MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ PC ORTAMI ÇN YAZILMI OLAN MÜZK PROGRAMLARI VE YAZILIMLARINI KULLANMALARININ GEREKLL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ PC ORTAMI ÇN YAZILMI OLAN MÜZK PROGRAMLARI VE YAZILIMLARINI KULLANMALARININ GEREKLL"

Transkript

1 MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ PC ORTAMI ÇN YAZILMI OLAN MÜZK PROGRAMLARI VE YAZILIMLARINI KULLANMALARININ GEREKLL 1. GR Ör. Gör. Adil Levent YÜKSEL * Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta çinde bulunduumuz bilgi çaı, günümüz insanını kendi mesleiyle ilgili doru bilgiye en az kalori ve enerji tüketimiyle ulaabilmeyi zorunluluk haline getirmitir. Bu zorunluluk, kiisel bilgisayar ( PC ) sektöründe bireylerin mesleksel alanlarındaki çalımalarına pek çok yönüyle kolaylık ve pratiklik katabilecek ve bunun doal bir sonucu olarak üretime dönüebilmesine fırsat verebilecek pek çok program, yazılım, CD-ROM, interaktif CD-ROM v.b. materyallerin üretici firmalar tarafından yapılandırılmasına büyük bir ivme vermitir. Bu ivmeyi hayata geçirebilen ülkelerin eitim, kültür ve sanat politikalarına bakıldıında ise; bilgiyi üreten, ileyen, çoaltan ve paylaan bireyler yetitirebilme hedeflerinden yola çıkarak ekonomik hayatlarında istenilen düzeydeki standartlara ulama çabalarını görmekteyiz. Teknoloji çaımızda; bilgi ba döndürücü bir hızda üretilmekte, küreselleen dünya normlarına uygun hale dönümü olan internet kullanımı ile daılmakta ve çou zaman da aynı hızla eskitilmektedir. Bilginin müthi hızda dolamasının önemi yanında, salam temeller üzerine oturtularak ilenmi ve belirli bir amaca yönelmi olması bilgiyi daha da önemli bir konuma getirmektedir. Çada medeniyetler seviyesini yakalamayı ve hatta onun da üzerine çıkabilmeyi hedef olarak Türk ulusuna ilkeletirmi olan büyük önder Atatürk ün bu misyonuna sahip çıkabilecek ve yeni nesilleri yetitirecek olan öretmen adaylarının da, içinde bulunduumuz bilim-teknoloji çaındaki mesleksel bilgisayar kullanım yeterlilikleri önemli bir vizyon haline dönümütür. 2. MÜZK VE BLGSAYAR Dünyanın deiik toplumlarında yaayan tüm bireyler için müzik bir yaam ekli ve hayatın ayrılmaz bir parçasıdır. Müziksiz bir hayat düünülebilir mi? Elektronik bilgiyi somutlatırmanın en ideal yollarından birisidir. Bilgiyi gelitirebilmemiz için yine insanolu tarafından matematik ve fiziin bir uygulaması olan bilgisayarlar ise günlük i, elence ve sosyal hayatımızın artık olmaz ise olmazları olmu ve artık kullanımı bir ihtiyaçtan da öte zorunluluk haline gelmitir. Bilgi toplumu içinde yaayan bireylerinde kendi mesleksel alanında gerçekleen teknolojik yenilikleri takip etmesi / etmemesi ise bir soruna dönümütür. Süleyman Demirel Üniversitesi, Burdur Eitim Fakültesi, GSEB,MEABD

