ĠLKÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠNĠN ÇOKLU ZEKA ALANLARI ĠLE OKUMA ĠLGĠ VE ALIġKANLIK DÜZEYLERĠ ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠ. Dr. ġ. Dilek BELET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĠLKÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠNĠN ÇOKLU ZEKA ALANLARI ĠLE OKUMA ĠLGĠ VE ALIġKANLIK DÜZEYLERĠ ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠ. Dr. ġ. Dilek BELET"

Transkript

1 1 ĠLKÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠNĠN ÇOKLU ZEKA ALANLARI ĠLE OKUMA ĠLGĠ VE ALIġKANLIK DÜZEYLERĠ ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠ Dr. ġ. Dilek BELET Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yardımcı Doçent Çiğdem SUNA Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi AraĢtırma Görevlisi Özet Bireylerin dünya görüşlerini genişletme, kendisini, çevresini doğru biçimde algılayıp, içinde bulunduğu çevreye uyum sağlamasında rol oynayan okuma ilgisinin geliştirilmesi ve okuma alışkanlığının kazandırılmasında ilköğretim oldukça önemli bir dönemdir. Bu dönemde öğrencilerinin zeka alanları ile okuma ilgi ve alışkanlık düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemenin okuma ilgi ve alışkanlığını geliştirmeye katkı sağlayacağı düşünülerek, tarama modeliyle gerçekleştirilen bu araştırmanın örneklemini Eskişehir ilinde 22 ilköğretim okuluna devam eden 912 öğrenci oluşturmuştur. Araştırma verileri % ve frekans analizi yanında khi kare istatistiksel yöntemiyle çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda, ilköğretim öğrencilerinin zeka alanları ile okuma ilgileri arasında ilişki bulunurken okuma alışkanlıkları arasında ilişki bulunmamıştır. GiriĢ Bireyler arasındaki iletiģimi, duygu ve düģünce birlikteliğini, ulus bilincinin oluģmasını, ulusun ve insanlığın kültür birikiminin sonraki nesillere aktarılmasını sağlayan dil, aynı zamanda, düģünmenin geliģtirilmesinde ve öğrenmenin oluģturulmasında da bütünleģtirici rol oynar. Dilin, bireysel ve toplumsal iģlevlerini yerine getirebilmesi, anlama ve anlatma olanaklarını olabildiğince arttıran anadili öğretimi ile gerçekleģtirilir. Bireyin kendini gerçekleģtirmesi, geliģme ve değiģmelere uyum sağlayacak biçimde kendini yetiģtirmesi, toplumsallaģması ve kültürlenmesini amaçlayan ilköğretim basamağında, iletiģim kurma, toplumsallaģma ve kültürlenmenin temel gereği olan anadili öğretiminin önemli görevlerinden biri de öğrencilere okuma beceri ve alıģkanlığı kazandırmaktır (Belet, 2005, s. ii). Okuma beynin yetenek ve gücünü, kuvvetli düģüncelere karģı kullanmayı geliģtirme amacı ile yapılır. Okuma alıģkanlığı edinmiģ bir birey, değiģik düģünceleri yargılamada, bunlar üzerine kurulmuģ mantık ve önermeleri fark etmede beceri kazanmıģ olacaktır. Birey dünya görüģünü okuma ile geniģletir, bilgilerini okuma ile artırır (RuĢen, 1991, ss.15-16). Bağımsız ve anlayarak okuyan öğrenciler, bütün konu alanlarında baģarılı olabilirler. Yapılan araģtırmalar kitap okumanın çocuklarda genel biliģsel özelliklerin geliģtirilmesinde etkili olduğunu dile getirmektedir. Ayrıca eğitim programlarında okumanın önemi üzerine vurgu yapılarak, derslerin okumaya dayalı olduğu, iyi okuyamayan ve okuduğunu anlayamayan bireylerin baģarılı olamayacağı

2 2 dile getirilmiģtir (Croy, 2002, s.1 ; Luma, 2002, s. 55). Toplumu bilinçlendirmede en etkili araçlardan biri olan okuma, aynı zamanda insanın sık sık baģvurduğu bir öğrenim biçimidir. Tüm toplumlar bireylerin okuma kültürü edinmeleri için yoğun çaba göstermektedir. Eğitim sürecinden geçen bireylere kazandırılması gereken özelliklerden biri de etkili okuma alıģkanlığıdır. Bireylerin kendisini, çevresini doğru biçimde algılayıp, içinde bulunduğu sosyal çevreye uyum sağlaması yönünden de okuma alıģkanlığını kazanmıģ olması önem taģımaktadır. Bir görsel motor semboller serisini sözlü ve sözsüz olarak ses dizilerine çevirme süreci olarak tanımlanan (Yavuzer, 2000, s.45) okuma; öğrenme, anlama, düģünme, eleģtirme gibi eylemlerin aracı olduğu gibi, bunlara bağlı olarak kiģinin düģünce ve duyguları etkileyen değiģkenlerden biridir (Özdemir, 1983, s.26). Okuma alıģkanlığı hem etki ettiği, hem de etkilendiği alanlar açısından düģünüldüğünde çok yönlü bir eylemdir. Bu alıģkanlığın kazanılmasına ve geliģtirilmesine etki eden etmenler okul, öğretmen, çocuğun ilgi ve beğenileri, aile bireyleri, arkadaģ çevresi ve bunların yanı sıra içinde bulunduğu dönem ve bu dönemin özellikleri olarak sıralanabilir. Bu bağlamda, çocuğun ilgilerinin bazı nesneler ve uğraģılar üzerinde yoğunlaģtığı, temel beceri ve alıģkanlıkların kazanıldığı ve geliģtirildiği bir dönem olan ilköğretim yıllarında çocuklara okuma alıģkanlığının kazandırılması gerekmektedir (Ġnan, 2005, s.2; Suna, 2006, s.17-18). Garrett (2002, s.21) in Alexander ve Filler (1976) dan aktardığına göre; çocukların okumada ne kadar baģarılı oldukları ve ne kadar kitap okudukları okumaya karģı tutumları ile doğrudan ilgilidir. Aynı zamanda, bireysel ve çevresel etmenler de çocukların okumaya karģı tutumlarını etkiler. Bu etmenler; baģarı, özgüven, aile, ev ortamı, öğretimsel etkinlikler, özel programlar, cinsiyet, zekâ, sosyoekonomik durum ve ilgidir. Öğrencilerin bilgiyi edinme ve bağımsız olarak öğrenmede önemli bir araç olan, ayrıca hem günlük yaģama uyum sağlamalarında hem de okuldaki öğrenmelerinde önemli bir role sahip olan okuma ilgisinin geliģtirilmesi ve okuma alıģkanlığının kazandırılması açısından bu etmenlerin göz önünde bulundurulması gereksinimi yadsınamaz. 21. yüzyılda eğitim alanındaki yeni yönelimlere bakıldığında gün geçtikçe bireysel farklılıklara ve dolayısıyla bireyi merkeze alan eğitim uygulamalarına daha fazla önem verildiği görülmektedir. Seber (2001, s.3) e göre; bireyi merkeze alan eğitim uygulamalarının geliģtirilebilmesi için, bireyi öncelikle güçlü ve değerli bir varlık olarak gören, bireyin kendine özgü geliģimini tüm geliģim alanlarında izleyebilen bir yaklaģımla tanımlamak gerekmektedir. Bireylerin kendilerini gerçekleģtirmelerine ve yeteneklerinin ortaya çıkmasına olanak sağlayacak düzenlemeyi içinde barındıran uygulamalardan biri de çoklu zeka kuramıdır.

3 3 Harvard Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Öğrenme Psikoloğu Howard Gardner normal ve yetenekli çocukların biliģsel geliģimlerini ve beyinle ilgili hasarlardan kaynaklanan zeka bozukluklarını incelediği araģtırma sonucunda, bir yeteneğin yitirilmesi durumunda diğerinin iģlevini koruduğu, öyleyse insanların tek faktörlü bir zekaya değil birden çok zeka gücüne sahip oldukları, insan zekasının tüm yetenekleri tek bir yöne yönlendiren entelektüel bir motordan değil, birbirinden bağımsız çeģitli enerji birimlerinden oluģtuğu kanısına varmıģtır. Bu yaklaģım, zekanın toplumlar ve eğitim üzerinde yıllardır sürüp giden etkisini yani sadece dil ve matematik zekasını hesaba katan klasik zeka testi ve zeka tanımlamasını tarihe karıģtırmıģtır (Erturan ve Diğerleri, 2005, 1001). Klasik zeka tanımlamalarının yerini alan Çoklu Zeka Kuramı na göre sekiz tür zeka bulunmaktadır. Bu zeka türleri; Sözel/dilsel, Mantıksal/matematiksel, Görsel/mekansal, Bedensel/devinduyusal, Müzik/ritmik, KiĢilerarası/ iletiģimsel, Ġçsel/özedönük, ve Doğa zekalarıdır (Erdem ve Demirel, 2001, s.984). Bireysel farklılıklar doğrultusunda bireyler farklı zeka alanlarına ve farklı sayıda zeka alanına sahip olabilirler. Okuma eylemi genel olarak bireysel bir etkinlik olarak kabul edilir. Okuma eyleminin bireysel doğası, yazarın düģünceleri ile beyni arasında karģılıklı iliģki bu saptamayı doğrular. Zeka ise bireylerin okuma ilgisi ve okuma alıģkanlığı kazanmalarında etkili olan bireysel etmenlerden biridir. Birçok ilgi ve alıģkanlığın Ģekillendiği ilköğretimde, öğrencilerinin çoklu zeka alanlarının belirlenmesi ve çoklu zeka alanları ile okuma ilgi ve alıģkanlıkları arasındaki iliģkinin incelenmesinin; bireylerin değiģik düģünceleri yargılama, dünya görüģünü geniģletme, bilgilerini artırma, kendisini, çevresini doğru biçimde algılayıp, içinde bulunduğu sosyal çevreye uyum sağlaması, kısaca toplumsallaģma ve kültürlenmesinde katkısı yadsınmayacak olan okuma ilgisinin geliģtirilmesi ve okuma alıģkanlığının kazandırılmasında rol oynayacağı düģünülmektedir. AraĢtırmanın Amacı: Bu araģtırmanın temel amacı; ilköğretim öğrencilerinin çoklu zeka alanları ile okuma ilgi ve alıģkanlık düzeyleri arasındaki iliģkiyi belirlemektir. Belirlenen bu temel amaca yönelik olarak Ģu sorulara yanıt aranması yoluna gidilmiģtir: 1. Ġlköğretim öğrencilerinin okuma ilgi ve alıģkanlık düzeyi nedir? 2. Öğrencilerin okuma ilgi ve alıģkanlıkları ile sahip oldukları zeka alanı arasında iliģki var mıdır? 3. Ġlköğretim öğrencilerinin zeka alanlarına göre okudukları kitap türlerinin dağılımı nasıldır? Yöntem AraĢtırma Modeli

