HAP VE TESİS GÜVENLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HASTANE AFET PLANLARI EĞİTİMLERİ 2009

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HAP VE TESİS GÜVENLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HASTANE AFET PLANLARI EĞİTİMLERİ 2009"

Transkript

1 HAP VE TESİS GÜVENLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HASTANE AFET PLANLARI EĞİTİMLERİ 2009

2 AFETLER Doğrudan hasarlar varlıkları, alt yapı, sermaye, mallar ve stokları etkileyerek yok olmasına neden olur. Dolaylı hasarlar akışları etkiler, hizmet üretimini azaltır, gelirler azalıp harcamalar artar. Olaydan sonraki iyileşme ve yeniden inşanın, haftalar, aylar, hatta yıllar süren etkileri olmaktadır. İnsanların,Sağlıksız,Gıdasız ve Evsiz kalma durumu afettir. Acil servisine aynı anda başvuran 50 hasta da sizin afetinizdir.

3 DİKKAT!!! Hastaneler ve 112 ACİL, afetlerde ülkenin en stratejik kuruluşlarındandır.

4 HAP Uzun vadeli zarar azaltma stratejilerinin oluşmasında rol oynar. Kaynakların doğru yönetilmesine yardımcı olur. HAP bir ihtiyaçtır, aynı zamanda bir fırsattır. HAP zarar azaltma ve önlemdir. HAP tüm Dünyada afete müdahalenin yeni konseptidir. HAP Sağlık Bakanlığı tarafından bütün hastanelerde yapılması istenen Akreditasyon sürecinin bir elementidir.

5 HAP HAP ın varlığı ve tatbikatının yapılmış olması, Akreditasyon sürecinde Uluslar arası Denetim Kuruluşlarının denetim unsurlarındandır. HAP afet riskine aktif olarak hazır olmayı, risk azaltmayı sağlar. HAP hastane yönetimi ve çalışanların ilgi ve sorumluluğu ile oluşur. HAP için risk analizleri mutlaka yapılmalıdır. Projenin içinde risk analizi olmalı ve bütçelemesi bulunmalıdır. Hastanenin içsel veya dışsal afetten zarar görmesi ve önlem alınmaması durumunda, halk psikolojik olarak etkilenecek, yetkililere karşı çok güçlü kamuoyu baskısı oluşturacaklardır. Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü HAP yapılmasının sağlanmasıyla sorumluluğun dağıtılması yönündeki iradesi ile zarar azaltma ve önleme faaliyetlerine verdiği önemi gösterecektir.

6 AMAÇ Hastanelerde afet veya olağan dışı durum (ODD) meydana gelmesi durumunda personelin, hasta ve yaralıların can güvenliğini sağlamak, dışarıdan gelebilecek hastalara da hizmet verebilir durumda olmak, can, mal ve bilgi kayıplarını önlemektir. Bunun ilk basamağı ise her kurumun öncelikle kendi Tesis güvenliğini sağlamak ve acil durum yönetimi hazırlıklarını tamamlamasıdır.

7 HAP EĞİTİMLERİNDE HEDEF Her hastanenin bir Hastane Afet Planına sahip olması, Hazırlanan planlara uygun eğitim ve tatbikatların yapılması, Eğitim ve tatbikattan sonra ihtiyaca göre plan revizyonlarının yapılması, İl,Ülke Afet Planları,Seferberlik planları ile uyumlulaştırılmasının sağlanması, İl,Bölge,Ülke ve kabul edilebilirse aynı coğrafyada bir standartın oluşturulması, HEDEFLENMİŞTİR.

8 HAP Eğitimi Gerekliliği İllerde planlar incelendiğinde ; Planların bir çok eksiklikleri olduğu görülmüştür. Sivil Savunma Planı ile HAP karıştırılmaktadır. Planda görevli olanlar görev ve sorumluluklarını bilmemekteydi. Bunun için; Ülkemize uyan standart planların hazırlanması ve gerçekçi tatbikatlarının yapılması gerekiyordu.

9 SÜREÇ Komisyon ülkemizde ve dünyada uygulanmakta olan Hastane Afet Planlarını inceledi. Yurtdışı Hastane Afet Planlarının ülke normlarına göre uyarlanması sağlandı(hecs,heics). Bir Eğitim Proğramı ve müfredatı oluşturuldu. Bu konudaki mevcut mevzuat gözden geçirildi. Bakanlığımızın,Yataklı tedavi Hizmetleri ve Kalite Performans Daire Başkanlığının görüş ve önerileri alındı. HAP ın prosedürü ve gerekçesi oluşturuldu. İl ve Bölge eğitimleri Sağlık Bakanlığı tarafından planlandı ve DSÖ bu eğitimleri destekleme kararı aldı.

10 Tesis Güvenliği Nedir? Hastane Afet Planlarının ana maddesi öncelikli olarak Tesis Güvenliğinizin sağlanmasıdır. Kendi hastanesinin güvenliğini sağlayamayan Kendi sorunları ile başa çıkamayan kuruluşların başka kurum ve kuruluşlara da yardım edebilmesi mümkün değildir.

11 Tesis Güvenliği Nedir? Hastalar, hasta yakınları, ziyaretçiler ve çalışanlar için güvenli ve işlevsel sağlık tesisinin oluşturulmasıdır, Bu sağlık tesisinde; Tehlike ve risklerin azaltılıp kontrol altına alınması, Kazaların ve yaralanmaların önlenmesi, Emniyet koşullarının sağlanması için etkin bir yönetim oluşturulmasıdır.

12 Tesis Güvenliği Yönetiminin gerekçesi ve Dış Kaynaklı Dökümanları Nelerdir? -1 Sağlık Bakanlığının, Yataklı Tedavi Kurumları Kurumsal Kaliteyi Geliştirme ve Performans Değerlendirme Yönergesi, Ek-1 Listesinde Tesis Güvenliği, 9 başlık altında toplanır. Sağlık Bakanlığı, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik i referans alarak, Hastanelerde Yangın Önleme ve Söndürme Esasları belirlemiştir. Çevre ve Orman Bakanlığı Tıbbi ve Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği nde de sağlık tesislerini kapsayan maddeler mevcuttur.

13 Tesis Güvenliği Yönetiminin gerekçesi ve Dış Kaynaklı Dökümanları Nelerdir? -2 Hastanelerin Kalite ve Akreditasyon Belgelendirme çalışmaları kapsamında, başvurulan standartlarda da Tesis Güvenliği çeşitli başlıklar altında yer alır. Uluslararası Akreditasyon Belgelendirme Kuruluşu Joint Commission International, Tesis Güvenliği ile ilgili; 27 Standart Madde oluşturmuştur. Toplam Kalite Yönetimi kapsamında, Iso 9001:2000 standart şartları da konuyla ilgili düzenlemelerini içerir.

14 Tesis Yönetimi Planlaması Nedir? Neleri İçermelidir? Etkin tesis yönetimi; planlama, eğitim ve izlemeyi kapsar. 1. Acil Durum Yönetimi 2. Yangın Güvenliğinin Sağlanması 3. Tehlikeli Maddelerin ve Tıbbi Atıkların Yönetimi 4. Tıbbi Ekipmanların Yönetimi 5. Emniyetin Sağlanması 6. Güvenlik Hizmetleri 7. Destek Sistemlerin Sağlanması 8. Personel Eğitim ve tatbikatları

15 Neler Yapılmalı? 1. Tesis Güvenliği ve Yönetimi ile ilgili olarak bir komisyon kurulmalıdır. Komisyon Başkanı Hastanenin en yetkili kişisi yada burada belirtilen işleri bizzat kontrol edebilecek veya yönetebilecek yetki verilmiş kişi olmalı, İlgili yöneticinin Hastanelerde Risk Yönetimi konusunda bir eğitim alması, işleyiş takibi ve yönetim açısından önemlidir. Komisyon, hastane büyüklüğüne ve hizmet verdiği bölge veya nüfusa göre, belirli aralıklarla verilecek hizmet alanlarının büyüklüğünü ve kendi yeterliliğini kontrol etmeli, tatbikatlarla durumu sınamalıdır. Raporlar Komisyon tarafından değerlendirilmeli, gerekli önlemler planlanmalı ve hastane yönetimine iletilmelidir.

16 2. Hastane Acil Durum Planları hazırlanmalıdır. Hastaneler, olası deprem, bulaşıcı hastalık salgınları, çoklu yaralanmalar veya kazalar vb. gibi hastanenin günlük olağan işleyişini değiştirebilecek boyutta gerçekleşme olasılığı bulunan olaylara hazırlıklı olmak zorundadır. Bu nedenle Hastane Acil Durum Planları hazırlanmalıdır. Bu planda Yer alan görevlilerin, sorumluluk, yetki ve sınırlılıkları belirlenmeli, Acil durumlarda kullanılacak alternatif alanlar belirlenmeli, Acil durum karşısında görevli yönetici ve personelin eğitimleri sağlanmalı, Acil Durum Planı dökümante edilmeli, şema, uyarı ve etiketlemeler belirlenen alanlarda bulunmalı ve eğitiminin verilmesi sağlanmalıdır. Acil durum planları yılda en az bir defa tatbikatla test edilmeli ve değerlendirme raporlanmalıdır. Rapor sonucuna dayanarak, Önleyici Ve İyileştirici Çalışmalar ivedilikle yapılmalıdır.

17 3.Tehlikeli Madde Yönetimi Planlanmalıdır. Kurum, tehlikeli maddelerin kullanımı, kontrolü, depolanması, taşınması ve envanterinin tutulması, tehlikeli malzeme ve atıkların uzaklaştırılması için bir plan oluşturmalıdır. Hastanede tehlikeli madde kapsamında olan maddeler listelenmeli ve sınıflandırılmalıdır. Tehlikeli madde kullanılan alanlarda, risk teşkil etmeyecek miktarda madde bulundurulmalıdır. Tehlikeli maddeler kullanım öncesi mutlaka etiketlenmeli, Birbirleriyle etkileşimde bulunabilecek maddeler aynı yerde bulundurulmamalı, İlgili personele kullanım sırasında dikkat edilmesi gereken konular hakkında eğitim verilmeli, Personel tehlikeli maddelere maruz kaldığında neler yapması gerektiği hakkında bilgilendirilmelidir.

18 4. Tıbbi Cihaz Yönetimi Planlanmalıdır. Hastanede bulunan tıbbi cihazların çalışırlılığının sağlanması için denetim, test ve bakım planlaması yapılmalıdır. Cihazların çalışırlılığının kontrol, test ve bakım periyotları belirlenmeli, Yapılan kontroller kayıt altına alınmalı, Hasta bakımı ve tedavisinde kullanılacak olan medikal cihazların kalibrasyon işlem ve takibi yapılmalı, Tomografi gibi sayısı az olan cihazların, arıza vb. nedenlerle çalışmama durumlarında kullanılabilecek yedek cihazlar veya hizmet alınacak yerler belirlenmelidir. Cihaz satın alım şartnamelerinde firmaların kesintisiz hizmet sağlamak için başka bir cihaz temin etmeleri gerekliliği sözleşmeye eklenmelidir.

19 5. Tıbbi Atık Yönetimi Planlanmalıdır. Hastanelerde tıbbi atıkların toplanma yöntemlerinin belirlenmesi için Tıbbi Atık Yönetimi Prosedürü oluşturulmalı, Yetkili Personelin denetim yapması sağlanmalı, Atıkların toplama alanları belirlenmeli ve etiketlenmeli, Bu konuda tüm personel eğitilmelidir.

20 6. Güvenlik ve Emniyet Planı Hasta ve çalışanların can ve mal güvenliği sağlanmasına yönelik çalışmalar planlanmalı, Belirlenen riskli hasta grupları için tecrit, arındırma v.b. planlaması yapılmalı, Tesis Güvenliği ve Emniyetinde çalışan personelin iş tanımları ve sorumluluklarının belirlenmesi ve eğitimlerinin verilmesi sağlanmalı, Hasta ve çalışanların güvenliği 24 saat sağlanmalı, konuyla ilgili iyileştirme çalışmaları yapılmalıdır.

21 7. Destek Sistemleri Yönetimi planlanmalıdır. Hastaneler 7 gün 24 saat süre ile hizmet vermeleri esasında; destek hizmetlerini (içme suyu, elektrik enerjisi,gaz vb) planlamalı ve kontrollerini gerçekleştirmelidir. Arızalanma veya acil durumlardaki karşılama kapasitelerini belirlemeli ve gerektiğinde nasıl temin edeceğini de planlamalıdır.

22 8. Yangın, Acil Durum Planı Tatbikatları ve Personel Eğitimleri yapılmalıdır. Hastanelerde mutlaka yılda en az iki kez Yangın Tatbikatı yapılmalıdır. Buradaki aksaklıklar kayıt altına alınmalı ve yine yapılması gereken uygulamalar bu komisyonca değerlendirilerek yerine getirilmelidir. Hastane Acil Durum Planı Tatbikatı yapılmalıdır. Acil durumlarda hastane boşaltım planı uygulamasının yapılması Personel Eğitimleri yapılmalıdır. Yangın durumunda personelin görevleri Hastane Acil Durumunda personelin görevleri, Bu durumlarda neler yapmaları gerektiği

23 Acil Durum Yönetimi durumunda neler yapılmalı, Dört başlıkta tartışalım AZALTMA, PLANLAMA, YANIT, İYİLEŞME.

24 SENARYO ÇALIŞMASI: Doğal Afet : DEPREM Yer: Ankara Büyüklük: 8 Saat: 17.00

25 OLAYLARIN SIRASI -1 Pazartesi akşam, saat 17:00 de hastanelerin bulunduğu, şehir merkezinde, 8 ölçekli bir deprem gerçekleşir. Hastaneye giden bütün anayollar ciddi derecede zarar görmüş ve geçiş mümkün değildir. Tali yollar da zarar görmüş, kapalı. Bu nedenle hastaneye veya hastaneden başka yerlere ulaşım zor.

26 OLAYLARIN SIRASI-2 Temel hizmetler için temin edilen telefon hatları %25 kapasite ile çalışıyor. Hastane yakınlarındaki itfaiye, kolluk güçleri ve askeri üsler %50 den az kapasite ile çalışıyor. Ana güç santralleri ve alt iletim santralleri hizmet dışı. Hastane en az 3 gün güçsüz kalacak. Alana içme suyu akışı %75 azaltıldı ve bir hafta boyunca normale dönmeyecek.

27 OLAYLARIN SIRASI-3 Ana atık su boruları ciddi ölçüde zarar görmüş ve kanalizasyon suyu sokaklara akmaya başlıyor. Yer altı suyu kontamine olmuş, hastanenin pompalama sisteminde geri dönmeler gerçekleşiyor. Kanalizasyon suyu geri basınca başlayınca, su içilemez hale geliyor.

28 OLAYLARIN SIRASI - 4 Hastaneye bitişik olan park yerinde büyük yapısal hasar var ve hastaneyi buralara bağlayan yollar, köprüler artık sağlam değil. Ayakta Tedavi Bölümü merkezi (poliklinikler) ve Acil Servis Bölümü yapısal hasara uğramış ve tahliye edilmesi gerekiyor.

29 OLAYLARIN SIRASI - 5 Hastane çevresindeki insanlar hastaneye akın ediyor, ağır yaralı olanlar içeri taşınarak getiriliyor, diğerlerinin fiziksel yaralanması yok, ancak psikolojik şok içindeler. Çalışanlar endişelerini dile getiriyor ve kendi aileleri, yakınları için kaygılılar ve bir kısmı psikolojik şokta. Yapısal hasara uğrayan bölümlerde çalışan personelde de hafif yaralanmalar var.

30 TARTIŞILMASI İSTENİLEN BAŞLIKLAR Bildirim ve harekete geçirme Kaynak yönetimi İletişimler Afet planlaması Yönetim ve kontrol Restorasyon ve iyileşme Arama kurtarma Hasta bakımı Barınma Erişimin kolaylaştırılması ve sınırlanması Personel yönetimi Hazırlıklı olma Destek hizmetler Tehlikenin azaltılması Liderlik Yasal meseleler Kayıt tutma

31 DEĞERLENDİRME Şimdi kendinizi bir denetmen olarak görün, Kurumunuzla ilgili açık noktaları tespit etmeye çalışın, Öz eleştirinizde acımasız olun, Gerçekçi yaklaşımlarda bulunun, Ve asla kendinizi kandırmayın!!!

32 Acil Durum Planı ve uygulamaları Acil durum yönetim planınız var mı? Acil durum yönetimi yanıt ekibiniz var mı? ADY yapısı, operasyonları ve planlama faaliyetleri hazır mı? Tehlike zafiyet analizi (hva), acil durum yönetimi uygulamalarının sonuç raporu oluşturululabiliyor mu? Kurumlar arası organizasyon planlanması yapılmış mı ve uygulanabilir mi?

33 Geliştirilmesi gerekenler nelerdir Tehlike Zaafiyeti Analizi nizde veya tatbikatlar sonrasında tespit ettiğiniz, Hastanenizin iyileştirilmesi veya geliştirilmesi gereken yanlarını biliyor musunuz? Düzeltici ve önleyici çalışmalar yapılıyor mu?

34 ROLLER & SORUMLULUKLAR Kendi rolünüzü ve sorumluluğunuzu biliyor musunuz? LİDER VE ORGANİZASYONU KAYNAKLARIN KULLANIMI ACİL DURUM PLANI UYGULAMA KRİZ YÖNETİMİ KAYITLARIN TUTULMASI İLETİŞİM RAPOR HAZIRLAMA

35 NELERE İHTİYAÇ DUYULUR Kişisel korunma ekipmanlarınız ve tedarik malzemeleriniz hazır mı? Acil durum planına uygun eğitimler aldınız mı? Etkili iletişim ve Yedek iletişim sistemleriniz var mı?

36 AFET TATBİKATI DEĞERLENDİRME FORMU Tarih: Saat: Yer: Çalışanın İsmi: Lütfen her bir maddenin sol tarafındaki boşluğa (evet), (hayır) ya da GD (geçerli değil) ibarelerini belirten X işaretini koyunuz. DİĞER YAPILACAKLAR: İrtibata geçilecek dış yetkili makamlar Kullanılacak alternatif alan Gereken yanıtların neler olması gerektiği Yedek iletişim sistemlerinin kullanımı Hasta yakınları ile iletişim Personel ile iletişim Kritik tedarik malzemelerinin ve ekipmanın nasıl temin edildiği Ulaşım ihtiyaçları

37 AFET TATBİKAT DEĞERLENDİRME FORMU Test: Alternatif alanlar mevcuttur (telefonda alternatif alanının yerini doğrulayınız) Ulaşım mevcuttur. Politika ve Prosedür Afetle ilgili prosedür(ler) tanımlıdır. Gibi check-listler oluşturabilirsiniz

38 SONUÇLAR & EYLEMLERİN TARTIŞILMASI Daha önceki tavsiyeler ve eylemlerin takibi: Konu / Sonuç İhtiyaç Duyulan Eylem(ler) Görevlendirilen Personel Hedefin Yerine Getirilmesi Tarih

39 SONUÇ OLARAK Öncelikle kendi güvenliğiniz Kendi sorunlarınızla başa çıkabilmeniz Zayıf yönleriniz ve destek ihtiyaçlarınız Güçlü yönleriniz ve yardım-destek imkanlarınız Koordinasyon yetenekleriniz ve planlarınız Gibi pek çok konuda uyanık ve hazırlıklı olma zorunluluğu içerisinde bulunmanız ŞARTTIR!!

40 ALGIDA SEÇİCİLİK ve BİLİNÇ Sorumlusu bulunduğunuz birimden başlayarak Sonrasında kurumunuzda Gerektiğinde ilinizde,bölge ve Ülkenizde NELER YAPABİLİRSİNİZ NELERİ DÜZELTEBİLİRSİNİZ NERELERDEN DESTEK ALMALISINIZ Sorularına cevaplar bulmak zorundasınız.

41 Yangın çıkışlarının kapatılmaması ve açık tutulması gerekmektedir.

42 Yangın söndürme ekipmanlarına ulaşımın engellenmemesi gerekmektedir.

43 Yangın tüpleri sabit ve asılı olmalı ; kullanıma hazır olması için belirlenen zamanlarda kontrol edilmeli ve kayıtları tutulmalıdır.

44 Elektrik kablolarının açıkta olması engellenmeli ve yıpranma durumunda yenilenmelidir.

45 Keşke dememek için yapacak çok işimiz var. BAŞARILAR Dr. Mehmet Akif GÜLEÇ Ankara İl Sağlık Müdür Yardımcısı

46 Yararlanılan Kaynaklar Yataklı Tedavi Kurumları Kurumsal Kaliteyi Geliştirme ve Performans Değerlendirme Yönergesi, Ek-1 Listesi Sağlık Bakanlığı, Kalite ve Performans Geliştirme Daire Başkanlığı Accreditation Standards for Hospital Joint Commission International. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 26/07/2002 tarih ve Sayılı. Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Çevre ve orman Bakanlığı, 22/07/2005 tarih ve Sayılı. Atık yönetimi genel esaslarına ilişkin yönetmelik Çevre ve orman Bakanlığı, 05/07/2008 ve Sayılı. Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Çevre ve orman Bakanlığı, 14/3/2005 tarihli ve Sayılı.

TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) VE TESİS GÜVENLİĞİ

TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) VE TESİS GÜVENLİĞİ TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) VE TESİS GÜVENLİĞİ Tesis Güvenliği Nedir? Hastalar, hasta yakınları, ziyaretçiler ve çalışanlar için güvenli ve işlevsel sağlık tesisinin

Detaylı

BÜYÜK ENDÜSTRĠYEL KAZALAR ĠÇĠN ACĠL DURUM PLANLAMASI REHBERĠ

BÜYÜK ENDÜSTRĠYEL KAZALAR ĠÇĠN ACĠL DURUM PLANLAMASI REHBERĠ ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü BÜYÜK ENDÜSTRĠYEL KAZALAR ĠÇĠN ACĠL DURUM PLANLAMASI REHBERĠ Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik (Resmi Gazete Tarihi: 18 Ağustos

Detaylı

SUNUŞ. Dr. Hasan GÜLER Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanı

SUNUŞ. Dr. Hasan GÜLER Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 112 HİZMET KALİTE STANDARTLARI REHBERİ SÜRÜM 1.0 PERFORMANS YÖNETİMİ VE KALİTE GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ANKARA 2008 SUNUŞ Ülkemizde sunulan 112 acil sağlık hizmetleri, son yıllarda

Detaylı

TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP)

TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP) T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP) BU PLAN AFET VE ACİL DURUMLARDA GÖREV ALACAK BAKANLIK, KURUM VE KURULUŞLAR İLE YAPILAN DEĞERLENDİRMELER SONUCUNDA

Detaylı

HASTANE AFET ACİL YARDIM VE TAHLİYE PLANI

HASTANE AFET ACİL YARDIM VE TAHLİYE PLANI T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Sivas İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Suşehri İlçe Devlet Hastanesi HASTANE AFET ACİL YARDIM VE TAHLİYE PLANI (2013) SUŞEHRİ DEVLET

Detaylı

SHKS-ADSM/ADSH SETİ Özel Hastane Hizmet Kalite Standartları

SHKS-ADSM/ADSH SETİ Özel Hastane Hizmet Kalite Standartları SHKS-ADSM/ADSH SETİ Sağlıkta Dönüşüm Programının ana hedeflerinden biride sağlık hizmetlerinde sürekli kalite gelişimini sağlamaktır. 2003 yılında ülkemize özgü bir uygulama olarak performansa dayalı ek

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI ANKARA 1.BÖLGE GENEL SEKRETERLİĞİ KIZILCAHAMAM DEVLET HASTANESİ HASTANE AFET PLANI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI ANKARA 1.BÖLGE GENEL SEKRETERLİĞİ KIZILCAHAMAM DEVLET HASTANESİ HASTANE AFET PLANI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI ANKARA 1.BÖLGE GENEL SEKRETERLİĞİ KIZILCAHAMAM DEVLET HASTANESİ HASTANE AFET PLANI 2014 ANKARA 1 DEĞİŞİKLİK ÇİZELGESİ SIRA NO: DEĞİŞİKLİK

Detaylı

ULUSAL T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI

ULUSAL T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI ULUSAL T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI AFET MÜDAHALE PLANI BU PLAN AFET VE ACİL DURUMLARDA GÖREV YAPACAK BAKANLIK, KURUM VE KURULUŞLAR İLE YAPILAN DEĞERLENDİRMELER SONUCUNDA AFAD

Detaylı

Dış Afet: Kurumun dışında gelişen bir afet olayıdır. Deprem, sel felaketi, yangın düşmesi gibi(2,4,6).

Dış Afet: Kurumun dışında gelişen bir afet olayıdır. Deprem, sel felaketi, yangın düşmesi gibi(2,4,6). AFETİN TANIMI Günlük çalışma düzenini bozan herhangi bir aktivite, mevcut imkanlar ile altından kalkılamayacak büyüklükte olaylardır. Bir olay sonucu, hastanedeki ekibin gücünü aşacak sayıda yararlı ve/veya

Detaylı

OHSAS 18001 YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ

OHSAS 18001 YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ OHSAS 18001 YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ 1 YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDLARI TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 14001:2004 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ TS OHSAS 18001:2007 İŞ SAĞLIGI ve GÜVENLİĞİ

Detaylı

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği - Türkiye, 2015 Göksu Evleri Göztepe Mah. Akkavak Cad.

Detaylı

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: MADEN SEKTÖRÜ

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: MADEN SEKTÖRÜ KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: MADEN SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. İL SAĞLIK AFET ve ACİL DURUM PLANI (İL-SAP) HAZIRLAMA KILAVUZU TASLAK

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. İL SAĞLIK AFET ve ACİL DURUM PLANI (İL-SAP) HAZIRLAMA KILAVUZU TASLAK Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü İL SAĞLIK AFET ve ACİL DURUM PLANI (İL-SAP) HAZIRLAMA KILAVUZU TASLAK 2 BASKI Anıl Matbaacılık Özveren Sokak No:13/A Demirtepe Kızılay / ANKARA Tel:

Detaylı

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının

Detaylı

ACİL DURUMLAR YÖNETİM REHBERİ

ACİL DURUMLAR YÖNETİM REHBERİ ACİL DURUMLAR YÖNETİM REHBERİ 2 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 Acil durum nedir? 2 Acil durum yönetimi nedir? 2 BÖLÜM 1 PLANLAMA SÜRECİNİN 4 AŞAMASI 1. AŞAMA: PLANLAMA EKİBİNİN OLUŞTURULMASI 4 Ekibin yapısı 4 Yönetim

Detaylı

Afet_Plani_Hazirlama_Kilavuzu:Mizanpaj 1 09.12.2013 11:07 Page 1

Afet_Plani_Hazirlama_Kilavuzu:Mizanpaj 1 09.12.2013 11:07 Page 1 Afet_Plani_Hazirlama_Kilavuzu:Mizanpaj 1 09.12.2013 11:07 Page 1 Afet_Plani_Hazirlama_Kilavuzu:Mizanpaj 1 09.12.2013 11:07 Page 2 Afet_Plani_Hazirlama_Kilavuzu:Mizanpaj 1 09.12.2013 11:07 Page i AFETE

Detaylı

SHKS-HASTANE SETİ (Versiyon 4)

SHKS-HASTANE SETİ (Versiyon 4) SHKS-HASTANE SETİ (Versiyon 4) Sağlıkta Dönüşüm Programının ana hedeflerinden biride sağlık hizmetlerinde sürekli kalite gelişimini sağlamaktır. 2003 yılında ülkemize özgü bir uygulama olarak performansa

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU HİZMETE ÖZEL T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU V.1 2014 I Bu kılavuz çevre duyarlılığı kapsamında kâğıt ortamda basılmayarak; elektronik

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ istanbul Sanayi Odası - Çevre Şubesi Yayın no: 2002 7 Çevre Şubesi yayın no: 2002 1 KOBİller İçin ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Rehberi Nisan 2002 İrtibat için: İstanbul Sanayi Odası Tepebaşı, Meşrutiyet Cad.

Detaylı

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı Değer Katar ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı Kalite Herkesin Hakkı ve Sorumluluğudur Tel: (232) 362 9944 Faks: (232) 336 9201 www.okyanusdanismanlik.com www.okyanusbilgiambari.com

Detaylı

ÖZEL HASTANELER HİZMET KALİTE STANDARTLARI

ÖZEL HASTANELER HİZMET KALİTE STANDARTLARI ÖZEL HASTANELER HİZMET KALİTE STANDARTLARI TESİS YÖNETİMİ VE GÜVENLİK Sağlık Bakanlığı Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı 07.08.2009-İstanbul TESİS YÖNETİMİ VE GÜVENLİK Hastalar,

Detaylı

ÜNİTE 14 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİNDEKİLER. Doç. Dr. Metin DAĞDEVİREN HEDEFLER RİSK DEĞERLENDİRME

ÜNİTE 14 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİNDEKİLER. Doç. Dr. Metin DAĞDEVİREN HEDEFLER RİSK DEĞERLENDİRME RİSK DEĞERLENDİRME İÇİNDEKİLER Risk Değerlendirme Temel Kavramlar Risk Değerlendirme Süreci Risk Değerlendirme Ekibi ve Dokümantasyon Risk Değerlendirme Uygulaması İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Doç. Dr. Metin

Detaylı

MERSİN LİMAN BAŞKANLIĞI ACİL DURUM EYLEM PLANI

MERSİN LİMAN BAŞKANLIĞI ACİL DURUM EYLEM PLANI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI MERSİN LİMAN BAŞKANLIĞI ACİL DURUM EYLEM PLANI DENİZCİLİK UZMANLIK TEZİ İsmail TAÇYILDIZ, Denizcilik Uzman Yardımcısı İskenderun Liman Başkanlığı Danışman

Detaylı

SHE Standartları. İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Koruma Standartları. Revizyon 3 - Aralık 2010, 1 Aralık 2010 tarihinden itibaren geçerlidir.

SHE Standartları. İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Koruma Standartları. Revizyon 3 - Aralık 2010, 1 Aralık 2010 tarihinden itibaren geçerlidir. SHE Standartları 1 SHE Standartları İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Koruma Standartları Revizyon 3 - Aralık 2010, 1 Aralık 2010 tarihinden itibaren geçerlidir. 2 İçindekiler SHE Standartları İçindekiler

Detaylı

KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, HASTANE AFET VE ACİL YARDIM PLANI

KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, HASTANE AFET VE ACİL YARDIM PLANI KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, HASTANE AFET VE ACİL YARDIM PLANI Aysun YURDAKUL Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü, Burdur, ayurdakul@mehmetakif.edu.tr ÖZET

Detaylı

FELAKETTEN KURTARMA VE DEPOLAMA

FELAKETTEN KURTARMA VE DEPOLAMA TBD Kamu-BĐB Kamu Bilişim Platformu XI FELAKETTEN KURTARMA VE DEPOLAMA 2. ÇALIŞMA GRUBU Özet Bu belge TBD Kamu-BĐB in XI. çalışma dönemi kapsamında, 2. Çalışma Grubu (ÇG) tarafından hazırlanmıştır. Felaketten

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN DÜZENLENECEK BELGE, KAYIT DOKÜMANLAR

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN DÜZENLENECEK BELGE, KAYIT DOKÜMANLAR İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN DÜZENLENECEK BELGE, KAYIT DOKÜMANLAR 1. GİRİŞ İşyerlerindeki iş sağlığı ve güvenliğine yönelik faaliyetlerin, etkili, sürekli ve sistematik olarak yürütülebilmesi, belge

Detaylı

Entegre Yönetim Sistemleri Eğitimi

Entegre Yönetim Sistemleri Eğitimi Entegre Yönetim Sistemleri Eğitimi ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ISO 22000 USB Ulusal Sistem Belgelendirme M. Tevfik ARPACI (Yönetim Sistemleri Baş Denetçisi / Eğitmen) ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi

Detaylı

ENTEGRE EL KİTABI (ISO 9001-ISO 14001-OHSAS 18001-ISO 10002 YÖNETİM SİSTEMLERİ)

ENTEGRE EL KİTABI (ISO 9001-ISO 14001-OHSAS 18001-ISO 10002 YÖNETİM SİSTEMLERİ) Sayfa No: 1/34 Sistem Elemanları Sayfa No STANDART NO ISO 9001 ISO 14001 EYS Elemanları Referans Çizelgesi 1-2 - - - Fakülte Tanıtımı 3 - - - Entegre El Kitabının Kullanılması 4-5 - - - OHSAS 18001 Entegre

Detaylı

VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane)

VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane) VERİMLİLİK VE KALİTE YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI HAZİRAN 2015

Detaylı