T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI PATATES ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI PATATES ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ"

Transkript

1 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI PATATES ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ MADDE 1 İŞİN KONUSU VE GÖREV ALANI 1- İŞIN KONUSU 1.1- "5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına ilişkin Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda idare tarafından belirlenen görev alanları içerisinde önleyici arama yapılması, suça el koyma, doğal afet hallerinde yardım ve idarenin belirlediği talimatların uygulanması kapsamında kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette Özel Güvenlik (Silahsız) olmak üzere özel güvenlik hizmeti alınması ve yürütülmesi işidir. Bu Kapsamda; 1.2- İdaremiz hizmet binalarında bulunan kuruma mensup daimi personel, sözleşmeli, geçici görevli ve çeşitli nedenlerle (Ziyaret, iş takibi, kurum dışından destek hizmetleri vb.) kuruma gelen tüm kişilerin can ve mal güvenliğini sağlamaya, 1.3- Kurum Hizmet binaları ile müştemilatına gelen ve park edilen - park edilmiş halde bulunan araç, gereç, makineler ile belge, doküman ve bilgi işlem materyalleri, diğer her türlü taşınır- taşınmaz malları sabotaj, yangın, hırsızlık, soygun, yağma ve yıkmaya karşı gerekli önlemleri almaya, 1.4- İdaremize ait alanlarda, trafiğin düzenlenmesi, demirbaş eşya ve sarf malzemelerinin bulunduğu depoların ve araç parklarının korunması, Sabotaj, Yangın, Hırsızlık, Soygun, Tehdit ve Tehlikelere karşı korumaya, Yönelik özel güvenlik hizmetlerinin, hizmete ilişkin her türlü görev ve yükümlülüklerin, Özel Güvenlik mevzuatı kapsamında derhal yerine getirilmesi, özel güvenlik tedbirlerinin alınması ve özel güvenlik hizmetlerinin hizmet alınacak yüklenici tarafından karşılanmasıdır. 2- GÖREV ALANLARI Aşağıda adresleri belirtilen yerlerde faaliyet gösteren idaremiz binalarıdır. 1- Ana hizmet binası : Şahinali Mah. Yörük Sokak No:2 NİĞDE 2- Laboratuvar Binaları : Şahinali Mah. Yörük Sokak No:2 NİĞDE 3- Lojman ve Depolar : Şahinali Mah. Yörük Sokak No:2 NİĞDE 4- Sera ve Üretim Alanları : Şahinali Mah. Yörük Sokak No:2 NİĞDE MADDE 2 ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ 2.1- Özel güvenlik hizmetleri 5188 sayılı Yasa ve Uygulama Yönetmeliği kapsamında aşağıda belirtilen şekilde yürütülecektir Görev alanı içerisinde işlenen suçları ve suçluları, genel kolluk kuvvetlerine bildirmek, genel kolluk kuvvetlerinin intikaline kadar şüphelilerin yakalanması ve suç delillerini korumak için gerekli tedbirleri almak İdarece görev olarak verilen hususları takip etmek, gerekli denetim ve kontrolleri yapmak, bu konularda istenebilecek tüm raporları ve/veya tutanakları ilgili birimlere aktarmak. 1

2 Girilmesi izne bağlı yerlere görevli ve yetkili olmayanların girmesini engellemek Çalışma saatleri içerisinde giriş kontrollerini idarenin talimatlarına uygun olarak gerçekleştirmek Görev yerinde çalışanlar ile çeşitli nedenlerle kuruma gelen kişi veya kişiler tarafından kuruma ait bina, araç, gereç ve her türlü demirbaşa yönelik yapılabilecek zararları engellemek Görev yerinde, içeriden ve dışarıdan kaynaklanabilecek her türlü sabotaj, hırsızlık ve benzeri eylemlere karşı dikkatli-duyarlı olmak, gerekli denetimleri yapmak, şüpheli durumları İdareye ve gerektiğinde genel kolluk kuvvetlerine bildirmek, İdare tarafından verilecek talimatlar doğrultusunda ilgili mevzuata uygun şekilde hareket etmek Bulunan kayıp eşyaların ilgililere teslimini gerçekleştirmek, ilgilisi bulunamayan buluntu eşyaları tutanak düzenleyerek İdareye teslim etmek Görev yerinde maddi veya manevi kayıplara yol açabilecek hadiselere mevzuata uygun şekilde; el koymak, suçun devamını önlemek, sanıkları tespit etmek, yakalamak ve suç delilini muhafaza ederek genel kolluk kuvvetlerine teslim etmek Görev yeri olarak belirlenen binaların-bölgelerin girişlerinde, İdarece verilen yetki ve talimatlar doğrultusunda denetimde bulunmak Görev yerinde asayiş, nizam ve intizamı bozanların nizama uymalarını temin etmek, harici şahısları gerekirse bina sınırları dışına çıkartmak veya ilgili kolluk kuvvetlerine hadiseyi intikal ettirene kadar mevzuat kapsamında kişi veya kişileri gözetim altında bulundurmak Görev yerindeki binaların, eşyaların tahrip edilmesini, kirletilmesini ve zarar görmesini engellemek Kurumun hizmet binaları ve müştemilatına ait park yerlerine uygunsuz park etmeye çalışan araçlara engel olmak. Yangın yönetmeliği gereğince bina girişlerinde ve civarında, itfaiye araçlarının geçişlerini ve yangına müdahale etmesini zorlaştıracak şekilde uygunsuz park eden araçları engelleyerek trafik blokajını önlemek. Ayrıca uygun şekilde park edilen araçların gerekli güvenlik önlemlerini alıp, araçların çizilmemesini, zarara uğratılmamasını, araç içindeki değerli eşyaların ve aracın çalınmamasını önlemek ve bu hadiselerin meydana gelmemesi için gerekli tüm güvenlik tedbirlerini almak Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyen kişilerin üstlerini ve eşyalarını mevzuat kapsamında gerektiğinde el detektörü ile aramak Giriş - çıkışı yapılacak eşya taşımalarında İdareye haber vermek, kabul, kayıt, kontrol, yönlendirme hizmetlerini yürütmek Görev yerlerinde trafik otopark düzenini sağlamak ve devriye hizmeti yaparak maddi ve manevi kayıplara yol açabilecek olayları önlemek, olumsuz bir durumun meydana gelmesi halinde yetkililere bilgi verilerek, idarece çıkartılan talimatlara uyulmasını sağlamak Nokta ve Devriye Hizmetlerini yürütmek, görev mahallinde belirlenen güzergâhlarda giriş-çıkış kapılarını kapatmak, çevre aydınlatmalarını gerekiyorsa yakmak, gerekmiyorsa söndürmek Nokta nöbetleri ve devriye hizmetlerinin yürütülmesini ve bunun için gerekli kayıtların tutulmasını sağlamak Aylık Vardiya ve görevlendirme çizelgesinin ait olduğu ay başından en az bir hafta önce, kurumun sivil savunma sorumlusuna teslim etmek ve zaruri nedenlerle olabilecek değişikliklerde ise anında, kurumun sivil savunma sorumlusuna bildirmek Konusu suç teşkil eden herhangi bir olayın meydana gelmesi halinde derhal kolluk kuvvetlerine bilgi vermek ve görevli gelinceye kadar yasal olarak mümkün olabilecek önleyici, ilk ve acil tedbirleri alarak suç delillerinin muhafazasını ve gelecek polis ekibine teslimini sağlamak. 2

3 Kuruma mensup daimi personel ile kurumda taşeron olarak hizmet veren/verecek olan (temizlik, kat servisleri vb.) geçici görevli çalışma saatleri başlangıcında, çalışma süresince ve bitiminde veya çalışma saatleri dışında, personelin giriş ve çıkışlarının takip ve kontrol edilmesini sağlamak. Özellikle çalışanlara karşı ikaz ve uyarılarda nazik olmak Çalışma saatleri dışında ve resmi tatil günlerinde, çalışmaya devam etmek üzere kurumda kalanlar ile çalışma saatleri dışında çalışmaya gelen kurum personelinin ve diğer kişilerin giriş- çıkışları sırasında özel kayıt ve kontrol işlemlerinin yürütülmesini sağlamak Binaların tüm girişlerinde, kurumca verilen yetki ve talimatlar doğrultusunda denetimde bulunmak, her hangi bir olayın meydana gelmesi halinde ilgili birimlere bilgi aktarmak Ziyaret, İş takibi ve çeşitli nedenlerle kuruma gelip, belirli bir süre kalacak olan tüm kişilerin yanlarında getirdikleri çanta, poşet, paket v.b. eşyalarının kontrolünü sağlamak.. Ayrıca bu kişilerin Kabul kayıt, kontrol, emanete alma (kuruma ruhsatlı dahi olsa silahlı olarak girişe müsaade etmemek ve silahları yazılı kayıtla emanete alma muhafaza işlemleri dahil) işlemlerini kurumun plan ve talimatları doğrultusunda yerine getirmek ve işlemlerin usulüne uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamak Vuku bulacak olağanüstü hallerde (yangın, su baskını, fırtına, deprem vb.) ilk müdahalede bulunmak, yetkililerce öngörülmüş malzemeleri kendisine verilen yetki çerçevesinde kendi can güvenliğini de dikkate alarak kurtarmak için kılavuzluk hizmetlerini yapmak ve itfaiye araçlarının olay mahalline en yakın yere ulaşımını sağlamak için gerekli araç park düzenlemelerini, çevre emniyetini sağlamak Bina içinde ve sorumluluk alanında asayiş, nizam ve intizama uymayanları, mevzuat kapsamında sorumluluk alanları dışına çıkartmak, gerektiğinde genel kolluk kuvvetlerine bildirmek Yukarıda belirtilen konularda ilgili mercilere bilgi aktararak, vuku bulabilecek olaylarla ilgili tutanak ve rapor düzenlemek Görev alanı içerisinde meydana gelen her türlü kazada, kazaya uğrayanlara gerekli yardımların yapılmasını sağlamak Kurum Sivil Savunma ekiplerine görevlerinin yürütülmesinde yardımcı olmak Hafta sonu ve tatil günlerinde de yukarıda sıralanan hükümleri aynen uygulamak. MADDE 3 GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN YETKİLERİ VE UYACAKLARI KURALLAR 3.1- Özel Güvenlik Görevlilerinin Yetkileri Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri kapıdan geçirme, gerekirse bu kişilerin üstlerini detektörle arama Görev alanında gerçekleştirilen Toplantı ve benzeri etkinliklerde kimlik sorma, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, gerekirse gideceği birime kadar refakat etmek Yürürlükteki kanunlar çerçevesinde yakalama ve yakalama nedeniyle orantılı arama Görev alanında, haklarında yakalama, tutuklama veya mahkûmiyet kararı bulunan kişileri yakalama ve arama Yangın, deprem gibi doğal afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde görev alanındaki işyeri ve konutlara girme. 3

4 3.1.6 Genel kolluk kuvvetlerine derhal bildirmek şartıyla, aramalar sırasında suç teşkil eden veya delil olabilecek ya da suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyayı emanete alma Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete alma Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalama Olay yerini ve delilleri koruma ve bu amaçla yürürlükteki kanun hükümlerine göre yakalama Yürürlükteki kanunlara göre zor kullanma, Suça El Koyma, Özel güvenlik birimleri ve görevlileri, 5188 sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği kapsamında, görev alanında bir suçla karşılaştığında suça el koymak, suçun devamını önlemek, suçlu ve suçlu olabilecek kişi veya kişileri tespit edip yakalamak, olay yerinde suç ve suç unsuru olabilecek delilleri muhafaza ederek, genel kolluğa teslim etmekle görevli ve yetkilidir. Bunlar genel kolluğun olaya el koymasından itibaren araştırma ve delil toplama faaliyetine genel kolluğun talebi halinde yardımcı olur. 3.2 Özel Güvenlik Görevlilerinin Uyacakları Kurallar Özel Güvenlik Görevlileri, idaredeki yetkililere, sivil savunma görevlisine, müdür yardımcısı ve müdüre karşı sorumludur Görevini, idarece öngörülmüş özel güvenlik üniformalarını giyerek ifa edecektir. Görevi dışında özel güvenlik üniformalarını giymeyecektir Güvenlik personeli saç ve sakal tıraşlı, elbiseleri ütülü, ayakkabıları boyalı, bütün düğmeler ilikli bir şekilde ciddi ve vakur bir şekilde görevlerinin başında bulunacaklardır. Kılık kıyafet ile ilgili konularda Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümleri esas alınacaktır Güvenlik görevlileri özel güvenlik üniformalarının üzerine sivil kıyafet ceket, kazak vb. giysiler ile resmi elbisenin altına dışarıdan görünecek şekilde sıfır yakalı atlet gibi giysiler giymeyeceklerdir Güvenlik personeli yaz aylarında yazlık üniforma, pantolon, gömlek ve kravat, kış aylarında pantolon, gömlek, kravat, hava durumuna göre kazak ve mont giyecekler. İdarenin uygun görmesi halinde yaz aylarında kravat takılmayacak ve gömleklerin üstten bir düğmesi açılabilecektir Güvenlik personeli, üzerinde düdük, kalem, kelepçe, telsiz ve coplarını gece ise el fenerlerini mutlaka tam tekmil olarak bulunduracaklardır Güvenlik personeli görev yerlerinde iken sigara içmeyecek, katı ve sıvı yiyecek tüketmeyeceklerdir. Bu tür ihtiyaçlarını dinlenme veya yemek saatlerinde gidereceklerdir. Görev alanının tertip, düzen ve temizliğine özen göstereceklerdir Güvenlik personeli nöbet hizmeti esnasında ciddiyetle bağdaşmayacak olan fiil ve davranışlarda bulunmayacaklardır Güvenlik personeli çalışma saatleri içinde özel ziyaretçi kabul etmeyecektir Üniformasıyla bağdaşmayacak biçimde kolye, madalyon, künye vb. gibi süs eşyaları takmayacaktır Personel mesai saati başlamadan yarım saat önce görev yerine intikal edecektir. Görev yeri, görevi devir alacak personel gelinceye kadar terk edilmeyecektir Görev yaptığı sürece hiçbir idareci ve personel ile göreviyle ilgili konular dışında konuşma ve görüşme yapmayacaktır Güvenlik personeli görev sırasında meydana gelen olaylarda bağlı bulunulan sivil savunma sorumlusu, müdür ve diğer yöneticilerle uyumlu çalışacaktır. 4

5 Nöbet mekanı, nöbet yerleri ve vardiya değişikliği idarenin isteği doğrultusunda yapılabilecektir. Zaman ve yer değişikliği gibi konularda İdarenin istekleri yerine getirilecektir Nöbet esnasında radyatör sızıntısı, elektrik ve sıhhi tesisat arızaları vs. gibi herhangi bir olay olduğunda ilgililere haber verecek, yetkili kişiler gelinceye kadar olay yerinin emniyetini sağlayacaktır İdareye gelen vatandaşlara karşı nazik, anlayışlı, güler yüzlü ve iyi niyetli davranılacaktır Yemek saati, tuvalet gibi zorunlu durumlarda nöbet yerini, ancak başka yerden eleman kaydırılması durumunda terk edebilecektir Acil durumlarda veya idarenin talimatı doğrultusunda belli bir bölgede toplanacaklardır Güvenlik personeli görev sırasında özel güvenlik kimlik belgesini yaka kısmında takılı bulunduracaktır İdarenin hizmet binalarına ait oto parklara, araçları ile girmek isteyen personelin giriş ve çıkışlarda emniyetli bir şekilde geçişlerini sağlayacak, misafir araçlarının ise kime veya niçin geldikleri öğrenilip alınacaktır Güvenlik görevlileri görevleriyle ilgili olmayan işlerle uğraşmayacak, görev sırasında uyumayacak, görev yerlerini terk etmeyecek, yanlarına görevli olmayanları almayacaktır. Ayrıca iş takibi yapmayacak ve yapılmasına müsaade etmeyecektir Özel güvenlik görevlileri, resmi çalışma saatleri başlangıcında, süresince ve bitiminde veya çalışma saatleri dışında, personelin/kişilerin giriş ve çıkışlarında Personel kimlik kartı ve ziyaretçi kartlarının takibini ve kontrolünü sağlayacaktır Çalışma saatleri dışında; çalışmaya devam etmek üzere İdare'de kalanlar ile çalışma saatleri dışında ve resmi tatil günlerinde çalışmaya gelen personelin/kişilerin İdarece verilecek listesine göre giriş ve çıkış kayıt ve kontrol işlemlerinin yürütülmesini sağlayacaktır Resmi tatil günlerinde, İdareden çalışma müsaadesi olmayan personel binaya alınmayacak bu konuda ısrar edenler tutanakla tespit edilecektir Çalışanlara karşı ikaz ve engellemelerde nazik olunacaktır. İletişim kurallarına azami riayet edilecektir Özel güvenlik görevlileri, Personelle ve ziyaretçilerle hiçbir şekilde tartışmaya girmeyecek, aksi davranışın tespiti halinde durum kurumun yetkililerine iletilecektir Görev mahalline getirilen ve çıkarılan her türlü demirbaş mahiyetindeki eşyanın giriş ve çıkışlarını idarenin talimatları doğrultusunda kontrol edecektir Özel güvenlik görevlilerine teslim edilen, idareye ait ekipmanın kaybedilmesi halinde derhal idareye bilgi verilecek olup çıkacak hukuki müeyyidelerden idare sorumlu olmayacaktır. MADDE 4 YÜKLENİCİNİN SORUMLULUKLARI 4-1- Yüklenici, bu şartname kapsamındaki tüm hizmet, görev ve yükümlülüklerin yerine getirilmesinden idareye karşı sorumludur İdarenin sorumluluk alanları dahilinde, güvenlik personeli ile diğer şahıslar arasında meydana gelebilecek öldürme, yaralama, darp, taciz, kavga, hakaret v.s. olaylarda hukuki sorumluluk yükleniciye aittir Yüklenici, çalıştırdığı özel güvenlik görevlilerinin, kurumda ve kurum dışında kalan kişi ve kuruluşlara vereceği her türlü zarar ve ziyandan sorumlu olacaktır Yüklenici yürürlükteki İş Kanunu ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı hükümlerine göre çalıştıracağı elemanların her türlü özlük haklarını karşılamak zorundadır. Mevzuata göre işçi 5

6 alınması, işçi çıkarılması, her türlü tazminat, işçi haklarının ödenmesi ve sair konularda tüm sorumluluk yükleniciye aittir Yüklenici, idare nezdinde görevlendireceği personelin yasal olarak elde ettikleri ücretli yıllık vesair izinlerini kullanmalarını sağlayacaktır. Ücretli Yıllık, Doğum, Ölüm, Hastalık, Rapor, v.b. nedenlerle görevlerinden ayrı kalacak personelle ilgili olarak, kuruma bilgi vererek ve vardiya çizelgesinde değişiklik yaparak hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacaktır İdare nezdinde görevlendirilmiş olan güvenlik personeli idaredeki görev saatleri sonrasındaki dinlenme sürelerinde, her ne ad altında olursa olsun kesinlikle başka bir iş yerinde görevlendirilmeyecek ve çalıştırılmayacaktır Kurum gerek gördüğünde yükleniciden güvenlik elemanlarının değiştirilmesini, gerekçesini belirterek talep edebilecektir. Bu durumda yüklenici mevzuat kapsamında bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Yüklenici idare nezdinde çalıştıracağı personelin işten çıkarılması gibi konularda idarenin muvafakatını almadan herhangi bir işlem yapmayacaktır Yüklenici, idarede işe başladığı gün, toplam dört ( 4 ) Güvenlik personelini, İhale dokümanında belirtilen makine - ekipman ve kıyafetleri görev yerlerinde hazır bulunduracaktır ve kontrol teşkilatı huzurunda görevlilere teslim edecektir. Belirtilen özelliklere haiz olmayan malzemeler kabul edilmeyecektir Yüklenici işe başladıktan sonra en kısa zamanda tüm çalıştırdığı personelin özlük dosyasını idareye verecektir. (Öğrenim belgesi, Nüfus cüzdanı, Savcılıktan alınan iyi hal kağıdı, Sağlık raporu, 3 adet Vesikalık fotoğraf, Özel Güvenlik Kimlik Kartı, Onaylı ikametgah belgesi, SGK Kimlik Kartı veya numarası, " daha önce sosyal güvencesi olanlar için" Özel Güvenlik Görevlisi Bilgi Formu vb.) Ayrıca işten çıkan/çıkartılan personelin yerine giren personel için de aynı işlemleri yapacaktır Yüklenici sayısı belirlenmiş olan personelle, İdarenin işe başlamadan önce kendisine vereceği görevlilerin çalışma yerleri ve görevli sayılarını gösteren, çalışma düzeni tablosuna uygun şekilde hizmeti aksatmadan yerine getirecektir Yüklenici 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun uygulanmasına ilişkin tüm hususları yerine getirecektir. Söz konusu kanun ve uygulama yönetmeliğinde belirtilen hususlardan herhangi birinin yerine getirilmemesi " İHTAR " sebebi olacaktır Yüklenici, görev kapsamına giren konularda, sorumlu olan mercilere bilgi aktarılmasını ve gerekli bilgileri içeren rapor ve tutanakların düzenlenmesini ve kurumun güvenlik sorumlusuna iletilmesini sağlayacaktır Yüklenici nöbet mekanı ve zaman değişikliği gibi konularda idarenin isteklerini yerine getirecektir Yüklenici, idarenin bilgisi ve izni olmaksızın, kendiliğinden hiç bir elektronik veya mekanik güvenlik sistemi, araç, gereç, malzeme, ekipman veya yöntemi tesis etmeyecek ve kullanmayacaktır. Bu hususlar için sadece idareye öneride bulunabilecektir. Ayrıca, idarenin sorumluluk alanı dâhilinde, güvenlik hizmetine ilişkin olarak " İl Özel Güvenlik Komisyonu "nca belirlenecek yerler dışındaki görev yerlerinde hiç bir şekilde ruhsatlı dahi olsa ateşli silah, delici ve kesici alet, darp maksatlı muşta, demir, sopa, zincir vb. bulundurulmamasını sağlayacak ve sürekli kontrol edecektir Yüklenici, hizmet yerlerinin koruma ve güvenlik planlarını yasal süre içerisinde tamamlayacak ve ilgili kuruma onaylattıktan sonra bir nüshasını idareye teslim edecektir. Ayrıca Valiliğin görevlendirdiği yetkililerce, çalışan personelin denetlenmesi için gerekli olan bilgi ve belgeleri içeren denetleme dosyasını hazırlayıp idareye teslim edecek ve her zaman güncel halde bulunmasını sağlayacaktır Görevlilerin nöbet yerlerine gelişleri ve vardiya değişikliklerinin sağlanması yükleniciye aittir. Vardiya değişimleri İdare yetkilisinin gözetiminde yapılacaktır. 6

7 4.17- Yüklenici İdare tarafından kendisine teslim edilen demirbaş malzemeleri, sözleşme süresi bitiminde idareye sağlam ve eksiksiz olarak teslim etmek zorundadır. MADDE 5 KIYAFET VE TEÇHİZAT 5.1. Güvenlik personeline (1 yıl süresince) verilecek kıyafet, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 22'nci maddesine uygun olacaktır. Verilecek olan ve aşağıdaki listede miktarı ve özellikleri yazılı olan kıyafetlerin tamamı yüklenici tarafından karşılanacak ve güvenlik personeline mevsimine göre imza karşılığında verilecektir. Bu imzalı belgeler idareye teslim edilecektir. Verilen kıyafetler kesinlikle yeni ve aşağıda belirtilen özelliklerde olacaktır Yüklenicinin Özel Güvenlik Görevlilerine giyeceği kıyafetleri tamamlayan diğer unsurların (Apolet, Arma v.s.) tek tip olmasını sağlayacaktır. MADDE 6 YÜKLENİCİ TARAFINDAN TEMİN EDİLECEK EKİPMAN VE DEMİRBAŞ MALZEMELER 6. Yüklenici, güvenlik personeline Ek 2 de belirtilen ekipman ve demirbaş malzemeleri standartlara uygun, tam ve sağlam olarak temin edip güvenlik personeline verecek ve amacına uygun olarak kullandıracaktır. Ayrıca kullanım aşamasında arızalanan veya kullanılmaz durumda olanların yerine en fazla 48 saat içinde yenisi almak ya da tamirini yaptırmak zorundadır. MADDE 7 ÇALIŞTIRILACAK ÖZEL GÜVENLİK PERSONELİNİN SAYISI VE GÖREV TANIMI Çalıştırılacak Özel Güvenlik Eleman Sayısı Söz konusu hizmetin gerçekleştirilmesi sırasında yüklenici tarafından 4 adet silahsız özel güvenlik görevlisi çalıştırılacaktır. Güvenlik personeli, 5188 sayılı yasa ve bu yasanın uygulanmasına ilişkin yönetmelik kapsamında, özel güvenlik hizmetlerini yapmakla yükümlü olup, ast-üst ilişkilerine ve görev talimatlarına riayet etmek zorundadır. MADDE 8 ÖZEL GÜVENLİK ELEMANLARINDA ARANAN GENEL ŞARTLAR 8.1. Bu şartnamede yazılı görev yerlerinde aşağıda özellikleri belirtilen vasıflarda olmak üzere toplam 4 (dört) adet silahsız özel güvenlik görevlisi çalıştırılacaktır Özel Güvenlik görevlilerinde aşağıdaki şartlar aranır: a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak b) 18 yaşını doldurmuş olmak c) En az 8 yıllık İlköğretim veya Ortaokul mezunu olmak d) 5188 sayılı yasa kapsamında Özel Güvenlik Çalışma İzin belgesine sahip olmak, 7

8 e) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, kamunun sağlığına karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya fuhuş suçlarından mahkûm olmamak. f) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özrü bulunmamak. g) 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun un 14. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak. Çalıştırılacak personel seçiminde, İdarenin belirlediği/belirleyeceği özel kriterler dikkate alınarak, idarenin gözetiminde işe alınması zorunludur. Yüklenici her personel için aşağıda istenilen belgelerin bulunduğu dosyayı personelin işbaşı yaptığı tarihten sonra 30 gün içinde idareye teslim edecektir. 1) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 2) Adli Sicil Kâğıdı 3) İkametgâh Belgesi 4) Sağlık Raporu 5) Öğrenim Belgesi 6) SGK işe giriş bildirgeleri 7) Özel Güvenlik Temel Eğitim Sertifikası MADDE 9 GÖREVLİLERİN ÇALIŞMA YERLERİ VE SAYILARI İLE İLGİLİ HUSUSLAR 9.1. Yüklenici tarafından sözleşme süresi içerisinde haftanın yedi (7) günü ve her gün kesintisiz 24 (yirmidört) saat özel güvenlik hizmeti sunulacaktır. İşin yürütülmesi aşamasında her bir güvenlik personelinin haftalık toplam çalışma süresi 45 (kırkbeş) saattir. Yapılacak güvenlik hizmeti ile ilgili vardiya saatleri ve vardiyada çalışacak personel sayıları yüklenici ile idare arasında oluşturulacak çizelge doğrultusunda yürütülecektir. İdarenin uygun görmesi halinde, yüklenici tarafından vardiya sisteminde değişiklik yapılabilecektir. MADDE 10 RESMÎ VE DİNİ BAYRAM GÜNLERİ İLE YILBAŞI TATİLİ GÜNLERİNDE ÇALIŞMA Bu hizmet ihalesinde resmî ve dini bayram günleri ile yılbaşı tatili günleri toplamı 14,5 gün olup, bu günlerde, günlük 3 özel güvenlik görevlisi çalışacak (Tatilde çalışılacak toplam gün sayısı 3 kişi x 14,5 gün x 3 yıl = 130,5 gündür) ve 4857 sayılı İş Kanunu nun 47. maddesi uyarınca da ücret hesaplanacaktır İhale konusu işin yürütülmesi aşamasında, fazla çalışma yaptırılmayacak olup, haftalık 45 saat olan çalışma süresi aşılmamak kaydıyla gerekli planlama yapılacaktır. 8

9 MADDE 11 CEZALAR VE KESİNTİLER Sözleşme ve teknik şartnamede öngörülen maddelerden birinin veya birden fazlasının yerine getirilmemesi durumunda veya idare güvenlik personelinin ihlal ettiği kural veya kurallar tespit edildiğinde aşağıda belirtilen miktarlardaki para cezası ödeme sırasında yüklenicinin hak edişinden kesilir. Tutanaklarda yüklenici veya yetkilisinin imzası olacaktır. Ancak yüklenici veya yetkilisinin imzadan kaçınırsa İdarece durum tespiti yapılarak tutanak yine aynen işleme konulacaktır Her ne ad altında olursa olsun (Eğitim, Kurs, Talim vb.) çalışan personelin aylıklarından her hangi bir kesinti yapılamaz. Yapıldığı takdirde yüklenicinin hakedişinden kesintinin 2 katı tutarında ceza tahakkuk ettirilir Teknik şartnamede belirtilen ekipman ve demirbaş malzemelerin eksik olması ya da arızalarının belirlenen sürede (en geç 48 saat) giderilmemesi durumunda her biri için ayrı ayrı günlük 100 TL ceza alınır Özel Güvenlik Personelinin kıyafetinin eksik olan veya uygun vasıfları taşımayan her biri için ayrı ayrı günlük 100 TL ceza alınır Çalıştırılan personelin, İdarenin uhdesinde bulunan demirbaş veya herhangi bir malzemeye zarar vermesi halinde yüklenici bunun bedelini, idarece tespit edilen o günkü rayiç fiyat üzerinden ödeyecektir Personele, ücretlerinin zamanında ödenmediğinin tespiti halinde; aylık ihale bedelinin yüzde biri tutarında cezai müeyyide uygulanır. Bu hususun sözleşme döneminde üç kez tekrarı halinde yüklenici hakkında gerekli işlem yapılarak sözleşme kurumca tek taraflı fesh edilebilir Yüklenici, Teknik şartnamede belirtilen görevin ifası için kullanılacak ekipman ve demirbaş malzemelerin eksikliğini anında giderecek ve aletlerin arızalarını gecikmeksizin (en geç 48 saat içinde) yetkili olan kişilere/firmalara yaptıracaktır. Bu eksiklik ve arızalara zamanında müdahale edilmediği takdirde durum idare elemanlarınca tutanakla tespit edilecek, 24 saat zarfında eksiklik ve arıza giderilmediği veya geciktirildiği takdirde idare isterse eksiklik veya arızayı dilediği mütehassısa yaptıracak ve bu işten doğacak her türlü masraf yükleniciden tahsil edilecektir. MADDE 14 DİĞER HUSUSLAR Bu şartnamede hüküm bulunmayan hallerde 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun, ve Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik hükümleri esas alınacaktır İdare, görevlendirecek güvenlik personelinin çalışma esaslarını, çalışma saatlerini ve görev yerlerini ortaya çıkan ihtiyaçlara ve durumlara göre, haftalık 45 saatlik azami çalışma süresini geçmemek kaydıyla değiştirebilir. Yüklenici bu konuda idare taleplerini dikkate almak zorundadır Bina girişinde görev yapan personel aynı zamanda idare resmi araçlarının park yeri gözetim görevini yapacak ve acil durumlarla ilgili olarak bina girişlerini kullanabilir halde tutulması hususunda gerekli önlem ve tedbirleri almaktan sorumlu olacaktır Güvenlik hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin hususlarda, yüklenici doğrudan sorumlu olacaktır Kontrol teşkilatı, koruma ve güvenlik hizmetlerinin şartname ve eklerinde tespit edilen standartlara uygun yürütülüp yürütülmediğini denetler. 9

10 14.6- Bu şartnamede yer almayan hususlarda 5188 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuat uygulanır Yüklenici ile idare arasındaki her türlü hukuki problemlerde Niğde İlindeki Mahkemeler yetkilidir. EK 1 GÜVENLİK PERSONELİ GİYECEK LİSTESİ SIRA CİNSİ MİKTARI 1 Pantolon (Yazlık %20 Polyester %80 Vizkon Özel Emzinli, Siyah ) 4 Adet 2 Pantolon (Kışlık %20 Polyester %80 Vizkon Özel Emzinli, Siyah ) 4 Adet 3 Gömlek (Yazlık %80 Koton %20 Poli, Gri) 4 Adet 4 Gömlek (Kışlık %80 Koton %20 Poli, Gri) 4 Adet 5 Kazak ( %100 Akrilik, Siyah) 4 Adet 6 Kravat (%100 Polimit İç Astar 200 gr., Siyah) 4 Adet 7 Şapka ( % 100 Koton, Siyah) 4 Adet 8 Mont (Bondit Su İticili Kumaş-120 gr. Elyaf 90 gr. Kapitine Düz yaka, 4 Adet Siyah) 9 Kemer (%100 deri Politermo Taban, Siyah) 4 Adet 10 Yazlık Ayakkabı (%100 deri Politermo Taban, Siyah) 4 Çift 11 Kışlık Bot (%100 deri Politermo Taban, Siyah) 4 Çift 12 Çorap (Yazlık, Siyah) 8 Çift 13 Çorap (Kışlık, Siyah) 8 Çift 14 Yağmurluk (% 100 su geçirmez, 0.18 mm Astarsız, Fermuar ve çıtçıt kapamalı, Lacivert) 4 Adet EK 2 DEMİRBAŞ MALZEME LİSTESİ SIRA CİNSİ MİKTARI 1 El feneri (Kaliteli ışıldak türü) 4 Adet 2 Düdük 4 Adet 3 Cop 4 Adet Kelepçe El Dedektörü Rekleftif Yelek 4 Adet 2 Adet 4 Adet 10

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ GÜVENLİK KURALLARI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ GÜVENLİK KURALLARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ GÜVENLİK KURALLARI Bu kitapçıkta yer alan güvenlik kuralları, öğrencilerimizin ve personelimizin güvenliğini en iyi şekilde sağlamak için gerekli tedbirleri almak üzere,

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2015-2017 YILI ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2015-2017 YILI ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2015-2017 YILI ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İŞİN KONUSU: Madde 1 : 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetleri Kanunu ile bu Kanunun uygulanmasına ilişkin ikincil mevzuat

Detaylı

T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale) MADDE 1İŞİN KONUSU VE GÖREV ALANI 1- İŞIN KONUSU

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK GENEL TALİMATI

ÖZEL GÜVENLİK GENEL TALİMATI Doküman Madde 1 Tanımlar: Kuruluş: ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu, Özel Güvenlik Teşkilatı: Kuruluşu bu talimatname hükümleri çerçevesinde korumak ve güvenliğini sağlamakla görevli ve yetkileri bu talimatname

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ FORD OTOSAN İHSANİYE OTOMOTİV MYO GÖREV TANIM FORMU

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ FORD OTOSAN İHSANİYE OTOMOTİV MYO GÖREV TANIM FORMU GÖREV TNIM FORMU Kocaeli Üniversitesi / Harcama Yetkilisi Üst Yönetici/Yöneticileri Rektör Okulunun tüm akademik ve idari Personeli GÖREV TNIMI Okulun ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel

Detaylı

İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET BİNALARI VE TESİSLERİ İÇİN KORUMA VE GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT ÖZEL İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME DİR

İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET BİNALARI VE TESİSLERİ İÇİN KORUMA VE GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT ÖZEL İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME DİR İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET BİNALARI VE TESİSLERİ İÇİN KORUMA VE GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT ÖZEL İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME DİR 1- İŞİN KONUSU : İzmir Konak Belediye Başkanlığına ait hizmet

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 2 Yasal Kapsam : 3 b/3 İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 3. adım 77.63,00 -.353.64,00 ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR OSMANİYE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU

Detaylı

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 1 1-İŞİN KONUSU: Bursaspor Özlüce Tesislerinde 7/24 güvenliğin sağlanması konusunda görevlendirilmek üzere Özel Güvenlik Hizmetinin 1 yıl süre ile, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ile

Detaylı

ÜNİVERSİTE GİRİŞİ GÜVENLİK GÖREVLİLERİ

ÜNİVERSİTE GİRİŞİ GÜVENLİK GÖREVLİLERİ ÜNİVERSİTE GİRİŞİ GÜVENLİK GÖREVLİLERİ GÖREV/İŞ TANIMI FORMU KADRO VEYA POZİSYONUN BİRİMİ/ALT BİRİMİ Genel Sekreter Yardımcılığı/Koruma ve Güvenlik Birimi STATÜSÜ [ ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL UNVANI

Detaylı

T.C. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI Silahsız Özel Güvenlik Hizmet Alım İşi Teknik Şartnamesi

T.C. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI Silahsız Özel Güvenlik Hizmet Alım İşi Teknik Şartnamesi T.C. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI Silahsız Özel Güvenlik Hizmet Alım İşi Teknik Şartnamesi İŞİN KONUSU : Madde 1-5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine

Detaylı

Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Madde No - Yeni yayınlandı. - -

Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Madde No - Yeni yayınlandı. - - Yürürlük i:10.05.2013 GÜVENLİK HİZMETLERİ Revizyon i: - UYUM REHBERİ Sayfa: 1/5 Revizyon i Açıklama Revizyon No Madde No - Yeni yayınlandı. - - KAPSAM: Tüm Hastane Hazırlayan: Duygu SIDDIKOĞLU Kalite Yönetim

Detaylı

T.C. ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İHALESİ (12 AYLIK) TEKNİK ŞARTNAMESİ MADDE 1- İŞİN KONUSU 26.06.2004 tarihinde 25504 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5188 sayılı Özel

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ. Hizmetin Verileceği Yer Hizmetin Verileceği Adres Güvenlik Görevlisi Sayısı (Toplam)

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ. Hizmetin Verileceği Yer Hizmetin Verileceği Adres Güvenlik Görevlisi Sayısı (Toplam) 1. İŞİN KONUSU: ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun ve bu kanunun uygulamasına ilişkin yönetmelikler çerçevesinde aşağıdaki tabloda detayları

Detaylı

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ * GÖREV DEVRİ ** Erkan MOLLAOĞLU Güvenlik Koordinatörü

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ * GÖREV DEVRİ ** Erkan MOLLAOĞLU Güvenlik Koordinatörü T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ * GÖREV DEVRİ ** Erkan MOLLAOĞLU Güvenlik Koordinatörü Ali ŞENEL Uludağ Üniversitesi kampusu

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ KORUMA VE GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGESİ

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ KORUMA VE GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGESİ T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ KORUMA VE GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1-Bu

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK ARDAHAN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ 1 GEREKLİ FORM, BELGE, RAPOR ve İZİN İŞLEMLERİ 2 3 BAŞVURU İŞLEMİ EVRAK VE BİNA İNCELEME

Detaylı

KORUMA ve GÜVENLİK PLANI. Müdürlüğü. Tesisleri. Adres :.(açık ve güncel posta adresi) Tel :.(ilgili kurum ya da kurulusun) (Tarihli Güncel)

KORUMA ve GÜVENLİK PLANI. Müdürlüğü. Tesisleri. Adres :.(açık ve güncel posta adresi) Tel :.(ilgili kurum ya da kurulusun) (Tarihli Güncel) ./ /2012 (Tarihli Güncel) Müdürlüğü Tesisleri KORUMA ve GÜVENLİK PLANI Adres :.(açık ve güncel posta adresi) Tel :.(ilgili kurum ya da kurulusun) (Tüm sayfalar yetkili imzası ya da parafı taşıyacaktır)

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLACAK ADAYLARDA ARANAN ÖN ŞARTLAR

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLACAK ADAYLARDA ARANAN ÖN ŞARTLAR ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLACAK ADAYLARDA ARANAN ÖN ŞARTLAR SİLAHSIZ ADAYLAR İÇİN; 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 2. En az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul mezunu olmak. 3. Kursa müracaatında

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ. Hizmetin Verileceği Yer Hizmetin Verileceği Adres Güvenlik Görevlisi Sayısı (Toplam)

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ. Hizmetin Verileceği Yer Hizmetin Verileceği Adres Güvenlik Görevlisi Sayısı (Toplam) 1. İŞİN KONUSU: ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun ve bu kanunun uygulamasına ilişkin yönetmelikler çerçevesinde aşağıdaki tabloda detayları

Detaylı

T.C BURSA VALİLİĞİ. Osmangazi İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2014-2015 ÖĞRETİM YILI DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK BAŞVURU KILAVUZU TEMMUZ - 2014

T.C BURSA VALİLİĞİ. Osmangazi İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2014-2015 ÖĞRETİM YILI DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK BAŞVURU KILAVUZU TEMMUZ - 2014 T.C BURSA VALİLİĞİ Osmangazi İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2014-2015 ÖĞRETİM YILI DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK BAŞVURU KILAVUZU TEMMUZ - 2014 http://osmangazi.meb.gov.tr http://www.memosmangazi.com

Detaylı

T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ HIZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık İhale Usulü)

T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ HIZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık İhale Usulü) T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ HIZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık İhale Usulü) MADDE 1- İşin Nevi ve Miktarı İşin konusu: Dicle Kalkınma Ajansı Ana Hizmet Binası

Detaylı

GÜVENLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ

GÜVENLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ SAYFA 1 / 5 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Kapadokya Meslek Yüksekokulu mensuplarının çalışma süreleri boyunca can ve mal güvenliğinin sağlanması, çalışanların, öğrencilerin

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU OSMANİYE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (01.01.2016-31.12.

TÜRKİYE İŞ KURUMU OSMANİYE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (01.01.2016-31.12. TÜRKİYE İŞ KURUMU OSMANİYE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (01.01.2016-31.12.2018) Madde 1: İşin Konusu Ve Görev Alanı: 1-İŞIN KONUSU: 1.1-5188 Sayılı

Detaylı

MADDE 1. İzmir Konak Belediyesi hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili muhtelif yardımcı hizmet satın alınmasıdır.

MADDE 1. İzmir Konak Belediyesi hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili muhtelif yardımcı hizmet satın alınmasıdır. MUHTELİF YARDIMCI HİZMET SATIN ALINMASI İŞİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ İŞİN KONUSU: MADDE 1. İzmir Konak Belediyesi hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili muhtelif yardımcı hizmet satın alınmasıdır. İŞİN SÜRESİ:

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ GENEL TEMİZLİK HİZMETİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ GENEL TEMİZLİK HİZMETİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ GENEL TEMİZLİK HİZMETİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME MADDE 1- İŞİN KONUSU VE TANIMI İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsüne ait alanlar içinde bulunan, Enstitünün kullanımında

Detaylı

T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ HIZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık İhale Usulü)

T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ HIZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık İhale Usulü) T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ HIZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık İhale Usulü) MADDE 1- İşin Nevi ve Miktarı İşin konusu: Dicle Kalkınma Ajansı Ana Hizmet Binası

Detaylı

TÜRK KIZILAYI AVRUPA BÖLGE KAN MERKEZİ VE ÇAPA KAN BAĞIŞ MERKEZİ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ -2015-

TÜRK KIZILAYI AVRUPA BÖLGE KAN MERKEZİ VE ÇAPA KAN BAĞIŞ MERKEZİ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ -2015- TÜRK KIZILAYI AVRUPA BÖLGE KAN MERKEZİ VE ÇAPA KAN BAĞIŞ MERKEZİ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ -2015-1 1. TANIMLAR İdare: Hizmet verilen Türk Kızılayı Avrupa Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü

Detaylı

Güvenlik Hizmetleri Teknik Şartnamesi

Güvenlik Hizmetleri Teknik Şartnamesi T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GENEL SEKRETERLİK Güvenlik Hizmetleri Teknik Şartnamesi GENELSEKRETERLİK-2015/HİZMET.001 1 KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI

Detaylı

1- İŞİN KONUSU: 2- HİZMET ALIMININ SÜRESİ: İşe başlama: 06.01.2014 İşin bitimi :06.03.2014 dir.

1- İŞİN KONUSU: 2- HİZMET ALIMININ SÜRESİ: İşe başlama: 06.01.2014 İşin bitimi :06.03.2014 dir. BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BELEDİYEMİZ HİZMET BİNALARI VE BELEDİYEMİZ SINIRLARI İÇİNDEKİ ANAOKUL - İLKOKUL- ORTAOKUL -İLKÖĞRETİM VE LİSE OKULLARIMIZIN YERLERİNDE KORUMA VE ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE

Detaylı

Sıralama Kriterlerinde Kullanılacak Talim ve Terbiye Kurulu nun 2014-Şubat tarihli ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI

Sıralama Kriterlerinde Kullanılacak Talim ve Terbiye Kurulu nun 2014-Şubat tarihli ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI Başvuru Süresi Görevlendirme Süreci T.C. DÖRTYOL KAYMAKAMLIĞI İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2016-2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK BAŞVURU KILAVUZU AĞUSTOS - 2016 http://dortyol.meb.gov.tr/

Detaylı

T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ HIZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık İhale Usulü)

T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ HIZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık İhale Usulü) T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ HIZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık İhale Usulü) MADDE 1- İşin Nevi ve Miktarı İşin konusu: Dicle Kalkınma Ajansı Ana Hizmet Binası

Detaylı

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu UNVANI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ VEYA 1 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının her türlü satın alma ve ayniyat işlemlerinin yerine getirilmesi. Sağlık

Detaylı

ENSTİTÜMÜZ İLE ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARASINDA YAPILAN PROTOKOL ÇERÇEVESİNDE DIŞ İNCELEME UZMANI ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN DUYURU

ENSTİTÜMÜZ İLE ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARASINDA YAPILAN PROTOKOL ÇERÇEVESİNDE DIŞ İNCELEME UZMANI ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN DUYURU ENSTİTÜMÜZ İLE ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARASINDA YAPILAN PROTOKOL ÇERÇEVESİNDE DIŞ İNCELEME UZMANI ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN DUYURU Enstitümüz ile Eti Maden Ġşletmeleri Genel Müdürlüğü yapılan

Detaylı

T.C SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ISPARTA İLİ ŞARKİKARAAĞAÇ İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

T.C SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ISPARTA İLİ ŞARKİKARAAĞAÇ İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI T.C AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ISPARTA İLİ ŞARKİKARAAĞAÇ İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI BELİRSİZ SÜRELİ PERSONEL ALIM İLANI Isparta İli

Detaylı

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNÜN HİZMET ARACI KİRALAMA İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNÜN HİZMET ARACI KİRALAMA İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNÜN HİZMET ARACI KİRALAMA İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1- Bu şartname; Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğünün resmi hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla 3 adet sürücülü binek

Detaylı

BORÇKA KAYMAKAMLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

BORÇKA KAYMAKAMLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI BORÇKA KAYMAKAMLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Borçka Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen nitelikte Sosyal Yardımlaşma

Detaylı

T.C. SEYHAN KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK BAŞVURU KILAVUZU AĞUSTOS 2016 http://seyhan.meb.gov.tr/ 1 ELEKTRONİK BAŞVURU FORMUNU

Detaylı

Organ Nakli Merkezi Açılmasına İlişkin Lisans Başvuru Şartları ve Yeterlilik

Organ Nakli Merkezi Açılmasına İlişkin Lisans Başvuru Şartları ve Yeterlilik Sağlık Bakanlığından; Organ Nakli Merkezi Açılmasına İlişkin Lisans Başvuru Şartları ve Yeterlilik Bakanlığımızca yayımlanmış olan 2012/48 sayılı Genelge ile planlama kapsamında duyurulan Böbrek-Karaciğer

Detaylı

YURT İÇİNDE İHRAÇ EDİLECEK KİRA SERTİFİKASI İZAHNAMELERİNİN VEYA İHRAÇ BELGELERİNİN ONAYLANMASI İÇİN GEREKLİ BELGELER(*)

YURT İÇİNDE İHRAÇ EDİLECEK KİRA SERTİFİKASI İZAHNAMELERİNİN VEYA İHRAÇ BELGELERİNİN ONAYLANMASI İÇİN GEREKLİ BELGELER(*) EK/1 YURT İÇİNDE İHRAÇ EDİLECEK KİRA SERTİFİKASI İZAHNAMELERİNİN VEYA İHRAÇ BELGELERİNİN ONAYLANMASI İÇİN GEREKLİ BELGELER(*) 1) VKŞ ve fon kullanıcılarını tanıtıcı bilgiler. 2) VKŞ nin yürürlükte bulunan

Detaylı

SİRKÜLER 2017/25. Son üç takvim yılı itibarıyla, ilgili her takvim yılında ihracat yapmak şartıyla yıllık ortalama ihracatı;

SİRKÜLER 2017/25. Son üç takvim yılı itibarıyla, ilgili her takvim yılında ihracat yapmak şartıyla yıllık ortalama ihracatı; SİRKÜLERİN SİRKÜLER 2017/25 Tarihi : 24.03.2017 Konusu : 23.03.2017 Tarihinden İtibaren Uygulanmak Üzere Son 3 Takvim Yılı İtibarıyla İlgili Her Takvim Yılında İhracat Yapmak Şartıyla Yıllık Ortalama İhracatı

Detaylı

Diyanet 1000 Personel Alacak

Diyanet 1000 Personel Alacak On5yirmi5.com Diyanet 1000 Personel Alacak Diyanet İşleri Başkanlığı 1000 adet sözleşmeli Kur'an kursu öğreticisi ve imam hatip alacak. Yayın Tarihi : 24 Mart 2012 Cumartesi (oluşturma : 10/9/2016) 633

Detaylı

T.C. GAZİANTEP VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü

T.C. GAZİANTEP VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü T.C. GAZİANTEP VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2015-2016 ÖĞRETİM YILI DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK BAŞVURU KLAVUZU AĞUSTOS-EYLÜL-2015 İlgili İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Web Sayfası Başvuru Süresi

Detaylı

ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN

ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN İlanın Yayınlandığı Tarih : 24/12/2012 Son Başvuru Tarihi : 07/01/2013 Sayfa 1 / 10 SABAH GAZETESİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz bünyesinde, (giderleri özgelirden karşılanmak üzere)

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU GÖREV VE SORUMLULUKLARI

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU GÖREV VE SORUMLULUKLARI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU ORGANİZASYON BİLGİLERİ Birim Adı : Koruma ve Güvenlik Üst Yönetici/Yöneticileri : Fakülte Sekreteri/Dekan Yardımcıları/Dekan

Detaylı

T.C. BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BALÇOVA BELEDİYESİ SPOR EĞİTİMİ VE SPOR HİZMETLERİNİN ORGANİZASYONU HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

T.C. BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BALÇOVA BELEDİYESİ SPOR EĞİTİMİ VE SPOR HİZMETLERİNİN ORGANİZASYONU HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME T.C. BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BALÇOVA BELEDİYESİ SPOR EĞİTİMİ VE SPOR HİZMETLERİNİN ORGANİZASYONU HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME İHALENİN KONUSU: MADDE 1 -İzmir Balçova Belediyesi Spor Tesislerinde

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 20 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28239 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: YÖNETMELİK ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİNİN TAMİR VE AYARINI YAPACAK KİŞİLERE VERİLECEK YETKİ BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ Hasan ASLAN Daire Başkanı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı görevini yerine getirmek. Üniversitemiz Rektörlük ve bağlı birimlerinin, hizmetlerini en iyi şekilde yürütebilmeleri

Detaylı

TRT ANKARA RADYOSU MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNA VE TESİSLERİNDE KORUMA VE GÜVENLİK HİZMETLERİ SATIN ALINMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ Madde-1 İşin Konusu : 1.1. TRT Ankara Radyosu Müdürlüğü hizmet bina ve tesislerinde

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI 5 KİŞİLİK 12 AYLIK SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık İhale Usulü)

T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI 5 KİŞİLİK 12 AYLIK SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık İhale Usulü) T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI 5 KİŞİLİK 12 AYLIK SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık İhale Usulü) MADDE 1- İşin Nevi ve Miktarı İşin konusu: Dicle Kalkınma Ajansı ve Mardin Yatırım

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Özel Engelli Çocuk Bakımevi Açma İşlem Basamakları

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Özel Engelli Çocuk Bakımevi Açma İşlem Basamakları Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Özel Engelli Çocuk Bakımevi Açma İşlem Basamakları ÖZEL ENGELLİ ÇOCUK BAKIMEVİ AÇMA İŞLEM BASAMAKLARI Merkezin Adının Belirlenmesi 1 İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne

Detaylı

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE ÖZEL GÜVENLİKLE İLGİLİ BÖLÜMLER

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE ÖZEL GÜVENLİKLE İLGİLİ BÖLÜMLER KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE ÖZEL GÜVENLİKLE İLGİLİ BÖLÜMLER 667 SAYILI KHK Kamu görevlilerine ilişkin tedbirler MADDE 4 -(3) Bu maddeye göre görevlerine son verilenlerin silah ruhsatları, gemi adamlığına

Detaylı

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRABZON MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA VE GÜVENLİK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRABZON MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA VE GÜVENLİK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRABZON MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA VE GÜVENLİK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ Madde-1 İşin Konusu : 1.1. TRT Trabzon Müdürlüğü (Trabzon Müdürlüğü hizmet binası, Trabzon-Hıdırnebi,

Detaylı

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI(UPS) YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI(UPS) YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI(UPS) YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ 1- SÖZLEŞME KONUSU, TARAFLAR VE TANIMLARI: Bu sözleşme Oğuzlar mahallesi 1366 Sk. No:3 Balgat/ANKARA

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Araştırma ve Uygulama Hastanesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin olarak

Detaylı

T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL GÜVENLİK ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL GÜVENLİK ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ MADDE 1 İŞİN KONUSU : T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL GÜVENLİK ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ MEB Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Teknikokullar/ANKARA adresinde bulunan

Detaylı

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (E-KPSS)

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (E-KPSS) ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (E-KPSS) E-KPSS Nedir? E-KPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı), Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu engellilerin engel grupları ve eğitim durumlarına göre yapılan

Detaylı

EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ MADEN MÜHENDİSİ UZMAN YARDIMCISI ALIMI DUYURUSU

EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ MADEN MÜHENDİSİ UZMAN YARDIMCISI ALIMI DUYURUSU EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ MADEN MÜHENDİSİ UZMAN YARDIMCISI ALIMI DUYURUSU 1- Aşağıda yer alan tabloda gösterildiği şekilde Ege İhracatçı Birlikleri Uzman Yardımcılığı kadrosuna 1 (bir) adet Maden Mühendisi

Detaylı

TARIMDA İŞ ARACILIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tarım aracılığı için izin

TARIMDA İŞ ARACILIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tarım aracılığı için izin TARIMDA İŞ ARACILIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tarım aracılığı için izin verilmesi ve bunların çalışma ve denetimi ile tarım aracısı,

Detaylı

2014 YILI PLANLAMA İLANI KAPSAMINDA AÇILACAK ÖZEL SAĞLIK KURULUŞU BAŞVURU ŞARTLARI İLE HAK SAHİPLİĞİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

2014 YILI PLANLAMA İLANI KAPSAMINDA AÇILACAK ÖZEL SAĞLIK KURULUŞU BAŞVURU ŞARTLARI İLE HAK SAHİPLİĞİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 2014 YILI PLANLAMA İLANI KAPSAMINDA AÇILACAK ÖZEL SAĞLIK KURULUŞU BAŞVURU ŞARTLARI İLE HAK SAHİPLİĞİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Bakanlığımız internet sitesinde yayımlanan 2014 yılında Yeni

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE DİĞER BAKANLIKLARA BAĞLI OKULLARDAKİ GÖREVLİLERLE ÖĞRENCİLERİN KILIK KIYAFETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK (1)

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE DİĞER BAKANLIKLARA BAĞLI OKULLARDAKİ GÖREVLİLERLE ÖĞRENCİLERİN KILIK KIYAFETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK (1) 1093 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE DİĞER BAKANLIKLARA BAĞLI OKULLARDAKİ GÖREVLİLERLE ÖĞRENCİLERİN KILIK KIYAFETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK (1) Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 22/7/1981, No: 8/3349 Dayandığı

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ SAĞLIK DESTEK HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ SAĞLIK DESTEK HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ SAĞLIK DESTEK HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. TANIMLAR: DARÜŞŞAFAKA : Darüşşafaka Cemiyeti ve Bağlı Kurumlarını İSTEKLİ İDARE ÜYE KANUN PERSONEL YÜKLENİCİ : Sağlık Destek Hizmeti veren

Detaylı

T.C SULUOVA KAYMAKAMLIĞI İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü

T.C SULUOVA KAYMAKAMLIĞI İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü T.C SULUOVA KAYMAKAMLIĞI İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2015-2016 ÖĞRETİM YILI DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK BAŞVURU KILAVUZU AĞUSTOS 2015 http://suluova.meb.gov.tr Başvuru Süresi Görevlendirme Süreci

Detaylı

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI HİZMET BİNA VE TESİSLERİNDE KORUMA VE GÜVENLİK HİZMETLERİ SATIN ALINMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI HİZMET BİNA VE TESİSLERİNDE KORUMA VE GÜVENLİK HİZMETLERİ SATIN ALINMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI HİZMET BİNA VE TESİSLERİNDE KORUMA VE GÜVENLİK HİZMETLERİ SATIN ALINMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ Madde-1 İşin Konusu : 1.1. TRT Genel Müdürlüğünün Ankara da bulunan hizmet

Detaylı

657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ KAPSAMINDA SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ KAPSAMINDA SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AKDENİZ SU ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA ÜRETME VE EĞİTİM ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ KAPSAMINDA

Detaylı

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI HİZMET BİNA VE TESİSLERİNDE KORUMA VE GÜVENLİK HİZMETLERİ SATIN ALINMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI HİZMET BİNA VE TESİSLERİNDE KORUMA VE GÜVENLİK HİZMETLERİ SATIN ALINMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI HİZMET BİNA VE TESİSLERİNDE KORUMA VE GÜVENLİK HİZMETLERİ SATIN ALINMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ Madde-1 İşin Konusu : 1.1. TRT Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı hizmet bina

Detaylı

ASLANAPA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

ASLANAPA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER S. NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI ASLANAPA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Denklik İşleri Yurtdışı Eğitim Denkliği

Detaylı

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Espiye Belediyesi İtfaiye teşkilatının kuruluş,

Detaylı

2015-2016 ÖĞRETİM YILI DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK BAŞVURU KILAVUZU

2015-2016 ÖĞRETİM YILI DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK BAŞVURU KILAVUZU 2015-2016 ÖĞRETİM YILI DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK BAŞVURU KILAVUZU Başvuru formunu doldurmadan önce başvuru kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Başvuru Süresi Görevlendirme Süreci Başvuruların Yapılacağı

Detaylı

ÇAN LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK AŞÇILIK GARSONLUK USTALIK VE VASIFSIZ İŞÇİ HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

ÇAN LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK AŞÇILIK GARSONLUK USTALIK VE VASIFSIZ İŞÇİ HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ÇAN LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK AŞÇILIK GARSONLUK USTALIK VE VASIFSIZ İŞÇİ HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.İşin Tanımı: TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ KORUMA VE GÜVENLİK AMİRLİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ KORUMA VE GÜVENLİK AMİRLİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ KORUMA VE GÜVENLİK AMİRLİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1: Bu yönergenin amacı; Bingöl Üniversitesinin tüm birimlerinde Trafik hizmetleri de dahil yürütülen Koruma ve Güvenlik

Detaylı

YAZILIM GELİŞTİRME, VERİ İŞLEME VE OTOMASYON SİSTEMİNİN İŞLETİMİ HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

YAZILIM GELİŞTİRME, VERİ İŞLEME VE OTOMASYON SİSTEMİNİN İŞLETİMİ HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ YAZILIM GELİŞTİRME, VERİ İŞLEME VE OTOMASYON SİSTEMİNİN İŞLETİMİ HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ Madde 1. Hizmetin Tanımı, Kapsamı ve Süresi: Temin edilecek hizmet, Üniversitenin ihtiyaç duyduğu yeni yazılımların

Detaylı

rxr TAŞINIR KAYIT KODU* SIRA NO MİKTARI TALEP Başkanlığımız hizmetlerinde 2016-2017 yıllarında, BİRİMİ

rxr TAŞINIR KAYIT KODU* SIRA NO MİKTARI TALEP Başkanlığımız hizmetlerinde 2016-2017 yıllarında, BİRİMİ SIRA NO TAŞINIR KAYIT KODU* TALEP Başkanlığımız hizmetlerinde 2016-2017 yıllarında, rxr MİKTARI BİRİMİ kullanılmak üzere, 1 6 adet Kamyonet (Sürücülü) 3 adet Kamyonet (Sürücüsüz) 2 3 3 adet Binek araç

Detaylı

MADDE 1- TARAFLAR ve AMAÇ

MADDE 1- TARAFLAR ve AMAÇ MADDE 1- TARAFLAR ve AMAÇ Bu sözleşme, bir taraftan (Bundan böyle İşveren olarak anılacaktır.) ile diğer taraftan (Bundan böyle Taşeron olarak anılacaktır.) arasında, sözleşme konusunu teşkil eden iş ile

Detaylı

PTT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIM İLANI

PTT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIM İLANI PTT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIM İLANI Şirketimiz Taşra Teşkilatına, 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmaksızın Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim

Detaylı

Özel güvenlik görevlilerinin kıyafet ve teçhizatları Bakanlıktan onaylı mıdır? 8

Özel güvenlik görevlilerinin kıyafet ve teçhizatları Bakanlıktan onaylı mıdır? 8 Özel Güvenlik Şirketi / Şubesi Denetleme Formu EGM-ADB-ÖZG-FORM-D1 Şirket / Şube Unvanı : Şirket Faaliyet İzin Belge No ve Tarihi : 1 Şirketin Kuruluş ve Faaliyet İzni mevcut Şirkette faaliyet izin belgesinde

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ARAÇ KULLANIM YÖNERGESİ

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ARAÇ KULLANIM YÖNERGESİ T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ARAÇ KULLANIM YÖNERGESİ 2015 Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, makam hizmetine tahsis edilen taşıtların dışında Batman Üniversitesinin sahip olduğu veya

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN Sayfa / 5 İlanın Yayınlandığı Tarih : 0/07/03 Son Başvuru Tarihi : 4/07/03 ZAMAN GAZETESİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Hastanelerinde istihdam edilmek üzere, (giderleri döner

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı; Beşiktaş Belediyesi Yazı

Detaylı

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN: TEKNİSYEN GİRİŞ SINAVI İLANI

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN: TEKNİSYEN GİRİŞ SINAVI İLANI TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN: TEKNİSYEN GİRİŞ SINAVI İLANI Kurumumuzun merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2014 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmış

Detaylı

f) Personel, Necmettin Erbakan Üniversitesinde görevli tüm akademik ve idari personeli ifade eder.

f) Personel, Necmettin Erbakan Üniversitesinde görevli tüm akademik ve idari personeli ifade eder. T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİS VE MİSAFİRHANE YÖNERGESİ I.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ MADDE 1-Bu yönerge Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Tesis ve Misafirhanesinin yönetimi, yararlanma

Detaylı

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kuruluş İlkeleri Amaç

Detaylı

Başvuruya ilişkin olarak 2014/1386 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Başvuruya ilişkin olarak 2014/1386 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Erkan DEMİRTAŞ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ:

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DAMPERLİ KAMYON (ŞOFÖRLÜ) VE İŞ MAKİNESİ (OPERATÖRLÜ) KİRALANMASI HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DAMPERLİ KAMYON (ŞOFÖRLÜ) VE İŞ MAKİNESİ (OPERATÖRLÜ) KİRALANMASI HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DAMPERLİ KAMYON (ŞOFÖRLÜ) VE İŞ MAKİNESİ (OPERATÖRLÜ) KİRALANMASI HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 1-Müdürlüğümüz tarafından kiralaması yapılacak olan damperli

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Dayanak

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Dayanak GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK VE ULAŞTIRMA YÜKSEKOKULU GÜVERTE ÖĞRENCİ KIYAFET YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak Madde 1 - Bu yönergenin amacı, Denizcilik ve Ulaştırma Yüksekokulu Güverte

Detaylı

BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ 1-Kurumun Adı : İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü, İlçe Nüfus Müdürlüğü, Malmüdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı, Özel İdare

Detaylı

KARAR KONUSU DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

KARAR KONUSU DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ KARAR NO KARAR TARİHİ 66 16.05.2014 T.C. MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI KARAR KONUSU DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Manisa Büyükşehir Belediye Meclisinin 1. Seçim

Detaylı

T.C. KİLİS VALİLİĞİ GKK ALIMI BAŞVURU SEÇME SINAVLARI KILAVUZU

T.C. KİLİS VALİLİĞİ GKK ALIMI BAŞVURU SEÇME SINAVLARI KILAVUZU T.C. KİLİS VALİLİĞİ GKK ALIMI BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2015 BAŞVURULAR 11 ARALIK 21 ARALIK 2015 TARİHLERİ ARASINDA KİLİS VALİLİĞİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ VE İL MERKEZ JANDARMA KOMUTANLIĞINA YAPILACAKTIR.

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

CHP takipte! MUTLULUKLAR. Sp r. Esnaf. sahilinde. manzara. akp suç duyurusunda bulundu böcek Patladı. Antalya ya Ölüm Suyu içirecekler..

CHP takipte! MUTLULUKLAR. Sp r. Esnaf. sahilinde. manzara. akp suç duyurusunda bulundu böcek Patladı. Antalya ya Ölüm Suyu içirecekler.. CHP takipte! - Sayfa 6 da akp suç duyurusunda bulundu böcek Patladı - Sayfa 6 da ö el habe MUTLULUKLAR - - - - T - Sayfa 6 Esnaf Sayfa 6 3 Antalya ya Ölüm Suyu içirecekler.. Sp r sahilinde manzara www.akdenizgercek.com

Detaylı

BORSA İSTANBUL PAY PİYASASI / BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI / VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI TEMSİLCİLİĞİ İÇİN İLK BAŞVURUDA

BORSA İSTANBUL PAY PİYASASI / BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI / VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI TEMSİLCİLİĞİ İÇİN İLK BAŞVURUDA BORSA İSTANBUL PAY PİYASASI / BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI / VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI TEMSİLCİLİĞİ İÇİN İLK BAŞVURUDA TAMAMLANMASI GEREKEN BELGELER 1- Noterde hazırlanacak, örneği Ek-1 de yer alan

Detaylı

GENEL KOLLUK 1.Polis : 2.Jandarma : 3.Sahil Güvenlik : YARDIMCI KOLLUK ÖZEL KOLLUK Özel güvenlik ise sivil kolluk olarak tanımlanabilir.

GENEL KOLLUK 1.Polis : 2.Jandarma : 3.Sahil Güvenlik : YARDIMCI KOLLUK ÖZEL KOLLUK Özel güvenlik ise sivil kolluk olarak tanımlanabilir. GENEL KOLLUK Ülke genelinde iç güvenliği sağlamak ve kamu düzenini korumakla yükümlü silahlı birer kuvvet olan; polis, jandarma ve sahil güvenlikten oluşur. Polis; belediye sınırları içerisinde, jandarma;

Detaylı

İSTANBUL MADEN VE METALLER İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ PERSONEL ALIMI DUYURUSU

İSTANBUL MADEN VE METALLER İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ PERSONEL ALIMI DUYURUSU EK - 1 İSTANBUL MADEN VE METALLER İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ PERSONEL ALIMI DUYURUSU 1- Aşağıda yer alan tabloda gösterildiği şekilde İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel

Detaylı

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI ARAŞTIRMA ENSTİTÜ MÜDÜRLÜKLERİNE 657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİNE GÖRE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI ARAŞTIRMA ENSTİTÜ MÜDÜRLÜKLERİNE 657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİNE GÖRE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI ARAŞTIRMA ENSTİTÜ MÜDÜRLÜKLERİNE 657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİNE GÖRE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından

Detaylı

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 1 1-İŞİN KONUSU: Müsabaka günleri stadyumda görevlendirilmek üzere Özel Güvenlik Hizmetinin Sezonu süresince 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ile 07.10.2004 tarih ve 25606 sayılı Özel

Detaylı

PERSONEL ALIM İLANI RESMİ İLAN TÜRKİYE İŞ KURUMU WEB SAYFASINDA İSTANBUL İLİ KAMU AÇIK İŞ İLANLARI KISMINDA YAYINLANMIŞTIR.

PERSONEL ALIM İLANI RESMİ İLAN TÜRKİYE İŞ KURUMU WEB SAYFASINDA İSTANBUL İLİ KAMU AÇIK İŞ İLANLARI KISMINDA YAYINLANMIŞTIR. PERSONEL ALIM İLANI RESMİ İLAN TÜRKİYE İŞ KURUMU WEB SAYFASINDA İSTANBUL İLİ KAMU AÇIK İŞ İLANLARI KISMINDA YAYINLANMIŞTIR.BAŞVURULAR TÜRKİYE İŞ KURUMU WEB SAYFASINDAN VEYA TÜRKİYE İŞ KURUMU İSTANBUL İLİ

Detaylı

UÜ-SK GÜVENLİK PLANI

UÜ-SK GÜVENLİK PLANI 1 / 5 1. Amaç: Bu planın amacı, Uludağ Üniversitesi Sağlık Kuruluşlarında hastalar, hasta yakınları, ziyaretçiler, personel ve diğer kişiler için güvenli bir ortam sağlanmasına ilişkin bir işleyiş sistematiği

Detaylı