Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 DOÐU ANADOLU KALKINMA AJANSI EASTERN ANATOLIA DEVELOPMENT AGENCY Þerefiye Mah. M. Feviz Çakmak Cad. No: 27 Merkez / VAN Tel: (pbx) Fax:

2 TEÞVÝK REHBERÝ Yatýrýmlarda Devlet Yardýmlarý Yatýrým Teþvik Mevzuatýnda Yeni Düzenlemeler Hazýrlayan DAKA Yatýrým Destek Ofisi Ocak 2010

3 ÝÇÝNDEKÝLER Yatýrýmlarýn Teþvikine Ýliþkin Yeni Yasal Düzenlemeler Teþviklerin Amacý Bölgesel Uygulamada Ýller Bölgesel ve Sektörel Teþvik Sistemi Teþvik Kapsamýna Giren Destek Unsurlarý Genel Teþvik Sistemi Bölgesel Ölçekli Yatýrýmlara Teþvik Büyük Ölçekli Yatýrýmlarda Asgari Tutarlar Bitlis, Hakkari, Muþ ve Van Ýllerinin de Bulunduðu IV. Bölge de Teþvik Kapsamýnda Desteklenecek Unsurlar Teþvik Kapsamýnda Farklý Sektörlere Ýliþkin Farklý Uygulama Örnekleri Önceki Teþvik Sistemi Ýle Yeni Teþvik Sisteminin Karþýlaþtýrmasý Sorular ve Yanýtlar Ekler Kaynaklar» 2009/15199 Sayýlý Yatýrýmlarda Devlet Yardýmlarý Hakkýnda Bakanlar Kurulu Kararý (16 Temmuz 2009)» Yatýrýmlarda Devlet Yardýmlarý Hakkýnda Kararýn Uygulanmasýna Ýliþkin Teblið (Hazine Müsteþarlýðý, 28 Temmuz 2009)» Kamu Taþýnmazlarýnýn Yatýrýmlara Tahsisine Ýliþkin Usul ve Esaslar (Maliye Bakanlýðý, Milli Emlak Genel Müdürlüðü, 3 Eylül 2009)» Deloitte Yatýrýmlarda Devlet Yardýmlarý 03

4 YATIRIMLARIN TEÞVÝKÝNE ÝLÝÞKÝN YENÝ YASAL DÜZENLEMELER» 5838 Sayýlý Bazý Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Kanun (Þubat 2009)» 5904 Sayýlý Bazý Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Kanun (Haziran 2009)» 2009/15199 Sayýlý Yatýrýmlarda Devlet Yardýmlarý Hakkýnda Bakanlar Kurulu Kararý (16 Temmuz 2009)» Yatýrýmlarda Devlet Yardýmlarý Hakkýnda Kararýn Uygulanmasýna Ýliþkin Teblið (Hazine Müsteþarlýðý, 28 Temmuz 2009)» Kamu Taþýnmazlarýnýn Yatýrýmlara Tahsisine Ýliþkin Usul ve Esaslar (Maliye Bakanlýðý, Milli Emlak Genel Müdürlüðü, 3 Eylül 2009) TEÞVÝKLERÝN AMACI» Bölgesel geliþmiþlik farklýlýklarýný azaltmak,» Rekabet gücünü artýrmak,» Büyük ölçekli yatýrýmlara destek olmak,» Sektörel kümelenmeyi desteklemek,» Tasarruflarý katma deðeri yüksek yatýrýmlara yönlendirmek,» Üretimi ve istihdamý artýrmak,» Doðrudan yabancý yatýrýmlarý artýrmak,» Çevre korumaya yönelik yatýrýmlar ile araþtýrma ve geliþtirme faaliyetlerini desteklemektir. BÖLGESEL UYGULAMADA ÝLLER Yatýrým Desteklerinin Uygulanmasýnda Ýstatistiki Bölge Birimleri Sýnýflandýrmasý Ýstatistiki Bölge Birimleri Sýnýflandýrmasýnda Düzey2 bölgeleri (26 bölge) ilgili Bakanlar Kurulu Kararýna göre, sosyoekonomik geliþmiþlik seviyeleri dikkate alýnarak dört gruba ayrýlmýþtýr:» Sosyoekonomik geliþmiþlik düzeyleri en yüksek altý bölge I. Bölge,» Ýkinci en yüksek dört bölge II. Bölge,» Üçüncü en yüksek sekiz bölge III. Bölge,» Sonda kalan sekiz bölge ile Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçeleri IV. Bölge olarak tanýmlanmýþtýr

5 Teþvik Sisteminde Düzey2 Bölgelerinin Bölgesel Sýnýflandýrýlmasý SOSYO EKONOMÝK GELÝÞMÝÞLÝK SIRASINA GÖRE BÖLGESEL VE SEKTÖREL TEÞVÝK SÝSTEMÝ 1. Derece Geliþmiþ Düzey 2 Bölgeleri 2. Derece Geliþmiþ Düzey 2 Bölgeleri 3. Derece Geliþmiþ Düzey 2 Bölgeleri 4. Derece Geliþmiþ Düzey 2 Bölgeleri» I. Bölgede, aðýrlýklý olarak motorlu kara taþýtlarý ve yan sanayi, elektronik, ilaç, makine imalatý ve týbbi, hassas ve optik alet yatýrýmlarý gibi yüksek teknoloji gerektiren yatýrýmlar teþvik edilecektir. Bölge Kodu Bölge Ýlleri Sosyo Ekonomik Geliþmiþlik Sýralamasý (26 Bölge içinde) Sosyo Ekonomik Geliþmiþlik Endeksi Endeks Deðiþimi» II. Bölgede, nispeten teknoloji yoðun sektörler desteklenecektir. Bu çerçevede; aðýrlýklý olarak, makine imalatý, akýllý ve çok fonksiyonlu tekstil, metalik olmayan mineral ürünler (cam, seramik, karo, yalýtým malzemeleri vb.) kaðýt, gýda ve içecek imalatý sektörleri teþvik edilecektir. TR10 TR51 TR31 TR41 TR42 Ýstanbul Ankara Ýzmir Bursa, Eskiþehir, Bilecik Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova , , , , , ,8150 0,4958 0,5391 0,1987» III. ve IV. Bölgeleri oluþturan Doðu ve Güneydoðu bölgelerinde, tarým ve tarýma dayalý imalat sanayi, konfeksiyon, deri, plastik, kauçuk, metal eþya gibi emek yoðun sektörlerin yaný sýra turizm, saðlýk ve eðitim yatýrýmlarý da teþvik edilecektir. TR21 TR62 TR32 TR61 TR22 Tekirdað, Edirne, Kýrklareli Adana, Mersin Aydýn, Denizli, Muðla Antalya, Isparta, Burdur Balýkesir, Çanakkale (Bozcaada, Gökçeada hariç) , , , , , ,2099 0,2376 0,0462 0,0075 0,1279 TEÞVÝK KAPSAMINA GÝREN DESTEK UNSURLARI TR81 TR33 TR52 TRC1 TR63 TR72 TR71 TR83 TR90 TRB1 TR82 TRA1 TRC2 TRC3 TRA2 Zonguldak, Karabük, Bartýn Manisa, Afyon, Kütahya, Uþak Konya, Karaman Gaziantep, Adýyaman, Kilis Hatay, Kahramanmaraþ, Osmaniye Kayseri, Sivas, Yozgat Kýrýkkale, Aksaray, Niðde, Nevþehir, Kýrþehir Samsun, Tokat, Çorum, Amasya Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüþhane Malatya, Elazýð, Bingöl, Tunceli Kastamonu, Çankýrý, Sinop Erzurum, Erzincan, Bayburt Þanlýurfa, Diyarbakýr Mardin, Batman, Þýrnak, Siirt Aðrý, Kars, Iðdýr, Ardahan , , , , , , , , , , , , , , , ,2244 0,0943 0,0936 0,0558 0,0225 0,0382 0,0310 0,0107 0,1414 0,0005 0,1162 0,1141 0,1743 0,2401 0,0630 I. II. Bölge III. IV. Bölge Büyük Ölçekli Yatýrým Asgari Yatýrým Tutarý Asgari Yatýrým Tutarý Asgari Yatýrým Tutarý TL (*) Vergi Ýndirimi Sigorta Primi Ýþveren Hissesi Yatýrým Yeri Tahsisi Gümrük Vergisi Muafiyeti KDV Ýstisnasý TL (*) Vergi Ýndirimi Sigorta Primi Ýþveren Hissesi Yatýrým Yeri Tahsisi Faiz Desteði Gümrük Vergisi Muafiyeti KDV Ýstisnasý TL (*) Vergi Ýndirimi Sigorta Primi Ýþveren Hissesi Yatýrým Yeri Tahsisi Gümrük Vergisi Muafiyeti KDV Ýstisnasý ArGe & Çevre Yatýrýmlarý Limit Yok Faiz Desteði Gümrük Vergisi Muafiyeti KDV Ýstisnasý (*) Asgari tutar için genel varsayým yukarýdaki gibi olmakla birlikte farklý sektörler için farklý kýsýtlar mevcut olabilmektedir. TRB1 TR22 Van, Muþ, Bitlis, Hakkari Çanakkale Ýli Bozcaada, Gökçeada Ýlçeleri 26 1, ,

6 GENEL TEÞVÝK SÝSTEMÝ BÜYÜK ÖLÇEKLÝ YATIRIMLARDA ASGARÝ TUTARLAR» Tüm bölgelerde geçerlidir. Nedir? Nasýl Yaralanýlýr? Katma Deðer Vergisi Ýstisnasý Gümrük Vergisi Muafiyeti Asgari sabit yatýrým tutarýnýn üzerindeki yatýrýmlar, bölgesel/sektörel ayrým yapýlmaksýzýn yararlanýrlar. Asgari yatýrým tutarlarý:» I.ve II. Bölgelerde TL» III. ve IV. Bölgelerde TL» Sektörel asgari tutar/kapasite þartlarý dikkate alýnýr. Teþvik edilmeyecek yatýrým konularý kapsam dýþýndadýr. ÖRNEK: IV. Bölgede spor kompleksi yapmayý planlayan bir yatýrýmcýyý düþünelim. Bu yatýrým türü IV. Bölgede desteklenen sektörler arasýnda yer almadýðý için Yatýrým Teþvik Belgesi alarak genel teþvik sistemi dediðimiz, yapacaðý yatýrým kapsamýnda sadece Katma Deðer Vergisi istisnasý ve Gümrük Vergisi muafiyeti desteklerinden yararlanýr. Belli tutarlarý aþan büyük proje yatýrýmlarý için 12 alanda, en yüksek oranda teþvik verilmektedir. Bunlar;» Kimyasal Madde Ürünleri Ýmalatý» Ana Kimyasal Maddelerin Ýmalatý TL» Diðer Kimyasal Ürünlerin Ýmalatý TL» Rafine Edilmiþ Petrol Ürünleri Ýmalatý TL» Transit Boru Hattýyla Taþýmacýlýk Hizmetleri Motorlu Kara Taþýtlarý Ýmalatý TL» Lokomotif ve Vagon Ýmalatý» Liman ve Liman Hizmetleri TL» Elektronik Sanayi Yatýrýmlarý» LCD/Plazma Üretimi Yatýrýmlarý TL» Modül Panel Üretimi Yatýrýmlarý TL» Lazer Televizyon, Üç Boyutlu Televizyon ve OLED Televizyonlar ve TV Üretimi Diðer Elektronik Sektörü Yatýrýmlarý» Týbbi Aletler, Hassas ve Optik Aletler Ýmalatý» Ýlaç Ýmalatý TL» Hava ve Uzay Araçlarý Ýmalatý» Makine Ýmalatý Yatýrýmlarý» Madencilik Yatýrýmlarý (Rödovanslý yatýrýmlar hariç) BÜYÜK ÖLÇEKLÝ YATIRIMLARDA TEÞVÝK IV. BÖLGEDE DESTEKLENECEK UNSURLAR» Bölge ayrýmý yoktur; belirlenmiþ sektörlere verilmektedir.» Vergi indirimi,» Gümrük vergisi muafiyeti, Nedir? Nasýl Yaralanýlýr? Genel Destekler (KDV Ýstisnasý, Gümrük Muafiyeti) Ýndirimli Vergi Oraný S.S.K Ýþveren Payý Hazine Desteði Yatýrým Yeri Tahsisi Yatýrým Teþvik Belgesi gereklidir. Sadece belirlenen 12 sektör için uygulanacaktýr. Asgari yatýrým tutarý 50 milyon TL dir. Her sektör için farklý tutarlar/kapasiteler belirlenmiþtir.» Sigorta primi iþveren hissesi desteði,» Yatýrým yeri tahsisi,» Faiz desteði, Teþvik Araçlarý 1» Ýndirimli Vergi Oraný Nedir?» KDV istisnasý desteði,» I.ve II. Bölgelerden IV. Bölgeye; Tekstil, Konfeksiyon ve Hazýr Giyim, Deri ve Deri Mamulleri Sektörlerine» Taþýnma desteði. Yatýrým Teþvik Belgesi ne baðlý yatýrýmlardan elde edilen kazançlar;» Yatýrýmýn iþletilmesine baþlanýlan hesap döneminden itibaren,» Yatýrýma katký tutarýna ulaþýlýncaya kadar indirimli kurumlar vergisine tabi tutulur. Kýsýtlamalar Ýndirimli Vergi Oranýndan Yararlanamayacak Olanlar» Arazi, arsa, royalti, yedek parça ve amortismana tabi olmayan diðer harcamalar» Finans ve sigortacýlýk alanýnda faaliyet gösterenler» Ýþ Ortaklýklarý» YapÝþlet Modeli ile yapýlan 4283 ve 3996 sayýlý kanunlar kapsamýnda gerçekleþtirilen yatýrýmlar Ýndirimli oranlar stopaj yöntemiyle yapýlan vergilendirmede uygulanamayacaktýr

7 Teþvik Araçlarý 2 Bölgelerarasý Kýyaslamalý Vergisel Destek Tutarlarý Uygulama Örneði» Ýndirimli Vergi Oraný Yatýrým Tutarý Yatýrýma Katký Tutarý Ýndirimin Devam Edeceði Kazanç Düzeyi Sýnýrý Ödenen Vergi Tanýmlar Açýklamalar I.Bölge II.Bölge III.Bölge IV.Bölge Yatýrýma Katký Tutarý Ýndirimli oranda kurumlar/gelir vergisi uygulanmak suretiyle tahsilinden vazgeçilen vergi yoluyla yatýrýmlarýn Devletçe karþýlanacak tutarýdýr. Tabloyu açýklamalar ile destekleyecek olur isek, Ýndirimli Oranýn Kapsamý Ýndirimli Oranýn Süresi Ýndirimli vergi sadece yapýlan yatýrýmdan elde edilen kazanca uygulanacaktýr. Diðer faaliyetlerden elde edilen kazançlar normal oranda (%20 KV.) vergilenecektir. Yatýrýmlara Devletçe yapýlacak katký tutarýna ulaþýlýncaya kadar indirimli kurumlar vergisi oraný uygulanmaya devam edilecektir.» IV. Bölge için TL yatýrým yapan yatýrýmcý gelir matrahý (kâr tutarý) TL ye ulaþýncaya kadar söz konusu bölge için belirlenen %2 indirimli vergi oranýndan yararlanýr; yani %2 den vergisini öder. Baþka bir deyiþle, ödemediði %18 lik vergi tutarý, yatýrýma katký tutarý olan TL ulaþýncaya kadar %2 den vergisini öder. Bu süre içerisinde ödediði vergi tutarý TL iken, teþvik dolayýsý ile ödemediði veya yatýrýma katký tutarý olarak kazancý TL dir. Söz konusu durum yukarýda yer alan tablodaki bütün bölgeler için tabloda belirtilen tutarlarda geçerlidir. Teþvik Araçlarý» SSK Primi Ýþveren Hissesi Desteði Kararname hükmüne göre iþveren hissesinin yalnýzca asgari ücrete isabet eden kýsmý devletçe karþýlanacaktýr. Teþvik belgesinde kayýtlý istihdam öngörüleri ile tutarlý olmak kaydýyla; Ýndirimli Vergi Oraný» Ýndirimli Vergi Oraný Büyük ölçekli yatýrýmlar ile bölgesel uygulama kapsamýnda gerçekleþtirilen yatýrýmlarda, Teþvik Belgesi kapsamýnda 31/12/2010 tarihine kadar yatýrýma baþlanmasý durumunda, Kurumlar Vergisi veya Gelir Vergisine uygulanacak indirim oranlarý ile yatýrýma katký oranlarý aþaðýda belirtilmiþtir: Bölgeler I II III IV Bölgesel Uygulama Yatýrýma Katký Oraný (%) Ýndirimli Vergi Oraný Kurumlar Vergisi veya Gelir Vergisi Ýndirim Oraný (%) Yatýrýma Katký Oraný (%) Buna göre halen %20 olan Kurumlar Vergisi, yeni kararname ile;» I. Bölgede %10,» II. Bölgede % 8,» III. Bölgede % 4,» IV. Bölgede % 2 olarak uygulanacaktýr. Büyük Ölçekli Yatýrýmlar Kurumlar Vergisi veya Gelir Vergisi Ýndirim Oraný (%) Ýndirilen Kurumlar Vergisi veya Gelir Vergisi tutarý, yatýrýma katký tutarýna ulaþýncaya kadar indirimli vergi uygulamasýna devam edilecektir » Komple yeni yatýrýmlarda, iþletmeye geçiþ tarihinden itibaren saðlanan,» Diðer yatýrým cinslerinde, yatýrýmýn tamamlanmasýný müteakip, yatýrýma baþlama tarihinden önceki son altý aylýk dönemde aylýk prim ve hizmet belgesinde bildirilen ortalama iþçi sayýsýna ilave edilen, istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi iþveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kýsmý aþaðýda belirtilen sürelerde Hazinece karþýlanacaktýr. Bölgeler I II III IV 31/12/2010 tarihine kadar baþlanýlan yatýrýmlar 2 yýl 3 yýl 5 yýl 7 yýl 31/12/2010 tarihinden sonra baþlanýlan yatýrýmlar 3 yýl 5 yýl Bölgelerarasý Kýyaslamalý Sigorta Primi Ýþveren Hissesi Destek Tutarlarý I.Bölge II.Bölge III.Bölge IV.Bölge Ýstihdam Edilen Personel Sayýsý Tabloyu açýklamalar ile destekleyecek olur isek, Tarihine Kadar Baþlanýlan Yatýrýmlardaki Kazanç 160 TL *50*24= TL 160 TL*50*36= TL 160 TL*50*60= TL 160 TL*50*84= TL Tarihinden Sonra Baþlanýlan Yatýrýmlardaki Kazanç 160 TL*50*36= TL 160 TL*50*60= TL» IV. Bölgede tarihine kadar yatýrým yapan ve ortalama 50 kiþi istihdam eden bir yatýrýmcýnýn ilgili destekten yararlanacaðý 7 yýllýk süre sonundaki kazancý TL olacaktýr.» IV. Bölgede tarihinden sonra yatýrým yapan ve ortalama 50 kiþi istihdam eden bir yatýrýmcýnýn ilgili destekten yararlanacaðý 5 yýllýk süre sonundaki kazancý TL olacaktýr

