1504 BIO 102 GENERAL BİOLOGY II (404) 1504 BIY 102 GENEL BİYOLOJİ II (404)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1504 BIO 102 GENERAL BİOLOGY II (404) 1504 BIY 102 GENEL BİYOLOJİ II (404)"

Transkript

1 1504 BIY 102 GENEL BİYOLOJİ II (404) Archaezoa ve Protista; Kromistanlar ve bitkiler; Mantarlar; Omurgasız hayvanlar; Kordalı hayvanlar; Bitkiler ve diğer ototroflarda besin alınımı ve işlenmesi; Hayvanlar ve diğer heterotroflarda besin alınımı ve işlenmesi; Gaz değişimi; Birhücreli organizmalarda ve bitkilerde içsel taşınım; Hayvanlarda madde taşınması; Vücut sıvılarının düzenlenmesi; Bitkilerde ve hayvanlarda kimyasal kontrol; Hayvanlarda gelişme; Hayvanlarda gelişim mekanizmaları; Sinirsel kontrol ; Duyu alınması ve onu izleyen olaylar; Kaslar; Hayvanlarda davranış:; Populasyon ve kommünite biyolojisi; Ekosistemler ve biyocoğrafya KİM 114 TEMEL KİMYA II (4 0 4) Çözeltilerin özellikleri, Çözünme olgusu, Hidratlaşmış iyonlar ve çözünme ısısı; Çözünürlük üzerine sıcaklık ve basıncın etkisi ve çözelti derişimleri; Çözeltilerin buhar basınçları, osmoz, donma ve kaynama noktaları ve koligatif özellikler; Zayıf elektrolitler, suyun iyonlaşması ph ölçümü ve indikatörler, ortak iyon etkisi; Tampon çözeltiler, poliprotik asitler, amfoterelik asit-baz titrasyonları; Çözünürlük dengeleri, çözünürlük çarpımı, çöktürme ile ayırma, kompleks iyon dengeleri; Asitler-bazlar, Arhenius kavramı, çözgen sistemleri, Brönsted-Lowry asit-baz kavramı; Hidroliz, asit kuvveti ve molekül yapısı, Lewis asit-baz kavramı; Sert-yumuşak asit-baz kavramı, süper asitler; Kimyasal kinetik, tepkime hızları, derişimler ve tepkime hızları; basamaklı tepkimelerin hız eşitlikleri, hız eşitlikleri ve sıcaklık, katalizörler; Tersinir tepkimeler ve kimyasal denge, denge sabitleri, basınçlar cinsinden ifade edilen denge sabitleri, Le Chatelier ilkesi; Kimyasal termodinamik, termodinamiğin 1. yasası, entalpi, bağ enerjileri; Termodinamiğin 2. yasası, Gibbs serbest enerjisi, standart serbest enerjiler, mutlak entropiler, serbest enerji ve denge. FİZ 102 TEMEL FİZİK II Elektriksel alan ve manyetizma, Elektrik Alan II: Sürekli yük dağılımları, Elektrik potansiyeli, Sığa, dielektrikler ve elektrostatik enerji, Elektrik akımı ve Direkt akım devreleri, Magnetik alanlar., Magnetik alan kaynakları., Magnetik indüksiyon, Madde içinde magnetisma ve Değisken akım devreleri, Maxwell denklemleri ve elektromagnetik dalgalar, Işık BIO 102 GENERAL BİOLOGY II (404) Archaezoa and Protista; Chromista and Plants; Fungi; Invertebrates; Chordates; Nutrient procurement and processing by plants and other autotrophic organisms; Nutrient procurement and processing by animals and other heterotrophic organisms; Gas exchange; Internal transport in unicellular organisms and plants; Internal transport in animals; Regulation of body fluids; Chemical control in plants and in animals; Developmental mechanisms in animals; Nervous control; Sensory reception and processing; Muscles; Animal behaviour; Biology of populations and communities; Ecosystems and biogeography KIM 114 BASIC CHEMISTRY II (4 0 4) Nature of solutions, solution process, hydrated ions and heat of solution; Effect of temperature and pressure on solubility and concentration of solutions; Equivalent weights and normal solutions, vapor pressure of solution, boiling point and freezing point of solutions and osmosis; Weak electrolytes, ionization of water, measurement of ph and indicators, common-ion effect; Buffer solutions, polyprotic acids, amphoterism and acid-base titrations; Equilibria of solubility, precipitation and solubility, equilibria involving complex ion; Acids-bases, Arhenius concept, solvent system, Brönsted-Lowry concept; Hydrolisis, acid strength and molecular structure, Lewis acid-base concept; Hard-soft acid-base concept and super acids; Chemical kinetics, reaction rates, concentrations and reaction rates; Single step reactions, rateeq1uations for single step reactions, catalysts; Reversible reaction and chemical equilibrium, equilibrium constant, Equilibrium constants expressed in pressures and Le Chatelier principle; Chemical thermodynamic, first law of thermodynamics, enthalpy and bond energies; Second law of thermodynamics, Gibbs free energy, standart free energies, absolute entropies, free energy and equilibrium. BASIC PHYSIC II Electricity and magnetism, Continuous charge distribution, Electric potential, Capacitance, dielectrics and electrostatic energy, Electric current and directcurrent circuits, The magnetic fields, Sources of the magnetic fields, Magnetic Induction, Magnetism in matter and alternating current circuits, Maxwell s Eguations and electromagnetic waves, Light.

