AB BÖLGESEL POLİTİKASI ADALAR ve GÖKÇEADA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AB BÖLGESEL POLİTİKASI ADALAR ve GÖKÇEADA"

Transkript

1 Çiğdem ŞAHİN AB BÖLGESEL POLİTİKASI ADALAR ve GÖKÇEADA İstanbul Beta

2 Yayın No : 3238 İşletme-Ekonomi Dizisi : Baskı - Haziran İSTANBUL ISBN Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Yay m Da t m A.fi. ye ait tir. Her hak k sak l d r. Hiç bir bö lü mü ve pa rag ra f k s men ve ya ta ma men ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya baflka herhangi bir flekilde ço alt lamaz, da t lamaz. Normal ölçüyü aflan iktibaslar yap lamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi : Beta Bas m A.fi. Bask -Cilt : Net K rtasiye Tan. ve Matbaa San. Tic. Ltd. fiti. Taksim Cad. Yo urtçu Faik Sok. No: 3 Taksim Beyo lu/ ST. Tel: (0-212) (Sertifika No ) Kapak Tasar m : Yasin Kabalcı Beta BASIM YAYIM DA ITIM A.Ş. (Sertifika No ) Narl bahçe Sokak No. 11 Ca alo lu - STANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 Gökçeada ya ve Gökçeada MYO Öğrencilerine

4 1978 Artvin doğumlu olan Dr. Çiğdem Şahin, Lisans ve Yüksek Lisans eğitimini Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü nde almıştır. Doktora eğitimini ise, İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ABD de tamamlamıştır yılları arasında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Gökçeada Meslek Yüksekokulu nda öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. Halen Niğde Üniversitesi, İİBF, Siyaset Bilimi ve Uluslararası Bölümü nde Yardımcı Doçent olarak görev yapmaktadır. Alanında yayınlanmış makale, ulusal ve uluslararası bildiri ve çeviri çalışmaları bulunmaktadır.

5 SUNUŞ Avrupa Birliği Bölgesel Politikası ve Ada Bölgeleri hakkında yayın hayatına kazandırılan bu kitap, Avrupa Birliği ile ilişkilerimizin donma noktasına geldiği, Türkiye nin bölgeleriyle ilişkilerinin gerildiği ve ekonomisinin gerileme evresine girdiği bu günlerde çok anlamlı ve gereklidir. Avrupa Birliği Bölgesel Politikası, Birliğinin geri kalmış ya da gelişme bakımından ortalamayı yakalayamayan ve bu nedenle de Avrupa Birliği ile bir arada bulunmaktan umduğu faydayı sağlayamayan devletler bakımından geliştirilmiş, Avrupa coğrafyasının her noktasında aynı kalkınma göstergelerini görmek, bu yaklaşımıyla da Avrupa entegrasyonuna zarar verecek tüm saikleri ortadan kaldırmak, sosyal olanla ekonomik olanı bir arada geliştirmek isteyen ulusüstü örgütün benimsediği bir politika alanıdır. Avrupa Birliği Bölgesel politikası, okuduğunuz kitapta da ayrıntılı ve özgün bir şekilde kaleme alındığını göreceğiniz belli kavramsal kalkış noktalarına sahiptir. Bunlardan en önemlisi ülkemizi de yakından ilgilendiren ve ilk kalkınma planlarımızı kaleme alırken dikkate aldığımız bölgeler arası gelişmişlik farklarını asgariye indirmek ve bölgelerin dengeli kalkınmasını temin etmektir. Bu amaçla 70 li yıllardan itibaren Avrupa Birliği nin 28 üye devletinin toprakları gelişmişlik ölçütlerine göre bölgelere ayrılmış ve her bölge kendi içerisinde değerlendirilmiştir. Gelişmekte geri kalmış ülkeler Birlik ve üye devletlerin kaynaklarından finansal olarak desteklenecek ve Avrupa Birliği ortalamasını yakalayacaklardır. Bu amaçla Hedef Bölgeler belirlenmiş; Birlik ve üye devletlerin bütçelerinden bölgesel fonlar adı altında finansal kaynaklar ayrılmıştır. Milenyum aşamasında -yani 21. Yüzyıla girerken- Avrupa Birliği Bölgesel Politikası da önemli değişikliklere uğramış, bölgelere verilen önem bir kez daha dile getirilmiş; Avrupa Birliği Bölgeleri küreselleşmeyle beraber uluslararası ekonominin belkemiğini oluşturan yeni aktörler olarak siyaset ve ekonomi sahnesindeki yerlerini almışlardır. Bundan böyle bölgelerden beklentiler değişecek Birlik çapında yeni istihdam alanları yaratmak ve kalkınmanın motorunu oluşturmak rolü kendilerine verilecektir. Bu noktada en ücra köşelerde kalmış adalar ve ada bölgeleri ile şehirler de devreye sokulacaktır. Birlik, küreselleşme çağında bölgeleri ile birlikte yenilikçi, rekabetçi, yeni iş alanları yaratıcı ve kalkınmacı retoriği bölge politikasının merkezine oturtacaktır.