2 Matematii doanın, yazılmamı kitabın dili olarak tanımlayabilmekte iken müzii ise doanın bir parçası olarak düünebilmekteyiz. Afrika da yaayan ilkel kabilelerin kendiliinden ortaya çıkarttıkları çoksesli ezgileri ve bizleri akınlıa uratan mükemmel yapıdaki ritimleri bunun en iyi ispatıdır. Elektroniin dıarıdan bakıldıında çok karmaık gelen yapısı son yüzyılda müzik eitimi alanına deiik bir bakı açısı kazandırmıtır. Elektroniin müzik eitimi alanlarındaki çeitlilii, yapılan her türlü üretimi geni yıınlara en iyi ekilde taımasıyla birlikte, bireyde bulunan müzik yeteneinin ortaya çıkarması ve gelitirilmesini de salamaktadır. Bilgisayarların ucuzlayarak evlerimize kadar girdii ilk kullanım alanlarının genellikle bilgisayar oyunları, kelime ilem tabanlı programlar ( Microsoft Word ), hesap tabanlı programlar (Microsoft Excel), slayt sunum programlar ( Microsoft Power-Point ), internet kullanımına ilikin programlar ( Internet Explorer/Outlook Express) olduunu görmekteyiz. Bu genel bilgisayar kullanıcısı aamasından sonra artık kendi mesleksel alanlarındaki ihtiyaçlarına cevap verebilecek program ve yazılımlara yönelen birey farkında olmadan özel bilgisayar kullanıcısına dönümektedir. Bu aamada bireyin bu yönelimine müzik eitimi alanına yönelik üretilen nota yazımı programları ( Finale, Encore, Sibelius v.b. ), çok kanallı MIDI ve Audio kayıt programları ( Cakewalk, Cubase, E Magic v.b. ), klasik batı müzii nin tarihsel geliimini, çalgı geliimlerini, bestecilerini, form yapılarını, barok-klasik-romantik dönemin içinde gerçekleen dier güzel sanat dallarındaki yapılanmayı anlatan pek çok interaktif CD-ROM lar kullanıcıların hizmetine sunulmutur. Müzik alanındaki pek çok kullanıcıya büyük kolaylıklar salayan sequencer ( çok kanallı kayıt ) programları, müzik öretmeni nin mesleksel yaantısında içinde bulunduu müziksel yalnızlıına çare olabilecek yeterlilie sahiptir. Özellikle görev yaptıkları okullarda gerek ders içi, gerek ders dıı etkinliklerde piyano, keyboard gibi elikleme çalgısı bulamayan müzik öretmenlerinin bu duruma paralel olarak olumsuz yönde etkilendikleri, müzik öretimi ortamlarının ülkemizde istenilen düzeyde olmadıı ve hatta hiç olmadıını da göz önünde bulundurursak, günümüzün müzik öretmenleri adaylarına müzik teknolojisinin nimetlerini sunmamız bir gerekliliktir. 3. MÜZK ÖRETMENL LSANS PROGRAMI YÖK / Dünya Bankası ortaklıı bünyesinde, eitim fakültelerinin yeniden yapılandırılması projesi kapsamında, müzik eitimi bölümler nini nitelik / nicelik / kurumsal yapı / fiziksel yapı / akademik yapılar gibi hassasiyet taıyan kritik ölçütlere bakılmaksızın; tüm ülkemiz genelinde güzel sanatlar eitimi bölümü içinde resim-i öretmenlii ile birlikte anasanat / anabilim dalı kardei olmulardır. Dünya, müzik ve sahne sanatlarını içinde bulunduran yapıları büyültme ( Fakülte, Üniversite )

