Tahsilât Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 5 )

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tahsilât Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 5 )"

Transkript

1 Tahsilât Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 5 ) Seri: A Sıra No: 1 Tahsilât Genel Tebliğinde çok sayıda değişiklik yapan Seri: A Sıra No: 5 Tahsilât Genel Tebliği, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır Tebliğde yapılan düzenleme ve açıklamalardan önemli bazıları aşağıda özetlenmiştir 1) Limited Şirketlerin Kamu Borçları 6183 sayılı Kanun un 35 maddesinde, limited şirketlerde, şirketten tahsil edilemeyen kamu alacağından ortakların ne şekilde sorumlu olacakları düzenlenmiştir Maddeye göre ortağın şirketteki sermaye payını devretmesi durumunda, payı devreden ve devralan şahıslar, devir öncesine ait kamu borçlarının ödenmesinden müteselsilen sorumludurlar Seri: A Sıra No: 1 Tahsilât Genel Tebliğinin Birinci Kısım İkinci Bölümünün VII Limited Şirketlerin Amme Borçları alt bölümünde, 6183 sayılı Kanun un yukarıda özetlenen 35 maddesinde yer alan düzenlemeye ilişkin açıklamalar yer almaktadır Seri: A Sıra No: 5 Tahsilât Genel Tebliğiyle, yeni Türk Ticaret Kanunu ile yapılan düzenlemeler çerçevesinde, limited şirketlerde şirket ortaklarının sorumluluğuna ilişkin 1 sıra nolu Tebliğde yer alan açıklamalar revize edilmiş, ayrıca ek açıklamalar yapılmıştır Tebliğde yapılan açıklamalara göre; -lık payının devri; tescil ve ilan edilmese de noter tasdikli devir sözleşmesi, şirket sözleşmesinde aksi öngörülmemişse ortaklar genel kurulunun onayı bu onayın bulunmadığı halde üç aylık sürenin geçmesi ile hüküm ifade etmektedir Bu durumda ortaklık payının devredildiği tarih olarak noter tasdikli devir sözleşmesi tarihinin esas alınması gerekmektedir -lık payının noter tasdikli devir sözleşmesi ile devredilmesine rağmen devrin genel kurul tarafından reddedilmesi halinde, ortaklık payı devredilmemiş sayılacak ve ortağın ortaklık sıfatı devam edecektir -Amme alacağının ödenmesinden 6183 sayılı Kanun un 35 maddesi çerçevesinde sorumluluğu bulunan ortakların tespitinde amme alacağının doğduğu ve ödenmesi gerektiği tarihte yürürlükte bulunan ilgili Kanun hükümleri dikkate alınacaktır Aynı şekilde ortaklık payının devri ile ilgili olarak da payın devredildiği tarihte yürürlükte olan Kanun hükümleri uygulanacaktır

2 -Limited şirket ortakları hakkında 6183 sayılı Kanun uyarınca yapılacak takip; 35 madde hükümlerine göre sermaye hisseleri oranında, 6102 sayılı Kanun hükümlerine göre tespit edilen kanuni temsilcileri hakkındaki takip ise 6183 sayılı Kanun un mükerrer 35 maddesine göre amme alacağının tamamından, müşterek ve müteselsil sorumluluk esasına göre yürütülecektir 2) Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu 6183 sayılı Kanun un mükerrer 35 maddesinde kanuni temsilcilerin sorumluluğu düzenlenmiştir Maddeye göre tüzel kişilerin malvarlığından alınamayan kamu borçları, kanuni temsilcilerin mal varlıklarından alınmaktadır Seri: A Sıra No: 1 Tahsilât Genel Tebliğinin Birinci Kısım İkinci Bölümünün VIII Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu alt bölümünde, 6183 sayılı Kanun un yukarıda özetlenen mükerrer 35 maddesinde yer alan düzenlemeye ilişkin açıklamalar yer almaktadır Seri: A Sıra No: 5 Tahsilât Genel Tebliğiyle, yeni Türk Ticaret Kanunu ile yapılan düzenlemeler çerçevesinde, kanuni temsilcilerin sorumluluğuna ilişkin 1 sıra nolu Tebliğde yer alan açıklamalar revize edilmiş, ayrıca ek açıklamalar yapılmıştır Tebliğde yapılan açıklamalara göre, 6183 sayılı Kanun un mükerrer 35 maddesi uygulamasında kanuni temsilci; -Mülga 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu na göre şirket esas sözleşmesi ile temsile yetkilendirilmiş veya kaynağını esas sözleşmeden alan yetki ile idare meclisi ya da genel kurulca temsil yetkisi verilmiş kişi veya kişiler, sayılı Türk Ticaret Kanunu na göre şirket esas sözleşmesi ile atanmış veya genel kurul tarafından seçilmiş yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulu üyelerinden en az birinin bulunması koşuluyla yönetim kurulu tarafından müdür olarak atanmış üçüncü kişiler, olacaktır Tebliğde ayrıca; -Kamu borcunun şirket tüzel kişiliğinin mal varlığından alınamaması halinde, tüzel kişiliğin kanuni temsilcisi olan yönetim kurulu üyelerinin şahsi malvarlıklarından alınması yoluna gidilmeden önce, şirket esas sözleşmesinin ve ticaret sicili kayıtlarının incelenerek, temsil yetkisinin aynı zamanda yönetim kurulu üyesi olan murahhas bir veya birkaç üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere bırakılmış olup olmadığının tespit edilmesi gerektiği, 2

