farklılık avantajı) ortaya çıkmaktadır. Böylece, rekabet avantajı bir işletmenin müşterileri için üstün değer ve kendisi için de üstün kâr yaratmasını sağlar. Maliyet ve farklılık avantajları, bir işletmenin maliyet ya da farklılık açısından bir lider olarak sektördeki yerini tanımladığından pozisyon avantajları olarak da bilinir. Rekabet avantajı yaklaşımında bir diğer boyut ise kaynak temelli bakıştır. Bu yaklaşıma göre bir işletme, rekabet avantajı yaratmak için kaynaklarından ve yeteneklerinden faydalandığını vurgulamaktadır (Porter, 1980, 1990, 1998). Kısacası şunu ifade edebiliriz: mikro bağlamda firmalar maliyeti minimize edici birtakım uygulamaları kendi becerileri doğrultusunda gerçekleştirebilirler, ancak tedarik zincirinden kaynaklanan işlem maliyetlerini minimize edici bir faaliyeti icra edebilmeleri için makro ekonomik politikaya, dolayısıyla politika yapıcılarının desteğine ihtiyaç duymaktadırlar. 3. Kümelenme Nedir? Gelişmekte Olan Ülkelerde Kümelenme Nasıl Uygulanmalı: Taklit Değil, Bünyeye Uygun Değişim 3.1. Kümelenme Nedir? 3 Ülkemizde bu konuda son zamanlarda yapılmış iki temel çalışma mevcuttur: Đlki DPT tarafından illerde öne çıkan sektörler ile Türkiye Kalkınma Bankası tarafından yapılmış olan Sektörel Rekabet gücü analizi. Taslak /rev

4 Kümelenme sürecinin uzun süreden beri ülkemizde hem akademik çevrelerde hem de gerek iş dünyası gerekse bürokrasi tarafından yapılmış olan çalışmaların neticesinde gelinen durumun gerçekten batıdaki veya teorideki veya şuana kadar yapılmış olan pratik uygulamalara uygun olup olmadığını incelemek, bu bölümün amacıdır. Her bölgenin kendine has ayırt edici özellikleri vardır. Bunlar, ulusal yapıya göre firmalar arasında kümelenmenin tanımları değişkenlik göstermektedir. Kümelenmenin nelerden oluştuğunu değil, kümelenme teşkil edecek alt aksiyonların nasıl alınacağına önem verilecektir. Tablo 1: Kümelenmenin ortaya çıkışı yer kümelenme yıl ortaya çıkış çekim büyüme Aalborg, Danimarka mobil telekeom 1948 SP radyo deniz sanayi yan ürün, teknoloji, üniversite bağlantıları Dalton, GA halı 1918 tufter tesadüfen otomasyon Goffredo Kalesi, Đtalya çorap 1923 Noemi tesisi Pazar fabrika kapanması, işçilerin malzeme satınalması Đbi, Đspanya oyuncak 1915 Paya Hermanos S.C.V.L. hedef ürünlerin bölünerek yeni ürün oluşturması Los Angeles "oyuncak kasabası" 1968 göçmen toptancılar dağıtım merkezi, az maliyet göç olmasına sebek girişimcilik hareketleri Kuzey merkez Massachusetts plastik 1760larda Noyes, tarak üretimi tesadüfen girişimci katılımları San Diego biyoteknoloji 1950 Yayın enstitüleri harp gemisi yeni üretilmiş yan ürünler Saussoulo, Đtalya seramik kiremitler 1600lerde Rubbiani toprak yenilikler, rekabet Đskoçya elektronik 1940larda Đngiliz askeri elektronikleri saldırıdan uzak kalma iç yatırım Lahti, Finlandiya mobilya 1918 Asko Mobilya kereste, beceri, eğitim, taşımacılık özelleştirme Tupelo, MI mobilya 1948 Futorian fabrikası işgücü, kereste işçi girişimleri Springfield, MA metaller 1816 Springfield tüfekhane su gücü, lojistik kolaylıkları yeni üretim metotları Kümelenme firmalar arasındaki sistematik ilişkilere dayalıdır. Bu ilişkiler tamamlayıcı ürünler, üretim süreçleri, temel teknolojiler, doğal kaynak şartları, beceri ve gelişimler ve dağıtım kanalları aracılığıyla olabilir. Kümelenme döngülerinin aşamaları: Embriyonik aşama: Yenilikler, buluşlar ve içi yatırımlar sayesinde Büyüme aşaması: Pazarın yeterince gelişip diğer girişimcileri teşvik etmeye başladığı aşamadır Olgunluk aşaması: Süreçlerin ve hizmetlerin rutin bir şekilde işlemekte olduğu ve diğer rekabetçilerin yanında maliyet avantajı kazanıldığı aşamadır Parçalanma aşaması: Ürünün daha düşük maliyetli bir ürünle yedeğinin kullanılması aşamasıdır Kümelenmeler, kümelenmeye dahil olan işletmelere, kendi esnekliklerinden feragat etmeden, büyük ölçekli ya da diğer işletmelerle ile resmi bağlantılara sahip işletmeler gibiymiş gibi fayda elde etmelerini sağlar. Bir kümelenmenin üyesi olmak, girdilere sahip olmada; bilgiye, teknolojiye ve gerekli kurumlara erişmede; ilişkili şirketleri koordine etmede ve gelişimi ölçmede ve teşvik etmede daha verimli çalışmalarını sağlamaktadır. Bu işletmelerin işe alımlardaki arama ve işlem maliyetlerini düşürecek ve zamanı kısaltacaktır. Kümelenme çeşitli fırsatlar sunar ve çalışanların farklı yerlerde istihdam riskini düşürür, hatta diğer bölgelerdeki yetenekli çalışanları kendine çeker. Đyi gelişmiş bir kümelenme ayrıca diğer önemli girdilerin sağlanmasında da etkin bir yol sağlar. Böyle bir kümelenme derin ve özelleşmiş bir tedarikçi tabanına sahiptir. Uzaktaki bir tedarikçiden Taslak /rev

5 kaynak sağlamak yerine yerel tedarikçileri kullanmak işlem maliyetlerini düşürecektir. Bu yapı, envanter ihtiyacını minimize edecek, ithalat ve gecikme maliyetlerini ortadan kaldıracaktır. Yakınlık iletişimi geliştirecektir, doğal olarak bu durum, tedarikçiler için satış sonrası hizmetlerini sağlamalarını kolaylaştıracaktır. Diğer yandan pazar, teknik ve rekabet bilgilerinin tamamı kümelenme içinde birikir, üyeler bu bilgileri kullanmak isterler. Ayrıca, kişisel ilişkiler ve topluluk bağları güveni tesis eder ve bilgi akışını hızlandırır. Bu koşullar bilgiyi daha akıcı bir hale getirir. Kümelenme üyeleri arasındaki bağlar, parçaların toplamından daha büyüktür. Örneğin tipik bir turizm kümelenmesinde, ziyaretçilerin görüşleri sadece çevresel güzelliklerden etkilenmez, ayrıca oteller, restaurantlar, alışveriş merkezleri ve ulaşım kaynakları gibi tamamlayıcı işlerin kalitesi ve verimliliklerinden de etkilenir. Kümelenme üyeleri karşılıklı olarak bağımlıdırlar ve birisini göstereceği iyi performans diğerlerini de iyi yönde etkileyecektir. Yine, altyapı ya da eğitim programları gibi hükümet ya da diğer kamu kuruluşları tarafından yapılan yatırımlar, işletmelerin performanslarını geliştirebilir. Đşe alınan çalışanların yerel programlarda eğitilmeleri, eğitim maliyetlerini düşürecektir. Sadece hükümetin değil, özel sektör içindeki işletmelerin eğitim programları, altyapı, kalite merkezleri, test laboratuvarları gibi yapmış oldukları yatırımlarda kümelenme içindeki diğer şirketlerin performanslarını artıracaktır. Öte yandan, yerel rekabet oldukça motive edicidir. Benzer şirketlere olan yakınlığın oluşturduğu baskı, rekabetçi olmayan ya da doğrudan rekabet etmeyen şirketler arasında olmaya nazaran rekabetçi bir baskı oluşturur. Gurur ve toplum içinde iyi gözle bakılmak arzusu kümelenme içindeki şirketlere diğerlerini yarışta geride bırakma isteği kazandırır. Kümelenmeler ayrıca, işletme performanslarının değerlendirilmesini kolaylaştırır. Yerel rakipler, benzer işgücü maliyetleri ve yerel pazarlara erişim imkânı gibi genel koşullara sahiptirler ve kümelenme içindeki işletmeler benzer faaliyetler gerçekleştirmektedirler. Kümelenme içindeki işletmeler tipik olarak kendi tedarikçilerinin maliyetleri konusunda ayrıntılı bilgilere de sahiptirler. Yöneticiler diğer yerel işletmeler ile maliyetlerini ve çalışanlarının performanslarını karşılaştırabilir. Ek olarak finansal kurumlar performansı takip etmede kullanılacak kümelenme ile ilgili bilgileri toplayabilirler. Üretkenliğin geliştirilmesine ek olarak, kümelenmeler işletmelerin yenilikçilik becerilerinde de önemli bir rol oynar. Örneğin, Silikon Vadisinde ve Austin de bulunan bilgisayar şirketleri müşteri ihtiyaçlarını ve isteklerini diğer bölgelerde bulunan şirketlerle karşılaştırılamayacak derecede hızlı bir şekilde karşılarlar. Kümelenme, içindeki diğer şirketler ve kurumlarla olan ilişkiler ayrıca şirketlere, teknoloji geliştirmek, parça ve makine erişimi, hizmet ve pazar kavramları gibi konuları erken öğrenmelerine yardımcı olur. Bu tarz bir öğrenme ziyaretler ve çoğunlukla yüz yüze temas yolu ile gerçekleştirilir. Kümelenmeler, yenilikleri görünür yapan fırsatlardan daha fazlasını sunarlar. Hızla hareket etmeyi sağlayan esnekliği ve kapasiteyi de sağlarlar. Kümelenme içindeki bir şirket genellikle yenilikçi çalışmalarında kullanacağı bir kaynağı hızlı bir şekilde elde edebilir. Yerel tedarikçiler ve ortaklar yenilik sürecine dahil olabilirler, bu müşterilerin gereksinimlerini daha iyi karşılanmasını sağlayacaktır. Aksine kümelenme dışındaki bir şirket uzaktaki tedarikçiler ve diğer organizasyonlar ile koordine edeceği faaliyetlerde önemli zorluklar ile karışılacaktır. Başka bir açıdan değerlendirildiğinde, yeni işletmelerin birbirinden uzak ve yeni yerleşim yerleri yerine, mevcut kümelenmeler içinde kurulmaları beklenmelidir. Yeni ve özelleşmiş tedarikçilerin sayısı, kümelenmeler içinde hızla artacaktır. Yoğunlaşmış bir Taslak /rev

6 müşteri tabanı riskleri minimize edecektir ve pazar fırsatlarını görmek daha da kolaylaştıracaktır. Ayrıca, kümelenmelerin ilgili endüstrileri kapsıyor olmaları, tedarikçilere genişleyen fırsatlar yaratmaktadır. Kümelenmeler, birçok nedenden dolayı yeni iş biçimine kaynak olmaktadır. Kümelenme içinde bulunan girişimciler, ürün veya hizmetlerdeki boşlukları kolayca saptayabilirler. Bunun ötesinde sektöre giriş problemleri diğer yerlere göre daha düşüktür. Gerekli varlıklar, beceriler, girdiler ve personel, yeni işletmeye montaj edilmeye hazır bir halde kümelenme yerleşiminde bekler. Kümelenmeye alışkın olan finansal kurumlar ve yatırımcılar daha az risk alırlar. Ayrıca, kümelenmenin kendisi genellikle önemli bir iç Pazar oluşturur, girişimciler zaten kurulu olan ilişkilerden kolayca faydalanabilir. Tüm bu faktörler şirketlerin başarısız olmalarına neden olan riskleri azaltacaktır. Kümelenme içindeki yeni iş biçimi pozitif bir geri besleme döngüsünün de parçasıdır. Sonuç olarak kümelenme, tüm üyelerine fayda sağlayan kaynak havuzlarının büyümesini sağlar. Yukarıda belirtilen hususlar daha çok bölgesel gelişmişlik seviyesinin azalmış olduğu ülkeler için söz konusudur. Dolayısıyla, bölgesel gelişmişlik probleminin yüksek olduğu ülkelerde, daha az avantajlı bölgelerde kümelenme sürecine doğrudan geçmek yerine daha farklı yöntemler uygulanabilir. Avantajı az olan bölgelerde kümelenme sürecinin yol haritasının iyi hazırlanması ve uygulamanın buna göre yapılmasının önemi daha fazladır. Özellikle sanayisi emek yoğun sektörlerde yoğunlaşmış ülkeler, kesinlikle üretim sayılarını arttırma, mevcut işgücünü koruma ve kümelenme faaliyetlerini uygulama yollarına gitmelilerdir. Diğer bir ifadeyle süreç, mevcutta bulunan sanayi kümelerinin ıslahı, rekabet altyapısının sağlamlaştırılmasına, pazar eksikliklerinin giderilmesine ve avantaj sağlayıcı diğer faaliyetlerin yapılmasıyla başarılı olacaktır. Bu sürecin başlayabilmesi için aşağıdaki hususların gerçekleşmesi gerekir (Rosenferd 2002): A. Bölgesel ekonomileri anlamak için alınan aksiyonlar Kümelenmeleri belirlemek Model ve yol gösterici sistematik ilişkilerin gerçekleştirilmesi Rakiplerle kıyaslama yapmak B. Başlamak için aksiyon alınması Gereksizlerin belirlenip, verimli kümelenmeler oluşturulması Đletişim kanalları oluşturmak Firmalar arası işbirliği yapmak C. Hizmetlerin organize edilip sunulması için aksiyon alınması Kümelenmeyle bilginin örgütlenip yayılması Çapraz kümelenme takımları oluşturulması Kümelenmede hükümet dallarının oluşturulması Dış bağlantıların kolaylaştırılması D. Uzman işgücü yetiştirmek için aksiyon alınması Đşe kalifiye elemanların alınması Öğrenmek için kümelenme mantığının kullanılması Kümelenme beceri merkezlerinin kurulması Bölgesel beceri ittifaklarının desteklenmesi Bölgeler arası ittifakların oluşturulması E. Yenilik ve girişimcilik için teşvik edilmesi Yeniliklere ve ticarete yatırım yapılması Kümelenme için başlangıç makineleri kullanılmasına destek verilmesi Taslak /rev

7 Yenilikçi şebekeler kullanılması Teknolojiyi baz alarak kümelenme oluşturulması F. Bölgesel pazarlama ve markalaşma aksiyonları Đç yatırımın hedef alınması Teşvik kümeleri oluşturulması Đhracat şebekeleri oluşturulması Bölgeleri markalaştırmak için fırsatlar oluşturulması G. Kaynaklar ve yatırımların tahsis edilmesi aksiyonları Teşvik verilmesi veya projeler için yatırım yapılması Ar-Ge kümelenmesi için yatırım yapılması Temel kritik durumlar için bütçe ayrılması Bu özelliklerin sağlanabilmesi için bir kümenin içermesi gereken temel özellikler aşağıdaki gibidir. Kümelenme Merkezleri Özellikleri Kümelenmeye yoğunlaşılması Sanayi konusunda bilgi kazanmaya çalışılması Sanayi dernekleriyle bağlantı kurulması Ticarete odaklanılması Bilgi deposu haline gelinmesi Bütçeyi personel ve programların tümü olarak değil geniş bir çerçeve olarak görmek Bilginin çevre bölgelerle paylaşılması Sosyal sorumluluğun yerine getirilmesi Bu temel özellikleri kümelenme merkezlerinin temel özelliği kapsamında birçok ülkede benimsendiğini görmek mümkün, ancak bunun yanında bazı farklı tanımlamalarda mümkün. Mesela, AB de belirli sektörlerde iyileştirilmeye gidileceğine dair iyimser tahminler ve rakamlar yeterli olmamakta, bunun çevreyi nasıl etkileyeceği, ticaret üzerindeki etkileri ve düzenlemelerle etkileşimi de işin içine katılarak konu bir bütün olarak ele alınmaktadır. Aşağıdaki matriste de açıkça görüleceği gibi, sektörlerin ticari ve diğer etkileri kümelenme merkezi oluşturmada esas alınmaktadır. Taslak /rev

8 Sonuç olarak tüm sektörleri içerecek bu tarzda bir tablonun hazırlanması ve özellikle yatay politika alanlarının hazırlanması, kümelenme sürecinin başarılması için zorunludur. 4. Türkiye de Sanayi Stratejisi ve Kümelenme Sanayi stratejisinin temel amacı, ülke içindeki üretim imkânlarının ve uluslararası rekabet gücünün geliştirilerek toplumsal refah artısına katkıda bulunmasını sağlamaktır. Her ne kadar Amerika ve Batı Avrupa ülkelerinde temel ilke devletin piyasalara müdahalesinin en az düzeyde olması ise de Japonya ve Kore basta olmak üzere Doğu Asya ülkelerinin devlet müdahalesi sayesinde yüksek büyüme oranlarına ulaşması sonucunda devletin müdahalesi ABD ve Avrupa ülkelerinin de gündemine girmiştir. Diğer yandan, ulusal şampiyonlar yaratmak, yüksek gümrük duvarları vasıtasıyla yerli endüstrileri korumak, ihracat kaydıyla bazı şirketleri veya sektörleri desteklemek gibi Sanayi politikaları GATT Sübvansiyonlar ve Telafi Edici Tedbirler Anlaşması çerçevesinde yaptırıma tabi tutulmaktadır. Bu nedenle, özellikle son on beş yılda ülkeler -en azından resmi olarak - doğrudan sektörlere ya da firmalara yardım yapmak oldukça güçleşmiştir. Buna alternatif olarak ülkeler kamu kaynaklarını daha çok altyapı hizmetlerinin geliştirilmesi, piyasalardaki rekabetin arttırılması, daha iyi düzenlemeler yapılması, nitelikli işgücünün Yetiştirilmesi, bilim ve teknoloji altyapısının geliştirilmesi gibi alanlara yönlendirerek üretim ortamının ve onu destekleyen yatırım ve hizmet süreçlerinin bir bütün olarak iyileştirilerek rekabet gücünün arttırılmasını hedeflemektedir. Klasik yaklaşım ile modern yaklaşım arasındaki bir başka farklılık da sudur: Klasik yaklaşım daha çok tepeden inmeci (top-to-bottom) ve merkezi iken, modern yaklaşım daha çok sektörel ve yerel bazdan genele doğru (from the bottom) bütünleşik (integrated) bir seyir izlemektedir. Đki yaklaşım arasındaki diğer farklar ise şunlardır: Modern sanayi stratejisi, ithal malların ikamesine odaklanmaktan ziyade yerliyabacı üretimin entegrasyonuna (dolayısıyla yabancı sermaye girişine) ve yerli üreticileri ne Taslak /rev

9 pahasına olursa olsun korumaktan ziyade, onların kendi kabuklarından çıkarak küresel piyasalarda daha etkin olmaları için uygun zeminlerin yaratılmasına ağırlık vermektedir 4. Ülkeler arasında gümrük sınırlarının kalmadığı küresel bir yapıda, Türkiye nin rekabet gücüne sahip yüksek katma değerli ürünleri üretip pazara sunabilmesinin yolu, şüphesiz araştırma ve geliştirmeden; kamu, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, araştırma merkezleri ve sanayi işbirliğinden geçmektedir sayılı teşvik yasasının bu yılın sonunda süresinin doluyor olması, yeni bir teşvik sisteminin hazırlanmasını zorunlu kılmıştı. Hazırlanan yeni teşvik sisteminin açıklanan ana hatlarına göre hedefleri şunlardır 5 : 4 Daha detaylı bilgi için bkz. Türk Sanayi Stratejisi Belgesi-AB Üyeliğine Doğru, Taslak Haziran 2008, Sanayi Stratejisi ve Politikaları, TEPAV Yayınları Yeni Yatırım Teşvik Sistemi ile yatırımların en kısa sürede hayata geçirilmesi hedeflenmektedir. Bu çerçevede, Yeni Yatırım Teşvik Sistemi tarihine kadar başlamış olan yatırımlara uygulanacaktır. Taslak /rev

10 Bölgesel gelişmişlik farklılıklarını azaltmak, Rekabet gücünü artıracak, teknoloji ve ar-ge içeriği yüksek büyük ölçekli yatırımlara destek olmak, Sektörel kümelenmeyi desteklemek, Desteklenecek yatırım konularında ekonomik ölçek kriterlerini öne çıkarmak. Sektörel kümelenmenin hedeflenmesi ve yeni teşvik sisteminin sektörel teşvikleri içermesi, halen yasal ve kurumsal altyapısı hazırlanmaya kümelenme stratejisi konusunda birtakım şeyler yapmayı arzu eden bir siyasal iktidarın var olduğunun bir göstergesidir. Nitekim uygulanacak olan teşvik sisteminin dört bölge kapsamında ele alınması ve bu bölgelerin gelişmişlik kriterlerinin 6 hem bölgesel hem de sektörel bazlı oluşturulması ülkemiz kümelenme stratejisi açısından önemlidir. Ancak hedefler arasında sektörel kümelenme bir hedef olarak gösterilmiş olsa bile kümelenme altyapısını oluşturacak bir yasal-kurumsal ve mali bir düzenleme içeren teşvik araçlarından bahsedilmemektedir 7. Yeni teşvik sisteminde belirtilen Teşvik Araçları şunlardır: Kurumlar/Gelir Vergisi Đndirimi SSK Primi Đşveren Hissesinin Hazine tarafından karşılanması Faiz Desteği Yatırım Yeri Tahsisi KDV Đstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti 5. Đzmir Đl Örneği Yeni açıklanan teşvik sisteminde TR31 bölge koduyla Đzmir, sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi 1,51986 ve endeks değişim miktarı ise 0,4958 ile ülke çapındaki 26 bölge içinde 3üncü sırada yer alarak, teşvik sisteminde dört farklı gelişmişlik seviyesine göre yapılan sınıflandırmada birinci bölgede yer almaktadır. Dolayısıyla yeni teşvik sisteminde belirlenen birçok avantajdan asgari ölçüde müstefit olacaktır. Ayrıca belirlenen teşvik sistemine göre birinci bölgede, ağırlıklı olarak motorlu kara taşıtları ve yan sanayi, elektronik, ilaç, 6 - Bölgesel ve sektörel bazda desteklenecek yatırım konuları 2002 / 4720 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen Đstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (ĐBBS)- Düzey 2 esas alınarak belirlenmiştir. - ĐBBS Düzey 2 seviyesindeki 26 alt bölge, Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi (SEGE) kullanılmak suretiyle gruplandırılarak teşvikler açısından 4 bölge oluşturulmuştur. 7 Yeni teşvik sistemi sadece Tekstil, konfeksiyon ve hazır giyim, deri ve deri mamulleri sektörlerinde faaliyette bulunan firmaların üçüncü ve dördüncü bölgelere taşınması halinde aşağıdaki destekleri sunmaktadır: 1. Asgari 50 kişilik istihdam sağlayan, tarihine kadar 1. ve 2. bölgelerden 3. ve 4. bölgelere taşınacak tesislere ; 3. 5 yıl süreyle kurumlar vergisi oranı % 20 yerine % 5 oranında uygulanacak, 4. 5 yıl süreyle mevcut istihdam da dahil olmak üzere bu tesislere taşındıkları bölgede (3. ve 4. bölgeler) uygulanan SSK işveren primi desteği sağlanacak, 5. Bu tesislerin 3. ve 4. bölgelere nakliye giderleri Hazine tarafından karşılanacaktır. Taslak /rev

