Dünya Bankas Doküman d r YALNIZCA RESM KULLANIMA MAHSUSTUR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dünya Bankas Doküman d r YALNIZCA RESM KULLANIMA MAHSUSTUR"

Transkript

1 Dünya Bankas Doküman d r YALNIZCA RESM KULLANIMA MAHSUSTUR Rapor No: TR LLER BANKASI NA BELED YE H ZMETLER PROJES Ç N TEKL F ED LEN 212,9 M LYON ($ 275 M LYON) M KTARINDA KRED L TC GARANT S NDE PROJE DE ERLEND RME BELGES 27 MAYIS 2005 Türkiye Ülke Birimi Altyap ve Enerji sektörü Departman Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Bu belge s n rl bir da t ma sahip olup, al c lar taraf ndan yaln zca resmi görevlerinin yerine getirilmesi amaçlar dâhilinde kullan labilir. Dünya Bankas izni olmaks z n içeri i bir ba ka ekilde if a edilemez.

2 PARA B R M E DE ERLER Para birimi = TL (Türk Liras ) 31 Aral k 2004 e kadar = YTL (Yeni Türk Liras ) 1 Ocak 2005 ten itibaren 1 YTL = TL 1 EURO = $ 1,29 ($), 30 N SAN 2005 PAR TES NE GÖRE MAL YIL 1 Ocak 31 Aral k KISALTMALAR VE AKRON MLER EU Avrupa Birli i ISA Uluslararas Denetleme Standartlar Banka Dünya Bankas JICA Japon Uluslararas birli i Kurumu BRSA Bankac l k Düzenleme ve Denetleme MIS Yönetim Bilgi Sistemi Kurumu (Türkçe BDDK) CAS Ülke Yard m Stratejisi MoU Anlay Muht ras CFAA Ülke Mali Güvenilirlik De erlendirmesi LCS En Dü ük Maliyetli Seçim CPAR Ülke Sat nalma De erlendirmesi NCB Ulusal Rekabetçi hale ncelemesi CQ Dan man Nitelikleri OM letim El Kitab ESW Ekonomik ve Sektörel ler PHRD Politika ve nsan Kaynaklar Geli tirme Fonu Debt Law Kamu Finansman ve Borç Yönetimi PMU Proje Yönetim Birimi Düzenleme Yasas FI Mali Arac QCBS Kalite ve Maliyet Tabanl Seçim FMR Mali zleme Raporlar SA Özel Hesap GDP Gayrisafi Milli Has la SBD Standart hale Belgeleri IAS Uluslararas Muhasebe Standartlar SEE Kamu ktisadi Te ekkülü IB ller Bankas SIL Özel Yat r m Kredisi IC Bireysel Dan man SOE Harcama Bildirimi ICB Uluslararas Rekabetçi hale SPO Devlet Planlama Te kilat IDF Kurumsal Geli im Fonu TA Teknik Yard m IFRS Uluslararas Mali Raporlama Standartlar UFW Kay p kaçak su Ba kan Yard mc s : Ülke Direktörü: Sektör Direktörü: Tak m Lideri: Shigeo Katsu Andew N. Vorkink Sumter Lee Travers Sudipto Sarkar

3 TÜRK YE Belediye Hizmetleri Projesi Ç NDEK LER Sayfa A. STRATEJ K BA LAM VE gerekçe Ülke ve Sektör Konular Banka Kat l m n n Gerekçesi Projenin katk da bulundu u daha yüksek seviyedeki hedefler...6 B. PROJEN N TANIMI Borç Verme Arac [E er Varsa] Program hedefi ve safhalar Proje Geli tirme Hedefi ve Anahtar Göstergeler Proje Bile enleri Kazan lan deneyimler ve proje tasar m na yans malar Göz önüne al nan alternatifler ve bunlar n reddedilmesinin nedenleri...11 C. UYGULAMA Ortakl k düzenlemeleri (e er varsa) Uygulama ve kurum ile ilgili düzenlemeler Sonuçlar n izlenmesi ve de erlendirilmesi Sürdürülebilirlik Kritik riskler ve olas çeli kili konular Kredi Ko ullar ve Taahhütler...16 D. DE ERLEND RME ÖZET Ekonomik ve Mali Analiz Teknik Güvence Sosyal Çevre Koruma Politikalar Banka Politika stisnalar ve Haz rl kl l k...20

4 Ek 1: Ülke ve Sektör veya Program Tarihçesi...21 Ek 2: Banka ve / veya di er Kurumlar taraf ndan Finanse Edilen lgili Büyük Projeler...26 Ek 3: Sonuç Çerçevesi ve zleme...27 Ek 4: Detayl Proje Aç klamas...29 Ek 5: Proje Maliyetleri...33 Ek 6: Uygulama Düzenlemeleri...34 Ek 7: Mali Yönetim ve Geri Ödeme Anla malar...39 Ek 8: Sat nalma...45 Ek 9: Ekonomik ve Mali Analiz...51 Ek 10: Koruma Politikas Konular...63 Ek 11: Proje Haz rlama ve Denetimi...64 Ek 12: Proje Dosyas ndaki Belgeler...65 Ek 13: Kredilerin Beyan...66 Ek 14: Bir Bak ta Ülke...69

5 ...68

6 Ek 14: Bir Bak ta Ülke.69

7 ...70

8 ...71

9 MAP IBRD TÜRK YE BELED YE H ZMETLER PROJES PROJE DE ERLEND RME BELGES AVRUPA ve ORTA ASYA Tarih : 27 May s 2005 Ülke Direktörü : Andrew N. Vorkink Sectör Direktörü: Sumter Lee Travers Proje No: P Borçlanma Arac ; Özel Yat r m Kredisi Tak m Lideri : Sudipto Sarkar Sektörler: Genel su, ta k n önleme ve hijyen sektörü (%70), yerel yönetimler (%30) Konular: Belediye finans (P),di er kentsel kalk nmalar(p) Çevresel zleme Kategorisi: Finansal arac l k Güvenlik zleme Kategorisi: Finansal arac l k Proje Finansman Verisi [X] Kredi [ ] Hibe [ ] Garanti [ ] Di er. Kredi/Di erleri için Sabit Yay l ml Kredi Toplam Banka Finansman (US$ 275.0m e de erli) Teklif edilen ko ullar: (a) 17 y l vadeli Sabit Yay l ml Kredi (b) 5 y l anapara geri ödemesiz dönem

