KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ LÜLEBURGAZ MESLEK YÜKSEKOKULU Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ LÜLEBURGAZ MESLEK YÜKSEKOKULU Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ"

Transkript

1 KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ LÜLEBURGAZ MESLEK YÜKSEKOKULU Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ UNV ATATÜRK ĠLKELERI VE ĠNKILÂP TARIHI -I Dersin Ġçeriği: Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap tarihi dersini okumanın amaçları; Ġnkılap ve inkılapla ilgili bazı kurumların açıklanması. Osmanlı Devleti nin gerilemesi ve yıkılıģının sebepleri. XVIII.ve XIX. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti nde ıslahat hareketleri, Osmanlı Devleti nin son döneminde siyasi ve askeri olaylar, I. Dünya Harbi, Osmanlı Devleti nin Harbe giriģi; savaģtığı cepheler ve Mondros Mütarekesi, Türk Milleti nin tepkisi, milli cemiyetler, milli olmayan ve zararlı cemiyetler, Milli Mücadele nin baģlaması, hazırlık safhası ve dönemi, Mustafa Kemal PaĢa nın Anadolu ya geçiģi, Erzurum, Sivas Kongreleri, Misak-ı Milli ve Mebusan Meclisi, TBMM nin açılıģı, çalıģmaları ve yapısı, Ġç Ġsyanlar ve Milli Cepheler, 1920 yılında Ġtilaf Devletlerinin Türkiye üzerindeki yeni projeleri, Sakarya SavaĢı na kadar 1921 yılı askeri ve siyasi olayları, Sakarya Meydan Muhaberesi ve sonuçları, Büyük Taarruz ve sonuçları, Lozan BarıĢ AntlaĢması ve önemi. UNV TÜRK DILI I Dersin Ġçeriği: Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi; dil-kültür münasebeti, Türk Dili nin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk Dili nin geliģmesi ve tarihi devreleri, Türk Dili nin bugünkü durumu ve yayılma alanları, Türkçe de sesler ve sınıflandırılması, Türkçe nin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar, Ġmla kuralları ve uygulaması, Noktalama iģaretleri ve uygulaması, Cümlenin unsurları, cümle tahlili ve uygulaması, Edebiyat ve düģünce dünyası ile ilgili eserlerin okunup incelenmesi ve retorik uygulamaları. UNV YABANCI DĠL I Dersin Ġçeriği: To be: am, is, are. Plurals, What is/are, To be: questions and negatives Possessive adj. Possessive s. Present Simple: Positive, questions and negatives. A/an, some, any, have got. Verbs + ing. There is/are. Adverbs of frequency Prepositions of place. Present Continuous Tense. Can for ability. Questions with How + Adjective. Expressions of quantity. Linking words: because, so, but, although. Revision. UNV TEMEL BĠLGĠ TEKNOLOJĠLERĠ Dersin Ġçeriği: GiriĢ ve Tarihçe / Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Yazılımı / Bilgisayarların Yapısal ve Kullanım Amaçlarına Göre Sınıflandırılması, Sistem Birimi / Bellek Türleri / Klavye, Mouse ve Monitör / Bilgisayarın Donanımları Ġle Birlikte Kurulması ve ÇalıĢtırılması / iģletim Sistemleri / Ms - Dos / Dizinler ve Alt Dizinler, Dizin Ġsimleri, Dosyalar ve Dosya Ġsimleri, Dos Komutları / Windows 95, Klasör ve Dosyalar, Yeni Bir Klasör OluĢturma, Kopyalama, Kaydetme ve Silme vb. / Word ve Excel / Network / Internet. ĠSG MAKĠNE VE TECHĠZAT ,5

2 Dersin Ġçeriği: Makine Elemanlarının Sınıflandırılması,Bağlama Elemanları, Yataklar ve Kasnaklar,Kavramalar,Miller ve Akslar,DiĢli Çarklar, Kaynak, Lehim, Perçin, Civata Bağlantıları ve Hesapları, Pim ve Perno Hesaplamaları, Fırınlar, Buhar Kazanları ve ĠĢletimi, Eleme ve Tasnif Malzemeleri, Kırıcılar, KarıĢtırıcılar, Sondaj Makineleri, Pompalar, Kompresörler,Baca Filtreleri TaĢıma, Kaldırma, Çekme, Ġtme, Kazma, Delme, Kesme, AĢındırma amaçlı Makineler ve Aletler. ĠSG Ġġ YERĠ DĠZAYNI Dersin Ġçeriği: Ergonominin tanımı önemi, Ġnsan Faktörleri ve ĠĢ verimliliği, insan Vücudu, ÇalıĢma Ortamındaki Fiziksel KoĢullar, Kontrol ve Kumanda Düzenekleri, Yüklenme ve Zorlanma, ÇalıĢma ve Dinleme Süreleri, iģ Gerilimi Yorgunluk ve Bıkkınlık, ÇalıĢma Enerjisi ve iģlerin Enerji Gereksinimleri, Ergonomi ve ĠĢ Güvenliği iliģkisi, Ergonomi ve ĠĢ Etüdü ĠliĢkisi, Ergonomi ve Kalite Kontrol iliģkisi, ÇalıĢma Yerlerinin Ergonomik Tasarımı, ĠĢyerlerinde Ergonomik inceleme. ĠSG Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ Ders Ġçeriği ĠĢ Sağlığının Sosyal Boyutu / ĠĢyerinde Tutulması Zorunlu Sağlık Raporları Ve Belgeler / ĠĢyerinde Meslek Hastalıklarını OluĢturan Fiziksel Ve Kimyasal Faktörler / SSK Mevzuatına Göre Sağlık Mevzuatı / iģyerinde Ortak Sağlık Birimi / Gürültünün, TitreĢimin Sağlığa Etkileri Ve Önlemleri / ĠĢyerinde Gürültü Haritasının Düzenlenmesi / ĠĢ Ortamında Tozlar, Gazlar Ve Etkileri / ĠĢyerinde Sağlık Açısından Hijyen Ve Temizlik / Gıda Endüstrisinde iģ Hijyeni / Enerji Ve Ağırlık Kontrolü / Dengeli Beslenme / YaĢam Boyu Spor. UNV ATATÜRK ĠLKELERI VE ĠNKILÂP TARIHI - II Dersin Ġçeriği: Siyasi olarak yapılan Ġnkılap hareketleri (saltanatın Kaldırılması), Çok partili döneme geçiģ denemeleri, hukuk alanında yapılan inkılap hareketleri, Eğitim-kültür alanında yapılan inkılap hareketleri, Atatürk Dönemindeki dıģ politika geliģmeleri, Atatürk ilkeleri, baģka bir ifadeyle; Türk inkılabının dayandığı ilkeler. UNV TÜRK DILI II Dersin Ġçeriği: Türkçe nin yapım ekleri ve uygulaması, Kompozisyonla ilgili genel bilgiler, Kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması, Türkçe de isim ve fiil çekimleri, Kompozisyonda anlatım Ģekilleri ve uygulanması, Zarfların ve edatların Türkçe deki kullanıģ Ģekilleri, Yazılı kompozisyon türleri ve uygulanması, Anlatım ve cümle bozuklukları ve bunların düzeltilmesi, Ġlmi yazıların hazırlanmasında uyulacak kurallar, Türk ve dünya edebiyatlarından ve düģünce tarihinden seçilmiģ örnek yazma yeteneğinin geliģtirilmesi ve bununla ilgili retorik uygulamaları. UNV ĠNGLĠZCE II Dersin Ġçeriği: To be past, Simple past tense, Present continuous tens, Present perfect tense, If clauses type I, Past Simple: Regular verbs, Irregular verbs. Past Simple of BE: was, were. Time prepositions: in, on, at. Permission and requests. Comparatives, Superlatives, Should for advice, Going to for future tense, Suggestions, Say and tell, Would like /like would prefer/prefer, Present perfect for experience, Have to / don t have to, Will for prediction, Present perfect: How long for /since, Making and accepting apologies, Giving opinions, agreeing, and disagreeing. UNV TEMEL BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ , 5

3 Dersin Ġçeriği Temel internet Kavramları, Web Tasarımına GiriĢ, DeğiĢik Yöntemler Kullanarak Web Dosyaları OluĢturma, Sunu Programı, Veri Tabanı programı Kullanımı. ĠKY TEMEL HUKUK Dersin Ġçeriği: Hukuk Kavramı, Modern Hukuk Sisteminin Dayanağı, Yaptırım Kavramı ve Yaptırım Türleri,Hukukun Genel Prensipleri,Hukukun Kaynakları : Yazılı Kaynaklar, Örf ve Adet, Mahkeme Kararları ve Bilimsel içtihatlar, Hukuki ĠĢlemler, Haklar ve Hakkın Kaynakları,Hukukun Dalları: Özel Hukuk, Kamu Hukuku,Hukukun Genel Kavramları. ĠSG KĠMYASALLAR VE TEHLĠKELERĠ Dersin Ġçeriği: Tehlikeli Maddelerin Tanımı Ve Sınıflandırılması / Patlayıcı Maddeler / Gazlar / Yanıcı Sıvılar / Yanıcı Katı Maddeler /Oksitleyici Maddeler / Zehirli Ve Ġğrendirici Maddeler / Radyoaktif Maddeler / Dağlayıcı Maddeler / Diğer Tehlikeli Maddeler / Maddelerin Tehlikelilik Özellikleri / Alınması Gerekli Önlemler / Mücadele Yöntemleri / Acil Ġlk Yardım / Araç, Gereç, Malzeme, Ekipman ve Koruyucu Teçhizat Seçimi / Kullanılması / Hazırlanması. ĠSG Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ MEVZUATI Dersin Ġçeriği: ĠĢ Güvenliği Ġle ilgili Olarak, Ülkemizde ve Dünyada Uygulanan, Uygulanmakta Olan Kanun,Tüzük, Yönetmelik, Yönerge ve Özel Yasal Prosedürlerin Tarihçesi, Yorumlanması, Uygulanması, ġikayetlerin Değerlendirilmesi, BilirkiĢilik Ve Revize Edilme Yöntemleri, ĠSG Mevzuatına ĠliĢkin Tüzük ve Yönetmelikler, SSK, Bağkur, ĠĢkur ve Diğer Kanunların ĠSG ile Ġlgili Tüzük ve Yönetmelikleri ĠSG ĠLK YARDIM ,5 Dersin Ġçeriği Hayati Tehlike Arz Eden Bir Acil Durum Nasıl Saptanır, Nasıl ve Ne Zaman Uygun Bir ġekilde Acil Tıbbi Sistemi Harekete Geçirmeliyiz, Acil Durum Neticesinde Nasıl Fark Yaratılır, Temel Hayat Desteği Nasıl Sağlanır, Acil Müdahale, Hayatta Kalma Zinciri, Tıbbi Acil Durum, Ani Hastalık ĠĢaret ve Belirtileri, Acil Ġlk Yardım Teknikleri, Anatomi, Fizyoloji, Normal Vücut Fonksiyonları Nelerdir, Normal Kalp ve Ciğer Fonksiyonları Nelerdir, Kalp Krizi ve/veya Felç Durumu Ġçin Risk Faktörleri Nelerdir, Kalp Krizi ve Felç Durumunda Ġlk Yardım, Boğulma Durumunda Ġlk Yardım, Genel Triaj Prensipleri. ĠSG YANGINDAN KORUNMA YÖNTEMLERĠ ,5 Dersin Ġçeriği Yangın Nedir? Neden Patlama Olur? Yangın Yönetmeliğinin incelenmesi, Yangında Organizasyon, HaberleĢme Teknikleri, Yangından Korunma Yöntemleri, Ġlk Üç Dakikanın Önemi

4 ĠSG ELEKTRĠK ġebeke TESĠSLERĠ Dersin Ġçeriği Temel Kavramlar: Alçak Gerilim, Küçük Gerilim, Orta Gerilim, Yüksek Gerilim, Kofra ve Ana Dağıtım Tablosu, Topraklayıcı, Akım Devresi, Aktif ve Pasif Kısım, Yıldız Noktası, Faz, Nötr, Artı, Koruma Ġletkeni, Anahtar, Otomatik Anahtar, Güç Anahtarı, Kesici, Ġzolasyon Hatası, Kısa Devre, Hat Teması, Elektrik Çarpmasında Ġlk Yardım. ĠSG Ġġ VE SOSYAL GÜVENLĠK HUKUKU Dersin Ġçeriği Sosyal Güvenlik Kavramı ve Kapsamı, Sosyal Güvenliğin Tanımı ve Sosyal Güvenliği Doğuran KoĢullar,Sosyal Güvenlik Müesseselerinin Fonksiyonları, Sosyal Güvenlik Tehlikelerinin Niteliği ve Bunlarla Mücadele ġekilleri, Sosyal Güvenliğin Gelir Kaynakları ve Ödemeleri, Primler, Prim DıĢı Gelirler, Finansman Sistemleri, Sosyal Güvenlik Fonları, Yansıma, Ġvazlar ve Temaruz, Sosyal Güvenliğin Ekonomik Fonksiyonları, Yeniden Gelir Dağıtıcı Kanallar Ġçinde Sosyal Güvenliğin Yeri, Kamu Hizmeti Olarak Sosyal Güvenlik / Kamu Hizmeti Sosyal Güvenlik ĠliĢkileri, Kamu Sosyal Güvenlik Harcamaları, Dini Sosyal Yardımların Sosyal Güvenlik Açısından Değerlendirilmesi. ĠSG ÇEVRE KORUMA VE GÜVENLĠĞĠ Dersin Ġçeriği Çevre Yönetiminin Fizikokimyasal Süreçleri, Hava ve Su Kirlenmesinin Denetlenmesi ve Atık Proseslerinin Fiziksel Ve Kimyasal Prensiplerinin Analizi, Proses Dinamiği, Sedimantasyon, Koagülasyon, Fiftrasyon, Adsorbsiyon, Oksidasyon; Pestisitler, Hava Kirlenmesi, Radyoaktif Kirleticiler, Su Kirlenmesi; Katı Atıkların Atılması, Çevresel Etki Değerlendirmesi, Katı Atık Yönetimi, Arıtma Tesislerinin ĠĢletilmesi, Çevre Yönetimi, Çevre Mikrobiyolojisi, Su Kalitesinin Yönetimi, Hava Kirliliği Kontrolü, Türkiye'nin Çevre Sorunları ĠSG ENDÜSTRĠYEL KONTROL VE ELEMANLARI Dersin Ġçeriği Algılayıcılar ve Transdüserler, Sıcaklık Sensörleri, Basınç Transdüserleri, Pozisyon (Konum) Transdüserleri, AkıĢ Transdüserleri, Seviye Ölçümü, Opto Elektronik Tekniği, Hız, TitreĢim ve Ġvme. ĠSG ETĠKETLEME VE ĠġARETLEME Dersin Ġçeriği Araç,Gereç, Malzeme,Koruyucu Ekipman,Teçhizat Ve Tüm Bağlantı Elemanlarının, Tehlike, Kalite, Kimyasal, Fiziksel, Sağlık, Özel iģaretlendirme Ve Etiketleme Yöntemleri, Kalibrasyon, Eğitim Ve Uygulama KoĢulları, Bilgisayar Ortamında Kodlama Ve Barkod Sistemleri. ĠSG Ġġ HĠJYENĠ Dersin Ġçeriği Hijyenin Tanımı ve önemi, Bakteriler, Mayalar, Küfler, Virüsler Ġle Ġlgili Bilgiler, Yararlı Patojenler, ĠĢ Ortamlarında Hijyen, Araç, Gereç, Malzeme, Koruyucu Ekipman Ve Teçhizatta Hijyen, Etkileri, Mücadele Yollan, Gerekli Malzeme, Madde ve Sistemler, Cildin Yapısı, Ciltteki Hastalık Yapabilen Mikroorganizmalar, Mikropların Dünyası, Mikroskobik Ölçek, Mikrobik Çoğalma, Çapraz BulaĢma, KiĢisel Hiyjen, El Hijyeni, Tuvalet Hijyeni, El Yıkamanın BulaĢıcı Hastalıklardan Korunma Açısından Önemi, Eller Ne Zaman, Nasıl Yıkanmalıdır? Tırnak Fırçalarının Kullanım özellikleri, Ellerin Kurulanmasının Önemi, Doğru Yerde ve Biçimde Eldiven Kullanımı, Etkin El Yıkama: Prosedürler, El Yıkama Takımları

5 ĠSG YAPI ĠġLERĠNDE Ġġ SAĞLIĞI VE GÜV Dersin Ġçeriği ġantiyelerde Genel ĠSG Kuralları, Açık ve Kapalı Alanlarda ĠSG Kuralları, Genel ĠSG ve Yapı ĠĢlerinde ĠSG'nin Farkı, ġantiyelerde Kayıtların Saklanma Sorumluluğu, ĠnĢaat Yerlerinde iģ Kazaları Maliyetinin Belirlenmesi Teknikleri. ĠSG UYARI ĠġARETLERĠ VE LEVHA STANDARTLARI Dersin Ġçeriği ĠĢaret ve Uyarı Levhaları önemi, ÇeĢitleri ve Tespit Yöntemleri / Güvenlik ve Sağlık ĠĢaretleri Yönetmeliğinin Ġncelenmesi / Vinç Operatörü Yönlendirme ĠĢaretleri. ĠSG Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠNDE YÖNETĠM SĠSTEMLERĠ Dersin Ġçeriği Temel Kavramlar, Terimler ve Tarifler, Genel ġartlar, ĠSG Politikası, Planlama, Risk Değerlendirme, Yasal ġartlar ve Diğer Gereklilikler, Hedefler ve Yönetim Programlan, Uygulama, Yapı ve Sorumluluklar, Eğitim, Bilinçlendirme ve Yetkinlik, DanıĢma ve ĠletiĢim, Dokümantasyon, Doküman ve Veri Kontrolü, Operasyon Kontrol, Acil Durumlara Hazırlık ve Tepki, Kontrol ve Düzeltici Faaliyetler, Kazalar - Olaylar ve Uygunsuzluklar, Düzeltici - Önleyici Faaliyetler, Kayıtlar ve Kayıt Yönetimi, Tetkik ve Yönetimin Gözden Geçirmesi. OSHAS 18001, ISO9001:2000 Kalite Yönetim,Toplam Kalite Yönetimi, ĠĢ Sağlığı ĠĢ Güvenliği (ĠSĠG) Neden Önemlidir?, OHSAS ĠSĠG Yönetim Sistemi Nedir, Ne değildir, Ne Sağlar? Temel Kavramlar, Terimler ve Tarifler, OHSAS ĠSĠG Yönetim Sistemi - ġartlar, Genel ġartlar, ĠSĠG Politikası, Planlama, Risk Değerlendirme, Yasal ġartlar ve Diğer Gereklilikler, Hedefler ve Yönetim Programları, Uygulama, Yapı ve Sorumluluklar, Eğitim, Bilinçlendirme ve Yetkinlik, DanıĢma ve ĠletiĢim, Dokümantasyon, Doküman ve Veri Kontrolü, Operasyon Kontrol, Acil Durumlara Hazırlık ve Tepki, Kontrol ve Düzeltici Faaliyetler, Performans Ölçümü ve Ġzleme, Kazalar - Olaylar ve Uygunsuzluklar Düzeltici, Önleyici Faaliyetler, Kayıtlar ve Kayıt Yönetimi, Tetkik, Yönetimin Gözden Geçirmesi ĠĢ Kollarına Bağlı Olarak ĠĢ Yerlerinin ĠSG Değerlendirmesinin Yapılması, Buna Uygun ġablonların OluĢturulması, Yerinde Uygulanması, Sonuçlar ve Bilgisayar Ortamında Değerlendirme ve Ġstatistiki Sonuçların OluĢturulması. ĠSG TAġIMA VE DEPOLAMA Dersin Ġçeriği Uluslar Arası Kurallara Ve Standartlar Uygun Nakliyat Ve TaĢımacılık, Ġstifleme Ve KurallarI, Tehlikeli Maddelerin Depolanma Kuralları, Depo özellikleri, ĠĢaretlendirme, Yönlendirme, ĠĢ Kazaları, Alınması Gerekli Önlemler, Felaket Bazlı Olaylarda Depolamanın Önemi. ĠSG SÜREÇ KONTROL Dersin Ġçeriği Otomatik Kontrol Kavramları, Otomatik Kontrol Sembolleri, Otomatik Kontrol Yöntemleri, Kontrol Sistemlerinde Kararlılık, Muhtelif Kontrol Yapıları, Son Sürücü Elemanları. ĠSG ARAMA VE KURTARMA BĠLGĠSĠ Dersin Ġçeriği: Kaza nedenleri, Aramada Genel Esaslar, Kaza Olunca: Hareket planı, Yardım isteme, Yardım Ġstemek Ġçin Gitmek, Arama Organizasyonu, Arama Yöntemleri, Ġlk Yardım Bilgisi, Harita Pusula Bilgisi, Telsiz bilgisi, Emniyet Kemeri Yapmak, Ġpten Sedye Yapmak, Makara Sistemleri, Tahliye Yöntemleri, Kurtarma Teknikleri, Araç, Gereç, Malzeme, Ekipman ve Koruyucu Teçhizat Seçimi, Kullanılması, Hazırlanması.

I.Yarıyıl. KIG109 Matematik (3 0 3) Sayılar, Cebir, Denklemler ve Eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Logaritma, Trigonometri, Geometri

I.Yarıyıl. KIG109 Matematik (3 0 3) Sayılar, Cebir, Denklemler ve Eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Logaritma, Trigonometri, Geometri TBT181 Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı (2 1 3) Windows İşletim Sistemi, Microsoft Ofis, İnternet Explorer KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ESKİPAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU MÜLKİYETİ KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ

Detaylı

KIG115 Matematik (2 0 2) Sayılar, Cebir, Denklemler ve Eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Logaritma, Trigonometri, Geometri

KIG115 Matematik (2 0 2) Sayılar, Cebir, Denklemler ve Eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Logaritma, Trigonometri, Geometri KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ESKİPAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU MÜLKİYETİ KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI 2012-2013 ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl KIG103 Genel Kimya (2 0 2) Madde

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ESPİYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ESPİYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ESPİYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL TULA 1. TÜRK DİLİ I 2 0 0 2 Dilin tanımı, özellikleri,

Detaylı

T.C. BİLECİK ÜNİVERSİTESİ OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. BİLECİK ÜNİVERSİTESİ OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. BİLECİK ÜNİVERSİTESİ OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ A-1.DÖNEM DERS İÇERİKLERİ ENF 101 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı 2+0 2.0 AMAÇLAR : Windows

Detaylı

(ATA 1015) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2 0 2)

(ATA 1015) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2 0 2) T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl Dersleri (ATA 1015) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2 0 2) Kavramlar,

Detaylı

TURĠZM VE OTEL ĠġLETMECĠLĠĞĠ PROGRAMI Ders Ġçerikleri

TURĠZM VE OTEL ĠġLETMECĠLĠĞĠ PROGRAMI Ders Ġçerikleri 1 TURĠZM VE OTEL ĠġLETMECĠLĠĞĠ PROGRAMI Ders Ġçerikleri I.YIL GÜZ YARIYILI ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Temel Kavramlar, Osmanlı Devleti Ve Osmanlı da YenileĢme Hareketleri Osmanlı Devleti nin

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL SAVUNMA ve İTFAİYECİLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL SAVUNMA ve İTFAİYECİLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL EK.3 HİTİT ÜNİVERSİTESİ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL SAVUNMA ve İTFAİYECİLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL 9010121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I 2 0 2 2 2 İnkılap ve Benzeri Kavramların

Detaylı

I. YARIYIL. YDL183 Yabancı Dil I

I. YARIYIL. YDL183 Yabancı Dil I KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ SİVİL SAVUNMA VE İTFAİYECİLİK PROGRAMI 2014-2015 ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ 1 I. YARIYIL KIP105 İtfaiye Araç ve Malzeme Bilgisi

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1. Cİ SINIF DERS İÇERİĞİ GÜZ DÖNEMİ 0601101 (2-1) 3 (AKTS:

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1. Cİ SINIF DERS İÇERİĞİ GÜZ DÖNEMİ 0601101 (2-1) 3 (AKTS: İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1. Cİ SINIF DERS İÇERİĞİ GÜZ DÖNEMİ 0601101 Mühendislik Çizimi (2-1) 3 (AKTS: 3) Teknik çizim kuralları. Geometrik çizimler. İzdüşümler ve görünüş çıkarma. Perspektif (aksonometrik,

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No:1

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No:1 NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No:1 Çerkezköy/Tekirdağ, Ocak 011 ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER... 1 TeĢekkür... 1 1. GiriĢ... 1.1. Dokümanın

Detaylı

KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU MAKĠNE VE METAL TEKNOLOJĠLERĠ BÖLÜMÜ ELEKTROMEKANĠK

KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU MAKĠNE VE METAL TEKNOLOJĠLERĠ BÖLÜMÜ ELEKTROMEKANĠK 1 KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU MAKĠNE VE METAL TEKNOLOJĠLERĠ BÖLÜMÜ ELEKTROMEKANĠK TAġIYICILAR PROGRAMI 2014-2015 ÖĞRETĠM YILI DERS ĠÇERĠKLERĠ I. YARIYIL KEM101 Doğru Akım Devre Analizi Elektrik

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU MEKATRONİK PROGRAMI DERS İÇERİĞİ

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU MEKATRONİK PROGRAMI DERS İÇERİĞİ T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU MEKATRONİK PROGRAMI DERS İÇERİĞİ 1.YARIYIL Atatürk İlkeleri ve İnkılâpları Tarihi I Türk İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük" dersini okumanın amacı ve

Detaylı

DERS İÇERİKLERİ. BİLGİSAYAR I ENF101 BĠLGĠSAYAR I T 2 U 2 Kredi 3 ETCS 4

DERS İÇERİKLERİ. BİLGİSAYAR I ENF101 BĠLGĠSAYAR I T 2 U 2 Kredi 3 ETCS 4 DERS İÇERİKLERİ 1.YARIYIL BİLGİSAYAR I ENF101 BĠLGĠSAYAR I T 2 U 2 Kredi 3 ETCS 4 Temel kavramlar Windows 7,8 iģletim sistemi Microsoft Word 2010, 2013 kelime iģlem programı Microsoft Excel 2010, 2013

Detaylı

DERS ADI: MATEMATİK I DERS BİLGİ FORMU VE DERS İÇERİĞİ DERSİN ADI MATEMATİK I 3,5 3 İNŞAAT TEKNOLOJİSİ DÖNEMİ 1 DERSİN DİLİ.

DERS ADI: MATEMATİK I DERS BİLGİ FORMU VE DERS İÇERİĞİ DERSİN ADI MATEMATİK I 3,5 3 İNŞAAT TEKNOLOJİSİ DÖNEMİ 1 DERSİN DİLİ. DERS ADI: MATEMATİK I MATEMATİK I DÖNEMİ 1 ÇIKTILARI VE lık (Proje, Ödev, 4 56 19 75 (1kredi=25-30 saat) (1modül=1 kredi) 3,5 3 Bu derste; Mesleğinde Matematik ile ilgili bilgi ve becerilerinin kazandırılması

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/6 I. YARIYIL DERSLERİ SGK1001 HUKUK BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 0) Hukukun temel öğeleri, hukukun kaynakları ve kaynaklar hiyerarşisi, emredici, tamamlayıcı ve yorumlayıcı hukuk kuralları, hakimin boşluk

Detaylı

TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ (2014-2015)

TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ (2014-2015) TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ (2014-2015) ZORUNLU DERSLER Ders Kodu- Ders Adı (Teorik-Uygulama) AKTS SHTD111 Hastalıklar Bilgisi-I (2-0)3 İnsan vücudunun genel yapısı; Hücre

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1 T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ A-1.Dönem Ders İçerikleri 1. TÜRK DİLİ - I Dilin tanımı, dilin nitelikleri, dilin

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/5 I. YARIYIL DERSLERİ OGK1001 GÜVENLİK SİSTEMLERİ I (3 0 0) Tarihçe, güvenlik ve hizmet sektörü, ülkemiz hukuki ve yasal durumu, tanımlar ve kavramlar, kişisel ekipmanlar, görev ekipmanları, emniyet

Detaylı

ÜRETĐMDE KALĐTE KONTROL BÖLÜMÜ DERS ĐÇERĐKLERĐ I. DÖNEM BĐL137 BĐLGĐSAYAR-I (2-0) 2,5

ÜRETĐMDE KALĐTE KONTROL BÖLÜMÜ DERS ĐÇERĐKLERĐ I. DÖNEM BĐL137 BĐLGĐSAYAR-I (2-0) 2,5 1 ÜRETĐMDE KALĐTE KONTROL BÖLÜMÜ DERS ĐÇERĐKLERĐ I. DÖNEM BĐL137 BĐLGĐSAYAR-I (2-0) 2,5 Giriş ve Tarihçe / Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Yazılımı / Bilgisayarların Yapısal ve Kullanım Amaçlarına Göre

Detaylı

T.C. BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME VE ĠġLETME (ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM) BÖLÜMLERĠ DERS ĠÇERĠKLERĠ 1. SINIF GÜZ YARIYILI

T.C. BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME VE ĠġLETME (ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM) BÖLÜMLERĠ DERS ĠÇERĠKLERĠ 1. SINIF GÜZ YARIYILI T.C. BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME VE ĠġLETME (ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM) BÖLÜMLERĠ DERS ĠÇERĠKLERĠ 1. SINIF YARIYILI Dersin Kodu ĠġL 101 Genel Muhasebe I Muhasebenin Tanımı ve Önemi,

Detaylı

I. YARI YIL DERSİN ADI:

I. YARI YIL DERSİN ADI: T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ AKSARAY TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS MÜFREDATI KISA DERS İÇERİKLERİ (2015-2016 GÜZ DEN İTİBAREN GEÇERLİ) I. YARI YIL DERSİN ADI: AĠT-191

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL SAVUNMA VE İTFAİYECİLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL SAVUNMA VE İTFAİYECİLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL SAVUNMA VE İTFAİYECİLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ İTFAİYECİLİK VE YANGIN GÜVENLİĞİNE GİRİŞ 1. Genel afet bilgisi ve afetlerden korunma kültürü

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİĞİ

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİĞİ T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİĞİ I. YARIYIL Atatürk İlkeleri ve İnkılâpları Tarihi I Türk İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük" dersini okumanın amacı ve inkılap

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMġĠRELĠK BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS ĠÇERĠKLERĠ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMġĠRELĠK BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS ĠÇERĠKLERĠ KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMġĠRELĠK BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS ĠÇERĠKLERĠ I YARIYILI HemĢirelik Esasları-I (4 2 5) (AKTS: 13) Hemşirelik mesleğinin tarihsel gelişim süreci, Temel

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU PAZARLAMA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU PAZARLAMA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/5 I. YARIYIL DERSLERİ PAZ1001 PAZARLAMA İLKELERİ (3 0) AKTS:5 Pazarlamanın konusu, kapsamı ve gelişimi, pazarlamayı etkileyen işletme içi ve işletme dışı faktörler, pazarlama karması unsurları,

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/5 I. YARIYIL DERSLERİ SHU1001 SİVİL HAVACILIĞA GİRİŞ (3 0) AKTS:4 Sivil havacılığın tarihçesi, 1903 ten önce sivil havacılığın gelişimi, oluşum periyodu, gelişim periyodu, olgunluk periyodu, deregulasyon

Detaylı

N.E.Ü.SEYDİŞEHİR MYO MAKİNA VE METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ MAKİNA PROGRAMI 2014-2015 DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ I.YARIYIL N.Ö.

N.E.Ü.SEYDİŞEHİR MYO MAKİNA VE METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ MAKİNA PROGRAMI 2014-2015 DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ I.YARIYIL N.Ö. N.E.Ü.SEYDİŞEHİR MYO MAKİNA VE METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ MAKİNA PROGRAMI 2014-2015 DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ I.YARIYIL 0690230011 0690150018 Bilgisayar Destekli Çizim I 1 3 0 0 3 3 690230012 0690150011 Fizik

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova Meslek Yüksek Okulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı Ders İçerikleri

YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova Meslek Yüksek Okulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı Ders İçerikleri TDB 101 TÜRK DİLİ I YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova Meslek Yüksek Okulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı Ders İçerikleri 2 0 0 3 : Dil, dilin özellikleri, dil türleri,

Detaylı

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI. Ders İçerikleri

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI. Ders İçerikleri MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI Ders İçerikleri I. YIL GÜZ YARIYILI ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Temel Kavramlar, Osmanlı Devleti Ve Osmanlı da Yenileşme Hareketleri Osmanlı Devleti nin

Detaylı

N.E.Ü.SEYDİŞEHİR MYO ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ MEKATRONİK PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ

N.E.Ü.SEYDİŞEHİR MYO ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ MEKATRONİK PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ N.E.Ü.SEYDİŞEHİR MYO ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ MEKATRONİK PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ I.YARIYIL 690260001 Malzeme Teknolojisi 2 0 0 2 2 690260002 DC Devre Analizi 3 0 0 3 3 690260003

Detaylı