SOSYAL B~L~MLER DERG~S~

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SOSYAL B~L~MLER DERG~S~"

Transkript

1 ISSN : FIRAT ON~VERSITESI SOSYAL B~L~MLER DERG~S~ Elazig

2 ..,*'"I {~ifi&k$i F~rat ~niversitesi Sosyal Bilimler Dergisi : Cilt: 8 Say!: I, Sayfa: , ELAZIG f.n ARAPKIR'LN KURULUS VE GELI~MESI Erdal KARAKAS *. G ~ R ~ S Arapkir, Dogu Anadolu Bolgesi, Yukar~ F~rat Boliimii iqinde Malatya ilinin kuzeyinde buraya bag11 bir ilqe merkezidir (Sekil.1). Merkez Keban baraj golii olugmadan once Karasu ve Murat nehirlerinin birlegtigi alan~n hemen bat~slnda Karasu nehrine kavugan Kozluk qayi vadisinin giiney kenar~nda akarsularla parqalanm~g plato yiizeyi uzerinde kurulmugtur. Yaklag~k Neolitik donemden beri yerlegmeye sahne olan alan, Hitit, Urartu, Med, Pers, Roma, Bizans, Sel~uklu, Mogol, Osmanl~ gibi bir ~ o devletlerin k yonetiminde kalmlgtlr. Merkez, tarihi donem iqinde ulag~m yoluna yaklnl~k (Kervan yolu), uygun arazi varl~gi ve azda olsa tar~lnsal arazi potansiyeli nedeniyle XV. yy'dan sonra geligen ticaret ve sanayi fonksiyonuna bag11 olarak geligmesini siirdiirmiig ve nihayet XIX. yy'dan itibarende I. Diinya ve Kurtulug savaglarln~n etkisiyle gerileme gostererek bugiine gelmigtir. Giiniimiizde toplam niifus ve 41 koyiin yonetim merkezi olarak niifusa sahip bir ilqe merkezidir. ARAPKIR'IN KURULUSU Elaz~g qevresindeki hoyiiklerde (Agln, Italayc~k,Tepecik, Tiilintepe) yapllan arlteolojik kaz~larda Kalkolitik devirden daha eski kiiltiiriin yani Neolitik devir kiiltiiriiniin mevcut oldugu, bunun daha sonra Kalkolitik ve Bronz devrinde de kesintisiz devam ettigi ortaya q~kmlgt~r. Pulur ve Tepecik'te rastlanan Neolitik tabakalar bolgenin kiiltiir tarihini M.O tarihine kadar goturmektedir (Kogay, 1970,139). Ayr~ca Arapkir qevresinde yer alan Sabus (Kemaliye ilqesi Dutluca bucag~na bag11 Citltoy yak~nlnda), Perge-Pingan (Kemaliye merkezinin kuzey bat~s~nda 1liq ilqesinin Adakl~ koyii mevkinde eski gat yerlegmesi), Eski Arapkir'deki (Karaca koyii) magara yerlegmeleri gibi tar~hi eski yerlegim yerleri gozonunde bulundurulclu~unda kesin bir tarihlendirme yapmak mumkiin olmamakla beraber alanln ilk ve orta qaglardan beri yerlegrneye sahne oldugu soylenebilir. Nitekim "Ibni Bibi'nin 1281 tarihine dogru yazd~g~ Selqukiler vekayinaniesinde ve Bizans kaynaklar~nda Arabrakes olarak ad1 gegen yerlegmenin" (Darkot, 1965,553) bugiinkii Arapkir olabilecegi tahmin edilmekle beraber kaynaklarda Arapkes ve Araprakes olarak geqen yerlegmeyle Arapkir'in ilgisinin olmadig~ ortaya q~kmaktad~r. Zira kaynaklarda ismi geqen yerin aslinda "Arabraka / Arauraka denilen yer oldugu ve Semseddin Sami'nin yukar~daki kelimeleri latin * Yrd.Doq.Dr., F.u. Fen-Edebiyat Fak. Cogralya Roliimii.

3 F. U. Sosyal Bilimler Dergisi (1) $EKfL-1: (ALI$MA SAHASlNIN LOKASYON HAR~TASI e I] Cal~sma Alan, 0 70 ian - - A

4 KARAKAS E. ARAPKIRY~ Kurulusu ve.... harfleri ile ve Frans~zlar~n yazlm~ ile Arabraca diye geqirmesinden kaynakland~gl ileri siiriiliir. Zira Arabraca - Arauraka diye anllan yeri Ramsay'ln Arapkir'de~~ qok uzakta Kelkit ile Refahiye aras~~ida gijsterlnesi ayrlca Antoninus'un rehberinde Satala'tlan (Kelkit'in giiney dogusundaki Sadak Koyii) Melitene'ye (Eski Malatya gimdiki Rattalgazi Ilqesi) gidilirken Satala'n~n 17 mil sonraslnda Suissa'ya (Kelkit yak~nlnda) onun 28 mil sonras~nda da Arabraka / Arauraka'ya var~ldlg~n~ belirtmesi ve ayrlca Satala'dan sonra Arauraka'y~ iki durak, Zimara'ya (Kelkit) alt~ durak olarak yazmas~" (Umar, 1993,94) Arapkir olarak belirtilen yerin Kelkit'in daha kuzeyinde bagka bir yerlegme oldugunu gosterir. Baz~ kaynaklarda islninin Dascusa oldugu belirtilirse de, bunda da bir tak~m kar~g~kl~klar~n oldugu dikkat qeker. Zira aynl isimli iki yerin karlgtlrlld~g~ uzerine goriigler yogunlagmaktad~r. Nitekim Y orke'nin 1896 yll~nda Geographical Joumal'da yay~nlanan "A Journey in the valley of the Upper Eupharates" ad11 makalesinde Dascusa ve Dagusa isilnli iki yerden birisi olan Dascusa'n~n Melitene bolgesinde, digerinin Dagusa oldugunu ve Giiney Dogu Anadolu'da bulundugunu belirterek, Dascusa'n~n, Pingan'ln (Kemaliye'nin kuzey dogusunda, 1liq 1lqesi'ne bag11 Adatepe Koyii) karg~slnda oldugunu soylemekte (Yorke,l896, ) ve buns Umar da ( Urnar,1993, 205) kat11maktadlr.yorke seyahati esnas~nda Kemaliye'den sonra Penga'ya (Pingan) gittigini belirtir ki (Yorke,1896,334) Yorke'nin gittigi Penga'nln, bugiin Kemaliye'nin 30 kilometre Kuzey batlslndaki Pingan (Penga) harabeleri ad1 verilen yer olmas~ biiyiik olas~l~k tegkil etmektedir. Dascusa ad11 yerlegmenin Pinga'n~n karglslnda bulunmas~, Pinga'n~n ise Kemaliye Kasabasl'nln kuzey bat~slnda yer almas~, Dascusa'nln Arapkir olma ihtimalini tamamen ortadan kald~rmaktadlr. Yukar~da goriildiigii gibi kesin ismi ve kurulug zamanl tam tespit edilemeyen Arapkir'in, qevresindeki bir qok yerlegmenin (Citkoy, Kemaliye, Pingan) tarih iqinde adlar~n~n geqiyor olmas~ o donemde Arapkir'in de kurulmug olabilecegi ihtimalini art~rmaktadlr. Ancak kesin bir yarglya varmak da mevcut kaynaklar ~erqevesinde lniimkiin goriinmemektedir. Bu bilgiler ~glglnda Arapkir'in kurulug ve geligmesini 1- XVIII. yiizy~la kadar olan donem, 2- XVIII. yiizyll aras~ndaki donem, araslndaki donem, olarak incelemek miimkiindiir (Seki1.2). 1-XVIII. YUZYILA KADAR OLAN DONEM: Kesin kurulug tarihi bilinmeyen Arapkir'in, bugun Goz deresinin de iqinden aktlg~ bat1 - dogu dogrultusunda uzanan Goz vadisinde kuruldugu kesindir. Sehrin ilk kuruldugu Goz vadisi kuzey batldan Kenger Tepe (1400), Say Tepe (1440), guney batldan ise Sivri Tepe (1696). Posta Tepe (1270), Kurt Tepe (1250) ile s~n~rlanmlgtlr (Sekil.3). Kale, vadinin bat1 kesiminde Goz deresi ile Kozluk qayl'nln birlegtigi dirsek kesiminin bat~s~nda yer alan Say Tepesi'nin kuzey dogusunda ki kayallk bir alan iizerine kurulmugtur. Bugiin gok az bir kal~nt~sl bulunan kalede, herhangi bir aragt~rma yap~lmad~glndan kurulu? tarihi haklunda herhangi bir bilgiye sahip degiliz. XVI.yuzy11 gezginlerinden Evliya Celebi'nin kale hakk~nda herhangi bir apklama getirmemesi (Celebi,1986,169) kalenin daha onceki donemlerde yani XV. yiizy~ldan once fonksiyonunu kaybetmig olabilecegini gosterir. Zira XV.yiizy~ldan sonra Anadolu'nun Osmanl~ Devleti'nin idaresine geqmesi ile birlikte onceden sinlr kesiminde yer alan kalenin bu ozelligini yitirmesi sor-tucu eski onemini kaybetmig olmalldlr.