8 » Teþvik Þekli» Teþvikten yararlanacak gerçek veya tüzel kiþiler lehine; taþýnmazlar üzerinde, ilk yýl için emlak vergi deðerinin %3 ü oranýnda takdir edilecek bedel karþýlýðýnda 49 yýl süreli baðýmsýz ve sürekli nitelikte irtifak hakký tesis edilebilir.» Devletin hüküm ve tasarrufu altýnda bulunmasý ve tapuya tescil edilememesi nedeniyle irtifak hakký tesis edilemeyen taþýnmazlar üzerinde ise, ilk yýl için taþýnmazýn emlak vergi deðerinin %3 ü oranýnda takdir edilecek bedel karþýlýðýnda 49 yýl süreli kullanma izni verilebilir.» Emlak vergi deðeri tespit edilmemiþ olan taþýnmazlarda irtifak hakký ve kullanma izni bedelinin tespitinde; emsal taþýnmazlarýn emlak vergi deðeri, emsal taþýnmazýn bulunmamasý halinde ise taþýnmaz maliki idarece belirlenen bedel esas alýnýr. Yatýrým Yeri Tahsisi Müsteþarlýkça Teþvik Belgesi düzenlenmiþ büyük ölçekli yatýrýmlar ile bölgesel desteklerden yararlanacak yatýrýmlar için yatýrým yeri tahsis edilebilir. Teþvik kapsamýndaki taþýnmazlara Mülkiyeti;» Hazineye,» Özel bütçeli idarelere,» Ýl özel idarelerine ve» Teþvikten Yararlanacak Yatýrýmcýlar ve Yararlanma Þartlarý» Hazine Müsteþarlýðýnca verilmiþ Yatýrým Teþvik Belgesi sahibi olan,» Ýrtifak hakký veya kullanma iznine konu taþýnmazlar üzerinde gerçekleþtirilecek toplam yatýrým tutarý,» Taþýnmaz maliki idarelerce bu taþýnmazlara takdir edilecek rayiç deðerin; tarým ve hayvancýlýk yatýrýmý için bir, turizm yatýrýmlarý için iki, diðer yatýrýmlar için üç katýndan az olmayan» Talep edilen taþýnmazýn bulunduðu ilçenin mülkî sýnýrlarý içinde organize sanayi veya endüstri bölgesi bulunmasý hâlinde, bu bölgelerde yer alabilecek yatýrýmlar için tahsis edilecek boþ parsel bulunmamasý veya bu bölgelerde yapýlmasý uygun görülmeyen yatýrýmlardan olmasý þartlarýný taþýyan,» Taahhüt edilen yatýrýmýn en az %20 sini karþýlayacak miktarda net öz kaynaða sahip olan,» Yatýrýmýn ne þekilde finanse edileceðini beyan eden,» Belediyelere ait taþýnmazlar ile» Devletin hüküm ve tasarrufu altýndaki yerler dâhildir.» Taahhüt edilen yatýrýmýn toplam tutarý 10 milyon TL yi aþan yatýrýmlarda fizibilite raporu ve finansman tablosunu veren, gerçek ve tüzel kiþiler yararlanabilir.» Yatýrýma Uygun Taþýnmazlarýn Maliki Ýdarelerce Tespiti» Taþýnmaz maliki idareler, öncelikle yatýrýmýn türüne göre; Organize Sanayi Bölgesi veya Endüstri Bölgesi Ýdaresinden veya Diðer ilgili kurum ve kuruluþlardan» Bu yönetmelik kapsamýnda hangi tür yatýrýmlar için nerelerde, asgari ne kadar büyüklükte taþýnmaz tahsisinin uygun olacaðýna iliþkin görüþleri de sorulmak suretiyle yatýrýma elveriþli taþýnmazlarý tespit eder.» Tespit edilen taþýnmazlarýn talep beklenmeksizin; toplu olarak yönetmelikte belirtilen kapsam dýþýnda kalan taþýnmazlardan olup olmadýðý, taþýnmaz maliki idarelerce ilgili kamu kurum ve kuruluþlarýndan araþtýrýlarak, teþvik edilen yatýrýmlar için uygun olup olmadýðý öncelikle belirlenir.» Ýl veya ilçe bazýnda teþvik edilecek yatýrým ve sektörlere göre, ilgili kamu kurum ve kuruluþlarýndan tespit edilecek taþýnmazlarýn hangi yatýrýmlar için daha uygun olduðuna iliþkin görüþler alýnýr.» Maliki idarelerce belirlenen taþýnmazlar dýþýnda kalan ancak yatýrýmcý tarafýndan talep edilen taþýnmazlarda, maliki idarelerce uygun olduklarýnýn tespit edilmesi halinde bu madde kapsamýnda deðerlendirilebilir.» Hazinenin özel mülkiyetindeki taþýnmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altýndaki yerlerden bu yönetmelik kapsamýnda deðerlendirilmelerinin mümkün olduðu tespit edilenler hakkýnda, bunlarýn belediye ve mücavir alan sýnýrlarý içinde olup olmadýðý ve kentin geliþme yönünde kalýp kalmadýðý ile bunlarýn tahsis, satýþ, kiralama, irtifak hakký tesisi ve kullanma izni verilmesi suretiyle alternatif deðerlendirme þekillerinden hangisinin daha uygun olduðuna iliþkin görüþ, öneri ve bilgiler, Milli Emlak Otomasyon Projesi (MEOP) ortamýnda güncellenmek suretiyle ilana çýkýlmadan önce ikiþer aylýk dönemler halinde bir yazýyla Maliye Bakanlýðýna bildirilerek izin alýnýr.» Taþýnmazlara Kýymet Takdiri Yapýlmasý» Yatýrýma konu taþýnmazlarýn; rayiç bedeli ile ilk yýl kullanma izni veya irtifak hakký bedelleri taþýnmaz maliki idarelerin taþýnmazlarýný satmaya yetkili komisyonlarca tespit edilebilir.» Yatýrýma Elveriþli Taþýnmazlarýn Yatýrýmcýlara Duyurulmasý» Taþýnmaz maliki idarelerce bu yönetmelik kapsamýnda deðerlendirilmek üzere belirlenen taþýnmazlar, bulunduklarý yerlerdeki ticaret, sanayi ve ziraat odalarýna bildirilir, Türkiye genelinde yayýmlanan tirajý en yüksek ilk on gazeteden birisinde bir defa yayýnlanýr.» Taþýnmaz maliki idarelerce ilana çýkýlmasý uygun görülen taþýnmazlar en az iki aylýk baþvuru süresi verilerek dönemler halinde ilan edilir ve bu ilanlar baþvuru tarihine kadar taþýnmaz maliki idarelerin internet sayfalarýnda da yayýmlanýr

9 » Baþvuru» Yatýrýmcý, maliki idarenin taþýnmazýnýn bulunduðu yerdeki birimine baþvurur.» Baþvuru sýrasýnda yatýrýmcý; I. ve II. Bölgelerde bulunan illerde TL, III. Bölgede bulunan illerde TL, IV. Bölgede bulunan illerde ise TL sini taþýnmaz maliki idarelerin ilgili muhasebe birimine yatýrarak, buna iliþkin makbuzu diðer belgelerle birlikte taþýnmaz maliki idareye verir.» Komisyon» Yatýrýmcýya tahsis edilecek taþýnmazlar üzerinde irtifak hakký tesis edilmesi veya kullanma izni verilmesiyle ilgili olarak vali veya görevlendireceði vali yardýmcýsýnýn baþkanlýðýnda; taþýnmaz maliki idarenin mahallindeki en büyük memuru (defterdar, il özel idaresi genel sekreteri, belediye baþkaný, bölge müdürü veya il müdürü) ile taþýnmazdan sorumlu birim amiri (millî emlak müdürü, emlak iþlerinden sorumlu müdür gibi), bayýndýrlýk ve iskân il müdürü, belediye ve mücavir alan sýnýrlarý içindeki taþýnmazlar için ayrýca belediye imar müdürü ve yatýrýmýn türüne göre ilgili bakanlýðýn il müdüründen oluþan bir komisyon kurulur. Diðer yatýrýmcýlarýn taahhüt ettikleri öz kaynak, istihdam ve yatýrým tutarýndan en yüksek öz kaynak, istihdam ve yatýrým tutarý oranýna göre puanlama yapýlýr ve en yüksek toplam puaný alacak yatýrýmcý tercih edilir. Yapýlacak bu puanlamada da eþitlik olmasý halinde, en fazla istihdam saðlayacak yatýrýmcý tercih edilir.» Ýstihdam Yatýrým teþvik belgesinde belirtilen istihdam edilecek iþçi sayýsýna;» Yatýrým konusu iþletmenin faaliyete geçtiði tarihten itibaren 5 yýl süreyle uyulmasý zorunludur.» Ýstihdam edilecek iþçi sayýsý 5 yýllýk ortalama üzerinden deðerlendirilir.» Üretime katký saðlamak amacýyla hizmet satýn alýnmak suretiyle saðlanan istihdam, taahhüt edilen istihdam sayýsý içerisinde deðerlendirilmez.» Bedel» Ýlk yýl irtifak hakký veya kullanma izni bedeli; I. ve II. Bölgede bulunan illerde yatýrým konusu taþýnmazýn Emlak Vergi deðerinin %3 ü, III. Bölgede bulunan illerde yatýrým konusu taþýnmazýn Emlak Vergi deðerinin %2 si, IV. Bölgede bulunan illerde yatýrým konusu taþýnmazýn Emlak Vergi deðerinin %1 idir.» Ýrtifak hakký ve kullanma izinlerinde, ikinci ve müteakip yýllar kullanma izni ve irtifak hakký bedelleri, cari yýl bedelinin Türkiye Ýstatistik Kurumunca yayýmlanan Üretici Fiyatlarý Endeksi oranýnda artýrýlmasý suretiyle hesaplanýr.» Ancak, sonraki yýllar irtifak hakký veya kullanma izin bedellerinin, Emlak Vergisi genel beyan döneminde yatýrýma konu taþýnmazýn asgari metrekare birim deðeri üzerinden yapýlacak hesaplamasý ile ÜFE oranýnda artýrýlmasý suretiyle hesaplanmasý sonucu bulunacak bedeller arasýnda farklýlýðýn olmasý halinde fazla olan tercih edilerek tahsil edilir.» Yatýrým Döneminde Bedel» Komisyonun Deðerlendirmesi ve Yapýlacak Ýþlemler Komisyon, baþvurularý deðerlendirirken yatýrýmcýnýn;» Kayýtlý ve ödenmiþ sermayesi dâhil malî durumunu,» Yatýrýmýn gruplandýrýlan iller ve teþvik edilecek sektörler arasýnda yer alýp almadýðýný,» Yatýrýmcý tarafýndan taahhüt edilen yatýrým tutarýnýn, maliki idarelerce taþýnmaza takdir edilen rayiç deðerin, tarým ve hayvancýlýk yatýrýmlarý için bir, turizm yatýrýmlarý için iki, diðer yatýrýmlar için üç katý olup olmadýðýný,» Taahhüt edilen yatýrýmýn finansman kaynaklarýnýn yeterliliðini,» Talep edilen taþýnmazýn üzerinde avan projenin uygulanýp uygulanamayacaðýný, Ayný taþýnmaz hakkýnda ön izin ve kullanma izni verilmesi veya irtifak hakký tesisi talep eden birden fazla yatýrýmcý olmasý halinde komisyonca;» yatýrýmcýlarýn öz kaynaklarý,» taahhüt ettikleri istihdam sayýlarý ve» yatýrým tutarýndan en yükseði 100 puan üzerinden deðerlendirilerek, Ýrtifak hakký ve kullanma izinlerinde, ilk yýl bedeli ile sözleþmeleri gereðince artýrýlarak tespit edilen ikinci ve üçüncü yýl bedelleri, %70 indirim uygulanarak tahsil edilir.» Denetim» Taþýnmaz maliki idareler, inþaat aþamasýnda ve iþletme süresince gerekli gördüðü takdirde taþýnmazlarýn üzerindeki bütün yapý ve tesisleri kontrol etmeye veya ettirmeye yetkilidir.» Bu kontroller sýrasýnda belirlenecek hata ve eksiklikler, taþýnmaz maliki idarelerce belirlenecek süre ve þartlarla yatýrýmcý tarafýndan tamamlanýr.» Ýrtifak Hakký ve Kullanma Ýzni Süresinin Sona Ermesi» Ýrtifak hakký ve kullanma izni, sözleþme süresi sonunda sona erer. Bu durumda; makine, teçhizat ve demirbaþlar hariç diðer yapý ve tesisler taþýnmaz maliki idareye intikal eder.» Ancak, yatýrýmcýnýn talep etmesi halinde, üzerindeki yapý ve tesisler dikkate alýnmak suretiyle genel hükümlere göre bedeli karþýlýðýnda doðrudan irtifak hakký tesis edilir veya kullanma izni verilir.» Ýrtifak Hakký ve Kullanma Ýzninin Ýptali, Tahliye ve Geri Alma» Yatýrýmcýnýn; bu yönetmelik ve sözleþmesinde yer alan hükümlere uymadýðýnýn veya mücbir sebepler hariç öngörülen sürede yatýrýmýn tamamlanmadýðýnýn tespiti halinde, herhangi bir yargý kararý aranmaksýzýn irtifak hakký veya kullanma izni iptal edilir

10 » Bu durumda, taþýnmaz üzerindeki tüm yapý ve tesislerle birlikte saðlam ve iþler durumda tazminat ve bedel ödenmeksizin taþýnmaz maliki idareye intikal eder.» Ýndirimlerin Ýptali ve Hâsýlattan Pay Alýnmasý» Yatýrýmcý tarafýndan; mücbir sebepler hariç öngörülen sürede yatýrýmýn en az %50 sinin gerçekleþtirilmesine raðmen yatýrýmýn tamamlanmamasý veya öngörülen istihdam sayýsýna yüzde onu aþan oranda uyulmamasý hâlinde,» Bölgeler itibariyle farklýlaþtýrýlarak emlak vergi deðeri üzerinden hesaplanmak suretiyle; irtifak hakký veya kullanma izni bedelleri yönünden saðlanan indirimler ile hâsýlat payý alýnmamasý suretiyle yapýlan indirimler iptal edilerek genel hükümlere göre iþlem yapýlýr ve hâsýlat payý alýnýr.» Yürütme» Bu yönetmeliðin hükümlerini; Hazineye ait taþýnmazlar ile devletin hüküm ve tasarrufu altýndaki yerler açýsýndan Maliye Bakaný, Özel bütçeli kamu idarelerine ait taþýnmazlar açýsýndan bu idarelerin en üst yöneticileri, Ýl özel idarelerine ait taþýnmazlar açýsýndan valiler, Belediyelere ait taþýnmazlar açýsýndan belediye baþkanlarý yürütür.» Belediyeye Ait Bir Arazi Ýçin Ýzlenecek Yol Haritasý» Taþýnmaz maliki idarelerce (belediye baþkanlýðý) ilgili kurum ve kuruluþlara yatýrým yerleri sorularak tespit edilir.» Duyuru için bulunduklarý yerlerdeki ticaret, sanayi ve ziraat odalarýna bildirilir.» Baþvuruda bulunacak kiþi, belediye baþkanlýðýnýn muhasebe birimine TL yatýrýr.» Ýrtifak hakký tesis edilmesi veya kullanma izni verilmesiyle ilgili olarak vali veya görevlendireceði vali yardýmcýsý baþkanlýðýnda komisyon kurulur.» Komisyon yaptýðý deðerlendirme sonucunu yatýrýmcýya bildirir.» Yatýrýmcý ilk yýl irtifak hakký bedeli olarak yatýrým konusu taþýnmazýn emlak vergi deðerinin %1 i tutarýndaki meblaðý belediye baþkanlýðýnýn muhasebe birimine yatýrýr.» Ýdare ve yatýrýmcý arasýnda sözleþme imzalanarak yatýrýmcý yatýrým yerini tahsis etmeye hak kazanýr. Yatýrým Yeri Tahsisi Ýçin Örnekler» Hazineye Ait Bir Arazi Ýçin Ýzlenecek Yol Haritasý» Taþýnmaz maliki idarelerce (Milli Emlak Müdürü) ilgili kurum ve kuruluþlara yatýrým yerleri sorularak tespit edilir.» Duyuru için bulunduklarý yerlerdeki ticaret, sanayi ve ziraat odalarýna bildirilir.» Baþvuruda bulunacak kiþi, Milli Emlak Müdürlüðü'nün muhasebe birimine TL yatýrýr.» Ýrtifak hakký tesis edilmesi veya kullanma izni verilmesiyle ilgili olarak vali veya görevlendireceði vali yardýmcýsý baþkanlýðýnda komisyon kurulur.» Komisyon yaptýðý deðerlendirme sonucunu yatýrýmcýya bildirir.» Yatýrýmcý ilk yýl irtifak hakký bedeli olarak yatýrým konusu taþýnmazýn emlak vergi deðerinin %1 i tutarýndaki meblaðý Milli Emlak Müdürlüðü'nün muhasebe birimine yatýrýr.» Taþýnmaz maliki idare ve yatýrýmcý arasýnda sözleþme imzalanarak yatýrýmcý yatýrým yerini tahsis etmeye hak kazanýr.» Ýl Özel Ýdaresine Ait Bir Arazi Ýçin Ýzlenecek Yol Haritasý» Taþýnmaz maliki idarelerce (valilik) ilgili kurum ve kuruluþlara yatýrým yerleri sorularak tespit edilir.» Duyuru için bulunduklarý yerlerdeki ticaret, sanayi ve ziraat odalarýna bildirilir.» Baþvuruda bulunacak kiþi, il özel idaresinin veya valiliðin muhasebe birimine TL yatýrýr.» Ýrtifak hakký tesis edilmesi veya kullanma izni verilmesiyle ilgili olarak vali veya görevlendireceði vali yardýmcýsý baþkanlýðýnda komisyon kurulur.» Komisyon yaptýðý deðerlendirme sonucunu yatýrýmcýya bildirir.» Yatýrýmcý ilk yýl irtifak hakký bedeli olarak yatýrým konusu taþýnmazýn emlak vergi deðerinin %1 i tutarýndaki meblaðý il özel idaresinin veya valiliðin muhasebe birimine yatýrýr.» Taþýnmaz maliki idare ve yatýrýmcý arasýnda sözleþme imzalanarak yatýrýmcý yatýrým yerini tahsis etmeye hak kazanýr. Faiz Desteði» Bölgesel destek unsurudur. Sadece III. ve IV. Bölgelerde uygulanýr. ArGe ve çevre yatýrýmlarýnda bölge ayrýmýna bakýlmaz.» Kredi kullandýracak Banka Teþvik Uygulama Genel Müdürlüðü ile protokol imzalamýþ olmalýdýr.» Bir Yatýrým Teþvik Belgesi (YTB) kapsamýnda sadece bir bankadan yatýrým kredisi kullanýlabilir.» Yatýrýmcý sözleþmesinde yazýlý faiz tutarýný bankaya öder, banka destek tutarýný Hazine'den geri aldýktan sonra yatýrýmcýya ödeme yapar.» Kredi ana para ve faiz ödemeleri aksatýlýrsa faiz desteði durdurulur.» Devir durumunda devralan yatýrýmcý bakiye faiz desteðinden yararlanabilir. III. Bölge TL Kredi Döviz Kredileri 3 Puan 1 Puan Azami Destek Tutarý TL IV. Bölge TL Kredi Döviz Kredileri 5 Puan 2 Puan Azami Destek Tutarý TL» Sabit yatýrým tutarýnýn azami %70 oranýndaki kýsmýna faiz desteði verilecektir. ArGe ve Çevre Yatýrýmlarý TL Kredi Döviz Kredileri 5 Puan 2 Puan Azami Destek Tutarý TL 16 17

11 Gümrük Muafiyeti» Yatýrým nedeniyle yurt dýþýndan alýnan, Teþvik Belgesi kapsamýnda uygun görülen, makine ve ekipmanýn gümrük vergisi ve fon ödemesinden muaf tutulmasýdýr.» Nasýl Yararlanýlýr?» Yatýrým Teþvik Belgesi gereklidir.» Asgari yatýrým tutarlarý saðlanmalýdýr.» Çalýþanlarýn asgarî ücrete tekabül eden sigorta primi iþveren hissesinin tamamý taþýnma tarihinden itibaren beþ yýl süre ile bütçeden karþýlanýr.» Tesislerin taþýnma iþleminin 2009 yýlý sonuna kadar tamamlanmasý durumunda taþýnma giderleri bütçeden karþýlanabilir. TEÞVÝK KAPSAMINDA FARKLI SEKTÖRLERE ÝLÝÞKÝN FARKLI UYGULAMA ÖRNEKLERÝ» I. ve II. Bölgelerde TL» III. ve IV. Bölgelerde TL» Sektörel tutar/kapasiteye dikkat» Kýsýtlamalar» Prensip olarak kullanýlmýþ makine, hammadde, ara malý, iþletme malzemesi, inþaat malzemesi kapsama girmez.» Kullanýlmýþ komple tesis ithaline izin verilebilir (tekstil, hazýr giyim, konfeksiyon tesisleri hariç). KDV Ýstisnasý» Nedir?» Yatýrým nedeniyle yurt içinden veya yurt dýþýndan satýn alýnan, Teþvik Belgesi kapsamýnda uygun görülen makine ve ekipman için KDV ödenmeyerek istisna edilmesidir.» Nasýl Yararlanýlýr?» Yatýrým Teþvik Belgesi gereklidir.» Asgari yatýrým tutarlarý saðlanmalýdýr.» I. ve II. Bölgelerde TL» III. ve IV. Bölgelerde TL» Sektörel tutar/kapasiteye dikkat IV. Bölgede 2011'den Önce Baþlayan Örnek Bir Yatýrým ve Yararlanabileceði Destekler» Örnek Yatýrým Varsayýmlarý» Tahmini yatýrým tutarý: TL Yurt içi makine teçhizat TL Ýthal makine teçhizat TL» Yararlanýlabilecek Destekler» Vergi indirimi» Sigorta iþveren hissesi desteði» Faiz desteði» Yaklaþýk istihdam 50 kiþi» Tahmini kredi tutarý: TL (2 yýl vadeli) Tekstil Tesislerinde Taþýnma Desteði» Kapsam» Tekstil, konfeksiyon ve hazýr giyim, deri ve deri mamulleri sektörlerinde faaliyette bulunan,» Asgari 50 kiþilik istihdam saðlayan,» I. veya II. Bölgelerdeki üretim tesislerini IV. Bölgedeki illere tarihine kadar nakleden mükelleflere teþvik saðlanacaktýr. Bu tesislere saðlanacak teþvikler þunlardýr:» Kurumlar Vergisi veya Gelir Vergisi beþ yýl süreyle %75 oranýnda indirimli olarak uygulanýr,» Bedelsiz yatýrým yeri tahsis edilebilir (taþýnma ile birlikte yapýlacak ilave yatýrýmlarý da içeren Teþvik Belgesi kapsamý yatýrýmlar için yatýrým yeri tahsis edilebilir. Sadece taþýnma iþlemini gerçekleþtiren iþletmeler için yatýrým yeri tahsis edilmez).» Gümrük Vergisi muafiyeti» KDV istisnasý Ortalama Destek Kazanç Tablosu Kazanç Kaynaðý Kurumlar Vergisi indirimi Sigorta primi iþveren hissesi desteði Faiz desteði Gümrük Vergisi muafiyeti (%5) KDV istisnasý Kazanç Tutarý *%60= TL 50 kiþi* 160 TL *12 ay * 7 yýl = TL *%5*2= TL *%5= TL *%18= TL Kazaným Tablosu Ýndirilen vergi (Matrahýn % 18 i) TL ye ulaþýncaya kadar 7 yýllýk periyot süresince 2 yýllýk periyot süresince 18 19

Fayans ve Seramik ý K1 K1 Plus K1 Flex Fayans ve Seramik ý Ürün sý 6,34 TL/torba 6,60 TL/torba K1-1 Bölge Fiyatlarý Çimento esaslý fayans ve seramik K1-2 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 6,73 TL/torba 7,00 TL/torba

Detaylı

Fayans ve Seramik Yapýþtýrýcýlarý K1Fuga Beyaz (1-6 mm) K1 Flex Fuga Beyaz (1-8 mm) (1-6 mm) (1-8 mm) K1 Fuga Beyaz - 1 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 9,00 TL/torba 9,36 TL/torba K1 Fuga Beyaz - 2 Bölge Fiyatlarý

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri Yeni Teşvik Sistemi 4. Bölge Teşvikleri Ekim 2013 İçerik Yeni Teşvik Sistemi Amaçları Yeni Teşvik Sistemi Uygulamaları Genel Teşvikler Bölgesel Teşvikler Büyük Ölçekli Ya>rımlar Stratejik Ya>rımlar 4.