11 makine imalat ve tıbbi, hassas ve optik alet yatırımları gibi yüksek teknoloji gerektiren yatırımların teşvik edileceği ifade edilmektedir. Dolayısıyla Đzmir ili için üzerinde tartışılacak, belirlenecek ve uygulamaya esas olacak kümelenme stratejisi ni bu bağlamda ele almak gerekir. Aksi halde mali avantajlardan yoksun bir kümelenme stratejisinin başarılı olması mümkün değildir. Đzmir de şuana kadar birçok farklı kurum-kuruluş tarafından uzay ve havacılık kümelenmesinden, organik tarım, turizme kadar birçok farklı alanlarda kümelenme önerileri ve çalışmaları yapılmıştır. Ancak yeni açıklanan teşvik sisteminde Đzmir ilinin bulunduğu birinci bölge için önerilen sektörel sınıflandırmaya dayalı bir küme çalışmasının yapılması, küme oluşumunun daha rasyonel esaslı olmasını sağlayacaktır. Çünkü üçüncü bölgede ve daha fazla avantaja sahip olan ve Đzmir e 40 km e mesafede bulunan Manisa ili birçok yeni yatırımcı için daha cazip olma özelliği taşımaktadır. Dolayısıyla Đzmir ili için yapılacak olan kümelenme çalışmasında TR 31, TR 32 ve TR 33 ün birlikte ele alınması gerekmektedir. Kümelenmeye konu olacak sektörleri de bu kapsamda değerlendirmek gerekir Đzmir Đlinde Mevcut Sanayi Örgütlenmesi (OSB-KSS-Teknopark-TGB-SB) 6. Sonuç Kümelenme modelinin başarılı olduğu ülke modellerinde en önemli unsur, politika yapıcılar ile potansiyel küme firmaları nın etkileşiminin en üst düzeyde olmasıdır. Yani küme stratejisinin birlikte oluşturulması, öncelikli sektörlerin rekabet gücüne göre belirlenmesi, uygulanacak teşvik sisteminin enstrümanlarının mütalaa edilmesi gibi birçok noktada kamuözel sektör işbirliğinin oluşturulmasıdır. Ayrıca kendiliğinden oluşmuş ve tamamen üretici ile tüketici tercihlerine göre şekillenmiş ve adına sadece modern anlamda küme denilmesi kalmış bölgelerin varlığı da korunmuştur. Bu açıdan bakıldığında ülkemizde, yukarıda da ifade edildiği gibi politika yapıcılar, ne yazık ki kümelenme stratejisine yönelik almış oldukları kararlarda reel ekonomik yapıya ve kaynak dağılımına dikkat etmemektedir. Bunun en güzel örneği de Đzmir ili örneğidir. Son dönemde tüm dünyayı etkisi altına alan finansal kriz süreci hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülke ekonomilerini olumsuz etkilemeye devam etmektedir. Finansal krizin olumsuz etkisini giderebilmek için birçok ülke ekonomik tedbirler uygulamaya başlamışlardır. Bu ekonomik tedbirlerin çoğu talep yönlü olmakla birlikte tüketim cephesini canlandırarak, üretim cephesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Taslak /rev

12 7. KAYNAKÇA Çağlar, Esen. (2008), Bölgesel Kalkınma ve Kümelenme, TEPAV Yayınları, Ankara. Dutta, S., ve Jain, A. (2004). The Networked Readiness Index : Overview and Analysis Framework, World Economic Forum. Elvan, Lütfü vd. (2005). Bölgesel Yıgınlaşmalar, DPT Yayınları, Ankara. Gazel, Ceyda (2006). Düzey II Bölgeleri Đmalat Sanayi ve Kümelenme, KOSGEB Bölgesel ve Yerel Kalkınma Merkezi, Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi, Ankara. Paua, F., (2004). Global Diffusion of ICT: A Progress Report, World Economic Forum. Porter, M.E. (1980). Competitive Strategy, Techniques for Analysing Industries and Competitors, The Free Press, New York. Porter, M.E. (1990). The Competitive Advantage of Nations. The MacMillan Press Ltd., London and Basingstoke. Porter, M.E. (1998). Clusters and the New Economics of Competition. Harvard Business Review. November-December Sallinen, S. (2002). Development of Industrial Software Supplier Firms in the ICT Cluster. Academic Dissertation to the Faculty of Economics and Industrial Management. Oulu University Press. Sven Ullring, M.I.T. Norveç Deniz Kümesi Taslak /rev

SANAYİ STRATEJİSİ GELİŞTİRME DÖNGÜSÜ

SANAYİ STRATEJİSİ GELİŞTİRME DÖNGÜSÜ 2008 SANAYİ STRATEJİSİ GELİŞTİRME DÖNGÜSÜ Barış Ekdi SANAYĐ STRATEJĐSĐNĐN GELĐŞTĐRĐLMESĐ Kime : Sanayi Startejisi Çalışma Grubu Kimden : Barış EKDĐ Tarih : 10.06.2008 1. AMAÇ VE KAPSAM AÇISINDAN SANAYĐ

Detaylı

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Ağ Oluşturma ve Bölgesel İşbirliği için KOBİ lerin Güçlendirilmesine Yönelik Teknik Yardım - TR 07R2.

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Ağ Oluşturma ve Bölgesel İşbirliği için KOBİ lerin Güçlendirilmesine Yönelik Teknik Yardım - TR 07R2. KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Ağ Oluşturma ve Bölgesel İşbirliği için KOBİ lerin Güçlendirilmesine Yönelik Teknik Yardım - TR 07R2.02-01 İşbu rapor, Kısa Dönemli Uzman, Ümit Evren ve Funda Karabak

Detaylı

KOBİLER ve ESNAF SANATKARLAR

KOBİLER ve ESNAF SANATKARLAR KOBİLER ve ESNAF SANATKARLAR Özel İhtisas Komisyonu Raporu Raportör: Yrd. Doç. Dr. Ali ARI Rapor içinde belirtilen görüşler komisyon katılımcılarının ve raportörün görüşlerini yansıtmaktadır. Bu görüşler

Detaylı

Muğla İli Turizm Sektörünün Kümelenme Analizi ve Makro Düzey Stratejik Planı

Muğla İli Turizm Sektörünün Kümelenme Analizi ve Makro Düzey Stratejik Planı Muğla İli Turizm Sektörünün Kümelenme Analizi ve Makro Düzey Stratejik Planı T.C. MUĞLA VALİLİĞİ AĞUSTOS - 2010 (Versiyon Beta) İçindekiler Proje Ekibi... 3 Görüşleriyle Yön Veren Kurumlar... 4 Önsöz...

Detaylı

BÖLGESEL/YEREL EKONOMİK KALKINMANIN POPÜLERLEŞEN YENİ AKTÖRÜ: KÜMELENME

BÖLGESEL/YEREL EKONOMİK KALKINMANIN POPÜLERLEŞEN YENİ AKTÖRÜ: KÜMELENME Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi Y.2011, C.3, S.2, s.94-116 Akdeniz University International Journal of Alanya Faculty of Busıness Y.2011, Vol.3, No.2, pp.94-116 ÖZET

Detaylı

TÜRKİYE DE KÜMELENME YAŞAM DÖNGÜSÜ: OSTİM MEDİKAL SANAYİ KÜMELENMESİ ÖRNEĞİ

TÜRKİYE DE KÜMELENME YAŞAM DÖNGÜSÜ: OSTİM MEDİKAL SANAYİ KÜMELENMESİ ÖRNEĞİ TÜRKİYE DE KÜMELENME YAŞAM DÖNGÜSÜ: OSTİM MEDİKAL SANAYİ KÜMELENMESİ ÖRNEĞİ Demet EROL 1 ÖZET Kübra YILDIRIM 2 Oluşan ekonomik krizler sebebiyle 1970 li yıllardan itibaren dünya çapında birçok alanda görülen

Detaylı

Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon

Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon Başkan dan Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon Ömer Cihad Vardan MÜSİAD Genel Başkanı Türkiye nin küresel düzeyde en önemli rakipleri arasında yer alan G. Kore, Malezya, Endonezya, Brezilya, G.

Detaylı

KONYA KARAMAN BÖLGESİ AR-GE VE İNOVASYON STRATEJİSİ

KONYA KARAMAN BÖLGESİ AR-GE VE İNOVASYON STRATEJİSİ 1 KONYA KARAMAN BÖLGESİ AR-GE VE İNOVASYON STRATEJİSİ 2013, MEVKA Tüm hakları saklıdır. Bu eserin tamamı ya da bir bölümü, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca kullanılmadan önce hak sahibinden

Detaylı

Kümelenme Modeli ve Türkiye deki Kümelenme Çalışmaları. Hazırlayan:Stajer Sercan Bozkurtoğlu

Kümelenme Modeli ve Türkiye deki Kümelenme Çalışmaları. Hazırlayan:Stajer Sercan Bozkurtoğlu Kümelenme Modeli ve Türkiye deki Kümelenme Çalışmaları Hazırlayan:Stajer Sercan Bozkurtoğlu 2013 İÇİNDEKİLER Kümelenmenin Tanımı...3 Kümelenmenin Nedenleri ve Ekonomiye Etkisi...4 Kümelenme Evreleri...6

Detaylı

VİZYON HEDEF. 2015 1 Milyar USD 2019 3 Milyar USD 2023 6 Milyar USD

VİZYON HEDEF. 2015 1 Milyar USD 2019 3 Milyar USD 2023 6 Milyar USD SAMSUN TİCARET ve SANAYİ ODASI SAMSUN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY VİZYON Karadeniz havzasına açılan bir kapı ve yolların kesiştiği bir sanayi ve ticaret şehri olarak; gerek Samsun dan gerekse Türkiye

Detaylı

Türkiye de Yazılım Sektörü

Türkiye de Yazılım Sektörü Türkiye de Katkı Sağlayanlar Mariye Umay Akkaya Zeynep Baktır Mustafa Canlı Anıl Çekiç Hüseyin Rahmi Çetin Murat Duran Erdem Erkul Aydın Kolat Gülara Tırpançeker Murad Tiryakioğlu Editör Murad TİRYAKİOĞLU

Detaylı

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7 UŞAK TİCARET ODASI REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET İHTİYAÇ ANALİZİ UŞAK 2012 1 ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4 A-) Genel Özeti... 4 B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU...

Detaylı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ MEVCUT DURUM ANALİZİ

BATI KARADENİZ BÖLGESİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ MEVCUT DURUM ANALİZİ BATI KARADENİZ BÖLGESİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ MEVCUT DURUM ANALİZİ CUMHURİYETİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ TÜRKİYE BATI KARADENİZ BÖLGESİ (ZONGULDAK-KARABÜK-BARTIN) ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ MEVCUT DURUM ANALİZİ

Detaylı

YASED Uluslararası Yatırımcılar Derneği ODTÜ- TEKPOL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi TÜRKİYE EKONOMİSİNDE YABANCI SERMAYELİ FİRMALARIN AR-GE ETKİNLİKLERİNİN ANALİZİ MEVCUT DURUM, SORUNLAR

Detaylı

Büyük Düşünen KOBİ ler

Büyük Düşünen KOBİ ler YIL: 25 SAYI: 298 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN ün Değerlendirmesi KOBİ lerin Risk ve Fırsatları Büyük Düşünen KOBİ'lerde Toplam Kalite Yönetimi (TKY) Uygulaması Uluslararasılaşma ve KOBİ

Detaylı

ISBN 978-975 19 4102-2 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4102-2 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4102-2 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