3 uraı verirken, ülkemize müzik öretmeni yetitiren kurumlarda gerçekletirilen bu yeni yapılanma, ters bir orantıya anasanat / anabilim dalı na dönütürülmütür. Ülkemizden bir örnek: Bilkent Üniversitesi, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi. Bu yeni yapılanma sonucunda oluturulan ve halen yürürlükte olan müzik öretmenlii lisans programı II. Yıl, Güz yarıyılında haftada 2 saat teori, 2 saat uygulama ve toplam 3 kredilik bir ders olan Bilgisayar dersi konmutur.http://www.yok.gov.tr adresinden Eitim Fakülteleri nin Lisans programları içinde yer alan Müzik Öretmenlii lisans programını Word belgesi olarak kopyalandıında; sa üst köede 79. sayfa numarasıyla görünen sayfada Bilgisayar dersinin tanımı Temel klavye becerileri; kelime ilem (word processing), grafik, elektronik tablo (spreadsheets), veri tabanı (data base) programlarıyla çalıma; ilköretim eitim programı çerçevesinde basit programlama uygulamaları; eitim yazılımlarının (software) gözden geçirilmesi; sınıfta bilgisayarla çalıma olarak tanımlanmaktadır. Müzik öretmeni adaylarının lisans örenimleri boyunca mesleksel hayatlarında çaın ihtiyaçlarına cevap verebilecek teknolojik-dijital ve sanal ortama yönelik Bilgisayar dersinin yeni yapılanma da konması umut verici bir gelimedir. Fakat yeni yapılanmada müzik öretmeni adaylarının, müzik eitimi ve öretimi alanında kendi mesleksel alanlarında gerek meslek içi-meslek dıı etkinliklerde kullanabilecekleri müzik programları ve yazılımlarına ait bir dersin konmaması da gözden kaçmıtır. Bilgisayar dersinin içerii yönünden bakılacak olursa eitim fakültelerindeki tüm bölümlere konmu olması; sınıf öretmenlii / okul öncesi öretmenlii / sosyal bilgiler öretmenlii / türkçe öretmenlii / beden eitimi öretmenlii / resim-i öretmenlii / müzik öretmenliinde örenim gören lisans örencileri, bilgisayar kullanımının altyapısı, sistem bilgisi, donanım bilgisi ve genel bilgisayar kullanıcısının ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir ders ile karılamaktadırlar. Ayrıca Bilgisayar dersini yürüten öretim elemanlarının farklı bölümlerden gelen örencilerin, kendi alanlarındaki program ve yazılımlara ait yetkinleme ve örenme isteklerine karın; örnein bir müzik öretmenlii lisans programı örencisinin Finale 98 / Finale 2002 / Finale 2003 / Finale 2004 programlarını örenme isteklerine karın Bilgisayar dersini yürüten öretim elemanı FINALE nota yazım programının kullanımına ilikin (doal olarak) hiç bir bilgisi olmadıını ve Bilgisayar dersinin dönemlik ileni programında Microsoft WORD / EXCEL / POWER POINT/ INTERNET EXPLORER programlarının yer aldıını yansıtmaktadır. Eer bu örnei Resim-i öretmenlii programında okuyan bir örenciye yönledirirsek grafik uygulamalarında büyük kolaylıklar salayan ve artık neredeyse eski klielemi grafik uygulamalarından olan kesik uçlu kalemle yazı yazmanın yerine COREL DRAW gibi bir programı örenmek isteyen bir resim-i öretmeni adayına, Bilgisayar dersini yürüten öretim elemanı yine aynı gerekçelerle örenciye dönüümü olmayan dönütler verebilmektedir.