4 4 Ġlköğretim öğrencilerinin çoklu zeka alanları ile okuma ilgi ve alıģkanlık düzeyleri arasındaki iliģkiyi belirlemeye yönelik bu araģtırma tarama modelinde gerçekleģtirilmiģtir. Evren ve örneklem Bu araģtırmanın evrenini Milli Eğitim Bakanlığı na bağlı ilköğretim okullarında öğrenim gören öğrenciler oluģturmaktadır. AraĢtırmanın çalıģma evrenini ise, öğretim yılında EskiĢehir Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı merkez ilköğretim okullarına devam eden 5. sınıf öğrencileri oluģturmaktadır. Ġlköğretim kurumlarında genel olarak öğrencilerin okuma ilgi ve alıģkanlığının Ģekillendiği 5. sınıf düzeyi bu araģtırmanın örnekleminin oluģturulmasında göz önünde bulundurulmuģtur. ÇalıĢma evrenini temsil edecek örneklemin belirlenmesi sırasında raslantısal örnekleme yönteminden yararlanılmıģtır. Bu araģtırmada il Milli Eğitim Müdürlüğünden sağlanmıģ olan listeden yararlanılarak raslantısal örnekleme yöntemi ile 22 okul örnekleme alınmıģtır. Böylece 22 ilköğretim okulundaki 912 öğrenci araģtırmanın örneklemini oluģturmuģtur. Veriler ve Toplanması AraĢtırmanın temel verilerini alana iliģkin yerli ve yabancı kaynakların taranması sonucunda ulaģılan bilgiler yanında, EskiĢehir ilinde Milli Eğitim Müdürlüğü ne bağlı bulunan ilköğretim okullarına devam eden 5. sınıf öğrencilerinden sağlanan veriler oluģturmaktadır. Konuya iliģkin veriler Dökmen (1994) tarafından geliģtirilen Okuma Ġlgisi Ölçeği, Seber (2001) tarafından geliģtirilen Çoklu Zeka Alanlarında Kendini Değerlendirme Ölçeği ve araģtırmacılar tarafından geliģtirilen okuma alıģkanlık ve okuma türlerinin belirlendiği birer sorunun bulunduğu veri toplama aracıyla elde edilmiģtir. Dökmen (1994) tarafından geliģtirilen geçerlik ve güvenirlik çalıģmaları yapılmıģ 20 maddeden oluģan Okuma Ġlgisi Ölçeği nin kullanılması için araģtırmacılar tarafından ölçek sahibinden gerekli olan izin alınan envanterde; her durum için hiç uygun değil, biraz uygun, kararsızım, oldukça uygun, çok uygun biçiminde yanıt seçenekleri olan 5 li bir derecelendirme ölçeği bulunmaktadır. Seber (2001) tarafından geliģtirilen geçerlik ve güvenirlik çalıģmaları yapılmıģ 64 maddeden oluģan Çoklu Zeka Alanlarında Kendini Değerlendirme Ölçeği nin kullanılması için araģtırmacılar tarafından ölçek sahibinden gerekli olan izin alınan envanterde; her durum için evet, kısmen, hayır biçiminde yanıt seçenekleri bulunmaktadır. Veri toplama aracında, aynı zamanda öğrencilerin kiģisel bilgileri, okuma alıģkanlığı ve okudukları kitap türlerini belirlemeye yönelik birer soruya yer verilmiģtir. Ölçme aracı öğretim yılının bahar döneminde, örneklem içinde yer alan ilköğretim okullarındaki öğrencilere, araģtırmacıların kendileri tarafından uygulanmıģtır. Verilerin Çözümlenmesi

5 5 AraĢtırma verilerinin elde edildiği ölçme araçları, toplandıktan sonra kodlama iģlemine geçilmeden önce tek tek kontrol edilmiģ, gerektiği biçimde doldurulmamıģ olanlar (16) geçersiz sayılarak değerlendirmeye alınmamıģtır. Değerlendirmeye alınan veri toplama araçlarına 1 den 896 ya kadar bir numara verilmiģ ve her araçtaki veri, bilgisayar ortamında iģlenmeye hazır duruma getirilmiģtir. Bilgi toplama aracında yer alan kiģisel bilgiler, Okuma Ġlgisi Ölçeği, Çoklu Zeka Alanlarında Kendini Değerlendirme Ölçeği, okuma alıģkanlığı ve okunan kitap türlerine iliģkin veriler aynı veri dosyasında toplanmıģtır. Okuma Ġlgisi Ölçeği ne iliģkin verilerin bilgisayara girilmesinde ölçekte olumlu olarak düzenlenmiģ 14 maddenin her biri için çok uygun seçeneğine 5, oldukça uygun seçeneğine 4, kararsızım seçeneğine 3, biraz uygun seçeneğine 2 ve hiç uygun değil seçeneğine 1 puan verilmesi; bunların dıģında kalan 6 olumsuz madde (3,4,5,6,7,15) için tam tersi puanlama yapılması benimsenmiģtir. Daha sonra ilköğretim öğrencilerinin bu ölçekten aldıkları toplam puanlara göre 0-52 arası düģük, arası orta ve arası yüksek ilgi düzeyi olarak belirlenerek, ilköğretim öğrencilerinin okuma ilgi düzeyleri tekrar kodlanmıģtır. Ġlköğretim öğrencilerinin zeka alanlarını belirlemeye yönelik olarak kullanılan Çoklu Zeka Alanlarında Kendini Değerlendirme Ölçeği ne öğrencilerin yanıtlarından evet seçeneği 3 puanı ve bu puanın ağırlığı öğrencinin en yetenekli olduğu alanı; kısmen seçeneği 2 puanı ve bu puanın ağırlığı öğrencinin yetenekli olduğu ya da geliģtirilmesi gerektiği alanı; hayır seçeneği 1 puanı ve bu puanın ağırlığı öğrencinin zayıf olduğu alanları belirlemeyi sağlamıģtır. Bu bağlamda öğrenciler bir zeka alanına ait olarak minimum 8, maksimum 24 puan almıģlardır. Ölçeğin her bir boyutundan alınan en yüksek test puanı, öğrencinin o zeka alanında daha güçlü, düģük aldığı puan ise o zeka alanında zayıf olduğunu Ģeklinde yorumlanmıģtır. Bu ölçekten alınan puanlar doğrultusunda öğrencilerin ait oldukları zeka alanları kodlanmıģtır. Ġlköğretim öğrencilerinin kitap okuma alıģkanlığı düzeylerini belirlemek amacıyla kiģisel bilgiler bölümünde yer alan okuma sıklığı ile ilgili soruya verdileri yanıtlara göre ayda iki kitap ve daha fazlasını okurum seçeneğini iģaretleyenler için çok okuyan, bir ayda bir kitap okurum seçeneğini iģaretleyenler için orta düzey, iki ayda bir kitap okurum seçeneğini iģaretleyenler için az okuyan ve hiç kitap okumam maddesini iģaretleyenler için okuyucu olmayan sınıflandırması yapılmıģtır. Ancak yapılan istatistiksel değerlendirmeler sonucunda, az okuyan ve okuyucu olmayan seçeneklerinin birleģtirilerek az okuyan olarak kabul edilmesi uygun bulunmuģtur. Ġlköğretim öğrencilerinin zeka alanlarına göre kitap okuma türlerinin dağılımına yönelik bilgiler % ve frekans analizi yoluyla verilmiģtir.

6 6 Ġlköğretim öğrencilerinin veri toplama aracına verdikleri yanıtlar, araģtırmanın amacına yönelik soruların yanıtlanmasına uygun biçimde çözümlenmiģtir. Bu bağlamda öğrencilerin zeka alanları ile okuma ilgileri arasında ve öğrencilerin zeka alanları ile okuma alıģkanlıkları arasındaki iliģki olup olmadığını sınamak amacıyla istatistiksel teknik olarak khi kare (X 2 ) tekniğinden yararlanılmıģtır. Bilindiği gibi khi kare tekniğinde değiģkenler arasındaki iliģki olup olmadığı test edilmektedir. Khi kare çözümlemelerinde khi kare değerinin hesaplanabilmesi için her gözenek için beklenen değerin hiçbir zaman sıfır olmaması, beklenen değerin beģin altında olan gözenek sayısının, toplam gözeneklerin %20 sini geçmemesi gerekir (Karasar, 1999, s.243). Khi kare çizelgelerinde, gözeneklere düģen frekansların boģ olmaları ve gözeneklerin %20 sinde beģ ve beģten aģağı frekans bulunması durumunda uygun kolonlarda birleģtirme yoluna gidilmiģ ve analiz yenilenmiģtir. (Özdamar, 1997, s. 88). Verilerin dağılımı nedeniyle khi kare değerinin hesaplanamadığı çizelgelerde yüzdelik değerlere yer verilerek açıklamalar yapılmıģtır. DeğiĢkenler arasındaki iliģkinin anlamlılığın test edilmesinde.05 güven düzeyi benimsenmiģtir. AraĢtırmanın istatistiksel çözümlemelerinde SPSS paket programının 7.5 sürümünden yararlanılmıģtır. Bulgular ve Yorum Ġlköğretim öğrencilerinin, okuma ilgi düzeyleri ve zeka alanları ile okuma ilgileri arasındaki iliģkiye iliģkin bulgular Tablo 1 de gösterilmiģtir. Tablo 1 deki araģtırma bulguları incelendiğinde, araģtırmanın birinci amacına yönelik olarak, örneklemdeki ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin % 13,7 sinin yüksek, %68,9 unun orta ve %17,4 ünün düģük okuma ilgi düzeyine sahip olduğu bulunmuģtur. Ġlköğretim öğrencilerinin zeka alanları ile okuma ilgileri arasında iliģki olup olmadığına yönelik olarak yapılan khi kare analizi sonucunda ise.05 düzeyinde anlamlı bir iliģki bulunmuģtur. Bulgular zeka alanları ve okuma ilgisi açısından incelendiğinde Ģunlar söylenebilir: Sözel/dilsel zeka alanına sahip öğrencilerden okuma ilgisi yüksek olan öğrencilerin oranı %3,1 iken, orta düzey okuma ilgisi olan öğrencilerin oranı %71,9, düģük düzey okuma ilgisi olan öğrenciler ise % 25,0 olarak dağılım göstermiģtir. Mantıksal/matematiksel zeka alanına sahip öğrencilerden yüksek düzey okuma ilgisine sahip olanlar %21,9, orta düzey okuma ilgisine sahip olanlar %59,4, düģük düzeyde okuma ilgisine sahip olanlar ise %18,8 dir. Tablo 1. Ġlköğretim Öğrencilerini Zeka Alanları ve Okuma Ġlgilerinin KarĢılaĢtırılması Zeka Alanları Yüksek Ġlgi Orta Ġlgi DüĢük Ġlgi Toplam x Sd p s % s % s % s %

7 7 S/D 1 3, ,9 8 25, ,55 18,00 M/M 7 21, ,4 6 18, G/U 12 12, , , B/D 14 23, ,4 1 1, M/R 7 24, ,1 4 13, K/Ġ 12 14, , , Ö/Ġ 16 24, ,6 8 12, DOĞA 19 14, , , zeka 15 8, , , ve fazlası 20 10, , , Toplam , , , Görsel/uzamsal zeka alanına sahip öğrencilerden yüksek düzey okuma ilgisine sahip olanlar %12,6, orta düzey okuma ilgisine sahip olanlar %69,5, düģük düzeyde okuma ilgisine sahip olanlar ise %17,9 olarak belirlenmiģtir. Bedensel/devinduyusal zekaya sahip öğrencilerden yüksek düzey okuma ilgisine sahip olanlar %23, orta düzey okuma ilgisine sahip olanlar %75,4, düģük düzeyde okuma ilgisine sahip olanlar ise %1,6 olarak belirlenmiģtir. Müzik/ritmik zekaya sahip öğrencilerden yüksek düzey okuma ilgisine sahip olanlar %24,1, orta düzey okuma ilgisine sahip olanlar %62,1, düģük düzeyde okuma ilgisine sahip olanlar ise %13,8 olarak belirlenmiģtir. KiĢilerarası/iletiĢimsel zekaya sahip öğrencilerden yüksek düzey okuma ilgisine sahip olanlar %14, orta düzey okuma ilgisine sahip olanlar %73,3, düģük düzeyde okuma ilgisine sahip olanlar ise %12,8 olarak belirlenmiģtir. Özedönük/içsel zekaya sahip öğrencilerden yüksek düzey okuma ilgisine sahip olanlar %24,2, orta düzey okuma ilgisine sahip olanlar %63,6, düģük düzeyde okuma ilgisine sahip olanlar ise %12,1 olarak belirlenmiģtir.

8 8 Doğa zekasına sahip öğrencilerden yüksek düzey okuma ilgisine sahip olanlar %14,1, orta düzey okuma ilgisine sahip olanlar %74,1, düģük düzeyde okuma ilgisine sahip olanlar ise %11,9 olarak belirlenmiģtir. Aynı anda iki zeka alanına sahip (kiģilerarası/iletiģimsel ve Doğa; Görsel/uzamsal ve Doğa; Bedensel/devinduyusal ve Doğa; KiĢilerarası/iletiĢimsel ve Özedönük/içsel; Özedönük/içsel ve Doğa zekasına aynı anda sahip olanlar) öğrencilerden yüksek düzey okuma ilgisine sahip olanlar %8,9, orta düzey okuma ilgisine sahip olanlar %59,5, düģük düzeyde okuma ilgisine sahip olanlar ise %31,5 olarak belirlenmiģtir. Aynı anda üç ve daha fazla zeka alanına sahip öğrencilerden yüksek düzey okuma ilgisine sahip olanlar %10,4, orta düzey okuma ilgisine sahip olanlar %72,9 düģük düzeyde okuma ilgisine sahip olanlar ise %16,7 olarak belirlenmiģtir. Ġlköğretim öğrencilerinin okuma alıģkanlık düzeyleri ile zeka alanları ve okuma alıģkanlıkları arasındaki iliģkiye iliģkin bulgular Tablo 2 de gösterilmiģtir. Tablo 2. Zeka Alanları ve Okuma AlıĢkanlıklarının KarĢılaĢtırılması Zeka Alanları Çok okuyan Orta düzey Az okuyan Toplam x Sd p s % s % s % S/D 15 50, ,3 5 16, ,56 18,41 M/M 21 67,7 7 22,6 3 9, G/U 51 53, , , B/D 27 44, , , M/R 16 55, ,5 3 10, K/Ġ 51 60, , , Ö/Ġ 37 56, , , DOĞA 76 56, , , zeka , , , ve fazlası , , , Toplam , , ,

9 9 Tablo 2 deki araģtırma bulguları incelendiğinde, ilköğretim öğrencilerinin okuma alıģkanlık düzeylerini belirlemeye yönelik olarak elde edilen verilere göre, örneklemdeki ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin % 58,2 si çok okuyan, %26,6 sı orta düzey ve %15,1 i az okuyan olarak bulunmuģtur. Ġlköğretim öğrencilerinin zeka alanları ile okuma alıģkanlıkları arasında iliģki olup olmadığına yönelik olarak yapılan khi kare analizi sonucunda ise.05 düzeyinde anlamlı bir iliģki bulunmamıģtır. Ġlköğretim öğrencilerinin %79,1 i hikaye/roman, %37,8 i destan, %62,8 i efsane %59 u Ģiir, %22,0 ı biyografi, %47 si anı, %40, 7 si gezi, %33, 5 i fabl, ve %69,5 i dergi, okuduğunu belirtmiģtir. Ġlköğretim öğrencilerinin zeka alanlarına göre okudukları kitap türlerinin dağılımı ise Tablo 3 de belirtilmiģtir. Tablo 3 deki veriler incelendiğinde, ilköğretim öğrencilerinin zeka alanlarına göre okudukları kitap türlerinin dağılımlarının % oranı birbirine benzer olduğu görülmektedir.

10 8 Tablo 3. Zeka Alanları ve Okuma Türlerinin Dağılımı Zeka Alanları Hik./roman Destan Efsane ġiir Biyografi Anı Gezi Fabl Dergi s % s % s % s % s % s % s % s % s % S/D 24 3,4 11 3,2 12 2, , ,7 14 4,7 23 3,7 M/M 29 4,1 9 2,7 18 3,2 17 3,2 9 4,6 16 3,8 14 3,8 18 6,0 23 3,7 G/U 77 10,9 29 8, ,1 50 9, ,7 37 8,8 34 9, , ,3 B/D 43 6,1 28 8,3 38 6,7 38 7,2 9 4,6 26 6,2 24 6,6 18 6,0 47 7,5 M/R 18 2,5 9 2,7 20 3,6 17 3,2 7 3,6 13 3,1 9 2,5 8 2,7 18 2,9 K/Ġ 75 10,6 28 8,3 50 8, ,8 13 6, ,2 34 9,3 26 8, ,9 Ö/Ġ 53 7,5 25 7,4 38 6,7 33 6,2 12 6,1 26 6,2 19 5,2 17 5,7 41 6,6 DOĞA , , , , , , , , ,4 2 zeka , , , , , , ,6 3 ve fazlası , , , , , , , ,4 Toplam

