T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi. Yayın Tarihi Revizyon Numarası Revizyon Tarihi Sayfa Sayısı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi. Yayın Tarihi Revizyon Numarası Revizyon Tarihi Sayfa Sayısı"

Transkript

1 T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Doküman Adı Personel Đşleri Prosedürü Doküman Numarası IDR/201/PR-001 ISO 9001:2000 KYS Kriter No 6.2./ Yayın Tarihi Revizyon Numarası Revizyon Tarihi Sayfa Sayısı Güncellemelerinin Takibi Revizyon No Revizyon Tarihi Açıklamalar KYS nin Yeniden Planlanması KYS nin Yeniden Planlanması Birimin Revizyon Đsteği Mevzuattan Kaynaklanan Değişim ISO 9001:2008 Versiyonu Hazırlayan Kontrol Eden Onaylayan Doküman Durumu Birim Sorumlusu Kalite Yönetim Temsilcisi Başhekim KONTROLLÜ KOPYA BĐLGĐ AMAÇLI ĐPTAL.../.../ / 7 --

2 1. AMAÇ Bu prosedür hastane kadrosunda bulunan idari personel ve geçici görevli personele özlük haklarının belirlenen kanun ve yönetmeliklere uygun olarak yürütülmesi için bir sistem belirlemektir. 2. KAPSAM Hastanemizde kamu personeli statüsünde görev yapan personelin özlük haklarının yürütülmesi faaliyetlerini kapsar. 3. Sorumluluk Bu prosedürün uygulanmasının sorumluluğu Personel çalışanına aittir. 4. UYGULAMA 4.1. Hastane Kadrosunda Bulunan Personelin Đşlemleri Araştırma ve uygulama Hastanesi Kadrosunda bulunan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi tüm personelin özlük işleri, Personel işleri tarafından takip edilir. Bunun için her personele bir klasör tanzim edilir. Klasörün üzerinde personelin adı soyadı ve sicil numarası yazılı olmak durumundadır. Bu klasörde de birisi personelin izin, rapor evraklarının toplandığı birisi de personelle ilgili resmi yazışmaların ve derece kadro vs. bilgilerinin toplandığı iki adet dosya bulunur. Bu klasör ve dosyalar Personelin Özlük Dosyası olarak da nitelendirilir. Ayrıca tüm personel için ayrı bir sayfa ayrılan Kütük Defteri Personel Đşlerinde tutulmak zorundadır. Kütük Defterine her personelin adı, soyadı, doğum tarihi, doğum yeri, bitirdiği okullar ve mezuniyet tarihleri ile emekli sicil numaraları yazılır. Ayrıca kütük defterine personelin kadro unvanı, aday veya asil olduğu, kıdem yıllarındaki değişiklikler değişikliği takiben değişiklik tarihi ile birlikte yazılır. Kütük Defterine personelin kıdem yılını etkileyen aylıksız izinler, askerlik süreleri gibi vb. olaylar tarih belirtilerek yazılır. Kütük defterine personeller sicil numaralarının sırasına göre kaydedilirler. Kütük defterindeki sayfası dolan personel için Ek kütük Defterinde bir sayfa daha açılır Personel Đşleri mevcut personelin kadro işlemlerinin takibini, izin ve sağlık raporlarının kontrolünü, gizli sicil raporlarının tanzimini, görevlendirme yazışmalarını, idari soruşturmaların takibini yapmakla görevlidir. Kadro işlemleri kadro tıkanıklıklarının tespit edilmesi ve tıkanık kadroların değişiklik teklifini içerir. Personel işleri Şefi her yıl düzenli olarak Mart ayında personelin kadro derecesi durumlarını Rektörlük Personel Programından inceleyerek tıkanık olan veya tıkanacak durumda olan kadro derecelerini tespit eder. Đsimler bazında tespit edilen kadro derecelerini mevcut kadro derecesi ve ilgililerin durumlarına uyan kadro dereceleri ile değiştirilmek üzere liste halinde 243 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde Hastane Başmüdürüne sunar. Ayrıca, Hastane için Hastane Başmüdürü bu listeyi inceleyerek gerekli düzeltmeleri liste üzerinde yapar ve düzeltmeleri ayrıca Personel Şefine sözlü olarak izah eder. Hastane Başmüdürünün gözden geçirdiği liste öneri olarak Personel Şefi tarafından Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına gereği yapılmak üzere resmi yazı ile gönderilir. Personel Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan işlemler sonucu yapılan değişiklikler Hastane Personel Đşlerine ulaştığında bu değişiklikler Personel Kütük Defterine Personel Şefi veya Personel Memuru tarafından işlenir. Kadro değişikliği yapılan personellere ilişkin kararnamelerden birer suret Hastane Mutemetliğine verilir. Değişiklik kararnameleri her personelin Özlük Dosyasına konulur. Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı tarafından periyodik olarak yapılan her türlü terfi kararnamelerinden birer suret Hastane Mutemetliğine verilerek Personel Kütük Defterine işlenir ve kararnameler personelin özlük dosyasına konulur / 7 --

3 4.3. Personellerin yıllık izinleri her personel için klasörde tutulan Đzin Kartı ve bilgisayar ortamında hazırlanan çizelgeler oluşturulmak sureti ile takip edilir. Her personel, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 102. maddesinde belirtilen süreler kadar izin kullanır. Cari yıl içerisinde kullanılmayan izinler bir sonraki yıla aktarılarak kullanılabilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer. Yıllık izinler bir yıl içerisinde en fazla 3 parçaya bölünerek kullandırılır. Yıllık izin kullanmak isteyen personel, en az 5 gün öncesinden, Personel Đşleri tarafından izin durumu kontrol edilmiş iki adet Yıllık Đzin Formu nu alarak ilgili birim sorumlusu, müdür yardımcısına imzalattırdıktan sonra Personel Đşleri ne verir. Onay için Başmüdür e imzalattırılır. Đlgili birim sorumlusunun, Müdür Yardımcısının ve Başmüdürün izin kullanılacak tarihleri ve süresini belirleme konusunda takdir yetkisi vardır. Onaylanan iki adet Yıllık Đzin Formunun bir adedi Personel Đşlerinden alınarak yıllık izin kullanılmaya başlar. Đzin dönüşü personel tarafından Yıllık Đzin Formundaki izin dönüşü onayı kısmı göreve başlanıldığı gün birim sorumlusuna imzalatılarak Personel Đşlerine verilecektir. Onaylanan yıllık izin formları Personel Đzin Kartlarına ve bilgisayar ortamında tutulan çizelgelere Personel Đşleri Memuru tarafından işlenir ve Formlar Personelin özlük dosyasına konulur. Personele, mazeretleri durumunda yıl içerisinde Devlet Memurları Kanununda öngörülen süre kadar Mazeret Đzni kullandırılabilir. Mazeret izinleri için de Yıllık Đzin Formu kullandırılır. Mazeret Đzni kullanmak isteyen personel, Personel Đşlerinden Yıllık Đzin Formu alarak Mazeret Đzinleri için ayrılan kısmında mazeretlerini açıkça belirtmek zorundadırlar. Diğer işlemler için ise Yıllık izin kullanım prosedürü geçerlidir. Hekim tarafından personele sağlık raporu kullandırılması öngörüldüğü takdirde tüm işlemleri yapılmış ve onayı alınmış Sağlık Raporu ilgili personel tarafından bağlı bulunduğu birim sorumlusunun bilgisi dahilinde Personel Đşlerine teslim edilir. Bu Sağlık Raporları hakkında Sıhhi Đzin Formu düzenlenerek Hastane Müdür Yardımcısı ve Hastane Başmüdürüne imzalattırılarak Sağlık Raporları sıhhi izine dönüştürülür. Sıhhi izine dönüştürülen sağlık raporları Personel izin Kartı ve Bilgisayarda tutulan çizelgeye işlenir. Personelin Sıhhi izin dönüşü Hastane Başmüdürü tarafından onaylandıktan sonra Personel Özlük Dosyasına konulur. Hastane kadrosunda bulunan Personeller 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve bu Kanuna tabi çıkarılan genelge ve yönetmeliklerde belirtilen hallerde ve yine bu kanunda belirtilen süreler kadar aylıksız izin talep edebilirler. Aylıksız izin talep eden personel izin gerekçesini, kullanmak istediği aylıksız izin süresini ve hangi tarihler arasında kullanmak istediğini belirten bir dilekçe ve gerekçelerinin dayanağı olan belgelerini Personel Şefine sunar. Personel Şefi Hastane Başhekimine onay için dilekçe ve eklerini sunar. Başhekimin bu konuda kanuna dayanmayan gerekçeler konusunda takdir yetkisi vardır. Başhekim aylıksız izin talebini uygun görürse personel şefi veya memuru tarafından dilekçe ve ekleri PDB ye Rektörlük Oluru alınmak üzere resmi yazı ekinde gönderilir. PDB rektörlük oluru aldığı aylıksız izin onayını Hastaneye gönderir. Personel Đşleri bu onayı Kütük Defterine işler. Daha sonra aylıksız izinli bulunulan sürelerde aylık gibi ödemeler yapılmaması amacıyla Hastane Mutemetliğine ve DSĐM ye resmi yazı ile kararname suretinden birer nüsha gönderir. Personelin aldığı sıhhi izinin sağlık kurulu raporu olup olmadığı Sıhhi Đzin Formunda ve Personel Đzin Kartında belirtilir. Sıhhi Đzin alan personellerin Sağlık Kurulu olanlar dışında yedi günü aşan miktarlarından maaştan kesinti yapılması amacı ile periyodik olarak her ay resmi yazı ile Hastane Mutemetliğine bildirilir. Bütün sağlık raporları (Heyet ve Doğum öncesi-sonrası izinler de dahil) aylık olarak Döner Sermaye katkı paylarından kesinti yapılması amacıyla Döner Sermaye Đşletme Müdürlüğüne resmi yazı ile bildirilir. Đlgili yasa ve yönetmeliklerde belirtilen süreler kadar bir yaşını doldurmamış çocuğu bulunan bayan memurlara günlük 1.5 saat süt izni verilir. Bu süt izninden faydalanmak isteyen bayan memurlar bir dilekçe ile başvurarak günün hangi saatlerinde süt izni kullanacağını bildirmek zorundadırlar. Personelin yasal olarak bakmakla yükümlü bulunduğu yakınlarının hastalanmaları nedeniyle klinik tedavi esnasında hekim tarafından tayin edilmesi durumunda hasta yakınları için refakatçi olabilirler. Hekim tarafından refakatçi tayin edilen personel bununla ilgili belgeyi birim sorumlusunun -- 3 / 7 --

4 bilgisi dahilinde Personel Đşlerine vermek zorundadır. Refakatin sona ermesi durumunda da bu durumu belgeleyerek göreve başlayışını Personel Đşlerine bildirmek zorundadır. Refakate ilişkin belgeler personelin özlük dosyasına takılır. Hafta sonu tatilini il dışında geçirmek isteyen personel Personel Đşlerinden alacağı Đl Dışı Đzin Formunu bağlı olduğu Müdür veya Müdür Yardımcısına ve Başmüdüre imzalatarak Personel Đşleri servisine verir. Đl dışına hasta sevki yapılan personel, kurumundan ayrılmadan önce ilgili sevk evrakının bir suretini birim sorumlusunun bilgisi dahilinde ilgili Müdür veya Müdür Yardımcısına parafe ettirerek Personel Đşlerine verir. Dönüşü hakkındaki sevk evrakı veya hastane çıkış özeti vs. evrakı Personel Đşlerine verir. Daha sonra bu belgeler personelin özlük dosyasına konulur Hastaneye yeni atanan kadrolu ya da geçici Personelin görev yerleri bir yazı ile personele bildirilir. Bütün personelin görev yaptığı birimler bilgisayar ortamında bir MS Office Programı dosyasında kayıtlı olarak tutulur. Hastane Başmüdürü personelin çalışacağı görev yerini ve görevini Hastane içerisinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre değiştirmeye yetkilidir. Görev yeri değişikliği yapılan Personel Hastane Başmüdürü tarafından Personel Şefine bildirilir. Personel Şefi görev yeri değişikliğini resmi bir yazı ile görev yeri değiştirilen personele tebliğ eder. Değişiklik bilgisayar ortamındaki dosyaya da işlenir. Hakkında soruşturma açılacak Personel için, Yükseköğretim Kurulu Disiplin Yönetmeliği çerçevesinde yapılacak idari soruşturma sekreteryası görevini yürütmek Personel Đşleri Şefine aittir. Soruşturma bizatihi Hastane Başhekimi veya Hastane Başmüdürü tarafından yapılabileceği gibi Soruşturmacı (muhakkik) tayin edilerek de soruşturma yapılabilir. Yapılan soruşturma sonucu soruşturmacı tarafından hazırlanan rapor kendisini görevlendiren amire sunulur. Rapor sonucu cezalandırılması teklif edilen Personelden Amir savunma ister. Ceza verilmesi halinde verilen ceza Personel Đşleri tarafından Rektörlük PDB ye yazı ile bildirilir. Bütün bu işlemler gizlilik içerisinde yürütülür. Soruşturma evrakı özel bir dosyada tutulmak üzere PDB ye bir yazı ekinde sunulur Geçici Görevli Personelin Đşlemleri 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesine göre Rektör gerekli gördüğü durumlarda Personelin görev yerlerini değiştirmeye ve personele yeni görevler vermeye yetkilidir. Ayrıca 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca diğer kamu kurum ve kuruluşlarından Hastanemize personel görevlendirmesi yapılabilir. Aynı şekilde hastanemiz kadrosunda bulunan Personelin de geçici olarak bir başka birim veya başka kuruma görevlendirmesi yapılabilir. Hastanemize yapılan görevlendirme sonucu atanan personelin her türlü özlük işlemleri Personel Đşleri tarafından yapılır. Bu işlemler yukarıda anlatılanlardan Özlük Dosyası oluşturma, Sağlık Karnesi tanzimi, izin ve sağlık raporu işlemleri, her türlü görevlendirmeler ve idari soruşturma işlemleridir. Belirli süreler için atanan geçici görevli personele ihtiyaç duyulması halinde bu sürenin uzatılması için kadrosunun bulunduğu birimden geçici görev süresi uzatımı talep edilir. Görev sürelerinin dolması ya da hizmetlerine ihtiyaç duyulmaması halinde bağlı bulunduğu kurumlardan geçici görevlendirmesinin iptali istenir. Geçici görevi sonlandırılan personelin hastanemizden ayrılışı yapılarak ayrılış tarihini bildiren bir yazı ekinde ilgiliye ait oluşturulan özlük dosyası da gönderilir. Personelin geçici olarak görevlendirildiği süre içinde kadro işlemleri personelin kadrosunun bulunduğu kurum tarafından yapıldığı için Personel Đşlerinin bu konularda yetkisi yoktur. Ayrıca geçici görevli personel için Personel Kütük Defteri de oluşturulmaz. Geçici görevli personelin kıdem yıllarını etkileyecek işlemlerle ilgili evrak Kadrosunun bulunduğu kuruma gönderilir. Geçici görevli personeller aylıksız izin taleplerini hastanemiz aracılığıyla bağlı bulundukları kuruma yaparlar / 7 --

5 4.6. Genel Đşlemler Hastanede görev yapan kadrolu veya geçici personele istekleri halinde Görev Belgesi tanzim edilir. Yurt içi ve yurtdışı yolluklu-yevmiyeli veya yolluksuz-yevmiyesiz kısa veya uzun süreli görevlendirilmeler mevcut yasa ve yönetmelikler çerçevesinde Başhekimlik veya Rektörlük Makamı onayı alınarak yapılır. Đlgili yasa gereği sonu (0) ve (5) ile biten yıllarda Akademik ve Đdari Personelin tümünden kapalı zarf içerisinde Mal Beyannamesi alınır. Göreve yeni başlayan ve mali durumunda değişiklik olan personelden ek beyan alınır Gelen-giden evrak kaydı üniversite bazında oluşturulan Papirus isimli program üzerinden yapılmaktadır. Hastane içerisinde personel işleri bürosuna gelen giden evrak bu program üzerinden elektronik ortamda kaydı yapılarak işlemler yürütülür Yemek Rasyonu Personel memuru tarafından tanzim edilir. Yemek Rasyonu her gün bir sonraki gün kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeğini yiyecek kişi sayısını kapsayacak şekilde düzenlenir ve bir gün önceden Gıda Bürosuna verilir. Personel Memuru bu belgeyi personelin izin ve nöbetlerini esas alarak düzenler. Yemek Rasyonu Personel Şefi tarafından imzalanır, Hastane Başmüdürü tarafından onaylanır. Onay alma yükümlülüğü Gıda Bürosuna aittir Nakil Đşlemleri Personel Đşlerinin nakil işlemlerindeki rolü iki yönlüdür. Hem hastanede çalışmak isteyen personelin naklen atanmaları için teklif ve naklen atanan personelin göreve başlama işlemlerini, hem de hastanede çalışmakta iken başka bir kuruma naklen atanan personelin görevden ayrılma işlemlerini kapsar SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesine naklen atanmak isteyen personel, Personel Đşlerine başvurur. Personel Şefi veya memuru personelden kadrosunu, kurumunu, atanmak istediği görevi vs. bilgilerini belirten bir dilekçe, Özgeçmiş ve Personel Nakil Formunu alarak Hastane Yazı Đşlerince kayda alınmasını sağlar. Daha sonra naklen atanma talebini kadro yönünden değerlendirmesi Personel Şefi tarafından yapılarak Hastane Başmüdürüne ve Hastane Başhekimine sözlü olarak bilgi verir. Kadro durumu uygun bulunan personelin naklen atanma talebi işlemlerinin başlatılabilmesi için Personel Şefi tarafından ilgilinin Hastane Başmüdürü, Başhekimi ile yüz yüze görüşmesi sağlanır. Başhekimin sözlü onayı alınması halinde naklen atanması talebi atamaya yetkili birim durumunda olan Rektörlüğe, ilgiliden alınan dilekçe, özgeçmiş formatı ve Đdari Personel Nakil Talep Formu asılları eklenerek bir yazı ile teklif edilir. Naklen atanma talebinde bulunan ilgililerin durumlarına uyan boş kadro bulunmaması veya Başmüdür, Başhekim veya Rektör tarafından atanması uygun görülmeyenlere bunun nedenini belirten bir resmi yazı ile cevap verilir. Kurumu tarafından naklen atanmasına izin verilmeyen (muvafakat verilmeyen) ilgililere bu durum resmi yazı ile bildirilir. Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı tarafından naklen atama işlemi yapılan personele ait atama kararnamesinden bir suret Hastanemize gönderilir. Naklen atama kararnamesi bağlı bulunduğu kurum tarafından ilgiliye tebliğ edilerek ilişiği kesilen Personele ait düzenlenen Personel Maaş Nakil Đlmühaberi, hastane mutemedi tarafından doldurulan SGK Đşten Ayrılış Bildirgesi ile Đlişik Kesme Belgesi düzenlenir. Bu belgelerin asılları olmak kaydıyla bir suret alan Personel şehir içi (mücavir alan içerisi) aynı gün, şehirlerarası 15 gün içerisinde Hastane Personel Đşleri Şefine başvurur Đlgiliye Đdari Personel Bilgi Formu doldurtularak maaş için banka hesabı açtırması istenir. Bunlarla birlikte kendisinden Aile Yardımı Bildirimi, Tedavi Yardımı Beyannamesi, Vergi Numarası, 8 Adet Vesikalık Fotoğraf, Nüfus Cüzdanı Sureti ve Mezuniyet Belgesi Sureti alınır. Đlgilinin göreve başlayış tarihi atamayı gerçekleştiren birim olan Rektörlük PDB ye resmi bir yazı ile Đdari Personel Bilgi Formu, Hastane Mutemedi tarafından hazırlanan SGK Đşe Başlayış Bildirgesi ve Nüfus Cüzdanı Fotokopisi eklenerek bildirilir. Bu işlemlere ilişkin tüm belge ve yazışmalar Personel için oluşturulan Özlük Dosyasına konulur. Maaş işlemleri için, personelin göreve başlayış tarihinin belirtildiği bir yazıya Personel Maaş Nakil Bildirim Formu, Atama Kararnamesi, Aile Yardımı Bildirimi ve Maaş Banka Hesap Numarasını belirten banka cüzdanı fotokopisi eklenerek Hastane Mutemetliğine bildirilir. Ayrıca, Döner -- 5 / 7 --