6 VI Bu gün bölgesel politika Avrupa Birliği nin en önemli politika alanlarından biridir ve Dr. Çiğdem Şahin kitabında bu politika alanının yukarıda değindiğimiz yanlarına ayrıntısı ile yer verdikten ve kritiğini yaptıktan sonra ada ve ada bölgelerine odaklanmıştır. Çalışmasında oldukça özenli ve ayrıntılı şekilde hem AB Bölgesel Politikasını hem de ada ve ada bölgelerini incelemiş, süreci değerlendirmiş; bu amaçla Avrupa Birliği çapında kurulan ağlara ve araştırma alanlarına dahil olmuş, benzer araştırmaları, Gökçeada özelinde, ülkemiz için de yapabileceğimiz bir çerçeveye oturtmuştur. Bu başarısı kendisine doktora unvanı getirmiş ve kendisinden sonra benzer çalışmalar yapacaklara yol gösterici olmuştur. Bu yanıyla çalışması takdire şayandır. Kitabı okuyacaklar için dikkat edilmesi gereken nokta AB Bölgesel Politikasının gelişim evreleri ve bu aşamada bölgesel politikaların dağıttığı finansal kaynaklardan yararlanmak isteyenler için artık sadece -ada devleti, ada bölgesi, ada şehri gibi- geri kalmışlık ölçütünün desteklenmek için yetmeyeceğini anlamaları olacaktır. Finansal destek, geliştireceğiniz çalışmanın rekabetçi, yenilikçi, istihdam yaratıcı ve büyümeye katkı sağlayıcı olması halinde verilecektir. Bunun da Avrupa Birliği nin sosyal yanıyla ne kadar uyum içinde olacağını takdir etmek okuyucuya bırakılmıştır. Doç.Dr. Sevim BUDAK İstanbul Üniversitesi

7 ÖNSÖZ Avrupa Birliği nin uzun yıllardır karşı karşıya olduğu en önemli sorunlardan biri olan bölgelerarası gelişmişlik farklılıkları ve geri kalmış bölgelerin yoğunluğu konusu, Bölgesel Politika ve son dönemde Uyum Politikası nın ana ekseninde yer almaktadır. Lizbon Stratejisi/Yenilenmiş Lizbon Stratejisi ve ardından son dönemde Avrupa 2020 Stratejisi nin de önemli uygulama alanlarını oluşturan bu politikalar, AB bütçesinin de ciddi bir oranına mal olmaktadır. Dolayısıyla Yapısal ve diğer Fonların tahsisi, bu tahsisin temelini oluşturan tüm yasal, idari ve teknik düzenlemeler birlikte okunduğunda, aslında Avrupa Birliği nde bu politikaların ne kadar önemli olduğu görülmektedir. Avrupa Birliği nde geri kalmış bölgelerin büyük bölümünde adalar yer almaktadır ve ada bölgelerinin sesi, AB mali desteği konusunda 1980 lerin başından itibaren her geçen gün yükselmektedir. Coğrafi olarak dört yanı sularla çevrili kara parçası olarak tanımı yapılan ada kavramı, bu basitlikten kaynaklı aslında oldukça karmaşık bir teknik kavram olarak günümüzde karşımıza çıkmaktadır. Adalar hakkında yapılan çalışmalar incelendiğinde, dünyada toplam kaç tane ada olduğu konusunda bir kesinlik olamadığı görülmektedir. Bunun en önemli sebeplerinden biri, ilginçtir ki, her dilin kendi ada kavramını yapılandırması ve bu yüzden neyin/nelerin ada olarak sayılması konusunda kesin uzlaşıya varılmamış olmasıdır. Buradan hareketle Türk dilinin ada sözcüğüyle çok sıkı bir ilişkisinin olmaması, çeviri terminolojinin dışında çok sık başvurulmayan bir sözcük/yapı olması anlaşılabilir bir durum haline gelmektedir. Ülkemizde adalar konusunda çok fazla sosyal bilim merakımız da yoktur. Ancak Avrupa Birliği, bu konuda bir yapılandırma süreci işletmektedir; coğrafi ada tanımının dışında bir teknik ada kavramsallaştırması yaptığı görülmektedir. Bu girişimin görüldüğü Bölgesel Politika kapsamında, Avrupa Birliği üye devletleri adalarının, teknik tanımsal sınırlarla yeniden ele alındığı görülmektedir. Tarihi, sosyal ve hukuksal konularda (Bozcaada ile birlikte) özellikli bir konuma sahip olan, Türkiye nin en büyük adası Gökçeada, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi nin de adaya ilişkin girişimlerinin olması vesilesiyle, bu çalışmanın son kısmında alan araştırması olarak seçilmiştir. Bu örgütlerin daha çok siyasi açıdan yaklaştıkları, göç ekseninde adada yaşayan Rumların adadan ayrılmaları

8 VIII ve hatta günümüzde geri dönüşleri konusuna odaklandıkları Gökçeada, bir ada olarak çok boyutlu ve kapsamlı bir yaklaşımla da ele alınmalıdır. Bölgesel Politika dahilinde daha teknik olarak yaklaşıldığında, genelde geri kalmış bölgelerin büyük çoğunluğunu ada ve ada bölgelerinin oluşturduğu bilgisiyle, Gökçeada nın bu bağlamdaki sorunlarının neler olduğunun ortaya konması, tüm ada halkı ve daha geniş mercekte Türkiye için daha kapsamlı sonuçlar ortaya koyacaktır. Gökçeada gerçekten bir doğa harikasıdır. Tüm bunların yanında, Türkiye Cumhuriyeti nin bu en büyük adasını, turizmin çizdiği yaz salt sezonluk doğa ve kültür harikası imajının ötesindeki gerçeklerle de incelemeye çalışmayı, aslında zor olan bu adada/yapıda sürekli yaşama iradesini gösteren herkese karşı bir borç olarak gördüğümüzü de belirtmeliyiz. Gökçeada, adalar literatürünün çizdiği genel hattın da gösterdiği üzere, salt anakara yaklaşımlarıyla ele alınmaması gereken, ada yapısının içinde yaşanarak gözlenmesi gereken bir analiz konusudur. Mevcut ada içi ilişkilerin kendi yapısını oluşturabilmesi, bir dereceden sonra anakaradan izole durumunun kendi çözümlerini üretebilecek şekilde potansiyellerini harekete geçirebilmesi adına gerekli olanakların neler olabileceğinin belirlenebilmesi için, öncelikle adanın içinden konuya yaklaşılması ve analizin buradan başlaması gereklidir. Ayrıca, genellikle devlet desteğinin tüm adaların ihtiyaç duyduğu bir mekanizma olduğu bilinciyle, bu desteklerin bahsedilen analitik yaklaşımla ele alınarak verilmesi, hem ada için daha uygun, etkin ve verimli mekanizmaların oluşturulabilmesi hem de adanın asli altyapı ihtiyaçlarının önceliklendirilmesi için, daha uygun olacaktır. Geriye dönük analizler, bugünün yapısının temellerini ortaya koyarken, kalkınma amaçlı çalışmaların gelecek odaklı olması gerektiği hatırda tutulmalıdır. Sadece yazarı olarak değil, Gökçeada yaşamını yaklaşık sekiz yıl deneyimlemiş bir gönülden adalı olarak, Türkiye nin çok az sayıdaki yerleşimli adalarından en büyüğüne, Gökçeada ya, kendi çapında bir katkı sağlamak üzere, bu çalışmanın hazırladığını belirtmeliyim. Bu yıllar içinde araştırma aşamalarında başta Gökçeada Kaymakamlığı olmak üzere, Gökçeada Belediyesi ne ve çok sayıdaki kurum ve kuruluşa; ada içindeki yaşam boyunca gerek araştırma için gerekse Gökçeadalılığın nasıl bir yapı olduğunu gözlemleyebilmek için ihtiyaç duyduğum desteği esirgemeyen sayın Mehmet Fuzoğlu na, sayın Öğr.Gör. Hakan Genç e ve sayın Vasiliki Katracı ya; ayrıca çalışmanın son bölümünde yer alan araştırma anketi için zaman ayıran ve geliştirici açıklamalarıyla bu çalışmaya ciddi katkı sağlamış olan Gökçeadalı yatırımcılara ve SPSS analizinde destek olan Öğr.Gör. Serenay Şahin e teşekkürlerimi sunuyorum. Bu kitap İstanbul Üniversitesi, SBE, Avrupa Birliği Anabilim Dalı nda 2014 yılında tamamlanan doktora tez çalışmasından derlenmiştir. Dolayısıyla, başta

