AB BÖLGESEL POLİTİKASI ADALAR ve GÖKÇEADA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AB BÖLGESEL POLİTİKASI ADALAR ve GÖKÇEADA"

Transkript

1 Çiğdem ŞAHİN AB BÖLGESEL POLİTİKASI ADALAR ve GÖKÇEADA İstanbul Beta

2 Yayın No : 3238 İşletme-Ekonomi Dizisi : Baskı - Haziran İSTANBUL ISBN Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Yay m Da t m A.fi. ye ait tir. Her hak k sak l d r. Hiç bir bö lü mü ve pa rag ra f k s men ve ya ta ma men ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya baflka herhangi bir flekilde ço alt lamaz, da t lamaz. Normal ölçüyü aflan iktibaslar yap lamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi : Beta Bas m A.fi. Bask -Cilt : Net K rtasiye Tan. ve Matbaa San. Tic. Ltd. fiti. Taksim Cad. Yo urtçu Faik Sok. No: 3 Taksim Beyo lu/ ST. Tel: (0-212) (Sertifika No ) Kapak Tasar m : Yasin Kabalcı Beta BASIM YAYIM DA ITIM A.Ş. (Sertifika No ) Narl bahçe Sokak No. 11 Ca alo lu - STANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 Gökçeada ya ve Gökçeada MYO Öğrencilerine

4 1978 Artvin doğumlu olan Dr. Çiğdem Şahin, Lisans ve Yüksek Lisans eğitimini Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü nde almıştır. Doktora eğitimini ise, İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ABD de tamamlamıştır yılları arasında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Gökçeada Meslek Yüksekokulu nda öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. Halen Niğde Üniversitesi, İİBF, Siyaset Bilimi ve Uluslararası Bölümü nde Yardımcı Doçent olarak görev yapmaktadır. Alanında yayınlanmış makale, ulusal ve uluslararası bildiri ve çeviri çalışmaları bulunmaktadır.

5 SUNUŞ Avrupa Birliği Bölgesel Politikası ve Ada Bölgeleri hakkında yayın hayatına kazandırılan bu kitap, Avrupa Birliği ile ilişkilerimizin donma noktasına geldiği, Türkiye nin bölgeleriyle ilişkilerinin gerildiği ve ekonomisinin gerileme evresine girdiği bu günlerde çok anlamlı ve gereklidir. Avrupa Birliği Bölgesel Politikası, Birliğinin geri kalmış ya da gelişme bakımından ortalamayı yakalayamayan ve bu nedenle de Avrupa Birliği ile bir arada bulunmaktan umduğu faydayı sağlayamayan devletler bakımından geliştirilmiş, Avrupa coğrafyasının her noktasında aynı kalkınma göstergelerini görmek, bu yaklaşımıyla da Avrupa entegrasyonuna zarar verecek tüm saikleri ortadan kaldırmak, sosyal olanla ekonomik olanı bir arada geliştirmek isteyen ulusüstü örgütün benimsediği bir politika alanıdır. Avrupa Birliği Bölgesel politikası, okuduğunuz kitapta da ayrıntılı ve özgün bir şekilde kaleme alındığını göreceğiniz belli kavramsal kalkış noktalarına sahiptir. Bunlardan en önemlisi ülkemizi de yakından ilgilendiren ve ilk kalkınma planlarımızı kaleme alırken dikkate aldığımız bölgeler arası gelişmişlik farklarını asgariye indirmek ve bölgelerin dengeli kalkınmasını temin etmektir. Bu amaçla 70 li yıllardan itibaren Avrupa Birliği nin 28 üye devletinin toprakları gelişmişlik ölçütlerine göre bölgelere ayrılmış ve her bölge kendi içerisinde değerlendirilmiştir. Gelişmekte geri kalmış ülkeler Birlik ve üye devletlerin kaynaklarından finansal olarak desteklenecek ve Avrupa Birliği ortalamasını yakalayacaklardır. Bu amaçla Hedef Bölgeler belirlenmiş; Birlik ve üye devletlerin bütçelerinden bölgesel fonlar adı altında finansal kaynaklar ayrılmıştır. Milenyum aşamasında -yani 21. Yüzyıla girerken- Avrupa Birliği Bölgesel Politikası da önemli değişikliklere uğramış, bölgelere verilen önem bir kez daha dile getirilmiş; Avrupa Birliği Bölgeleri küreselleşmeyle beraber uluslararası ekonominin belkemiğini oluşturan yeni aktörler olarak siyaset ve ekonomi sahnesindeki yerlerini almışlardır. Bundan böyle bölgelerden beklentiler değişecek Birlik çapında yeni istihdam alanları yaratmak ve kalkınmanın motorunu oluşturmak rolü kendilerine verilecektir. Bu noktada en ücra köşelerde kalmış adalar ve ada bölgeleri ile şehirler de devreye sokulacaktır. Birlik, küreselleşme çağında bölgeleri ile birlikte yenilikçi, rekabetçi, yeni iş alanları yaratıcı ve kalkınmacı retoriği bölge politikasının merkezine oturtacaktır.

6 VI Bu gün bölgesel politika Avrupa Birliği nin en önemli politika alanlarından biridir ve Dr. Çiğdem Şahin kitabında bu politika alanının yukarıda değindiğimiz yanlarına ayrıntısı ile yer verdikten ve kritiğini yaptıktan sonra ada ve ada bölgelerine odaklanmıştır. Çalışmasında oldukça özenli ve ayrıntılı şekilde hem AB Bölgesel Politikasını hem de ada ve ada bölgelerini incelemiş, süreci değerlendirmiş; bu amaçla Avrupa Birliği çapında kurulan ağlara ve araştırma alanlarına dahil olmuş, benzer araştırmaları, Gökçeada özelinde, ülkemiz için de yapabileceğimiz bir çerçeveye oturtmuştur. Bu başarısı kendisine doktora unvanı getirmiş ve kendisinden sonra benzer çalışmalar yapacaklara yol gösterici olmuştur. Bu yanıyla çalışması takdire şayandır. Kitabı okuyacaklar için dikkat edilmesi gereken nokta AB Bölgesel Politikasının gelişim evreleri ve bu aşamada bölgesel politikaların dağıttığı finansal kaynaklardan yararlanmak isteyenler için artık sadece -ada devleti, ada bölgesi, ada şehri gibi- geri kalmışlık ölçütünün desteklenmek için yetmeyeceğini anlamaları olacaktır. Finansal destek, geliştireceğiniz çalışmanın rekabetçi, yenilikçi, istihdam yaratıcı ve büyümeye katkı sağlayıcı olması halinde verilecektir. Bunun da Avrupa Birliği nin sosyal yanıyla ne kadar uyum içinde olacağını takdir etmek okuyucuya bırakılmıştır. Doç.Dr. Sevim BUDAK İstanbul Üniversitesi

7 ÖNSÖZ Avrupa Birliği nin uzun yıllardır karşı karşıya olduğu en önemli sorunlardan biri olan bölgelerarası gelişmişlik farklılıkları ve geri kalmış bölgelerin yoğunluğu konusu, Bölgesel Politika ve son dönemde Uyum Politikası nın ana ekseninde yer almaktadır. Lizbon Stratejisi/Yenilenmiş Lizbon Stratejisi ve ardından son dönemde Avrupa 2020 Stratejisi nin de önemli uygulama alanlarını oluşturan bu politikalar, AB bütçesinin de ciddi bir oranına mal olmaktadır. Dolayısıyla Yapısal ve diğer Fonların tahsisi, bu tahsisin temelini oluşturan tüm yasal, idari ve teknik düzenlemeler birlikte okunduğunda, aslında Avrupa Birliği nde bu politikaların ne kadar önemli olduğu görülmektedir. Avrupa Birliği nde geri kalmış bölgelerin büyük bölümünde adalar yer almaktadır ve ada bölgelerinin sesi, AB mali desteği konusunda 1980 lerin başından itibaren her geçen gün yükselmektedir. Coğrafi olarak dört yanı sularla çevrili kara parçası olarak tanımı yapılan ada kavramı, bu basitlikten kaynaklı aslında oldukça karmaşık bir teknik kavram olarak günümüzde karşımıza çıkmaktadır. Adalar hakkında yapılan çalışmalar incelendiğinde, dünyada toplam kaç tane ada olduğu konusunda bir kesinlik olamadığı görülmektedir. Bunun en önemli sebeplerinden biri, ilginçtir ki, her dilin kendi ada kavramını yapılandırması ve bu yüzden neyin/nelerin ada olarak sayılması konusunda kesin uzlaşıya varılmamış olmasıdır. Buradan hareketle Türk dilinin ada sözcüğüyle çok sıkı bir ilişkisinin olmaması, çeviri terminolojinin dışında çok sık başvurulmayan bir sözcük/yapı olması anlaşılabilir bir durum haline gelmektedir. Ülkemizde adalar konusunda çok fazla sosyal bilim merakımız da yoktur. Ancak Avrupa Birliği, bu konuda bir yapılandırma süreci işletmektedir; coğrafi ada tanımının dışında bir teknik ada kavramsallaştırması yaptığı görülmektedir. Bu girişimin görüldüğü Bölgesel Politika kapsamında, Avrupa Birliği üye devletleri adalarının, teknik tanımsal sınırlarla yeniden ele alındığı görülmektedir. Tarihi, sosyal ve hukuksal konularda (Bozcaada ile birlikte) özellikli bir konuma sahip olan, Türkiye nin en büyük adası Gökçeada, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi nin de adaya ilişkin girişimlerinin olması vesilesiyle, bu çalışmanın son kısmında alan araştırması olarak seçilmiştir. Bu örgütlerin daha çok siyasi açıdan yaklaştıkları, göç ekseninde adada yaşayan Rumların adadan ayrılmaları

8 VIII ve hatta günümüzde geri dönüşleri konusuna odaklandıkları Gökçeada, bir ada olarak çok boyutlu ve kapsamlı bir yaklaşımla da ele alınmalıdır. Bölgesel Politika dahilinde daha teknik olarak yaklaşıldığında, genelde geri kalmış bölgelerin büyük çoğunluğunu ada ve ada bölgelerinin oluşturduğu bilgisiyle, Gökçeada nın bu bağlamdaki sorunlarının neler olduğunun ortaya konması, tüm ada halkı ve daha geniş mercekte Türkiye için daha kapsamlı sonuçlar ortaya koyacaktır. Gökçeada gerçekten bir doğa harikasıdır. Tüm bunların yanında, Türkiye Cumhuriyeti nin bu en büyük adasını, turizmin çizdiği yaz salt sezonluk doğa ve kültür harikası imajının ötesindeki gerçeklerle de incelemeye çalışmayı, aslında zor olan bu adada/yapıda sürekli yaşama iradesini gösteren herkese karşı bir borç olarak gördüğümüzü de belirtmeliyiz. Gökçeada, adalar literatürünün çizdiği genel hattın da gösterdiği üzere, salt anakara yaklaşımlarıyla ele alınmaması gereken, ada yapısının içinde yaşanarak gözlenmesi gereken bir analiz konusudur. Mevcut ada içi ilişkilerin kendi yapısını oluşturabilmesi, bir dereceden sonra anakaradan izole durumunun kendi çözümlerini üretebilecek şekilde potansiyellerini harekete geçirebilmesi adına gerekli olanakların neler olabileceğinin belirlenebilmesi için, öncelikle adanın içinden konuya yaklaşılması ve analizin buradan başlaması gereklidir. Ayrıca, genellikle devlet desteğinin tüm adaların ihtiyaç duyduğu bir mekanizma olduğu bilinciyle, bu desteklerin bahsedilen analitik yaklaşımla ele alınarak verilmesi, hem ada için daha uygun, etkin ve verimli mekanizmaların oluşturulabilmesi hem de adanın asli altyapı ihtiyaçlarının önceliklendirilmesi için, daha uygun olacaktır. Geriye dönük analizler, bugünün yapısının temellerini ortaya koyarken, kalkınma amaçlı çalışmaların gelecek odaklı olması gerektiği hatırda tutulmalıdır. Sadece yazarı olarak değil, Gökçeada yaşamını yaklaşık sekiz yıl deneyimlemiş bir gönülden adalı olarak, Türkiye nin çok az sayıdaki yerleşimli adalarından en büyüğüne, Gökçeada ya, kendi çapında bir katkı sağlamak üzere, bu çalışmanın hazırladığını belirtmeliyim. Bu yıllar içinde araştırma aşamalarında başta Gökçeada Kaymakamlığı olmak üzere, Gökçeada Belediyesi ne ve çok sayıdaki kurum ve kuruluşa; ada içindeki yaşam boyunca gerek araştırma için gerekse Gökçeadalılığın nasıl bir yapı olduğunu gözlemleyebilmek için ihtiyaç duyduğum desteği esirgemeyen sayın Mehmet Fuzoğlu na, sayın Öğr.Gör. Hakan Genç e ve sayın Vasiliki Katracı ya; ayrıca çalışmanın son bölümünde yer alan araştırma anketi için zaman ayıran ve geliştirici açıklamalarıyla bu çalışmaya ciddi katkı sağlamış olan Gökçeadalı yatırımcılara ve SPSS analizinde destek olan Öğr.Gör. Serenay Şahin e teşekkürlerimi sunuyorum. Bu kitap İstanbul Üniversitesi, SBE, Avrupa Birliği Anabilim Dalı nda 2014 yılında tamamlanan doktora tez çalışmasından derlenmiştir. Dolayısıyla, başta

9 IX emeği ve desteği çok büyük olan değerli hocam, Tez Danışmanım sayın Doç. Dr. Sevim Budak a; yön gösterici desteklerinden dolayı sayın Prof.Dr. Ercüment Tezcan ve sayın Prof.Dr. Osman Küçükahmetoğlu hocalarıma; doktora yıllarındaki desteklerim, dostlarım sevgili Tülin Yanıkdağ ve Çisem Ergün e; Danimarka ve Yunanistan (Midilli) çalışmalarımızda verdikleri akademik destek dolayısıyla Dr. Godfrey Baldacchino ve Dr. Ioannis Spillanis e teşekkürlerimi sunuyorum. Maddi ve manevi desteğini esirgemeyen sevgili aileme minnetim sonsuzdur. Bu çalışmanın yayınını gerçekleştiren Beta Yayıncılık ın Yönetim Kurulu Başkanı sayın Seyhan Satar a ve emeği geçen tüm Beta çalışanlarına teşekkürlerimle Dr. Çiğdem Şahin Çanakkale, 2014

10

11 İÇİNDEKİLER Sunuş...V Önsöz...VII İçindekiler... XI Kısaltmalar... XXIII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ NDE BÖLGESEL POLİTİKA 1.1. TEMEL KAVRAMLAR, YAPILAR VE ARAÇLAR Avrupa Birliği nde Bölge Kavramı Bölge Kavramının Bir Analiz Birimi Olarak Gelişimi Avrupa Birliği nde Bölge Avrupa Birliği Bölge Sınıflandırma Sistemi Bölge Kalkınma Ajansları Yapısal Fonlar ve Diğer Bölgesel Politika Araçları Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu Avrupa Sosyal Fonu Uyum Fonu Avrupa Bölgesel İşbirliği Birleşimi Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) BÖLGESEL POLİTİKANIN HUKUKİ TEMELLERİ VE TARİHİ GELİŞİMİ Roma Antlaşması yla Yapılan Düzenlemeler İlk Genişleme ve Etkileri Yapısal Fonlar Reformu ve 1986 Genişleme Dalgaları Tek Avrupa Senedi...89

12 XII Yapısal Fonlar Reformu Maastricht Antlaşması Yapısal Fonlar Reformu Amsterdam Antlaşması Aday Ülkeler Sorunu ve Gündem BÖLGESEL POLİTİKA PROGRAM DÖNEMLERİ Dönemi Hedefler ve Programın İşleyişi Dönemi Hedefler ve Programın İşleyişi Dönemi Hedefler ve Programın İşleyişi LİZBON STRATEJİSİ VE UYUM POLİTİKASI Lizbon Stratejisi nin Gelişimi ve İçeriği İlk Uygulama Dönemi Yenilenmiş Lizbon Stratejisi Lizbon Stratejisi nin Bölgesel Politikaya Etkileri Dönemi Hedefler ve Programın İşleyişi Belirlenen Hedefler Hedefler Kapsamındaki Bölgeler Programın Mali Yapısı Topluluk Girişimleri Avrupa 2020 Stratejisi ne Giriş İKİNCİ BÖLÜM BÖLGESEL POLİTİKADA ADALAR VE ADA BÖLGELERİ MEKANSAL PLANLAMA YANSIMALARI 2.1. AVRUPA BİRLİĞİ NDE ADALAR VE ADA BÖLGELERİ Kurucu Antlaşmalarda Adalar ve Ada Bölgeleri Amsterdam Antlaşması yla Yapılan Düzenlemeler Lizbon Antlaşması yla Yapılan Düzenlemeler Lizbon Sonrası AB Bölge Tipleri Kentsel-Kırsal Bölgeler Metro (Metropolitan) Bölgeleri Sınır Bölgeleri Dağlık Bölgeler Seyrek Nüfuslu Bölgeler

13 XIII AB Ada Bölgeleri Alternatif Ada Tipolojileri ESPON Tipoloji Derlemesi EUROISLANDS Ada Bölgeleri Tipolojisi AB Üyesi Devletlerin Özel Ada Toprakları ADALAR, SORUNLARI VE EKONOMİK ÖZELLİKLERİ Gelişmekte Olan Küçük Ada Devletleri Briguglio nun Kırılganlık Endeksi Armstrong ve Baldacchino: Adalara İki Yaklaşım AVRUPA ADALARI HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME MEKANSAL PLANLAMANIN BÖLGESEL POLİTİKAYA YANSIMALARI Avrupa Mekansal Gelişme Perspektifi INTERREG Programı INTERREG I ( ) INTERREG II ( ) INTERREG III ( ) Avrupa Yersel İşbirliği Hedefi (INTERREG IVC/ ) ESPON PROGRAMI Mekansal Gelişme ve ESPON un Temelleri ESPON un Hukuki Temelleri ESPON Programın Amaç ve Hedefleri Programın Öncelikleri Programın Mali Yapısı Uygulama Döneminde Gerçekleştirilen Çalışmalar ESPON Programın Amaç ve Hedefleri Programın Öncelikleri Programın Mali Yapısı Uygulama Döneminde Gerçekleştirilen Çalışmalar

14 XIV 2.6. EUROISLANDS PROJESİ: ADALARIN GELİŞMESİ, AVRUPA ADALARI VE UYUM POLİTİKASI Projenin Teknik Referansı Projenin Genel Yapısı ve Çıktıları Projenin Amacı, Varsayımları ve Yöntemi Genel Analiz ve Adaların Sınıflandırılması Yöntemi Sürdürülebilirliğe İlişkin Değişkenler ve Veri Toplama Yöntemi Cazipliğe İlişkin Değişkenler ve Veri Toplama Yöntemi Bir Alan Araştırması: AB Adalarında Yatırım Cazipliğini Etkileyen Faktörler Araştırma Hakkında Bilgiler Öncelik Sıralamasına İlişkin Sonuçlar Değerlendirme Sıralamasına İlişkin Sonuçlar ÜÇÜNCÜ BÖLÜM GÖKÇEADA 3.1. GÖKÇEADA HAKKINDA GENEL BİLGİLER İmbros (İmvros) / İmroz / Gökçeada İsimleri Gökçeada nın Tarihçesi Osmanlı Dönemi Türkiye Cumhuriyeti Dönemi Gökçeada nın İdari Yapısının Gelişimi Osmanlı Dönemi Türkiye Cumhuriyeti Dönemi Günümüzde İdari Yapı GÖKÇEADA NIN NÜFUS YAPISI GÖKÇEADA NIN TEKNİK VE SOSYO-KÜLTÜREL ALTYAPISI Teknik Altyapı Durumu Ulaşım Limanlar Haberleşme- Elektrik- Su- Kanalizasyon Altyapıları Sosyo-Kültürel Altyapı Durumu Eğitim

15 XV Sağlık Yerleşim ve Konutlaşma Gökçeada ve Bozcaada Metropolitliği GÖKÇEADA NIN EKONOMİK YAPISI Bitkisel Tarım, Hayvancılık ve Balıkçılık Organik Tarım Turizm Agro-turizm Sanayi DEVLET YARDIMLARINDA GÖKÇEADA Kalkınmada Öncelikli Yöreler Kapsamında Gökçeada Sayılı Kanun Kapsamında Gökçeada Teşvik Kararları Kapsamında Gökçeada /15199 Sayılı Karar /3305 Sayılı Karar Devlet Yardımlarında Gökçeada nın Yerinin Değerlendirilmesi TR22 GÜNEY MARMARA BÖLGESİ VE PLANLAMADA GÖKÇEADA TR22 Güney Marmara Bölgesi Güney Marmara Kalkınma Ajansı Güney Marmara Bölge Planı nda Gökçeada Yılı İtibariyle Ajans Desteklerinde Gökçeada Bozcaada-Gökçeada Değerlendirme Raporu TR22 Güney Marmara Bölgesi Bölge Planı Taslağı te Adalar ve Gökçeada Bölge Planlarında Adalara ve Gökçeada ya İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri BİR ALAN ARAŞTIRMASI: GÖKÇEADA DA YATIRIM CAZİPLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER Yatırım Cazipliğine İlişkin Faktörler Faktörler Işığında Sorun Alanları Ulaşımla İlgili Faktörler Enerji Kaynakları, Teknolojik ve Doğal Risklerle İlgili Faktörler

16 XVI Yönetim/İdari Konularla İlgili Faktörler Teşvik, Destek ve İşbirliğiyle İlgili Faktörler Arazi, İnşaat ve İşgücü Maliyetleriyle İlgili Faktörler Ara Sonuç...90 SONUÇ Kaynaklar Ekler

17 TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1.1. NUTS Düzeyleri Nüfus Eşikleri Tablo 1.2. NUTS 2010 a Göre Üye Ülkelerin Bölge Birim Sayıları Tablo 1.3. EURADA ya Üye Olan AB Ülkelerinde Kurulmuş BKA Sayıları Tablo 1.4. Avrupa Ülkelerinde BKA ların Yasal Statüleri Tablo 1.5. Finansman Kaynakları İtibariyle Avrupa da BKA Örnekleri Tablo 1.6. BKA lar Tarafından Gerçekleştirilen Hizmetler Tablo 1.7. Tablo 1.8. ABKF Kapsamında Üye Devletler İçin Belirlenen Limitler(1984) ABKF Kapsamında Üye Devletler İçin Belirlenen Limitler(1985) Tablo 1.9. Uyum Fonu Yıllık Bütçeleri Tablo Uyum Fonu nda Devletlerin Tahsisat Oranları Tablo Yapısal Fonlar ve Uyum Fonu Farklılıkları Tablo Uyum Fonu Yıllık Bütçeleri Tablo Uyum Fonu nda Devletlerin Tahsisat Oranları Tablo UF Ülkelerinin GNP Oranları Tablo UF Kapsamında Tahsisatlar ( ) Tablo Yeni Üyelerin Uyum Fonu Payları ve Kaynaklara Oranı Tablo Yılları Arasında Yapısal Fonlar Harcamaları Tablo ABİB lerin Ortaklık Dağılımı ( ) Tablo IPA Bütçesinin Ülkelere ve Bileşenlere Göre Dağılımı Tablo Hedefler ve Yapısal Araçlar Tablo En Zengin ve En Fakir Bölgelerde Kişi Başına GSYİH-1983 ve

18 XVIII Tablo Yapısal Fonlar Taahhütleri Tablo Yapısal Fonların Hedef ve Ülke Bazında Dağılımı Tablo En Zengin ve En Fakir Bölgelerde Kişi Başına GSYİH Tablo Yapısal Fonlar Taahhütleri Tablo Artırılmış Yapısal Fonlar Bütçesi Tablo Uyum Politikasının Yapısı ( ) Tablo Bütçe Taahhüdünün Yıllara Dağılımı Tablo Program Döneminde Ülkelere Yapılan Fon Tahsisatlar Tablo 2.1. AB 15 Ada Bölgeleri Tablo 2.2. ESPON Tipoloji Derlemesi Projesi (Öneri Ada Bölgeleri Tipolojisi) Tablo 2.3. Nüfusa Göre AB Adalarının Sınıflandırılması Tablo 2.4. EUROISLANDS Avrupa Ada Tipolojisi Tablo 2.5. EUROISLANDS AB Ada Bölgeleri (2006) Tablo 2.6. Tablo 2.7. INTERREG IVC Dönem Bütçesinin Önceliklere Göre Dağılımı AB Fonlarıyla Desteklenen Yersel İşbirliğinin Gelişimi ve INTERREG Tablo 2.8. ESPON 2006 Programı Öncelikleri ve Önlemleri Tablo 2.9. ESPON 2006 Programı Bütçe Tahsisatı ( ) Tablo ESPON 2006 Programı Sonuçları ( ) Tablo ESPON 2013 Programı Bütçe Tahsisatı ( ) Tablo Adalarda Caziplik Faktörleri Tablo Faktörlerin Sınıflandırılması Tablo İşletmeler İçin Ada Cazibesini Etkileyen Faktörlerin Değerlendirmesi Tablo Değerlendirme Sıralaması Tablo Düzenlemesine Göre Cezayir-i Bahr-i Sefid Vilayeti Tablo Arasında Ada Nüfusuna İlişkin Bilgiler Tablo 3.3. Yerleşim Yerlerine Göre İmroz/Gökçeada Nüfusu Tablo 3.4. Gökçeada Nüfusunun Etnik Dağılımı

19 XIX Tablo 3.5. Yerleşik Türk-Rum Nüfus Tablo 3.6. Gökçeada Havalimanı Uçuş İstatistikleri Tablo 3.7. Kabotaj Hattında Taşınan Yolcu Sayıları Tablo 3.8. Kabotaj Hattında Taşınan Araç Sayıları Tablo 3.9. Gökçeada Liman Başkanlığı Elleçleme Miktarları Tablo Gökçeada Köyleri Atık Su Envanteri (KÖYDES), Tablo Gökçeada Köyleri İçme Suyu Envanteri (KÖYDES), Tablo Tablo Gökçeada-KÖYDES Projesi Kapsamında Tamamlanan Projeler Gökçeada da İkamet Edenlerin Nüfusa Kayıtlı Oldukları İller, Tablo Okuma Yazma Durumu ve Cinsiyete Göre Nüfus, Tablo Bitirilen Eğitim Düzeyi ve Cinsiyete Göre Nüfus, Tablo Gökçeada Milli Eğitim Müdürlüğü ne Bağlı Okul ve Kurumlar, Tablo Tarım Alanı Kullanımı, Tablo Hayvansal Üretim, Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Gökçeada ve Bozcaada Tarımsal Kalkınma ve İskan Projesi Yıllık Bütçeleri ( ) Yılları Arasında Belediye Belgeli Tesisler- Geliş, Geceleme, Ortalama Kalış Süresi ve Doluluk Oranı Yılları Arasında İşletme Belgeli Tesisler- Geliş, Geceleme, Ortalama Kalış Süresi ve Doluluk Oranı Teşvik Sistemi Bölgeleri ve Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralamaları Teşvik Sisteminde Yatırım Özelliklerine Göre Gökçeada (IV. Bölge) ve TR22 Bölgesi (II. Bölge) Karşılaştırması Tablo /3305 sayılı Karar a Göre Teşvik Araçları Tablo Teşvik Sisteminde Yatırım Özelliklerine Göre Gökçeada (6.Bölge), TR222 Çanakkale (2.Bölge) ve TR221 Balıkesir (3.Bölge) Tablo Teşvik Araçları ve Gökçeada

20 XX Tablo Tablo Tablo İlçeler Araştırmasına Göre Gökçeada ya İlişkin Göstergeler İlçeler Araştırmasına Göre Gökçeada ya İlişkin Göstergeler Yılları Arasında Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri (Yatırım İlçesi: Gökçeada) Tablo GMKA Mali Destek Programları Kapsamında Gökçeada da Desteklenen Projeler Tablo Faktörlerin Sınıflandırılması Gökçeada Tablo Gökçeada da Faktörlerin Değerlendirme Sıralaması Tablo En Yüksek- En Düşük Düzey Değerlendirmeleri Tablo S.1. AB Adaları -Gökçeada Karşılaştırmalı Faktörler Tablo S.2. AB Adaları - İlk On Faktör Sıralamaları Tablo S.3. Gökçeada - İlk On Faktör Sıralamaları GRAFİKLER LİSTESİ Grafik 2.1. Grafik 3.1. İşletmeler İçin Ada Cazibesini Etkileyen Faktörlerin Ortalama Değerleri Gökçeada da İşletmeciler İçin Ada Cazibesini Etkileyen Faktörlerin Ortalama Değerleri HARİTALAR LİSTESİ Harita 1.1. AB NUTS 1 Düzeyi Bölgeleri Harita Dönemi Hedef 1 ve 2 Bölgeleri Harita 1.3. Harita 1.4. Harita 1.5. Harita Dönemi ABKF ve ASF Desteği Alacak Yakınsama Bölgeleri Döneminde UF Desteği Alacak Yakınsama Bölgeleri Dönemi Bölgesel Rekabetçilik ve İstihdam Hedefi Bölgeleri NUTS 3 Bölgeleri İçin Uygulanan OECD Kentsel- Kırsal Tipoloji

21 XXI Harita 2.2. Metro Bölgeleri Tipolojisi Harita 2.3. Sınır Bölgeleri Tipolojisi (Sınırötesi İşbirliği Programları Bölgeleri) Harita 2.4. NUTS 3 Düzeyi Dağlık Bölgeler Harita 2.5. Seyrek Nüfuslu Bölgeler Harita 2.6. Ada Bölgeleri Harita 2.7. INTERREG IVC Programı nın Açık Olduğu Ülkeler Harita 3.1. Doğu Ege Denizindeki Ada Grupları Harita 3.2. Piri Reis in Kitâb-ı Bahriye sinde Çanakkale Boğazı Girişi, Semadirek ve İmroz Haritaları Harita 3.3. Karayolları Sorumluluk Alanına Giren Yollar Harita 3.4. Güney Marmara Bölgesi İçin Öngörülen Merkezler ve Etki Alanları Harita 3.5. Güney Marmara Bölgesi Mekansal Gelişme Şeması Harita 3.6. Çanakkale Boğazı Alt Planlama Bölgesi Harita 3.7. TR22 Bölgesi Mekansal Gelişme Şeması ŞEKİLLER LİSTESİ Şekil 1.1. NUTS Sistemi Versiyonları Şekil3.1. GMKA Destekleri FOTOĞRAFLAR LİSTESİ Fotoğraf 2.1. Rügen Adası Demiryolları (SpeedyRoland Projesi) Fotoğraf 2.2. Alliance Köprüsü Projesi Fotoğraf 2.3. Lanzarote Havaalanı Projesi Fotoğraf 3.1. Gökçeada 1 Ro-Ro Yolcu Gemisi

22

23 KISALTMALAR AAET AB ABF ABİB ABKF AET AKÇT AKKTF AMGP AMGP AMPÇP ASF ATYGF AYB BKA BM BYKP BYMA CF DPT EAFRD EAGGF ECSC EEC EFF EGTC EIB : Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu : Avrupa Birliği : Avrupa Balıkçılık Fonu : Avrupa Bölgesel İşbirliği Birleşimi : Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu : Avrupa Ekonomik Topluluğu : Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu : Avrupa Kırsal Kalkınma İçin Tarım Fonu : Avrupa Mekansal Gelişme Perspektifi : Avrupa Mekansal Gelişme Perspektifi : Avrupa Mekansal Planlama Çalışma Programı : Avrupa Sosyal Fonu : Avrupa Tarımsal Yönlendirme ve Garanti Fonu : Avrupa Yatırım Bankası : Bölge Kalkınma Ajansı : Birleşmiş Milletler : Beş Yıllık Kalkınma Planı : Balıkçılık Yönlendirme Mali Aracı : CohesionFund : Devlet Planlama Teşkilatı : EuropeanAgriculturalFundforRural Development : EuropeanAgriculturalGuidanceandGuaranteeFund : The EuropeanCoaland Steel Community : The EuropeanEconomicCommunity : EuropeanFisheriesFund : EuropeanGrouping of TerritorialCooperation : EuropeanInvestment Bank

24 XXIV ERDF ESDP ESDP ESF ESPON EU EURADA EURATOM EUROISLANDS FIFG GMKA GOKAD IPA ISISA İBBS KMYA KÖY KÖYDES LAU LUZs NUTS OECD RDAs SEA SIDS SPESP SPSS TAS UF UNCED : EuropeanRegional Development Fund : EuropeanSpatial Development Perspective : EuropeanSpatial Development Perspctive : EuropeanSocialFund : EuropeanSpatial Planning Observation Network : EuropeanUnion : TheEuropeanAssociation of Development Agencies : TheEuropeanAtomicEnergyCommunity : The Development of theislands : Financial InstrumentforFisheriesGuidance : Güney Marmara Kalkınma Ajansı : Gelişmekte Olan Küçük Ada Devletleri : InstrumentforPre-Accession Assistance : International Small IslandsStudiesAssocciation : İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması : Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı : Kalkınmada Öncelikli Yöreler : Köylerin Altyapısının Desteklenmesi : LocalAdministrativeUnits : Larger Urban Zones : NomenclaturedesUnitesTerritorialesStatistiques (Fr.) Nomenclature of TerritorialUnitsforStatistics (İng.) : OrganisationforEconomicCo-operationand Development : Regional Development Agencies : TheSingleEuropeanAct : Small Island DevelopingStates : StudyProgramme on EuropeanSpatial Planning : Statistical PackagefortheSocialSciences : Tek Avrupa Senedi : Uyum Fonu : United Nations Conference on Sustainable Development

Geleceği Şimdiden Tüketmek Hazırlayan: Prof. Dr. Veysel ULUSOY Yard. Doç. Dr. Çiğdem Özarı

Geleceği Şimdiden Tüketmek Hazırlayan: Prof. Dr. Veysel ULUSOY Yard. Doç. Dr. Çiğdem Özarı CARİ AÇIK Geleceği Şimdiden Tüketmek Hazırlayan: Prof. Dr. Veysel ULUSOY Yard. Doç. Dr. Çiğdem Özarı II Yay n No : 2964 İşletme-Ekonomi Dizisi : 608 1. Baskı - Ekim 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-988

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ

İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ Dr. Salih DURSUN İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ KAVRAM MODELLER UYGULAMA Beta Yay n No : 2668 İşletme - Ekonomi : 558 1. Baskı Mart 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-692 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

Yay n No : 2404 flletme-ekonomi Dizisi : 462. 2. Bask Mart 2011 STANBUL ISBN 978-605 - 377-427 - 3

Yay n No : 2404 flletme-ekonomi Dizisi : 462. 2. Bask Mart 2011 STANBUL ISBN 978-605 - 377-427 - 3 Dr. Emin Avcı Türkiye de Bireysel Emeklilik Sistemi ve Bireysel Emeklilik fiirketlerinin Etkinli i Yay n No : 2404 flletme-ekonomi Dizisi : 462 2. Bask Mart 2011 STANBUL ISBN 978-605 - 377-427 - 3 Copyright

Detaylı

GAYRİMENKUL YATIRIMLARININ YÖNETİMİ

GAYRİMENKUL YATIRIMLARININ YÖNETİMİ Dr. Cem BERK GAYRİMENKUL YATIRIMLARININ YÖNETİMİ Beta Yay n No : 2678 İşletme - Ekonomi : 563 1. Baskı Nisan 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-702 - 1 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay

Detaylı

Yay n No : 2161 flletme-ekonomi Dizisi : 335. 2. Bas m - A ustos 2009 - stanbul ISBN 978-605 - 377-079 - 4

Yay n No : 2161 flletme-ekonomi Dizisi : 335. 2. Bas m - A ustos 2009 - stanbul ISBN 978-605 - 377-079 - 4 TEK DÜZEN MUHASEBE UYGULAMALARI Serbest Muhasebeci Mali Müflavir Hamza KOÇAKO LU Yay n No : 2161 flletme-ekonomi Dizisi : 335 2. Bas m - A ustos 2009 - stanbul ISBN 978-605 - 377-079 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

KÜRESEL SİYASET KABUL GÖRME MÜCADELESİ SORUNLAR ÇÖZÜMLER

KÜRESEL SİYASET KABUL GÖRME MÜCADELESİ SORUNLAR ÇÖZÜMLER KÜRESEL SİYASET KABUL GÖRME MÜCADELESİ SORUNLAR ÇÖZÜMLER ŞENİZ ANBARLI BOZATAY II Yay n No : 2883 İşletme - Ekonomi : 576 1. Baskı - Mart 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-906 - 3 Copyright Bu kitab n bu

Detaylı

BİLGİ EKONOMİSİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR: BİLGİ YÖNETİŞİMİ ve ÜNİVERSİTE EKONOMİSİ 1

BİLGİ EKONOMİSİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR: BİLGİ YÖNETİŞİMİ ve ÜNİVERSİTE EKONOMİSİ 1 BİLGİ EKONOMİSİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR: BİLGİ YÖNETİŞİMİ ve ÜNİVERSİTE EKONOMİSİ 1 Yard. Doç. Dr. İsmail SEKİ ÇANAKKALE 2013 1 Çalışma yazarın Bilgi Yönetişimi Bağlamında Üniversitelerin Ekonomideki Rolü

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Cem Baloğlu AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Beta Yayın No : 2873 Hukuk Dizisi : 1414 1. Baskı Mart 2013 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-897 - 4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

İFLASIN ERTELENMESİ, BORCA BATIKLIK VE İYİLEŞTİRME PROJELERİ

İFLASIN ERTELENMESİ, BORCA BATIKLIK VE İYİLEŞTİRME PROJELERİ I Prof. Dr. Sezayi DUMANOĞLU İFLASIN ERTELENMESİ, BORCA BATIKLIK VE İYİLEŞTİRME PROJELERİ 2. BASKI Beta II İÇİNDEKİLER Yay n No : 2619 Hukuk Dizisi : 1271 1. Baskı Ocak 2011 2. Baskı Aralık 2011 - İSTANBUL

Detaylı

HİLE DENETİMİ METODOLOJİ ve RAPORLAMA

HİLE DENETİMİ METODOLOJİ ve RAPORLAMA HİLE DENETİMİ METODOLOJİ ve RAPORLAMA Hile Teorisi ve Hile Denetimi Hile Türleri, Belirtileri ve İç Kontrol Önlemleri Hile Riski Değerleme Hile Denetimi Planı Hile Denetimi Programı Hile Denetiminde Bir

Detaylı

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Yay n No : 3075 Hukuk Dizisi : 1512 1. Baskı Şubat 2014 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-102 - 5 Copyright Bu kitab n bu

Detaylı

TERÖR EKONOMİSİ. Editörler: Doç.Dr. Ramazan GÖKBUNAR Yrd.Doç.Dr. Ali Rıza GÖKBUNAR

TERÖR EKONOMİSİ. Editörler: Doç.Dr. Ramazan GÖKBUNAR Yrd.Doç.Dr. Ali Rıza GÖKBUNAR TERÖR EKONOMİSİ Editörler: Doç.Dr. Ramazan GÖKBUNAR Yrd.Doç.Dr. Ali Rıza GÖKBUNAR Yay n No : 2334 flletme - Ekonomi Dizisi : 387 1. Bask Nisan 2010 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-255 - 2 Copyright Bu kitab

Detaylı

AR-GE TEŞVİKLERİ Vergi Kanunları ve TMS-38 Açısından Değerlendirilmesi Muhasebeleştirilmesi Denetim Süreci

AR-GE TEŞVİKLERİ Vergi Kanunları ve TMS-38 Açısından Değerlendirilmesi Muhasebeleştirilmesi Denetim Süreci I Yrd. Doç. Dr. Muhammet BEZİRCİ AR-GE TEŞVİKLERİ Vergi Kanunları ve TMS-38 Açısından Değerlendirilmesi Muhasebeleştirilmesi Denetim Süreci II Yayın No : 2577 İşletme-Ekonomi : 530 1. Baskı Ekim 2011 İSTANBUL

Detaylı

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA İstanbul - 2014 Beta I Yayın No : 3055 İşletme-Ekonomi Dizisi : 639 1. Baskı - Ocak 2014 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-082 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s

Detaylı

KURAMSAL İLETİŞİMDE METAFOR

KURAMSAL İLETİŞİMDE METAFOR Yrd. Doç. Dr. Bilge KARAMEHMET KURAMSAL İLETİŞİMDE METAFOR Beta Yay n No : 2704 İletişim Dizisi : 88 1. Baskı Haziran 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-728 - 1 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

HUKUKSAL ETİK (LEGAL ETHICS) DERS NOTLARI

HUKUKSAL ETİK (LEGAL ETHICS) DERS NOTLARI Prof. Dr. A. Can TUNCAY Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKSAL ETİK (LEGAL ETHICS) DERS NOTLARI İstanbul 2013 Yay n No : 2902 Hukuk Dizisi : 1427 1. Baskı - Nisan 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 -

Detaylı

ÜNİVERSİTE MUHASEBESİ

ÜNİVERSİTE MUHASEBESİ Özel Bütçeli İdareler Kapsamında ÜNİVERSİTE MUHASEBESİ Doç. Dr. Sinan ASLAN Yay n No : 2262 E itim Dizisi : 135 1. Bask Aral k 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-180 - 7 Copyright Bu kitab n bu bas s n

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİMİN YÖNETİM KURULUNA YANSIMALARI CEM CÜNEYT ARSLANTAŞ

KURUMSAL YÖNETİMİN YÖNETİM KURULUNA YANSIMALARI CEM CÜNEYT ARSLANTAŞ KURUMSAL YÖNETİMİN YÖNETİM KURULUNA YANSIMALARI CEM CÜNEYT ARSLANTAŞ Yay n No : 2794 İşletme-Ekonomi : 549 1. Baskı - Kasım 2012 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-816 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

Güncel Yaklaşımlar Işığında Etik

Güncel Yaklaşımlar Işığında Etik Editörler Yrd.Doç.Dr. Rana ATABAY Yrd.Doç.Dr. N. Öykü İYİGÜN Güncel Yaklaşımlar Işığında Etik Yazarlar Adnan Çorum Ali Görener Ali Altuğ Biçer Dursun Bingöl Ela Arı Engin Çağlak Figen Yıldırım Gözde Öymen

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE TEORİK TARTIŞMALAR

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE TEORİK TARTIŞMALAR Editör Prof. Dr. Hasret Çomak Yrd. Doç. Dr. Caner Sancaktar ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE TEORİK TARTIŞMALAR İstanbul - 2013 Yay n No : 2853 İşletme-Ekonomi Dizisi : 562 1. Bask Şubat 2013 STANBUL ISBN 978-605

Detaylı

YÜKSEK PERFORMANS ORGANİZASYONU LİDERLİK, KÜLTÜR VE TASARIM

YÜKSEK PERFORMANS ORGANİZASYONU LİDERLİK, KÜLTÜR VE TASARIM YÜKSEK PERFORMANS ORGANİZASYONU LİDERLİK, KÜLTÜR VE TASARIM Doç. Dr. Hüseyin YILMAZ Yay n No : 2999 İşletme-Ekonomi : 625 1. Baskı Kasım 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-024 - 0 Copyright Bu kitab n bu

Detaylı

HAVAYOLU TAŞIMACILIĞINDA UÇUCU EKİP YÖNETİMİ

HAVAYOLU TAŞIMACILIĞINDA UÇUCU EKİP YÖNETİMİ A.Özgür Karagülle Tarık Birgören HAVAYOLU TAŞIMACILIĞINDA UÇUCU EKİP YÖNETİMİ Beta Yay n No : 2858 İşletme-Ekonomi Dizisi : 566 1. Baskı Şubat 2013 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-879 - 0 Copyright Bu kitab

Detaylı

YAPI-EYLEYEN İKİLİĞİ VE KURUMSAL KURAM

YAPI-EYLEYEN İKİLİĞİ VE KURUMSAL KURAM YAPI-EYLEYEN İKİLİĞİ VE KURUMSAL KURAM Miraç Savaş Turhan Ali Danışman İstanbul - 2016 Beta Yay n No : 3425 İşletme - Ekonomi Dizisi : 819 1. Bask - Kasım 2016 - STANBUL ISBN 978-605 - 333-749 - 2 Copyright

Detaylı

SEÇİM SİSTEMLERİ ve ETNİK AZINLIKLARIN PARLAMENTER TEMSİLİ

SEÇİM SİSTEMLERİ ve ETNİK AZINLIKLARIN PARLAMENTER TEMSİLİ SEÇİM SİSTEMLERİ ve ETNİK AZINLIKLARIN PARLAMENTER TEMSİLİ Güneydoğu Avrupa Ülkelerinin Karşılaştırmalı Analizi ve Türkiye de Kürt Sorunu Üzerine Yansımaları Editör: Ersin ERKAN Yay n No : 2342 Politika

Detaylı

SAĞLIK SİSTEMLERİ. Prof. Dr. Metin ATEŞ

SAĞLIK SİSTEMLERİ. Prof. Dr. Metin ATEŞ I SAĞLIK SİSTEMLERİ Prof. Dr. Metin ATEŞ II Yay n No : 2867 flletme-ekonomi : 570 2. Baskı Mart 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-891- 2 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA

Detaylı

Örgütsel Politika ve Etik Olmayan Davranış Bildirimi

Örgütsel Politika ve Etik Olmayan Davranış Bildirimi Örgütsel Politika ve Etik Olmayan Davranış Bildirimi Dr.Nihal KARTALTEPE BEHRAM İstanbul-2015 Yayın No : 3220 İşletme-Ekonomi Dizisi : 705 1. Baskı Nisan 2015 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-286 - 2 Copyright

Detaylı

spor politika Meseleleri ve Analizi Prof. Dr. Russell Hoye Prof. Dr. Matthew Nicholson Prof. Dr. Barrie Houlihan

spor politika Meseleleri ve Analizi Prof. Dr. Russell Hoye Prof. Dr. Matthew Nicholson Prof. Dr. Barrie Houlihan Prof. Dr. Russell Hoye Prof. Dr. Matthew Nicholson Prof. Dr. Barrie Houlihan spor ve politika Meseleleri ve Analizi Çeviren: Yrd. Doç. Dr. Cem Tınaz Çeviri Editörü: Prof. Dr. Müslim Bakır İstanbul - 2015

Detaylı

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

YÖNETİM VE ORGANİZASYON Dr. Polat TUNÇER YÖNETİM VE ORGANİZASYON Beta Yay n No : 2803 İşletme Ekonomi Dizisi : 552 1. Baskı Aralık 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-825 - 7 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay

Detaylı

Stratejik. İnsan Kaynakları Yönetimi. Kavramsal, Stratejik ve Kültürel Temeller PROF. DR. SERKAN BAYRAKTAROĞLU DOÇ. DR. ERHAN ATAY.

Stratejik. İnsan Kaynakları Yönetimi. Kavramsal, Stratejik ve Kültürel Temeller PROF. DR. SERKAN BAYRAKTAROĞLU DOÇ. DR. ERHAN ATAY. Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Kavramsal, Stratejik ve Kültürel Temeller PROF. DR. SERKAN BAYRAKTAROĞLU DOÇ. DR. ERHAN ATAY İstanbul - 2016 Beta Yayın No : 3360 İşletme Ekonomi Dizisi : 797 1. Baskı

Detaylı

SANAT EĞİTİMİ ÜZERİNE. Doç. Dr. Mutlu ERBAY

SANAT EĞİTİMİ ÜZERİNE. Doç. Dr. Mutlu ERBAY SANAT EĞİTİMİ ÜZERİNE Doç. Dr. Mutlu ERBAY İstanbul 2013 Yay n No : 2834 İletişim Dizisi : 97 1. Baskı - Şubat 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-858 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay

Detaylı

Sosyal Hakların Uluslararası Korunması ve Avrupa Sosyal Şartı Sistemi

Sosyal Hakların Uluslararası Korunması ve Avrupa Sosyal Şartı Sistemi Dr. İzzet Mert Ertan Sosyal Hakların Uluslararası Korunması ve Avrupa Sosyal Şartı Sistemi İstanbul - 2015 Beta Yayın No : 3190 Hukuk Dizisi : 1563 1. Baskı - Ocak 2015 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-217

Detaylı

İnsan Kaynakları Muhasebesi. Doç. Dr. Uğur Kaya

İnsan Kaynakları Muhasebesi. Doç. Dr. Uğur Kaya İnsan Kaynakları Muhasebesi Doç. Dr. Uğur Kaya İstanbul - 2013 Yayın No : 3016 İşletme-Ekonomi Dizisi : 633 1. Baskı Aralık 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-043 - 1 Copyright Bu kitabın bu basısının Türkiye

Detaylı

Yard. Doç. Dr. Mine Afacan Fındıklı. İş Değerleri ve Çalışma Hayatına Yansımaları

Yard. Doç. Dr. Mine Afacan Fındıklı. İş Değerleri ve Çalışma Hayatına Yansımaları Yard. Doç. Dr. Mine Afacan Fındıklı İş Değerleri ve Çalışma Hayatına Yansımaları İstanbul - 2013 Yayın No : 2918 İşletme-Ekonomi Dizisi : 590 1. Baskı Haziran 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-943 - 8 Copyright

Detaylı

ÖZELLEŞTİRME. Süleyman YAŞAR

ÖZELLEŞTİRME. Süleyman YAŞAR I ÖZELLEŞTİRME Süleyman YAŞAR II Yay n No : 1558 flletme-ekonomi Dizisi : 154 Geniflletilmifl 2. Bas - Mart 2005 - STANBUL ISBN 975-295 - 443 - X Copyright Bu kitab n bu bas s için Türkiye deki yay n haklar

Detaylı

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİNDE POLİTİKA ARAÇLARI

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİNDE POLİTİKA ARAÇLARI -I- ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİNDE POLİTİKA ARAÇLARI (İDARİ, EKONOMİK ve BİLGİLENDİRİCİ ARAÇLARA İLİŞKİN UYGULAMA ÖRNEKLERİ) Doç. Dr. A. Kadir TOPAL -II- Yay n No : 2691 İşletme-Ekonomi : 567 1. Bas - Nisan

Detaylı

MARKA KAVRAM HARİTALARI

MARKA KAVRAM HARİTALARI Dr. Taşkın DİRSEHAN Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı TÜKETİCİ ZİHNİNDE NOKTALARI BİRLEŞTİRME OYUNU MARKA KAVRAM HARİTALARI İstanbul - 2015 Yay n

Detaylı

Basra Körfezi nin Değişen Dinamikleri İran-ABD-Suudi Arabistan İlişkileri Özden Zeynep OKTAV

Basra Körfezi nin Değişen Dinamikleri İran-ABD-Suudi Arabistan İlişkileri Özden Zeynep OKTAV Basra Körfezi nin Değişen Dinamikleri İran-ABD-Suudi Arabistan İlişkileri Özden Zeynep OKTAV - I - Yay n No : 2562 flletme - Ekonomi : 527 1. Baskı EKİM 2011 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-584 - 3 Cop yright

Detaylı

Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerine Siyasal Partilerin Bakışı. Son 10 Yılda Ne Değişti

Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerine Siyasal Partilerin Bakışı. Son 10 Yılda Ne Değişti Esra ÇAYHAN Ebru OĞURLU Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerine Siyasal Partilerin Bakışı Son 10 Yılda Ne Değişti İstanbul - 2014 Yayın No : 3110 İşletme-Ekonomi : 666 1. Baskı Haziran 2014 İSTANBUL ISBN 978-605

Detaylı

MALİYET AÇISINDAN SİGORTA HİZMETİNİN FİYATLANDIRILMASI

MALİYET AÇISINDAN SİGORTA HİZMETİNİN FİYATLANDIRILMASI MALİYET AÇISINDAN SİGORTA HİZMETİNİN FİYATLANDIRILMASI Risk Primi (Hasar Maliyeti) + [Yüklemeler = Emniyet Payı + (Genel Giderler Payı + Üretim Masrafları Payı + Kar Payı] +... Mehmet KAHYA Yay n No :

Detaylı

GİRİŞİMCİLİK. Dr. İbrahim Bozacı. Örnekler ve İş Planı Rehberli. Kırıkkale Üniversitesi, Keskin Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi.

GİRİŞİMCİLİK. Dr. İbrahim Bozacı. Örnekler ve İş Planı Rehberli. Kırıkkale Üniversitesi, Keskin Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi. Dr. İbrahim Bozacı Kırıkkale Üniversitesi, Keskin Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi GİRİŞİMCİLİK Örnekler ve İş Planı Rehberli İş Fikri Küçük İşletme Pazarlama Aile İşletmeleri İnsan Kaynakları Hedef Kitle

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

Doç. Dr. Arzu ÜLGEN AYDINLIK

Doç. Dr. Arzu ÜLGEN AYDINLIK Doç. Dr. Arzu ÜLGEN AYDINLIK İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İstanbul - 2016 Beta Yayın No : 3436 İşletme-Ekonomi Dizisi : 790 1. Baskı - Haziran 2016 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 83473-0 - 4 Copyright

Detaylı

PROFESYONEL FUTBOL TEKNİK ADAM SÖZLEŞMESİ ve UYGULAMA SORUNLARI. Dr. Ümit ORHAN

PROFESYONEL FUTBOL TEKNİK ADAM SÖZLEŞMESİ ve UYGULAMA SORUNLARI. Dr. Ümit ORHAN PROFESYONEL FUTBOL TEKNİK ADAM SÖZLEŞMESİ ve UYGULAMA SORUNLARI Dr. Ümit ORHAN I Yay n No : 2844 İletişim Dizisi : 98 1. Baskı - Şubat 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-867 - 7 Copyright Bu kitab n bu bas

Detaylı

ÖRGÜT KURAMLARI. H. Cenk Sözen H. Nejat Basım. Derleyenler. Gözden Geçirilmiş 2. BASKI. Beta

ÖRGÜT KURAMLARI. H. Cenk Sözen H. Nejat Basım. Derleyenler. Gözden Geçirilmiş 2. BASKI. Beta Derleyenler H. Cenk Sözen H. Nejat Basım ÖRGÜT KURAMLARI A. Selami Sargut Ali Danışman Ali Fıkırkoca H. Cenk Sözen H. Nejat Basım H. Okan Yeloğlu Harun Şeşen İpek Kalemci Tüzün Sait Gürbüz Ünsal Sığrı

Detaylı

Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ

Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ Av. Osman OY Av. Teoman ULUSOY Yay n No : 2358 Hukuk Dizisi : 1113 1. Bas Haziran 2010 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-279 - 8 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE MÜTEAHHİDİN TEMERRÜDÜ VE SONUÇLARI. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Deniz Yener

ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE MÜTEAHHİDİN TEMERRÜDÜ VE SONUÇLARI. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Deniz Yener I ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE MÜTEAHHİDİN TEMERRÜDÜ VE SONUÇLARI Yrd. Doç. Dr. Mehmet Deniz Yener II Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi - 2009/2 Yay n No : 2564 Hukuk Dizisi

Detaylı

Meslek Yüksek Okulları İçin UYGULAMALI MATEMATİK. İstanbul, 2009

Meslek Yüksek Okulları İçin UYGULAMALI MATEMATİK. İstanbul, 2009 i Meslek Yüksek Okulları İçin UYGULAMALI MATEMATİK Yrd.Doç.Dr. Kamil TEMİZYÜREK Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Nurdan ÇOLAKOĞLU Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi İstanbul, 2009 ii Yay

Detaylı

Dr. EYLEM ARSLAN HOLLYWOOD A.Ş. SUNAR: ÜRÜN YERLEŞTİRME

Dr. EYLEM ARSLAN HOLLYWOOD A.Ş. SUNAR: ÜRÜN YERLEŞTİRME Dr. EYLEM ARSLAN HOLLYWOOD A.Ş. SUNAR: ÜRÜN YERLEŞTİRME I Yay n No : 2397 İletişim Dizisi : 77 1. Bask Şubat 2011 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-420 - 4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay

Detaylı

ANONİM ŞİRKETTE ZORUNLU ORGAN EKSİKLİĞİNE DAYANAN FESİH DAVASI

ANONİM ŞİRKETTE ZORUNLU ORGAN EKSİKLİĞİNE DAYANAN FESİH DAVASI I İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hukuk Yüksek Lisans Programı (Ekonomi Hukuku) ANONİM ŞİRKETTE ZORUNLU ORGAN EKSİKLİĞİNE DAYANAN FESİH DAVASI Av. Burcu GÜNAYDIN 2012 II Yay n No

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KANUNLARI

SOSYAL GÜVENLİK KANUNLARI M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Prof.Dr. Ali GÜZEL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA Marmara Üniversitesi

Detaylı

KARGO TAŞIMACILIĞI İŞLETMELERİNİN ORGANİZASYON YAPILARI ONUR DİKMENLİ

KARGO TAŞIMACILIĞI İŞLETMELERİNİN ORGANİZASYON YAPILARI ONUR DİKMENLİ KARGO TAŞIMACILIĞI İŞLETMELERİNİN ORGANİZASYON YAPILARI ONUR DİKMENLİ Yay n No : 3064 İşletme-Ekonomi : 645 1. Baskı - Şubat 2014 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-091 - 2 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERNEĞİ (TÜRK MİLLİ KOMİTESİ) İstanbul

İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERNEĞİ (TÜRK MİLLİ KOMİTESİ) İstanbul I İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERNEĞİ (TÜRK MİLLİ KOMİTESİ) YARGITAYIN fi HUKUKUNA L fik N KARARLARININ DE ERLEND R LMES 2007 İstanbul - 2009 II Yay n No : 2251 Hukuk Dizisi : 1062 1. Bas Kas m

Detaylı

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL I KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL II Yay n No : 1668 flletme Ekonomi : 186 1. Bask - A ustos 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 561-4 Copyright Bu kitab n bu bas

Detaylı

KIYI KANUNU ve İLGİLİ MEVZUAT

KIYI KANUNU ve İLGİLİ MEVZUAT KIYI KANUNU ve İLGİLİ MEVZUAT 1982 Anayasası Kıyı Kanunu Kıyı İle İlgili Diğer Kanunlar Kıyı Kanunu Uygulama Yönetmeliği Anayasa Mahkemesi Kararları İçtihadi Birleştirme Kararları Danıştay Kararları Yargıtay

Detaylı

GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE: İŞLETME KULUÇKASI KAVRAMI 1.1. İŞLETME KULUÇKALARININ TANIMI... 24

GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE: İŞLETME KULUÇKASI KAVRAMI 1.1. İŞLETME KULUÇKALARININ TANIMI... 24 iv İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR... İ ÖZET... İİ ABSTRACT... İİİ İÇİNDEKİLER... İV KISALTMALAR DİZİNİ... X ŞEKİLLER DİZİNİ... Xİ ÇİZELGELER DİZİNİ... Xİİİ GİRİŞ GİRİŞ... 1 ÇALIŞMANIN AMACI... 12 ÇALIŞMANIN

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI 6 15 MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Bandrol Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Yay n No : 2840 Hukuk

Detaylı

Nimet ERYİĞİT İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YENİLİK

Nimet ERYİĞİT İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YENİLİK Nimet ERYİĞİT İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE YENİLİK Yay n No : 3084 İşletme-Ekonomi : 652 1. Baskı Mart 2014 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-111 - 7 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar

Detaylı

İŞ KANUNLARI. Prof.Dr. Ali GÜZEL. Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK. Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA. M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

İŞ KANUNLARI. Prof.Dr. Ali GÜZEL. Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK. Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA. M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Prof.Dr. Ali GÜZEL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA Marmara Üniversitesi

Detaylı

CITTASLOW (SAKİN ŞEHİR) OLMA YOLUNDA İLK ADIM

CITTASLOW (SAKİN ŞEHİR) OLMA YOLUNDA İLK ADIM CITTASLOW (SAKİN ŞEHİR) OLMA YOLUNDA İLK ADIM Yrd. Doç. Dr. Elif ACUNER Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ardeşen Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi elif.acuner@erdogan.edu.tr Celepler Yayıncılık 1. Baskı

Detaylı

İŞ HUKUKU. Gözden geçirilmiş ve yenilenmiş Onyedinci Bası. Prof. Dr. Tankut CENTEL. Prof. Dr. A. Murat DEMİRCİOĞLU

İŞ HUKUKU. Gözden geçirilmiş ve yenilenmiş Onyedinci Bası. Prof. Dr. Tankut CENTEL. Prof. Dr. A. Murat DEMİRCİOĞLU Prof. Dr. Tankut CENTEL Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. A. Murat DEMİRCİOĞLU Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İŞ HUKUKU Gözden geçirilmiş ve yenilenmiş Onyedinci

Detaylı

Dayanıklı İstatistiksel Yöntemler ve R Uygulamaları

Dayanıklı İstatistiksel Yöntemler ve R Uygulamaları ÖZLEM YORULMAZ Dayanıklı İstatistiksel Yöntemler ve R Uygulamaları İstanbul - 2016 Beta Yayın No : 3440 İşletme Ekonomi Dizisi : 825 1. Baskı - Kasım 2016 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-769 -0 Copyright

Detaylı

PAZARLAMADA MÜŞTERİ ODAKLILIK ve BALANCED SCORECARD

PAZARLAMADA MÜŞTERİ ODAKLILIK ve BALANCED SCORECARD Prof. Dr. Ser dar PİRTİNİ Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PAZARLAMADA MÜŞTERİ ODAKLILIK ve BALANCED SCORECARD İstanbul, 2013

Detaylı

FİRMA DEĞERLEMESİ. Prof.Dr. NURGÜL CHAMBERS. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi.

FİRMA DEĞERLEMESİ. Prof.Dr. NURGÜL CHAMBERS. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi. i FİRMA DEĞERLEMESİ Prof.Dr. NURGÜL CHAMBERS Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi İstanbul, 2009 ii Yay n No : 2240 flletme - Ekonomi : 351 2. Bas Ekim

Detaylı

KAMU DİPLOMASİSİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR ve ÖRNEKLER

KAMU DİPLOMASİSİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR ve ÖRNEKLER Editör Yrd. Doç. Dr. Gaye Aslı SANCAR KAMU DİPLOMASİSİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR ve ÖRNEKLER İSTANBUL - 2016 Beta Yay n No : 3411 İletişim Dizisi : 124 1. Bask - Nisan 2016 - STANBUL ISBN 978-605 - 333-596 -

Detaylı

TEMEL İŞLETMECİLİĞE GİRİŞ

TEMEL İŞLETMECİLİĞE GİRİŞ MESLEK YÜKSEKOKULLARI İÇİN TEMEL İŞLETMECİLİĞE GİRİŞ İKMEP Müfredatına Uyumlu Prof. Dr. Canan Çetin 2. Baskı İstanbul-2015 Yay n No : 3287 İşletme-Ekonomi Dizisi : 738 1. Bask Eylül 2014 STANBUL 2. Bask

Detaylı

HUKUK FELSEFESİ AÇISINDAN YARARCILIK TEORİSİNİN ELEŞTİRİSİ

HUKUK FELSEFESİ AÇISINDAN YARARCILIK TEORİSİNİN ELEŞTİRİSİ Prof. Dr. Ahmet GÜRBÜZ Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı HUKUK FELSEFESİ AÇISINDAN YARARCILIK TEORİSİNİN ELEŞTİRİSİ Yenilenmiş ve Geliştirilmiş 2. Baskı (1.

Detaylı

1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ. Ömer Faruk GÖRÇÜN

1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ. Ömer Faruk GÖRÇÜN i 1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ Ömer Faruk GÖRÇÜN ii Yayın No : 2005 Politika Dizisi: 1 1. Bası Ağustos 2008 - İSTANBUL ISBN 978-975 - 295-901 - 9 Copyright Bu kitabın bu basısı

Detaylı

HİLE DENETİMİ METODOLOJİ ve RAPOLAMA

HİLE DENETİMİ METODOLOJİ ve RAPOLAMA HİLE DENETİMİ METODOLOJİ ve RAPOLAMA Hile Teorisi ve Hile Denetimi Hile Türleri, Belirtileri ve İç Kontrol Önlemleri Hile Riski Değerleme Hile Denetimi Planı Hile Denetimi Programı Hile Denetiminde Bir

Detaylı

PROF. DR. SAVAŞ TAŞKENT. Ar. Gör. Gizem SARIBAY ÖZTÜRK - Ar. Gör. F. Barış MUTLAY AÇIKLAMALI - İÇTİHATLI 4857 SAYILI İŞ KANUNU YENİLENMİŞ 6.

PROF. DR. SAVAŞ TAŞKENT. Ar. Gör. Gizem SARIBAY ÖZTÜRK - Ar. Gör. F. Barış MUTLAY AÇIKLAMALI - İÇTİHATLI 4857 SAYILI İŞ KANUNU YENİLENMİŞ 6. PROF. DR. SAVAŞ TAŞKENT Ar. Gör. Gizem SARIBAY ÖZTÜRK - Ar. Gör. F. Barış MUTLAY AÇIKLAMALI - İÇTİHATLI 4857 SAYILI İŞ KANUNU YENİLENMİŞ 6. BASI İSTANBUL - 2012 Yayın No : 2688 Hukuk Dizisi : 1310 6. Baskı

Detaylı

MODERN İÇ DENETİM GÜNCEL İÇ DENETİM UYGULAMALARI

MODERN İÇ DENETİM GÜNCEL İÇ DENETİM UYGULAMALARI İÇ DENETİMİN TEMELLERİ MODERN İÇ DENETİM GÜNCEL İÇ DENETİM UYGULAMALARI COSO İÇ KONTROL ÇERÇEVESİ COSO KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ ÇERÇEVESİ KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI İÇ DENETİM YÖNETMELİĞİ DENETİM KOMİTELERİ

Detaylı

Serpil Ünal. Yeni Ekonomide Müşteri İlişkileri. Bilgi Teknolojileri

Serpil Ünal. Yeni Ekonomide Müşteri İlişkileri. Bilgi Teknolojileri Serpil Ünal Yeni Ekonomide Müşteri İlişkileri ve Bilgi Teknolojileri -II- Yay n No : 2416 flletme-ekonomi : 467 1. Bask - Nisan 2011 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-439 - 6 Cop yright Bu ki ta b n bu ba s

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİNDE GÜNCEL KONULAR

HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİNDE GÜNCEL KONULAR HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİNDE GÜNCEL KONULAR Editör: Yrd. Doç. Dr. Tuğçe Gürel Yayın No : 2379 İşletme-Ekonomi Dizisi : 405 1. Baskı Ağustos 2010 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377 302-3 Copyright Bu kitabın bu

Detaylı

TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT

TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT 6 8 T.C. ANAYASASI TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT Kavramlar Türk Ceza Kanunu TCK nın Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Kabahatler Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu CMK nın Yürürlük ve Uygulama

Detaylı

Ebru Beyza Bayarçelik. Entelektüel Sermayenin Girişimsel Oryantasyona Etkisi ve Firma Performansı ile İlişkisi

Ebru Beyza Bayarçelik. Entelektüel Sermayenin Girişimsel Oryantasyona Etkisi ve Firma Performansı ile İlişkisi Ebru Beyza Bayarçelik Entelektüel Sermayenin Girişimsel Oryantasyona Etkisi ve Firma Performansı ile İlişkisi Yay n No : 2744 İşletme-Ekonomi : 580 1. Baskı Eylül 2012 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-767 -

Detaylı

ALAN ARAŞTIRMASI II. Oda Raporu

ALAN ARAŞTIRMASI II. Oda Raporu tmmob makina mühendisleri odası TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2009 11 12 ARALIK 2009 / ANKARA ALAN ARAŞTIRMASI II Türkiye de Kalkınma ve İstihdam Odaklı Sanayileşme İçin Planlama Önerileri Oda Raporu Hazırlayanlar

Detaylı

Yay n No : 2376 Hukuk Dizisi : Bask A ustos 2010 STANBUL

Yay n No : 2376 Hukuk Dizisi : Bask A ustos 2010 STANBUL I ANAYASA fi KAYET Cabir AL YEV II Yay n No : 2376 Hukuk Dizisi : 1121 1. Bask A ustos 2010 STANBUL ISBN 978-605 - 377-298 - 9 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Yay

Detaylı

Dr. Polat TUNÇER SATIŞ TEKNİKLERİ. Beta

Dr. Polat TUNÇER SATIŞ TEKNİKLERİ. Beta Dr. Polat TUNÇER SATIŞ TEKNİKLERİ Beta Yay n No : 2802 İşletme Ekonomi Dizisi : 551 1. Baskı Aralık 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-826 - 4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI

KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ Bu çalışmada Kalkınma Bakanlığı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler ilgili kurum sitelerinden alıntıdır. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI İçindekiler

Detaylı

KÖPRÜÜSTÜ VE MAKİNE DAİRESİ KAYNAKLARI YÖNETİMİ

KÖPRÜÜSTÜ VE MAKİNE DAİRESİ KAYNAKLARI YÖNETİMİ Ender ASYALI KÖPRÜÜSTÜ VE MAKİNE DAİRESİ KAYNAKLARI YÖNETİMİ STCW/78-2010 Manila Değişimlerine Uygun Yayın No : 3063 İşletme Ekonomi : 644 1. Baskı - Şubat 2014 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-090 - 5 Copyright

Detaylı

1915 OLAYLARINI ANLAMAK: TÜRKLER VE ERMENİLER. Mustafa Serdar PALABIYIK

1915 OLAYLARINI ANLAMAK: TÜRKLER VE ERMENİLER. Mustafa Serdar PALABIYIK 1915 OLAYLARINI ANLAMAK: TÜRKLER VE ERMENİLER Mustafa Serdar PALABIYIK Yayın No : 3179 Araştırma Dizisi : 12 1. Baskı - Şubat 2015 ISBN: 978-605 - 333-207 - 7 Mustafa Serdar Palabıyık 1915 Olaylarını Anlamak:

Detaylı

YÖNETİŞİM RİSK VE UYUM

YÖNETİŞİM RİSK VE UYUM Doç. Dr. Davut PEHLİVANLI YÖNETİŞİM RİSK VE UYUM (Governance, Risk and Compliance GRC) OCEG OCEG GRC Capability Model - Red Book OCEG GRC Technology Solutions Guide ISO 31000 ve 38500 Hile ile Mücadelede

Detaylı

UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMA

UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMA I Herkes İçin Hukuk: 11 İCRA HUKUKU KAPSAMINDA UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMA Avukat Osman OY II Yay n No : 2113 Hukuk Dizisi : 991 1. Bas Nisan 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-031 - 2 Copyright

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

TEMEL İŞLETMECİLİĞE GİRİŞ

TEMEL İŞLETMECİLİĞE GİRİŞ MESLEK YÜKSEKOKULLARI İÇİN TEMEL İŞLETMECİLİĞE GİRİŞ İKMEP Müfredatına Uyumlu Prof. Dr. Canan Çetin İstanbul-2014 Yay n No : 3132 İşletme-Ekonomi Dizisi : 673 1. Bask Eylül 2014 STANBUL ISBN 978-605 -

Detaylı

BM Güvenlik Konseyi nin Yeniden Yapılandırılması

BM Güvenlik Konseyi nin Yeniden Yapılandırılması Dr. Selman ÖĞÜT Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi 21. Yüzyılda Uluslararası Hukuk Çerçevesinde BM Güvenlik Konseyi nin Yeniden Yapılandırılması İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

İŞGÜCÜNÜN TEMSİLİ VE İŞYERİNDE SOSYAL DİYALOG. Doç. Dr. E. Murat Engin

İŞGÜCÜNÜN TEMSİLİ VE İŞYERİNDE SOSYAL DİYALOG. Doç. Dr. E. Murat Engin İŞGÜCÜNÜN TEMSİLİ VE İŞYERİNDE SOSYAL DİYALOG Doç. Dr. E. Murat Engin 2012 Yay n No : 2706 Hukuk Dizisi : 1319 1. Bask Haziran 2012 STANBUL ISBN 978-605 - 377-730 - 4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n

Detaylı

Genel Muhasebe Yrd. Doç. Dr. NÂLAN ECE

Genel Muhasebe Yrd. Doç. Dr. NÂLAN ECE Genel Muhasebe Yrd. Doç. Dr. NÂLAN ECE GÜNCELLEMELERDE YENİ 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU VE VERGİ USUL KANUNU ESAS ALINMIŞTIR Yayın No. : 3369 Muhasebe Dizisi : 6 2. Bası - Eylül 2016 - İSTANBUL ISBN

Detaylı

İşletme Bilimine Giriş

İşletme Bilimine Giriş İşletme Bilimine Giriş Prof. Dr. Esin CAN Doç. Dr. Pınar BÜYÜKBALCI Doç. Dr. Yasemin BAL Beta Yayın No : 3347 İşletme-Ekonomi Dizisi : 757 2. Baskı - Ocak 2016 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-505 - 4 Copyright

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUK TEMEL METİNLER

ULUSLARARASI HUKUK TEMEL METİNLER Prof. Dr. SELAMİ KURAN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Marmara Üniversitesi AB Enstitüsü AB Hukuku Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Derya AYDIN OKUR İstanbul Kültür

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... TABLOLAR LİSTESİ... BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ NİN GELİŞİM SÜRECİ VE TÜRKİYE

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... TABLOLAR LİSTESİ... BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ NİN GELİŞİM SÜRECİ VE TÜRKİYE İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... TABLOLAR LİSTESİ... iii x BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ NİN GELİŞİM SÜRECİ VE TÜRKİYE DÜNYADAKİ BAŞLICA BÜTÜNLEŞME SÜREÇLERİ... 1 AVRUPA BİRLİĞİNİN TARİHİ GELİŞİMİ VE AMAÇLARI... 2

Detaylı

SAYISAL YÖNTEMLERDE PROBLEM ÇÖZÜMLERİ VE BİLGİSAYAR DESTEKLİ UYGULAMALAR

SAYISAL YÖNTEMLERDE PROBLEM ÇÖZÜMLERİ VE BİLGİSAYAR DESTEKLİ UYGULAMALAR SAYISAL YÖNTEMLERDE PROBLEM ÇÖZÜMLERİ VE BİLGİSAYAR DESTEKLİ UYGULAMALAR Prof. Dr. Hülya H. Tütek Prof. Dr. Şevkinaz Gümüşoğlu Doç. Dr. Ali Özdemir Dr. Aslı Yüksek Özdemir II Yayın No : 2371 İşletme-Ekonomi

Detaylı

Yayın No. : 3249 İşletme-Ekonomi Dizisi : 722. 1. Baskı Ağustos 2015 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-372 - 2

Yayın No. : 3249 İşletme-Ekonomi Dizisi : 722. 1. Baskı Ağustos 2015 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-372 - 2 I Yayın No. : 3249 İşletme-Ekonomi Dizisi : 722 1. Baskı Ağustos 2015 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-372 - 2 Copyright Bu kitabın bu basısı için Türkiye deki yayın hakları BETA Basım Yayım Dağıtım A.Ş. ye

Detaylı

TÜRK MEDENİ HUKUKUNDA ORGAN VE DOKU NAKLİNE İLİŞKİN BAZI HUKUKİ SORUNLAR

TÜRK MEDENİ HUKUKUNDA ORGAN VE DOKU NAKLİNE İLİŞKİN BAZI HUKUKİ SORUNLAR Dr. Selin SERT - Alİ Hulkİ CİHAN LL. M. TÜRK MEDENİ HUKUKUNDA ORGAN VE DOKU NAKLİNE İLİŞKİN BAZI HUKUKİ SORUNLAR Üzerine Bir Deneme İstanbul 2013 Yayın No : 3006 Hukuk Dizisi : 1472 1. Baskı - Aralık 2013

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt II. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi. Uygulamalı CEZA HUKUKU

Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt II. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi. Uygulamalı CEZA HUKUKU Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt II i Prof. Dr. Kayıhan İÇEL Prof. Dr. Yener ÜNVER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi Uygulamalı CEZA HUKUKU Ceza Muhakemesi Hukuku

Detaylı

AB YAPISAL POLİTİKA. Konya, 7 Aralık k 2006

AB YAPISAL POLİTİKA. Konya, 7 Aralık k 2006 AB YAPISAL POLİTİKA ARAÇLARI Nurşen Numanoğlu Konya, 7 Aralık k 2006 27.12.2006 Avrupa Birliği i Genel Sekreterliği 1 AB YAPISAL POLİTİKALAR Yapısal politikaların n amacı; - bölgesel kalkınma eşitsizlikleriyle

Detaylı

Doç. Dr. Dilek ALTAŞ İSTATİSTİKSEL ANALİZ

Doç. Dr. Dilek ALTAŞ İSTATİSTİKSEL ANALİZ I Doç. Dr. Dilek ALTAŞ İSTATİSTİKSEL ANALİZ II Yayın No : 2845 Teknik Dizisi : 158 1. Baskı Şubat 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377 868-4 Copyright Bu kitabın bu basısı için Türkiye deki yayın hakları BETA

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET HUKUKUNDA VESAİK MUKABİLİ ÖDEME

ULUSLARARASI TİCARET HUKUKUNDA VESAİK MUKABİLİ ÖDEME Dr. Ersan ATALAY ULUSLARARASI TİCARET HUKUKUNDA VESAİK MUKABİLİ ÖDEME (BELGE KARŞILIĞINDA ÖDEME) Beta Yay n No : 2680 Hukuk Dizisi : 1304 1. Baskı Nisan 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-704 - 5 Copyright

Detaylı

KARI - KOCANIN HAKLARI

KARI - KOCANIN HAKLARI HERKES İÇİN HUKUK: 22 KARI - KOCANIN EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA VE MİRAS HUKUKU HAKLARI Avukat Osman OY Avukat Gerçek Onur OY İstanbul - 2016 Beta Yayın No : 3441 Hukuk Dizisi : 1660 1. Baskı - Ağustos

Detaylı