Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 DOÐU ANADOLU KALKINMA AJANSI EASTERN ANATOLIA DEVELOPMENT AGENCY Þerefiye Mah. M. Feviz Çakmak Cad. No: 27 Merkez / VAN Tel: (pbx) Fax:

2 TEÞVÝK REHBERÝ Yatýrýmlarda Devlet Yardýmlarý Yatýrým Teþvik Mevzuatýnda Yeni Düzenlemeler Hazýrlayan DAKA Yatýrým Destek Ofisi Ocak 2010

3 ÝÇÝNDEKÝLER Yatýrýmlarýn Teþvikine Ýliþkin Yeni Yasal Düzenlemeler Teþviklerin Amacý Bölgesel Uygulamada Ýller Bölgesel ve Sektörel Teþvik Sistemi Teþvik Kapsamýna Giren Destek Unsurlarý Genel Teþvik Sistemi Bölgesel Ölçekli Yatýrýmlara Teþvik Büyük Ölçekli Yatýrýmlarda Asgari Tutarlar Bitlis, Hakkari, Muþ ve Van Ýllerinin de Bulunduðu IV. Bölge de Teþvik Kapsamýnda Desteklenecek Unsurlar Teþvik Kapsamýnda Farklý Sektörlere Ýliþkin Farklý Uygulama Örnekleri Önceki Teþvik Sistemi Ýle Yeni Teþvik Sisteminin Karþýlaþtýrmasý Sorular ve Yanýtlar Ekler Kaynaklar» 2009/15199 Sayýlý Yatýrýmlarda Devlet Yardýmlarý Hakkýnda Bakanlar Kurulu Kararý (16 Temmuz 2009)» Yatýrýmlarda Devlet Yardýmlarý Hakkýnda Kararýn Uygulanmasýna Ýliþkin Teblið (Hazine Müsteþarlýðý, 28 Temmuz 2009)» Kamu Taþýnmazlarýnýn Yatýrýmlara Tahsisine Ýliþkin Usul ve Esaslar (Maliye Bakanlýðý, Milli Emlak Genel Müdürlüðü, 3 Eylül 2009)» Deloitte Yatýrýmlarda Devlet Yardýmlarý 03

4 YATIRIMLARIN TEÞVÝKÝNE ÝLÝÞKÝN YENÝ YASAL DÜZENLEMELER» 5838 Sayýlý Bazý Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Kanun (Þubat 2009)» 5904 Sayýlý Bazý Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Kanun (Haziran 2009)» 2009/15199 Sayýlý Yatýrýmlarda Devlet Yardýmlarý Hakkýnda Bakanlar Kurulu Kararý (16 Temmuz 2009)» Yatýrýmlarda Devlet Yardýmlarý Hakkýnda Kararýn Uygulanmasýna Ýliþkin Teblið (Hazine Müsteþarlýðý, 28 Temmuz 2009)» Kamu Taþýnmazlarýnýn Yatýrýmlara Tahsisine Ýliþkin Usul ve Esaslar (Maliye Bakanlýðý, Milli Emlak Genel Müdürlüðü, 3 Eylül 2009) TEÞVÝKLERÝN AMACI» Bölgesel geliþmiþlik farklýlýklarýný azaltmak,» Rekabet gücünü artýrmak,» Büyük ölçekli yatýrýmlara destek olmak,» Sektörel kümelenmeyi desteklemek,» Tasarruflarý katma deðeri yüksek yatýrýmlara yönlendirmek,» Üretimi ve istihdamý artýrmak,» Doðrudan yabancý yatýrýmlarý artýrmak,» Çevre korumaya yönelik yatýrýmlar ile araþtýrma ve geliþtirme faaliyetlerini desteklemektir. BÖLGESEL UYGULAMADA ÝLLER Yatýrým Desteklerinin Uygulanmasýnda Ýstatistiki Bölge Birimleri Sýnýflandýrmasý Ýstatistiki Bölge Birimleri Sýnýflandýrmasýnda Düzey2 bölgeleri (26 bölge) ilgili Bakanlar Kurulu Kararýna göre, sosyoekonomik geliþmiþlik seviyeleri dikkate alýnarak dört gruba ayrýlmýþtýr:» Sosyoekonomik geliþmiþlik düzeyleri en yüksek altý bölge I. Bölge,» Ýkinci en yüksek dört bölge II. Bölge,» Üçüncü en yüksek sekiz bölge III. Bölge,» Sonda kalan sekiz bölge ile Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçeleri IV. Bölge olarak tanýmlanmýþtýr

5 Teþvik Sisteminde Düzey2 Bölgelerinin Bölgesel Sýnýflandýrýlmasý SOSYO EKONOMÝK GELÝÞMÝÞLÝK SIRASINA GÖRE BÖLGESEL VE SEKTÖREL TEÞVÝK SÝSTEMÝ 1. Derece Geliþmiþ Düzey 2 Bölgeleri 2. Derece Geliþmiþ Düzey 2 Bölgeleri 3. Derece Geliþmiþ Düzey 2 Bölgeleri 4. Derece Geliþmiþ Düzey 2 Bölgeleri» I. Bölgede, aðýrlýklý olarak motorlu kara taþýtlarý ve yan sanayi, elektronik, ilaç, makine imalatý ve týbbi, hassas ve optik alet yatýrýmlarý gibi yüksek teknoloji gerektiren yatýrýmlar teþvik edilecektir. Bölge Kodu Bölge Ýlleri Sosyo Ekonomik Geliþmiþlik Sýralamasý (26 Bölge içinde) Sosyo Ekonomik Geliþmiþlik Endeksi Endeks Deðiþimi» II. Bölgede, nispeten teknoloji yoðun sektörler desteklenecektir. Bu çerçevede; aðýrlýklý olarak, makine imalatý, akýllý ve çok fonksiyonlu tekstil, metalik olmayan mineral ürünler (cam, seramik, karo, yalýtým malzemeleri vb.) kaðýt, gýda ve içecek imalatý sektörleri teþvik edilecektir. TR10 TR51 TR31 TR41 TR42 Ýstanbul Ankara Ýzmir Bursa, Eskiþehir, Bilecik Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova , , , , , ,8150 0,4958 0,5391 0,1987» III. ve IV. Bölgeleri oluþturan Doðu ve Güneydoðu bölgelerinde, tarým ve tarýma dayalý imalat sanayi, konfeksiyon, deri, plastik, kauçuk, metal eþya gibi emek yoðun sektörlerin yaný sýra turizm, saðlýk ve eðitim yatýrýmlarý da teþvik edilecektir. TR21 TR62 TR32 TR61 TR22 Tekirdað, Edirne, Kýrklareli Adana, Mersin Aydýn, Denizli, Muðla Antalya, Isparta, Burdur Balýkesir, Çanakkale (Bozcaada, Gökçeada hariç) , , , , , ,2099 0,2376 0,0462 0,0075 0,1279 TEÞVÝK KAPSAMINA GÝREN DESTEK UNSURLARI TR81 TR33 TR52 TRC1 TR63 TR72 TR71 TR83 TR90 TRB1 TR82 TRA1 TRC2 TRC3 TRA2 Zonguldak, Karabük, Bartýn Manisa, Afyon, Kütahya, Uþak Konya, Karaman Gaziantep, Adýyaman, Kilis Hatay, Kahramanmaraþ, Osmaniye Kayseri, Sivas, Yozgat Kýrýkkale, Aksaray, Niðde, Nevþehir, Kýrþehir Samsun, Tokat, Çorum, Amasya Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüþhane Malatya, Elazýð, Bingöl, Tunceli Kastamonu, Çankýrý, Sinop Erzurum, Erzincan, Bayburt Þanlýurfa, Diyarbakýr Mardin, Batman, Þýrnak, Siirt Aðrý, Kars, Iðdýr, Ardahan , , , , , , , , , , , , , , , ,2244 0,0943 0,0936 0,0558 0,0225 0,0382 0,0310 0,0107 0,1414 0,0005 0,1162 0,1141 0,1743 0,2401 0,0630 I. II. Bölge III. IV. Bölge Büyük Ölçekli Yatýrým Asgari Yatýrým Tutarý Asgari Yatýrým Tutarý Asgari Yatýrým Tutarý TL (*) Vergi Ýndirimi Sigorta Primi Ýþveren Hissesi Yatýrým Yeri Tahsisi Gümrük Vergisi Muafiyeti KDV Ýstisnasý TL (*) Vergi Ýndirimi Sigorta Primi Ýþveren Hissesi Yatýrým Yeri Tahsisi Faiz Desteði Gümrük Vergisi Muafiyeti KDV Ýstisnasý TL (*) Vergi Ýndirimi Sigorta Primi Ýþveren Hissesi Yatýrým Yeri Tahsisi Gümrük Vergisi Muafiyeti KDV Ýstisnasý ArGe & Çevre Yatýrýmlarý Limit Yok Faiz Desteði Gümrük Vergisi Muafiyeti KDV Ýstisnasý (*) Asgari tutar için genel varsayým yukarýdaki gibi olmakla birlikte farklý sektörler için farklý kýsýtlar mevcut olabilmektedir. TRB1 TR22 Van, Muþ, Bitlis, Hakkari Çanakkale Ýli Bozcaada, Gökçeada Ýlçeleri 26 1, ,

6 GENEL TEÞVÝK SÝSTEMÝ BÜYÜK ÖLÇEKLÝ YATIRIMLARDA ASGARÝ TUTARLAR» Tüm bölgelerde geçerlidir. Nedir? Nasýl Yaralanýlýr? Katma Deðer Vergisi Ýstisnasý Gümrük Vergisi Muafiyeti Asgari sabit yatýrým tutarýnýn üzerindeki yatýrýmlar, bölgesel/sektörel ayrým yapýlmaksýzýn yararlanýrlar. Asgari yatýrým tutarlarý:» I.ve II. Bölgelerde TL» III. ve IV. Bölgelerde TL» Sektörel asgari tutar/kapasite þartlarý dikkate alýnýr. Teþvik edilmeyecek yatýrým konularý kapsam dýþýndadýr. ÖRNEK: IV. Bölgede spor kompleksi yapmayý planlayan bir yatýrýmcýyý düþünelim. Bu yatýrým türü IV. Bölgede desteklenen sektörler arasýnda yer almadýðý için Yatýrým Teþvik Belgesi alarak genel teþvik sistemi dediðimiz, yapacaðý yatýrým kapsamýnda sadece Katma Deðer Vergisi istisnasý ve Gümrük Vergisi muafiyeti desteklerinden yararlanýr. Belli tutarlarý aþan büyük proje yatýrýmlarý için 12 alanda, en yüksek oranda teþvik verilmektedir. Bunlar;» Kimyasal Madde Ürünleri Ýmalatý» Ana Kimyasal Maddelerin Ýmalatý TL» Diðer Kimyasal Ürünlerin Ýmalatý TL» Rafine Edilmiþ Petrol Ürünleri Ýmalatý TL» Transit Boru Hattýyla Taþýmacýlýk Hizmetleri Motorlu Kara Taþýtlarý Ýmalatý TL» Lokomotif ve Vagon Ýmalatý» Liman ve Liman Hizmetleri TL» Elektronik Sanayi Yatýrýmlarý» LCD/Plazma Üretimi Yatýrýmlarý TL» Modül Panel Üretimi Yatýrýmlarý TL» Lazer Televizyon, Üç Boyutlu Televizyon ve OLED Televizyonlar ve TV Üretimi Diðer Elektronik Sektörü Yatýrýmlarý» Týbbi Aletler, Hassas ve Optik Aletler Ýmalatý» Ýlaç Ýmalatý TL» Hava ve Uzay Araçlarý Ýmalatý» Makine Ýmalatý Yatýrýmlarý» Madencilik Yatýrýmlarý (Rödovanslý yatýrýmlar hariç) BÜYÜK ÖLÇEKLÝ YATIRIMLARDA TEÞVÝK IV. BÖLGEDE DESTEKLENECEK UNSURLAR» Bölge ayrýmý yoktur; belirlenmiþ sektörlere verilmektedir.» Vergi indirimi,» Gümrük vergisi muafiyeti, Nedir? Nasýl Yaralanýlýr? Genel Destekler (KDV Ýstisnasý, Gümrük Muafiyeti) Ýndirimli Vergi Oraný S.S.K Ýþveren Payý Hazine Desteði Yatýrým Yeri Tahsisi Yatýrým Teþvik Belgesi gereklidir. Sadece belirlenen 12 sektör için uygulanacaktýr. Asgari yatýrým tutarý 50 milyon TL dir. Her sektör için farklý tutarlar/kapasiteler belirlenmiþtir.» Sigorta primi iþveren hissesi desteði,» Yatýrým yeri tahsisi,» Faiz desteði, Teþvik Araçlarý 1» Ýndirimli Vergi Oraný Nedir?» KDV istisnasý desteði,» I.ve II. Bölgelerden IV. Bölgeye; Tekstil, Konfeksiyon ve Hazýr Giyim, Deri ve Deri Mamulleri Sektörlerine» Taþýnma desteði. Yatýrým Teþvik Belgesi ne baðlý yatýrýmlardan elde edilen kazançlar;» Yatýrýmýn iþletilmesine baþlanýlan hesap döneminden itibaren,» Yatýrýma katký tutarýna ulaþýlýncaya kadar indirimli kurumlar vergisine tabi tutulur. Kýsýtlamalar Ýndirimli Vergi Oranýndan Yararlanamayacak Olanlar» Arazi, arsa, royalti, yedek parça ve amortismana tabi olmayan diðer harcamalar» Finans ve sigortacýlýk alanýnda faaliyet gösterenler» Ýþ Ortaklýklarý» YapÝþlet Modeli ile yapýlan 4283 ve 3996 sayýlý kanunlar kapsamýnda gerçekleþtirilen yatýrýmlar Ýndirimli oranlar stopaj yöntemiyle yapýlan vergilendirmede uygulanamayacaktýr

