ABLATİF OLMAYAN ALLOJENEİK HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU: ENDİKASYONLARI VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ABLATİF OLMAYAN ALLOJENEİK HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU: ENDİKASYONLARI VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR"

Transkript

1 TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HematoLog 2011: 1 1 Dr. Burak Uz Dr. Hakan Göker Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Erişkin Hematoloji Bilim Dalı, Ankara Tel: Anahtar Sözcükler Miyeloablasyon, ablatif olmayan hazırlık rejimi, graft-versus host hastalığı, antijen sunan hücre, tüm vücut ışınlama ABLATİF OLMAYAN ALLOJENEİK HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU: ENDİKASYONLARI VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR ÖZET Yoğunluğu azaltılmış hazırlık rejimi ile yapılan allojeneik hematopoetik kök hücre transplantasyonu, belirli endikasyonlarda olmak şartıyla akut ve kronik lösemiler, lenfomalar, ve multiple miyelom gibi hematolojik neoplazilerde uygulanmaktadır. Ayrıca, renal hücreli karsinom ve göğüs kanseri başta olmak üzere solid tümörler, çeşitli metabolik ve otoimmün hastalıklarda da tercih edilebilmektedir. İşlem öncesi hastaların seçimi, uygulanacak hazırlık rejimi ve dozları, işlem sonrası dönemde meydana gelebilecek komplikasyonlar ve bunlarla mücadele yöntemleri bu makalenin konusunu oluşturmaktadır. Giriş Günümüzde miyeloablatif kemoterapiyi takiben uygulanan otolog veya allojeneik kök hücre transplantasyonu, seçilmiş hematolojik neoplazilerde temel bir tedavi yöntemi haline gelmiştir. Yüksek doz tedavi ile hem rezidüel hastalığı ortadan kaldırmak hem de hastanın immün sistemini baskılayarak allograftın reddini engellemek amaçlanmaktadır. Fakat miyeloablatif dozda- 154

2 ABLATİF OLMAYAN ALLOJENEİK HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU: ENDİKASYONLARI VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR 155 ki tedaviler uzamış pansitopeni ve immünsupresyona yol açarak istenmeyen komplikasyonlara (nötropenik ateş, kanama) yol açabilir. Ayrıca böbrek, karaciğer, bağırsak ve akciğerlerde de çeşitli yan etkilere neden olabilir. Bununla birlikte allograftlama, tümör hücresi içermeyen allograftların kullanılmasına ve graft-versus-leukemia (GVL) etkilerine rağmen, otograftlamaya nazaran daha kötü sağkalım oranlarına sahiptir. Bunun temel nedeni ise transplantasyonla ilişkili mortalite (TRM) oranlarının daha yüksek oluşudur. Allojeneik graft-versus-tümör (GVT) etkisi ve daha az toksik dozlar kullanılarak, lenfoma ve diğer hematolojik neoplazilerin tedavisinde daha iyi sonuçlar elde edilebilir (1) li yıllardan önce mini veya mikro-transplant adıyla anılan indirgenmiş yoğunluklu ya da yoğunluğu azaltılmış (RIC= reduced intensity regimen) allojeneik (Allo) hematopoetik kök hücre naklinde (HKHN), kullanılan ilaçlar daha düşük doz ve sürede kullanılmaktadır. Buradaki temel amaç, toksisiteyi azaltmak ve graftın immün etkisinden yararlanabilmektir (2). Daha az toksik hazırlık rejimleri ile yeterli immünsupresyon sağlanarak, allojeneik engrafman oluşumu ve sonrasında meydana gelen GVT etkisi ile maliniteyi ortadan kaldırmak amaçlanmaktadır (1). İmmünsupresif tedavinin erken dönemlerde kesilmesi (transplant yapılan hastanın klinik durumuna göre günden itibaren tedricen azaltılarak 2-3 ay içinde) ve/veya donör lenfosit infüzyonu (DLI) ile bu etki maksimize edilebilir. Fakat ileri yaş ve siklosporin (CsA) tedavisinin erken dönemde kesilmesine bağlı olarak %15-20 civarında ortaya çıkan ciddi akut graft-versus host hastalığı (GVHH), bu hastalarda DLI yı imkansız hale getirmiştir. Diğer taraftan periferik kan HKHN hastalarının yaklaşık yarısında kronik GVHH yi indüklemektedir. Bu durum her ne kadar hastalık kontrolünü sağlamada iyileştirici bir faktör olsa da, hastanın yaşam kalitesini oldukça kötü etkilemektedir (2). Yoğunluğu azaltılmış allojeneik hematopoetik kök hücre naklinin (RIC- AlloHKHN), miyeloablasyon uygulanamayacak (yaşlı, performansı kötü, fungal enfeksiyon öyküsü olan) bazı hematolojik maliniteli hastalarda uygulanabilecek bir tedavi yöntemi olduğu belirtilmiştir (3) de yapılan 2. Avrupa Kemik İliği Transplantasyonu (EBMT) Çalıştayı nda, RIC-HKHN nin 50 yaş üzerinde tercih edilebileceği, fakat 50 yaş üzerindeki sonuçların 50 yaş altına nazaran daha kötü olduğu vurgulanmıştır (2). Tercih edilen kök hücre kaynağı periferik kan, donör tipi ise HLA uyumlu kardeştir (4). GVHH profilaksisi için daha ziyade CsA + metotreksat (MTX) veya CsA + MMF (mikofenolat mofetil) tercih edilmektedir. GVHH riskini azaltmak içinse bazı programlarda anti-timosit globulin (ATG) veya CAMPATH kullanılabilir. RIC-HKHN uygulanan toplamda 154 akut lösemi ve 270 kronik lösemi hastası incelendiğinde; ortalama yaşın 50, TRM nin akut lösemi grubunda %20, kronik lösemi grubunda %22, III-IV. derece akut GVHH insidansının sırasıyla %10 ve %14, yaygın kronik GVHH insidansının ise her iki grupta da %40 olduğu belirtilmiştir (2). TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ

3 156 HematoLog 2011: yılındaki 3. EBMT Çalıştayı nda ise temel olarak 3 konu üzerinde durulmuştur. Yaş, GVHH ve DLI infüzyonları. Bunlardan yaşın sağkalım üzerindeki etkisinin negatif yönde olduğu, GVHH etkisinin araştırılması gerektiği ve minimal rezidüel hastalığa karşı DLI nın kuvvetli bir araç olduğu yönünde kanıtlar elde edilmiştir ün üzerinde hasta içeren çalışmaların sonuçlarına göre, III-IV.derece akut GVHH insidansı %11, yaygın kronik GVHH insidansı %22, TRM oranı (1. yılda) %20, sağkalım %60 ve relaps oranı %31 dir. Transplantasyon anındaki hastalık durumu da çok önemlidir deki sonuçlarla karşılaştırıldığında özellikle yaygın kronik GVHH sıklığındaki yarıya yakın azalma dikkat çekicidir. Hazırlık rejimlerinde benzer olarak fludarabin (FLU) le birlikte azaltılmış dozda miyeloablatif bir ajan (busulfan, TBI, thiotepa veya melphalan) kullanılmıştır. Çoğu transplatasyon (%77) HLA eş uyumlu kardeşlerden yapılmış ve temel kök hücre kaynağı olarak periferik kan tercih edilmiştir (%90) (4). Antijen Sunan Hücreler (APC) Hayvan deneylerinden elde edilen sonuçlara göre, artan yaşla birlikte akut GVHH sıklığının artmaktadır. Bu durum artmış gastrointestinal sistem hasarı ve tümör nekroze edici faktör α düzeyleriyle ilişkili olabilir. Alıcının yaşı ile birlikte vericinin yaşı da GVHH gelişiminde önemlidir. Vericinin yaşı arttıkça akut GVHH sıklığı da artmaktadır. CD8 akut GVHH de, CD4 ise kronik GVHH de kilit mediatörlerdir. Vericinin APC leri kronik GVHH nin uyarılmasından sorumluyken, rezidüel alıcı APC leri ise CD8 T hücreleri tarafından yönetilen akut GVHH nin başlatılması için gereklidir. Farklı olarak, hem alıcı hem de verici APC leri CD4 aracılı kronik GVHH yi başlatabilirler (5). GVHH ve DLI sonrası GVL nin başlatılmasından alıcı tipte APC ler sorumludur, erken ve uzun dönem kimeralardaki düzenlemeden regulatuar T hücreleri sorumludur (6). GVHH ye bağlı hedef organ hasarı, hedef hücrelerde alloantijen ekspresyonunu gerektirmemektedir. İnflamatuar sitokinlerin engellenmesi ile CD4 aracılı GVHH nin efektör fazı önlenebilir (7,8). GVHH RIC-HKHN sonrası II-IV. derece akut GVHH gelişme sıklığının konvansiyonel transplantasyondan farklı olmadığı yönünde yayınlar vardır. II-IV. derece GVHH riski %31, III-IV. derece GVHH riski %11, yaygın kronik GVHH insidansı ise %25 tir. Bununla birlikte, II-IV. derece akut GVHH sıklığının daha az, fakat tedavi gerektiren kümülatif kronik GVHH sıklığının ise benzer olarak bulunduğu bir çalışmada, transplantasyondan 6-12 ay sonra non-ablatif grupta daha yaygın cilt ve daha ciddi bağırsak morbiditesi ile karşılaşılırken, karaciğer morbiditesi ise daha az gelişmiştir (9). Tercih edilen profilaksi CsA ve MTX kombinasyonu olmakla birlikte, CsA ve MMF veya yalnızca CsA şeklinde

4 ABLATİF OLMAYAN ALLOJENEİK HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU: ENDİKASYONLARI VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR 157 de olabilir. Bununla birlikte, bazı programlarda T-hücre antikorlarının (ATG, alemtuzumab) kullanıldığı ve GVHH riskinin azaldığı bildirilmektedir. Bir Fransız çalışmasında, ATG dozu >2,5 mg/kg dozda kullanıldığında II- IV. derece akut GVHH sıklığının yarı yarıya azaldığı, buna karşılık kök hücre kaynağı olarak periferik kan tercih edilenlerde kronik GVHH sıklığının 3 kat arttığı tespit edilmiştir. Ayrıca GVHH gelişiminin daha düşük relaps oranları ile birlikte olduğu anlaşılmıştır. Bir İngiliz çalışmasında ise alemtuzumab kullanımının düşük akut ve kronik GVHH sıklığı ile birlikte olduğu bildirilmiştir. Buna göre II-IV. derece akut GVHH %14, III-IV. derece akut GVHH %4 ve kronik GVHH sıklığı ise %5 olarak bildirilmiştir (4). Başta Alemtuzumab olmak üzere T-hücre antikoru içeren hazırlama rejimlerinde, fırsatçı enfeksiyonların ve özellikle %85 lere varan insidansıyla CMV enfeksiyonunun unutulmaması gereklidir (10). İn vivo T-hücre deplesyonu (TCD) ile GVHH nin eliminasyonu, karşımıza antitümöral etkinliğin kaybı olarak çıkabilir. Manipüle edilmemiş periferik kan elemanlarının kök hücre kaynağı olarak kullanılması ise hastayı akut ve kronik GVHH gelişimi riskine maruz bırakabilir. Bu durumda ise transplantasyon öncesi T-hücre antikorlarının kullanımı ve transplantasyon sonrası erken dönemde DLI infüzyonu gündeme gelebilir. TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ DLI RIC-HKHN işleminin allojeneik etkisini arttırabilmek amacıyla; kök hücre kaynağı olarak periferik kan kullanımı, GVHH profilaksisinin erken dönemde kesilmesi ve DLI infüzyonu uygulanabilir. İndolan düşük dereceli lenfomalarda DLI infüzyonları sonrası, yüksek dereceli lenfomalara oranla daha fazla tam remisyon oranları gözlenmektedir. DLI işleminin çeşitli dezavantajları da bulunmaktadır. Bunlar: 1. DLI, minimal rezidüel malign hücrelere karşılı etkili bir yöntem iken, bulky ve hızlı büyüyen tümörlerde etkisi sınırlıdır. 2. DLI, GVHH gelişmeyen ve identik ikiz gibi davranan bazı hastalarda etkisizdir. 3. Ciddi GVHH tablosu olması halinde DLI yüksek risk taşır ve antitümör etkisi minimaldir. 4. Mismatch HKHN sonrası DLI yüksek risklidir. Bununla birlikte DLI etkisini arttırmak amacıyla; 1. HLA uyumlu transplantlarda DLI dozlarını arttırma, 2. DLI öncesi hastayı siklofosfamid (CY) veya FLU ile tedavi etme, 3. Donör lenfositleri içine intihar geni karıştırma, 4. Donörün peptid immünizasyonu sonrası tümör hücrelerine hedefli DLI kullanma,

5 158 HematoLog 2011: Tam uyumlu donörlerden allojeneik natural killer (NK) ve NK-T-hücresi kullanarak, GVHH ye yol açmadan NK hücrelerinin GVL etkilerini açığa çıkarma gibi işlemler denenmiştir (4). Yaşın Etkisi 60 yaş üzerindeki hastalarda da RIC-HKHN uygulanabilir bir yöntemdir. Hazırlık rejimi olarak; FLU 150 mg/m 2 + BU 10 mg/kg (miyeloid neoplazilerde), FLU 150 mg/m 2 + MEL 140 mg/m 2 (lenfoid neoplazilerde) kullanılmaktadır. Aynı rejimin uygulandığı genç hastalara kıyasla, mortalite daha yüksek, sağkalım ise daha düşüktür. Bu nedenle 60 ve üzeri yaş grubunda hazırlık rejimlerinde daha fazla doz azaltması yapılması ve kronik GVHH kontrolünün daha iyi sağlanması önem arzetmektedir (4). EBV ve EBV İlişkili Lenfoproliferatif Hastalık EBV reaktivasyonu için risk faktörleri arasında ATG kullanımı ve CD34+ sayısının >1,36 x 10 6 hücre/kg olması (11) sayılabilir. TCD yapılan allojeneik transplant hastalarında, EBV viral yükü arttıkça EBV ilişkili lenfoproliferatif hastalık (LPD) riski artmaktadır. Allo-HKHN sonrası EBV ilişkili LPD riskini arttıran diğer faktörler; TCD, ATG kullanımı ve kronik GVHH dir. Allojeneik HKHN sonrası dönemde yüksek riskli hastalarda preemptif rituximab kullanımı ile EBV ilişkili LPD gelişiminin önlenebileceğine dair vaka sunumları mevcuttur (12). Parsiyel TCD uygulanmış Allo-HKHN sonrası, EBV spesifik CD8+ T hücrelerinin yeniden ortaya çıkışı 3-6 ayı bulmaktadır. Bu durum ATG kullanımı ile geciktirilebilir. Allojeneik HKHN sonrası erken dönemde (2-3. ayda) CD8+ T hücreleri ortaya çıkmamış olacağından, özellikle yüksek (>1000 genom/ml) EBV viral yüküne sahip bireylerde, bu dönemde EBV ilişkili LPD gelişme riski artacaktır (4). İmmünsupresif İçeren Hazırlama Rejimleri Bu rejimler kök hücre üzerinde uzun dönem toksik etkileri olmayan CY, FLU ve T-hücre karşıtı antikorlardan oluşur. KLL ve düşük dereceli lenfoma hastalarında FLU ve CY bazlı RIC rejimi kullanılmış ve kemosensitif ve düşük tümor yüküne sahip hastalarda RIC-HKHN nin engrafman sağlayabileceği ve GVL etkisi ile tedavi edici rolü olabileceği gösterilmiştir (13). RIC Hazırlık Rejimleri Busulfan (BU) ve tüm vücut ışınlaması (TBI) gibi hem kök hücre hem de tümör hücreleri üzerinde sitotoksik etkiye sahip ajanlar kullanılmaktadır. FLU kombinasyonlarda genellikle yer almaktadır. EBMT Çalıştayı nda 4 temel rejimden bahsedilmektedir (2).

6 ABLATİF OLMAYAN ALLOJENEİK HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU: ENDİKASYONLARI VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR 159 TBI (200 cgy) Yüzdokuz hastalık geniş bir Alman serisinde, TBI 200 cgy ve IV (intravenöz) FLU 90 mg/m 2 den oluşan hazırlık rejimi sonrası HLA identik kardeşlerden manipüle edilmemiş periferik kan transplantasyonu yapılmıştır. CsA ve MMF ile GVHH profilaksisi uygulanmıştır. Kronik GVHH sıklığının yüksekliği (%50) manipüle edilmemiş periferik kan kullanımı, ileri yaş (50) ve CsA dozunun erken azaltılması/kesilmesine bağlanmıştır (14). Günümüzde çeşitli bilimsel gruplar tarafından aşağıda belirtilen hazırlık rejimleri de kullanılmaktadır (2): TBI 500 cgy + CY 60 mg/kg (Fransız SFGM Grubu) TBI 400 cgy + FLU 90 mg/m 2 + CY 60 mg/kg (Münih Grubu) TBI 100 cgy + tiyotepa (THIO) 10 mg/kg + CY 100 mg/kg (Genoa Grubu) Melfalan (MEL) 200 mg/m 2 Otolog KİT TBI 200 cgy + FLU 90 mg/m 2 (MM hastaları için) TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ BU (8 mg/kg) + FLU ( mg/m 2 ) + ATG Slavin ve ark. 26 hastalık serilerinde, BU 8 mg/kg, FLU 125 mg/m 2 ve ATG den oluşan hazırlık rejimini takiben HLA identik kardeşlerden periferik kök hücre transplantasyonu uygulamışlardır. Bu protokolle kronik GVHH sıklığının daha düşük oluşu (%34) dikkat çekicidir (15). THIO (10 mg/kg) + CY Ramiola ve ark. 33 hastalık serilerinde hazırlık rejimi olarak THIO 10 mg/kg (-5. günde) ve CY 100 mg/kg (-3 ve 2. günlerde; 50 mg/kg) kullanmışlardır. HLA-identik kardeşlerden allojeneik transplantasyon sonrası akut GVHH sıklığındaki düşüklük (%2), muhtemelen post-graft CsA ve MTX tedavilerinin erken dönemde kesilmemesine bağlanmıştır. Bu hazırlık rejiminin bir varyasyonu olan THIO 10 mg/kg + CY 60 mg/kg + FLU 60 mg/m 2 kombinasyonu, İtalyan GITMO Grubu tarafından düşük dereceli lenfomalarda kullanılmaktadır ve %6 gibi oldukça düşük TRM oranları ile ilişkili bulunmuştur. THIO 10 mg/kg + FLU 120 mg/m 2 kombinasyonu ise miyelodisplazili hastalarda tercih edilmektedir (2). MEL (140 mg/m 2 ) + FLU + CAMPATH 1H Kottaridis ve ark. çoğu yüksek risk faktörü taşıyan ve önemli bir kısmında (19 hasta) öncesinde başarısız transplant öyküsü olan 44 hastadan oluşan serilerinde, hazırlık rejimi olarak CAMPATH-1H 20 mg/gün (-8 ve 4. günler arasında), FLU 30 mg/m 2 (-7 ve 3. günler arasında) ve MEL 140 mg/m 2 (-2. günde) uygulamışlardır. Transplant sonrası vakaların büyük kısmında (%86) GVHH profilaksisi amacıyla CsA kullanılmıştır. GVHH yaşanmaması hazırlık rejiminde CAMPATH 1H kullanılmasının bir sonucu olarak yorumlanmıştır. Bu monoklonal antikor (anti CD-52), hem alıcı hem de donör hücrelerinde

7 160 HematoLog 2011: 1 1 TCD yaparak daha düşük GVHH insidansına ve daha sık miks kimerizme yol açmaktadır (16). Diğer Ajanlar Alemtuzumab MEL + alemtuzumab kombinasyonu ile daha yaşlılarda ve/veya akraba dışı donörlerde ve başarısız otolog transplantasyon sonrası allojeneik transplantasyon yapılması mümkündür. Daha önce de belirtildiği gibi, alemtuzumab sonrası akut ve kronik GVHH sıklığı oldukça azalmıştır (4). Hangi Hazırlık Rejimi Daha Avantajlı? Bu dört hazırlık rejimi kendi aralarında karşılaştırıldığında karşımıza şu sonuçlar çıkmaktadır (Tablo 1). TBI ve THIO + CY rejimlerinde ortalama hasta yaşı daha yüksektir (sırasıyla, 50 ve 52). III-IV. derece akut GVHH ve yaygın kronik GVHH insidanslarının THIO + CY rejiminde oldukça düşük (sırasıyla, %2 ve %25), MEL + FLU + CAMPATH 1H rejiminde ise olmadığını görmekteyiz. TRM oranları ise %15 civarındadır. Bu umut verici bilgiler ışığı altında, ileri evre hastalığı olan yaşlı hastalarda %15 mortalite ile allograftın tercih edilebileceği söylenebilir (2). RIC-HKHN ve Klinik Pratikteki Uygulamaları Akut Lösemiler / MDS 37 AML ve MDS hastasından oluşan bir seride, BU 10 mg/kg + FLU 150 mg/ m 2 ile hazırlık rejimini takiben, II-IV. derece akut GVHH %5, yaygın kronik GVHH %47, aktüeryal 3 yıllık TRM %9, relaps riski %35 ve sağkalım %56 olarak saptanmıştır. Akut ve kronik GVHH nin relaps yönünden kuvvetli bir koruyucu etkisi olduğu anlaşılmıştır. Tablo 1 Azaltılmış Yoğunluklu (RIC) Hazırlama Rejimleri Ortalama Yaş Akut GVHH Kronik GVHH Tüm Zamanlarda TRM 2. Yılda PFS Ortalama Takip TBI (200 cgy) + FLU 90 mg/m 2 50 %50 %15 % gün BU (8 mg/m 2 ) + FLU ( mg/m 2 ) + ATG 33 %15 %34 % gün THIO (10 mg/m 2 ) + CY 52 %2 %25 % gün MEL (140 mg/m 2 ) + FLU + CAMPATH 1H 41 %0 %0 %8 % gün Kısaltmalar: GVHH: Graft-versus-host hastalığı; TRM: Tumor related mortality; PFS: Progression-free survival; TBI: Total body irradiation; FLU: Fludarabin; BU: Busulfan; ATG: Anti-timosit globulin; THIO: Tiotepa; CY: Siklofosfamid; MEL: Melfalan

8 ABLATİF OLMAYAN ALLOJENEİK HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU: ENDİKASYONLARI VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR 161 HLA uyumlu kardeşten allojeneik transplantasyon uygulanan 728 MDS hastasının sonuçları incelendiğinde, 518 hastaya konvansiyonel yoğunlukta, 210 hastaya ise RIC rejim verildiği, RIC-Allo-HKHN yapılan hastaların ortalama yaşı 11 yaş daha fazla olmasına rağmen (53 vs. 42), II-IV. derece akut GVHH, kronik GVHH, TRM ve 1 yıllık sağkalım oranlarında anlamlı bir farklılık olmadığı anlaşılmıştır. RIC allograftlarda daha yüksek relaps oranları görülmüştür (%26 vs. %36). 45 yaş altındaki hastalarda ise konvansiyonel rejimlerle daha iyi sonuçlar alındığı bildirilmiştir (4). CIBMTR verilerine göre yılları arasında AML tanısı ile HLA uyumlu kardeşten RIC-Allo-HKHN yapılan hastaların 6. yıldaki yaşam olasılığına bakıldığında; erken, orta ve ileri evre hastalığı olanlarda sırasıyla %42, %34 ve %14 olarak hesaplanmıştır. Akraba dışı vericiden RIC-Allo-HKHN yapıldığında ise erken, orta ve ileri evre hastalığı olanlarda yaşam olasılığı sırasıyla %34, %28 ve %17 olarak bildirilmiştir (17). Yine CIBMTR verilerine göre 20 yaş altında MDS tanısı olup RIC-Allo-HKHN uygulanan hastaların 6. yıldaki yaşam olasılıkları hastalık durumu ve nakil tipine göre incelendiğinde; erken evrede ve HLA uyumlu kardeşten yapılan nakilde %30, erken evrede ve akraba dışı vericiden yapılan nakilde %41 iken; ileri evrede ve HLA uyumlu kardeşten yapılan nakilde %36, ileri evrede ve akraba dışı vericiden yapılan nakilde ise %22 ler civarında hesaplanmıştır (17). TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ MM MM hastalarında RIC-HKHN sonrası TRM oranları giderek düşmektedir (11). Bir EBMT çalışmasında hastalara ilk olarak MEL 200 mg/m 2 ile otolog transplantasyon yapılmış sonrasında, eğer uygun HLA uyumlu kardeşleri varsa, TBI 200 cgy + FLU veya MEL 140 mg/m 2 ile hazırlık rejimini takiben allojeneik transplantasyon uygulanmıştır (2,4). II-IV. derece akut GVHH %45, yaygın kronik GVHH %22, TRM %15, tüm zamanlarda sağkalım (OS) %85 ve tüm zamanlarda yanıt oranı (OR) %96 olarak saptanmıştır. Bir başka çalışmada, otograft sonrası FLU + MEL hazırlık rejimi ile uygulanan RIC allograftın iyi tolere edildiği bildirilmiştir. Sadece kronik GVHH geliştiren hastalarda kuvvetli bir graft versus miyelom etkisi tespit edilmiştir. Bu durum kemorezistan hastalığı olanlar için geçerli değildir. Günümüzde RIC-HKHN, tüm tedavilere dirençli miyelom hastalarında son çare olarak klinik araştırma kapsamında ele alınabilir (4). Hodgkin Hastalığı ve Non-Hodgkin Lenfoma Relaps/refrakter Hodgkin Hastalığı nda yüksek doz tedavi sonrası otolog kök hücre transplantasyonu standart bir yöntem haline gelmiştir. Bununla birlikte, uzun dönem hastalıksız sağkalım (DFS) oranlarına bakıldığında, kemosensitif hastalığı olan veya ikinci tam remisyonda olan hastalarda bu oran % iken, kemorezistan hastalığı olanlarda %0-32 lere gerilemektedir. Relaps/refrakter hastalarda allojeneik transplantasyon da kullanılmaktadır.

9 162 HematoLog 2011: 1 1 Otolog ve alojeneik transplantasyon karşılaştırıldığında, yaşam oranlarında anlamlı değişiklik gözlenmezken, allojeneik nakilde daha düşük relaps oranları ve daha yüksek TRM oranları saptanmıştır (1). Non-Hodgkin lenfomalar ise daha heterojen bir grup olup, düşük dereceli, orta dereceli ve agresif lenfomalar olarak kabaca sınıflandırılabilir. Düşük dereceli lenfomalarda ortalama yaşam süresi 7-10 yıl arasındadır ve konvansiyonel doz kemoterapiler ile kür sağlamak mümkün değildir. Diğer taraftan agresif lenfomalarda konvansiyonel kemoterapi ile yaklaşık %45 hastada kür sağlanabilir. Kür sonrası başarısızlık durumunda ise tekrar kür elde etmek için en etkili yöntem otolog transplantasyondur (1). Lenfoma hastalarında RIC-HKHN öncesi 4 temel faktör belirleyici olmaktadır. Bunlar; 1. Transplant anında hastalığın durumu, 2. Kemosensitivite, 3. Yaş, 4. Önceki başarısız otograft varlığı RIC-HKHN öncesi hastalığın remisyonda olması veya minimal rezidüel hastalığa sahip olma istenen bir özelliktir. İlerlemiş hastalığı olan veya yüksek dereceli lenfoma hastalarında RIC-HKHN sonrası relaps oranı yüksektir. Bu oran 2. yılda %60 civarındadır (1). RIC-HKHN öncesi kemosensitif hastalığı sahip olma (<55) ve genç yaşta olma iyi prediktif faktörler arasındadır. 2. yılda PFS, kemosensitif hastalığı olanlarda %30 iken, kemorezistan hastalığı olanlarda %10 dur. Otolog transplantasyon öyküsüne sahip olma OS üzerinde negatif bir etkiye sahiptir (4). Yüksek doz kemoterapi ve otolog transplantasyon ile tümörü küçültüp arkasından birkaç ay içerisinde RIC-HKHN yapılabilir (tandem transplantasyon). Carella ve ark. kötü risk faktörleri olan ve öncesinde ağır tedaviler alan ve otolog transplantasyonla kür olasılığı zayıf olan 15 hastaya FLU + CY ile hazırlık rejimi sonrası tandem transplantasyon uygulamışlar ve 11 hastada tam remisyon elde etmişlerdir (18). Allograftlama öncesi yoğun sitoredüktif tedavi ile GVL etkisi gelişene kadar hastalık baskı altında tutulabilir (1). CIBMTR 2010 verilerine kemosensitif foliküler lefoma hastalarında HLA uyumlu kardeşten RIC-Allo-HKHN sonrası 6 yıldaki yaşam olasılığı %65 lere çıkmaktadır. Kemosensitif DBBHL için 5. yıldaki yaşam olasılığı %42 civarında iken, kemosensitif mantle hücreli lenfomada 6. yıldaki yaşam olasılığı %47 lere çıkmaktadır (17). Sonuç olarak, başlangıç tedavilerine yanıt vermeyen erken evre lenfoma hastaları ile kötü prognoza sahip lenfoma hastalarında RIC-HKHN nin tercih edilmesi daha doğru gibi gözükmektedir. Diğer tedavi modalitelerinde olduğu gibi, RIC-HKHN nin de hastalık sürecinin erken evrelerinde kullanılması ile daha başarılı sonuçlar elde edilebilir (1).

10 ABLATİF OLMAYAN ALLOJENEİK HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU: ENDİKASYONLARI VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR 163 Kronik Miyeloid Lösemi Günümüzde RIC-Allo-HKHN, tirozin kinaz tedavilerine dirençli akselere faz ve blastik faz KML hastaları ile T315I mutasyonu taşıyan KML hastalarında uygulanmaktadır. RIC-HKHN uygulanan 186 KML hastasında, 100. gün TRM %6,1 iken, bu oran 2. yılda %23,3 e çıkmıştır. TRM oranlarındaki bu artıştan geç kronik GVHH gelişimi sorumlu olabilir. FLU + BU + ATG hazırlık rejimi, 1. yılın sonunda en düşük TRM oranına (%11,6) sahip bulunmuştur. Tüm zamanlarda sağkalım (OS) %58 ve 3. yıldaki progresyonsuz sağkalım (PFS) %37 olarak saptanmıştır. ATG kullanımı daha düşük kronik GVHH ile ilişkili bulunmuştur (19). Kronik Lenfositik Lösemi KLL hastaları genellikle düşük dereceli lenfoma hastaları için düzenlenmiş programlara dahil edilmektedir. Hazırlık rejimi olarak FLU ve bir alkilleyici ajan kombinasyonu (MEL veya BU) kullanılmaktadır (2). Çeşitli çalışmalarda RIC-Allo-HKHN uygulanan yaklaşık 150 KLL hastasında PFS %69 civarında bulunmuştur (20-24). Faulkner ve ark. RIC rejimi olarak BEAM-alemtuzumab (karmustin, etoposid, sitozin arabinozid, melfalan ve alemtuzumab 10 mg/ gün 5 ve 1. günler arasında) kullanmışlar ve bu rejimin yüksek yanıt oranı, minimal toksisite, düşük riskte GVHH insidansı ve uzamış donör engrafman oranları ile birlikte olduğunu bildirmişlerdir. TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ Yüksek Riskli Lösemi ve MDS Relaps lösemi veya transforme olmuş MDS de remisyon sağlamak çok zordur. Bu hastalarda hazırlık rejimi olarak BU 8 mg/kg, THIO 10 mg/kg veya TBI 200 cgy rejimlerinin tercih edildiği görülmüştür (2). Malign Olmayan Bozukluklar/Otoimmün Hastalıklar Bu konuyla ilgili yapılan hayvan çalışmalarında temel düşünce, self-reaktif lenfositlerin immün ablatif bir hazırlık rejimi ile ortadan kaldırılmasını takiben (miyeloablasyondan ziyade lenfoablasyonla), hastalığa dirençli kök hücrelerin otolog veya allojeneik yolla transplantasyonudur. Engrafman sonrası oluşan yeni immünolojik denge ortamında, otoimmün hastalığa karşı toleransa yol açan genetik bir yatkınlığın geliştiği düşünülmektedir (25). Bu amaçla Gaucher hastalığı, aplastik anemi, Fankoni anemisi, beta talasemi major ve osteopetrozis gibi hastalıklarda kullanıldığında, RIC-HKHN ile yüksek sağkalım ve DFS elde edildiğine dair bilgiler mevcuttur (4). Solid Tümörler Son yıllarda solid tümörlerin tedavisinde RIC-HKHN nin rolü artmaktadır. Bu konuda ilk iki sırayı renal hücreli kanser ve göğüs kanseri almaktadır. Özellikle renal hücreli kanserlerde TBI 200 cgy sonrası bazı başarılı sonuçlar

11 164 HematoLog 2011: 1 1 bildirilmiştir. Childs ve ark. CY ve FLU dan oluşan hazırlama rejimi sonrası GVHH profilaksisi için CSA kullanmışlardır. Nötrofil engrafmanı ortalama 10. günde gelişmiştir. II-IV. derece akut GVHH, major toksisiteden sorumlu olup hastaların %61 inde ortaya çıkmıştır (26). Ayrıca melanom, kolon, over ve safra yolu neoplazilerinde kulanılan protokoller oluşturulmuştur. Melanomdaki sonuçlar daha az umut vericidir (2). Metastatik göğüs kanseri hastalarında RIC-HKHN kabul edilebilir düzeyde TRM oranları ile birliktedir. Çoğunun kemorezistan hastalığı olmasına rağmen, akut veya kronik GVHH gelişen hastalarda, relapsa kadar geçen zamanın daha uzun olduğu ve bunun da graft- versus-göğüs kanseri etkisi ile açıklanabileceği vurgulanmıştır (4). Bununla birlikte, metastatik göğüs kanseri hastalarında RIC-HKHN uygulaması henüz deneyseldir. Akraba-Dışı Donör Graftlar HLA uyumlu akraba dışı vericiden RIC-HKHN yapılması, konvansiyonel HKHN açısında uygun olmayan hastalarda uygulanabilir bir tedavi seçeneğidir. FLU (90 mg/m 2 ) ve TBI (2 Gy) ile hazırlık rejimini takiben RIC-HKHN uygulanan 89 hastanın alındığı bir çalışmada, transplantasyon sonrası dönemde MMF ve CsA kullanılmıştır. Donör T hücre kimerizmi, kalıcı engrafman oranları, PFS ve OS oranları G-CSF ile indüklenmiş periferik kan mononükleer hücre alıcılarında, kemik iliği alıcılarına oranla daha yüksek bulunmuştur (27). RIC-HKHN nin Komplikasyonları GVHH RIC-HKHN ile GVHH sıklığı, miyeloablatif rejimlere nazaran daha az olmakla birlikte görülebilmektedir ve işlemin en önemli komplikasyonudur. GVHH nin önlenebilmesi için MTX ile birlikte CsA veya FK-506 kullanılmaktadır. Yeni ajanlardan olan MMF de kombinasyonlarda kullanılabilir. ATG veya CAM- PATH 1H gibi antikorlar da transplantasyon öncesinde kullanılabilir (1). Kök hücrenin kaynağı da GVHH sıklığını belirlemektedir. Buna göre, HLA uyumlu kardeşlerle karşılaştırıldığında, akraba dışı vericilerden elde edilen graftlarda daha fazla graft reddi, GVHH ve GVT reaksiyonları gözlenmektedir (1). Transplantasyon sonrası dönem de önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. İmmünolojik dengenin transplantasyondan ancak aylar sonra geliştiği göz önünde bulundurulacak olursa, immünsupresif tedavinin erken dönemde azaltılması veya erken DLI yapılması erken ve ciddi GVHH gelişimine yol açabilir (1). Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalları Kök Hücre Ünitesi Deneyimi Merkezimizde yılları arasında akut lösemi tanılarıyla takip edilen ve Allo-HKHN uygulanan hastalar retrospektif bir analizle incelendiğinde; or-

12 ABLATİF OLMAYAN ALLOJENEİK HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU: ENDİKASYONLARI VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR 165 talama yaşı 34,4 (17-55) olan 51 hastanın, %42,4 ü ALL, %57,6 sı AML tanısına sahipti. Miyeloablatif transplantasyon için uygun olmayan 51 hastaya RIC uygulandı. Genellikle FLU bazlı hazırlık rejimleri kullanıldı. Sıklıkla IV FLU 30 mg/m 2 (6 gün) + IV BU 0,8 mg/kg 6 saatte bir (2 gün) + IV ATG Fresenius 8-10 mg/kg (2-4 gün) uygulandı. İlk 100 günlük mortalite oranı %3,38, Kaplan- Meier ile hesaplanan 60 aylık OS %59,5 idi. Sonuçlar RIC-HKHN hematolojik neoplaziler başta olmak üzere, solid tümörler ve malign olmayan/otoimmün hastalıklarda kullanım endikasyonuna sahip bir yöntem haline gelmiştir. İşlem için yaş sınırı artmış olmakla birlikte, yaş faktörünün etkisi halen belirgin olmaya devam etmektedir. Kalıcı engrafman hastaların çoğunda düşük doz radyasyonla veya radyasyon olmaksızın sağlanabilmektedir. Uzun süreli tam donör kimerizmi hastaların çoğunda elde edilmektedir. RIC-HKHN sonrası, özellikle de kemik iliği kullanıldığında, graft rejeksiyonu olabilmektedir. Transplantasyon sonrası dönemde akut ve kronik GVHH ile enfeksiyonlar karşımıza çıkabilmektedir. Solid tümörlerde, moleküler remisyon sağladığı düşünülen graft-versus-tümör etkisinden söz edilebilir (4). TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ Kaynaklar 1. Kogel KE, McSweeney PA. Reduced-intensity allogeneic transplantation for lymphoma. Current Opinion in Oncology. 2002; 14: Bacigalupo A. Second EBMT Workshop on reduced intensity allogeneic hemopoietic stem cell transplants (RI-HSCT). Bone Marrow Transplantation. 2002; 29: Bacigalupo A. Hematopoietic stem cell transplants after reduced intensity conditioning regimen (RI-HSCT): report of a workshop of the European Group for Blood and Marrow Transplantation (EBMT). Bone Marrow Transplant. 2000; 25: Bacigalupo A. Third EBMT/AMGEN Workshop on reduced-intensity conditioning allogeneic haemopoietic stem cell transplants (RIC-HSCT), and panel consensus. Bone Marrow Transplantation. 2004; 33: Anderson BE, McNiff JM, Jain D, Blazar BR, Shlomchik WD, Shlomchik MJ. Distinct roles for donor- and host-derived antigen-presenting cells and costimulary molecules in murine chronic graft-versus-host disease: requirements depend on target organ. Blood. 2005; 105(5): Xia G, Truitt RL, Johnson BD. Graft-versus-leukemia and graft-versus-host reactions after donor lymphocyte infusion are initiated by host-type antigen-presenting cells and regulated by regulatory T cells in early and long-term chimeras. Biol Bloo Marrow Transplant. 2006; 12(4): Shlomchik WD, Couzens MS, Tang CB, McNiff J, Robert ME, Liu J, et al. Prevention of graft versus host disease by inactivation of host antigenpresenting cells. Science. 1999; 285: Teshima D, Ordemann R, Reddy P, Gagin S, Liu C, Cooke KR, et al. Acute graft vs host disease does not require alloantigen expression on host epithelium. Nat Med. 2002; 8:

13 166 HematoLog 2011: Mielcarek M, Martin PJ, Leisenring W, Flowers ME, Maloney DG, Sandmaier BM, Maris MB, Storb R. Graft-versus-host disease after nonmyeloablative versus conventional hematopoietic stem cell transplantation. Blood. 2003; 102(2): Kline J, Pollyea DA, Stock W, Artz A, Rich E, Godley L, Zimmerman T, Thompson K, Pursell K, Larson RA, van Besien K. Pre-transplant ganciclovir and post transplant high-dose valacyclovir reduce CMV infections after alemtuzumab-based conditioning. Bone Marrow Transplant. 2006; 37(3): Gratama JW, Cornelissen JJ. Clinical Utility of tetramer-based immune monitoring in allogeneic stem cell transplantation. BioDrugs. 2003; 17(5): Gruhn B, Meerbach A, Hafer R, Zell R, Wutzler P, Zinti F. Pre-emptive therapy with rituximab for prevention of Epstein-Barr virus-associated lymphoproliferative disease after heatopoietic stem cell transplanation. Bone Marrow Transplant. 2003; 31(11): Khouri IF, Keating M, Korbling M Przepiorka D, Anderlini P, O Brien S, et al. Transplant lite: induction of graft versus malignancy using fludarabine based non ablative chemotherapy and allogeneic blood progenitor cell transplantation as treatment for lymphoid malignances. J Clin Oncol. 1998; 16: Storb R, Yu C, Sanmeier BM, McSweeney PA, Georges G, Nash RA, et al. Mixed hemopoietic chimerism after marrow allografts. Transplantation in the ambulatory care setting. Ann NY Acad Sci. 1999; 872: Slavin S, Nagler A, Naparstek E, Kapelushnik Y, Aker M, Cividalli G, et al. Nonmyeloablative stem cell transplantation and cell therapy as an alternative to conventional bone marrow transplantation with lethal cytoreduction for the treatment of malignant and nonmalignant hematologic diseases. Blood. 1998; 91: Kottaridis PD, Milligan DW, Chopra R, Chakraverty RK, Chakrabarti S, Robinson S, et al. In vivo CAMPATH-1H prevents graft-versus-host disease following nonmyeloablative stem cell transplantation. Blood. 2000; 96: Current Uses and Outcomes of Hematopoietic Stem CellTransplantation CIBMTR Summary Slides. 18. Carella AM, Cavaliere M, Lerma E, Ferrara R, Tedeschi L, Romanelli A, et al. Autografting followed by nonmyeloablative immunosuppressive chemotherapy and allogeneic peripheral-blood hematopoietic stem-cell transplantation as treatment of resistant Hodgkin s disease and non-hodgkin s lymphoma. J Clin Oncol. 2000; 18: Crawley C, Szydlo R, Lalancette M, Bacigalupo A, Lange A, Brune M, et al. Outcomes of reduced-intensity transplantation for chronic myeloid leukemia: an analysis of prognostic factors from the Chronic Leukemia Working Party of the EBMT. Blood. 2005; 106(9): Faulkner RD, Craddock C, Byrne JL, Mahendra P, Haynes AP, Prentice HG, et al. BEAM-alemtuzumab reduced-intensity allogeneic stem cell transplantation for lymphoproliferative diseases: GVHD, toxicity, and survival in 65 patients. Blood. 2004; 103: Schetelig J, Thiede C, Bornhauser M, Schwerdtfeger R, Kiehl M, Beyer J, et al. Evidence of a graftversus-leukemia effect in chronic lymphocytic leukemia after reduced-intensity conditioning and allogeneic stem-cell transplantation: the Cooperative German Transplant Study Group. J Clin Oncol. 2003; 21: Khouri IF, Lee MS, Saliba RM, Andersson B, Anderlini P, Couriel D, et al. Nonablative allogeneic stem cell transplantation for chronic lymphocytic leukemia: impact of rituximab on immunomodulation and survival. Exp Hematol. 2004; 32:

14 ABLATİF OLMAYAN ALLOJENEİK HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU: ENDİKASYONLARI VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR Dreger P, Brand R, Hansz J, Milligan D, Corradini P, Finke J, et al. Treatment-related mortality and graft-versus-leukemia activity after allogeneic stem cell transplantation for chronic lymphocytic leukemia using intensity-reduced conditioning. Leukemia. 2003; 17: McSweeney PA, Niederwieser D, Shizuru JA, Sandmaier BM, Molina AJ, Maloney DG, et al. Hematopoietic cell transplantation in older patients with hematologic malignancies: replacing high-dose cytotoxic therapy with graftversus-tumor effects. Blood. 2001; 97: Burt RK, Verda L, Oyama Y, Statkute L, Slavin S. Non-myeloablative stem cell transplantation for autoimmune diseases. Springer Semin Immunopathol. 2004; 26(1-2): Childs RW, T Igarashi. The identification of renal cell carcinoma as a target for allogeneic based cancer immunotherapy. Exp Nephrol. 2002; 10(3): Maris MB, Niederwieser D, Sandmaier BM, Storer B, Stuart M, Maloney D, et al. HLA-matched unrelated donor hematopoietic cell transplantation after nonmyeloablative conditioning for patients with hematologic malignancies. Blood. 2003; 102: TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ

Graft Yetersizliğinin Tanı ve Tedavisi. Dr Şahika Zeynep Akı Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Bahçelievler Medical Park Hastanesi

Graft Yetersizliğinin Tanı ve Tedavisi. Dr Şahika Zeynep Akı Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Bahçelievler Medical Park Hastanesi Graft Yetersizliğinin Tanı ve Tedavisi Dr Şahika Zeynep Akı Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Bahçelievler Medical Park Hastanesi Engrafman- Tanım Mutlak nötrofil sayısının > 0.5 x 10 9 /L olduğu ardışık

Detaylı

Hazırlık Rejimi GVHD Profilaksisi Kök Hücre Kaynakları. Doç. Dr. Barış Kuşkonmaz Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik KİTÜ

Hazırlık Rejimi GVHD Profilaksisi Kök Hücre Kaynakları. Doç. Dr. Barış Kuşkonmaz Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik KİTÜ Hazırlık Rejimi GVHD Profilaksisi Kök Hücre Kaynakları Doç. Dr. Barış Kuşkonmaz Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik KİTÜ Hazırlık rejimi Hastayı transplanta hazırlamak için veriliyor Donör HKH

Detaylı

Kronik Lenfositik Lösemi- Allojeneik Kök Hücre Naklinin Yeri

Kronik Lenfositik Lösemi- Allojeneik Kök Hücre Naklinin Yeri Kronik Lenfositik Lösemi- Allojeneik Kök Hücre Naklinin Yeri Dr Şahika Zeynep Akı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloi B.D. Allojeneik kök hücre nakli kür şansı veren tedavi seçeneği Dirençli hastalık/yüksek

Detaylı

LİSTEYE EKLENENLER DEĞİŞİKLİK YAPILANLAR

LİSTEYE EKLENENLER DEĞİŞİKLİK YAPILANLAR 01.05.2013-14.11.2013 TARİHLERİ ARASINDA SAĞLIK BAKANLIĞI EK ONAYI ALINMADAN KULLANILABİLECEK ENDİKASYON DIŞI HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ İLAÇLARI LİSTESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER LİSTEYE EKLENENLER SIRA NO İLAÇLAR

Detaylı

Kronik lenfositik lösemi tedavisi güç olan hastalar

Kronik lenfositik lösemi tedavisi güç olan hastalar Kronik lenfositik lösemi tedavisi güç olan hastalar KLL de tanı sırasında ortanca yaş 65 dir. %40 < 60 yaş %12

Detaylı

Pediatrik Hastalarda Antifungal Tedavi Yaklaşımları

Pediatrik Hastalarda Antifungal Tedavi Yaklaşımları Uydu Sempozyumu Pediatrik Hastalarda Antifungal Tedavi Yaklaşımları Moderatör: Prof.Dr.Volkan Hazar Konuşmacı: Prof.Dr.Ali Bülent Antmen 5. Ulusal Pediatrik Hematoloji Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2016 Denizli

Detaylı

Otolog kök hücre nakli sonrası nüks etmiş Hodgkin lenfoma olgularında nonmiyeloablatif. Doç.Dr. Mustafa ÖZTÜRK

Otolog kök hücre nakli sonrası nüks etmiş Hodgkin lenfoma olgularında nonmiyeloablatif. Doç.Dr. Mustafa ÖZTÜRK Otolog kök hücre nakli sonrası nüks etmiş Hodgkin lenfoma olgularında nonmiyeloablatif allogeneik nakil Doç.Dr. Mustafa ÖZTÜRK GİRİŞ Hodgkin lenfoma iyi prognostik özellikteki vakaların %90 ı ileri evre

Detaylı

Hodgkin lenfomada alojeneik kök hücre nakli. Dr. Gülsan Türköz Sucak

Hodgkin lenfomada alojeneik kök hücre nakli. Dr. Gülsan Türköz Sucak Hodgkin lenfomada alojeneik kök hücre nakli Dr. Gülsan Türköz Sucak 1 Hodgkin Lenfoma Çoklu kemoterapi ve/veya radyoterapi ile erken evre hastaların % 90 ı, ileri evre hastaların ise % 70 inde şifa sağlanabiliyor

Detaylı

Akut Miyeloid Lösemide Hematopoietik Kök Hücre Nakli

Akut Miyeloid Lösemide Hematopoietik Kök Hücre Nakli Akut Miyeloid Lösemide Hematopoietik Kök Hücre Nakli Dr. Günhan Gürman Hematopoietik hücre nakli (HHN) işleminin tüm gelişmelere rağmen yüksek sayılabilecek oranda mortaliteye sebep olması, günümüzdeki

Detaylı

Multipl Myeloma: ALLOJENEİK KÖK HÜCRE NAKLİ

Multipl Myeloma: ALLOJENEİK KÖK HÜCRE NAKLİ Multipl Myeloma: ALLOJENEİK KÖK HÜCRE NAKLİ Prof. Dr. Fevzi ALTUNTAŞ Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD/Hematoloji BD Öğretim Üyesi Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Detaylı

Prognozu Etkileyen. Prof.Dr.M.Akif. Yeşilipek

Prognozu Etkileyen. Prof.Dr.M.Akif. Yeşilipek Kemik İliği i Naklinde Prognozu Etkileyen Faktörler Prof.Dr.M.Akif Yeşilipek * 709 RIC + Hematolojik malignensi,hla,hla-a,b,c,dr A,B,C,DR allel düzeyinde, * Tx sonucu ile ilişkili tek donör özelliği

Detaylı

TRANSPLANT ÖNCESİ HASTA DEĞERLENDİRME VE HAZIRLIK AŞAMASI

TRANSPLANT ÖNCESİ HASTA DEĞERLENDİRME VE HAZIRLIK AŞAMASI TRANSPLANT ÖNCESİ HASTA DEĞERLENDİRME VE HAZIRLIK AŞAMASI Prof. Dr. Mualla Çetin Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji YAPILACAKLAR KİT kararının verilmesi Donör seçimi Transplant öncesi

Detaylı

AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİDE HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ

AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİDE HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİDE HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ Prof Dr Ali Ünal Dr Leylagül Kaynar Akut Lenfoblastik Lösemi tedavisinde en önemli hedef; - Başlangıçta uygulanan remisyon indüksiyon tedavisi ile

Detaylı

J Popul Ther Clin Pharmacol 8:e257-e260;2011

J Popul Ther Clin Pharmacol 8:e257-e260;2011 SİTOMEGALOVİRUS (CMV) Prof. Dr. Seyyâl ROTA Gazi Ü.Tıp Fakültesi LOW SYSTEMIC GANCICLOVIR EXPOSURE AND PREEMPTIVE TREATMENT FAILURE OF CYTOMEGALOVIRUS REACTIVATION IN A TRANSPLANTED CHILD J Popul Ther

Detaylı

BÖBREK NAKİLLİ ÇOCUKLARDA GEÇ DÖNEM AKUT REJEKSİYONUN GREFT SAĞKALIMI ÜZERİNE ETKİLERİ. Başkent Üniversitesi Çocuk Nefroloji Dr.

BÖBREK NAKİLLİ ÇOCUKLARDA GEÇ DÖNEM AKUT REJEKSİYONUN GREFT SAĞKALIMI ÜZERİNE ETKİLERİ. Başkent Üniversitesi Çocuk Nefroloji Dr. BÖBREK NAKİLLİ ÇOCUKLARDA GEÇ DÖNEM AKUT REJEKSİYONUN GREFT SAĞKALIMI ÜZERİNE ETKİLERİ Başkent Üniversitesi Çocuk Nefroloji Dr. Aslı KANTAR Akut rejeksiyon (AR), greft disfonksiyonu gelişmesinde major

Detaylı

Hematolog Gözüyle Fungal İnfeksiyonlara Yaklaşım. Dr Mehmet Ali Özcan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı İzmir-2012

Hematolog Gözüyle Fungal İnfeksiyonlara Yaklaşım. Dr Mehmet Ali Özcan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı İzmir-2012 Hematolog Gözüyle Fungal İnfeksiyonlara Yaklaşım Dr Mehmet Ali Özcan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı İzmir-2012 Nötropenik hastalarda fungal infeksiyonlar Nötropeni invaziv

Detaylı

FEBRİL NÖTROPENİ : 2009 DA NELER OLDU? Dr Alpay AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

FEBRİL NÖTROPENİ : 2009 DA NELER OLDU? Dr Alpay AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD FEBRİL NÖTROPENİ : 2009 DA NELER OLDU? Dr Alpay AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Infectious Diseases Working Party of EBMT Infectious Diseases Group

Detaylı

İndolent ve agresif Hodgkin dışı lenfomalar (NHL)

İndolent ve agresif Hodgkin dışı lenfomalar (NHL) Hodgkin Dışı Lenfomalarda llojenik Transplantasyon Erkut BHÇECİ Yale University, School of Medicine, BD İndolent ve agresif Hodgkin dışı lenfomalar (NHL) kemoterapiye çok duyarlıdır ve %70 90 oranında

Detaylı

ALLOJENİK KORDON KANI BANKACILIĞINDA UMUTLAR

ALLOJENİK KORDON KANI BANKACILIĞINDA UMUTLAR ALLOJENİK KORDON KANI BANKACILIĞINDA UMUTLAR Prof. Dr. İhsan Karadoğan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Kök Hücre Nedir? Kendileri için uygun olan bir çevre içinde

Detaylı

HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONUNDA HEMŞİRENİN ROLÜ. Nevin Çetin Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİT Ünitesi

HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONUNDA HEMŞİRENİN ROLÜ. Nevin Çetin Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİT Ünitesi HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONUNDA HEMŞİRENİN ROLÜ Nevin Çetin Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİT Ünitesi Hematopoetik kök hücre transplantasyonu hematoloji-onkoloji alanında özel bir daldır

Detaylı

MİYELODİSPLASTİK SENDROM

MİYELODİSPLASTİK SENDROM MİYELODİSPLASTİK SENDROM Türk Hematoloji Derneği Tanı ve Tedavi Kılavuzu 2013 30.01.2014 İnt. Dr. Ertunç ÖKSÜZOĞLU Miyelodisplastik sendrom (MDS) yetersiz eritropoez ve sitopenilerin varlığı ile ortaya

Detaylı

KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYONU

KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYONU DÖNEM DERS NOTLARI Dönem Adı : 4.dönem 2014-2015 Dilim Adı Ders Adı :İç Hastalıkları Hematoloji Bilim Dalı :Kemik İliği Transplantasyonu Sorumlu Öğretim Üyesi : Sorumlu Öğretim Üyesi ABD, BD :Prof Dr Sevgi

Detaylı

Fanconi Anemisinde HKHT * 1927 yılında Dr. Guido Fanconi konjenital anomali ve aplastik anemili 3 kardeş yayınladı * FA konjenital malformasyonlar, il

Fanconi Anemisinde HKHT * 1927 yılında Dr. Guido Fanconi konjenital anomali ve aplastik anemili 3 kardeş yayınladı * FA konjenital malformasyonlar, il Fanconi Anemisinde Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonu Prof.Dr.M.Akif PrfDrMAkif Yeşilipek Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı Antalya Fanconi Anemisinde HKHT * 1927

Detaylı

Akut Myeloid Lösemi Relaps ve Tedavisi

Akut Myeloid Lösemi Relaps ve Tedavisi ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1945 Akut Myeloid Lösemi Relaps ve Tedavisi Dr. Talia İleri Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji BD Akut Lösemide Tedavi

Detaylı

ALLOJENİK KÖK HÜCRE NAKLİ KARARI ÖNCESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

ALLOJENİK KÖK HÜCRE NAKLİ KARARI ÖNCESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ Dr. Görgün Akpek University of Maryland School of Medicine, Marlene and Stewart Greenebaum Cancer Center Blood and Marrow Transplant Program Baltimore e-mail: gakpek@umm.edu ALLOJENİK

Detaylı

Akut Myeloid Lösemide Prognostik Faktörler ve Tedavi

Akut Myeloid Lösemide Prognostik Faktörler ve Tedavi 1945 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Akut Myeloid Lösemide Prognostik Faktörler ve Tedavi Dr. Mehmet ERTEM Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı

Detaylı

KÖK HÜCRE NAKLİ. Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK GATA Tıbbi Onkoloji BD.

KÖK HÜCRE NAKLİ. Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK GATA Tıbbi Onkoloji BD. KÖK HÜCRE NAKLİ Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK GATA Tıbbi Onkoloji BD. Kök hücre nedir? Bazı dokularda bulunan ve gereksinim halinde pek çok hücreyi oluşturarak yaşamın devamını sağlayan, farklı dokulara dönüşebilme

Detaylı

KÖK HÜCRE NAKLİNE GENEL BAKIŞ

KÖK HÜCRE NAKLİNE GENEL BAKIŞ KÖK HÜCRE NAKLİNE GENEL BAKIŞ (AKİT,OKİT,HAPLOİDENTİK, T CELL DEPLESYONU) FİLİZ KIZILKAYA ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ŞAHİNUR DEDEMAN KEMİK İLİĞİ VE KÖK HÜCRE NAKLİ HASTANESİ KÖK HÜCRE NAKLİ İlk kök hücre nakli

Detaylı

Kök Hücre Nakli: Temel prensipler

Kök Hücre Nakli: Temel prensipler Kök Hücre Nakli: Temel prensipler Doç. Dr. Fevzi ALTUNTAŞ Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kök Hücre Nakli Merkezi KÖK HÜCRE Farklı hücre tiplerine dönüşebilme ve kendisini yenileyebilme gücüne

Detaylı

KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU HAZIRLAMA REJİMLERİ VE BUNLARIN SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU HAZIRLAMA REJİMLERİ VE BUNLARIN SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ Dr Tülay Özçelik Florence Nightingale Hastanesi Abide-i Hürriyet Cad. No:164 Şişli İstanbul Tel: 0212 315 36 40 e-posta: tulay.ozcelik@hotmail.com tulay.ozcelik@florence.com.tr

Detaylı

FEN kurs 2009 risk değerlendirmesi

FEN kurs 2009 risk değerlendirmesi FEN kurs 2009 risk değerlendirmesi Prof. Dr. Volkan Korten Marmara Üniversitesi Tıp T p Fakültesi İnfeksiyon Hastalıklar kları ve Klinik Mikro. ABD. Risk? Başlangıç tedavisine yanıtsızlık değil. Ciddi

Detaylı

İNDÜKSİYONDA YENİ ALTERNATİF ARAYIŞLARI. Doç. Dr. Kültigin TÜRKMEN Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi

İNDÜKSİYONDA YENİ ALTERNATİF ARAYIŞLARI. Doç. Dr. Kültigin TÜRKMEN Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi İNDÜKSİYONDA YENİ ALTERNATİF ARAYIŞLARI Doç. Dr. Kültigin TÜRKMEN Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi 22.10.2015 SUNU PLANI İndüksiyonda yeni ilaçlara gerçekten ihtiyaç var mı? Günümüzde

Detaylı

Plazma Hücreli Lösemi. Prof.Dr.Ercüment Ovalı

Plazma Hücreli Lösemi. Prof.Dr.Ercüment Ovalı Plazma Hücreli Lösemi Prof.Dr.Ercüment Ovalı Wladyslaw Antoni Gluzinski 1906 da 47 yaşında kemik ağrısı, kosta kırığı, idarda porteinöz birikim ve lokositoz ile başvuran bir hastada mevcut lokositozda

Detaylı

Fanconi Anemisinde Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonu

Fanconi Anemisinde Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonu 1945 K SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI UANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOC Fanconi Anemisinde Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonu Dr. Mehmet ERTEM Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji

Detaylı

Kök Hücre Nakli Hastalarında TRANSFÜZYON

Kök Hücre Nakli Hastalarında TRANSFÜZYON Kök Hücre Nakli Hastalarında TRANSFÜZYON Prof. Dr. İhsan KARADOĞAN IV. ULUSAL KAN MERKEZLERİ VE TRANSFÜZYON TIBBI KONGRESİ 14-18 Aralık 2011, Maritim Pine Beach Resort Otel BELEK, ANTALYA Olgu 32 y kadın

Detaylı

TRANSPLANTASYONDAN DİYALİZE DÖNEN HASTADA İMMÜNSÜPRESİF TEDAVİ. Dr. Ebru Aşıcıoğlu

TRANSPLANTASYONDAN DİYALİZE DÖNEN HASTADA İMMÜNSÜPRESİF TEDAVİ. Dr. Ebru Aşıcıoğlu TRANSPLANTASYONDAN DİYALİZE DÖNEN HASTADA İMMÜNSÜPRESİF TEDAVİ Dr. Ebru Aşıcıoğlu NIDDK USRDS EPİDEMİYOLOJİ A.B.D. de böbrek nakli sonrası diyalize dönen hasta oranı %4-5 (2010 yılında 5588 kişi) Kanada

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KURULUŞ 1968

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KURULUŞ 1968 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KURULUŞ 1968 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ 1988 MK DEDEMAN HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ KURULUŞ : 1998 HASTANESİ KURU KURULUŞ 1998 OTOLOG KÖK HÜCRE NAKİLLERİ

Detaylı

GEBELİK VE MEME KANSERİ

GEBELİK VE MEME KANSERİ GEBELİK VE MEME KANSERİ Doç. Dr. Ramazan YILDIZ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, 27 Kasım 2014, Ankara Gebelikte Kanser Gebelikte kanser insidansı % 0.07-0.1 arasında Gebelik

Detaylı

III. BÖLÜM EDİNSEL SAF ERİTROİD DİZİ APLAZİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011

III. BÖLÜM EDİNSEL SAF ERİTROİD DİZİ APLAZİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 EDİNSEL SAF ERİTROİD DİZİ APLAZİSİ III. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU EDİNSEL SAF ERİTROİD DİZİ APLAZİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU EDİNSEL SAF ERİTROİD DİZİ APLAZİSİ TANI VE

Detaylı

PEDİATRİK KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYON HEMŞİRELERİNİN EĞİTİM GEREKSİNİMLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN ANKET

PEDİATRİK KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYON HEMŞİRELERİNİN EĞİTİM GEREKSİNİMLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN ANKET Pediatrik kemik iliği transplantasyon hemşirelerinin eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi amacıyla tasarlanan Anket Alanına hoş geldiniz. Anketi tamamlamak ve ekibimize değerli geri bildiriminizi iletmek

Detaylı

Multipl Myelomda otolog kök hücre nakli sonrası tedaviler. Dr. Gülsan Türköz SUCAK

Multipl Myelomda otolog kök hücre nakli sonrası tedaviler. Dr. Gülsan Türköz SUCAK Multipl Myelomda otolog kök hücre nakli sonrası tedaviler Dr. Gülsan Türköz SUCAK Multiple Myelomda etkili ajanlar 1. Alkilleyiciler 2. Kortikosteroidler (Prednizolon, Dexamethazon) 3. Antrasiklinler (Doxorubisin,

Detaylı

Eriflkinlerde hematopoietik kök hücre transplantasyonu: Hacettepe hematoloji deneyimi 2001-2005

Eriflkinlerde hematopoietik kök hücre transplantasyonu: Hacettepe hematoloji deneyimi 2001-2005 ARAfiTIRMA Hacettepe T p Dergisi 2005; 36:206-212 Eriflkinlerde hematopoietik kök hücre transplantasyonu: Hacettepe hematoloji deneyimi 2001-2005 Hakan Göker 1, Salih Aksu 2, brahim C. Haznedaro lu 3,

Detaylı

Prof Dr Özlem Durmaz İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı

Prof Dr Özlem Durmaz İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı Prof Dr Özlem Durmaz İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı Karaciğer naklinde sağkalım Cerrahi başarı: 1963 Thomas Starzl (Colorado) İmmunolojik başarı:

Detaylı

HEMAToLOJİ BAYINDIR SÖĞÜTÖZÜ HASTANESİ KEMİK İLİĞİ NAKLİ MERKEZİ

HEMAToLOJİ BAYINDIR SÖĞÜTÖZÜ HASTANESİ KEMİK İLİĞİ NAKLİ MERKEZİ HEMAToLOJİ BAYINDIR SÖĞÜTÖZÜ HASTANESİ KEMİK İLİĞİ NAKLİ MERKEZİ BAYINDIR SÖĞÜTÖZÜ HASTANESİ KEMİK İLİĞİ (KÖK HÜCRE) NAKLİ MERKEZİ Sağlıkta referans merkezi olma vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren Bayındır

Detaylı

PEDİATRİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYON HASTALARINDA CMV SPESİFİK HÜCRESEL İMMÜN YANITIN İZLENMESİ

PEDİATRİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYON HASTALARINDA CMV SPESİFİK HÜCRESEL İMMÜN YANITIN İZLENMESİ PEDİATRİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYON HASTALARINDA CMV SPESİFİK HÜCRESEL İMMÜN YANITIN İZLENMESİ Gül AydınTığlı 1, Koray Yalçın 2, Esvet Mutlu 1, Derya Mutlu 3, Alphan Küpesiz 2, Dilek Çolak 4, Meral Gültekin

Detaylı

Eriflkinlerde Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu: Hacettepe Hematoloji Deneyimi: 2001-2004

Eriflkinlerde Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu: Hacettepe Hematoloji Deneyimi: 2001-2004 ULUSLARARAS HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ DERGİSİ MAKALE/ ARTICLE International Journal of Hematology and Oncology Eriflkinlerde Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu: Hacettepe Hematoloji Deneyimi: 2001-2004

Detaylı

Relaps/Refrakter Hodgkin Lenfomada Transplant Dışı Tedavi Seçenekleri

Relaps/Refrakter Hodgkin Lenfomada Transplant Dışı Tedavi Seçenekleri Relaps/Refrakter Hodgkin Lenfomada Transplant Dışı Tedavi Seçenekleri Dr. Fikret ARPACI Liv Hospital ANKARA 6. Ulusal Lenfoma/Myeloma Kongresi 9-12 Nisan 2015 ANTALYA 1. Primer Refrakter veya Progressif

Detaylı

Adölesanda Lösemi & İnfant Lösemi

Adölesanda Lösemi & İnfant Lösemi Adölesanda Lösemi & İnfant Lösemi Prof. Dr. Özcan Bör Eskişehir Osmangazi Üniversitesi TPHD OKULU 18 20 Kasım 2016 Ankara 1 Adölesanda Lösemi Dünya Sağlık Örgütü 10 19 yaşlarını Adölesan Dönemi olarak

Detaylı

Minimal Kalıntı Hastalık (MRD)

Minimal Kalıntı Hastalık (MRD) Minimal Kalıntı Hastalık (MRD) Doç. Dr. Müge GÖKÇE İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi Çocuk Hematoloji & Onkoloji Bilim Dalı Sitomorfolojik Remisyon Kemik iliğinde %5 in altında

Detaylı

Hematopoetik Kök Hücre Nakli Mikrobiyoloji Laboratuarından Beklentiler. Dr. Gülsan Türköz SUCAK

Hematopoetik Kök Hücre Nakli Mikrobiyoloji Laboratuarından Beklentiler. Dr. Gülsan Türköz SUCAK Hematopoetik Kök Hücre Nakli Mikrobiyoloji Laboratuarından Beklentiler Dr. Gülsan Türköz SUCAK Allojeneik kök hücre nakli Lenfo-hematopoetik sistem kendini yineleme (self-renewal) kapasitesi olan tek organ

Detaylı

Multipl miyelomda ilk allojeneik kök hücre

Multipl miyelomda ilk allojeneik kök hücre Konuşma Metinleri Multiple Miyelomda Allojeneik Kök Hücre Transplantasyonu Levent Ündar Akdeniz Üniversitesi Hematoloji Bilim Dalı, Antalya Multipl miyelomda ilk allojeneik kök hücre transplantasyonu

Detaylı

AML PROTOKOLLERİNDE KHT İNDİKASYONLARI

AML PROTOKOLLERİNDE KHT İNDİKASYONLARI AML PROTOKOLLERİNDE KHT İNDİKASYONLARI Prof. Dr. S. Sema Anak İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı, Kök Hücre Nakli Ünitesi, Çapa, İSTANBUL Giriş Son

Detaylı

KRONİK AMR TEDAVİ EDİLMELİ Mİ? EVET DR. ÜLKEM ÇAKIR ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

KRONİK AMR TEDAVİ EDİLMELİ Mİ? EVET DR. ÜLKEM ÇAKIR ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ + KRONİK AMR TEDAVİ EDİLMELİ Mİ? EVET DR. ÜLKEM ÇAKIR ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ + RENAL ALLOGREFTİN UZUN DÖNEM SAĞKALIMI 1 yıllık sağkalım %95 5 yıllık sağkalım %80 10 yıllık sağkalım %50 USRDS,

Detaylı

Dr Arzu OĞUZ 3. Kanserde Destek tedaviler ve Palyatif Bakım Sempozyumu 28-29 Mayıs 2016; ADANA

Dr Arzu OĞUZ 3. Kanserde Destek tedaviler ve Palyatif Bakım Sempozyumu 28-29 Mayıs 2016; ADANA Dr Arzu OĞUZ 3. Kanserde Destek tedaviler ve Palyatif Bakım Sempozyumu 28-29 Mayıs 2016; ADANA Myeloid hücrelerinin prolif; farklılaşmasını, canlılığını ve aktivasyonunu regüle ederler Nötropeni insidans

Detaylı

D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi. Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi. Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bruselloz Brucella cinsi bakteriler tarafından primer olarak otçul

Detaylı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde Febril Nötropenik Hasta Antifungal Tedavi Uygulama Prosedürü

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde Febril Nötropenik Hasta Antifungal Tedavi Uygulama Prosedürü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde Febril Nötropenik Hasta Antifungal Tedavi Uygulama Prosedürü Prof. Dr. Neşe Saltoğlu İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik

Detaylı

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Allojenik Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonunda Hazırlık Rejimleri Conditioning Regimens in Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation

Detaylı

İSTATİSTİK, ANALİZ VE RAPORLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI

İSTATİSTİK, ANALİZ VE RAPORLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI RAPOR BÜLTENİ İSTATİSTİK, ANALİZ VE RAPORLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI Tarih: 10/09/2015 Sayı : 8 Dünya Lenfoma Farkındalık Günü 15 Eylül 2015 Hazırlayan Neşet SAKARYA Birkaç dakikanızı ayırarak ülkemizde 2011

Detaylı

KANSER TEDAVİSİNE BAĞLI ORTAYA ÇIKAN MUKOZİTLER İÇİN MASSC/ISOO KANITA DAYALI KLİNİK UYGULAMA REHBERİ

KANSER TEDAVİSİNE BAĞLI ORTAYA ÇIKAN MUKOZİTLER İÇİN MASSC/ISOO KANITA DAYALI KLİNİK UYGULAMA REHBERİ KANSER TEDAVİSİNE BAĞLI ORTAYA ÇIKAN MUKOZİTLER İÇİN MASSC/ISOO KANITA DAYALI KLİNİK UYGULAMA REHBERİ ÖZET BELGE TARİHİ: 7 KASIM 2014 ORAL MUKOZİT (listelenmiş tedavi uygulamalarının etkinliğini destekleyen

Detaylı

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal. Hematopoietic Stem Cell Transplantation in Solid Tumors

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal. Hematopoietic Stem Cell Transplantation in Solid Tumors Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Solid Tümörlerde Hematopoetik Kök Hücre Nakli Hematopoietic Stem Cell Transplantation in Solid Tumors Serhan Küpeli 1 1 Çukurova Üniv. Tıp Fakültesi,

Detaylı

RADYOTERAPİYE BAĞLI KANSERLER

RADYOTERAPİYE BAĞLI KANSERLER RADYOTERAPİYE BAĞLI KANSERLER Dr. Ahmet Dirier Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Gaziantep Onkoloji Hastanesi Radyasyon Onkolojisi AD TOD-;14 Haziran 2008 RADYASYONUN GEÇ ETKİLERİ Toplumda kanser oranının

Detaylı

OTOLOG KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU: TÜRKİYE DENEYİMİ Dr. Mustafa ÇETİN

OTOLOG KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU: TÜRKİYE DENEYİMİ Dr. Mustafa ÇETİN OTOLOG KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU: TÜRKİYE DENEYİMİ Dr. Mustafa ÇETİN Otolog kök hücre ile yüksek doz kemoterapi malign hastalıkların büyük bir bölümüne karşı etkilidir. İlk başarılı otolog hematopoetik

Detaylı

HCV POZİTİF RENAL TRANSPLANT HASTALARINDA POSTTRANSPLANT DİYABET GELİŞİMİ RİSKİ ARTMIŞ MIDIR?

HCV POZİTİF RENAL TRANSPLANT HASTALARINDA POSTTRANSPLANT DİYABET GELİŞİMİ RİSKİ ARTMIŞ MIDIR? HCV POZİTİF RENAL TRANSPLANT HASTALARINDA POSTTRANSPLANT DİYABET GELİŞİMİ RİSKİ ARTMIŞ MIDIR? Abdullah ŞUMNU 1, Erol DEMİR 2, Ozan YEĞİT, Ümmü KORKMAZ, Yaşar ÇALIŞKAN 2, Nadir ALPAY 3, Halil YAZICI 2,

Detaylı

NÜKS VE DİRENÇLİ HODGKİN LENFOMA PROGNOZ BELİRTEÇLERİ VE TEDAVİ DR.NAHİDE KONUK HEMATOLOJİ BD

NÜKS VE DİRENÇLİ HODGKİN LENFOMA PROGNOZ BELİRTEÇLERİ VE TEDAVİ DR.NAHİDE KONUK HEMATOLOJİ BD NÜKS VE DİRENÇLİ HODGKİN LENFOMA PROGNOZ BELİRTEÇLERİ VE TEDAVİ DR.NAHİDE KONUK AÜTF HEMATOLOJİ BD HODGKĠN HASTALIĞI Hodgkin, modern tedavilerle, % 85-90 kür sağlanan bir hastalıktır. Buna rağmen, % 10-20

Detaylı

Aplastik Anemide Güncel Tedavi

Aplastik Anemide Güncel Tedavi Derleme Aplastik Anemide Güncel Tedavi Harika ÇELEBİ, Osman İLHAN Ankara Üniversitesi T p Fakültesi, Hematoloji Bilim Dal, ANKARA GİRİŞ Aplastik anemi (AA) kemik iliği kök hücre ve/veya mikro-çevrenin

Detaylı

Malignite ve Transplantasyon. Doç. Dr. Halil Yazıcı İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

Malignite ve Transplantasyon. Doç. Dr. Halil Yazıcı İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Malignite ve Transplantasyon Doç. Dr. Halil Yazıcı İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Sunum Planı -Pretransplant malignitesi olan alıcı -Pretransplant malignitesi olan donör -Posttransplant de

Detaylı

Araştırma Makalesi / Research Paper. Ege Tıp Dergisi / Ege Journal of Medicine 2017;56(2):57-61

Araştırma Makalesi / Research Paper. Ege Tıp Dergisi / Ege Journal of Medicine 2017;56(2):57-61 Araştırma Makalesi / Research Paper Ege Tıp Dergisi / Ege Journal of Medicine 2017;56(2):57-61 Ağır aplastik anemili hastalarda allojeneik periferik kök hücre nakli sonuçları: Tek merkez deneyimi Allogeneic

Detaylı

İnvaziv Aspergilloz da Tedavi Yaklaşımları

İnvaziv Aspergilloz da Tedavi Yaklaşımları İnvaziv Aspergilloz da Tedavi Yaklaşımları Dr. Murat Akova Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, Ankara 1 2 3 İnvaziv aspergillozda mortalite

Detaylı

İMMÜNOLOJİK TRANSFÜZYON REAKSİYONLARI: DİĞERLERİ. Prof.Dr. Levent Ündar Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

İMMÜNOLOJİK TRANSFÜZYON REAKSİYONLARI: DİĞERLERİ. Prof.Dr. Levent Ündar Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İMMÜNOLOJİK TRANSFÜZYON REAKSİYONLARI: DİĞERLERİ Prof.Dr. Levent Ündar Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İMMÜNOLOJİK Hemolitik Akut Gecikmiş Tipte Ateş Reaksiyonları (FnhTR) Akut Akciğer Hasarı (TRALI)

Detaylı

AKUT GRAFT VERSUS HOST HASTALIĞI. Hemş.Birsel Küçükersan

AKUT GRAFT VERSUS HOST HASTALIĞI. Hemş.Birsel Küçükersan AKUT GRAFT VERSUS HOST HASTALIĞI Hemş.Birsel Küçükersan Graft vs Host Hastalığı (GVHH) Vericinin T lenfositlerinin alıcıyı yabancı olarak görmesi ve alıcının dokularına karşı reaksiyon göstermesi Allojenik

Detaylı

KLL DE. kları ABD Hematoloji BD Bursa

KLL DE. kları ABD Hematoloji BD Bursa KLL DE İNFEKSİYON YÖNETİMİ Dr. Rıdvan R ALİ Uludağ Üniversitesi Tıp T p Fakültesi İç Hastalıklar kları ABD Hematoloji BD Bursa KLL ile ilişkili bilgilerimizde önemli değişiklikler iklikler söz s z konusu

Detaylı

HEMATOPOIETIK KÖK HÜCRE

HEMATOPOIETIK KÖK HÜCRE KÖK HÜCRE AFEREZİ HEMATOPOİESİS Kandaki sellüler bileşenleri üretim süreci Erişkinlerde, kemik iliği içeren pelvis, sternum, vertebral ve kafatasında kemik iliği mikroçevresinde üretilir HEMATOPOIETIK

Detaylı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kanser Çalışmaları. Dr Fikri İçli

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kanser Çalışmaları. Dr Fikri İçli Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kanser Çalışmaları Dr Fikri İçli AÜTF Onkoloji Birimleri Tıbbi Onkoloji BD Cerrahi Onkoloji BD Radyasyon Onkolojisi AnaBD Pediatrik Onkoloji BD Onkoloji Uygulama ve Araştırma

Detaylı

9. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi Basın Bülteni Konuşmacılar:

9. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi Basın Bülteni Konuşmacılar: 9. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi Basın Bülteni Konuşmacılar: Ahmet Muzaffer Demir Tülin Tiraje Celkan Güner Hayri Özsan Görgün Akpek THD Başkanı 9. KİTKHT Kongre

Detaylı

Kronik Hastalığı Olanlarda ve İmmünsüpresif Hastalarda Bağışıklama. Dr. Hüsnü Pullukçu Ege ÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Kronik Hastalığı Olanlarda ve İmmünsüpresif Hastalarda Bağışıklama. Dr. Hüsnü Pullukçu Ege ÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Kronik Hastalığı Olanlarda ve İmmünsüpresif Hastalarda Bağışıklama Dr. Hüsnü Pullukçu Ege ÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Bağışıklığın Baskılanması Birincil İkincil B hücre hastalıkları

Detaylı

OTOLOG HEMATOPOIETIK KÖK HÜCRE NAKLI YAPILAN (OHKHN) HASTALARDA, SERUM ALBUMIN DÜZEYLERININ ÖNEMI

OTOLOG HEMATOPOIETIK KÖK HÜCRE NAKLI YAPILAN (OHKHN) HASTALARDA, SERUM ALBUMIN DÜZEYLERININ ÖNEMI P8 OTOLOG HEMATOPOIETIK KÖK HÜCRE NAKLI YAPILAN (OHKHN) HASTALARDA, SERUM ALBUMIN DÜZEYLERININ ÖNEMI Neslihan Mandacı Şanlı 1, Esen Karakuş 1, Gökmen Zararsız 2, Leylagül Kaynar 1, Bülent Eser, 1 Mustafa

Detaylı

Anti-HLA Antikorlar ve Transplantasyon

Anti-HLA Antikorlar ve Transplantasyon Anti-HLA Antikorlar ve Transplantasyon ne zaman, ne yapmalı? Prof.Dr. Ali ŞENGÜL Medicalpark Antalya Hastane Kompleksi İmmünoloji bölümü Anti-HLA Ab Oluşumu Gebelik Transfüzyon Transplantasyon İyi HLA

Detaylı

İMMUNADSORBSİYON GEÇ BAŞLANGIÇLI ANTİKOR ARACILI REJEKSİYONDA ETKİNDİR

İMMUNADSORBSİYON GEÇ BAŞLANGIÇLI ANTİKOR ARACILI REJEKSİYONDA ETKİNDİR İMMUNADSORBSİYON GEÇ BAŞLANGIÇLI ANTİKOR ARACILI REJEKSİYONDA ETKİNDİR Yaşar Çalışkan¹, Ozan Yeğit², Yasemin Özlük³, Erol Demir¹, Ayşe Serra Artan¹, Aydın Türkmen¹, Alaattin Yıldız¹, Mehmet Şükrü Sever¹

Detaylı

KÖK HÜCRE: SOLİD ORGAN NAKİLLERİNDE KULLANIMI

KÖK HÜCRE: SOLİD ORGAN NAKİLLERİNDE KULLANIMI + KÖK HÜCRE: SOLİD ORGAN NAKİLLERİNDE KULLANIMI Meral Beksaç Ankara Üniversitesi Hematoloji Bilim Dalı Beksac, TİGED 2015, Antalya + Organ nakilleri 2 Organ nakillerinde HLA engeli Uzun süreli immun baskılama

Detaylı

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Akut Myeloblastik Lösemili Çocuklarda Kök Hücre Nakli Hematopoietic Stem Cell Transplantation in Children with Acute Myeloblastic Leukemia İbrahim

Detaylı

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar Dr. Dilek Çolak 10 y, erkek hasta Olgu 1 Sistinozis Böbrek transplantasyonu Canlı akraba verici HLA 2 antijen uyumsuz 2 Olgu 1 Transplantasyon öncesi viral

Detaylı

Orak hücreli anemide (OHA), tek nükleotid

Orak hücreli anemide (OHA), tek nükleotid ORAK HÜCRE ANEMİSİNDE HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYON ENDİKASYONU VE ÖZELLİKLERİ Tunç Fışgın Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sadettin Vasfi Baysal Çocuk Kök Hücre Nakil Merkezi, Samsun

Detaylı

Dr. Fatma PAKSOY TÜRKÖZ Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji

Dr. Fatma PAKSOY TÜRKÖZ Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Dr. Fatma PAKSOY TÜRKÖZ Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Mide Kanserinde Kemik Metastazı Klinik çalışmalarda; %0.7 - %3.4 Otopsi çalışmalarında;

Detaylı

KÖK HÜCRE NAKLİNDE ENFEKSİYON YÖNETİMİ. Prof. Dr. Ömrüm UZUN Prof. Dr. Mehmet ERTEM

KÖK HÜCRE NAKLİNDE ENFEKSİYON YÖNETİMİ. Prof. Dr. Ömrüm UZUN Prof. Dr. Mehmet ERTEM KÖK HÜCRE NAKLİNDE ENFEKSİYON YÖNETİMİ Prof. Dr. Ömrüm UZUN Prof. Dr. Mehmet ERTEM 1 Kök Hücre Kaynağının Hastanın Kendisi Olup Olmamasına Göre 1. Otolog HKHT Lenfomalar Solid Tümörler 2. Allojenik HKHT

Detaylı

Viral infeksiyonlar Son bir yılda ne oldu? Dr.Hande Arslan Başkent Ü.T.F. İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. 22.02.

Viral infeksiyonlar Son bir yılda ne oldu? Dr.Hande Arslan Başkent Ü.T.F. İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. 22.02. Viral infeksiyonlar Son bir yılda ne oldu? Dr.Hande Arslan Başkent Ü.T.F. İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. 22.02.2008 2.ECIL Klavuzu CMV EBV 2007 yılında yayımlanan makaleler ECIL; EBMT

Detaylı

3.Lenfoma Myeloma Kongresi Antalya, 10 13 Mayıs 2012 YOKTUR YOKTUR YOKTUR YOKTUR YOKTUR

3.Lenfoma Myeloma Kongresi Antalya, 10 13 Mayıs 2012 YOKTUR YOKTUR YOKTUR YOKTUR YOKTUR Sunumumda aşağıda yer alan ruhsat dışı ilaç ve tıbbi cihazlar ile ilgili bilgi yer almaktadır: VARDIR : BORTEZOMİB, THALİDOMİD, LENALİDOMİD 3.Lenfoma Myeloma Kongresi Antalya, 10 13 Mayıs 2012 Araştırma

Detaylı

NÜKLEER KAZA veya TERÖR ST ATAKTA HEMATOPO ET K KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU

NÜKLEER KAZA veya TERÖR ST ATAKTA HEMATOPO ET K KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU NÜKLEER KAZA veya TERÖR ST ATAKTA HEMATOPO ET K KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU Fikret ARPACI Nükleer Kaza veya Terörist Atakta Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu Radyasyona maruz kalmış kişilerde ortaya

Detaylı

TRANSPLANTASYONDA NADİR ENFEKSİYONLARDAN KORUNMA

TRANSPLANTASYONDA NADİR ENFEKSİYONLARDAN KORUNMA 1945 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI TRANSPLANTASYONDA NADİR ENFEKSİYONLARDAN KORUNMA Dr. Mehmet ERTEM Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı

Detaylı

Hodgkin Hastalığı Tedavisinde Yeni Ajanlar

Hodgkin Hastalığı Tedavisinde Yeni Ajanlar Hodgkin Hastalığı Tedavisinde Yeni Ajanlar Dr. Mert Başaran İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü Mayıs 2013, Antalya, Side GELİŞMELER TEDAVİ SEÇİMİ MOPP ABVD BEACOPP GEÇ TOKSİSİTENİN AZALTILMASI RT alan ve dozunun

Detaylı

DR ALPAY AZAP ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ AD

DR ALPAY AZAP ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ AD DR ALPAY AZAP ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ AD BAĞIŞIKLIĞI BASKILANMIŞ HASTA? Bağışıklığı Baskılanmış Hastalarda IFI gelişme riski: Düşük Risk Orta Risk

Detaylı

2. HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ HEMŞİRELİĞİ KURSU 14-15-16/KASIM/2013

2. HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ HEMŞİRELİĞİ KURSU 14-15-16/KASIM/2013 2. HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ HEMŞİRELİĞİ KURSU 14-15-16/KASIM/2013 KURS DÜZENLEME KURULU Sevinç Kutlutürkan Başkanı Şerife Koçubaba Hematopoetik Kök Hücre Nakil Alt Grubu Koordinatörü Nevin Çetin Hematopoetik

Detaylı

SOLİT ORGAN TRANSPLANTASYONU ve BK VİRUS ENFEKSİYONLARI Doç. Dr. Derya Mutlu Güçlü immunsupresifler Akut, Kronik rejeksiyon Graft yaşam süresi? Eskiden bilinen veya yeni tanımlanan enfeksiyon etkenleri:

Detaylı

Mantle Hücreli Lenfoma. Dr. Coşkun Tecimer İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi

Mantle Hücreli Lenfoma. Dr. Coşkun Tecimer İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Mantle Hücreli Lenfoma Dr. Coşkun Tecimer İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Mantle Hücreli Lenfomada Epidemiyoloji Olgun B hücreli Hodgkin dışı lenfomadır Tüm Hodgkin dışı lenfomaların % 6-7 sini

Detaylı

Araştırma 2011 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 25, SAYI 1, (OCAK) 2011, S: 25 30

Araştırma 2011 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 25, SAYI 1, (OCAK) 2011, S: 25 30 25 Araştırma Periferik Hematopoietik Kök Hücre Nakli Yapılan Lenfoma Hastalarımız. Tek Merkez Deneyimi PERIPHERAL BLOOD STEM CELL TRANSPLANTATION FOR LYMPHOMA PATIENTS. SINGLE CENTER EXPERIENCE Selda KAHRAMAN

Detaylı

OLGU-2. Dr. Mustafa Büyükavcı Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji-Onkoloji Ünitesi Erzurum

OLGU-2. Dr. Mustafa Büyükavcı Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji-Onkoloji Ünitesi Erzurum OLGU-2 Dr. Mustafa Büyükavcı Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji-Onkoloji Ünitesi Erzurum 9 yaş Erkek Şikayeti Halsizlik İştahsızlık Öksürük Kilo kaybı Ateş Göğüs ağrısı Hikayesi Bir aydır

Detaylı

Kemik İliği Nakli Merkezi Kemik İliği (Kök Hücre) Nakli Merkezi

Kemik İliği Nakli Merkezi Kemik İliği (Kök Hücre) Nakli Merkezi Kemik İliği Nakli Merkezi Kemik İliği (Kök Hücre) Nakli Merkezi +90 216 BR.HLİ.103 World Hospital Standarts Approved by JCI Acreditation Certificate K-Q TSE-ISO-EN 9000 Saray Mah. Siteyolu Cad. No:7 34768

Detaylı

Hematolojik maligniteli hastalarda invazif fungal enfeksiyon için risk grupları

Hematolojik maligniteli hastalarda invazif fungal enfeksiyon için risk grupları Hematolojik maligniteli hastalarda invazif fungal enfeksiyon için risk grupları Dr. Fahir Özkalemkaş Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı 26 Nisan 2015 Bursa RİSK belirleme neden önemli?

Detaylı

HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANT ALICILARINDA AŞILAMA. Dr. Behice Kurtaran Ç.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANT ALICILARINDA AŞILAMA. Dr. Behice Kurtaran Ç.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANT ALICILARINDA AŞILAMA Dr. Behice Kurtaran Ç.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 2 Transplant hastalarında immün durumun belirleyicileri Önceki aşılanma

Detaylı

Özel Konakta Bağışıklama. Dr. Alpay AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Özel Konakta Bağışıklama. Dr. Alpay AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Özel Konakta Bağışıklama Dr. Alpay AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Olgu 45 yaşında erkek hasta Mantle Cell Lenfoma nedeniyle R-CHOP (rituksimab,

Detaylı

ETİK KURUL BAŞVURU DOSYASI

ETİK KURUL BAŞVURU DOSYASI ETİK KURUL BAŞVURU DOSYASI Ülkemizde Hematolojik Kanserlerin Yükü, Coğrafi Dağılımı, Demografik Karakteristiği, İmmünohistokimyasal Özellikleri ve Klinik Davranışı Epidemiyolog Danışman Doç. Dr. Mutlu

Detaylı