4 Mesleki müzik eitimi kurumu olan müzik öretmenlii lisans programıdaki müzik öretmeni adayları özengen ( amatör ) bir yaklaıma muhtaç bir konuma bırakılmıtır. Çünkü mesleksel alanlarında kullanabilecekleri program ve yazılımları kendi kurumlarında bu alanda yönelik özel bir ilgisi olan öretim elemanından temin etme, örenme yolunu örenim aldıkları mesleksel ( profesyonel ) kurumda profesyonel - mesleki kimlie yakıır bir yaklaımla deil de, özengen ( amatör ) kimlikli bir yaklaım modeli kendiliinden olumutur. Yeni yapılanmada, her bir müzik öretmenlii programının kendi bünyesinde bulunan öretim elemanı niteleine ve sayısına göre SEÇMEL dersler kapsamında Müzik Teknolojisi, Bilgisayar ve Müzik gibi içerie sahip derslerin konulabilecei / açılabilecei ifade edilmitir. Tabii ki bütün alanlarda olduu gibi sadece dersin konulması / açılması yeterli deildir. Sayın Ör. Gör. Burçin AKTÜKÜN ün ( Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuarı ) Cumhuriyetimizin 80. Yılında Müzik Sempozyumu Saat : Mavi Salonda Oturum Bakanlıını Prof. Gül ÇMEN in yaptıı II. Oturumun 3 ncü bildirisi olan Müzikte ve Müzik Eitiminde Bilgisayar Kullanımı nın sonuç bölümünde bahsettii yönündeki düünceleri, seçmeli dersler bünyesinde açılması düünülmeden önce gerekli olan tekniksel donanım ve altyapının yapılandırılması açısından önemlilik/gereklilik/olmaz ise olmaz özellii taımaktadır. 4. MIDI PROTOKOLU MUSCAL Instrument Digital Interface = elektronik müzik aletlerinin sayısal ( dijital ) haberlemesini salayan uluslararası bir standartdır. Eer böyle standart bir arabirim olmasaydı, elektronik müzik aletlerinin birbiriyle haberlemesi çok zor olurdu.midi ile deiik üreticilerin çalgıları, sadece bir kablo ile birbirlerine balanabilir ve bu bu aletler birbirlerini kontrol edebilirler. MIDI'li bir cihazın üzerinde MIDI IN, MIDI OUT ve MIDI THRU olarak gösterilen 5-bacaklı DIN ( Alman Endüstri Normu ) balantılarının bazıları veya hepsi bulunur. MIDI IN baka bir çalgının gönderdii iaretleri almak, MIDI OUT kendi iaretlerini yollamak, MIDI THRU da gelen iaretlerin bir kopyasını yollamak ilevlerini gerçeklestirir. ( Resim 1 ) Dünyada MIDI'li cihazlar olarak sentezleyicileri (Synthesizer), sayısal (digital) vurmalı çalgıları, sayısal gitarları, sayısal nefeslileri ve sıralayıcıları (sequencer) gösterebiliriz. 1980'lerle birlikte çok sayıda firmanın müzik endüstrisine katılmasıyla birlikte elektronik müzik sistemleri ucuzlamaya baladı. Bu durumun yarattiı talep artıı, yazılım ve donanım irketlerini daha iyi ürünler üretmeye yöneltmektedir. ( Resim 2 )

5 Elektronik müzik aletleriyle ses kartı arasında haberlemeyi salayan MIDI standartı sayesinde, enstruman ile bilgisayar arasında balantı kurularak çalınan bir sesi notalar halinde saklanabilmektedir. ( Resim 3 ) Notalar halinde kaydedilen ses hafızada büyük yer kaplamamaktadır. Bu arabirim kartın üzerinde olabilecei gibi dıarıdan balanabilecek bir MIDI cihazı da olabilir. ( Metin BARUT- PC magazine Mart 95 Sayı 16 ) Resim 1 Resim 2

6 Resim 3 ( Bilgisayarın ses kartı üzerindeki joystik portu ile elektronik müzik aleti [ Synthesizer, Digital Piyano, Midi Kontrol Klavyesi v.b.] arasında haberlemeyi salayan MIDI kablosu MIDI 'nin çalıma prensibi kısaca u ekilde olmaktadır. MIDI cihazları kolayca ses kartımızın Joystick portuna bir arabirim MIDI kablosuyla balanmaktadır. Bu MIDI cihazı elektronik bir davul ya da keyboard olabilir. MIDI protokolunü kullanan cihazları birbirine balamak ve uyumlu bir ekilde kullanmak oldukça kolay olmaktadır. Bu olay bilgisayarın modemle haberlemesine benzemektedir. MIDI sayesinde de müzik cihazları birbirleriyle haberleir. MIDI içinde bir Synthesizer 'a müziin fiziini anlatmak olasıdır. Yani hangi notanın ne süreyle çalınacaı, ses iddeti ve modülasyon yapıları MIDI içinde kolayca iletilen parameterlerdir. Ayrıca kullanılan donanıma göre daha spesifik bilgiler de MIDI kullanılarak iletilebilir. MIDI iletilerinin aktarılabilmesi için her MIDI cihazında genellikle IN, OUT ve THRU olmak üzere 3 adet port bulunur. Cihaz, MIDI IN portundan gelen MIDI bilgisini kabul eder. Gelen MIDI bilgisi bir modülden ya da ikinci bir MIDI kaynaından gelebilir. MIDI OUT portndan ise data çıkıı gerçekleir. MIDI THRU portu, MIDI IN portundan alınan sinyali deitirmeden baka MIDI cihazlara iletilmek ve bir MIDI zinciri kurmak için tasarlanmıtır. Günümüzde MIDI standardını destekleyen keyboardların fiyatları oldukça dümütür. Ortalama bir ev kullanıcısının tatmin edebilecek bir MIDI klavye donanımsal özelliine göre 100$-500$ civarındadır. Bu klavyeler üzerinde ton bankası ya da hoparlör bulunmaz. Bu cihazlar sadece MIDI için tasarlanmıtır ve ek cihazlara ( örnein bilgisayara ) ihtiyaç duyarlar. Balantıyı gerçekletirdikten sonra bilgisayarınızda bir sequencer yazılımı ile beraber keyboard'dan çaldıınız herhangi bir notayı bilgisayara kaydetmeniz mümkün oluyor. Daha sonra kaydettiiniz müzii nota deerlerinden tutun de reverb vs. gibi ince ayarlarına kadar deiiklik yapmamız mümkün olmaktadır.