11 9 Sonuçlar ve Öneriler Sonuçlar Ġlköğretim öğrencilerinin yarısından fazlasının (%68,9) okuma ilgilerinin orta düzeyde olduğu bulunurken, aynı öğrencilerin yarısından fazlasının (%58,2) okuma alıģkanlıklarının çok okuyan düzeyde olduğu bulunmuģtur. Ġlköğretim öğrencilerinin zeka alanları ile okuma ilgileri arasında iliģki olup olmadığına yönelik olarak yapılan istatistiksel analizler sonucunda ilköğretim öğrencilerinin zeka alanları ile okuma ilgileri arasında anlamlı bir iliģki bulunmuģtur. Okuma alıģkanlıkları ile zeka alanları arasında iliģki olup olmadığına yönelik olarak yapılan istatistiksel analizler sonucunda ise anlamlı bir iliģki bulunmamıģtır. Ġlköğretim öğrencilerini zeka alanlarına göre okudukları kitap türlerinin nasıl dağıldığına iliģkin yapılan istatistiksel iģlemler sonucunda, ilköğretim öğrencilerinin %79,1 i hikaye/roman, %37,8 i destan, %62,8 i efsane %59 u Ģiir, %22,0 ı biyografi, %47 si anı, %40, 7 si gezi, %33, 5 i fabl, ve %69,5 i dergi, okuduğunu belirlenmiģtir. AraĢtırma verileri incelendiğinde, ilköğretim öğrencilerinin zeka alanlarına göre okudukları kitap türlerinin dağılımlarının oranının birbirine benzer olduğu ve okuma türlerinin zeka alanlarına göre dağılımlarının farklılık göstermediği sonucuna ulaģılmıģtır. Öneriler Bu araģtırmanın sonuçlarına dayalı olarak, geliģtirilen öneriler Ģunlardır: Öğrencilerin okuma ilgilerini geliģtirmeye yönelik yapılan etkinliklerde çoklu zeka alanları göz önünde bulundurulmalıdır. Öğrencilerin zeka alanları doğrultusunda okuma ilgilerini geliģtirme ve alıģkanlık kazanmalarına yönelik olarak uygulamalı çalıģmalara yer verilmelidir. KAYNAKÇA Alexander, J.E. and R.G Fuller. Attitudes and Reading. Neward, DE: International Reading Association, 1976 (Garrett, 2002, s.21 deki alıntı). Belet, ġ. Dilek. Öğrenme Stratejilerinin Okuduğunu Anlama ve Yazma Becerileri ile Türkçe Dersine ĠliĢkin Tutumlara Etkisi. EskiĢehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, 2006.

12 10 Croy, Sandi. Technological and Non-technological Supports Aimed at Increasing Voluntary Reading: A Review of the Literature, ( tarihinde <//chiron.valdosta. edu/are/vol1no2/litrev/sandicroy. pdf/> adresinden alınmıģtır.) Erdem, Eda ve Özcan Demirel. Çoklu Zeka Kuramına ĠliĢkin Öğretmen GörüĢleri, XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongre Kitabı Cilt 1. Denizli: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eylül ss Erturan, A. Gökçe Uğur Dündar, AyĢegül Yapıcı, Hayriye Çakır, Elif Bozyiğit. Ġlköğretim Okulu Öğrencilerinin Zeka Alanları Ġle Sporsal Uygunluklarının KarĢılaĢtırılması, XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongre Kitabı Cilt 1. Denizli: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eylül ss Garrett, Jerry E. Enhancing the Attitudes of Children Toward Reading: Implications for Teachers and Principals, Reading Improvement. 39, 1: 21-24, ( tarihinde Wilson Select Plus Database den alınmıģtır.) Ġnan, Derya Duygu. Ġlköğretim I. Kademe Öğrencilerinin Okuma AlıĢkanlıklarının Ġncelenmesi. YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi. Ġstanbul: Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Karasar, Niyazi. Bilimsel AraĢtırma Yöntemi. 9. Basım. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, Luma, Serpil. 7. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Beceri ve AlıĢkanlıklarını GeliĢtirmeye Yönelik Uygulamalı Bir AraĢtırma. YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Özdamar, Kazım. Paket Programlar ile Ġstatistiksel Veri Analizi I. EskiĢehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları No:1001, Özdemir, Emin. Okuma Sanatı. Ġstanbul: Varlık Yayınları, RuĢen, Mustafa. Hızlı Okuma. Ġstanbul: Alfa Yayınları, Seber, Gonca. Çoklu Zeka Alanlarında Kendini Değerlendirme Ölçeğinin GeliĢtirilmesi, YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2001.

13 11 Suna, Çiğdem. Ġlköğretim Öğrencilerinin Okuma Ġlgi ve AlıĢkanlıklarını Etkileyen Etmenlerin Analitik Olarak Ġncelenmesi ve Değerlendirilmesi, YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi. EskiĢehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yavuzer, Haluk. Eğitim ve GeliĢim Özellikleriyle Okul Çağı Çocuğu. 5. Basım. Ġstanbul: Remzi Kitapevi, 2000.

Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL

Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL 11.07.2011 Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği A.B.D GĠRĠġ Fen bilimleri derslerinde anlamlı

Detaylı

Öğretmenlerin Okuma AlıĢkanlıkları 1

Öğretmenlerin Okuma AlıĢkanlıkları 1 Öğretmenlerin Okuma AlıĢkanlıkları 1 Necdet KONAN Yrd. Doç. Dr., Ġnönü Üniversitesi Vuslat OĞUZ Öğr. Gör. Dr., Ġnönü Üniversitesi Öz: Bu araģtırmanın temel amacı, öğretmenlerin okuma alıģkanlıklarına iliģkin

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Feyzi ÖZMEN tarafından hazırlanan Aday Öğretmenlerin Öz Yeterlilikleri

Detaylı

ÖĞRENCĠLERĠN MATEMATĠK ÖĞRETĠMĠNDE KULLANILAN DĠLE YÖNELĠK GÖRÜġLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI

ÖĞRENCĠLERĠN MATEMATĠK ÖĞRETĠMĠNDE KULLANILAN DĠLE YÖNELĠK GÖRÜġLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI ÖĞRENCĠLERĠN MATEMATĠK ÖĞRETĠMĠNDE KULLANILAN DĠLE YÖNELĠK GÖRÜġLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI Burçin GÖKKURT 1, Yasin SOYLU 1, Özge GÖKKURT 2 1 Atatürk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Ġlköğretim Matematik

Detaylı

KĠMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLĠK DÜZEYLERĠ. Sinem GÜNEġ, Nusret KAVAK, Havva YAMAK

KĠMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLĠK DÜZEYLERĠ. Sinem GÜNEġ, Nusret KAVAK, Havva YAMAK KĠMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLĠK DÜZEYLERĠ Sinem GÜNEġ, Nusret KAVAK, Havva YAMAK Problem durumu Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet

Detaylı

ĠLE MESLEKĠ ĠLGĠLERĠ ARASINDAKĠ

ĠLE MESLEKĠ ĠLGĠLERĠ ARASINDAKĠ M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl: 1995, Sayı: 7 Sayfa: 239-250 GĠRĠġ LĠSE SON SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN KĠġĠLĠK ÖZELLĠKLERĠ ĠLE MESLEKĠ ĠLGĠLERĠ ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠLER: PĠLOT BĠR ÇALIġMA

Detaylı

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ 4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Zafer ÇAKMAK, Cengiz TAŞKIRAN, Birol BULUT Giriş Yöntem Bulgular Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Detaylı

ĠLKÖĞRETĠM 6. VE 7. SINIF SOSYAL BĠLGĠLER PROGRAMINDAKĠ COĞRAFYA KONULARININ GENEL AMAÇLARININ

ĠLKÖĞRETĠM 6. VE 7. SINIF SOSYAL BĠLGĠLER PROGRAMINDAKĠ COĞRAFYA KONULARININ GENEL AMAÇLARININ Teachers And Students Views Over The Primary Scholl s 6 th And 7 th Grades Level Of Achieving Of The General Targets Of Geography Subjects In Social Knowledge Courses ĠLKÖĞRETĠM 6. VE 7. SINIF SOSYAL BĠLGĠLER

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 909-918, TURKEY TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ ÖZET

Detaylı

Kitap Tanıtımı: İlköğretimde Kaynaştırma

Kitap Tanıtımı: İlköğretimde Kaynaştırma Ankara SOSYAL Üniversitesi GEÇERLĠK Eğitim Bilimleri KAVRAMI Fakültesi VE TÜRKĠYE DE ÖZEL EĞĠTĠM ALANINDA YÜRÜTÜLEN Özel Eğitim Dergisi LĠSANSÜSTÜ TEZLERDE SOSYAL GEÇERLĠĞĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 2010, 11(2)

Detaylı

İLKÖĞRETİM 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA ALIŞKANLIKLARI, KÜTÜPHANE KULLANMA SIKLIKLARI VE OKUMAYA YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ

İLKÖĞRETİM 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA ALIŞKANLIKLARI, KÜTÜPHANE KULLANMA SIKLIKLARI VE OKUMAYA YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/4, Fall 2012, p. 965-985, ANKARA-TURKEY İLKÖĞRETİM 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA ALIŞKANLIKLARI, KÜTÜPHANE

Detaylı

894 2 nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications April, 2011 Antalya-Turkey

894 2 nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications April, 2011 Antalya-Turkey 894 OKUL MÜDÜRLERĠNĠN YETERLĠKLERĠNĠN EĞĠTĠM ÖĞRETĠM SÜRECĠNE ETKĠSĠ Yrd. Doç. Dr. Sevinç PEKER, Yıldız Teknik Üniversitesi, sevpek@gmail.com Öğr.Gör. Gülenaz SELÇUK, Celal Bayar Üniversitesi, gselcuk@hotmail.com

Detaylı

TABULOJĠ GRUBU PROJE DANIŞMANLARI. Özgü TÜRK Ömer GÜNGÖR Gökhan KARAASLAN

TABULOJĠ GRUBU PROJE DANIŞMANLARI. Özgü TÜRK Ömer GÜNGÖR Gökhan KARAASLAN TABULOJĠ GRUBU Doç. Dr. Necla TURANLI Hacettepe Üniversitesi/ANKARA PROJE DANIŞMANLARI Doç. Dr. Erdal EKĠCĠ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi/ÇANAKKALE Özgü TÜRK Ömer GÜNGÖR Gökhan KARAASLAN Temmuz -

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN ÖĞRENME STĠLLERĠNĠN DERS ÇALIġMA ALIġKANLIKLARINA VE AKADEMĠK BAġARILARINA ETKĠSĠ

ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN ÖĞRENME STĠLLERĠNĠN DERS ÇALIġMA ALIġKANLIKLARINA VE AKADEMĠK BAġARILARINA ETKĠSĠ 1404 ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN ÖĞRENME STĠLLERĠNĠN DERS ÇALIġMA ALIġKANLIKLARINA VE AKADEMĠK BAġARILARINA ETKĠSĠ Özet (Harran Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir AraĢtırma) Hasan BOZASLAN, Harran Üniversitesi,

Detaylı

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Geleceğimizi tehdit eden çevre problemlerinin özellikle çocuklara erken yaşlarda verilmesi ve böylece çevre duyarlılığı,

Detaylı

OĞUZ ÇETĠN. KiĢisel Bilgi

OĞUZ ÇETĠN. KiĢisel Bilgi OĞUZ ÇETĠN KiĢisel Bilgi Niğde Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, NĠĞDE Tel: (388) 211 28 02-72, Cep: (505) 218 78 57 Faks: (388) 211 28 01 E-mail: oguzcetin@nigde.edu.tr oguz.cetin@windowslive.com cetinoguz80@gmail.com

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ *

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ * - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/3, Summer 2012, p. 1695-1708, ANKARA-TURKEY İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER

Detaylı

Parametrik İstatistiksel Yöntemler (t testi ve F testi)

Parametrik İstatistiksel Yöntemler (t testi ve F testi) Parametrik İstatistiksel Yöntemler (t testi ve F testi) Dr. Seher Yalçın 27.12.2016 1 İstatistiksel testler parametrik ve parametrik olmayan testler olmak üzere iki gruba ayrılır. Parametrik testler, ilgilenen

Detaylı

BĠR DEVLET HASTANESĠNDE ÇALIġANLARIN HASTA VE ÇALIġAN GÜVENLĠĞĠ ALGILARININ ĠNCELENMESĠ. Dilek OLUT

BĠR DEVLET HASTANESĠNDE ÇALIġANLARIN HASTA VE ÇALIġAN GÜVENLĠĞĠ ALGILARININ ĠNCELENMESĠ. Dilek OLUT BĠR DEVLET HASTANESĠNDE ÇALIġANLARIN HASTA VE ÇALIġAN GÜVENLĠĞĠ ALGILARININ ĠNCELENMESĠ Dilek OLUT Tıp biliminin ilk ve temel prensiplerinden biri Önce Zarar Verme ilkesidir. Bu doğrultuda kurgulanan sağlık

Detaylı

TIMSS Tanıtım Sunusu

TIMSS Tanıtım Sunusu TIMSS Tanıtım Sunusu Ġçerik TIMSS Nedir? TIMSS in Amacı TIMSS i Yürüten KuruluĢlar TIMSS in GeçmiĢi TIMSS in Değerlendirme Çerçevesi TIMSS Döngüsünün Temel AĢamaları TIMSS in Kazanımları Sorular ve Öneriler

Detaylı

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ Mehmet Akif YÜCEKAYA*, Mehmet GÜLLÜ* 1 İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü* İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

Yıl: 4, Sayı: 11, Haziran 2017, s Fatih KANA 1 Ramazan DEMĠR 2

Yıl: 4, Sayı: 11, Haziran 2017, s Fatih KANA 1 Ramazan DEMĠR 2 Yıl: 4, Sayı: 11, Haziran 2017, s. 399-416 Fatih KANA 1 Ramazan DEMĠR 2 ORTAOKUL TÜRKÇE EĞĠTĠMĠNDE ÇOKLU ZEKÂ KURAMI 3 Özet Bu araģtırmanın amacı, Türkçe dersinin öğrenme-öğretme sürecinde çoklu zekâ kuramının

Detaylı

TÜRKÇE DERSĠNDE KULLANILAN PERFORMANS ÖDEVLERĠNĠN ETKĠLĠLĠĞĠ

TÜRKÇE DERSĠNDE KULLANILAN PERFORMANS ÖDEVLERĠNĠN ETKĠLĠLĠĞĠ 1. ULUSAL EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ KONGRESĠ, 5-7 EYLÜL 2007 GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ, EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ TOKAT /TÜRKĠYE TÜRKÇE DERSĠNDE KULLANILAN PERFORMANS ÖDEVLERĠNĠN ETKĠLĠLĠĞĠ Yrd. Doç. Dr. ġ. Dilek BELET

Detaylı

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ Yrd. Doç. Dr. Sevinç MERT UYANGÖR ArĢ. Gör. Mevhibe KOBAK Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi OFMAE-Matematik Eğitimi Özet: Bu çalışmada

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri

Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN Ġstanbul Arel Üniversitesi 4. Pazarlama AraĢtırmaları Eğitim Semineri 26-29 Ekim 2010 Örnekleme Süreci Anakütleyi Tanımlamak Örnek Çerçevesini

Detaylı

KİMYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

KİMYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ KİMYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. Halil Ġbrahim KAYA Yrd. Doç. Dr. Adnan KÜÇÜKOĞLU ArĢ. Gör. Adnan TAġGIN ArĢ. Gör. Ceyhun OZAN ArĢ.

Detaylı

Ölçme ve Değerlendirme Semineri

Ölçme ve Değerlendirme Semineri Ölçme ve Değerlendirme Semineri 1 Açık Uçlu Soru Yazma ve Değerlendirmede Teknikleri Öğrencilerin yazılı sorulara verdikleri ilginç yanıtlar (Türkmen, http://www.istikbal gazetesi.com.) (Kaynak: Pegem

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ( SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ( SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI 1 DERS AKIŞI 1.ÜNİTE: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ GENEL YAPISI, ARADİSİPLİN, TEMATİK YAKLAŞIM 2. ÜNİTE: ÖĞRENME ALANLARI 3. ÜNİTE: BECERİLER

Detaylı

İLKÖĞRETİM BİRİNCİ KADEMEDEKİ SINIF ÖĞRETMENLERİNİN REHBERLİK HİZMETLERİNDEKİ YETERLİLİKLERİ GERÇEKLEŞTİRME DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ *

İLKÖĞRETİM BİRİNCİ KADEMEDEKİ SINIF ÖĞRETMENLERİNİN REHBERLİK HİZMETLERİNDEKİ YETERLİLİKLERİ GERÇEKLEŞTİRME DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ * - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/3, Summer 2012, p. 617-635, ANKARA-TURKEY İLKÖĞRETİM BİRİNCİ KADEMEDEKİ SINIF ÖĞRETMENLERİNİN REHBERLİK

Detaylı

DETERMINATION OF PRIMARY EDUCATION SECONDARY STAGE STUDENTS MAP SKILL LEVELS

DETERMINATION OF PRIMARY EDUCATION SECONDARY STAGE STUDENTS MAP SKILL LEVELS - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p.1905-192, TURKEY İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN HARİTA BECERİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ * Ömer Faruk

Detaylı

YAPAY SİNİR AĞI İLE HAVA SICAKLIĞI TAHMİNİ APPROXIMATION AIR TEMPERATURE WITH ARTIFICIAL NEURAL NETWORK

YAPAY SİNİR AĞI İLE HAVA SICAKLIĞI TAHMİNİ APPROXIMATION AIR TEMPERATURE WITH ARTIFICIAL NEURAL NETWORK YAPAY SİNİR AĞI İLE HAVA SICAKLIĞI TAHMİNİ Hande ERKAYMAZ, Ömer YAŞAR Karabük Üniversitesi / TÜRKĠYE herkaymaz@karabuk.edu.tr ÖZET : Bu çalıģmada Yapay Sinir Ağları (YSA) ile hava sıcaklığının tahmini

Detaylı

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİNİN ZORUNLU EĞİTİM KAPSAMINA ALINMASINA İLİŞKİN ALANDA GÖREVLİ ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİ * ÖZET

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİNİN ZORUNLU EĞİTİM KAPSAMINA ALINMASINA İLİŞKİN ALANDA GÖREVLİ ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİ * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 1743-1773, ANKARA-TURKEY OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİNİN ZORUNLU EĞİTİM KAPSAMINA ALINMASINA İLİŞKİN ALANDA GÖREVLİ

Detaylı

COĞRAFYA EĞĠTĠMĠ ANABĠLĠM DALI I. SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN PROFĠLLERĠ ĠLE AKADEMĠK BAġARILARININ KARġILAġTIRILMASI

COĞRAFYA EĞĠTĠMĠ ANABĠLĠM DALI I. SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN PROFĠLLERĠ ĠLE AKADEMĠK BAġARILARININ KARġILAġTIRILMASI COĞRAFYA EĞĠTĠMĠ ANABĠLĠM DALI I. SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN PROFĠLLERĠ ĠLE AKADEMĠK BAġARILARININ KARġILAġTIRILMASI ArĢ.Görv. Mete ALIM Yrd.Doç. Dr. Serkan DOĞANAY* Özet : Bu araştırmada, Atatürk Üniversitesi

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ BAŞARI-CİNSİYET-AİLENİN EĞİTİM DÜZEYİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ BAŞARI-CİNSİYET-AİLENİN EĞİTİM DÜZEYİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ BAŞARI-CİNSİYET-AİLENİN EĞİTİM DÜZEYİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET Fatma BÖLÜKBAŞ Bu araştırmanın amacı, ilköğretim öğrencilerinin Türkçe

Detaylı

TEMAKTĠK YAKLAġIMDA FĠZĠKSEL ÇEVRE. Yrd. Doç. Dr. ġermin METĠN Hasan Kalyoncu Üniversitesi

TEMAKTĠK YAKLAġIMDA FĠZĠKSEL ÇEVRE. Yrd. Doç. Dr. ġermin METĠN Hasan Kalyoncu Üniversitesi TEMAKTĠK YAKLAġIMDA FĠZĠKSEL ÇEVRE Yrd. Doç. Dr. ġermin METĠN Hasan Kalyoncu Üniversitesi ÇOCUK ÇEVRE ĠLIġKISI Ġnsanı saran her Ģey olarak tanımlanan çevre insanı etkilerken, insanda çevreyi etkilemektedir.

Detaylı

HEMODĠYALĠZ HASTALARININ UMUTSUZLUK DÜZEYLERĠ

HEMODĠYALĠZ HASTALARININ UMUTSUZLUK DÜZEYLERĠ HEMODĠYALĠZ HASTALARININ UMUTSUZLUK DÜZEYLERĠ *Derya BaĢaran ** Özlem ġahin Altun *Diaverum Özel Merzifon Diyaliz Merkezi **Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Psikiyatri HemĢireliği AD GİRİŞ

Detaylı

ORTAOKUL 6.7.8. SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN ALGILANAN EBEVEYN TUTUMLARI ĠLE SOSYAL DUYGUSAL ÖĞRENME BECERĠLERĠ ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠNĠN ĠNCELENMESĠ

ORTAOKUL 6.7.8. SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN ALGILANAN EBEVEYN TUTUMLARI ĠLE SOSYAL DUYGUSAL ÖĞRENME BECERĠLERĠ ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠNĠN ĠNCELENMESĠ T.C. Ġstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı ORTAOKUL 6.7.8. SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN ALGILANAN EBEVEYN TUTUMLARI ĠLE SOSYAL DUYGUSAL ÖĞRENME BECERĠLERĠ ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠNĠN

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ KĠġĠSEL GELĠġĠME YÖNELĠK ALGILARI VE KĠġĠSEL GELĠġĠM ÇABALARI 1

ÖĞRETMEN ADAYLARININ KĠġĠSEL GELĠġĠME YÖNELĠK ALGILARI VE KĠġĠSEL GELĠġĠM ÇABALARI 1 ÖĞRETMEN ADAYLARININ KĠġĠSEL GELĠġĠME YÖNELĠK ALGILARI VE KĠġĠSEL GELĠġĠM ÇABALARI 1 PERCEPTIONS OF PERSONAL DEVELOPMENT OF TEACHER CANDIDATES AND PERSONAL DEVELOPMENT EFFORTS Arş. Gör. Adil ÇORUK ÖZET

Detaylı

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÖĞRETMENİ

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÖĞRETMENİ TANIM ÇalıĢtığı eğitim kurumunda; öğrencilere eğitim ve öğretim teknikleri ile ilgili eğitim veren kiģidir. A- GÖREVLER Öğretmenlik meslek bilgisi dersleri ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranıģların,

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Halil Coşkun ÇELİK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Halil Coşkun ÇELİK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Halil Coşkun ÇELİK 15 Mayıs 2008 Hemen hemen her bilim alanındaki gelişmeler, yapılmış sistematik araştırmaların katkılarına bağlıdır. Bu yüzden genel olarak araştırma,

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

Yıl: 3, Sayı: 7, Haziran 2016, s

Yıl: 3, Sayı: 7, Haziran 2016, s Yıl: 3, Sayı: 7, Haziran 2016, s. 200-214 Ali Korkut ULUDAĞ 1 Sinem Miraç AKTAŞ 2 EBEVEYNLERİN EĞİTİM SEVİYESİ İLE ÇOCUKLARIN MÜZİK DERSİNE KARŞI İLGİLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

Sosyal Alanlar Öğretmenlerinin Kişilerarası Özyeterlik İnançlarının Değerlendirilmesi (Ankara İli Örneği)

Sosyal Alanlar Öğretmenlerinin Kişilerarası Özyeterlik İnançlarının Değerlendirilmesi (Ankara İli Örneği) 1221 Sosyal Alanlar Öğretmenlerinin Kişilerarası Özyeterlik İnançlarının Değerlendirilmesi (Ankara İli Örneği) Gökçe KILIÇOĞLU 1, Eda Nur KARAKUġ 2, Tazegül DEMĠR 3 Özet Eğitim öğretim kurumlarında öğrencinin

Detaylı

ÇOCUKLARIN GÖZÜYLE ONLARIN ĠNTERNET KULLANIM PROFĠLLERĠ VE AĠLELERĠN GETĠRDĠĞĠ SINIRLAMALAR: ANAMUR ĠLÇE ÖRNEĞĠ

ÇOCUKLARIN GÖZÜYLE ONLARIN ĠNTERNET KULLANIM PROFĠLLERĠ VE AĠLELERĠN GETĠRDĠĞĠ SINIRLAMALAR: ANAMUR ĠLÇE ÖRNEĞĠ ÇOCUKLARIN GÖZÜYLE ONLARIN ĠNTERNET KULLANIM PROFĠLLERĠ VE AĠLELERĠN GETĠRDĠĞĠ SINIRLAMALAR: ANAMUR ĠLÇE ÖRNEĞĠ THE INTERNET USE PROFILES OF THE CHILDREN AND THEIR FAMILY LIMITATIONS ON INTERNET FROM CHILDREN'S

Detaylı

YARATICI DRAMA ETKİNLİKLERİNİN TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ KONUŞMA BECERİLERİNE ETKİSİ * ÖZET

YARATICI DRAMA ETKİNLİKLERİNİN TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ KONUŞMA BECERİLERİNE ETKİSİ * ÖZET TurkishStudies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 671-682, ANKARA-TURKEY YARATICI DRAMA ETKİNLİKLERİNİN TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ KONUŞMA BECERİLERİNE

Detaylı

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ FELSEFESİ,TEMEL İLKELERİ,VİZYONU MEHMET NURİ KAYNAR TÜRKIYE NIN GELECEK VIZYONU TÜRKĠYE NĠN GELECEK VĠZYONU GELECEĞIN MIMARLARı ÖĞRETMENLER Öğretmen, bugünle gelecek arasında

Detaylı

ĠLKÖĞRETĠM OKULU SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN SINIFTA ĠLETĠġĠMĠ SAĞLAMA BECERĠLERĠ

ĠLKÖĞRETĠM OKULU SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN SINIFTA ĠLETĠġĠMĠ SAĞLAMA BECERĠLERĠ Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of Social Sciences Cilt / Volume: 2009-2 Sayı / Issue: 19 ĠLKÖĞRETĠM OKULU SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN SINIFTA ĠLETĠġĠMĠ SAĞLAMA BECERĠLERĠ

Detaylı

ĠLKÖĞRETĠM OKULU ÖĞRETMENLERĠNĠN MESLEKĠ ÇALIġMALARA YÖNELĠK TUTUMLARI

ĠLKÖĞRETĠM OKULU ÖĞRETMENLERĠNĠN MESLEKĠ ÇALIġMALARA YÖNELĠK TUTUMLARI The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Volume 5 Issue 7, p. 509-527, December 2012 ĠLKÖĞRETĠM OKULU ÖĞRETMENLERĠNĠN MESLEKĠ ÇALIġMALARA YÖNELĠK TUTUMLARI

Detaylı

NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ BOLOGNA SÜRECĠ

NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ BOLOGNA SÜRECĠ NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ BOLOGNA SÜRECĠ ÖĞRENME ÇIKTILARI HAZIRLAMA VE ÖĞRENCĠ Ġġ YÜKÜ HESABI FUNDA NALBANTOĞLU YILMAZ Eğitim Öğretim Planlamacısı Ekim, 2011 GĠRĠġ Bologna Süreci kapsamında, yükseköğretim

Detaylı

OKULÖNCESĠNDE TEMATĠK YAKLAġIM ve ETKĠN ÖĞRENME. Prof. Dr. Nilüfer DARICA Hasan Kalyoncu Üniversitesi

OKULÖNCESĠNDE TEMATĠK YAKLAġIM ve ETKĠN ÖĞRENME. Prof. Dr. Nilüfer DARICA Hasan Kalyoncu Üniversitesi OKULÖNCESĠNDE TEMATĠK YAKLAġIM ve ETKĠN ÖĞRENME Prof. Dr. Nilüfer DARICA Hasan Kalyoncu Üniversitesi Uzun yıllar öğretimde en kabul edilir görüģ, bilginin hiç bozulmadan öğretenin zihninden öğrenenin zihnine

Detaylı

224 2 nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications 27-29 April, 2011 Antalya-Turkey www.iconte.

224 2 nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications 27-29 April, 2011 Antalya-Turkey www.iconte. 224 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI NDA MÜZİK DERSİ ALMIŞ/ALMAKTA OLAN ÖĞRENCİLERİN GENEL PROGRAMLARI İÇERİSİNDE MESLEKİ GELİŞİMLERİ AÇISINDAN MÜZİK DERSLERİNİ

Detaylı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı 292 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 292-297 KİTAP İNCELEMESİ Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı Editör Doç. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK Dilek SEZGİN MEMNUN 1 Bu çalışmada,

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNDE ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNDE ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNDE ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Onur ÖZKOPARAN MEB Gümüşhacıköy Anadolu Lisesi, Amasya ozkoparanonur@hotmail.com

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ İLKOKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİ DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ İLKOKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİ DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 197-211, ANKARA-TURKEY SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ İLKOKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİ DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... v. ŞEKİLLER LİSTESİ... xxi. ÇİZELGELER LİSTESİ... xxiii BİRİNCİ KESİM BİLİMSEL İRADE VE ARAŞTIRMA EĞİTİMİNE TOPLU BAKIŞ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... v. ŞEKİLLER LİSTESİ... xxi. ÇİZELGELER LİSTESİ... xxiii BİRİNCİ KESİM BİLİMSEL İRADE VE ARAŞTIRMA EĞİTİMİNE TOPLU BAKIŞ İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v ŞEKİLLER LİSTESİ... xxi ÇİZELGELER LİSTESİ... xxiii BİRİNCİ KESİM BİLİMSEL İRADE VE ARAŞTIRMA EĞİTİMİNE TOPLU BAKIŞ BÖLÜM 1. BİLİMSEL İRADE ALGI ÇERÇEVESİ... 3 BİLGİNİN KAYNAĞI:

Detaylı

T.C. ÇANAKKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ BÖLÜMÜ ÖĞRETMENLĠK UYGULAMASI

T.C. ÇANAKKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ BÖLÜMÜ ÖĞRETMENLĠK UYGULAMASI T.C. ÇANAKKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ BÖLÜMÜ ÖĞRETMENLĠK UYGULAMASI ÇANAKKALE 2016 T.C. ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN

Detaylı

Kısaca İçindekiler. KISIM I: Sosyal Bilgilere Giriş. KISIM II: Sosyal Bilgiler Öğretimin Temelleri

Kısaca İçindekiler. KISIM I: Sosyal Bilgilere Giriş. KISIM II: Sosyal Bilgiler Öğretimin Temelleri iv / Künye Kısaca İçindekiler KISIM I: Sosyal Bilgilere Giriş Bölüm 1: Sosyal Bilgiler Öğretiminin ve Öğreniminin Geçmişi, Bugünü ve Geleceği KISIM II: Sosyal Bilgiler Öğretimin Temelleri Bölüm 2: Sosyal

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders İçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders İçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders İçerikleri 3.DÖNEM 4.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 217 GÖRSEL SANATLAR EĞIT. VE ÖĞR. 2 2 3 5 SNF 220 MÜZIK EĞITIMI VE ÖĞRETIMI

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Ekim 2005 Cilt:13 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 427-436 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Halil Coşkun ÇELİK, Recep BİNDAK Dicle

Detaylı

: Hentbole özgü fizyolojik parametrelerin performansla olan ilişkisi

: Hentbole özgü fizyolojik parametrelerin performansla olan ilişkisi KĠġĠSEL ÖZGEÇMĠġ KiĢisel Bilgiler Soyadı Adı : DOĞAN AyĢegül Akademik Unvanı : Öğretim Görevlisi Doğum Yeri / Doğum Tarihi : Konuklu / 9.08.965 Uyruğu : TC Ana Dil (ler) : Türkçe Cinsiyet : Bayan Tel :

Detaylı

BÖLÜM I. 1.1.GİRİŞ. ĠĢitileni almak ve saklamak ya da iģitileni anlamak amacıyla dikkat harcamak (Sever, 2000:11).

BÖLÜM I. 1.1.GİRİŞ. ĠĢitileni almak ve saklamak ya da iģitileni anlamak amacıyla dikkat harcamak (Sever, 2000:11). BÖLÜM I. 1.1.GİRİŞ Ġnsanlar sosyal varlıklardır. Birbirleriyle ve diğer canlılarla sürekli etkileģim içerisinde bulunurlar ve kendilerini buna mecbur hissederler. EtkileĢim kurmak için insanlar çeģitli

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞINA YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI *

ÖĞRETMEN ADAYLARININ KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞINA YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI * - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/3, Summer 2012, p. 2353-2366, ANKARA-TURKEY ÖĞRETMEN ADAYLARININ KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞINA YÖNELİK TUTUM

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARINA UYGULANAN ATILGANLIK EĞĠTĠMĠ VE SONUÇLARI 1 Doç. Dr. Binnur YEġĠLYAPRAK Dr. Ġbrahim KISAÇ

ÖĞRETMEN ADAYLARINA UYGULANAN ATILGANLIK EĞĠTĠMĠ VE SONUÇLARI 1 Doç. Dr. Binnur YEġĠLYAPRAK Dr. Ġbrahim KISAÇ YeĢilyaprak, B. ve Kısaç, Ġ. (1999). Öğretmen Adaylarına Uygulanan Atılganlık Eğitimi ve Sonuçları. Mesleki Eğitim Dergisi, 1 (1) Ocak, 12-18. ÖĞRETMEN ADAYLARINA UYGULANAN ATILGANLIK EĞĠTĠMĠ VE SONUÇLARI

Detaylı

BĠRĠNCĠ BASAMAK SAĞLIK ÇALIġANLARINDA YAġAM DOYUMU, Ġġ DOYUMU VE TÜKENMĠġLĠK DURUMU

BĠRĠNCĠ BASAMAK SAĞLIK ÇALIġANLARINDA YAġAM DOYUMU, Ġġ DOYUMU VE TÜKENMĠġLĠK DURUMU GOÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Tokat Halk Sağlığı Müdürlüğü BĠRĠNCĠ BASAMAK SAĞLIK ÇALIġANLARINDA YAġAM DOYUMU, Ġġ DOYUMU VE TÜKENMĠġLĠK DURUMU Yalçın Önder¹, Rıza Çıtıl¹, Mücahit Eğri¹,

Detaylı

ĠLKÖĞRETĠM FEN BĠLGĠSĠ ÖĞRETĠMĠNDE DENEY YAPMA ETKĠNLĠĞĠ, LABORATUAR KULLANIMI VE GÜVENLĠĞĠNE ĠLĠġKĠN ÖĞRENCĠ TUTUMLARI

ĠLKÖĞRETĠM FEN BĠLGĠSĠ ÖĞRETĠMĠNDE DENEY YAPMA ETKĠNLĠĞĠ, LABORATUAR KULLANIMI VE GÜVENLĠĞĠNE ĠLĠġKĠN ÖĞRENCĠ TUTUMLARI 1 ĠLKÖĞRETĠM FEN BĠLGĠSĠ ÖĞRETĠMĠNDE DENEY YAPMA ETKĠNLĠĞĠ, LABORATUAR KULLANIMI VE GÜVENLĠĞĠNE ĠLĠġKĠN ÖĞRENCĠ TUTUMLARI Oğuz ÇETĠN * Hülya HAMURCU ** Yasemin GÜNAY ** ÖZET Bu araģtırmanın amacı; Fen

Detaylı

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME TÜRKÇE DERSİ OKUMA ETKİNLİKLERİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR *

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME TÜRKÇE DERSİ OKUMA ETKİNLİKLERİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR * - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/4, Fall 2012, p. 1961-1977, ANKARA-TURKEY İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME TÜRKÇE DERSİ OKUMA ETKİNLİKLERİNDE

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Beslenme ve Diyetetiğe GiriĢ BES113 1.Güz ÖnkoĢullar

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Beslenme ve Diyetetiğe GiriĢ BES113 1.Güz ÖnkoĢullar BESLENME VE DĠYETETĠĞE GĠRĠġ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar Beslenme ve Diyetetiğe GiriĢ BES113 1.Güz 1 0 0 1 ÖnkoĢullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları)

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ( SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ( SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI 1 DERS AKIŞI 1.ÜNİTE: SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETĠM PROGRAMININ GENEL YAPISI, ARADĠSĠPLĠN, TEMATĠK YAKLAġIM 2. ÜNİTE: ÖĞRENME ALANLARI 3. ÜNİTE: BECERĠLER

Detaylı

Ek-1. Tablo 1. TYYÇ nin OluĢturulma AĢamaları ve Tamamlanma Tarihleri. 1 Süreci baģlatmak için karar alınması Nisan 2006

Ek-1. Tablo 1. TYYÇ nin OluĢturulma AĢamaları ve Tamamlanma Tarihleri. 1 Süreci baģlatmak için karar alınması Nisan 2006 Ek-1 Tablo 1. TYYÇ nin OluĢturulma AĢamaları ve Tamamlanma Tarihleri TYYÇ OluĢturma AĢamaları Tamamlama Tarihi 1 Süreci baģlatmak için karar alınması Nisan 2006 2 ÇalıĢma takviminin oluģturulması 2006

Detaylı

ĠLKOKUL TÜRKÇE ĠLETĠġĠM YETERLĠK ALGISI ÖLÇEĞĠ GEÇERLĠK VE GÜVENĠRLĠK ÇALIġMASI

ĠLKOKUL TÜRKÇE ĠLETĠġĠM YETERLĠK ALGISI ÖLÇEĞĠ GEÇERLĠK VE GÜVENĠRLĠK ÇALIġMASI AYDOĞAN, R. ve GÜNDOĞDU, K. (2017). Ġlkokul Türkçe ĠletiĢim Yeterlik Algısı Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik ÇalıĢması. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 6(3), 1743-1758. ĠLKOKUL TÜRKÇE

Detaylı

IV.ULUSLARARASI POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUMU SERGİ VE PROJE PAZARI SONUÇ BİLDİRGESİ 7-9 MAYIS 2015

IV.ULUSLARARASI POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUMU SERGİ VE PROJE PAZARI SONUÇ BİLDİRGESİ 7-9 MAYIS 2015 IV.ULUSLARARASI POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUMU SERGİ VE PROJE PAZARI SONUÇ BİLDİRGESİ 7-9 MAYIS 2015 TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Ege Bölge ġubesi Koordinatörlüğünde IV. Uluslararası PolimerikKompozitler

Detaylı

ISSN: 1303 0035. ABANT ĠZZET BAYSAL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ DERGĠSĠ Journal of Social Sciences. Cilt / Volume: 2009-2 Sayı / Issue: 19

ISSN: 1303 0035. ABANT ĠZZET BAYSAL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ DERGĠSĠ Journal of Social Sciences. Cilt / Volume: 2009-2 Sayı / Issue: 19 ISSN: 1303 0035 ABANT ĠZZET BAYSAL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ DERGĠSĠ Journal of Social Sciences Cilt / Volume: 2009-2 Sayı / Issue: 19 ii Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Detaylı

USING NEWSPAPER COLUMNS AS READING TEXTS TO DEVELOP WRITING EXPRESSION SKILLS

USING NEWSPAPER COLUMNS AS READING TEXTS TO DEVELOP WRITING EXPRESSION SKILLS - International Periodical For The Languages, terature and History of Turkish or Turkic, p. 989-1010 TURKEY YAZILI ANLATIM BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE OKUMA METİNLERİ OLARAK GAZETE KÖŞE YAZILARININ

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ ÖĞRENCĠLERĠNĠN ÖĞRETMENLĠK MESLEĞĠNE ĠLĠġKĠN TUTUMLARI DÖNEM PROJESĠ.

ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ ÖĞRENCĠLERĠNĠN ÖĞRETMENLĠK MESLEĞĠNE ĠLĠġKĠN TUTUMLARI DÖNEM PROJESĠ. 1 T.C. ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ANABĠLĠM DALI EĞĠTĠM YÖNETĠMĠ, TEFTĠġĠ, PLANLAMASI VE EKONOMĠSĠ BĠLĠM DALI ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

Yıl: 4, Sayı: 11, Haziran 2017, s

Yıl: 4, Sayı: 11, Haziran 2017, s Yıl: 4, Sayı: 11, Haziran 2017, s. 302-331 Deniz BERBEROĞLU 1 Zekavet KABASAKAL 2 GELĠġĠMSEL YETERSĠZLĠĞĠ OLAN ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERĠNĠN YAġAM DOYUM VE BAġA ÇIKMA STRATEJĠLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ Özet Bu araģtırmanın

Detaylı

FEN BĠLGĠSĠ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BĠLGĠ OKUR- YAZARLIĞI BECERĠLERĠ ĠLE ĠNTERNET KULLANIMINA YÖNELĠK TUTUMLARI ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

FEN BĠLGĠSĠ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BĠLGĠ OKUR- YAZARLIĞI BECERĠLERĠ ĠLE ĠNTERNET KULLANIMINA YÖNELĠK TUTUMLARI ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ FEN BĠLGĠSĠ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BĠLGĠ OKUR- YAZARLIĞI BECERĠLERĠ ĠLE ĠNTERNET KULLANIMINA YÖNELĠK TUTUMLARI ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Mustafa KAHYAOĞLU* Anahtar Sözcükler: Bilgi okuryazarlığı,

Detaylı

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Üstbilişsel Okuma Stratejilerini Kullanma Düzeyleri (Giresun Üniversitesi Örneği)

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Üstbilişsel Okuma Stratejilerini Kullanma Düzeyleri (Giresun Üniversitesi Örneği) 39 Türkçe Öğretmeni Adaylarının Üstbilişsel Okuma Stratejilerini Kullanma Düzeyleri (Giresun Üniversitesi Örneği) Mehmet Akif ÇEÇEN 1 Mehmet ALVER 2 Özet Bu araģtırmanın amacı, Türkçe Öğretmenliğinde öğrenim

Detaylı

DEĞERLERİ KAZANDIRMASINDAKİ ETKİLİLİK AÇISINDAN RESMİ VE ÖRTÜK PROGRAM İLE OKUL DIŞI ETMENLERİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA DEĞERLENDİRİLMESİ *

DEĞERLERİ KAZANDIRMASINDAKİ ETKİLİLİK AÇISINDAN RESMİ VE ÖRTÜK PROGRAM İLE OKUL DIŞI ETMENLERİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA DEĞERLENDİRİLMESİ * - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/4, Fall 2012, p. 3253-3272, ANKARA-TURKEY DEĞERLERİ KAZANDIRMASINDAKİ ETKİLİLİK AÇISINDAN RESMİ VE ÖRTÜK

Detaylı

AN EVALUATION OF SPEAKING ANXIETY FOR LEARNERS OF TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE

AN EVALUATION OF SPEAKING ANXIETY FOR LEARNERS OF TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/3, Summer 212, p. 2199-2218, ANKARA-TURKEY TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENENLERİN KONUŞMA KAYGILARININ

Detaylı

Geçmişten Günümüze Kastamonu Üniversitesi Dergisi: Yayımlanan Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma 1

Geçmişten Günümüze Kastamonu Üniversitesi Dergisi: Yayımlanan Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma 1 Mart 2017 Cilt:25 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi xii-xxi Geçmişten Günümüze Kastamonu Üniversitesi Dergisi: Yayımlanan Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma 1 Lütfi İNCİKABI, Samet KORKMAZ, Perihan AYANOĞLU,

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) 179 ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) ANALYSIS OF THE ATTITUDES OF TEACHER CANDIDATES TOWARDS TEACHING PROFESSION

Detaylı

Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 6/4 Fall 2011, p.

Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 6/4 Fall 2011, p. - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p.457-466, TURKEY TÜRKÇE VE TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ EĞĠTĠM PROGRAMLARI VE ÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LİSANS TEZ ÖNERİSİ

T.C. FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ EĞĠTĠM PROGRAMLARI VE ÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LİSANS TEZ ÖNERİSİ T.C. FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ EĞĠTĠM PROGRAMLARI VE ÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LİSANS TEZ ÖNERİSİ ÖĞRENCĠNĠN ADI SOYADI: Seda AKTI DANIġMAN ADI SOYADI: Yrd. Doç. Dr. Aysun GÜROL GENEL

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Pediatri Bölümü nde Tedavi Gören Çocuklarla HAYAT BĠR ARMAĞANDIR PROJESĠ

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Pediatri Bölümü nde Tedavi Gören Çocuklarla HAYAT BĠR ARMAĞANDIR PROJESĠ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Pediatri Bölümü nde Tedavi Gören Çocuklarla HAYAT BĠR ARMAĞANDIR PROJESĠ Amaç ve Ġçerik Projenin temel amacı hastanede tedavi gören çocuklar ve bu dersi seçen öğrenciler

Detaylı

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği 1 Seçmeye Yönelik Motivasyonlarının İncelenmesi Derya ÇELİK, Ra aza GÜRBÜZ, Serhat AYDIN, Mustafa GÜLER, Duygu TAŞKIN, Gökay AÇIKYILDIZ

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Temel olarak bir bilgisayar, çeşitli donanım parçalarını bir araya getirip uygun bir çalışma platformunu

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SAHİP OLDUĞU MATEMATİKSEL GÜÇ İLE MATEMATİK

Detaylı

BĠLGĠ TOPLUMUNA GEÇĠġ SÜRECĠNDE ĠLKÖĞRETĠM ÖĞRETMENLERĠNĠN BĠLGĠ TOPLUMU ÖĞRETMEN YETERLĠLĠKLERĠNE GÖRE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ (Gaziantep Ġli Örneği)

BĠLGĠ TOPLUMUNA GEÇĠġ SÜRECĠNDE ĠLKÖĞRETĠM ÖĞRETMENLERĠNĠN BĠLGĠ TOPLUMU ÖĞRETMEN YETERLĠLĠKLERĠNE GÖRE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ (Gaziantep Ġli Örneği) 1553 BĠLGĠ TOPLUMUNA GEÇĠġ SÜRECĠNDE ĠLKÖĞRETĠM ÖĞRETMENLERĠNĠN BĠLGĠ TOPLUMU ÖĞRETMEN YETERLĠLĠKLERĠNE GÖRE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ (Gaziantep Ġli Örneği) Özet Hasan BOZASLAN, Harran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler

Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Yüksek Öğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Fakültesi 2 Giriş Dünyadaki hızlı

Detaylı

T.C ADALET BAKANLIĞI Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü

T.C ADALET BAKANLIĞI Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü T.C ADALET BAKANLIĞI Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Ceza Ġnfaz Kurumlarında Madde Bağımlılığı Tedavi Hizmetleri Serap GÖRÜCÜ Psikolog YetiĢkin ĠyileĢtirme Bürosu Madde bağımlılığını kontrol altında

Detaylı

HĠZMET ĠÇĠ EĞĠTĠM PROGRAMLARININ ORTAÖĞRETĠM KURUMLARINDA ÇALIġAN ÖĞRETMEN GÖRÜġLERĠNE GÖRE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

HĠZMET ĠÇĠ EĞĠTĠM PROGRAMLARININ ORTAÖĞRETĠM KURUMLARINDA ÇALIġAN ÖĞRETMEN GÖRÜġLERĠNE GÖRE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ HĠZMET ĠÇĠ EĞĠTĠM PROGRAMLARININ ORTAÖĞRETĠM KURUMLARINDA ÇALIġAN ÖĞRETMEN GÖRÜġLERĠNE GÖRE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Evaluation of In-Service Education Programmes According to View of Teachers Working in Secondary

Detaylı

İLKÖĞRETİM ALTINCI SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KELİME TÜRLERİNİ KULLANMA BECERİLERİ

İLKÖĞRETİM ALTINCI SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KELİME TÜRLERİNİ KULLANMA BECERİLERİ İLKÖĞRETİM ALTINCI SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KELİME TÜRLERİNİ KULLANMA BECERİLERİ ÖZET Fatma AÇIK Ekrem GÖZOĞLU Bu çalışma evrenini Ankara da öğrenim gören ilköğretim 6. sınıf öğrencileri oluşturduğu sosyoekonomik

Detaylı

BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ FEN BİLGİSİ VE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÇOKLU ZEKA KURAMINA DAYALI PROFİLLERİ

BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ FEN BİLGİSİ VE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÇOKLU ZEKA KURAMINA DAYALI PROFİLLERİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ FEN BİLGİSİ VE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÇOKLU ZEKA KURAMINA DAYALI PROFİLLERİ Hülya HAMURCU 1, Yasemin GÜNAY 2, Güzin ÖZYILMAZ 1 1 DEÜ. Buca Eğitim Fakültesi, İlköğretim

Detaylı