6 Sermaye Katkı Payı için DSĐM ye göreve başlayış tarihi bildirilir Yeni atanan personele ilişkin bilgiler bilgisayar ortamında kaydedilerek memuriyete başlangıç tarihinden itibaren geçen sürelerdeki terfi, intibak vb. tüm bilgiler Personel Kütük Defterine paragraf 5.1 de anlatıldığı şekilde işlenir Hastane kadrosunda olan personeller de başka bir kuruma naklen atanmak için başvurabilirler. Diğer kurumca başvuruları kabul edilerek naklen atanması uygun görülen personelin muvafakat istemi atamaya yetkili Rektörlük Personel Daire Başkanlığına yapılır. Personelin naklen ayrılması konusunda Hastanemizden görüş alınır. Zorunlu haller dışında (yasa, genelge, tebliğ vb. yazılı kurallar) personelin ayrılmasına muvafakat edilmesi yetkisi Başhekimdedir. Bu durum bir yazı ile Rektörlük PDB ye bildirilir. Naklen atamasına izin verilen Personelin ataması ilgili kurumca yapılarak düzenlenen kararname örneğinden bir suretini Rektörlüğe gönderir. Rektörlük PDB ilgili personelin ayrılışının sağlanmasını Hastanemizden ister. Bu durum ilgiliye tebliğ edilir. Personel Đşleri tarafından Đlgili adına düzenlenen Personel Nakil Bildirimi, mutemetliğe hazırlattırılan SGK Đşten Ayrılış Bildirgesi ( 2 adet PDB ye, 1 adet de Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığı na) ve Đlişik Kesme Belgesi (ilgili personel tarafından imzalattırılır) ayrılış tarihini bildiren yazı ekinde PDB ye bildirilir. Ayrıca görevden ayrılışı DSĐM ye ve Hastane Mutemetliğine bildirilir. Kendisine verilmiş olan kimlik kartı geri alınır. Đlişiği kesilen personelin Đlişik Kesme Đşlemi Personel Kütük Defterine işlenir. Kadro cetvelindeki kaydı silinerek Đzin Kartı ile ilişik kesme sırasındaki belge ve yazışmalar özlük dosyasına konularak Özlük Dosyası Hastaneden Ayrılan Personel Klasörüne konulur Gizli Sicil Raporları Đlgili Kanun ve Yönetmeliklerde belirtilen süreleri dolduran Hastanemizde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi çalışan tüm personelin (geçici görevliler de dahil) Gizli Sicil Raporları her yıl Aralık ayında düzenlenir. Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Kurumları Sicil Yönetmeliği uyarınca memurların 1. sicil amiri Hastane Müdürü olup 2. Sicil Amiri Hastane Başmüdürüdür. Personelin son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğrafı matbu evrak şeklinde bulunan Gizli Sicil Raporuna yapıştırılarak düzenlenen Gizli Sicil Raporu gizlilik içerisinde 1. ve 2. sicil amirine doldurtularak kapalı zarf içerisinde Rektörlük PDB ye sunulur sayılı Kanuna tabi olarak çalışan akademik personelin gizli sicil raporları ise her yıl Temmuz ayı içerisinde 1. sicil amiri olarak Hastane Başhekimi, 2. Sicil Amiri olarak Rektör e doldurtularak Rektörlük PDB ye sunulur. Geçici görevli personelin ise sicil raporları bağlı bulunduğu kuruma bir yazı ile gönderilir. Sicil raporu dolduracak olan personele ait özlük bilgileri gerek görüldüğü durumlarda sicil amirine verilir Đstifa, Emeklilik, Ölüm Đşlemleri Hastane kadrosunda bulunan personeller 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nda belirtilen şekilde istifa edebilirler veya bu kanunda yazılı şartlar oluştuğunda müstafi (çekilmiş) sayılırlar. Đstifa etmek isteyen memur bir dilekçe ile Başhekimlik Makamına başvurarak istifasını talep eder. Başhekimlikçe istifası uygun görülen personelin istifası için uygun görüşle bir yazı ile Rektörlük Makamına arz edilir. Rektörlük makamınca da istifasında sakınca görülmeyen personel için PDB ce istifa oluru alınarak Hastaneye gönderilir. Personele ilişik kesme belgesi düzenlenerek ilgili birimlere imzalattırılması istenir. Kesintisiz 10 Gün süreyle görevine gelmediği tutanakla tespit edilen memur hakkında müstafi sayılması için Rektörlük Makamına sunulur. Bütün bu işlemler Personel Kütük Defterine işlenir. Ayrıca Personelin ayrılışı Hastane Mutemetliği ile DSĐM ye bir yazı ile bildirilerek ilgilinin kadro cetvelindeki kaydı silinir. Geçici görevle çalışan personeller istifa taleplerini ise bağlı bulundukları kurum amirliğine sunarlar. Hastane kadrosunda çalışan personellerden Kanunen görev süresini dolduranların istekleri halinde Emekliliklerini bir dilekçe ile başvurarak talep edebilirler. Emeklilik talep dilekçesi bir yazı ile Rektörlük -- 6 / 7 --

7 PDB ye gönderilir. PDB bu istemi Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne yazar ve gerekli bilgi ve belgeleri yazı ile birlikte gönderir. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü emeklilikle ilgili tüm işlemleri yapar ve PDB ye bildirir. PDB de Hastane Personel Đşlerine bildirir. Personelin emeklilik durumu Personel Kütük Defterine işlenerek personelin kadro cetvelindeki kaydı silinir ve Özlük Dosyası Görevden Ayrılan Personel Klasörüne konulur. Personelin emekliye ayrılış tarihi bir yazı ile Hastane Mutemetliğine ve DSĐM ye bildirilir. Hastane kadrosunda çalışan bir personelin ölümü durumunda, Cenaze ve Tedavi Yardımı Giderleri Yönetmeliğine göre ölen personelin varsa ölüm yardımında bulunulacak kişiler tespit edilir ve talepleri bir dilekçe ile alınır, yine varsa dul ve yetim aylığı alacak kimseler tespit edilir ve isteklerini belirten dilekçeleri alınır, ilgili kişi tarafından açılan veraset davasının kesinleşmiş hükmü, ölen kişiye ait nüfus kayıt örneği, nüfus cüzdanı fotokopisi, gömme izin belgesi ve defin ruhsatı yukarıda bahsedilen dilekçelerle birlikte işlemleri yapılmak üzere PDB ye resmi yazı ekinde gönderilir. Ayrıca ölen personelin kadro cetvelindeki kaydı silinerek ölüm tarihi Personel Kütük Defterine işlenerek Hastane Mutemetliğine ve DSĐM ye bildirilir. Özlük Dosyası Görevden Ayrılan Personeller Klasörüne konulur. 5. Kayıtlar Yıllık&Mazeret Đzin Formu Sıhhi Đzin Formu Hafta Sonu Tatili Đl Dışı Đzin Formu Personel Süt Đzinleri Formu Personel Refakatçi Görevlendirme Formu Sağlık Kurulu Raporu Yemek Rasyonu Đdari Personel Nakil Talep Formu Maaş Nakil Đl mühaberi Đlişik Kesme Belgesi Personel Nakil Bildirimi Personel Kütük Defteri Đzin Kartı Personel Kütük Defteri Personel Đzin Kartı Personel Özlük Dosyası Emeklilik Belgesi Gizli Sicil Raporu Aday Memur Staj Değerlendirme Belgesi Mal Beyannamesi 6. Đlgili Referanslar Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Kurumları Sicil Yönetmeliği Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu Yataklı Tedavi Kurumları Yönetmeliği Cenaze ve Tedavi Yardımı Giderleri Yönetmeliği -- 7 / 7 --

Karar Tarihi: 03/11/2009 Karar Numarası: 84 IĞDIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Karar Tarihi: 03/11/2009 Karar Numarası: 84 IĞDIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Karar Tarihi: 03/11/2009 Karar Numarası: 84 IĞDIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin amacı, İnsan Kaynakları

Detaylı

ANTALYA DEFTERDARLIĞI

ANTALYA DEFTERDARLIĞI ANTALYA DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ 2015 1 Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Antalya Defterdarlığı Personel Müdürlüğü hizmet alanlarına, görevlerine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Detaylı

T.C. İSTANBUL DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 1 İÇİNDEKİLER BÖLÜM BİRİNCİ Amaç-Kapsam-Hukuki Dayanak-Tanımlar... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Hukuki Dayanak... 1 Tanımlar...

Detaylı

ADIYAMAN DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ

ADIYAMAN DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ ADIYAMAN DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ İçindekiler BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar.5 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar..5 Amaç..5 Dayanak..5 Tanımlar.. 5 İKİNCİ BÖLÜM Servisler ve Görevleri

Detaylı

SAYI : 70 KARARIN TARİHİ :06.04.2010 DEVRE :70 İNİKATI-CELSE :4-7. Çalışma Esaslarını Düzenleyen Yönetmelik

SAYI : 70 KARARIN TARİHİ :06.04.2010 DEVRE :70 İNİKATI-CELSE :4-7. Çalışma Esaslarını Düzenleyen Yönetmelik T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ MECLİS KARARI SAYI : 70 KARARIN TARİHİ :06.04.2010 DEVRE :70 İNİKATI-CELSE :4-7 ÖZÜ :Görev ve Çalışma Esaslarını Düzenleyen Yönetmelik ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

T.C MALİYE BAKANLIĞI Manisa Defterdarlığı

T.C MALİYE BAKANLIĞI Manisa Defterdarlığı T.C MALİYE BAKANLIĞI Manisa Defterdarlığı PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ MANİSA Ocak 2015 İçindekiler Sayfa 1 BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç 10 Kapsam 10

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. GELEN ve GİDEN EVRAK İŞ AKIŞI

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. GELEN ve GİDEN EVRAK İŞ AKIŞI AKIŞ NO : 01 GELEN ve GİDEN EVRAK İŞ AKIŞI Posta yada elektronik ortamdan evrak kayıt servisine ulaşan evrakların eklerinin eksiksiz ve tam olup olmadığı kontrol edilir ve kayda alınır. Evrakların Fakülte

Detaylı

PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ

PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı olan İl Personel Müdürlüğünün,

Detaylı

T.C. MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Malkara

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZIŞMA USULLERİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZIŞMA USULLERİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZIŞMA USULLERİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ 1/13 YAZIŞMA USULLERİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ I- GENEL ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM ESASLAR Amaç Bu yönergenin amacı; Gebze

Detaylı

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Maliye Yüksek Eğitim Merkezi BaĢkanlığı. MALĠYE YÜKSEK EĞĠTĠM MERKEZĠ BAġKANLIĞI ĠġLEM YÖNERGESĠ

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Maliye Yüksek Eğitim Merkezi BaĢkanlığı. MALĠYE YÜKSEK EĞĠTĠM MERKEZĠ BAġKANLIĞI ĠġLEM YÖNERGESĠ T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Maliye Yüksek Eğitim Merkezi BaĢkanlığı MALĠYE YÜKSEK EĞĠTĠM MERKEZĠ BAġKANLIĞI ĠġLEM YÖNERGESĠ ANKARA Temmuz 2011 ĠÇĠNDEKĠLER MALĠYE YÜKSEK EĞĠTĠM MERKEZĠ BAġKANLIĞI ĠġLEM YÖNERGESĠ

Detaylı

T.C. EĞİRDİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. EĞİRDİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. EĞİRDİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Eğirdir

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İMZA YETKİLERİ VE YAZIŞMA USULLERİ YÖNERGESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İMZA YETKİLERİ VE YAZIŞMA USULLERİ YÖNERGESİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İMZA YETKİLERİ VE YAZIŞMA USULLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Çukurova Üniversitesi nde imzaya yetkili görevlileri

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDĠYE BAġKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. KARTAL BELEDĠYE BAġKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. KARTAL BELEDĠYE BAġKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Kartal Belediyesi

Detaylı

Kapsam Madde 2 - Bu yönerge, Sağlık B akanlığının merkez ve taşra teşkilatında görevli bütün personeli kapsar.