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası ü ü ü ü. Bölgesel Teşvik Uygulamaları

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası ü ü ü ü. Bölgesel Teşvik Uygulamaları UYGULAMALAR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENİ TEŞVİK K SİSTEMS STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş SİRKÜLER

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş SİRKÜLER GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş SİRKÜLER SİRKÜLER TARİHİ : 17.07.2009 SİRKÜLER NO : 2009/50 VERGİ İNDİRİMLERİNİ DE İÇEREN YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. 22 Nisan 2014. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ANKARA

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. 22 Nisan 2014. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ANKARA T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 22 Nisan 2014 ANKARA NİN HEDEFLERİ Cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek olan ara malı ve ürünlerin üretiminin artırılması, Teknolojik

Detaylı

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALĐYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALĐYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler EK - 2 BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALĐYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgeler Düzey 2 SEKTÖRÜN US 97 KODU Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 1911 *derinin tabaklanması,

Detaylı

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (TASLAK) (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA)

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (TASLAK) (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (TASLAK) (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgeler Düzey 2 30 *büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı 1.BÖLGE TR10 (İstanbul) 2423

Detaylı

SİRKÜLER ( 2009/25 )

SİRKÜLER ( 2009/25 ) yo r u m @y o r u m ym m. c o m İSTANBUL, 01.09.2009 Konu: Yatırımlarda Devlet Yardımları SİRKÜLER ( 2009/25 ) Küresel kriz ve buna bağlı olarak ülkemizde oluşan ekonomik krizin etkilerini azaltmak üzere;

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMĐ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMĐ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENĐ TEŞVĐK K SĐSTEMS STEMĐ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVĐK SĐSTEMĐ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ UYGULAMALAR 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 5 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6322 sayılı AATUHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 32.

15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6322 sayılı AATUHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 32. Büyük Ölçekli Yatırımlar & Bölgesel Teşvikler & Stratejik Yatırımlar Genel Açıklamalar 15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6322 sayılı AATUHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ANKARA

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ANKARA T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ANKARA SUNUM PLANI 1. Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci 2. Yeni Teşvik Sistemi 3. Öncelikli Yatırımlar 4. Kümelenme Yatırımları

Detaylı

MADENCİLİK SEKTÖRÜ YATIRIMLARINA SAĞLANAN DEVLET DESTEKLERİ

MADENCİLİK SEKTÖRÜ YATIRIMLARINA SAĞLANAN DEVLET DESTEKLERİ 2013 ARALIK SEKTÖREL MADENCİLİK SEKTÖRÜ YATIRIMLARINA SAĞLANAN DEVLET DESTEKLERİ Ahmet YETİM I.GİRİŞ Ülkemizde teşviklerden faydalanabilmek için, öncelikle Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmesi gerekmektedir.

Detaylı

DOĞU MARMARA BÖLGESİ NDE 2006-2010 DÖNEMİNDE YATIRIM TEŞVİKLERİNDEN YARARLANMA DURUMU DEĞERLENDİRMESİ

DOĞU MARMARA BÖLGESİ NDE 2006-2010 DÖNEMİNDE YATIRIM TEŞVİKLERİNDEN YARARLANMA DURUMU DEĞERLENDİRMESİ DOĞU MARMARA BÖLGESİ NDE 2006-2010 DÖNEMİNDE YATIRIM TEŞVİKLERİNDEN YARARLANMA DURUMU DEĞERLENDİRMESİ Yayın Tarihi: Mayıs, 2011 MARKA Yayınları Serisi DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI DOĞU MARMARA BÖLGESİ

Detaylı

YATIRIM TEŞVİKLERİ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI. Mardin Yatırım Destek Ofisi

YATIRIM TEŞVİKLERİ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI. Mardin Yatırım Destek Ofisi YATIRIM TEŞVİKLERİ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Mardin Yatırım Destek Ofisi İçindekiler A) Yeni Teşvik Sistemi 1. Yeni Teşvik Sistemi 2. Yatırım Teşvik Belgesi 3. Sosyo-ekonomik Gelişmişlik Haritası 4. Sosyo-ekonomik

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI Nisan 2015 Sunum Planı 1. Yatırım Teşvik Sistemi a) Amaç ve İlgili Mevzuat b) Yatırım Teşvik Sistemi - Destek Unsurları - Yatırım

Detaylı

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Bilindiği üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni teşvik sistemi açıklandı. Bu açıklamaya dayanarak aşağıda yeni teşvik sistemi genel hatlarıyla ifade edilecektir.

Detaylı

TÜRKİYE'DE BÖLGESEL VE SEKTÖREL TEŞVİKLER: TEŞVİK SİSTEMİ KÜMELENMEYE NE ÖLÇÜDE DUYARLI?

TÜRKİYE'DE BÖLGESEL VE SEKTÖREL TEŞVİKLER: TEŞVİK SİSTEMİ KÜMELENMEYE NE ÖLÇÜDE DUYARLI? TÜRKİYE'DE BÖLGESEL VE SEKTÖREL TEŞVİKLER: TEŞVİK SİSTEMİ KÜMELENMEYE NE ÖLÇÜDE DUYARLI? Nuri YAVAN Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Coğrafya Bölümü Sunumun İçeriği 2 Giriş: Dünyadaki

Detaylı

MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ

MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ enel Teşvi Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları üyük Ölçekli Yatırımların Teşviki S KDV İstisnası S Gümrük Vergisi Muafiyeti S KDV İstisnası S Gümrük Vergisi Muafiyeti S Vergi

Detaylı

Başvuru Merci: Ekonomi Bakanlığı, Sanayi Odaları, Kalkınma Ajansları, Bakanlıkça görevlendirilecek diğer Odalar

Başvuru Merci: Ekonomi Bakanlığı, Sanayi Odaları, Kalkınma Ajansları, Bakanlıkça görevlendirilecek diğer Odalar Destek Mevzuatı: 2012/3305 sayılı Karar ve 20.06.2012 tarih ve 28329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan söz konusu Karar ın uygulanmasına ilişkin 2012/1 sayılı Tebliğ ile yürürlüğe girmiştir. Amaç: Tasarrufların

Detaylı

SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ

SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ DEVLET DESTEKLERİ 1- AJANSIN MALİ DESTEKLERİ 2- DEVLETİN YATIRIM TEŞVİKLERİ 3- DEVLETİN HİZMETLER SEKTÖRÜNE VE İHRACAT A YÖNELİK TEŞVİKLERİ İller arası Sosyo Ekonomik

Detaylı

YENİ TEŞVİK YASASI (2012/3305) Karar Sayısı:2012/3305 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:19.06.2012/28328

YENİ TEŞVİK YASASI (2012/3305) Karar Sayısı:2012/3305 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:19.06.2012/28328 YENİ TEŞVİK YASASI (2012/3305) Karar Sayısı:2012/3305 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:19.06.2012/28328 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride değerlendirilebilir: 1. Genel Teşvik Uygulamaları

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TEŞVİK VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TEŞVİK VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TEŞVİK VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ A-Genel Teşvik Sistemi B-Bölgesel Teşvik Sistemi C-Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Sistemi 2 A- GENEL TEŞVİK SİSTEMİ Büyük

Detaylı

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) SEKTÖRÜN US 97 KODU. 80 (809 hariç)

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) SEKTÖRÜN US 97 KODU. 80 (809 hariç) Ek 2 BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgeler Düzey 2 SEKTÖRÜN US 97 KODU Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 1911 *derinin tabaklanması,