2 1507 BIY114 BİOMATEMATİK II (303) Hipotez Testleri; Ortalamanın varyansı ve Dağılımı; t Testi (Student t); X 2 (Khi-kare) Testi; Varyans Analizi; F Dağılımı; ANOVA modeli; Regresyon Analizi; Doğrusal regresyon eşitliği; Regresyon tanımlayıcılık testi; Korelasyon; Korelasyon ve Regresyon; Korelasyonda Tanımlayıcılık Testi; Kolmogorov- Smirnov Testi BIO 114 BIOMATHEMATICS II (303) Hypothesis Testing; Distribution and Variance of Mean; Student s t Distribution; The Chi-square Distribution (X 2 ) ; Analysis of Variance; The F Distribution; Model I ANOVA; Regression; The Linear regression in equation; Tests of signficance in equation; Corelation; Corelations and Regression; Signficance tests in corelation; Kolmogorov-Smirnov Tests BİY 152 GENEL BİYOLOJİ LAB. (404) Laboratuar giriş, Mikroskop kullanımı, Bitkilerde protoplast ve sitoplazmik hareketlerin incelenmesi, Transpirasyon, Nişastanın incelenmesi, Kristallerin incelenmesi, Temel doku, Koruyucu doku, Salgı doku, Monokotil bitki yapısı, Monokotil yaprak, gövde ve kökün incelenmesi, Dikotil bitki yapısı, Dikotil yaprak, gövde ve kökünün incelenmesi Üremesi morfolojisi, Bitkisel hormonlar ve büyümeye etkileri, Çimlenme fizyolojisi BİY 268 OMURGALI HAYVANLAR SİSTEMATİĞİ LAB. (021) Omurgalı hayvan örneklerinin toplanması ve saklanması ile ilgili yöntemler. Tunicata, Cephalochordata ve Vertebrata nın genel özellikleri. Chondricthyes, Osteicthyes, Amphibia, Reptilia, Aves ve Mammalia sınıflarının anatomik ve morfolojik özelliklerinin incelenmesi BIO 152 GENERAL BIOLOGY LAB. (404) Introduction to laboratory, The proper use of a microscope, Protoplasts and cytoplasmic movements in plants, Investigation of starch structure, Investigation of crystals, Transpiration, Ground tissues, Dermal tissues, Secretory structures, Structure of monocot plants, Investigation of leaf, stem and root of monocots, Structure of dicot plants, Investigation of leaf, stem and root of dicots, Reproductive morphology of seed plants, plant hormones and their effects on growth. Germination physiology BIO 268 SYSTEMATICS OF VERTEBRATA LAB. (021) The collection and deposition methods of the specimens. The general characters of Tunicata, Cephalochordata and Vertebrata. The examining of morphological and anatomical peculiarities of Chondricthyes, Osteicthyes, Amphibia, Reptilia, Aves and Mammalia BİY 220 OMURGALI HAYVANLAR SİSTEMATİĞİ (202) Hayvanların sınıflandırılması ve isimlendirilmesi. Kordalıların Genel Özellikleri. İlkel Kordalılar (Hemichordata, Urochordata ve Cephalochordata). Omurgalıların balıklar (Cyclostomata, Chondricthyes ve Osteicthyes); iki yaşamlılar (Amphibia); sürüngenler (Reptilia); kuşlar (Aves) ve memeliler (Mammalia) sınıflarının sistematik özellikleri BİY 266 HAYVAN FİZYOLOJİSİ LABORATUVARI (021) Laboratuar çalışmalarında kullanılan malzemeler ve 2527 BIO 220 THE SYSTEMATIC OF VERTEBRATA (202) The classification systems and stable means of naming species of animals. General characters of Chordata. The primitive chordatas (Hemichordata, Urochordata and Cephalochordata). The systematics of vertebrates include fish (Cyclostomata, Chondricthyes and Osteicthyes); the amphibians (Amphibia); reptiles (Reptilia); birds (Aves) and mammals (Mammalia) BIO 266 ANIMAL PHYSIOLOGY LAB. (021) Equipments using in lab. and solutions; Introduction of

3 çözeltiler; Laboratuar çalışmalarında kullanılan malzemelerin tanıtımı ve çözelti hazırlanması, Canlı dokularda enzim aktivitesi; Canlı dokularda enzim, organik ve inorganik katalizörler, Enzimatik reaksiyonların özellikleri: Kısım I; Enzim aktivitesi üzerine ph ın etkisi, Enzimatik reaksiyonların özellikleri: Kısım II; Enzim aktivitesi üzerine enzim konsantrasyonunun etkisi, Enzimatik reaksiyonların özellikleri: Kısım III; Enzim aktivitesi üzerine sıcaklığın etkisi, Kan gruplarının tayini; ABO sisteminin antijen ve antikorları, ABO kan grup sisteminin önemi, Rh faktörleri ve hamilelikteki önemi, Kan hücrelerinin sayımı: Kısım I; Eritrosit sayımı, Kan hücrelerinin sayımı: Kısım II; Lökosit sayımı, Aneminin tayini, Sindirim olayı: Kısım I; Lipitlerin sindirimi, Sindirim olayı: Kısım II; Proteinlerin sindirimi, İnsan Kanının Özellikleri; Kanın kısımları ve fonksiyonları, İnsan kanının mikroskobik incelenmesi; Eritrositler ve lokositler, Alyuvarların osmotik dirençlerinin tayini, Kan basıncı, Kılcal damarlarda dolaşım, Kapiller kan damarlarında sirkülasyon BİY 218 HAYVAN FİZYOLOJİSİ (303) Hücre zarı modelleri, zar fonksiyonları, membranda bulunan lipit, protein ve karbohidratların fonksiyonları. Pasif ve kolaylaştırılmış taşınma, primer ve sekonder aktif taşınma, eksositoz ve endositoz. Amipsi hareket, sili ve kamçılı hareket, sil ve kamçının yapısı. İskelet, düz ve kalp kasının kasılması, kas kasılması için gerekli enerji kaynakları. Hücre içi ve hücre dışı sindirim, karbonhidrat, protein ve lipitlerin sindirimi. Villusların yapısı, yağ asitleri, monosakkaritler ve amino asitlerin emilimi, pankreas ve karaciğer. Oksijenli ve oksijensiz solunum, solunum organları, gazların taşınması. Omurgasız ve omurgalılarda dolaşım, kalbin yapısı ve elektriksel kontrolü, damar sistemi, lenf sistemi. Boşaltım sisteminin fonksiyonları, omurgasızlarda boşaltım organları, insan boşaltım sistemi, böbreklerin işlevi. Merkezi ve çevresel sinir sistemi, talamus ve hipotalamusun fonksiyonları, otonom sinir sistemi, limbik sistem. Aksiyon potansiyeli, sinapsta uyarı iletimi, nörotransmitterler Görme ve işitme duyusu, koklama ve tat alma duyusu kanın pıhtılaşması BİY 208 HİSTOLOJİ (202) Hücre, Epitel Doku, Bağ Doku, Kas Doku, Sinir equipments using in lab. and preparing of solutions, Enzyme activity in fresh-tissue; Explain the functions of enzymes in living cells, organic and inorganic catalysts, Characteristics of enzyme action: Part 1; Impact of ph on enzyme activity, Characteristics of enzyme action: Part I1; Impact of enzyme consantration on enzyme activity, Characteristics of enzyme action: Part 1II; Impact of temperature on enzyme activity, Determination of human blood groups; Antigens and antibodies of the ABO system Discuss the significance of the ABO blood group and Rh factors and pregnancy, Counting of blood cells: Part I; Counting of eritrocytes, Counting of blood cells:part:ii; Counting of lokocytes, Determination of anemia, Hematocrit, Digestion:Part:I; Digestion of lipids, Digestion:Part:II; Digestion of proteins, Properities of human blood, Functions and components of blood, Microscopic investigation of human blood, Erythrocytes, leukocytes, The human circulatory system, Blood pressure, Circulation; Circulation in the capillary blood-vessels 2526 BIO 218 ANIMAL PHYSIOLOGY (303) The models of cellular membranes,membrane functions the fuctions of lipids, carbohydrates and protein found in membrane. Passive and faciliated trasport,primary and seconder active transport,endocytosis and exoscytosis. Ameboid movement, cillia and flagella movement, the constraction of cillia and flagella. The contraction of skeletal,smooth and cardiac muscles. The energy suplies for muscles constraction. The digestion of intracellular and extracellular.the digestion of carbohydrates, proteins and lipids. The structure of villi. The absorption of fatty acids, monosaccharides and amino acids. Liver and pancreas. Aerobic and anaerobic respiration. Respiratory organs. Transport of gases. Circulation in invertebrates and vertebrates.heart structure and electrical control. Vein systems lymph systems. The function of excretion. The organs of excretion in invertabrates. Human excretory system, kidney functions. Central and peripheral nervous system, the functions of thalamus and hypothalamus autonom nervous system lymbic system, action potential, impuls transmission in synaps. Neurotransmitters, the sense of vision and hearing, smelling,taste.the blood coagulation BIO 208 HİSTOLOGY (202) The cell, Epithelium, Connective tissue, Muscle tissue,

4 Sistemi, Dolaşım Sistemi, Sindirim Sistemi, Solunum sistemi, Boşaltım Sistemi, Endokrin sistemi, Endoderm gelişimi, Üreme Sistemi, Meristematik doku, Parenkima, Epidermis, Periderm ve lentisel, İletim dokusu, Salgı doku BİY 258 HİSTOLOJİ LAB. (021) Epitel doku (Örtü epiteli, Bez epiteli), Bağ doku (Bağ dokusu hücreleri, Bağ dokusu fibrilleri), Kıkırdak doku (Hiyalin kıkırdak, Elastik kıkırdak, Fibröz kıkırdak), Kemik doku (Kompakt kemiklerin mikroskobik yapısı, Kemik hücreleri), Kan doku (Alyuvarlar, Akyuvarlar, Agranülositler, Granülositler, Trombositler), Kas doku (Düz kasın yapısı, Iskelet kasının yapısı, Kalp kasının yapısı), Sinir doku (Sinir hücreleri, Nöroglia hücreleri), Bitkisel dokular (Koruyucu doku, Temel doku (Parankima), Destek doku, Salgı doku, İletim doku) BİY 210 EKOLOJİ (404) Tanım, Yeryuvarının Tarihsel Değişimi ve Türlerin Oluşumuna Etkisi, Ekolojide Temel Bazı Kuram ve Kavramlar, Autoekoloji, Abiotik Faktörler ve Organizmalara Etkileri, Biotik Faktörler, Demekoloji, Populasyon ve Yapısı, Populasyon Dinamiği, Populasyonda Denge ve Uygulamalar, Sinekoloji, Tür Toplulukları, Kommunitenin Durumu, Ekosistem 3521 BİY362 BİYOKİMYA LAB. (042) Amino asitlerin titrasyon eğrisi, Kağıt Kromatografisi ile amino asitlerin birbirinden ayrılması, Protein miktar tayini, Proteinlerin SDS jel elektroforezi ile birbirlerinden ayrılması, Enzim aktivite tayini, Askorbik asit tayini, Benedict Testi Nervous system, Circulatory system, Digestive system, Respiratory system, Urinery system, Endocrine system, Male and female reproduction system, Organs of special sense, Meristematic tissues, Parenchyma, Epidermis, Periderm and Lentisel, Vascular tissue, Secretory tissue BIO 258 HİSTOLOGY LAB. (021) Epithelium tissue (Epithelium, Gland epithelium), Connective tissue (Connective tissue cells, Connective tissue fibers), Cartilage tissue (Hyaline cartilage, Elastic cartilage, Fibrocartilage), Bone tissue (Microscope structure of compact bones, Bone cells), Blood tissue, (Erythrocytes, Leukocytes, Agranulocytes, Granulocytes, Thrombocytes), Muscle tissue (Smooth muscle structure, Skeletal muscle structure, Cardiac muscle structure), Nerve tissue (The nervous cells, Neuroglia cells), Plant tissues (Protecting tissue, Essential tissue (Parenchyma tissue), Supporting tissue. Secretion tissue, Vascular tissue) BIO 210 ECOLOGY (404) Intoduction, Historical variation of the earth and their effect development of species, Some basic hypotes and concept in ecology, Autecology, Abiotic factors and their effects by organisms, Biotic factors, Demecology, Population and their structurel characteristics, Dynamic of population, Balance of the population, Synecology, Society of Species, Situation of Comminity, Ecosystem 3521 BIO 362 BIOCHEMISTRY LAB. (042) The titration curve of amino acids, The speration of amino acid by paper cromatography, Quantitative assay of proteins, The seperations of proteins by SDS gel electrophoresis, Enzyme activty assay, Ascorbic acid assay, Benedict s test, 3522 BIY 364 HAYVAN EMBRİYOLOJİSİ LAB.. (021) Tavuk embriyosunun incelenmesi, Dişi üreme sistemi, Erkek üreme sistemi, erkek taşıyıcı kanalları (Ductus epididimis), Erkek taşıyıcı kanalları (Ductus deferens), Dişi üreme sistemindeki taşıyıcı kanal, Uterus, Uterusun evreleri, Göbek kordonu, Plasenta, Sperm, Piliç ve Amphibia' da böbrek, kalp, sinir sistemi gelişiminin incelenmesi, Piliç ve Amphibia' da nöral tüp oluşumu gibi konuların şematik ve teorik olarak anlatımı BIO 364 ANİMAL EMBRYOLOGY LAB. (021) Embryologic study of chicken egg, Female reproduction system, Man reproduction system, Man carrier canals (Ductus epididimis), Man carrier canals(ductus deferens), Carrier canals in female reproduction system, Uterus, Period of Uterus, Umbilical cord, Placenta, Sperm, Studying development of nervous, cardiac and kidney systems in chicken and Amphibian, The theoretical and schematic explaining of development of neural tube BİY360 MOLEKÜLER BİYOLOJİ LAB BIO 360 MOLECULAR BIOLOGY LAB. (021)

5 (021) Protein Saflaştırma Yöntemleri; Değişik proteinlerin saflaştırmada kullanılan aşamalar; homojenizasyon, çöktürme, dializ, liyofilizasyon gibi. gerçekleştirilecektir. Ribozom Saflaştırma; Karaciğerden ribozom saflaştırılacaktır. Protein Miktar Tayini Yöntemleri; Çalışılan materyalin protein içeriği çeşitli yöntemlerle (Bradford, Bi üret, Lowry) test edilecektir. Bakteriden DNA İzolasyonu; Bakteri DNAsı izole edilecektir. Poliakrilamit jel elektroforezi (PAGE); Saflaştırılan proteinlerin poli akrilamid jel elektroforezinde molekül ağırlığı tespit edilecektir. Agaroz jel elektroforezi; İzole edilen DNA agaroz jel elektroforezine tabii tutulacaktır BİY358 TOHUMLU BİTKİLER SİSTEMATİĞİ LAB. (021) Tohumlu Bitkilere Genel giriş, Coniferophytina örnekleri, Cycadophytina örnekleri, Magnoliatae örnekleri, Hamamelididae örnekleri, Rosidae örnekleri, Dillenidae örnekleri, Caryophyllidae örnekleri, Asteridae örnekleri, Liliatae örnekleri, Çiçekli bitkilerin herbaryum teknikleri, Arazi çalışması, Toplanan bitkilerin teşhisinin yapılması BİY 312 BİYOKİMYA (404) Karbohidratların sınıflandırılması, monosakkaritler, mutarotasyon Glikozitler, hemiasetaller ve hemiketaller, şeker alkoller ve şeker asitler Maltoz, laktoz, sükroz ve trehalozun yapısı, Depo ve yapısal polisakkaritler (Glikojen, nişasta ve selüloz) Yağ asitlerinin yapısı, temel yağ asitleri, yağasitlerin analizi Triaçilgliseroller mumlar, fosfolipitler Glikoproteinler, plasmalojenler, Sfingolipitler (sfingomyelin, serebrozit, gangliozit) Terpenler, steroidler, prostaglandinler Malonil koenzim A nın oluşumu, yağ asiti sentezinde elongasyon döngüsü, Yağ asitlerinin mitokondriyal matrikse taşınması, Doymuş ve doymamış yağ asitlerinin oksidasyonu Pentoz fosfat yolu reaksiyonları, Keton cisimlerin sentezi, glukoneogenez reaksiyonları Glikoliz ve sitrik asit devri Oksidatif fosforilasyon Işık reaksiyonları Kalvin devri, nişasta ve sukroz sentezi 3518 BİY 314 MOLEKÜLER BİYOLOJİ (404) Moleküler Biyolojiye Giriş, Biyomoleküler ve Hücre, Nükleik Asitlerin Yapıları ve Fonksiyonları, Prokaryot ve Ökaryotlarda Replikasyon, Prokaryot ve Protein Purification Methods; Stages used in various protein purification; homogenization, precipitation,dialysis, lyophilization, etc., will be carried out. Ribosome purification; Ribosome will be purified from liver. Methods of determination of protein amount; Protein content of the studied material will be tested through various methods (Bradford, Biuret, Lowry). DNA isolation from bacteria; Bacteria DNA will be isolated. Polyacrylamide gel electrophoresis (PAGE); Molecular weight of purified proteins will be determined in polyacrylamide gel electrophoresis. Agarose gel electrophoresis; Isolated DNA will be exposed to agarose gel electrophoresis BIO 358 LABORATORY OF SYSTEMATIC OF SPERMATOPHYTE PLANTS (021) General properties of spermatophytic plants, Coniferophytina samples, Cycadophytina samples, Magnoliiatae samples, Hamamelididae samples, Rosidae samples, Dillenidae samples, Caryophyllidae samples, Asteridae samples, Liliiatae samples, herbarium techniques of flowering plants, Land working, Identification of collected plants 3504 BIO 312 BIOCHEMISTRY (404) The classification of carbohydrates, monosaccharides, mutarotation, glycosides, hemiacetal and hemiketals, sugar alcohols and sugar acids, The structures of maltose, lactose,sucrose and trehalose. Storage and structural polysaccharides. The structure of fatty acids essential fatty acids, analysis of fatty acids. Triacylglycerol phospholipids and waxes. Glycoproteins, plasmalogens, sphingolipids. Terpens, steroids, prostaglandins. The occurence of malonil coa. Cyclen of elongation in fatty acids synthesis. The transport of fatty acids in mitochondrial matrix. The oxidation of saturated and unsaturated fatty acids. The reactions of penthose phosphate pathways. The synthesis of ketone bodies, gluconeogenes reactions. Glycolysis and citric acid cycle. Oxsidative phosphorilation. Light reactions. Calvin cycle.synthesis of starch and sucrose BIO 314 MOLECULAR BIOLOGY (404) Introduction to Molecular Biology, Biomolecular and cell, Structure and function of nucleic acids, Replication in procaryotes and eucaryotes, Transcription in

6 Ökaryotlarda Transkripsiyon, Protein sentezi I; Prokaryotlarda, Protein sentezi II; Ökaryotlarda, Prokaryot ve ökaryotlarda protein sentezinin ve gen işleyişinin düzenlenmesi, Genetik Kod, Mutasyonlar, DNA Onarım mekanizmaları, Hücre siklusu ve apoptozis, Kanserin Moleküler Biyolojisi, Membran Proteinlerinin sentezi ve taşınması, Hücresel haberleşme, Moleküler Biyolojide kullanılan Teknikler, Rekombinant DNA Teknolojisi I; Metodoloji, restriksiyon enzimleri, vektörler, Rekombinant DNA Teknolojisi II; DNA klonlanması, genetik Mühendisliğinin Uygulama alanları 3519 BİY 316 TOHUMLU BİTKİLER SİSTEMATİĞİ (202) Tohumlu bitkilerin morfolojisi; kök, gövde, yaprak, çiçek, meyva ve tohum. Taksonomik kategoriler ve nomenklatur. Taksonomik identifikasyon. Evrim ve türlerin farklılaşması. İzolasyon mekanizmaları. Spermatophyta bölümünün genel özellikleri ve sınıflandırılması. Gymnospermae altbölümünün genel özellikleri. Cycadopsida, Coniferopsida ve Gnetopsida sınıflarının önemli familya ve cinslerinin özellikleri. Angiospermae altbölümünün genel özellikleri. Magnoliopsida ve Liliopsida sınıflarının, önemli familya ve cinslerinin özellikleri BİY320 HAYVAN EMBRİYOLOJİSİ (202) Hayvan Embriyolojisinin tarihçesi, Üreme sistemi (erkek ve dişi) Üreme Hücrelerinin Oluşumu Yumurtanın Organizasyonu Döllenme Segmentasyon ve holoblastik segmentasyon tipleri Gastrulasyon Germ tabakaları Nörulasyon Gelişim şekilleri Amphioxus un Embriyonik Gelişimi Kemikli Balıkların Embriyonik Gelişimi Kurbağada Embriyonik gelişim Kuşlarda Embriyonik Gelişim Memelilerde Embriyonik Gelişim 4531 BİY 414 BİYOTEKNOLOJİ (404) DNA onarım mekanizmaları, genlerin inaktivasyonu, plasmidler, moleküler klonlama prokaryotlarda klonlama, ökaryotlarda klonlama,klonlamada kullanılan başlıca vektörler biyoteknolojik aşılar Tek Hücre Proteini Üretimi, Fermentasyonlar Primer Metabolitlerin üretimi Sekonder metabolitlerin üretimi Biyoteknoloji ve çevre 4533 BIY 454 BİYOTEKNOLOJİ LAB. (021) procaryotes and eucaryotes, Protein synthesis I; in Procaryotes, Protein synthesis II; in Eucaryotes, The regulation of protein synthesis and gene expression in procaryotes and eucaryotes, Genetic code, Mutations, DNA repair mechanisms, Cell cycle and apoptisis, Molecular biology of canser, The synthesis and transportation of membrane proteins, Cellular communication, Molecular Biology Techniques, Recombinant DNA Technology I; restriction enzymes, vectors, Recombinant DNA Technology II; DNA cloning, genetic engineering applications 3519 BIO 316 SYSTEMATICS OF SEED PLANTS (202) Morphology of seed plants; root, stem, leaves, flower, fruit and seed. Taxonomic categories and nomenclature. Taxonomic identification. Evolution and diversity of species. Isolation mechanisms. General characters of divisio Spermatophyta and its classification. General characters of subdivisio Gymnospermae. Characters of the important families and genus of classes Cycadopsida, Coniferopsida and Gnetopsida. General characters of subdivisio Angiospermae. Characters of the important families and genus of classes Magnoliopsida and Liliopsida BIO 320 ANIMAL EMBRYOLOGY (202) History of animal embryology Reproductive system (male and female) Gametogenesis Organization of egg Fertilization Segmentation Gastrulation Germ layers Neurolation Shape of development Embriyonic development in Amphioxus Embriyonic development in Fish Embriyonic development in Amphibia Embriyonic development in Aves Embriyonic development in Mammalia 4531 BIO 414 BIOTECHNOLOGY (404) DNA repair mechanisms, inactivation s of genes, plasmids, molecular cloning, cloning in prokaryotes, cloning in eukaryotes, essential vectors used in cloning, biotechnological vaccines, protein production of single cell, Fermentations, productions of primer metabolites, productions of secondary metabolites, Biotechnology and Environment BIO 454 BIOTECHNOLOGY LAB. (021)

7 Bitki doku kültürü laboratuvarında uyulması gereken kurallar, bitki doku kültürlerinde kullanılan sterilizasyon teknikleri, besi yerlerinin hazırlanması ve sterilizasyonu, organ ve embriyo kültürü, kallus kültürlerinin oluşturulması, meristem kültürü, Biyoteknolojik öneme sahip enzimlerin (amilaz, proteaz ve lipaz) bakterilerde taranması BİY-416 ÇEVRE SORUNLARI (202) Eğitim-insan çevre ilişkileri, Ekolojik kavramlar, Hava kirliliği, Sera gazları ve küresel ısınma, Su kirliliği, Toprak kirliliği, Enerji, Fauna çevre ilişkileri, Biyoloji çeşitliliğin korunması, Atıkların kontrolü, Savaş ve çevre sorunları, Bilim ve teknoloji, Küreselleşme, Sürdürülebilir kalkınma, Çevre eğitimi BİY 404 EVRİM (202) Organik Evrimin ana ilkeleri, Evrim konusundaki düşüncelerin gelişimi, İnorganik evrim, Organik evrim, Canlılığın oluşumuna ilişkin görüşler, Hücre zarı ve organellerinin oluşumu, Eşeyselliğin ve çokhücreliliğin ortaya çıkışı, Sudan karaya çıkış, Evrimim ham materyalleri, Doğal seçilim ve uyum, Evrimi destekleyen kanıtlar (paleontolojik, morfolojik, embriyolojik, moleküler, Biyocoğrafik bölgeler, At ve Fil in evrimi The rules at the plant tissue culture laboratory, sterilization techniques using at plant tissue cultures, sterilization and preparation of media, shoot and embryo culture, callus cultures, meristem culture, Screening of biotechnologically relevant enzymes (amylase, protease and lipase) from bacteria BIO 416 ENVIRONMENTAL PROBLEMS (202) Relations among education, man and environment, Ecological concept, Atmosphere pollution, Greenhouse gases and global warming, Water pollution, Soil pollution, Energy, Fauna and environmental relationship, Protection of biological diversity, Waste control, Environment and war problems, Science and technology, Globalization, Sustainable welfare, Environmental education BIO 404 EVOLUTION (202) Main rules of organic evolution, Ideas for evolution, Organic evolution, Ideas about first living-thing, Forming of cell membran,organels, sexuality and muticellularism, Getting out from water to land, Raw materials of evolution, Natural selection and adaptation, Evidence for evolution (paleontology, morphology, embriyology, molecular)., Biogeographic zones, Evolution of horse and elephant BİY 424 PARAZİTOLOJİ (223) Simbiyotik ilişkiler, parazit, konak ve vektör kavramları; parazitizm: konağın parazitler üzerindeki etkileri, parazitlerin konak üzerindeki etkileri; konağa iç ve dış yollarla gelen parazit kaynakları; parazitozların tanısı, belirtileri ve yayılışı; parazitozların tıbbi tedavisi ve parazitozlarla mücadele; insanda yaşayan önemli parazit gruplarından protozoonlar: sindirim ve üreme sistemi kamçılıları, kan ve doku kamçılıları, parazitik sarcodinler ve sporozoonlar; helmintler: trematodlar, sestodlar, nemotodlar ve parazitik Arthropoda türleri BİY 434 BİTKİ COĞRAFYASI (202) 4524 BIO 424 PARASITOLOGY (223) Conceptions of simbiosis, parasite, host and vector; parasitism: effects of parasite on host, effects of host on parasite; source of parasite coming in and out pathes of parasites to host; diagnosis and signs and epidemiology of parasitosis; medical treatment of parasitosis and fight with parasitosis; of important groups of parasites living on human, protozoons: flagellates in diggestive and reproduction sistems, blood and tissue flagellates, parasitic sarcodins, sporozoons; helminthes: trematodes, cestodes, nemotodes and parasitic Arthropoda species BIO 434 PLANT GEOGRAPHY (202)

8 Giriş,.Bitki coğrafyasının konusu ve bölümleri, Bitki coğrafyasının tarihçesi, Bitki coğrafyasının çalışma materyali, II. Floristik bitki coğrafyası, Arealler,. Yayılma faktörleri, Areal tipleri, III. Tarihsel-genetik bitki coğrafyası, Geogenetik,. Filogenetik, IV. Ekolojik bitki coğrafyası, İklim etmenleri (Klimatik etmenler), Toprak etmenleri (edafik etmenler), Canlı etmenleri (biyotik etmenler), V. Sosyolojik bitki coğrafyası, 1. Formasyonlar, Bitki toplulukları (bitki birlikleri), VI. Flora alemleri,. Holarktik flora alemi (Holarktis), Paleotropik flora alemi (Paleotropis), Neotropik flora alemi (Neotropis), Kap flora alemi (Capensis), Avustralya flora alemi (Australis), Antarktik flora alemi (Antarktis), VII. Türkiye bitki coğrafyası, Türkiye de bitki örtüsünü etkileyen etmenler, Türkiye nin flora bölgeleri, Akdeniz bölgesi, Kolkis-Pontus bölgesi, Orta Asya bölgesi, Avrosibirya-Kuzey Amerika bölgesi. Introduction, Subject and parts of plant geography, History of plant geography, Worksmaterial of plant geography, II. Floristic plant geography, Areals, 2. Facts of spreading,. Tips of areal, III. Historicalgenetical plant geography, Geogenetic, Phylogenetic, IV. Ecological plant geography, 1. Climatic facts, Soil facts, Biotic facts, V. Sosiological plant geography, Formations,. Plant community (plant associations), VI. Floral kingdoms, Holarktis,. Paleotropis, Neotropis, Capensis, Australis,. Antarktis, VII. Plant geography of Turkey, 1. Effective facts to the vegetation in Turkey,. Floral regions in Turkey, Mediterranean region, Kolchis-Pontus region, Irano-Turanian region, Eurosiberian-North America region.

GÜZ YARIYILI KOD DERSİN ADI DERSİ VEREN ÖĞRETİM

GÜZ YARIYILI KOD DERSİN ADI DERSİ VEREN ÖĞRETİM BİYOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ZORUNLU DERSLER: KOD DERSİN ADI DERSİ VEREN ÖĞRETİM T U K E ÜYESİ FBE Uzmanlık Alan Dersi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri 8 0 8 30 FBE Seminer Anabilim Dalı

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL 0905101GENEL FİZİK I (4+0=4) AKTS=3 Fiziğin tanımı, alanları, önemi, yaşantımıza etkisi ve fiziğin

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS KODU

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS KODU T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI I.YARIYIL ( Güz) II.YARIYIL (Bahar) DERS KODU DERS ADI T P K AKTS DERS KODU DERSİN ADI T P K AKTS BIO 101 GENEL BİYOLOJİ-

Detaylı

1. YARIYIL. Kimyasal hesaplamalar, atomun yapısı, peryotlu dizge, atom çekirdeğinin yapısı, kimyasal bağlar, gazlar, sıvılar.

1. YARIYIL. Kimyasal hesaplamalar, atomun yapısı, peryotlu dizge, atom çekirdeğinin yapısı, kimyasal bağlar, gazlar, sıvılar. 1. YARIYIL BİY111 BİYOLOJİ Dünyada yaşama giriş, canlıların özellikleri, yaşamda suyun önemi, inorganik maddeler, biyolojik moleküller, hormonlar, vitaminler, enzimler, prokaryotik ve ökaryotik hücrelerin

Detaylı

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF BİRİNCİ YARIYIL

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF BİRİNCİ YARIYIL BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF BİRİNCİ YARIYIL Genel Biyoloji-I (4 0 0) (AKTS: 8) Biyoloji Nedir? Biyolojinin konuları ve çalışma alanları, yaşamsal moleküller, hücre ve yapısı, hücre

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL BY 101 Genel Biyoloji-I (4 0 4) AKTS: 8 Bilimin tanımı, bilimsel bilgiler, araştırma becerileri,

Detaylı

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERSLERİNİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR BİRİNCİ YIL 1. YARIYIL

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERSLERİNİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR BİRİNCİ YIL 1. YARIYIL MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERSLERİNİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR BİRİNCİ YIL 1. YARIYIL ( T = Haftalık teorik ders saati; U = Haftalık uygulama ders saati; K = Dersin

Detaylı

BİYOMÜHENDİSLİK VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

BİYOMÜHENDİSLİK VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİYOMÜHENDİSLİK VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ZORUNLU DERSLER: KOD DERSİN ADI DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ T U K E FBE Uzmanlık Alan Dersi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri 8 0

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ - İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM I DERS PROGRAMI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KOORDİNATÖRLER KURULU Koordinatörler Kurulu Ünvanı Adı

Detaylı

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İstanbul University Cerrahpaşa Medical Faculty

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İstanbul University Cerrahpaşa Medical Faculty T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İstanbul University Cerrahpaşa Medical Faculty 2015-2016 Öğretim Yılı Academic Year Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 1. Sınıf Ders Programı Curriculum

Detaylı

COURSE CONTENTS OF NUTRITION AND DIETETICS DEPARTMENT BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

COURSE CONTENTS OF NUTRITION AND DIETETICS DEPARTMENT BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ DERS İÇERİKLERİ 6GNA101 General Anatomy Genel Anatomi COURSE CONTENTS OF NUTRITION AND DIETETICS DEPARTMENT BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 2-2-3 ECTS/AKTS: 5 Course covers the fundamental

Detaylı

TÜRK BİYOFİZİK DERNEĞİ

TÜRK BİYOFİZİK DERNEĞİ TÜRK BİYOFİZİK DERNEĞİ BÜLTENİ Türk Biyofizik Derneği Yayın Organı Ağustos 2000 Yıl:6 Sayı:2 BİYOFİZİK DERS PROGRAMLARI Der ne ği miz eği tim ko mi te si adı na ön ce lik le tıp fa kül te le ri mi zin

Detaylı

T. C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY MİTHAT-MEHMET ÇANAKÇI MESLEK YÜKSEKOKULU BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ

T. C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY MİTHAT-MEHMET ÇANAKÇI MESLEK YÜKSEKOKULU BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ T. C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY MİTHAT-MEHMET ÇANAKÇI MESLEK YÜKSEKOKULU BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ BAHÇE TARIMI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF 1. YARIYIL ZORUNLU DERSLERİ Adı Yarıyılı

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. ÇOCUK SAĞLIĞI ve GELİŞİMİ BÖLÜMÜ

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. ÇOCUK SAĞLIĞI ve GELİŞİMİ BÖLÜMÜ İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI ve GELİŞİMİ BÖLÜMÜ. Dönem Kodu Ders Adı T U K AKTS BLG 05 Bilgi Ve İletişim Teknolojileri (Uzk. Eğt.) 3 4 FTR 05 Normal Motor Gelişim

Detaylı

BİYOMÜHENDİSLİK VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

BİYOMÜHENDİSLİK VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİYOMÜHENDİSLİK VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ZORUNLU DERSLER: KOD DERSİN ADI DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ T U K E FBE Uzmanlık Alan Dersi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri 8 0

Detaylı

DEPARTMENT OF FOOD ENGINEERING GRADUATE CURRICULUM

DEPARTMENT OF FOOD ENGINEERING GRADUATE CURRICULUM DEPARTMENT OF FOOD ENGINEERING GRADUATE CURRICULUM M.S. In Food Engineering FE 500 Thesis (0-1)Non-credit FE 598 Seminar* (0-2)Non-credit FE 532 Food Engineering Principles (3-0)3 FE 536 Design of Experiments

Detaylı

*This course must be taken by Ph.D. students accepted with B.S. degree until the beginning of their 6 th semester.

*This course must be taken by Ph.D. students accepted with B.S. degree until the beginning of their 6 th semester. EK-4 İZMİR INSTITUTE OF TECHNOLOGY GRADUATE SCHOOL OF ENGINEERING AND SCIENCES BIOTECHNOLOGY AND BIOENGINEERING GRADUATE PROGRAM CURRICULUM OF THE PhD PROGRAM IN BIOENGINEERING Core Courses BENG 505 Bioengineering

Detaylı

1. SINIF 1. YARIYIL FİZ 1051 FİZİK I (4+2) 5 Vektörler, Tek Boyutta Hareket, İki Boyutta Hareket, Hareket Kanunları, İş ve Enerji, Mekanik Enerjinin

1. SINIF 1. YARIYIL FİZ 1051 FİZİK I (4+2) 5 Vektörler, Tek Boyutta Hareket, İki Boyutta Hareket, Hareket Kanunları, İş ve Enerji, Mekanik Enerjinin 1. SINIF 1. YARIYIL FİZ 1051 FİZİK I (4+2) 5 Vektörler, Tek Boyutta Hareket, İki Boyutta Hareket, Hareket Kanunları, İş ve Enerji, Mekanik Enerjinin Korunumu, Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar, Dönme Kinematiği,

Detaylı

FEN FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI

FEN FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI FEN FAKÜLTESİ Fen Fakültesi, 1993 yılındaki yeniden yapılanma sonucunda kurulmuştur. Dört yıllık lisans eğitim-öğretim faaliyetleri Biyoloji, Fizik, İstatistik, Kimya ve Matematik bölümlerinde sürdürülmektedir.

Detaylı

COURSE CONTENTS OF PHYSLOTHERAPY AND REHABILITATION DEPARTMENT FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

COURSE CONTENTS OF PHYSLOTHERAPY AND REHABILITATION DEPARTMENT FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ DERS İÇERİKLİKLERİ COURSE CONTENTS OF PHYSLOTHERAPY AND REHABILITATION DEPARTMENT FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 6GNA101 General Anatomy-I 2-2-3 ECTS/AKTS: 5 Genel Anatomi- I This

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL 0901101 TEMEL MATEMATİK I (2+0=2) AKTS=4 Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON LİSANS PROGRAMI

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON LİSANS PROGRAMI İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON LİSANS PROGRAMI Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS BLG 105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi (Uzk.

Detaylı

AKTS T-U-K 1101001092011 ANATOMİ-I

AKTS T-U-K 1101001092011 ANATOMİ-I VET-101/ANATOMİ-I Kodu Adı Türü Yıl Yarıyıl 1101001092011 ANATOMİ-I 927001 1 3-4-5 1 9 Veteriner Anatomi I dersi, Veteriner Anatomi terminolojisi ile evcil memeli hayvanların (sığır, at, koyun, domuz,

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ.

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ. I. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ Ders Kodu / Course Code TDB 101 Türk Dili -1 / Turkish Language-1 Ders Türü / Course Type Zorunlu / Compulsory T U Kr Ön Koşul Dersi / Prerequisite Yok / None 2 0 0 3 Dil nedir.

Detaylı

6105 KODLU (%30 ingilizce) MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ (TÜRKÇE-İNGİLİZCE) (2011-2012) 01. YARIYIL DERSLERİ

6105 KODLU (%30 ingilizce) MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ (TÜRKÇE-İNGİLİZCE) (2011-2012) 01. YARIYIL DERSLERİ 01. YARIYIL DERSLERİ 6105 KODLU (%30 ingilizce) MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ (TÜRKÇE-İNGİLİZCE) (2011-2012) FİZ181 FİZİK I (3-0-3)(4 AKTS) Fizik ve ölçme, bir boyutta hareket, vektörler,

Detaylı

ANABĠLĠM DALI ADI: ZOOTEKNĠ. ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF. DR. RAMAZAN YETĠġĠR ANABĠLĠM DALI HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER (TANIM, TARĠHÇE, HEDEFLER V.

ANABĠLĠM DALI ADI: ZOOTEKNĠ. ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF. DR. RAMAZAN YETĠġĠR ANABĠLĠM DALI HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER (TANIM, TARĠHÇE, HEDEFLER V. ANABĠLĠM DALI ADI: ZOOTEKNĠ ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF. DR. RAMAZAN YETĠġĠR ANABĠLĠM DALI HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER (TANIM, TARĠHÇE, HEDEFLER V.S) Zootekni; ekonomik olarak hayvan ve hayvan ürünleri üretmek

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI LİSANS EĞİTİMİ PROGRAMI AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ KILAVUZU BALIKESIR UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ Ders Kodu / Couse Code TDB 101 Türk Dili 1 /Turkish Language 1 Ön Koşul Dersi / Prerequisite 2 0 0 3 Dil nedir.

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği 1. YARIYIL DERSLERİ DERS KODU AIT181 DERS ADI Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ZORUNLU TEORİ UYGULAMA DERS SAATİ KREDİ AKTS Zorunlu 2 0 2 2 2 KIG103 Genel Kimya Zorunlu 2 0 2 2 3 Bilgisayar I Zorunlu

Detaylı

TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI

TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI ZORUNLU DERSLER : KOD DERSİN ADI DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ T U K E FBE Uzmanlık Alan Dersi Tüm Öğretim Üyeleri 10 0 10 30 FBE Seminer Tüm Öğretim

Detaylı