7 5. SONUÇ Sonuç olarak MIDI protokolunu kullanmak müzik öretmeni adaylarının müzik öretmenlii yaamları boyunca, çalıacaı kurumda yeterli duzeyde bulunmayan / hatta hiç olmayan müziksel ortamlarda ( müzik odası ), bireylerdeki olumlu müziksel davranı deiikliklerini gerçekletirebilmesi açısından; gerek okul içi ve okul dıı tüm etkinliklerde öretimini yapacaı halk türküleri, eitim müzii daarı, marlarımız gibi materyalleri, müzik dersi öncesinde kendi evinde bulunan bilgisayarındaki müzik programları yardımıyla, kendi müzikal anlayıı ve birikimiyle, kendi beenisine uygun orkestrasyonlarını gün geçtikçe yetkinleerek arttıran bir aranjör, sınıf içinde hem kendisinin bir elikçisi hem de ders ilenii esnasında eski lisans program diliyle Anaçalgısını da ders ilenii sırasında aktif olarak kullanabilen bir solist ve sınıf içinde bir maestro olmasına fırsat verecektir. Bunun doal bir sonucu olarak mesleki müzik eitimi kurumları olan G.S.E.B, M.E. ABD/ASD larında; müzik dersinde müzik yapılmalıdır ve düzeyine / konumuna bakılmaksızın okul öncesi dönemindeki çocukluktan balayıp zorunlu ilköretim çaındaki bireylere ve hatta yükseköretimdeki gençlere müzik yaayarak/yaatarak örenme / öretme yöntemini benimseyen, profesyonel mesleki kimliine yakıan bir bakı açısıyla, içinde bulunduu teknolojik ortamın kendi mesleine sunduu olanakları en üst düzeyde kullanabilen bir müzik öretmeni modeli hedeflenmelidir. Çünkü yapı olarak çok yüksek performanslı donanımlar gerektirmemesinin yanında, çok basit bir protokol yapısına sahip olduu için gerek yazılım gerekse donanım destei elde etme yöntemi çok kolay olan, müzik programları ve yazılımları ile oluturulan her türlü düzenlemenin internet ortamında küçük kilobayt transferleriyle paylaılabildii, bir ses kartı, bir kiisel bilgisayar ( PC ) ile bile MIDI uygulamalarını gelitirebilmesi mümkün olan MIDI labarutuvarları oluturma ve SEÇMEL dersler bünyesinde açılacak olan bu dersler ile müzik öretmeni adaylarına içinde bulunduumuz bilgi çaına yakıır bir öretim modelini üniversite rektörlerleri nin / eitim fakültelesi dekanları nın / güzel sanatlar eitimi bölüm bakanları nın/ müzik eitimi anabilim / anasanat dalları bakanları nın bu düünceye açık olması, harekete geçmesi ve yapılanmaya bir önce balaması çaımızın getirdii bir sorumluluk ve zorunluluktur. Halen görevde olan müzik öretmenlerine ise; M.E.B, Hizmet çi Eitim Seminer çalıma programları oluturulması aamasında müzik öretmenlerine yönelik olarak MIDI protokolu ile Bilgisayar ve Müzik konulu çalımalara yer verilmesi büyük bir önem taımaktadır.

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

I. BÖLÜM. Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve

I. BÖLÜM. Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve I. BÖLÜM GR Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Anabilim dallarına kayıt yaptıran birinci sınıf lisans örencileri, orta öretim kurumlarının, aırlıklı olarak

Detaylı

e-örenme Kılavuzu Sürüm 1 Haziran, 2003

e-örenme Kılavuzu Sürüm 1 Haziran, 2003 e-örenme Kılavuzu Sürüm 1 Haziran, 2003 ÖNSÖZ Dünyada son yıllarda geni kitlelere meslek kazandırılmasında; çalıanların, ev kadınlarının, tutukluların, özürlülerin kendilerini yetitirmelerinde kullanılan

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 KURUM Ç LETMN KALTEYE OLAN ETKS: YEN LETM TEKNOLOJLERNN KURUM Ç LETMN

Detaylı

YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER

YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER PREFERENCES AND OPINIONS OF LAST YEAR STUDENTS OF FOREIGN LANGUAGES

Detaylı

The Problems and Future Concerns of Computer and Instructional Technologies Preservice Teachers

The Problems and Future Concerns of Computer and Instructional Technologies Preservice Teachers Elementary Education Online, 7(3), 680-692, 2008. lköretim Online, 7(3), 680-692, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Problems and Future Concerns of Computer and Instructional Technologies

Detaylı

LKÖRETM OKULU 4. ve 5. SINIF NGLZCE ÖRETM PROGRAMI ve ETMDE AVRUPA ve KÜLTÜR BOYUTU. Mustafa EVK ÖZET

LKÖRETM OKULU 4. ve 5. SINIF NGLZCE ÖRETM PROGRAMI ve ETMDE AVRUPA ve KÜLTÜR BOYUTU. Mustafa EVK ÖZET LKÖRETM OKULU 4. ve 5. SINIF NGLZCE ÖRETM PROGRAMI ve ETMDE AVRUPA ve KÜLTÜR BOYUTU Mustafa EVK ÖZET Türkiye deki ilköretim 4 ve 5. sınıf ngilizce öretim programı incelendiinde, yabancı dil, kültür ve

Detaylı

Avrupa Birlii nin 21. yüzyılda gerçekletirmeyi amaçladıı hedef, tek bir Avrupa Pazarı yaratarak Avrupa Birleik

Avrupa Birlii nin 21. yüzyılda gerçekletirmeyi amaçladıı hedef, tek bir Avrupa Pazarı yaratarak Avrupa Birleik 1. GR Avrupa Birlii ülkelerinde uygulanan yükseköretim sistemleri için öngörülen yapısal deiikliin nitelii ile kapsamının belirlenmesi amacıyla atılan ilk adım olan Sorbon Deklarasyonu, Alman, Fransız,

Detaylı

NTERNETE DAYALI UZAKTAN ÖRETM VE ÜNVERSTE KÜTÜPHANELER * Sami ÇUKADAR stanbul Bilgi Üniversitesi Kütüphanesi. Sönmez ÇELK Dou Üniversitesi Kütüphanesi

NTERNETE DAYALI UZAKTAN ÖRETM VE ÜNVERSTE KÜTÜPHANELER * Sami ÇUKADAR stanbul Bilgi Üniversitesi Kütüphanesi. Sönmez ÇELK Dou Üniversitesi Kütüphanesi Dou Üniversitesi Dergisi, 4 (1) 2003, 31-42 NTERNETE DAYALI UZAKTAN ÖRETM VE ÜNVERSTE KÜTÜPHANELER * WEB-BASED DISTANCE LEARNING AND UNIVERSITY LIBRARIES Sami ÇUKADAR stanbul Bilgi Üniversitesi Kütüphanesi

Detaylı

Sistem Performansının Kontrolü. Verinin Enformasyona Dönüümü. Veri, Model ve Bilgi. Kaynaklarının. Depolanması. ekil 1: Enformasyon Genel leyi Modeli

Sistem Performansının Kontrolü. Verinin Enformasyona Dönüümü. Veri, Model ve Bilgi. Kaynaklarının. Depolanması. ekil 1: Enformasyon Genel leyi Modeli Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ENFORMASYON KURAMI

Detaylı

Examining Opinions of Elementary School Subject Teachers on the Web-Assisted Teaching

Examining Opinions of Elementary School Subject Teachers on the Web-Assisted Teaching Elementary Education Online, 7(2), 384-400, 2008. lköretim Online, 7(2), 384-400, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Examining Opinions of Elementary School Subject Teachers on the Web-Assisted

Detaylı

YALI TÜKETCLERN SATIN ALMA KARAR SÜREÇLERNE TELEVZYON REKLÂMLARININ ETKS

YALI TÜKETCLERN SATIN ALMA KARAR SÜREÇLERNE TELEVZYON REKLÂMLARININ ETKS T.C. ADNAN MENDERES ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ L YL 2006-0006 YALI TÜKETCLERN SATIN ALMA KARAR SÜREÇLERNE TELEVZYON REKLÂMLARININ ETKS HAZIRLAYAN: Bengü Emine ÇOLAKOLU DANIMAN: Yrd.Doç.Dr. Mustafa

Detaylı

Dijital Gazeteler ve Pazarlama: Türkiye deki Dijital Gazetelerin Pazarlama Dinamiklerinin Deerlendirilmesine likin Bir Analiz

Dijital Gazeteler ve Pazarlama: Türkiye deki Dijital Gazetelerin Pazarlama Dinamiklerinin Deerlendirilmesine likin Bir Analiz Dijital Gazeteler ve Pazarlama: Türkiye deki Dijital Gazetelerin Pazarlama Dinamiklerinin Deerlendirilmesine likin Bir Analiz Digital Newspapers and Marketing: An Analysis Related To Marketing Dynamics

Detaylı

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 179-195 179 HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Engin KARADA Yeditepe

Detaylı

DENET M. Davut ÖZKUL Sayı tay Ba denetçisi

DENET M. Davut ÖZKUL Sayı tay Ba denetçisi Sayıtay Dergisi Sayı: 44-45 BLM SSTEM KAVRAMI VE BLM SSTEMLERNN DENETM Davut ÖZKUL Sayıtay Badenetçisi GR Bilgisayar teknolojisi hızla gelimekte ve bu teknolojinin getirmi olduu imkanlardan yararlanmak

Detaylı

OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET

OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET Hizmetöncesi öretmen eitimi programı iki bileenden olumaktadır. Birinci bileen kuramsal yanı aır basan ve fakültede yürütülen derslerden,

Detaylı

OKUL ÖNCES ETM KURUMLARININ FZK DURUMUNUN NCELENMES PHYSICAL EXAMINATION OF THE STATE OF PRESCHOOL EDUCATION INSTITUTIONS Yasemin KUBANÇ

OKUL ÖNCES ETM KURUMLARININ FZK DURUMUNUN NCELENMES PHYSICAL EXAMINATION OF THE STATE OF PRESCHOOL EDUCATION INSTITUTIONS Yasemin KUBANÇ OKUL ÖNCES ETM KURUMLARININ FZK DURUMUNUN NCELENMES PHYSICAL EXAMINATION OF THE STATE OF PRESCHOOL EDUCATION INSTITUTIONS Yasemin KUBANÇ Öz Bir okul öncesi eitim kurumunun iç ve dı fiziki yapısının taıması

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ STANBUL LNDE FALYET GÖSTEREN GIDA LETMELERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve BUNA BALI OLARAK ISO VE HACCP SSTEMLERNN ETKNL ÜZERNE BR ÇALIMA BLGE GÜNEL GÖKDA GIDA MÜHENDSL

Detaylı

Anlık letiler ve Bireysel Internet Güvenlii

Anlık letiler ve Bireysel Internet Güvenlii Anlık letiler ve Bireysel Internet Güvenlii Murat Lostar* Internet, yaygınlamaya baladıı günlerde "en büyük bilgi bankası" diye adlandırılıyordu. Artık, hem elektronik banka ubesi, hem de telefondan sonra

Detaylı

YÜKSEK FONKSYONLU OTSTK VE ASPERGER SENDROMLU ÇOCUKLARIN E TMNDE KAYNATIRMA

YÜKSEK FONKSYONLU OTSTK VE ASPERGER SENDROMLU ÇOCUKLARIN E TMNDE KAYNATIRMA YÜKSEK FONKSYONLU OTSTK VE ASPERGER SENDROMLU ÇOCUKLARIN E TMNDE Yard. Doç. Dr. Alev GRL; D.E.Ü. E. Bil. Fak. PDR AB Dalı KAYNATIRMA Yetersizlii olan bireylerin eitimleriyle ilgili düzenlemeler, yatılı

Detaylı

KK PP LL AA NN S a y f a 1 KK PP LL AA NN S a y f a 2 KK PP LL AA NN S a y f a 3 KK PP LL AA NN S a y f a 4 SUNU Öncelikle 2011-2014 yıllarını kapsayacak olan bu stratejik planımızın hazırlanmasında görev

Detaylı

ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER. Serkan ENDA ve emseddin GÜNDÜZ ÖZET

ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER. Serkan ENDA ve emseddin GÜNDÜZ ÖZET ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER Serkan ENDA * emseddin GÜNDÜZ **. ÖZET Bu çalımada öretmen adaylarının sınıf içi örenmelerini desteklemek ve pekitirmek

Detaylı

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE)

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 51-61 51 LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Adem ÖCAL G.Ü.G.E.F.

Detaylı

2. Reklamlarda leti im ve Mesaj

2. Reklamlarda leti im ve Mesaj Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRK TELEVZYONLARINDAK GIDA REKLAMLARINDA

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 12 Summer 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 12 Summer 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 12 Summer 2010 TÜRKÇE ÖRETMNDE YAZMA ETM WRITING EDUCATION IN TURKISH TEACHING Ali GÖÇER Özet Örencilerin

Detaylı

BR YASAMA KLAS Namık Ceylanolu Genel Sekreter

BR YASAMA KLAS Namık Ceylanolu Genel Sekreter BR YASAMA KLAS Namık Ceylanolu Genel Sekreter 2908 Sayılı Dernekler Yasasına son noktayı koyan ve bunun yerine tamamen yeni bir yasayı kabul eden TBMM nin 22 inci dönem son oturumunu TV den izledim. Çok

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Çeviri, Çevirmen, Kültür Planlayıcısı, Çeviri Politikası, Çevirinin Sosyal Yapıya Etkisi.

Anahtar Kelimeler: Çeviri, Çevirmen, Kültür Planlayıcısı, Çeviri Politikası, Çevirinin Sosyal Yapıya Etkisi. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 KÜLTÜR PLANLAYICISI OLARAK ÇEVRMENN

Detaylı

unsurlar sadece kamu politikasını etkileyen deil, aynı zamanda üretilen kamu politikasından etkilenen taraflar da olabilmektedir (Yıldız ve Sobacı,

unsurlar sadece kamu politikasını etkileyen deil, aynı zamanda üretilen kamu politikasından etkilenen taraflar da olabilmektedir (Yıldız ve Sobacı, Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 KAMU POLTKASI

Detaylı

Genel Geli!im Sürecinde Müziksel Geli!im. Musical Development In The Procces Of Development

Genel Geli!im Sürecinde Müziksel Geli!im. Musical Development In The Procces Of Development Genel Geliim Sürecinde Müziksel Geliim Musical Development In The Procces Of Development Gökhan ÖZDEMR *, Gökay YILDIZ ** Özet Toplumların kültürel özellikleri incelendi"inde, kültürün geli#imi a#amalarında

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birlii Hayat Boyu Örenme Projeleri, Öretim Elemanı, Tutum, Görü. Abstract

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birlii Hayat Boyu Örenme Projeleri, Öretim Elemanı, Tutum, Görü. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETM FAKÜLTES

Detaylı