5

6 KARA KAS E. ARAPKiRrin Kurulu$u ve...

7 F. U. Sosyal Bilimler Dergisi (1) Sonnq olarak, kale ve yerlegmeni~i yer aldrgr Goz vadisi, qevresine gore yaklagik metre daha alqakta ve batida Sivri Tepe (1696) ile Kenger Tepe (1400) aras~nda daralmaktadir. Bu dar alandan pkan Goz pinarr (kaynagr) Goz deresini beslemekte ve vadi iqindeki bah~elerin sulanmas~n~ saglamaktad~r. Vadinin girigi kuzeydoguda Goz deresi ile Kozluk qayr'nrn birlegtigi kesimdedir. Kalenin Kozluk qayl tarafr qok dik oldugundan bu kesimden kaleye ulagmak zordur. Dolayisryla vadi ve kaleye girilebilecek tek yer iki derenin birlegtigi kesimdir ki, buray~ geqebilmek iqin de Kozluk qayi'nin ag~lmas~ gerekmektedir. Kozluk qayi uzerinde bu geqigleri saglamak i ~ i yap~lmrg ~ i bir kopru bulunmaktadrr. Fakat iizerinde herhangi bir inceleme yap~lmadrg~ndan yaplrn tarihi hakk~nda kesin bilgiye sahip degiliz. K~saca Arapkir, kesi~i tarill bulu~inia~iiakla bcri~bcr savullma alnaci goz 6niinde tutularak Goz deresi'nin geqtigi vadi de sarp bir tepe iizerine kale kent olarak kurulr~~ug olmalidir. Yerlegmenin kurulug yeri olarak burn11111 seqiinlesinde etltili olan faktorler olarak; 1-Cegitli yonlerden gelebilecek telilikelere kargi Cevreye hakiin bir inevkide olinas~ ve rahat~a savunma imkan~, 2-Goz deresinin de iqinden geqtigi vadide belirli miktarda nufusu besleyebilecek nitelikte tarrmsal alan varlrgi, 3-IGme ve ltullanma iqin vadinin batr kesirninden qrkan Goz pinar~n'dan yararlanma avantaj~n~n oltnasi s~ralanabilir. Arapkir, bu vadi iizerinde ilk onceleri kale kent olarak kurulmug ve daha sonra bu vadi iqinde nufusun art~g~na paralel olarak batr kesime dogru geligme gostermigtir. Merkez XV. yy'da Sivas Eyaletine bag11 sancak merkezi olinasina ragmen (Baykara,1988,88, Celebi,1986, 170) ilk niifus bilgileri XVI. yiizy~l aittir ve daha eski tarihli bilgiler mevcut degildir. Arapkir "1518 y~linda niifusa sahip " (Malaqoglu, 1990,218) bir yerlegme merkezidir ve Ag~n ( bugun Elazig'a bag11 ilqe merkezi) ile Kemaliye de (Erziiican'a bag11 ilqe merkezi ) kendisine bag11 yerlegmeler duriimundad~rlar ( Kirzroglu, 1963, 17. Tuglaci, 1985, 112 ). Anadolu'nun onemli ticaret gehirlerinden say~lan Tokat ve Amasya'n~n, XVI. ve XVII. yuzyillar da ile niifusa sahip olduklarr (Akture, 1975, ) gozonunde bulundurulursa, niifuslu Arapkir'in o donemde bu nufus miktarlari ile biiyuk ve onemli bir yerlegme merkezi oldugunu soyle~nek muinkundur. Bu dijnem iqinde, Arapkir yerlegmesinin fazla niifus barrndirmasin~n nedenini, yerlegmenin ticaret yollarr uzerinde bulunuyor olmasinda aramak gerekir. Cunku; Anadolu'da istikametinde uzanan kervan yollar~nin en onemlisi, Antalya ve Alanya limanlarrndan, Konya, Aksaray, Kayseri, Sivas uzerinden Erzincan ve Iran'a gitmekteydi ki, bunlardan; Malatya ile Elazie'a giden yolun, Divrigi ve Arapkir uzerinden geqmesi ($ahin, 1985,27) nedeni 11e " XV. yy'dan itibaren, Divrigi - Arapkir - Harput ve Harput - Arapkir - Kernaliye - Kernah - Erzincan aras~ndaki ticaret yollarin~n geligmesi t tug lac^, 1985,273), tarimsal potansiyeli zayif olan, Arapkir yerlegmesinin, bu transit kervan yoluna bag11 olarak, ticari aqrdan geligmesine ve o donem gartlar~ iqinde oldukqa buyuk nufus milttarrnr bunyesinde barrndirabilmesine imkan tan~m~gtir. Mesela XVI. yy'da merkezdeki dokumac~ligin geligmig oldugunu, boyahanelerden al~nan vergi miktarrnln o donemde ticari apdan onemli olan bazr merkezlere yakrn miktarlarda bulunmasida bunu gostermektedir.

8 KA RAKAS E. A RA PKIR 'in Kurulup~ ve.... Nitekim " 1560 ylllnda Arapkir'de dahil baz~ merkezlerin odedigi boyahane vergi miktarlnln Arapkir'de , Harput'ta , Malatya'da , Erzincan'da ve Ankara'da akce olmas~ "(Faroqhi,1984,152) yola bag11 olarak ticaretin geligmesini ve bu geligmenin nufus uzerine olan etkisini aq~kqa gosterrnektedir. Arapkir, hem Divrigi hem de Kemaliye uzerinden Erzincan'a ulagan yollarln kavgak noktas~ndaki avantajl~ konumununda etkisiyle cevresindeki yerlegmelerin merkezi olina ozelligini surdurmiig ve "1701 ylllnda, Kemaliye ve Agln yerlegmeleri kendisine bag11 sancak merkezi statiisunde" (Hala~oglu, 1988, 48) hayatiyetini devam ettirinigtir. "Bilindigi gibi Tiirk - 1slam gehirlerinin karekteristik ozelligi mahallelerin cami ve mescidlerirl etrafinda tegekkul etmesi ve bunun yanlnda en eski caminin Ulu cami olarak nitelendirilmesidir" (~nanq, 1984,232). H.1310 (1892) tarihli salnamede biri Eskigehir, digeri Yenigehir olmak uzere iki farkl~ yerlegmede iki tane Ulu caminin varllglndan bahsedilmesi (1310, ) ve Eskigehir'deki Ulu caminin XIV. yuzyll Ilhanl~ Donemi yaplsl olarak tahmin edilen cami olmas~ (~na1,1972,58) yerlegmenin ticari potansiyeline bag11 olarak niifusun artlg~yla kale dlglnda yani vadi iqinde geligtigini gostermektedir. Yerlegmeler nufus artlgl nedeni iie geligerek alansal aq~dan biiyiirler. Bu geligme ve yer degigtirmede tarihi, dogal, sosyo ekonomik ve ulagim gartlar~ degigik aq~lardan etkili olmaktadlr. Arapkir Sehri geqmigte uzun ylllar onemli miktarda nufus kitlesini bunyesinde barlndlrmlg, yonetim iglevini de Eskigehir'den yiiriitmugtur. Eskigehir'de yapllan incelemelerde cami, mescid haricinde eski doneme ait yonetim bina veya binalarlnln bulunamamas~n~n nedeni, XVIII. yiizy~ldan onceki donemlerde Osmanl~ Sehirlerinde belediye, kaymakaml~k vb. yonetime ait yapliarln olmamas~d~r (Belediye tegkilat~ 1888 ylllnda kurulmugtur)." 0 donemlerde (XV.- XVIII. yy'lar) gehir yoneticisinin idareyi evinde yurutuyor olmas~" (Selen, 1948, 566), yukar~da sayd~glmlz yonetime ait binalarm Eskigehir'de yap~lmaslnl engellemigtir. "1836 ylllndan sonra gehir savunmasl ve guvenligi igin Redif Birlikleri'nin olugturulmas~, belediye bin as^, hukumet konagl, hastane, mahkeme binas1 gibi fardl iglevlere sahip yapilarln yapilmaya baglanmasiyla "(Aktiire,l975,98) diger bir cok yerde oldugu gibi Arapkir'de de, yonetim merkezinin Eskigehir'den (Goz vadisi), avantajlarl daha fazla ve genig alana sahip, Goz vadisinin (bugunde bir kac mahallenin bulundugu eski yerlegim yeri ) 5-6 km dogusunda yer alan bugunku yere yani Y enigehir'e tag~nmaslna sebep olmugtur. Sonuqta Arapkir yerlegmesi XVII. yuzylla kadar Goz deresininde i~inde bulundugu Goz vadisinde yer alan Eskigehir'de hayatiyetini surdurmiig bu tarihten sonra da Yenigehir'e taglnmgtlr. 2-XVIII. YUZYIL 1950 ARASI DONEM: Hal k ~n Y enigehir'e taglnmaya bagladig1 tarih kesin bilinmemekle beraber, tarihi belgelerden bu yer degigtirmenin yaklaglk 1765 y111 civarlnda oldugunu soyleyebiliriz. H.1310 (1892) tarihli salnamede hallun Eskigehir'den Yenigehir'e 127 yll once taglndlg~ belirtilmektedir ki (13 10, ) bu da yaklag~k 1765 tarihlerine rastgelmektedir. Eskigehir'den Yenigehir'e geqig ile bir tak~m yonetim ve kiiltiirel tesislerin kurulugu ekonomik tesisleri de kendine qekmig, ig ve ticaret sahaslnln meydana gelmesi ile halkln Yenigehir'e talebini artimg ve boylece yeni mahalleler tegekkiil etrnigtir. Eldeki verilere gore yerlegmede kaleden sonra Goz vadisi iqinde ilk geligen mahalleler olarak dogudan batlya dogru Osmanpaga ve Sekisu mahallelerini

9 F. U. Sosyal Bilirnler Dergisi (1) verebiliriz. Zamanla nufusun artlgl sonucunda vadinin yetersiz hale gelmesiyle vadinin qevresindeki uygun alanlara yerlegilmig ve boylece Goz, Zohrap, Serge gibi rnahalleler olugmugtur. Yenigehire olan talebin artlp sonucunda Cobanll ve Gary mahalleleriyle baglayan geligmeler, Ulup~nar, Corenge, Hezenek, Y enice, Comertli, Berenge gibi mahallelerle devam etmigtir (Sekil.2). Hallun talebinin Yenigehir'e kargl artarken, Eskigehir'e karg~ azaldlglnl, H tarihli (1892) salnameden anllyoruz, salnamede, kalenin harap bir gekilde oldugu, Eskigehir'de niifusun azalmasl ile oradaki camilerin eski onemlerinin kalmadlgl belirtilmekte (1310,178) ve Eskigehir'de Osmanpaga, Sekisu, Serge, Goz, Yenigehir'de Carg~ ve Coban11 mahallelerinin ad1 geqmekte, mahallelerin oldukqa daglnlk, birbirinden uzak oldugu iqin gidip gelmenin zorlugundan bahsedilmektedir. Ticaret yolunun geligme veya duraklamas~na bag11 olarak yerlegmenin niifusunda artlglar ve diigiigler meydana gelmigtir. Nitekim Brant, 1836 y111nda Arapkir'de ev bulundugunu belirtir ki; her haneyi ortalama beg kigi kabul edersek, o tarihlerde Arapkir yerlegmesinde yaklag~k kadar nufusun yagamlg olabilecegini soyleyebiliriz. 0te yandan, iiq y~l sonra (1 839), Ainsworth Arapkir'i niifuslu bir yerlegme olarak verdiginden, Brant'ln, 1836 ylllndaki verisi ile Ainsworth'un 1839 yll~ndaki verisi araslnda bir qeligki hemen dikkati ~eker. Zira, iiq y ~l once yaklag~k civarlnda olmasl gereken niifusun, iiq y ~i sonra 8000 olarak verilmesi, ya iiq yll iqinde yerlegmeden biiyiik lniktarlarda niifusun baz~ sebeplerle bagka yerlere glttigini, ya da verilen bilgilerde bir yanl~gl~k oldugunu gostermektedir. Eldeki verller lglg~nda bu yillar araslnda yerlegmede tahminen civarlnda niifusun bulunabilecegini soyleyebiliriz. Taylor, Arapkir'in 1868 yll~nda nufuslu bir yerlegme oldugunu belirtirken, yerlegmenin niifusu 1871 yll~ndaki salnamede , 1880 ylllndaki salnamede ise niifus ve hane olarak verilir (Yurt Ansiklopedisi, 1982, 2499). YILLAR TOPLAM Kaynak: 1887 ylll Mamuratii'l Aziz salnamesi, 1891 Cuinet, 1894 Semseddiri Sarni 1887 tarihli (H.1305) Ma'mQratii'l Aziz Salniimesi'nde, Arapkir hane, nufus,(l305, ), ve kendisine bag11 koylerle beraber toplam niifusa sahip olduii;u belirtilirken. Cuinet 1891 ylllndaki eserinde Arapkir'i nufuslu bir yerlegme olarak gostermektedir (Cuinet, 1891, ) (Tablo.1). Salnamelerden 1892 (H. 1310) yll~na ait olanlnda Arapkir niifus ve haneye sahip bir yerlegme merkezi oldugu belirtilirken, (1310, 124, 199). Semseddin Sami ise 1894 yll~nda yazdlgl eserinde Arapkir'i merkez nufusu kigi olmak iizere toplam niifusa sahip yerlegme olarak gostermektedir (Sami, 1894,1019,3142). Tarih iqinde, merkezin nufus verilerinin farkllllg~n~n nedenlerini, belirli

10 dorlemlerde ortaya pkan asayig bozukluklar~ ve konar goqerlerin faaliyetlerinde aramak gerekir. Nitekim; XVI. yy'da Halep Turkmenleri'nin Arapkir, Amasya, Sivas sancaklarinda yaylay~p, k~gl Antalya ile $am aras~ndaki bolgede geqirmeleri (Malaqoglu, 1988,25) nedeniyle, bunlar~n ticari faaliyetlerini merkezlerde yapmalar~, merkezlerin ticari faaliyetlerini geligtirmeye yard~mc~ oldugu gibi, bir k ~sm~n~n da buralarda ikamet etmig olmalar~, merkezlerin niifi~slar~n~n belirl~ donemlerdeki artig veya eksiligi ne sebep olabili r. Merkezleri 11 nufusca gerilemelerinde bu konar - go~erlerin dogurdugu huzursuzluklar~n biiyuk oranda etkili oldugunu soylememiz miimkundur. Mesela XVII. yy'da bu alanlarda ikamet eden Japoval~, Yarqekanl~, Miirdlii gibi agiretlerin bi~ralarda yaptlklar~ asayigsizlikler nedeniyle Rakka'ya siiriilmes~ ve orada iskanlar~n~n saglanmas~ iqin Arapkir'e ferman gonderilmesi dew (Halaqoglu, 1988,48, 113) goruglerimizi destekler niteliktedir. Sonuq olarak; belirli tarihlercle verilen niifus miktarlar~ farkllllk taglmaslna ragmen, yerleginenin XV.yyldan XVIII. yy sonuna kadar oldukqa fazla miktarlarda nufus bar~nd~rd~gln~ ve onemli bir ticaret merkezi niteligini tag~d~ginl soyleyebiliriz. Yerlegmenin Curnhuriyet Donemi bag~nda, eski y~llarda sahip oldugu nufus miktar~n~ koruyamad~g~ goruliir. Yerlegmenin, geqmig y~llara nazaran nufus kaybetmesinin nedenini, Osmanl~ Devleti'nin katlld~g~ I. Dunya Savag~nda, savag esnas~nda ve oncesinde iilkede bulunan azlnl~klar~n yapt~g~ katliamlarda ve nihayet baglmsizl~k iqin yaptlg~m~z Kurtulug Savaglnda aramak gerekir. Gerek I. Diinya Savag~, gerekse I<urtulug Savagl'nda, oldukqa fazla miktarda niifus kaybedilmig, ote yandan bilhassa 1. Dunya Savag~ oncesinde ve savag zaman~nd az~nl~klarl~l ger~eklegtirdikleri isyan ve katliam olaylar~yla buyuk miktarda niifus kay~plar~ olmugtur. Niteki~n Ermeniler, 1895 yrllnda Arapkir'deki isyanda yerlegmecleki bir yok yer ile birlikte 6 adet hanl yak~p y~kmlglard~r (Akqora,1988,40). Bi~nun yan~nda, nzrnl~klar~n savag zaman~nda ve sonunda ulkeyi terk etmeleri, savaglardaki biiyiik kay~plar,ticaret ve eski kervan yollar~nln onemini kaybetmesi vb. faktorler nedeni ile niifusta oldukqa fazla miktarda azalmalar meydana geldiginden, tii~n Tiirkiye'de olclugu gibi Arapkir'de de nufus azalm~gt~r (Tezel, 1986, Doganay, 1994, ). Tezel de, bu donemlerdeki niifus azalmasln~n en biiyiik olqude kentlerde tneydana geldigini aglklayarak, 1927 y~l~ncla, 1880 ylllar~nda sahip olduklar~ nufus miktarlann~ kosuynm~yan yerlegmeler iginde Arapkir'i de saymaktad~r (Tezel, 1986, 90). Nitekim Arnpkir'de, 1887 y~l~nda merkezde , k~rsal alanda olmak iizere toplam olan nufus, 1891 y~llnda merkez, k~r olmak iizere toplam yuksel~nig, yukarlda sayd~g~m~z nedenlerden dolay1 merkez ve kls niifusu cliigiig gostererek,l927 y~l~nda merkez ve nihayet 1935 y~l~nda inmigtir. Zaten y111 Mamuratii'l salnamesinde 467 olarak gosterilen ticarethane saylsrnln 1928 y111 ticaret salnamesinde 155'e dugmesi nufusla birlikte ticari yap~n~nda geriledigini goster~nektedir. Hem savagln etkisinin tam sarllamamag olmas~ hemde idari degigiklikler nedeniyle y~llar~ aras~nda meydana gelen nufus azalmas~ merkez niifustan ziyade k~rsal nufusu etkilemigtir. Yap~lan idari degigiklikle onceden Kemaliye'ye bag11 olan Agln'ln Arapkir'e, Arapkir'e bag11 olan Dutluca'n~n Kemaliye'ye baglanmas~ nedeniyle k~rsal nufusta azalma rneydana gelmigtir. Bu hinderlant~ndaki niifus azalmas~ merkez nufusunu da etkilediginden merkezin nufus geli~mesi qok yavag olmugtur.

