ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU Sayfa No: 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU Sayfa No: 1"

Transkript

1 GR Sayfa No: yılı I. Ara Dönem Faaliyet Raporu, zmir Demir Çelik Sanayi A..'nin tarihleri arasındaki faaliyetlerini kapsamaktadır. Faaliyet Raporunda geçen rapor dönemi dönemini ifade etmektedir YÖNETM VE DENETM KURULU ÜYELER tarihinde yapılan 2010 yılına ait 36. Olaan Genel Kurul Toplantısı'nda üç yıl süre ile görev yapacak Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetim Kurulu üyeleri seçilmitir. Seçilen üyelerin görevleri ve görev süreleri aaıda belirtilmitir. Yönetim Kurulu Üyeleri: Adı Soyadı Görevi Görev Süresi Halil AHN Bakan Nuri AHN Bakan Yardımcısı Adil KOÇ Üye Serkan AHN Üye Hüseyin BATU Üye Denetim Kurulu Üyeleri: Adı Soyadı Görevi Görev Süresi Ünal USLU Üye Ersan ERDOAN Üye Meriç KAPTAN Üye Yönetim Kurulu üyelerimize ilikin bilgilere Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu nda yer verilmitir. Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul da belirlendii ekilde yıllık brüt TL ücret almaktadır. Yönetim Kurulu üyelerine salanan her türlü hak, menfaat ve ücretler ile bunların belirlenmesinde kullanılan bir performans deerleme sistemi bulunmamakla birlikte; Ana Sözleme nin 27. maddesinin c bendine göre; vergiler ve birinci tertip yedek akçe ile Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından saptanan oran ve miktarda temettü ayrıldıktan sonra karın azami % 10 u Genel Kurul kararı ile Yönetim Kurulu üyelerine daıtılabilmektedir. Genel Kurul; Yönetim Kurulu Kar Daıtım Önerisi ne uygun olarak, 2010 yılı karının daıtılmayarak ortaklık bünyesinde bırakılması ve yasal kayıtlarda olaanüstü yedekler hesabına aktarılması yönünde bir karar almıtır. irketimizce, Yönetim Kurulu üyelerine ve yöneticilere hiçbir ekilde borç, kefalet ve teminat verilmemekte, kredi kullandırılmamaktadır. Yönetim Kurulu muzun tarihli ve 12 sayılı toplantısında, yönetim kurulundaki görev süreleri ile sınırlı olmak üzere, Denetimden Sorumlu Komite'ye Halil AHN ve Nuri AHN'in üye olarak seçilmelerine karar verilmitir. irketimiz tarafından yatırım danımanlıı, yatırım analizi ve derecelendirme hizmetleri alınmamakta ve herhangi bir derecelendirme kuruluu ile yapılmı bir anlama bulunmamaktadır. irketin idaresini ve dıarıya karı temsilini üstlenen Yönetim Kurulu üyelerinin yetki sınırları, Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu nun 23. maddesinde belirtilmektedir.

2 02.00 ANA SÖZLEME DEKLKLER Rapor döneminde Ana Sözleme deiiklii yapılmamıtır. Sayfa No: 2 Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde hazırlanan Ana Sözlememizde Genel Kurulların fonksiyonu, pay sahiplerinin sahip olduu haklar ve bu hakların kullanılmasına ilikin esaslar açıklanmıtır. Bu bilgilere irket merkezinden, Ticaret Sicil Memurluu ndan ve ve internet adreslerinden ulaılabilir SERMAYE VE ÇIKARILMI BULUNAN MENKUL KIYMETLER 34. Genel Kurul da çıkarılmı sermayemiz, tamamı 2008 yılı karından karılanmak üzere 124,5 milyon TL den 150 milyon TL ye artırılmı, yeni sermaye tarihinde zmir Ticaret Sicil Memurluu nca tescil edilmitir. Dönem sonu itibarıyla tamamı nama yazılı olmak üzere, çıkarılmı sermayenin 149,56 milyon TL'lik kısmı kaydi paylar tarafından, 0,44 milyon TL'lik kısmı ise fiziki paylar tarafından temsil edilmektedir. Geçmi yıllara ait bedelsiz hisse senedi daıtım ve deiim ilemlerinin yapılmasına irket merkezimizde devam edilmektedir sayılı Sermaye Piyasası Kanununa 4487 sayılı Kanunla eklenen 10/A maddesi ile sermaye piyasası araçlarını ve bunlara ilikin hakları kayden izlemek üzere Merkezi Kayıt Kuruluu A.. (MKK) oluturulmutur. Sermaye Piyasası araçları ve bu araçlara ilikin haklar MKK tarafından bilgisayar ortamında, ihraçcılar, aracı kurulular ve hak sahipleri itibarıyla tutulmaktadır. Takasbank taki Müteri smine Saklama Sistemi'nde fiziken saklanmakta olan hisselere ait hesap kayıtları tarihinden itibaren MKK tarafından devralınarak hisseler hak sahibi bazında kayden izlenmeye balanmıtır tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüe giren 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Salık Sigortası Kanunu ve Dier Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deiiklik Yapılmasına Dair Kanun ile deien Sermaye Piyasası Kanununun Geçici 6 ncı maddesi üçüncü fıkrası ve eklenen dördüncü fıkrasına göre henüz kaydiletirilmeyen hisse senetleri için uygulanacak esaslar aaıdaki gibidir: Sermaye Piyasası Kanununun 10/A maddesinin yürürlüe girmesini izleyen altıncı yılın sonuna kadar ihraççı kurululara, bunların yetkili kıldıı aracı kurululara veya sermaye piyasası araçlarının kaydını tutacak Merkezi Kayıt Kuruluuna teslim edilmeyen sermaye piyasası araçları bu tarihten sonra borsada ilem göremeyecek, aracı kurumlarca alım satımına aracılık edilemeyecek ve katılma belgelerinin geri alımı yapılamayacaktır. Her bir sermaye piyasası aracı için Merkezi Kayıt Kuruluu tarafından kayden izlemenin baladıı tarihi izleyen yedinci yılın sonuna kadar teslim edilmeyen sermaye piyasası araçları hisse senedi ise, ihraçcıya kanunen intikal edecektir. Kayden izlemenin baladıı tarihi izleyen yedinci yılın sonuna kadar, kaydiletirme ilemleri mevcut uygulamada olduu gibi aynen devam edecek, kaydiletirilmeyen hisse senetlerinin temettü, bedelli/bedelsiz sermaye artırımı gibi mali hakları, senetlerin kaydilemesi artı aranmadan, ihraçcı irketler tarafından hak sahiplerine ödenebilecektir. Kaydiletirilmeyen hisse senedi sahipleri genel kurullarda oy kullanabilecektir. Kaydilemeyen hisse senedi ve hak sahibine ödenmemi kaydi paylar, kayden izlemenin baladıı tarihi izleyen yedinci yılın sonunda ihraçcıya intikal edecek ve söz konusu payların satıı ihraçcılarca üç ay içerisinde yapılacaktır.

3 Sayfa No: 3 Pay sahiplerince tahsil edilmeyen kar payı bedelleri ise, SPK nın Seri IV, No:27 Teblii ve irketlerin Müruru Zamana Urayan Kupon Tahvilat ve Hisse Senedi Bedellerinin Hazineye ntikali hakkındaki 2308 sayılı Kanun gerei, daıtım tarihinden itibaren 5 yıllık zaman aımı süresi sonunda Hazine ye aktarılacaktır tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca; tarihinden itibaren para biriminden Yeni ibaresi kaldırılmıtır. Yeni Türk Lirası ndan Türk Lirası uygulamasına geçilmesinden sonra, yatırımcıların ellerinde bulunan nominal deeri halen TL olan eski hisse senetlerinin, nominal deeri tarihinden itibaren Türk Lirası olarak ifade edilen Yeni Türk Lirası hisse senetleri ile karıtırılmaması, uygulamada tüm hisse senetlerinin ihraç ya da ihdas tarihlerinin dikkate alınması suretiyle, bunlardaki para biriminin hangi Türk Lirası olduunun belirlenmesi ve bu konuda yatırımcıların dikkatli olması gerekmektedir. Dönem sonu itibarıyla ortaklık yapımız aaıdaki gibidir. Ortaklar Sermaye Tutarı Sermaye çindeki Payı (%) (TL) ahin-koç Çelik Sanayi A ,52 61,52 Halil ahin ,17 14,52 Al Rajhi Grubu ve Yabancı Ortaklar ,70 0,65 Dier Ortaklar ,61 23,31 Toplam ,00 100, FAALYET GÖSTERDMZ SEKTÖR VE SEKTÖR ÇNDEK YERMZ SEKTÖRÜN TANIMI Demir Çelik Sanayi, demir ve çelik ürünleri üretimi için hammaddeden balayan ve nihai kullanıma kadar her ürünün kendine has üretim biçimlerini kapsayan ilemler ve sistemler bütününden olumaktadır. Çelik ürünleri üretimi için, bugün dünyada kullanılan iki sistemden biri, demir cevherinden ham demir ve ham demirden çelik üretimi yöntemi, dieri ise çelik hurdasından çelik üretimi yöntemidir. Elde edilen ham çelik yine çeitli yöntemlerle dökülerek yarı ürün haline getirilmekte, yarı ürün ise çeitli sıcak ve souk ilem yöntemleri ile çubuk, profil, tel, saç, boru ve benzeri dier ürünlere dönütürülmektedir. Demir çelik sektörü, teknolojik açıdan sürekli gelime göstermesi, dünya ticaretindeki payının yükseklii, büyük igücü istihdam etmesi, dier sektörler için itici güç olması gibi nedenlerle, ülkelerin ekonomik gelime düzeyine göre sınıflandırılmalarında önemli bir gösterge olarak kabul edilmektedir SEKTÖRÜN KALKINMA PLANINDAK YER dönemini kapsayan 9. Kalkınma Planı'nda, imalat sanayi üretim ve ihracatında aırlıı devam eden demir-çelik sektöründe kaliteli ve katma deeri yüksek ürünlerin gelitirilmesine ve çevrenin korunmasına yönelik Ar-Ge çalımalarının desteklenecei yer almaktadır.

4 04.03 TALEP TAHMNLER Sayfa No: 4 Bilindii gibi 2011 yılı Türkiye nin demir çelik mamulleri ihracatında en büyük paya sahip Kuzey Afrika ve Ortadou ülkelerindeki iç çatımalar ve Japonya da yaanan deprem felaketleri ile balamıtır. Global iyileme motivasyonuna olumsuz etkide bulunsa da kısa vadede önemli kayıp ve yıkımlara yol açan bu olaylar orta ve uzun vadede ekonominin canlanmasına yol açacaktır. Asya kıtasının Çin den sonra en büyük çelik üreticisi ve ihracatçısı olan Japonya nın yeniden yapılanma süreci bölgede iç tüketimi arttıracaktır. Bunun ihraç pazarlarında oluturacaı boluu doldurmak için bölgede kapasite kullanımının artırılması gerekebilir ve sınırlı olan hammadde tedariki yeni bir talep artııyla karılaabilir. Uzakdou da halihazırda yüksek olan ve artıını sürdüren ehirlememi nüfusun konut ihtiyacı uzun ürün tüketimindeki gelime hızını desteklemeye devam edecektir SEKTÖR ÇNDEK YERMZ DÇ 1,32 milyon ton kapasiteli çelikhanesi ve 900 bin ton kapasiteli haddehanesi ile Türkiye'nin önde gelen demir çelik kurulularından biridir. Rapor döneminde ton kütük üretilmi, ton çelik çubuk üretimi yapılmı ve fason ürettirilen ton dahil satılabilir üretim tona ulamıtır. Türk ham çelik üretiminde % 4, Elektrik Ark Ocaklı tesislerin ham çelik üretiminde ise % 5,4 payı olan DÇ, modern teknolojisi ve bilgi birikimi ile demir çelik sektöründeki saygınlıını devam ettirmitir. Gelien üretim ve pazar koullarına göre teknolojik üstünlüünü koruyan ve bilgi birikimini sürekli gelitiren DÇ; hammadde, enerji ve i gücü verimlilii açılarından dünya standartlarının üzerindeki performansına ek olarak, sahip olduu BS EN ISO 9001:2008 (CARES) Uluslararası Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001:2004 (Llyod s Register QA ve CARES) Uluslararası Çevre Yönetim Sistemleri, OHSAS 18001:2007 (Llyod s Register QA ve CARES) Uluslararası Salıı ve Güvenlii Yönetim Sistemleri belgeleri, Almanya, ngiltere, talya, spanya, Bulgaristan, Singapur, Romanya ve Dubai kalite belgeleri ile de dünyadaki rakiplerine göre önemli avantajlar salamıtır. irketimiz, kalite belgelerine de sahip olduumuz UK CARES tarafından; tüm operasyonların; karbonmonoksit emisyon kontrolü, atık yönetimi, enerji ve kaynakların verimli kullanımı, çevreci teknolojilerin uygulanması, yasalara uygunluk, iletiim, sosyal sorumluluk, i salıı ve güvenlii konularında deerlendirilmesi sonucunda düzenlenen Sürdürülebilir naat Çelii sertifikasını almıtır. irketimiz bu sertifikayı almaya hak kazanan ilk Türk Demir Çelik firması olmu ve çevreci, sürdürülebilir inaat yapan uluslararası firmaların tedarikçisi olabilmek açısından önemli bir rekabet avantajı salamıtır GRUP RKETLERMZ Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.. Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.. rapor döneminde tamamı irketimiz adına ton mamul üretmi, ikinci kalite mamul ve kütük satıları ile birlikte toplam TL hasılat elde etmitir itibarıyla personel mevcudu 114 kiidir. irketimiz, Akdemir in TL olan sermayesi içerisinde % 90 oranında payı temsil eden TL nominal bedelli hisseye sahiptir. Dolaylı hisselerle birlikte itirak oranımız %99,98'dir. Akdemir in irketimiz sermayesinde payı yoktur.

5 Sayfa No: 5 DÇ Liman letmeleri A.. DÇ Liman letmeleri A m. uzunluunda 32 m. geniliinde iskelesi, modern makine parkı ve yetimi elemanları ile yıllık 4 milyon ton tahmil tahliye kapasitesine sahiptir. Rapor döneminde, 101 adet gemide, 482 bin tonu irketimize, 227 bin tonu üçüncü ahıslara olmak üzere toplam 709 bin ton yükleme ve boaltma hizmeti verilmi, toplam hasılat TL olarak gerçeklemitir. Rapor dönemi itibarıyla personel mevcudu 124 kiidir. irketimiz, DÇ Liman ın TL olan sermayesi içerisinde %99,81 oranında payı temsil eden TL nominal bedelli hisseye sahiptir. Dolaylı hisselerle birlikte itirak oranımız %99,98'dir. DÇ Liman ın irketimiz sermayesinde payı yoktur. zdemir Enerji Elektrik Üretim A.. zdemir Enerji Elektrik Üretim A.., tarihinde kurulmutur. irketimiz, zdemir Enerji nin TL olan sermayesinde, %60 oranında payı temsil eden TL nominal bedelli hisseye sahiptir. Dolaylı hisselerle birlikte itirak oranımız %74,80 dir. irket, enerji piyasasında faaliyet göstermek amacıyla T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu na gerekli bavuruları yaparak tarihinde üretim lisansını almı, ancak açılan bir dava nedeniyle bu lisansın yürütmesi durdurulmutur. zdemir Enerji, Nihai Çevresel Etki Deerlendirme Dosyasını tamamlayarak tarihinde Çevre ve Orman Bakanlıı ÇED ve Planlama Genel Müdürlüü ne bavurmu, tarihinde ÇED Olumlu Belgesi ni almıtır. ÇED Olumlu kararı verilmesine yönelik ilemin yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle açılan davalardan biri zmir 2. dare Mahkemesi tarafından reddedilmi, aynı mahkeme tarafından dierlerinin keif ve bilirkii incelemesinden sonra deerlendirilmesine karar verilmi olup, Mahkeme nin keif ve bilirkii incelemesi ile ilgili kararı beklenmektedir tarihinde CMEC (China Machinery Engineering Corporation) ile ekipman sözlemesi imzalayan zdemir Enerji nin irketimiz sermayesinde payı yoktur. II. OCAK MART 2011 DÖNEM FAALYETLERMZ YATIRIM FAALYETLERMZ Sabit Kıymetler Fiili Artı / Azalı Sabit Kıymetler ( TL ) ( TL ) ( TL ) Arsa ve Araziler Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Binalar Makine ve Tesisler Taıt Araçları Demirbalar Toplam Henüz aktifletirilmeyen ve yapılmakta olan yatırımların dönem sonu itibarıyla tutarı TL'dir. Bu yatırımlarda yatırım teviklerinden yararlanılmamıtır.

6 Sayfa No: ÜRETM ve SATI FAALYETLERMZ 2010 ve 2011 yılları Ocak-Mart dönemi karılatırmalı fason üretilen ve ürettirilenler hariç üretimlerimiz aaıda verilmitir Ocak Mart Ocak Mart Deiim Oranı Mamul Cinsi (Ton) (Ton) (%) Kütük ,04 Hadde Mamulü ,24 Ocak-Mart ayları itibarıyla karılatırmalı olarak kapasite ve kapasite kullanım oranındaki deiimler aaıda verilmitir Üç Aylık Üç Aylık Üç Aylık Üç Aylık Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite Kullanımındaki (Ton/ 3 Ay) Kullanım Oranı (Ton/ 3 Ay) Kullanım Oranı Deiim Çelikhane ,44 % ,84% 27,40 Haddehane ,02 % ,33% 34, /2011 OCAK- MART KARILATIRMALI ÜRETM MKTARLARI ( Ton ) Çelikhane Haddehane Aylar Ocak ubat Mart Toplam Fason Ürettirilen Fason Üretilen Rapor döneminde ton yarı mamul ve ton mamul satıı gerçekletirilmitir yılının ilk 3 ayında ton mamul olan ihracatımız, rapor döneminde ton mamul olarak gerçeklemitir. hracattan USD, gemilerimizden USD ve dier satılardan USD olmak üzere toplam USD tutarında mal ve hizmet ihracatı gerçekletirilmi, USD tutarında ithalat yapılmıtır. Dönem içinde toplam TL baı yapılmıtır. irket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat deiiklii olmamıtır. irket aleyhine açılan davalara ilikin bilgiler mali tablo dipnotlarında yer almaktadır. Rapor döneminde ödenen toplam TL tutarındaki cezaların, TL kısmı trafik cezalarından, 222 TL kısmı gümrük cezalarından olumaktadır. Bunların dıında kamu otoriteleri tarafından yapılan uyarı, ihtar veya verilen idari para cezası yoktur.

7 Sayfa No: 7 Kuruluumuzdan bu yana ürettiimiz mamullerin kalitesine verdiimiz önem ve sahip olduumuz kalite belgeleri, ürünlerimizin daha yüksek fiyatlarla ve daha fazla miktarlarda ihraç edilmesine imkan vermektedir. irketimiz; - BS EN ISO 9001 : 2008 (CARES) Uluslararası Kalite Yönetim Sistemi - OHSAS 18001:2007 (Llyod s Register QA ve CARES)- Uluslararası Salıı ve Güvenlii Yönetim Sistemi - ISO 14001:2004 (Llyod s Register QA ve CARES) - Uluslararası Çevre Yönetim Sistemi - UK CARES Sustainable Reinforcing Steel Certificate - Sürdürülebilir naat Çelii uygunluk belgesi - TSE - Türkiye - CARES - ngiltere - Institut Für Bautechnik - Prüfstelle für Betonstahl - Almanya - Politecnico Di Torino - talya - CSIC Eduardo Torroja - spanya - Bulgarkontrola SA - Bulgaristan - ICECON SA - Romanya - TÜV SÜD - PSB Singapur - DCL DUBAI kalite belgelerine sahiptir FNANSAL YAPIYA LKN BLGLER Bilanço kalemlerindeki deiimler aaıda verilmitir Dönen Varlıklar TL Duran Varlıklar TL K.V.Yabancı Kaynaklar TL U.V.Yabancı Kaynaklar TL Azınlık Payları TL Ana Ortaklıa Ait Özkaynaklar TL Grup içi irketler ve dier ilikili kii ve kurumlara yapılan önemli tutardaki ilemlerin dökümü mali tablo dipnotlarında yer almaktadır yılı Genel Kurul u da dahil olmak üzere her Genel Kurul da Türk Ticaret Kanunu nun 334 ve 335. maddeleri okunmu ve irket Yönetim Kurulu üyelerinin irket ile ilem yapmasına ve rekabet edebilmesine ilikin gündem maddesi görüülerek, mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde oybirlii ile kabul edilmitir. Finansal Oranlar Cari Oran (Dönen Var. / K.V. Borçlar) % Likidite Oranı (Dönen Var.-Stoklar / K.V. Borçlar) % Toplam Borçlar / Maddi Öz Sermaye % Maddi Duran Varlıklar / Maddi Öz Sermaye % Dönen Varlıklar / Aktif Toplamı % Duran Varlıklar / Aktif Toplamı % Net letme Sermayesi (TL) (Dön. Var.-K.V.Borç.) Rapor döneminde, TL amortismanlardan, TL kullanılan kredilerden, TL iletme faaliyetlerinden, TL dönem karından toplam TL nakit yaratılmı, TL yatırım faaliyetlerinde, TL iletme faaliyetlerinde olmak üzere toplam TL nakit kullanılmı, dönem baında TL olan nakit mevcudu dönem sonunda TL olarak gerçeklemitir.

8 Sayfa No: DAR FAALYETLERMZ FAALYET DÖNEMNDE GÖREV YAPAN YÖNETCLERMZ VE ORGANZASYON YAPIMIZ Adı Soyadı Görevi Giri Tarihi Ayrılı Tarihi Mehmet GÜRDAL Dı Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Levent PEKUYSAL letmelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ( Teknik ) Nasuhi zzet ULU Fabrika Müdürü FAALYET DÖNEMNDEK PERSONEL VE Ç SRKÜLASYONU Dönem Dönem Mevcudu çinde çinde Mevcudu Giren Ayrılan Genel Müdürlük stanbul Büro Fabrika Toplam Rapor dönemi itibarıyla toplam personel sayımız Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.., DÇ Liman letmeleri A.., zdemir Enerji Elektrik Üretim A. ve taeronlarla birlikte dir.

9 04.03 PERSONEL VE ÇYE SALANAN HAK VE MENFAATLER Sayfa No: 9 Üyesi bulunduumuz Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında dönemine ilikin Grup Toplu Sözlemesi tarihinde imzalanmıtır. Buna göre, kapsam içi personele birinci yıl ilk altı aylık dönemde iyeri ücret ortalamasının %5,35'i oranında maktu, birinci yıl ikinci altı aylık dönemde iyeri ücret ortalaması ile TÜK Tüketici Fiyat Endeksi (Genel Endeks) artı oranı çarpılarak bulunan tutarda maktu artı yapılmı ve zam oranı %3,97 olarak gerçeklemitir. kinci yıl ilk altı aylık dönemde TÜK Tüketici Fiyat Endeksi (Genel Endeks) artı oranında, ikinci yıl ikinci altı aylık dönemde TÜK Tüketici Fiyat Endeksi (Genel Endeks) artı oranında zam yapılacaktır. Sosyal yardımlar ise döneminde türlerine göre %10 - %15 arasında, ikinci yıl ise TÜK Tüketici Fiyat Endeksi artı oranında artırılacaktır. III. KAR DAITIM ÖNERS irketimizin Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan tarihli mali tablolarında vergi sonrası TL, SPK mevzuatı uyarınca hazırlanan tarihli mali tablolarında ise vergi sonrası TL kar olumutur. Esas sözlememizde temettü avansı daıtmak konusunda hüküm bulunmaması nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu nun 13 Kasım 2001 tarih Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan SER: IV, NO: 27 sayılı teblii uyarınca bu karın daıtılmasına imkan bulunmamaktadır. IV. SONUÇ Rapor döneminde dı ticaret hacmi USD olan irketimiz, ülke ekonomisindeki ve sektördeki tüm sıkıntılara ramen yatırımlarını sürdürerek emin adımlarla büyümeye ve gelimeye devam etmektedir. Krizden en çok etkilenen sektörlerden birinde yer alan DÇ, 2008 ve 2009 Bilanço verilerine göre Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluu deerlendirmesinde; hracat sıralamasında Üretimden Satılar sıralamasında Satı Hasılatı sıralamasında olmutur. Sektörde ilk halka açılan ve ilk uluslararası kalite belgesini alan irketimiz; yüksek ve modern teknoloji ile çalııp, düük maliyetli ve kaliteli üretim yaparak; üretim ve satılardaki artıı devam ettirmek, ülkemiz ve ortaklarımız adına en yüksek faydayı salamak amaçlarıyla yenilikçi ve gelimeye açık bir irket olmayı daima sürdürecektir.

10 Sayfa No: 10 FNANSAL TABLO VE FAALYET RAPORLARININ KABULÜNE LKN YÖNETM KURULU NUN KARAR TARH: KARAR SAYISI : 15 SERMAYE PYASASI KURULU NUN SER:XI, NO:29 SAYILI TEBLN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDES GERENCE SORUMLULUK BEYANI irketimizin Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: XI No: 29 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya likin Esaslar Teblii uyarınca düzenlenmi, baımsız denetimden geçmi ara hesap dönemine ilikin Konsolide Finansal Tabloları ve Dipnotları ile ara dönem Faaliyet Raporunun; - Tarafımızca incelendiini, - Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduumuz bilgiler çerçevesinde, söz konusu konsolide finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçee aykırı bir açıklama ve açıklamanın yapıldıı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu dourabilecek herhangi bir eksiklik içermediini, - Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmı finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte letmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçei dürüst bir biçimde yansıttıını ve faaliyet raporunun iin geliimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte iletmenin finansal durumunu, karı karıya olduu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttıını beyan ederiz lker YALÇIN Muhasebe Müdürü Nuri AHN Yönetim Kurulu Bakan Yardımcısı

11 Sayfa No: 11 1 OCAK - 31 MART 2011 ARA HESAP DÖNEMNE LKN KONSOLDE FNANSAL TABLOLAR HAKKINDA NCELEME RAPORU ZMR DEMR ÇELK SANAY ANONM RKET Yönetim Kurulu na, zmir zmir Demir Çelik Sanayi Anonim irketi ve balı ortaklıklarının ( Grup ) ekte yer alan 31 Mart 2011 tarihli konsolide bilançosu, aynı tarihte sona eren üç aylık konsolide gelir tablosu, konsolide kapsamlı gelir tablosu, öz sermaye deiim tablosu, nakit akım tablosu ve önemli muhasebe politikalarının özeti ile dipnotları tarafımızca incelenmitir. Grup yönetiminin sorumluluu, söz konusu ara dönem finansal tablolarının Sermaye Piyasası Kurulu nca yayımlanan finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanması ve dürüst bir ekilde sunumudur. Bizim sorumluluumuz bu ara dönem finansal tabloların incelenmesine ilikin ulaılan sonucun açıklanmasıdır. ncelemenin Kapsamı ncelememiz Sermaye Piyasası Kurulu nca yayımlanan baımsız denetim standartları düzenlemelerine uygun olarak yapılmıtır. Ara dönem finansal tabloların incelenmesi, aırlıklı olarak finansal raporlama sürecinden sorumlu kiilerden bilgi toplanması, analitik inceleme ve dier inceleme tekniklerinin uygulanmasını kapsamaktadır. Bir incelemenin kapsamı Sermaye Piyasası Kurulu nca yayımlanan baımsız denetim standartları çerçevesinde yapılan baımsız denetim çalımasına göre daha dar olduundan, inceleme, baımsız denetimde farkında olunması gereken tüm önemli hususları ortaya çıkarabilme konusunda güvence salamaz. Dolayısıyla, incelememiz sonucunda bir baımsız denetim görüü açıklanmamıtır. Sonuç ncelememiz sonucunda, ara dönem finansal tablolarının, zmir Demir Çelik Sanayi Anonim irketi nin 31 Mart 2011 tarihi itibariyle finansal pozisyonunu, üç aylık döneme ilikin finansal performansını ve nakit akımlarını, Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan finansal raporlama standartları çerçevesinde doru ve dürüst bir biçimde yansıtmadıı konusunda herhangi bir hususa rastlanılmamıtır. ATA Uluslararası Baımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müavirlik A.. Member Firm of Kreston International Dr. Ali YÜRÜDÜ Sorumlu Ortak, Ba Denetçi stanbul, 27 Mayıs 2011

12 Sayfa No: 12 KONSOLDE GELR TABLOSU ( TL ) SÜRDÜRÜLEN FAALYETLER Satı Gelirleri Satıların Maliyeti (-) ( ) ( ) Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Dier Gelirler 0 0 Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Dier Giderler (-) 0 0 Finans Sektörü Faaliyetlerinden brüt kar (zarar) 0 0 BRÜT KAR/ZARAR Pazarlama, Satı ve Daıtım Giderleri (-) ( ) ( ) Genel Yönetim Giderleri (-) ( ) ( ) Aratırma ve Gelitirme Giderleri (-) 0 0 Dier Faaliyet Gelirleri Dier Faaliyet Giderleri (-) (16.086) (35.304) FAALYET KARI/ZARARI Özkaynak Yöntemiyle Deerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 (Esas Faaliyet Dıı) Finansal Gelirler (Esas Faaliyet Dıı) Finansal Giderler (-) ( ) ( ) SÜRDÜRÜLEN FAALYETLER VERG ÖNCES KARI/ZARARI Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri ( ) (76.129) - Dönem Vergi Gelir/Gideri ( ) (11.284) - Ertelenmi Vergi Gelir/Gideri ( ) (64.845) SÜRDÜRÜLEN FAALYETLER DÖNEM KARI/ZARARI DURDURULAN FAALYETLER 0 0 Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı/Zararı 0 0 DÖNEM KARI/ZARARI Dönem Kar/Zararının Daılımı 0 0 Azınlık Payları ( ) (50) Ana Ortaklık Payları Hisse Baına Kazanç 0,1515 0,0370 Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Baına Kazanç 0,1515 0,0370

13 Sayfa No: 13 KONSOLDE KAPSAMLI GELR TABLOSU ( TL ) DÖNEM KARI / ZARARI DER KAPSAMLI GELR/ (GDER) : Finansal varlıklar deer artı fonundaki deiim 0 0 Duran varlıklar deer artı fonundaki deiim 0 0 Finansal riskten korunma fonundaki deiim 0 0 Yabancı para çevrim farklarındaki deiim 0 0 Emeklilik planlarından aktüeryal kazanç ve kayıplar 0 0 Özkaynak yöntemiyle deerlenen ortaklıkların dier kapsamlı gelirlerinden paylar 0 0 Dier kapsamlı gelir kalemlerine ilikin vergi gelir/giderleri 0 0 DER KAPSAMLI GELR/ (GDER) 0 0 TOPLAM KAPSAMLI GELR/ (GDER) TOPLAM KAPSAMLI GELR/ (GDER) DAILIMI Azınlık payları ( ) (50) Ana ortaklık payları

14 KONSOLDE BLANÇO ( TL ) Sayfa No: 14 VARLIKLAR Dönen Varlıklar Nakit ve Nakit Benzerleri Finansal Yatırımlar 0 0 Ticari Alacaklar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 Dier Alacaklar Stoklar Canlı Varlıklar 0 0 Dier Dönen Varlıklar Satı Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 Duran Varlıklar Ticari Alacaklar 0 0 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 Dier Alacaklar Finansal Yatırımlar Özkaynak Yöntemiyle Deerlenen Yatırımlar 0 0 Canlı Varlıklar 0 0 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0 0 Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar erefiye 0 0 Ertelenmi Vergi Varlıı Dier Duran Varlıklar TOPLAM VARLIKLAR

15 Sayfa No: 15 KAYNAKLAR Kısa Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Dier Finansal Yükümlülükler 0 0 Ticari Borçlar Dier Borçlar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 Devlet Tevik ve Yardımları 0 0 Dönem Karı Vergi Yükümlülüü Borç Karılıkları Dier Kısa Vadeli Yükümlülükler Çalıanlara Salanan Faydalara likin Karılıklar (veya Kıdem Tazminatı Karılıı) Satı Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara likin Yükümlülükler 0 0 Uzun Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Dier Finansal Yükümlülükler 0 0 Ticari Borçlar 0 0 Dier Borçlar 0 0 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 Devlet Tevik ve Yardımları 0 0 Borç Karılıkları 0 0 Çalıanlara Salanan Faydalara likin Karılıklar (veya Kıdem Tazminatı Karılıı) Ertelenmi Vergi Yükümlülüü Dier Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklıa Ait Özkaynaklar Ödenmi Sermaye Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Karılıklı tirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0 0 Hisse Senedi hraç Primleri 0 0 Deer Artı Fonları 0 0 Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 Kardan Ayrılan Kısıtlanmı Yedekler Geçmi Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı / Zararı Azınlık Payları TOPLAM KAYNAKLAR

16 Sayfa No: 16 KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyanı irketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından hazırlanan Kurumsal Yönetim lkelerinde yer alan prensiplerin önemli bir bölümüne, aaıda sunulan açıklamalar çerçevesinde uyduunu beyan etmektedir. Uygulanmayan hususlar ve gerekçeleri aaıda açıklanmıtır. Kurumsal Yönetim lkelerine uyum konusudaki çalımalarımız sürmektedir. BÖLÜM I - PAY SAHPLER 2. Pay Sahipleri le likiler Birimi Pay sahiplii haklarının kullanılması konusunda faaliyet göstermek, yönetim kuruluna raporlama yapmak ve yönetim kurulu ile pay sahipleri arasındaki iletiimi salamak üzere tarihinde, Pay Sahipleri ile likiler Birimi oluturulmutur. Pay sahipleri ile ilikiler birimi; pay sahiplerine ilikin kayıtların salıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını salamak, Merkezi Kaydi Sistem uygulamaları kapsamında sermaye artırımı ve kar payı daıtımını gerçekletirmek, ortaklara ait hisse senetlerinin bedelsiz haklarının verilmesini salamak, kamuya açıklanmamı, gizli ve ticari sır niteliindeki bilgiler hariç olmak üzere pay sahiplerinin irket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak, irketin Kurumsal Yönetim lkelerine uyum kapasitesini artırmak, genel kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözlemeye ve dier irket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını salamak, genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabilecei belgeleri hazırlamak, mevzuat ve irketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek, izlemek ve benzeri faaliyetlerden sorumludur. Muhasebe Müdürü lker YALÇIN ın yöneticiliini, Av. Zihni Ozan AKIN ın hukuk müavirliini yaptıı Pay Sahipleri ile likiler Birimi aaıda adı geçen bir ef ve bir görevliden olumaktadır. Ali Levent DAYI Onur DANIKAN Tevik Uygulama ve Menkul Kıymetler efi Menkul Kıymetler Görevlisi Birim çalıanlarına numaralı telefondan ve adresinden ulaılabilmektedir. Bu birime yapılan bavuru ve pay sahiplerine verilen yanıt sayıları bir sonraki maddede belirtilmitir. 3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı Pay Sahipleri ile likiler Birimi tarafından, pay sahiplerinin her sorusu; SPK'nın hükümleri çerçevesinde kalmak ve ticari sır nitelii taımamak kaydıyla, en kısa sürede ve eitlik ilkesi gözetilerek cevaplanmakta, önerileri de irket yönetimine iletilmektedir. Dönem içinde ortaklarımızdan gelen sorular genel olarak; irket karlılıı, temettü daıtımı, sermaye artırımı, geçmi hisse haklarının ne ekilde kullanılacaı, hisse senetlerinin nasıl kaydiletirilecei konularında younlamıtır. Rapor döneminde, bilgilendirmek amacıyla, 12 ortaımıza elektronik posta gönderilmi, çok sayıda ortaımızın ise telefonla yaptıı bavuruların tümü yanıtlanmı, 19 ortaımızın hisse senedi deiimi, sermaye artırımı veya temettü ilemleri yapılmıtır. SPK nın Seri VIII No: 54 Teblii gerei kamuya açıklanması gereken tüm özel durumlar Kamuyu Aydınlatma Platformu na (KAP) gönderilmekte; ve irketimiz internet sitesinde yayımlanmaktadır. Ana Sözlememizde, pay sahiplerinin talebi dorultusunda özel denetçi atanmasına ilikin bir madde bulunmamaktadır, bu konuda Türk Ticaret Kanunu (TTK) 348. madde hükümleri geçerlidir ve bugüne kadar herhangi bir özel denetçi talebi gelmemitir.

17 4.Genel Kurul Bilgileri Sayfa No: yılı Olaan Genel Kurul Toplantısı, tarihinde 30 pay sahibinin katılımıyla gerçeklemitir. Ayrıca, menfaat sahipleri ve medya temsilcilerinden de 72 kii toplantıya itirak etmitir. Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul kararının alındıı gün, ilgili özel durumun KAP'a gönderilmesiyle kamuoyu bilgilendirilmi; tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile aynı tarihli Dünya ve Yeni Asır gazetelerinde; Genel Kurul davet metni ile gündem ve vekaletname ilan edilmitir. Ayrıca, bavuruları sırasında adres bilgileri alınan ortaklarımıza Genel Kurul davet mektubu gönderilmitir. Pay sahiplerimizin, yıllarına ait Genel Kurullara ilikin belgelere adresinden ulamaları mümkündür. Genel Kurul toplantı tutanakları ve hazirun cetvelleri, adresinin yanı sıra, irket merkezinde ortakların incelemelerine açık tutulmaktadır. irketimizin bütün hisse senetleri nama yazılı olup, pay sahiplerinin Genel Kurul a katılımı için Genel Kurul tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluu A.. (MKK) sisteminden alınan Genel Kurul Blokaj Listesi nde adlarının yer alması zorunludur. Faaliyet raporu ve mali tablolar, süresi içinde kamuya açıklanmakta ve Genel Kurul tarihinden 21 gün önce irket Merkezinde pay sahiplerinin incelemelerine sunulmaktadır. Pay sahiplerimiz, Genel Kurul da en uygun koullarda soru sorma, bilgilenme, öneride bulunma ve oy kullanma hakkına sahiptir. Son Genel Kurulumuzda pay sahiplerimizden birisi irketimizle ilgili bazı konularda bilgi almak için sorular yöneltmi, düünce ve önerilerini paylamıtır. Ana Sözleme mizin 3.maddesinde yer alan Amaç ve Konu kapsamındaki önemli tutarda malvarlıı alımı, satımı, kiralanması gibi konulara ilikin kararlar sadece Yönetim Kurulu tarafından alınmakta ve özel durum açıklaması ile kamuya duyurulmaktadır. Ancak Yönetim Kurulu nun gerekli gördüü durumlarda bu kararların Genel Kurul onayına sunulacaı tabiidir. 5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları Ana Sözlememizde oy hakkında imtiyaz, azınlık hakları ve birikimli oy kullanma yöntemine ilikin hüküm bulunmamaktadır. Genel Kurullarda her bir pay bir oyla temsil edilmektedir. Ortaklarımız arasında irketimiz ile hakimiyet ilikisi olan, karılıklı itirak ilikisi içinde bulunan irketler bulunmamaktadır. 6. Kar Daıtım Politikası ve Kar Daıtım Zamanı Kar daıtım kararı, TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve dier mevzuat hükümleri ile daıtılabilir karın %5 inin Kanuni Yedek Akçeye ayrılacaı, kalandan SPK tarafından saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılacaı, daha sonra kalan karın; yüzde onunun kurucu intifa senedi sahiplerine, azami yüzde onunun ise Yönetim Kurulu Üyelerine daıtılacaının belirtildii Ana Sözlememiz çerçevesinde alınmaktadır. irketimiz, kar daıtım politikası olarak; her yıl tatminkar oranda, nakit, bedelsiz hisse senedi ya da iki yöntemin birlikte kullanılması suretiyle ve her zaman olduu gibi yasal süresi içinde temettü daıtılmasını benimsemektedir. Ancak, bu politika, Yönetim Kurulu tarafından, her yıl, irketin devamlılıını ve karlılıını sürdürebilmek için öngörülen yatırım projelerine, fonların durumuna, sektörel, ulusal ve global ekonomik artlara göre tekrar gözden geçirilir.

18 7. Payların Devri Sayfa No: sayılı Kabotaj Kanunu ve TTK nın Gemiye Türk Bayraı çekilmesine ilikin 823. maddesi uyarınca; çounluk hisselerimizin yabancılara satıını engellemek amacıyla, Ana Sözleme mizin 6. maddesinde deiiklik yapılarak, sermayenin tamamı için nama hisse senedi basılmı, geçici maddede ise TTK nın 823. maddesi ile çelimemesi artıyla, bu hisselerin beyaz cirolu olarak kullanılması salanmıtır. Yine aynı maddede; Nama yazılı payların pay defterine kaydı irket Yönetim Kurulu nun onayına balıdır. Nama yazılı paylar, irket tarafından sebep gösterilmeksizin dahi kayıttan imtina olunabilir. ibaresi yer almaktadır. BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE EFFAFLIK 8. irket Bilgilendirme Politikası SPK Seri: VIII, No: 54 Sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına likin Esaslar Teblii uyarınca Yönetim Kurulumuzun tarihli ve 8 sayılı toplantısında onaylanarak kamuya açıklanan, Sermaye Piyasası Kurulu nun, tarih ve 37/147 sayılı kararı gereince Yönetim Kurulumuzun tarihli ve 8 sayılı toplantısında deitirilip kamuya duyurulan tarihli Genel Kurulumuzda pay sahiplerinin bilgisine sunulan ve internet sitemizde de yer alan Bilgilendirme Politikamız aaıdaki gibidir; DÇ, çıkardıı sermaye piyasası araçlarının deerini veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek önemli olay ve gelimeleri, örenildikleri anda eitlik, doruluk, tarafsızlık, tutarlılık ve uygun zamanlama ilkeleri çerçevesinde özel durum açıklamaları yoluyla kamuya duyurur. Duyurularda, irketin rekabet gücünü önleyecek, dolayısıyla irket, pay sahipleri ve menfaat sahipleri açısından zararlı sonuçlar yaratabilecek bilgilere yer verilemeyecei gibi, irkete ait ticari sırlar da açıklanamaz. Kamuyu Aydınlatma Platformu na gönderilen bilgiler,en kısa sürede irket internet sitesinde yayımlanır. Özel durum açıklamalarına konu bilgilerin kamuya açıklanana kadar gizli kalması, çsel Bilgilere Eriimi Olanlar Listesinde yer alan kiiler ve irket arasında imzalanan protokol ile salanır. Yönetim Kurulu Bakan ve Üyeleri, Genel Müdür Yardımcısı, Fabrika Müdürü veya Pay Sahipleriyle likiler Birimi, gerektiinde kamuyu bilgilendirmek amacıyla, basın dahil bütün bilgilendirme kanallarına bildirimde bulunabilir, pay sahipleriyle, yatırımcılarla, analistlerle ve menfaat sahipleriyle toplantılar düzenleyebilir. Bu toplantılara davette eitlik ilkesine balı kalınır. Toplantılarda açıklanan sunum ve raporlar irket internet sitesinde yer alır. Basından gelen röportaj, açıklama ve benzeri talepler ise irket tarafından bu bilgilendirme politikasına uygun olarak deerlendirilir ve yanıtlanır. irketimizle ilgili, basın-yayın organlarında veya kamuoyunda çıkan haber ve söylentiler, Pay Sahipleri ile likiler Birimi tarafından izlenen süreli yayınlardan takip edilir. irketimizin duyurularından yararlanılarak yapılan yorumlar ve teknik analizler dıında kalan bilgiler içeren ve irketin çıkardıı sermaye piyasası araçlarının deerini veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek derecede önemli görülen haber ve söylentilerin doru veya yeterli olup olmadıına ilikin özel durum açıklaması yapılır. Ortaklarımızdan gelen her türlü soru, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde kalmak ve ticari sır nitelii taımamak kaydıyla Pay Sahipleri ile likiler Birimi tarafından bilgilendirme politikası kapsamında ve eitlik ilkesi gözetilerek en kısa sürede yazılı veya sözlü olarak yanıtlanır. Bu sorular ve yanıtları internet sitemizin Sıkça Sorulan Sorular bölümünde de yayımlanır. irketin bilgilendirme politikası ve bu politikada yapılan deiiklikler Yönetim Kurulu nun onayını takiben kamuya açıklanır ve yapılacak ilk Genel Kurul un bilgisine sunulur.

19 Sayfa No: 19 Bilgilendirme Politikasının yürütülmesinden sorumlu kiiler ve görevleri aaıda belirtilmitir. Halil AHN Nuri AHN Adil KOÇ Serkan AHN Hüseyin BATU Mehmet GÜRDAL Levent PEKUYSAL Nasuhi zzet ULU lker YALÇIN Zihni Ozan AKIN Ali Levent DAYI Onur DANIKAN 9. Özel Durum Açıklamaları Yönetim Kurulu Bakanı Yönetim Kurulu Bakan Yardımcısı Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Dı Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı letmelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (Teknik) Fabrika Müdürü Muhasebe Müdürü Hukuk Müaviri Tevik Uygulama ve Menkul Kıymetler efi Menkul Kıymetler Görevlisi SPK düzenlemeleri uyarınca, rapor döneminde 3 özel durum açıklaması, süresi içinde KAP'a gönderilmitir. Bu bildirimlerle ilgili olarak SPK ve MKB tarafından herhangi bir ek bilgi talebinde bulunulmamıtır. irketimiz hisseleri, yurtdıı borsalara kote olmadıından, bu borsalarda özel durum açıklaması yapılmamıtır. 10. irket nternet Sitesi ve çerii SPK Kurumsal Yönetim lkeleri II. Bölüm madde te sayılan bilgilere adresindeki irket internet sitesinde yer verilmekte ve bu bilgiler sürekli güncellenmektedir. Hisse deerine etki edebilecek önemli Yönetim Kurulu kararları, özel durum açıklaması olarak kamuya duyurulduu gibi internet sitemizde de yer almaktadır. 11. Gerçek Kii Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması Dönem sonu itibarıyla irketimiz sermayesinin % 61,52 sine ahin-koç Çelik Sanayi A.., % 14,52'sine Halil ahin, % 0,65'ine yabancı ortaklar ve % 23,31 lik kısmına dier yatırımcılar sahiptir. Bu konuya ilikin bilgiler, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) sisteminde yayınlanmakta ve sürekli güncellenmektedir. 12. çeriden Örenebilecek Durumda Olan Kiilerin Kamuya Duyurulması Yasal bir gereklilik olmaması ve bugüne kadar bu konunun kamuya açıklanmasını gerektirecek bir durumun olumaması nedeniyle içeriden bilgi edinebilecek kiiler kamuya duyurulmamıtır. Ancak, irketimizin faaliyet raporlarında Yönetim ve Denetim Kurulları ile bilgilendirme politikasının yürütülmesinden sorumlu kiiler açıklanmaktadır. Bunlar dıında kalan, tüm personelimiz, baımsız denetçiler, mesleklerini veya görevlerini yerine getirmeleri sırasında bilgi sahibi olabilecek durumda olanlardan içsel bilgilere eriimi olanlar ile ilgili bilgiler, tarihli SPK Seri VIII No:54 tebliin 16 ve 29. maddeleri uyarınca 8 yıl süreyle saklanmak üzere içsel bilgilere ulaan kiilere ilikin olarak hazırlanan bir dosyada tutulmaktadır.

20 BÖLÜM III - MENFAAT SAHPLER Sayfa No: Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi Menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren konularda internet adresimizde yer alan bilgilerin yanı sıra aaıdaki araçlarla da bilgilendirilmekte ve haklarının korunmasına çalıılmaktadır: - Pay sahipleri ile irkete yatırım yapmayı düünebilecek tasarruf sahipleri; Ana Sözleme yanında, özel durum açıklamaları ve finansal raporların KAP a bildirilmesi ve adresinde yayımlanması ile; - Çalıanlar; bireysel sözlemeler ve toplu i sözlemeleri yanında, yönetmelikler, düzenlenen toplantılar ve elektronik posta ile, - Müteriler ve Tedarikçiler; kendileri ile yapılan anlamalarla, - Sendika; toplu i sözlemesi ile. 14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı irketimizin Ana Sözlemesinde ve iç düzenlemelerinde, menfaat sahiplerinin yönetime katılması konusunda herhangi bir çalıma yapılmamasına ve model oluturulmamasına ramen, irket yönetimince, menfaat sahiplerinin bilgi ve görüleri daima dikkate alınmaktadır. 15. nsan Kaynakları Politikası irketimizin insan kaynakları politikasının ana esasları; - Mevcut ilerimize uygun niteliklere sahip, eitimli igücünün temin edilmesi, - Çeitli eitimlerle personelin bilgi birikimi ve motivasyonunun yükseltilmesi, - Kariyer planlaması, - irketin kuruluundan bu yana, uygulamaların sınırlarını yönetmeliklerle belirleyerek kurumsal davranı biçiminin gelitirilmesi, - çi - iveren ilikilerinin diyalog ve karılıklı güvene dayandırılması, - barıı ve huzuru içerisinde yaratılan çalıma ortamının devamlılıı olarak sıralanabilir. yerimizde Türk Metal Sendikası yetkilidir. Çalıanlar ile ilikilerimiz; - çi Sendika Ba Temsilcisi evket Baran BULUT - Ba Temsilci Yardımcısı Ömer Erdem KIRCALI ve Temsilcisi Düzgün YILMAZ aracılıı ile yürütülmektedir. Bu kiiler ayrıca, içi ve iveren temsilcilerinden oluan; - çi Salıı Güvenlii, - Yıllık zin Kurulu, - Disiplin Kurulu, - Hasar Tespit Komisyonu gibi kurullarımızda da çi Temsilcisi olarak görev yapmaktadırlar. irketimize ayrımcılık konusunda herhangi bir ikayet intikal etmemitir.

ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU Sayfa No: 1

ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 GR 2010 yılı II. Ara Dönem Faaliyet Raporu, zmir Demir Çelik Sanayi A..'nin 01.01.2010-30.06.2010 tarihleri arasındaki faaliyetlerini kapsamaktadır. 01.00 YÖNETM VE DENETM KURULU ÜYELER 06.05.2008

Detaylı

ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU Sayfa No: 1

ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 GR 2010 yılı III. Ara Dönem Faaliyet Raporu, zmir Demir Çelik Sanayi A..'nin 01.01.2010-30.09.2010 tarihleri arasındaki faaliyetlerini kapsamaktadır. Faaliyet Raporunda geçen rapor dönemi 01.01.2010-30.09.2010

Detaylı

YÖNETM KURULU BAKANI MESAJI

YÖNETM KURULU BAKANI MESAJI YÖNETM KURULU BAKANI MESAJI Sayın Ortaklarımız, Bildiiniz gibi, temel alıcımız olan inaat sektörünü aır biçimde etkileyen ve 2009 yılında sektörümüzde birçok iletmenin zor durumda kalmasına ve bir kısmının

Detaylı

YÖNETM KURULU BAKANI MESAJI Sayın Ortaklarımız,

YÖNETM KURULU BAKANI MESAJI Sayın Ortaklarımız, YÖNETM KURULU BAKANI MESAJI Sayın Ortaklarımız, Sayfa No: 1 Bildiiniz gibi, küresel ekonomik kriz, Amerika Birleik Devletleri nde konut finansman sisteminin 2008 yılının son çeyreindeki çöküü ile balamı

Detaylı

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk TEKSTL BANKASI A.. Amaç ve Kapsam Tekstil Bankası A.. (Tekstilbank) bilgilendirme politikası; Bankacılık Kanunu ve bu kanuna ilikin düzenlemeler, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, stanbul

Detaylı

%! & ' ( " ) $ $ * ! " # $ % &' $ ()*+, -. % / " / &' 0! " # $1 % $2 ()* #. % $ / ) - ' ) - ' / / 3 ! " # $ % &' $ (* +, -.

%! & ' (  ) $ $ * !  # $ % &' $ ()*+, -. % /  / &' 0!  # $1 % $2 ()* #. % $ / ) - ' ) - ' / / 3 !  # $ % &' $ (* +, -. ! " # $ %! & ' ( " ) $ $ * +,-. - / 0 1' / ' - - ' 112! " # $ % &' $ ()*+, -. % / " / &' $/ 0! " # $1 % $2 ()* #. % $ / ) - ' ) - ' / / 3 +.,-. - / 0 1' / ' - - ' 112! " # $ % &' $ (* +, -. % &' $ / 0

Detaylı

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER ÇIKARILMI SERMAYEMZ 50.000.000 YEN TÜRK LRASI NAKT KARILII, 200.000.000 YEN TÜRK LRASINDAN 250.000.000 YEN TÜRK LRASINA ARTIRILMAKTADIR.

Detaylı

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER ÇIKARILMI SERMAYEMZ 80.000.000 YEN TÜRK LRASI NAKT KARILII, 120.000.000 YEN TÜRK LRASINDAN 200.000.000 YEN TÜRK LRASINA ARTIRILMAKTADIR. ARTIRILAN

Detaylı

ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 2006 YILI FAALYET RAPORU

ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 2006 YILI FAALYET RAPORU ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 2006 YILI FAALYET RAPORU YÖNETM KURULU BAKANI MESAJI Sayın Ortaklarımız, irketi devraldıımız 17 Ekim 2005 tarihinden bu yana, verimlilik ve karlılıı arttırmak amacıyla aldıımız

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 2005 YILI FAALYET RAPORU

ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 2005 YILI FAALYET RAPORU ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 2005 YILI FAALYET RAPORU YÖNETM KURULU BAKANI MESAJI Sayın Ortaklarımız, irketimiz için Yurtçu ve Sivri ailelerinden T. Bankası'na geçiten sonra ikinci önemli el deitirmenin yaandıı

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) İncelemeden Bağımsız Denetimden

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) İncelemeden Bağımsız Denetimden İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 31.968.524 19.723.168 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar

Detaylı

2012 yılı II. Ara Dönem Faaliyet Raporu, İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.'nin 01.01.2012-30.06.2012 tarihleri arasındaki faaliyetlerini kapsamaktadır.

2012 yılı II. Ara Dönem Faaliyet Raporu, İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.'nin 01.01.2012-30.06.2012 tarihleri arasındaki faaliyetlerini kapsamaktadır. GİRİŞ İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. 2012 yılı II. Ara Dönem Faaliyet Raporu, İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.'nin 01.01.2012-30.06.2012 tarihleri arasındaki faaliyetlerini kapsamaktadır. 1. YÖNETİM VE DENETİM

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.511.010 7.756.064 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 804.012 4.228.916

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-054 Tarih: 27.12.2010

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A..

DELTA MENKUL DEERLER A.. sayfa No: 1 A) Giri 1.Raporun Dönemi: Bu rapor, Delta Menkul Deerler A.. kuruluunun 1 Ocak 2008 31 Mart 2008 çalıma dönemini kapsamaktadır. 2. Ortaklıın Unvanı: Delta Menkul Deerler A.. 3. Dönem çinde

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu. Raporlama Birimi

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu. Raporlama Birimi Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ödenmiş Sermaye Dipnot:27 Sermaye Düzeltmesi Farkları Dipnot:27 Hisse Senedi İhraç Primi Dipnot:27

Detaylı

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU GİRİŞ İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. 2013 yılı I. Ara Dönem Faaliyet Raporu, 37355 / K-800 Ticaret Sicil no lu İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.'nin ( Şirket ) 01.01.2013-31.03.2013 tarihleri arasındaki faaliyetlerini

Detaylı

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI Amaç Brisa, hissedarlarıyla effaf ve yakın bir iletiim içinde olmayı ilke edinmitir. Bu kapsamda Brisa yönetimi stratejik planları uygulayıp,

Detaylı

SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Dipnot Cari Dönem Referansları Önceki Dönem Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Dönem 31.12.2012 31.12.2011 Raporlama Birimi TL TL V A R

Detaylı

2012 yılı III. Ara Dönem Faaliyet Raporu, İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.'nin tarihleri arasındaki faaliyetlerini kapsamaktadır.

2012 yılı III. Ara Dönem Faaliyet Raporu, İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.'nin tarihleri arasındaki faaliyetlerini kapsamaktadır. GİRİŞ İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. 2012 yılı III. Ara Dönem Faaliyet Raporu, İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.'nin 01.01.2012-30.09.2012 tarihleri arasındaki faaliyetlerini kapsamaktadır. 1. YÖNETİM VE DENETİM

Detaylı

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Doğru mesajları farklı gruplara iletebilen en önemli kurumsal iletişim aracı Adres Nispetiye Cad. Levent İşhanı No: 6/2 34330 Levent - İstanbul www.tuyid.org Tel (212)

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi' nin 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan bilançosunu,

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den Geçmiş Geçmiş 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 209.417.001 164.268.072

Detaylı

ARACI KURUMUN UNVANI :DELTA MENKUL DEERLER A.. Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU

ARACI KURUMUN UNVANI :DELTA MENKUL DEERLER A.. Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU Sayfa No: 1 A) Giri 1.Raporun Dönemi: Bu rapor, Delta Menkul Deerler A.. kuruluunun 1 Ocak 2009 31 Mart 2009 çalıma dönemini kapsamaktadır. 2. Ortaklıın Unvanı: Delta Menkul Deerler A.. irket in Merkezi

Detaylı

GENTAŞ GENEL METAL SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. Yönetim Kurulu'na BOLU

GENTAŞ GENEL METAL SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. Yönetim Kurulu'na BOLU Bağımsız Denetim Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Görüş Türü OLUŞUM BAĞIMSIZ DIŞ DENETĐM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Sürekli Olumlu 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMĐNE ĐLĐŞKĐN FĐNANSAL TABLOLARLA

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KLBMO VARLIKLAR

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KLBMO VARLIKLAR KLBMO BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmiş VARLIKLAR Geçmiş Dipnot Referansları 30.06.2009 31.12.2008 Dönen Varlıklar 28,839,659 28,730,807 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 4,148,637 2,181,600

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.536.376 1.551.638 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 7.695 2.755 Finansal Yatırımlar

Detaylı

VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355

VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355 31 MART 2013 TARİHLİ BİLANÇO İncelemeden Denetim'den Dipnot Geçmemiş Geçmiş Referansları 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 10,565,860 3,475,052

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den ı Geçmiş Geçmiş 31.12.2010 31.12.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 171.350.532 174.909.288

Detaylı

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A.. 31 MART 2013 TAR H T BAR YLE ÖZET B LANÇO

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A.. 31 MART 2013 TAR H T BAR YLE ÖZET B LANÇO 31 MART 2013 TAR H T BAR YLE ÖZET B LANÇO (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmi tir.) Yeniden düzenlenmi Yeniden düzenlenmi Dipnot Cari Dönem Geçmi Dönem Geçmi Dönem Referansları

Detaylı

BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET ANONM RKET Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU 31 MART 2010 TBARYLE

BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET ANONM RKET Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU 31 MART 2010 TBARYLE Sayfa No: 1 A- 1-RAPORUN DÖNEM : Faaliyet raporu, BOYASAN A. nin MART/2010 yılı faaliyetlerini kapsar. 2-ORTAKLIIN ÜNVANI : BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET A.. 3-DÖNEM ÇNDE YÖNETM VE DENETM KURULUNDA GÖREV

Detaylı

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş MSA

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş MSA MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. MSA BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.12.2008 31.12.2007 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 18,036,855 25,203,137

Detaylı

Yönetim Kurulumuzun 31.12.2007 Tarih ve 34 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun 26.12.2007 Tarih ve 33 Sayılı Toplantısı'nda;

Yönetim Kurulumuzun 31.12.2007 Tarih ve 34 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun 26.12.2007 Tarih ve 33 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun 31.12.2007 Tarih ve 34 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun, 08.03.2006 tarih ve 11 sayılı toplantısında yapılmasına karar verdiği; haddehanede ikinci soğutma platformu ve ek

Detaylı

ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU

ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU I. GR Sayfa No: 1 2008 yılı II. Ara Dönem Faaliyet Raporu, zmir Demir Çelik Sanayi A..'nin 01.01.2008-30.06.2008 tarihleri arasındaki faaliyetlerini kapsamaktadır. 01.00 YÖNETM VE DENETM KURULU ÜYELER

Detaylı

NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO (TL)

NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO (TL) NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31.12.2011TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO (TL) Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Finansal Tablo Türü Dönem 31/12/2011 31/12/2010 Raporlama Birimi TL TL V A

Detaylı

2008 yılı III. Ara Dönem Faaliyet Raporu, zmir Demir Çelik Sanayi A..'nin tarihleri arasındaki faaliyetlerini kapsamaktadır.

2008 yılı III. Ara Dönem Faaliyet Raporu, zmir Demir Çelik Sanayi A..'nin tarihleri arasındaki faaliyetlerini kapsamaktadır. Sayfa No: 1 I. GR 2008 yılı III. Ara Dönem Faaliyet Raporu, zmir Demir Çelik Sanayi A..'nin 01.01.2008-30.09.2008 tarihleri arasındaki faaliyetlerini kapsamaktadır. 01.00 YÖNETM VE DENETM KURULU ÜYELER

Detaylı

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU GİRİŞ Rapor dönemi : 1 Ocak 2014-30 Eylül 2014 Ortaklığın ünvanı : İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. Ticaret sicil numarası : 37355/K-800 Merkez adresi : Şair Eşref Bulvarı No:23 35210 Çankaya İZMİR İnternet

Detaylı

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. 1- Amaç

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. 1- Amaç ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1- Amaç Alternatif Yatırım Ortaklığı A.Ş., Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, tüm pay sahiplerimiz

Detaylı

!"# # $!% & $ % #'' ! " #! " $ !" #$!!%& " %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&! " % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( (

!# # $!% & $ % #'' !  #!  $ ! #$!!%&  %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&!  % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( ( !"# # $!% & $ % #''! " #! " $!" #$!!%& " %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&! " % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( ( / 0 ( / " 0,.( / & 1 ( / 2 +( / 4., ( /! 5,( (* *,. / 1 ' 7 " & 6+1(( / 8** ((

Detaylı

Tasfiye Halinde Meges Boya Sanayi ve Ticaret A.. 31 Aralık 2008 Tarihi tibariyle Bilanço (Para birimi: Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmitir.) Dipnot Tasfiye Dönemi Baımsız Denetimden

Detaylı

! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )

! #$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) ! %2.* ) 3.%$&(' 01 0 4 *) / )/ ( +) ) ( ) ! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )! )! ) 1 87 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Teblii Resmi Gazete Sayısı 27737 Resmi

Detaylı

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 30 HAZİRAN 2014 GİRİŞ Rapor dönemi : 1 Ocak 2014-30 Haziran 2014 Ortaklığın ünvanı : İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. Ticaret sicil numarası : 37355/K-800 Merkez adresi : Şair Eşref Bulvarı No:23 35210 Çankaya

Detaylı

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2010 ve 31 ARALIK 2009 TARİHLERİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI (BİLANÇOLAR) Denetim de n Denetim den ı Geçmemiş Geçmiş 31.03.2010 31.12.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 174.443.959

Detaylı

2008 yılı ara dönem Faaliyet Raporu, zmir Demir Çelik Sanayi A..'nin tarihleri arasındaki faaliyetlerini kapsamaktadır.

2008 yılı ara dönem Faaliyet Raporu, zmir Demir Çelik Sanayi A..'nin tarihleri arasındaki faaliyetlerini kapsamaktadır. GR Sayfa No: 1 2008 yılı ara dönem Faaliyet Raporu, zmir Demir Çelik Sanayi A..'nin 01.01.2008-31.03.2008 tarihleri arasındaki faaliyetlerini kapsamaktadır. 1.00 YÖNETM VE DENETM KURULU ÜYELER 8 Mayıs

Detaylı

Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Y ve Y Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu na Giriş Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

Değerli ortaklarımız,

Değerli ortaklarımız, YÖNETİM KURULU BAŞKAN MESAJI Değerli ortaklarımız, Küresel kriz döneminde talebe bağlı esnek bir üretim politikası sürdürülmüş, dış talebin yetersizliği nedeniyle iç piyasa satışlarına ağırlık verilmiştir.

Detaylı

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR 2015 YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR 1 1 OCAK 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLAR İLE İLGİLİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Ege Seramik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu

Detaylı

TARH:29/01/2010 TARH:08/02/2010 HABER:

TARH:29/01/2010 TARH:08/02/2010 HABER: TARH:29/01/2010 Konu: Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi Mali Tablonun Hesap Dönemi : 31.12.2009 Mali Tablonun Verildii Otorite : BDDK Mali Tablonun Verilme Nedeni : Zorunlu Mali Tablonun Verilme

Detaylı

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR 2016 YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR 1 Ref: RPR/MBK-2016/SPK-001-01 BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2016 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLAR İLE İLGİLİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Detaylı

Ana Sayfa KAP Hakkında Bildirim Sorguları Şirketler Yardım Đlgili Linkler Görüş Öneri

Ana Sayfa KAP Hakkında Bildirim Sorguları Şirketler Yardım Đlgili Linkler Görüş Öneri Ana Sayfa KAP Hakkında Bildirim Sorguları Şirketler Yardım Đlgili Linkler Görüş Öneri Tümünü Đmzalı Görüntüle English Format Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları ekte "pdf"

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU İş Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu na 1. İş Finansal Kiralama

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31 Aralık 2016 Konsolide Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 30 HAZİRAN 2016 1.GENEL BİLGİLER Rapor dönemi : 1 Ocak 2016-30 Haziran 2016 Ortaklığın ünvanı Ticaret sicil numarası Merkez adresi İnternet sitesi adresi Kayıtlı sermaye tavanı Ödenmiş sermaye : İZMİR

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 31 MART 2015 1.GENEL BİLGİLER Rapor dönemi : 1 Ocak 2015-31 Mart 2015 Ortaklığın ünvanı Ticaret sicil numarası Merkez adresi İnternet sitesi adresi Kayıtlı sermaye tavanı Ödenmiş sermaye : İZMİR DEMİR

Detaylı

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 3 Şubat 2017 Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 31 MART 2016 1.GENEL BİLGİLER Rapor dönemi : 1 Ocak 2016-31 Mart 2016 Ortaklığın ünvanı Ticaret sicil numarası Merkez adresi İnternet sitesi adresi Kayıtlı sermaye tavanı Ödenmiş sermaye : İZMİR DEMİR

Detaylı

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.216 Finansal Tablolar Bağımsız

Detaylı

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.2016 FİNANSAL RAPORLAR VE DİPNOT

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Ortaklarımız, Şirketimizin Eylul 2009 dönemine ilişkin faaliyetleri

Detaylı

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜPRAŞTÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Dönen Varlıklar 147.230.613 145.295.381 Nakit ve nakit benzerleri 6 123.560.598 116.183.344 Finansal yatırımlar

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2009 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO. Dipnot Referansları.

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2009 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO. Dipnot Referansları. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot Referansları Dönen Varlıklar 145.295.381 119.421.368 Nakit ve nakit benzerleri 6 116.183.344 86.203.958 Finansal yatırımlar

Detaylı

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU GİRİŞ İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. 2013 yılı III. Ara Dönem Faaliyet Raporu, İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.'nin ( Şirket ) 01.01.2013-30.09.2013 tarihleri arasındaki faaliyetlerini kapsamaktadır. 37355/K-800

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden Cari Dönem Önceki Dönem 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.551.638 7.756.064 Nakit ve Nakit Benzerleri 2.755 4.228.916

Detaylı

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A.. 31 MART 2012 VE 31 ARALIK 2011 TAR HLER T BAR YLE ÖZET B LANÇOLAR

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A.. 31 MART 2012 VE 31 ARALIK 2011 TAR HLER T BAR YLE ÖZET B LANÇOLAR 31 MART 2012 VE 31 ARALIK 2011 TAR HLER T BAR YLE ÖZET B LANÇOLAR (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmi tir.) geçmi Dipnot Cari Dönem Geçmi Dönem Referansları 31 Mart 2012

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 216-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

YÖNETİM KURULU BAŞKAN MESAJI

YÖNETİM KURULU BAŞKAN MESAJI YÖNETİM KURULU BAŞKAN MESAJI Değerli ortaklarımız, Dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik yavaşlamaya rağmen yatırımlarımızı sürdürdüğümüz 2012 yılında ülkemiz dünya ham çelik üretiminde 10. sıradan 8.

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Değerli Ortaklarımız, Şirketimizin Mart 2010 dönemine ilişkin faaliyetleri aşağıda özetlenmiştir.

Detaylı

YÖNETM KURULU BAKANI MESAJI. Sayın Ortaklarımız,

YÖNETM KURULU BAKANI MESAJI. Sayın Ortaklarımız, YÖNETM KURULU BAKANI MESAJI Sayın Ortaklarımız, Global kriz öncesi demir çelik piyasalarında yaanan hareketlik, tamamlanan yatırımlarımız sonucunda ulaılan kapasite, verimlilik ve kalite artıı ile birlikte

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik A.Ş. Likit Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Giriş Oyak Emeklilik A.Ş. Likit Emeklilik Yatırım Fonu'nun ( Fon ) ekte

Detaylı

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 216-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Mali Tablo Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

DA stanbul Döeme Sanayii A.. YÖNETM KURULU TOPLANTI TUTANAI

DA stanbul Döeme Sanayii A.. YÖNETM KURULU TOPLANTI TUTANAI TOPLANTI TARH : 08/04/2005 TOPLANTI NO : 583 TOPLANTI SAAT : 10:30 NECDET NARN A. SERVET BERKÖZ 1. 2004 Aralık dönemi denetim sonrası mali raporların müzakere edilmesi 2. 2005 ubat dönemi mali raporların

Detaylı

NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı

II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı Mevcut Hali Değişiklik Önerisi Kapsam MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının Kapsam

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Detaylı

SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 2016 Yılı 4. dönem Finansal Tablolar ve dipnotları Bağımsız

Detaylı

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A..

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. 30 EYLÜL TARH TBARYLE ÖZKAYNAK YÖNTEMNE GÖRE DÜZENLENEN ÖZET KONSOLDE MAL TABLOLAR BAIMSIZ DENETÇ SINIRLI DENETM RAPORU OLMUKSA INTERNATIONAL

Detaylı

Ekli Dipnotlar Mali Tabloların Tamamlayıcı Parçasıdır. 1

Ekli Dipnotlar Mali Tabloların Tamamlayıcı Parçasıdır. 1 30 HAZĠRAN 2010 VE 31 ARALIK 2009 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE BĠLANÇOLARI Ref. 30 Haziran 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 13.379.749 15.683.583 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 9.015.507 11.490.201 Finansal

Detaylı

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi

Detaylı

TAR HL AYRINTILI B LANÇOLAR (Milyon TL)

TAR HL AYRINTILI B LANÇOLAR (Milyon TL) 31.03.2003-31.03.2002 TARHL AYRINTILI BLANÇOLAR (Milyon TL) Baımsız Denetim'den Geçmemi Geçmemi AYRINTILI BLANÇO (Milyon TL) 31.03.2003 31.03.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR 93.048.776 61.367.042 A. Hazır Deerler

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 MART 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 MART 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Karma Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na Giriş Oyak Emeklilik

Detaylı

Büyükdere cad No: 185 Kanyon ofis Binası 8. Kat Levent/ĐST. Görevi Öğrenim Durumu

Büyükdere cad No: 185 Kanyon ofis Binası 8. Kat Levent/ĐST. Görevi Öğrenim Durumu RAPORUN DÖNEMĐ : 01 OCAK 2012-31MART 2012 ORTAKLIĞIN ÜNVANI : J.P. MORGAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. SERĐ : XI NO: 29 SAYILI TEBLĐĞE ĐSTĐNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU A-Giriş 1-Raporlama Dönemi:

Detaylı

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. MART 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. MART 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU I-GİRİŞ ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. MART 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1. Raporun dönemi : 01/01/2013-31/03/2013 2. Şirket unvanı : ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURYET MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-I

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURYET MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-I KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURYET MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-I A Ç I K L A M A Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası tarafından hazırlanan Üç Aylık Bülten'de yer alan, bankaların

Detaylı

Sayfa 1 / 5 Ana Sayfa KAP Hakk nda Bildirim Sorgular irketler Yard m lgili Linkler Görü Öneri Tümünü mzal Görüntüle English Format Ba ms z Denetim Görü ü Ba ms z Denetim Kurulu u Denetim Türü Görü Türü

Detaylı

TEKSTL BANKASI ANONM RKET NN 15 MART 2010 TARHNDE YAPILAN 2009 YILI OLAAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAI

TEKSTL BANKASI ANONM RKET NN 15 MART 2010 TARHNDE YAPILAN 2009 YILI OLAAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAI TEKSTL BANKASI ANONM RKET NN 15 MART 2010 TARHNDE YAPILAN 2009 YILI OLAAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAI Tekstil Bankası Anonim irketi nin 2009 yılına ait Olaan Genel Kurul Toplantısı 15 Mart 2010 tarihinde,

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 30 EYLÜL 2015 1.GENEL BİLGİLER Rapor dönemi : 1 Ocak 2015-30 Eylül 2015 Ortaklığın ünvanı Ticaret sicil numarası Merkez adresi İnternet sitesi adresi Kayıtlı sermaye tavanı Ödenmiş sermaye : İZMİR DEMİR

Detaylı

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021 TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL Büyükdere Cad.No:173 I. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 I. Levent-stanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr stanbul, 11 Ekim 2004

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 216-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Koçtaş Yapı Marketleri Ticaret A.Ş. 31.12.216 Bağımsız Denetim

Detaylı

TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER

TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER AMAÇ VE KONU Madde 3/5 Kira alacaklarını iskonto ettirebilir. Bu alacakları teminata verebilir, temlik edebilir, Finansal Kiralama Kanunu ve bununla

Detaylı

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 3 Şubat 2016 Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit

Detaylı

YEŞİL İNŞAAT YAPI DÜZENLEME VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

YEŞİL İNŞAAT YAPI DÜZENLEME VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU YEŞİL İNŞAAT YAPI DÜZENLEME VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Yeşil İnşaat Yapı Düzenleme ve Pazarlama Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu na Giriş

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 30 HAZRAN 2008 TARHNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMNE AT KONSOLDE FNANSAL TABLOLAR VE NCELEME RAPORU

ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 30 HAZRAN 2008 TARHNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMNE AT KONSOLDE FNANSAL TABLOLAR VE NCELEME RAPORU ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 30 HAZRAN 2008 TARHNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMNE AT KONSOLDE FNANSAL TABLOLAR VE NCELEME RAPORU ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. ÇNDEKLER GÖRÜ KONSOLDE BLANÇO KONSOLDE GELR TABLOSU KONSOLDE

Detaylı