3 -Yapılacak tespit sonucunda; şirketi temsil yetkisinin murahhas üye veya üyeler ile müdür olarak üçüncü kişilere bırakıldığının anlaşılması halinde, kamu alacağının bunlardan takip ve tahsiline gidilmesi, bu durumda diğer yönetim kurulu üyeleri hakkında işlem yapılmaması gerektiği, -Şirket esas sözleşmesinde bu şekilde bir görevlendirmeye ilişkin herhangi bir kayıt bulunmaması halinde, 6102 sayılı Kanun un 365 maddesi hükmü çerçevesinde, yönetimde bulunan tüm üyelerin müşterek ve müteselsil sorumlulukları dikkate alınarak haklarında 6183 sayılı Kanunun mükerrer 35 inci maddesi uyarınca işlem yapılması gerektiği açıklanmıştır 3) Yurt Dışı Çıkış Yasağı Anayasa değişikliğiyle birlikte zımnen ilga olduğu kabul edilen 6183 sayılı Kanun un yurt dışı çıkış yasağına ilişkin 36/A maddesi, 2011 yılında 6111 sayılı Kanun la yürürlükten kaldırılmıştır Bu çerçevede, Seri: A Sıra No: 5 Tahsilât Genel Tebliğiyle, Seri: A Sıra No: 1 Tahsilât Genel Tebliğinin Birinci Kısım İkinci Bölümünün IX- Yurt Dışına Çıkış Tahdidi alt bölümü Tebliğden çıkartılmıştır 4) Karar ve İlam Harcının Ödeme Zamanı Harçlar Kanunu nun değişmeden önceki 28 maddesine göre karar ve ilam harcının dörtte birinin peşin, geri kalanın ise kararın verilmesinden itibaren iki ay içerisinde ödenmesi gerekmekteydi Düzenlemede yer alan "kararın verilmesinden itibaren" ibaresi tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesi Kararıyla iptal edilmiştir Kararda ayrıca, iptal hükmün, kararın Resmi Gazetede yayımlanmasından başlayarak altı ay sonra yürürlüğe girmesine hükmedilmiştir 6487 sayılı Kanun la, Anayasa Mahkemesinin iptal gerekçeleri de dikkate alınarak 28 Madde yeniden düzenlenmiştir Yapılan düzenlemeyle, karar ve ilam harcından kalan bakiye harcın ödeme süresi, kararın tebliğ tarihinden itibaren bir ay olarak belirlenmiştir 3

4 Seri: A Sıra No: 1 Tahsilât Genel Tebliğinin Birinci Kısım Üçüncü Bölümünün I Ödeme Zamanı alt bölümünün 5 maddesinde, karar ve ilam harcının ödeme zamanına ilişkin açıklamalar yer almaktadır Seri: A Sıra No: 5 Tahsilât Genel Tebliğiyle, yukarıda özetlenen yasal değişikliler çerçevesinde, karar ve ilam harcının ödenmesine ilişkin 1 sıra nolu Tebliğde yer alan açıklamalar revize edilmiş, ayrıca ek açıklamalar yapılmıştır Tebliğde yapılan açıklamalara göre; -Karar ve ilam harçlarının peşin ödenmesi gereken kısmından bakiye kalan tutarların ödeme zamanı mahkeme kararının ilgilisine tebliğinden itibaren bir ay olarak belirlendiğinde, mahkemelerce vergi dairelerine gönderilen yazılarda belirtilen tebligat tarihi esas alınarak hesaplanacak bir aylık sürenin bitim tarihi bu alacakların vade tarihi olarak kabul edilecek, -Ödeme süresi içerisinde ödenmeyen karar ve ilam harçlarının takibine 6183 sayılı Kanun un 55 maddesine göre düzenlenecek ödeme emrinin tebliği ile başlanılacak ve vade tarihinden tahsil tarihine kadar geçen süre için gecikme zammı hesaplanacaktır 5) Tecil Seri: A Sıra No: 1 Tahsilât Genel Tebliğinin Birinci Kısım Dördüncü Bölümünün I Tecil alt bölümünde, tecil ve taksitlendirmeye ilişkin açıklamalar yer almaktadır Bu bölümün 14 maddesinde, tecil edilen ancak koşullara uygun olarak ödenmeyen alacağın, kısmen gecikme zammı uygulanmayan alacaklardan oluşması durumunda, ödenen tecil faizinin, gecikme zammı uygulanabilecek alacağa isabet eden kısmı için hesaplanan gecikme zammından mahsup edileceği açıklanmıştır Gecikme zammından mahsup edilecek tecil faizi tutarının nasıl hesaplanacağına ilişkin Tebliğde bir örneğe yer verilmiş olup, bu örnek ve örnekte yer alan formül Seri: A Sıra No: 5 Tahsilât Genel Tebliğiyle değiştirilmiştir Vergi aslına isabet eden tecil faizinin tutarının hesaplanmasında kullanılan formülün değişiklik öncesi ve sonrası şekli aşağıdaki tabloda yer almaktadır Önceki formül Vergi aslı x Tahsil edilen tecil faizi Tecil edilen toplam borç Yeni formül Ödenen vergi aslı tutarı x Tahsil edilen tecil faizi Tahsil edilen toplam borç tutarı Bu formül kullanılarak hesaplanacak tutar, hesaplanan gecikme zammından mahsup edilecek, diğer kısım ise mahsuba ve iadeye konu olmayacaktır 4

5 6) Haciz Seri: A Sıra No: 5 Tahsilât Genel Tebliğiyle, Seri: A Sıra No: 1 Tahsilât Genel Tebliğinin İkinci Kısım Birinci Bölümünün VI- Haciz alt bölümünde yer alan açıklamalara, esas olarak malvarlığı araştırmasının veya haczin elektronik ortamda yapılabildiği durumlarda yapılacak işlemlerle ilgili açıklamalar eklenmiştir Tebliğde yapılan düzenleme ve açıklamalara göre; -Mal varlığı araştırmasının elektronik ortamda yapılabilmesi durumunda takip konusu tüm amme alacakları için tutar sınırı olmaksızın yurt çapında mal varlığı araştırması elektronik ortamda yapılacaktır (Diğer durumlarda 5000 liralık sınır bulunmaktadır) -Alacaklı tahsil daireleri, haciz bildirisi düzenlenmek suretiyle haczedilebilecek mallardan elektronik ortamda araştırması yapılabilecek olanları, elektronik ortamda araştıracak, yetki alanlarına bağlı kalmaksızın doğrudan haciz bildirisi tebliğ etmek suretiyle haczedebileceklerdir Bu mallar için ayrıca yazılı ortamda malvarlığı araştırması yapılmayacaktır -Maliye Bakanlığına bağlı tahsil daireleri, haciz bildirisi düzenlenmek suretiyle haczedilebilecek mallardan elektronik ortamda haczi mümkün olanları yetki alanlarına bağlı kalmaksızın, elektronik ortamda haciz bildirilerinin tebliği ile ilgili kurulan sisteme göre, doğrudan ya da elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığıyla haciz bildirisi tebliğ etmek suretiyle haczedebileceklerdir -Haciz bildirisi düzenlenmek suretiyle haczedilecek mallara (bankalar nezdindeki hak ve alacaklar, tapu, trafik siciline kayıtlı mallar vb) ilişkin araştırmalar, bu kayıtlara elektronik ortamda ulaşılamaması halinde en fazla 50 amme borçlusunun borçlarını içerecek listeler şeklinde düzenlenmiş haciz bildirilerinin tebliği suretiyle yapılacaktır -Alacaklı tahsil dairelerince, bankalar ve Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdindeki hak ve alacakların haczi için düzenlenen ve elektronik ortamda tebliğ edilen haciz bildirileri, Bakanlık ile bu konuda protokol yapmamış bankalara, amme borçlusu sayısı sınırlaması olmaksızın bir yazı ekinde liste şeklinde tebliğ edilecektir 5

6 - Amme borçlusunun PTT ye bağlı birimler nezdindeki posta çeki hesaplarında yer alan varlıklarının, ülke genelinde tek bir merkezden sorgulanması mümkün olduğundan, bu varlıkların araştırılması alacaklı tahsil dairesinin bulunduğu yerdeki PTT merkezine haciz bildirisinin tebliği suretiyle yapılacaktır Söz konusu bilgilere elektronik ortamda ulaşılabilmesi halinde gerekli araştırma elektronik ortamda yapılacak, tespit edilen varlıklar alacaklı tahsil dairelerince doğrudan haciz bildirisi düzenlenmek suretiyle haczedilebilecektir -Amme borçlusu adına kayıtlı gayrimenkullere yönelik mal varlığı araştırmaları, tapu sicil müdürlüklerine haciz bildirisinin tebliği suretiyle yapılacaktır Bu kayıtlara elektronik ortamda ulaşılabilmesi durumunda malvarlığı araştırması elektronik ortamda yapılacak ve tespit edilen gayrimenkul kayıtlarına haciz konulmak üzere alacaklı tahsil dairesince tanzim edilen haciz bildirileri ilgili tapu sicil müdürlüğüne doğrudan tebliğ edilecektir -Tapu sicil kayıtlarındaki bilgilere elektronik ortamda ulaşıldığından, Bakanlığa bağlı tahsil daireleri tarafından, amme borçlusuna ait gayrimenkullere yönelik malvarlığı araştırmaları elektronik ortamda yapılacaktır -Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı trafik birimlerinin birbirleri ile bilgisayar ağ bağlantısı bulunduğundan, amme borçlusunun, trafik şube veya bürolarına kayıtlı taşıtlarının haczi için alacaklı tahsil dairesinin bulunduğu yerdeki şube veya bürodan araştırma yapılması yeterli olacaktır Ancak, motorlu taşıtların haczi için düzenlenen haciz bildirilerinin, Emniyet Genel Müdürlüğü ile yapılan protokoller sonucunda, elektronik ortamda tebliğ edilmesi elektronik ortamda motorlu taşıtların sicillerine erişilerek haciz konulabilmesi halinde, trafik şube veya bürolarından yazılı ortamda mal varlığı araştırması yapılmayacaktır -Amme borçlusunun sahip olduğu iş makinelerinin tescil kayıtlarındaki bilgilere elektronik ortamda ulaşılabilmesi halinde araştırmalar elektronik ortamda yapılacak ve tespit edilen iş makinelerinin kayıtlarına haciz konulmak üzere alacaklı tahsil dairesince tanzim edilen haciz bildirileri ilgili odalara doğrudan tebliğ edilecektir Tebliğde ayrıca, hava araçlarına, amme borçlusunun menkul ve gayrimenkulleri dışında sahip olabileceği patent, marka, tasarım veya telif hakkı ya da maden işletme, radyo ve televizyon yayın hakkı gibi haklarına yönelik mal varlığı araştırmaları ve haciz işlemleriyle ilgili açıklamalar yapılmıştır 6

7 7) Kısmen Haczedilebilen Gelirler Seri: A Sıra No: 1 Tahsilât Genel Tebliğinin İkinci Kısım Birinci Bölümünün X- Kısmen Haczedilebilecek Gelirler alt bölümünün 2 maddesinde, bireysel emeklilik sistemindeki birikimlerinin haczine ilişkin konular yer almaktadır Bireysel emeklilik sisteminde yapılan değişiklikler paralelinde, Tebliğde yer alan bu açıklamalar, Seri: A Sıra No: 5 Tahsilât Genel Tebliğiyle değiştirilmiştir Tebliğde yapılan düzenleme ve açıklamalara göre, kamu borçlularının bireysel emeklilik hesaplarındaki birikimlerinin; -Henüz emeklilik hakkı kazanmamış olanların sistemde bulundukları ay sayısı ile haciz tarihinde geçerli brüt asgari ücret tutarının çarpımına karşılık gelen birikim tutarının üzerindeki kısmına, -Emeklilik hakkı kazanarak yıllık gelir sigortası çerçevesinde kendilerine maaş bağlanan veya hazırlanan bir program çerçevesinde düzenli ödeme yapılanların, bu şekildeki ödemelerin aylık ödemeye isabet eden miktarının aylık brüt asgari ücret tutarının üzerinde kalan kısmına, haciz uygulanabilecektir Tebliğde ayrıca; -Katılımcıların bireysel emeklilik sisteminden ayrılmaları halinde, sistemden alacakları tutarın, haczini engelleyen bir düzenleme bulunmadığından, amme alacağını karşılayacak kadar kısmının haczedilmesi mümkün bulunduğu, -Bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat veya malûliyet nedeniyle ayrılanların, devlet katkısı hesabındaki hesabın tamamına hak kazanacağı, devlet katkısı hesabındaki tutarlardan hak kazanılan tutarlar sistemden ayrılma veya emeklilik durumunda katılımcıya ödeneceği dikkate alındığında hak kazanılma tarihlerinden önce emeklilik hesabında yer alan devlet katkısı tutarlarının haczedilemeyeceği, belirtilmiştir 7

8 8) Menkul Malların Haczi Seri: A Sıra No: 1 Tahsilât Genel Tebliğinin İkinci Kısım İkinci Bölümünün I- Menkul malların haczi alt bölümünde, menkul malların haciz işlemlerine ilişkin açıklamalar yer almaktadır Elektronik imza kullanımı ile elektronik ortamda yazışma ve tebligatların kullanım olanaklarının yaygınlaşması dikkate alınarak, Seri: A Sıra No: 5 Tahsilât Genel Tebliğiyle menkul malların haczi işlemlerinde bazı değişiklikler yapılmıştır Tebliğde yapılan düzenlemeyle, Emniyet Genel Müdürlüğü trafik şube ve bürolarına kayıtlı araçların haczi için, alacaklı amme idarelerinin Gelir İdaresi Başkanlığının uygun görüşünü de almak suretiyle, Emniyet Genel Müdürlüğü ile yapılacak anlaşmalar çerçevesinde, elektronik imza ya da şifre kullanılmak suretiyle haciz bildirilerinin elektronik ortamda anılan kuruma tebliğ edilmesi ve elektronik ortamda cevaplarının alınması, elektronik ortamda tebliğ edilecek haciz bildirilerinde birden fazla amme borçlusu için tebligat yapılabilmesi ve cevaplarının alınması uygun görülmüştür Tebliğde ayrıca, iş makinelerinin hacziyle ilgili düzenlemeler yapılmıştır Seri: A Sıra No: 1 Tahsilât Genel Tebliğinin İkinci Kısım İkinci Bölümünün II alt bölümünde, üçüncü şahıslardaki menkul malların, alacak ve hakların haciz işlemlerine ilişkin açıklamalar yer almaktadır Seri: A Sıra No: 5 Tahsilât Genel Tebliğiyle, II Bölümün (15) numaralı maddesine eklenen düzenlemeyle; -Elektronik ortamda haciz bildirisi tebliğ sistemine dahil olan banka genel müdürlükleri ile Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ ne, elektronik ortamda tebliğ edilen haciz bildirilerinin, sisteme dahil olmayan banka genel müdürlüklerine bir haciz bildirisi ekinde liste olarak posta yoluyla tebliğ edilmesi, -Elektronik ortamda haciz bildirisi tebliği sistemine dahil olan banka genel müdürlükleri ve şubeleri ile Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ ne zorunlu olmadıkça haciz bildirilerinin posta yoluyla veya memur eliyle tebliğ edilmesi, gerektiği belirtilmiştir 8

9 9) Gayrimenkullerin Haczi Seri: A Sıra No: 1 Tahsilât Genel Tebliğinin İkinci Kısım Üçüncü Bölümünün I alt bölümünde, gayrimenkullerin ve gemilerin haciz işlemlerine ilişkin açıklamalar yer almaktadır Seri: A Sıra No: 5 Tahsilât Genel Tebliğiyle yapılan değişiklikle; -Gayrimenkul mallar ve gemilerin haczi için, haciz keyfiyetinin tapuya veya gemi sicillerinin tutulduğu daireye tebliğ edilmesi gerektiği, - Alacaklı amme idarelerinin Gelir İdaresi nin uygun görüşünü de alarak, elektronik imza ya da şifre kullanılmak suretiyle haciz bildirilerinin elektronik ortamda bu idarelere tebliğ edilmesi ve elektronik ortamda cevaplarının alınması gerektiği, belirtilmiştir İlgili Genel Tebliğe aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşabilirsiniz Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 5) Saygılarımızla, 9

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 6183 SAYILI KANUN İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ VE BİRLEŞTİRİLMESİ

Detaylı

G E N E L G E 2009 20 1- GENEL AÇIKLAMALAR

G E N E L G E 2009 20 1- GENEL AÇIKLAMALAR Sayı : B.13.2.SGK.0.10.06.00/ 031-103 Konu :Tecil, taksitlendirme yetkileri ile 03/02/2009 usul ve esasları G E N E L G E 2009 20 1- GENEL AÇIKLAMALAR 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu hükümleri

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2014-28

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2014-28 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 19662804-866 20 Ekim 2014 Konu : Geçersiz sigortalılık statüsünde yatan primlerin geçerli sigortalılık statüsüne aktarma işlemleri

Detaylı

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine Taşıt Kredisi tahsis edilen

Detaylı

TAHSİLAT İÇ GENELGESİ SERİ NO: 2014/1

TAHSİLAT İÇ GENELGESİ SERİ NO: 2014/1 TAHSİLAT İÇ GENELGESİ SERİ NO: 2014/1 Tarih 10/03/2014 Sayı 65472180-110[6402-103]-27350 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Sayı : 65472180-110[6402-103]-27350 10/03/2014 Konu : Tecil

Detaylı

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR?

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? 3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? İş deneyim belgesini, belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar düzenler. Gerçek kişiler ve belge düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlar tarafından

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ

Detaylı

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 0 / 1 0

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 0 / 1 0 05.02.2010 S İ R K Ü L E R : 2 0 1 0 / 1 0 Ba ve Bs Formları ile İlgili Yapılan Düzenlemeler Ba ve Bs formlarının doldurulması ve verilmesi esaslarıyla ilgili olarak yeni düzenlemeler yapan 369 no.lu Vergi

Detaylı

6552 sayılı KANUNUN (TORBA) GETİRDİKLERİ. (Belediyeleri İlgilendiren Maddeler)

6552 sayılı KANUNUN (TORBA) GETİRDİKLERİ. (Belediyeleri İlgilendiren Maddeler) 6552 sayılı KANUNUN (TORBA) GETİRDİKLERİ (Belediyeleri İlgilendiren Maddeler) 15/9/2014 İÇİNDEKİLER 1- GİRİŞ... 4 2- VERGİ BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI (Madde 73)... 4 A) YAPILANDIRMA KAPSAMINDAKİ BORÇLAR...

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 31.03.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 31.03.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 31.03.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Bankamız Hissedarlar Olağan Genel Kurul toplantısı 31 Mart 2015 Salı günü saat 14.00 te aşağıda yazılı gündem

Detaylı

66- SÖZLEġMEYE DAVET KAMU ĠHALE MEVZUATI

66- SÖZLEġMEYE DAVET KAMU ĠHALE MEVZUATI 66- SÖZLEġMEYE DAVET KAMU ĠHALE MEVZUATI 4734 SAYILI KAMU ĠHALE KANUNU SözleĢmeye davet Madde 42- (DeğiĢik birinci fıkra: 20/11/2008-5812/15 md.) 41 inci maddede belirtilen sürelerin bitimini, ön mali

Detaylı

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 099 Aralık 2009 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME

Detaylı

T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ DEFTERDARLIK GELİR MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ DEFTERDARLIK GELİR MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ DEFTERDARLIK GELİR MÜDÜRLÜĞÜ 5018 SAYILI KAMU MALİ KONTROL YASASINA DÂHİL HARCAMA BİRİMLERİNİN, 4734 SAYILI KAMU İHALE YASASI KAPSAMINDA BULUNAN GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERE YAPILACAK

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ALT KOMİSYON METNİ Esas No : /06/2014 1/931, 2/2056, 2/1837, 2/1716, 2/1655, 2/1426, 2/1350, 2/368, 2/453, 2/601, 2/1227, 2/1652, 2/1657, 2/1498, 2/1364, 2/1200, 2/1217, 2/1222,

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı Merkezi Bağlı olduğu kuruluş

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı : Aras Elektrik Dağıtım

Detaylı

YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU

YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU I. GİRİŞ : Türkiye de faaliyette bulunan kurumların yurt dışında faaliyette bulunmaları ve kazanç elde etmeleri değişik şekillerde gerçekleşebilir. Buna göre söz

Detaylı

KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU

KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU 8259 KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 4735 Kabul Tarihi : 5.1.2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/1/2002 Sayı: 24648 Düstur : Tertip :5 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

(Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi nin Haziran 2014 sayısında yayınlanmıştır.)

(Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi nin Haziran 2014 sayısında yayınlanmıştır.) YURTDIŞINDAKİ FİRMANIN KADROSUNDA (ÜCRET BORDROSUNDA) YER ALAN VE TÜRKİYE YE GEÇİCİ GÖREVLE GÖNDERİLMİŞ YABANCI PERSONELİN YURT DIŞINDAN ÖDENEN ÜCRETİNİN YA DA SİGORTA PRİM MALİYETİNİN TÜRKİYE DEKİ ŞİRKETE

Detaylı

SİGORTA ACENTELERİ VE ACENTELİK FAALİYETİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI

SİGORTA ACENTELERİ VE ACENTELİK FAALİYETİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Sigorta Denetleme Kurulu SİGORTA ACENTELERİ VE ACENTELİK FAALİYETİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI ARALIK 2013 AÇIKLAMA Bu Rehberde, Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılacak

Detaylı

TÜM YÖNLERİYLE ÖTV`NİN ÖRNEKLİ ANLATIMI

TÜM YÖNLERİYLE ÖTV`NİN ÖRNEKLİ ANLATIMI TÜM YÖNLERİYLE ÖTV`NİN ÖRNEKLİ ANLATIMI HAZIRLAYAN Ali HİTALOĞLU Vergi Denetmen Yrd. Eylül 2008 SAKARYA İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ...3 II. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU UYGULAMASI...3 A.VERGİNİN KONUSU...3 1.

Detaylı

Atilla DİNGİL - Sakarya 2.İcra Müdür Yardımcısı 05074637802

Atilla DİNGİL - Sakarya 2.İcra Müdür Yardımcısı 05074637802 ALACAĞA MAHSUBEN SATIŞLARDA KAMU BANKALARI VE ÖZEL BANKA AYRIMINA GİTMEDEN TÜM BANKALARIN TAŞINIR VEYA TAŞINMAZ SATIN ALIRSA TAHSİL HARCI ÖDEME ZORUNLULUĞU İNCELEMESİ Atilla DİNGİL - Sakarya 2.İcra Müdür

Detaylı

T 00000000 İ R T K E N R Ö

T 00000000 İ R T K E N R Ö T 00000000 GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU İşbu Genel Kredi Sözleşmesi ( GKS ) Bilgilendirme Formu ( Form ) bilgilendirme amaçlı düzenlenmiştir. Buna göre Form un devamında yer

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ BİLGİLENDİRME KILAVUZU

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ BİLGİLENDİRME KILAVUZU BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ BİLGİLENDİRME KILAVUZU Emeklilik sözleşmesi, şirket nezdinde bireysel emeklilik hesabı açılması, hesaba katkı payı ödenmesi, ödenen katkı paylarının tercih edilen fonlarda yatırıma

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

Çifte vergilendirmenin önlenmesinde kullanılan yöntemler kısaca şöyledir:

Çifte vergilendirmenin önlenmesinde kullanılan yöntemler kısaca şöyledir: ÇİFTE VERGİLENDİRME ÖNLEME ANLAŞMALARI: Çifte Vergilendirme, konusu, mükellefi ve dönemi aynı olan kazanç üzerinden birden fazla vergileme yapılmasıdır. Diğer bir ifade ile mükellefi, kaynağı, konusu aynı

Detaylı

PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, halka açık ortaklıkların sermaye artırımı yoluyla paylarının ihracına, mevcut paylarının

Detaylı

ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI)

ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) Egemen Tanrıkulu (Yeminli Mali Müşavir) Berna Turhan (Baş Denetçi) FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YAYINLARI - ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) FK

Detaylı

ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ ÖRNEK ANASÖZLEŞMESİ

ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ ÖRNEK ANASÖZLEŞMESİ ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ ÖRNEK ANASÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASI VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ, UNVAN, MERKEZ VE ÇALIŞMA BÖLGESİ, SÜRE, AMAÇ VE FAALİYET

Detaylı