Kamu Kurumlarında. inovasyon

Kamu Kurumlarında. inovasyon Kamu Kurumlarında inovasyon Kamu Kurumlarında İnovasyonun Gelişmesinde Etkili Olan Faktörlerin Analizi ve İnovatif Örgütsel Modellerin Geliştirilmesi 1 Kamu Kurumlarında İnovasyon 2 Bu çalışma İstanbul

Detaylı

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE VE YENİLİK 1 İ Ç İ N D E K İ L E R İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ SUNUŞ GİRİŞ GENEL BAKIŞ TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ

Detaylı

TÜRKİYE GİRİŞİMCİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2014-2016

TÜRKİYE GİRİŞİMCİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2014-2016 TÜRKİYE GİRİŞİMCİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2014-2016 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 1 1.1 Yönetici Özeti... 1 1.2 Amaç ve Kapsam:... 4 1.3 Yöntem ve Süreç... 4 2 DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE MEVCUT DURUM... 5 2.1

Detaylı

KASTAMONU AHŞAP ÜRÜNLERİ İMALATI SEKTÖRÜ REKABETÇİLİK ANALİZİ VE KÜMELENME YOL HARİTASI T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI

KASTAMONU AHŞAP ÜRÜNLERİ İMALATI SEKTÖRÜ REKABETÇİLİK ANALİZİ VE KÜMELENME YOL HARİTASI T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI KASTAMONU AHŞAP ÜRÜNLERİ İMALATI SEKTÖRÜ REKABETÇİLİK ANALİZİ VE KÜMELENME YOL HARİTASI T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI innocentric Bu belge, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından bastırılmıştır.

Detaylı

KÜRESEL REKABET ORTAMINDA ĐŞLETMELERDE TEKNOLOJĐ GELĐŞTĐRME BĐRĐMLERĐNĐN KURULMASI VE TEKNOLOJĐ YÖNETĐMĐ

KÜRESEL REKABET ORTAMINDA ĐŞLETMELERDE TEKNOLOJĐ GELĐŞTĐRME BĐRĐMLERĐNĐN KURULMASI VE TEKNOLOJĐ YÖNETĐMĐ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ KÜRESEL REKABET ORTAMINDA ĐŞLETMELERDE TEKNOLOJĐ GELĐŞTĐRME BĐRĐMLERĐNĐN KURULMASI VE TEKNOLOJĐ YÖNETĐMĐ Hazırlayan Murat KURTULAN Đşletme

Detaylı

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik teşvik kredi girişim sermayesi girişimcilik yeni girişimci sermaye yenilikçilik girişimcilik ve Yenilik Programı işgem risk iş melekleri işkur tübitak araştırma-geliştirme rekabet edebilirlik ORTA KARADENİZ

Detaylı

SEKTÖR RAPORU 2015 STM

SEKTÖR RAPORU 2015 STM KÜMELENME ANALİZİ SEKTÖR RAPORU 2015 STM İÇİNDEKİLER 1 Giriş...3 2 Kümelenmenin Önşartları...3 3 Küme Analizi (Porter Elmas Modeli)...4 3.1 Faktör (Girdi) Koşulları...4 3.2 Firma Yapısı, Stratejisi ve

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİNİN YENİLENMESİNE İLİŞKİN HİZMET ALIMI

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİNİN YENİLENMESİNE İLİŞKİN HİZMET ALIMI KALKINMA BAKANLIĞI BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİNİN YENİLENMESİNE İLİŞKİN HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAME 20 Eylül 2012 İhale Kayıt Numarası 2012/135022 1 İçindekiler 1. GİRİŞ...3 1.1. Genel Bilgiler...3 1.2.

Detaylı

Temmuz, 2003 TÜBİTAK, ANKARA

Temmuz, 2003 TÜBİTAK, ANKARA VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜ PROJESİ KİMYA PANELİ RAPORU Temmuz, 2003 TÜBİTAK, ANKARA Whenever new fields of technology are developed, they will involve atoms and molecules. Those will have to be manipulated

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ ÇALIŞMALARI VE AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMALARI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ ÇALIŞMALARI VE AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMALARI T.C. MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ ÇALIŞMALARI VE AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMALARI Avrupa Birliği Uzmanlık Tezi EKİN GÜNDAY ECER AB UZMAN

Detaylı

KOBİ ler ve Girişimcilik

KOBİ ler ve Girişimcilik KASIM 2012 YIL: 24 SAYI: 287 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN ün Değerlendirmesi KOSGEB Başkanı Mustafa KAPLAN ile Röportaj Türkiye de İnovatif Girişimcilik Dördüncü Avrupa KOBİ Haftası Önce

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ NİSAN 2006 Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü medeni buluşlardan azami derecede yararlanmak zorunludur. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 İÇİNDEKİLER : GİRİŞ... 3 1. Türkiye

Detaylı

İzmir Kümelenme Stratejisi

İzmir Kümelenme Stratejisi 2 İzmir Kümelenme Stratejisi 2013-2018 Bu Strateji Belgesi, İzmir Kümelenme Stratejisinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında, Zobu Danışmanlık uzmanları M. Hakan ZOBU ve Fevzi DOĞU tarafından hazırlanan

Detaylı

OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 1 2 OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI ÖNSÖZ Turizm sektörü son yıllarda gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler için giderek daha büyük bir önem kazanmaktadır.

Detaylı