7 Teþvik Araçlarý 2 Bölgelerarasý Kýyaslamalý Vergisel Destek Tutarlarý Uygulama Örneði» Ýndirimli Vergi Oraný Yatýrým Tutarý Yatýrýma Katký Tutarý Ýndirimin Devam Edeceði Kazanç Düzeyi Sýnýrý Ödenen Vergi Tanýmlar Açýklamalar I.Bölge II.Bölge III.Bölge IV.Bölge Yatýrýma Katký Tutarý Ýndirimli oranda kurumlar/gelir vergisi uygulanmak suretiyle tahsilinden vazgeçilen vergi yoluyla yatýrýmlarýn Devletçe karþýlanacak tutarýdýr. Tabloyu açýklamalar ile destekleyecek olur isek, Ýndirimli Oranýn Kapsamý Ýndirimli Oranýn Süresi Ýndirimli vergi sadece yapýlan yatýrýmdan elde edilen kazanca uygulanacaktýr. Diðer faaliyetlerden elde edilen kazançlar normal oranda (%20 KV.) vergilenecektir. Yatýrýmlara Devletçe yapýlacak katký tutarýna ulaþýlýncaya kadar indirimli kurumlar vergisi oraný uygulanmaya devam edilecektir.» IV. Bölge için TL yatýrým yapan yatýrýmcý gelir matrahý (kâr tutarý) TL ye ulaþýncaya kadar söz konusu bölge için belirlenen %2 indirimli vergi oranýndan yararlanýr; yani %2 den vergisini öder. Baþka bir deyiþle, ödemediði %18 lik vergi tutarý, yatýrýma katký tutarý olan TL ulaþýncaya kadar %2 den vergisini öder. Bu süre içerisinde ödediði vergi tutarý TL iken, teþvik dolayýsý ile ödemediði veya yatýrýma katký tutarý olarak kazancý TL dir. Söz konusu durum yukarýda yer alan tablodaki bütün bölgeler için tabloda belirtilen tutarlarda geçerlidir. Teþvik Araçlarý» SSK Primi Ýþveren Hissesi Desteði Kararname hükmüne göre iþveren hissesinin yalnýzca asgari ücrete isabet eden kýsmý devletçe karþýlanacaktýr. Teþvik belgesinde kayýtlý istihdam öngörüleri ile tutarlý olmak kaydýyla; Ýndirimli Vergi Oraný» Ýndirimli Vergi Oraný Büyük ölçekli yatýrýmlar ile bölgesel uygulama kapsamýnda gerçekleþtirilen yatýrýmlarda, Teþvik Belgesi kapsamýnda 31/12/2010 tarihine kadar yatýrýma baþlanmasý durumunda, Kurumlar Vergisi veya Gelir Vergisine uygulanacak indirim oranlarý ile yatýrýma katký oranlarý aþaðýda belirtilmiþtir: Bölgeler I II III IV Bölgesel Uygulama Yatýrýma Katký Oraný (%) Ýndirimli Vergi Oraný Kurumlar Vergisi veya Gelir Vergisi Ýndirim Oraný (%) Yatýrýma Katký Oraný (%) Buna göre halen %20 olan Kurumlar Vergisi, yeni kararname ile;» I. Bölgede %10,» II. Bölgede % 8,» III. Bölgede % 4,» IV. Bölgede % 2 olarak uygulanacaktýr. Büyük Ölçekli Yatýrýmlar Kurumlar Vergisi veya Gelir Vergisi Ýndirim Oraný (%) Ýndirilen Kurumlar Vergisi veya Gelir Vergisi tutarý, yatýrýma katký tutarýna ulaþýncaya kadar indirimli vergi uygulamasýna devam edilecektir » Komple yeni yatýrýmlarda, iþletmeye geçiþ tarihinden itibaren saðlanan,» Diðer yatýrým cinslerinde, yatýrýmýn tamamlanmasýný müteakip, yatýrýma baþlama tarihinden önceki son altý aylýk dönemde aylýk prim ve hizmet belgesinde bildirilen ortalama iþçi sayýsýna ilave edilen, istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi iþveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kýsmý aþaðýda belirtilen sürelerde Hazinece karþýlanacaktýr. Bölgeler I II III IV 31/12/2010 tarihine kadar baþlanýlan yatýrýmlar 2 yýl 3 yýl 5 yýl 7 yýl 31/12/2010 tarihinden sonra baþlanýlan yatýrýmlar 3 yýl 5 yýl Bölgelerarasý Kýyaslamalý Sigorta Primi Ýþveren Hissesi Destek Tutarlarý I.Bölge II.Bölge III.Bölge IV.Bölge Ýstihdam Edilen Personel Sayýsý Tabloyu açýklamalar ile destekleyecek olur isek, Tarihine Kadar Baþlanýlan Yatýrýmlardaki Kazanç 160 TL *50*24= TL 160 TL*50*36= TL 160 TL*50*60= TL 160 TL*50*84= TL Tarihinden Sonra Baþlanýlan Yatýrýmlardaki Kazanç 160 TL*50*36= TL 160 TL*50*60= TL» IV. Bölgede tarihine kadar yatýrým yapan ve ortalama 50 kiþi istihdam eden bir yatýrýmcýnýn ilgili destekten yararlanacaðý 7 yýllýk süre sonundaki kazancý TL olacaktýr.» IV. Bölgede tarihinden sonra yatýrým yapan ve ortalama 50 kiþi istihdam eden bir yatýrýmcýnýn ilgili destekten yararlanacaðý 5 yýllýk süre sonundaki kazancý TL olacaktýr

8 » Teþvik Þekli» Teþvikten yararlanacak gerçek veya tüzel kiþiler lehine; taþýnmazlar üzerinde, ilk yýl için emlak vergi deðerinin %3 ü oranýnda takdir edilecek bedel karþýlýðýnda 49 yýl süreli baðýmsýz ve sürekli nitelikte irtifak hakký tesis edilebilir.» Devletin hüküm ve tasarrufu altýnda bulunmasý ve tapuya tescil edilememesi nedeniyle irtifak hakký tesis edilemeyen taþýnmazlar üzerinde ise, ilk yýl için taþýnmazýn emlak vergi deðerinin %3 ü oranýnda takdir edilecek bedel karþýlýðýnda 49 yýl süreli kullanma izni verilebilir.» Emlak vergi deðeri tespit edilmemiþ olan taþýnmazlarda irtifak hakký ve kullanma izni bedelinin tespitinde; emsal taþýnmazlarýn emlak vergi deðeri, emsal taþýnmazýn bulunmamasý halinde ise taþýnmaz maliki idarece belirlenen bedel esas alýnýr. Yatýrým Yeri Tahsisi Müsteþarlýkça Teþvik Belgesi düzenlenmiþ büyük ölçekli yatýrýmlar ile bölgesel desteklerden yararlanacak yatýrýmlar için yatýrým yeri tahsis edilebilir. Teþvik kapsamýndaki taþýnmazlara Mülkiyeti;» Hazineye,» Özel bütçeli idarelere,» Ýl özel idarelerine ve» Teþvikten Yararlanacak Yatýrýmcýlar ve Yararlanma Þartlarý» Hazine Müsteþarlýðýnca verilmiþ Yatýrým Teþvik Belgesi sahibi olan,» Ýrtifak hakký veya kullanma iznine konu taþýnmazlar üzerinde gerçekleþtirilecek toplam yatýrým tutarý,» Taþýnmaz maliki idarelerce bu taþýnmazlara takdir edilecek rayiç deðerin; tarým ve hayvancýlýk yatýrýmý için bir, turizm yatýrýmlarý için iki, diðer yatýrýmlar için üç katýndan az olmayan» Talep edilen taþýnmazýn bulunduðu ilçenin mülkî sýnýrlarý içinde organize sanayi veya endüstri bölgesi bulunmasý hâlinde, bu bölgelerde yer alabilecek yatýrýmlar için tahsis edilecek boþ parsel bulunmamasý veya bu bölgelerde yapýlmasý uygun görülmeyen yatýrýmlardan olmasý þartlarýný taþýyan,» Taahhüt edilen yatýrýmýn en az %20 sini karþýlayacak miktarda net öz kaynaða sahip olan,» Yatýrýmýn ne þekilde finanse edileceðini beyan eden,» Belediyelere ait taþýnmazlar ile» Devletin hüküm ve tasarrufu altýndaki yerler dâhildir.» Taahhüt edilen yatýrýmýn toplam tutarý 10 milyon TL yi aþan yatýrýmlarda fizibilite raporu ve finansman tablosunu veren, gerçek ve tüzel kiþiler yararlanabilir.» Yatýrýma Uygun Taþýnmazlarýn Maliki Ýdarelerce Tespiti» Taþýnmaz maliki idareler, öncelikle yatýrýmýn türüne göre; Organize Sanayi Bölgesi veya Endüstri Bölgesi Ýdaresinden veya Diðer ilgili kurum ve kuruluþlardan» Bu yönetmelik kapsamýnda hangi tür yatýrýmlar için nerelerde, asgari ne kadar büyüklükte taþýnmaz tahsisinin uygun olacaðýna iliþkin görüþleri de sorulmak suretiyle yatýrýma elveriþli taþýnmazlarý tespit eder.» Tespit edilen taþýnmazlarýn talep beklenmeksizin; toplu olarak yönetmelikte belirtilen kapsam dýþýnda kalan taþýnmazlardan olup olmadýðý, taþýnmaz maliki idarelerce ilgili kamu kurum ve kuruluþlarýndan araþtýrýlarak, teþvik edilen yatýrýmlar için uygun olup olmadýðý öncelikle belirlenir.» Ýl veya ilçe bazýnda teþvik edilecek yatýrým ve sektörlere göre, ilgili kamu kurum ve kuruluþlarýndan tespit edilecek taþýnmazlarýn hangi yatýrýmlar için daha uygun olduðuna iliþkin görüþler alýnýr.» Maliki idarelerce belirlenen taþýnmazlar dýþýnda kalan ancak yatýrýmcý tarafýndan talep edilen taþýnmazlarda, maliki idarelerce uygun olduklarýnýn tespit edilmesi halinde bu madde kapsamýnda deðerlendirilebilir.» Hazinenin özel mülkiyetindeki taþýnmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altýndaki yerlerden bu yönetmelik kapsamýnda deðerlendirilmelerinin mümkün olduðu tespit edilenler hakkýnda, bunlarýn belediye ve mücavir alan sýnýrlarý içinde olup olmadýðý ve kentin geliþme yönünde kalýp kalmadýðý ile bunlarýn tahsis, satýþ, kiralama, irtifak hakký tesisi ve kullanma izni verilmesi suretiyle alternatif deðerlendirme þekillerinden hangisinin daha uygun olduðuna iliþkin görüþ, öneri ve bilgiler, Milli Emlak Otomasyon Projesi (MEOP) ortamýnda güncellenmek suretiyle ilana çýkýlmadan önce ikiþer aylýk dönemler halinde bir yazýyla Maliye Bakanlýðýna bildirilerek izin alýnýr.» Taþýnmazlara Kýymet Takdiri Yapýlmasý» Yatýrýma konu taþýnmazlarýn; rayiç bedeli ile ilk yýl kullanma izni veya irtifak hakký bedelleri taþýnmaz maliki idarelerin taþýnmazlarýný satmaya yetkili komisyonlarca tespit edilebilir.» Yatýrýma Elveriþli Taþýnmazlarýn Yatýrýmcýlara Duyurulmasý» Taþýnmaz maliki idarelerce bu yönetmelik kapsamýnda deðerlendirilmek üzere belirlenen taþýnmazlar, bulunduklarý yerlerdeki ticaret, sanayi ve ziraat odalarýna bildirilir, Türkiye genelinde yayýmlanan tirajý en yüksek ilk on gazeteden birisinde bir defa yayýnlanýr.» Taþýnmaz maliki idarelerce ilana çýkýlmasý uygun görülen taþýnmazlar en az iki aylýk baþvuru süresi verilerek dönemler halinde ilan edilir ve bu ilanlar baþvuru tarihine kadar taþýnmaz maliki idarelerin internet sayfalarýnda da yayýmlanýr