Kapsam Madde 2 - Bu yönerge, Sağlık B akanlığının merkez ve taşra teşkilatında görevli bütün personeli kapsar. Sağlık Bakanlığı İzin Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar Amaç Madde 1-Bu Yönergenin amacı, Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevli personelin yıllık, mazeret, hastalık ve aylıksız izinlerinin

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği. Tarih: 09.05.2004 Sayı: 25457

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği. Tarih: 09.05.2004 Sayı: 25457 Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği Tarih: 09.05.2004 Sayı: 25457 BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının

Detaylı

Samsun Defterdarlığı Personel Müdürlüğü İşlem Yönergesi

Samsun Defterdarlığı Personel Müdürlüğü İşlem Yönergesi Samsun Defterdarlığı Personel Müdürlüğü İşlem Yönergesi Bu Yönerge; Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında yer alan Defterdarlık İşlem Yönergelerine yönelik 4.1.4, 4.1.5, 8.1.2,

Detaylı

KAYNAKLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

KAYNAKLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 24 Temmuz 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27298 YÖNETMELİK KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü İŞ AKIŞ ŞEMALARI Gelen Evrak İş Akış Şeması Harici evrak Evrakın posta veya elden Müdürlüğe gelmesi Evrakın myo içinden veya üniversitenin diğer birimlerinden gelmesi Dahili evrak MYO Birimlerini ilgilendiriyor

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İMZA YETKİLERİ ve RESMİ YAZIŞMA KURALLARI YÖNERGESİ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İMZA YETKİLERİ ve RESMİ YAZIŞMA KURALLARI YÖNERGESİ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İMZA YETKİLERİ ve RESMİ YAZIŞMA KURALLARI YÖNERGESİ Bursa, 2012 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İMZA YETKİLERİ ve RESMİ YAZIŞMA KURALLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

Teftiş Kurulu Müdürlüğü

Teftiş Kurulu Müdürlüğü Teftiş Kurulu Müdürlüğü Görev Ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin Amacı, Avcılar Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Müdürlüğünün

Detaylı

ÇANAKKALE TİCARET VE SANAYİ ODASI İÇ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

ÇANAKKALE TİCARET VE SANAYİ ODASI İÇ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler ÇANAKKALE TİCARET VE SANAYİ ODASI İÇ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu İç Yönergenin amacı; Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası nın kuruluş ve işleyişine ilişkin esasları düzenlemektir.

Detaylı

SIKÇA SORULAN SORULAR. 01-Aday olarak atanan memurun asalet tasdiki ne zaman yapılır?

SIKÇA SORULAN SORULAR. 01-Aday olarak atanan memurun asalet tasdiki ne zaman yapılır? SIKÇA SORULAN SORULAR 01-Aday olarak atanan memurun asalet tasdiki ne zaman yapılır? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 54 üncü maddesinin 2 ikinci fıkrasında yer alan Aday olarak atanmış Devlet memurunun

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZIŞMA USULLERİ, YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZIŞMA USULLERİ, YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZIŞMA USULLERİ, YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı; Şırnak Üniversitesi nde Rektör

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 21.03.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24702

Resmi Gazete Tarihi: 21.03.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24702 Resmi Gazete Tarihi: 21.03.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24702 KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREV YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Evrak Fakülte içinden veya üniversitenin diğer birimlerinden gelmesi. Fakülte Birimlerini ilgilendiriyor mu? Evet Hayır

Evrak Fakülte içinden veya üniversitenin diğer birimlerinden gelmesi. Fakülte Birimlerini ilgilendiriyor mu? Evet Hayır ŞEMA ADI Gelen Evrak İş Akış Şeması Akış No : 01 Harici Evrak Evrakın Posta veya elden Dekanlığa gelmesi Evrak Fakülte içinden veya üniversitenin diğer birimlerinden gelmesi Dahili Evrak Fakülte Birimlerini

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYE BAġKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DEFNE BELEDĠYE BAġKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DEFNE BELEDĠYE BAġKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Defne Belediyesi

Detaylı

TAŞINIR KAYIT KONTROL BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ

TAŞINIR KAYIT KONTROL BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ TAŞINIR KAYIT KONTROL BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ SATINALMA YOLU İLE MALZEME GİRİŞİ İŞ AKIŞ SÜRECİ Malzemeler İlgili Firmalar Tarafından Fatura İle Teslim Edilir. Satın Alma Onaylı Sipariş Fişi İle Sayılarak

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (Tel: 0362 457 60 92) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER ENSTİTÜ MÜDÜR YARDIMCILARI

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (Tel: 0362 457 60 92) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER ENSTİTÜ MÜDÜR YARDIMCILARI DERS EKLEMEBIRAKMA 4 EğitimÖğretim Madde 9'da belirtilen sınırlar içersinde gün sürekli https://ubs.omu.edu.tr/ 3 KAYIT YENİLEME DERS KAYDI Üyesi (Danışman Ataması yapılmamış öğrenci için Anabilim hafta

Detaylı