10 (c) Kredi ücreti: Olu acak indirimler hariç %1 (d) Taahhüt Komisyonu: Olu acak indirimler hariç ilk 4 sene için %0.85 sonras nda %0.75 (e) Faiz :LIBOR + sabit faiz Finansman Plan ( US$ m e de erli) Kaynak Yerel Yabanc Toplam BORÇLU Uluslararas mar ve Kalk nma Bankas (kredi ücreti dahil) Borçlu ülkenin belediyeleri Toplam Borçlu: ller Bankas ; Yeni Ziraat Mahallesi 14.sokak, D kap ; Ankara Türkiye Tel: Faks: Muhatap: Hidayet ATASOY Genel Müdür Sorumlu Kurum: Hazine Müste arl kredinin garantörüdür. Tahmin Edilen Ödeme(Banka Mali Y l /US$ m) Mali Y l Y ll k Kümülatif Proje uygulama periyodu; Ba lang ç: 15 Eylül 2005 Tamamlanma: 31 Aral k 2009 Kapan : 30 Haziran 2010 Orta dönem de erlendirmesi: 30 Eylül 2007 Proje CAS a m dayan yor yoksa ba ka dayanak noktas var m? [ ] Evet [ X ] Hay r Ref. PAD A.3 Projenin Banka politikalar içerisinde herhangi bir istisnas var m? [ ] Evet [ X ] Hay r Ref. PAD D.7 Bunlar Banka yönetimi taraf ndan onayland m? [ ] Evet [ ] Hay r Bu istisnalar n onay Banka Yönetim Kurulu taraf ndan görüldü mü? [ ] Evet [X] Hay r Proje sürdürülebilir veya yüksek nitelikli herhangi bir kritik risk içeriyor mu? [X] Evet [ ] Hay r Ref. PAD C.5 Proje uygulama aç s ndan bölgesel kriterleri kar l yor mu? [X] Evet [ ] Hay r Ref. PAD D.7 Proje geli im amac Ref. PAD B.2 Teknik Ek.3 Seçilmi belediyelerde çevre hizmetlerinin sürdürülmesini desteklemek Proje tan m [her bile en için bir cümlelik tan m] Ref. PAD B.3.a Teknik Ek.4 Proje üç bile eni içermektedir: a. Belediye Kalk nmas : Su, at ksu ve kat at k sektörlerindeki yat r mlar desteklemek b. Belediye Teknik Yard m : Fizibilite çal malar haz rlanmas, kentsel planlama, ihale dokümanlar n n haz rlanmas ve faydal i letme geli im planlar na destek c. ller Bankas n n Kurumsal Güçlendirmesi: Finansal ve teknik kapasiteyi yükseltmek, ilave i letim giderlerini desteklemek, denetim sistemini haz rlamak. Hangi koruma politikalar tatbik edilmektedir? Ref. PAD D.6 Teknik Ek.10 Çevre De erlendirmeleri Zoraki ta nd rma (sadece kamula t rmay içermekte) E er varsa standart olmayan durumlar:

11 Ref. PAD C.7 Yönetim Kurulu Toplant s : 23 Haziran 2005 Kredi yürürlük tarihi: 15 Eylül 2005 Projenin yürütülmesine uygulanabilecek gerekçeler: PAD de özetlenmi tir.

12 A. STRATEJ K BA LAM VE GEREKÇE 1. Ülke ve Sektör Konular 17 Aral k 2004 tarihinde, Avrupa Birli i (EU) Türkiye yi birlik üyeli i müzakerelerinin Ekim 2005 te ba lat lmas için davet etmi tir. Bu anla ma ülke için önemli bir olayd r ve Türkiye nin sürdürülebilir ekonomik, sosyal ve politik reformlar yapmak konusundaki taahhüdünü göstermektedir. Ayn zamanda, ülke 2001 y l ndaki ekonomik ve mali krizden ç km t r. GNP son y llarda h zl bir ekilde artm (2002: %7,9; 2003: %5,9; 2004: %9 (tahmini) ve mevcut pozitif makroekonomik durum politikac lar n AB ye Kabul ile ilgili baz alanlarda kriz yönetiminden sistemik çözümlere geçmesine olanak vermektedir. AB ye Kabul ile ilgili çevre yat r mlar büyük olacakt r. AB nin Türkiye yi Kabul görü melerine davet etme karar na yan t olarak, Türkiye kurumsal düzenlemeler yapmay ve yasalar AB direktifleri ile uyumlu hale getirmeyi dü ünmektedir. AB çevre direktifine uyum sa lanmas na ili kin toplam maliyetin, 2005 ve 2020 y llar aras nda $ 40 milyar a mas beklenmektedir. Bu maliyet; su, at k su ve kat at k sektörleri için $20 milyar tutar içermektedir. H zl kentle me de yüksek yat r m maliyetlerine neden olmaktad r ve Türkiye GNP nin %2 sini y ll k olarak yerel seviyedeki sermaye yat r mlar na harcamaktad r, bunlar yerel yönetim harcamalar n n yakla k olarak %50 sini olu turmaktad r. u anda, Türk vatanda lar n n %70 i kentlerde ya amaktad r ve bu kentle me h z n n stabilize olmadan önce %85 e yükselmesi beklenmektedir. Bu yüksek kentle me su, at k su ve kat at k yönetimini ve ula t rmay içeren temel belediye hizmetleri için talebin olu mas na yol açmaktad r. Bu yüksek kentle me h z ve AB çevre direktiflerinin kar lanmas gere i göz önüne al nd nda, Türkiye yerel bazl alt yap geli mesi için yüksek seviyeli yat r mlar devam ettirmesi gerekecektir. Dahas bu, politikac lar n kaliteli hizmetlerin sürdürülmesini sa lamalar aç s ndan ayr ca önemlidir. Bu proje su, at k su ve kat at k yat r mlar üzerinde odaklanacak ve altyap n n geli tirilmesi ve sürdürülebilir hizmetlerin te vik edilmesine katk da bulunacakt r. Sektörde kar la lan sorunlardan baz lar a a da özetlenmi tir: Su / At k su Maliyet kapsam de i mektedir: Metropolitan alanlarda ortalama su temini tarifesi metreküp ba na 0.70 USD, metropolitan alanlar d nda ise 0.42 USD civar ndad r. Genel olarak, birçok orta ile büyük ölçekli belediyeler (nüfus > 100,000) kendi maliyetlerini kar layabilmektedir. Bunun yan nda, daha küçük ve daha fakir belediyeler maliyetlerini kar lama konusunda sorun ya amaktad r; Verimsiz i lemler: Ortalama kay p kaçak su (UFW) üretimin yakla k %50 si civar ndad r. Bu rakam baz AB ülkeleri ile kar la t r ld nda yüksektir: Almanya (%10), Fransa (%25), ngiltere (yakla k %25); ve Avusturya (%10). Dolay s yla, ticari kay plar n önlenmesi için idari tedbirler ve fiziksel kay plar n önlenmesi için borular n rehabilitasyonu yoluyla UFW nin azalt lmas üzerinde odaklan lmas önemlidir ve 1

13 Sektör için merkezi yönetim deste i hakk ndaki politikalar tam olarak belirlenmemi tir: Su ve at k su i inin do as, yat r mlar için kamu deste inin gereklili idir. Kamu sektörünün kat l m genellikle gereklidir çünkü yat r mlar daha iyi bir çevre, suyla ta nan hastal klardaki azalma ve artan turizm gibi pozitif etkiler yaratmaktad r. Tüm AB ülkeleri su ve at k su sektörünün geli imine destek için, geni yat r m sübvansiyonlar (maliyetlerin %3 24 ü) ve çe itli enstrümanlar (bütçe deste i, hizmetler için vergi avantajlar, merkezi hükümet taraf ndan k smi borç ödemesi ve merkezi hükümete ödenmesi gereken ücretlerden ve harçlardan feragat gibi) ile destek sa lam t r. AB ye May s 2004 te kat lan ülkeler de AB uyum ve yap sal fon hibeleri biçiminde yat r m sübvansiyonlar almaktad r. Türkiye nin, özellikle ülkenin daha fakir olan bölümlerinde su ve at k su hizmetleri konusunda politikalar geli tirmesi gerekecektir. Merkezi hükümetten sa lanacak yard m: mali olarak etkin, yard m için uygunluk hakk nda objektif kararlar n verilmesi için önceden belirlenmi kriterlere dayal ve geli mi i letme verimi ile ba lant l olmal d r. Kullan lacak olan enstrüman n türü AB ülkelerinde kullan lan çe itli yöntemlerin incelenmesi temelinde belirlenmelidir. Kat At k Yönetimi Ülkede uygun düzenli depolama tesisi konusunda yetersizlik söz konusudur: Ülkede üretilen at klar n büyük bölümü yakla k 2,000 adet küçük ölçekli ve 50 adet büyük döküm alan na at lmaktad r. Döküm i lemi kontrollü de ildir ve döküm alanlar çevre ve sa l k riskine yol açmaktad r. Nüfusun yakla k %20 sine hizmet veren yakla k 11 kontrollü düzenli depolama tesisi mevcuttur. Kat at k yönetimi konusundaki AB direktiflerini kar lamak için, Türkiye nin daha fazla düzenli depolama tesisi in a etmesi gerekecektir. Ki i ba na kat at k üretimi artt için yeterli düzenli depolama tesisinin olmamas sorunu acil olarak ele al nmal d r, çünkü ki i ba na kat at k üretimi artmaktad r: 1995 ve 2002 aras nda hane halklar taraf ndan ülkede üretilen at kta y ll k %3.5 luk bir art olmu tur 1. u anda ki i ba na at k üretimi 1kg/gün civar ndad r. Bununla birlikte, gelir seviyesi yükseldikçe bu rakam n 1,5 ile 2,5 kg/güne yükselmesi beklenmektedir. At k üretimindeki art politikac lar için bir sorundur ve at n çevresel olarak emniyetli bir ekilde giderilmesi ve at k hacminin geri dönü üm yoluyla azalt lmas dü ünülmelidir; Maliyetler kar lanmamaktad r ve hizmetle ba lant l de ildir: Ücretler maliyetlerin, özellikle de yat r mlar n kar lanmas için yeterli de ildir. Sat lan su için metre küp ba na 0.07 USD (100,000 TL de sabitlenmi tir) gibi bir ücret su kullan c lar ndan al nmaktad r. Kat at k yönetimi ücretinin su tüketimi ile ili kilendirilmesi uygun de ildir. Kullan c lardan kat at k hizmetleri için ayr ca ücret al nmas ve ücret seviyesinin hizmetin temininin maliyetini yans tmas gerekmektedir. 1 Çevresel A r Maliyet Yat r m Planlamas için Teknik Yard m; ENVEST; Eylül

14 Hükümet Tedbirleri Devlet iyi kalitede belediye hizmetlerinin sa lanmas n n önemini ve AB direktiflerine uygunluk için haz rl klara ba lanmas gere ini kabul etmektedir. Bu noktada, belediye reformu ile ilgili faaliyetleri takip etmektedir, böylece belediyeler ve bunlar n verdi i hizmetler daha fazla kayna a sahip olmakta, do ru mali yönetim uygulamalar n takip etmekte ve merkezi hükümete düzenli olarak performans ve mali konular hakk nda rapor vermektedir. Hükümet ayr ca ller Bankas nda (IB) reformlar ba latm t r, bu banka merkezi hükümet vergilerini ayl k olarak belediyelere aktarmakta ve belediyelere teknik yard m, kredi ve hibeler sa lamaktad r. Belediye Reformu Temel altyap hizmetlerini sa lamak konusunda zorunlulu a sahip olan 3,225 belediye vard r su, at k su, ula t rma, kat at k yönetimi bunlar belediyelerin harcamalar n büyük bölümünü olu turmaktad r. Yerel yönetimlerin gelirlerinin ve harcamalar n n detaylar Ek 1 de verilmektedir. Sektör hizmet iletimi ve yat r m perspektiflerinden kaynakl zorluklarla kar la maktad r: Yerel düzeyde mali kaynaklar yetersizdir: Toplamda, finansman miktarlar ve belediye harcamas seviyeleri göz önüne al nd nda kronik bir mali aç k söz konusudur. Bununla birlikte durum tüm ülkede ayn de ildir. Büyük ehir belediyeleri finansal olarak nispeten daha iyi durumdad r. Ki i ba na temelde, Büyük ehir belediyeleri merkezi hükümetten büyük ehir olmayan belediyelere göre daha fazla vergi aktar m almaktad r. Yerel seviyede mali yönetim s n rl d r: Belediyeler genellikle s n rl kaynaklar n do ru yönetmemektedir bu da mevcut mali aç k sorununu art rmaktad r. Kamu harcamas yönetimi reformlar ülkede ba lam t r ve hükümet belediye seviyesinde reformlar gerçekle tirmek için tedbirler almaktad r ve Belediye borç piyasas geli memi tir: Belediye altyap s geli imi için tipik olarak ihtiyaç duyulan uzun vadeli sermaye ülkede yaln zca devlet kaynaklar arac l ile kullan labilmektedir, buna Uluslararas Mali Kurumlar (IFI) dan Hazine garantisi ile sa lanan krediler de dahildir. Bu uzun vadeli sermaye eksikli i ve yetersiz mali kaynaklar ve yerel seviyedeki yetersiz yönetim belediye borç piyasas n n geli mesine olanak vermemi bu da belediye geli imini olumsuz etkilemi tir. Yerel bankalardan sa lanan toplam yerel yönetim yerli banka sektörünün varl klar ile kar la t r ld nda çok küçüktür sonunda, toplam yerel yönetim iç borçlanmalar 1,336 trilyon TL dir (1,129 trilyon TL ller Bankas na ve 207 trilyon TL mevduat bankalar na), bu da tüm bankac l k sektörü varl klar n n yakla k %0,5 ini 2 temsil etmektedir. Uzun vadeli fonlar noksanl nda, belediyeler mevcut gelirlerini ve k sa süreli borçlanmalar n yat r mlar finanse etmek için kullan rlar. Cari gelirlerden tüm yat r m maliyetlerinin kar lanmas na güvenmek çok uygun bir yakla m olmaz. Çünkü geri ödemesi vergi ve sabit kullan c ücretleriyle yap labilecek yat r mlarla, tüm yat r m 2 Yerel Yönetim Borçlanmalar ; Messrs. Ferhat Emil ve H. Hakan Y lmaz, Eylül

15 maliyetlerinin mevcut gelirler üzerinden finanse edilmesi kar la t r ld nda ikinci durum çok do ru bir yakla m olmaz y l nda, hükümet parlamentoya kamu idaresi ve yerel yönetim ile ilgili bir dizi yasa sunmu tur. Bu yasalar merkezi ve yerel yönetimler aras nda sorumluluklar n uygun ekilde da t lmas n, finanse edilmeyen yükümlülüklerin ortadan kald r lmas n, yerel seviyede bir art ve kaliteli hizmet verilmesini desteklemektedir. Temmuz 2004 te, Parlamento, merkezi ve yerel yetkililerin sorumluluklar n düzenleyen temel yasa olan Kamu dari Çerçeve Yasas n onaylam t r. Bununla birlikte, bu yasa henüz yürürlükte de ildir. Temmuz 2004 te, Büyük ehir Belediye Yasas Parlamento taraf ndan onaylanm olup yasa u anda yürürlüktedir. Yasa bu belediyeler taraf ndan hizmet verilecek olan fiziksel alanlar, kom u yerle imleri büyük ehir yönetim alan içerisine katmak suretiyle geni letmektedir. Bu durum, büyük ehir belediyelerinin altyap geli tirme ihtiyaçlar n art racakt r çünkü kom u yerle imler genellikle Büyük ehir alan ile kar la t r ld nda ayn altyap seviyesine sahip de ildir. Proje üç Büyük ehir belediyesini içermektedir; Aral k 2004 te, Parlamento Belediye Yasas n onaylam t r (yasa yürürlüktedir ancak hâlihaz rda Anayasa Mahkemesi taraf ndan incelenmektedir). Bu yasan n özü belediye mali finansman yönetiminin zenginle tirilmesi, yerel kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi ve yerel gelirlerin art r lmas d r. Ayn zamanda, yasa kaliteli hizmet sa lanmas ve mali kalitenin ve hizmet kalitesinin düzenli olarak izlenmesi gere ini vurgulamaktad r. Belediye yasas nda belediyelerde mali disiplin sa layacak olan borçlanma prensipleri genel hatlar ile verilmektedir. Yasa ayn zamanda belediyelerin mali konumlar n üç ayda bir olmak üzere ç i leri bakanl na, Devlet Planlama Te kilat na ve Hazineye sunmas n gerektirmektedir. Yasaya uyulmamas Türk Ceza Kanununun sorumlu belediye görevlileri için uygulanmas na yol açacakt r. Devlet u anda Belediye Gelirler Yasas n n revizyonunu görü mektedir, bu yasa 1992 y l ndan bu yana güncellenmemi olan vergileri ve tarifeleri art racakt r. Belediye Gelirleri Yasas ayn zamanda i letme giderleri tahsilât ndan daha yüksek oldu u hallerde yerel vergileri kald rarak yerel gelir sisteminin basitle tirilmesini önermektedir. Buna ek olarak, yasa turist çeken alanlarda altyap finansman na yard mc olacak bir otel vergisi getirmektedir. ller Bankas Reformu 1933 y l nda, ller Bankas (IB) bir belediye bankas olarak, belediyelere mali kaynak sa lanmas amac yla kurulmu tur ve iki önemli fonksiyonu vard r: merkezi vergi gelirlerinin ayl k olarak yerel yetkililere aktar lmas ve teknik yard m, kredi ve hibe sa lamak yoluyla yerel seviyedeki altyap geli iminin desteklenmesi. IB nin belediye sektörünün geli tirilmesi ile ilgili baz anahtar özellikleri a a da özetlenmi, detaylar ise Ek 9 da verilmi tir. 4

16 IB, teknik, finansman, muhasebe ve hukuk konular nda uzman 3,500 personele sahiptir. Bu personelin yakla k %55 i tüm ülkedeki on sekiz bölge ofisinde bulunmaktad r.; Yasalara göre, tüm belediyeler banka sermayesine katk da bulunmaktad r. Hükümetin May s 2004 te ald bir kararla IB nin sermayesi 3 katrilyon TL ye ç kart lm olup belediyeler taraf ndan 2009 öncesinde kademeli olarak ödenecektir. Bu sermaye hükümet taraf ndan al nacak bir kararla daha da art r labilir. IB bu sermayeyi yat r m sermayesinin temel kayna olarak kullanmaktad r. IB, mevduat kabul eden bir banka de ildir ve piyasadan gelen fonlar yükseltmemi tir; Geleneksel olarak, IB nin belediyelere verdi i toplam kredi y ll k olarak milyon ABD dolar civar ndad r. Bu krediler ekipman, altyap geli imi ve döner sermaye için verilmi tir. Tüm bankac l k sektörü aç s ndan, IB önemli bir oyuncu de ildir ve varl klar tüm bankac l k sektörü varl klar n n yakla k olarak %0,9 unu olu turmaktad r 3. IB nin belediye sektörü finansman ndaki pay, yak n zamanlarda y lda 4-5 milyon ABD dolar olan yerel düzeydeki toplam sermaye yat r mlar içinde dü üktür. Belediye seviyesindeki yat r m n büyük bölümü borçlanmalardan çok gelirlerden elde edilmi tir ve özel bankalar n belediyelere borç vermesi konusunda herhangi bir s n rlama yoktur. Bununla birlikte, merkezi hükümet IB nin gelecekte daha fazla kredi sa lamas n istemektedir ve bu noktada kurumda reformlar yap lmas planlanmaktad r; Ulusal vergilerin yakla k %6 s IB arac l ile belediyelere geri verilmektedir. Bu aktar m merkezi hükümetin belediye harcamalar n n finansman ndaki pay n temsil etmektedir. Yasa gere i bir belediyenin IB ye olan borcunun temerrüde dü mesi durumunda IB nin belediyeye olan transferleri durdurmaya hakk vard r. IB ayr ca yat r mlar için belediyelere yap lan hibeleri de aktar r. Geleneksel olarak IB taraf ndan desteklenen yat r mlar n yakla k %10u hibelerle finanse edilmi tir; IB belediyelere, özellikle de küçük olan ve s n rl kurumsal kapasiteye sahip olanlara, Teknik Yard m sa lamaktad r. TA incelemelerin ve in aat denetiminin haz rlanmas n içermektedir. ller Bankas ndaki reformlar Sekizinci Be Y ll k Kalk nma Plan nda tan mlanm t r (2001 ila 2005i kapsayan), bu konuda kurumun belediye altyap s n geli tirme yükümlülü ü dikkate al nm t r. Son zamanlarda, IB deki reformlar özel bir önem arz etmektedir, çünkü kurum gelecekteki AB hibe programlar n n gerçekle tirilmesinde önemli bir rol oynayacakt r. Bu noktada, hükümet a a daki görevleri yerine getirmektedir: Devlet Planlama Te kilat (DPT) öncülü ünde ller Bankas Stratejisi nin geli tirilmesine ba latm t r. Strateji taslak haline getirilmi olup Ekim 2005 itibariyle tamamlanmas beklenmektedir. Strateji a a daki hedefleri içermektedir: (a) belediyelere zaman nda hizmet sa lanmas ; (b) IB nin bankac l k fonksiyonunun güçlendirilmesi, (c) belediyelerin ihtiyaçlar n kar lamak için projelerin tamamlanmas ; (d) uygun teknolojinin kullan lmas n n sa lanmas ; (e) IB personelinin kalitesinin geli tirilmesi ve (f) kredilerin zaman nda geri ödenmesini sa layacak ekilde kamu kaynaklar n n verimli kullan m n n sa lanmas, banka sermayesinin daha ekonomik kullan lmas n n ve bankan n mali yönetiminin geli tirilmesinin temin edilmesi. Di er eylerin yan s ra, stratejide özellikle IB nin belediyelere AB direktiflerinin kar lanmas konusunda 3 30 Eylül, 2004 toplam bankac l k varl klar : $196,50 milyar; IB varl klar : $ 1.81 milyar. Kaynak: Türkiye Bankalar Birli i 5

17 yard mc olma görevinde yer almak için ideal bir f rsata sahip oldu u ve IB nin çevre faaliyetlerinin uygulanmas nda bir anahtar rol oynayaca belirtilmektedir. ller Bankas Yasas nda de i iklikler için taslak haz rlanm t r. Yasa n n ana özellikleri IB de mali ve teknik fonksiyonlar n ayr lmas ve bir dahili denetim ve risk yönetimi biriminin Türkiye Bankac l k Mevzuat na (Ek 9) uygun olarak kurulmas için yap sal bir de i iklik yap lmas d r. Yasada yap lmas önerilen de i iklikler IB Stratejisi tamamland ktan sonra parlamentoya gönderilmesi beklenmektedir. 2. Banka Kat l m n n Gerekçesi 2 Ekim 2003 tarihli Ülke Yard m Stratejisi nin (CAS) amac Türkiye de krizin yeniden ortaya ç kma riskinin azalt lmas ve ülkenin AB üyeli ine haz rlanmak konusundaki ekonomik zorluklar hedef almas na yard mc olunmas d r. CAS dört geli im konusu içermektedir: (a) etkin makroekonomi ve yönetim, (b) e it insani ve sosyal geli im, (c) cazip ticari ortam ve bilgi (d) güçlü çevre yönetimi ve afet önleme. Politik bazda, hükümet ve AB, Banka n n Türkiye ye AB ye kabul sürecinde yard mc olaca n ummaktad r. Hükümet, AB ve Banka aras nda bu proje hakk nda i birli i sa lanmas bu anlay n bir örne idir. Proje devletin temel kentsel hizmetleri sa lamak ve AB çevre direktiflerine uymak konusundaki planlar n destekleyecektir. Buna ek olarak, projenin uygulama kurumu olarak IB nin alt projeleri de erlendirme ve denetleme kapasitesi artacakt r. Buna ba l olarak hükümet IB yi gelecekteki AB programlar n n uygulanmas na yard mc olacak bir kurum olarak görmektedir. Proje dört geli tirme konusu ile uyumlu hale getirilmi tir, çünkü belediye baz nda çevresel geli imleri destekleyecektir. Özellikle CAS; Proje nin, hizmetlerin geli tirilmesine yard mc olaca ndan bahsetmektedir. Bu hedefe, önerilen yat r mlar ve projenin kurumsal güçlendirme bile enleri arac l ile ula lacakt r. Banka Türkiye deki belediye sektörü içerisinde çok say da su ve at k su projesi ve Ekonomik ve Sektörel ler (ESW) arac l ile yer alm t r. Banka n n kat l m Banka ve anahtar hissedarlar aras nda süregelen diyalogun devam olacakt r. Geçmi teki faaliyetlerden kazan lan deneyimler proje tasar m na dahil edilmi tir. 3. Projenin katk da bulundu u daha yüksek seviyedeki hedefler Proje a a daki yollarla genel belediye sektörü geli imine katk da bulunmaktad r: Türkiye nin AB çevre direktifini kar lama niyetinin desteklenmesi: Yat r mlar AB nin su, kentsel at k su ve kat at k yönetimi hakk ndaki direktiflerinin kar lanmas na katk da bulunacakt r. Dahas, IB proje vas tas yla güçlendirilecek olmas hükümetin AB nin gelecek programlar için kurumu bir yürütme organ olarak çal mas plan ile de uyu maktad r. 6

18 Yat r mlar n veriminin te vik edilmesi: Fizibilite çal mas safhas nda, uygulanabilir yat r mlar n desteklenmesinin ve bu proje alt nda takip edilen prosedürlerin di er belediye yat r mlar nda tekrarlanmas n n sa lanmas için analiz gerçekle tirilecektir. Yat r mlar n kar lanabilirli inin test edilmesi için bir borçlanma oran 4 (en az 1,2) kullan lacakt r; lemlerin veriminin te vik edilmesi: Her bir alt proje i letimsel verimlili in te vik edilmesi ve hizmetlerin mali gücünün art r lmas için bir kurumsal bile ene sahip olacakt r. Bu proje alt nda takip edilen prosedürler Türkiye deki di er belediye yat r mlar nda tekrarlanabilir. B. PROJEN N TANIMI 1. Borç Verme Arac Bu proje bir Özel Yat r m Kredisi (SIL) olarak i lenecektir. 2. [E er Varsa] Program hedefi ve safhalar Program hedefi ve safhalar bir SIL için geçerli de ildir. 3. Proje Geli tirme Hedefi ve Anahtar Göstergeler Projenin amac seçilen belediyelerde sürdürülebilir çevre hizmetlerinin desteklenmesidir. Bu hedefe ula mak için proje a a dakileri yapacakt r: Çevrenin ve su kalitesinin, at k su ve kat at k yönetimi hizmetlerinin geli tirilmesinin desteklenmesi: Bu geli im a a daki göstergelerle ölçülecektir: su kay plar nda azalma, artan ar t lm at k su hacmi, artan su ve kanalizasyon ba lant s say s ve s hhi düzenli depolama tesisinin kullan m. Tatmin edici göstergeleri bir Alt proje finansman uygunluk kriteri olacakt r; Mali konumlar n güçlendirmek için hizmetlerin desteklenmesi, i letimsel verimin geli tirilmesi ve projelerin haz rlanmas ve uygulanmas. Bu, a a daki göstergelerle ölçülecektir: çal ma oran nda geli me, kay p kaçak suda azalma ve projelerin ba ar l bir ekilde tamamlanmas. Bir i letimsel geli tirme plan nda belediyelerin planlar n n ve kurumsal ve mali konumlar n n geli tirilmesi amaçl hizmetlerinin genel hatlar verilecek ve bu bir Alt proje finansman uygunluk kriteri olacakt r; Projenin tatmin edici bir ekilde gerçekle tirilmesini sa layacak ekilde IB nin kurumsal güçlenmesini desteklemesi. 4 Borçlanma Oran (dept service covarage): net gelir / borç 7

19 Yukar da sözü geçen anahtar göstergeler Alt Proje düzeyinde Alt Krediler arac l ile izlenecek ve IB her bir Alt Projenin performans n Proje lerleme Raporu ile bildirecektir. Genel proje gidi at bireysel Alt projelerin toplam performans ile ölçülecektir. 4. Proje Bile enleri Proje üç bile ene sahip olacakt r. Banka kredisi Euro cinsinden olacak ve $275 milyon e de eri olacakt r. 1 ve 3. bile enlerde, kullan c fonlar s ras yla belediyeler ve IB taraf ndan sa lanacakt r. Kredi ücreti IB taraf ndan kar lanacak ve bu maliyet belediyelere yans t lacakt r. Haz rl k i leri 4 May s 2004 tarihinde imzalanan $500,000 tutar ndaki bir PHRD hibesi ile ba lat lm t r. Bile en 1: Belediye Geli imi Bu kategori alt ndaki uygunluk harcamalar su, at k su ve kat at k sektörleri için yap lacak harcamalar olacakt r. Yat r mlar IB taraf ndan teklif edilmi tir ve PHRD hibesi, yat r mlar n uygulanabilirli inin onaylanmas amac yla belediyelerde fizibilite çal malar n n finansman nda kullan lmaktad r. Gösterge niteli indeki yat r mlar Tablo 2 de gösterilmi tir. Proje uygulama düzenlemelerinde Alt borçlu ve Alt proje uygunluk kriterleri verilmektedir (Ek 6). IB her bir alt projenin de erlendirilmesinde gereken özeni gösterecek ve ayn zamanda denetimden sorumlu olacakt r. Bankan n önceden onay olmaks z n, ba ka hiçbir belediye projeye kat lmayacak ve kat l m için Alt borçlu uygunluk kriterlerini kar lamas gerekecektir. Projeye dahil edilen belediyeler IB taraf ndan talep incelenmesi ve buna göre k sa listeye al nm t r. ncelemede, doksan kadar belediye projeye kat l m konusunda istek göstermi, bunlar aras ndan a a da belirtilen on be belediye mevcut mali durumlar temelinde seçilmi tir (hazine ve IB ye vadesi geçmi ödemeleri yoktur). Bu belediyelerin tümü IB ile bir Anlay Muht ras imzalam t r ve bu muht ra arac l ile PHRD hibesinin yat r mlar n tan mlanmas na yard mc olacak fizibilite çal malar n n finansman nda kullan laca konusunda anla ma sa lanm t r. Bile en Tablo 1 MAL YET VE F NANSMAN PLANI (Milyon US$ e de eri) Proje Finansman Maliyeti Banka Kredisi Kullan c fonlar 1. Belediye Geli imi Belediye Teknik Yard m ller Bankas Kurumsal güçlendirme Toplam Proje Kredi Ücreti TOPLAM

20 Bile en 2: Belediye Teknik Yard m Bu kategori alt ndaki uygunluk harcamalar a a daki amaçlar için belediyelere yönelik olacakt r: (a) fizibilite çal malar ; (b) kentsel planlama; (c) tasar m ve ihale belgelerinin haz rlanmas ; (d) Kurumsal, teknik, mali ve çevresel konularla ilgili i letme geli tirme plan. Tüm Alt projeler bir letme Geli tirme Plan na sahip olacakt r ve (e) in aat denetimi. Harcamalar IB den al nan Alt kredi gelirleri ile finanse edilecektir. Belediye Antalya Bergama Çank r Elbistan Gelibolu Gümü ova Düzce Il ca (Antalya) Kütahya Mersin Mu la Ödemi Polatl Samsun Serik Tablo 2 TEKL F ED LEN YATIRIMLAR Potansiyel yat r mlar Kanalizasyon ve at k su ar tma Düzenli Depolama Tesisi Su iletim hatlar Su ebekesi rehabilitasyonu ve at k su ar tma Düzenli depolama tesisi Su ar tma tesisi Kanalizasyon ba lant lar Su ve kanalizasyon ebekesi rehabilitasyonu, düzenli depolama tesisi Su ebekesi rehabilitasyonu At k su ar tma ve kanalizasyon in as At k su ar tma Su ar tma tesisi Su ebekesi rehabilitasyonu Su ebekesi rehabilitasyonu Bile en 3: ller Bankas Kurumsal Güçlendirmesi Bu kategori alt ndaki uygun harcamalar, ller Bankas na teknik yard m yap lmas n böylece projeyi ve Eylem Plan n (a a da) tatmin edici bir ekilde uygulayabilmesinin sa lanmas n içermektedir. Harcamalar IB nin kendi kaynaklar ndan finanse edilecektir. Bu kategori alt ndaki uygun harcamalar unlar olacakt r: (a) mali kapasitenin ve bankac l k kapasitesinin art r lmas ; (b) teknik kapasitenin art r lmas ; (c) lave letme Giderleri; (d) denetimler. Projenin Eylem Plan i lemlerde effafl art ran ve belediyelerin ihtiyaçlar n destekleyen anahtar unsurlar içermektedir. Bu Eylem Plan n n IB taraf ndan tatmin edici bir ekilde uygulanmas Kredi Anla mas nda bir art olacakt r. IB nin kurumsal olarak güçlendirilmesi kurumun devam eden hükümet reformlar ile paralel olacakt r. Bu ba lamda, IB, bu belgeler hakk ndaki görü lerin al veri i için, ller Bankas Stratejisi ni ve ller Bankas Yasas nda yap lmas önerilen de i iklikleri Banka ile payla acakt r. 9

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI 64.HÜKÜMET PROGRAMI YILI EYLEM PLANINDA BAKANLIĞIMIZIN İLGİLİ 3 Ay İçerisinde Gerçekleştirilecek Reformlar TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER Roman Başbakanlık Aile ve Sosyal 7 Başta eğitim, istihdam ve iskân sorunları

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A..

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. KURUL GÖRÜ Ü TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. Kurul Toplant Tarihi : 18/10/2011 li kili Standart(lar) : TFRS 2, TFRS

Detaylı

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ Eylem TAŞRA TEŞKİLATI KK 1.1 İl müdürlüklerinin eğitim ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim Aile ve Sosyal Politikalar Gıda Tarım

Detaylı

TÜSİAD Rekabet Çalışma Grubu Toplantısı DEVLET YARDIMLARI. Abdulgani GÜNGÖRDÜ Rekabet Uzmanı 24.10.2008

TÜSİAD Rekabet Çalışma Grubu Toplantısı DEVLET YARDIMLARI. Abdulgani GÜNGÖRDÜ Rekabet Uzmanı 24.10.2008 TÜSİAD Rekabet Çalışma Grubu Toplantısı DEVLET YARDIMLARI Abdulgani GÜNGÖRDÜ Rekabet Uzmanı 24.10.2008 Rekabet Politikası Teşebbüslere uygulanan anti-tröst kurallar Devlet yardımlarının kontrolüne ilişkin

Detaylı

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Hukuk ve Danışmanlık ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Türkiye de serbest piyasa ekonomisine geçişle birlikte rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösteren,

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET:

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Sefer BÜTÜN EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: Mülkiyeti kamuya ait işletme hakları özel sektöre devredilmemiş

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

KREDİ KAYNAKLARI. 1. DIŞ KREDİLER İKB AYB Dünya Bankası Kaynaklı Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Kredisi AYB Enerji ve Çevre II Kredisi

KREDİ KAYNAKLARI. 1. DIŞ KREDİLER İKB AYB Dünya Bankası Kaynaklı Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Kredisi AYB Enerji ve Çevre II Kredisi KREDİ KAYNAKLARI Bankamızca herhangi bir yatırım projesine ilişkin kredi talebinin incelenebilmesi için Öncelikle; Yatırımcının Anonim Şirket statüsünde olması, Yatırımlar için Hazine Müsteşarlığı ndan

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ 2 İÇERİK Eğitim temel olarak; Sözleşme yönetimini, Projelerin izleme çerçevesini, Proje yönetimi, uygulama usul ve

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO Aktifler 31 Aralık 2014 Dönen varlıklar Hazır değerler 740.363 Bankalar

Detaylı

PROJE. Proje faaliyetlerinin teknik olarak uygulanması, Sanayi Genel Müdürlüğü Sanayi Politikaları Daire Başkanlığınca yürütülmüştür.

PROJE. Proje faaliyetlerinin teknik olarak uygulanması, Sanayi Genel Müdürlüğü Sanayi Politikaları Daire Başkanlığınca yürütülmüştür. PROJE Avrupa Birliği IPA 1. Bileşeni kapsamında T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nın Sanayi Stratejisine İlişkin İdari Kapasitesinin Güçlendirme Projesi (IPA Component I, TR 2009/0320.01) 22 Ocak

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Sinan MESUTER Eylül 2012 SUNUM PLANI I. PROJE TEKLİF ÇAĞRISI YÖNTEMİYLE SAĞLANAN DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEĞİ II. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER Kuruluşlar bütçe hazırlık çalışmalarında bu bölümde örnekleri yer alan formları, aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar doğrultusunda

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ

ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ 1 GENEL MÜDÜR SUNUŞU; Gündelik hayatın vazgeçilmez unsuru haline gelen enerji, bireylerin yaşamında ve ülkelerin sosyo-ekonomik

Detaylı

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi Afet Yö netimi İnsan toplulukları için risk oluşturan afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afetlere karşı hazırlıklı olunması, afet anında hızlı ve etkili bir kurtarma, ilk yardım, geçici barındırma

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MESLEK KARARI

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MESLEK KARARI MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MESLEK KARARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KAVRAMLAR Madde 1. AMAÇ Madde 2. KAPSAM Madde 3. HUKUKİ

Detaylı

KAMU BORÇ İDARESİNDE OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİ

KAMU BORÇ İDARESİNDE OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİ KAMU BORÇ İDARESİNDE OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİ Dr. Emre BALIBEK Genel Müdür Yardımcısı Hazine Müsteşarlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü E-posta: emre.balibek@hazine.gov.tr 1 İçerik Borç İdaresinde Risk

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİSİ VE AHMET OKTAY KAVAS ME 86

ELEKTRİK ENERJİSİ VE AHMET OKTAY KAVAS ME 86 ELEKTRİK ENERJİSİ VE VERGİLER AHMET OKTAY KAVAS ME 86 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu (3 Mart 2001) Amaç, kapsam ve tanımlar MADDE 1 Bu Kanunun amacı; elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. 01 TEMMUZ-30 EYLÜL 2008 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Raporun Dönemi : 01 Temmuz-30 Eylül 2008 Faaliyete Geçiş Tarihi Bankanın Merkezi Ödenmiş Sermayesi

Detaylı

1.Proje nedir? Proje benzersiz bir ürünü ya da hizmeti ortaya koyabilmek için gösterilen s n rl süreli / geçici bir u ra t r.

1.Proje nedir? Proje benzersiz bir ürünü ya da hizmeti ortaya koyabilmek için gösterilen s n rl süreli / geçici bir u ra t r. Proje Döngüsü 1 1.Proje nedir? 1 Tan m Proje benzersiz bir ürünü ya da hizmeti ortaya koyabilmek için gösterilen s n rl süreli / geçici bir u ra t r. Projenin s n rl bir süre içerisinde ve s n rl para

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014)

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) GİRİŞ ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) 2012-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere gelecek üç yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI R.G. Tarihi : 13 Aralık 2013 R.G. Sayısı : 28850 TÜRMOB Türkiye Serbest

Detaylı

AB Mevzuatının Uygulanmasına Yönelik Teknik Desteğin Müzakere Edilmesi

AB Mevzuatının Uygulanmasına Yönelik Teknik Desteğin Müzakere Edilmesi Genel DEA Eğitimi 6 8 Temmuz 2009 EuropeAid/125317/D/SER/TR Oturum 10-B AB ye Uyum Sürecinde DEA nin Önemi AB ye Uyum Sürecinde DEA nın Avantajları Mevcut mevzuatın revize edilmesine yönelik opsiyonlar

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim tablosu 3 Nakit akım tablosu

Detaylı

REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014

REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014 REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014 Reform Eylem Grubu nun (REG) ilk toplantısı, Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Volkan

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ Yapı Ġşleri ve Teknik Daire Başkanlığı GÖREV TANIM FORMU

T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ Yapı Ġşleri ve Teknik Daire Başkanlığı GÖREV TANIM FORMU UZMANLIK ALANI BAĞLI OLDUĞU UNVAN Teknik Hizmetler Mühendis İnşaat Mühendisi Daire Başkanı Mühendis unvanının gerektirdiği yetki ve devredilmiş olan yetkiler çerçevesinde sorumlu olduğu iş ve işlemleri

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi'nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme ile stratejik

Detaylı

GİTES DEMİR-ÇELİK ve DEMİR DIŞI METALLER EYLEM PLANI

GİTES DEMİR-ÇELİK ve DEMİR DIŞI METALLER EYLEM PLANI GİTES DEMİR-ÇELİK ve DEMİR DIŞI METALLER EYLEM PLANI HEDEF -1 1.1 DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜNDE GÜÇ BİRLİĞİ VE SİNERJİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Çelik üreticisi firmalarca, bulundukları bölgelerde, yurt dışından hurda

Detaylı

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği A.Faruk GÖKSU-ÇEKÜL Vakfı www.cekulvakfi.org.tr www.kentselyenileme.org ÇEKÜL Vakfı, kurulduğu günden bugüne kadar, Kendini Koruyan Kentler adı altında,

Detaylı

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR PROJENİN ADI : Temiz Kentim YarıĢması PROJENİN HEDEFİ : Ġçinde bulunduğumuz yüzyıl; hızlı nüfus artıģı,

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

MY16 Bulut PBX Benimseme Teklifi Hüküm ve Koşulları

MY16 Bulut PBX Benimseme Teklifi Hüküm ve Koşulları 1 Şubat 2016 tarihinde düzenlendi Sayfa 1 / 5 Bu belgede MY16 Bulut PBX Benimseme Teklifi'nin ("Teklif"), hem Microsoft Corporation ( Microsoft ) hem de katılımcı müşteri ( Müşteri ) için uygunluk gereksinimleri

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı, Proje Yönetimi

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİMİ AMAÇLI YATIRIMLARA SAĞLANAN HİBE VE KREDİLER

YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİMİ AMAÇLI YATIRIMLARA SAĞLANAN HİBE VE KREDİLER YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİMİ AMAÇLI YATIRIMLARA SAĞLANAN HİBE VE KREDİLER 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun da 29/12/2010 tarihli

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU . 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1.Yönetim Kurulu 2. Denetim Kurulu 3. Sektörel Geli meler 4. Sat lar 5. Yat r mlar 6. Temel Rasyolar

Detaylı

Kamu Sermayeli İşletmelerde İyi Yönetişim. Mediha Ağar Dünya Bankası, Kıdemli Ekonomist Dünya Bankası

Kamu Sermayeli İşletmelerde İyi Yönetişim. Mediha Ağar Dünya Bankası, Kıdemli Ekonomist Dünya Bankası Kamu Sermayeli İşletmelerde İyi Yönetişim Mediha Ağar Dünya Bankası, Kıdemli Ekonomist Dünya Bankası Kamu işletmeleri gelişmiş e gelişmekte olan ülkelerde ekonomik açıdan önemli aktörlerdir Global olarak

Detaylı

Gümrük Müsteşarlığının görevlerini daha etkin ve verimli yerine getirmesini sağlayacak şekilde idari kapasitesinin arttırılması

Gümrük Müsteşarlığının görevlerini daha etkin ve verimli yerine getirmesini sağlayacak şekilde idari kapasitesinin arttırılması ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN) I. 2007-2008 YASAMA DÖNEMĐNDE (01/10/2007-30/09/2008) ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER Çıkarılacak Yasal Adı 29.0007.1.01 Tasfiye

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı 2. Değerlendirme Raporu. e-dtr İcra Kurulu 26. Toplantısı 26 Aralık 2008

Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı 2. Değerlendirme Raporu. e-dtr İcra Kurulu 26. Toplantısı 26 Aralık 2008 Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı 2. Değerlendirme Raporu e-dtr İcra Kurulu 26. Toplantısı 26 Aralık 2008 DEĞERLENDİRME RAPORLARI 1. Değerlendirme Raporu 12 Haziran 2008 tarihli 24. Đcra Kurulu Toplantısında

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MAL DURUM VE BEKLENT LER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MAL DURUM VE BEKLENT LER RAPORU B LEC K ÜN VERS TES 2011 YILI KURUMSAL MAL DURUM VE BEKLENT LER RAPORU Strateji Geli tirme Dairesi Ba kanl Temmuz 2011 Ç NDEK LER SUNU 2 I. OCAK-HAZ RAN 2011 DÖNEM BÜTÇE UYGULAM A SONUÇLARI 3 A- Bütçe

Detaylı

KAMU İHALE KURULU KARARI. Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 : Elektrik ihtiyacının temini.

KAMU İHALE KURULU KARARI. Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 : Elektrik ihtiyacının temini. Toplantı No : 2011/047 Gündem No : 2 Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 Gündem Konusu : Elektrik ihtiyacının temini. Elektrik piyasası ve ilgili mevzuatındaki değişiklikler ve gelişmeler sonrasında, 4734

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 30 Temmuz 2012 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

SORU: Bölgeye katkı sağlayacak özel bir proje sahibi iktisadi kalkınma programında %50 hibeden fazlasını karşılayamıyorsa bir destek var mı?

SORU: Bölgeye katkı sağlayacak özel bir proje sahibi iktisadi kalkınma programında %50 hibeden fazlasını karşılayamıyorsa bir destek var mı? SORU: Bölgeye katkı sağlayacak özel bir proje sahibi iktisadi kalkınma programında %50 hibeden fazlasını karşılayamıyorsa bir destek var mı? 1. CEVAP: İktisadi kalkınma destek programında hiçbir destek

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEKLERİ Esra ALAGÖZ KAYA Şubat 2015 SUNUM PLANI I. KÜMELENME ANA DESTEK ALANLARI II. KÜMELENME DESTEKLERİNDE TEMEL

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2015 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı olarak şahsım ve kuruluşum adına hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı olarak şahsım ve kuruluşum adına hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Sayın Başkanlar, Sayın KĐK üyeleri, Sayın Katılımcılar, Sayın Basın Mensupları, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı olarak şahsım ve kuruluşum adına hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 28 Aralık 2012 İÇİNDEKİLER Ara Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların

Detaylı

BASIN DUYURUSU 2001 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI

BASIN DUYURUSU 2001 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI Sayı: 42 BASIN DUYURUSU 2001 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI Gazi Erçel Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 22 Aralık 2000 Ankara 2001 yılında uygulanacak para ve kur politikasının çerçevesi, uygulama prensipleri

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Eposta, posta ve sosyal medya hesapları (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram), telefon ve şubeler aracılığıyla kesintisiz etkileşim.

Eposta, posta ve sosyal medya hesapları (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram), telefon ve şubeler aracılığıyla kesintisiz etkileşim. Temel Paydaş Grupları ve Katılım Platformları Dış paydaşlarımız: Paydaş Grubu Katılım Platformları Paydaş katılımının sıklığı Müşteriler Kamu otoritesi / Düzenleyici kurumlar Bankacılık hizmet süreci (Şubeler)

Detaylı

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU I-) GENEL BİLGİLER A-) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi: 01.01.2012-31.12.2012 B-) Şirkete Ait Bilgiler: a-) Şirketin ticaret unvanı: GÖKTAŞ

Detaylı

2014 YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ Açıklama

2014 YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ Açıklama OCAK Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştay'a verilmesi (Muhasebe i ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar gereğince hesap dönemi başında verilecek bilgiler bildirilir.) (17.12.2011

Detaylı

MAHALL DARELERDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. info@omerdag.net

MAHALL DARELERDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. info@omerdag.net Slide 1 MAHALL DARELERDE DÖNEM SONU LEMLER (Belediyeler, il özel idareleri, ba l idareler ve mahalli idare birlikleri) Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman info@omerdag.net Slide 2 I. Geçici Mizandan Önce Yap

Detaylı

TÜRK YE CUMHUR YET MERKEZ BANKASI

TÜRK YE CUMHUR YET MERKEZ BANKASI TÜRK YE CUMHUR YET MERKEZ BANKASI Krizi Yönetmede Merkez Bankas n n Rolü ve Etkinli i Erdem Ba ç Ba kan Yard mc s stanbul Üniversitesi 22 May s 2009 1 Sunum Plan I. Fiyat stikrar ve Finansal stikrar II.

Detaylı

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Lüleburgaz

Detaylı

Sayfa 1 / 5 Ana Sayfa KAP Hakk nda Bildirim Sorgular irketler Yard m lgili Linkler Görü Öneri Tümünü mzal Görüntüle English Format Ba ms z Denetim Görü ü Ba ms z Denetim Kurulu u Denetim Türü Görü Türü

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 1- GENEL BİLGİLER 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem: 08.04.2015 30.09.2015 Dönemi Ticaret unvanı : OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY

Detaylı

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU 2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU I- 2008 Mali Yılı Bütçe Sonuçları: Mali Disiplin Sağlandı mı? Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 2008 mali yılı geçici bütçe uygulama sonuçlarına

Detaylı

DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE

DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE NOPPEN CORRIDOR OF INSIGHTS 1 DEMİRYOLUNDA YENİ YAPILANMA VE

Detaylı

Brexit ten Kim Korkar?

Brexit ten Kim Korkar? EDAM Türkiye ve Avrupa Birliği Bilgi Notu Brexit ten Kim Korkar? Haziran 2016 Sinan Ülgen EDAM Başkanı 2 23 Haziranda İngiliz halkı, İngiltere nin AB de kalıp kalmayacağına dair bir halkoyuna katılacak.

Detaylı

1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler

1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler 1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler 5. Sonuçlar ve reform teklifleri 5.1 (Kamu Mali yönetimi ve Kontrol Kanunu) 5.1.1 Performans

Detaylı

2009 YILI UBAT AYINDA BÜTÇE G DERLER 25 M LYAR 808 M LYON TL, BÜTÇE GEL RLER 18 M LYAR 415 M LYON TL VE BÜTÇE AÇI I 7 M LYAR 393

2009 YILI UBAT AYINDA BÜTÇE G DERLER 25 M LYAR 808 M LYON TL, BÜTÇE GEL RLER 18 M LYAR 415 M LYON TL VE BÜTÇE AÇI I 7 M LYAR 393 UBAT 2009 DÖNEM 2009 YILI UBAT AYINDA BÜTÇE G DERLER 25 M LYAR 808 M LYON TL, BÜTÇE GEL RLER 18 M LYAR 415 M LYON TL VE BÜTÇE AÇI I 7 M LYAR 393 LYON TL OLARAK GERÇEKLE R. 2009 YILI UBAT AYINDA 9 M LYAR

Detaylı

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının değerli yöneticileri, Sermaye piyasalarımızın ve basınımızın

Detaylı

Küresel ekonomik kriz

Küresel ekonomik kriz Küresel ekonomik kriz sonrası AB ekonomisinin yeniden canlandırılması için hazırlanan «akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme» odaklı Avrupa 2020 Stratejisi hedeflerine ulaşılmasında KOBİ ler, çok

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016

28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016 28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : KURUL KARARI Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

EGELİ & CO. PORTFÖY YÖNETİMİ A. Ş. 2012 YILI FAALİYET RAPORU

EGELİ & CO. PORTFÖY YÖNETİMİ A. Ş. 2012 YILI FAALİYET RAPORU EGELİ & CO. PORTFÖY YÖNETİMİ A. Ş. 2012 YILI FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER a) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi Şirketimizin 01.01.2012 31.12.2012 faaliyet dönemine ilişkin hazırlanan faaliyet raporu

Detaylı

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman I. Geçici Mizandan Önce Yap lacak lemler a) Faiz Tahakkuklar Dönen ve duran varl klar ana hesap grubu içindeki

Detaylı

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014... 1 FAALİYET KONUSU... 1 BAĞLI ORTAKLIK... 1 FİNANSAL RAPORLAMA

Detaylı

İŞLETMENİN TANIMI 30.9.2015

İŞLETMENİN TANIMI 30.9.2015 Öğr.Gör.Mehmet KÖRPİ İŞLETMENİN TANIMI Sonsuz olarak ifade edilen insan ihtiyaçlarını karşılayacak malları ve hizmetleri üretmek üzere faaliyette bulunan iktisadi birimler işletme olarak adlandırılmaktadır.

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

Yolsuzlukla Mücadele Politikası

Yolsuzlukla Mücadele Politikası Yolsuzlukla İçindekiler Amaç 1 1. Kapsam 2 2. Tanımlar 3 3. Görev ve Sorumluluklar 4 3.1. Yönetim Kurulu 4 3.2. Kurumsal Yönetim Komitesi 4 3.3. Çalışanlar 5 3.4. Uygulamaların İzlenmesi ve Politika ile

Detaylı

Destekli Proje İşletme Prosedürü

Destekli Proje İşletme Prosedürü Destekli Proje İşletme Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2015 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı