1504 BIO 102 GENERAL BİOLOGY II (404) 1504 BIY 102 GENEL BİYOLOJİ II (404)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1504 BIO 102 GENERAL BİOLOGY II (404) 1504 BIY 102 GENEL BİYOLOJİ II (404)"

Transkript

1 1504 BIY 102 GENEL BİYOLOJİ II (404) Archaezoa ve Protista; Kromistanlar ve bitkiler; Mantarlar; Omurgasız hayvanlar; Kordalı hayvanlar; Bitkiler ve diğer ototroflarda besin alınımı ve işlenmesi; Hayvanlar ve diğer heterotroflarda besin alınımı ve işlenmesi; Gaz değişimi; Birhücreli organizmalarda ve bitkilerde içsel taşınım; Hayvanlarda madde taşınması; Vücut sıvılarının düzenlenmesi; Bitkilerde ve hayvanlarda kimyasal kontrol; Hayvanlarda gelişme; Hayvanlarda gelişim mekanizmaları; Sinirsel kontrol ; Duyu alınması ve onu izleyen olaylar; Kaslar; Hayvanlarda davranış:; Populasyon ve kommünite biyolojisi; Ekosistemler ve biyocoğrafya KİM 114 TEMEL KİMYA II (4 0 4) Çözeltilerin özellikleri, Çözünme olgusu, Hidratlaşmış iyonlar ve çözünme ısısı; Çözünürlük üzerine sıcaklık ve basıncın etkisi ve çözelti derişimleri; Çözeltilerin buhar basınçları, osmoz, donma ve kaynama noktaları ve koligatif özellikler; Zayıf elektrolitler, suyun iyonlaşması ph ölçümü ve indikatörler, ortak iyon etkisi; Tampon çözeltiler, poliprotik asitler, amfoterelik asit-baz titrasyonları; Çözünürlük dengeleri, çözünürlük çarpımı, çöktürme ile ayırma, kompleks iyon dengeleri; Asitler-bazlar, Arhenius kavramı, çözgen sistemleri, Brönsted-Lowry asit-baz kavramı; Hidroliz, asit kuvveti ve molekül yapısı, Lewis asit-baz kavramı; Sert-yumuşak asit-baz kavramı, süper asitler; Kimyasal kinetik, tepkime hızları, derişimler ve tepkime hızları; basamaklı tepkimelerin hız eşitlikleri, hız eşitlikleri ve sıcaklık, katalizörler; Tersinir tepkimeler ve kimyasal denge, denge sabitleri, basınçlar cinsinden ifade edilen denge sabitleri, Le Chatelier ilkesi; Kimyasal termodinamik, termodinamiğin 1. yasası, entalpi, bağ enerjileri; Termodinamiğin 2. yasası, Gibbs serbest enerjisi, standart serbest enerjiler, mutlak entropiler, serbest enerji ve denge. FİZ 102 TEMEL FİZİK II Elektriksel alan ve manyetizma, Elektrik Alan II: Sürekli yük dağılımları, Elektrik potansiyeli, Sığa, dielektrikler ve elektrostatik enerji, Elektrik akımı ve Direkt akım devreleri, Magnetik alanlar., Magnetik alan kaynakları., Magnetik indüksiyon, Madde içinde magnetisma ve Değisken akım devreleri, Maxwell denklemleri ve elektromagnetik dalgalar, Işık BIO 102 GENERAL BİOLOGY II (404) Archaezoa and Protista; Chromista and Plants; Fungi; Invertebrates; Chordates; Nutrient procurement and processing by plants and other autotrophic organisms; Nutrient procurement and processing by animals and other heterotrophic organisms; Gas exchange; Internal transport in unicellular organisms and plants; Internal transport in animals; Regulation of body fluids; Chemical control in plants and in animals; Developmental mechanisms in animals; Nervous control; Sensory reception and processing; Muscles; Animal behaviour; Biology of populations and communities; Ecosystems and biogeography KIM 114 BASIC CHEMISTRY II (4 0 4) Nature of solutions, solution process, hydrated ions and heat of solution; Effect of temperature and pressure on solubility and concentration of solutions; Equivalent weights and normal solutions, vapor pressure of solution, boiling point and freezing point of solutions and osmosis; Weak electrolytes, ionization of water, measurement of ph and indicators, common-ion effect; Buffer solutions, polyprotic acids, amphoterism and acid-base titrations; Equilibria of solubility, precipitation and solubility, equilibria involving complex ion; Acids-bases, Arhenius concept, solvent system, Brönsted-Lowry concept; Hydrolisis, acid strength and molecular structure, Lewis acid-base concept; Hard-soft acid-base concept and super acids; Chemical kinetics, reaction rates, concentrations and reaction rates; Single step reactions, rateeq1uations for single step reactions, catalysts; Reversible reaction and chemical equilibrium, equilibrium constant, Equilibrium constants expressed in pressures and Le Chatelier principle; Chemical thermodynamic, first law of thermodynamics, enthalpy and bond energies; Second law of thermodynamics, Gibbs free energy, standart free energies, absolute entropies, free energy and equilibrium. BASIC PHYSIC II Electricity and magnetism, Continuous charge distribution, Electric potential, Capacitance, dielectrics and electrostatic energy, Electric current and directcurrent circuits, The magnetic fields, Sources of the magnetic fields, Magnetic Induction, Magnetism in matter and alternating current circuits, Maxwell s Eguations and electromagnetic waves, Light.

2 1507 BIY114 BİOMATEMATİK II (303) Hipotez Testleri; Ortalamanın varyansı ve Dağılımı; t Testi (Student t); X 2 (Khi-kare) Testi; Varyans Analizi; F Dağılımı; ANOVA modeli; Regresyon Analizi; Doğrusal regresyon eşitliği; Regresyon tanımlayıcılık testi; Korelasyon; Korelasyon ve Regresyon; Korelasyonda Tanımlayıcılık Testi; Kolmogorov- Smirnov Testi BIO 114 BIOMATHEMATICS II (303) Hypothesis Testing; Distribution and Variance of Mean; Student s t Distribution; The Chi-square Distribution (X 2 ) ; Analysis of Variance; The F Distribution; Model I ANOVA; Regression; The Linear regression in equation; Tests of signficance in equation; Corelation; Corelations and Regression; Signficance tests in corelation; Kolmogorov-Smirnov Tests BİY 152 GENEL BİYOLOJİ LAB. (404) Laboratuar giriş, Mikroskop kullanımı, Bitkilerde protoplast ve sitoplazmik hareketlerin incelenmesi, Transpirasyon, Nişastanın incelenmesi, Kristallerin incelenmesi, Temel doku, Koruyucu doku, Salgı doku, Monokotil bitki yapısı, Monokotil yaprak, gövde ve kökün incelenmesi, Dikotil bitki yapısı, Dikotil yaprak, gövde ve kökünün incelenmesi Üremesi morfolojisi, Bitkisel hormonlar ve büyümeye etkileri, Çimlenme fizyolojisi BİY 268 OMURGALI HAYVANLAR SİSTEMATİĞİ LAB. (021) Omurgalı hayvan örneklerinin toplanması ve saklanması ile ilgili yöntemler. Tunicata, Cephalochordata ve Vertebrata nın genel özellikleri. Chondricthyes, Osteicthyes, Amphibia, Reptilia, Aves ve Mammalia sınıflarının anatomik ve morfolojik özelliklerinin incelenmesi BIO 152 GENERAL BIOLOGY LAB. (404) Introduction to laboratory, The proper use of a microscope, Protoplasts and cytoplasmic movements in plants, Investigation of starch structure, Investigation of crystals, Transpiration, Ground tissues, Dermal tissues, Secretory structures, Structure of monocot plants, Investigation of leaf, stem and root of monocots, Structure of dicot plants, Investigation of leaf, stem and root of dicots, Reproductive morphology of seed plants, plant hormones and their effects on growth. Germination physiology BIO 268 SYSTEMATICS OF VERTEBRATA LAB. (021) The collection and deposition methods of the specimens. The general characters of Tunicata, Cephalochordata and Vertebrata. The examining of morphological and anatomical peculiarities of Chondricthyes, Osteicthyes, Amphibia, Reptilia, Aves and Mammalia BİY 220 OMURGALI HAYVANLAR SİSTEMATİĞİ (202) Hayvanların sınıflandırılması ve isimlendirilmesi. Kordalıların Genel Özellikleri. İlkel Kordalılar (Hemichordata, Urochordata ve Cephalochordata). Omurgalıların balıklar (Cyclostomata, Chondricthyes ve Osteicthyes); iki yaşamlılar (Amphibia); sürüngenler (Reptilia); kuşlar (Aves) ve memeliler (Mammalia) sınıflarının sistematik özellikleri BİY 266 HAYVAN FİZYOLOJİSİ LABORATUVARI (021) Laboratuar çalışmalarında kullanılan malzemeler ve 2527 BIO 220 THE SYSTEMATIC OF VERTEBRATA (202) The classification systems and stable means of naming species of animals. General characters of Chordata. The primitive chordatas (Hemichordata, Urochordata and Cephalochordata). The systematics of vertebrates include fish (Cyclostomata, Chondricthyes and Osteicthyes); the amphibians (Amphibia); reptiles (Reptilia); birds (Aves) and mammals (Mammalia) BIO 266 ANIMAL PHYSIOLOGY LAB. (021) Equipments using in lab. and solutions; Introduction of

