Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 DOÐU ANADOLU KALKINMA AJANSI EASTERN ANATOLIA DEVELOPMENT AGENCY Þerefiye Mah. M. Feviz Çakmak Cad. No: 27 Merkez / VAN Tel: (pbx) Fax:

2 TEÞVÝK REHBERÝ Yatýrýmlarda Devlet Yardýmlarý Yatýrým Teþvik Mevzuatýnda Yeni Düzenlemeler Hazýrlayan DAKA Yatýrým Destek Ofisi Ocak 2010

3 ÝÇÝNDEKÝLER Yatýrýmlarýn Teþvikine Ýliþkin Yeni Yasal Düzenlemeler Teþviklerin Amacý Bölgesel Uygulamada Ýller Bölgesel ve Sektörel Teþvik Sistemi Teþvik Kapsamýna Giren Destek Unsurlarý Genel Teþvik Sistemi Bölgesel Ölçekli Yatýrýmlara Teþvik Büyük Ölçekli Yatýrýmlarda Asgari Tutarlar Bitlis, Hakkari, Muþ ve Van Ýllerinin de Bulunduðu IV. Bölge de Teþvik Kapsamýnda Desteklenecek Unsurlar Teþvik Kapsamýnda Farklý Sektörlere Ýliþkin Farklý Uygulama Örnekleri Önceki Teþvik Sistemi Ýle Yeni Teþvik Sisteminin Karþýlaþtýrmasý Sorular ve Yanýtlar Ekler Kaynaklar» 2009/15199 Sayýlý Yatýrýmlarda Devlet Yardýmlarý Hakkýnda Bakanlar Kurulu Kararý (16 Temmuz 2009)» Yatýrýmlarda Devlet Yardýmlarý Hakkýnda Kararýn Uygulanmasýna Ýliþkin Teblið (Hazine Müsteþarlýðý, 28 Temmuz 2009)» Kamu Taþýnmazlarýnýn Yatýrýmlara Tahsisine Ýliþkin Usul ve Esaslar (Maliye Bakanlýðý, Milli Emlak Genel Müdürlüðü, 3 Eylül 2009)» Deloitte Yatýrýmlarda Devlet Yardýmlarý 03

4 YATIRIMLARIN TEÞVÝKÝNE ÝLÝÞKÝN YENÝ YASAL DÜZENLEMELER» 5838 Sayýlý Bazý Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Kanun (Þubat 2009)» 5904 Sayýlý Bazý Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Kanun (Haziran 2009)» 2009/15199 Sayýlý Yatýrýmlarda Devlet Yardýmlarý Hakkýnda Bakanlar Kurulu Kararý (16 Temmuz 2009)» Yatýrýmlarda Devlet Yardýmlarý Hakkýnda Kararýn Uygulanmasýna Ýliþkin Teblið (Hazine Müsteþarlýðý, 28 Temmuz 2009)» Kamu Taþýnmazlarýnýn Yatýrýmlara Tahsisine Ýliþkin Usul ve Esaslar (Maliye Bakanlýðý, Milli Emlak Genel Müdürlüðü, 3 Eylül 2009) TEÞVÝKLERÝN AMACI» Bölgesel geliþmiþlik farklýlýklarýný azaltmak,» Rekabet gücünü artýrmak,» Büyük ölçekli yatýrýmlara destek olmak,» Sektörel kümelenmeyi desteklemek,» Tasarruflarý katma deðeri yüksek yatýrýmlara yönlendirmek,» Üretimi ve istihdamý artýrmak,» Doðrudan yabancý yatýrýmlarý artýrmak,» Çevre korumaya yönelik yatýrýmlar ile araþtýrma ve geliþtirme faaliyetlerini desteklemektir. BÖLGESEL UYGULAMADA ÝLLER Yatýrým Desteklerinin Uygulanmasýnda Ýstatistiki Bölge Birimleri Sýnýflandýrmasý Ýstatistiki Bölge Birimleri Sýnýflandýrmasýnda Düzey2 bölgeleri (26 bölge) ilgili Bakanlar Kurulu Kararýna göre, sosyoekonomik geliþmiþlik seviyeleri dikkate alýnarak dört gruba ayrýlmýþtýr:» Sosyoekonomik geliþmiþlik düzeyleri en yüksek altý bölge I. Bölge,» Ýkinci en yüksek dört bölge II. Bölge,» Üçüncü en yüksek sekiz bölge III. Bölge,» Sonda kalan sekiz bölge ile Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçeleri IV. Bölge olarak tanýmlanmýþtýr

5 Teþvik Sisteminde Düzey2 Bölgelerinin Bölgesel Sýnýflandýrýlmasý SOSYO EKONOMÝK GELÝÞMÝÞLÝK SIRASINA GÖRE BÖLGESEL VE SEKTÖREL TEÞVÝK SÝSTEMÝ 1. Derece Geliþmiþ Düzey 2 Bölgeleri 2. Derece Geliþmiþ Düzey 2 Bölgeleri 3. Derece Geliþmiþ Düzey 2 Bölgeleri 4. Derece Geliþmiþ Düzey 2 Bölgeleri» I. Bölgede, aðýrlýklý olarak motorlu kara taþýtlarý ve yan sanayi, elektronik, ilaç, makine imalatý ve týbbi, hassas ve optik alet yatýrýmlarý gibi yüksek teknoloji gerektiren yatýrýmlar teþvik edilecektir. Bölge Kodu Bölge Ýlleri Sosyo Ekonomik Geliþmiþlik Sýralamasý (26 Bölge içinde) Sosyo Ekonomik Geliþmiþlik Endeksi Endeks Deðiþimi» II. Bölgede, nispeten teknoloji yoðun sektörler desteklenecektir. Bu çerçevede; aðýrlýklý olarak, makine imalatý, akýllý ve çok fonksiyonlu tekstil, metalik olmayan mineral ürünler (cam, seramik, karo, yalýtým malzemeleri vb.) kaðýt, gýda ve içecek imalatý sektörleri teþvik edilecektir. TR10 TR51 TR31 TR41 TR42 Ýstanbul Ankara Ýzmir Bursa, Eskiþehir, Bilecik Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova , , , , , ,8150 0,4958 0,5391 0,1987» III. ve IV. Bölgeleri oluþturan Doðu ve Güneydoðu bölgelerinde, tarým ve tarýma dayalý imalat sanayi, konfeksiyon, deri, plastik, kauçuk, metal eþya gibi emek yoðun sektörlerin yaný sýra turizm, saðlýk ve eðitim yatýrýmlarý da teþvik edilecektir. TR21 TR62 TR32 TR61 TR22 Tekirdað, Edirne, Kýrklareli Adana, Mersin Aydýn, Denizli, Muðla Antalya, Isparta, Burdur Balýkesir, Çanakkale (Bozcaada, Gökçeada hariç) , , , , , ,2099 0,2376 0,0462 0,0075 0,1279 TEÞVÝK KAPSAMINA GÝREN DESTEK UNSURLARI TR81 TR33 TR52 TRC1 TR63 TR72 TR71 TR83 TR90 TRB1 TR82 TRA1 TRC2 TRC3 TRA2 Zonguldak, Karabük, Bartýn Manisa, Afyon, Kütahya, Uþak Konya, Karaman Gaziantep, Adýyaman, Kilis Hatay, Kahramanmaraþ, Osmaniye Kayseri, Sivas, Yozgat Kýrýkkale, Aksaray, Niðde, Nevþehir, Kýrþehir Samsun, Tokat, Çorum, Amasya Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüþhane Malatya, Elazýð, Bingöl, Tunceli Kastamonu, Çankýrý, Sinop Erzurum, Erzincan, Bayburt Þanlýurfa, Diyarbakýr Mardin, Batman, Þýrnak, Siirt Aðrý, Kars, Iðdýr, Ardahan , , , , , , , , , , , , , , , ,2244 0,0943 0,0936 0,0558 0,0225 0,0382 0,0310 0,0107 0,1414 0,0005 0,1162 0,1141 0,1743 0,2401 0,0630 I. II. Bölge III. IV. Bölge Büyük Ölçekli Yatýrým Asgari Yatýrým Tutarý Asgari Yatýrým Tutarý Asgari Yatýrým Tutarý TL (*) Vergi Ýndirimi Sigorta Primi Ýþveren Hissesi Yatýrým Yeri Tahsisi Gümrük Vergisi Muafiyeti KDV Ýstisnasý TL (*) Vergi Ýndirimi Sigorta Primi Ýþveren Hissesi Yatýrým Yeri Tahsisi Faiz Desteði Gümrük Vergisi Muafiyeti KDV Ýstisnasý TL (*) Vergi Ýndirimi Sigorta Primi Ýþveren Hissesi Yatýrým Yeri Tahsisi Gümrük Vergisi Muafiyeti KDV Ýstisnasý ArGe & Çevre Yatýrýmlarý Limit Yok Faiz Desteði Gümrük Vergisi Muafiyeti KDV Ýstisnasý (*) Asgari tutar için genel varsayým yukarýdaki gibi olmakla birlikte farklý sektörler için farklý kýsýtlar mevcut olabilmektedir. TRB1 TR22 Van, Muþ, Bitlis, Hakkari Çanakkale Ýli Bozcaada, Gökçeada Ýlçeleri 26 1, ,

6 GENEL TEÞVÝK SÝSTEMÝ BÜYÜK ÖLÇEKLÝ YATIRIMLARDA ASGARÝ TUTARLAR» Tüm bölgelerde geçerlidir. Nedir? Nasýl Yaralanýlýr? Katma Deðer Vergisi Ýstisnasý Gümrük Vergisi Muafiyeti Asgari sabit yatýrým tutarýnýn üzerindeki yatýrýmlar, bölgesel/sektörel ayrým yapýlmaksýzýn yararlanýrlar. Asgari yatýrým tutarlarý:» I.ve II. Bölgelerde TL» III. ve IV. Bölgelerde TL» Sektörel asgari tutar/kapasite þartlarý dikkate alýnýr. Teþvik edilmeyecek yatýrým konularý kapsam dýþýndadýr. ÖRNEK: IV. Bölgede spor kompleksi yapmayý planlayan bir yatýrýmcýyý düþünelim. Bu yatýrým türü IV. Bölgede desteklenen sektörler arasýnda yer almadýðý için Yatýrým Teþvik Belgesi alarak genel teþvik sistemi dediðimiz, yapacaðý yatýrým kapsamýnda sadece Katma Deðer Vergisi istisnasý ve Gümrük Vergisi muafiyeti desteklerinden yararlanýr. Belli tutarlarý aþan büyük proje yatýrýmlarý için 12 alanda, en yüksek oranda teþvik verilmektedir. Bunlar;» Kimyasal Madde Ürünleri Ýmalatý» Ana Kimyasal Maddelerin Ýmalatý TL» Diðer Kimyasal Ürünlerin Ýmalatý TL» Rafine Edilmiþ Petrol Ürünleri Ýmalatý TL» Transit Boru Hattýyla Taþýmacýlýk Hizmetleri Motorlu Kara Taþýtlarý Ýmalatý TL» Lokomotif ve Vagon Ýmalatý» Liman ve Liman Hizmetleri TL» Elektronik Sanayi Yatýrýmlarý» LCD/Plazma Üretimi Yatýrýmlarý TL» Modül Panel Üretimi Yatýrýmlarý TL» Lazer Televizyon, Üç Boyutlu Televizyon ve OLED Televizyonlar ve TV Üretimi Diðer Elektronik Sektörü Yatýrýmlarý» Týbbi Aletler, Hassas ve Optik Aletler Ýmalatý» Ýlaç Ýmalatý TL» Hava ve Uzay Araçlarý Ýmalatý» Makine Ýmalatý Yatýrýmlarý» Madencilik Yatýrýmlarý (Rödovanslý yatýrýmlar hariç) BÜYÜK ÖLÇEKLÝ YATIRIMLARDA TEÞVÝK IV. BÖLGEDE DESTEKLENECEK UNSURLAR» Bölge ayrýmý yoktur; belirlenmiþ sektörlere verilmektedir.» Vergi indirimi,» Gümrük vergisi muafiyeti, Nedir? Nasýl Yaralanýlýr? Genel Destekler (KDV Ýstisnasý, Gümrük Muafiyeti) Ýndirimli Vergi Oraný S.S.K Ýþveren Payý Hazine Desteði Yatýrým Yeri Tahsisi Yatýrým Teþvik Belgesi gereklidir. Sadece belirlenen 12 sektör için uygulanacaktýr. Asgari yatýrým tutarý 50 milyon TL dir. Her sektör için farklý tutarlar/kapasiteler belirlenmiþtir.» Sigorta primi iþveren hissesi desteði,» Yatýrým yeri tahsisi,» Faiz desteði, Teþvik Araçlarý 1» Ýndirimli Vergi Oraný Nedir?» KDV istisnasý desteði,» I.ve II. Bölgelerden IV. Bölgeye; Tekstil, Konfeksiyon ve Hazýr Giyim, Deri ve Deri Mamulleri Sektörlerine» Taþýnma desteði. Yatýrým Teþvik Belgesi ne baðlý yatýrýmlardan elde edilen kazançlar;» Yatýrýmýn iþletilmesine baþlanýlan hesap döneminden itibaren,» Yatýrýma katký tutarýna ulaþýlýncaya kadar indirimli kurumlar vergisine tabi tutulur. Kýsýtlamalar Ýndirimli Vergi Oranýndan Yararlanamayacak Olanlar» Arazi, arsa, royalti, yedek parça ve amortismana tabi olmayan diðer harcamalar» Finans ve sigortacýlýk alanýnda faaliyet gösterenler» Ýþ Ortaklýklarý» YapÝþlet Modeli ile yapýlan 4283 ve 3996 sayýlý kanunlar kapsamýnda gerçekleþtirilen yatýrýmlar Ýndirimli oranlar stopaj yöntemiyle yapýlan vergilendirmede uygulanamayacaktýr

7 Teþvik Araçlarý 2 Bölgelerarasý Kýyaslamalý Vergisel Destek Tutarlarý Uygulama Örneði» Ýndirimli Vergi Oraný Yatýrým Tutarý Yatýrýma Katký Tutarý Ýndirimin Devam Edeceði Kazanç Düzeyi Sýnýrý Ödenen Vergi Tanýmlar Açýklamalar I.Bölge II.Bölge III.Bölge IV.Bölge Yatýrýma Katký Tutarý Ýndirimli oranda kurumlar/gelir vergisi uygulanmak suretiyle tahsilinden vazgeçilen vergi yoluyla yatýrýmlarýn Devletçe karþýlanacak tutarýdýr. Tabloyu açýklamalar ile destekleyecek olur isek, Ýndirimli Oranýn Kapsamý Ýndirimli Oranýn Süresi Ýndirimli vergi sadece yapýlan yatýrýmdan elde edilen kazanca uygulanacaktýr. Diðer faaliyetlerden elde edilen kazançlar normal oranda (%20 KV.) vergilenecektir. Yatýrýmlara Devletçe yapýlacak katký tutarýna ulaþýlýncaya kadar indirimli kurumlar vergisi oraný uygulanmaya devam edilecektir.» IV. Bölge için TL yatýrým yapan yatýrýmcý gelir matrahý (kâr tutarý) TL ye ulaþýncaya kadar söz konusu bölge için belirlenen %2 indirimli vergi oranýndan yararlanýr; yani %2 den vergisini öder. Baþka bir deyiþle, ödemediði %18 lik vergi tutarý, yatýrýma katký tutarý olan TL ulaþýncaya kadar %2 den vergisini öder. Bu süre içerisinde ödediði vergi tutarý TL iken, teþvik dolayýsý ile ödemediði veya yatýrýma katký tutarý olarak kazancý TL dir. Söz konusu durum yukarýda yer alan tablodaki bütün bölgeler için tabloda belirtilen tutarlarda geçerlidir. Teþvik Araçlarý» SSK Primi Ýþveren Hissesi Desteði Kararname hükmüne göre iþveren hissesinin yalnýzca asgari ücrete isabet eden kýsmý devletçe karþýlanacaktýr. Teþvik belgesinde kayýtlý istihdam öngörüleri ile tutarlý olmak kaydýyla; Ýndirimli Vergi Oraný» Ýndirimli Vergi Oraný Büyük ölçekli yatýrýmlar ile bölgesel uygulama kapsamýnda gerçekleþtirilen yatýrýmlarda, Teþvik Belgesi kapsamýnda 31/12/2010 tarihine kadar yatýrýma baþlanmasý durumunda, Kurumlar Vergisi veya Gelir Vergisine uygulanacak indirim oranlarý ile yatýrýma katký oranlarý aþaðýda belirtilmiþtir: Bölgeler I II III IV Bölgesel Uygulama Yatýrýma Katký Oraný (%) Ýndirimli Vergi Oraný Kurumlar Vergisi veya Gelir Vergisi Ýndirim Oraný (%) Yatýrýma Katký Oraný (%) Buna göre halen %20 olan Kurumlar Vergisi, yeni kararname ile;» I. Bölgede %10,» II. Bölgede % 8,» III. Bölgede % 4,» IV. Bölgede % 2 olarak uygulanacaktýr. Büyük Ölçekli Yatýrýmlar Kurumlar Vergisi veya Gelir Vergisi Ýndirim Oraný (%) Ýndirilen Kurumlar Vergisi veya Gelir Vergisi tutarý, yatýrýma katký tutarýna ulaþýncaya kadar indirimli vergi uygulamasýna devam edilecektir » Komple yeni yatýrýmlarda, iþletmeye geçiþ tarihinden itibaren saðlanan,» Diðer yatýrým cinslerinde, yatýrýmýn tamamlanmasýný müteakip, yatýrýma baþlama tarihinden önceki son altý aylýk dönemde aylýk prim ve hizmet belgesinde bildirilen ortalama iþçi sayýsýna ilave edilen, istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi iþveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kýsmý aþaðýda belirtilen sürelerde Hazinece karþýlanacaktýr. Bölgeler I II III IV 31/12/2010 tarihine kadar baþlanýlan yatýrýmlar 2 yýl 3 yýl 5 yýl 7 yýl 31/12/2010 tarihinden sonra baþlanýlan yatýrýmlar 3 yýl 5 yýl Bölgelerarasý Kýyaslamalý Sigorta Primi Ýþveren Hissesi Destek Tutarlarý I.Bölge II.Bölge III.Bölge IV.Bölge Ýstihdam Edilen Personel Sayýsý Tabloyu açýklamalar ile destekleyecek olur isek, Tarihine Kadar Baþlanýlan Yatýrýmlardaki Kazanç 160 TL *50*24= TL 160 TL*50*36= TL 160 TL*50*60= TL 160 TL*50*84= TL Tarihinden Sonra Baþlanýlan Yatýrýmlardaki Kazanç 160 TL*50*36= TL 160 TL*50*60= TL» IV. Bölgede tarihine kadar yatýrým yapan ve ortalama 50 kiþi istihdam eden bir yatýrýmcýnýn ilgili destekten yararlanacaðý 7 yýllýk süre sonundaki kazancý TL olacaktýr.» IV. Bölgede tarihinden sonra yatýrým yapan ve ortalama 50 kiþi istihdam eden bir yatýrýmcýnýn ilgili destekten yararlanacaðý 5 yýllýk süre sonundaki kazancý TL olacaktýr

8 » Teþvik Þekli» Teþvikten yararlanacak gerçek veya tüzel kiþiler lehine; taþýnmazlar üzerinde, ilk yýl için emlak vergi deðerinin %3 ü oranýnda takdir edilecek bedel karþýlýðýnda 49 yýl süreli baðýmsýz ve sürekli nitelikte irtifak hakký tesis edilebilir.» Devletin hüküm ve tasarrufu altýnda bulunmasý ve tapuya tescil edilememesi nedeniyle irtifak hakký tesis edilemeyen taþýnmazlar üzerinde ise, ilk yýl için taþýnmazýn emlak vergi deðerinin %3 ü oranýnda takdir edilecek bedel karþýlýðýnda 49 yýl süreli kullanma izni verilebilir.» Emlak vergi deðeri tespit edilmemiþ olan taþýnmazlarda irtifak hakký ve kullanma izni bedelinin tespitinde; emsal taþýnmazlarýn emlak vergi deðeri, emsal taþýnmazýn bulunmamasý halinde ise taþýnmaz maliki idarece belirlenen bedel esas alýnýr. Yatýrým Yeri Tahsisi Müsteþarlýkça Teþvik Belgesi düzenlenmiþ büyük ölçekli yatýrýmlar ile bölgesel desteklerden yararlanacak yatýrýmlar için yatýrým yeri tahsis edilebilir. Teþvik kapsamýndaki taþýnmazlara Mülkiyeti;» Hazineye,» Özel bütçeli idarelere,» Ýl özel idarelerine ve» Teþvikten Yararlanacak Yatýrýmcýlar ve Yararlanma Þartlarý» Hazine Müsteþarlýðýnca verilmiþ Yatýrým Teþvik Belgesi sahibi olan,» Ýrtifak hakký veya kullanma iznine konu taþýnmazlar üzerinde gerçekleþtirilecek toplam yatýrým tutarý,» Taþýnmaz maliki idarelerce bu taþýnmazlara takdir edilecek rayiç deðerin; tarým ve hayvancýlýk yatýrýmý için bir, turizm yatýrýmlarý için iki, diðer yatýrýmlar için üç katýndan az olmayan» Talep edilen taþýnmazýn bulunduðu ilçenin mülkî sýnýrlarý içinde organize sanayi veya endüstri bölgesi bulunmasý hâlinde, bu bölgelerde yer alabilecek yatýrýmlar için tahsis edilecek boþ parsel bulunmamasý veya bu bölgelerde yapýlmasý uygun görülmeyen yatýrýmlardan olmasý þartlarýný taþýyan,» Taahhüt edilen yatýrýmýn en az %20 sini karþýlayacak miktarda net öz kaynaða sahip olan,» Yatýrýmýn ne þekilde finanse edileceðini beyan eden,» Belediyelere ait taþýnmazlar ile» Devletin hüküm ve tasarrufu altýndaki yerler dâhildir.» Taahhüt edilen yatýrýmýn toplam tutarý 10 milyon TL yi aþan yatýrýmlarda fizibilite raporu ve finansman tablosunu veren, gerçek ve tüzel kiþiler yararlanabilir.» Yatýrýma Uygun Taþýnmazlarýn Maliki Ýdarelerce Tespiti» Taþýnmaz maliki idareler, öncelikle yatýrýmýn türüne göre; Organize Sanayi Bölgesi veya Endüstri Bölgesi Ýdaresinden veya Diðer ilgili kurum ve kuruluþlardan» Bu yönetmelik kapsamýnda hangi tür yatýrýmlar için nerelerde, asgari ne kadar büyüklükte taþýnmaz tahsisinin uygun olacaðýna iliþkin görüþleri de sorulmak suretiyle yatýrýma elveriþli taþýnmazlarý tespit eder.» Tespit edilen taþýnmazlarýn talep beklenmeksizin; toplu olarak yönetmelikte belirtilen kapsam dýþýnda kalan taþýnmazlardan olup olmadýðý, taþýnmaz maliki idarelerce ilgili kamu kurum ve kuruluþlarýndan araþtýrýlarak, teþvik edilen yatýrýmlar için uygun olup olmadýðý öncelikle belirlenir.» Ýl veya ilçe bazýnda teþvik edilecek yatýrým ve sektörlere göre, ilgili kamu kurum ve kuruluþlarýndan tespit edilecek taþýnmazlarýn hangi yatýrýmlar için daha uygun olduðuna iliþkin görüþler alýnýr.» Maliki idarelerce belirlenen taþýnmazlar dýþýnda kalan ancak yatýrýmcý tarafýndan talep edilen taþýnmazlarda, maliki idarelerce uygun olduklarýnýn tespit edilmesi halinde bu madde kapsamýnda deðerlendirilebilir.» Hazinenin özel mülkiyetindeki taþýnmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altýndaki yerlerden bu yönetmelik kapsamýnda deðerlendirilmelerinin mümkün olduðu tespit edilenler hakkýnda, bunlarýn belediye ve mücavir alan sýnýrlarý içinde olup olmadýðý ve kentin geliþme yönünde kalýp kalmadýðý ile bunlarýn tahsis, satýþ, kiralama, irtifak hakký tesisi ve kullanma izni verilmesi suretiyle alternatif deðerlendirme þekillerinden hangisinin daha uygun olduðuna iliþkin görüþ, öneri ve bilgiler, Milli Emlak Otomasyon Projesi (MEOP) ortamýnda güncellenmek suretiyle ilana çýkýlmadan önce ikiþer aylýk dönemler halinde bir yazýyla Maliye Bakanlýðýna bildirilerek izin alýnýr.» Taþýnmazlara Kýymet Takdiri Yapýlmasý» Yatýrýma konu taþýnmazlarýn; rayiç bedeli ile ilk yýl kullanma izni veya irtifak hakký bedelleri taþýnmaz maliki idarelerin taþýnmazlarýný satmaya yetkili komisyonlarca tespit edilebilir.» Yatýrýma Elveriþli Taþýnmazlarýn Yatýrýmcýlara Duyurulmasý» Taþýnmaz maliki idarelerce bu yönetmelik kapsamýnda deðerlendirilmek üzere belirlenen taþýnmazlar, bulunduklarý yerlerdeki ticaret, sanayi ve ziraat odalarýna bildirilir, Türkiye genelinde yayýmlanan tirajý en yüksek ilk on gazeteden birisinde bir defa yayýnlanýr.» Taþýnmaz maliki idarelerce ilana çýkýlmasý uygun görülen taþýnmazlar en az iki aylýk baþvuru süresi verilerek dönemler halinde ilan edilir ve bu ilanlar baþvuru tarihine kadar taþýnmaz maliki idarelerin internet sayfalarýnda da yayýmlanýr

9 » Baþvuru» Yatýrýmcý, maliki idarenin taþýnmazýnýn bulunduðu yerdeki birimine baþvurur.» Baþvuru sýrasýnda yatýrýmcý; I. ve II. Bölgelerde bulunan illerde TL, III. Bölgede bulunan illerde TL, IV. Bölgede bulunan illerde ise TL sini taþýnmaz maliki idarelerin ilgili muhasebe birimine yatýrarak, buna iliþkin makbuzu diðer belgelerle birlikte taþýnmaz maliki idareye verir.» Komisyon» Yatýrýmcýya tahsis edilecek taþýnmazlar üzerinde irtifak hakký tesis edilmesi veya kullanma izni verilmesiyle ilgili olarak vali veya görevlendireceði vali yardýmcýsýnýn baþkanlýðýnda; taþýnmaz maliki idarenin mahallindeki en büyük memuru (defterdar, il özel idaresi genel sekreteri, belediye baþkaný, bölge müdürü veya il müdürü) ile taþýnmazdan sorumlu birim amiri (millî emlak müdürü, emlak iþlerinden sorumlu müdür gibi), bayýndýrlýk ve iskân il müdürü, belediye ve mücavir alan sýnýrlarý içindeki taþýnmazlar için ayrýca belediye imar müdürü ve yatýrýmýn türüne göre ilgili bakanlýðýn il müdüründen oluþan bir komisyon kurulur. Diðer yatýrýmcýlarýn taahhüt ettikleri öz kaynak, istihdam ve yatýrým tutarýndan en yüksek öz kaynak, istihdam ve yatýrým tutarý oranýna göre puanlama yapýlýr ve en yüksek toplam puaný alacak yatýrýmcý tercih edilir. Yapýlacak bu puanlamada da eþitlik olmasý halinde, en fazla istihdam saðlayacak yatýrýmcý tercih edilir.» Ýstihdam Yatýrým teþvik belgesinde belirtilen istihdam edilecek iþçi sayýsýna;» Yatýrým konusu iþletmenin faaliyete geçtiði tarihten itibaren 5 yýl süreyle uyulmasý zorunludur.» Ýstihdam edilecek iþçi sayýsý 5 yýllýk ortalama üzerinden deðerlendirilir.» Üretime katký saðlamak amacýyla hizmet satýn alýnmak suretiyle saðlanan istihdam, taahhüt edilen istihdam sayýsý içerisinde deðerlendirilmez.» Bedel» Ýlk yýl irtifak hakký veya kullanma izni bedeli; I. ve II. Bölgede bulunan illerde yatýrým konusu taþýnmazýn Emlak Vergi deðerinin %3 ü, III. Bölgede bulunan illerde yatýrým konusu taþýnmazýn Emlak Vergi deðerinin %2 si, IV. Bölgede bulunan illerde yatýrým konusu taþýnmazýn Emlak Vergi deðerinin %1 idir.» Ýrtifak hakký ve kullanma izinlerinde, ikinci ve müteakip yýllar kullanma izni ve irtifak hakký bedelleri, cari yýl bedelinin Türkiye Ýstatistik Kurumunca yayýmlanan Üretici Fiyatlarý Endeksi oranýnda artýrýlmasý suretiyle hesaplanýr.» Ancak, sonraki yýllar irtifak hakký veya kullanma izin bedellerinin, Emlak Vergisi genel beyan döneminde yatýrýma konu taþýnmazýn asgari metrekare birim deðeri üzerinden yapýlacak hesaplamasý ile ÜFE oranýnda artýrýlmasý suretiyle hesaplanmasý sonucu bulunacak bedeller arasýnda farklýlýðýn olmasý halinde fazla olan tercih edilerek tahsil edilir.» Yatýrým Döneminde Bedel» Komisyonun Deðerlendirmesi ve Yapýlacak Ýþlemler Komisyon, baþvurularý deðerlendirirken yatýrýmcýnýn;» Kayýtlý ve ödenmiþ sermayesi dâhil malî durumunu,» Yatýrýmýn gruplandýrýlan iller ve teþvik edilecek sektörler arasýnda yer alýp almadýðýný,» Yatýrýmcý tarafýndan taahhüt edilen yatýrým tutarýnýn, maliki idarelerce taþýnmaza takdir edilen rayiç deðerin, tarým ve hayvancýlýk yatýrýmlarý için bir, turizm yatýrýmlarý için iki, diðer yatýrýmlar için üç katý olup olmadýðýný,» Taahhüt edilen yatýrýmýn finansman kaynaklarýnýn yeterliliðini,» Talep edilen taþýnmazýn üzerinde avan projenin uygulanýp uygulanamayacaðýný, Ayný taþýnmaz hakkýnda ön izin ve kullanma izni verilmesi veya irtifak hakký tesisi talep eden birden fazla yatýrýmcý olmasý halinde komisyonca;» yatýrýmcýlarýn öz kaynaklarý,» taahhüt ettikleri istihdam sayýlarý ve» yatýrým tutarýndan en yükseði 100 puan üzerinden deðerlendirilerek, Ýrtifak hakký ve kullanma izinlerinde, ilk yýl bedeli ile sözleþmeleri gereðince artýrýlarak tespit edilen ikinci ve üçüncü yýl bedelleri, %70 indirim uygulanarak tahsil edilir.» Denetim» Taþýnmaz maliki idareler, inþaat aþamasýnda ve iþletme süresince gerekli gördüðü takdirde taþýnmazlarýn üzerindeki bütün yapý ve tesisleri kontrol etmeye veya ettirmeye yetkilidir.» Bu kontroller sýrasýnda belirlenecek hata ve eksiklikler, taþýnmaz maliki idarelerce belirlenecek süre ve þartlarla yatýrýmcý tarafýndan tamamlanýr.» Ýrtifak Hakký ve Kullanma Ýzni Süresinin Sona Ermesi» Ýrtifak hakký ve kullanma izni, sözleþme süresi sonunda sona erer. Bu durumda; makine, teçhizat ve demirbaþlar hariç diðer yapý ve tesisler taþýnmaz maliki idareye intikal eder.» Ancak, yatýrýmcýnýn talep etmesi halinde, üzerindeki yapý ve tesisler dikkate alýnmak suretiyle genel hükümlere göre bedeli karþýlýðýnda doðrudan irtifak hakký tesis edilir veya kullanma izni verilir.» Ýrtifak Hakký ve Kullanma Ýzninin Ýptali, Tahliye ve Geri Alma» Yatýrýmcýnýn; bu yönetmelik ve sözleþmesinde yer alan hükümlere uymadýðýnýn veya mücbir sebepler hariç öngörülen sürede yatýrýmýn tamamlanmadýðýnýn tespiti halinde, herhangi bir yargý kararý aranmaksýzýn irtifak hakký veya kullanma izni iptal edilir

10 » Bu durumda, taþýnmaz üzerindeki tüm yapý ve tesislerle birlikte saðlam ve iþler durumda tazminat ve bedel ödenmeksizin taþýnmaz maliki idareye intikal eder.» Ýndirimlerin Ýptali ve Hâsýlattan Pay Alýnmasý» Yatýrýmcý tarafýndan; mücbir sebepler hariç öngörülen sürede yatýrýmýn en az %50 sinin gerçekleþtirilmesine raðmen yatýrýmýn tamamlanmamasý veya öngörülen istihdam sayýsýna yüzde onu aþan oranda uyulmamasý hâlinde,» Bölgeler itibariyle farklýlaþtýrýlarak emlak vergi deðeri üzerinden hesaplanmak suretiyle; irtifak hakký veya kullanma izni bedelleri yönünden saðlanan indirimler ile hâsýlat payý alýnmamasý suretiyle yapýlan indirimler iptal edilerek genel hükümlere göre iþlem yapýlýr ve hâsýlat payý alýnýr.» Yürütme» Bu yönetmeliðin hükümlerini; Hazineye ait taþýnmazlar ile devletin hüküm ve tasarrufu altýndaki yerler açýsýndan Maliye Bakaný, Özel bütçeli kamu idarelerine ait taþýnmazlar açýsýndan bu idarelerin en üst yöneticileri, Ýl özel idarelerine ait taþýnmazlar açýsýndan valiler, Belediyelere ait taþýnmazlar açýsýndan belediye baþkanlarý yürütür.» Belediyeye Ait Bir Arazi Ýçin Ýzlenecek Yol Haritasý» Taþýnmaz maliki idarelerce (belediye baþkanlýðý) ilgili kurum ve kuruluþlara yatýrým yerleri sorularak tespit edilir.» Duyuru için bulunduklarý yerlerdeki ticaret, sanayi ve ziraat odalarýna bildirilir.» Baþvuruda bulunacak kiþi, belediye baþkanlýðýnýn muhasebe birimine TL yatýrýr.» Ýrtifak hakký tesis edilmesi veya kullanma izni verilmesiyle ilgili olarak vali veya görevlendireceði vali yardýmcýsý baþkanlýðýnda komisyon kurulur.» Komisyon yaptýðý deðerlendirme sonucunu yatýrýmcýya bildirir.» Yatýrýmcý ilk yýl irtifak hakký bedeli olarak yatýrým konusu taþýnmazýn emlak vergi deðerinin %1 i tutarýndaki meblaðý belediye baþkanlýðýnýn muhasebe birimine yatýrýr.» Ýdare ve yatýrýmcý arasýnda sözleþme imzalanarak yatýrýmcý yatýrým yerini tahsis etmeye hak kazanýr. Yatýrým Yeri Tahsisi Ýçin Örnekler» Hazineye Ait Bir Arazi Ýçin Ýzlenecek Yol Haritasý» Taþýnmaz maliki idarelerce (Milli Emlak Müdürü) ilgili kurum ve kuruluþlara yatýrým yerleri sorularak tespit edilir.» Duyuru için bulunduklarý yerlerdeki ticaret, sanayi ve ziraat odalarýna bildirilir.» Baþvuruda bulunacak kiþi, Milli Emlak Müdürlüðü'nün muhasebe birimine TL yatýrýr.» Ýrtifak hakký tesis edilmesi veya kullanma izni verilmesiyle ilgili olarak vali veya görevlendireceði vali yardýmcýsý baþkanlýðýnda komisyon kurulur.» Komisyon yaptýðý deðerlendirme sonucunu yatýrýmcýya bildirir.» Yatýrýmcý ilk yýl irtifak hakký bedeli olarak yatýrým konusu taþýnmazýn emlak vergi deðerinin %1 i tutarýndaki meblaðý Milli Emlak Müdürlüðü'nün muhasebe birimine yatýrýr.» Taþýnmaz maliki idare ve yatýrýmcý arasýnda sözleþme imzalanarak yatýrýmcý yatýrým yerini tahsis etmeye hak kazanýr.» Ýl Özel Ýdaresine Ait Bir Arazi Ýçin Ýzlenecek Yol Haritasý» Taþýnmaz maliki idarelerce (valilik) ilgili kurum ve kuruluþlara yatýrým yerleri sorularak tespit edilir.» Duyuru için bulunduklarý yerlerdeki ticaret, sanayi ve ziraat odalarýna bildirilir.» Baþvuruda bulunacak kiþi, il özel idaresinin veya valiliðin muhasebe birimine TL yatýrýr.» Ýrtifak hakký tesis edilmesi veya kullanma izni verilmesiyle ilgili olarak vali veya görevlendireceði vali yardýmcýsý baþkanlýðýnda komisyon kurulur.» Komisyon yaptýðý deðerlendirme sonucunu yatýrýmcýya bildirir.» Yatýrýmcý ilk yýl irtifak hakký bedeli olarak yatýrým konusu taþýnmazýn emlak vergi deðerinin %1 i tutarýndaki meblaðý il özel idaresinin veya valiliðin muhasebe birimine yatýrýr.» Taþýnmaz maliki idare ve yatýrýmcý arasýnda sözleþme imzalanarak yatýrýmcý yatýrým yerini tahsis etmeye hak kazanýr. Faiz Desteði» Bölgesel destek unsurudur. Sadece III. ve IV. Bölgelerde uygulanýr. ArGe ve çevre yatýrýmlarýnda bölge ayrýmýna bakýlmaz.» Kredi kullandýracak Banka Teþvik Uygulama Genel Müdürlüðü ile protokol imzalamýþ olmalýdýr.» Bir Yatýrým Teþvik Belgesi (YTB) kapsamýnda sadece bir bankadan yatýrým kredisi kullanýlabilir.» Yatýrýmcý sözleþmesinde yazýlý faiz tutarýný bankaya öder, banka destek tutarýný Hazine'den geri aldýktan sonra yatýrýmcýya ödeme yapar.» Kredi ana para ve faiz ödemeleri aksatýlýrsa faiz desteði durdurulur.» Devir durumunda devralan yatýrýmcý bakiye faiz desteðinden yararlanabilir. III. Bölge TL Kredi Döviz Kredileri 3 Puan 1 Puan Azami Destek Tutarý TL IV. Bölge TL Kredi Döviz Kredileri 5 Puan 2 Puan Azami Destek Tutarý TL» Sabit yatýrým tutarýnýn azami %70 oranýndaki kýsmýna faiz desteði verilecektir. ArGe ve Çevre Yatýrýmlarý TL Kredi Döviz Kredileri 5 Puan 2 Puan Azami Destek Tutarý TL 16 17

11 Gümrük Muafiyeti» Yatýrým nedeniyle yurt dýþýndan alýnan, Teþvik Belgesi kapsamýnda uygun görülen, makine ve ekipmanýn gümrük vergisi ve fon ödemesinden muaf tutulmasýdýr.» Nasýl Yararlanýlýr?» Yatýrým Teþvik Belgesi gereklidir.» Asgari yatýrým tutarlarý saðlanmalýdýr.» Çalýþanlarýn asgarî ücrete tekabül eden sigorta primi iþveren hissesinin tamamý taþýnma tarihinden itibaren beþ yýl süre ile bütçeden karþýlanýr.» Tesislerin taþýnma iþleminin 2009 yýlý sonuna kadar tamamlanmasý durumunda taþýnma giderleri bütçeden karþýlanabilir. TEÞVÝK KAPSAMINDA FARKLI SEKTÖRLERE ÝLÝÞKÝN FARKLI UYGULAMA ÖRNEKLERÝ» I. ve II. Bölgelerde TL» III. ve IV. Bölgelerde TL» Sektörel tutar/kapasiteye dikkat» Kýsýtlamalar» Prensip olarak kullanýlmýþ makine, hammadde, ara malý, iþletme malzemesi, inþaat malzemesi kapsama girmez.» Kullanýlmýþ komple tesis ithaline izin verilebilir (tekstil, hazýr giyim, konfeksiyon tesisleri hariç). KDV Ýstisnasý» Nedir?» Yatýrým nedeniyle yurt içinden veya yurt dýþýndan satýn alýnan, Teþvik Belgesi kapsamýnda uygun görülen makine ve ekipman için KDV ödenmeyerek istisna edilmesidir.» Nasýl Yararlanýlýr?» Yatýrým Teþvik Belgesi gereklidir.» Asgari yatýrým tutarlarý saðlanmalýdýr.» I. ve II. Bölgelerde TL» III. ve IV. Bölgelerde TL» Sektörel tutar/kapasiteye dikkat IV. Bölgede 2011'den Önce Baþlayan Örnek Bir Yatýrým ve Yararlanabileceði Destekler» Örnek Yatýrým Varsayýmlarý» Tahmini yatýrým tutarý: TL Yurt içi makine teçhizat TL Ýthal makine teçhizat TL» Yararlanýlabilecek Destekler» Vergi indirimi» Sigorta iþveren hissesi desteði» Faiz desteði» Yaklaþýk istihdam 50 kiþi» Tahmini kredi tutarý: TL (2 yýl vadeli) Tekstil Tesislerinde Taþýnma Desteði» Kapsam» Tekstil, konfeksiyon ve hazýr giyim, deri ve deri mamulleri sektörlerinde faaliyette bulunan,» Asgari 50 kiþilik istihdam saðlayan,» I. veya II. Bölgelerdeki üretim tesislerini IV. Bölgedeki illere tarihine kadar nakleden mükelleflere teþvik saðlanacaktýr. Bu tesislere saðlanacak teþvikler þunlardýr:» Kurumlar Vergisi veya Gelir Vergisi beþ yýl süreyle %75 oranýnda indirimli olarak uygulanýr,» Bedelsiz yatýrým yeri tahsis edilebilir (taþýnma ile birlikte yapýlacak ilave yatýrýmlarý da içeren Teþvik Belgesi kapsamý yatýrýmlar için yatýrým yeri tahsis edilebilir. Sadece taþýnma iþlemini gerçekleþtiren iþletmeler için yatýrým yeri tahsis edilmez).» Gümrük Vergisi muafiyeti» KDV istisnasý Ortalama Destek Kazanç Tablosu Kazanç Kaynaðý Kurumlar Vergisi indirimi Sigorta primi iþveren hissesi desteði Faiz desteði Gümrük Vergisi muafiyeti (%5) KDV istisnasý Kazanç Tutarý *%60= TL 50 kiþi* 160 TL *12 ay * 7 yýl = TL *%5*2= TL *%5= TL *%18= TL Kazaným Tablosu Ýndirilen vergi (Matrahýn % 18 i) TL ye ulaþýncaya kadar 7 yýllýk periyot süresince 2 yýllýk periyot süresince 18 19

TEÞViK REHBERi (MALATYA-ELAZIÐ-BÝNGÖL-TUNCELÝ)

TEÞViK REHBERi (MALATYA-ELAZIÐ-BÝNGÖL-TUNCELÝ) TEÞViK REHBERi (MALATYA-ELAZIÐ-BÝNGÖL-TUNCELÝ) Aðustos 2012 Ýçindekiler Tablosu GÝRÝÞ... 1 1. MÜRACAAT... 2 2. TEÞVÝK BELGESÝ BAÞVURULARINDA ÝSTENEN BELGELER NELERDÝR?... 3 3. TEÞVÝK UYGULAMALARI... 4

Detaylı

YATIRIM TEŞVİKLERİ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI. Mardin Yatırım Destek Ofisi

YATIRIM TEŞVİKLERİ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI. Mardin Yatırım Destek Ofisi YATIRIM TEŞVİKLERİ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Mardin Yatırım Destek Ofisi İçindekiler A) Yeni Teşvik Sistemi 1. Yeni Teşvik Sistemi 2. Yatırım Teşvik Belgesi 3. Sosyo-ekonomik Gelişmişlik Haritası 4. Sosyo-ekonomik

Detaylı

100 Soruda Teşvik Uygulaması 2009

100 Soruda Teşvik Uygulaması 2009 100 Soruda Teşvik Uygulaması 2009 İndirimli kurumlar vergisi Gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnası Faiz desteği Sigorta prim desteği Taşınma desteği Yatırım yeri tahsisi Sunuş Ülkemizde en yoğun etkisi

Detaylı

Mustafa TAN Gelirler Kontrolörü

Mustafa TAN Gelirler Kontrolörü Yeni Yatırım Teşvik Sistemi Yeni Teşvik Sistemi A-Bölgesel Teşvik Sistemi B-Büyük Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Sistemi C- Ar-Ge ve Çevre Yatırımları D- Taşınma halinde uygulanan destekler 2 Niçin

Detaylı

100 Soruda Teşvik Uygulaması 2011

100 Soruda Teşvik Uygulaması 2011 100 Soruda Teşvik Uygulaması 2011 Sunuş Hükümet tarafından 4 Haziran 2009 tarihinde, temel amacı Kalkınma Planları ve Yıllık Programlarda öngörülen hedefler ile uluslararası anlaşmalara uygun olarak, tasarrufları

Detaylı

KARAMAN ÝLÝ TARIM YATIRIM KILAVUZU

KARAMAN ÝLÝ TARIM YATIRIM KILAVUZU KARAMAN ÝLÝ TARIM YATIRIM KILAVUZU KARAMAN ÝLÝ TARIM YATIRIM KILAVUZU Yayýmlayan Karamanoðlu Mehmetbey Üniversitesi Ýletiþim Karamanoðlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüðü 70100 Yunus Emre Yerleþkesi Karaman

Detaylı

100 soruda yeni teflvik uygulamas

100 soruda yeni teflvik uygulamas 100 soruda yeni teflvik uygulamas (2009/15199 say l BKK) ndirimli kurumlar vergisi Gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnas Faiz deste i Sigorta prim deste i Tafl nma deste i Yat r m yeri tahsisi Sunufl

Detaylı

2012/3305 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR (19.06.2012 T. 28329 R.G.)

2012/3305 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR (19.06.2012 T. 28329 R.G.) 2012/3305 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR (19.06.2012 T. 28329 R.G.) Karar Sayısı : 2012/3305 Ekli Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının

Detaylı

TRAKYA BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI

TRAKYA BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI TRAKYA BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI www.trakyaka.org.tr 15 Haziran 2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ve Kararın uygulanmasına

Detaylı

(Makarna imalatında kullanılan irmik ile entegre irmik ve mısır irmiği yatırımları teşvikten faydalanabilecektir.)

(Makarna imalatında kullanılan irmik ile entegre irmik ve mısır irmiği yatırımları teşvikten faydalanabilecektir.) YENİ TEŞVİK SİSTEMİ I GİRİŞ Başbakan ve Ekonomi Bakanı tarafından 5 Nisan 2012 tarihinde basına açıklanan Türkiye nin 4. Yatırım Teşvik Paketine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı ( Yatırımlarda Devlet Yardımları

Detaylı

Þubat 2009 1. Basým ISBN 978-9944-927-30-7

Þubat 2009 1. Basým ISBN 978-9944-927-30-7 TEPAV Yayýnlarý No: 40 Belediye Bütçesi Nasýl Ýzlenir? Yerel Paydaþlar Ýçin Bir Rehber Kitap içeriðinden yazarlarý sorumludur. Kaynak göstermek suretiyle kýsmen veya tamamen alýntý yapýlabilir. Þubat 2009

Detaylı

25 Soruda YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

25 Soruda YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 25 Soruda YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI (Hazine Teşvikleri) Nisan 2013 Kars YDO SUNUŞ Türkiye ekonomisinin temelini oluşturan KOBİ ler yaratmış oldukları istihdam ve katma değer ile Serhat Bölgesi nin

Detaylı

25 SORUDA TEŞVİK SİSTEMİ İÇİNDEKİLER

25 SORUDA TEŞVİK SİSTEMİ İÇİNDEKİLER 25 SORUDA TEŞVİK SİSTEMİ İÇİNDEKİLER Yatırım teşvik belgesi nedir? Nasıl müracaat edilir? Teşvik belgesi müracaatında aranacak belgeler nelerdir? Teşvik belgesi müracaatları nasıl değerlendirilmektedir?

Detaylı

Önsöz. Saygılarımla. M.Arif PARMAKSIZ Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahiler Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi

Önsöz. Saygılarımla. M.Arif PARMAKSIZ Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahiler Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi 96 T.C. NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI H em eski teşvik sisteminin etkinliğinin azalması hem de bölge içinde yer alan illerin zaman içinde gelişmişlik göstergelerinin farklılaşması nedeniyle teşvik sisteminin

Detaylı

YEN TEfiV K S STEM REHBER

YEN TEfiV K S STEM REHBER G R fi G R fi 13 14 G R fi G R fi Günümüzde kendini her alanda hissettiren küresel mali krizin etkisi, iflletmelerin sermaye yap s n da bozmufltur. Yaflan lan bu kriz ortam nda beklentilerin, ekonomik

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Sayısı : 212/335 Bakanlar Kurulu; 19.6.212 tarih ve 232 sayılı R.G. Ekli Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ın yürürlüğe konulması; Ekonomi

Detaylı

TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGELERÝ KANUNU Önsöz: Teknoloji Geliþtirme Bölgelerinin kuruluþunu, iþleyiþini, yönetim ve denetimini ve bunlarla ilgili kiþi ve kuruluþlarýn görev, yetki ve sorumluluklarýný kapsayan

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMI HAKKINDA KARAR (BKK: 2012/3305) 1

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMI HAKKINDA KARAR (BKK: 2012/3305) 1 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMI HAKKINDA KARAR (BKK: 2012/3305) 1 (2/10/2012 tarihli ve 2012/3802 sayılı 2 ; 28/1/2013 tarihli 2013/4288 sayılı 3 ve /5/2013 tarihli ve 2013/4763 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Detaylı

2010 YILI FAALÝYET RAPORU

2010 YILI FAALÝYET RAPORU TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ KAMU ÝHALE KURUMU 2010 YILI FAALÝYET RAPORU Yayýn No: 27 Aðustos 2011 - Ankara Ýçindekiler ÝÇÝNDEKÝLER BAÞKANIN SUNUÞU...5 KAMU ÝHALE KURULU ÜYELERÝ...7 1. KURUM HAKKINDA GENEL BÝLGÝLER...9

Detaylı

Kanun Numarasý: 4562

Kanun Numarasý: 4562 BÝRÝNCÝ BÖLÜM : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR AMAÇ ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGELERÝ KANUNU Kanun Numarasý: 4562 Kabul Tarihi: 12/04/2000 Yayýmlandýðý Resmi Gazete Tarihi: 15/04/2000 Yayýmlandýðý Resmi Gazete Sayýsý:

Detaylı

Zor zamanlarda yönetim ve teknikleri semineri

Zor zamanlarda yönetim ve teknikleri semineri Zor zamanlarda yönetim ve teknikleri semineri Konya Sanayi Odası İstanbul, 18 Kasım 2009 1 Program 13:30 14:00 Kayıt ve Kahve 14:00 14:10 Açılış konuşması Tahir Şahin, Konya Sanayi Odası Yönetim Kurulu

Detaylı

DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. 19.07.2012 Konu: Yeni Teşvik Paketi hk. SİRKÜLER NO: 2012/25 Yeni teşvik sistemine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararnamesi 19 Haziran 2012 Tarihli ve 28328 Sayılı Resmî

Detaylı

2013 YILLIK ÝÞ ÝSTATÝSTÝKLERÝ SANAYÝ ve HÝZMET ARAÞTIRMASI

2013 YILLIK ÝÞ ÝSTATÝSTÝKLERÝ SANAYÝ ve HÝZMET ARAÞTIRMASI A101 2013 YILLIK ÝÞ ÝSTATÝSTÝKLERÝ SANAYÝ ve HÝZMET ARAÞTIRMASI Sayýn Yetkili, Bu soru kaðýdý ile elde edilecek istatistikler, kalkýnma planlarý ve yýllýk programlarýn hazýrlanmasý, milli gelir tahminlerinin

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KIRŞEHİR. Kırşehir Yatırım Destek Ofisi. www.ahika.gov.tr

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KIRŞEHİR. Kırşehir Yatırım Destek Ofisi. www.ahika.gov.tr YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KIRŞEHİR www.ahika.gov.tr Kırşehir Yatırım Destek Ofisi 0 1 Önsöz D evletlerin doğrudan üretim faaliyetlerinden ziyade piyasalarda denetleyici ve düzenleyici bir rol alması ve dünya

Detaylı

YENİ YATIRIM TEŞVİKLERİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

YENİ YATIRIM TEŞVİKLERİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ YENİ YATIRIM TEŞVİKLERİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ Merkezi yönetim tarafından hazırlanan son yatırım teşvik paketi, 19 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 2012/3305 Sayılı Yatırımlarda

Detaylı

GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI

GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI TMMOB GIDA MÜHENDÝSLERÝ ODASI TMMOB KÝMYA MÜHENDÝSLERÝ ODASI TMMOB ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI (50 Soruda Sorumlu Yöneticilik) Tasarým- Dizgi TMMOB Ziraat Mühendisleri

Detaylı

Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi

Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi KPMG TÜRKİYE Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi kpmg.com.tr kpmgvergi.com Soru ve Cevaplarla Yenİ Yatırım Teşvİk Sİstemİ 3 I - AMAÇ ve KAPSAM II - TEŞVİK UYGULAMALARI KAPSAMINDA YATIRIMLAR

Detaylı

98 TÜPRAÞ 2008 FAALÝYET RAPORU 99 BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU Türkiye Petrol Rafinerileri A.Þ. nin Yönetim Kurulu na 1. Türkiye Petrol Rafinerileri A.Þ ( TÜPRAÞ ), baðlý ortaklýklarý ve müþterek yönetime tabi

Detaylı

Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yatýrým ortaklýðý Türkiye nin gayrimenkul yatýrým

Detaylı

BİLGİ NOTU 30.07.2012/2012-24

BİLGİ NOTU 30.07.2012/2012-24 BİLGİ NOTU 30.07.2012/2012-24 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ I GENEL AÇIKLAMA 19 Haziran 2012 tarih ve 28328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/3305 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile teşvik uygulamalarında yeni

Detaylı