9 IX emeği ve desteği çok büyük olan değerli hocam, Tez Danışmanım sayın Doç. Dr. Sevim Budak a; yön gösterici desteklerinden dolayı sayın Prof.Dr. Ercüment Tezcan ve sayın Prof.Dr. Osman Küçükahmetoğlu hocalarıma; doktora yıllarındaki desteklerim, dostlarım sevgili Tülin Yanıkdağ ve Çisem Ergün e; Danimarka ve Yunanistan (Midilli) çalışmalarımızda verdikleri akademik destek dolayısıyla Dr. Godfrey Baldacchino ve Dr. Ioannis Spillanis e teşekkürlerimi sunuyorum. Maddi ve manevi desteğini esirgemeyen sevgili aileme minnetim sonsuzdur. Bu çalışmanın yayınını gerçekleştiren Beta Yayıncılık ın Yönetim Kurulu Başkanı sayın Seyhan Satar a ve emeği geçen tüm Beta çalışanlarına teşekkürlerimle Dr. Çiğdem Şahin Çanakkale, 2014

10

11 İÇİNDEKİLER Sunuş...V Önsöz...VII İçindekiler... XI Kısaltmalar... XXIII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ NDE BÖLGESEL POLİTİKA 1.1. TEMEL KAVRAMLAR, YAPILAR VE ARAÇLAR Avrupa Birliği nde Bölge Kavramı Bölge Kavramının Bir Analiz Birimi Olarak Gelişimi Avrupa Birliği nde Bölge Avrupa Birliği Bölge Sınıflandırma Sistemi Bölge Kalkınma Ajansları Yapısal Fonlar ve Diğer Bölgesel Politika Araçları Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu Avrupa Sosyal Fonu Uyum Fonu Avrupa Bölgesel İşbirliği Birleşimi Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) BÖLGESEL POLİTİKANIN HUKUKİ TEMELLERİ VE TARİHİ GELİŞİMİ Roma Antlaşması yla Yapılan Düzenlemeler İlk Genişleme ve Etkileri Yapısal Fonlar Reformu ve 1986 Genişleme Dalgaları Tek Avrupa Senedi...89

12 XII Yapısal Fonlar Reformu Maastricht Antlaşması Yapısal Fonlar Reformu Amsterdam Antlaşması Aday Ülkeler Sorunu ve Gündem BÖLGESEL POLİTİKA PROGRAM DÖNEMLERİ Dönemi Hedefler ve Programın İşleyişi Dönemi Hedefler ve Programın İşleyişi Dönemi Hedefler ve Programın İşleyişi LİZBON STRATEJİSİ VE UYUM POLİTİKASI Lizbon Stratejisi nin Gelişimi ve İçeriği İlk Uygulama Dönemi Yenilenmiş Lizbon Stratejisi Lizbon Stratejisi nin Bölgesel Politikaya Etkileri Dönemi Hedefler ve Programın İşleyişi Belirlenen Hedefler Hedefler Kapsamındaki Bölgeler Programın Mali Yapısı Topluluk Girişimleri Avrupa 2020 Stratejisi ne Giriş İKİNCİ BÖLÜM BÖLGESEL POLİTİKADA ADALAR VE ADA BÖLGELERİ MEKANSAL PLANLAMA YANSIMALARI 2.1. AVRUPA BİRLİĞİ NDE ADALAR VE ADA BÖLGELERİ Kurucu Antlaşmalarda Adalar ve Ada Bölgeleri Amsterdam Antlaşması yla Yapılan Düzenlemeler Lizbon Antlaşması yla Yapılan Düzenlemeler Lizbon Sonrası AB Bölge Tipleri Kentsel-Kırsal Bölgeler Metro (Metropolitan) Bölgeleri Sınır Bölgeleri Dağlık Bölgeler Seyrek Nüfuslu Bölgeler