9 » Baþvuru» Yatýrýmcý, maliki idarenin taþýnmazýnýn bulunduðu yerdeki birimine baþvurur.» Baþvuru sýrasýnda yatýrýmcý; I. ve II. Bölgelerde bulunan illerde TL, III. Bölgede bulunan illerde TL, IV. Bölgede bulunan illerde ise TL sini taþýnmaz maliki idarelerin ilgili muhasebe birimine yatýrarak, buna iliþkin makbuzu diðer belgelerle birlikte taþýnmaz maliki idareye verir.» Komisyon» Yatýrýmcýya tahsis edilecek taþýnmazlar üzerinde irtifak hakký tesis edilmesi veya kullanma izni verilmesiyle ilgili olarak vali veya görevlendireceði vali yardýmcýsýnýn baþkanlýðýnda; taþýnmaz maliki idarenin mahallindeki en büyük memuru (defterdar, il özel idaresi genel sekreteri, belediye baþkaný, bölge müdürü veya il müdürü) ile taþýnmazdan sorumlu birim amiri (millî emlak müdürü, emlak iþlerinden sorumlu müdür gibi), bayýndýrlýk ve iskân il müdürü, belediye ve mücavir alan sýnýrlarý içindeki taþýnmazlar için ayrýca belediye imar müdürü ve yatýrýmýn türüne göre ilgili bakanlýðýn il müdüründen oluþan bir komisyon kurulur. Diðer yatýrýmcýlarýn taahhüt ettikleri öz kaynak, istihdam ve yatýrým tutarýndan en yüksek öz kaynak, istihdam ve yatýrým tutarý oranýna göre puanlama yapýlýr ve en yüksek toplam puaný alacak yatýrýmcý tercih edilir. Yapýlacak bu puanlamada da eþitlik olmasý halinde, en fazla istihdam saðlayacak yatýrýmcý tercih edilir.» Ýstihdam Yatýrým teþvik belgesinde belirtilen istihdam edilecek iþçi sayýsýna;» Yatýrým konusu iþletmenin faaliyete geçtiði tarihten itibaren 5 yýl süreyle uyulmasý zorunludur.» Ýstihdam edilecek iþçi sayýsý 5 yýllýk ortalama üzerinden deðerlendirilir.» Üretime katký saðlamak amacýyla hizmet satýn alýnmak suretiyle saðlanan istihdam, taahhüt edilen istihdam sayýsý içerisinde deðerlendirilmez.» Bedel» Ýlk yýl irtifak hakký veya kullanma izni bedeli; I. ve II. Bölgede bulunan illerde yatýrým konusu taþýnmazýn Emlak Vergi deðerinin %3 ü, III. Bölgede bulunan illerde yatýrým konusu taþýnmazýn Emlak Vergi deðerinin %2 si, IV. Bölgede bulunan illerde yatýrým konusu taþýnmazýn Emlak Vergi deðerinin %1 idir.» Ýrtifak hakký ve kullanma izinlerinde, ikinci ve müteakip yýllar kullanma izni ve irtifak hakký bedelleri, cari yýl bedelinin Türkiye Ýstatistik Kurumunca yayýmlanan Üretici Fiyatlarý Endeksi oranýnda artýrýlmasý suretiyle hesaplanýr.» Ancak, sonraki yýllar irtifak hakký veya kullanma izin bedellerinin, Emlak Vergisi genel beyan döneminde yatýrýma konu taþýnmazýn asgari metrekare birim deðeri üzerinden yapýlacak hesaplamasý ile ÜFE oranýnda artýrýlmasý suretiyle hesaplanmasý sonucu bulunacak bedeller arasýnda farklýlýðýn olmasý halinde fazla olan tercih edilerek tahsil edilir.» Yatýrým Döneminde Bedel» Komisyonun Deðerlendirmesi ve Yapýlacak Ýþlemler Komisyon, baþvurularý deðerlendirirken yatýrýmcýnýn;» Kayýtlý ve ödenmiþ sermayesi dâhil malî durumunu,» Yatýrýmýn gruplandýrýlan iller ve teþvik edilecek sektörler arasýnda yer alýp almadýðýný,» Yatýrýmcý tarafýndan taahhüt edilen yatýrým tutarýnýn, maliki idarelerce taþýnmaza takdir edilen rayiç deðerin, tarým ve hayvancýlýk yatýrýmlarý için bir, turizm yatýrýmlarý için iki, diðer yatýrýmlar için üç katý olup olmadýðýný,» Taahhüt edilen yatýrýmýn finansman kaynaklarýnýn yeterliliðini,» Talep edilen taþýnmazýn üzerinde avan projenin uygulanýp uygulanamayacaðýný, Ayný taþýnmaz hakkýnda ön izin ve kullanma izni verilmesi veya irtifak hakký tesisi talep eden birden fazla yatýrýmcý olmasý halinde komisyonca;» yatýrýmcýlarýn öz kaynaklarý,» taahhüt ettikleri istihdam sayýlarý ve» yatýrým tutarýndan en yükseði 100 puan üzerinden deðerlendirilerek, Ýrtifak hakký ve kullanma izinlerinde, ilk yýl bedeli ile sözleþmeleri gereðince artýrýlarak tespit edilen ikinci ve üçüncü yýl bedelleri, %70 indirim uygulanarak tahsil edilir.» Denetim» Taþýnmaz maliki idareler, inþaat aþamasýnda ve iþletme süresince gerekli gördüðü takdirde taþýnmazlarýn üzerindeki bütün yapý ve tesisleri kontrol etmeye veya ettirmeye yetkilidir.» Bu kontroller sýrasýnda belirlenecek hata ve eksiklikler, taþýnmaz maliki idarelerce belirlenecek süre ve þartlarla yatýrýmcý tarafýndan tamamlanýr.» Ýrtifak Hakký ve Kullanma Ýzni Süresinin Sona Ermesi» Ýrtifak hakký ve kullanma izni, sözleþme süresi sonunda sona erer. Bu durumda; makine, teçhizat ve demirbaþlar hariç diðer yapý ve tesisler taþýnmaz maliki idareye intikal eder.» Ancak, yatýrýmcýnýn talep etmesi halinde, üzerindeki yapý ve tesisler dikkate alýnmak suretiyle genel hükümlere göre bedeli karþýlýðýnda doðrudan irtifak hakký tesis edilir veya kullanma izni verilir.» Ýrtifak Hakký ve Kullanma Ýzninin Ýptali, Tahliye ve Geri Alma» Yatýrýmcýnýn; bu yönetmelik ve sözleþmesinde yer alan hükümlere uymadýðýnýn veya mücbir sebepler hariç öngörülen sürede yatýrýmýn tamamlanmadýðýnýn tespiti halinde, herhangi bir yargý kararý aranmaksýzýn irtifak hakký veya kullanma izni iptal edilir

10 » Bu durumda, taþýnmaz üzerindeki tüm yapý ve tesislerle birlikte saðlam ve iþler durumda tazminat ve bedel ödenmeksizin taþýnmaz maliki idareye intikal eder.» Ýndirimlerin Ýptali ve Hâsýlattan Pay Alýnmasý» Yatýrýmcý tarafýndan; mücbir sebepler hariç öngörülen sürede yatýrýmýn en az %50 sinin gerçekleþtirilmesine raðmen yatýrýmýn tamamlanmamasý veya öngörülen istihdam sayýsýna yüzde onu aþan oranda uyulmamasý hâlinde,» Bölgeler itibariyle farklýlaþtýrýlarak emlak vergi deðeri üzerinden hesaplanmak suretiyle; irtifak hakký veya kullanma izni bedelleri yönünden saðlanan indirimler ile hâsýlat payý alýnmamasý suretiyle yapýlan indirimler iptal edilerek genel hükümlere göre iþlem yapýlýr ve hâsýlat payý alýnýr.» Yürütme» Bu yönetmeliðin hükümlerini; Hazineye ait taþýnmazlar ile devletin hüküm ve tasarrufu altýndaki yerler açýsýndan Maliye Bakaný, Özel bütçeli kamu idarelerine ait taþýnmazlar açýsýndan bu idarelerin en üst yöneticileri, Ýl özel idarelerine ait taþýnmazlar açýsýndan valiler, Belediyelere ait taþýnmazlar açýsýndan belediye baþkanlarý yürütür.» Belediyeye Ait Bir Arazi Ýçin Ýzlenecek Yol Haritasý» Taþýnmaz maliki idarelerce (belediye baþkanlýðý) ilgili kurum ve kuruluþlara yatýrým yerleri sorularak tespit edilir.» Duyuru için bulunduklarý yerlerdeki ticaret, sanayi ve ziraat odalarýna bildirilir.» Baþvuruda bulunacak kiþi, belediye baþkanlýðýnýn muhasebe birimine TL yatýrýr.» Ýrtifak hakký tesis edilmesi veya kullanma izni verilmesiyle ilgili olarak vali veya görevlendireceði vali yardýmcýsý baþkanlýðýnda komisyon kurulur.» Komisyon yaptýðý deðerlendirme sonucunu yatýrýmcýya bildirir.» Yatýrýmcý ilk yýl irtifak hakký bedeli olarak yatýrým konusu taþýnmazýn emlak vergi deðerinin %1 i tutarýndaki meblaðý belediye baþkanlýðýnýn muhasebe birimine yatýrýr.» Ýdare ve yatýrýmcý arasýnda sözleþme imzalanarak yatýrýmcý yatýrým yerini tahsis etmeye hak kazanýr. Yatýrým Yeri Tahsisi Ýçin Örnekler» Hazineye Ait Bir Arazi Ýçin Ýzlenecek Yol Haritasý» Taþýnmaz maliki idarelerce (Milli Emlak Müdürü) ilgili kurum ve kuruluþlara yatýrým yerleri sorularak tespit edilir.» Duyuru için bulunduklarý yerlerdeki ticaret, sanayi ve ziraat odalarýna bildirilir.» Baþvuruda bulunacak kiþi, Milli Emlak Müdürlüðü'nün muhasebe birimine TL yatýrýr.» Ýrtifak hakký tesis edilmesi veya kullanma izni verilmesiyle ilgili olarak vali veya görevlendireceði vali yardýmcýsý baþkanlýðýnda komisyon kurulur.» Komisyon yaptýðý deðerlendirme sonucunu yatýrýmcýya bildirir.» Yatýrýmcý ilk yýl irtifak hakký bedeli olarak yatýrým konusu taþýnmazýn emlak vergi deðerinin %1 i tutarýndaki meblaðý Milli Emlak Müdürlüðü'nün muhasebe birimine yatýrýr.» Taþýnmaz maliki idare ve yatýrýmcý arasýnda sözleþme imzalanarak yatýrýmcý yatýrým yerini tahsis etmeye hak kazanýr.» Ýl Özel Ýdaresine Ait Bir Arazi Ýçin Ýzlenecek Yol Haritasý» Taþýnmaz maliki idarelerce (valilik) ilgili kurum ve kuruluþlara yatýrým yerleri sorularak tespit edilir.» Duyuru için bulunduklarý yerlerdeki ticaret, sanayi ve ziraat odalarýna bildirilir.» Baþvuruda bulunacak kiþi, il özel idaresinin veya valiliðin muhasebe birimine TL yatýrýr.» Ýrtifak hakký tesis edilmesi veya kullanma izni verilmesiyle ilgili olarak vali veya görevlendireceði vali yardýmcýsý baþkanlýðýnda komisyon kurulur.» Komisyon yaptýðý deðerlendirme sonucunu yatýrýmcýya bildirir.» Yatýrýmcý ilk yýl irtifak hakký bedeli olarak yatýrým konusu taþýnmazýn emlak vergi deðerinin %1 i tutarýndaki meblaðý il özel idaresinin veya valiliðin muhasebe birimine yatýrýr.» Taþýnmaz maliki idare ve yatýrýmcý arasýnda sözleþme imzalanarak yatýrýmcý yatýrým yerini tahsis etmeye hak kazanýr. Faiz Desteði» Bölgesel destek unsurudur. Sadece III. ve IV. Bölgelerde uygulanýr. ArGe ve çevre yatýrýmlarýnda bölge ayrýmýna bakýlmaz.» Kredi kullandýracak Banka Teþvik Uygulama Genel Müdürlüðü ile protokol imzalamýþ olmalýdýr.» Bir Yatýrým Teþvik Belgesi (YTB) kapsamýnda sadece bir bankadan yatýrým kredisi kullanýlabilir.» Yatýrýmcý sözleþmesinde yazýlý faiz tutarýný bankaya öder, banka destek tutarýný Hazine'den geri aldýktan sonra yatýrýmcýya ödeme yapar.» Kredi ana para ve faiz ödemeleri aksatýlýrsa faiz desteði durdurulur.» Devir durumunda devralan yatýrýmcý bakiye faiz desteðinden yararlanabilir. III. Bölge TL Kredi Döviz Kredileri 3 Puan 1 Puan Azami Destek Tutarý TL IV. Bölge TL Kredi Döviz Kredileri 5 Puan 2 Puan Azami Destek Tutarý TL» Sabit yatýrým tutarýnýn azami %70 oranýndaki kýsmýna faiz desteði verilecektir. ArGe ve Çevre Yatýrýmlarý TL Kredi Döviz Kredileri 5 Puan 2 Puan Azami Destek Tutarý TL 16 17