11 F. 0. Sosyal Bilimler Dergisi (1) Tarihi eserlerden camilerin kurulug y~llar~ gehrin hangi donemlerde nerelere kadar geligtigi hakklnda az qok bir fikir vermektedir. ~urk-1slam gehirlerinde mahallelerin camilerin etraflnda tegekkul ettigi ananesi gozonunde tutulursa, Yenigehir'de ilk yerlegim qekirdeginin Mirliva Ahmet Paga Cami qevresinde ve Cargl Mahallesinde olugmaya baglad~glnl soyleyebiliriz. Caminin yan~nda, qargl hamam~ karglslndaki ticaret han~ ve agagls~nda yanmlg olan medresesinin bulunmas~, caminin bir imaret sistemi qerqevesinde yap~ldlgln~ gosterir. Nufusun artlgl ile birlikte Eskigehir'in fiziki ve tarlmsal aq~dan gosterdigi olumsuzluk, halkln tarlmsal faaliyetler iqin daha iyi imkanlar sunan bugiinku yerde dahil olmak iizere ~evredeki alanlara yerlegmeleri mahallelerin toplu olmaslnl engellemigtir. Bu sebepten H.1310 tarihli salnamede 5 adet mahalle verilmigken, tarihli salnamede 23 adet mahalle isminin verilmesi (1312, ) qevredeki geligmeye bag11 olarak yeni mahallelerin olugtugunu ve onceden yerlegilmig olan yerlerin mahalle haline getirilmig olabilecegi fikrini artlrmaktad~r. Sonuq olarak gehir yeni yerine taglndlglnda ilk olarak Mirliva Ahmet Paga Cami qevresi ve hatta daha avail kesimlerin yerlegildigi ortaya q~kmaktadir. Zira qarglnln iiq kez yer degigtirmig olmas~ gehrin geligimi hakhnda bir fikir verebilmektedir. Ilk eski qargl (agag~ qarg~) bugunkii Yenice ve Hocaali mahallelerinin oldugu kesimdedir. Daha sonra eskiden bugday pazarl ad1 verilen bugunkii Mirliva Ahmet Paga Cami ve onun kargls~nda bulunan belediye hanlnln oldugu kesim yani yukar~ qargl geligmigtir. Fakat eski kervan (katlrclyolu) yolunun aga& qargl istikametinden gelip yukar~ carp kesiminden bugunkii Mirliva Ahmet Paga Camisinin altlndan Kemaliye guzergahrna dogru gitmig olmas~ agagl qarglnln ilk once degil de, yukar~ qargldan sonra kervan yoluna bag11 olarak yo1 boyunca geligme sonucunda ortaya q~kma ihtimali daha fazla gorunmektedir. Zira bugiin agag~ qargl kesiminde (gimdiki Naim Comertoglu Caddesi) o zamanki durumu verebilecek herhangi bir igletmenin kalmamlg olmas~ kervan yolunun sonmesi sonucunda qarglnln da yok oldugunu gosteriyor. Buna gore merkez yer degigtirdikten sonra (XVIII. yy.) ilk ig ve ticaret sahasl eski bugday meydanlndaki belediye han~ ve Mirliva Ahmet Paga Camisinin (1778) bulundugu kesimde yogunlagmlg ve ikinci geligme o donemin ulaglm giizergah~na gore guney kesimde Yenice Mahallesine dogru giden Naim Comertoglu Caddesi uzerinde (agagl qarg~) olmugtur. 1g ve ticaret sahasln~n guneye geligme gosteren kesimi (agagl qargl) 1950 y~l~ndan itibaren onemini yitirmeye baglamlg ancak ilk qekirdek (orta qarg~) varl~g~n~ korumugtur. Ayr~ca Osmanll kentlerinde Cargl ve pazarln ortada bulunmas~ sokaklar~n qargl dogrultusunda aqllmas~, en onemli caminin kent merkezinde bulunmas~ ozelligini Arapkir'de de gormek murnkundiir. Giiniimuzde belediye ve kaymakaml~k binalarln~n alt kls~rnlnda kalan 1892 salnamesinde ulu cami (cuma camisi) olarak belirtilen Mirliva Ahmet Paga Cami onun yanlnda hamam ve karg~s~nda hala qal~gan fakat eski canllllgl kalmamlg olan ticaret ham, bugun y~kllm~g medresenin varl~g~ ilk qekirdegin buras~ olma ihtimalini artlrdrgl gibi agagl qarglnln orta qarg~dan sonra geligmig olabilecegi fikrini daha da kuvvetlendirmektedir. Yenigehir'e tag~nd~ktan sonra Carp, Hocaali, Berenge, Comertli, Yenice, Corenge gibi mahalleler geligmigtir ARASINDAKf DONEM : ylllarl arasrnda hem iq goq hareketleri hemde kendisine bag11 olan Agln'ln alinmas~yla klrsal kesimde bir

12 KARAKAS E. ARAPKiR'in Kurulu~u ve.... nufus azalmas~ meydana gelmigtir ve bu sebepten lursal nufus 'den 'ya merkez nufusu ise 6.739'dan 6.43 l'e, toplam niifusta 'den 'ye inmigtir (Tablo:2,$ekilA). Tablo:2.Arapkir Il~esinde Y~llarzi'Gore Niifusun Geli~imi ve Merkez I(lr ~iif~s Oran1 ( ) YILLAR SEHIR KIR TOPLAM $EH.% KIR % Kaynak: DIE tarafindan hazlrlanan niifus istatistikl $ekil:4arapkir1de ~erkez ve Klr Niifusunun Y~llara Gi3re Geli~imi

13 F. U. Sosyal Bilimler Dergisi (1) Daha sonraki yillarda bilhassa 1970 ylll sonraslnda Keban Barajlnln ingaasl ve ekonomik yetersizlikler sonucu klrsal kesimden goq hareketleri surekli devam etmig ve bu goqlerin bir kislmlnl kendine qeken merkez nufusca geligimini siirdurmesine ragmen toplam nufusunda da bir azalma devam etmigtir. Nitekim 1970 yillnda olan kir nufusu 1975 yillnda , 1980'de 'e, 1985'te 'ya, 1990'da ise 'e dugerken, aynl tarihler araslnda merkez nufusuda 7.793'den 'ye yiikselmigtir (Tablo:2,Sekil.4). Merkezin alansal geligimi 1950 ylllndan itibaren yo1 degigikligi ve kamu yat~rimlarina bag11 olarak kuzeybatlya dogru olmugtur. Geligmede bazl kamu kurumlar~n~n bu kesimde ingaa edilmig olmalarlnln etkisi fazladlr. Nitekim I<ara,yollan 85. gube gefligi (1950), hastane ( ), Ilqe Jandarma, 1lqe Tarlm ve, Veterinerlik vb. gibi kurumlarin, gehrin bat1 ve kuzey bat1 kesimlerinde kunllmasl, Malatya - Arapkir - Kemaliye yolunun yine gehrin bat1 kesiminden geqirilmig olmasi, ulagtma bag11 olarak Corenge, Uluplnar gibi eski yerlegmelerin daha da geligmesine ve Yenimahalle, Mehmet Akif gibi yeni mahallelerin olugmaslna sebebiyet vermigtir (Sekil.2). Zira bugiin Belediye karglslnda yer alan PTT ve Ziraat Bankasi'nin bulundugu kesimlerin 1970 y~ll~na kadar mezarlik olmasl, ayrlca gehir merkezinde Belediye binasinln guneybatlslnda yer alan benzinligin ve kuzeybatl kesimdeki Garglnln olmamasl, geligmenin 1970 ylllndan sonra bu kesirne hlzll bir gekilde kaydlglni gostermektedir. Bu geligim sonucunda gunumuzde orta qargl olarak isimlendirilen mevki iyice sonrneye yuz tutmug ve gehrin bat1 kesminde Arapkir - Kemaliye yolu uzerinde yer alan, yeni Gary geligmeye baglamigtir. Eskiden Bugday Pazari ad1 verilen ve ortaslnda bir qegmenin bulundugu orta qarglnin, geqmigte qevresi diikkanlarla qevriliyken gunumuzde fonksiyonlarlnl yitirmig ve geqmigin izlerini taglyan qok az sayida dukkan kalmlgta. Bunlar da; Kalaycl, Semerci, Yuncu gibi eski geleneksel igleri yuruten esnaflardlr ki eski ig sahaslndaki qegitliliki ve turlerini gostermesi bakimlndan ilginqtir ile 1990 ylllarl aras~nda eski mahallelerde

14 KARAKA? E. A RAPKIR'~~ Kurulrgu ve... **On kilriyi gosterir.

15 F.ii. Sosyal Bilimler Dergisi 1996 B(1) geligme olmugken bunlar~n yanlnda Yenimahalle ve son ylllarda da Kemaliye yolu iizerinde Imam Hatip Lisesi (1980), Endustri Meslek Lisesi (1978) gibi yeni egitim tesislerinin kurulmaslna ve alan varlrglna bag11 olarak Mel~met Akif Mahallesi geligme gostermigtir ylllnda merkezin sahip oldugu kigilik nufus 21 mahallede ikamet etmektedir. Bu mahallelerden 12 tanesi imar plan1 iqinde geriye kalan 9 tanesi ise imar plan1 dlglnda yer almaktadlr. Bu nufusun % 8.11'i (844 kigi) eski sit (Goz vadisi iqinde yer alan Goz, Sekisu, Serge mahallelerinde), % 6.76'~ (703 kigi) vadi qevresinde (Zohrap, Slhlar, Serge), % 85.13'luk (8.854 kigi) oranl ise plan11 yenigehirde olmak ii~ alanda dagllm~g durumdad~r (Tablo.3, Sekil.5). Imar plan1 dlglndaki sahalarda nufusun toplanma ve dagllmaslna topografya, ekonomik faaliyetler, yo1 vb. faktorler degigik gekilde etkilemektedir. Merkezin eski siti Goz vadisinde nufus, egim ve bahqeler iqine yerlegilme nedeniyle ~ ok dae~n~k bir yap1 sunarken, vadi dlglndaki alanlarda yol, tarlmsal alanlardan daha fazla ist~fade edebilme gayesiyle toplu bir yap1 gosterir. Sonuqta gehir, savunma kolayllgl, su ve tarlmsal arazi varllg~ nedeniyle ilk onceleri kale kent geklinde batldaki Goz vadisinde kurulmug ve uzun bir donem vadi iqinde geligmesini surdiirmug, ulag~m yolu uzerinde bulunmasl ve geligen ticari yaplsl nedeniyle artan nufusa yetersiz gelen eski alanlndan yaklag~k XVIII. yuzylldan itibaren taglnarak bugunku mevkisine gelmig ve gunumiizde de yeni mevkisinde geligmesi devam etmektedir. AKCORA, E., 1988, Harput'ta 20. yy.baglar~na Kadar Turkler ile Ermeni Toplumunun Sosyo Ekonomik Dummu ve Ermeni Isyanlarr, F.U.Dergisi, Sosyal Bilimler, C:2. S: 1, s.5-33, ELAZIG. AKTURE, S., 1975,17.Yiizyll Bag~ndan 19.Yiizy1l Ortaslna Kadarki Donemde Anadolu- Osmanl~ Sehrinde Sehirsel Yaplnln Degigme Sureci, M.E.T.U Journal of the Faculty of Architecutre, Volume.1, No:l, s ,ankara. BAYKARA, T., 1988, Anadolunun l'arihi Cografyas~na Girig 1.Anadolunun Idari Taksimat~, 1.KA.E Yay. 86, Seri.VI1, say^. A.7, ANKARA. CUfNET, V., 1892, La Turquie dlasie..., PARIS. DARKOT, B., 1961, Arapkir Maddesi, islam Ansiklopedisi, C:1, ISTANBUL. DO~ANAY, H., 1983, Erzurum'un Sehirsel Fonksiyonlarl ve Bagl~ca Planlama Sorunlarl, ~ta.univ, Fen-Ed.Fak.Cogr.Bol, (D%entlik Tezi), ERZURUM. DOGANAY, H., 1994, Turkiye Begeri Cografyasl, Gazi Buro Kitabevi, ANKARA. ERGIN, , Turk Sehirciliginde imaret Sistemi, Cumhuriyet Matb, ISTANBUL.

16 KARAKAS E. ARAPKiR'in Kurulup ve... ERfNC, S., 1953, Dogu Anadolu Cografyasl, i.u.cogr. Enst. Y.No:15, ]ST. FAROQH~, S., 1984, Towns and Townsmen of Ottoman Anatolia, Cambridge University, Cambridge. FREDERfC, C., SHORTER, M., 1983, Tiirkiyede Nufus Artlgl , Yurt Yay:7, ANKARA. HALACOGLU, Y., 1988, XVIII.Y iizyllda Osmanll Imparatorlugunda Iskan Siyaseti ve A~iretlerin Yerle$tirilmesi,T.T.K.Yaylru, ANKARA. HALACOGLU,. Y., 1990, Tahrir Defterlerine Gore XVI.yylda Baz~ Anadolu Sehirlerinde Demogdik Yap], Yahn Tarihimizde Van Uluslaransl Sempozyumu, Yiiziincu YII Unv.Yay.N0:6, VAN. fnanc, R., 1984, XVI.yy.Dogu Anadolu Sehirlerinin Mahalle Adlar~, Turk Yer Adlarl Sempozyumu, S:232. KESSLER, G., 1936, (Cev.$iikru Refik) Sehrin Tarihi ve Sosyal Fonksiyonu, Komiin Bilgisinin Esas Meseleleri, i.u.hukuk Fak.Iktisat ve Iqtimaiyat Enst.Yay. No:2, Cumhuriyet Matb, ISTANBUL. KIRZIOGLU, F., 1963,450 YII Onceki Harput Mahalleleri ile Nahiyeleri, Yeni Flrat Dergisi, Say]: 17, s ELAZIG. KIRZIOGLU, F., 1964, Salnameler ve 1871 Salnamesinde Harput Sancagi, Yeni Flrat Dergisi, YII: 1, s:20, s.7-9, ELAZIG. KOSAY, Z.H., 1970, Pulur Sakgul Kazlsl 1968 Y 111 On Raporu, 0DTU.Keban Projesi Yay. Seri: 1, No: 1, ANKARA. OZCAGLAR, A., 1994, Zile'nin Kurulugu, Geligimi ve Bugunkii Fonksiyonel Ozellikleri, A.U.Turkiye Cografyasl Derg, 33, s , ANKARA. SAMf, $., 1889, KBmus-ul AlBm (Hicri 1306), Cilt I, s: 234, ISTANBUL. SELEN, H.S., 1948, 16. ve 17. Yuzylllarda Anadolunun Koy ve Kuquk Sehir Hayatl, 111 Turk Tarih Kongresi, TTK Yaylru, ANKARA. SAHfN, T.E., 1985, Anadolu'nun Tarihi Ahgl fqerisinde Siyasi, Ekonomik, Sosyal ve Kulturel Aqldan ERZINCAN TARIHI, Cilt: I, Erzincan Hayra Hizmet ve Dayarugma Valcf~, Yayln No: 1, ERZINCAN. TEMELKURAN, T., AKTAS, N., 1993, Evliya Celebi Seyahatnamesi, Cilt: 3-4, Uqdal Nqriyat, ISTANBUL. TEZEL, Y., 1986, Cumhuriyet Doneminin iktisadi Tarihi ( ), Yurt Yay.N0:4, ANKARA. TUGLACI, P., 1985, Osmanl~ Sehirleri, Milliyet Yaylnlarl, ISTANBUL. TUNCEL, M., 1973, lzmit Sehri ve Yay1115 Sahasl, 1.U.Cog.Enst.Derg.S: 18-19, s , IST.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ NİN İLK GENEL NÜFUS SAYIMINDA ÇORUM VİLÂYETİ NİN NÜFUS ÖZELLİKLERİ *

TÜRKİYE CUMHURİYETİ NİN İLK GENEL NÜFUS SAYIMINDA ÇORUM VİLÂYETİ NİN NÜFUS ÖZELLİKLERİ * Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 19, Sayı: 1, Sayfa: 233-258, ELAZIĞ-2009 TÜRKİYE CUMHURİYETİ NİN İLK GENEL NÜFUS SAYIMINDA ÇORUM VİLÂYETİ NİN

Detaylı

Selçuklu ve Osmanlı Dönemi

Selçuklu ve Osmanlı Dönemi Ankara'nın bilinen tarihi Paleolitik Çağa kadar uzanmaktadır. Bu döneme ait çeşitli eserlere Gâvurkale, Ergazi, Lodumlu ve Maltepe'de rastlanmıştır. Eti Yokuşu'nda 1937'de Türk Tarih Kurumu tarafından

Detaylı

"Bilgi Toplumu": Eleftire1 Bir Yaklaym "Information Society": A Critical Approach

Bilgi Toplumu: Eleftire1 Bir Yaklaym Information Society: A Critical Approach Hacettepe Universitesi Edebiyat Fakiiltesi Dergisi Cilt: 15 1 say^: 1 1 ss. 147-158 "Bilgi Toplumu": Eleftire1 Bir Yaklaym "Information Society": A Critical Approach Biilent YILMAZ* "Bilgi toplumu" son

Detaylı

SON BĠN YILDA DOĞU VE BATI MEDENĠYETLERĠNĠN ĠKTĠSADĠ YAPILARININ DEĞĠġĠMĠ ÜZERĠNE BĠR DENEME

SON BĠN YILDA DOĞU VE BATI MEDENĠYETLERĠNĠN ĠKTĠSADĠ YAPILARININ DEĞĠġĠMĠ ÜZERĠNE BĠR DENEME The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Volume 5 Issue 5, p. 281-324, October 2012 SON BĠN YILDA DOĞU VE BATI MEDENĠYETLERĠNĠN ĠKTĠSADĠ YAPILARININ DEĞĠġĠMĠ

Detaylı

Bir İskeleden Liman Kentine Doğu Akdeniz in Önemli Bir Limanı Olarak On Dokuzuncu Yüzyılın İkinci Yarısında Mersin de Mekansal Gelișim *

Bir İskeleden Liman Kentine Doğu Akdeniz in Önemli Bir Limanı Olarak On Dokuzuncu Yüzyılın İkinci Yarısında Mersin de Mekansal Gelișim * Bir İskeleden Liman Kentine Doğu Akdeniz in Önemli Bir Limanı Olarak On Dokuzuncu Yüzyılın İkinci Yarısında Mersin de Mekansal Gelișim * Tülin SELVİ ÜNLÜ Özet Liman kentleri, ondokuzuncu yüzyılda, değișen

Detaylı

MARKA KENT YOLUNDA İLK ADIM PROJESİ SONUÇ RAPORU

MARKA KENT YOLUNDA İLK ADIM PROJESİ SONUÇ RAPORU PROJESİ SONUÇ RAPORU Hümeyra SADAKLIOĞLU M. Said DÖVEN Tokat-2012 Bu rapor, T.C. Kalkınma Bakanlığı nın genel koordinasyonunda Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet

Detaylı

T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ

T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ İÇİNDEKİLER TABLOLAR DİZİNİ... iii GRAFİKLER DİZİNİ...iv HARİTALAR DİZİNİ...v AMAÇ KAPSAM ve YÖNTEM... 1 1. MADENCİLİK SEKTÖR VE

Detaylı

XIX. YÜZYILIN İLK YARISINDA İSPİR VE KÖYLERİNİN NÜFUSU. The Population Of Ispir And Its Villages In The First Half Of The 19 th Century

XIX. YÜZYILIN İLK YARISINDA İSPİR VE KÖYLERİNİN NÜFUSU. The Population Of Ispir And Its Villages In The First Half Of The 19 th Century A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Sayı 34 Erzurum 2007-275- XIX. YÜZYILIN İLK YARISINDA İSPİR VE KÖYLERİNİN NÜFUSU The Population Of Ispir And Its Villages In The First Half Of The 19 th Century

Detaylı

EL AMAN HANI VE KÖSE HÜSREV PAġA ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME

EL AMAN HANI VE KÖSE HÜSREV PAġA ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME BEU SBE Dergisi Cilt: 1 Sayı: 1 EL AMAN HANI VE KÖSE HÜSREV PAġA ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME Özet Salih ULUÇAY *1 Bitlis Rahva Ovasında yer alan El Aman Hanı, 16. yüzyılın ikinci yarısı Osmanlı mimarisi

Detaylı

AVRUPA B~RL~G~NDE C~NS~YETE DAYALI AYIRIMCILIGIN ENGELLENMES~~

AVRUPA B~RL~G~NDE C~NS~YETE DAYALI AYIRIMCILIGIN ENGELLENMES~~ KASIM - 2002 1 SUBAT - 2003 AVRUPA B~RL~G~NDE C~NS~YETE DAYALI AYIRIMCILIGIN ENGELLENMES~~ Dr. Mahmut YAVAS~ K~rrkkale ljniversitesi lktisadi ve ldari Bilimler Fakultesi 0. Giri~ AB Hukukunun doktrin ve

Detaylı

DİYARBAKIR KALESİ VE HEVSEL BAHÇELERİ KÜLTÜREL PEYZAJI ALAN YÖNETİM PLANI

DİYARBAKIR KALESİ VE HEVSEL BAHÇELERİ KÜLTÜREL PEYZAJI ALAN YÖNETİM PLANI DİYARBAKIR KALESİ VE HEVSEL BAHÇELERİ KÜLTÜREL PEYZAJI ALAN YÖNETİM PLANI 1 DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Murat ALÖKMEN İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Orhan BALSAK

Detaylı

T~~RK~YE'DE YABANCILARIN KACAK CALlSMALARl VE BAGLANTILI SORUNLAR UZER~NE B~R TARTISMA

T~~RK~YE'DE YABANCILARIN KACAK CALlSMALARl VE BAGLANTILI SORUNLAR UZER~NE B~R TARTISMA TuHIS KASIM - 2002 / SUBAT - 2003 T~~RK~YE'DE YABANCILARIN KACAK CALlSMALARl VE BAGLANTILI SORUNLAR UZER~NE B~R TARTISMA 1960'11 yrllarda Bat1 ulkelerine goq veren bir ulkenin yaklagrk 40 yrl sonra farklr

Detaylı

BATI ANADOLU NUN YOL AĞI ARAŞTIRMALARI- III İZMİR İN ARDALANINDA KERVAN YOLLARI

BATI ANADOLU NUN YOL AĞI ARAŞTIRMALARI- III İZMİR İN ARDALANINDA KERVAN YOLLARI Tarih İncelemeleri Dergisi Cilt/Volume XXVI, Sayı/Number 2 Aralık/December 2011, 527-549 BATI ANADOLU NUN YOL AĞI ARAŞTIRMALARI- III İZMİR İN ARDALANINDA KERVAN YOLLARI Olcay PULLUKÇUOĞLU YAPUCU Cihan

Detaylı

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ GELİŞİM PLANI 2009-2028

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ GELİŞİM PLANI 2009-2028 T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ GELİŞİM PLANI 2009-2028 i ii MUġ ALPARSLAN ÜNĠVERSĠTESĠ 20 YILLIK GELĠġĠM PLANI-TEMEL YAKLAġIM- Üniversitemizin, Diyarbakır-Kulp yolu üzerindeki kampus arazisi; yaklaģık

Detaylı

TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ TEZİN ADI 21.YÜZYILDA KERKÜK TEKİ GELİŞMELER, TÜRKİYE YE YANSIMALARI VE BÖLGEDEKİ TÜRKMEN HALKIN

Detaylı

Sayı 7 Ocak 2013 DÜZCE YÖRESİ ŞEHİR TARİHİ ÇALIŞMALARI ÜSKÜBÜ (KONURALP) VE AKÇAKOCA ÖRNEĞİ (KİTAP TANITIMI) İsmail KATGI 1

Sayı 7 Ocak 2013 DÜZCE YÖRESİ ŞEHİR TARİHİ ÇALIŞMALARI ÜSKÜBÜ (KONURALP) VE AKÇAKOCA ÖRNEĞİ (KİTAP TANITIMI) İsmail KATGI 1 Gümüşhane Üniversitesi Sayı 7 Ocak 2013 Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi DÜZCE YÖRESİ ŞEHİR TARİHİ ÇALIŞMALARI ÜSKÜBÜ (KONURALP) VE AKÇAKOCA ÖRNEĞİ (KİTAP TANITIMI) 1 Ülkemizde 20. yüzyıl ortalarına

Detaylı

Doç. Dr. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi. **

Doç. Dr. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi. ** Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 6 Sayı: 24 Volume: 6 Issue: 24 Kış 2013 Winter 2013 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 DEPREME BAĞLI

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm II. Mevcut Durum ve Eğilimler (Tasarı)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm II. Mevcut Durum ve Eğilimler (Tasarı) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ülkesel Fizik Planı Bölüm II. Mevcut Durum ve Eğilimler (Tasarı) Şehir Planlama Dairesi İçişleri Bakanlığı Lefkoşa - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2014 İçindekiler 1. Giriş...