13 XIII AB Ada Bölgeleri Alternatif Ada Tipolojileri ESPON Tipoloji Derlemesi EUROISLANDS Ada Bölgeleri Tipolojisi AB Üyesi Devletlerin Özel Ada Toprakları ADALAR, SORUNLARI VE EKONOMİK ÖZELLİKLERİ Gelişmekte Olan Küçük Ada Devletleri Briguglio nun Kırılganlık Endeksi Armstrong ve Baldacchino: Adalara İki Yaklaşım AVRUPA ADALARI HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME MEKANSAL PLANLAMANIN BÖLGESEL POLİTİKAYA YANSIMALARI Avrupa Mekansal Gelişme Perspektifi INTERREG Programı INTERREG I ( ) INTERREG II ( ) INTERREG III ( ) Avrupa Yersel İşbirliği Hedefi (INTERREG IVC/ ) ESPON PROGRAMI Mekansal Gelişme ve ESPON un Temelleri ESPON un Hukuki Temelleri ESPON Programın Amaç ve Hedefleri Programın Öncelikleri Programın Mali Yapısı Uygulama Döneminde Gerçekleştirilen Çalışmalar ESPON Programın Amaç ve Hedefleri Programın Öncelikleri Programın Mali Yapısı Uygulama Döneminde Gerçekleştirilen Çalışmalar

14 XIV 2.6. EUROISLANDS PROJESİ: ADALARIN GELİŞMESİ, AVRUPA ADALARI VE UYUM POLİTİKASI Projenin Teknik Referansı Projenin Genel Yapısı ve Çıktıları Projenin Amacı, Varsayımları ve Yöntemi Genel Analiz ve Adaların Sınıflandırılması Yöntemi Sürdürülebilirliğe İlişkin Değişkenler ve Veri Toplama Yöntemi Cazipliğe İlişkin Değişkenler ve Veri Toplama Yöntemi Bir Alan Araştırması: AB Adalarında Yatırım Cazipliğini Etkileyen Faktörler Araştırma Hakkında Bilgiler Öncelik Sıralamasına İlişkin Sonuçlar Değerlendirme Sıralamasına İlişkin Sonuçlar ÜÇÜNCÜ BÖLÜM GÖKÇEADA 3.1. GÖKÇEADA HAKKINDA GENEL BİLGİLER İmbros (İmvros) / İmroz / Gökçeada İsimleri Gökçeada nın Tarihçesi Osmanlı Dönemi Türkiye Cumhuriyeti Dönemi Gökçeada nın İdari Yapısının Gelişimi Osmanlı Dönemi Türkiye Cumhuriyeti Dönemi Günümüzde İdari Yapı GÖKÇEADA NIN NÜFUS YAPISI GÖKÇEADA NIN TEKNİK VE SOSYO-KÜLTÜREL ALTYAPISI Teknik Altyapı Durumu Ulaşım Limanlar Haberleşme- Elektrik- Su- Kanalizasyon Altyapıları Sosyo-Kültürel Altyapı Durumu Eğitim

15 XV Sağlık Yerleşim ve Konutlaşma Gökçeada ve Bozcaada Metropolitliği GÖKÇEADA NIN EKONOMİK YAPISI Bitkisel Tarım, Hayvancılık ve Balıkçılık Organik Tarım Turizm Agro-turizm Sanayi DEVLET YARDIMLARINDA GÖKÇEADA Kalkınmada Öncelikli Yöreler Kapsamında Gökçeada Sayılı Kanun Kapsamında Gökçeada Teşvik Kararları Kapsamında Gökçeada /15199 Sayılı Karar /3305 Sayılı Karar Devlet Yardımlarında Gökçeada nın Yerinin Değerlendirilmesi TR22 GÜNEY MARMARA BÖLGESİ VE PLANLAMADA GÖKÇEADA TR22 Güney Marmara Bölgesi Güney Marmara Kalkınma Ajansı Güney Marmara Bölge Planı nda Gökçeada Yılı İtibariyle Ajans Desteklerinde Gökçeada Bozcaada-Gökçeada Değerlendirme Raporu TR22 Güney Marmara Bölgesi Bölge Planı Taslağı te Adalar ve Gökçeada Bölge Planlarında Adalara ve Gökçeada ya İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri BİR ALAN ARAŞTIRMASI: GÖKÇEADA DA YATIRIM CAZİPLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER Yatırım Cazipliğine İlişkin Faktörler Faktörler Işığında Sorun Alanları Ulaşımla İlgili Faktörler Enerji Kaynakları, Teknolojik ve Doğal Risklerle İlgili Faktörler

16 XVI Yönetim/İdari Konularla İlgili Faktörler Teşvik, Destek ve İşbirliğiyle İlgili Faktörler Arazi, İnşaat ve İşgücü Maliyetleriyle İlgili Faktörler Ara Sonuç...90 SONUÇ Kaynaklar Ekler

17 TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1.1. NUTS Düzeyleri Nüfus Eşikleri Tablo 1.2. NUTS 2010 a Göre Üye Ülkelerin Bölge Birim Sayıları Tablo 1.3. EURADA ya Üye Olan AB Ülkelerinde Kurulmuş BKA Sayıları Tablo 1.4. Avrupa Ülkelerinde BKA ların Yasal Statüleri Tablo 1.5. Finansman Kaynakları İtibariyle Avrupa da BKA Örnekleri Tablo 1.6. BKA lar Tarafından Gerçekleştirilen Hizmetler Tablo 1.7. Tablo 1.8. ABKF Kapsamında Üye Devletler İçin Belirlenen Limitler(1984) ABKF Kapsamında Üye Devletler İçin Belirlenen Limitler(1985) Tablo 1.9. Uyum Fonu Yıllık Bütçeleri Tablo Uyum Fonu nda Devletlerin Tahsisat Oranları Tablo Yapısal Fonlar ve Uyum Fonu Farklılıkları Tablo Uyum Fonu Yıllık Bütçeleri Tablo Uyum Fonu nda Devletlerin Tahsisat Oranları Tablo UF Ülkelerinin GNP Oranları Tablo UF Kapsamında Tahsisatlar ( ) Tablo Yeni Üyelerin Uyum Fonu Payları ve Kaynaklara Oranı Tablo Yılları Arasında Yapısal Fonlar Harcamaları Tablo ABİB lerin Ortaklık Dağılımı ( ) Tablo IPA Bütçesinin Ülkelere ve Bileşenlere Göre Dağılımı Tablo Hedefler ve Yapısal Araçlar Tablo En Zengin ve En Fakir Bölgelerde Kişi Başına GSYİH-1983 ve

18 XVIII Tablo Yapısal Fonlar Taahhütleri Tablo Yapısal Fonların Hedef ve Ülke Bazında Dağılımı Tablo En Zengin ve En Fakir Bölgelerde Kişi Başına GSYİH Tablo Yapısal Fonlar Taahhütleri Tablo Artırılmış Yapısal Fonlar Bütçesi Tablo Uyum Politikasının Yapısı ( ) Tablo Bütçe Taahhüdünün Yıllara Dağılımı Tablo Program Döneminde Ülkelere Yapılan Fon Tahsisatlar Tablo 2.1. AB 15 Ada Bölgeleri Tablo 2.2. ESPON Tipoloji Derlemesi Projesi (Öneri Ada Bölgeleri Tipolojisi) Tablo 2.3. Nüfusa Göre AB Adalarının Sınıflandırılması Tablo 2.4. EUROISLANDS Avrupa Ada Tipolojisi Tablo 2.5. EUROISLANDS AB Ada Bölgeleri (2006) Tablo 2.6. Tablo 2.7. INTERREG IVC Dönem Bütçesinin Önceliklere Göre Dağılımı AB Fonlarıyla Desteklenen Yersel İşbirliğinin Gelişimi ve INTERREG Tablo 2.8. ESPON 2006 Programı Öncelikleri ve Önlemleri Tablo 2.9. ESPON 2006 Programı Bütçe Tahsisatı ( ) Tablo ESPON 2006 Programı Sonuçları ( ) Tablo ESPON 2013 Programı Bütçe Tahsisatı ( ) Tablo Adalarda Caziplik Faktörleri Tablo Faktörlerin Sınıflandırılması Tablo İşletmeler İçin Ada Cazibesini Etkileyen Faktörlerin Değerlendirmesi Tablo Değerlendirme Sıralaması Tablo Düzenlemesine Göre Cezayir-i Bahr-i Sefid Vilayeti Tablo Arasında Ada Nüfusuna İlişkin Bilgiler Tablo 3.3. Yerleşim Yerlerine Göre İmroz/Gökçeada Nüfusu Tablo 3.4. Gökçeada Nüfusunun Etnik Dağılımı

19 XIX Tablo 3.5. Yerleşik Türk-Rum Nüfus Tablo 3.6. Gökçeada Havalimanı Uçuş İstatistikleri Tablo 3.7. Kabotaj Hattında Taşınan Yolcu Sayıları Tablo 3.8. Kabotaj Hattında Taşınan Araç Sayıları Tablo 3.9. Gökçeada Liman Başkanlığı Elleçleme Miktarları Tablo Gökçeada Köyleri Atık Su Envanteri (KÖYDES), Tablo Gökçeada Köyleri İçme Suyu Envanteri (KÖYDES), Tablo Tablo Gökçeada-KÖYDES Projesi Kapsamında Tamamlanan Projeler Gökçeada da İkamet Edenlerin Nüfusa Kayıtlı Oldukları İller, Tablo Okuma Yazma Durumu ve Cinsiyete Göre Nüfus, Tablo Bitirilen Eğitim Düzeyi ve Cinsiyete Göre Nüfus, Tablo Gökçeada Milli Eğitim Müdürlüğü ne Bağlı Okul ve Kurumlar, Tablo Tarım Alanı Kullanımı, Tablo Hayvansal Üretim, Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Gökçeada ve Bozcaada Tarımsal Kalkınma ve İskan Projesi Yıllık Bütçeleri ( ) Yılları Arasında Belediye Belgeli Tesisler- Geliş, Geceleme, Ortalama Kalış Süresi ve Doluluk Oranı Yılları Arasında İşletme Belgeli Tesisler- Geliş, Geceleme, Ortalama Kalış Süresi ve Doluluk Oranı Teşvik Sistemi Bölgeleri ve Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralamaları Teşvik Sisteminde Yatırım Özelliklerine Göre Gökçeada (IV. Bölge) ve TR22 Bölgesi (II. Bölge) Karşılaştırması Tablo /3305 sayılı Karar a Göre Teşvik Araçları Tablo Teşvik Sisteminde Yatırım Özelliklerine Göre Gökçeada (6.Bölge), TR222 Çanakkale (2.Bölge) ve TR221 Balıkesir (3.Bölge) Tablo Teşvik Araçları ve Gökçeada

20 XX Tablo Tablo Tablo İlçeler Araştırmasına Göre Gökçeada ya İlişkin Göstergeler İlçeler Araştırmasına Göre Gökçeada ya İlişkin Göstergeler Yılları Arasında Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri (Yatırım İlçesi: Gökçeada) Tablo GMKA Mali Destek Programları Kapsamında Gökçeada da Desteklenen Projeler Tablo Faktörlerin Sınıflandırılması Gökçeada Tablo Gökçeada da Faktörlerin Değerlendirme Sıralaması Tablo En Yüksek- En Düşük Düzey Değerlendirmeleri Tablo S.1. AB Adaları -Gökçeada Karşılaştırmalı Faktörler Tablo S.2. AB Adaları - İlk On Faktör Sıralamaları Tablo S.3. Gökçeada - İlk On Faktör Sıralamaları GRAFİKLER LİSTESİ Grafik 2.1. Grafik 3.1. İşletmeler İçin Ada Cazibesini Etkileyen Faktörlerin Ortalama Değerleri Gökçeada da İşletmeciler İçin Ada Cazibesini Etkileyen Faktörlerin Ortalama Değerleri HARİTALAR LİSTESİ Harita 1.1. AB NUTS 1 Düzeyi Bölgeleri Harita Dönemi Hedef 1 ve 2 Bölgeleri Harita 1.3. Harita 1.4. Harita 1.5. Harita Dönemi ABKF ve ASF Desteği Alacak Yakınsama Bölgeleri Döneminde UF Desteği Alacak Yakınsama Bölgeleri Dönemi Bölgesel Rekabetçilik ve İstihdam Hedefi Bölgeleri NUTS 3 Bölgeleri İçin Uygulanan OECD Kentsel- Kırsal Tipoloji