11 Gümrük Muafiyeti» Yatýrým nedeniyle yurt dýþýndan alýnan, Teþvik Belgesi kapsamýnda uygun görülen, makine ve ekipmanýn gümrük vergisi ve fon ödemesinden muaf tutulmasýdýr.» Nasýl Yararlanýlýr?» Yatýrým Teþvik Belgesi gereklidir.» Asgari yatýrým tutarlarý saðlanmalýdýr.» Çalýþanlarýn asgarî ücrete tekabül eden sigorta primi iþveren hissesinin tamamý taþýnma tarihinden itibaren beþ yýl süre ile bütçeden karþýlanýr.» Tesislerin taþýnma iþleminin 2009 yýlý sonuna kadar tamamlanmasý durumunda taþýnma giderleri bütçeden karþýlanabilir. TEÞVÝK KAPSAMINDA FARKLI SEKTÖRLERE ÝLÝÞKÝN FARKLI UYGULAMA ÖRNEKLERÝ» I. ve II. Bölgelerde TL» III. ve IV. Bölgelerde TL» Sektörel tutar/kapasiteye dikkat» Kýsýtlamalar» Prensip olarak kullanýlmýþ makine, hammadde, ara malý, iþletme malzemesi, inþaat malzemesi kapsama girmez.» Kullanýlmýþ komple tesis ithaline izin verilebilir (tekstil, hazýr giyim, konfeksiyon tesisleri hariç). KDV Ýstisnasý» Nedir?» Yatýrým nedeniyle yurt içinden veya yurt dýþýndan satýn alýnan, Teþvik Belgesi kapsamýnda uygun görülen makine ve ekipman için KDV ödenmeyerek istisna edilmesidir.» Nasýl Yararlanýlýr?» Yatýrým Teþvik Belgesi gereklidir.» Asgari yatýrým tutarlarý saðlanmalýdýr.» I. ve II. Bölgelerde TL» III. ve IV. Bölgelerde TL» Sektörel tutar/kapasiteye dikkat IV. Bölgede 2011'den Önce Baþlayan Örnek Bir Yatýrým ve Yararlanabileceði Destekler» Örnek Yatýrým Varsayýmlarý» Tahmini yatýrým tutarý: TL Yurt içi makine teçhizat TL Ýthal makine teçhizat TL» Yararlanýlabilecek Destekler» Vergi indirimi» Sigorta iþveren hissesi desteði» Faiz desteði» Yaklaþýk istihdam 50 kiþi» Tahmini kredi tutarý: TL (2 yýl vadeli) Tekstil Tesislerinde Taþýnma Desteði» Kapsam» Tekstil, konfeksiyon ve hazýr giyim, deri ve deri mamulleri sektörlerinde faaliyette bulunan,» Asgari 50 kiþilik istihdam saðlayan,» I. veya II. Bölgelerdeki üretim tesislerini IV. Bölgedeki illere tarihine kadar nakleden mükelleflere teþvik saðlanacaktýr. Bu tesislere saðlanacak teþvikler þunlardýr:» Kurumlar Vergisi veya Gelir Vergisi beþ yýl süreyle %75 oranýnda indirimli olarak uygulanýr,» Bedelsiz yatýrým yeri tahsis edilebilir (taþýnma ile birlikte yapýlacak ilave yatýrýmlarý da içeren Teþvik Belgesi kapsamý yatýrýmlar için yatýrým yeri tahsis edilebilir. Sadece taþýnma iþlemini gerçekleþtiren iþletmeler için yatýrým yeri tahsis edilmez).» Gümrük Vergisi muafiyeti» KDV istisnasý Ortalama Destek Kazanç Tablosu Kazanç Kaynaðý Kurumlar Vergisi indirimi Sigorta primi iþveren hissesi desteði Faiz desteði Gümrük Vergisi muafiyeti (%5) KDV istisnasý Kazanç Tutarý *%60= TL 50 kiþi* 160 TL *12 ay * 7 yýl = TL *%5*2= TL *%5= TL *%18= TL Kazaným Tablosu Ýndirilen vergi (Matrahýn % 18 i) TL ye ulaþýncaya kadar 7 yýllýk periyot süresince 2 yýllýk periyot süresince 18 19

12 IV. Bölge için Belli Sektör Uygulama Örnekleri Ortalama Destek Kazanç Tablosu» 300 Baþ Süt Sýðýrcýlýðý» Teþvik Kapsamýnda Yararlanacaðý Destekler» Tahmini yatýrým: TL» Tahmini istihdam: 15 Kiþi» Tahmini kredi tutarý: TL» Kurumlar Vergisi veya Gelir Vergisi indirimi (% 90 indirim % 60 yatýrým katký oraný)» Sigorta primi iþveren hissesi desteði» Faiz desteði Kazanç Kaynaðý Kurumlar Vergisi indirimi Sigorta primi iþveren hissesi desteði Faiz desteði Kazanç Tutarý *%60= kiþi* 150 TL *12 ay * 7 yýl = TL *%5= TL (yýllýk) Kazaným Tablosu Ýndirilen vergi (matrahýn % 18 i) TL ye ulaþýncaya kadar 7 yýllýk periyot süresince Kredi kullaným süresinde (maksimum 5 minimum 1 yýl) Ortalama Destek Kazanç Tablosu Kazanç Kaynaðý Kurumlar Vergisi indirimi Sigorta primi iþveren hissesi desteði Faiz desteði» 500 Baþ Büyükbaþ Besiciliði» Teþvik Kapsamýnda Yararlanacaðý Destekler» Tahmini yatýrým: TL» Tahmini istihdam: 15 Kiþi Ortalama Destek Kazanç Tablosu Kazanç Kaynaðý Kurumlar Vergisi indirimi Sigorta primi iþveren hissesi desteði Kazanç Tutarý *%60= kiþi* 150 TL *12 ay * 7 yýl = TL *%5= TL (yýllýk) Kazanç Tutarý *%60= TL 15 kiþi* 150 TL *12 ay * 7 yýl = TL Kazaným Tablosu Ýndirilen vergi (matrahýn % 18 i) TL ye ulaþýncaya kadar 7 yýllýk periyot süresince Kredi kullaným süresinde (maksimum 5 minimum 1 yýl süresince ve maksimum TL tutarýnda)» Kurumlar Vergisi veya Gelir Vergisi indirimi (% 90 indirim % 60 yatýrým katký oraný)» Sigorta primi iþveren hissesi desteði Kazaným Tablosu Ýndirilen vergi (matrahýn % 18 i) TL ye ulaþýncaya kadar 7 yýllýk periyot süresince ÖNCEKÝ TEÞVÝK SÝSTEMÝ ÝLE YENÝ SÝSTEMÝN KARÞILAÞTIRMASI Destek Unsurlarý Yatýrýmýn Büyüklüðü Bölgesel Farklýlýk Finansal Kiralama Önceki Sistem Gümrük Vergisi muafiyeti KDV istisnasý Yatýrým indirimi Sigorta primi desteði Yatýrým yeri tahsisi Faiz desteði Enerji desteði Ücret gelir vergisi stopajý desteði Yatýrým tutarýna farklý destek unsurlarý yoktu. Önceki uygulamada kalkýnmada öncelikli yöre/normal yöre ayrýmý vardý (54 yöre). Hem yatýrýmcý hem de finansal kiralama þirketi YTB almak zorundaydý. Yeni Sistem Gümrük Vergisi muafiyeti KDV istisnasý Ýndirimli Gelir Vergisi/ Kurumlar Vergisi oraný Sigorta primi desteði Yatýrým yeri tahsisi Faiz desteði Seçilen 12 özellikli sektörde büyük tutarlý (50 milyon TL ve üstü) yatýrýmlar daha avantajlý. Dört bölgeye farklý destek unsurlarý uygulanacaktýr. Yatýrýmcýnýn YTB almasý yeterli Finansal Kiralama ile alýnacak makine teçhizat tutarý en az TL olmalý. Yatýrýmýn Devri Yatýrýmýn tamamlanmasýndan 3 yýl sonrasýnda devrine, satýþýna, ihracýna ve kiralanmasýna izin verilmekteydi. Süre 5 yýla çýkarýldý. Yatýrýmýn tamamlanýp belgenin kapatýlmasýndan sonra en az 5 yýl bölgede faaliyette bulunmak gerekir. Yatýrýmýn Nakli Gidilecek bölgeye göre fazladan Büyük ölçekli ve Bölgesel yatýrýmlar, iþletmeye yararlanýlmýþ olan destek unsuru varsa 6183 sayýlý yasaya göre bunlar geri geçiþ tarihinden itibaren en az 5 yýl bölgede faaliyet göstermelidir. ödenmekte ve bunlara izin verilmekteydi. Müsteþarlýktan izin alýnarak bu süre kýsaltýlabilir. Belgenin Kaybý Belge ve eklerinin kaybý durumunda Belge ve eklerinin kaybý durumunda» 1000 Saðmal Koyun Çiftliði» Teþvik Kapsamýnda Yararlanacaðý Destekler her bir belge tasdiki için TL ödenmekteydi. her bir belge tasdiki için TL ödenecektir.» Tahmini yatýrým: TL» Tahmini istihdam: 10 Kiþi» Tahmini kredi tutarý: TL» Kurumlar Vergisi veya Gelir Vergisi indirimi (% 90 indirim % 60 yatýrým katký oraný)» Sigorta primi iþveren hissesi desteði» Faiz desteði 20 21

13 SORULAR / YANITLAR Nakit Ödenen Destek Unsuru Var mýdýr?» Hayýr. Hiçbir teþvik unsuru nakit ödeme þeklinde yapýlmamaktadýr. Teþvikler vergi indirimi ya da istisnalarý ile bazý maliyet kalemlerinin hazine tarafýndan karþýlanmasý þeklinde uygulanmaktadýr. Teþvik Belgesi Ýçin Nereye Baþvurulur?» Teþvik belgesi Hazine Müsteþarlýðý Teþvik Uygulama Genel Müdürlüðünce verilir.» Ancak yabancý sermayeli yatýrýmlar, büyük ölçekli yatýrýmlar, bölgesel uygulamalar kapsamýndaki yatýrýmlar ile ArGe ve çevre yatýrýmlarý hariç olmak üzere sabit yatýrým tutarý 8 Milyon Türk Lirasýný aþmayan imalat sanayi yatýrýmlarý için yatýrýmcýnýn tercihine baðlý olarak yatýrýmýn yapýlacaðý yerdeki TOBB a baðlý sanayi odalarýna da müracaat edilebilir. Devam Eden Yatýrýmlarýn Durumu Nedir? 1. Bu Kararýn yürürlüðe girdiði tarihten önceki kararlara istinaden düzenlenen teþvik belgeleri ile ilgili uygulamalara, Teþvik Belgesinin dayandýðý karar ve ilgili diðer kararlar çerçevesinde devam olunur. 2. Bu Kararýn yürürlüðe girdiði tarihten önceki kararlara istinaden düzenlenen Teþvik Belgeleri kapsamýnda devam etmekte olan yatýrýmlarýn, bu Kararda öngörülen ilgili yatýrým konusuna ait asgarî kapasiteleri ve bakiye kýsýmlarýnýn asgarî yatýrým tutarýný saðlamasý hâlinde, yatýrýmlarýn bakiye kýsýmlarýna bu Kararýn lehe gelen hükümleri uygulanmak üzere yeni Teþvik Belgesi düzenlenebilir.» Halen geçerli Teþvik Belgesi kapsamýna, Karar eki EK4 te yer alan Genel Teþvik Sisteminden Teþvik Edilmeyecek Yatýrým Konularý için makine ve teçhizat ilave edilemez. Teþvikli Yatýrýmlar Nakledilebilir mi?» Büyük ölçekli yatýrýmlar ile bölgesel uygulama kapsamýnda gerçekleþtirilen yatýrýmlarýn, iþletmeye geçiþ tarihinden itibaren asgarî 5 yýl süre ile bulunduðu bölgede faaliyette bulunmasý gerekir.» Ancak, Müsteþarlýk'tan izin alýnmak ve yatýrým konusunun taþýnýlacak bölgede desteklenecek konular arasýnda yer almasý kaydýyla diðer bölgelere taþýnýlabilir.» Sosyoekonomik geliþmiþlik seviyesi daha yüksek bölgelere veya ilgili yatýrým konusunun desteklenmediði bölgelere taþýnmalarda, fazladan yararlanýlan destekler ilgili mevzuatý çerçevesinde geri alýnýr.» Ýþletmeye geçiþ tarihinden itibaren beþ yýllýk süre ile bulunduðu bölgede faaliyette bulunan yatýrýmlarýn diðer bölgelere taþýnmasý serbesttir. Ancak bu durumda, varsa taþýnma tarihinden itibaren bakiye yatýrýma katký tutarý için indirimli Kurumlar Vergisi veya Gelir Vergisi uygulamasý yapýlmaz. Teþviklerden Finansal Kiralama Yoluyla Yararlanýlabilir mi?» Evet. Teþvik belgesi kapsamý makine ve teçhizatýn tamamýnýn veya bir kýsmýnýn finansal kiralama yolu ile temini mümkündür.» Finansal kiralama þirketi, finansal kiralama iþlemine konu makine ve teçhizatlar için, Teþvik Belgesi sahibi yatýrýmcý ile sözleþme yapmasý ve sözleþme kapsamý yatýrým mallarýný sözleþme yaptýðý yatýrýmcýya kiralamasý durumunda Gümrük Vergisi muafiyeti ve KDV istisnasý desteklerinden yararlanabilir.» Finansal kiralama iþlemine konu makine ve teçhizatýn devir, satýþ ve ihraç iþlemleri için finansal kiralama þirketi ve yatýrýmcý birlikte müracaat etmeleri gerekir. Ýþletmeye Geçiþ Tarihi Nedir? Ýþletmeye geçiþ tarihi; a) Komple yeni yatýrýmlarda;» Ýmalat sanayi, madencilikte onaylý kapasite raporunun,» Diðer hizmetler sektörü yatýmlarýndan turizm, eðitim, hastane, huzurevi, öðrenci yurdu gibi yatýrýmlarda ilgili bakanlýklardan iþletme belgesi, uygunluk belgesi, izin belgesi, ruhsat veya lisansýn alýnmasýný müteakip teþvik belgesinin tamamlama vizesinin yapýldýðý tarihtir. b) Diðer yatýrým cinslerinde ise Teþvik Belgesinin tamamlama vizesinin yapýldýðý tarihtir. Bu durumda da yatýrým konusuna baðlý olarak yukarýdaki belgelerin ibrazý þarttýr. Yatýrýma Baþlama Tarihi Nedir?» Teþvik Belgesinde öngörülen yatýrýma baþlama tarihi teþvik belgesi için Müsteþarlýða veya sanayi odasýna müracaat tarihi olup, yatýrýma baþlanýldýðýnýn kabul edilebilmesi için, araziarsa alýmý, altyapýnýn hazýrlanmasý, inþaata baþlama, makine ve teçhizat temini gibi harcamalardan bir veya birkaçýnýn gerçekleþtirilmesi þarttýr.» Ancak harcama tutarýnýn; bölgesel uygulama kapsamýnda gerçekleþtirilen yatýrýmlar için Teþvik Belgesinde kayýtlý sabit yatýrýmýn en az %10 u, büyük ölçekli yatýrýmlar için ise en az 5 milyon Türk Lirasý olmasý halinde yatýrýma baþlanýlmýþ sayýlýr.» Müsteþarlýk gerekli görülen hallerde yatýrýma baþlamaya iliþkin faaliyetlerin fiziki gerçekleþmelerini tespit amacýyla bizzat veya Kararýn 17'nci maddesinde belirtilen kurum ve kuruluþlar aracýlýðý ile yatýrým mahallinde incelemeler de yapabilir.» Yatýrým projesine iliþkin fizibilite yapmak ve þirket kurmak yatýrýma baþlama sayýlmaz. Sigorta Primi Desteði Hakkýnda» Sigorta Primi Ýþveren Hissesi Desteðine Ne Zaman Baþvurulabilir?» Sigorta primi iþveren hissesi desteði uygulamasýna iþletmeye geçiþ veya Teþvik Belgesinin tamamlama vizesinin yapýlmasýný müteakip baþlanabilir.» Sigorta Prim Borcu Olanlar Ýþveren Hissesi Desteðinden Yararlanabilir mi?» Hayýr. Desteðin uygulanacaðý aya ait prim ve hizmet belgesinde belirtilen sigortalýlarýn tamamýna ait sigorta primlerinin, sigortalý hissesine isabet eden tutarýn Hazinece karþýlanmayan iþveren hissesine ait tutarýn tamamýnýn ödenmiþ olmasý þarttýr. Ayrýca idari para cezasý bulunan yatýrýmcýlar da bu destekten yararlanamaz.» Sigorta Prim Borcunu Yapýlandýrmýþ Olanlar Ýþveren Hissesi Desteðinden Yararlanabilir mi?» Evet. Sigorta prim ya da idari para cezasý borcunu tecil veya taksitlendirmiþ ve yapýlandýrma þartlarýna uygun olarak ödeyen yatýrýmcýlar bu destekten yararlanabilir.» Sigorta Prim Borcu Dýþýnda Kamu Borcu Olanlar Ýþveren Hissesi Desteðinden Yararlanabilir mi?» Hayýr. Maliye Bakanlýðý tahsilat dairelerine müracaat tarihinden önceki 15 gün içinde vadesi geçmiþ borcu bulunan yatýrýmcýlar bu teþvikten yararlanamaz.» Finansal kiralama þirketleri aracýlýðýyla gerçekleþtirilecek yatýrýmlar için finansal kiralama þirketi adýna ayrý bir Teþvik Belgesi düzenlenmeksizin yatýrýmcýnýn Teþvik Belgesi dikkate alýnarak yerli temin ve/veya ithalat iþlemleri yapýlýr. Bu iþlemlerde yatýrýmcý ile finansal kiralama þirketleri müteselsilen sorumludur

