ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU Sayfa No: 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU Sayfa No: 1"

Transkript

1 GR Sayfa No: yılı I. Ara Dönem Faaliyet Raporu, zmir Demir Çelik Sanayi A..'nin tarihleri arasındaki faaliyetlerini kapsamaktadır. Faaliyet Raporunda geçen rapor dönemi dönemini ifade etmektedir YÖNETM VE DENETM KURULU ÜYELER tarihinde yapılan 2010 yılına ait 36. Olaan Genel Kurul Toplantısı'nda üç yıl süre ile görev yapacak Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetim Kurulu üyeleri seçilmitir. Seçilen üyelerin görevleri ve görev süreleri aaıda belirtilmitir. Yönetim Kurulu Üyeleri: Adı Soyadı Görevi Görev Süresi Halil AHN Bakan Nuri AHN Bakan Yardımcısı Adil KOÇ Üye Serkan AHN Üye Hüseyin BATU Üye Denetim Kurulu Üyeleri: Adı Soyadı Görevi Görev Süresi Ünal USLU Üye Ersan ERDOAN Üye Meriç KAPTAN Üye Yönetim Kurulu üyelerimize ilikin bilgilere Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu nda yer verilmitir. Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul da belirlendii ekilde yıllık brüt TL ücret almaktadır. Yönetim Kurulu üyelerine salanan her türlü hak, menfaat ve ücretler ile bunların belirlenmesinde kullanılan bir performans deerleme sistemi bulunmamakla birlikte; Ana Sözleme nin 27. maddesinin c bendine göre; vergiler ve birinci tertip yedek akçe ile Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından saptanan oran ve miktarda temettü ayrıldıktan sonra karın azami % 10 u Genel Kurul kararı ile Yönetim Kurulu üyelerine daıtılabilmektedir. Genel Kurul; Yönetim Kurulu Kar Daıtım Önerisi ne uygun olarak, 2010 yılı karının daıtılmayarak ortaklık bünyesinde bırakılması ve yasal kayıtlarda olaanüstü yedekler hesabına aktarılması yönünde bir karar almıtır. irketimizce, Yönetim Kurulu üyelerine ve yöneticilere hiçbir ekilde borç, kefalet ve teminat verilmemekte, kredi kullandırılmamaktadır. Yönetim Kurulu muzun tarihli ve 12 sayılı toplantısında, yönetim kurulundaki görev süreleri ile sınırlı olmak üzere, Denetimden Sorumlu Komite'ye Halil AHN ve Nuri AHN'in üye olarak seçilmelerine karar verilmitir. irketimiz tarafından yatırım danımanlıı, yatırım analizi ve derecelendirme hizmetleri alınmamakta ve herhangi bir derecelendirme kuruluu ile yapılmı bir anlama bulunmamaktadır. irketin idaresini ve dıarıya karı temsilini üstlenen Yönetim Kurulu üyelerinin yetki sınırları, Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu nun 23. maddesinde belirtilmektedir.

2 02.00 ANA SÖZLEME DEKLKLER Rapor döneminde Ana Sözleme deiiklii yapılmamıtır. Sayfa No: 2 Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde hazırlanan Ana Sözlememizde Genel Kurulların fonksiyonu, pay sahiplerinin sahip olduu haklar ve bu hakların kullanılmasına ilikin esaslar açıklanmıtır. Bu bilgilere irket merkezinden, Ticaret Sicil Memurluu ndan ve ve internet adreslerinden ulaılabilir SERMAYE VE ÇIKARILMI BULUNAN MENKUL KIYMETLER 34. Genel Kurul da çıkarılmı sermayemiz, tamamı 2008 yılı karından karılanmak üzere 124,5 milyon TL den 150 milyon TL ye artırılmı, yeni sermaye tarihinde zmir Ticaret Sicil Memurluu nca tescil edilmitir. Dönem sonu itibarıyla tamamı nama yazılı olmak üzere, çıkarılmı sermayenin 149,56 milyon TL'lik kısmı kaydi paylar tarafından, 0,44 milyon TL'lik kısmı ise fiziki paylar tarafından temsil edilmektedir. Geçmi yıllara ait bedelsiz hisse senedi daıtım ve deiim ilemlerinin yapılmasına irket merkezimizde devam edilmektedir sayılı Sermaye Piyasası Kanununa 4487 sayılı Kanunla eklenen 10/A maddesi ile sermaye piyasası araçlarını ve bunlara ilikin hakları kayden izlemek üzere Merkezi Kayıt Kuruluu A.. (MKK) oluturulmutur. Sermaye Piyasası araçları ve bu araçlara ilikin haklar MKK tarafından bilgisayar ortamında, ihraçcılar, aracı kurulular ve hak sahipleri itibarıyla tutulmaktadır. Takasbank taki Müteri smine Saklama Sistemi'nde fiziken saklanmakta olan hisselere ait hesap kayıtları tarihinden itibaren MKK tarafından devralınarak hisseler hak sahibi bazında kayden izlenmeye balanmıtır tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüe giren 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Salık Sigortası Kanunu ve Dier Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deiiklik Yapılmasına Dair Kanun ile deien Sermaye Piyasası Kanununun Geçici 6 ncı maddesi üçüncü fıkrası ve eklenen dördüncü fıkrasına göre henüz kaydiletirilmeyen hisse senetleri için uygulanacak esaslar aaıdaki gibidir: Sermaye Piyasası Kanununun 10/A maddesinin yürürlüe girmesini izleyen altıncı yılın sonuna kadar ihraççı kurululara, bunların yetkili kıldıı aracı kurululara veya sermaye piyasası araçlarının kaydını tutacak Merkezi Kayıt Kuruluuna teslim edilmeyen sermaye piyasası araçları bu tarihten sonra borsada ilem göremeyecek, aracı kurumlarca alım satımına aracılık edilemeyecek ve katılma belgelerinin geri alımı yapılamayacaktır. Her bir sermaye piyasası aracı için Merkezi Kayıt Kuruluu tarafından kayden izlemenin baladıı tarihi izleyen yedinci yılın sonuna kadar teslim edilmeyen sermaye piyasası araçları hisse senedi ise, ihraçcıya kanunen intikal edecektir. Kayden izlemenin baladıı tarihi izleyen yedinci yılın sonuna kadar, kaydiletirme ilemleri mevcut uygulamada olduu gibi aynen devam edecek, kaydiletirilmeyen hisse senetlerinin temettü, bedelli/bedelsiz sermaye artırımı gibi mali hakları, senetlerin kaydilemesi artı aranmadan, ihraçcı irketler tarafından hak sahiplerine ödenebilecektir. Kaydiletirilmeyen hisse senedi sahipleri genel kurullarda oy kullanabilecektir. Kaydilemeyen hisse senedi ve hak sahibine ödenmemi kaydi paylar, kayden izlemenin baladıı tarihi izleyen yedinci yılın sonunda ihraçcıya intikal edecek ve söz konusu payların satıı ihraçcılarca üç ay içerisinde yapılacaktır.

3 Sayfa No: 3 Pay sahiplerince tahsil edilmeyen kar payı bedelleri ise, SPK nın Seri IV, No:27 Teblii ve irketlerin Müruru Zamana Urayan Kupon Tahvilat ve Hisse Senedi Bedellerinin Hazineye ntikali hakkındaki 2308 sayılı Kanun gerei, daıtım tarihinden itibaren 5 yıllık zaman aımı süresi sonunda Hazine ye aktarılacaktır tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca; tarihinden itibaren para biriminden Yeni ibaresi kaldırılmıtır. Yeni Türk Lirası ndan Türk Lirası uygulamasına geçilmesinden sonra, yatırımcıların ellerinde bulunan nominal deeri halen TL olan eski hisse senetlerinin, nominal deeri tarihinden itibaren Türk Lirası olarak ifade edilen Yeni Türk Lirası hisse senetleri ile karıtırılmaması, uygulamada tüm hisse senetlerinin ihraç ya da ihdas tarihlerinin dikkate alınması suretiyle, bunlardaki para biriminin hangi Türk Lirası olduunun belirlenmesi ve bu konuda yatırımcıların dikkatli olması gerekmektedir. Dönem sonu itibarıyla ortaklık yapımız aaıdaki gibidir. Ortaklar Sermaye Tutarı Sermaye çindeki Payı (%) (TL) ahin-koç Çelik Sanayi A ,52 61,52 Halil ahin ,17 14,52 Al Rajhi Grubu ve Yabancı Ortaklar ,70 0,65 Dier Ortaklar ,61 23,31 Toplam ,00 100, FAALYET GÖSTERDMZ SEKTÖR VE SEKTÖR ÇNDEK YERMZ SEKTÖRÜN TANIMI Demir Çelik Sanayi, demir ve çelik ürünleri üretimi için hammaddeden balayan ve nihai kullanıma kadar her ürünün kendine has üretim biçimlerini kapsayan ilemler ve sistemler bütününden olumaktadır. Çelik ürünleri üretimi için, bugün dünyada kullanılan iki sistemden biri, demir cevherinden ham demir ve ham demirden çelik üretimi yöntemi, dieri ise çelik hurdasından çelik üretimi yöntemidir. Elde edilen ham çelik yine çeitli yöntemlerle dökülerek yarı ürün haline getirilmekte, yarı ürün ise çeitli sıcak ve souk ilem yöntemleri ile çubuk, profil, tel, saç, boru ve benzeri dier ürünlere dönütürülmektedir. Demir çelik sektörü, teknolojik açıdan sürekli gelime göstermesi, dünya ticaretindeki payının yükseklii, büyük igücü istihdam etmesi, dier sektörler için itici güç olması gibi nedenlerle, ülkelerin ekonomik gelime düzeyine göre sınıflandırılmalarında önemli bir gösterge olarak kabul edilmektedir SEKTÖRÜN KALKINMA PLANINDAK YER dönemini kapsayan 9. Kalkınma Planı'nda, imalat sanayi üretim ve ihracatında aırlıı devam eden demir-çelik sektöründe kaliteli ve katma deeri yüksek ürünlerin gelitirilmesine ve çevrenin korunmasına yönelik Ar-Ge çalımalarının desteklenecei yer almaktadır.

4 04.03 TALEP TAHMNLER Sayfa No: 4 Bilindii gibi 2011 yılı Türkiye nin demir çelik mamulleri ihracatında en büyük paya sahip Kuzey Afrika ve Ortadou ülkelerindeki iç çatımalar ve Japonya da yaanan deprem felaketleri ile balamıtır. Global iyileme motivasyonuna olumsuz etkide bulunsa da kısa vadede önemli kayıp ve yıkımlara yol açan bu olaylar orta ve uzun vadede ekonominin canlanmasına yol açacaktır. Asya kıtasının Çin den sonra en büyük çelik üreticisi ve ihracatçısı olan Japonya nın yeniden yapılanma süreci bölgede iç tüketimi arttıracaktır. Bunun ihraç pazarlarında oluturacaı boluu doldurmak için bölgede kapasite kullanımının artırılması gerekebilir ve sınırlı olan hammadde tedariki yeni bir talep artııyla karılaabilir. Uzakdou da halihazırda yüksek olan ve artıını sürdüren ehirlememi nüfusun konut ihtiyacı uzun ürün tüketimindeki gelime hızını desteklemeye devam edecektir SEKTÖR ÇNDEK YERMZ DÇ 1,32 milyon ton kapasiteli çelikhanesi ve 900 bin ton kapasiteli haddehanesi ile Türkiye'nin önde gelen demir çelik kurulularından biridir. Rapor döneminde ton kütük üretilmi, ton çelik çubuk üretimi yapılmı ve fason ürettirilen ton dahil satılabilir üretim tona ulamıtır. Türk ham çelik üretiminde % 4, Elektrik Ark Ocaklı tesislerin ham çelik üretiminde ise % 5,4 payı olan DÇ, modern teknolojisi ve bilgi birikimi ile demir çelik sektöründeki saygınlıını devam ettirmitir. Gelien üretim ve pazar koullarına göre teknolojik üstünlüünü koruyan ve bilgi birikimini sürekli gelitiren DÇ; hammadde, enerji ve i gücü verimlilii açılarından dünya standartlarının üzerindeki performansına ek olarak, sahip olduu BS EN ISO 9001:2008 (CARES) Uluslararası Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001:2004 (Llyod s Register QA ve CARES) Uluslararası Çevre Yönetim Sistemleri, OHSAS 18001:2007 (Llyod s Register QA ve CARES) Uluslararası Salıı ve Güvenlii Yönetim Sistemleri belgeleri, Almanya, ngiltere, talya, spanya, Bulgaristan, Singapur, Romanya ve Dubai kalite belgeleri ile de dünyadaki rakiplerine göre önemli avantajlar salamıtır. irketimiz, kalite belgelerine de sahip olduumuz UK CARES tarafından; tüm operasyonların; karbonmonoksit emisyon kontrolü, atık yönetimi, enerji ve kaynakların verimli kullanımı, çevreci teknolojilerin uygulanması, yasalara uygunluk, iletiim, sosyal sorumluluk, i salıı ve güvenlii konularında deerlendirilmesi sonucunda düzenlenen Sürdürülebilir naat Çelii sertifikasını almıtır. irketimiz bu sertifikayı almaya hak kazanan ilk Türk Demir Çelik firması olmu ve çevreci, sürdürülebilir inaat yapan uluslararası firmaların tedarikçisi olabilmek açısından önemli bir rekabet avantajı salamıtır GRUP RKETLERMZ Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.. Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.. rapor döneminde tamamı irketimiz adına ton mamul üretmi, ikinci kalite mamul ve kütük satıları ile birlikte toplam TL hasılat elde etmitir itibarıyla personel mevcudu 114 kiidir. irketimiz, Akdemir in TL olan sermayesi içerisinde % 90 oranında payı temsil eden TL nominal bedelli hisseye sahiptir. Dolaylı hisselerle birlikte itirak oranımız %99,98'dir. Akdemir in irketimiz sermayesinde payı yoktur.

5 Sayfa No: 5 DÇ Liman letmeleri A.. DÇ Liman letmeleri A m. uzunluunda 32 m. geniliinde iskelesi, modern makine parkı ve yetimi elemanları ile yıllık 4 milyon ton tahmil tahliye kapasitesine sahiptir. Rapor döneminde, 101 adet gemide, 482 bin tonu irketimize, 227 bin tonu üçüncü ahıslara olmak üzere toplam 709 bin ton yükleme ve boaltma hizmeti verilmi, toplam hasılat TL olarak gerçeklemitir. Rapor dönemi itibarıyla personel mevcudu 124 kiidir. irketimiz, DÇ Liman ın TL olan sermayesi içerisinde %99,81 oranında payı temsil eden TL nominal bedelli hisseye sahiptir. Dolaylı hisselerle birlikte itirak oranımız %99,98'dir. DÇ Liman ın irketimiz sermayesinde payı yoktur. zdemir Enerji Elektrik Üretim A.. zdemir Enerji Elektrik Üretim A.., tarihinde kurulmutur. irketimiz, zdemir Enerji nin TL olan sermayesinde, %60 oranında payı temsil eden TL nominal bedelli hisseye sahiptir. Dolaylı hisselerle birlikte itirak oranımız %74,80 dir. irket, enerji piyasasında faaliyet göstermek amacıyla T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu na gerekli bavuruları yaparak tarihinde üretim lisansını almı, ancak açılan bir dava nedeniyle bu lisansın yürütmesi durdurulmutur. zdemir Enerji, Nihai Çevresel Etki Deerlendirme Dosyasını tamamlayarak tarihinde Çevre ve Orman Bakanlıı ÇED ve Planlama Genel Müdürlüü ne bavurmu, tarihinde ÇED Olumlu Belgesi ni almıtır. ÇED Olumlu kararı verilmesine yönelik ilemin yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle açılan davalardan biri zmir 2. dare Mahkemesi tarafından reddedilmi, aynı mahkeme tarafından dierlerinin keif ve bilirkii incelemesinden sonra deerlendirilmesine karar verilmi olup, Mahkeme nin keif ve bilirkii incelemesi ile ilgili kararı beklenmektedir tarihinde CMEC (China Machinery Engineering Corporation) ile ekipman sözlemesi imzalayan zdemir Enerji nin irketimiz sermayesinde payı yoktur. II. OCAK MART 2011 DÖNEM FAALYETLERMZ YATIRIM FAALYETLERMZ Sabit Kıymetler Fiili Artı / Azalı Sabit Kıymetler ( TL ) ( TL ) ( TL ) Arsa ve Araziler Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Binalar Makine ve Tesisler Taıt Araçları Demirbalar Toplam Henüz aktifletirilmeyen ve yapılmakta olan yatırımların dönem sonu itibarıyla tutarı TL'dir. Bu yatırımlarda yatırım teviklerinden yararlanılmamıtır.

6 Sayfa No: ÜRETM ve SATI FAALYETLERMZ 2010 ve 2011 yılları Ocak-Mart dönemi karılatırmalı fason üretilen ve ürettirilenler hariç üretimlerimiz aaıda verilmitir Ocak Mart Ocak Mart Deiim Oranı Mamul Cinsi (Ton) (Ton) (%) Kütük ,04 Hadde Mamulü ,24 Ocak-Mart ayları itibarıyla karılatırmalı olarak kapasite ve kapasite kullanım oranındaki deiimler aaıda verilmitir Üç Aylık Üç Aylık Üç Aylık Üç Aylık Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite Kullanımındaki (Ton/ 3 Ay) Kullanım Oranı (Ton/ 3 Ay) Kullanım Oranı Deiim Çelikhane ,44 % ,84% 27,40 Haddehane ,02 % ,33% 34, /2011 OCAK- MART KARILATIRMALI ÜRETM MKTARLARI ( Ton ) Çelikhane Haddehane Aylar Ocak ubat Mart Toplam Fason Ürettirilen Fason Üretilen Rapor döneminde ton yarı mamul ve ton mamul satıı gerçekletirilmitir yılının ilk 3 ayında ton mamul olan ihracatımız, rapor döneminde ton mamul olarak gerçeklemitir. hracattan USD, gemilerimizden USD ve dier satılardan USD olmak üzere toplam USD tutarında mal ve hizmet ihracatı gerçekletirilmi, USD tutarında ithalat yapılmıtır. Dönem içinde toplam TL baı yapılmıtır. irket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat deiiklii olmamıtır. irket aleyhine açılan davalara ilikin bilgiler mali tablo dipnotlarında yer almaktadır. Rapor döneminde ödenen toplam TL tutarındaki cezaların, TL kısmı trafik cezalarından, 222 TL kısmı gümrük cezalarından olumaktadır. Bunların dıında kamu otoriteleri tarafından yapılan uyarı, ihtar veya verilen idari para cezası yoktur.

7 Sayfa No: 7 Kuruluumuzdan bu yana ürettiimiz mamullerin kalitesine verdiimiz önem ve sahip olduumuz kalite belgeleri, ürünlerimizin daha yüksek fiyatlarla ve daha fazla miktarlarda ihraç edilmesine imkan vermektedir. irketimiz; - BS EN ISO 9001 : 2008 (CARES) Uluslararası Kalite Yönetim Sistemi - OHSAS 18001:2007 (Llyod s Register QA ve CARES)- Uluslararası Salıı ve Güvenlii Yönetim Sistemi - ISO 14001:2004 (Llyod s Register QA ve CARES) - Uluslararası Çevre Yönetim Sistemi - UK CARES Sustainable Reinforcing Steel Certificate - Sürdürülebilir naat Çelii uygunluk belgesi - TSE - Türkiye - CARES - ngiltere - Institut Für Bautechnik - Prüfstelle für Betonstahl - Almanya - Politecnico Di Torino - talya - CSIC Eduardo Torroja - spanya - Bulgarkontrola SA - Bulgaristan - ICECON SA - Romanya - TÜV SÜD - PSB Singapur - DCL DUBAI kalite belgelerine sahiptir FNANSAL YAPIYA LKN BLGLER Bilanço kalemlerindeki deiimler aaıda verilmitir Dönen Varlıklar TL Duran Varlıklar TL K.V.Yabancı Kaynaklar TL U.V.Yabancı Kaynaklar TL Azınlık Payları TL Ana Ortaklıa Ait Özkaynaklar TL Grup içi irketler ve dier ilikili kii ve kurumlara yapılan önemli tutardaki ilemlerin dökümü mali tablo dipnotlarında yer almaktadır yılı Genel Kurul u da dahil olmak üzere her Genel Kurul da Türk Ticaret Kanunu nun 334 ve 335. maddeleri okunmu ve irket Yönetim Kurulu üyelerinin irket ile ilem yapmasına ve rekabet edebilmesine ilikin gündem maddesi görüülerek, mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde oybirlii ile kabul edilmitir. Finansal Oranlar Cari Oran (Dönen Var. / K.V. Borçlar) % Likidite Oranı (Dönen Var.-Stoklar / K.V. Borçlar) % Toplam Borçlar / Maddi Öz Sermaye % Maddi Duran Varlıklar / Maddi Öz Sermaye % Dönen Varlıklar / Aktif Toplamı % Duran Varlıklar / Aktif Toplamı % Net letme Sermayesi (TL) (Dön. Var.-K.V.Borç.) Rapor döneminde, TL amortismanlardan, TL kullanılan kredilerden, TL iletme faaliyetlerinden, TL dönem karından toplam TL nakit yaratılmı, TL yatırım faaliyetlerinde, TL iletme faaliyetlerinde olmak üzere toplam TL nakit kullanılmı, dönem baında TL olan nakit mevcudu dönem sonunda TL olarak gerçeklemitir.

8 Sayfa No: DAR FAALYETLERMZ FAALYET DÖNEMNDE GÖREV YAPAN YÖNETCLERMZ VE ORGANZASYON YAPIMIZ Adı Soyadı Görevi Giri Tarihi Ayrılı Tarihi Mehmet GÜRDAL Dı Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Levent PEKUYSAL letmelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ( Teknik ) Nasuhi zzet ULU Fabrika Müdürü FAALYET DÖNEMNDEK PERSONEL VE Ç SRKÜLASYONU Dönem Dönem Mevcudu çinde çinde Mevcudu Giren Ayrılan Genel Müdürlük stanbul Büro Fabrika Toplam Rapor dönemi itibarıyla toplam personel sayımız Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.., DÇ Liman letmeleri A.., zdemir Enerji Elektrik Üretim A. ve taeronlarla birlikte dir.

9 04.03 PERSONEL VE ÇYE SALANAN HAK VE MENFAATLER Sayfa No: 9 Üyesi bulunduumuz Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında dönemine ilikin Grup Toplu Sözlemesi tarihinde imzalanmıtır. Buna göre, kapsam içi personele birinci yıl ilk altı aylık dönemde iyeri ücret ortalamasının %5,35'i oranında maktu, birinci yıl ikinci altı aylık dönemde iyeri ücret ortalaması ile TÜK Tüketici Fiyat Endeksi (Genel Endeks) artı oranı çarpılarak bulunan tutarda maktu artı yapılmı ve zam oranı %3,97 olarak gerçeklemitir. kinci yıl ilk altı aylık dönemde TÜK Tüketici Fiyat Endeksi (Genel Endeks) artı oranında, ikinci yıl ikinci altı aylık dönemde TÜK Tüketici Fiyat Endeksi (Genel Endeks) artı oranında zam yapılacaktır. Sosyal yardımlar ise döneminde türlerine göre %10 - %15 arasında, ikinci yıl ise TÜK Tüketici Fiyat Endeksi artı oranında artırılacaktır. III. KAR DAITIM ÖNERS irketimizin Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan tarihli mali tablolarında vergi sonrası TL, SPK mevzuatı uyarınca hazırlanan tarihli mali tablolarında ise vergi sonrası TL kar olumutur. Esas sözlememizde temettü avansı daıtmak konusunda hüküm bulunmaması nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu nun 13 Kasım 2001 tarih Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan SER: IV, NO: 27 sayılı teblii uyarınca bu karın daıtılmasına imkan bulunmamaktadır. IV. SONUÇ Rapor döneminde dı ticaret hacmi USD olan irketimiz, ülke ekonomisindeki ve sektördeki tüm sıkıntılara ramen yatırımlarını sürdürerek emin adımlarla büyümeye ve gelimeye devam etmektedir. Krizden en çok etkilenen sektörlerden birinde yer alan DÇ, 2008 ve 2009 Bilanço verilerine göre Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluu deerlendirmesinde; hracat sıralamasında Üretimden Satılar sıralamasında Satı Hasılatı sıralamasında olmutur. Sektörde ilk halka açılan ve ilk uluslararası kalite belgesini alan irketimiz; yüksek ve modern teknoloji ile çalııp, düük maliyetli ve kaliteli üretim yaparak; üretim ve satılardaki artıı devam ettirmek, ülkemiz ve ortaklarımız adına en yüksek faydayı salamak amaçlarıyla yenilikçi ve gelimeye açık bir irket olmayı daima sürdürecektir.

10 Sayfa No: 10 FNANSAL TABLO VE FAALYET RAPORLARININ KABULÜNE LKN YÖNETM KURULU NUN KARAR TARH: KARAR SAYISI : 15 SERMAYE PYASASI KURULU NUN SER:XI, NO:29 SAYILI TEBLN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDES GERENCE SORUMLULUK BEYANI irketimizin Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: XI No: 29 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya likin Esaslar Teblii uyarınca düzenlenmi, baımsız denetimden geçmi ara hesap dönemine ilikin Konsolide Finansal Tabloları ve Dipnotları ile ara dönem Faaliyet Raporunun; - Tarafımızca incelendiini, - Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduumuz bilgiler çerçevesinde, söz konusu konsolide finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçee aykırı bir açıklama ve açıklamanın yapıldıı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu dourabilecek herhangi bir eksiklik içermediini, - Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmı finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte letmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçei dürüst bir biçimde yansıttıını ve faaliyet raporunun iin geliimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte iletmenin finansal durumunu, karı karıya olduu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttıını beyan ederiz lker YALÇIN Muhasebe Müdürü Nuri AHN Yönetim Kurulu Bakan Yardımcısı

11 Sayfa No: 11 1 OCAK - 31 MART 2011 ARA HESAP DÖNEMNE LKN KONSOLDE FNANSAL TABLOLAR HAKKINDA NCELEME RAPORU ZMR DEMR ÇELK SANAY ANONM RKET Yönetim Kurulu na, zmir zmir Demir Çelik Sanayi Anonim irketi ve balı ortaklıklarının ( Grup ) ekte yer alan 31 Mart 2011 tarihli konsolide bilançosu, aynı tarihte sona eren üç aylık konsolide gelir tablosu, konsolide kapsamlı gelir tablosu, öz sermaye deiim tablosu, nakit akım tablosu ve önemli muhasebe politikalarının özeti ile dipnotları tarafımızca incelenmitir. Grup yönetiminin sorumluluu, söz konusu ara dönem finansal tablolarının Sermaye Piyasası Kurulu nca yayımlanan finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanması ve dürüst bir ekilde sunumudur. Bizim sorumluluumuz bu ara dönem finansal tabloların incelenmesine ilikin ulaılan sonucun açıklanmasıdır. ncelemenin Kapsamı ncelememiz Sermaye Piyasası Kurulu nca yayımlanan baımsız denetim standartları düzenlemelerine uygun olarak yapılmıtır. Ara dönem finansal tabloların incelenmesi, aırlıklı olarak finansal raporlama sürecinden sorumlu kiilerden bilgi toplanması, analitik inceleme ve dier inceleme tekniklerinin uygulanmasını kapsamaktadır. Bir incelemenin kapsamı Sermaye Piyasası Kurulu nca yayımlanan baımsız denetim standartları çerçevesinde yapılan baımsız denetim çalımasına göre daha dar olduundan, inceleme, baımsız denetimde farkında olunması gereken tüm önemli hususları ortaya çıkarabilme konusunda güvence salamaz. Dolayısıyla, incelememiz sonucunda bir baımsız denetim görüü açıklanmamıtır. Sonuç ncelememiz sonucunda, ara dönem finansal tablolarının, zmir Demir Çelik Sanayi Anonim irketi nin 31 Mart 2011 tarihi itibariyle finansal pozisyonunu, üç aylık döneme ilikin finansal performansını ve nakit akımlarını, Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan finansal raporlama standartları çerçevesinde doru ve dürüst bir biçimde yansıtmadıı konusunda herhangi bir hususa rastlanılmamıtır. ATA Uluslararası Baımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müavirlik A.. Member Firm of Kreston International Dr. Ali YÜRÜDÜ Sorumlu Ortak, Ba Denetçi stanbul, 27 Mayıs 2011

12 Sayfa No: 12 KONSOLDE GELR TABLOSU ( TL ) SÜRDÜRÜLEN FAALYETLER Satı Gelirleri Satıların Maliyeti (-) ( ) ( ) Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Dier Gelirler 0 0 Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Dier Giderler (-) 0 0 Finans Sektörü Faaliyetlerinden brüt kar (zarar) 0 0 BRÜT KAR/ZARAR Pazarlama, Satı ve Daıtım Giderleri (-) ( ) ( ) Genel Yönetim Giderleri (-) ( ) ( ) Aratırma ve Gelitirme Giderleri (-) 0 0 Dier Faaliyet Gelirleri Dier Faaliyet Giderleri (-) (16.086) (35.304) FAALYET KARI/ZARARI Özkaynak Yöntemiyle Deerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 (Esas Faaliyet Dıı) Finansal Gelirler (Esas Faaliyet Dıı) Finansal Giderler (-) ( ) ( ) SÜRDÜRÜLEN FAALYETLER VERG ÖNCES KARI/ZARARI Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri ( ) (76.129) - Dönem Vergi Gelir/Gideri ( ) (11.284) - Ertelenmi Vergi Gelir/Gideri ( ) (64.845) SÜRDÜRÜLEN FAALYETLER DÖNEM KARI/ZARARI DURDURULAN FAALYETLER 0 0 Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı/Zararı 0 0 DÖNEM KARI/ZARARI Dönem Kar/Zararının Daılımı 0 0 Azınlık Payları ( ) (50) Ana Ortaklık Payları Hisse Baına Kazanç 0,1515 0,0370 Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Baına Kazanç 0,1515 0,0370

13 Sayfa No: 13 KONSOLDE KAPSAMLI GELR TABLOSU ( TL ) DÖNEM KARI / ZARARI DER KAPSAMLI GELR/ (GDER) : Finansal varlıklar deer artı fonundaki deiim 0 0 Duran varlıklar deer artı fonundaki deiim 0 0 Finansal riskten korunma fonundaki deiim 0 0 Yabancı para çevrim farklarındaki deiim 0 0 Emeklilik planlarından aktüeryal kazanç ve kayıplar 0 0 Özkaynak yöntemiyle deerlenen ortaklıkların dier kapsamlı gelirlerinden paylar 0 0 Dier kapsamlı gelir kalemlerine ilikin vergi gelir/giderleri 0 0 DER KAPSAMLI GELR/ (GDER) 0 0 TOPLAM KAPSAMLI GELR/ (GDER) TOPLAM KAPSAMLI GELR/ (GDER) DAILIMI Azınlık payları ( ) (50) Ana ortaklık payları

14 KONSOLDE BLANÇO ( TL ) Sayfa No: 14 VARLIKLAR Dönen Varlıklar Nakit ve Nakit Benzerleri Finansal Yatırımlar 0 0 Ticari Alacaklar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 Dier Alacaklar Stoklar Canlı Varlıklar 0 0 Dier Dönen Varlıklar Satı Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 Duran Varlıklar Ticari Alacaklar 0 0 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 Dier Alacaklar Finansal Yatırımlar Özkaynak Yöntemiyle Deerlenen Yatırımlar 0 0 Canlı Varlıklar 0 0 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0 0 Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar erefiye 0 0 Ertelenmi Vergi Varlıı Dier Duran Varlıklar TOPLAM VARLIKLAR

15 Sayfa No: 15 KAYNAKLAR Kısa Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Dier Finansal Yükümlülükler 0 0 Ticari Borçlar Dier Borçlar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 Devlet Tevik ve Yardımları 0 0 Dönem Karı Vergi Yükümlülüü Borç Karılıkları Dier Kısa Vadeli Yükümlülükler Çalıanlara Salanan Faydalara likin Karılıklar (veya Kıdem Tazminatı Karılıı) Satı Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara likin Yükümlülükler 0 0 Uzun Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Dier Finansal Yükümlülükler 0 0 Ticari Borçlar 0 0 Dier Borçlar 0 0 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 Devlet Tevik ve Yardımları 0 0 Borç Karılıkları 0 0 Çalıanlara Salanan Faydalara likin Karılıklar (veya Kıdem Tazminatı Karılıı) Ertelenmi Vergi Yükümlülüü Dier Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklıa Ait Özkaynaklar Ödenmi Sermaye Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Karılıklı tirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0 0 Hisse Senedi hraç Primleri 0 0 Deer Artı Fonları 0 0 Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 Kardan Ayrılan Kısıtlanmı Yedekler Geçmi Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı / Zararı Azınlık Payları TOPLAM KAYNAKLAR

16 Sayfa No: 16 KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyanı irketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından hazırlanan Kurumsal Yönetim lkelerinde yer alan prensiplerin önemli bir bölümüne, aaıda sunulan açıklamalar çerçevesinde uyduunu beyan etmektedir. Uygulanmayan hususlar ve gerekçeleri aaıda açıklanmıtır. Kurumsal Yönetim lkelerine uyum konusudaki çalımalarımız sürmektedir. BÖLÜM I - PAY SAHPLER 2. Pay Sahipleri le likiler Birimi Pay sahiplii haklarının kullanılması konusunda faaliyet göstermek, yönetim kuruluna raporlama yapmak ve yönetim kurulu ile pay sahipleri arasındaki iletiimi salamak üzere tarihinde, Pay Sahipleri ile likiler Birimi oluturulmutur. Pay sahipleri ile ilikiler birimi; pay sahiplerine ilikin kayıtların salıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını salamak, Merkezi Kaydi Sistem uygulamaları kapsamında sermaye artırımı ve kar payı daıtımını gerçekletirmek, ortaklara ait hisse senetlerinin bedelsiz haklarının verilmesini salamak, kamuya açıklanmamı, gizli ve ticari sır niteliindeki bilgiler hariç olmak üzere pay sahiplerinin irket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak, irketin Kurumsal Yönetim lkelerine uyum kapasitesini artırmak, genel kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözlemeye ve dier irket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını salamak, genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabilecei belgeleri hazırlamak, mevzuat ve irketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek, izlemek ve benzeri faaliyetlerden sorumludur. Muhasebe Müdürü lker YALÇIN ın yöneticiliini, Av. Zihni Ozan AKIN ın hukuk müavirliini yaptıı Pay Sahipleri ile likiler Birimi aaıda adı geçen bir ef ve bir görevliden olumaktadır. Ali Levent DAYI Onur DANIKAN Tevik Uygulama ve Menkul Kıymetler efi Menkul Kıymetler Görevlisi Birim çalıanlarına numaralı telefondan ve adresinden ulaılabilmektedir. Bu birime yapılan bavuru ve pay sahiplerine verilen yanıt sayıları bir sonraki maddede belirtilmitir. 3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı Pay Sahipleri ile likiler Birimi tarafından, pay sahiplerinin her sorusu; SPK'nın hükümleri çerçevesinde kalmak ve ticari sır nitelii taımamak kaydıyla, en kısa sürede ve eitlik ilkesi gözetilerek cevaplanmakta, önerileri de irket yönetimine iletilmektedir. Dönem içinde ortaklarımızdan gelen sorular genel olarak; irket karlılıı, temettü daıtımı, sermaye artırımı, geçmi hisse haklarının ne ekilde kullanılacaı, hisse senetlerinin nasıl kaydiletirilecei konularında younlamıtır. Rapor döneminde, bilgilendirmek amacıyla, 12 ortaımıza elektronik posta gönderilmi, çok sayıda ortaımızın ise telefonla yaptıı bavuruların tümü yanıtlanmı, 19 ortaımızın hisse senedi deiimi, sermaye artırımı veya temettü ilemleri yapılmıtır. SPK nın Seri VIII No: 54 Teblii gerei kamuya açıklanması gereken tüm özel durumlar Kamuyu Aydınlatma Platformu na (KAP) gönderilmekte; ve irketimiz internet sitesinde yayımlanmaktadır. Ana Sözlememizde, pay sahiplerinin talebi dorultusunda özel denetçi atanmasına ilikin bir madde bulunmamaktadır, bu konuda Türk Ticaret Kanunu (TTK) 348. madde hükümleri geçerlidir ve bugüne kadar herhangi bir özel denetçi talebi gelmemitir.

Değerli ortaklarımız,

Değerli ortaklarımız, YÖNETİM KURULU BAŞKAN MESAJI Değerli ortaklarımız, Küresel kriz döneminde talebe bağlı esnek bir üretim politikası sürdürülmüş, dış talebin yetersizliği nedeniyle iç piyasa satışlarına ağırlık verilmiştir.

Detaylı

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU BAŞKANI MESAJI Sayın Ortaklarımız, Şirketimiz, 2007 faaliyet döneminde de önceki yıllarda çizmeye başladığı başarılı grafiği sürdürmüştür.

Detaylı

YÖNETİM KURULU BAŞKANI MESAJI

YÖNETİM KURULU BAŞKANI MESAJI YÖNETİM KURULU BAŞKANI MESAJI Sayın Ortaklarımız, Türkiye Ekonomisi, 2001 Krizi ertesinde uygulamaya konulan ekonomi politikalarının ve reformların olumlu sonuçlarını 2004 yılında da görmeye devam etmiştir.

Detaylı

ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 2001 YILI FAALYET RAPORU

ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 2001 YILI FAALYET RAPORU ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 2001 YILI FAALYET RAPORU YÖNETM KURULU BAKANI MESAJI Sayın Ortaklarımız, 2001 yılı yüzde 8,2 küçülme, kapanan binlerce iyeri ve milyonlara ulaan isizler ordusu ile ülkemizde Cumhuriyet

Detaylı

IV - KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU

IV - KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU IV - KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU Atlantis Yatırım Ortaklıı A.. nin Kurumsal Yönetimin Ana Hatları aaıdaki yer almaktadır. irketimizin yönetimi için ana çerçeveyi oluturmaktadır. 01. KURUMSAL YÖNETM

Detaylı

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM BEYANI Kordsa Global Endüstriyel plik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.. (bundan böyle Kordsa Global veya irket diye anılacaktır) 01

Detaylı

I. ORTAKLIIMIZ HAKKINDA BLGLER

I. ORTAKLIIMIZ HAKKINDA BLGLER AVVA SGORTA ANONM RKET'NDEN ÇIKARILMI SERMAYEMZN 25.000.000,00 YEN TÜRK LRASINDAN 50.000.000,00 YEN TÜRK LRASINA ARTIRILMASI VE NAKT KARILII ARTIRILAN 25.000.000,00 YEN TÜRK LRALIK SERMAYEY TEMSL EDECEK

Detaylı

KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyanı Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A..

KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyanı Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.. KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyanı Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.., 01 Ocak 2009 31 Aralık 2009 döneminde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)

Detaylı

KURUMSAL YÖNETM LKELER

KURUMSAL YÖNETM LKELER KURUMSAL YÖNETM LKELER nternet sitemizde Kurumsal Yönetim lkeleri gerei gerekli deiiklikler yapılmı, hissedarlarımıza ve irketimizle ilikili tüm taraflara irketimize ve faaliyetlerimize ilikin bilgilendirme

Detaylı

2005 Yılı çerisinde Duyurulan Ve Mali Tablolarımızı Etkileyen Mevzuat Deiiklikleri

2005 Yılı çerisinde Duyurulan Ve Mali Tablolarımızı Etkileyen Mevzuat Deiiklikleri AVIVA SGORTA A.. FAALYET RAPORU 2005 ÇNDEKLER Gündem Genel Müdürün Mesajı Kurumsal Yönetim Beyanı Kurumsal Yönetim lkeleri Genel Kurulların Fonksiyonu, Pay Sahiplerinin Sahip Olduu Haklar Ve Bu Hakların

Detaylı

1. Bir bakan, bir oy toplama memuru ve katipten ibaret toplantı divanının tekili,

1. Bir bakan, bir oy toplama memuru ve katipten ibaret toplantı divanının tekili, TEKSTL FNANSAL KRALAMA A.. OLAAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM 1. Bir bakan, bir oy toplama memuru ve katipten ibaret toplantı divanının tekili, 2. Divana tutanakları imzalama yetkisi verilmesi, 3. 2005

Detaylı

YAPI KRED FAKTORNG A.. 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMNE AT BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU NA SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN ÖZEL RAPOR

YAPI KRED FAKTORNG A.. 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMNE AT BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU NA SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN ÖZEL RAPOR 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMNE AT BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU NA SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN ÖZEL RAPOR 1 OCAK- 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMNE AT BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU

Detaylı

KURUMSAL YÖNETM LKELER

KURUMSAL YÖNETM LKELER KURUMSAL YÖNETM LKELER nternet sitemizde Kurumsal Yönetim lkeleri gerei gerekli deiiklikler yapılmı, hissedarlarımıza ve irketimizle ilikili tüm taraflara irketimize ve faaliyetlerimize ilikin bilgilendirme

Detaylı

EVG YATIRIM ORTAKLII ANONM RKET 31.03.2010 TARH TBARIYLA FNANSAL TABLO DPNOTLARI

EVG YATIRIM ORTAKLII ANONM RKET 31.03.2010 TARH TBARIYLA FNANSAL TABLO DPNOTLARI EVG YATIRIM ORTAKLII ANONM RKET 31.03.2010 TARH TBARIYLA FNANSAL TABLO DPNOTLARI ÇNDEKLER FNANSAL DURUM TABLOSU... KAPSAMLI GELR TABLOSU... ÖZ SERMAYE DEM TABLOSU... NAKT AKIM TABLOSU... FNANSAL TABLOLARA

Detaylı

TEKSTL FNANSAL KRALAMA A.. 30/06/2011 FAALYET RAPORU

TEKSTL FNANSAL KRALAMA A.. 30/06/2011 FAALYET RAPORU TEKSTL FNANSAL KRALAMA A.. 30/06/2011 FAALYET RAPORU Sayın Hissedarlarımız; Avrupa'nın nispeten küçük birkaç ekonomisindeki bütçe ve borç sorunları yanında daha büyük ölçekli ekonomilerinde de borç sorunlarının

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 31 Mart 2009 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 31 Mart 2009 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi 31 Mart 2009 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi çindekiler: Bilanço Nazım hesaplar tablosu

Detaylı

SERMAYE PYASASI KURULU BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN

SERMAYE PYASASI KURULU BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN SERMAYE PYASASI KURULU BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. DUYURU METNDR Bu duyuru metni Sermaye

Detaylı

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 31 ARALIK 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 31 ARALIK 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 31 ARALIK 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI BAIMSIZ DENETM RAPORU Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.. Yönetim Kurulu

Detaylı

Dipnot Referansları. Baımsız denetimden. geçmemi

Dipnot Referansları. Baımsız denetimden. geçmemi Dipnot Referansları 31.03.2013 31.12.2012 Baımsız denetimden geçmemi Baımsız denetimden geçmi VARLIKLAR Konsolide Konsolide Dönen Varlıklar 2.943.169 31.014.719 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 923.306 302.179

Detaylı

SERMAYE PYASASI KURULU ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN

SERMAYE PYASASI KURULU ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN SERMAYE PYASASI KURULU ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. DUYURU METNDR Bu duyuru metni Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../...

Detaylı

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ÇIKARILMI SERMAYEMZN 50.000.000 YEN TÜRK LRASI NAKT KARILII, 200.000.000 YEN TÜRK LRASI NDAN 250.000.000 YEN TÜRK LRASI NA ARTIRILMASI VE NAKT KARILII ARTIRILAN SERMAYEY TEMSL

Detaylı

Ek 5. Denetçi Raporu

Ek 5. Denetçi Raporu Ek 5 Denetçi Raporu 1 OCAK - 31 ARALIK 2006 HESAP DÖNEMNE AT KONSOLDE FNANSAL RAPOR LE BAIMSIZ DENETM RAPORU BAIMSIZ DENETM RAPORU Türkiye Halk Bankası A.. Yönetim Kurulu na Ankara 1. Türkiye Halk Bankası

Detaylı

TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN HAZIRLANMIŞ ~ 2 ~ A. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi Bu rapor 01 Ocak 2014-30 Haziran 2014 çalışma dönemini kapsamaktadır. 2. Ortaklığın

Detaylı

Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim irketi'nden

Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim irketi'nden Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim irketi'nden Ortaklıımızın halka arz edilecek 100.000.000.-TL nominal deerli tahvillerinin satıına ilikin duyurudur. Söz konusu tahviller, Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANA SÖZLEŞME ( 31.12.2009 Tarihi İtibariyle Birleştirilmiş Tek Metin Halinde)

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANA SÖZLEŞME ( 31.12.2009 Tarihi İtibariyle Birleştirilmiş Tek Metin Halinde) Ek 1 Esas Sözleşme TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANA SÖZLEŞME ( 31.12.2009 Tarihi İtibariyle Birleştirilmiş Tek Metin Halinde) KURULUŞ MADDE 1- Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlerin ani

Detaylı

DEN ZBANK ANON M RKET YÖNET M KURULU BA KANLI I NDAN OLA ANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

DEN ZBANK ANON M RKET YÖNET M KURULU BA KANLI I NDAN OLA ANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET DENZBANK ANONM RKET YÖNETM KURULU BAKANLII NDAN OLAANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Sayın Ortaklarımıza, Bankamız sermayesinin 290,000,000,000,000.- (ikiyüzdoksantrilyon)tl sından 316,100,000,000,000.-

Detaylı

İçindekiler. 28 Mart 2014 Tarihli Genel Kurul Gündemi 2. Faaliyet Raporu Hakkında Bağımsız Denetçi Görüşü 3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 4

İçindekiler. 28 Mart 2014 Tarihli Genel Kurul Gündemi 2. Faaliyet Raporu Hakkında Bağımsız Denetçi Görüşü 3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 4 Faaliyet Raporu 2013 İçindekiler 28 Mart 2014 Tarihli Genel Kurul Gündemi 2 Faaliyet Raporu Hakkında Bağımsız Denetçi Görüşü 3 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 4 Kar Dağıtım Önerisi 15 Kurumsal Yönetim

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 3 Giriş. 4 Marshall. 5 Organizasyon. 6 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu. 17 Boya Sektörü. 20 Bağışlar

İÇİNDEKİLER. 3 Giriş. 4 Marshall. 5 Organizasyon. 6 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu. 17 Boya Sektörü. 20 Bağışlar İÇİNDEKİLER 3 Giriş 4 Marshall 5 Organizasyon 6 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 17 Boya Sektörü 20 Bağışlar 21 Üretim ve Kapasite Kullanım Oranı 22 Denetleme Kurulu Raporu 23 Bağımsız Denetim Raporu

Detaylı

TARH:13/05/2004. irket in ilem sırasına gönderilecek emirlerde maksimum lot miktarı 2.500 olarak uygulanacaktır.

TARH:13/05/2004. irket in ilem sırasına gönderilecek emirlerde maksimum lot miktarı 2.500 olarak uygulanacaktır. TARH: 13/05/2004 BORSA BAKANLII DUYURUSU: Borsa Yönetim Kurulu'nun 13.05.2004 tarihli toplantısında, Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.. nin (irket) halka arz edilen 2.200.000.000.000,-TL nominal deerli

Detaylı

MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2006 YILI HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2006 YILI HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2006 YILI HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 28.05.2007 SALI GÜNÜ SAAT:14.00 DE YAPILAN 2006 YILI HESAP DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURULU İÇİNDEKİLER:

Detaylı