21 XXI Harita 2.2. Metro Bölgeleri Tipolojisi Harita 2.3. Sınır Bölgeleri Tipolojisi (Sınırötesi İşbirliği Programları Bölgeleri) Harita 2.4. NUTS 3 Düzeyi Dağlık Bölgeler Harita 2.5. Seyrek Nüfuslu Bölgeler Harita 2.6. Ada Bölgeleri Harita 2.7. INTERREG IVC Programı nın Açık Olduğu Ülkeler Harita 3.1. Doğu Ege Denizindeki Ada Grupları Harita 3.2. Piri Reis in Kitâb-ı Bahriye sinde Çanakkale Boğazı Girişi, Semadirek ve İmroz Haritaları Harita 3.3. Karayolları Sorumluluk Alanına Giren Yollar Harita 3.4. Güney Marmara Bölgesi İçin Öngörülen Merkezler ve Etki Alanları Harita 3.5. Güney Marmara Bölgesi Mekansal Gelişme Şeması Harita 3.6. Çanakkale Boğazı Alt Planlama Bölgesi Harita 3.7. TR22 Bölgesi Mekansal Gelişme Şeması ŞEKİLLER LİSTESİ Şekil 1.1. NUTS Sistemi Versiyonları Şekil3.1. GMKA Destekleri FOTOĞRAFLAR LİSTESİ Fotoğraf 2.1. Rügen Adası Demiryolları (SpeedyRoland Projesi) Fotoğraf 2.2. Alliance Köprüsü Projesi Fotoğraf 2.3. Lanzarote Havaalanı Projesi Fotoğraf 3.1. Gökçeada 1 Ro-Ro Yolcu Gemisi

22

23 KISALTMALAR AAET AB ABF ABİB ABKF AET AKÇT AKKTF AMGP AMGP AMPÇP ASF ATYGF AYB BKA BM BYKP BYMA CF DPT EAFRD EAGGF ECSC EEC EFF EGTC EIB : Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu : Avrupa Birliği : Avrupa Balıkçılık Fonu : Avrupa Bölgesel İşbirliği Birleşimi : Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu : Avrupa Ekonomik Topluluğu : Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu : Avrupa Kırsal Kalkınma İçin Tarım Fonu : Avrupa Mekansal Gelişme Perspektifi : Avrupa Mekansal Gelişme Perspektifi : Avrupa Mekansal Planlama Çalışma Programı : Avrupa Sosyal Fonu : Avrupa Tarımsal Yönlendirme ve Garanti Fonu : Avrupa Yatırım Bankası : Bölge Kalkınma Ajansı : Birleşmiş Milletler : Beş Yıllık Kalkınma Planı : Balıkçılık Yönlendirme Mali Aracı : CohesionFund : Devlet Planlama Teşkilatı : EuropeanAgriculturalFundforRural Development : EuropeanAgriculturalGuidanceandGuaranteeFund : The EuropeanCoaland Steel Community : The EuropeanEconomicCommunity : EuropeanFisheriesFund : EuropeanGrouping of TerritorialCooperation : EuropeanInvestment Bank

24 XXIV ERDF ESDP ESDP ESF ESPON EU EURADA EURATOM EUROISLANDS FIFG GMKA GOKAD IPA ISISA İBBS KMYA KÖY KÖYDES LAU LUZs NUTS OECD RDAs SEA SIDS SPESP SPSS TAS UF UNCED : EuropeanRegional Development Fund : EuropeanSpatial Development Perspective : EuropeanSpatial Development Perspctive : EuropeanSocialFund : EuropeanSpatial Planning Observation Network : EuropeanUnion : TheEuropeanAssociation of Development Agencies : TheEuropeanAtomicEnergyCommunity : The Development of theislands : Financial InstrumentforFisheriesGuidance : Güney Marmara Kalkınma Ajansı : Gelişmekte Olan Küçük Ada Devletleri : InstrumentforPre-Accession Assistance : International Small IslandsStudiesAssocciation : İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması : Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı : Kalkınmada Öncelikli Yöreler : Köylerin Altyapısının Desteklenmesi : LocalAdministrativeUnits : Larger Urban Zones : NomenclaturedesUnitesTerritorialesStatistiques (Fr.) Nomenclature of TerritorialUnitsforStatistics (İng.) : OrganisationforEconomicCo-operationand Development : Regional Development Agencies : TheSingleEuropeanAct : Small Island DevelopingStates : StudyProgramme on EuropeanSpatial Planning : Statistical PackagefortheSocialSciences : Tek Avrupa Senedi : Uyum Fonu : United Nations Conference on Sustainable Development

YERELLEŞME ve YEREL İKTİDAR Edirne Alan Araştırması. Çiğdem AKSU ÇAM

YERELLEŞME ve YEREL İKTİDAR Edirne Alan Araştırması. Çiğdem AKSU ÇAM YERELLEŞME ve YEREL İKTİDAR Edirne Alan Araştırması Çiğdem AKSU ÇAM II Yay n No : 2835 Araştırma Dizisi : 8 1. Baskı - Şubat 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-859 - 2 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ'NDE BÖLGESEL POLİTİKA'NIN GELİŞİMİ ve YAPISAL FONLAR