3 çözeltiler; Laboratuar çalışmalarında kullanılan malzemelerin tanıtımı ve çözelti hazırlanması, Canlı dokularda enzim aktivitesi; Canlı dokularda enzim, organik ve inorganik katalizörler, Enzimatik reaksiyonların özellikleri: Kısım I; Enzim aktivitesi üzerine ph ın etkisi, Enzimatik reaksiyonların özellikleri: Kısım II; Enzim aktivitesi üzerine enzim konsantrasyonunun etkisi, Enzimatik reaksiyonların özellikleri: Kısım III; Enzim aktivitesi üzerine sıcaklığın etkisi, Kan gruplarının tayini; ABO sisteminin antijen ve antikorları, ABO kan grup sisteminin önemi, Rh faktörleri ve hamilelikteki önemi, Kan hücrelerinin sayımı: Kısım I; Eritrosit sayımı, Kan hücrelerinin sayımı: Kısım II; Lökosit sayımı, Aneminin tayini, Sindirim olayı: Kısım I; Lipitlerin sindirimi, Sindirim olayı: Kısım II; Proteinlerin sindirimi, İnsan Kanının Özellikleri; Kanın kısımları ve fonksiyonları, İnsan kanının mikroskobik incelenmesi; Eritrositler ve lokositler, Alyuvarların osmotik dirençlerinin tayini, Kan basıncı, Kılcal damarlarda dolaşım, Kapiller kan damarlarında sirkülasyon BİY 218 HAYVAN FİZYOLOJİSİ (303) Hücre zarı modelleri, zar fonksiyonları, membranda bulunan lipit, protein ve karbohidratların fonksiyonları. Pasif ve kolaylaştırılmış taşınma, primer ve sekonder aktif taşınma, eksositoz ve endositoz. Amipsi hareket, sili ve kamçılı hareket, sil ve kamçının yapısı. İskelet, düz ve kalp kasının kasılması, kas kasılması için gerekli enerji kaynakları. Hücre içi ve hücre dışı sindirim, karbonhidrat, protein ve lipitlerin sindirimi. Villusların yapısı, yağ asitleri, monosakkaritler ve amino asitlerin emilimi, pankreas ve karaciğer. Oksijenli ve oksijensiz solunum, solunum organları, gazların taşınması. Omurgasız ve omurgalılarda dolaşım, kalbin yapısı ve elektriksel kontrolü, damar sistemi, lenf sistemi. Boşaltım sisteminin fonksiyonları, omurgasızlarda boşaltım organları, insan boşaltım sistemi, böbreklerin işlevi. Merkezi ve çevresel sinir sistemi, talamus ve hipotalamusun fonksiyonları, otonom sinir sistemi, limbik sistem. Aksiyon potansiyeli, sinapsta uyarı iletimi, nörotransmitterler Görme ve işitme duyusu, koklama ve tat alma duyusu kanın pıhtılaşması BİY 208 HİSTOLOJİ (202) Hücre, Epitel Doku, Bağ Doku, Kas Doku, Sinir equipments using in lab. and preparing of solutions, Enzyme activity in fresh-tissue; Explain the functions of enzymes in living cells, organic and inorganic catalysts, Characteristics of enzyme action: Part 1; Impact of ph on enzyme activity, Characteristics of enzyme action: Part I1; Impact of enzyme consantration on enzyme activity, Characteristics of enzyme action: Part 1II; Impact of temperature on enzyme activity, Determination of human blood groups; Antigens and antibodies of the ABO system Discuss the significance of the ABO blood group and Rh factors and pregnancy, Counting of blood cells: Part I; Counting of eritrocytes, Counting of blood cells:part:ii; Counting of lokocytes, Determination of anemia, Hematocrit, Digestion:Part:I; Digestion of lipids, Digestion:Part:II; Digestion of proteins, Properities of human blood, Functions and components of blood, Microscopic investigation of human blood, Erythrocytes, leukocytes, The human circulatory system, Blood pressure, Circulation; Circulation in the capillary blood-vessels 2526 BIO 218 ANIMAL PHYSIOLOGY (303) The models of cellular membranes,membrane functions the fuctions of lipids, carbohydrates and protein found in membrane. Passive and faciliated trasport,primary and seconder active transport,endocytosis and exoscytosis. Ameboid movement, cillia and flagella movement, the constraction of cillia and flagella. The contraction of skeletal,smooth and cardiac muscles. The energy suplies for muscles constraction. The digestion of intracellular and extracellular.the digestion of carbohydrates, proteins and lipids. The structure of villi. The absorption of fatty acids, monosaccharides and amino acids. Liver and pancreas. Aerobic and anaerobic respiration. Respiratory organs. Transport of gases. Circulation in invertebrates and vertebrates.heart structure and electrical control. Vein systems lymph systems. The function of excretion. The organs of excretion in invertabrates. Human excretory system, kidney functions. Central and peripheral nervous system, the functions of thalamus and hypothalamus autonom nervous system lymbic system, action potential, impuls transmission in synaps. Neurotransmitters, the sense of vision and hearing, smelling,taste.the blood coagulation BIO 208 HİSTOLOGY (202) The cell, Epithelium, Connective tissue, Muscle tissue,

4 Sistemi, Dolaşım Sistemi, Sindirim Sistemi, Solunum sistemi, Boşaltım Sistemi, Endokrin sistemi, Endoderm gelişimi, Üreme Sistemi, Meristematik doku, Parenkima, Epidermis, Periderm ve lentisel, İletim dokusu, Salgı doku BİY 258 HİSTOLOJİ LAB. (021) Epitel doku (Örtü epiteli, Bez epiteli), Bağ doku (Bağ dokusu hücreleri, Bağ dokusu fibrilleri), Kıkırdak doku (Hiyalin kıkırdak, Elastik kıkırdak, Fibröz kıkırdak), Kemik doku (Kompakt kemiklerin mikroskobik yapısı, Kemik hücreleri), Kan doku (Alyuvarlar, Akyuvarlar, Agranülositler, Granülositler, Trombositler), Kas doku (Düz kasın yapısı, Iskelet kasının yapısı, Kalp kasının yapısı), Sinir doku (Sinir hücreleri, Nöroglia hücreleri), Bitkisel dokular (Koruyucu doku, Temel doku (Parankima), Destek doku, Salgı doku, İletim doku) BİY 210 EKOLOJİ (404) Tanım, Yeryuvarının Tarihsel Değişimi ve Türlerin Oluşumuna Etkisi, Ekolojide Temel Bazı Kuram ve Kavramlar, Autoekoloji, Abiotik Faktörler ve Organizmalara Etkileri, Biotik Faktörler, Demekoloji, Populasyon ve Yapısı, Populasyon Dinamiği, Populasyonda Denge ve Uygulamalar, Sinekoloji, Tür Toplulukları, Kommunitenin Durumu, Ekosistem 3521 BİY362 BİYOKİMYA LAB. (042) Amino asitlerin titrasyon eğrisi, Kağıt Kromatografisi ile amino asitlerin birbirinden ayrılması, Protein miktar tayini, Proteinlerin SDS jel elektroforezi ile birbirlerinden ayrılması, Enzim aktivite tayini, Askorbik asit tayini, Benedict Testi Nervous system, Circulatory system, Digestive system, Respiratory system, Urinery system, Endocrine system, Male and female reproduction system, Organs of special sense, Meristematic tissues, Parenchyma, Epidermis, Periderm and Lentisel, Vascular tissue, Secretory tissue BIO 258 HİSTOLOGY LAB. (021) Epithelium tissue (Epithelium, Gland epithelium), Connective tissue (Connective tissue cells, Connective tissue fibers), Cartilage tissue (Hyaline cartilage, Elastic cartilage, Fibrocartilage), Bone tissue (Microscope structure of compact bones, Bone cells), Blood tissue, (Erythrocytes, Leukocytes, Agranulocytes, Granulocytes, Thrombocytes), Muscle tissue (Smooth muscle structure, Skeletal muscle structure, Cardiac muscle structure), Nerve tissue (The nervous cells, Neuroglia cells), Plant tissues (Protecting tissue, Essential tissue (Parenchyma tissue), Supporting tissue. Secretion tissue, Vascular tissue) BIO 210 ECOLOGY (404) Intoduction, Historical variation of the earth and their effect development of species, Some basic hypotes and concept in ecology, Autecology, Abiotic factors and their effects by organisms, Biotic factors, Demecology, Population and their structurel characteristics, Dynamic of population, Balance of the population, Synecology, Society of Species, Situation of Comminity, Ecosystem 3521 BIO 362 BIOCHEMISTRY LAB. (042) The titration curve of amino acids, The speration of amino acid by paper cromatography, Quantitative assay of proteins, The seperations of proteins by SDS gel electrophoresis, Enzyme activty assay, Ascorbic acid assay, Benedict s test, 3522 BIY 364 HAYVAN EMBRİYOLOJİSİ LAB.. (021) Tavuk embriyosunun incelenmesi, Dişi üreme sistemi, Erkek üreme sistemi, erkek taşıyıcı kanalları (Ductus epididimis), Erkek taşıyıcı kanalları (Ductus deferens), Dişi üreme sistemindeki taşıyıcı kanal, Uterus, Uterusun evreleri, Göbek kordonu, Plasenta, Sperm, Piliç ve Amphibia' da böbrek, kalp, sinir sistemi gelişiminin incelenmesi, Piliç ve Amphibia' da nöral tüp oluşumu gibi konuların şematik ve teorik olarak anlatımı BIO 364 ANİMAL EMBRYOLOGY LAB. (021) Embryologic study of chicken egg, Female reproduction system, Man reproduction system, Man carrier canals (Ductus epididimis), Man carrier canals(ductus deferens), Carrier canals in female reproduction system, Uterus, Period of Uterus, Umbilical cord, Placenta, Sperm, Studying development of nervous, cardiac and kidney systems in chicken and Amphibian, The theoretical and schematic explaining of development of neural tube BİY360 MOLEKÜLER BİYOLOJİ LAB BIO 360 MOLECULAR BIOLOGY LAB. (021)

5 (021) Protein Saflaştırma Yöntemleri; Değişik proteinlerin saflaştırmada kullanılan aşamalar; homojenizasyon, çöktürme, dializ, liyofilizasyon gibi. gerçekleştirilecektir. Ribozom Saflaştırma; Karaciğerden ribozom saflaştırılacaktır. Protein Miktar Tayini Yöntemleri; Çalışılan materyalin protein içeriği çeşitli yöntemlerle (Bradford, Bi üret, Lowry) test edilecektir. Bakteriden DNA İzolasyonu; Bakteri DNAsı izole edilecektir. Poliakrilamit jel elektroforezi (PAGE); Saflaştırılan proteinlerin poli akrilamid jel elektroforezinde molekül ağırlığı tespit edilecektir. Agaroz jel elektroforezi; İzole edilen DNA agaroz jel elektroforezine tabii tutulacaktır BİY358 TOHUMLU BİTKİLER SİSTEMATİĞİ LAB. (021) Tohumlu Bitkilere Genel giriş, Coniferophytina örnekleri, Cycadophytina örnekleri, Magnoliatae örnekleri, Hamamelididae örnekleri, Rosidae örnekleri, Dillenidae örnekleri, Caryophyllidae örnekleri, Asteridae örnekleri, Liliatae örnekleri, Çiçekli bitkilerin herbaryum teknikleri, Arazi çalışması, Toplanan bitkilerin teşhisinin yapılması BİY 312 BİYOKİMYA (404) Karbohidratların sınıflandırılması, monosakkaritler, mutarotasyon Glikozitler, hemiasetaller ve hemiketaller, şeker alkoller ve şeker asitler Maltoz, laktoz, sükroz ve trehalozun yapısı, Depo ve yapısal polisakkaritler (Glikojen, nişasta ve selüloz) Yağ asitlerinin yapısı, temel yağ asitleri, yağasitlerin analizi Triaçilgliseroller mumlar, fosfolipitler Glikoproteinler, plasmalojenler, Sfingolipitler (sfingomyelin, serebrozit, gangliozit) Terpenler, steroidler, prostaglandinler Malonil koenzim A nın oluşumu, yağ asiti sentezinde elongasyon döngüsü, Yağ asitlerinin mitokondriyal matrikse taşınması, Doymuş ve doymamış yağ asitlerinin oksidasyonu Pentoz fosfat yolu reaksiyonları, Keton cisimlerin sentezi, glukoneogenez reaksiyonları Glikoliz ve sitrik asit devri Oksidatif fosforilasyon Işık reaksiyonları Kalvin devri, nişasta ve sukroz sentezi 3518 BİY 314 MOLEKÜLER BİYOLOJİ (404) Moleküler Biyolojiye Giriş, Biyomoleküler ve Hücre, Nükleik Asitlerin Yapıları ve Fonksiyonları, Prokaryot ve Ökaryotlarda Replikasyon, Prokaryot ve Protein Purification Methods; Stages used in various protein purification; homogenization, precipitation,dialysis, lyophilization, etc., will be carried out. Ribosome purification; Ribosome will be purified from liver. Methods of determination of protein amount; Protein content of the studied material will be tested through various methods (Bradford, Biuret, Lowry). DNA isolation from bacteria; Bacteria DNA will be isolated. Polyacrylamide gel electrophoresis (PAGE); Molecular weight of purified proteins will be determined in polyacrylamide gel electrophoresis. Agarose gel electrophoresis; Isolated DNA will be exposed to agarose gel electrophoresis BIO 358 LABORATORY OF SYSTEMATIC OF SPERMATOPHYTE PLANTS (021) General properties of spermatophytic plants, Coniferophytina samples, Cycadophytina samples, Magnoliiatae samples, Hamamelididae samples, Rosidae samples, Dillenidae samples, Caryophyllidae samples, Asteridae samples, Liliiatae samples, herbarium techniques of flowering plants, Land working, Identification of collected plants 3504 BIO 312 BIOCHEMISTRY (404) The classification of carbohydrates, monosaccharides, mutarotation, glycosides, hemiacetal and hemiketals, sugar alcohols and sugar acids, The structures of maltose, lactose,sucrose and trehalose. Storage and structural polysaccharides. The structure of fatty acids essential fatty acids, analysis of fatty acids. Triacylglycerol phospholipids and waxes. Glycoproteins, plasmalogens, sphingolipids. Terpens, steroids, prostaglandins. The occurence of malonil coa. Cyclen of elongation in fatty acids synthesis. The transport of fatty acids in mitochondrial matrix. The oxidation of saturated and unsaturated fatty acids. The reactions of penthose phosphate pathways. The synthesis of ketone bodies, gluconeogenes reactions. Glycolysis and citric acid cycle. Oxsidative phosphorilation. Light reactions. Calvin cycle.synthesis of starch and sucrose BIO 314 MOLECULAR BIOLOGY (404) Introduction to Molecular Biology, Biomolecular and cell, Structure and function of nucleic acids, Replication in procaryotes and eucaryotes, Transcription in

6 Ökaryotlarda Transkripsiyon, Protein sentezi I; Prokaryotlarda, Protein sentezi II; Ökaryotlarda, Prokaryot ve ökaryotlarda protein sentezinin ve gen işleyişinin düzenlenmesi, Genetik Kod, Mutasyonlar, DNA Onarım mekanizmaları, Hücre siklusu ve apoptozis, Kanserin Moleküler Biyolojisi, Membran Proteinlerinin sentezi ve taşınması, Hücresel haberleşme, Moleküler Biyolojide kullanılan Teknikler, Rekombinant DNA Teknolojisi I; Metodoloji, restriksiyon enzimleri, vektörler, Rekombinant DNA Teknolojisi II; DNA klonlanması, genetik Mühendisliğinin Uygulama alanları 3519 BİY 316 TOHUMLU BİTKİLER SİSTEMATİĞİ (202) Tohumlu bitkilerin morfolojisi; kök, gövde, yaprak, çiçek, meyva ve tohum. Taksonomik kategoriler ve nomenklatur. Taksonomik identifikasyon. Evrim ve türlerin farklılaşması. İzolasyon mekanizmaları. Spermatophyta bölümünün genel özellikleri ve sınıflandırılması. Gymnospermae altbölümünün genel özellikleri. Cycadopsida, Coniferopsida ve Gnetopsida sınıflarının önemli familya ve cinslerinin özellikleri. Angiospermae altbölümünün genel özellikleri. Magnoliopsida ve Liliopsida sınıflarının, önemli familya ve cinslerinin özellikleri BİY320 HAYVAN EMBRİYOLOJİSİ (202) Hayvan Embriyolojisinin tarihçesi, Üreme sistemi (erkek ve dişi) Üreme Hücrelerinin Oluşumu Yumurtanın Organizasyonu Döllenme Segmentasyon ve holoblastik segmentasyon tipleri Gastrulasyon Germ tabakaları Nörulasyon Gelişim şekilleri Amphioxus un Embriyonik Gelişimi Kemikli Balıkların Embriyonik Gelişimi Kurbağada Embriyonik gelişim Kuşlarda Embriyonik Gelişim Memelilerde Embriyonik Gelişim 4531 BİY 414 BİYOTEKNOLOJİ (404) DNA onarım mekanizmaları, genlerin inaktivasyonu, plasmidler, moleküler klonlama prokaryotlarda klonlama, ökaryotlarda klonlama,klonlamada kullanılan başlıca vektörler biyoteknolojik aşılar Tek Hücre Proteini Üretimi, Fermentasyonlar Primer Metabolitlerin üretimi Sekonder metabolitlerin üretimi Biyoteknoloji ve çevre 4533 BIY 454 BİYOTEKNOLOJİ LAB. (021) procaryotes and eucaryotes, Protein synthesis I; in Procaryotes, Protein synthesis II; in Eucaryotes, The regulation of protein synthesis and gene expression in procaryotes and eucaryotes, Genetic code, Mutations, DNA repair mechanisms, Cell cycle and apoptisis, Molecular biology of canser, The synthesis and transportation of membrane proteins, Cellular communication, Molecular Biology Techniques, Recombinant DNA Technology I; restriction enzymes, vectors, Recombinant DNA Technology II; DNA cloning, genetic engineering applications 3519 BIO 316 SYSTEMATICS OF SEED PLANTS (202) Morphology of seed plants; root, stem, leaves, flower, fruit and seed. Taxonomic categories and nomenclature. Taxonomic identification. Evolution and diversity of species. Isolation mechanisms. General characters of divisio Spermatophyta and its classification. General characters of subdivisio Gymnospermae. Characters of the important families and genus of classes Cycadopsida, Coniferopsida and Gnetopsida. General characters of subdivisio Angiospermae. Characters of the important families and genus of classes Magnoliopsida and Liliopsida BIO 320 ANIMAL EMBRYOLOGY (202) History of animal embryology Reproductive system (male and female) Gametogenesis Organization of egg Fertilization Segmentation Gastrulation Germ layers Neurolation Shape of development Embriyonic development in Amphioxus Embriyonic development in Fish Embriyonic development in Amphibia Embriyonic development in Aves Embriyonic development in Mammalia 4531 BIO 414 BIOTECHNOLOGY (404) DNA repair mechanisms, inactivation s of genes, plasmids, molecular cloning, cloning in prokaryotes, cloning in eukaryotes, essential vectors used in cloning, biotechnological vaccines, protein production of single cell, Fermentations, productions of primer metabolites, productions of secondary metabolites, Biotechnology and Environment BIO 454 BIOTECHNOLOGY LAB. (021)

7 Bitki doku kültürü laboratuvarında uyulması gereken kurallar, bitki doku kültürlerinde kullanılan sterilizasyon teknikleri, besi yerlerinin hazırlanması ve sterilizasyonu, organ ve embriyo kültürü, kallus kültürlerinin oluşturulması, meristem kültürü, Biyoteknolojik öneme sahip enzimlerin (amilaz, proteaz ve lipaz) bakterilerde taranması BİY-416 ÇEVRE SORUNLARI (202) Eğitim-insan çevre ilişkileri, Ekolojik kavramlar, Hava kirliliği, Sera gazları ve küresel ısınma, Su kirliliği, Toprak kirliliği, Enerji, Fauna çevre ilişkileri, Biyoloji çeşitliliğin korunması, Atıkların kontrolü, Savaş ve çevre sorunları, Bilim ve teknoloji, Küreselleşme, Sürdürülebilir kalkınma, Çevre eğitimi BİY 404 EVRİM (202) Organik Evrimin ana ilkeleri, Evrim konusundaki düşüncelerin gelişimi, İnorganik evrim, Organik evrim, Canlılığın oluşumuna ilişkin görüşler, Hücre zarı ve organellerinin oluşumu, Eşeyselliğin ve çokhücreliliğin ortaya çıkışı, Sudan karaya çıkış, Evrimim ham materyalleri, Doğal seçilim ve uyum, Evrimi destekleyen kanıtlar (paleontolojik, morfolojik, embriyolojik, moleküler, Biyocoğrafik bölgeler, At ve Fil in evrimi The rules at the plant tissue culture laboratory, sterilization techniques using at plant tissue cultures, sterilization and preparation of media, shoot and embryo culture, callus cultures, meristem culture, Screening of biotechnologically relevant enzymes (amylase, protease and lipase) from bacteria BIO 416 ENVIRONMENTAL PROBLEMS (202) Relations among education, man and environment, Ecological concept, Atmosphere pollution, Greenhouse gases and global warming, Water pollution, Soil pollution, Energy, Fauna and environmental relationship, Protection of biological diversity, Waste control, Environment and war problems, Science and technology, Globalization, Sustainable welfare, Environmental education BIO 404 EVOLUTION (202) Main rules of organic evolution, Ideas for evolution, Organic evolution, Ideas about first living-thing, Forming of cell membran,organels, sexuality and muticellularism, Getting out from water to land, Raw materials of evolution, Natural selection and adaptation, Evidence for evolution (paleontology, morphology, embriyology, molecular)., Biogeographic zones, Evolution of horse and elephant BİY 424 PARAZİTOLOJİ (223) Simbiyotik ilişkiler, parazit, konak ve vektör kavramları; parazitizm: konağın parazitler üzerindeki etkileri, parazitlerin konak üzerindeki etkileri; konağa iç ve dış yollarla gelen parazit kaynakları; parazitozların tanısı, belirtileri ve yayılışı; parazitozların tıbbi tedavisi ve parazitozlarla mücadele; insanda yaşayan önemli parazit gruplarından protozoonlar: sindirim ve üreme sistemi kamçılıları, kan ve doku kamçılıları, parazitik sarcodinler ve sporozoonlar; helmintler: trematodlar, sestodlar, nemotodlar ve parazitik Arthropoda türleri BİY 434 BİTKİ COĞRAFYASI (202) 4524 BIO 424 PARASITOLOGY (223) Conceptions of simbiosis, parasite, host and vector; parasitism: effects of parasite on host, effects of host on parasite; source of parasite coming in and out pathes of parasites to host; diagnosis and signs and epidemiology of parasitosis; medical treatment of parasitosis and fight with parasitosis; of important groups of parasites living on human, protozoons: flagellates in diggestive and reproduction sistems, blood and tissue flagellates, parasitic sarcodins, sporozoons; helminthes: trematodes, cestodes, nemotodes and parasitic Arthropoda species BIO 434 PLANT GEOGRAPHY (202)

8 Giriş,.Bitki coğrafyasının konusu ve bölümleri, Bitki coğrafyasının tarihçesi, Bitki coğrafyasının çalışma materyali, II. Floristik bitki coğrafyası, Arealler,. Yayılma faktörleri, Areal tipleri, III. Tarihsel-genetik bitki coğrafyası, Geogenetik,. Filogenetik, IV. Ekolojik bitki coğrafyası, İklim etmenleri (Klimatik etmenler), Toprak etmenleri (edafik etmenler), Canlı etmenleri (biyotik etmenler), V. Sosyolojik bitki coğrafyası, 1. Formasyonlar, Bitki toplulukları (bitki birlikleri), VI. Flora alemleri,. Holarktik flora alemi (Holarktis), Paleotropik flora alemi (Paleotropis), Neotropik flora alemi (Neotropis), Kap flora alemi (Capensis), Avustralya flora alemi (Australis), Antarktik flora alemi (Antarktis), VII. Türkiye bitki coğrafyası, Türkiye de bitki örtüsünü etkileyen etmenler, Türkiye nin flora bölgeleri, Akdeniz bölgesi, Kolkis-Pontus bölgesi, Orta Asya bölgesi, Avrosibirya-Kuzey Amerika bölgesi. Introduction, Subject and parts of plant geography, History of plant geography, Worksmaterial of plant geography, II. Floristic plant geography, Areals, 2. Facts of spreading,. Tips of areal, III. Historicalgenetical plant geography, Geogenetic, Phylogenetic, IV. Ecological plant geography, 1. Climatic facts, Soil facts, Biotic facts, V. Sosiological plant geography, Formations,. Plant community (plant associations), VI. Floral kingdoms, Holarktis,. Paleotropis, Neotropis, Capensis, Australis,. Antarktis, VII. Plant geography of Turkey, 1. Effective facts to the vegetation in Turkey,. Floral regions in Turkey, Mediterranean region, Kolchis-Pontus region, Irano-Turanian region, Eurosiberian-North America region.

1.YARIYIL, DERS KURULU II: TEMEL TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ II

1.YARIYIL, DERS KURULU II: TEMEL TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ II .YARIYIL, DERS KURULU II: TEMEL TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ II GÜNLER SAATLER 09-0 0- - -3 3-4 4-5 5-6 6-7 6 KASIM BİYOFİZİK BİYOFİZİK TIB.BİY.VE GEN. TIB.BİY.VE GEN. MES.İNG. SEÇMELİ DERS SEÇMELİ DERS 7 KASIM

Detaylı

1. ÜNİTE: YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ...10

1. ÜNİTE: YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ...10 İçindekiler 1. ÜNİTE: YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ...10 1. BÖLÜM: BİLİMSEL BİLGİNİN DOĞASI ve BİYOLOJİ... 12 A. BİLİMSEL ÇALIŞMA YÖNTEMİ... 12 1. Bilim İnsanı ve Bilim... 12 B. BİLİMSEL YÖNTEMİN AŞAMALARI...

Detaylı

DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016)

DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016) DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016) DERS SAATİ DERS ADI DERS KONUSU DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ 4. DK 1. Hafta 07 Aralık Pazartesi Mikrobiyoloji Mikrobiyolojinin tarihçesi ve mikroorganizmalara genel

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ 05-06 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 0: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ Ders Kurulu Başkanı: / Başkan Yardımcıları: / Histoloji Embriyoloji Yrd. Doç. Dr. Bahadır Murat Demirel / Üyeler: / Tıbbi / Dersin AKTS

Detaylı

DÖNEM I HAFTALIK DERS PROGRAMI

DÖNEM I HAFTALIK DERS PROGRAMI TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I HAFTALIK DERS PROGRAMI DÖNEM I. DERS KURULU Eylül Kasım 0 Dekan : Dönem Koordinatörü : Ders Kurulu Başkanı : Prof.Dr. Mustafa SARSILMAZ Doç.Dr. Doç.Dr. KURUL DERSLERİ TEORİK PRATİK

Detaylı

DÖNEM I 1. DERS KURULU 15 Eylül 21 Kasım 2014. Prof.Dr. Mustafa SARSILMAZ

DÖNEM I 1. DERS KURULU 15 Eylül 21 Kasım 2014. Prof.Dr. Mustafa SARSILMAZ DÖNEM I. DERS KURULU Eylül Kasım 0 Dekan : Dönem Koordinatörü : Ders Kurulu Başkanı : Prof.Dr. Mustafa SARSILMAZ Doç.Dr. Doç.Dr. KURUL DERSLERİ TEORİK PRATİK TOPLAM AKTS DERS VEREN ÖĞRETİM ÜYELERİ 0 (x)

Detaylı

I. DÖNEM - 2. DERS KURULU ( )

I. DÖNEM - 2. DERS KURULU ( ) Açıklamalar: I. DÖNEM - 2. DERS KURULU (2014-2015) Kısaltmalar: DK: Ders kurulu, IHU: İyi hekimlik uygulamaları, Mİng: Akademik/Medikal İngilizce, TDE: Türk Dili ve Edebiyatı, Bilgisayar Okur yazarlığı:

Detaylı

ORNEMENTAL HORTİKÜLTÜR &ÇİÇEK TASARIMI

ORNEMENTAL HORTİKÜLTÜR &ÇİÇEK TASARIMI ORNEMENTAL HORTİKÜLTÜR &ÇİÇEK TASARIMI ORNAMENTAL HORTIKULTUR DERS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL T U K T U K Dersin Adı Dersin Adı Matematik I 2 0 2 Matematik II 2 0 2 Genel Kimya 2 2 3 Türk Dili II

Detaylı

-...sentezlenemezse; - ortamda... birikir. - ortamda... oluşmadığından

-...sentezlenemezse; - ortamda... birikir. - ortamda... oluşmadığından 2014 2015 MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 9. SINIF BİYOLOJİ DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI Ödevin Veriliş Tarihi:12.06.2015 Ödevin Teslim Tarihi: 21.09.2015 1.Aşağıda verilen özelliklerden hangisi canlılarda

Detaylı

Principles of Atatürk & History of the Turkish Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I revolution I

Principles of Atatürk & History of the Turkish Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I revolution I I I. YIL HAFTALIK DERS SAATI FBÖ 101 Z Genel Fizik I General Physics I (4+0) -4 6 FBÖ 151 Z Genel Fizik Lab. I General Physics Lab. I (0+2) -1 2 FBÖ 103 Z Genel Kimya I General Chemistry I (4+0) -4 6 FBÖ

Detaylı

ISPARTA HALIKENT ANADOLULİSESİ ÖĞRETİM YILI 9 A-B-C-D-E SINIFLAR BİYOLOJİ DERSİ 2. DÖNEM 3. YAZILI SINAVI RAKAMLA YAZIYLA PUAN

ISPARTA HALIKENT ANADOLULİSESİ ÖĞRETİM YILI 9 A-B-C-D-E SINIFLAR BİYOLOJİ DERSİ 2. DÖNEM 3. YAZILI SINAVI RAKAMLA YAZIYLA PUAN 1. Doğal sınıflandırmada aşağıdakilerden hangisi göz önünde bulundurulmamıştır? A) Genetik (soy) benzerliği B) Anatomik benzerlik C) Dünyadaki dağılımları D) Akrabalık derecesi E) Embriyonik benzerlik

Detaylı

BİYOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANSDERSLERİ (TEZLİ) Ders Kodu Dersin Adı T U K AKTS Dersin Türü FBİ 601 Omurgalıların Karşılaştırmalı Anatomisi 4 0

BİYOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANSDERSLERİ (TEZLİ) Ders Kodu Dersin Adı T U K AKTS Dersin Türü FBİ 601 Omurgalıların Karşılaştırmalı Anatomisi 4 0 BİYOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANSDERSLERİ (TEZLİ) Ders Kodu Dersin Adı T U K AKTS Dersin Türü FBİ 601 Omurgalıların Karşılaştırmalı Anatomisi 4 0 4 7,5 Seçmeli FBİ 602 Tohumlu Bitkilerde Revizyon Çalışmaları

Detaylı

I. YARIYIL TEMEL BİYOKİMYA I (B 601 TEORİK 3, 3 KREDİ)

I. YARIYIL TEMEL BİYOKİMYA I (B 601 TEORİK 3, 3 KREDİ) T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL TEMEL BİYOKİMYA I (B 601 TEORİK 3, 3

Detaylı

1-GİRİ 1.1- BİYOKİMYANIN TANIMI VE KONUSU.-

1-GİRİ 1.1- BİYOKİMYANIN TANIMI VE KONUSU.- 1-GİRİ 1.1- BİYOKİMYANIN TANIMI VE KONUSU.- Biyokimya sözcüğü biyolojik kimya (=yaşam kimyası) teriminin kısaltılmış şeklidir. Daha eskilerde, fizyolojik kimya terimi kullanılmıştır. Gerçekten de Biyokimya

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #7

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #7 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #7 1) 48 saat karanlıkta bekletilen bir saksı bitkisinden bu sürenin sonunda bir yaprak kopartılmış (1. yaprak) ve bitki aydınlık ortamda 12 saat bekletilmiştir. Bu sürenin sonunda

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... III

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... III İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... III İÇİNDEKİLER... V 1. LABORATUVARDA KULLANILAN MALZEME VE ALETLER... 1 1.1. Tüpler... 1 1.2. Beher... 1 1.3. Erlenmeyer... 2 1.4. Balonlar... 2 1.5. Mezur... 3 1.6. Pipetler...

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Lisans Ders İçerikleri

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Lisans Ders İçerikleri T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Lisans Ders İçerikleri BIY 1007 Genel Biyoloji I: Hücre Bilimi, Doku Bilimi, Organları Yapı Bilimi, Yaprak, Meydana gelişi, çeşitleri ve isimlendirilmesi,

Detaylı

2.YARIYIL, DERS KURULU III: TEMEL TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ III

2.YARIYIL, DERS KURULU III: TEMEL TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ III GÜNL.YARIYIL, KURULU III: TEMEL TIP BİMLİNE GİRİŞ III SAATL 09-0 0- - -3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 0 ŞUBAT TIB.BİY.VE GEN. TIB.BİY.VE GEN. TIBBİ BİYOKİMYA TIBBİ MİKRO. ŞUBAT SALI BİYOFİZİK TIB.BİY.VE GEN.

Detaylı

ayxmaz/biyoloji Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H

ayxmaz/biyoloji Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H 2.Radyoaktif izotoplar biyologları için önemlidir? Aşağıda radyoakif maddelerin kullanıldığı alanlar sıralanmıştır.bunlarla

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi T.C. EHET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi ÖĞRETİ YILI : 2015 / 2016 PROGRAI : COĞRAFYA Dersin (adı,teorik,uygulama,kredisi, toplam ve AKT değişikliklerinde; dersin kodu "15" ile başlayacak,

Detaylı

DENEME SINAVLARI KONU DAĞILIMI MATEMATİK. TURAN GÜNEŞ BUL. NO: 23 ÇANKAYA - ANKARA

DENEME SINAVLARI KONU DAĞILIMI MATEMATİK. TURAN GÜNEŞ BUL. NO: 23 ÇANKAYA - ANKARA MATEMATİK DERSİN ADI : MATEMATİK--9.SINIF 1 Mantık 12 1 2 Kümelerde Temel Kavramlar 10 2 2 3 Kümelerde İşlemler 6 1 1 1 4 Kartezyen Çarpım 4 2 1 1 5 Bağıntı 3 1 6 Fonksiyonlar 6 2 1 1 7 İşlem 3 1 1 1 8

Detaylı

BİY171 Bilgisayara Giriş I Introductıon to Computer I KİM102 Organik Kimya Organic Chemistry TOPLAM 30 TOPLAM 30.

BİY171 Bilgisayara Giriş I Introductıon to Computer I KİM102 Organik Kimya Organic Chemistry TOPLAM 30 TOPLAM 30. FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU : 311 2015-2016 01.Yarıyıl leri 02.Yarıyıl leri BİY117 Genel Zooloji General Zoology 4 0 4 5 BİY118 Genel Botanik General Botany 4 0 4 5 BİY119 Genel Zooloji

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem I Akademik Takvimi 2014-2015 1 T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tel : (0464) 212 30 09 Fax : (0464) 212 30 15 Web: http://tip.rize.edu.tr

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I 2015-2016 DERS YILI 4. KOMİTE: HÜCRE BİLİMLERİ DERS KURULU IV

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I 2015-2016 DERS YILI 4. KOMİTE: HÜCRE BİLİMLERİ DERS KURULU IV KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I 2015-2016 DERS YILI 4. KOMİTE: HÜCRE BİLİMLERİ DERS KURULU IV (5 Hafta) (04 Ocak-26 Şubat) DERSLER TEORİK PRATİK TOPLAM Biyokimya 36 10 46 Tıbbi Genetik 18 10

Detaylı

2. SINIF. KODU DERSİN ADI T U K Ects KODU DERSİN ADI T U K Ects. 3. SINIF V. YARIYIL VI. YARIYIL KODU DERSİN ADI T U K Ects KODU DERSİN ADI T U K Ects

2. SINIF. KODU DERSİN ADI T U K Ects KODU DERSİN ADI T U K Ects. 3. SINIF V. YARIYIL VI. YARIYIL KODU DERSİN ADI T U K Ects KODU DERSİN ADI T U K Ects NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI 2015 2016 ÖĞRETİM YILI 1. SINIF I. YARIYIL II.

Detaylı

HÜCRESEL FARKLILAŞMASI

HÜCRESEL FARKLILAŞMASI HÜCRESEL FARKLILAŞMASI Embriyo çevresi ile etkileşim halindedir ve gelişimi çevresinden gelen bilgiler yoluyla yönlendirilir. Bir embriyonik hücrenin çevresi ise embriyo içindeki çevreleyen dokudan oluşur

Detaylı

Fizyoloji Nedir? 19/11/2015. FİZYOLOJİ KAVRAMI ve HÜCRE. Yaşayan organizmaların karakteristik özellikleri nelerdir?

Fizyoloji Nedir? 19/11/2015. FİZYOLOJİ KAVRAMI ve HÜCRE. Yaşayan organizmaların karakteristik özellikleri nelerdir? Fizyoloji Nedir? FİZYOLOJİ KAVRAMI ve HÜCRE Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire Canlıyı oluşturan doku ve organların fonksiyonlarını ve bu fonksiyonların nasıl yerine geldiklerini inceleyen bilim dalıdır. Yaşayan

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ 04-05 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 0: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ Ders Kurulu Başkanı: / Başkan Yardımcısı: Yrd. Doç. Dr. Hakan Darıcı / ve Embriyoloji Üyeler: / ve Embriyoloji / Tıbbi / Dersin AKTS Kredisi:

Detaylı

FİZYOLOJİ LABORATUVAR BİLGİSİ VEYSEL TAHİROĞLU

FİZYOLOJİ LABORATUVAR BİLGİSİ VEYSEL TAHİROĞLU FİZYOLOJİ LABORATUVAR BİLGİSİ VEYSEL TAHİROĞLU Fizyolojiye Giriş Temel Kavramlar Fizyolojiye Giriş Canlıda meydana gelen fiziksel ve kimyasal değişikliklerin tümüne birden yaşam denir. İşte canlı organizmadaki

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI DOKTORA PROGRAMI

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI DOKTORA PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL BIO-6501 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8 0 9 BIO-6601 TEZ HAZIRLIK ÇALIŞMASI Z 0 1 1 0 1 20 1 21 12 30 İKİNCİ YARIYIL BIO-6502 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8 0 9 BIO-6602 TEZ HAZIRLIK

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Kök Hücre Biyolojisi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİYE GİRİŞ

TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİYE GİRİŞ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİYE GİRİŞ Bitki Doku Kültürü Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TB101 Çiğdem Yamaner (Yrd. Doç. Dr.) 4. Hafta (08.10.2013) ADÜ Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü

Detaylı

BİYOFİZİK 8-8 Yrd.Doç.Dr. Abdurrahman GENÇ

BİYOFİZİK 8-8 Yrd.Doç.Dr. Abdurrahman GENÇ SINIF DERS KURULU (HÜCRE ve DOKU BİLİMİ) 28 EYLÜL 13 KASIM 2015 Sınıf Koordinatörü : Yrd.Doç.Dr. Hasan ERBAY Sınıf Koordinatör Yardımcısı : Yrd.Doç.Dr. Ali Ozan ÖNER Ders Kurulu Sorumlusu : Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

LYS BÝYOLOJÝ. Biyolojiye Giriþ ve Bilimsel Yöntem Canlýlarýn Temel Bileþenleri Enzimler Canlýlarýn Sýnýflandýrýlmasý

LYS BÝYOLOJÝ. Biyolojiye Giriþ ve Bilimsel Yöntem Canlýlarýn Temel Bileþenleri Enzimler Canlýlarýn Sýnýflandýrýlmasý LYS BÝYOLOJÝ Soru Çözüm Dersi Kitapçığı 1 (MF) Biyolojiye Giriþ ve Bilimsel Yöntem Canlýlarýn Temel Bileþenleri Enzimler Canlýlarýn Sýnýflandýrýlmasý Bu yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm haklarý bry Birey

Detaylı

ELECTROCHEMICAL TECHNOLOGIES & APPLICATIONS-I

ELECTROCHEMICAL TECHNOLOGIES & APPLICATIONS-I ELECTROCHEMICAL TECHNOLOGIES & APPLICATIONS-I Program/Department: Chemical Engineering Type: Selective Level: Undergraduate Semester: 7 Credits: 3 ECTS credits (workload based): 5 Theoretical Credits:

Detaylı

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI SINAVLARI LİSTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Türk Dili ve Edebiyatına Giriş İletişim Ses Bilgisi Yazım Kuralları Paragraf Bilgisi Bir Tür Olarak Hikâye Şekil Bilgisi ktalama Kuralları Bir Tür Olarak Şiir

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM I TFT 102 Hücre Bilimleri II

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM I TFT 102 Hücre Bilimleri II 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM I TFT 102 Hücre Bilimleri II Ders Kurulu Başlangıç Tarihi:30 Kasım 2015 Ders Kurulu Bitiş Tarihi: 22 Ocak 2016 Teorik Lab Toplam Biyoistatistik 16-16 28 5 33 Organik

Detaylı

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I II. KURUL 2009 2010

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I II. KURUL 2009 2010 II. Kurul Hücre Bilimlerine Giriş ve Hücre Zarı II. Kurul Süresi: 7 hafta II. Kurul Başlangıç Tarihi: 4 Kasım 2009 II. Kurul Bitiş ve Sınav Tarihi: 21 22 Aralık 2009 Ders Kurulu Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

ADIM ADIM YGS LYS. 93. Adım KALITIM -19 MODERN GENETİK UYGULAMALAR

ADIM ADIM YGS LYS. 93. Adım KALITIM -19 MODERN GENETİK UYGULAMALAR ADIM ADIM YGS LYS 93. Adım KALITIM -19 MODERN GENETİK UYGULAMALAR GEN KLONLAMA Seçilmiş bir genin plazmit ya da bir virüs içerisine yerleştirilerek bir bakteriye aktarılması ve bakteri aracılığı ile birçok

Detaylı

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM İletişim Dil - Kültür İlişkisi İnsan, İletişim ve Dil Dillerin Sınıflandırılması Türk Dilinin Tarihi Gelişimi ve Türkiye Türkçesi Türkçenin Ses Özellikleri Telaffuz (Söyleyiş)

Detaylı

Dr. M. Emin KAFKAS İnönü Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü 2015/Malatya

Dr. M. Emin KAFKAS İnönü Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü 2015/Malatya Dr. M. Emin KAFKAS İnönü Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü 2015/Malatya Outline (İzlence) 1. Hafta Biyokimya Nedir? Organizmadaki Organik Bileşiklerin Yapısı. 2. Hafta Enerji Sistemleri 3. Hafta

Detaylı

REKOMBİNANT E.coli KÜLTÜRLERİ İLE ENZİM ÜRETİMİNİN KİNETİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Dilek KAZAN, Amable HOKTAÇSU ve Agnes ÇAMURDAN

REKOMBİNANT E.coli KÜLTÜRLERİ İLE ENZİM ÜRETİMİNİN KİNETİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Dilek KAZAN, Amable HOKTAÇSU ve Agnes ÇAMURDAN REKOMBİNANT E.coli KÜLTÜRLERİ İLE ENZİM ÜRETİMİNİN KİNETİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Dilek KAZAN, Amable HOKTAÇSU ve Agnes ÇAMURDAN Boğaziçi Üniversitesi. Mühendislik fakültesukimya Mühendisliği Bolümü

Detaylı

LER 1. BÖLÜM: CANLI VE CANSIZ FARKLARI...1 2. BÖLÜM: CANLILARIN ÇE

LER 1. BÖLÜM: CANLI VE CANSIZ FARKLARI...1 2. BÖLÜM: CANLILARIN ÇE İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: CANLI VE CANSIZ FARKLARI...1 2. BÖLÜM: CANLILARIN ÇEŞİTLİLİĞİ...5 VİRÜSLER...7 MONERA ALEMİ...9 PROTİSTA ALEMİ...12 Hayvan benzeri protistler: Protozoa... 13 Fungus benzeri protistler:

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİYOLOJ İ ANABİLİM DALI DERS PLANI Güz Yarı yılı HAFTALIK DERSİN ADI. KREDİSİ T U L Topl. DERSİN

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİYOLOJ İ ANABİLİM DALI DERS PLANI Güz Yarı yılı HAFTALIK DERSİN ADI. KREDİSİ T U L Topl. DERSİN DERSİN KODU 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİYOLOJ İ ANABİLİM DALI DERS PLANI Güz Yarı yılı HAFTALIK DERSİN ADI DERS SAATİ T U L Topl. AKTS FBY5101 Ekonomik Değeri Olan Bitkiler FBY5103 Herbaryum Teknikleri

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS. Hareket Sistemi TIP 107 1 107 7 10. Kurul Dersleri Teorik Pratik Toplam.

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS. Hareket Sistemi TIP 107 1 107 7 10. Kurul Dersleri Teorik Pratik Toplam. DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS Hareket Sistemi TIP 107 1 107 7 10 Kurul Dersleri Teorik Pratik Toplam Anatomi 22 18 40 Tıbbi Biyokimya 21 4 25 Tıbbi Biyoloji 16 2 18 Histoloji ve Embriyoloji

Detaylı

DÖNEM I 3. DERS KURULU 9 Şubat 3 Nisan 2015. Prof.Dr. Mustafa SARSILMAZ

DÖNEM I 3. DERS KURULU 9 Şubat 3 Nisan 2015. Prof.Dr. Mustafa SARSILMAZ DÖNEM I. DERS KURULU 9 Şubat Nisan 0 Dekan : Prof.Dr. Mustafa SARSILMAZ Dönem I Koordinatörü : Ders Kurulu Başkanı : Doç.Dr. Doç.Dr. KURUL DERSLERİ TEORİK PRATİK TOPLAM AKTS DERS VEREN ÖĞRETİM ÜYELERİ

Detaylı

11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM DİL VE ANLATIM 01 Metinlerin Sınıflandırılması 02 Anlatım Türleri Adı 03 Öğretici Metinler / Mektup 04 Öğretici Metinler / Günlük - Anı 05 Ses Bilgisi 06 Anlatım Bozuklukları 07 Zarf (Belirteç) 08 Öğretici

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL ADI KREDİSİ* MBG-5501 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8 0 9 MBG-5601 TEZ HAZIRLIK ÇALIŞMASI Z 0 1 1 0 1 20 1 21 12 30 İKİNCİ YARIYIL ADI KREDİSİ* MBG-5502 UZMANLIK

Detaylı

İ Ç İ NDEKİ LER. Çevre Mühendisliği ve Bilimi İçin Kimyanın Temel Kavramları 1. Fiziksel Kimya ile İlgili Temel Kavramlar 52.

İ Ç İ NDEKİ LER. Çevre Mühendisliği ve Bilimi İçin Kimyanın Temel Kavramları 1. Fiziksel Kimya ile İlgili Temel Kavramlar 52. İ Ç İ NDEKİ LER Ön Söz xiii K I S I M 1 Çevre Mühendisliği ve Bilimi İçin Kimyanın Temel Kavramları 1 BÖLÜM 1 Giriş 3 1.1 Su 4 1.2 Atık Sular ve Su Kirliliği Kontrolü 5 1.3 Endüstriyel ve Tehlikeli Atıklar

Detaylı

III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler

III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler MBG 111 BİYOLOJİ I 3.1.Karbon:Biyolojik Moleküllerin İskeleti *Karbon bütün biyolojik moleküllerin omurgasıdır, çünkü dört kovalent bağ yapabilir ve uzun zincirler

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Moleküler Biyoloji Lab. Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

(ZORUNLU) MOLEKÜLER İMMÜNOLOJİ I (TBG 607 TEORİK 3, 3 KREDİ)

(ZORUNLU) MOLEKÜLER İMMÜNOLOJİ I (TBG 607 TEORİK 3, 3 KREDİ) T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (ZORUNLU) MOLEKÜLER

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI. Dönem II TIP 2030 SİNDİRİM ve METABOLİZMA DERS KURULU

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI. Dönem II TIP 2030 SİNDİRİM ve METABOLİZMA DERS KURULU YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI Dönem II TIP 2030 09.01.2017-03.03.2017 DERSLER TEORİK PRATİK TOPLAM 26 5x2 31 EMBRİYOLOJİ 12 4x2 16 FİZYOLOJİ 18 1X2 19 BİYOFİZİK

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS. Sinir Sistemi TIP 204 2 103+40 9 10. Kurul Dersleri Teorik Pratik Toplam

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS. Sinir Sistemi TIP 204 2 103+40 9 10. Kurul Dersleri Teorik Pratik Toplam DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS Sinir Sistemi TIP 204 2 103+40 9 10 Kurul Dersleri Teorik Pratik Toplam Anatomi 42 16 58 Fizyoloji 39 18 57 Histoloji ve Embriyoloji 12 4 16 Biyofizik

Detaylı

HÜCRE ZAR SİSTEMLERİ. Yüzey (plazma) zarı: Tüm hücrelerde var. İç zar: Ökaryotik hücrelerde var.

HÜCRE ZAR SİSTEMLERİ. Yüzey (plazma) zarı: Tüm hücrelerde var. İç zar: Ökaryotik hücrelerde var. HÜCRE ZAR SİSTEMLERİ Yüzey (plazma) zarı: Tüm hücrelerde var. İç zar: Ökaryotik hücrelerde var. HÜCRE ZARININ GÖREVLERİ Hücre içini çevresinden ayırır Hücrenin iç bölümlerini belirler Proteinlere bağlı

Detaylı

T. C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI (2011 2012)

T. C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI (2011 2012) T. C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI (2011 2012) İZMİR - 2011 T. C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI (2011 2012)

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I TEMEL BİLİMLER VE HÜCRE BİLİMLERİ DERS KURULU-2 ( 2. ) DERS KURULU (9 Kasım 2015-8 Ocak 2016) DERS PROGRAMI T.

Detaylı

Kanın fonksiyonel olarak üstlendiği görevler

Kanın fonksiyonel olarak üstlendiği görevler EGZERSİZ VE KAN Kanın fonksiyonel olarak üstlendiği görevler Akciğerden dokulara O2 taşınımı, Dokudan akciğere CO2 taşınımı, Sindirim organlarından hücrelere besin maddeleri taşınımı, Hücreden atık maddelerin

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI BİYOLOJİ

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI BİYOLOJİ YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI BİYOLOJİ CEVAP 1: (TOPLAM 9 PUAN) 1.1: Eğer terleme ve su emilimi arasındaki ilişkide ortam sıcaklığının etkisini öğrenmek istiyorsa; deneyi aynı sayıda yaprağa sahip aynı tür

Detaylı

AÇIK RENK OLANLAR BİTİRME SINAV TARİHLERİ KOYU RENK OLANLAR TELAFİ SINAV TARİHLERİDİR

AÇIK RENK OLANLAR BİTİRME SINAV TARİHLERİ KOYU RENK OLANLAR TELAFİ SINAV TARİHLERİDİR BİYOLOJİ BÖLÜMÜ I.YARIYIL GENEL BİYOLOJİ I 29.12.2014 15.15-16.45 BİYOLOJİ BÖLÜMÜ GENERAL BIOLOGY I 29.12.2014 15.15-16.45 BİYOLOJİ BÖLÜMÜ MATEMATİK 02.01.2015 11.00-12.30 BİYOLOJİ BÖLÜMÜ 22.01.2015 11.00-12.30

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Eğitim Yılı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Eğitim Yılı Dönem I. 2. Ders Kurulu II. HÜCRE BİLİMLERİ-I Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Prof. Dr. Alirıza ERDOĞAN Yrd. Doç. Ders Kurulu

Detaylı

Karbohidrat metabolizması ve

Karbohidrat metabolizması ve - 1. HAFTA 19 Aralık 2016 Pazartesi 20 Aralık 2016 Salı 21 Aralık 2016 Çarşamba 22 Aralık 2016 Perşembe 23 Aralık 2016 Cuma Dr. Gökçe Soğancı Mandibular molarların morfolojisi (I. II. III. Molarlar) Mandibular

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 54. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-14 HAYVANLAR ALEMİ 5- OMURGALI HAYVANLAR-3 SORU ÇÖZÜMÜ

ADIM ADIM YGS-LYS 54. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-14 HAYVANLAR ALEMİ 5- OMURGALI HAYVANLAR-3 SORU ÇÖZÜMÜ ADIM ADIM YGS-LYS 54. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-14 HAYVANLAR ALEMİ 5- OMURGALI HAYVANLAR-3 SORU ÇÖZÜMÜ e) Memeliler Hayvanlar aleminin en gelişmiş sınıfıdır. Dünyanın her yerinde dağılış göstermişlerdir.

Detaylı

Yaşayan organiznaların karakteristik özellikleri nelerdir

Yaşayan organiznaların karakteristik özellikleri nelerdir FİZYOLOJİ 1 Fizyoloji Nedir? Canlıyı oluşturan doku ve organların fonksiyonlarını ve bu fonksiyonların nasıl yerine geldiklerini inceleyen bir bilim dalıdır. Yaşayan organizmaları inceler Yaşayan organizmaların

Detaylı

*All M.S. students must register Seminar course until the beginning of their 4 th semester.

*All M.S. students must register Seminar course until the beginning of their 4 th semester. EK-4 (devam) İZMİR INSTITUTE OF TECHNOLOGY GRADUATE SCHOOL OF ENGINEERING AND SCIENCES DEPARTMENT OF BIOTECHNOLOGY AND BIOENGINEERING CURRICULUM OF THE MS PROGRAM IN BIOTECHNOLOGY The Biotechnology M.S.

Detaylı

TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ZORUNLU DERSLER: KOD DERSİN ADI DERSİ VEREN ÖĞRETİM T U K E ÜYESİ FBE Uzmanlık Alan Dersi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri 8 0 8 30 FBE Seminer

Detaylı

11. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

11. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM * Metinlerin Sınıflandırılması Anlatım Türleri Mektup Anı (Hatıra) Biyografi (Hayat Hikayesi) Otobiyografi Gezi Yazısı Ses Bilgisi Zarf (Belirteç) Anlatım Bozuklukları

Detaylı

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ Beslenme Boşaltım Üreme Büyüme Uyarıları algılama ve cevap verme Hareket Solunum Hücreli yapı

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ Beslenme Boşaltım Üreme Büyüme Uyarıları algılama ve cevap verme Hareket Solunum Hücreli yapı CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ Beslenme Boşaltım Üreme Büyüme Uyarıları algılama ve cevap verme Hareket Solunum Hücreli yapı Hayvan hücreleri mikroskop ile incelendiğinde hücre şekillerinin genelde yuvarlak

Detaylı

1 ZKÜ./ÖĞR.İŞL FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU : 312. Ders Kodu

1 ZKÜ./ÖĞR.İŞL FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU : 312. Ders Kodu FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ 01.Yarıyıl Dersleri 02.Yarıyıl Dersleri KIM115 Genel Kimya I General I 4 2 5 7 KIM146 Genel Kimya II General II 4 2 5 7 KIM117 Genel Kimya I Lab General I Lab 0 2 1

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Umut Gazi Yrd. Doç. Dr. Günnur Koçer. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Umut Gazi Yrd. Doç. Dr. Günnur Koçer. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM I TFT 103 Hücre Bilimleri III Ders Kurulu Başlangıç Tarihi: 8 Şubat 2016 Ders Kurulu Bitiş Tarihi: 25 Mart 2016 Teorik Lab Toplam Davranış Bilimleri 10-10 Histoloji

Detaylı

Fen Edebiyat Fak. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Kütahya 1977

Fen Edebiyat Fak. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Kütahya 1977 Adı Soyadı Ünvanı Birimi Doğum Yeri Doğum Tarihi BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İsmail POYRAZ Yrd.Doç.Dr. AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER Fen Edebiyat Fak. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Detaylı

2-Aminoasitlerin Yapısı ve Kimyasal Özellikleri,Aminoasitlerin Metabolizması,

2-Aminoasitlerin Yapısı ve Kimyasal Özellikleri,Aminoasitlerin Metabolizması, DERS ADI TIBBİ BİYOKİMYA Yarıyıl Teori/Ders Anlatımı Uygulama Eğitim Öğretim Yöntemleri Lab. Proje/Alan Çalışması Seminerler/ Çalışma Grupları BÖLÜMÜ TEMEL BİLİMLER Diğer* Toplam Kredi Krediler 2 222-111

Detaylı

HÜCRE FİZYOLOJİSİ Hücrenin fiziksel yapısı. Hücre membranı proteinleri. Hücre membranı

HÜCRE FİZYOLOJİSİ Hücrenin fiziksel yapısı. Hücre membranı proteinleri. Hücre membranı Hücrenin fiziksel yapısı HÜCRE FİZYOLOJİSİ Hücreyi oluşturan yapılar Hücre membranı yapısı ve özellikleri Hücre içi ve dışı bileşenler Hücre membranından madde iletimi Vücut sıvılar Ozmoz-ozmmotik basınç

Detaylı

Dersin Adı D. Kodu Yarıyılı T + U Kredisi AKTS. HERBOLOJİ 0622510 Güz 1+2 2 3

Dersin Adı D. Kodu Yarıyılı T + U Kredisi AKTS. HERBOLOJİ 0622510 Güz 1+2 2 3 Dersin Adı D. Kodu Yarıyılı T + U Kredisi AKTS HERBOLOJİ 0622510 Güz 1+2 2 3 Ön Koşul Dersler - Dersin Dili Dersin Türü Dersin Koordinatörleri Dersi Veren Türkçe Zorunlu Dersin Yardımcıları - Dersin Amacı

Detaylı

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. YIL

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. YIL I. YIL I II (ECTS) Fİ-101 FİİK PHYSICS (3+0)-3 4 KİM-101 KİMYA I CHEMISTRY I (2+2)-3 5 MAT-101 MATEMATİK I MATHEMATICS II (3+0)-3 4 CM-101 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ INTRODUCTION TO ENVIRONMENTAL ENGINEERING

Detaylı

DÖNEM II 4. DERS KURULU 10 Şubat 4 Nisan 2014. Prof.Dr. Mustafa SARSILMAZ

DÖNEM II 4. DERS KURULU 10 Şubat 4 Nisan 2014. Prof.Dr. Mustafa SARSILMAZ DÖNEM II. DERS KURULU 0 Şubat Nisan 0 Dekan : Dönem II Koordinatörü : Ders Kurulu Başkanı : Prof.Dr. Yrd.Doç.Dr. Yrd.Doç.Dr. KURUL DERSLERİ TEORİK PRATİK TOPLAM AKTS DERS VEREN ÖĞRETİM ÜYELERİ 0 (x) -

Detaylı

15 Şubat 2016 8 Nisan 2016 8 HAFTA KURUL DERSLERİ TEORİK PRATİK TOPLAM AKTS. ANATOMİ 26 10 (x2) 36 - TIBBİ BİYOKİMYA 24 2 (x2) 26 -

15 Şubat 2016 8 Nisan 2016 8 HAFTA KURUL DERSLERİ TEORİK PRATİK TOPLAM AKTS. ANATOMİ 26 10 (x2) 36 - TIBBİ BİYOKİMYA 24 2 (x2) 26 - DÖNEM I (BAHAR) DEKAN DÖNEM II KOORDİNATÖRÜ DERS KURULU BAŞKANI. DERS KURULU Şubat 0 Nisan 0 HAFTA Prof.Dr. Mustafa SARSILMAZ Doç.Dr. Yrd.Doç.Dr. KURUL DERSLERİ TEORİK PRATİK TOPLAM AKTS 0 (x) - (x) -

Detaylı

1. B HÜCRELER N YAPISI... 1 2. ENZ MLER VE LEVLER ... 19

1. B HÜCRELER N YAPISI... 1 2. ENZ MLER VE LEVLER ... 19 İÇİNDEKİLER 1. BİTKİ HÜCRELERİNİN YAPISI... 1 1.1. BİTKİ HÜCRELERİ VE YAPISI... 1 1.1.1. Meristematik Bitki Hücresi... 2 1.1.2. Olgun Bitki Hücresi... 3 1.1.3. Odunsu Bitki Hücresi... 4 1.1.4. Otsu Bitki

Detaylı

Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir.

Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir. METABOLİZMA ve ENZİMLER METABOLİZMA Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir. A. ÖZÜMLEME (ANABOLİZMA) Metabolizmanın yapım reaksiyonlarıdır. Bu tür olaylara

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK TEST SORULARI. 11. Sınıf

YAZILIYA HAZIRLIK TEST SORULARI. 11. Sınıf YAZILIYA HAZIRLIK TEST SORULARI 11. Sınıf 1) Oksijenli solunumda, oksijen molekülleri, I. Oksidatif fosforilasyon II. Glikoliz II. Krebs Evrelerinden hangilerinde kullanılır? A) Yalnız I B) Yalnız II C)

Detaylı

WEEKLY COURSE SCHEDULE : PRIMARY EDUCATION

WEEKLY COURSE SCHEDULE : PRIMARY EDUCATION WEEKLY COURSE SCHEDULE : PRIMARY EDUCATION Semester 1 Week 1 ( 19.09.2011-23.09.2011 ) 08:30-09:20 : Consepts of Nursıng ( Grup 1 ) Afyon Sağlık Y.O. - HEM-1 Lecturer YEŞİM CEYLANTEKİN Introduction 09:30-11:20

Detaylı

III. KURUL DERS PROGRAMI ( 04 ŞUBAT 2013 29 MART 2013 )

III. KURUL DERS PROGRAMI ( 04 ŞUBAT 2013 29 MART 2013 ) T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011-2012 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I III. KURUL DERS PROGRAMI ( 04 ŞUBAT 2013 29 MART 2013 ) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM I KOORDİNATÖRÜ DÖNEM I KOORDİNATÖR

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. SINIF (2014-2015) I.SINIF

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. SINIF (2014-2015) I.SINIF I.SINIF DERSLER Tüm Dönem I Dersleri PRATİK TEORİK Pratik LAB Panel Toplamı GENEL TOPLAM Anatomi 27 40 2 42 69 Biyofizik 30 4 0 4 34 - Biyoistatistik 55 0 0 0 55 - Biyokimya 96 41 11 52 148 - Davranış

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Biyokimya Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer

Detaylı

ECZACILIK FAKÜLTESİ BİYOKİMYA

ECZACILIK FAKÜLTESİ BİYOKİMYA PROGRAM KOORDİNATÖRÜ Prof. Dr. Güldal MEHMETÇİK, gmehmetcik@neu.edu.tr YÜKSEK LİSANS DERSLERİ EBM 600 Uzmanlık Alanı Dersi Z 4 0 4 EBM 601 Biyokimya I S 3 0 3 EBM 602 Biyokimya I Laboratuvar S 0 3 1 EBM

Detaylı

Suda çözünebilen nişasta molekülleri pityalin (amilaz) enzimiyle küçük moleküllere parçalanır.

Suda çözünebilen nişasta molekülleri pityalin (amilaz) enzimiyle küçük moleküllere parçalanır. CANLILARDA ENERJİ Besinlerin Enerjiye Dönüşümü Besin öğeleri: Karbonhidratlar, yağlar, proteinler, vitaminler, mineraller Besin maddelerindeki bu öğelerin vücut tarafından kullanılabilmesi için sindirilmesi

Detaylı

Kategori Alt Kategori Program İçeriği Kazanımlar Dersler Arası İlişki I. HAYATSAL OLAYLAR

Kategori Alt Kategori Program İçeriği Kazanımlar Dersler Arası İlişki I. HAYATSAL OLAYLAR 200 Kategori Alt Kategori Program İçeriği Kazanımlar Dersler Arası İlişki I. HAYATSAL OLAYLAR I.1. Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji İnsan için önemli olan birçok ürünlerin üretimi biyoteknolojinin

Detaylı

2. SINIF. KODU DERSĠN ADI T U K Ects KODU DERSĠN ADI T U K Ects

2. SINIF. KODU DERSĠN ADI T U K Ects KODU DERSĠN ADI T U K Ects NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ AHMET KELEġOĞLU EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ ORTAÖĞRETĠM FEN VE MATEMATĠK ALANLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ BĠYOLOJĠ ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI 2014 2015 ÖĞRETĠM YILI 1. SINIF I. YARIYIL II.

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I 4. DERS KURULU PROGRAMI HÜCRE METABOLİZMASI-II. 22 Şubat 2016 25 Mart 2016

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I 4. DERS KURULU PROGRAMI HÜCRE METABOLİZMASI-II. 22 Şubat 2016 25 Mart 2016 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I 4. DERS KURULU PROGRAMI HÜCRE METABOLİZMASI-II 22 Şubat 2016 25 Mart 2016 Dönem Koordinatörü Koordinatör Yardımcısı Ders Kurulu

Detaylı

Ürün Detayları EHO DES 9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI. Eğitim doğamızda var

Ürün Detayları EHO DES 9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI. Eğitim doğamızda var . 115 // 9. Sınıf Programı - Türk Dili Ve Edebiyatı // 01 Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 02 İletişim 03 Ses Bilgisi 04 Yazım Kuralları TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 05 Pragraf Bilgisi 06

Detaylı

9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI / DİL VE ANLATIM

9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI / DİL VE ANLATIM 9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI / DİL VE ANLATIM 01 İletişim 6 3 2 1 02 İnsan, İletişim ve Dil 3 1 03 Dil-Kültür İlişkisi 3 1 1 1 04 Dillerin Sınıflandırılması 6 3 1 1 1 05 Türk Dilinin Tarihî

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI.

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI. I. YARIYIL KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI 0801101 Temel Matematik I 2+0 General Mathematics I 6 0801102 Genel

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I DERS PROGRAMI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I DERS PROGRAMI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I DERS PROGRAMI 2015-2016 1 T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tel : (0464) 212 30 09 Fax : (0464) 212 30 15 Web: http://tip.rize.edu.tr

Detaylı

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DOKTORA DERS KATALOĞU

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DOKTORA DERS KATALOĞU DOKTORA DERS KATALOĞU ERCİYES ÜNİVERSİTESİ GDM 638 Lipid Kimyası Zorunlu DERS SAATİ: 3 Bahar Yrd. Doç. Dr. Hasan YALÇIN KREDİSİ :3 Tel:(352) 4374901 (32731), E-mail: hyalcin@erciyes.edu.tr, Web sayfası

Detaylı

Ders Kodu Ders Adı Grup Gün Ders Saatleri Başlangıç Ders Saati Bitiş Ders No Sınıf 1 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1000 1050 3.

Ders Kodu Ders Adı Grup Gün Ders Saatleri Başlangıç Ders Saati Bitiş Ders No Sınıf 1 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1000 1050 3. Ders Kodu Ders Adı Grup Gün Ders Saatleri Başlangıç Ders Saati Bitiş Ders No Sınıf 1 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1000 1050 3.DERS B123 2 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1100 1150

Detaylı

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ 2012-2013 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERS GÖREVLENDİRMELERİ

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ 2012-2013 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERS GÖREVLENDİRMELERİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ 2012-2013 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERS GÖREVLENDİRMELERİ Öğretim Üyesi Dersin Kodu-Adı T. P. K Prof. Dr. Mustafa SÖZEN BIO 101 Genel Zooloji (BIY117 Genel Zooloji dersiyle birlikte verilecektir.)

Detaylı

ORGANİK BİLEŞİKLER Karbon Dünyası

ORGANİK BİLEŞİKLER Karbon Dünyası ORGANİK BİLEŞİKLER Canlı Organizmalarda bulunan büyük ve karışık yapılı moleküller yani makromoleküllerdir Makromoleküllerin hepsinde karbon vardır. Karbon Dünyası Makromoleküller birbirlerine kovalent

Detaylı

SINIF DERS KONU SORU SAYISI

SINIF DERS KONU SORU SAYISI TÜRKÇE 9. SINIF TEMEL MATEMATİK TOPLAM 0 Tarih Bilimine Giriş 6 İlkçağ Uygarlıkları 8 İslamiyet Öncesi Türk Tarihi 9 Doğa ve İnsan 1 Harita Bilgisi 2 Yerkürenin Şekli ve Hareketleri 3 İklim Bilgisi 3 Yerin

Detaylı

Ürün Detayları 2015-2016 EGO0-11.06DS 11. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI. Eğitim doğamızda var

Ürün Detayları 2015-2016 EGO0-11.06DS 11. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI. Eğitim doğamızda var . 99 // 11. Sınıf Programı - Dil ve Anlatım // 01 Metinlerin Sınıflandırılması 02 Anlatım Türleri 03 Öğretici Metinler (Mektup) 04 Öğretici Metinler (Günlük) DİL ve ANLATIM DİL ve ANLATIM 05 Ses Bilgisi

Detaylı