MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ DÖNEMĠ SERĠ:XI, NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 01.01.2012 31.03.2012 DÖNEMĠ SERĠ:XI, NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU"

Transkript

1 MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ DÖNEMĠ SERĠ:XI, NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU I-GĠRĠġ 1 Raporun Dönemi : Ortaklığın Ünvanı : MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 3 Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında tarihi itibariyle aktif olarak görev alan baģkan ve üyelerin, ad ve soyadları, yetki sınırları, bu görevlerinin süreleri (baģlangıç ve bitiģ tarihleriyle): Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince ġirketimiz Ana SözleĢmesi hükümleri çerçevesinde; tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere; Yönetim Kuruluna Ayhan KARAK, Mehmet YAYLA, Nurhayat KARAK, ġeref YAYLA, Nuran CEHERYAN ve Denetçiliğe Veysel ERDEM bir(1) yıl süreyle seçilmiģtir. Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: X, No: 22 sayılı Tebliğinin 25. maddesi 1 numaralı fıkrası hükmü gereğince, Yönetim Kurulunun 05 Nisan 2010 tarih, 8 no.lu toplantısında Denetimden Sorumlu Komite üyeleri olarak görevlendirilen Nurhayat KARAK ve Nuran CEHERYAN bu görevlerine devam etmiģlerdir. 08/03/2012 tarihinde istifa eden yönetim kurulu üyeleri ġeref Yayla ve Nuran Ceheryan yerine, 08/03/2012 tarihli 62 ve 63 nolu Yönetim Kurulu Kararları ile Namık Kemal Kemer ve Metin Yüksel ilk genel kurul onayına sunulmak kaydıyla Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Ġlkelerine uyum amacıyla bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmiģlerdir.aynı tarihli 64 nolu toplantı kararı ile Nuran Ceheryanın istifası nedeniyle boģalan Denetimden Sorumlu Komite üyeliğine Namık Kemal Kemer seçilmiģtir tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Üyeleri : Yönetim Kurulu Görevi Göreve BaĢlama Tarihi Ayhan KARAK Yönetim Kurulu BĢk Devam Mehmet YAYLA Yön. Kur. BĢk. Vekili Devam Nurhayat KARAK Üye Devam Metin YÜKSEL Bağımsız Üye Devam Nuran CEHERYAN Bağımsız Üye Devam Tarihi Ġtibariyle Denetim Kurulu Üyeleri : Denetleme Kurulu Görevi Göreve BaĢlama Tarihi Nurhayat KARAK DenetimKomitesi Üyesi Devam Namık Kemal KEMER Denetim Komitesi Üyesi Devam Veysel Erdem Denetçi Devam

2 Denetim Kurulu'nda Dönem Ġçinde Yapılan DeğiĢiklikler Tarihli,64 Nolu Yönetim Kurulu Kararı ile Denetim Komitesi üyeliğine Namık Kemal Kemer seçimiģtir. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetleme Kurulu Üyelerinin Yetki ve Sınırları Yönetim Kurulu BaĢkan ve Üyeleri ile Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili maddeleri ve ġirket Ana SözleĢmesinde belirtilen görev ve yetkilere haizdir. 4 Dönem içinde esas sözleģmede değiģiklik yapılmıģsa bunun nedenleri ve yapılan değiģikliklerin neler olduğu : Dönem içinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Ġlkelerine uyum amacıyla 22 Mayıs 2012 tarihinde yapılacak Genel Kurul onayına sunulmak üzere anasözleģme tadil tasarısı hazırlanmıģ, gerekli izinler alınmıģ ve TTK ile SPK mevzuatına uygun Ģekilde ilan edilmiģtir. Ortaklığın Sermayesi ve Dönem Karı : ġirketin çıkarılmıģ sermayesi TL olup, döneminde ana ortaklıkta TL kar elde edilmiģtir. ( döneminde TL) Sirketin çıkarılmıģ sermayesi TL dir. ( tarihinde : TL) Sermaye, her biri 1 TL tutarında Adet paya bölünmüģtür. Grup un imtiyazlı hisse senedi yoktur. ġirket kayıtlı sermaye sistemine tabi olup kayıtlı sermaye tavanı TL dir. 5 Ortaklığın sermayesinde dönem içinde meydana gelen değiģiklikler, sermaye artırımı yapılmıģsa, hisse senedi dağıtıp dağıtmadığı, dağıtmamıģsa nedenleri, ortak sayısı, hisse senetleri fiyatlarının yıl içinde gösterdiği geliģme, son üç yılda dağıtılan temettü, sermayesinin % 10 undan fazlasına sahip olan ortakların adları, paylarının miktarı ve sermayedeki oranları : ġirket dönem bitimi ile raporlama tarihi arasında tarihli ve 69 sayılı Kayıtlı Sermaye tavanı dahilinde %65 ( TL) tutarında bedelli sermaye artırımına karar vermiģ izahname ve Sermaye Pisası Kurulu na baģvuru dosyası hazırlanmıģtır. ĠMKB de gerçekleģen 1,92.-TL lik hisse baģı kapanıģ fiyatı ile, Ģirketin tarihinde piyasada değeri TL olmuģtur. ĠMKB de iģlem gördüğünden Ģirketin ortak sayısı tam olarak bilinmemektedir.

3 TL sermayenin %10 undan fazlasına sahip ortakların pay durumu söyledir: TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE: Adı Soyadı Pay Tutarı Pay Oranı % Ayhan KARAK ,94 Mehmet YAYLA ,49 Diğer ,30 Halka Arz ,27 Toplam ,00 SON DURUM ĠTĠBARĠYLE Adı Soyadı Pay Tutarı Pay Oranı % Ayhan KARAK ,94 Mehmet YAYLA ,49 Nagehan DOĞANAY ,91 Diğer ,30 Halka Arz ,36 Toplam ,00 ġirketin hisse senetlerinin tamamı hamiline yazılı olup TL. lik sermayeyi temsil eden kupür dağılımı aģağıda verilmiģtir. Miktarı/ Sermayeye Hamiline Nom/TL Oranı % Hamiline NOM/TL. 100,00 Toplam ,00 6 Varsa çıkarılmıģ bulunan menkul kıymetlerin (tahvil, kar ve zarar ortaklığı, finansman bonosu, kara iģtirakli tahvil, hisse senetleri ile değiģtirilebilir tahvil, intifa senedi ve benzeri) tutarı, bunların ortaklığa getirdiği yük ve ödeme imkanları: Yoktur. 7 Ortaklığın faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakkında bilgi: Mango Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket), Mango Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ünvanıyla tarihinde Ġstanbul ticaret sicil memurluğunda / sicil no ile tescil ve ilan olunarak kurulmuģtur.

4 ġirket, tarih ve 7314 sayılı T.Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ve ilan olunduğu üzere tarihinden itibaren Limited Ģirket nevinden anonim Ģirket nevine dönüģmüģ olup yeni ünvanı Mango Gıda Sanayi ve Ticaret A.ġ. olarak tescillenmiģtir. ġirket, yaģ sebze ve meyve ticareti, üretim, pazarlama, depolama ve iģleme konularında tarihinden beri faaliyet göstermektedir. ġirketin ana faaliyetleri içinde, ulusal ve uluslararası perakende, toptan market zincirlerinin yaģ sebze ve meyve tedarikine ilave olarak, catering, otel, restaurant zincirlerinin tedarikini sağlamak da bulunmaktadır.2010 yılı son çeyreğinden itibaren de dıģ satıma da ağırlık vermeye baģlamıģtır. ġirket kendisine ait sera ve tarım alanlarında doğrudan üretim yaptığı gibi, üretim sürecinin her aģamasını Ġyi Tarım Uygulamaları (ĠTU) sertifika programı çerçevesinde denetlendiği anlaģmalı ve sertifikalı çiftçilere de kendi adına üretim yaptırmaktadır. Ürün tedarikinin geri kalan kısmını ise, kendisine ait depoların bulunduğu satın alma noktalarından (hallerden) ve doğrudan üreticiden satın alarak karģılamaktadır. ġirket, tarıma dayalı gıda sektöründe faaliyet göstermektedir. ġirketin faaliyet gösterdiği sektördeki geliģmeler, iklim koģullarının yanı sıra tarımsal hammadde kaynağı olan tarım sektörüyle çok yakından ilgilidir. ġirketin %34 lük hissesi tarihinden itibaren ĠMKB nin Ġkinci Ulusal Pazarında iģlem görmeye baģlamıģtır. ġirketin hakim ortakları Mehmet Yayla ve Ayhan Karak tır. ġirketin Kanuni Merkezi, AtaĢehir Küçükbakkalköy Kadıköy Hali No:74 Ġstanbul - Türkiye dir. Yönetim Merkezi, Eyüp Sultan Mah.Mehmet Akif Cad.No:30 Samandıra, Sancaktepe- Ġstan- bul dur. Grup ta, bilanço tarihi itibariyle çalıģan personel sayısı 374 kiģidir. ( da:395 kiģi) ġirketin Antalya, YeniĢehir-Bursa, Ankara, BayrampaĢa hallerinde ve Adana ile YeniĢehir de Ģubeleri bulunmaktadır. ġirket ve konsolidasyona dahil edilen bağlı ortaklıkları ile birlikte Grup olarak nitelendirilmektedir. Konsolidasyona dahil edilen bağlı ortaklıkların faaliyet alanları aģağıda açıklanmıģtır: YaĢ sebze ve meyve ticareti ile pazarlaması faaliyetinde bulunmak ve Migros mağazaları içinde reyon iģletmeciliği faaliyetlerini yürüten; Aydın Gıda Ürün.Ġma.Paz.Dağ. Ġth.Ġhr.San.Tic. Ltd. ġti. Yönetim Kurulumuzun Tarih, 61 sayılı kararı ile satılmıģ olup bilanço ve rapor tarihi itibariyle mevcut olan bağlı Ģirketimiz; Sepken Tarım Ürünleri Gıda Nak. San. ve Tic. A.ġ. dir. YaĢ üretimi ve ticareti alanında faaliyet göstermektedir.tarla ve sera üretimi konusunda uzmanlaģmak ve bu faaliyetleri yaygın Ģekilde gerçekleģtirmek üzere yapılandırılmaktadır. II- FAALĠYETLER 1 Cari dönem ve geçmiģ dönem sermaye artırımları : Cari dönemde sermaye artırımı yapılmamıģtır.

5 GeçmiĢ dönemde (2011 ) iç kaynaklardan ve 2010 yılı karından TL sermaye artırımı yapılarak çıkarılmıģ sermaye TL den TL ye yükseltilmiģtir. 2. SatıĢlar ve Kar ġirketin Sermaye Piyasası Kurulu Seri:XI, No:29 sayılı tebliğe göre hazırlanmıģ konsolide olan mali tablo ve dipnotlara göre; dönemi itibariyle konsolide satıģ gelirleri TL olmuģtur.satıģ gelirlerinin yaklaģık % 15 ini yurt dıģı satıģlar oluģturmuģtur. Cari dönemde, TL brüt kar, TL Faaliyet Karı, TL Net kar oluģmuģtur. Açıklama: Cari dönemde, kamuya duyulduğu üzere bağlı Ģirketimiz Aydın Gıda, yapılan uzman kuruluģ değerleme raporuna istinaden TL bedelle satılmıģ, satıģtan doğan TL karın %75 i olan TL sı Kurumlar Vergisi Kanununun 5/e maddesi kapsamında sermaye yedeklerine alınmıģ, %25 ine takabül eden TL sı ise dönem karına dahil edilmiģtir. 2 ĠĢleme/Paketleme Tesisleri ve Kapasite Kullanım Oranları ġirket, üretim faaliyetlerini kendi tesislerinde üretim, fason üretim ve piyasadan mal alım-satımı yolları vasıtasıyla sürdürmektedir. TESĠS AçılıĢ Tarih Kap.(Ton/ 3 ay ) Kullanım(Ton/ 3 Ay ) Oran% Samandıra , ,5 100 (Mülk, Açık, Kapalı Toplam M2 ) YeniĢehir 2010 Aralık (Mülk, Açık, Kapalı Toplam M2) Adana 2010 Eylül (Fason, M2 kapalı alan) Ankara 2010 Kasım (Mülk m2 kapalı alan (yatırımı tamamlanan) Afyon 2010 Eylül (Kira M2 Kapalı Alan ) Antalya Altınova 2012 Ocak Sebze-Meyve Halleri Yer No ġirkete Katıldığı Yıl Kadıköy- ĠSTANBUL BayrampaĢa-ĠSTANBUL /Ekim ANKARA / Aralık ANTALYA Sandıklı-AFYON / Ekim YeniĢehir-BURSA / Haziran

6 SEBZE VE MEYVE YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ ġirket, doğrudan kendisi ve anlaģmalı üreticiler aracılığı ile değiģik bölgelerde sebze ve meyve yetiģtiriciliği yapmaktadır.aydın, Ġzmir, Antalya, Bursa Ankara Beypazarı üertim alanlarının (sera ve tarla) bulunduğu baģlıca bölgelerdir. 3 Ürünler ġirketin, ana ürün grubunu; 1- Sebze / YeĢillik 2- Mevye oluģtururken, her ürün grubu kendi içinde ĠĢlenmiĢ/PaketlenmiĢ ve Dökme olarak ayrılmaktadır. 4 Üretim Teknolojisi, AR-GE ve Pazarlama Faaliyetleri ġirket, kendisine ait sera ve tarım alanlarında doğrudan üretim yaptığı gibi, üretim süreçlerinin her aģamasının Ġyi Tarım Uygulamaları (ĠTU) sertifika programı çerçevesinde denetlendiği anlaģmalı ve sertifikalı çiftçilere de kendi adına üretim yaptırmaktadır. Ürün tedarikinin geri kalan kısmını, kendisine ait depoların bulunduğu satın alma noktalarından (hallerden) ve doğrudan üreticiden satın alarak karģılamaktadır. Tarım alanlarından gelen ürünler, ġirket tesislerinde ayıklanıp, yıkanıp, iģlenip ve paketlenip müģterilere sevk edilmektedir. ġirket, yetiģtiricilik ve üretim alanında GLOBAL GAP, ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ve British Retail Consortium (BRC) sistemlerini uygulamaktadır. YetiĢtiricilik alanında ziraat mühendislerinin ve iģleme ve paketleme alanında gıda mühendislerinin kontrolünde üretime devam etmektedir. Yatırım Kararları ve Süreçler Hakkında Açıklayıcı Bilgiler: Dönem içinde ele alınan bir yatırım projesi mevcut değildir. 5 TeĢvikler ġirket, "Tarımsal Ürünlerde Ġhracat Ġadesi Desteği ne (DFĠF) iliģkin olarak yapılan müracaatlardan yetkili merci incelemesi neticelenmediği için dönem içinde herhangi bir tahsilat gerçekleģmemiģtir.2011 ikinci yarı ihracatlarına istinaden yapılan USD müracaata ilave olarak 2012 yılı ilk çeyrek ihracatlarına istinaden de USD tutarında müracaat yapılmıģtır. 6 Finansman Kaynaklarının GeliĢimi ve ĠĢletmenin Bu GeliĢim Çerçevesinde Uyguladığı Politikalar ġirket faaliyetlerini ve yatırımlarını iģ hacmi ve karlılık dikkate alınarak ve mevsimsel dalgalanmalara göre değiģen öz kaynak/ yabancı kaynak dengesi içinde yürütmektedir. Bu denge, hızlı yatırım kararları ve ciro artıģı finansmanı nedeniyle 2011 yılında Kısa Vadeli borçlarda olağandan fazla artıģ yönünde değiģim göstermiģtir. Bu nedenle, raporlama tarihinden önce %65 bedelli sermaye artırım kararı alınmıģtır..

7 7 Ġdari Faaliyetler ġirketin üst yönetimi Ģöyledir: Üst Yönetim Görevi Göreve BaĢlama Tarihi Ayhan KARAK Yönetim Kurulu BĢk Devam Mehmet YAYLA Yönetim Kurulu BĢk. Vekili Devam Genel Müdür Nurhayat KARAK Yönetim Kurulu Üyesi Devam Denetim Komitesi Üyesi Namık Kemal KEMER Yönetim Kurulu Üyesi Devam Denetim Komitesi Üyesi Metin YÜKSEL Yönetim Kurulu Üyesi Devam Veysel ERDEM Denetçi Devam Mustafa ÇĠMEN Mali ĠĢler Koordinatörü Devam Ġbrahim KAHRAMAN SatıĢ Pazarlama Müdürü Devam Gülcan YÜRÜK Finansman Müdürü Devam Sabri KARATAġ ĠK Müdürü Devam ġirketin tarihi itibariyle konsolideye dahil edilen Grup Ģirketleriyle beraber toplam personel sayısı 374 kiģi ( de: 395 kiģi) dir tarihine göre personel sayısındaki azalma, bağlı ġirketimiz Aydın Gıda nın satıģından kaynaklanmaktadır. SPK'nın Seri:XI No:29 sayılı tebliğine göre dönem sonu itibariyle kıdem tazminatı karģılık tutarı TL dir. III KURUMSAL YÖNETĠM ĠLKELERĠ UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNETĠM ĠLKELERĠNE UYUM BEYANI Sermaye Piyasası Kurulu nca Temmuz 2003 ayında yayımlanan ve halka açık kurumların isteğe bağlı olarak uymaları önerilen Kurumsal Yönetim Ġlkeleri prensip olarak benimsenmekte ve Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve ġeffaflık Menfaat Sahipleri ve Yönetim Kurulu ile ilgili hususların bir kısmına benzer hükümlere atıfta bulunulan Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri ile Sermaye Piyasası Kurulu nca oluģturulan Kurul Kararları nedeniyle kısmen uyulmuģ, cari dönemde uyulması zorunlu kurumsal yönetim ilkelerine uyum sağlama yönünde ilk genel kurul onayına sunulacak baģta anasözleģme değiģikliği olmak üzere çalıģmalar baģlatılmıģtır.ancak aģırı bir personel istihdamına, faaliyet giderlerini arttırıcı yapılanmalara, dolayısıyla ġirket in, dolayısıyla ortakların temettü gelirlerinin azalmasına yol açacak yapılanmalardan ise uzak durulmuģtur. BÖLÜM I - PAY SAHĠPLERĠ 2. Pay Sahipleri Ġle ĠliĢkiler Birimi Pay sahipleriyle iliģkiler hususunda; Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: IV; No: 41 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu na tabi olan Anonim Ortaklıkların uyacakları Esaslar Hakkındaki Tebliği uyarınca;

8 ġirketimizin 25/06/2010 tarih ve 13 sayılı yönetim kurulu toplantısı ile kurulan pay sahipliği haklarının kullanılması konusunda faaliyet gösteren, yönetim kuruluna raporlama yapan ve yönetim kurulu ile pay sahipleri arasındaki iletiģimi sağlayan Pay Sahipleri Ġle ĠliĢkiler Birimi ne cari dönemde, Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri, No;41 sayılı tebliğinin 8.ve.9. maddelerine istinaden Kadir Güzeloğlu atanmıģtır Pay Sahiplerinin Yönetim Kurulu na ulaģmak için kullanabilecekleri iletiģim bilgileri Tel : , Fax : Ģeklindedir. Dönem içinde telefonla ya da yazıyla baģvuru yapan tüm yatırımcılara yanıt verilmiģtir. 3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı Dönem içinde pay sahiplerimizden, telefonla olağandıģı fiyat ve miktar hareketleri ve Ģirket faaliyetleri ile ilgili dört bilgi talebi olmuģ ve baģvuran ortaklar pay sahipleri iliģkileri birimince bilgilendirilmiģtir.ayrıca, Ģirket bilançosu ve yatırımlarla ilgili e-posta yoluyla sorulan çeģitli sorular yine e-posta aracaılığı ile cevaplandırılmıģtır. Pay sahipleri, ġirket in internet sitesinden ve ĠMKB de yayınlanan özel durum beyanlarımızdan bilgi edinmiģlerdir. Ana sözleģmede özel denetçi atanması yönünde özel bir hüküm bulunmamaktadır. Özel denetçi, TTK baģta olmak üzere ilgili Kanun ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde atanabilmektedir. Dönem içinde özel denetçi tayini talebi olmamıģtır. 4.ĠliĢkili Taraflarla Yapılan Yaygın ve Süreklilik Arzeden ĠĢlemler Dönemde, Sermaye Piyası Kurulu nun Seri IV, No, 41 Tebliği 5.maddesi kapsamında, aktif toplamının veya brüt satıģlar toplumunun %10 una veya daha fazlasına ulaģan, açıklanması, raporlanması gereken önemde iliģkili taraflarla iģlemler gerçekleģmemiģtir. 5. Genel Kurul Bilgileri ġirketin 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 Mayıs.2012 tarihinde Ģirket merkezinde yapılacak ve sonuçlar Kap da ve Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde ilan edilecektir. 6. Oy Hakları ve Azınlık Hakları ġirket Ana SözleĢmesine göre adet hamiline yazılı pay bulunmakta olup, payların her biri 1 oy hakkına sahiptir. TTK hükümleri çerçevesinde her ortak genel kurula katılıp, oy kullanabilmektedir. Yönetim Kurulu ve Denetçiler, Ortaklar Genel Kurulunca basit çoğunlukla seçilebilmekte ve herkes bu makamlara aday olabilmektedir. ġirket ana sözleģmesinde birikimli oy kullanımına iliģkin düzenlemelere yer verilmemiģtir. ġirket yönetiminde azınlık pay sahiplerini temsil eden bir üye bulunmamaktadır.

9 7. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı ġirket kar dağıtım zamanını, yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihte ne Ģekilde verileceği, Sermaye Piyasası Kurulu nun konuya iliģkin düzenlemeleri dikkate alınarak, yasal süreçler içerisinde, Yönetim Kurulu nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaģtırılır yılı ve sonraki yıllar Karlarının dağıtımına iliģkin tarihli olağan genel kurul toplantısında genel kurulun bilgisine sunulan ve genel kurul tutanağı içinde yayınlanan Kar Dağıtım Politikasında herhangi bir değiģiklik yapılmamıģtır.. 8. Payların Devri Ana sözleģmede hamiline yazılı payların devrini kısıtlayan bir hüküm bulunmamaktadır. Ana sözleģme madde 8: ġirketin paylarının devir ve temliki Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ġeffaflik 9. ġirket Bilgilendirme Politikası 9.1.ġirket yönetimi kamuya açıklanacak hususlarda azami özeni göstermekte, yatırımcıların kararını etkileyebilecek tüm hususları en seri Ģekilde yatırımcıların bilgisine sunmaktadır. Konu Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri VIII, No:54 sayılı Tebliği kapsamında değerlendirilmiģ, bu hususta geçmiģ dönemde ayrıca bir politika oluģturulması ve bunun kamuya duyurulması Ģeklinde özel bir uygulama yapılmamıģtır yılında uygulanmak üzere hazırlanan Bilgilendirme Politkası Genel Kurul Bilgilendirme dökümanı dahilinde kamuya duyurulmuģtur. 10. Özel Durum Açıklamaları SPK düzenlemeleri çerçevesinde 3 er aylık dönemsel mali tablolar yanı sıra, bağımsız denetim raporu ve yıl karı, bedelsiz sermaye artırımı, olağan genel kurul toplantısı ilanı ve tutanakları, mali tablolar, bağımsız denetim Ģirketi seçimi, kar dağıtım politikası, olağandıģı fiyat ve miktar hareketi, yetkileri, iģ iliģkileri, yatırım kararları vb. gibi yatırımcıların kararlarına ıģık tutabilecek tüm konularda kamuya zamanında açıklama yapılmıģ, Ģeffaf bir yönetim sergilenmiģtir. Özel durum açıklamaları ile ile ilgili olarak ĠMKB ve SPK tarafından herhangi bir ek açıklama istenmemiģtir. 11. Gerçek KiĢi Nihai Hakim Pay Sahibi / Sahiplerinin Açıklanması ġirket in TL olan sermayesi içinde gerçek kiģi olarak, Ayhan KARAK adet-nominal, Mehmet YAYLA adet-nominal, Diğer adetnominal ve Halka Açık adet-nominal paya sahip bulunmaktadır.

10 12. Ġçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan KiĢilerin Kamuya Duyurulması ġirketimizin internet sitesinde içerden öğrenebilecek kiģilerin isimleri bulunmakta olup, bu kiģilerin unvan isimleri aģağıda yer almaktadır. Yönetim Kurulu BĢk. : Ayhan KARAK Yönetim Kurulu BĢk.Vk. : Mehmet YAYLA Yönetim Kurulu Üyesi : Nurhayat KARAK Yönetim Kurulu Üyesi : Namık Kemal KEMER Yönetim Kurulu Üyesi : Metin YÜKSEL Denetçi : Veysel ERDEM Mali ĠĢler Koordinatörü : Mustafa ÇĠMEN Muhasebe Müdürü : Levent ERCAN Gülcan YÜRÜK : Finansman Müdürü Pay Sahipleri Ġle ĠliĢkiler Birim Müd : Kadir GÜZELOĞLU BÖLÜM III - MENFAAT SAHĠPLERĠ 13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi ġirketin menfaat sahipleri sadece pay sahipleri olup, pay sahipleri, özel durum açıklamaları, internet sitesi ve kamuyu aydınlatma formu vasıtasıyla bilgilendirilmektedir. Sermaye Piyasası Tebliğ hükümleri uyarınca; bilançolarımız 3 ayda bir açıklanmaktadır. ġirketimiz menfaat sahiplerinin doğru bir Ģekilde bilgilendirilmesi amacıyla açıklamaların zamanında ve yeterli bir biçimde yapılması için gerekli özeni göstermektedir. 14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılmaları, ġirket yönetimi genel kurulda ortaklarca basit oy çoğunluğu ile seçilmektedir. Bunun dıģında menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda ayrıca bir model oluģturulmamıģtır. 15. Ġnsan Kaynakları Politikası ġirket te insan kaynakları politikası oluģturulmamıģtır. Grup, yürürlükteki iģ kanunlarına göre, emeklilik, vefat, iģ akdinin feshi, kadın çalıģanlar için evlilik hallerinde 4857 sayılı ĠĢ Kanunu nda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde çalıģanlarına ilgili ödemeleri yapmakla yükümlüdür. 16. MüĢteri ve Tedarikçilerle ĠliĢkiler Hakkında Bilgiler Yoktur. 17. Sosyal Sorumluluk ġirketin kamuya yönelik bir sosyal çalıģma faaliyeti bulunmamaktadır. ġirket te üretim faaliyetinde çevreye zarar verme gibi bir durum söz konusu değildir ve bu yönde aleyhe açılmıģ bir dava da bulunmamaktadır.

11 BÖLÜM IV - YÖNETĠM KURULU 18. Yönetim Kurulu nun Yapısı, OluĢumu ve Bağımsız Üyeler Yönetim Kurulu 5 kiģiden oluģmaktadır. Yönetim Kurulunda bağımsız üye bulunmamaktadır. Genel Kurul tarafından oy çokluğu ile seçilmiģ bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinden ikisi, Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri X, No.22 sayılı Tebliği nin 25.maddesi(1) numaralı fıkrası hükmü uyarınca oluģturulan Denetimden Sorumlu Komite olarak görev yapmaktadır. Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul da izin verilmesi kaydıyla Ģirketle iģtigal konuları benzerlik arz eden Ģirketler de dâhil olmak üzere, baģka Ģirketlerde Yönetim Kurulu üyesi olarak görev alabilmekte olup, bu hususta baģkaca özel bir düzenleme veya sınırlama yoktur. ġirketin temsili ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve iģ bu ana sözleģme hükümlerine uygun olarak pay sahipleri tarafından seçilecek 5 (beģ) üyeden oluģan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Ana sözleģme madde 11: Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilirler. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Yönetim kurulu 4 (dört) üyenin hazır bulunması ile toplanır ve en az 3 (üç) üyenin olumlu oyu ile karar verir. Görev süresinin devamı sırasında bir yönetim kurulu üyeliği açıldığında onun yerine görev süresini tamamlamak üzerine yönetim kurulu tarafından geçici bir üye atanır. Yapılacak atamanın TTK nın 315. maddesi uyarınca ilk genel kurulun tasdikine sunulması gerekir. Genel kurul, lüzum görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiģtirebilir. 22 Mayıs 2012 tarihli Genel Kurul Toplantısı onayına sunulacak anasözleģme tadili ile Sermaye Piyasası Kurulu nun Yönetim Kurulu nun Yapısı, Görevleri ve Komitelere iliģkin Uyulması zorunlu Kurumsal Yönetim Ġlkelerine uyum dönemi baģlamıģ olacaktır. Bu amaçla; 30/12/2011 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Ġlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ĠliĢkin Tebliğ ve eki Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Ġlkeleri ne uyum kapsamında; -Yönetim kurulu üye sayısı ve yapısı hakkında, -Yönetim kurulu bünyesinde komitelerin oluģturulması hakkında, Yönetim Kurulunun Yapısı ve süresi ile ilgili 11.maddesinin tadil tasarısı hazırlanmıģ ve ilk genel kurulu onayına sunulmak üzere gerekli izinler ve prosedürler tamamlanmıģtır. Ayrıca Sermaye Piyasası mevzuatına uyumu güçlendirmek amacıyla 3 ve 6 maddeleriyle Ġlgili de tadil tasarısı hazırlanmıģ ve Kurumsal Yönetim Ġlkelerine Uyum baģlığı ile 28. madde eklenmiģtir. 19. ġirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri ġirket pay sahiplerine en yüksek getiriyi en kısa zamanda sağlamak için çalıģmalarını sürdürür, yönetir ve gerektiğinde değiģiklikler yapar. Bu hususta, özel bir kamuya duyuru yapma yoluna gidilmemiģtir.

12 20. Risk Yönetim ve Ġç Kontrol Mekanizması ġirket Yönetim Kurulu, Pay Sahipleri Birimi, Muhasebe ve Denetim Komitesi tarafından sürekli kontrol edilmektedir. Operasyonel ve yönetsel bilgi sistemlerinin, iģ akıģları ve iç kontrol sisteminin yeniden yapılandırılması, güçlendirilmesi ve geliģtirilmesi ve uygulama eğitimlerini kapsayan proje çalıģmasına 2012 yılında kademeli olarak uygulanmak üzere 2011 yılı içinde tamamlanmıģtır. 21. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları ġirket Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerinin yetki ve sorumluluklarına Ģirket ana sözleģmesinin yer verilmiģtir. ġirket ana sözleģmesi, SPK nca geliģtirilen örnek üzerinden yine SPK onayı ile düzenlendiğinden yönetim kurulu üyelerinin yetki ve sorumluluklarına yer veren baģka hükümlere yer verilmemiģtir. 22. Yönetim Kurulu nun Faaliyet Esasları Ana sözleģme madde 18 de; Yönetim Kurulunun, ġirket iģleri lüzum gösterdikçe toplanacağı, ancak en az ayda bir defa toplanmasının mecburi olduğu düzenlenmiģtir. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim Kurulunun toplantı gündemi Yönetim Kurulu BaĢkanı tarafından tespit edilir. Yönetim Kurulu Kararı ile gündemde değiģiklik yapılabilir. Fevkalade durumlarda üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine, BaĢkan, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmazsa, üyeler de re'sen çağrı yetkisini haiz olurlar. Toplantı yeri ġirket merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu, karar almak Ģartı ile baģka bir yerde de toplanabilir. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğuyla alır. Oylarda eģitlik olması halinde teklif reddedilmiģ sayılır. Yönetim Kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Kararların muteberliği, yazılıp imza edilmiģ olmasına bağlıdır. Red oy veren, kararın altına gerekçesini yazarak imzalar. Toplantıya katılmayan üyeler yazılı olarak veya vekil tayin etmek suretiyle oy kullanamazlar. Yönetim Kurulu Üyeleri yakın mesafede tam gün bulunduğundan herhangi bir merasime tabi olmadan toplanabilmekte ve karar alabilmektedir. Bu nedenle, yönetim kurulu üyeleri için ayrı sekreterya kurulmasına ihtiyaç duyulmamaktadır. Yönetim Kurulu üye sayısı 3 olduğundan toplantı yapabilmesi için yarıdan bir fazla üyenin katılmasına ait TTK nun genel hükmü uyarınca tüm yönetim kurulu üyelerinin katılması zorunluluğu nedeniyle SPK Kurumsal Yönetim Ġlkeleri nin IV. Bölümünün üncü maddesi dahil her türlü faaliyete iliģkin kararlar tüm üyelerin katıldığı toplantılarda alınmaktadır. Yönetim Kurulunda ağırlıklı oy hakkı veya oy hakkı bulunmayıp, her bir üye bir oy hakkına sahip olup, oyunu serbestçe, hür iradesiyle kullanabilmektedir. 23. ġirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı ġirket yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu nun 333. ve 334. maddeleri hükümleri çerçevesinde Ģirketle iģlem yapma hususunda tarihli Ortaklar Genel Kurulunca izin verilmiģtir. Bugüne kadar ġirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri arasında herhangi bir çıkar çatıģması olmamıģtır.

13 24. Etik Kurallar Yönetim Kurulu tarafından çalıģanlar için yazılı olarak bir etik kurallar oluģturulmamıģtır. Personelin etik kurallar hakkında yeterli bilgiye sahip olmaları, bu yönde bir yazılı kural oluģturmaya sebebiyet verecek herhangi bir davranıģta bulunulmamasıdır. 25. Yönetim Kurulu nda OluĢturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Benzerliği Yönetim Kurulu nun 5 kiģiden oluģması nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri X, No.22 sayılı Tebliği nin 25.maddesi(1) numaralı fıkrası hükmü uyarınca oluģturulan 2 kiģilik Denetimden Sorumlu Komite dıģında kurumsal yönetim komitesi veya baģkaca bir komite oluģturulmamıģtır. 22 Mayıs 2012 tarihli olağan genel Kurul dan sonra Kurumsal Yönetim Komitesi oluģturulacak ve Kurumsal Yönetim Ġlkelerinde yer alan diğer komielerinin bu komite tarafından yürütülmesi yönünde karar alınacaktır. 26. Yönetim Kurulu Üyelerine Sağlanan Haklar Yönetim Kurulu Üyelerine olağan genel kurulda alınan kararla Ġcrada görev alan yönetim kurulu üyeleri Ayhan Karak ve Mehmet Yayla ya TL aylık net, diğer üyelere TL yıllık net ücreret ödenmektedir. 22 Mayıs 2012 tarihli olağan genel kurul gündeminde Ġcrada görevli olan, olmayan üyelerin ve bağımsız üyelerin ücretleri yeniden belirlenecektir. MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU Ayhan KARAK Mehmet YAYLA Nurhayat KARAK Metin YÜKSEL Namık Kemal KEMER BaĢkan BaĢkan Vekili Üye Üye Üye 18 / 05/ 2012

MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 01.01.2011 30.09.2011 DÖNEMĠ SERĠ:XI, NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU

MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 01.01.2011 30.09.2011 DÖNEMĠ SERĠ:XI, NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 1 MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 01.01.2011 30.09.2011 DÖNEMĠ SERĠ:XI, NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU I-GĠRĠġ 1 Raporun Dönemi : 01.01.2011 30.09.2011 2 Ortaklığın

Detaylı

4. Dönem içinde esas sözleşmede değişiklik yapılmışsa bunun nedenleri ve yapılan değişikliklerin neler olduğu:

4. Dönem içinde esas sözleşmede değişiklik yapılmışsa bunun nedenleri ve yapılan değişikliklerin neler olduğu: İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 / 12 I - GİRİŞ 1. Raporun Dönemi : 01.01.2014 31.03.2014 2. Ortaklığın Ünvanı : KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01.01.2012-31.12.2012 2. Ortaklığın Unvanı HektaĢ Ticaret T.A.ġ. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince ġirketimiz Ana

Detaylı

4. Dönem içinde esas sözleģmede değiģiklik yapılmıģsa bunun nedenleri ve yapılan değiģikliklerin neler olduğu:

4. Dönem içinde esas sözleģmede değiģiklik yapılmıģsa bunun nedenleri ve yapılan değiģikliklerin neler olduğu: GÜLER YATIRIM HOLDĠNG A.ġ. 01.01.2014 31.12.2014 DÖNEMĠ SERMAYE PĠYASASINDA FĠNANSAL RAPORLAMAYA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ NE (II-14.1) ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU I GĠRĠġ 1. Raporun

Detaylı

INFYO İNFO MENKUL KIYMETLERYATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

INFYO İNFO MENKUL KIYMETLERYATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş INFYO İNFO MENKUL KIYMETLERYATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 2009/4.DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2009-31.12.2009 ĠNFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 01.01.2009-31.12.2009 FAALĠYET RAPORU KURULUġ TARĠHĠ 25.09.2003

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01.01.2011-31.12.2011 2. Ortaklığın Unvanı HektaĢ Ticaret T.A.ġ. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince ġirketimiz Ana

Detaylı

ġirketimizin Kurumsal Yönetim Ġlkeleri uyum raporuyla ilgili detaylı bilgilere aģağıda yer verilmektedir.

ġirketimizin Kurumsal Yönetim Ġlkeleri uyum raporuyla ilgili detaylı bilgilere aģağıda yer verilmektedir. DOĞUġ GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. Kurumsal Yönetim Ġlkeleri ve Uyum Raporu 1.Kurumsal Yönetim Ġlkelerine Uyum Beyanı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilk olarak 04.07.2003 tarih ve 35/835 sayılı

Detaylı

Ortaklığın Ünvanı : YAPI KREDĠ B TĠPĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ.

Ortaklığın Ünvanı : YAPI KREDĠ B TĠPĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. A.GENEL BĠLGĠLER: Raporun Dönemi : 01.01.2013-31.03.2013 Ortaklığın Ünvanı : YAPI KREDĠ B TĠPĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. Adres : Büyükdere Caddesi Yapı Kredi Plaza A Blok Kat 10 34330 Leven, BeĢiktaĢ/ ĠSTANBUL

Detaylı

: YAPI KREDĠ B TĠPĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANAN ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU. A. GiriĢ

: YAPI KREDĠ B TĠPĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANAN ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU. A. GiriĢ A. GiriĢ Raporun Dönemi : 01.01.2012-30.09.2012 Ortaklığın Ünvanı : YAPI KREDĠ B TĠPĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. Ġdari Faaliyetler : Yönetim Kurulu Üyeleri Mert YAZICIOĞLU (Yönetim Kurulu BaĢkanı ) Göreve

Detaylı

İDAŞ İSTANBUL DÖŞEME SANAYİİ A.Ş.

İDAŞ İSTANBUL DÖŞEME SANAYİİ A.Ş. İDAŞ İSTANBUL DÖŞEME SANAYİİ A.Ş. 01 OCAK -31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İDAŞ A.Ş. 1 1. GENEL BİLBİLGİLER ŞİRKET PROFİLİ TİCARET ÜNVANI : ĠDAġ ĠSTANBUL DÖġEME SANAYĠĠ A.ġ. KURULUŞ TARİHİ : 09.07.1965

Detaylı

SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN

SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi ĠĢletmeleri A.ġ. 31.12.2010 Tarihi Ġtibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine ĠliĢkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim

Detaylı

ĠHLAS GAZETECĠLĠK A.ġ. 01.01.2011 / 30.09.2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU

ĠHLAS GAZETECĠLĠK A.ġ. 01.01.2011 / 30.09.2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU ĠHLAS GAZETECĠLĠK A.ġ. 01.01.2011 / 30.09.2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT Sayfa No: 2 a) Raporun dönemi : 01.01.2011 30.09.2011 Dönemi Faaliyet Raporu Ortaklığın Ünvanı : Ġhlas Gazetecilik Anonim ġirketi Dönem

Detaylı

DOĞAN BURDA DERGĠ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.ġ.

DOĞAN BURDA DERGĠ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.ġ. DOĞAN BURDA DERGĠ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.ġ. 1 OCAK- 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMĠ YÖNETĠM KURULU YILLIK FAALĠYET RAPORU www.doganburda.com - ġubat 2014 - 2 3 1. Portföyümüz 4 2. Doğan Burda Dergi Hakkında

Detaylı

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1- Raporun Dönemi : 01.01.2012-31.12.2012 2- Ortaklığın Ünvanı : Euro B Tipi Menkul

Detaylı

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.12.2011 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1- Raporun Dönemi : 01.01.2011-31.12.2011 2- Ortaklığın Ünvanı : Euro B Tipi Menkul

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2010-30.09.2010 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1- Raporun Dönemi : 01.01.2010 30.09.2010 2- Ortaklığın Ünvanı : EuroTrend Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Lokman Hekim Engürüsağ A.ġ., Sermaye Piyasası Kurulu nun 30.12.2011 tarihli ve Seri:IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim

Detaylı

SPK DÜZENLEMELERĠ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK DÜZENLEMELERĠ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ NĠN 2011 YILINA AĠT 20 MAYIS 2012 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME DÖKÜMANI ġirketimizin 2011 yılı faaliyet sonuçlarının ve anasözleģme

Detaylı

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2014-30.09.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Cad. No:21 Hadımköy Arnavutköy

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2011-30.09.2011 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1- Raporun Dönemi : 01.01.2011 30.09.2011 2- Ortaklığın Ünvanı : EuroTrend Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Detaylı

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2014-31.12.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Cad. No:21 Hadımköy Arnavutköy

Detaylı

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2014-30.06.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Cad. No:21 Hadımköy Arnavutköy

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2010-31.12.2010 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1- Raporun Dönemi : 01.01.2010 31.12.2010 2- Ortaklığın Ünvanı : EuroTrend Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Detaylı

BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 01.01.2013 / 31.12.2013

BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 01.01.2013 / 31.12.2013 BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 01.01.2013 / 31.12.2013 SERMAYE PĠYASASI KURULU NUN SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞĠNE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġTIR. Sayfa No: 1

Detaylı

SERMAYE PĠYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK

SERMAYE PĠYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK SERMAYE PĠYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAME FORMATIDIR 2011 1 Hedef Mali Yatırımlar Holding Anonim ġirketi nden 1 Ortaklığımızın çıkarılmıģ sermayesinin 5.000.000 TL den 10.000.000

Detaylı

EGELĠ & CO. TARIM GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. OLAĞAN ORTAKLAR GENEL KURULU BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI

EGELĠ & CO. TARIM GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. OLAĞAN ORTAKLAR GENEL KURULU BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI EGELĠ & CO. TARIM GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. OLAĞAN ORTAKLAR GENEL KURULU BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI Egeli & Co. Tarım GiriĢim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.ġ. ( ġirket ) Ortaklar Olağan Genel

Detaylı

Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Cad. No:21 Hadımköy Arnavutköy Ġstanbul www.prizmapress.com info@prizmapress.com

Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Cad. No:21 Hadımköy Arnavutköy Ġstanbul www.prizmapress.com info@prizmapress.com Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Cad. No:21 Hadımköy Arnavutköy Ġstanbul www.prizmapress.com info@prizmapress.com 1 SERİ:XI NO:29 A GÖRE HAZIRLANMIŞ 2014 YILI 1.ÇEYREK FAALİYET RAPORU İçindekiler

Detaylı

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı ĠĢbu Kurumsal Yönetim Ġlkeleri Uyum Raporumuzda, Kurumsal Yönetim Ġlkelerinde değinilen konu baģlıklarının her biri için

Detaylı

SERMAYE PĠYASASI KURULU

SERMAYE PĠYASASI KURULU SERMAYE PĠYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAME FORMATIDIR Bu izahname Taslak izahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu na yapılan kayda alma baģvurusunun incelenmekte olduğu, izahnamenin

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 11.03.2011-30.06.2011 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1- Raporun Dönemi : 11.03.2011 30.06.2011 2- Ortaklığın Ünvanı : Euro Kapital Yatırım Ortaklığı

Detaylı