AVRUPA BİRLİĞİ'NDE BÖLGESEL POLİTİKA'NIN GELİŞİMİ ve YAPISAL FONLAR AVRUPA BİRLİĞİ'NDE BÖLGESEL POLİTİKA'NIN GELİŞİMİ ve YAPISAL FONLAR Dr. Ergüder CAN Dilek Akdenizli KOCAGÜL Temmuz / 2008 Av r u p a B i r l i ğ i ' n d e B ö l g e s e l Po l i t i k a n ı n G e l i ş

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY II BÖLGESİ (AĞRI, ARDAHAN, IĞDIR, KARS) 2010 2013 BÖLGE PLANI

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY II BÖLGESİ (AĞRI, ARDAHAN, IĞDIR, KARS) 2010 2013 BÖLGE PLANI T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY II BÖLGESİ (AĞRI, ARDAHAN, IĞDIR, KARS) 2010 2013 BÖLGE PLANI EKİM 2010 SUNUŞ Ekonomik ve sosyal değişimler bakımından yeryüzü, belki de en hızlı ve baş döndürücü

Detaylı

KALKINMA AJANSI UYGULAMASININ GELİŞMİŞ VE AZ GELİŞMİŞ ÜLKE ÖRNEKLERİ AÇISINDAN SONUÇLARI

KALKINMA AJANSI UYGULAMASININ GELİŞMİŞ VE AZ GELİŞMİŞ ÜLKE ÖRNEKLERİ AÇISINDAN SONUÇLARI T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı KALKINMA AJANSI UYGULAMASININ GELİŞMİŞ VE AZ GELİŞMİŞ ÜLKE ÖRNEKLERİ AÇISINDAN SONUÇLARI Ayşenur SEZGİN Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

2014-2023 İ ZMİ R BÖ LGE PLANİ

2014-2023 İ ZMİ R BÖ LGE PLANİ 2014-2023 İ ZMİ R BÖ LGE PLANİ Bilgi, Tasarım ve Yenilik Ü reten, Akdeniz'in Çekim Merkezi İ zmir Kasım 2013 İzmir 2013, İZKA Tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmek kaydıyla alıntı yapılabilir. İzmir

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. GENEL ARAŞTIRMALAR AVRUPA BİRLİĞİNİN BÖLGESEL KALKINMA POLİTİKASI ve BU POLİTİKANIN ADAY OLARAK TÜRKİYE AÇISINDAN ANLAM VE ÖNEMİ Fulya Bayraktar Kıdemli Uzman İÇİNDEKİLER

Detaylı

KOBİLER ve ESNAF SANATKARLAR

KOBİLER ve ESNAF SANATKARLAR KOBİLER ve ESNAF SANATKARLAR Özel İhtisas Komisyonu Raporu Raportör: Yrd. Doç. Dr. Ali ARI Rapor içinde belirtilen görüşler komisyon katılımcılarının ve raportörün görüşlerini yansıtmaktadır. Bu görüşler

Detaylı

Avrupa Birliği. Uyum Politikası. Ocak 2008

Avrupa Birliği. Uyum Politikası. Ocak 2008 Avrupa Birliği Uyum Politikası TR Bölgeler için çalışıyoruz AB Bölgesel Politikası 2007-2013 Ocak 2008 İçindekiler Önsöz... 1 Özetle, Avrupa nın bölgeleri için bir politika... 2 Avrupa bölgesel politikasının

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİM DALI İDARE/BELEDİYELERDE ALTYAPI YATIRIMLARININ DIŞ KREDİ İLE FİNANSMANININ İDARE/BELEDİYELER VE PROJE YÖNETİM BİRİMLERİ

Detaylı

TR22 GÜNEY MARMARA BÖLGESİ BÖLGE PLANI 2014-2023

TR22 GÜNEY MARMARA BÖLGESİ BÖLGE PLANI 2014-2023 TR22 GÜNEY MARMARA BÖLGESİ BÖLGE PLANI 2014-2023 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER... 5 TABLOLAR... 8 BİRİNCİ BÖLÜM... 13 1 YÖNETİCİ ÖZETİ... 13 2 PLANLAMA YAKLAŞIMI ve YÖNTEM... 19 Paydaş Analizi

Detaylı

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM Kasım 2013 SAĞLIK-SEN YAYINLARI - 21 Sağlık-Sen Adına

Detaylı

TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI

TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI 1 TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI (ZONGULDAK-KARABÜK-BARTIN) İÇSELLEŞTİRDİĞİ GİRİŞİMCİLİKLE SEKTÖREL ÇERÇEVESİNİ GENİŞLETEREK YENİ İSTİHDAM ALANLARI YARATMIŞ VE

Detaylı

Avrupa Birliği Mali Yardımları ve Türkiye ile Mali İşbirliği

Avrupa Birliği Mali Yardımları ve Türkiye ile Mali İşbirliği Avrupa Birliği Mali Yardımları ve Türkiye ile Mali İşbirliği * GİRİŞ Avrupa Birliği mali yardımlarının geçmişi, Topluluğun kurucu antlaşmalarına kadar uzanmaktadır. 18 Nisan 1951 tarihinde imzalanarak

Detaylı

TR21 TRAKYA BÖLGE PLANI Tekirdağ, Edirne, Kırklareli 2010

TR21 TRAKYA BÖLGE PLANI Tekirdağ, Edirne, Kırklareli 2010 TR21 TRAKYA BÖLGE PLANI Tekirdağ, Edirne, Kırklareli 2010 TR21 TRAKYA BÖLGE PLANI 2010-2013 1 Trakya Kalkınma Ajansı Merkez ve Tekirdağ Yatırım Destek Ofisi İskele Cad. No:12 59100 Tekirdağ Tel: 0282 263

Detaylı

İŞ KADINIs84_Layout 1 08.04.2012 15:15 Page 1

İŞ KADINIs84_Layout 1 08.04.2012 15:15 Page 1 İŞ KADINIs84_Layout 1 08.04.2012 15:15 Page 1 DİYARBAKIR DA İŞ KADINI VE KADIN ELİYLE İŞ DURUMU ARAŞTIRMASI Kalkınma Bakanlığı nın genel koordinasyonu altında Karacadağ Kalkınma Ajansı 2011 yılı Doğrudan

Detaylı

TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI

TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI TRAKYA 07 Haziran 2013 1 2 - TR 21 Trakya Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı Taslağı İÇİNDEKİLER TABLOLAR 11 ŞEKİLLER 14 KISALTMALAR 15 SUNUŞ 17 TR21 TRAKYA

Detaylı

Fethiye Kruvaziyer Liman Çalýþmasý Sonuç Raporu

Fethiye Kruvaziyer Liman Çalýþmasý Sonuç Raporu Fethiye Kruvaziyer Liman Çalýþmasý Sonuç Raporu 9 4 9 Proje Koordinatörü Meltem ŞİMŞEK Raporu Hazırlayanlar Dr. Ersel Zafer ORAL Yrd. Doç Dr. Yeşim COŞAR Prof. Dr. Hakkı KİŞİ Müh. Ayşe DANACI Rapora Katkı

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

Hakan KARABACAK AB Uzman Yardımcısı

Hakan KARABACAK AB Uzman Yardımcısı T.C. MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NİN MALİ YARDIM PROSEDÜR VE TEKNİKLERİ VE TÜRKİYE İLE MALİ İŞBİRLİĞİ Avrupa Birliği Uzmanlık Tezi Hakan KARABACAK

Detaylı

Balıkesir İli Yatırım Alanları Vizyon Raporu. Değerlendirme ve Öngörüler

Balıkesir İli Yatırım Alanları Vizyon Raporu. Değerlendirme ve Öngörüler Balıkesir İli Yatırım Alanları Vizyon Raporu Değerlendirme ve Öngörüler Marmara MARMARA DENİZİ Erdek Bandırma Gönen ÇANAKKALE Manyas BURSA YAYINLAYAN Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği

Detaylı

Yayın No : 2354. İşletme-Ekonomi Dizisi : 396. 1. Baskı Mayıs 2010 İSTANBUL ISBN 978 605 377 275-0

Yayın No : 2354. İşletme-Ekonomi Dizisi : 396. 1. Baskı Mayıs 2010 İSTANBUL ISBN 978 605 377 275-0 TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN ANTROPOLOJİK İNCELEMESİ VE EMEKLİLİK SORUNLARI ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI Dr. Nevzat DENK Öğretim Üyesi 1 Yayın No : 2354 İşletme-Ekonomi Dizisi : 396 1. Baskı Mayıs

Detaylı

ISBN 978-975 19 4256-2 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4256-2 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4256-2 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

İÇİNDEKİLER 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI

İÇİNDEKİLER 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI İÇİNDEKİLER Tablolar... 3 Şekiller... 6 Haritalar... 8 Tanımlar... 9 Kısaltmalar... 12 YÖNETİCİ ÖZETİ... 16 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI İLKELERİ... 23 2014-2023 İSTANBUL

Detaylı

MEKANSAL GELİŞME. Özel İhtisas Komisyonu Raporu. Raportör: Yrd. Doç. Dr. Enver Erdinç Dinçsoy

MEKANSAL GELİŞME. Özel İhtisas Komisyonu Raporu. Raportör: Yrd. Doç. Dr. Enver Erdinç Dinçsoy MEKANSAL GELİŞME Özel İhtisas Komisyonu Raporu Raportör: Yrd. Doç. Dr. Enver Erdinç Dinçsoy Rapor içinde belirtilen görüşler komisyon katılımcılarının ve raportörün görüşlerini yansıtmaktadır. Bu görüşler

Detaylı

Bulgaristan - Türkiye Katılım Öncesi Yardım Aracı Sınır Ötesi Programı

Bulgaristan - Türkiye Katılım Öncesi Yardım Aracı Sınır Ötesi Programı Bulgaristan - Türkiye Katılım Öncesi Yardım Aracı Sınır Ötesi Programı CCI No: 2007CB16IPO008 1 İÇİNDEKİLER Bulgaristan Türkiye Katılım Öncesi Yardım Aracı Sınır Ötesi Programı 1. Giriş... 4 1.1 İlgili

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI T. C. KALKINMA BAKANLIĞI T U R İ Z M ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-4667-59-8 YAYIN NO: KB: 2859- ÖİK: 713 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazara

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KIRSAL KALKINMA PLANI (2010-2013) Ankara

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KIRSAL KALKINMA PLANI (2010-2013) Ankara T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KIRSAL KALKINMA PLANI (2010-2013) Ankara İÇİNDEKİLER Sayfa No İçindekiler Tablolar Haritalar Ekler Kısaltmalar Sunuş i iii iv v vi ix GİRİŞ 1 1. GENEL ÇERÇEVE 3 1.1. Kırsal

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE UYUMU AÇISINDAN KIRSAL KALKINMA BİLEŞENİNİN ÖNEMİ VE TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU NUN ROLÜ

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI T.C. KALKINMA BAKANLIĞI BÖLGESEL GELİŞME VE YAPISAL UYUM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ağustos 2013 T A S L A K B Ö L G E S E L G E L İ Ş M E U L U S A L S T R A T E J İ S İ İ Ç İ N D E K İ L E R Yönetici Özeti...

Detaylı

TOKAT TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ STRATEJİK PLANI 2015-2018

TOKAT TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ STRATEJİK PLANI 2015-2018 TOKAT TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ STRATEJİK PLANI 2015-2018 Hazırlayanlar: Prof.Dr. Hikmet GÜNAL Doç.Dr. Ahmet FENERCİOĞLU Yrd.Doç.Dr. Mihriban COŞKUN ARSLAN Mart 2015 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR VE TANIMLAR

Detaylı