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K. YENĠ TEġVĠK SĠSTEMĠ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A ġ B A K A N L I K. YENĠ TEġVĠK SĠSTEMĠ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A ġ B A K A N L I K YENĠ TEġVĠK SĠSTEMĠ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEġVĠK SĠSTEMĠ Genel TeĢvik Uygulamaları Bölgesel TeĢvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların TeĢviki KDV Ġstisnası

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ BİLGİ NOTU

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ BİLGİ NOTU YENİ TEŞVİK SİSTEMİ BİLGİ NOTU Sayın Başbakan ve ilgili Bakanın yapmış olduğu sunumlardan derlenen yeni teşvik sistemine ait bilgi notu aşağıda olup konuya ilişkin Kararname ve uygulama Tebliğinin yayımlanması

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. Ocak 2015. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ANKARA

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. Ocak 2015. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ANKARA T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI Ocak 2015 ANKARA SUNUM PLANI 1. Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci 2. Yeni Teşvik Sistemi 3. Öncelikli Yatırımlar 4. Kümelenme

Detaylı

2012 Yılı ve Sonrasında Uygulanacak Yatırım Teşvikleri

2012 Yılı ve Sonrasında Uygulanacak Yatırım Teşvikleri 2012 Yılı ve Sonrasında Uygulanacak Yatırım Teşvikleri Yatırımların teşvik edilmesine yönelik olarak 19.06.2012 tarih ve 28328 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 15/06/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda

Detaylı

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA)

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgeler Düzey 2 SEKTÖRÜN Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak US 97 KODU Sektörler 1911 *derinin tabaklanması,

Detaylı

YATIRIM YERİ TEMİNİ YATIRIM YERİ TEMİNİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1

YATIRIM YERİ TEMİNİ YATIRIM YERİ TEMİNİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1 YATIRIM YERİ TEMİNİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1 KAMU TAŞINMAZLARININ YARTIRIMLARA TAHSİSİ 1 2 3 4 YATIRIM YERİ SEÇİMİ YATIRIM TÜRÜ ve BAŞVURU ŞEKLİ DEĞERLENDİRME SÜRECİ ve TAHSİS BEDEL

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ UYGULAMALAR 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE OTOMOTİV SANAYİ

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE OTOMOTİV SANAYİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE OTOMOTİV SANAYİ Dr. Erdal BAL 4 Nisan 2013 Otomotiv Teknoloji Platformu (OTEP), TÜBİTAK MAM Kocaeli SUNUM PLANI 1. Hedefler

Detaylı

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar 19.06.2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar 19.06.2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 19.06.2012 KONU: Yeni Teşvik Sistemi Kapsamında Turizm Sektörü Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar 19.06.2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Karar ın turizm

Detaylı

Yatırım Teşvikleri (I)

Yatırım Teşvikleri (I) Yatırım Teşvikleri (I) Yatırımların teşvik edilmesine yönelik olarak 16.07.2009 tarih ve 27290 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 14/07/2009 tarihli ve 2009/15199 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında

Detaylı

SİRKÜLER (2013-10) KONU: TEŞVİK BELGESİNE BAĞLI YATIRIMLARDA İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ

SİRKÜLER (2013-10) KONU: TEŞVİK BELGESİNE BAĞLI YATIRIMLARDA İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ İstanbul, 08.02.2013 SİRKÜLER (2013-10) KONU: TEŞVİK BELGESİNE BAĞLI YATIRIMLARDA İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ 1. YASAL ÇERÇEVE a. Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A Maddesi 28.02.2009 tarih ve 27155 sayılı

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015 İZMİR YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ 1. Mevzuat ve Hedefler Tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesi, Üretim ve

Detaylı

TEÞViK REHBERi (MALATYA-ELAZIÐ-BÝNGÖL-TUNCELÝ)

TEÞViK REHBERi (MALATYA-ELAZIÐ-BÝNGÖL-TUNCELÝ) TEÞViK REHBERi (MALATYA-ELAZIÐ-BÝNGÖL-TUNCELÝ) Aðustos 2012 Ýçindekiler Tablosu GÝRÝÞ... 1 1. MÜRACAAT... 2 2. TEÞVÝK BELGESÝ BAÞVURULARINDA ÝSTENEN BELGELER NELERDÝR?... 3 3. TEÞVÝK UYGULAMALARI... 4

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/49

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/49 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA)

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) EK-2 Bölgeler Düzey 2 BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) SEKTÖRÜN US 97 KODU Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 1911 *derinin tabaklanması,

Detaylı

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ Kapsam Sektörel Kapsam 2003-2008 yılları için Avrupa Topluluğu nda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması NACE REV.1.1 e göre; B C D E F G H I J K M

Detaylı

Tekstilin aprelenmesi yatırımları için 10 Milyon TL, diğer yatırım konularında 2 Milyon TL

Tekstilin aprelenmesi yatırımları için 10 Milyon TL, diğer yatırım konularında 2 Milyon TL EK-2 A SEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER VE LER İTİBARİYLE ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ Sektör Kodu 1 0122.2 2 0500.0.04 3 15 US-97 Kodu Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler

Detaylı

EK-2 BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) SEKTÖRÜN US 97 KODU

EK-2 BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) SEKTÖRÜN US 97 KODU EK-2 BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgel er Düzey 2 SEKTÖRÜN US 97 KODU Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 1911 *derinin tabaklanması,

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı BURSA 21/05/2015 1 SUNUM PLANI 1. Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI YENİ SİSTEM

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI YENİ SİSTEM T.C. B A Ş B A K A N L I K H A Z İ N E M Ü S T E Ş A R L I Ğ I YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI YENİ SİSTEM 01.10.2009 Sunum Planı Yeni Teşvik Sisteminin Hedefleri Teşvik Unsurları Yeni Teşvik Sisteminin

Detaylı

Sirküler no: 057 İstanbul, 8 Haziran 2009

Sirküler no: 057 İstanbul, 8 Haziran 2009 Sirküler no: 057 İstanbul, 8 Haziran 2009 Konu: Yeni teşvik paketi açıklandı. Özet: Hükümet tarafından 4 Haziran 2009 tarihinde, temel amacı yeni yatırımları teşvik etmek ve bölgesel gelişmişlik farklarını

Detaylı

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI Eğitim Yatırımlarında Sağlanan Destekler Bilgi Notu Yatırım Destek Ofisleri 07/01/2013 İçindekiler 1. Tanımlar... 2 2. Destekler... 2 2.1. Öncelikli

Detaylı

Yeni Teşvik Sistemi & Ajansların yeni teşvik Sisteminde Alacağı Görevler

Yeni Teşvik Sistemi & Ajansların yeni teşvik Sisteminde Alacağı Görevler Yeni Teşvik Sistemi & Ajansların yeni teşvik Sisteminde Alacağı Görevler 1 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Yeni sistemi ile, Cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek olan ara malı ve ürünlerin üretiminin

Detaylı

EĞİTİME SAĞLANAN DESTEKLER

EĞİTİME SAĞLANAN DESTEKLER EĞİTİME SAĞLANAN DESTEKLER Edirne Yatırım Destek Ofisi 2014 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar 19.06.2012 tarih ve 28328 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak

Detaylı

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ SUNUM PLANI 1. YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ 2. YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİNDE DESTEK UNSURLARI 3. YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI 4. DESTEK ORAN

Detaylı

GENELGE NO: 12/83. İstanbul, 17.08.2012. : Yönetim Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürlük, Mali İşler : Yeni Teşvik Sistemine İlişkin Açıklama

GENELGE NO: 12/83. İstanbul, 17.08.2012. : Yönetim Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürlük, Mali İşler : Yeni Teşvik Sistemine İlişkin Açıklama İlgili Birim Konu Sayın Üyemiz, GENELGE NO: 12/83 : Yönetim Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürlük, Mali İşler : Yeni Teşvik Sistemine İlişkin Açıklama İstanbul, 17.08.2012 Malumlarınız olduğu üzere, Yeni Teşvik

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. TRA 1 Düzey 2 Bölgesi Erzurum Erzincan Bayburt Uygulaması

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. TRA 1 Düzey 2 Bölgesi Erzurum Erzincan Bayburt Uygulaması YENİ TEŞVİK SİSTEMİ TRA 1 Düzey 2 Bölgesi Erzurum Erzincan Bayburt Uygulaması i Yeni Teşvik Mevzuatına Genel Bakış Yeni Teşvik Sistemi 19 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete de yayınlanmış ve 1 Ocak 2012

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 05/10/2015 tarihinde 2015 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

Yeni Teşvik Sistemi Kapsamında Turizm Sektörü CUMHURİYET TARİHİNİN EN KAPSAMLI TEŞVİĞİNDEN 28 BÖLGE HARİCİNDE TURİZM YATIRIMCILARINA İYİ HABER YOK

Yeni Teşvik Sistemi Kapsamında Turizm Sektörü CUMHURİYET TARİHİNİN EN KAPSAMLI TEŞVİĞİNDEN 28 BÖLGE HARİCİNDE TURİZM YATIRIMCILARINA İYİ HABER YOK Yeni Teşvik Sistemi Kapsamında Turizm Sektörü CUMHURİYET TARİHİNİN EN KAPSAMLI TEŞVİĞİNDEN 28 BÖLGE HARİCİNDE TURİZM YATIRIMCILARINA İYİ HABER YOK Cüneyt Ertürk Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ M. Özger BOZOĞLU Dış Ticaret Uzmanı Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı İSTANBUL 10/12/2014 1 SUNUM PLANI 1.

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2014 tarihinde 2014 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI GÜNEY EGE BÖLGESİNDE SAĞLIK SEKTÖRÜNE YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ BİLGİ NOTU Yatırım Destek Ofisleri 03/08/2012 İçindekiler 1 DEVLET TEŞVİKLERİ... 2

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2014 tarihinde 2014 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

ENERJİ YATIRIMLARI VE TEŞVİK TEDBİRLERİ

ENERJİ YATIRIMLARI VE TEŞVİK TEDBİRLERİ ENERJİ YATIRIMLARI VE TEŞVİK TEDBİRLERİ TEŞVİK UYGULAMA ve YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA - Nisan 2012 1 TEŞVİK NEDİR? Ekonomik literatürde teşvik kavramı, belirli ekonomik ve sosyal faaliyetlerin

Detaylı

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA)

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) EK - 2 Bölgeler Düzey 2 BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) SEKTÖRÜN Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler US 97 KODU 1911 *derinin tabaklanması,

Detaylı

YATIRIMA. Özet. olarak verilen az vergi ödemektedirler. durumunda ncelemektir. Anahtar Kelimeler:

YATIRIMA. Özet. olarak verilen az vergi ödemektedirler. durumunda ncelemektir. Anahtar Kelimeler: Marmara Üniversitesi YIL 2010 IX, SAYI II, S. 431-453 YATIRIMA Özet olarak verilen az vergi ödemektedirler. durumunda ncelemektir. Anahtar Kelimeler: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu,

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

Ek-2 AYNI BİRİKTİRME EKİPMANI İÇERİSİNDE BİRİKTİRİLEBİLECEK ATIKLAR

Ek-2 AYNI BİRİKTİRME EKİPMANI İÇERİSİNDE BİRİKTİRİLEBİLECEK ATIKLAR 15 01 01 Kağıt ve karton ambalaj 15 01 05 Kompozit ambalaj 20 01 01 Kâğıt ve karton 15 01 02 Plastik ambalaj 20 01 39 Plastikler 02 01 04 Atık Plastikler 16 01 19 Plastikler 15 01 03 Ahşap ambalaj 20 01

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2015 tarihinde 2015 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Nedir? Teşvik belgesi, yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, yatırımın bu değerler ve tespit edilen şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde

Detaylı

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU Temel Ekonomik Göstergeler: Temmuz ayında; Üretici fiyatları genel indeksinde(üfe), Bir önceki aya göre %1,25 artış Bir önceki yılın Aralık

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2015 tarihinde 2015 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ -YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI- -- Bilgi Notu 06/06/2009

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ -YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI- -- Bilgi Notu 06/06/2009 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ -YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI- -- Bilgi Notu 06/06/2009 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- Ankara

Detaylı

EK-2 BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA)

EK-2 BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Çalışma Saatlerimiz Hafta İçi: 09:00-12:30 / 13:15-18:30 Referanslar EK-2 BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgeler Düzey 2 SEKTÖRÜN US 97 KODU

Detaylı

ERDİNÇ SANCAK TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/08/2014

ERDİNÇ SANCAK TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/08/2014 ERDİNÇ SANCAK TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/08/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı Ruhsatı Konut

Detaylı

01.01.2013 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE 6 PUANA KADAR SOSYAL SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİ SAĞLANMASINA İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI

01.01.2013 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE 6 PUANA KADAR SOSYAL SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİ SAĞLANMASINA İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 26/07/2013/153-1 01.01.2013 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE 6 PUANA KADAR SOSYAL SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİ SAĞLANMASINA İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI ÖZET : 5084 sayılı Kanun un sigorta primi işveren

Detaylı

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 ) 3947591 3 0 083.199 085.646 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADANA ) 3947593 5 0 077.619 082.513 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADIYAMAN ) 3947595 3 0 077.768 079.730

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASININ ESASLARI

İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASININ ESASLARI MAKALE Tahir ÖZIRMAK I. Giriş: İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASININ ESASLARI İndirimli kurumlar vergisi oranı uygulaması Kurumlar Vergisi Kanunu' nun 32/A maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu madde

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

Yatırım Destek Ofisi İSTANBUL ÖZELİNDE YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

Yatırım Destek Ofisi İSTANBUL ÖZELİNDE YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Yatırım Destek Ofisi İSTANBUL ÖZELİNDE YENİ TEŞVİK SİSTEMİ GÜNDEM Bakanlar Kurulu Kararı Eski ve Yeni Yatırım Teşvik Sistemi Yeni Teşvik Sistemini Tanıyalım Kimler Yatırım Teşvik Belgesi Alabilir? Teşvik

Detaylı

ÜZEYİR KARAKUŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 08/09/2014

ÜZEYİR KARAKUŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 08/09/2014 ÜZEYİR KARAKUŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 08/09/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1 Mayıs 2013 - Düzce 1 İçerik Giriş Kamu Üniversite Sanayi İşbirliğinde En Somut Ara Yüzler: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ülkemizde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Bölgesel

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TEŞVİK UYGULAMALARI ARALIK / 2012 SİGORTA PRİM TEŞVİKLERİ SİGORTA PRİM TEŞVİKLERİ Ülkemizde sigorta prim teşvikleri ilk olarak 2004 yılında yürürlüğegiren5084 sayılı Kanunlabirlikteuygulanmaya

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI

GÜNEY EGE BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI GÜNEY EGE BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI 1. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ HAKKINDA Yeni Teşvik Sistemi 6 bölgeden oluşmakta, Aydın ve Denizli illerimiz 2. Bölgede ilimiz 1. bölgede yer almaktadır. 14.07.2009

Detaylı

DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014

DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/07/2015

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/07/2015 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/07/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 2012

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 2012 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 2012 Önceki Teşvik Sisteminin Değerlendirilmesi Yeni Teşvik Sisteminin Değerlendirilmesi TR32 Düzey 2 Bölgesi Değerlendirmesi Hazırlayan: Emrah ÇELİK Aydın Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. 15 Kasım 2012 İSTANBUL. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. 15 Kasım 2012 İSTANBUL. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 15 Kasım 2012 İSTANBUL Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 1. HAZIRLIK SÜRECİ YENİ TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ Ø

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 12 08 2014 Sayı 28 Genel Değerlendirme Mart 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Mart 2014 verilerinin değerlendirildiği- 28. sayısında sigortalı

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ

YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ TEŞVİK BELGELERİ 1//2010-31//2010 TARİHLERİ ARASINDA VERİLEN TEŞVİK BELGELERİ () Sn Belge No Belge Tarihi Firmanın Adı Yatırımın Sektörü Yatırımın Yeri Firmanın Adresi Yatırımın Belge Türü Cinsi 1 2 3

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 07.08.2015 Sayı 41 Genel Değerlendirme Nisan 2015 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Nisan 2015 verilerinin değerlendirildiği- 41. sayısında sigortalı

Detaylı

KDV. Muğla da Yatırımcılarımızın Faydalanacağı Teşvikler AR-GE VERGİ VERGİ YATIRIM YERİ FAİZ GÜMRÜK VERGİSİ SİGORTA PRİMİ T.C. MUĞLA VALİLİĞİ GÜMRÜK

KDV. Muğla da Yatırımcılarımızın Faydalanacağı Teşvikler AR-GE VERGİ VERGİ YATIRIM YERİ FAİZ GÜMRÜK VERGİSİ SİGORTA PRİMİ T.C. MUĞLA VALİLİĞİ GÜMRÜK Ekonomi Bakanlığı tarafından açıklanan yeni teşvik sistemi, ülkemizin tüm bölgeleri için önemli destekler getirmiştir. Yeni teşvik sistemi, ilimizde yatırım yapmak isteyenlere çok cazip fırsatlar sunmaktadır.

Detaylı

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2014 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 20 ŞUBAT 2014 ANKARA SUNUM PLANI 1.Teşvik Sistemi 2.Atık Geri Kazanım veya Bertaraf Tesisi Yatırımları 3.Alt Bölge Destekleri 2 SUNUM PLANI 1.Teşvik

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 08/07/2014

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 08/07/2014 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 08/07/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı