ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ 5 OCAK 2010 KAYSERĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ 5 OCAK 2010 KAYSERĠ"

Transkript

1 ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ AHMET SEFEROĞLU BANU GÜMÜġ ZEYNEP SEFEROĞLU 5 OCAK 2010 KAYSERĠ

2 AJANDA 1. ġġrketġmġz 2. ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ 3. YASAL MEVZUAT 4. UYGULAMALAR

3 ġġrketġmġz 26 Ekim sayılı Enerji Verimliliği Kanunu Erciyes Üniversitesi Teknopark

4 KURULUġ-AMAÇ AR-GE Yazılım DanıĢmanlık Enerji Yönetimi Bakım-Servis

5 KURULUġ-AMAÇ Mühendislik çalıģmaları Etüt ve projelendirme Yatırım ve finansman belirleme çalıģmaları Tarife belirleme Montaj ve devreye alma(süpervizörlük,yönetim) Performans garantili bakım ve servis hizmetleri Uzun dönem fiyat-performans analizi

6 ENERJĠ ve TABĠĠ KAYNAKLAR BAKANLIĞI NA BAĞLI ELEKTRĠK ĠġLERĠ ETÜD ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NCE TÜRKĠYE ÇAPINDA YETKĠLENDĠRĠLMĠġ 7. ENERJİ VERİMLİLİĞİ DANIŞMANLIK ŞİRKETİ

7 Komple Sistem Verimliliği Verimlilik Arttırıcı Projeler Verimli çalıģma prosedürleri Enerji izleme Enerji yönetimi Sertifikalı Enerji Yöneticisi Eğitimleri Özel bilgilendirme eğitimleri Enerji etütleri Enerji denetimi

8 MERKEZ OFĠS Erciyes Üniversitesi Teknoloji GeliĢtirme Merkezi (Teknopark) EĞĠTĠM MERKEZĠ Organize Sanayi Bölgesi 12.cad. Ticaret Merkezleri

9 ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ

10 TANIMLAR 1. ENERJĠ Enerji, genelde iģ yapabilme yeteneği olarak tanımlanır. Yapılan, üretilen, değiģtirilen her Ģeyde ve her türlü eylemin, hareketin oluģumunda enerji vardır. 2. VERĠMLĠLĠK En genel anlamıyla verimlilik, bir üretim sürecine sokulan çeģitli faktörlerle( girdiler) bu sürecin sonunda elde edilen ürünler(çıktılar) arasındaki iliģkiyi ifade eder. Toplam verimlilik anlayıģında ise verimliliği çeģitli üretim ve çevre faktörleriyle teknolojik ve ekonomik yeteneklerin bir birleģimi olarak tanımlamak mümkündür.

11 TANIMLAR 3. ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ Enerjide verimlilik ise sistemde yararlanılan enerjinin sisteme verilen enerjiye oranı olarak tanımlanabilir. Amaç enerjinin etkin kullanımı ile verimlilik oranını yükseltmektir. Enerjinin etkin kullanımı ise daha az enerji kullanarak aynı miktardaki iģin yapılması demektir sayılı Enerji Verimliliği Kanunu na göre enerji verimliliği; binalarda yaģam standardı ve hizmet kalitesinin, endüstriyel iģletmelerde ise üretim kalitesi ve miktarının düģüģüne yol açmadan enerji tüketiminin azaltılmasıdır.

12 TANIMLAR 3. ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ Enerji verimliliği, enerji tüketiminin üretilen miktarı ve ekonomik dengeleri sarsmadan düģürülmesiyle sağlanır. Bunu mümkün kılmanın yolları enerji tüketimi sırasında oluģan kayıpları önlemek, atıkları geri kazanım yollarıyla yeniden kullanılır hale getirmek ve teknolojik yeniliklerle verimi arttırarak tüketimi düģürmekten geçer. Enerji verimliliğinin sağlanmasındaki en güçlü faktör enerji tasarrufudur. Enerji tasarrufunda ana fikir enerji üretimi ve tüketimi sırasında oluģan atıkların geri dönüģtürülmesi ve performansı düģürmeden enerji kayıplarını en aza indirmektir. Enerji konusunda sağlanan her bir birim tasarrufun, enerji için yapılacak harcamaları 2,5-3 birim azalttığı yapılan çalıģmalarda hesaplanmıģtır.

13 TANIMLAR 3. ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ Enerji tasarrufu makinaları kapatmakla prosesi engellemekle veya durdurmakla yapılamayacağına göre, asıl amacı üretim olan sanayi tesislerinde enerji yönetim sistemi ile enerji etkin ve verimli kullanılmalıdır. Unutmayalım enerji, en düģük tüketim ile son ürünü gerçekleģtirmek için iyi Ģekilde yönetilmeyi bekler.

14 NEDEN ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ? Enerji maliyetleri artıyor... Çevre kriterleri daha katı uygulanıyor... Birincil Enerji Kaynakları hızla azalıyor... Enerji talebimiz Dünya ortalamasının üzerinde artıyor... Bugünkü yatırım değerlerine göre, Enerji kaynaklarımız ihtiyacı karşılayamaz noktada... Santrallerimizin üretim verimlilikleri ve emre amadelikleri yaşları sebebiyle düşük seviyede... Dağıtımda kayıp / kaçak oranlarımız yüksek seviyede... Enerji yoğunluğumuz gelişmiş ülkelere oranla oldukça yüksek noktada...

15 NEDEN ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ? Fosil kaynaklar görünür gelecekte tükenecek. Alternatif kaynaklar henüz ekonomik değil. Artan talep nedeniyle fiyatlar tırmanıyor. Yerli kaynaklar ithal bağımlılığını önleyemiyor. Kullandığımız enerjinin tamamını faydaya dönüştürmeliyiz Ekolojik denge alarm veriyor. Kaynak güvenliği ve temiz çevre için

16 TANIMLAR 4. ENERJĠ YOĞUNLUĞU Enerji yoğunluğu Gayri Safi Yurtiçi hasıla baģına tüketilen birincil enerji miktarını temsil eden ve tüm dünyada enerji verimliliğinin takip ve karģılaģtırılmasında yaygın olarak kullanılan bir araçtır. Genellikle 1000$ lık hasıla baģına tüketilen TEP miktarı olarak gösterilen enerji yoğunluğu bir ülkede ne kadar düģükse, o ülkede bir birim hasıla üretmek için harcanan enerji o kadar düģük demektir ki bu da enerjinin verimli kullanıldığını iģaret etmektedir. Ülkemizin enerji yoğunluğu OECD ortalamasının iki katı ve halen kiģi baģına enerji tüketimi OECD ortalamasının dörtte biri civarındadır.

17 TANIMLAR 5. ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ ETÜDLERĠ Enerji tasarrufu için bir Ģirketin enerji verimliliğini değerlendirmesine, enerji tasarrufu odaklarının belirlenmesine ve projeleri yürütmek için plan yapılmasına yardım etmek üzere bazı teknik çalıģmalar yapılmaktadır. Bu çalıģmalara Enerji Verimliliği Etüt çalıģmaları denir. Bu çalıģmalar devlet kuruluģları, Enerji Verimliliği DanıĢmanlık ġirketleri veya detaylı olmamak koģulu ile kendi personeli tarafından yapılabilir.

18 ENERJĠNĠN VERĠMLĠ KULLANILMASINDA ANA BAġLIKLAR 1. BĠNALARDA ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ 2. SANAYĠDE ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ 3. KAMU ve

19 ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ ULUSAL MEVZUAT BANU GÜMÜġ ELEKTRĠK ELEKTRONĠK MÜH.

20 5627 SAYILI ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ KANUNUNA GÖRE TANIM Binalarda yaģam standardı ve hizmet kalitesinin, endüstriyel iģletmelerde ise üretim kalitesi ve miktarının düģüģüne yol açmadan enerji tüketiminin azaltılmasıdır.

21 TEP KAVRAMI(TON EġDEĞER PETROL) TEP kavramı, enerji birimlerini tek bir ortak birime çevirmek ve hesaplama kolaylığı açısından kullanılmaktadır. 1 TEP = kcal 1 TEP = kwh 1000 m3 Doğal gaz 0,825 TEP 1000 kwh Elektrik 0,086 TEP Örnek = Yıllık kwh Elektrik tüketimi ve m 3 doğalgaz tüketimi olan bir fabrikanın yıllık enerji tüketimi kaç TEP tir?

22 Dünya nın Enerji Açısından Genel Görünümü Dünya Nüfusu yılda %1 artmaktadır. Bu tempo ile nüfusun 2030 da %49 büyüyerek 8,2 Milyar olacağı tahmin edilmektedir. Kaynak: IEA, World Energy Outlook 2008

23 Dünya nın Enerji Açısından Genel Görünümü Kaynak: IEA, World Energy Outlook 2009

24 Dünya nın Enerji Açısından Genel Görünümü Kaynak: IEA, World Energy Outlook 2009

25 Dünya nın Enerji Açısından Genel Görünümü Dünya Enerji Talebi Yılda %1,6 artmaktadır. Bu tempo ile 2030 da %45 büyüyerek, Mtep olacağı tahmin edilmektedir. Kaynak: IEA, World Energy Outlook 2008

26 Dünya nın Enerji Açısından Genel Görünümü Karbon Dioksit Emisyonu referans senaryoya göre, yıllık ortalama 1,6% artıģ hızıyla, 2030 da 45% büyüyerek, 41 Gt olacağı tahmin ediliyor. Kaynak: World Energy Outlook-2008,IEA

27 Dünya nın Enerji Açısından Genel Görünümü Küresel Isınma tüm bu değiģimlere bağlı olarak, 21.yy sonunda Dünyanın ortalama yüzey sıcaklığının 1,1-6,4 C artabileceği tahmin ediliyor. Kaynak: World Energy Outlook-2008,IEA

28 Türkiye nin Enerji Profili ne Bir BakıĢ Mevcut Durum (2008) Kurulu Güç...: ,6 MW Enerji Üretimi...: ,0 GWh Yıllık %6,3 lük Düşük Talep Senaryosu Yıllık %8,1 lik Yüksek Talep Senaryosu 400, , , , , , , , , , , , , ,000 50,000 50, Existing Under Construction Licensed Add. Cap. Required Demand Existing Under Construction Licensed Add. Cap. Required Demand Kaynak :EPDK (TEĠAġ, projeksiyonu)

29 GWh Türkiye nin Enerji Profili ne Bir BakıĢ Türkiye Enerji Arz Talep Dengeleri Yıllar Kömür Linyit Fuel Oil Doğal Gaz Yenilenebilir Jeo Rüzgar Hidrolik TOPLAM ÜRETĠM TOPLAM ĠHTĠYAÇ %7 lik bir Ortalama Talep ArtıĢı ile hesap edildiğinde, 2020 de Elektrik Enerjisi Ġhtiyacı GWh Mertebesine UlaĢmaktadır.

30 MW Türkiye nin Enerji Profili ne Bir BakıĢ 2020 de Elimizde var olan tüm bilinen kaynakları yatırıma döndürsek bile, ulaģacabileceğimiz kurulu kapasite ile gerekli kurulu kapasite arasında hala fark kalacaktır Kurulu Kapasite (-)9951 MW + %15-20 Yedek Kapasite Gerekli 0 Kömür Linyit Fuel Oil Doğal Gaz Yenilenebilir Jeo Rüzgar Hidrolik TOPLAM ÜRETĠM TOPLAM ĠHTĠYAÇ

31 Türkiye nin Enerji Profili ne Bir BakıĢ Türkiye de Elektrik Enerjisi Tüketimi(2008) Sanayi, 47% pay ile, tüketimi en fazla olan sektör... Türkiye'de Elektrik Enerjisi Tüketimi % 7% 5% Resmi Daire Sanayi 23% Ticarethaneler Meskenler 47% Genel Aydınlatma Diğer 16% Kaynak: Referans Gazetesi

32 SEÇĠLMĠġ BAZI ÜLKELERE AĠT ENERJĠ GÖSTERGELERĠ IEA 2007 Toplam Birincil Enerji Tüketimi/Gayri Safi Yurt Ġçi Hasıla (milyon TEP/1000 $)

33 Potansiyel Belirleme ÇalıĢmaları Benchmarking (Kıyaslama) Çimento Demirçelik Tekstil Seramik Avrupa Birliği Uyum ÇalıĢmaları; Enerji Verimliliği Stratejisi hazırlanmıģ ve 24 Haziran 2004 itibarı ile Bakanlığımız tarafından uygulanmak üzere benimsenmiģtir. EĢleĢtirme (Twinning) projesi Temmuz Kasım 2007 döneminde yürütülmüģtür.

34 EĢleĢtirme Projesi BaĢlangıç: Temmuz 2005 BitiĢ : Kasım 2007 Ġdari ve yasal yapının güçlendirilmesi, Sektörel bazda enerji tasarruf potansiyellerinin ve göstergelerin belirlenmesi Enerji verimliliğinin artırılmasının önündeki engellerin belirlenmesi, Proje Ortakları: ADEME / Fransa SENTERNOVEM / Hollanda

35 ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ KANUNU TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠ Kabul : 18/04/2007 RESMĠ GAZETE Yayım: 02/05/

36 Enerji Verimliliği Kanunu Vizyonu & Temel Hedefi VĠZYONU Enerjinin tamamını faydaya dönüģtüren bir Türkiye.. KiĢi baģına enerji tüketimi yüksek ve enerji yoğunluğu düģük ülkeler arasında yer alan bir Türkiye... TEMEL HEDEFĠ Sanayide, binalarda, ulaģımda ve enerji sektöründe, Türkiye pratiklerinde uygulanabilir tedbirlerin yer aldığı Kanun ile; Birim milli gelir baģına tükettiğimiz enerjiyi (Enerji Yoğunluğunu), 2020 yılına kadar en az %15 azaltmak Bu hedef, aynı enerji ile daha fazla üretimin önünü açacak, enerji yatırım ihtiyaçlarımızı ve ithalat bağımlılığımızı azaltacak, ayrıca temiz çevrenin korunmasına önemli katkılarda bulunacaktır.

37 Ġdari Yapılanma ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ KOORDĠNASYON KURULU (EVKK) EĠE Yetkilendirme, Ġzleme,Denetim Üniversiteler Meslek Odaları Yetkilendirme, Ġzleme, Denetim Lab. Desteği Destekleme Ġzleme, Denetim Bilinçlendirme Eğitim Endüstriyel ĠĢletmeler ve Binalar Eğitim Etüt VAP Enerji Verimliliği DanıĢmanlık ġirketleri

38 Sanayideki Uygulamalar 1000 TEP ve üzeri Enerji yöneticisi görevlendirme. OSB lerde 1000 TEP altı için OSB müdürlüklerinin Enerji Yönetim birimi kurması TEP ve üzeri için Enerji Yöneticisi sorumluluğunda enerji yönetim birimi kurulması Her yıl Mart ayında enerji tüketim bilgilerinin Genel Müdürlüğe sunulması

39 Sanayi için Destekler Geri ödeme süresi max. 5 yıl ve bedeli max TL ye kadar olan uygulama proje bedellerinin en fazla %20 si desteklenir. 3 yıl içerisinde enerji yoğunluğunu ortalama olarak min. %10 oranında azaltmayı taahhüt ederek Genel Müdürlük ile Gönüllü AnlaĢma yapan ve taahhüdünü yerine getiren Ģirketlere TL yi geçmemek kaydıyla anlaģmanın Yapıldığı yıla ait enerji giderinin %20 si karģılanır.

40 Binalardaki Uygulamalar Toplam inģaat alanı en az m2 veya yıllık toplam enerji tüketimi 500 TEP ve üzeri olan ticarî binaların ve hizmet binalarının yönetimleri ile toplam inģaat alanı en az m2 veya yıllık toplam enerji tüketimi 250 TEP ve üzeri olan kamu kesimi binalarının yönetimleri, yönetimlerin bulunmadığı hallerde bina sahipleri enerji yöneticisi görevlendirir veya Ģirketlerden veya enerji yöneticilerinden hizmet alır. Enerji Performansı Yönetmeliği Enerji Kimlik Belgesi Isı Kontrol Cihazları, Isı Pay Ölçerler veya Isı Sayaçları

41 Enerji Sektöründeki Uygulamalar Talep Tarafı Yönetimi Üretim, Ġletim, Dağıtım Tesislerinde Ve Açık Alan Aydınlatmalarında Verimliliğin Artırılması Termik Santralların Atık Isısından Yararlanılması Biyoyakıt ve hidrojen gibi Alternatif Yakıt Kullanımının Özendirilmesi

42 UlaĢım Sektöründeki Uygulamalar Yerli Araçlarda Birim Yakıt Tüketiminin Azaltılması Araçlarda Verimlilik Standardının Yükseltilmesi Toplu TaĢımacılığın YaygınlaĢtırılması GeliĢmiĢ Trafik Sinyalizasyon Sistemleri

43 ĠDARĠ YAPTIRIMLAR Kanun kapsamındaki Endüstriyel iģletmeler ve binaların sahipleri veya yönetimlerinin Enerji Yöneticisi bulundurmamaları halinde öncelikle ihtar edilirler, 30 gün içerisinde giderilmez ise TL para cezası verilir.

44 Diğer Düzenlemeler Küçük Ölçekli Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Yönelik Uygulamalar Kojenerasyon Tesislerine Yönelik Uygulamalar AR-GE Projelerinin Desteklenmesine Yönelik Uygulamalar Eğitim ve Bilinçlendirme Uygulamaları Eğitim kurumlarının müfredatlarında enerji verimliliği Yayın kuruluģlarına yükümlülük Enerji satan Ģirketlerin müģterilerini bilgilendirmesi Kullanım kılavuzlarında ürünün enerji verimli kullanımı Geleneksel enerji verimliliği haftası etkinlikleri

45 ENERJĠ KAYNAKLARININ VE ENERJĠNĠN KULLANIMINDA VERĠMLĠLĠĞĠN ARTIRILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK RESMĠ GAZETE Yayım: 25/10/

46 Enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılmasına dair yönetmelik TEMEL HEDEFĠ Enerjinin etkin kullanılması, enerji israfının önlenmesi enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması

47 Yönetmelik Üniversitelerin, Meslek Odalarının Yetkilendirilmesi Enerji Yöneticisi Eğitimi ve Etüt-Proje Eğitimi A veya B sınıfı Yetki Belgesi Müracaat; Nisan & Ekim, Değerlendirme 2, Yetki Belgesi 2-5 Ay Personel, Tesis ve Laboratuvar Altyapısı Ġzleme ve Denetim Ġptal ve Dondurma ġirketlerin Yetkilendirilmesi Enerji Yöneticisi Eğitimi, Etüt, VAP, DanıĢmanlık, Uygulama Müracaatlar; Ocak & Temmuz, Değerlendirme 1 Ay Personel ve Teçhizat Altyapısı Ġzleme ve Denetim Ġptal ve Dondurma

48 Yönetmelik Enerji Yönetimi (Enerji Yöneticileri ve Enerji Yönetim Birimlerinin görevleri) Eğitim ve Bilinçlendirme Az Yatırımlı Önlemleri Belirleme ve Uygulama Büyük Ölçekli Yatırım Gerektiren Önlemleri Belirleme Enerji tüketen ekipmanların Ġzlenmesi, bakım, kalibrasyon Enerji ihtiyaçlarının ve verimlilik artırıcı uygulamaların Planlanması, bütçe ihtiyaçlarının belirlenmesi Özgül enerji tüketimini, mal üretimi ile enerji tüketimi iliģkisini, enerji maliyetlerini, iģletmenin enerji yoğunluğunu izlemek ve bunları iyileģtirici öneriler hazırlamak Alternatif Enerji Kullanımı Kriz Dönemi Hazırlıkları Her yıl Mart ayında Raporlama

49 Yönetmelik Yıllık toplam enerji tüketimi bin TEP ve üzeri olan endüstriyel iģletmeler çalıģanları arasından enerji yöneticisi görevlendirir. Toplam inģaat alanı en az yirmibin metrekare veya yıllık toplam enerji tüketimi beģyüz TEP ve üzeri olan ticarî binaların ve hizmet binalarının yönetimleri ile toplam inģaat alanı en az onbin metrekare veya yıllık toplam enerji tüketimi ikiyüzelli TEP ve üzeri olan kamu kesimi binalarının yönetimleri, yönetimlerin bulunmadığı hallerde bina sahipleri enerji yöneticisi görevlendirir veya Ģirketlerden veya enerji yöneticilerinden hizmet alır.

50 Yönetmelik Endüstriyel iģletmelerde mühendislik, organize sanayi bölgelerinde makina, elektrik veya elektrikelektronik mühendisliği, binalarda ise makina, elektrik veya elektrik-elektronik mühendisliği veya teknik eğitim fakültelerinin makina veya elektrik bölümlerinde lisans eğitimi görmüģ kiģiler arasından enerji yöneticisi görevlendirilir. Bina sahipleri veya yönetimleri Ģirketlerden veya enerji yöneticilerinden hizmet alabilir.

51 Yönetmelik Enerji yöneticisi görevlendirilmesi ve enerji yönetim birimlerinin kurulması ile ilgili olarak yıllık enerji tüketimlerinin hesaplanmasında son 3 yıla ait yıllık toplam enerji tüketimlerinin ortalaması esas alınır.

52 Yönetmelik Enerji verimliliğini arttırıcı önlemler Yakma sistemlerinde yanma kontrolü ve optimizasyonu ile yakıtların verimli yakılması, Isıtma, soğutma, iklimlendirme ve ısı transferinde en yüksek verimin elde edilmesi, Sıcak ve soğuk yüzeylerde ısı yalıtımının standartlara uygun olarak yapılması, ısı üreten, dağıtan ve kullanan tüm ünitelerin yalıtılarak istenmeyen ısı kayıplarının veya kazançlarının en aza indirilmesi

53 Yönetmelik Enerji verimliliğini arttırıcı önlemler Atık ısı geri kazanımı, Isının iģe dönüģtürülmesinde verimliliğin arttırılması, Elektrik tüketiminde kayıpların önlenmesi, Elektrik enerjisinin mekanik enerjiye veya ısıya dönüģümünde verimliliğin artırılması, Otomatik kontrol uygulamaları ile insan faktörünün en aza indirilmesi,

54 Yönetmelik Enerji verimliliğini arttırıcı önlemler Kesintisiz enerji arzı sağlayacak girdilerin seçimine dikkat edilmesi, Makinaların enerji verimliliği yüksek olan teknolojiler arasından, standardizasyon ve kalite güvenlik sisteminin gereklerine dikkat edilerek seçilmesi, Ġstenmeyen ısı kayıpları veya ısı kazançları en alt düzeyde olacak Ģekilde projelendirilmesi ve uygulamanın projeye uygun olarak gerçekleģtirilmesinin sağlanması

55 Yönetmelik Enerji verimliliğini arttırıcı önlemler ĠnĢaa ve montaj aģamasında enerji verimliliği ile ilgili ölçüm cihazlarının temin ve monte edilmesi, Yenilenebilir enerji, ısı pompası ve kojenerasyon uygulamalarının analiz edilmesi, Aydınlatmada yüksek verimli armatür ve lâmbaların, elektronik balastların, aydınlatma kontrol sistemlerinin kullanılması ve gün ıģığından daha fazla yararlanılması,

56 Yönetmelik Enerji verimliliğini arttırıcı önlemler Enerji tüketen veya dönüģtüren ekipmanlar için ilgili mevzuat kapsamında tanımlanan asgarî verimlilik kriterlerinin sağlanması, Camlamada düģük yayınımlı ısı kontrol kaplamalı çift cam sistemlerinin kullanılması

57 Yönetmelik Eğitim ve Sertifikalandırma Enerji Yöneticisi Eğitimleri Etüt-Proje Uzmanı Eğitimleri (VAP)Uygulama Projeleri Müracaat; Ocak Geri Ödeme Süresi < 5 Yıl Kurul Onayı; Aralık Öncelik: Geri Ödeme Süresi Kısa, Uygulama Süresi 2 Yıl Destekleme: Uygulama Sonrası

58 Yönetmelik VAP lara sağlanabilecek destek miktarı için; D = [ 20 (5/4)x(S-1)]/ 100 x M D = Destek Miktarı (TL) S = Geri ödeme süresi (yıl) M = Öngörülen uygulama bedeli (TL) Örnek = TL uygulama bedeli olan 6 ayda geri ödemeli bir proje için destek miktarı D = [ 20 (5/4)x(1-1)] / 100 x D = TL

59 Yönetmelik VAP ların değerlendirme komisyonu tarafından puanlandırılması için; P = 0,6 x G + 0,4 x ETO P = Toplam puan G = 100 puan üzerinden en kısa Gös ne göre normalize edilmiģ geri ödeme süresi puanı ETO = 100 puan üzerinden, toplam tasarruf içinde en fazla elektrik enerjisi tasarruf oranına göre normalize edilmiģ elektrik enerjisi tasarruf oranı puanı

60 Yönetmelik Gönüllü AnlaĢmalar Müracaat: Ocak Öncelik: Son BeĢ Yıllık Ortalama Enerji Yoğunluğu Yüksek Olan 3 yıl içerisinde enerji yoğunluğunu ortalama olarak en az yüzde on oranında azaltmayı taahhüt

61 KOSGEB DESTEKLERĠ ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ ETÜT VE DANIġMANLIK DESTEĞĠ KOSGEB tarafından hazırlanan Destekler ; 18 Ekim 2008 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıģtır.

62 a) Ön Enerji Etütleri ĠĢletmeler tarafından, EVD ġirketlerine yaptırılan ön enerji etütleri hizmet bedeli için, Üst limit (Ġki Bin) TL olmak üzere, KOSGEB Destekleri Tablosu nda belirtilen oranlarda,

63 b) Detaylı Enerji Etütleri ĠĢletmeler tarafından, EVD ġirketlerine yaptırılan ve Elektrik ĠĢleri Etüt Ġdaresi Genel Müdürlüğü(EĠE) tarafından uygunluk belgesi verilen detaylı enerji etütleri hizmet bedeli için, Üst limit (Yirmi Bin) TL olmak üzere, KOSGEB Destekleri Tablosu nda belirtilen oranlarda,

64 c) Verimlilik Arttırıcı Projeler (VAP) ĠĢletmeler tarafından, EVD ġirketlerine yaptırılan Verimlilik Arttırıcı Projelerin(VAP) hazırlanması,gerçekleģtirilmesi ve/veya iģletilmesinin en fazla ilk iki yılı boyunca alacakları danıģmanlık hizmet bedelleri için; VAP ın uygulama raporunun, Elektrik ĠĢleri Etüt Ġdaresi Genel Müdürlüğü(EĠE) tarafından onaylanmasını müteakip, Üst limit (On Bin) TL olmak üzere, KOSGEB Destekleri Tablosu nda belirtilen oranlarda, destek sağlanır.

65 KOSGEB Enerji Verimliliği Etüt ve DanıĢmanlık Destekleri Tablosu Destek Oranı (%) Destek Ödeme Türü Desteğin Adı Yön. Mad. No Üst Limit (TL) KÖY NY GY Geri Ödemesiz Geri Ödemeli Özel Hususlar Enerji Verimliliği Etüt ve DanıĢmanlık Desteği 5/A Ön Enerji Etütleri x Detaylı Enerji Etütleri x Verimlilik Arttırıcı Projelere Yönelik DanıĢmanlık x -

66 KATILIMINIZDAN DOLAYI TEġEKKÜR EDERĠZ EFEKTĠF ENDÜSTRĠYEL ENERJĠ A.ġ.

Resmi Gazete Tarihi: 25.10.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27035

Resmi Gazete Tarihi: 25.10.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27035 Resmi Gazete Tarihi: 25.10.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27035 ENERJĠ KAYNAKLARININ VE ENERJĠNĠN KULLANIMINDA VERĠMLĠLĠĞĠN ARTIRILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 25.10.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27035

Resmi Gazete Tarihi: 25.10.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27035 Resmi Gazete Tarihi: 25.10.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27035 Enerji Kaynaklarının Ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

YÖNETMELİK ENERJİ KAYNAKLARININ VE ENERJİNİN KULLANIMINDA VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK ENERJİ KAYNAKLARININ VE ENERJİNİN KULLANIMINDA VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK 25 Ekim 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27035 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: YÖNETMELİK ENERJİ KAYNAKLARININ VE ENERJİNİN KULLANIMINDA VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

YÖNETMELİK ENERJİ KAYNAKLARININ VE ENERJİNİN KULLANIMINDA VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK ENERJİ KAYNAKLARININ VE ENERJİNİN KULLANIMINDA VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK 25 Ekim 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27035 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: YÖNETMELİK ENERJİ KAYNAKLARININ VE ENERJİNİN KULLANIMINDA VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

ENERJİ KANUNU. İ.Yenal CEYLAN Makina Mühendisi. Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü

ENERJİ KANUNU. İ.Yenal CEYLAN Makina Mühendisi. Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü ENERJİ VERİML MLİLİĞİİĞİ KANUNU ve MALİ DESTEK İMKANLARI İ.Yenal CEYLAN Makina Mühendisi ENERJİ VERİML MLİLİĞİİĞİ KANUNU ve MALİ DESTEK İMKANLARI A. Verimlilik Artırıcı Projelerin (VAP) Desteklenmesi B.

Detaylı

27 Ekim 2011 PERŞEMBE

27 Ekim 2011 PERŞEMBE 27 Ekim 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28097 YÖNETMELİK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: ENERJĠ KAYNAKLARININ VE ENERJĠNĠN KULLANIMINDA VERĠMLĠLĠĞĠN ARTIRILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM

Detaylı

17 6 2014 mevzuat.basbakanlik.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.15437&mevzuatiliski=0&sourcexmlsearch=enerji KAYNAKLARI

17 6 2014 mevzuat.basbakanlik.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.15437&mevzuatiliski=0&sourcexmlsearch=enerji KAYNAKLARI ANASAYFA MEVZUAT TÜRÜ RESMİ GAZETE SIK KULLANILAN KANUNLAR KANUNLAR FİHRİSTİ FAYDALI LİNKLER HAKKIMIZDA İLETİŞİM Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: ENERJİ KAYNAKLARI

Detaylı

ENERJİ KAYNAKLARININ VE ENERJİNİN KULLANIMINDA VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

ENERJİ KAYNAKLARININ VE ENERJİNİN KULLANIMINDA VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK 27 Ekim 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28097 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: YÖNETMELİK ENERJİ KAYNAKLARININ VE ENERJİNİN KULLANIMINDA VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ

Detaylı

ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ KANUNU

ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ KANUNU ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ KANUNU Kanun Numarası : 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 2/5/2007 Sayı : 26510 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 46 Sayfa: BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam

Detaylı

2 Mayıs 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26510 KANUN ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve

2 Mayıs 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26510 KANUN ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve 2 Mayıs 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26510 KANUN ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı; enerjinin

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 2/5/2007 Sayı : 26510 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 46 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 ÖZET... 4

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 ÖZET... 4 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 ÖZET... 4 Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Destekleri... 5 Sanayi Kuruluşlarında Verimlilik Artırıcı Projelerin (VAP) Desteklenmesi... 6 Gönüllü Anlaşmalar (GA) Yoluyla Sanayi

Detaylı

2 Mayıs 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26510 KANUN

2 Mayıs 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26510 KANUN 2 Mayıs 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26510 KANUN ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı; enerjinin

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı; enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU. Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU. Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 2 Mayıs 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26510 ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı; enerjinin etkin

Detaylı

KANUN. ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007

KANUN. ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 2 Mayıs 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26510 KANUN ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı; enerjinin

Detaylı

ENERJĐ VERĐMLĐLĐĞĐ KANUNU. Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007

ENERJĐ VERĐMLĐLĐĞĐ KANUNU. Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 2 Mayıs 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26510 ENERJĐ VERĐMLĐLĐĞĐ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı; enerjinin etkin

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ STRATEJİ BELGESİ 2010-2023

ENERJİ VERİMLİLİĞİ STRATEJİ BELGESİ 2010-2023 ENERJİ VERİMLİLİĞİ STRATEJİ BELGESİ 2010-2023 1. GİRİŞ Enerji verimliliği; enerjide arz güvenliğinin sağlanması, dışa bağımlılıktan kaynaklanan risklerin azaltılması, enerji maliyetlerinin sürdürülebilir

Detaylı

ENVE ENERJĠ. EĞĠTĠM DANIġMANLIK PROJE TAAHHÜT TĠC. LTD.ġTĠ TRABZON ARSĠN ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ. VERĠMLĠ ENERJĠ, GELĠġEN SANAYĠ PROJESĠ

ENVE ENERJĠ. EĞĠTĠM DANIġMANLIK PROJE TAAHHÜT TĠC. LTD.ġTĠ TRABZON ARSĠN ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ. VERĠMLĠ ENERJĠ, GELĠġEN SANAYĠ PROJESĠ ENVE ENERJĠ EĞĠTĠM DANIġMANLIK PROJE TAAHHÜT TĠC. LTD.ġTĠ TRABZON ARSĠN ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ VERĠMLĠ ENERJĠ, GELĠġEN SANAYĠ PROJESĠ Bu Yayın, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı nın desteklediği Verimli

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ RAPORU

ENERJİ VERİMLİLİĞİ RAPORU 1954 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ENERJİ VERİMLİLİĞİ RAPORU OCAK 2012 A N K A R A 1954 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ENERJİ VERİMLİLİĞİ RAPORU EMOYAYINLARI 1954 TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası

Detaylı

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu (2. Taslak Web, Ağustos 2010) Hazırlayan: Tülin Keskin İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 1. GİRİŞ... 4 2. Sektörün Kısa Tanıtımı... 6 2.1. Binalar ve Emisyonlar...

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Enerji Yatırımlarında Yararlanılabilecek Finansal Kaynaklar

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Enerji Yatırımlarında Yararlanılabilecek Finansal Kaynaklar Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Enerji Yatırımlarında Yararlanılabilecek Finansal Kaynaklar Trakya Kalkınma Ajansı Dokümanda Yer Alan Enerji Yatırımlarında Yararlanılacak Finansal Desteklere

Detaylı

ENERJİ TASARRUFU NEDİR?

ENERJİ TASARRUFU NEDİR? ENERJİ TASARRUFU NEDİR? Enerji tasarrufu, üretimde, konforumuzda ve iģ gücümüzde herhangi bir azalma olmadan enerjiyi verimli kullanmak, israf etmemektir. Aynı iģi daha az enerji kullanarak yapmaktır.

Detaylı

SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ

SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ GİRİŞ Enerji az yada çok her alanda kullanılan bir kaynaktır ve özellikle üretim maliyetleri içerisinde ağırlıklı bir yer tutmaktadır. Günümüzde enerjiye olan talep her geçen

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ FAALİYETLERİ ve TEŞVİKLER

ENERJİ VERİMLİLİĞİ FAALİYETLERİ ve TEŞVİKLER ENERJİ VERİMLİLİĞİ FAALİYETLERİ ve TEŞVİKLER Burhan GÜLDİBİ Makina Mühendisi Telefon : (312) 295 52 37 e-posta: bguldibi@yegm.gov.tr Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Enerji Yoğunluğu (TEP/2000 USD)

Detaylı

KARġIYAKA Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı 2009-2020

KARġIYAKA Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı 2009-2020 KARġIYAKA Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı 2009-2020 ÖNSÖZ 2008 yılında kabul edilen AB iklim ve enerji paketi kapsamında Avrupa Komisyonu, belediyelerin sürdürülebilir enerji politikalarını desteklemek

Detaylı

NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR)

NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR) NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR) BURSA, 2015 NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR)

Detaylı

Aralık 2014 TÜRKİYE ULUSAL YENİLENEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI

Aralık 2014 TÜRKİYE ULUSAL YENİLENEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI Aralık 2014 TÜRKİYE ULUSAL YENİLENEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI Yenilenebilir kaynaklardan enerji kullanımının teşviki ile ilgili Avrupa Parlamentosu nun ve 23 Nisan 2009 Avrupa Konseyi nin 2009/28/EC sayılı

Detaylı

Ek-7 (KAPAK) LOGO ... 2 VERĠMLĠLĠK ARTIRICI PROJE ... 3

Ek-7 (KAPAK) LOGO ... 2 VERĠMLĠLĠK ARTIRICI PROJE ... 3 (KAPAK) LOGO 1... 2 VERĠMLĠLĠK ARTIRICI PROJE... 3 4 1 2 3 4 Proje sahibi iģletmenin veya tüzel kiģinin logosu yer alacaktır. Proje sahibi iģletmenin veya tüzel kiģinin adı veya ünvanı yazılacaktır. Proje

Detaylı

22 Haziran 2015 Taslak versiyon No. 7. Türkiye Cumhuriyeti

22 Haziran 2015 Taslak versiyon No. 7. Türkiye Cumhuriyeti 22 Haziran 2015 Taslak versiyon No. 7 Türkiye Cumhuriyeti 2009/125/EC ile 2010/30/EU sayılı AB Direktiflerini değiştiren ve 2004/8/EC ile 2006/32/EC sayılı AB Direktiflerini yürürlükten kaldıran Avrupa

Detaylı