14 Faiz Desteði Hakkýnda» Her Tür Yatýrým için Faiz Desteði Teþviki Alýnabilir mi?» Kullanýlmýþ makine ve teçhizat için ve kamu iktisadi teþebbüsleri dâhil kamu kurum ve kuruluþlarý ile kamu kurumu niteliðindeki meslek kuruluþlarýn yapacaðý yatýrýmlar için faiz desteði öngörülmez. Ayrýca, diðer kamu kurum ve kuruluþlarýnca kullandýrýlan veya kamu kaynaklarýndan sübvanse edilen krediler için de faiz desteði uygulanmaz.» Faiz Desteði Teþviki Ýçin Nereye Baþvurulur?» Teþvik Belgesinde faiz desteði öngörülen yatýrýmcýlar faiz desteðinden yararlanabilmek için, Müsteþarlýk ile protokol imzalayan bankalardan birine baþvurabilirler. Bankaca yapýlan deðerlendirme sonucunda kredi kullandýrýlmasý uygun görülen projelere iliþkin faiz desteði müracaatlarý, yatýrýmcý adýna protokolde belirtilen esaslar çerçevesinde bankaca Müsteþarlýða yapýlýr. Taþýma Desteði Hakkýnda» I. ve II. Bölgeden IV. Bölgeye Taþýnan Firmalar için Yatýrým Yeri Tahsisi Mümkün müdür?» Hayýr. Tekstil, konfeksiyon ve hazýr giyim, deri ve deri mamulleri sektörlerinde I. ve II. Bölgelerden IV. Bölgeye taþýnan firmalara yatýrým yeri tahsisi edilmesi için ilave yatýrým yapmalarý gerekir.» Ýlgili Sektörlerde Taþýmadan Sonra Yapýlacak Ýlave Yatýrýmlarda Genel TeþvÝk Sistemindeki Limit Uygulanýr mý? Bunun Yaný Sýra Süreç Nasýl Ýþler?» Evet uygulanýr. Ýlgili sektörlerdeki firmalar taþýma iþleminden sonra yapacaklarý ilave yatýrýmda Teþvik Tebliði ve ilgili BKK da belirtilen asgari tutarlarý karþýlamalarý durumunda teþvik kapsamýnda desteklenen tüm unsurlarda belirtilen oranlarda yararlanýrlar. Kullanýlmýþ Makine/Teçhizat Yurt içi veya Yurt dýþý Alýmlarý Hakkýnda» Teþvik Kapsamýnda Yurt Ýçi Makine/Teçhizat Alýmlarýna Ýzin Veriliyor mu?» Hayýr. Teþvik kapsamýnda yurt içi kullanýlmýþ makine/teçhizat alýmýna izin verilmemektedir. Kullanýlmýþ makine/teçhizat alýmlarýnda yurt dýþýndan olmasý koþulu ile izin verilmektedir.» Yurt Dýþýndan Alýnacak Olan Kullanýlmýþ Makine ve Teçhizat ile Ýlgili Sektörler için bir Ýstisna Bulunmakta mýdýr?» Evet. Tekstil, konfeksiyon ve hazýr giyim sektörlerinde kullanýlmýþ makine/teçhizat alýmlarýna izin verilmemektedir. EKLER Mevcut Teþvik Düzenlemesi Kapsamýnda Desteklenecek Yatýrým Cinsleri ve Açýklamalarý» Komple Yeni Yatýrým Mal ve hizmet üretimine yönelik olarak ana makine ve teçhizat ile yardýmcý tesisleri içeren, gerektiðinde araziarsa, binainþaat harcamalarýný da ihtiva eden, yatýrýmýn yapýlacaðý yerde ayný üretim konusunda mevcut tesisi veya altyapý bütünlüðü bulunmayan yatýrýmlardýr. Ayrýca, mevcut tesislerde makine ve teçhizat ilavesi nedeniyle kapasite artýþýnýn %100 ü geçmesi halinde bu yatýrýmlar yeni yatýrým sayýlýr.» Tevsi Mevcut bir yatýrýma ilave üretim hattý veya makine ve teçhizat ilave yapýlmasý suretiyle üretim miktarýnýn artýrýlmasý veya yeni bir yatýrým hüviyeti taþýmayan, mevcut üretim hattýnda yer alan makine ve teçhizatlarýn bir bölümünün kapasite açýsýndan ve iþlevsel olarak üretim akýþýndaki diðer makine ve teçhizatlarla uyum içinde olmadýðý durumlarda makine ve teçhizatlarýn deðiþtirilmesi veya yenilerinin ilave edilmesi ve geniþleme yapýldýktan sonra mevcut tesis ile alt yapý müþterekliði oluþturarak bir bütün teþkil eden, ayný iþletmede ayný mal ve hizmetin kapasitesini en fazla %100 e kadar artýrmaya yönelik yatýrýmlardýr.» Modernizasyon Mevcut tesislerin üretim hatlarýnda, geliþen teknoloji sonucunda teknik ve/veya ekonomik ömrünü tamamlamýþ makine ve teçhizatlara teknolojiye uygun parçalarýn eklenmesi veya mevcut bir aksamýn geliþmiþ bir modeli ile veya makine teçhizatýn yenileri ile deðiþtirilmesini, tesiste eksik kalmýþ yatýrým harcamalarýnýn tamamlanmasýný, nihai ürünün doðrudan kalitesinin yükseltilmesini veya modelinin deðiþtirilmesini içeren yatýrýmlardýr.» Ürün Çeþitlendirmesi Mevcut tesis ile altyapý müþterekliði olan, ayný iþletmede mevcut makine ve teçhizata yapýlacak ilave yatýrýmla farklý bir nihai ürün elde edilmesine yönelik yatýrýmlardýr.» Entegrasyon Mal ve hizmet üreten tesislerin mevcut üretim hatlarýnda elde edilen nihai ürüne bütünleyici nitelikte ara malý verecek ve/veya üretilmekte olan nihai ürünü ara malý olarak kullanabilecek þekilde, mevcut tesise ileri ve/veya geriye doðru entegre olan, yatýrýmýn konusu ve projenin özelliði dikkate alýnarak kaideten ayný il sýnýrlarý içinde veya ayný yerde ve ayný tesis bünyesinde olan yatýrýmlardýr.» Hayvancýlýk yatýrýmlarý; a) Süt inekçiliði yatýrýmlarýnda; süt ineði yetiþtiriciliði (küçükbaþ dahil) ve süt mamulleri üretimi baþlangýç olmak kaydýyla, yem ünitesi ve/veya soðuk hava deposu ile entegre, b) Besicilik yatýrýmlarýnda; büyükbaþ besicilik (küçükbaþ dahil) ve kesimhane baþlangýç olmak kaydýyla, soðuk hava deposu ve/veya yem ünitesi ve/veya et mamülleri üretimi ile entegre, c) Damýzlýk büyükbaþ, küçükbaþ hayvan yetiþtiriciliði ile damýzlýk tavuk ve hindi yetiþtiriciliði yatýrýmlarý proje bazýnda yem ünitesi (yem bitkileri yetiþtiriciliði veya yem üretimi) ile birlikte, ç) Et yönlü kanatlý yetiþtiriciliðinde; hindi veya et yönlü tavuk yetiþtiriciliði ve kesimhane baþlangýç olmak kaydýyla, ileri iþleme veya soðuk hava deposu veya yem tesisi ile entegre, d) Yumurta yönlü kanatlý yetiþtiriciliðinde; yumurta tavuðu yetiþtiriciliði, yem veya soðuk hava deposu veya yumurta tasnif ve paketleme ile entegre olmasý halinde entegre hayvancýlýk yatýrýmý olarak deðerlendirilir

15 IV. Bölge için Belli Sektör Uygulama Örnekleri» Tüm bölgelerde geçerlidir. 1. Tarým ve Tarýmsal Sanayide» Öðütülmüþ tahýl ürünleri, niþasta ve niþastalý ürünler ve hazýr hayvan yemleri imalatý (pirinç, bulgur, ev hayvanlarý için hazýr yemler, balýk yemi ve entegre hayvancýlýk yatýrýmlarý içerisindeki yem üretimi hariç)» Bisküvi,» Yufka ve kadayýf» Makarna, irmik, þehriye kuskus vb. ürünler» Dýþarýya yemek hizmeti sunan iþletmeler (hazýr yemek)» Küp þeker,» Bitkisel üretim (seracýlýk, kültür mantarý yetiþtiriciliði ve entegre hayvancýlýk yatýrýmlarý içerisindeki yem bitkileri yetiþtiriciliði hariç),» Bölgesel yatýrýmlar kapsamýnda teþvik edilecek entegre hayvancýlýk yatýrýmlarý ve þartlý desteklenecek hayvancýlýk yatýrýmlarý dýþýndaki hayvancýlýk yatýrýmlarý» Ticaret merkezi, alýþveriþ merkezi ve otopark dahil toptan ve perakende ticarete yönelik yatýrýmlar,» Kara taþýtlarý bakým, onarým ve servis istasyonu yatýrýmlarý,» Petrol ürünleri daðýtým yatýrýmlarý, akaryakýt istasyonu yatýrýmlarý,» Karayollarý dinlenme tesisi yatýrýmlarý, lokantalar,» Yat ithali yatýrýmlarý, taþýt kiralama yatýrýmlarý,» Çamaþýrhane ve halý yýkama yatýrýmlarý,» Sýnai tesisler ile altyapý yatýrýmlarýnýn otomasyonu dýþýnda yapýlacak diðer otomasyon yatýrýmlarý,» Yazýlým ve arge faaliyetleri hariç olmak üzere gayri menkul kiralama ve iþ faaliyetleri,» Finansal kiralama faaliyetleri hariç olmak üzere mali aracý kuruluþlarýn yatýrýmlarý,» Gösteri merkezi yatýrýmlarý,» Kapalý alaný 500 m2 nin altýnda olan soðuk hava deposu yatýrýmlarý. 2. Ýmalat ve Madencilikte» Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Kömür Çelik Topluluðuu arasýndakli Anlaþma Eki Ürün Listesinde yer alan ürünlerin üretimine yönelik yatýrýmlar,» Tuðla ve kiremit üretimine yönelik modernizasyon cinsi dýþýndaki yatýrýmlar,» Kamu kurum ve kuruluþlarý ile yapýlanlar da dahil olmak üzere rödovanslý madencilik yatýrýmlarý,» Kütlü pamuk iþleme yatýrýmlarý,» Sentetik elyaf ve sentetik iplik üretimine yönelik komple yeni, tevsi ve entegrasyon cinsindeki yatýrýmlar,» Ýplik ve dokuma (yün ipliði, akýllý ve çok fonksiyonlu teknik tekstil, halý, tafting, dokunmamýþi ve örülmemiþ» kumaþ, çuval hariç) konularýnda modernizasyon yatýrýmlarý haricindeki yatýrýmlar 3. Hizmetler Sektöründe» Okul öncesi eðitim, ilköðretim, lise, yüksekokul, üniversite, yükseköðretim ve teknik mesleki öðretim dýþýnda kalan eðitim yatýrýmlarý ile yetiþkin eðitimine yönelik (kurslar, dersaneler, vb.) yatýrýmlar,» Hastane yatýrýmlarý, týp merkeleri, diyaliz merkezleri, tahlil laboratuvarlarý ve manyetik görüntüleme merkezleri dýþýnda kalan saðlýk yatýrýmlarý,» Oteller, tatil köyleri, apart oteller, dað (yayla) evleri dýþýnda kalan turizm konaklama tesisleri,» Ulusal çapta günlük gazete, televizyon ve radyo yayýncýlýðý dýþýndaki basýn ve yayýn yatýrýmlarý,» Kayýt amaçlý stüdyo yatýrýmlarý,» Konut üretimi ve müteahhitlik hizmetleri yatýrýmlarý,» Otobüs ve çekici ve treyler yatýrýmlarý (Belediyelerin yapacaklarý yatýrýmlar hariç), 26 27

16 TRB2 Bölgesi Ýllerinin (Bitlis, Hakkari, Muþ, Van) Teþviklerden Yararlanacaðý Sektörler Sektörler 1) Madencilik ve taþ ocakcýlýðý yatýrýmlarý (1.grup madenler, mýcýr rödovanslý madenler hariç) 2) Gýda ürünleri ve içecek imalatý (Sektör bazlý istisnalar mevcuttur). 3) Entegre hayvancýlýk yatýrýmlarý (Entegre damýzlýk hayvancýlýk yatýrýmlarý dahil) 4) Tekstil ürünleri imalatý ile iplik ve dokuma konularýnda sadece modernizasyon cinsindeki yatýrýmlar 5) Giyim eþyasý imalatý 6) Derinin tabaklanmasý ve iþlenmesi 7) Akýllý çok fonksiyonlu teknik tekstil 8) Döþemelik parke, kaplama, kontrplak, yonga levha, sunta, mdf vb. plakalarýn imalatý 9) Plastik ve kauçuk ürünleri imalatý (iç ve dýþ lastik imalatý hariç) 10) Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatý (çok katlý yalýtým camlarý, kiremit, briket, tuðla, çimento, hazýr beton ve harç hariç) 11) Metal eþya 12) Tarým makineleri imalatý 13) Radyo, televizyon, haberleþme teçhizatý ve cihazlarý imalatý 14) Mobilya imalatý (sadece metal ve plastikten imal edilenler hariç) 15) Oteller 16) Öðrenci yurtlarý 17) Soðuk hava deposu hizmetleri 18) Lisanslý depoculuk 19)Eðitim hizmetleri (yetiþkinlerin eðitilmesi ve diðer eðitim faaliyetleri hariç) 20) Hastane yatýrýmý, huzur evi 21)Tehlikeli atýk geri kazaným ve bertaraf tesisleri Asgari Yatýrým Tutarlarý ve Kapasiteleri 500 Bin TL 1 Milyon TL Süt inekçiliði entegre tesislerinde 300 büyük baþ, Büyükbaþ besicilik entegre tesislerinde 500 büyük baþ/dönem, Süt ve et yönlü küçük baþ entegre tesislerinde 1000 küçük baþ/dönem, Kanatlý entegre tesislerinde adet/dönem, Tekstilin aprelenmesi yatýrýmlarý için 15 Milyon TL, diðer yatýrým konularýnda 500 Bin TL 500 Bin TL 500 Bin TL 500 Bin TL 2 Milyon TL 2 Milyon TL 500 Bin TL 2 Milyon TL 2 Milyon TL 2 Milyon TL 2 Milyon TL 3 yýldýz ve üzeri 100 öðrenci 500 metrekare 1 Milyon TL 500 Bin TL 100 kiþilik huzur evi 28

Fayans ve Seramik ý K1 K1 Plus K1 Flex Fayans ve Seramik ý Ürün sý 6,34 TL/torba 6,60 TL/torba K1-1 Bölge Fiyatlarý Çimento esaslý fayans ve seramik K1-2 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 6,73 TL/torba 7,00 TL/torba

Detaylı

Fayans ve Seramik Yapýþtýrýcýlarý K1Fuga Beyaz (1-6 mm) K1 Flex Fuga Beyaz (1-8 mm) (1-6 mm) (1-8 mm) K1 Fuga Beyaz - 1 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 9,00 TL/torba 9,36 TL/torba K1 Fuga Beyaz - 2 Bölge Fiyatlarý

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri Yeni Teşvik Sistemi 4. Bölge Teşvikleri Ekim 2013 İçerik Yeni Teşvik Sistemi Amaçları Yeni Teşvik Sistemi Uygulamaları Genel Teşvikler Bölgesel Teşvikler Büyük Ölçekli Ya>rımlar Stratejik Ya>rımlar 4.

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası ü ü ü ü. Bölgesel Teşvik Uygulamaları

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası ü ü ü ü. Bölgesel Teşvik Uygulamaları UYGULAMALAR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENİ TEŞVİK K SİSTEMS STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş SİRKÜLER

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş SİRKÜLER GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş SİRKÜLER SİRKÜLER TARİHİ : 17.07.2009 SİRKÜLER NO : 2009/50 VERGİ İNDİRİMLERİNİ DE İÇEREN YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR

Detaylı

İMALAT SANAYİ DEVLET DESTEK VE TEŞVİKLERİN BÖLGELER ARASI KARŞILAŞTIRILMASI (1. BÖLGE VE 4. BÖLGE)

İMALAT SANAYİ DEVLET DESTEK VE TEŞVİKLERİN BÖLGELER ARASI KARŞILAŞTIRILMASI (1. BÖLGE VE 4. BÖLGE) İMALAT SANAYİ DEVLET DESTEK VE TEŞVİKLERİN BÖLGELER ARASI KARŞILAŞTIRILMASI (1. BÖLGE VE 4. BÖLGE) İÇERİK Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar Bölgeler Sabit Yatırım Tutarı ve Asgari Kapasiteler

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. 22 Nisan 2014. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ANKARA

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. 22 Nisan 2014. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ANKARA T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 22 Nisan 2014 ANKARA NİN HEDEFLERİ Cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek olan ara malı ve ürünlerin üretiminin artırılması, Teknolojik

Detaylı

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALĐYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALĐYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler EK - 2 BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALĐYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgeler Düzey 2 SEKTÖRÜN US 97 KODU Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 1911 *derinin tabaklanması,

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6322 sayılı AATUHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 32.

15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6322 sayılı AATUHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 32. Büyük Ölçekli Yatırımlar & Bölgesel Teşvikler & Stratejik Yatırımlar Genel Açıklamalar 15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6322 sayılı AATUHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (TASLAK) (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA)

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (TASLAK) (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (TASLAK) (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgeler Düzey 2 30 *büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı 1.BÖLGE TR10 (İstanbul) 2423

Detaylı

SİRKÜLER ( 2009/25 )

SİRKÜLER ( 2009/25 ) yo r u m @y o r u m ym m. c o m İSTANBUL, 01.09.2009 Konu: Yatırımlarda Devlet Yardımları SİRKÜLER ( 2009/25 ) Küresel kriz ve buna bağlı olarak ülkemizde oluşan ekonomik krizin etkilerini azaltmak üzere;

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ANKARA

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ANKARA T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ANKARA SUNUM PLANI 1. Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci 2. Yeni Teşvik Sistemi 3. Öncelikli Yatırımlar 4. Kümelenme Yatırımları

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMĐ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMĐ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENĐ TEŞVĐK K SĐSTEMS STEMĐ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVĐK SĐSTEMĐ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ UYGULAMALAR 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 5 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

DOĞU MARMARA BÖLGESİ NDE 2006-2010 DÖNEMİNDE YATIRIM TEŞVİKLERİNDEN YARARLANMA DURUMU DEĞERLENDİRMESİ

DOĞU MARMARA BÖLGESİ NDE 2006-2010 DÖNEMİNDE YATIRIM TEŞVİKLERİNDEN YARARLANMA DURUMU DEĞERLENDİRMESİ DOĞU MARMARA BÖLGESİ NDE 2006-2010 DÖNEMİNDE YATIRIM TEŞVİKLERİNDEN YARARLANMA DURUMU DEĞERLENDİRMESİ Yayın Tarihi: Mayıs, 2011 MARKA Yayınları Serisi DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI DOĞU MARMARA BÖLGESİ

Detaylı

MADENCİLİK SEKTÖRÜ YATIRIMLARINA SAĞLANAN DEVLET DESTEKLERİ

MADENCİLİK SEKTÖRÜ YATIRIMLARINA SAĞLANAN DEVLET DESTEKLERİ 2013 ARALIK SEKTÖREL MADENCİLİK SEKTÖRÜ YATIRIMLARINA SAĞLANAN DEVLET DESTEKLERİ Ahmet YETİM I.GİRİŞ Ülkemizde teşviklerden faydalanabilmek için, öncelikle Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmesi gerekmektedir.

Detaylı

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Bilindiği üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni teşvik sistemi açıklandı. Bu açıklamaya dayanarak aşağıda yeni teşvik sistemi genel hatlarıyla ifade edilecektir.

Detaylı

MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ

MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ enel Teşvi Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları üyük Ölçekli Yatırımların Teşviki S KDV İstisnası S Gümrük Vergisi Muafiyeti S KDV İstisnası S Gümrük Vergisi Muafiyeti S Vergi

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI Nisan 2015 Sunum Planı 1. Yatırım Teşvik Sistemi a) Amaç ve İlgili Mevzuat b) Yatırım Teşvik Sistemi - Destek Unsurları - Yatırım

Detaylı

YATIRIM TEŞVİKLERİ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI. Mardin Yatırım Destek Ofisi

YATIRIM TEŞVİKLERİ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI. Mardin Yatırım Destek Ofisi YATIRIM TEŞVİKLERİ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Mardin Yatırım Destek Ofisi İçindekiler A) Yeni Teşvik Sistemi 1. Yeni Teşvik Sistemi 2. Yatırım Teşvik Belgesi 3. Sosyo-ekonomik Gelişmişlik Haritası 4. Sosyo-ekonomik

Detaylı

SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ

SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ DEVLET DESTEKLERİ 1- AJANSIN MALİ DESTEKLERİ 2- DEVLETİN YATIRIM TEŞVİKLERİ 3- DEVLETİN HİZMETLER SEKTÖRÜNE VE İHRACAT A YÖNELİK TEŞVİKLERİ İller arası Sosyo Ekonomik

Detaylı

TÜRKİYE'DE BÖLGESEL VE SEKTÖREL TEŞVİKLER: TEŞVİK SİSTEMİ KÜMELENMEYE NE ÖLÇÜDE DUYARLI?

TÜRKİYE'DE BÖLGESEL VE SEKTÖREL TEŞVİKLER: TEŞVİK SİSTEMİ KÜMELENMEYE NE ÖLÇÜDE DUYARLI? TÜRKİYE'DE BÖLGESEL VE SEKTÖREL TEŞVİKLER: TEŞVİK SİSTEMİ KÜMELENMEYE NE ÖLÇÜDE DUYARLI? Nuri YAVAN Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Coğrafya Bölümü Sunumun İçeriği 2 Giriş: Dünyadaki

Detaylı

YENİ TEŞVİK YASASI (2012/3305) Karar Sayısı:2012/3305 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:19.06.2012/28328

YENİ TEŞVİK YASASI (2012/3305) Karar Sayısı:2012/3305 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:19.06.2012/28328 YENİ TEŞVİK YASASI (2012/3305) Karar Sayısı:2012/3305 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:19.06.2012/28328 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride değerlendirilebilir: 1. Genel Teşvik Uygulamaları

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI Nisan 2016 Sunum Planı 1. Yatırım Teşvik Sistemi a) Amaç ve İlgili Mevzuat b) Yatırım Teşvik Sistemi - Destek Unsurları - Yatırım

Detaylı

Başvuru Merci: Ekonomi Bakanlığı, Sanayi Odaları, Kalkınma Ajansları, Bakanlıkça görevlendirilecek diğer Odalar

Başvuru Merci: Ekonomi Bakanlığı, Sanayi Odaları, Kalkınma Ajansları, Bakanlıkça görevlendirilecek diğer Odalar Destek Mevzuatı: 2012/3305 sayılı Karar ve 20.06.2012 tarih ve 28329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan söz konusu Karar ın uygulanmasına ilişkin 2012/1 sayılı Tebliğ ile yürürlüğe girmiştir. Amaç: Tasarrufların

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TEŞVİK VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TEŞVİK VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TEŞVİK VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ A-Genel Teşvik Sistemi B-Bölgesel Teşvik Sistemi C-Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Sistemi 2 A- GENEL TEŞVİK SİSTEMİ Büyük

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. Ocak 2015. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ANKARA

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. Ocak 2015. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ANKARA T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI Ocak 2015 ANKARA SUNUM PLANI 1. Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci 2. Yeni Teşvik Sistemi 3. Öncelikli Yatırımlar 4. Kümelenme

Detaylı

TEŞVİK SİSTEMİ ve HAZİNE TAŞINMAZLARININ YATIRIMLARA TAHSİSİ SİNOP

TEŞVİK SİSTEMİ ve HAZİNE TAŞINMAZLARININ YATIRIMLARA TAHSİSİ SİNOP TEŞVİK SİSTEMİ ve HAZİNE TAŞINMAZLARININ YATIRIMLARA TAHSİSİ 2017- SİNOP 1 Yatırım Teşvik Sistemi: Yatırım teşvikleri, belirli ekonomik faaliyet alanlarının diğer alanlara göre daha çok ve daha hızlı gelişmesini

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) SEKTÖRÜN US 97 KODU. 80 (809 hariç)

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) SEKTÖRÜN US 97 KODU. 80 (809 hariç) Ek 2 BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgeler Düzey 2 SEKTÖRÜN US 97 KODU Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 1911 *derinin tabaklanması,

Detaylı

TEŞVİK SİSTEMİ tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 5 farklı uygulamadan oluşmaktadır:

TEŞVİK SİSTEMİ tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 5 farklı uygulamadan oluşmaktadır: TEŞVİK SİSTEMİ UYGULAMALAR 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 5 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

2012 Yılı ve Sonrasında Uygulanacak Yatırım Teşvikleri

2012 Yılı ve Sonrasında Uygulanacak Yatırım Teşvikleri 2012 Yılı ve Sonrasında Uygulanacak Yatırım Teşvikleri Yatırımların teşvik edilmesine yönelik olarak 19.06.2012 tarih ve 28328 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 15/06/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ UYGULAMALAR 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE OTOMOTİV SANAYİ

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE OTOMOTİV SANAYİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE OTOMOTİV SANAYİ Dr. Erdal BAL 4 Nisan 2013 Otomotiv Teknoloji Platformu (OTEP), TÜBİTAK MAM Kocaeli SUNUM PLANI 1. Hedefler

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ BİLGİ NOTU

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ BİLGİ NOTU YENİ TEŞVİK SİSTEMİ BİLGİ NOTU Sayın Başbakan ve ilgili Bakanın yapmış olduğu sunumlardan derlenen yeni teşvik sistemine ait bilgi notu aşağıda olup konuya ilişkin Kararname ve uygulama Tebliğinin yayımlanması

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015 İZMİR YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ 1. Mevzuat ve Hedefler Tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesi, Üretim ve

Detaylı

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA)

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgeler Düzey 2 SEKTÖRÜN Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak US 97 KODU Sektörler 1911 *derinin tabaklanması,

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K. YENĠ TEġVĠK SĠSTEMĠ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A ġ B A K A N L I K. YENĠ TEġVĠK SĠSTEMĠ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A ġ B A K A N L I K YENĠ TEġVĠK SĠSTEMĠ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEġVĠK SĠSTEMĠ Genel TeĢvik Uygulamaları Bölgesel TeĢvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların TeĢviki KDV Ġstisnası

Detaylı

YATIRIM YERİ TEMİNİ YATIRIM YERİ TEMİNİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1

YATIRIM YERİ TEMİNİ YATIRIM YERİ TEMİNİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1 YATIRIM YERİ TEMİNİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1 KAMU TAŞINMAZLARININ YARTIRIMLARA TAHSİSİ 1 2 3 4 YATIRIM YERİ SEÇİMİ YATIRIM TÜRÜ ve BAŞVURU ŞEKLİ DEĞERLENDİRME SÜRECİ ve TAHSİS BEDEL

Detaylı

Tablo Yılında İnternet Erişimi Olan Girişimlerin, İnterneti Kullanım Amaçları

Tablo Yılında İnternet Erişimi Olan Girişimlerin, İnterneti Kullanım Amaçları gayrimenkul faaliyetleri gösteren girişimlerde %7,9 oranı ile en düşük düzeyde gerçekleşmiştir. 2010 yılında İnternet erişimine sahip girişimlerin %78,1 i interneti bankacılık ve finansal hizmetler için,

Detaylı

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar 19.06.2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar 19.06.2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 19.06.2012 KONU: Yeni Teşvik Sistemi Kapsamında Turizm Sektörü Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar 19.06.2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Karar ın turizm

Detaylı

SİRKÜLER (2013-10) KONU: TEŞVİK BELGESİNE BAĞLI YATIRIMLARDA İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ

SİRKÜLER (2013-10) KONU: TEŞVİK BELGESİNE BAĞLI YATIRIMLARDA İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ İstanbul, 08.02.2013 SİRKÜLER (2013-10) KONU: TEŞVİK BELGESİNE BAĞLI YATIRIMLARDA İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ 1. YASAL ÇERÇEVE a. Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A Maddesi 28.02.2009 tarih ve 27155 sayılı

Detaylı

Yatırım Teşvikleri (I)

Yatırım Teşvikleri (I) Yatırım Teşvikleri (I) Yatırımların teşvik edilmesine yönelik olarak 16.07.2009 tarih ve 27290 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 14/07/2009 tarihli ve 2009/15199 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı BURSA 21/05/2015 1 SUNUM PLANI 1. Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI YENİ SİSTEM

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI YENİ SİSTEM T.C. B A Ş B A K A N L I K H A Z İ N E M Ü S T E Ş A R L I Ğ I YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI YENİ SİSTEM 01.10.2009 Sunum Planı Yeni Teşvik Sisteminin Hedefleri Teşvik Unsurları Yeni Teşvik Sisteminin

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/49

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/49 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

TEÞViK REHBERi (MALATYA-ELAZIÐ-BÝNGÖL-TUNCELÝ)

TEÞViK REHBERi (MALATYA-ELAZIÐ-BÝNGÖL-TUNCELÝ) TEÞViK REHBERi (MALATYA-ELAZIÐ-BÝNGÖL-TUNCELÝ) Aðustos 2012 Ýçindekiler Tablosu GÝRÝÞ... 1 1. MÜRACAAT... 2 2. TEÞVÝK BELGESÝ BAÞVURULARINDA ÝSTENEN BELGELER NELERDÝR?... 3 3. TEÞVÝK UYGULAMALARI... 4

Detaylı

Tekstilin aprelenmesi yatırımları için 10 Milyon TL, diğer yatırım konularında 2 Milyon TL

Tekstilin aprelenmesi yatırımları için 10 Milyon TL, diğer yatırım konularında 2 Milyon TL EK-2 A SEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER VE LER İTİBARİYLE ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ Sektör Kodu 1 0122.2 2 0500.0.04 3 15 US-97 Kodu Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler

Detaylı

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA)

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) EK-2 Bölgeler Düzey 2 BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) SEKTÖRÜN US 97 KODU Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 1911 *derinin tabaklanması,

Detaylı

TEŞVİK SİSTEMİNDE SON DURUM

TEŞVİK SİSTEMİNDE SON DURUM TEŞVİK SİSTEMİNDE SON DURUM 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren ve daha sonraki değişiklikler ile güncel hale gelen yeni teşvik sistemi 5 farklı uygulamadan

Detaylı

EK-2 BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) SEKTÖRÜN US 97 KODU

EK-2 BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) SEKTÖRÜN US 97 KODU EK-2 BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgel er Düzey 2 SEKTÖRÜN US 97 KODU Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 1911 *derinin tabaklanması,

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI Ekim 2016 Sunum Planı 1. Yatırım Teşvik Sistemi a) Amaç ve İlgili Mevzuat b) Yatırım Teşvik Sistemi - Destek Unsurları - Yatırım

Detaylı

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ Kapsam Sektörel Kapsam 2003-2008 yılları için Avrupa Topluluğu nda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması NACE REV.1.1 e göre; B C D E F G H I J K M

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI Kasım 2016 Sunum Planı 1. Yatırım Teşvik Sistemi a) Amaç ve İlgili Mevzuat b) Yatırım Teşvik Sistemi - Destek Unsurları - Yatırım

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

ENERJİ YATIRIMLARI VE TEŞVİK TEDBİRLERİ

ENERJİ YATIRIMLARI VE TEŞVİK TEDBİRLERİ ENERJİ YATIRIMLARI VE TEŞVİK TEDBİRLERİ TEŞVİK UYGULAMA ve YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA - Nisan 2012 1 TEŞVİK NEDİR? Ekonomik literatürde teşvik kavramı, belirli ekonomik ve sosyal faaliyetlerin

Detaylı

Yeni Teşvik Sistemi & Ajansların yeni teşvik Sisteminde Alacağı Görevler

Yeni Teşvik Sistemi & Ajansların yeni teşvik Sisteminde Alacağı Görevler Yeni Teşvik Sistemi & Ajansların yeni teşvik Sisteminde Alacağı Görevler 1 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Yeni sistemi ile, Cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek olan ara malı ve ürünlerin üretiminin

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI Eğitim Yatırımlarında Sağlanan Destekler Bilgi Notu Yatırım Destek Ofisleri 07/01/2013 İçindekiler 1. Tanımlar... 2 2. Destekler... 2 2.1. Öncelikli

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ M. Özger BOZOĞLU Dış Ticaret Uzmanı Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı İSTANBUL 10/12/2014 1 SUNUM PLANI 1.

Detaylı

Sirküler no: 057 İstanbul, 8 Haziran 2009

Sirküler no: 057 İstanbul, 8 Haziran 2009 Sirküler no: 057 İstanbul, 8 Haziran 2009 Konu: Yeni teşvik paketi açıklandı. Özet: Hükümet tarafından 4 Haziran 2009 tarihinde, temel amacı yeni yatırımları teşvik etmek ve bölgesel gelişmişlik farklarını

Detaylı

EĞİTİME SAĞLANAN DESTEKLER

EĞİTİME SAĞLANAN DESTEKLER EĞİTİME SAĞLANAN DESTEKLER Edirne Yatırım Destek Ofisi 2014 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar 19.06.2012 tarih ve 28328 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı ANKARA 21/10/2015 1 SUNUM PLANI 1. Teşvik Sisteminin

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 05/06/2017 tarihinde 2017 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI İZMİR ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI İZMİR ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI İZMİR ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ Ahmet Cemil ALADAĞ Mehmet İNANIR Veysel AKYILDIZ 1. Yatırım Teşvik Sistemi a) Amaç ve İlgili Mevzuat b) Yatırım

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. TRA 1 Düzey 2 Bölgesi Erzurum Erzincan Bayburt Uygulaması

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. TRA 1 Düzey 2 Bölgesi Erzurum Erzincan Bayburt Uygulaması YENİ TEŞVİK SİSTEMİ TRA 1 Düzey 2 Bölgesi Erzurum Erzincan Bayburt Uygulaması i Yeni Teşvik Mevzuatına Genel Bakış Yeni Teşvik Sistemi 19 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete de yayınlanmış ve 1 Ocak 2012

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/10/2016 tarihinde 2016 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI GÜNEY EGE BÖLGESİNDE SAĞLIK SEKTÖRÜNE YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ BİLGİ NOTU Yatırım Destek Ofisleri 03/08/2012 İçindekiler 1 DEVLET TEŞVİKLERİ... 2

Detaylı

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ SUNUM PLANI 1. YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ 2. YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİNDE DESTEK UNSURLARI 3. YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI 4. DESTEK ORAN

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 33. Yatırım Teşvik Ve Desteklerinde Yeni Düzen (Yatırım Yeri Tahsisi Desteği)

SİRKÜLER 2009 / 33. Yatırım Teşvik Ve Desteklerinde Yeni Düzen (Yatırım Yeri Tahsisi Desteği) KONU SİRKÜLER 2009 / 33 Yatırım Teşvik Ve Desteklerinde Yeni Düzen (Yatırım Yeri Tahsisi Desteği) 1- Teşvik Belgeli Yatırımlara Sağlanan Teşvikler Ve Destekler Büromuzun 31.07.2009 tarih ve 2009/31 sayılı

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2016 tarihinde 2016 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 05/10/2015 tarihinde 2015 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/09/2016 tarihinde 2016 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2013 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2013 tarihinde 2013 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. 2013 yılı Haziran

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU TEMMUZ 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 03/08/2017 tarihinde 2017 yılı Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

Yeni Teşvik Sistemi Kapsamında Turizm Sektörü CUMHURİYET TARİHİNİN EN KAPSAMLI TEŞVİĞİNDEN 28 BÖLGE HARİCİNDE TURİZM YATIRIMCILARINA İYİ HABER YOK

Yeni Teşvik Sistemi Kapsamında Turizm Sektörü CUMHURİYET TARİHİNİN EN KAPSAMLI TEŞVİĞİNDEN 28 BÖLGE HARİCİNDE TURİZM YATIRIMCILARINA İYİ HABER YOK Yeni Teşvik Sistemi Kapsamında Turizm Sektörü CUMHURİYET TARİHİNİN EN KAPSAMLI TEŞVİĞİNDEN 28 BÖLGE HARİCİNDE TURİZM YATIRIMCILARINA İYİ HABER YOK Cüneyt Ertürk Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2014 tarihinde 2014 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

ASGARİ ÜCRET TARİFESİ. 30 Aralık 2016 Tarihli ve Sayılı. Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

ASGARİ ÜCRET TARİFESİ. 30 Aralık 2016 Tarihli ve Sayılı. Resmi Gazete de yayımlanmıştır. ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 30 Aralık 2016 Tarihli ve 29934 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 2017 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu nun 46 ncı maddesi ile

Detaylı

GENELGE NO: 12/83. İstanbul, 17.08.2012. : Yönetim Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürlük, Mali İşler : Yeni Teşvik Sistemine İlişkin Açıklama

GENELGE NO: 12/83. İstanbul, 17.08.2012. : Yönetim Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürlük, Mali İşler : Yeni Teşvik Sistemine İlişkin Açıklama İlgili Birim Konu Sayın Üyemiz, GENELGE NO: 12/83 : Yönetim Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürlük, Mali İşler : Yeni Teşvik Sistemine İlişkin Açıklama İstanbul, 17.08.2012 Malumlarınız olduğu üzere, Yeni Teşvik

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

SİRKÜLER 2017/16. : Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapan Karar Yayımlandı.

SİRKÜLER 2017/16. : Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapan Karar Yayımlandı. SİRKÜLER 2017/16 24.02.2017 KONU : Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapan Karar Yayımlandı. 22 Şubat 2017 tarihli ve 29987 sayılı Resmi Gazete de 2017/9917 sayılı Yatırımlarda

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI Şubat 2017 Sunum Planı 1. Yatırım Teşvik Sistemi a) Amaç ve İlgili Mevzuat b) Yatırım Teşvik Sistemi - Destek Unsurları - Yatırım

Detaylı

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU Temel Ekonomik Göstergeler: Temmuz ayında; Üretici fiyatları genel indeksinde(üfe), Bir önceki aya göre %1,25 artış Bir önceki yılın Aralık

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU NİSAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 05/05/2014 tarihinde 2014 yılı Nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ

YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ TEŞVİK BELGELERİ 1//2010-31//2010 TARİHLERİ ARASINDA VERİLEN TEŞVİK BELGELERİ () Sn Belge No Belge Tarihi Firmanın Adı Yatırımın Sektörü Yatırımın Yeri Firmanın Adresi Yatırımın Belge Türü Cinsi 1 2 3

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU KASIM 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/12/2016 tarihinde 2016 yılı Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2015 tarihinde 2015 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2016 tarihinde 2016 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2014 tarihinde 2014 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı