QMS Standardr ve Kamu Kuruluglan ig Kontrol Standartlan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "QMS Standardr ve Kamu Kuruluglan ig Kontrol Standartlan"

Transkript

1 * ar'lttt DOKUMANLARIN KONTROLU PROSEDURU 1. AMA9 Bu Prosedtir; Muratpaga Belediyesi'nde; Kalite ve ig Kontrol sistemi kapsamrnda olugturulan doktiman tiplerinin tantmlanmast, bu doklimanlann hazrrlanmasr, yeterlilik ve uygulanabiliriik agrsrndan incelenmesi, onaylanmasr, yygun gonilenlerin kontrolli olarak dagrtrmr, giincel olan dok[.imanlann revizyonu, giincel olmayanlarrn y0nirtikten kaldrnlmasr ile ilgili uygulanacak yontemleri belirler. 2. KAPSAM. TS-.EN LlO?091,:2008 QMS Standardr ve Kamu Kuruluglan ig Kontrol Standartlan Tebligi kapsamrnda olan lim qiincel dokilnanlan ve verilen kapsar, 3. TANIMLAR 3.1. Tebligi Tanrmr, El QMS Standardr ve Kamu Kuruluglan ig Kontrol Standartlan yazrya dokiilmiig dokiilm[ig Plan, Prosedrir, Talimat,'srirec T Srirec Akls, Akrc, Gorev, Rehber, Yonetmelik, ic Ginetoe,Tarife, eias vn. giui uyg;6mair zoruniitfui6ilir. ^ 1'?.0'9. [lytt.tl Dokiiman: Muratpaga BeLediyesi'nin.bagrr burundug_u mevzuat dogrultusunda; Bagbakanhk, Maliye Bakanhgr, Bayrndrrtrk ve'iskan Bak'antrgr, igigleii Bakantrgr,"saohkB;i;t6i Kamu lhate Kurumu,lb. gibi kamu kuruluglan. taraftndan yaytnlanan ( Kanun, Kanun HrikhLinde Karamam-e, yonetmelik,.leolrg, luzul(, Genelge ve Ekleri vb. ), uluslararasr anlagmalara bagh olarak yabancr belediye ve kuruluglardan gelen bilgi ve belgeler, yurtiii B_elediye ve kuruluglardan gei:en oitgi ve b;lfibr, Bina Vaprm lgleri, Mal ve Hizmet Alrmlan ile ilgili tedarikgi lirmalar tarafrndan'gonderiien bilgi ie belgeier, hizmet sunulan vatandaglar tarafrndan gonderilen bilgi ve belgeler Veri: Kalite ve ig.kontrol, sislemini olugturan s[ireglerin performanslan ve igleyigiyle ilgili bilgi sa$lamaya yarayan ve kayrtlar aracrh$r ile ulagrlabiien srireg sonuglanbrr ^ 3.4.Kalite El Ktabt Belediye.faaliyetlerini.ve.kalite yonetim sistemini: IS EIr/ /SO 900i;200g ems Standart gartlan dogru ltusunda agtklay an qi)n cel dokij m a n'. 3.S-Siirec El.KtaM Belediye kalite ve ig konkol srstemi igerisinde tanrmlanmrg olan temel ve destek suregleri v_e bu stireglerin.srrasrnr..ve birbirleriile olan etkilegimlerini: rs EN tio g(idiiiooietrils stanoart gartlan dogrultusunda agrklayan qiincel dokijman 3.6,Organizasyon El Kitabr: Birim ve all birimlerin gorev, yetki ve sorumluluklan dogrultusunda q9l99fl9$lilg,if]9li hizmel s0re-glerinde galtgan akademik ve idiri persbnetin gorev, yetii,e io*rtutrttann,n a9rk9a 0e[n 0lgt gunce, dor(rman Prosed0r: Bir ya da birden fazla birim ve birim personelinin katrlmr ile gerqeklegen faaliyelerde, her bir faaliyetin gygulama strastnt, her bir faaliyetten sorumlu birim ve personelini n6urten vri faalivetierle birimler arast ilig-kileri ve stireglerde yer alan iglemlerin ne, ne zaman, nigin, nerede ve kim tjrafrndan nasrl yaprlacagrnr agtklayan qijncel dok man. 3'8'Talimat: Birimler tarafrndan. sunulan hizmetler ile ilgili ytirutlilen faaliyeflerin, ig ve iglemlerin 9:l!9,119_$tirllT,9:i,strastnda ortaya grkabilecek uygunsuzluk ve Iatalan onlemek ariracr ile uyitmasr'gereken kurallann agrklandtg I oilncel dokijman. 3.9.Form: Birimler tarafrndan. yayrnlanan prosedtirler ve mevzuat dogrultusunda sunulan hizmeger ile ilgili ytirtit0lenfaaliyetlerin,igveiglemlerinsonuglairnrnkayrtedildi$iglince/jo,(diman 3'10.Kontroll0 Kopya: Kalite Yonetim Sistemi iginde gerektiginde grincellenmesi zorunlu olan, dogrulugu ye l9ql19i.onaylanmtg dok0manrn binmler tarafrndan kullanrlmasrnr-saglayacak bigimde, sayrsal -agrdin kontrolhi bir gekilde qogaltrlmrg kopyasrdrr.

2 {X, artttvt DoKUMANLARIN KoNTRoLU PRoSEDURU 3.11.iptal Dokiiman: Uzerinde degigiklik yaprlarak "eski sistem dokiimanr" haline getirilen srincel dokiimanlann, orijinal ntshasr tizerine "lptal" kagesi basrlarak argivlenen doktiman Reviryon: Teknolojik geligmelere, uygulama sonuglanna ve mevzuat degigikliklerine bagh olarak; birimler tarafrndan olugturulan slincel dokumanlar tjzerinde yaprlan degigiklikler. 4. SORUMLULUKLAR 4.1. Bu prosedtinin haztrlanmast, grincellegtirilmesi, iptali, kontrollti dadrtrlmasr ve arsivlenmesinden Yonetim Temsilcisi, uygulanmasrndan; mrldrirler ve birim kalite temsilcileri sorumludur. 5. ilgilidokumanlar 5.1. Kayrtlann Kontrol[i Prosedtiri.i 5.2. Doktiman Kodlama Rehberi 5.3. Doktiman.Dagrtm ve Geri Alma Formu 5.4. Revizyon lstek Formu 5.5. Revizyon Takip Tablosu 5.6. Dokiiman Dagrtrm Listesi 5.7. DokLiman Gozden Gegirme Formu 5.8. Giincel Dokiiman Listesi 5.9. ISO 9001:2008 QMS Standardr 6. UYGULAMA 6.1. Dokiimanlartn Srntflandtrmast: Birimlerde uygulanmakta olan Kalite ve i9 Kontrol Yonetim Sistemi kap-samrnda yer alan doktimanlar agagtda agrklandrgr!i-bi srnrflandrnlmrgtrr: 'l Seviye.Doktiman: Misyon,.Vizyoh,-Kalite'PolitikairJStratejik Plan, Kilite El Kitabr, Organizasyon El Kitabr, Stireg El Kitabr, Yonetmelik, lc Genelse, Tarife ve Esaslar, ' 2-.S6viye Doktiman:,SO 900-i7F-0p-8'Standardrnda belirtilen zorunlu prosedlirler, talimatlar, planlar, formlar ve birimler tarafrndan faaliyetleri ile ilgili hazrrlanan prosedfirler, talimaflai, planlar ve formlar ' 3. Seviye Dokriman: Drg Kaynakh DokLimanlar Birinci Sev.iye Dokiimanlann Haztrlanmasr, Onaylanmasr, Yiiriirliik, G6zden gegirilmesi, giincellenmesi, Reviryon ve Dagrtrmr: Muratpaga belediyesi Misyon, Vizyon, Kalite Politikasr, Kalih El Kr'hbr: a) Hazrrlrk, Onay, Yiiriirl[k ve Dagrtrmr: Belediye personeli tarafrndan kattltmcr anlayrg ile hazrdanan ve Yonetim Temsilcisi tarafrndan onerilen l4,rt.lpgsr,belediyesi misyon, vizyon, Kalite El Ktalr ve kalite politikas; Beledive Baskam onawile yururlu0e girer ve internet adresinde vawnlanr. b) Giizden Gegirilmesi, Giincellegtirilmesi ve Revizyonu: Qa$dag belediyecilik anlaytgrnda yaganacak degigime baglr olarak ygy3 yiiriirliikte bulunan mevzuat ve stand?rtl?rdo$rultusunda yonetim temsilcisi tarafrndan gozden gegiilii, g[]ncellenir, revize edilir ve bu prosedtirtjn (a) bendinde belirtilen yontemler ile hazirlanrr, oniylanri, yiirtirliige girer ve dagrtrmr gergeklegtirilir. c) iptali ve Yiiriirliikten Kaldrnlmasr: _. Bu prosediiriin 6.2.1(b) maddesinde belirtilen gartlarrn gergeklegmesi durumunda revizyona ugrayan Muratpaga Belediyesi misyon,vizyon, kalite politikasrnrn ilk yayrnlandrgr tdrihteki-orijinal n[ishasr 'tizenne IPTAL k-agesi vurulaeljtplafdiki.imanlar'klasoninde, yonetim terisilcisi tarafrndan stiresiz olarak muhafaza edilir. o0 PR 01/R 0t2 I

3 f';1 trtattt DOKUMANLARIN KONTROLU PROSEDURU Revizyona u$rayarak iptal edilen misyon, vizyon, kalite el kitab ve kalite politikasrna ait ilk yaytnlandt$t tarihte ki orijinal kopyalannrn imha edilmesi ile ilgili yazr yonetim temsilcisi tarafrndan birim ydneticilerinin dikkatine yazrlrr ve da0rtrmr yaprlan birimlerin yoneticileri tarafrndan yrrtrlarak imha edilmesi saglanrr. d) igaretleme: Revizyo_na ugrayan doktimana ait dokr.iman kodunda yer alan revizyon numarast (R.00 ) revizyon srrasrna ba$h olarak degigtirilir. Yaptlan t0m revizyonlar; revizyon takip tablosunda veva ghncel dokiiman listesinde yonetim temsilcisi tarafrndan kaytt vd takip edilir, Muratpaga Belediyesi Organizasyon El Kitabl ve Siireg El Kitabr: Hazrrhk, Onay, Y0riirliik ve Dagrtrmr: Belediye personeli tarafrndan katthmcr anlayrg ile hazrrlanan ve Yonetim Temsilcisi'ne onerilen Muratpaga Belediyesi Organizasyon El Kitabr ve Stiieg El Kitabr; Ydnetim Temsilcisi onaw ile ytirtirltige gier ve intranet savfasthda vainlantr. b) Revizyonu:. Bu doh[imanlar aga$rdaki gartlann varh$r halinde yrirurliige girdigi ilk tarihten itibaren revize edilir ve bu prosediirtin (a) bendinde belirtilen yontemler ile hazirlanrr, o.-naylanrr, yiirtirli.ige girer ve dagrtrmr gergeklegtirilir. 1. Kaynaklann etkili, ekonomik ve verimli kullanrmrnr saglayacak nitelikte onerilerin Belediye personeli tarafrndan yaprlmasr ve Yrinetim Temsilcisinin uygun gormisidurumunda, 2. B_elediye'nin ve/veya birimlerin hizmet kapsaminda-bir Oegigiklik olmasi durumunda, 1 "ttlgrglprti Belediyesi'nin bagh ve uygutamakta yiiklm[i otdugu mevzuattan kaynaklanan bir oegr$rk[grn 0rmast 0urumun0a, 4. TS EN ISO 9001:2008 Standardrnrn revize edilmesi durumunda, Organizasyon El Kitabr ve Stireg El Kitabr'nda; birimlerin oorev, yetki ve sorumluluk alanrnda ver alan konular ile ilgili revizyon onerileri, birim mrid0deri tarafrndan yonetirir temsilcisine, revizyon istek ve takip formu ile yaprlrr. Organizasyon El Kitabr ve Stireg El kitabr igeriginde yer alan sayfa veya sayfalar: Yukanda belirtilen gartlardan herhangi birinin gergeklegmesi durumunda vdietm temsirc,bin;n oniyr ile revize edilir, c) Gtizden Gegirme ve Gfi ncellegtirme: O-rganizasyon El Kitabr ve Sureg El Kitabr igeri$inde yaprlan revizyonlara bagh olarak her yrl yonetim temsilcisi taraftndan gozden geqirilir, grincellenii ve (a) m'addesinde- belirtilen vrjntemler ile y-en.ilenerek yiirurli.i$e girer. G0ncellemesi yaprlan dokrimanlar ile ilgili: revizyon durumu, r6vizyon tanhi, yrirliriuk durumu gtincei doktiman listesinde y6netim temsilcisi tarafrn-dan takii edilir. iptali ve Ytiriirliikten Kaldrnlmasr: '1. Bu prosedlirtin (b) maddesinde belirtilen gartlarrn gergeklegmesi durumunda revizyona ugrayan Muratpa$a Belediyesi Organizasyon El Kitabr ve S[req El Kitabr; yayrnlandrgr tarihteki oiiiinal n-iistiasr tizerine IPTAL kagesi vurularak, iptal Dokiimanlar Kiasoriinde, ioiretim teirsilcisi tarafrndan stiresiz olarak muhafaza edilir. 2, Revizyona ugrayarak iptal edilen Organizasyon El Kitabr ve Srireg El Kitabrna ait yayrnlandrgr tarihteki orijinal kopyalan yonetim temsilcisi taraftndan dokriman dagrtrm ve geri almi fbrmu ile dagrtrmr yaprlan birimlerden toplanrr ve yrrtrlarak imha edilir. clsl o0 PR 01/R 05/3 I

4 * ellitrt DOKUMANLARIN KONTROLU PROSEDURU e) igaretleme:. El Kitaplannrn iqeriginde yaprlaggf revizyon ( degigiklik ) durumunda; revizyon yaprlan metin: Koyu sivah renkli. sada vafikve alfi cizili bir gekilde yazrhi. El Kitabtntn revizyona ugrayan sayfastnrn dokiiman kodunda yer alan revizyon numarasr (R.00 ) revizyon srrasrna ba$h olarak degigtirilir Muratpaga Belediyesi Stratejik Planr: a) Hazrrhk, Onay, Yiir0rllik ve Dagrtmr: _.Belediye personeli tarafrndan kattltmcr anlayrg ile hazrrlanan ve onerilen Muratpaga Belediyesi Stratejik Plant; Belediye meclisinde goriigtihip, uygun lrir0ldtikten sonra Belediye Bagkani onayr ile yiirtirltige girer ve intemet adresinde yayrnlanrr. Stratejik plantn her 9flfqqr1a kontrollti kopya kagesi vurularak Stateii Gelistirme Miidiirlilqii tarafrndan imza kargrhgr tiim birim yoneticilerine dagrtrmi yaprlrr, ^Sttqt:tl plantn Lrer -sayfastna kontrollii kopya kagesi vurularak,. Maliye Bakanlrgr, igigleri Bakanlrgr, Devlet Planlama Te$kilatrna bir omegi Staieii celistir,rr,e Miidililiidtiiarafrnoan-yizigma yontemi id gonderilir, b) G<izden Gegirme, Giincelleme ve Revizyonu:. Stratejik planda yer.alan.am.aq hedef!aa!!ye! ve projelerin gergeklegme durumlanna bagh olarak, her iki ytlda bir, Strateii Celistirmg tliidlilldt taiafrirdan liatrlimcr 'anlayrg ite gozdei gegiriimesi, giincellenmesi ve revizyonu yaprlaer;t7.3-q)maddesinde belirtilen yont6rirler ile- yiiriirltigl grrer v; dagtttmr yaprlrr, Gtincellemesi yaprlan dok[manlar ile ilgili: revizyon durumu, revizyon tarihi, gozden oeqirme tarihi, ytirtiritik durumu gtincel doktiman listesinde Strateli-Gerist'rme,irlidtirrtidti tarafindan takip"eiitir. c) iptali ve Yiiriirliikten Kaldrnlmasr:.. Bu prosedrinin 6.2.3(b) maddesinde.belirtilen gartlann gergeklegmesi durumunda revizyona ugrayan Muratpaga.Belediylsi Stratejik.Planrn, ilk yayrnlandrg tarlhtdki orijinal nishasr rizerine ieft ia$esi vurularak, IPTAL Doktimanlar Klasor0nde,' Strateii Gelistirme M:tidiirli)dii tarafrndan si.iresiz oldrak muhafaza edilir. Revizyona. ugrayarak.,iptal edilen Stratejik Planrn ilk yayrnlandrgr tarihte ki orijinal kopyalan yonelim temsilcisi taraftndan doktiman dagrtrm ve geri alma formti ile dagltlmr yaprlan 6irimbrden toplanrr ve yrrtrlarak imha edilir. d) igaretleme:. Stratejik. Plantn igeri$inde.yaprla.cak revizyon (degigiklik )durumunda; Revizyon yaprlan metin: (gyq sivah renkli, sada vafik ve alfi iizilibir gekilde yazrhi. - ^ Revizyona ugrayan stratejik, Plan'rn doktiman kodunda yer alan Revizyon Numarasr ( R.00 ): Revizyon srrasrna bagl olarak degigtirilir Y<inetmelik, Tarife ve Esaslar: a) Hazrrhk, Onay, Yiiriirliik ve Dagtttmr: _, Belediye birimleri tarafrndan kattltmct anlayrg ile hazrrlanan ve dnerilen yonetmelik, tarife ve esaslar; Belediye meclisinde goriigtiltip, uygun gor0ld0ktdn sonra Belediye Bagkanl onayr ile y0riirltige girer ve 00 PR o1lr 0r4 8

5 * ifratrl DOKUMANLARI N KONTROLU PROSEDURU!!9j!!_E!!!!!if,!i[larafrndan her sayfasrna Konkoll[i Kopya kagesi vurularak, ic vazsma ile imza kargrlrgr tiim birim yoneticilerine dagrtrmr yaprlrr. b) Revizyonu: Bu dokumanlar a9a$rdaki gartlann varhgr halinde yiiriirlii$e girdigi ilk tarihten itibaren revize edilir ve bu proseduriin (a) bendinde belirtilen yontemler ile hazrrlanrr, onaylanrr, yiirtirliige girer ve da$tttmt gerqeklegtirilir. 1, Kaynaklann etkili, ekonomik ve verimli kullanrmrnr saglayacak nitelikte onerilerin Belediye personeli tarafrndan yaprlmasr ve Be!9!!y9-SL9!!!!.uygun gormesi durumunda, 2. Belediye'nin ve/veya birimlerin hizmet kapsamrnda bir degigiklik olmasr durumunda, 3. Iiluratpaga Belediyesi'nin ba$h ve uygulamakla ytikiimli.i oldugu mevzuattan kaynaklanan bir degigikli$in olmasr durumunda, Yonetmelik, tarife ve esaslar; Birimlerin gorev, yetki ve sorumluluk alantnda yer alan konular ile ilgili revizyon onerileri, birim mtidtirleri tarafrndan Beledive Baskant'na ie vazsma ili iletilir. Yonetmelik, tarife ve esaslar; igeriginde yer alan sayfa veya sayfalar: Yukanda belirtilen gartlardan herhangi birinin gerqeklegmesi durumunda belediye bagkanrnrn onayr ile revize edilir. b) Giizden Gegirme ve Giincellegtirme: Yonetmelik, tarife ve esaslar ile ilgili igerikte yaprlan revizyonlara baglr olarak her yt iloili niidiirliik taraftndan gozden geqirilir, giincellenir ue (a) maddesinde belirtilen yonteml-er leleniienereft yijrtirliige girer. Gtincellemesi yaprlan dok0manlar ile ilgili: revizyon durumu, revizyon tarihi, gozden qeqirme tarihi, yliriir[ik durumu gtincel dokriman listesinde ilqili mtidlirliik tarafrndan takip edilir. c) iptali ve Yi.iriirliikten Kaldrrrlmasr: 1 Bu prosedtirtin 6.24 (b) maddesinde belirtilen gartlann gergeklegmesi durumunda revizyona ugrayan MuratpaSa Belediyesi Yonetmelik, tarife ve esaslai; yayrnland(r taiihteki orijinal niishasr ti2erinelpfal kagesi vurularak, IPTAL Dokiimanlar Klasorrinde, ilqili niidiirluk tarafrndan siiresiz olarak muhafaza edilir. 2 Revizyona u$rayarak iptal edilen Yonetmelik, tarife ve esaslar; yayrnlandrgr tarihte ki orijinal kopyalan ilqili niidiirliik laraftndan dokriman dagrtrm ve geri alma formu ile toplanrr ve yrrtrlarak imhb edilir. ' d) igaretleme: Yonetmelik, Esas ve Tarifelerin igeriginde yaprlacak revizyon (degigiklik )durumunda; revizyon yaprlan metnin son hali: Kovu sivah renkli, sada vafik ve alfi eizili bir gekilde yazrlrr, Revizyon yaprlan metnin eskl hall; ilgili yonetmelik, esas ve tarifenin son sayfasrnda iptal ve/veya de$igtirilen madde ba$h0r altrnda belirtilir. _ ^Revizyona u$rayan Yonetmelik, Esas ve Tarifenin dokrjman kodunda yer alan revizyon numarast ( R.00 ) revizyon srrasrna ba!h olarak degigtirilir. 6,3 ikinci Seviye DokUmanlar Hazrrlanmasr, Onaylanmasr, Yiiriirliik, Gtizden gegirilmesi, giincellenmesi, Reviryonu ve Da!rtlmr: 00.PR.01/R 05/5 8

6 * trtatyi DOKUMANLARI N KONTROLU PROSEDURU Zorunlu Prosediirler, Rehberler, Talimatlar, Planlar ve Formlar e) Hazrrfik, Onay, Yiir0rliik ve Dagtttmr: TS EN ISO Wl:2008 Standart tartlan do$rultusunda dok0mante edilmesi zorunlu olan ( Dokiimanlarrn Kontrolt, Kon-troni,xaraturrnrontrolti,DtizelticiFaaliyetler,0nleyiciFaaliyetler,Uygun0lmayanUr0n/hizmet Karrtlarrn Kontrolti, Onleyici Olmayan Ur0n/hizmet Kontrolti ve i9 Tetkik ) prosedi.irleri ve ile ilgili Talimatlar, planlar ve tomlar, kllte p!!rn! Tt Ku rumu n intra n et sites in d e f) Giizden Gegirilmesi, Giincellenmesi ve Reviryonu: Bu dokumanlar: ISO 9001:2008 Standart gartlarrnda revizyon yaprlmasr durumunda ve kalite ve ig kontrol sisteminin etkinligi goz ontinde bulundurularak birimlerden gelecek oneriler do$rultusunda, yiiriirllige girdigi ilk tarihten itibaren revize edilir ve bu prosedtirtin (a) bendinde belirtilen yontemler ile hazrrlanrr, onaylanrr, y0nirliige girer ve dagrtrmr gergeklegtirilir. Birimler onerilerini, revizyon istek ve takip formu ile yonetim temsilcisine yapariar. Yonetim temsilcisi uygun gordiigii oneriler dogrultusunda gerekli olan revizyonlan yapar ve revizyon takip tablosunda yaprlan revizyonlan takip eder. Kalite ve ig kontrol sisteminin etkinli$i, uygulamada ki aksakhklar ve mevzuat degigiklikleri goz onrinde bulundurularak; yonetim temsilcisi yrlda 1(bir) kez bu doktimanlan gozden gegirir ve gerekli ise dokriman(lar)r revize eder (a) maddesinde belirtilen yontemler ile birimlere dagrtrm ve duyurusunu gerqeklegtirir. Grincellemesi yaprlan dokrimanlar ile ilgili: revizyon durumu, revizyon tarihi, gozden geqirme tarihi, yiirtirllik durumu siincel dokriman listesinde yonetim temsilcisi tarafrndan takip edilir. iptali ve Yiiriirliikten Kaldrrrlmasr : Bu prosedliriin 6.3.'l (b) maddesinde belirtilen gartlann gergeklegmesi durumqrnda revizyona ugrayan Prosed[ir, talimat, plan ve formlar; yayrnlandr0r tarihte ki orijinal n[ishasr iizerine IPTAL kagesi vurularak, IPTAL Doktimanlar Klasoninde, yonetim temsilcisi tarafrndan s[iresiz olarak muhafaza edilir. Revizyona ugrayarak iptal edilen prosediir, talimat, plan ve formlar; ile ilgili birim dokumantasyon sorumlulanna, yonetim temsilcisi tarafrndan i9 yazrgma ile bilgi verilerek birimde kullanrlan dokiimanlann yanhghkla kullanrlmasrnr onlemek amacr ile imha edilmesi saglanrr. h) igaretleme: 1. Prosediir ve Talimatlarda Revizyon Yaprlmasr durumunda kullanrlacak igaretleme Yiintemi: Prosedrir ve/veya talimatlarrn igeri$inde yaprlacak revizyon (de$igiklik )durumunda; revizyon yaprlan metin Kovu sivah renkli, sada vafik ve alfi cizili bir gekilde yazrlrr, Revizyona u$rayan prosedrjr ve/veya talimahn dokuman kodunda yer alan revizyon numarasr ( R.00 ) revizyon srrasrna ba!h olarak de!i$tirilir. 2. Plan ve Formlarda Revizyon yaprlmasr durumunda kullanrlacak igaretleme Yontemi: Revizyona ugrayan dokiimana ait doktman kodunda yer alan revizyon numarasr ( R.00 ): revizyon srrasrna bagk olarak degigtirilir. Yaprlan t0m revizyonlar; revizyon takip tablosunda veva qfincel dokhnan lis/e yonelin temsilcisr tarafrndan kaytt ve takip PR 01/R

7 *.IIttY' DOKUMANLARIN KONTROLU PROSEDURU 63.2 Birimlerin faaliyet alanlarrna baglr olarak uygulamaya koyduklan; Prosediir,!q!!94, Talimat, Plan ve Formlar: a) Hazrrhk, Onay, Yiiriirliik ve Dagrtrmr: Birimlerde gergeklegtirilen faaliyetler ile ilgili vukaqda belidilenler, biim kalite,selistirme ekipleri taraftndan hazrrlantr ve birimin en List yetkili amifr tarafrndan onaylantr ve-eifrm-dokilfiziiffi sorumlusu taraftndan dokiiman dagrtrm ve geri alma lomv veva ic vazsma ile imza kargrh$r ilgili personele dagrhmr yaprlrr. Giizden Gegirilmesi, Giincellenmesi ve Revizyonu: Bu dokumanlar; birimin uygulamakla yiikrimlti oldu6u mevzuat sartlannda, birim faaliyet alanrnda degigiklik olmast durumunda, kalite ve ig kontrol sisteminin etkinligi'goz onunde bulundurularak birim personelinden gelecek <ineriler dogrultusunda, yiinirli.i$e girdigi ilklarihten itibaren revize edilir ve bu prosedtirtin (a) bendinde belirtilen yontemler ile hazrrianrr, onaylanrr, yrirtirltige girer ve dagtttmt gergeklegtirilir. Birim personeli onerilerini, revizyon istek ve takip formu ile birim doktimantasyon sorumlusuna yaparlar. Birim kalite temsilcisi uygun gordtigii oneriler dogrultusunda gerekli olan revi2yonlan yapar ve yaptlan.revizyonlar. doktimantasyon soiumlusu tarafrndan revizyon takifl lablosu veva qiincel doiijnan Iistesi /e takip edilir. Kalite ve ig kontrol sisteminin etkinligi, uygulamada ki aksakhklar ve mevzuat dedisiklikleri qoz oni.inde bulundurularak; Birim Kalite Temsilcisi yrlda 1(bir) kez bu dokrimanlan qrizden --qecirir veterekli ise dokiiman(lar)t revize eder (a) madtlesinde b6lirtilen yontemler ile biri"mlere oa,-grirm ve d"uyurusunu gergeklegtirir,.gtincellemesi yaprlan doklimanlar ile ilgili: revizyon durumu, revizyon tanhi, gtizden gegirme tarihi, yuriirltik ve iptal durumu grincel dokriman-listesindir birim doktimantdsyon soruhlusu tdafindan takifl edilir. c) iptali ve Yiiriirliikten Kaldrnlmasr: Bu.prosed[inin (b) maddesinde belirtilen gartlann gergeklegmesi durumunda revizyona ugrayan plan ve formlar; y_ayrnldndrgr tariht6 ki ohjinal niishasr 0zerine ieul"xa$esi vurularak, IPTAL Doktimanlar Klasor0nde, Birim doklimantasyon s6rumlusu tarafrndan s0resrz oldrak muhafaza edilir...revizyona ugrayarak iptal edilen prosed[ir, 4q[!9q, talimat, plan ve formlann yiinlrliikte bulunan orijinal n0shalan, dokrjman da$rtrm ve geri alm-a formu veva ic vatsma ile biriin dok0mantasyon sorumlusu tarafrndan toplantr ve yrrtrlarak imha edilir. igaretleme: 1. Prosed0r, Rehber ve Talimatlarda Revizyon Yaprlmasr durumunda kullanrlacak igaretleme Y6ntemi: -.Prosedtir ve/veya Talimatlann igeriginde yaprlacak revizyon (degigiklik )durumunda; revizyon yaprlan melin: Kovu sivah rcnkli, sada vat k ve altt cizili bir gekildi: yazrlrr.. Revizyona u$ray-an prosed0r ve/v_eya talimatrn dokriman kodunda yer alan revizyon numarasr ( R.00 ) revizyon srrastna bagh olarak degigtirilir.

8 * arftui DOKUMANLARIN KONTROLU PROSEDURU 2. Plan ve Formlarda Revizyon yaprlmasr durumunda kullanrlacak igaretleme Y6ntemi: Revizyo-na u$rayan doktimana ait dokilman kodunda yer alan revizyon numarast ( R.00 ) revizyon srrasrna ba$h olarak degi$tirilir. Yaptlan tiim revizyonlar; revizyon takip tablosu veva orincel dokdiman lislesinde birim doktimantasyon sorumlu'su tarafrndan-kayrt ve takip edilir U9tnc0 Seviye Dok0manlar: Birimler uygulamakla ytikiimlti olduklan dr9 kaynakh dokiimanlan revizyon ve iptal durumunu dokrimanr yayrnlayan ilgili kurulugun resmi internet- site-sinden ve resmi qazeteden takid eder. Bu trir doktimanlar kurum internet sitesindeki birimin sayfasrndan intemet kopriis0 (lin-k) verilir. Revizyona veya iptaie ugradrgr tespit edilen dokrimanlar ilgili birim tarafindan takip edilerek a'ynr yoitemle duyurulur.' 6.5. Orijinal Dokiimanlann Saklama Yrintemi ve Saklama Siireleri: TUm dok[.imanlartn saklama yontemi ve saklama silreleri Kayrtlann Kontrol0 Prosedririi'ne gore gergeklestirilir. 7. DAGrflM..Yww.tnuratpasa-bld:oov.tr internet sitesi uzerinden tiim birim yoneticileri, birim kalite temsilcileri, binm dokrimantasyon sorumlulan, 00 PR 01/R 05/8 a

,:t? KYS : Kalite Yonetim Sistemini, ixttl9i. VER : Olgme ve izleme sonuglarrnr, ifade eder. 4.iLGiLiDOKUMAN 1.AMA9 2.KAPSAM 3.TANIMLAR 6.

,:t? KYS : Kalite Yonetim Sistemini, ixttl9i. VER : Olgme ve izleme sonuglarrnr, ifade eder. 4.iLGiLiDOKUMAN 1.AMA9 2.KAPSAM 3.TANIMLAR 6. ,:t? ixttl9i VERI ANALIZ REHBERI 1.AMA9 iyilegtirme veya Diizeltici/ Onleyici faaliyet yapmak iizere olgme ve izleme sonuglanntn analizinde, uygunsuzluklarrn nedenlerini ve goztimlerini saptamada yontem

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.03.2012 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, YTÜ nde KYS politika ve hedeflerinin belirlenmesi ve üniversite içerisinde yayılımı ilgili

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DOKÜMAN VERİ PROSEDÜRÜ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DOKÜMAN VERİ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1 / 5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi nde Kalite Yönetim Sistemi (KYS) içinde bulunan tüm dokümanların hazırlanması, kodlanması, onaylanması, yayınlanması ve dağıtılması,

Detaylı

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ DOKÜMAN VERİ PROSEDÜRÜ

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ DOKÜMAN VERİ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Ahi Evran Üniversitesi nde Kalite Yönetim Sistemi (KYS) içinde bulunan tüm dokümanların hazırlanması, kodlanması, onaylanması, yayınlanması ve dağıtılması, güncellenmesi ve/veya

Detaylı

KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠLĠĞĠ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR

KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠLĠĞĠ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Amaç KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠLĠĞĠ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Belediyesi Kalite

Detaylı

DOKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

DOKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ Yayın 03.06.2014 No 00 Sayfa No 1 / 5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, ISO 9001:2008 yönetim sisteminin gerektirdiği iç ve dış kaynaklı dokümanların kodlanması, hazırlanması, kontrolü, yayınlanmadan önce onaylanması,

Detaylı

DÖKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

DÖKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ Bu prosedürün amacı; Başkanlığımızda oluşturulan kalite yönetim sisteminin uygunluğunun ve etkinliğinin sürekliliğini sağlamak, iyileştirme fırsatlarını değerlendirmek, üzere Kalite Yönetim Sistemi

Detaylı

Dokümanların Kontrolü Prosedürü

Dokümanların Kontrolü Prosedürü 1.AMAÇ: BUTSO Kalite Yönetim Sistemini (KYS) oluşturmak, uygulamak, sürdürmek ve etkin çalışmasını desteklemek için gerekli dokümantasyonun oluşturulması, onaylanması, kontrolü, yayımlanması, dağıtımı,

Detaylı

1. AMAÇ 2. KAPSAM. Bu prosedür, Belediyemiz Yönetimi kapsamındaki tüm birimleri kapsar. 3. REFERANSLAR

1. AMAÇ 2. KAPSAM. Bu prosedür, Belediyemiz Yönetimi kapsamındaki tüm birimleri kapsar. 3. REFERANSLAR Sayfa No 1 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Belediyemiz Kalite Yönetim Sistemi dokümanlarının hazırlanması, onayı, kontrolü, dağıtımı, saklanması, değişikliği, geri toplanması, yok edilmesi ve geçerli

Detaylı

4.1.1 Kalite El Kitabı, Kurum Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından hazırlanır ve kapak sayfası Genel Müdür tarafından onaylanarak yürürlüğe girer.

4.1.1 Kalite El Kitabı, Kurum Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından hazırlanır ve kapak sayfası Genel Müdür tarafından onaylanarak yürürlüğe girer. Sayfa:1/10 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, TKGM ve Taşra Teşkilatlarında Kalite Yönetim Sistemini oluşturan dokümanların (Kalite Politikası, Kalite Hedefleri, Kalite El Kitabı, Prosedürler, Talimatlar, Süreçler,

Detaylı

f'i1 ,k;;i66 furutugan tarafrndan aireoite eoilmii olan tarafsrz denetim firmalannrn denetimleri sonucunda

f'i1 ,k;;i66 furutugan tarafrndan aireoite eoilmii olan tarafsrz denetim firmalannrn denetimleri sonucunda f'i1 artalrt TEDARiKQi DEGERLENDiRME PROSEDURU 1. AMAg Muratpap Belediyesi'ne bagh ve harcama yetkisi verilen mfidtirltiklerin, tirtin ve hizmet sattn aldtklan tedarikgi firmalann degerlendirilmesi ile

Detaylı

Üzerinde kontrollü kopya kaşesi bulunmayan dokümanlar kontrolsüz dokümandır. İÇ TETKİK PROSEDÜRÜ

Üzerinde kontrollü kopya kaşesi bulunmayan dokümanlar kontrolsüz dokümandır. İÇ TETKİK PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/5 1. AMAÇ: Bu prosedürün amacı; Kalite Yönetim Sistemi gereğince hazırlanan plana göre gerçekleştirilen iç tetkiklere yöntem belirleyerek kalite yönetim sisteminin etkinliğinin, uygulanabilirliğinin

Detaylı

2. KAPSAM OMÜ Mühendislik Fakültesi bünyesinde kullanılan Kalite Yönetim Sistemi dökümanlarını kapsar.

2. KAPSAM OMÜ Mühendislik Fakültesi bünyesinde kullanılan Kalite Yönetim Sistemi dökümanlarını kapsar. 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, OMÜ Mühendislik Fakültesi Kalite Yönetim Sistemine ait tüm dökümanların hazırlanması, onaylanması, revizyonu ve kontrol altına alınmasıyla ilgili yöntemleri tarif eder. 2.

Detaylı

DOKÜMA TASYO ve VERĐ KO TROL PROSEDÜRÜ

DOKÜMA TASYO ve VERĐ KO TROL PROSEDÜRÜ Sayfa No : 1 / 7 1.0 AMAÇ Bu prosedürün amacı, ESO da kurulan kalite yönetim sistemine ilişkin tüm dokümantasyonun hazırlanması, dağıtımı, güncellenmesi, yürürlükten kaldırılması gibi uygulamaların işleyişini

Detaylı

Kalite Yöneticisi :Talep ve sözleģmelerin standart bir formatta hazırlanmasından ve Kalite Yönetim Sistemine uygunluğunun sağlanmasından sorumludur.

Kalite Yöneticisi :Talep ve sözleģmelerin standart bir formatta hazırlanmasından ve Kalite Yönetim Sistemine uygunluğunun sağlanmasından sorumludur. 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı müģterilerden gelen taleplerin değerlendirilmesi ve değerlendirme sonucunda karģılıklı olarak imzalanacak olan sözleģmelerin Ģartlarının belirlenmesi için takip edilecek yol

Detaylı

KALİTE VE GIDA GÜVENLİĞİ SİSTEM KAYITLARI KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

KALİTE VE GIDA GÜVENLİĞİ SİSTEM KAYITLARI KONTROLÜ PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1 /5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, firmada ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemine (GGYS) göre dokümante edilmiş bir Kalite ve Gıda Güvenlik Sistemi kurmak, bu sistemi uygulamak, tutulacak

Detaylı

DOKÜMANLARIN VE KAYITLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ PROSEDÜRÜ

DOKÜMANLARIN VE KAYITLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ PROSEDÜRÜ KONTROLÜ Sayfa 1/6 REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 08.08.2015 İlk Yayın 01 18.04.2016 Yürürlük yetkilisinin değişimi 02 04.09.2017 YGG(04.05.2017) Toplantısında alınan kararların gerektirdiği revizyon 1.

Detaylı

DOKÜMAN KONTROL PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN KONTROL PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/6 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu prosedürün amacı, Turgut Özal Tıp Merkezinde kurulu olan Yönetim Sistemlerinin standartlarında yer alan şartlarla ilgili tüm dokümanların hazırlanması, onaylanması, yayını,

Detaylı

DOKÜMAN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ Sayfa No: 1 / 9 Revizyon Revizyon Sebebi No 00 İLK YAYIN 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Nerede Revizyon Yapıldığı DAĞITIM YAPILAN BÖLÜMLER Sıra No Dağıtım Yapılan Bölümler Kağıt Ortam Elektronik Ortam 1

Detaylı

YAZILI DÜZENLEME PROSEDÜRÜ

YAZILI DÜZENLEME PROSEDÜRÜ Doküman Kodu:YÖN.PR.01 Yayın Tarihi:Eylül 2011 Revizyon Tarihi:Mayıs 2013 Revizyon No:03 Sayfa No:1/5 1. Amaç: Tarsus Devlet Hastanesinde kullanılan yazılı dokümanların formatının belirlenmesi. 2. Kapsam:

Detaylı

1. AŞAMA TETKİK PROSEDÜRÜ

1. AŞAMA TETKİK PROSEDÜRÜ PR 1 16.4.27 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ REVİZYON NO AÇIKLAMA Rev. İlk yayın BU DOKÜMAN SİSTEM DENETİM BELGELENDİRME NİN ÖZEL DOKÜMANIDIR. İZİNSİZ KOPYALANAMAZ 1. AMAÇ ve KAPSAM: PR 1 16.4.27 2 / 6 Bu prosedür,

Detaylı

T.C. Har',r,, i,'l,iersitesi Trp Fakfiltesi Aragttrba ve Uygulama Hastanesi. l.^..\ rc'.cq. Toplam. Genel Toplam(KDV

T.C. Har',r,, i,'l,iersitesi Trp Fakfiltesi Aragttrba ve Uygulama Hastanesi. l.^..\ rc'.cq. Toplam. Genel Toplam(KDV T.C. Har',r,, i,'l,iersitesi Trp Fakfiltesi Aragttrba ve Uygulama Hastanesi l.^..\ rc'.cq Toplam Genel Toplam(KDV idare No : 63760.38.32.00.01.330 idare Adr : Han'an Universitesi Ara$hrma ve Uygulama Hastanesi

Detaylı

DOKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ Doküman No: Yürürlük Tarihi: Revizyon Tarih/No:

DOKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ Doküman No: Yürürlük Tarihi: Revizyon Tarih/No: 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, İç Kontrol Sistemi içinde bulunan tüm dokümanların hazırlanması, onaylanması, yayını, sürdürülmesi, güncelleştirilmesi ve dağıtım esasları için yöntem ve sorumlulukları belirlemektir.

Detaylı

YAYIN, DEĞİŞİKLİK VE DAĞITIM SAYFASI. DAĞITIM LİSTESİ (Baskı)

YAYIN, DEĞİŞİKLİK VE DAĞITIM SAYFASI. DAĞITIM LİSTESİ (Baskı) Doküman Revizyon P07 02 1/5 01/03/2016 YAYIN, DEĞİŞİKLİK VE DAĞITIM SAYFASI Değişen - 2,3,4 Tarih Değişiklik Revizyon 24/02/2014 10/02/2015 Yeni yayın Şikâyet ve İtiraz tanımlarının ayrıştırılması ve detaylandırılması

Detaylı

(2. AŞAMA) SAHA TETKİKİ PROSEDÜRÜ

(2. AŞAMA) SAHA TETKİKİ PROSEDÜRÜ 16.4.27 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ REVİZYON NO AÇIKLAMA Rev. İlk yayın BU DOKÜMAN SİSTEM DENETİM BELGELENDİRME NİN ÖZEL DOKÜMANIDIR. İZİNSİZ KOPYALANAMAZ 1. AMAÇ ve KAPSAM: 16.4.27 2 / 6 Bu prosedür, 2 aşamalı

Detaylı

PROSEDÜR. İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Doküman No MP-12 Revizyon No 01 Yayın Tarihi Sayfa No 1 / 6

PROSEDÜR. İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Doküman No MP-12 Revizyon No 01 Yayın Tarihi Sayfa No 1 / 6 Yayın Tarihi 27.02.2017 Sayfa No 1 / 6 REVİZYON TAKİP DAĞITIM LİSTESİ Rev.No 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 DAĞITIMI YAPILAN BİRİM/KURUM BASILI DİJİTAL Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 YILLIK DÖKÜMAN KONTROL

Detaylı

DOKÜMANLARIN KONTROLU PROSEDÜRÜ

DOKÜMANLARIN KONTROLU PROSEDÜRÜ Sayfa 1/9 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.03.2012 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Kalite Yönetim Sistemi (KYS) içinde bulunan tüm dokümanların hazırlanması, onaylanması,

Detaylı

rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon,

rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon, rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon, e nnrir rasartm ve TEKNiT onrurgmanltk niznner ALtMt TEKNiT gnnrnamesi igin Tanrmr Dr Ayhan Kuzu ve gahgma ekibi tarafrndan planlanan proje

Detaylı

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.-

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.- % T. C. YUKSUKOGRE'I'I\I KURULU BASKANLIEI Sayr : Konu : B.30.o. imi.o.oo.oo.01/ 6l 8< ttq3o Tezsiz Yuksek Lisans Bilkent / ANKARA.a2...o.L,.2a.aJ 2547 sayfi YUksekogretim Kanununun ek 27 nci maddesi gere$ince

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ DOKÜMAN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ DOKÜMAN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ: Bu prosedürün amacı, Batman Üniversitesinde iç kontrol çalışmaları kapsamında üretilen ve üretilecek olan dokümanlar için; standart bir doküman yönetimi yöntemi belirlemektir. 2. KAPSAM: Bu prosedür,

Detaylı

DOKÜMANTASYON PROSEDÜRÜ

DOKÜMANTASYON PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ : Bu prosedürün amacı, hizmetlerin yürütülmesinde esas olan Sağlıkta Kalite standartları kapsamında hazırlanan prosedürleri, talimatları,formların v.b. dokümanların hazırlanması,kontrolü, revizyonu,

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 2 Kalite Yönetim Sistemi Prensipleri 1. Müşteri odaklılık 2. Liderlik 3. Çalışanların katılımı 4. Proses yaklaşımı 5. Yönetimde sistem yaklaşımı 6. Sürekli iyileştirme

Detaylı

ffi : Teklif Birim Fiyar-igin Tamamr ihriyac LisrESi Op.Dr.Ciineyit c0neg Bashekim Yardrmcrsr

ffi : Teklif Birim Fiyar-igin Tamamr ihriyac LisrESi Op.Dr.Ciineyit c0neg Bashekim Yardrmcrsr ffi T.C. sae LrK BAKANL GI BATMAN BOLGE DEVLET HASTANEsi SATTNALMA KoMisyoN BA$KANLtdr -j 05.08.2011 Sayrn:. Kurumumuzun ihtiyacr olan On iki Ayhk Qevre Yonetimi Ve Danrgmanhk Hizmeti Ahmr igi satrn altnacaktlr.

Detaylı

PROSEDÜR MAKİNE GÜVENLİK MUAYENESİ. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih

PROSEDÜR MAKİNE GÜVENLİK MUAYENESİ. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih Sayfa No : 1 / 7 REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 Yeni Yayınlandı. Bu prosedür P.17 Makine Periyodik Muayene Prosedürü ile birlikte, P.10 Makine Muayene Prosedürü nün yerine

Detaylı

G{-.- Sayr : M.07.3.MUR.0.01-612.01.01-?gs. Bu kapsamda, streg ydnetimi gah;malarr igin a9alrdaki gahqma program r lavizsiz uygulanacakttr.

G{-.- Sayr : M.07.3.MUR.0.01-612.01.01-?gs. Bu kapsamda, streg ydnetimi gah;malarr igin a9alrdaki gahqma program r lavizsiz uygulanacakttr. {w irtntvi surec YONETiMi iq conu,crsi Sayr : M.07.3.MUR.0.01-612.01.01-?gs ot/t0t20t2 Konu : Siireg Ydnetimi MUDURLUdUNE 2009/4 sayrlr Baqbakanlrk Genelgesir ile duyurulan Birlikte qahtabilirlik Esaslan

Detaylı

DOKÜMAN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ ABC San. ve Tic. A.ġ. nin ürün kalitesi üzerinde etkisi bulunan faaliyet ve operasyonların kontrol altında tutulabilmesi için Kalite Yönetim Sistemi içinde bulunan yazılı hale getirilen, basılı

Detaylı

YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1. PR06/KYB Sayfa No: 1/3 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığı Kalite Yönetim

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TuRİzM BAKANLIGI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. KÜLTÜR VE TuRİzM BAKANLIGI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. KÜLTÜR VE TuRİzM BAKANLIGI Strateji Geliştirme Başkanlığı SAYı: B.16.2.S0B.0.10.01.00.0601 ~q..1~11 KONU: Kalite Yönetim Sistemi Yönergesi 10.!l 12012 BAKANLıK MAKAMıNA Bakanlığımız Kalite Yönetim

Detaylı

DOKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

DOKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ Revizyon Tarihi:00.00.. Sayfa No:1/9 1. AMAÇ: İl Ambulans Servisi Başhekimliği Sistemini kapsayan iç ve dış kaynaklı dokümanların hazırlanma, onaylanma, yayın ve revize edilme yöntemlerinin tanımlanması

Detaylı

T.C. SAdLIK BAKANLIEI TiJRKiYE KAMU HASTANELERi BiR[idi BATMAN 86LCE DEVLET HASTANESi

T.C. SAdLIK BAKANLIEI TiJRKiYE KAMU HASTANELERi BiR[idi BATMAN 86LCE DEVLET HASTANESi :f't T.C. SAdLIK BAKANLIEI TiJRKiYE KAMU HASTANELERi BiR[idi BATMAN 86LCE DEVLET HASTANESi Sayr : B. 10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : ]'eklif'e llavet Sa] In : Kufunlunruzun ihtiyacr olan AMELiYATHANE( Ilgilendiginiz

Detaylı

P R. 08. No Tarih Konusu Talep Sahibi DAĞITIM : TÜM BİRİMLERE CİHANGİR AYDEMİR GENEL KOORDİNATÖR ŞERİFE KÖŞKER YÖNETİM TEMSİLCİSİ

P R. 08. No Tarih Konusu Talep Sahibi DAĞITIM : TÜM BİRİMLERE CİHANGİR AYDEMİR GENEL KOORDİNATÖR ŞERİFE KÖŞKER YÖNETİM TEMSİLCİSİ Sayfa No : 1 / 6 No Tarih Konusu Talep Sahibi DAĞITIM : TÜM BİRİMLERE HAZIRLAYAN ONAY ŞERİFE KÖŞKER YÖNETİM TEMSİLCİSİ CİHANGİR AYDEMİR GENEL KOORDİNATÖR Sayfa No : 2 / 6 1. Amaç ve Kapsam Bu prosedürün

Detaylı

I S O :

I S O : H E R Ş E Y KO L AY O L M A DA N Ö N C E ZO R D U R I S O 9 0 0 1 : 2 0 0 8 FAT İ H S U LTA N M E H M E T VA K I F Ü N İ V E R S İ T E S İ K A L İ T E YÖ N E T İ M S İ S T E M İ Ç A L I Ş M A L A R I K

Detaylı

FAf. I i,/'l '\- i'.; ' r. i) Ydnetim Kurulu: Anadolu Universitesi Yaqamboyu Ofrenim Uygulama ve. sirixci noluvr

FAf. I i,/'l '\- i'.; ' r. i) Ydnetim Kurulu: Anadolu Universitesi Yaqamboyu Ofrenim Uygulama ve. sirixci noluvr .. I ".'l -" )f,/7.,90/l,/ // - / -/ ANADOLU UNivrnsirnsi PERSONEL BELGELENDiRMN NiNiUi (ANAPER) yonnncrsi Amag sirixci noluvr Amag, Kapsam, Dayanak, Tanrmlar ve Krsaltmalar MADDE 1 - Bu ydnergenin?macu

Detaylı

BARIŞ TATİL SİTESİ DOKÜMAN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

BARIŞ TATİL SİTESİ DOKÜMAN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/7 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.11.2014 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Yönetim Faaliyetlerinde ve KYS Kalite Yönetim Sisteminde kullanılan dokümanların hazırlanması,

Detaylı

Kısım Müdürleri: Gelen Ģikayet ve önerilerden kendi birimi ile ilgili olanları alarak, çözümlenme sürecini takip eder. Personeli koordine eder.

Kısım Müdürleri: Gelen Ģikayet ve önerilerden kendi birimi ile ilgili olanları alarak, çözümlenme sürecini takip eder. Personeli koordine eder. 1. AMAÇ Bu prosedür, Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini ve güvenirliliği arttırmak için müģterilerin ve Enstitünün iliģki içerisinde olduğu diğer kiģi veya kurumların, verilen hizmetler hakkında yapmıģ

Detaylı

P R. 0 8 DEĞİŞİKLİKLER TABLOSU. No Tarih Konusu Talep Sahibi DAĞITIM : TÜM BİRİMLERE ŞERİFE KÖŞKER KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ

P R. 0 8 DEĞİŞİKLİKLER TABLOSU. No Tarih Konusu Talep Sahibi DAĞITIM : TÜM BİRİMLERE ŞERİFE KÖŞKER KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ DEĞİŞİKLİKLER TABLOSU Sayfa No : 1 / 5 No Tarih Konusu Talep Sahibi DAĞITIM : TÜM BİRİMLERE HAZIRLAYAN ONAY ŞERİFE KÖŞKER KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ CİHANGİR AYDEMİR GENEL KOORDİNATÖR Sayfa No : 2 / 5 1.

Detaylı

DÖKÜMAN VE VERİ KONTROLÜ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ:

DÖKÜMAN VE VERİ KONTROLÜ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ: Sayfa No : 1 / 5 1. AMAÇ: Bu prosedürün amacı Firmamızın ISO 22000:2005 ISO 9001:2008 Kalite-Haccp sistemi dokümanlarının hazırlanması, kalite dokümanlarının tanımlanması, bu dokümanların numaralandırılması,

Detaylı

Sayr : B.23.1.SUE.0.00.00.00-821.051 0i

Sayr : B.23.1.SUE.0.00.00.00-821.051 0i T.C. RMAN V SU i$lri BAKANLTGT Tiirkiye Su nstitiisii Sayr : B.23.1.SU.0.00.00.00-821.051 0i Knu : Tiirkiye Su nstitiisl (SUN) Lg Tasanm Yangmasr c).2 0/./2013 SULYMAN DMIRL UNIVRSiTSI RKTORLUGUN 32260

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖNLEYİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ PR13/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖNLEYİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ PR13/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR13/KYB Sayfa No: 1/4 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığı tarafından verilen

Detaylı

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ Doküman No: P / 5.1 Revizyon No : 0 Sayfa : 1 / 5 Yayın Tarihi: 19.01.2010 Bu prosedürün amacı, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Yönetimi nin Kalite Politikası ve hedeflerini oluşturmak, yönetim sistemini

Detaylı

MARMARA ÜNİVERİSTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ISO 9001:2000 KALİTE EL KİTABI

MARMARA ÜNİVERİSTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ISO 9001:2000 KALİTE EL KİTABI KEK 00.00.08 00 1 / 10 MARMARA ÜNİVERİSTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ISO 90012000 KALİTE EL KİTABI 23 SAYFADIR 00.00.2008 HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN DEKAN Prof.Dr.Mehmet AKALIN REVİZYON SAYFASI MARMARA

Detaylı

ĠÜ ONKOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ BÜTÜNLEġĠK KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ EL KĠTABI

ĠÜ ONKOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ BÜTÜNLEġĠK KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ EL KĠTABI İlk Yayın Tarihi : 2.0.201 No :.. Tarihi : Sayfa No :1 12 ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE: OE-BKYS-EK Madde ve TS EN ISO 91:2 Madde ve Tarihi Bölüm Değişiklik Sayfası - 1 Önsöz - Tarihçe - 1 1 1.

Detaylı

4. Dozallama grrrngasr (1 adet)

4. Dozallama grrrngasr (1 adet) 3'LU MEMBRAN FlLrRAsyoN slsteml TEKNIK 9ARTNAMESI (100 Ml Huni Hacimli) ' Membran filtrasyon sistemi a9a!rdaki malzemelerden olugmahdrr, 1. Ugki Paslanmaz Qelik Manifold (1 adet) 2. Vakum Pompasr (1 adet)

Detaylı

DOKÜMAN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1 / 5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, oluşturulan tüm iç-dış doküman ve verilerin hazırlanması, kabulü, onayı, yayınlanması, revizyonu, geçerli olanların uygulamada bulunması, geçerliliğini yitirenlerin

Detaylı

FAALİYETLERİ YÜRÜTÜRKEN KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

FAALİYETLERİ YÜRÜTÜRKEN KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR FAALİYETLERİ YÜRÜTÜRKEN KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR İç Kontrol Sistemi kapsamında kullanılacak olan dokümanlar, sistemin uygulanabilirliği ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla Genel

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü DAĞITIM

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü DAĞITIM Evrak Tarih ve Sayısı: 22/06/2016-10786 *BD2677397112* T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Sayı : 87807600-934.01.03- Konu : Yaklaşık Maliyet DAĞITIM Dicle Üniversitesi Hastaneleri

Detaylı

2. SORUMLULAR KYS süreçlerinde doküman hazırlama, onaylama ve kullanımından ve ilgili kayıtların takibinden ilgili tüm personel sorumludur.

2. SORUMLULAR KYS süreçlerinde doküman hazırlama, onaylama ve kullanımından ve ilgili kayıtların takibinden ilgili tüm personel sorumludur. Sayfa 1 / 6 1. AMAÇ Kalite Yönetim Sistemi dokümantasyonu içinde bulunan tüm dokümanların hazırlanması, onaylanması, dağıtılması, revizyonlarının yapılması ve iptali ile kayıtların kontrolüne ilişkin ilgili

Detaylı

l- Ba;r'uru dilekgesi

l- Ba;r'uru dilekgesi KAMERA ir,r su altl sdnt'nvi vapacar n'irnaalar.in vsrrilrnoinnryb rrirnnlpn i Gemilerin Teknik Ydnetmeligi kapsamrnda kamera ile su alti scirveyi yapacak firrnalann Ycinetrneligrn 8 inci maddesinin 3

Detaylı

TALİMAT. Medikal Ücretlendirme Talimatı. Departman İsim Tarih İmza. Yön. Temsilcisi Eren İŞMAN 01.12.2011. Emine AÇAN 01.12.2011

TALİMAT. Medikal Ücretlendirme Talimatı. Departman İsim Tarih İmza. Yön. Temsilcisi Eren İŞMAN 01.12.2011. Emine AÇAN 01.12.2011 TALİMAT Medikal Ücretlendirme Talimatı Doküman No MD-T-070/01 Yayın Tarihi 01.06.2011 Revizyon No 2 Son Rev.Tarihi 01.12.2011 Departman İsim Tarih İmza Hazırlayan Gözden Geçiren Onaylayan Yön. Temsilcisi

Detaylı

İLETİŞİM PROSEDÜRÜ. 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi ndeki iletişim yöntemlerini ve sorumlulukları belirlemektedir.

İLETİŞİM PROSEDÜRÜ. 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi ndeki iletişim yöntemlerini ve sorumlulukları belirlemektedir. Sayfa 1/5 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.03.2012 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi ndeki iletişim yöntemlerini ve sorumlulukları belirlemektedir.

Detaylı

Yusuf TEKIN. Bakan a. Miistepar

Yusuf TEKIN. Bakan a. Miistepar Yusuf TEKIN Bakan a. Miistepar Bilgi: APlanr (3) Yilm kaliteli ekibi kategorisinde; 7 nci maddenin ikinci fikrasrnrn (a), (b), (c), (C) bentlerinde sayrlan kurumlar bagvurur. Ootile bagvuru drgarrdan

Detaylı

DOKÜMAN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ:Bu prosedürün amacı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 'nün Kalite Yönetim Sistemi kapsamındaki dokümanların hazırlanması, kontrol edilmesi, onaylanması, yayımlanması, dağıtımı, gözden geçirilmesi,

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE:

ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE: İlk Yayın :26.0.2017 No : : Sayfa No :1 6 ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE: TS EN ISO 91:2 Değişiklik Sayfası - 1 Önsöz - 1 Tarihçe - 1 1. Onkoloji Enstitüsü Sistemin nin Amaç Ve Kapsamı 2. Atıf

Detaylı

Kontrol: Gökhan BİRBİL

Kontrol: Gökhan BİRBİL Doküman Adı: YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 08.01.2011 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün

Detaylı

Kontrol: Gökhan BİRBİL

Kontrol: Gökhan BİRBİL Doküman Adı: İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 04 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, TÜRKAK

Detaylı

İlk Yayın Tarihi 17.08.2009 MÜŞTERİYE HİZMET PROSEDÜRÜ. Balıkesir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü içerisinde müşteri ile muhatap olan bölümler.

İlk Yayın Tarihi 17.08.2009 MÜŞTERİYE HİZMET PROSEDÜRÜ. Balıkesir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü içerisinde müşteri ile muhatap olan bölümler. 1 / 5 1. AMAÇ Balıkesir Gıda Kontrol Laboratuvar lüğü müşterileri veya müşteri temsilcileri ile taleplerine açıklık kazandırmaları ve yapılan işle ilgili laboratuvar performansını izlemeleri için diğer

Detaylı

ISO 9001:2015 GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 9001:2015 GEÇİŞ KILAVUZU Kal ten z, denet m m z altında olsun Szutest Szutest Szutest Szutesttr 444 9 511 szutest.com.tr ISO 9001:2015 REVİZYONUN YAPISI Yeni Revizyon ile birlikte ISO ANNEX SL gereksinimleri doğrultusunda Yüksek

Detaylı

Prosedür. Kalite Yönetim Sisteminde Neden gerçekleştirilecek?

Prosedür. Kalite Yönetim Sisteminde Neden gerçekleştirilecek? Prosedür Bir faaliyeti veya bir bir amaca ulaşmak için izlenen yol ve yöntem (TDK) Prosesi icra etmek için belirlenen yol (ISO 9000) Faaliyetleri yeterli kontrolü sağlayacak detayda tarif eden dokümanlardır

Detaylı

Doküman No.: P501 Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012

Doküman No.: P501 Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012 Doküman Adı: DOKÜMAN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı,

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Batman Üniversitesi iç kontrol

Detaylı

Plan. Kalite ve Kalite Güvence Sistemi. ISO ve Temel Kavramlar. ISO ve Kalite El Kitabı. ODTÜ Kalite Yönetim Sistemi

Plan. Kalite ve Kalite Güvence Sistemi. ISO ve Temel Kavramlar. ISO ve Kalite El Kitabı. ODTÜ Kalite Yönetim Sistemi ODTÜ Kütüphanesi Plan Kalite ve Kalite Güvence Sistemi ISO ve Temel Kavramlar ISO ve Kalite El Kitabı ODTÜ Kalite Yönetim Sistemi Kalite Yönetim Sistemi Kapsamı ve Örnek Dokümanlar Kalite Günlük kullanım?

Detaylı

DOKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

DOKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/11 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, ÖZERDEM DEMİR A.Ş. ve EGEDEMİR DEMİR GERİ KAZANIM MADENCİLİK PETROL NAKLİYE TURİZM İNŞAAT TAAHHÜT PAZARLAMA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Şirketlerimiz içerisinde uygulanan

Detaylı

Tecrübeye Dayanan Risklerde Aksiyon Planına Dahil Edilir

Tecrübeye Dayanan Risklerde Aksiyon Planına Dahil Edilir Sayfa No: 1-5 Doküman Tarihi: 12.10.2017 Önceki Prosesler (Girdilerin Kaynakları): Diğer tüm prosesler "ne" kaynak girdi sağlamaktadırlar. Proses (BİLGİ) Girdileri: Risk Aksiyon Planları (PLAN-01) Risk

Detaylı

ŞİKAYET, İTİRAZ VE ANLAŞMAZLIKLAR PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET, İTİRAZ VE ANLAŞMAZLIKLAR PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ USB nin İTU ile ilgili yapmakta olduğu belgelendirme faaliyetlerine ilişkin olarak kuruluşlardan veya ilgili taraflardan gelen yazılı veya sözlü gelen şikayet, anlaşmazlık veya itirazların değerlendirme

Detaylı

Bu prosedürün amacı; itiraz ve şikayetler için uygulanacak yöntemi belirlemektir.

Bu prosedürün amacı; itiraz ve şikayetler için uygulanacak yöntemi belirlemektir. 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; itiraz ve şikayetler için uygulanacak yöntemi belirlemektir. 2. TANIMLAR İtiraz: Uygunluk değerlendirmesi amaçlı yeniden denetim kararı için, belgelendirme kuruluşu veya akreditasyon

Detaylı

İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİ Döküman No İlk Yayın Tarihi Rev. No Yürürlük Tarihi PR - 09 04.01.2010 2 17.01.2014 Amaç IEP Belgelendirme Merkezi bünyesinde TS EN ISO / IEC 17020 standardı kapsamında gerçekleştirilen

Detaylı

-ry. Konu :,1 Kalem fibbi sarf malzeme ahmt. et-ttsl idari gartname Ek-2 ( 3 ) SiizlegmeTasansr Ek-3 (1) Teknik gartname

-ry. Konu :,1 Kalem fibbi sarf malzeme ahmt. et-ttsl idari gartname Ek-2 ( 3 ) SiizlegmeTasansr Ek-3 (1) Teknik gartname J Dosya Numarast: 151104/- Konu :,1 Kalem fibbi sarf malzeme ahmt Aga$tda cins ve miktarr yazrh genel cerrahi klinigi lgin 1 Kalem Trbbi sarf malzeme almt,4734 Sayth Kamu lhale Kanununun 22. Maddesi (f)

Detaylı

İTİRAZ / ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İTİRAZ / ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ SAYFA 1 / 5 Revizyon Formu Doküman Adı : Yayın Tarihi : Revize Edilen Bölüm: Doküman No. Yayın No. İlk Revizyon No: Revizyon No Revizyon Tarihi Revizyon Sebebi ve Yeri 01 02 11.11.2009 01.04.2011 TRB YENİ

Detaylı

1. Kigi ve Onay Bilgileri girig iglemleri:

1. Kigi ve Onay Bilgileri girig iglemleri: 6245 sayrh Harcrrah Kanunu Yurtigi Gegici Gtirev Yollulu Hazrrlama Ktlavuzu 1.GiRi9 Bu krlavuz, 6245 sayrh Harcrrah Kanunu hukiimlerine gdre diizenlenen yurtigi ge9ici gdrev yolluf,u i$lemlerinin Kamu

Detaylı

Parsel No./Srra No. : 3

Parsel No./Srra No. : 3 Parsel No./Srra No. : 3 c) Ihale (son teklif verme) tarihi d) Ihale (son teklif verme) saati e) ihale komisyonunun toplantr yeri ilan olunur. rina ganrxaurnsi I. GENEL $ARTLAR MADDE I - Kiraya verilecek

Detaylı

Revizyon Açıklaması. Tanımlarda süreç planı, kontrolsüz kopya maddeleri revize edildi. Yardımcı doküman, iş akış şeması ve iş tanımı eklendi.

Revizyon Açıklaması. Tanımlarda süreç planı, kontrolsüz kopya maddeleri revize edildi. Yardımcı doküman, iş akış şeması ve iş tanımı eklendi. DOKÜMAN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Yürürlük i: 23.03.2012 Revizyon i: 13.09.2013 Sayfa: 1/6 Revizyon Açıklaması Kapak sayfasında bulunan Revizyon Bölümü yeniden düzenlendi. Tanımlarda süreç planı, kontrolsüz kopya

Detaylı

ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PROSEDÜRÜ

ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PROSEDÜRÜ TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PR09/KYB Sayfa No: 1/7 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; kalite

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönergenin amacı; Akdeniz Üniversitesi birimlerinde; iç ve dış paydaşların gereksinim ve beklentilerini dikkate alarak hizmetlerin değerlendirilmesine,

Detaylı

İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ 1.AMAÇ VE KAPSAM İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİN Sayfa No: 1/4 Bu prosedürün amacı; Belgelendirme Kuruluşu nda TS EN ISO/IEC 17024 Personel Belgelendirme Yönetim Sistemi belgelendirme faaliyetlerine ilişkin olarak

Detaylı

all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan

all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan izpti n xalir qtleui all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan gergevesinde gergekle$tirilir. 6.3. Tebtigatrn hakh veya zorunlu yaprlamamasr halinde Kanunun 65 kanunlanna sunulan ve tarafindan

Detaylı

rexlir isreue FoRMU euzg

rexlir isreue FoRMU euzg lstem No :18073: 15/1501 Talep Eden Blrim :FTR TEDAVI Urulresi T.C. FTRAT Uuivensiresl xnsrenesi o6xen SERMAYE i$uerntte einiml euzg rexlir isreue FoRMU 17.03.2015 Frrat Universitesl Hastanesi ihtiyacr

Detaylı

SINAV PROSEDÜRÜ. Hazırlayan Kalite Yöneticisi. Onaylayın Şirket Müdürü

SINAV PROSEDÜRÜ. Hazırlayan Kalite Yöneticisi. Onaylayın Şirket Müdürü SAYFA NO : 1/6 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu prosedürün amacı; adayların bilgi, beceri ve yetkinliklerinin ulusal yeterliliklere göre değerlendirilmesi amacıyla INTERTEST tarafından teorik, uygulamalı ve benzeri

Detaylı

BASIN YAYIN ve HALKLA ĠLĠġKĠLER

BASIN YAYIN ve HALKLA ĠLĠġKĠLER Hazırlayan Basın Yayın ve Halkla iliģkiler Md. H. KABACIOĞLU Kontrol BaĢkan Yardımcısı T. MERMERTAġ Onay Belediye BaĢkanı Op.Dr. A. ÖZ Yürürlük Tarihi 02.07.2007 Sayfa 1 / 6 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı;

Detaylı

Doküman Adı: Doküman Kontrol Prosedürü. İlk Yayın Tarihi: 13.12.2006

Doküman Adı: Doküman Kontrol Prosedürü. İlk Yayın Tarihi: 13.12.2006 13.12.20 1 / 5 1. AMAÇ: Uludağ Üniversitesi Rektörlük İdari Teşkilatı bünyesindeki kalite yönetim sistemi dokümanlarının kontrol altına alınmasıyla ilgili yöntemleri tarif eder. 2. KAPSAM: Uludağ Üniversitesi

Detaylı

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Compliant and Appeals Management Procedure

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Compliant and Appeals Management Procedure ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Compliant and Appeals Management Procedure Doküman No KARTEPE-P6 Yayın Tarihi 10 Eyl. 2016 Revizyon No 00 Revizyon Tarihi - Revizyon No: Revizyon Tarihi: Bölüm

Detaylı

Ttirltriye Yiiksek lhtisas E. A. Hastanesi Strerilizasyon Bilgisayarh Takip ve Doktirnrantasyon Sistemi Teknik $artnamesi

Ttirltriye Yiiksek lhtisas E. A. Hastanesi Strerilizasyon Bilgisayarh Takip ve Doktirnrantasyon Sistemi Teknik $artnamesi Ttirltriye Yiiksek lhtisas E. A. Hastanesi Strerilizasyon Bilgisayarh Takip ve Doktirnrantasyon Sistemi Teknik $artnamesi Genel 6zellikler L Hastanemizin ameliyathane, poliklinik ve servislerde kullanrlan

Detaylı

PROSEDÜRÜ GEDİK TEST MERKEZİ EĞİTİM, BELGELENDİRME VE ENDÜSTRİYEL HİZMET MERKEZİ HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN. Dr. Polat TOPUZ Genel Müdür v.

PROSEDÜRÜ GEDİK TEST MERKEZİ EĞİTİM, BELGELENDİRME VE ENDÜSTRİYEL HİZMET MERKEZİ HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN. Dr. Polat TOPUZ Genel Müdür v. Sayfa No: 1/8 İÇİNDEKİLER 1.AMAÇ 2.KAPSAM 3.TANIMLAR 4.SORUMLULUKLAR 5.PROSEDÜR DETAYI 6.İLGİLİ DÖKÜMANLAR 7.DÖKÜMANTASYON 8.DEĞİŞİKLİKLER 9.EKLER ADRES ANKARA CADDESİ NO:306 34913 ŞEYHLİ - PENDİK - İSTANBUL

Detaylı

LOJ. : 115O- rll7. KONU : lhale Edilen 19.

LOJ. : 115O- rll7. KONU : lhale Edilen 19. LOJ. : 115O- rll7-1s/tuk Mlz.igl' KONU : lhale Edilen 19. SANAYI VE TICARET ODASI BA$KANLIGINA ilgi :Kastamonu J. Blg. K.lrlrnrn 04 Aoustos 2015 tarihli, LoJ:1 150-1 1642-1s/lhl. Kom ' 89k 650367 sayrlr

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI DANIŞMA KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI DANIŞMA KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI DANIŞMA KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç: MADDE 1- Bu yönergenin amacı, üniversite genelinde Meslek Yüksekokullarının, işgücü piyasası

Detaylı

Bu prosedür, İstanbul Üniversitesinde görev yapan tüm idari personeli kapsamaktadır.

Bu prosedür, İstanbul Üniversitesinde görev yapan tüm idari personeli kapsamaktadır. Sayfa :1/5 1.AMAÇ Prosedürün amacı; Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Görevde Yükselme Yönetmeliği, Aday Memurların Yetiştirilmelerine Dair Yönetmelik, 2914 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

1- AMAÇ Kahramanmaraş Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Baştabipliğinde doküman bütünlüğünü sağlamaktır.

1- AMAÇ Kahramanmaraş Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Baştabipliğinde doküman bütünlüğünü sağlamaktır. 1- AMAÇ Baştabipliğinde doküman bütünlüğünü sağlamaktır. 2- KAPSAM nde hazırlanacak prosedür, program, form, plan, tutanak, liste, rehber, talimat vb tüm dokümanları kapsar. 3- KISALTMALAR Bu prosedürde

Detaylı

Revizyon Nedeni YENİ DOKÜMAN FORMATINA GEÇİLDİ. EN 45011 referanslara eklendi.

Revizyon Nedeni YENİ DOKÜMAN FORMATINA GEÇİLDİ. EN 45011 referanslara eklendi. Sayfa No 1/5 REVİZYON GEÇMİŞİ Sayfa No Rev. No Rev. Tarihi Revizyon Nedeni - 05 02.01.12 06 05.09.13 YENİ DOKÜMAN FORMATINA GEÇİLDİ EN 45011 referanslara eklendi. Sürecin işleyişi ile ilgili sorumluluklar

Detaylı

DÜZELTİCİ VE İYİLEŞTİRİCİ FAALİYETLER PROSEDÜRÜ

DÜZELTİCİ VE İYİLEŞTİRİCİ FAALİYETLER PROSEDÜRÜ DÜZELTİCİ VE İYİLEŞTİRİCİ FAALİYETLER PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Üniversitemizin faaliyetlerinde ortaya çıkmış ve çıkabilecek uygunsuzlukların tespiti, nedenleri ve bunların giderilmesi için

Detaylı

GÜNCEL DOKÜMAN LİSTESİ GÜNCEL DOKÜMAN LİSTESİ

GÜNCEL DOKÜMAN LİSTESİ GÜNCEL DOKÜMAN LİSTESİ DAĞITIM YERİ NO TARİHİ Güncelleyen Kişi : YN: Yönetim TK: Türkak İN: İntranet Form Güncelleme Tarihi : FORM NO: F20 İlk Yayın Tarihi :01.10.2014 Revizyon No/Tarih: / Sayfa.../... DAĞITIM YERİ NO TARİHİ

Detaylı