KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU"

Transkript

1 KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU 1 KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM BEYANI Aviva Sigorta A.., Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim lkelerinde yer alan prensiplere, pay sahiplerinin ve menfaat sahiplerinin korunmasını, çalıanlar ve müteriler ile ilikilerin gözetilmesini salamak amacıyla azami ölçüde uyumu hedeflemi olup, prensiplerin uygulanması için gerekli özen gösterilmektedir. irketimiz, müterileri, çalıanları ve i ortaklarıyla gerçekletirdii tüm i ve ilemlerinde güvenilirlik, dürüstlük ve effaflık esaslarına uygun hareket eder. irketimizin hedefi en güvenilen finansal hizmet sunan irket olmaktır. Finansal hizmetler sektöründe faaliyet gösteren bir güven kurumu olmanın doal bir sonucu olarak da profesyonel i yapma biçimimiz deerlerimizi ve misyonumuzu yansıtmaktadır. irketimiz nezdinde, uluslararası topluluun bir üyesi olan ve balı olduumuz Aviva Grubunun Plan, Politika, Prosedür ve Kuralları kabul edilmitir. Bu plan, politika, prosedür ve kurallar yürütmekle sorumlu yöneticiler tarafından uygulanmakta ve uygulanırlıı Yönetim Kurulu tarafından kontrol edilmektedir. Kabul edilen ve uygulanan plan, politika ve prosedürler aaıda belirtilmitir; Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası Risk Yönetimi ve ç Kontrol Politikası Finansal Suçlarla Mücadele Politikası Düzenleyici Kurum Politikası nsan Kaynakları Politikası letiim Politikası Kredi Riski Politikası Sermaye Yönetimi Politikası Finansal Raporlama Politikası Reasürans Politikası Döviz Kuru Riski Politikası Finansal Yatırım Politikası Gözetim Politikası Güvenlik Politikası Çevre Politikası Baımsız Denetim Politikası Hasar Politikası Yazma Politikası Rezerv Politikası Müteri Politikası Bilgi Teknolojileri Politikası Yasal Riskler Politikası Likidite Politikası Finansal Piyasalar Riski Politikası

2 Dı Kaynak Kullanımı Politikası Satınalma Politikası Vergi Politikası Daıtım Kanalları Politikası Pazarlama Politikası Strateji ve Planlama Politikası ç Denetim Yönetmelii Kamunun Aydınlatılmasına likin Bilgilendirme Politikası Davranı Kuralları Aviva Grubu 1 Ocak 2008 itibariyle risk yönetimi anlayıı çerçevesinde politikalarını deitirmitir. Toplam 34 adet olan bu politikalardan dört adedi haricindeki tümü Aviva Sigorta A.. tarafından yürürlüe konmutur. Uygulanmayan dört politikadan üçü hayat ve birikimli sigortaları içermekte, bir adedi türev ürünleri kapsamaktadır. Söz konusu politikalar faaliyet konusu çerçevesinde olmadıından ve türev piyasa faaliyetleri risk itahı haricinde öngörüldüünden uygulanmamaktadır. Bu politikalar çerçevesinde uyum faaliyetleri kapsamında eylem planları belirlenmi olup, Risk Yönetimi birimi tarafından izlenmektedir. Kamunun Aydınlatılmasına likin Bilgilendirme Politikası ve Kamunun Aydınlatılmasına likin Bilgilendirme Prosedürü 2004 yılında Yönetim Kurulumuzca kabul edilmitir. Bu politika ve prosedür Olaan Genel Kurul Toplantısında Genel Kurul un bilgisine sunulduktan sonra 2005 yılında kamuya açıklanmıtır. Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim ilkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen Kamunun Aydınlatılmasına likin Bilgilendirme Politikası ve Bilgilendirme Prosedürü çerçevesinde adresindeki internet sitemiz yeniden düzenlenmitir. irket deerlerimiz internet sitemizde yer almaktadır. Davranı ve Etik Kuralları 2006 yılında kitapçık olarak basılmı ve tüm irket çalıanları ile yazılı olarak paylaılmıtır. Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim lkeleri kapsamında Ana Sözlememizde; Özel denetçi atanması talebinin bireysel bir hak olarak kullanılabilmesini, Kar Payı avansı daıtılmasını, Menfaat sahiplerinin irket yönetimine katılımını, Yönetim Kurulu Üye seçiminde birikimli oy sistemi kullanılmasını, Yönetim Kurulu Üyelerinin veto hakkı kullanmasını, ç Denetimi prosedürlerini, öngören düzenlemeler yer almamaktadır.

3 stisnai nitelik arz eden henüz uygulanmayan prensipler ise, bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatımasına yol açmamı olmakla birlikte, plan dahilinde uygulanması hedeflenmektedir. Konuya ilikin dier açıklamalar aaıdaki bölümlerde yer almaktadır. BÖLÜM I PAY SAHPLER 2 Pay Sahipleri le likiler Birimi irketimiz ana ortaı Aviva International Holdings Limited in pay oranının %98,6582 olması sebebi ile ayrı bir Pay Sahipleri le likiler Birimi oluturulmamıtır. Pay sahipleri ile ilikiler Mali ler Birimi bünyesinde yürütülmektedir. Pay sahipleri ile ilikilerden sorumlu kiiler Mali ler Grup Müdürü Tülay Vidinel ve Mali Kontrol Müdürü Esra Çallak tır. letiim Bilgileri: Tel: Faks: adresleri: Dönem içinde irketin Genel Kurul Toplantısı yapılmı, Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin yararlanacaı dokümanlar hazırlanmı ve Genel Kurul sonuçları kamuyu aydınlatmak amacıyla MKB ve SPK ya bildirilmitir. 3 Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı tarihleri arasında tüm duyurular elektronik ortamda yapılmı ve nternet sayfasında yayınlanmıtır. Ana Sözlememizde bireysel olarak özel denetçi atanmasına ilikin düzenlenme bulunmamaktadır. Dönem içinde özel denetçi tayini talebi olmamıtır. TTK gereince seçilmesi gerekli denetçiler ve baımsız denetçiler Genel Kurul onayı ile seçilmektedir. 4 Genel Kurul Bilgileri 2007 Yılına ait Olaan Genel Kurulumuz tarihinde toplanmıtır. Toplantıda toplantı nisbeti % 98,6442 olarak gerçeklemitir. Toplantıya menfaat sahipleri ve medyadan katılım olmamıtır.

4 Toplantı yeri, günü, saati, gündemi ve vekaletname örneini içeren toplantı davetine ilikin ilan, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, Yenigün ve Hürses gazeteleri ile MKB bülteninde olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yayımlanmıtır. Toplantı bilgileri, aynı süre içinde nama yazılı hisse senedi sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla da ulatırılmıtır. Toplantı bilgilerine, tüm pay sahiplerimizin dorudan eriimini teminen irketimizin adresinde yer alan internet sitesinden de ulaılabilmektedir. Ortaklarımıza pay defterine kayıt için toplantıdan önce 1 hafta süre verilmitir. Genel Kurul öncesi Faaliyet Raporu, Murakıp Raporu, Mali Tablolar, Ana Sözleme, Gündem, Yönetim Kurulunun Kar Daıtım Önerisi irket merkezinde pay sahiplerinin bilgisine sunulmutur. Sözkonusu bilgi ve belgelere adresinde yer alan internet sitemizden de ulaılabilmektedir. Genel Kurul a katılım için kanunun öngördüü düzenlemeler dorultusunda çarı yapılmı olup, toplantılar, ulaım sorunu olmayan Genel Müdürlük Binamızda gerçeklemitir. Toplantılara büyük ortaımız dıında Boryad Borsa Yatırımcıları Dernei katılmıtır yılı Olaan Genel Kurul Toplantısında ana ortaımız Aviva nternational Holdings Limited tarafından Kar Daıtım Önerisi ortakların bilgisine sunulmu ve karar altına alınmıtır. Ana Sözlememizde önemli ölçülerde mal varlıı alım satımı, kiralanması gibi konularda Yönetim Kurulumuzun yetkili olduuna dair hüküm bulunmaktadır. Genel Kurul Tutanakları irket merkezinde pay sahiplerine açık tutulmaktadır. Genel Kurul Tutanakları, ayrıca toplantılara katılamamı pay sahiplerinin bilgilendirilmesi amacıyla adresinde yer alan internet sitemizde yer verilmek suretiyle elektronik eriime de açık tutulmaktadır. 5 Oy Hakları Ve Azınlık Hakları irketimiz hissedarları A, B ve C grubu olmak üzere 3 gruptan olumaktadır. % 1,3418 oran ile MKB de ilem gören dier hisse sahipleri C grubu hissedarlardır. mtiyazlı hisseler ise Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetçi seçme konusunda A ve B grubu hisse sahipleridir. Birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmemitir. 6 Kar Daıtım Politikası ve Kar Daıtım Zamanı

5 irketin karına katılım konusunda herhangi bir imtiyaz yoktur. Kar daıtımı yasal süreler içinde gerçekletirilmektedir. Daıtılacak kar tutarı, yapılacak yeni yatırımlar ve likidite durumu dikkate alınmak suretiyle belirlenmektedir.kamuya açıklanmı bir kar daıtım politikası bulunmamaktadır. 7 Payların Devri A ve B grubu hisse devirlerine ilikin yöntem Ana Sözlemede yer almaktadır. Ancak C grubu hisseler serbestçe devredilebilir. BÖLÜM II KAMUYU AYDINLATMA VE EFFAFLIK 8 irket Bilgilendirme Politikası irketimiz 2004 yılı içinde Yönetim Kurulunun 24 Aralık 2004 tarihli ve 2004/21 sayılı kararı ile Kamunun Aydınlatılmasına likin Bilgilendirme Politikası ve Kamunun Aydınlatılmasına likin Bilgilendirme Prosedürü oluturmutur. Bu Bilgilendirme Politikası ve Bilgilendirme Prosedürü 2005 yılı Olaan Genel Kurul Toplantısında Genel Kurul un bilgisine sunulduktan sonra kamuya açıklanmı ve irket nternet sitesinde yayımlanmıtır. Kamunun Aydınlatılmasına likin Bilgilendirme Politikasının ve Bilgilendirme Prosedürünün yürütülmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. Yıl içinde kamuya açıklanacak önemde gelimeler olması durumunda gerekli özel durum açıklamaları yapılmaktadır. Münhasıran kamuyu aydınlatma ile ilgili hususları gözetmek ve irkete yöneltilen soruları cevaplamak üzere sorumlular belirlenmitir. 9 Özel Durum Açıklamaları tarihleri arasında toplam 35 adet Özel Durum açıklaması yapılmıtır. 10 irket nternet Sitesi ve çerii Aviva Sigorta A.. nin internet sitesi bulunmaktadır. irketimizin internet sitesinin adresi dir. irket internet sitemiz yabancı ortaımızın standartları çerçevesinde revize edilmektedir. Sermaye Piyasası Kurulunun Kamuyu Aydınlatma Politikası ve Prosedürü çerçevesinde nternet sayfamızda Yatırımcı likileri adı altında yatırımcıya özel bir linke yer verilmitir. Bu proje çerçevesinde yatırımcıların ihtiyacı olan duyuru ve bildirimlere bu sayfada yer verilmektedir.

6 nternet Sitemizde Yatırımcı likileri linkinden SPK Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu na eriilebilmektedir. Bu raporun 10. maddesi kapsamında ise Kurumsal Yönetim lkeleri II. Bölüm madde te sayılan bilgilere ulaılabilmektedir. 11 Gerçek Kii Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması % 98,6582 oranı ile irketimizin hissedarı olan Aviva International Holdings Limited, tamamı ile halka açık olan AVIVA plc. kuruluu olup, Merkezi Kayıt Kuruluu A.. nezdinde kaydilemeyen gerçek kii hissedarları tamamen bilme olanaımız bulunmamaktadır. 12 çeriden Örenebilecek Durumda Olan Kiilerin Kamuya Duyurulması Kamuyu Aydınlatma Politikası ve Kamuyu Aydınlatma Prosedüründe içeriden örenebilecek durumda olan kiiler, görev itibarı ile belirlenmi ve Genel Kurul un bilgisine sunularak kamuya açıklanmıtır. çeriden örenilebilecek bilgilerin kullanımının önlenmesi için gerekli önlemler alınmı olup, irketimizin sermaye piyasası araçlarının deerini etkileyebilecek nitelikteki bilgiye ulaabilecek konumdaki yöneticileri ile hizmet aldıı dier kii / kurumlar aaıda sunulmutur. Çalıtıı Kurum Kii Görevi AvivaSA Emeklilik Ve Hayat A.. Carl Owen Boehr Yönetim Kurulu Bakanı Aviva Sigorta A.. Stephen Forder Pond Yönetim Kurulu Bakan Vekili Aviva Sigorta A.. Ertan Fırat Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Aviva Avrupa Hayat Plc. Martin John Brooks Yönetim Kurulu Üyesi Aviva Sigorta A.. Selmin Çaatay Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Yardımcısı Aviva Sigorta A.. Aye Nilgün Bolcakan Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Yardımcısı Aviva Sigorta A.. Ali Akener Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Yardımcısı Aviva Sigorta A.. Tülay Vidinel Mali ler Grup Müdürü Aviva Sigorta A.. Esra Çallak Mali Kontrol Müdürü Aviva Sigorta A.. Selçuk Yüksel Muhasebe Müdürü Aviva Sigorta A.. Ali Fuat Üstün BT Grup Müdürü Aviva Sigorta A.. Zafer Ceylan ç Denetim Müdürü Güney Serbest Muhasebeci ve Mali Müavirlik A.. Baaran Nas Yeminli Mali Müavirlik A..

7 BÖLÜM III MENFAAT SAHPLER 13 Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi irketimiz, pay sahiplerini, çalıanlarını, alacaklılarını, müterilerini, tedarikçilerini, çeitli sivil toplum kurulularını, devleti, irketimize yatırım yapmayı düünebilecek potansiyel tasarruf sahiplerini ve tüm menfaat sahiplerini ilgilendiren hususlarda mümkün olduunca yazılı, sözlü ve toplantılarla bilgilendirmeye ve bu kurum ve kiilerle ilikilerin mümkün olduunca yazılı sözlemeler ile düzenlenmesine özen göstermektedir. Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat ve sözleme ile düzenlenmedii durumlarda, menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde ve irket imkanları ölçüsünde irketin itibarı da gözetilerek korunmaktadır. Menfaat sahipleri; internet sitemiz, iç bültenler, duyurular, ürün broürleri, kurumsal broürler ve önemli konularda basın bültenleri ve ropörtajlar vasıtası ile aydınlatılmaktadır. irketimiz acentelerine; kanun, yönetmelik deiiklikleri veya irket uygulamalarına yönelik duyurular elektronik ortamda yapılmaktadır. Acentelerimiz, irketimize e zamanlı on-line balı olarak çalımaktadırlar. Müterilerimiz internet adresindeki sitemiz vasıtası ile hasarlarını elektronik ortamda sorgulayabilmektedirler. Ayrıca, irketimiz nezdinde müteri ikayetlerinin yazılı yanıtlanmasına, ikayetlerin sınıflandırılmasına ve analizine dair bir sistemimiz ve prosedürümüz de bulunmaktadır. 14 Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı irketimiz Aviva Sigorta A.., menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusuna özen göstermekte, tüm menfaat sahipleri ile dürüstlük ve hakkaniyet ilkeleri ile iletiim kurmakta ve irket deerlerini paylamaktadır. irketimiz nezdinde, en geni çerçevede yönetime katılımı salamak amacıyla operasyonel yöneticilerin de katılımı ile gerekli görüldüü durumlarda ve asgari yılda dört kez Geniletilmi Yönetim Kurulu Toplantıları yapılmaktadır. irket çalıanlarımız, her yıl düzenli olarak yapılan yıllık toplantılarda irketin genel faaliyeti, mali yapısı, bilançosu, sermaye yapısı, projeleri ve hedefleri ile ilgili olarak bilgilendirilmektedir. irketimiz nezdinde, çalıanlarımızın görülerinin alınmasına, özlük haklarının deerlendirilmesine ilikin olarak nsan Kaynakları Komitesi bulunmaktadır. Yine irketimiz nezdinde, çalıanlarımızın düünce ve önerilerini sunabilmelerine ilikin bir sistem ve Öneri Deerlendirme Prosedürü bulunmaktadır. irket çalıanlarımız, her yıl düzenli olarak yapılan Performans Ölçümleme Toplantılarında görülerini, öneri ve ikayetlerini sunabilmektedir.

8 Çalıanlarımızın ayrıca, hiyerarik yapı dıında oluturulan Proje Ekipleri ile daha fazla yönetime katılımı salanmaya çalıılmaktadır. Acentelerimizin görülerinin alınmasına yönelik olarak yılda iki kez Acente Memnuniyeti anketi yapılmaktadır. irket Merkezinde ve Bölge Müdürlüklerimizde yapılan toplantılar ile acentelerimiz ayrıca yeni ürün ve uygulamalar hakkında uygulama ve ürünün çıkartılması öncesi bilgilendirilmekte ve görüleri alınmaktadır. Müterilerimizin bilgilendirilmesine yönelik olarak internet sitemizde Hasar Sorgulama Sistemi ve Müteri ikayetlerine ilikin sistemimiz ve prosedürümüz bulunmaktadır. Dier menfaat sahiplerinin hakları da ilgili yasal mevzuat çerçevesinde korunmakta ve bu menfaat sahiplerinin yazılı olarak bilgilendirilmesine ve önerilerinin dikkate alınmasına özen gösterilmektedir. 15 nsan Kaynakları Politikası irketimiz Aviva Sigorta A.., balı olduu Aviva Grubu deerlerini benimsemi ve Aviva Grubu Profesyonel Çalıma Standartları Politikası nı kabul etmi olup uygulamaya koymutur. nsan Kaynakları Politikası, Profesyonel Çalıma Standartları Politikası içinde bir bölüm olarak yer almaktadır. nsan Kaynakları Politikamız ; nsan kaynakları politikalarının çalıanlara adil ve tutarlı bir ekilde uygulanması, Çalıanların önerilerde bulunabilecei veya ile ilgili önemli konuları dile getirebilecei açık bir kültürün desteklenmesi, Tüm çalıanların eit ölçüde saygı, ilgi, fırsat görmesi ve dier çalıanlara, müterilere, tedarikçilere aynı tavrı sergilemesi, e seçme ve terfilerde herhangi bir ayrımcılık sözkonusu olmadan, beceri ve deneyime dayanan objektif deerlendirme yapılması ve uygulanması, Güvenlik ve mesleki salık konusunda en yüksek standartların salanması, çalıanların Aviva Grubunun standartları ile uyum içinde olması ve çalıma yerlerindeki herhangi bir tehlikeyi yönetimin dikkatine sunmaları konularını içermektedir. Profesyonel Çalıma Standartları Politikası içinde ayrıca; uygulamalara, çıkar çatımalarına, kara para aklamayı önlemeye ve uygunsuz ödemeleri engellemeye ilikin hükümlere, müteri ve tedarikçiler ile ilikilere, Aviva hisseleri ile ilgili ilemlere, yasa ve anlamalarla uyuma ve bilginin gizliine ilikin politikalar yer almaktadır. irketimiz nezdinde ayrıca nsan Kaynakları Yönetmelii bulunmaktadır. Bu yönetmelikte; ie alınma standartları, özlük ileri, çalıma saatleri, fazla mesai, izinler, salık, hayat ve özel emeklilik sigortası, ulaım, ücret saptaması, otel ve ulaım rezervasyonları, eitim, çalıanlara yapılacak ödemeler, i tanımları, performans deerlendirmeleri, imza yetkileri, görev yeri deiiklii, disiplin hükümleri, iten ayrılma, seyahat masrafları, irket içinde dikkat edilmesi gereken kurallar gibi bölümler bulunmaktadır.

9 irketimiz deerleri; Güvenilirlik, Sürekli Geliim, Performans, Takım Çalıması, tüm uygulama ve politikalarımızın özünü oluturmaktadır ve çalıanlarımızla sürekli paylaılmaktadır. nsan Kaynakları Komitesi her ay toplanıp, çalıanlarla ilgili iç verimi artırıcı konuları tartımakta ve çözümlemektedir. Çalıanlar ile ilikileri yürütmek üzere ayrıca temsilci atanmamıtır. nsan Kaynakları Yöneticimiz; konusunda uzman ve aynı zamanda çalıanlarla ilikileri yürütebilecek becerilere sahip olup, çalıan temsilcisi görevini de yürütmektedir. Çalıanlar ile ilikileri yürütmekle sorumlu Çalıan Temsilcisi; nsan Kaynakları Müdürü Pınar Çalı dır. letiim Bilgileri: Tel: Faks: adresi: Çalıanlarımızdan ayrımcılıkla ilgili bir ikayet bavurusu olmamıtır. 16 Müteri ve Tedarikçilerle likiler Hakkında Bilgi irketimiz Aviva Sigorta A.., balı olduu AVIVA Grubu nun Profesyonel Çalıma Standartları Politikası içeriinde müteri ve tedarikçilerle ilikilerde uyulması gerekli prensipleri belirlemitir. Bu çerçevede irketimizin temel prensipleri aaıda sunulmutur. Müteri memnuniyetinde birinci olmak irketimizin ana hedeflerinden biri olarak kabul edilmitir. Müteri memnuniyetinde amacımız müteri talepleri dorultusunda kurumumuzun tüm birimlerinin yönlendirmesi, desteklemesi ve müteri beklentilerini karılayarak tam olarak müteri memnuniyetinin salanmasıdır. irketimiz Kurumsal Yönetim lkeleri çerçevesinde müteri memnuniyetini, kalite ve verimlilii ve ayrıca ticari doruları hayata geçirerek müterilerine çada hizmet vermeyi hedeflemitir. irketimizin tüm birimlerinin müteri memnuniyeti anlayııyla hareket etmesi, birimlerimizin sorumluluklarının bilinciyle ve taahhütlerinin garantörü olarak müterilerin sorunlarını zamanında, en hızlı ve en uygun ekilde çözmesi esastır. Hiçbir çalıan i uygulamalarında alıılmı davetler ve mütevazi hediyeler dıında, mevcut ya da potansiyel müteriden, tedarikçiden ya da grubun bir i ortaından menfaat kabul edemez ve aynı zamanda tüm bunları karı tarafa temin edemez. Alıılagelmi ve effaf i uygulamaları kapsamında olan tüm hediye ve davet teklifleri konuyla ilgili izlenecek yola karar verilmesi için üst yönetime iletilmelidir.

10 Hiç kimseye karı yanlı anlaılmaya mahal verilmemelidir. Karıık bir iletiim sürecinde, bir yanlı anlamanın olduu düünülürse bu durum acilen açıklıa kavuturulmalıdır. Dürüstlük, saygınlık ve açıklık iyi i uygulamalarının temelidir ve güven ile uzun süreli i ilikilerinin gelimesine yardımcı olur. irketimiz, müterilerinin ve tedarikçilerinin ticari sır kapsamındaki bilgilerinin gizliliine özen gösterir. irketimiz nezdinde dari ler Yönetmelii kapsamında tedarikçiler ile ilgili ilemlerde ve satınalma ilemlerinde uyulması gerekli esaslar belirlenmitir. irketimizce müteri memnuniyeti kapsamında aaıdaki uygulamalar yürütülmektedir. irketimizin internet adresindeki sitesinde müterilerimizin düünce, öneri ve ikayetleri ile ilgili bir link açılmı ve bu konuda Pazarlama Departmanından bir çalıanımız sorumlu olarak görevlendirilmitir. irketimiz nezdinde müteri ikayetlerinin yanıtlanmasına ilikin bir sistem, müteri ikayetleri veri tabanımız ve müteri ikayetleri prosedürümüz bulunmaktadır. Acente Yönetim Kurulu vasıtası ile de müterilerimizin ihtiyaçları, ikayetleri ve önerileri deerlendirilmektedir. Müterilerimiz, potansiyel müterilerimiz, tedarikçilerimiz ve dier menfaat sahipleri; internet sitemiz, iç bültenler, duyurular, ürün broürleri, kurumsal broürler, ziyaretler ve önemli konularda basın bültenleri ve ropörtajlar vasıtası ile aydınlatılmaktadır. Acentelerimiz ve bireysel müterilerimiz için irketimiz nezdinde Müteri Temsilcilii sistemi bulunmaktadır. irketimiz, effaf bir çalıma sistemini benimsemitir. Acentelerimiz, irketimizin internet sitesindeki adresinde bulunan Hasar Takip Menüsünden kendi müterileri ile ilgili dosyalarını takip edebilmekte, rapor alabilmektedir. Bireysel müterilerimiz de hasar dosya numarası bilgisi ile internet sitemizden hasar dosyalarının son durumunu örenebilmektedir. Ayrıca müterilerimiz telefonda Sesli Yanıt Sistemi ile dosyalarının son durumunu örenebilmektedir. 17 Sosyal Sorumluluk irketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim lkelerinde yer alan ve halka açık irketlerde profesyonel yönetim, effaflık ve etik deerler çerçevesinde faaliyetlerde uyulması istenilen prensiplere, pay sahiplerinin ve menfaat sahiplerinin korunmasını, çalıanlar ve müteriler ile ilikilerin gözetilmesini salamak amacıyla azami ölçüde uyumu hedeflemi olup, prensiplerin uygulanması için gerekli özen gösterilmektedir. Kamuya açıklanacak bilgiler, açıklamadan yararlanacak kii ve kuruluların karar vermelerine yardımcı olacak ekilde, zamanında, doru, eksiksiz, anlaılabilir, yorumlanabilir ve kolay eriilebilir biçimde kamunun kullanımına sunulmaktadır. irketimiz genel olarak balı olduu Aviva Grubunun ç Kontrol Politikası nı kabul etmitir. Bu politika çerçevesinde; irketimiz tüm operasyonlarına, tutarlı ve etkin bir sorumluluk ve süreç yapısı oluturmak suretiyle, güçlü ve bütünsellik taıyan bir kontrol

11 kültürü oluturmayı hedeflemi, iç denetim politikasının amaçlarını, kapsamını, temel felsefesini, iç denetimle ilgili irket hedeflerini belirlemitir. Aviva Sigorta A yılında Türk Standartları Enstitüsü tarafından yapılan incelemeler ve denetlemeler sonucunda Hayat Dıı Sigorta Hizmetleri Tasarımı ve Sunumu konularında ISO 9001 : 2000 ile uyumlu Kalite Yönetim Sistemi kurduu için ISO 9001 belgesi almıtır. nsan Kaynaklarımızın gelitirilmesine yönelik çalımalarımız devam etmektedir. Çalıanlarımız Aviva Grubu nda çalımanın bir ayrıcalık ve sorumluluk olduunu bilmektedir. Aviva Sigorta, Birlemi Milletler Küresel lkeler Sözlemesi ni (Global Compact Network), evrensel ilkelere uyarak sürekli rekabet içindeki i dünyasına ortak bir kalkınma kültürünün olumasına katkıda bulunmak amacıyla 29/05/2006 tarihinde imzalamıtır. Global Compact, yasal zorunluluu olmayan bir sözleme niteliine sahiptir. Aviva Sigorta, kurumsal sosyal sorumluluk bilinci çerçevesinde imzaladıı bu sözleme ile küresel kurallara uyacaına dair ilgili çevrelere ve topluma karı söz vermitir. Desteklediimiz/Sponsor olduumuz vakıf ve kurulular: Eitim Üsküdar Çocuk Yuvasındaki çocukların yaz kampının ve ritim derslerinin sponsorluunu devam ettirmitir. Sanat/Kültür Sanata desteimizin bir ifadesi olarak stanbul Modern Sanat Müzesi nin sigorta olunmutur. Ayrıca Türkiye nin ilk Oyuncak Müzesi nin de sigorta sponsorluu üstlenilmitir. Çevre stanbul Çevre Kısa Film Festivali nin sponsoruyuz, TURMEPA ve Denizciler Dayanıma Dernei ne desteklerimizi devam ettirmekteyiz. 1 Ocak 2008 de balattıımız ve Türkiye de bir ilk olan Kullandıın kadar öde uygulamasıyla birlikte araçlarını bir yılda 16 bin kilometrenin altında kullanan kiiler, kasko primlerini öderken %30 a varan indirimden yararlanmaktadır. Bu ekilde araçların az kullanılması tevik edilerek trafik, benzin tüketimi ve çevre açısından da olumlu sonuçlara ulaılmaktadır. irketimiz, dünyadaki uygulamalara paralel olarak Sermaye Piyasası Kurulu nun oluturduu Kurumsal Yönetim lkeleri ne uyumun bir süreç gerektirdiini, uyum için gerekli çalımaları yapacaını, bu ilkelerin gerektirdii düzenlemeleri güncel uygulamalar çerçevesinde hayata geçireceini beyan etmektedir.

12 BÖLÜM IV YÖNETM KURULU 18 Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluumu ve Baımsız Üyeler Yönetim Kurulumuz dördü icrada görevli, üçü icrada görevli olmayan baımsız olmak üzere yedi kiiden olumaktadır. Ancak, icrada görevli olmayan baımsız üyemiz irketimizin balı olduu AVIVA Grubunda çalımaktadır. Yönetim Kurulu Bakanlıı ile Genel Müdürlük görevi farklı kiiler tarafından yürütülmektedir. Baımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin baımsızlık beyanları bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu Üyelerimize ilikin bilgiler; Carl Owen Boehr Stephen Forder Pond Ertan Fırat Selmin Çaatay Aye Nilgün Bolcakan Martin John Brooks Ali Akener Yönetim Kurulu Bakanı Yönetim Kurulu Bakan Vekili Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür, crada görevli Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Yardımcısı, crada görevli Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Yardımcısı, crada görevli Yönetim Kurulu Üyesi, crada görevli deil Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Yardımcısı, crada görevli Yönetim Kurulu Üyelerimizin oluumunda; Yönetim Kurulu Üyelii seçimlerinde adayların toplantıda hazır bulunmasına veya Yönetim Kuruluna aday gösterilmeleri halinde Yönetim Kurulu Üyeliini kabul edeceklerine dair toplantı öncesi yazılı beyanlarının alınmasına, Genel Kurul da Türk Ticaret Kanunun 334. ve 335. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesine özen gösterilmektedir. Adaylar hakkında pay sahiplerimize internet sitemizde bilgi verilmesi, pay sahiplerimize adaylara soru sorma hakkı tanınması, Genel Kurul öncesi toplantılarımızda Yönetim Kurulu Üyeliine aday olan kiilerin, hangi irketlerin Yönetim Kurullarında görev aldıı ve münhasıran bu konuda belirlenen irket içi düzenlemelere uyulup uyulmadıı hakkında pay sahiplerimizin bilgilendirilmesi konusunda ise gerekli düzenlemeler yapılmaktadır.

13 Yönetim Kurulumuz karar alınması gerekli durumlarda her zaman ve yılda asgari dört kez olmak üzere düzenli ekilde toplanmaktadır. irketimiz hissesine sahip Yönetim Kurulu Üyemiz bulunmamaktadır. Balı olduumuz AVIVA Grubu nun Politikaları gerei Yönetim Kurulu Üyelerimizin hisse senetleri/paylar ile ilgili ilem yapma yasaı bulunmaktadır ve bu husus atanan her Yönetim Kurulu Üyesine bildirilmektedir. Ana Sözlememizde, Yönetim Kurulu Üye seçiminde birikimli oy sistemi uygulanmasını öngören bir düzenleme bulunmamaktadır. 19 Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri irketimiz Ana Sözlemesinin B 23. maddesi uyarınca Genel Kurul tarafından hissedarlar veya hissedar irket temsilcileri arasından seçilen ve en az 5 en fazla 9 ahıstan meydana gelen bir dare Meclisi tarafından idare edilecektir. dare Meclisi A ve B grubu azaları arasından seçilecek olup, aza sayısı kaç olursa olsun "A" grubu hissedarları temsil eden azaların sayısı dier grubu temsil edenlerin sayısından bir fazla olacaktır. dare Meclisi azalarının yarıdan bir fazlasının, hukuk, iktisat, maliye, matematik, iletmecilik, sigortacılık veya mühendislik dallarında yüksek örenim görmü olmaları arttır hükmü bulunmaktadır. Ana Sözlememizde yukarıdaki hüküm dıında yasada düzenlenmi olması nedeniyle Yönetim Kurulu Üye seçiminde aranacak asgari niteliklere ilikin olarak ayrıca düzenleme bulunmamaktadır. Yasal mevzuat uyarınca; Sigorta Genel Müdürlerinin, Genel Müdür Yardımcılarının ve üst düzey yöneticilerin en az dört yıllık yüksek örenim görmü, sigortacılık, bankacılık, iktisat, iletmecilik, muhasebe, hukuk, maliye, matematik, istatistik veya mühendislik alanlarından birinde en az on yıllık deneyime sahip olmaları ve bu alanların en az birinde bilgi ve deneyim sahibi olmaları zorunluluu bulunmaktadır. Yönetim Kurulu Üyelerimizin tamamı bu niteliklere sahiptir. Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Sigortacılık, mühendislik, matematik ve iletme alanlarında yeterli bilgi ve beceri düzeyine, Mali tablo ve raporları okuma ve analiz becerisine, irketimizin tabi olduu hukuki düzenlemeler ve genel piyasa artları hakkında temel bilgiye, Görev yapmak üzere seçildii süre boyunca Yönetim Kurulu toplantılarına düzenli olarak katılma iradesi ve imkanına sahip bulunmaktadır. Yönetim Kurulu Üyelerimiz göreve yeni baladıklarında ve üyelikleri devamında; yöneticilerimiz, irketimiz birimleri, irketimizin stratejik hedefleri, güncel durum ve

14 sorunları, pazar payı, mali yapısı ve performans göstergeleri konusunda bilgilendirilmektedir. Yönetim Kurulu Üyelerimizin irketimiz dıında baka görevler alması belirli kurallara balanmamıtır. Genel Kurul da Türk Ticaret Kanunun 334. ve 335. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesine özen gösterilmektedir. Yönetim Kurulu Üyelerimizin temsilcisi oldukları kurumlardaki doal görevleri dıında herhangi bir görevleri bulunmamaktadır. Ayrıca irketimiz balı olduu AVIVA Grubunun Profesyonel Çalıma Standartları Politikası ile profesyonel çalıma standartlarını ve çıkar çatımalarına yönelik uygulanacak prensipleri belirlemitir. 20 irketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri irketimiz Aviva Sigorta A.. nin; Vizyonu Deerlerimiz ; Dürüstlük, Sürekli Geliim, Performans, Takım Çalıması, Amacımız; Çalıan Mutluluu, Karlılık ve Müteri Memnuniyetinde Birincilik olarak belirlenmitir. irketimizin vizyonu çalıanlarımız ve acentelerimiz ile paylaılmıtır. Stratejik hedeflerimiz rekabet koulları, genel ekonomik konjonktür, ulusal ve uluslararası finas piyasalarındaki beklentiler ile irketimizin orta ve uzun vadeli hedefleri dikkate alınmak suretiyle Yönetim Kurulumuzun onayı ile uygulanmaktadır. Yine irketimizce hazırlanan üç yıllık i planı Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilmekte ve uygulanmaktadır. irketin stratejik hedeflere ulama derecesi, faaliyetleri, planları ve performansı Yönetim Kurulumuzca asgari yılda dört kez yapılan Yönetim Kurulu toplantılarında kapsamlı ekilde müzakere edilerek gözden geçirilmekte ve stratejik hedefler konusunda hazırlanan raporlar incelenerek irket performansı izlenmektedir. Stratejik Hedeflerin ve hedeflerle ilgili süreçlerin ticari sır prensibi çerçevesinde açıklanmaması uygun görülmütür. 21 Risk Yönetimi ve ç Kontrol Mekanizması irketimiz Aviva Sigorta A.. genel olarak balı olduu AVIVA Grubunun ç Kontrol Politikası nı kabul etmitir. Bu politika çerçevesinde; irketimiz tüm operasyonlarına, tutarlı ve etkin bir sorumluluk ve süreç yapısı oluturmak suretiyle, güçlü ve bütünsellik taıyan bir kontrol kültürü oluturmayı hedeflemi, iç denetim politikasının amaçlarını, kapsamını, temel felsefesini, iç denetimle ilgili irket hedeflerini belirlemitir. Risk Yönetimi tüm politikaların ayrılmaz bir parçası olup risk itahı belirlenmekte, belirlenen risk itahları karısında yalın ve artık risk düzeyleri saptanarak kontrollerle risk ilikisi

2005 Yılı çerisinde Duyurulan Ve Mali Tablolarımızı Etkileyen Mevzuat Deiiklikleri

2005 Yılı çerisinde Duyurulan Ve Mali Tablolarımızı Etkileyen Mevzuat Deiiklikleri AVIVA SGORTA A.. FAALYET RAPORU 2005 ÇNDEKLER Gündem Genel Müdürün Mesajı Kurumsal Yönetim Beyanı Kurumsal Yönetim lkeleri Genel Kurulların Fonksiyonu, Pay Sahiplerinin Sahip Olduu Haklar Ve Bu Hakların

Detaylı

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu EK : 2 --------- Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 1-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM BEYANI Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplere,

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI 1 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Aviva Sigorta A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri nde yer alan prensiplere, pay sahiplerinin ve menfaat sahiplerinin

Detaylı

Aviva Sigorta A.Ş. 2012 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Uygunluk Beyanı. Ertan Fırat Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza

Aviva Sigorta A.Ş. 2012 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Uygunluk Beyanı. Ertan Fırat Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza Aviva Sigorta A.Ş. 2012 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Uygunluk Beyanı Şirketimizin 2012 yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu nun 30 Aralık 2011

Detaylı

KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyanı Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A..

KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyanı Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.. KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyanı Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.., 01 Ocak 2009 31 Aralık 2009 döneminde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)

Detaylı

IV - KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU

IV - KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU IV - KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU Atlantis Yatırım Ortaklıı A.. nin Kurumsal Yönetimin Ana Hatları aaıdaki yer almaktadır. irketimizin yönetimi için ana çerçeveyi oluturmaktadır. 01. KURUMSAL YÖNETM

Detaylı

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM BEYANI Kordsa Global Endüstriyel plik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.. (bundan böyle Kordsa Global veya irket diye anılacaktır) 01

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU ZİRAAT SİGORTA A.Ş. Yayın Tarihi: Şubat 2015 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 2014 Sayfa 1 / 13 İÇİNDEKİLER 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI... 3 BÖLÜM

Detaylı

KURUMSAL YÖNETM LKELER

KURUMSAL YÖNETM LKELER KURUMSAL YÖNETM LKELER nternet sitemizde Kurumsal Yönetim lkeleri gerei gerekli deiiklikler yapılmı, hissedarlarımıza ve irketimizle ilikili tüm taraflara irketimize ve faaliyetlerimize ilikin bilgilendirme

Detaylı

KURUMSAL YÖNETM LKELER

KURUMSAL YÖNETM LKELER KURUMSAL YÖNETM LKELER nternet sitemizde Kurumsal Yönetim lkeleri gerei gerekli deiiklikler yapılmı, hissedarlarımıza ve irketimizle ilikili tüm taraflara irketimize ve faaliyetlerimize ilikin bilgilendirme

Detaylı

1. Bir bakan, bir oy toplama memuru ve katipten ibaret toplantı divanının tekili,

1. Bir bakan, bir oy toplama memuru ve katipten ibaret toplantı divanının tekili, TEKSTL FNANSAL KRALAMA A.. OLAAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM 1. Bir bakan, bir oy toplama memuru ve katipten ibaret toplantı divanının tekili, 2. Divana tutanakları imzalama yetkisi verilmesi, 3. 2005

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU TEPEÖREN MAHALLESİ ESKİ ANKARA ASFALTI CADDESİ NO.210 TUZLA/İSTANBUL Tel: 0216 581 62 00 Fax: 0216 304 18 69 1 Mevzuat uyarınca Kurumsal Yönetim Uyum Raporu düzenleme

Detaylı

DEN ZBANK ANON M RKET YÖNET M KURULU BA KANLI I NDAN OLA ANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

DEN ZBANK ANON M RKET YÖNET M KURULU BA KANLI I NDAN OLA ANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET DENZBANK ANONM RKET YÖNETM KURULU BAKANLII NDAN OLAANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Sayın Ortaklarımıza, Bankamız sermayesinin 290,000,000,000,000.- (ikiyüzdoksantrilyon)tl sından 316,100,000,000,000.-

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. Faaliyet dönemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde

Detaylı

Aksa Enerji Üretim A.Ş. 2014 Yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

Aksa Enerji Üretim A.Ş. 2014 Yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu Aksa Enerji Üretim A.Ş. 2014 Yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Aksa Enerji Üretim A.Ş. nin (Bundan böyle Şirket veya Aksa Enerji olarak anılacaktır.)

Detaylı

AKIN TEKSTİL A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU (31/12/2014) BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

AKIN TEKSTİL A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU (31/12/2014) BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI AKIN TEKSTİL A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU (31/12/2014) BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Akın Tekstil A.Ş. nin 2014 yılına ait Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu 03.01.2014

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı Şirketimiz, SPK tarafından 03.01.2014 tarihinde 28871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2008 YILI KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı Şirketimiz, kurumsal yönetimin bütün

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31.03.2012 TARİHİ İTİBARİYLE FAALİYET RAPORU

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31.03.2012 TARİHİ İTİBARİYLE FAALİYET RAPORU ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31.03.2012 TARİHİ İTİBARİYLE FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 1. ŞİRKET HAKKINDA GENEL BİLGİLER 2-3 2. SEKTÖREL GELİŞMELER 4 3. TEMEL FİNANSAL GÖSTERGELER(TL) 5 4. KURUMSAL

Detaylı

TEKSTL FNANSAL KRALAMA A.. 30/06/2011 FAALYET RAPORU

TEKSTL FNANSAL KRALAMA A.. 30/06/2011 FAALYET RAPORU TEKSTL FNANSAL KRALAMA A.. 30/06/2011 FAALYET RAPORU Sayın Hissedarlarımız; Avrupa'nın nispeten küçük birkaç ekonomisindeki bütçe ve borç sorunları yanında daha büyük ölçekli ekonomilerinde de borç sorunlarının

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 1) Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Aygaz, Kurumsal Yönetim İlkeleri nin, tüm sermaye piyasası ve şirketler açısından fayda

Detaylı

Sayı tay Ba kanlı ı 2004 YILI FAAL YET RAPORU

Sayı tay Ba kanlı ı 2004 YILI FAAL YET RAPORU Sayıtay Bakanlıı 2004 YILI FAALYET RAPORU Ekim 2004 Sayıtay Bakanlıı 2004 YILI FAALYET RAPORU Ekim 2004 T.C. SAYITAY BAKANLII 06520 BALGAT / ANKARA Tlf: 295 30 00 Fx: 295 40 94 e-mail: sayistay@ sayistay.gov.tr

Detaylı

ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU Kurumsal yönetim anlayışını faaliyetlerinin vazgeçilmez bir unsuru olarak kabul eden Adel Kalemcilik, bütün yasal düzenlemeleri

Detaylı

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 48 Akenerji, faaliyetlerinde Kurumsal Yönetim İlkeleri nde yer alan prensiplerin uygulanması için azami özen göstermektedir. 1. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı Müşterileri, çalışanları ve hissedarları

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. 01 OCAK 2009-31 MART 2009 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM SUNUŞ

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. 01 OCAK 2009-31 MART 2009 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM SUNUŞ ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. 01 OCAK 2009-31 MART 2009 İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM SUNUŞ 1.1 DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİ 1.2 TARİHSEL GELİŞİM 1.3 ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ 1.4 ORTAKLIK YAPISI VE PAYLARA AİT

Detaylı

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu 1 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Şirketimiz, 2009 yılında Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ve Yönetim Kurulu ana başlıklarından oluşan Kurumsal Yönetim İlkelerine

Detaylı

Türkiye Kalkınma Bankası 2011 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Türkiye Kalkınma Bankası 2011 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş., kuruluşunu düzenleyen 4456 sayılı Kanun, Bankacılık Kanunu ve tabi olduğu diğer yasal düzenlemelere

Detaylı

TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2014 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI 3 BÖLÜM II- PAY SAHİPLERİ 4 2. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM 1-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI VE RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM 1-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI VE RAPORU KURUMSAL YÖNETİM 1-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI VE RAPORU Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Aygaz, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin, tüm sermaye piyasası ve şirketler açısından fayda ve öneminin

Detaylı

Global Yatırım Holding A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

Global Yatırım Holding A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu Global Yatırım Holding A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Global Yatırım Holding A.Ş. ( GYH ), Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) tarafından yayımlanan

Detaylı