Detaylı

Kırklareli. Bartın. Kastamonu. İstanbul. Zonguldak. Karabük. Yalova. Adapazarı Bolu. Çankırı. Bilecik. Bursa. Ankara. Kırıkkale. Balıkesir.

Kırklareli. Bartın. Kastamonu. İstanbul. Zonguldak. Karabük. Yalova. Adapazarı Bolu. Çankırı. Bilecik. Bursa. Ankara. Kırıkkale. Balıkesir. TÜRKİYE NİN NÜFUS ÖZELLİKLERİ VE NÜFUS HAREKETLERİ TÜRKİYE NÜFUSUNUN YAPISAL ÖZELLİKLERİ - Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı - Çalışan Nüfusun Ekonomik Faaliyet Kollarına Göre Dağılımı - Nüfusun Cinsiyete

Detaylı

AVRUPA NIN SINIRLARI ve TÜRKİYE NİN AVRUPA YA GÖRE KONUMU

AVRUPA NIN SINIRLARI ve TÜRKİYE NİN AVRUPA YA GÖRE KONUMU Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 10, Sayı: 2, Sayfa: 35-50, ELAZIĞ-2000 AVRUPA NIN SINIRLARI ve TÜRKİYE NİN AVRUPA YA GÖRE KONUMU Europe s Borders

Detaylı

OSMANLI İDARESİNDEN SONRA BULGARİSTAN TÜRKLERİNİN SOSYO-KÜLTÜREL HAYATI

OSMANLI İDARESİNDEN SONRA BULGARİSTAN TÜRKLERİNİN SOSYO-KÜLTÜREL HAYATI OSMANLI İDARESİNDEN SONRA BULGARİSTAN TÜRKLERİNİN SOSYO-KÜLTÜREL HAYATI Hazırlayan: Erhan VATANSEVER Danışman: Yrd. Doç. Dr. Sabri Can SANNAV Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Tarih Anabilim

Detaylı

ŞEHİRLEŞME ÜNİVERSİTE İLİŞKİSİNE BİR ÖRNEK: GAZİMAĞUSA 1 (An Example of the Relationship between Urbanization and University: Gazimağusa)

ŞEHİRLEŞME ÜNİVERSİTE İLİŞKİSİNE BİR ÖRNEK: GAZİMAĞUSA 1 (An Example of the Relationship between Urbanization and University: Gazimağusa) MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 28, TEMMUZ - 2013, S. 501-525 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyright 2013 http://www.marmaracografya.com ŞEHİRLEŞME ÜNİVERSİTE İLİŞKİSİNE BİR ÖRNEK: GAZİMAĞUSA

Detaylı

GAZİPAŞA GAZİPAŞA. Dünden Bugüne Antalya

GAZİPAŞA GAZİPAŞA. Dünden Bugüne Antalya A L T I N C I B Ö L Ü M GAZİPAŞA GAZİPAŞA 290 G A Z İ P A Ş A 291 A L T I N C I B Ö L Ü M 292 8. GAZİPAŞA* A. Tarihçe Adını Atatürk ten Alan İlçe, Selenus-Selindi- Gazipaşa Selendi-Gazipaşa, nın 180 km.

Detaylı

VE TARIM ALANLARININ AMAÇ DI

VE TARIM ALANLARININ AMAÇ DI Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 30 Volume: 7 Issue: 30 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 AMASYA KENTİNİN CUMHURİYET DÖNEMİ MEKÂNSAL

Detaylı

TÜRKİYE NİN KIŞ TURİZMİ KORİDORUNDA YENİ BİR KIŞ TURİZM MERKEZİ: KONAKLI A New Winter Tourism Center in Turkey's Winter Tourism Corridor: Konaklı

TÜRKİYE NİN KIŞ TURİZMİ KORİDORUNDA YENİ BİR KIŞ TURİZM MERKEZİ: KONAKLI A New Winter Tourism Center in Turkey's Winter Tourism Corridor: Konaklı MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 31, OCAK - 2015, S.345-365 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyright 2015 http://www.marmaracografya.com TÜRKİYE NİN KIŞ TURİZMİ KORİDORUNDA YENİ BİR KIŞ TURİZM

Detaylı

Türkiye de Üniversitelerin Kentleşme Üzerine Etkileri

Türkiye de Üniversitelerin Kentleşme Üzerine Etkileri Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt: 10, Sayı:3, 2008 Türkiye de Üniversitelerin Kentleşme Üzerine Etkileri Şevket Işık Özet Türkiye de üniversitelerin, kentlerin nüfus, ekonomik

Detaylı

ÜÇ KEMALLER DİYARI TEKİRDAĞ

ÜÇ KEMALLER DİYARI TEKİRDAĞ ÜÇ KEMALLER DİYARI TEKİRDAĞ Tekirdağ ve topraklarını Üç Kemaller Diyarı olarak nitelemek yanlış olmaz. Atatürk ün hürriyet aşkının ilk kıvılcımlarını aldığı vatan ve özgürlük şairi Namık Kemal Tekirdağ

Detaylı

GİRİT İN TÜRK HAKİMİYETİNDEN ÇIKIŞI

GİRİT İN TÜRK HAKİMİYETİNDEN ÇIKIŞI T. C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YAKINÇAĞ TARİHİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ GİRİT İN TÜRK HAKİMİYETİNDEN ÇIKIŞI EMİN ÜNSAL 1068205103 TEZ DANIŞMANI PROF. DR. İLKER

Detaylı

2008 UYGULAMA RAPORU HAYATBOYU ÖGRENME PROGRAMI (LLP) - ducation and Traini~ AB EGiTiM VE GENÇLiK PROGRAMLARI MERKEZi BAŞKANllGI ~ Eğitim ve Kültür ~

2008 UYGULAMA RAPORU HAYATBOYU ÖGRENME PROGRAMI (LLP) - ducation and Traini~ AB EGiTiM VE GENÇLiK PROGRAMLARI MERKEZi BAŞKANllGI ~ Eğitim ve Kültür ~ 2008 UYGULAMA RAPORU HAYATBOYU ÖGRENME PROGRAMI (LLP) - ducation and Traini~ AB EGiTiM VE GENÇLiK PROGRAMLARI MERKEZi BAŞKANllGI ~ Eğitim ve Kültür ~ ÖNSÖZ 1999 yılında başlayan adaylık sürecinin

Detaylı

HOŞGÖRÜDEN YOL AYRIMINA ERMENİLER CİLT 1

HOŞGÖRÜDEN YOL AYRIMINA ERMENİLER CİLT 1 HOŞGÖRÜDEN YOL AYRIMINA ERMENİLER CİLT 1 1978 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ YAYINI-163 KİTAP ADI HOŞGÖRÜDEN YOL AYRIMINA ERMENİLER Cilt-1 YAYINA HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. M. Metin HÜLAGÜ Doç. Dr. Şakir BATMAZ Yrd.

Detaylı