TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. M ALZEME YÖNETİM İ VE SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. M ALZEME YÖNETİM İ VE SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI"

Transkript

1 TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. M ALZEME YÖNETİM İ VE SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI BAĞIMSIZ EL KUMANDALI ALÇAK GERİLİM SİGORTALI YÜK AYIRICILARI TEKN İK ŞARTNAM ESİ DANIŞM AN: ELTEM-TEK ELEKTRİK TESİSLERİ MÜHENDİSLİK HİZM ETLERİ VE TİCA RET ANONİM ŞİRKETİ MART, 1996 REVİZE: ARALIK 2003

2 İÇİNDEKİLER 1. GENEL 1.1. Konu ve Kapsam 1.2. Standartlar 1.3. Çalışma K oşullan 2. TEKNİK ÖZELLİKLER 2.1. Tip 2.2. Büyüklük 2.3. Elektriksel ve M ekaniksel Özellikler 2.4. Yapısal Özellikler M ahfaza K onum G östergesi Çalıştırma Kolu Ana Kontaklar Term inaller Ark Seperatörleri Topraklama K oşullan ve Koruma Toprak Tenninalleri M ontaj Ayak M esafeleri K oruyucu K apaklar K orum a Derecesi Etiket 3. DENEYLER 3.1. Tip Deneyleri 3.2. Rutin D eneyler 3.3. Kabul Deneyleri ve K urallan Kabul Deneyleri ve Numune Alma Kabul Kriterleri Kabul D eneylerine İlişkin Kurallar Kabul Prosedürü 4. DİĞER KOŞU s AR 4.1. Ambalaj 4.2. Yedek Parçalar 4.3. Teklifle Birlikte Verilecek Belgeler 4.4. Onay İçin Verilecek Belgeler 4.5. Fiyatlar 4.6. Garanti EKLER E K -I: MALZEME LİSTESÎ EK-II: GARANTİLİ ÖZELLİKLER LİSTESİ EK-III: MONTAJ AYAK M ESAFELERİ RESMİ

3 BAĞIM SIZ EL KUMANDALI ALÇAK GERİLİM SİGORTALI YÜK AYIRICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. GENEL 1.1. Konu ve Kapsam Bu şartname alçak gerilim dağıtım şebekelerinde kullanılmak üzere satın alınacak, bağımsız el kumandalı, sigortalı yük aynıcı)arının teknik özelliklerini kapsar. Sözleşme ve eklerinde aksi belirtilmedikçe sigortalı yük ayırıcıları, 3 (üç) fazlı 2 (iki) konum lu kom ple ünite olarak tem in edilecektir. Satın alınacak sigortalı yük ayırıcılarının teknik özellikleri M alzeme Listesinde ve/veya Garantili Özellikler Listesinde belirtilmiştir. Şartnamenin bundan sonraki bölümlerinde bağımsız el kum andalı sigortalı yük ayırıcıları kısaca SYA olarak anılacaktır Standartlar Bu şartname kapsamındaki sigortalı yük ayırıcıları aşağıdaki Türk Standartları (TS) ve Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) Standartlarının en son baskılarına uygun olarak imal ve test edi lecektir. Standart no TSE Standart no (IEC) Standart adı TS EN IEC Alçak Gerilim Anahtarlama Düzeni ve Kontrol Düzeni için K urallar Bölüm: 1 Genel Kurallar TS EN IEC Alçak Gerilim Anahtarlama Düzeni ve Kontrol Düzeni - Bölüm: 3 Anahtarlar, Ayırıcılar, Anahtarlı-Ayırıcılı ve Sigorta Kombinasyonlu Birimler. TS HD Sİ IEC A 1:1999+A2 Endüstride Kullanılan Alçak Gerilim Sigortaları (Bıçaklı Sigortalar) TS EN /0 TS EN /1-0 Yangın Tehlikesi Deneyi-Böliim:2 Deney Metotları Kısım 1/Föy 0: Kızaran Tel Deneyi- Genel TS EN /2 IEC /2 Yangın Tehlikesi Deneyi-Bölüm:2 Deney Metotları Kısım 1/Föy 2: M alzemeler üzerinde K ızaran Tel Denevi ile A levlenebilirlik Deneyi TS EN /3 IEC /3 Yangın Tehlikesi Deneyi-Bölüm:2 Deney Metotları Kısım 1/Föy 2: M alzemeler üzerinde Kızaran Tel Deneyi ile Tutuşabilirlik Deneyi Eşdeğer veya daha üstün başka standartların önerilmesi durumunda, standardın İngilizce ya da Türkçe kopyasını teklifiyle birlikte verecektir. ' v ' İV \Jp T eklif Sahibi anılan

4 1.3. Çalışm a Koşulları Bu Şartname kapsamındaki sigortalı ycik ayırıcıları Malzeme [.işteşinde aksi belirtilmedikle, aşağıda belirtilen çalışm a koşullarında kullanım a uygun olacaktır. Kullanma veri Yükselti Dahili 2000 metre Ortam sıcaklığı En az -2 5 C En çok + 55 C 24 saat ortalama + 35 C yi aşmaz Bağıl Nem + 40 C de % C de %90 Çalışm a Durumu Sürekli çalışma A şın Gerilim Sınıfı (IEC e göre) IV Kirlenm e Derecesi IEC e göre) 3 2. TEKNİK ÖZELLİKLER 2.1. Tip i. SYA lar, normal devre koşullarında yük akımlarım kapama, taşıma ve açmaya uygun olacak ve ayrıca belirtilen bir süre için kısa devre akımlarını taşıyabilecek ve kısa devre üzerine kapatabilecektir. ii. iii. iv. Bu şartname kapsamındaki SYA larm açma ve kapam a işlemleri için, hız ve gerekli güç, operalörun hareketinden bağım sız olacak şekilde, "bağım sız el kum andası 1 vasıtasıyla yapılacaktır Bu şartname kapsamındaki SYA larm hareketli kontağı, sigorta değiştirme elemanı (buşon) olmayacaktır. SY A 'lar üç kutuplu ve iki konumlu olacaktır. v. SYA lar, açık konumda iken, her bir kutbun her iki terminal tarafında da ayırıcılar için belirtilen ayırm a koşulunu yerine getirecektir Büyüklük (Boy) SYA lann Büyüklükleri (Boy); 00 Boy( 160A), l Boy (250 A), 2 Boy (400 A), 3 Boy (630 A) olacaktır.

5 2.3. Elektriksel ve M ekaniksel Ö zellikler Malzeme Listesinde aksi belirtilmedikçe, SYA lar aşağıda belirtilen özelliklere uygun olarak tasarımlanacak ve imal edilecektir. BÜYÜKTÜK 00 Boy IBoy 2 Boy 3 Boy W Elektriksel Özellikler Mekanik Özellikler işletm e (sistem) gerilimi U e fv ) 4<30 işletm e akımı Ie (A) Sigortalı term ik akımı Ith f A) işletm e (sistem) frekansı Hz 50 Yalıtım gerilimi U İ(V ) 660 Darbe Dayanım Gerilimi Uimp 8 (kv-teoe) Kullanma sınıfı AC-22 B Sigortalı kısa devre akımı ka-etken E n az 50 Anma kapam a kapasitesi I IEC , Tablo:3 Anma açm a kapasitesi Ic işletm e performansı (anm a akımında) açma-kapama 200 açma-kapama işletme performansı 1400 açma-kapama 800 açma-kapama (boşta) Sigorta Değiştirm e Elemanı (Buşon) B üvüklük (Bov) _ K ullanm a sınıfı _ sg M aksim um anm a akımı İn (A) En büyük güç kaybı Pv (W) Standart - TS HD Sİ flec Yapısal Ö zellikler M ahfaza Mahfaza; olağandışı ısıya ve ateşe karşı dayanıklı yalıtkan bir malzemeden imal edilecek ve gerilimli bölüm lerden anma yalıtım düzeyinde yalıtılacaktır Konum Göstergesi SY A ların kapalı ve açık konumları kesin olarak belirli olacak ve açıkça işaretlenecektir. Cihaz, hareketli kontakların konumunu gösteren güvenilir bir konum gösterge cihazı ile donatılacaktır. Konum gösterge cihazı hareketli kontaklara güvenilir bir şekilde bağlanacaktır. Hareketli kontaklar açık konumda bulunmadıkça AÇIK konumu göstermemesinin sağlanması koştiluvla çalıştırma kolu konum göstergesi olarak düzenlenebilir. - r - * / o - K -, % M

6 Kontakların ayrılması dışardan göriilebiliyorsa bu şekilde bir konum göstergesinin bulunması gerekmez. Cihazın konumu, kapalı konumda (I) ve açık konumda (O) sembolleriyle işaretlenecektir Çalıştırm a Kolu Yük ayırıcısının çalıştırma kolu gerilimli bölümlerden anma yalıtım düzeyinde yalıtılacaktır. Ayrıca; - Kol m etalden yapılm ışsa etkili bir şekilde korum a iletkenine bağlanacaktır. - Kol yalıtkan malzemeden yapılmışsa veya üzeri tamamen yalıtkan malzeme ile kaplanmışsa, yalıtımın hasarlanması halinde dokunulabilen meta) bölümler gerilimli bölümlerden, anma yalıtım geriliminde yalıtılacak veya bir koruma iletkenine etkili bir şekilde bağlanacaktır Ana K ontaklar Sabit ve hareketli kontaklar gümüşten olacak veya yüzeyleri en az 3 mikron kalınlığında gümüşle kaplanacaktır Term inaller Dış iletkenlerin bağlanacağı terminaller kolaylıkla ulaşılabilecek şekilde düzenlenecektir. Terminal bağlantıları, iletkenlerin vidalarla veya benzeri araçlarla bağlantısına uygun olacak ve gerekli kontak basıncının sürekli olarak korunm ası sağlanacaktır. İletkenleri metal yüzeyler arasında gerekli kontak basıncıyla sıkıştıracak şekilde tasarım lanacak term inal tipleri de kabul edilecektir. SYATarin term inallerine bağlanacak kabloların kesitleri aşağıdaki gibi olacaktır. Boy Anm a Akımı Bakır (Amper) mm2,den 70 m m '5ye kadar Kablo Kesitleri (mm2) Alüm inyum m m den 95 mm ye kadar m m 2 den 120 mm ye kadar 35 m m " den 150 mm ye kadar m m 2 den 240 m m ^ye kadar 70 m m 2 den 300mm2 ye kadar M alzem e Listesinde belirtilecektir. Term inaller korozyona karşı korunm uş olacaktır Ark Seperatörleri Fazlar arasında ark seperatörleri bulunacaktır. Ark seperatörleri, olağandışı ısıya v.ç ateşe dayanıklı yalıtkan bir m alzem eden imal edilecektir.

7 Topraklam a K oşulları ve K orum a Toprak Terminalleri i. Açıktaki iletken bölümler (şasi, çerçeve, metal mahfazanın sabit bölümleri) aralarında elektriksel olarak bağlanacak ve birlikte koruma toprak terminaline bağlanacaktır. Bıı gereklilik uygun elektriksel süreklilik sağlanarak normal yapı elemanları ile karşılanabilir. ii. iii. Koruma toprak terminali kolaylıkla erişilebilecek ve kapak veya herhangi bir çıkarılabilir bölüm çıkarıldığında cihazın koruma iletkenine bağlantısı yerinde kalacak şekilde yerleştirilecektir. K orum a toprak terminali paslanm az çelik olacaktır. Koruma toprak terminali, koruma topraklaması sembolüyle açıkça ve kalıcı şekilde belirtilecektir Montai A vak Mesafeleri Malzeme Listesinde aksi belirtilmedikçe bu şartname kapsamında temin edilecek SYA lar, montaj plakasına/sacma montaj ayakları vasıtasıyla bağlanacaktır. Montaj Ayak Mesafeleri E K :Iir de yer alan resimde belirtilen ölçülere uygun olacaktır Koruyucu K apaklar Malzeme Listesinde belirtilmesi halinde SYATar aktif bölümlere tesadüfen dokunmayı engellemek için, Terminal Koruyucu Kapak/K apakları, -. Sigorta K oruyucu Kapağı, île birlikte temin edilecektir. Koruyucu kapaklar; olağandışı ısıya ve ateşe dayanıklı şeffaf yalıtkan bir m alzem eden imal edilecektir K orum a Derecesi SYA larm mahfazası; gerilimli bölümlere erişim, katı cisimlerin gövde içerisine girmesi ve su sızmasına karşı TS 3033 EN (IEC 60529) standardına göre en az IP 3X koruma derecesine sahip olacaktır. NOT: Koruyucu kapaklan olmadıkça koruma derecesi kontrolünde terminaller ve sigorta elemanı taşıyıcılarının durumu dikkate alınmayacaktır.

8 Etiket Her sigortalı yük ayırıcısında, cihaz üzerine iliştirilmiş bir etiket bulunacaktır. Etiketler, cihaz monte edildiğinde görülebilir ve okunabilir bir yere konacaktır. Etiket üzerinde zam anla bozulm ayacak şekilde aşağıdaki bilgiler belirtilecektir: IEC 'teki sigortalı yük ayırıcısı (Switch-disconnector-fuse) sembolü, İmalatçının adı veya ticari unvanı, Tip işareti ve seri numarası, Alıcının sipariş numarası ve malzeme kod numarası, - Anına çalışm a gerilim leri, Anma işletme akımları, Kullanma sınıfı, Anm a frekansı, K ullanılacak sigorta buşonunun tipi, maksimum anma akımı ve güç kaybı, Standart numarası, (IEC ) K oram a derecesi, 3. DENEYLER 3.1 Tip Deneyleri Aşağıda belirtilen tip deneyleri ilgili standartlara göre yapılacaktır. i. Yapısal özelliklere ilişkin deneyler - Boyutların doğrulanm ası, İşaretlemelerin denetlenm esi, Yalıtım malzemelerin olağandışı ısıya ve ateşe karşı dayanıklılığın doğallanması, (IEC , M adde: ) - Isıya karşı dayanıklılığının doğrulanması, (IEC , Bölüm T, M adde:8.9.1) - Yalıtım malzemelerinin bozulmaması, (IEC , Bölüm: I, M adde: ) Kontakların ve doğrudan bağlantı ucu sıkıştırma elemanlarının bozulmamasmm denetlenmesi, (IEC , Bölüm: IB, M adde:8.10.1) Hareket ettiricinin (Actuator Mechnasim) sağlamlığının denetlenmesi deneyi (ÎEC , M adde: ) K orum a derecesinin denetlenm esi deneyi, (IEC 60529) - Paslanm aya karşı dayanıklılığın doğrulanması, (TS 86 EN , M adde: ) ii. Çalışma performansının denetlenmesi deneyleri Denev Dizisi I: Genel Perform ans Karakteristikleri (IEC M adde:8.3.3) Sıcaklık artış deneyi, D ielektrik özelliklerin denetlenm esi deneyleri, K apam a ve açm a kapasitelerinin denetlenmesi deneyleri, Dielektrik denetlem e deneyi, Kaçak akım deneyi,,

9 Sıcaklık artışının denetlenm esi, H areket ettiricinin (A ctuator M echnasim) sağlam lığının denetlenm esi deneyi - Deney Dizisi II: Çalışma Performans Kapasitesi IIBC , Madde:S.3.4) Çalışma performansı deneyi D ielektrik denetlem e deneyi Kaçak akım deneyi Sıcaklık artışının denetlenmesi Deney D izisi IV: Şartlı Kısa Devre Akımı (IEC Madde:S.3.6) Sigortalı kısa devre dayanım deneyi «Sigortalı kısa devre kapam a deneyi D ielektrik denetlem e deneyi K açak akım deneyi Sıcaklık artışının denetlenm esi - Deney Dimisi V: A sın Yüklenme Performans Kapasitesi. (IEC Madde.S.3.T) Aşırı yükleme deneyi Dielektrik denetlem e deneyi K açak akım deneyi Sıcaklık artışının denetlenm esi iii. Ö zd Deneyler Mekanik dayanım d en ey i, (Açma-kapama işlemleri sayısı İmalatçının belirttiği sayıda olacaktır.) Elektriksel dayanım deneyi (Açma-kapama işlemlerinin sayısı İmalatçının belirttiği sayıda olacaktır.) 3.2. Rutin D eneyler İmalatı tam am lanm ış SY A Tanna İmalatçı tarafından aşağıdaki rutin deneyler uygulanacaktır. Bunlar; - M ekanik Çalışm a Deneyi, Ana D evre D irencinin Ölçülmesi, Yalıtım Ö zelliklerinin denetlenm esi, D ielektrik deneyleri, Y alıtım direncinin ölçülmesi, - Varsa İmalatçı firma tarafından yapılan diğer deneyler. (Bu deneyler teklifte belirtilecektir.)

10 3.3. Kabul D eneyleri ve Kuralları Kahııl Den evi eri ve Numune Alma Sözleşmede aksi belirtilm edikçe Kabul Deneyleri aşağıdaki deneyleri kapsayacaktır. Bunlar; Elle-gözle muayene, (Etiketlemeler ve yapısal özelliklerin kontrol edilmesi, boyutların ve cidar kalınlıklarının ölçülmesi, v.b.) Rutin Deneyler, K orum a derecesinin kontrol edilmesi, Sözleşmede belirtilecek tip deneyleri. Kabul deneyleri her teslim at partisinden alınacak num uneler üzerinde yapılacaktır. Her teslimatta muayene ve deneye sunulan teçhizatların aynı sınıf ve türden olanları bir parti sayılır. Numuneler Alıcı temsilcileri tarafından rasgele seçilecek ve aksi belirtilmedikçe numune sayısı aşağıdaki çizelgeden tespit edilecektir. Partideki M alzem e Sayısı Alınacak N um une Sayısı Kabul Kriterleri 25 e kadar i. Bütün tip deneylerinden olum lu sonuç alınmış olacaktır. Tip deneylerinin olumsuz sonuçlanması halinde, Alıcı, SYA ların çalışma güvenilirliğinin kaybolacağı kanısına varırsa siparişteki aynı tip ve özellikteki bütün birimleri reddedebilecektir. Alıcı, karar tamamıyla kendisine ait olmak üzere, İmalatçının makul bir süre içinde SYA larm tasarımında değişiklik yapma ve şartnamede belirtilen bütün tip deneylerini, giderleri kendisine ait olmak üzere, tekrar etme isteğini kabul edebilir. Bütün rutin deneylerden olumlu sonuç alınmış olacaktır. Rutin deneylerin herhangi birinden olumsuz sonuç alınırsa, bu deneyler partiyi oluşturan tüm SYA lar üzerinde tekrarlanacaktır. Buna göre, bozuk çıkan birimler giderleri Satıcıya ait olmak üzere, yenisi ile değiştirilecek ya da onarılacaktır.

11 Kabul Deneylerine İlişkin Kurallar i. Teklifle birlikte tip deney raporlarının verilmemesi veya verilen raporların yeterli bulunmaması veya tekrar yapılacağının Sözleşmede belirtilmesi halinde, bu deneyler Lgiderteri Satıcıya ail olmak üzere İmalatçı tesislerinde ya da yurtiçinde veya yurtdışm da tarafsız bir laboratuarda yaptırılacaktır. Tip deneylerinin bazılarının yurtdışmda yapılması öngörülmüşse, bunlara ilişkin başarılı deney raporları Alıcıya sunulmadan, diğer kabul deneylerine başlanmayacaktır. Kabul deneylerinin yaptırılmasından dolayı teslimatta Satıcı süre uzatım talebinde bulunamayacaktır, olabilecek gecikmeler için Kabul deneyleri sonuçlanıncaya kadar Satıcıya hiçbir ödeıue yapılmayacaktır. ii. Teklifle birlikte verilen tip deney raporları yeterli bulunmuş veya ilk parti teslimatın kabul deneyleri sırasında yapılan tip deneylerinden olumlu sonuç alınmış olsa da, Alıcı, karar tamamıyla kendisine ait olmak üzere tip deneylerinin tümünün ya da bir bölümünün İmalatçı tesislerinde ya da yurtiçinde veya yurtdışmda tarafsız bir laboratuarda ilk parti teslim atta veya sonraki teslim atlarda tekrarlanm asını isteyebilir. Yurtiçinde ve yurtdışmda yapılacak tip deneyleri için deneylerin/standardın gerektirdiği sayıdaki numune, Alıcı temsilcileri tarafından seçilecektir. Yurtdışmda yapılacak tip deneyleri için numune(ler) mühürlenecek ve İmalatçı tarafından deneyin yapılacağı laboratuara gönderilecektir. Bu deneylerin sonucu olumlu çıkması durumunda, tüm masraflar Alıcı tarafından, Sözleşmede belirtilen tip deney fiyatları üzerinden TL olarak ödenir. Deney fiyatları döviz olarak verilmişse, T.C. Merkez Bankasının deneyin yapıldığı tarihteki döviz satış kuru üzerinden TL'ye çevrilecektir. Deney sonuçlarının olumsuz çıkması halinde, tüm deney masrafları Satıcı tarafından ödenecek ve siparişin geriye kalan bölüm ü iptal edilecektir Kabul Prosedürü i. Alıcı, malzemeleri imalat veya nakil sırasında, İmalatçı veya taşeronlarının tesislerinde ve/veya son teslim yerinde inceleme ve deneyden geçirebilir. Satıcı, Alıcı temsilcilerinin bu incelemeleri yapabilmeleri için her türlü yardım ve kolaylığı sağlayacaktır. ii. Satıcı, Sözleşmenin imzalanmasından sonra Alıcıya deney programım gönderecektir. Satıcı deneylerin asıl başlam a tarihini, yurtdışmda yapılacak deneyler için en az 20 (yirmi) gün, yurtiçinde yapılacak deneyler için 7(yedi) giin öncesinden Alıcıyabildirecektir.

12 iii. Kabul deneyleri kapsamında yer alan Rutin deneylerin lamammm İmalatçı tesislerinde yapılması esastır. Kabul deneyleri sırasında, Sözleşmede İmalatçı tesislerinde yapılması öngörüldüğü halde, yapılamayan deneyler varsa, bunların kabul deneylerinin başlangıç tarihini izleyen en geç 15 (onbeş) gün içinde yapılması temin edilecektir. Aksi durumda, malzemenin teslime hazır olmadığı kabııl edilecektir. Gecikmeli olarak yapılan deneyin tarilıi-deney sonuçlarının 7(yedi) gün içinde Alıcıya iletilmesi koşuluyla teslim tarihi olarak alınır. Ancak Alıcı, gecikme ile ilgili olarak Sözleşm enin ilgili hüküm lerini uygulama hakkım saklı tutar. iv. Deneyler Alıcı temsilcisinin önünde yapılacaktır. Deney raporlarında, numune(ler)in seri numaraları ile ana bölümlerinin tümünün belirlenmesini sağlayacak bilgiler yer alacak ve raporlar malzemenin bu Şartname ve eklerindeki koşullara uygunluğu açıkça belirtilecek biçimde düzenlenerek karşılıklı olarak imzalanacaktır. Deney sonucu olumlu ise, Alıcı tem silcisi ilgili malzem e partisi için Sevk Em rini yazacaktır. Alıcı temsilcisi deney sonuçları hakkında karar veremiyorsa,kararı Genel Müdürlüğe bırakabilir. Alıcı, Satıcıya zamanında haber vererek deneylerde bulunmayacağını bildirebilir. Bu durumda, Satıcı deneyleri yapacak ve sonuçlarını Alıcıya bildirecektir. Satıcı tarafından hazırlanan ve imzalanan Deney Raporları, incelenmesi ve onaylanması için 4 takım olarak Alıcıya gönderilecektir. Deney raporlarının onaylanması durumunda, Alıcı tarafından sevkiyat için Sevk Emri verilecek, onaylı 2 takım Deney Raporu Satıcıya geri gönderilecektir. Yurtdışında yapılar deneyde Alıcı temsilcileri hazır bulunmamışsa, deneyin tamamlanmasından sonra numune, laboratuar tarafından yeniden mühürlenerek geri gönderilecektir. Söz konusu numune, İmalatçı tesislerinde Alıcı temsilcileri tarafından incelenecektir. v. M alzemelerin yüklenmeden Önce Alıcı ya da temsilcileri tarafından incelenmiş, deneyden geçirilmiş ve kabul edilmiş olmaları, Alıcının malzemenin son teslim yerinde yeniden inceleme, deney yapma ve gereğinde reddetme hakkım kısıtlamaz ya da yok etmez. vi. Bu madde hükümlerinin yerine getirilmesi, Satıcının Sözleşme kapsamındaki garanti ve diğer yüküm lülüklerini ortadan kaldırmaz. 4. DİĞER KOŞULLAR 4.1. Ambalaj Bütün SY A lar, her türlü yükleme, taşıma, indirme ve uzun süreli depolam a sırasında karşılaşabileceği mekanik darbe ve titreşim gibi etkilerden kırılmayacak ve bozulmayacak, nem, toz vb. dış etkilerden korunacak şekilde ambalajlanacaktır.

13 Her ambalaj üzerine aşağıdaki bilgiler yazılacaktır: İmalatçının adı, Alıcının sipariş numarası, - Malzemenin adı, Alıcının malzeme kod numarası, Anma işletme gerilimi, anma işletme akımı, Ambalajın net ve brüt ağırlığı Alıcının adı ve adresi 4.2. Yedek Parçalar Teklif sahipleri önerecekleri yedek parçaların listesini ve birim fiyatlarını tekliflerinde vereceklerdir. Önerilen yedek parçalar kullanılan orijinalleriyle değiştirilebilir ve aynı kalitede olacaktır Teklifle Birlikte V erilecek Belgeler Aşağıdaki belgeler teklifle birlikte verilecektir: Garantili Ö zellikler Listesi, Teklif Sahipleri ilişikteki Garantili Özellikler Listesini her bir pozdaki sigortalı yük ayırıcısı için ayrı ayrı doldurarak imzalayacaklar ve birer kopyasını tekliflerine ekleyeceklerdir. Bu listelerde verilen bilgiler bağlayıcı olacaktır. Akredite edilmiş bir laboratuarda yaptın İmiş tip deney raporları veya sertifikalar, Deney raporları, deneyin yapıldığı laboratuarın adı, deneyi yapan ve gözlemci, olarak bulunan kişilerin isim, unvan ve im zalan ile deney tarihini kapsayacaktır. Atıcının veya TSE elemanları gözetim inde-yap ılmı ş olan deney raporları---- da kabul b i l ecek te Deney raporlan teklif edilen tipe/gruba ait olmalıdır. Bu nedenle, Alıcı gerekirse deney raporlannın teklif edilen tipe/gruba ait olduğunun kanıtlanmasını, teklif sahibinden isteyebilir. Bir lisans altında imalat yapılıyorsa tip deney raporu, yurtiçi imalata ait olacaktır. - A ynntılı kataloglar, Boyutları gösteren resim ler, Türk Standartlarına U ygunluk belgesi, (Zorunlu standart kapsam ında ise) - İmalatçı firmaya ait ISO 9001 veya 9002 Kalite Sistem Belgesi, Yukanda istenen belgelerden herhangi birinin eksik olması ya da eksik bilgi verilmesi Alıcıya teklifi red etme hakkı verebilir. Alıcı, karar tamamıyla kendisine ait olmak üzere, tip deney raporu verilmeyen ya da yetersiz bulunan malzemeler için; yurtiçinde ve yurtdışında yapılacak tip deneylerinin, giderleri Satıcıya ait olmak üzere, yurtiçinde yapılabilen deneyler için ilk parti teslimattan seçilecek numune(ler) üzerinde, yurtdışında yapılabilen deneyler için ise ilk parti teslir yaptm lm ası kaydıyla, teklifi değerlendirm eye alabilir. Y önetim lvu>çlunun 31.(LP.2^S'tarih,'')E-3l ārih, fi-81 sayılı ve tarih, sayılı k a ra rla rı ile 01 tarih in d en itibaren, T ip deney rap o rları v e jlıl sertifikaları, akredite edilm iş labora olacaktır şeklinde değiştirilm iştir.

14 4.4. Onay İçin V erilecek Belgeler Sözleşmede aksi belirtilmedikçe Satıcı; siparişin yürürlüğe girmesinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde boyut, delik ve ana bara mesafelerini gösteren detay resimleri ile kullanılacak Etiketleri onay için verecektir Fiyatlar Teklif fiyatları; - Komple SYATan, (Ark seperatörleri dahil, sigorta değiştirme elemanı/buşon hariç, M alzem e Listesinde istenmiş ise Koruyucu Kapaklar dahil) Kabul deneylerim A m balaj ı içerecektir. T eklif Sahipleri; - Yurtiçinde yapılacak tip deneylerinin her birinin fiyatlarım, Yurtdışında yapılacak tip deneylerinin her birinin laboratuar deney ücretini, ( taşıma, sigorta v.b. tüm giderleri içeren) Madde 4.2.'ye göre Önerecekleri yedek parçaların birim ve toplam fiyatlarını M alzem e Listesinde istenm iş ise Koruyucu Kapakların birim fiyatlarını ayrı olarak vereceklerdir G aranti Satıcı, teslim edilen her SY A nı teslim tarihinden başlayarak 24 ay süre ile tasarım, malzeme ve işçilik hatalarına karşı garanti edecektir. SYA lann garanti süresi içinde kusurlu bulunması veya tasarım, malzeme ve imalat hataları nedeniyle hasarlanması halinde bulunduğu yerde tamirinin mümkün olmaması durumunda, bunların demontajı, yerinden imalatçı tesislerine taşınması, tamiri, tamir sonrası Alıcı'nın bildireceği yere taşınması ve gerektiğinde montajı Satıcı tarafından hiçbir bedel talep edilmeksizin yapılacaktır. Satıcı, kusurlu malzemeyi İmalatçı tesislerine yazılı bildirim tarihini izleyen 15 gün içinde, tamir edilen malzemeyi ise Alıcı'nın göstereceği yere deneylerin bitimini izleyen 15 gün içinde taşıyacaktır. Satıcı taşıma işlerini zamanında yapmazsa, ya da yazılı bildirim yapıldığı halde malzeme kusurlarını gidermezse, Alıcı, giderleri Satıcıya ait olmak üzere, kusuru gidermek için gerekli işlemleri yapacaktır. Bu durumda Alıcı, söz konusu giderleri, Satıcının varsa hak edişlerinden ya da kesin tem inatından tahsil edecektir. Bu şekilde onarılan ya da değiştirilen malzeme de aynen yukarıdaki garanti koşullarına uyacaktır. v 12

15 BAĞIMSIZ EL KUMANDALI ALÇAK GERİLİM SİGORTALI YÜK AYIRICILARI MALZEME LİSTESİ 1 Anma İşletme (sistemi Gerilimi 2 Anma Akımı 2 Büyüklük (Boy) 3 Kullanma sınıfı 4 K oruyucu K apaklar Terminal Koruyucu Kapaklan (Evet/Hayır) Sigorta Koruyucu Kapağı (Evet/Hayır) 5 Malzeme Kod Numarası 6 Satınalm acak M iktar P O Z NO NOT: Yukanda belirtilenlerin dışında istenilecek diğer özellikler M alzeme Listesinde belirtilecektir. 'W ' a V ı

16 BAĞIMSIZ EL KUMANDALI ALÇAK GERİLİM SİGORTALI YÜK AYIRICILARI GARA N TİLİ ÖZELLİKLER LİSTESİ Sıra No 1 im alatçı adı im alatçı tip işareti - 3 U ygulanan standart/standartlar Kullanma sınıfı Anma beyan gerilimi Ue VAC 6 Anma beyan akımı, Ie A 7 A nm a term ik akımı, (sigortalı) Ith A S A nm a term ik akımı, Ith (bıçaklı) Ith A 9 A nm a beyan yalıtım gerilimi, Ui öl VAC 10 Anma beyan darbe dayanım Uımp kvtepe gerilimi 11 Anma beyan sigortalı kısa devre * lcaetken akımı 12 Anma kısa devre üzerine kapama Icm katepe kapasitesi (sigortasız) 13 Sigorta buşonu için izin verilen Pv W M aksimum güç kaybı, Pv im alatçı tarafından öngörülen M ekanik dayanım 14 (yüksüz açm a-kapam a sayısı) Elektriksel dayanım (yükte açm a-kapam a sayısı) 15 Koruma derecesi K ablo Bağlantı Uçları (Term inal) Kaplama cinsi (güm üş/kalay/nikel) K aplam a kalınlığı mikron Dosya No:.. Poz No :... G aranti Edilen Detaylı tablo ve resim verilecektir. 17 Yalıtım m alzem esi Mahfaza Koruyucu kapaklar (isteniyorsa) 18 izolasyon direnci M ohm 19 Kontaklardaki güm üş kalınlığı mikron 20 Ağırlık - kg 21 Montaj ayak mesafeleri - Teknik şartname ekinde yer alan resme uygun. 22 Dış boyutlar - mm NOT: Garantili Özellikler Listesinde yer olacaktır. almayan diğer hususlar teknik şartnameye uygun - T - i * M -

17 MONTAJ AYAK MESAFELERİ RESM İ o - O Montaj Plakası/sacı B & & 00 BOY (160 Amper) 1 BOY (250 Amper) 2 BOY (400 Amper) 3 BOY (630 Amper) A ) 220 B N OT: Ölçüler milimetredir.

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE S ATIN ALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE S ATIN ALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE S ATIN ALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI O.G. AKIM TRANSFORMATÖRLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ DANIŞMAN: ELTEM-TEK ELEKTRİK TESİSLERİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ VE TİCARET A

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI ORTA GERİLİM AYIRICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ NİSAN, 1996 2013 REVİZE ORTA GERİLİM AYIRICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM

Detaylı

TÜRKİYE EI.IK TRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI ORTA GERİLİM KESİCİLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE EI.IK TRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI ORTA GERİLİM KESİCİLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKİYE EI.IK TRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI ORTA GERİLİM KESİCİLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ EKİM-1995 REVİZE: OCAK-2006 O RTA G ERİLİM K E SİC İL E R İ TEK N İK ŞARTNAM ESİ

Detaylı

METAL MAHFAZALI ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

METAL MAHFAZALI ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI METAL MAHFAZALI ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞUBAT-2003 METAL MAHFAZALI ALÇAK GERİLİM

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATIN ALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATIN ALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATIN ALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI SARGILARI EPOKSİ REÇİNE İLE ÖRTÜLÜ KURU TİP OG/OG GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ NİSAN-2002 İÇİNDEKİLER 1. GENEL

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI O.G. HAVA HATTI MESNET İZOLATÖRLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI O.G. HAVA HATTI MESNET İZOLATÖRLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI O.G. HAVA HATTI MESNET İZOLATÖRLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ DANIŞMAN: ELTEM-TEK ELEKTRİK TESİSLERİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI METAL MAHFAZALI KOMPAKT TİP OG/AG TRANSFORMATÖR MERKEZLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (MMH-gazTı) MART: 1995 ARALIK 2002 (REVİZE) HAZİRAN-2006

Detaylı

TEDAŞ-MYD/2013-059. BETON MAHFAZALI YARI GÖMÜLÜ KOMPAKT TĐP OG/AG TRANSFORMATÖR MERKEZLERĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ (MMH-gaz lı)

TEDAŞ-MYD/2013-059. BETON MAHFAZALI YARI GÖMÜLÜ KOMPAKT TĐP OG/AG TRANSFORMATÖR MERKEZLERĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ (MMH-gaz lı) TÜRKĐYE ELEKTRĐK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETĐMĐ VE SATINALMA DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI BETON MAHFAZALI YARI GÖMÜLÜ KOMPAKT TĐP OG/AG TRANSFORMATÖR MERKEZLERĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ (MMH-gaz lı) OCAK - 2013 ĐÇĐNDEKĐLER

Detaylı

ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM - I 1. GENEL 1.1. Konu ve Kapsam 1.2. Standartlar 1.3. Yönetmelikler 1.4. Çalışma Koşulları 2. ÖZELLİKLER 2.1. Elektriksel Özellikler

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. AR-GE PLANLAMA VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. AR-GE PLANLAMA VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. AR-GE PLANLAMA VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI LED IŞIK KAYNAKLI YOL AYDINLATMA ARMATÜRLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TEDAŞ-ARGEP/2010-057.B Eylül-2010 Revize Aralık 2013 Revize

Detaylı

TEDAŞ-MLZ(GES)/2015-061(TASLAK) TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞRU AKIM (DC) TOPLAMA PANOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

TEDAŞ-MLZ(GES)/2015-061(TASLAK) TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞRU AKIM (DC) TOPLAMA PANOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞRU AKIM (DC) TOPLAMA PANOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ - 2015 İÇİNDEKİLER 1. GENEL 1.1. Konu ve Kapsam 1.2. Standartlar 1.3. Yönetmelikler 1.4. Çalışma Koşulları

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI ANKARA-TÜRKİYE

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI ANKARA-TÜRKİYE TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI ANKARA-TÜRKİYE DAĞITIM HATLARI ASKI VE GERGİ ZİNCİR İZOLATÖR TAKIMLARI HIRDAVATI TEKNİK ŞARTNAMESİ DANIŞMAN: ELTEM-TEK ELEKTRİK TESİSLERİ

Detaylı

TATVAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME

TATVAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME TATVAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME İÇİNDEKİLER 1. İŞİN TANIMI VE KAPSAMI 2. MALZEME VE İŞÇİLİK 3. UYULACAK YÖNETMELİK VE STANDARTLAR 4. GENEL HUSUSLAR 5. GARANTİ VE SORUMLULUK

Detaylı

1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 5. 1.1 İşin Kapsamı... 5. 1.2 Genel Şartlar... 5. 1.3 Tasarım ve İşçilik... 6. 1.4 Uygulanabilir Standartlar...

1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 5. 1.1 İşin Kapsamı... 5. 1.2 Genel Şartlar... 5. 1.3 Tasarım ve İşçilik... 6. 1.4 Uygulanabilir Standartlar... İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 5 1.1 İşin Kapsamı... 5 1.2 Genel Şartlar... 5 1.3 Tasarım ve İşçilik... 6 1.4 Uygulanabilir Standartlar... 6 1.5 Ölçü Birimleri... 7 1.6 Toleranslar... 7 1.7 Gerilmeler

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 4. 1.1 İşin Kapsamı... 4. 1.2 Tasarım ve İşçilik... 4. 1.3 Uygulanabilir Standartlar... 4

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 4. 1.1 İşin Kapsamı... 4. 1.2 Tasarım ve İşçilik... 4. 1.3 Uygulanabilir Standartlar... 4 İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 4 1.1 İşin Kapsamı... 4 1.2 Tasarım ve İşçilik... 4 1.3 Uygulanabilir Standartlar... 4 1.4 Ölçü Birimleri... 5 1.5 Toleranslar... 5 1.6 Gerilmeler ve Emniyet Faktörü...

Detaylı

YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI SATIN ALMA, DOLUM, BAKIM VE TEST İŞLEMLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI SATIN ALMA, DOLUM, BAKIM VE TEST İŞLEMLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI SATIN ALMA, DOLUM, BAKIM VE TEST İŞLEMLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.GENEL BİLGİLER 1.1.-.. de bulunan işletmesinde yangın güvenliğinin sağlanmak amacıyla, yangın söndürme cihazı (YSC)

Detaylı

ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME

ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME İşin Adı :A.K.Ü.KAMPUSLERİ ALTYAPI İNŞAATI İŞİ İş Grubu : Elektrik İmalatları ÖZEL-ELK-28 Rezervli Zaman saati Otomat tipi ray montajına uygun TSE belgeli, min.15 dk zaman dilimlerine

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ OG MODÜLER ÖLÇÜM HÜCRELERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ OG MODÜLER ÖLÇÜM HÜCRELERİ 522EE0137 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TERMAL KAMERA TEKNİK ŞARTNAMESİ MART 2014 / İDB-31 TERMAL KAMERA TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. GENEL 1.1. Konu ve Kapsam 1.2. Genel Şartlar 1.3. Standartlar

Detaylı

K.K.T.C. ELEKTRİK KU K.K.T.C. ELEKTRİK KURUMU LED IŞIK KAYNAKLI SOKAK AYDINLATMA ARMATÜRLERİ TASLAK TEKNİK ŞARTNAMESİ

K.K.T.C. ELEKTRİK KU K.K.T.C. ELEKTRİK KURUMU LED IŞIK KAYNAKLI SOKAK AYDINLATMA ARMATÜRLERİ TASLAK TEKNİK ŞARTNAMESİ K.K.T.C. ELEKTRİK KU K.K.T.C. ELEKTRİK KURUMU LED IŞIK KAYNAKLI SOKAK AYDINLATMA ARMATÜRLERİ TASLAK TEKNİK ŞARTNAMESİ Bu taslak şartname 29 Eylül 2014 pazartesi mesai bitimine kadar Web Sayfamızda yayınlanacaktır.

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 6. 1.1 İşin Kapsamı... 6. 1.2 Tasarım ve İşçilik... 6

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 6. 1.1 İşin Kapsamı... 6. 1.2 Tasarım ve İşçilik... 6 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I... 6 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 6 1.1 İşin Kapsamı... 6 1.2 Tasarım ve İşçilik... 6 1.3 Uygulanabilir Standartlar-Yönetmelikler-Mevzuatlar... 7 1.4 Ölçü Birimleri... 7 1.5 Toleranslar...

Detaylı

GENEL TEKNİK KOŞULLAR...

GENEL TEKNİK KOŞULLAR... İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 1-1 1.1 İşin Kapsamı... 1-1 1.2 Genel Servis Şartları... 1-1 1.2.1 Sismik Koşullar... 1-1 1.2.2 Kontrol Güç Kaynağı... 1-1 1.2.3 İç İhtiyaç Güç kaynağı... 1-1 1.2.4

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 1. 1.1 İşin Kapsamı... 1. 1.2 İlgili Dökümanlar... 1. 1.3 Şantiye Tesisleri... 1

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 1. 1.1 İşin Kapsamı... 1. 1.2 İlgili Dökümanlar... 1. 1.3 Şantiye Tesisleri... 1 İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 1 1.1 İşin Kapsamı... 1 1.2 İlgili Dökümanlar... 1 1.3 Şantiye Tesisleri... 1 1.4 Uygulanacak Standartlar... 1 1.5 Markalama ve İsim Plakaları... 2 1.6 Projelendirme...

Detaylı

TEDAŞ-MLZ(GES)/2015-060 (TASLAK) TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FOTOVOLTAİK SİSTEMLER İÇİN DC ELEKTRİK KABLOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TEDAŞ-MLZ(GES)/2015-060 (TASLAK) TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FOTOVOLTAİK SİSTEMLER İÇİN DC ELEKTRİK KABLOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FOTOVOLTAİK SİSTEMLER İÇİN DC ELEKTRİK KABLOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ.. - 2015 İÇİNDEKİLER 1. GENEL 1.1. Konu ve Kapsam 1.2. Standartlar 1.3. Çalışma Koşulları

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPRAK DİRENCİ ÖLÇÜ ALETİ ŞARTNAMESİ 2015-06

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPRAK DİRENCİ ÖLÇÜ ALETİ ŞARTNAMESİ 2015-06 1. KONU Bu şartname, Erişim Şebekelerinde Telekomunikasyon kablo, sistem ve binalarının topraklama sistemlerinin direnç ölçüleri yapmak üzere satın alınacak Kazıklı Tip ve Clamp Tipi Toprak Direnci Ölçü

Detaylı

İDARİ VE MÜTEFERRİK İŞLER... 5

İDARİ VE MÜTEFERRİK İŞLER... 5 İÇİNDEKİLER İDARİ VE MÜTEFERRİK İŞLER... 5 1 AMAÇ... 5 2 KAPSAM... 5 3 TABİRLER VE TARİFLER... 5 4 ŞANTİYE TESİSLERİ VE YOLLAR... 6 4.1 Şantiye Büroları... 7 4.2 Ulaşım ve Servis Yolları... 8 5 SU TEMİNİ...

Detaylı

SO Ğ U TM A LI KAN SA N TRİFÜ JÜ SATIN ALINACAKTIR.

SO Ğ U TM A LI KAN SA N TRİFÜ JÜ SATIN ALINACAKTIR. .ssös^' SO Ğ U TM A LI KAN SA N TRİFÜ JÜ SATIN ALINACAKTIR. 1- Türk Kızılayı Bölge Kan M erkezlerinde kullanılmak üzere aşağıdaki tabloda m iktarı belirtilen m alzem e idari ve teknik şartnam e hüküm lerine

Detaylı

Birim Bedel Mal Alımı Tip Sözleşmesi

Birim Bedel Mal Alımı Tip Sözleşmesi TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA YAPTIĞI MAL ALIMLARINA İLİŞKİN TİP SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/167290 Birim

Detaylı

1 AMAÇ... 5 2 KAPSAM... 5 3 TABİRLER VE TARİFLER... 5. 4 Genel... 6 5 MEKANİK İŞLER... 6. 5.1 Genel... 6

1 AMAÇ... 5 2 KAPSAM... 5 3 TABİRLER VE TARİFLER... 5. 4 Genel... 6 5 MEKANİK İŞLER... 6. 5.1 Genel... 6 İÇİNDEKİLER 1 AMAÇ... 5 2 KAPSAM... 5 3 TABİRLER VE TARİFLER... 5 4 Genel... 6 5 MEKANİK İŞLER... 6 5.1 Genel... 6 5.2 Yönetmenlikler, St andartlar ve İşçilik... 7 5.3 Montaj ve Yerleştirme... 8 5.4 Proje

Detaylı