SOSYAL B~L~MLER DERG~S~

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SOSYAL B~L~MLER DERG~S~"

Transkript

1 ISSN : FIRAT ON~VERSITESI SOSYAL B~L~MLER DERG~S~ Elazig

2 ..,*'"I {~ifi&k$i F~rat ~niversitesi Sosyal Bilimler Dergisi : Cilt: 8 Say!: I, Sayfa: , ELAZIG f.n ARAPKIR'LN KURULUS VE GELI~MESI Erdal KARAKAS *. G ~ R ~ S Arapkir, Dogu Anadolu Bolgesi, Yukar~ F~rat Boliimii iqinde Malatya ilinin kuzeyinde buraya bag11 bir ilqe merkezidir (Sekil.1). Merkez Keban baraj golii olugmadan once Karasu ve Murat nehirlerinin birlegtigi alan~n hemen bat~slnda Karasu nehrine kavugan Kozluk qayi vadisinin giiney kenar~nda akarsularla parqalanm~g plato yiizeyi uzerinde kurulmugtur. Yaklag~k Neolitik donemden beri yerlegmeye sahne olan alan, Hitit, Urartu, Med, Pers, Roma, Bizans, Sel~uklu, Mogol, Osmanl~ gibi bir ~ o devletlerin k yonetiminde kalmlgtlr. Merkez, tarihi donem iqinde ulag~m yoluna yaklnl~k (Kervan yolu), uygun arazi varl~gi ve azda olsa tar~lnsal arazi potansiyeli nedeniyle XV. yy'dan sonra geligen ticaret ve sanayi fonksiyonuna bag11 olarak geligmesini siirdiirmiig ve nihayet XIX. yy'dan itibarende I. Diinya ve Kurtulug savaglarln~n etkisiyle gerileme gostererek bugiine gelmigtir. Giiniimiizde toplam niifus ve 41 koyiin yonetim merkezi olarak niifusa sahip bir ilqe merkezidir. ARAPKIR'IN KURULUSU Elaz~g qevresindeki hoyiiklerde (Agln, Italayc~k,Tepecik, Tiilintepe) yapllan arlteolojik kaz~larda Kalkolitik devirden daha eski kiiltiiriin yani Neolitik devir kiiltiiriiniin mevcut oldugu, bunun daha sonra Kalkolitik ve Bronz devrinde de kesintisiz devam ettigi ortaya q~kmlgt~r. Pulur ve Tepecik'te rastlanan Neolitik tabakalar bolgenin kiiltiir tarihini M.O tarihine kadar goturmektedir (Kogay, 1970,139). Ayr~ca Arapkir qevresinde yer alan Sabus (Kemaliye ilqesi Dutluca bucag~na bag11 Citltoy yak~nlnda), Perge-Pingan (Kemaliye merkezinin kuzey bat~s~nda 1liq ilqesinin Adakl~ koyii mevkinde eski gat yerlegmesi), Eski Arapkir'deki (Karaca koyii) magara yerlegmeleri gibi tar~hi eski yerlegim yerleri gozonunde bulundurulclu~unda kesin bir tarihlendirme yapmak mumkiin olmamakla beraber alanln ilk ve orta qaglardan beri yerlegrneye sahne oldugu soylenebilir. Nitekim "Ibni Bibi'nin 1281 tarihine dogru yazd~g~ Selqukiler vekayinaniesinde ve Bizans kaynaklar~nda Arabrakes olarak ad1 gegen yerlegmenin" (Darkot, 1965,553) bugiinkii Arapkir olabilecegi tahmin edilmekle beraber kaynaklarda Arapkes ve Araprakes olarak geqen yerlegmeyle Arapkir'in ilgisinin olmadig~ ortaya q~kmaktad~r. Zira kaynaklarda ismi geqen yerin aslinda "Arabraka / Arauraka denilen yer oldugu ve Semseddin Sami'nin yukar~daki kelimeleri latin * Yrd.Doq.Dr., F.u. Fen-Edebiyat Fak. Cogralya Roliimii.

3 F. U. Sosyal Bilimler Dergisi (1) $EKfL-1: (ALI$MA SAHASlNIN LOKASYON HAR~TASI e I] Cal~sma Alan, 0 70 ian - - A

4 KARAKAS E. ARAPKIRY~ Kurulusu ve.... harfleri ile ve Frans~zlar~n yazlm~ ile Arabraca diye geqirmesinden kaynakland~gl ileri siiriiliir. Zira Arabraca - Arauraka diye anllan yeri Ramsay'ln Arapkir'de~~ qok uzakta Kelkit ile Refahiye aras~~ida gijsterlnesi ayrlca Antoninus'un rehberinde Satala'tlan (Kelkit'in giiney dogusundaki Sadak Koyii) Melitene'ye (Eski Malatya gimdiki Rattalgazi Ilqesi) gidilirken Satala'n~n 17 mil sonraslnda Suissa'ya (Kelkit yak~nlnda) onun 28 mil sonras~nda da Arabraka / Arauraka'ya var~ldlg~n~ belirtmesi ve ayrlca Satala'dan sonra Arauraka'y~ iki durak, Zimara'ya (Kelkit) alt~ durak olarak yazmas~" (Umar, 1993,94) Arapkir olarak belirtilen yerin Kelkit'in daha kuzeyinde bagka bir yerlegme oldugunu gosterir. Baz~ kaynaklarda islninin Dascusa oldugu belirtilirse de, bunda da bir tak~m kar~g~kl~klar~n oldugu dikkat qeker. Zira aynl isimli iki yerin karlgtlrlld~g~ uzerine goriigler yogunlagmaktad~r. Nitekim Y orke'nin 1896 yll~nda Geographical Joumal'da yay~nlanan "A Journey in the valley of the Upper Eupharates" ad11 makalesinde Dascusa ve Dagusa isilnli iki yerden birisi olan Dascusa'n~n Melitene bolgesinde, digerinin Dagusa oldugunu ve Giiney Dogu Anadolu'da bulundugunu belirterek, Dascusa'n~n, Pingan'ln (Kemaliye'nin kuzey dogusunda, 1liq 1lqesi'ne bag11 Adatepe Koyii) karg~slnda oldugunu soylemekte (Yorke,l896, ) ve buns Umar da ( Urnar,1993, 205) kat11maktadlr.yorke seyahati esnas~nda Kemaliye'den sonra Penga'ya (Pingan) gittigini belirtir ki (Yorke,1896,334) Yorke'nin gittigi Penga'nln, bugiin Kemaliye'nin 30 kilometre Kuzey batlslndaki Pingan (Penga) harabeleri ad1 verilen yer olmas~ biiyiik olas~l~k tegkil etmektedir. Dascusa ad11 yerlegmenin Pinga'n~n karglslnda bulunmas~, Pinga'n~n ise Kemaliye Kasabasl'nln kuzey bat~slnda yer almas~, Dascusa'nln Arapkir olma ihtimalini tamamen ortadan kald~rmaktadlr. Yukar~da goriildiigii gibi kesin ismi ve kurulug zamanl tam tespit edilemeyen Arapkir'in, qevresindeki bir qok yerlegmenin (Citkoy, Kemaliye, Pingan) tarih iqinde adlar~n~n geqiyor olmas~ o donemde Arapkir'in de kurulmug olabilecegi ihtimalini art~rmaktadlr. Ancak kesin bir yarglya varmak da mevcut kaynaklar ~erqevesinde lniimkiin goriinmemektedir. Bu bilgiler ~glglnda Arapkir'in kurulug ve geligmesini 1- XVIII. yiizy~la kadar olan donem, 2- XVIII. yiizyll aras~ndaki donem, araslndaki donem, olarak incelemek miimkiindiir (Seki1.2). 1-XVIII. YUZYILA KADAR OLAN DONEM: Kesin kurulug tarihi bilinmeyen Arapkir'in, bugun Goz deresinin de iqinden aktlg~ bat1 - dogu dogrultusunda uzanan Goz vadisinde kuruldugu kesindir. Sehrin ilk kuruldugu Goz vadisi kuzey batldan Kenger Tepe (1400), Say Tepe (1440), guney batldan ise Sivri Tepe (1696). Posta Tepe (1270), Kurt Tepe (1250) ile s~n~rlanmlgtlr (Sekil.3). Kale, vadinin bat1 kesiminde Goz deresi ile Kozluk qayl'nln birlegtigi dirsek kesiminin bat~s~nda yer alan Say Tepesi'nin kuzey dogusunda ki kayallk bir alan iizerine kurulmugtur. Bugiin gok az bir kal~nt~sl bulunan kalede, herhangi bir aragt~rma yap~lmad~glndan kurulu? tarihi haklunda herhangi bir bilgiye sahip degiliz. XVI.yuzy11 gezginlerinden Evliya Celebi'nin kale hakk~nda herhangi bir apklama getirmemesi (Celebi,1986,169) kalenin daha onceki donemlerde yani XV. yiizy~ldan once fonksiyonunu kaybetmig olabilecegini gosterir. Zira XV.yiizy~ldan sonra Anadolu'nun Osmanl~ Devleti'nin idaresine geqmesi ile birlikte onceden sinlr kesiminde yer alan kalenin bu ozelligini yitirmesi sor-tucu eski onemini kaybetmig olmalldlr.

5

6 KARA KAS E. ARAPKiRrin Kurulu$u ve...

7 F. U. Sosyal Bilimler Dergisi (1) Sonnq olarak, kale ve yerlegmeni~i yer aldrgr Goz vadisi, qevresine gore yaklagik metre daha alqakta ve batida Sivri Tepe (1696) ile Kenger Tepe (1400) aras~nda daralmaktadir. Bu dar alandan pkan Goz pinarr (kaynagr) Goz deresini beslemekte ve vadi iqindeki bah~elerin sulanmas~n~ saglamaktad~r. Vadinin girigi kuzeydoguda Goz deresi ile Kozluk qayr'nrn birlegtigi kesimdedir. Kalenin Kozluk qayl tarafr qok dik oldugundan bu kesimden kaleye ulagmak zordur. Dolayisryla vadi ve kaleye girilebilecek tek yer iki derenin birlegtigi kesimdir ki, buray~ geqebilmek iqin de Kozluk qayi'nin ag~lmas~ gerekmektedir. Kozluk qayi uzerinde bu geqigleri saglamak i ~ i yap~lmrg ~ i bir kopru bulunmaktadrr. Fakat iizerinde herhangi bir inceleme yap~lmadrg~ndan yaplrn tarihi hakk~nda kesin bilgiye sahip degiliz. K~saca Arapkir, kesi~i tarill bulu~inia~iiakla bcri~bcr savullma alnaci goz 6niinde tutularak Goz deresi'nin geqtigi vadi de sarp bir tepe iizerine kale kent olarak kurulr~~ug olmalidir. Yerlegmenin kurulug yeri olarak burn11111 seqiinlesinde etltili olan faktorler olarak; 1-Cegitli yonlerden gelebilecek telilikelere kargi Cevreye hakiin bir inevkide olinas~ ve rahat~a savunma imkan~, 2-Goz deresinin de iqinden geqtigi vadide belirli miktarda nufusu besleyebilecek nitelikte tarrmsal alan varlrgi, 3-IGme ve ltullanma iqin vadinin batr kesirninden qrkan Goz pinar~n'dan yararlanma avantaj~n~n oltnasi s~ralanabilir. Arapkir, bu vadi iizerinde ilk onceleri kale kent olarak kurulmug ve daha sonra bu vadi iqinde nufusun art~g~na paralel olarak batr kesime dogru geligme gostermigtir. Merkez XV. yy'da Sivas Eyaletine bag11 sancak merkezi olinasina ragmen (Baykara,1988,88, Celebi,1986, 170) ilk niifus bilgileri XVI. yiizy~l aittir ve daha eski tarihli bilgiler mevcut degildir. Arapkir "1518 y~linda niifusa sahip " (Malaqoglu, 1990,218) bir yerlegme merkezidir ve Ag~n ( bugun Elazig'a bag11 ilqe merkezi) ile Kemaliye de (Erziiican'a bag11 ilqe merkezi ) kendisine bag11 yerlegmeler duriimundad~rlar ( Kirzroglu, 1963, 17. Tuglaci, 1985, 112 ). Anadolu'nun onemli ticaret gehirlerinden say~lan Tokat ve Amasya'n~n, XVI. ve XVII. yuzyillar da ile niifusa sahip olduklarr (Akture, 1975, ) gozonunde bulundurulursa, niifuslu Arapkir'in o donemde bu nufus miktarlari ile biiyuk ve onemli bir yerlegme merkezi oldugunu soyle~nek muinkundur. Bu dijnem iqinde, Arapkir yerlegmesinin fazla niifus barrndirmasin~n nedenini, yerlegmenin ticaret yollarr uzerinde bulunuyor olmasinda aramak gerekir. Cunku; Anadolu'da istikametinde uzanan kervan yollar~nin en onemlisi, Antalya ve Alanya limanlarrndan, Konya, Aksaray, Kayseri, Sivas uzerinden Erzincan ve Iran'a gitmekteydi ki, bunlardan; Malatya ile Elazie'a giden yolun, Divrigi ve Arapkir uzerinden geqmesi ($ahin, 1985,27) nedeni 11e " XV. yy'dan itibaren, Divrigi - Arapkir - Harput ve Harput - Arapkir - Kernaliye - Kernah - Erzincan aras~ndaki ticaret yollarin~n geligmesi t tug lac^, 1985,273), tarimsal potansiyeli zayif olan, Arapkir yerlegmesinin, bu transit kervan yoluna bag11 olarak, ticari aqrdan geligmesine ve o donem gartlar~ iqinde oldukqa buyuk nufus milttarrnr bunyesinde barrndirabilmesine imkan tan~m~gtir. Mesela XVI. yy'da merkezdeki dokumac~ligin geligmig oldugunu, boyahanelerden al~nan vergi miktarrnln o donemde ticari apdan onemli olan bazr merkezlere yakrn miktarlarda bulunmasida bunu gostermektedir.

8 KA RAKAS E. A RA PKIR 'in Kurulup~ ve.... Nitekim " 1560 ylllnda Arapkir'de dahil baz~ merkezlerin odedigi boyahane vergi miktarlnln Arapkir'de , Harput'ta , Malatya'da , Erzincan'da ve Ankara'da akce olmas~ "(Faroqhi,1984,152) yola bag11 olarak ticaretin geligmesini ve bu geligmenin nufus uzerine olan etkisini aq~kqa gosterrnektedir. Arapkir, hem Divrigi hem de Kemaliye uzerinden Erzincan'a ulagan yollarln kavgak noktas~ndaki avantajl~ konumununda etkisiyle cevresindeki yerlegmelerin merkezi olina ozelligini surdurmiig ve "1701 ylllnda, Kemaliye ve Agln yerlegmeleri kendisine bag11 sancak merkezi statiisunde" (Hala~oglu, 1988, 48) hayatiyetini devam ettirinigtir. "Bilindigi gibi Tiirk - 1slam gehirlerinin karekteristik ozelligi mahallelerin cami ve mescidlerirl etrafinda tegekkul etmesi ve bunun yanlnda en eski caminin Ulu cami olarak nitelendirilmesidir" (~nanq, 1984,232). H.1310 (1892) tarihli salnamede biri Eskigehir, digeri Yenigehir olmak uzere iki farkl~ yerlegmede iki tane Ulu caminin varllglndan bahsedilmesi (1310, ) ve Eskigehir'deki Ulu caminin XIV. yuzyll Ilhanl~ Donemi yaplsl olarak tahmin edilen cami olmas~ (~na1,1972,58) yerlegmenin ticari potansiyeline bag11 olarak niifusun artlg~yla kale dlglnda yani vadi iqinde geligtigini gostermektedir. Yerlegmeler nufus artlgl nedeni iie geligerek alansal aq~dan biiyiirler. Bu geligme ve yer degigtirmede tarihi, dogal, sosyo ekonomik ve ulagim gartlar~ degigik aq~lardan etkili olmaktadlr. Arapkir Sehri geqmigte uzun ylllar onemli miktarda nufus kitlesini bunyesinde barlndlrmlg, yonetim iglevini de Eskigehir'den yiiriitmugtur. Eskigehir'de yapllan incelemelerde cami, mescid haricinde eski doneme ait yonetim bina veya binalarlnln bulunamamas~n~n nedeni, XVIII. yiizy~ldan onceki donemlerde Osmanl~ Sehirlerinde belediye, kaymakaml~k vb. yonetime ait yapliarln olmamas~d~r (Belediye tegkilat~ 1888 ylllnda kurulmugtur)." 0 donemlerde (XV.- XVIII. yy'lar) gehir yoneticisinin idareyi evinde yurutuyor olmas~" (Selen, 1948, 566), yukar~da sayd~glmlz yonetime ait binalarm Eskigehir'de yap~lmaslnl engellemigtir. "1836 ylllndan sonra gehir savunmasl ve guvenligi igin Redif Birlikleri'nin olugturulmas~, belediye bin as^, hukumet konagl, hastane, mahkeme binas1 gibi fardl iglevlere sahip yapilarln yapilmaya baglanmasiyla "(Aktiire,l975,98) diger bir cok yerde oldugu gibi Arapkir'de de, yonetim merkezinin Eskigehir'den (Goz vadisi), avantajlarl daha fazla ve genig alana sahip, Goz vadisinin (bugunde bir kac mahallenin bulundugu eski yerlegim yeri ) 5-6 km dogusunda yer alan bugunku yere yani Y enigehir'e tag~nmaslna sebep olmugtur. Sonuqta Arapkir yerlegmesi XVII. yuzylla kadar Goz deresininde i~inde bulundugu Goz vadisinde yer alan Eskigehir'de hayatiyetini surdurmiig bu tarihten sonra da Yenigehir'e taglnmgtlr. 2-XVIII. YUZYIL 1950 ARASI DONEM: Hal k ~n Y enigehir'e taglnmaya bagladig1 tarih kesin bilinmemekle beraber, tarihi belgelerden bu yer degigtirmenin yaklaglk 1765 y111 civarlnda oldugunu soyleyebiliriz. H.1310 (1892) tarihli salnamede hallun Eskigehir'den Yenigehir'e 127 yll once taglndlg~ belirtilmektedir ki (13 10, ) bu da yaklag~k 1765 tarihlerine rastgelmektedir. Eskigehir'den Yenigehir'e geqig ile bir tak~m yonetim ve kiiltiirel tesislerin kurulugu ekonomik tesisleri de kendine qekmig, ig ve ticaret sahaslnln meydana gelmesi ile halkln Yenigehir'e talebini artimg ve boylece yeni mahalleler tegekkiil etrnigtir. Eldeki verilere gore yerlegmede kaleden sonra Goz vadisi iqinde ilk geligen mahalleler olarak dogudan batlya dogru Osmanpaga ve Sekisu mahallelerini

9 F. U. Sosyal Bilirnler Dergisi (1) verebiliriz. Zamanla nufusun artlgl sonucunda vadinin yetersiz hale gelmesiyle vadinin qevresindeki uygun alanlara yerlegilmig ve boylece Goz, Zohrap, Serge gibi rnahalleler olugmugtur. Yenigehire olan talebin artlp sonucunda Cobanll ve Gary mahalleleriyle baglayan geligmeler, Ulup~nar, Corenge, Hezenek, Y enice, Comertli, Berenge gibi mahallelerle devam etmigtir (Sekil.2). Hallun talebinin Yenigehir'e kargl artarken, Eskigehir'e karg~ azaldlglnl, H tarihli (1892) salnameden anllyoruz, salnamede, kalenin harap bir gekilde oldugu, Eskigehir'de niifusun azalmasl ile oradaki camilerin eski onemlerinin kalmadlgl belirtilmekte (1310,178) ve Eskigehir'de Osmanpaga, Sekisu, Serge, Goz, Yenigehir'de Carg~ ve Coban11 mahallelerinin ad1 geqmekte, mahallelerin oldukqa daglnlk, birbirinden uzak oldugu iqin gidip gelmenin zorlugundan bahsedilmektedir. Ticaret yolunun geligme veya duraklamas~na bag11 olarak yerlegmenin niifusunda artlglar ve diigiigler meydana gelmigtir. Nitekim Brant, 1836 y111nda Arapkir'de ev bulundugunu belirtir ki; her haneyi ortalama beg kigi kabul edersek, o tarihlerde Arapkir yerlegmesinde yaklag~k kadar nufusun yagamlg olabilecegini soyleyebiliriz. 0te yandan, iiq y~l sonra (1 839), Ainsworth Arapkir'i niifuslu bir yerlegme olarak verdiginden, Brant'ln, 1836 ylllndaki verisi ile Ainsworth'un 1839 yll~ndaki verisi araslnda bir qeligki hemen dikkati ~eker. Zira, iiq y ~l once yaklag~k civarlnda olmasl gereken niifusun, iiq y ~i sonra 8000 olarak verilmesi, ya iiq yll iqinde yerlegmeden biiyiik lniktarlarda niifusun baz~ sebeplerle bagka yerlere glttigini, ya da verilen bilgilerde bir yanl~gl~k oldugunu gostermektedir. Eldeki verller lglg~nda bu yillar araslnda yerlegmede tahminen civarlnda niifusun bulunabilecegini soyleyebiliriz. Taylor, Arapkir'in 1868 yll~nda nufuslu bir yerlegme oldugunu belirtirken, yerlegmenin niifusu 1871 yll~ndaki salnamede , 1880 ylllndaki salnamede ise niifus ve hane olarak verilir (Yurt Ansiklopedisi, 1982, 2499). YILLAR TOPLAM Kaynak: 1887 ylll Mamuratii'l Aziz salnamesi, 1891 Cuinet, 1894 Semseddiri Sarni 1887 tarihli (H.1305) Ma'mQratii'l Aziz Salniimesi'nde, Arapkir hane, nufus,(l305, ), ve kendisine bag11 koylerle beraber toplam niifusa sahip olduii;u belirtilirken. Cuinet 1891 ylllndaki eserinde Arapkir'i nufuslu bir yerlegme olarak gostermektedir (Cuinet, 1891, ) (Tablo.1). Salnamelerden 1892 (H. 1310) yll~na ait olanlnda Arapkir niifus ve haneye sahip bir yerlegme merkezi oldugu belirtilirken, (1310, 124, 199). Semseddin Sami ise 1894 yll~nda yazdlgl eserinde Arapkir'i merkez nufusu kigi olmak iizere toplam niifusa sahip yerlegme olarak gostermektedir (Sami, 1894,1019,3142). Tarih iqinde, merkezin nufus verilerinin farkllllg~n~n nedenlerini, belirli

10 dorlemlerde ortaya pkan asayig bozukluklar~ ve konar goqerlerin faaliyetlerinde aramak gerekir. Nitekim; XVI. yy'da Halep Turkmenleri'nin Arapkir, Amasya, Sivas sancaklarinda yaylay~p, k~gl Antalya ile $am aras~ndaki bolgede geqirmeleri (Malaqoglu, 1988,25) nedeniyle, bunlar~n ticari faaliyetlerini merkezlerde yapmalar~, merkezlerin ticari faaliyetlerini geligtirmeye yard~mc~ oldugu gibi, bir k ~sm~n~n da buralarda ikamet etmig olmalar~, merkezlerin niifi~slar~n~n belirl~ donemlerdeki artig veya eksiligi ne sebep olabili r. Merkezleri 11 nufusca gerilemelerinde bu konar - go~erlerin dogurdugu huzursuzluklar~n biiyuk oranda etkili oldugunu soylememiz miimkundur. Mesela XVII. yy'da bu alanlarda ikamet eden Japoval~, Yarqekanl~, Miirdlii gibi agiretlerin bi~ralarda yaptlklar~ asayigsizlikler nedeniyle Rakka'ya siiriilmes~ ve orada iskanlar~n~n saglanmas~ iqin Arapkir'e ferman gonderilmesi dew (Halaqoglu, 1988,48, 113) goruglerimizi destekler niteliktedir. Sonuq olarak; belirli tarihlercle verilen niifus miktarlar~ farkllllk taglmaslna ragmen, yerleginenin XV.yyldan XVIII. yy sonuna kadar oldukqa fazla miktarlarda nufus bar~nd~rd~gln~ ve onemli bir ticaret merkezi niteligini tag~d~ginl soyleyebiliriz. Yerlegmenin Curnhuriyet Donemi bag~nda, eski y~llarda sahip oldugu nufus miktar~n~ koruyamad~g~ goruliir. Yerlegmenin, geqmig y~llara nazaran nufus kaybetmesinin nedenini, Osmanl~ Devleti'nin katlld~g~ I. Dunya Savag~nda, savag esnas~nda ve oncesinde iilkede bulunan azlnl~klar~n yapt~g~ katliamlarda ve nihayet baglmsizl~k iqin yaptlg~m~z Kurtulug Savaglnda aramak gerekir. Gerek I. Diinya Savag~, gerekse I<urtulug Savagl'nda, oldukqa fazla miktarda niifus kaybedilmig, ote yandan bilhassa 1. Dunya Savag~ oncesinde ve savag zaman~nd az~nl~klarl~l ger~eklegtirdikleri isyan ve katliam olaylar~yla buyuk miktarda niifus kay~plar~ olmugtur. Niteki~n Ermeniler, 1895 yrllnda Arapkir'deki isyanda yerlegmecleki bir yok yer ile birlikte 6 adet hanl yak~p y~kmlglard~r (Akqora,1988,40). Bi~nun yan~nda, nzrnl~klar~n savag zaman~nda ve sonunda ulkeyi terk etmeleri, savaglardaki biiyiik kay~plar,ticaret ve eski kervan yollar~nln onemini kaybetmesi vb. faktorler nedeni ile niifusta oldukqa fazla miktarda azalmalar meydana geldiginden, tii~n Tiirkiye'de olclugu gibi Arapkir'de de nufus azalm~gt~r (Tezel, 1986, Doganay, 1994, ). Tezel de, bu donemlerdeki niifus azalmasln~n en biiyiik olqude kentlerde tneydana geldigini aglklayarak, 1927 y~l~ncla, 1880 ylllar~nda sahip olduklar~ nufus miktarlann~ kosuynm~yan yerlegmeler iginde Arapkir'i de saymaktad~r (Tezel, 1986, 90). Nitekim Arnpkir'de, 1887 y~l~nda merkezde , k~rsal alanda olmak iizere toplam olan nufus, 1891 y~llnda merkez, k~r olmak iizere toplam yuksel~nig, yukarlda sayd~g~m~z nedenlerden dolay1 merkez ve kls niifusu cliigiig gostererek,l927 y~l~nda merkez ve nihayet 1935 y~l~nda inmigtir. Zaten y111 Mamuratii'l salnamesinde 467 olarak gosterilen ticarethane saylsrnln 1928 y111 ticaret salnamesinde 155'e dugmesi nufusla birlikte ticari yap~n~nda geriledigini goster~nektedir. Hem savagln etkisinin tam sarllamamag olmas~ hemde idari degigiklikler nedeniyle y~llar~ aras~nda meydana gelen nufus azalmas~ merkez niifustan ziyade k~rsal nufusu etkilemigtir. Yap~lan idari degigiklikle onceden Kemaliye'ye bag11 olan Agln'ln Arapkir'e, Arapkir'e bag11 olan Dutluca'n~n Kemaliye'ye baglanmas~ nedeniyle k~rsal nufusta azalma rneydana gelmigtir. Bu hinderlant~ndaki niifus azalmas~ merkez nufusunu da etkilediginden merkezin nufus geli~mesi qok yavag olmugtur.

11 F. 0. Sosyal Bilimler Dergisi (1) Tarihi eserlerden camilerin kurulug y~llar~ gehrin hangi donemlerde nerelere kadar geligtigi hakklnda az qok bir fikir vermektedir. ~urk-1slam gehirlerinde mahallelerin camilerin etraflnda tegekkul ettigi ananesi gozonunde tutulursa, Yenigehir'de ilk yerlegim qekirdeginin Mirliva Ahmet Paga Cami qevresinde ve Cargl Mahallesinde olugmaya baglad~glnl soyleyebiliriz. Caminin yan~nda, qargl hamam~ karglslndaki ticaret han~ ve agagls~nda yanmlg olan medresesinin bulunmas~, caminin bir imaret sistemi qerqevesinde yap~ldlgln~ gosterir. Nufusun artlgl ile birlikte Eskigehir'in fiziki ve tarlmsal aq~dan gosterdigi olumsuzluk, halkln tarlmsal faaliyetler iqin daha iyi imkanlar sunan bugiinku yerde dahil olmak iizere ~evredeki alanlara yerlegmeleri mahallelerin toplu olmaslnl engellemigtir. Bu sebepten H.1310 tarihli salnamede 5 adet mahalle verilmigken, tarihli salnamede 23 adet mahalle isminin verilmesi (1312, ) qevredeki geligmeye bag11 olarak yeni mahallelerin olugtugunu ve onceden yerlegilmig olan yerlerin mahalle haline getirilmig olabilecegi fikrini artlrmaktad~r. Sonuq olarak gehir yeni yerine taglndlglnda ilk olarak Mirliva Ahmet Paga Cami qevresi ve hatta daha avail kesimlerin yerlegildigi ortaya q~kmaktadir. Zira qarglnln iiq kez yer degigtirmig olmas~ gehrin geligimi hakhnda bir fikir verebilmektedir. Ilk eski qargl (agag~ qarg~) bugunkii Yenice ve Hocaali mahallelerinin oldugu kesimdedir. Daha sonra eskiden bugday pazarl ad1 verilen bugunkii Mirliva Ahmet Paga Cami ve onun kargls~nda bulunan belediye hanlnln oldugu kesim yani yukar~ qargl geligmigtir. Fakat eski kervan (katlrclyolu) yolunun aga& qargl istikametinden gelip yukar~ carp kesiminden bugunkii Mirliva Ahmet Paga Camisinin altlndan Kemaliye guzergahrna dogru gitmig olmas~ agagl qarglnln ilk once degil de, yukar~ qargldan sonra kervan yoluna bag11 olarak yo1 boyunca geligme sonucunda ortaya q~kma ihtimali daha fazla gorunmektedir. Zira bugiin agag~ qargl kesiminde (gimdiki Naim Comertoglu Caddesi) o zamanki durumu verebilecek herhangi bir igletmenin kalmamlg olmas~ kervan yolunun sonmesi sonucunda qarglnln da yok oldugunu gosteriyor. Buna gore merkez yer degigtirdikten sonra (XVIII. yy.) ilk ig ve ticaret sahasl eski bugday meydanlndaki belediye han~ ve Mirliva Ahmet Paga Camisinin (1778) bulundugu kesimde yogunlagmlg ve ikinci geligme o donemin ulaglm giizergah~na gore guney kesimde Yenice Mahallesine dogru giden Naim Comertoglu Caddesi uzerinde (agagl qarg~) olmugtur. 1g ve ticaret sahasln~n guneye geligme gosteren kesimi (agagl qargl) 1950 y~l~ndan itibaren onemini yitirmeye baglamlg ancak ilk qekirdek (orta qarg~) varl~g~n~ korumugtur. Ayr~ca Osmanll kentlerinde Cargl ve pazarln ortada bulunmas~ sokaklar~n qargl dogrultusunda aqllmas~, en onemli caminin kent merkezinde bulunmas~ ozelligini Arapkir'de de gormek murnkundiir. Giiniimuzde belediye ve kaymakaml~k binalarln~n alt kls~rnlnda kalan 1892 salnamesinde ulu cami (cuma camisi) olarak belirtilen Mirliva Ahmet Paga Cami onun yanlnda hamam ve karg~s~nda hala qal~gan fakat eski canllllgl kalmamlg olan ticaret ham, bugun y~kllm~g medresenin varl~g~ ilk qekirdegin buras~ olma ihtimalini artlrdrgl gibi agagl qarglnln orta qarg~dan sonra geligmig olabilecegi fikrini daha da kuvvetlendirmektedir. Yenigehir'e tag~nd~ktan sonra Carp, Hocaali, Berenge, Comertli, Yenice, Corenge gibi mahalleler geligmigtir ARASINDAKf DONEM : ylllarl arasrnda hem iq goq hareketleri hemde kendisine bag11 olan Agln'ln alinmas~yla klrsal kesimde bir

12 KARAKAS E. ARAPKiR'in Kurulu~u ve.... nufus azalmas~ meydana gelmigtir ve bu sebepten lursal nufus 'den 'ya merkez nufusu ise 6.739'dan 6.43 l'e, toplam niifusta 'den 'ye inmigtir (Tablo:2,$ekilA). Tablo:2.Arapkir Il~esinde Y~llarzi'Gore Niifusun Geli~imi ve Merkez I(lr ~iif~s Oran1 ( ) YILLAR SEHIR KIR TOPLAM $EH.% KIR % Kaynak: DIE tarafindan hazlrlanan niifus istatistikl $ekil:4arapkir1de ~erkez ve Klr Niifusunun Y~llara Gi3re Geli~imi

13 F. U. Sosyal Bilimler Dergisi (1) Daha sonraki yillarda bilhassa 1970 ylll sonraslnda Keban Barajlnln ingaasl ve ekonomik yetersizlikler sonucu klrsal kesimden goq hareketleri surekli devam etmig ve bu goqlerin bir kislmlnl kendine qeken merkez nufusca geligimini siirdurmesine ragmen toplam nufusunda da bir azalma devam etmigtir. Nitekim 1970 yillnda olan kir nufusu 1975 yillnda , 1980'de 'e, 1985'te 'ya, 1990'da ise 'e dugerken, aynl tarihler araslnda merkez nufusuda 7.793'den 'ye yiikselmigtir (Tablo:2,Sekil.4). Merkezin alansal geligimi 1950 ylllndan itibaren yo1 degigikligi ve kamu yat~rimlarina bag11 olarak kuzeybatlya dogru olmugtur. Geligmede bazl kamu kurumlar~n~n bu kesimde ingaa edilmig olmalarlnln etkisi fazladlr. Nitekim I<ara,yollan 85. gube gefligi (1950), hastane ( ), Ilqe Jandarma, 1lqe Tarlm ve, Veterinerlik vb. gibi kurumlarin, gehrin bat1 ve kuzey bat1 kesimlerinde kunllmasl, Malatya - Arapkir - Kemaliye yolunun yine gehrin bat1 kesiminden geqirilmig olmasi, ulagtma bag11 olarak Corenge, Uluplnar gibi eski yerlegmelerin daha da geligmesine ve Yenimahalle, Mehmet Akif gibi yeni mahallelerin olugmaslna sebebiyet vermigtir (Sekil.2). Zira bugiin Belediye karglslnda yer alan PTT ve Ziraat Bankasi'nin bulundugu kesimlerin 1970 y~ll~na kadar mezarlik olmasl, ayrlca gehir merkezinde Belediye binasinln guneybatlslnda yer alan benzinligin ve kuzeybatl kesimdeki Garglnln olmamasl, geligmenin 1970 ylllndan sonra bu kesirne hlzll bir gekilde kaydlglni gostermektedir. Bu geligim sonucunda gunumuzde orta qargl olarak isimlendirilen mevki iyice sonrneye yuz tutmug ve gehrin bat1 kesminde Arapkir - Kemaliye yolu uzerinde yer alan, yeni Gary geligmeye baglamigtir. Eskiden Bugday Pazari ad1 verilen ve ortaslnda bir qegmenin bulundugu orta qarglnin, geqmigte qevresi diikkanlarla qevriliyken gunumuzde fonksiyonlarlnl yitirmig ve geqmigin izlerini taglyan qok az sayida dukkan kalmlgta. Bunlar da; Kalaycl, Semerci, Yuncu gibi eski geleneksel igleri yuruten esnaflardlr ki eski ig sahaslndaki qegitliliki ve turlerini gostermesi bakimlndan ilginqtir ile 1990 ylllarl aras~nda eski mahallelerde

14 KARAKA? E. A RAPKIR'~~ Kurulrgu ve... **On kilriyi gosterir.

15 F.ii. Sosyal Bilimler Dergisi 1996 B(1) geligme olmugken bunlar~n yanlnda Yenimahalle ve son ylllarda da Kemaliye yolu iizerinde Imam Hatip Lisesi (1980), Endustri Meslek Lisesi (1978) gibi yeni egitim tesislerinin kurulmaslna ve alan varlrglna bag11 olarak Mel~met Akif Mahallesi geligme gostermigtir ylllnda merkezin sahip oldugu kigilik nufus 21 mahallede ikamet etmektedir. Bu mahallelerden 12 tanesi imar plan1 iqinde geriye kalan 9 tanesi ise imar plan1 dlglnda yer almaktadlr. Bu nufusun % 8.11'i (844 kigi) eski sit (Goz vadisi iqinde yer alan Goz, Sekisu, Serge mahallelerinde), % 6.76'~ (703 kigi) vadi qevresinde (Zohrap, Slhlar, Serge), % 85.13'luk (8.854 kigi) oranl ise plan11 yenigehirde olmak ii~ alanda dagllm~g durumdad~r (Tablo.3, Sekil.5). Imar plan1 dlglndaki sahalarda nufusun toplanma ve dagllmaslna topografya, ekonomik faaliyetler, yo1 vb. faktorler degigik gekilde etkilemektedir. Merkezin eski siti Goz vadisinde nufus, egim ve bahqeler iqine yerlegilme nedeniyle ~ ok dae~n~k bir yap1 sunarken, vadi dlglndaki alanlarda yol, tarlmsal alanlardan daha fazla ist~fade edebilme gayesiyle toplu bir yap1 gosterir. Sonuqta gehir, savunma kolayllgl, su ve tarlmsal arazi varllg~ nedeniyle ilk onceleri kale kent geklinde batldaki Goz vadisinde kurulmug ve uzun bir donem vadi iqinde geligmesini surdiirmug, ulag~m yolu uzerinde bulunmasl ve geligen ticari yaplsl nedeniyle artan nufusa yetersiz gelen eski alanlndan yaklag~k XVIII. yuzylldan itibaren taglnarak bugunku mevkisine gelmig ve gunumiizde de yeni mevkisinde geligmesi devam etmektedir. AKCORA, E., 1988, Harput'ta 20. yy.baglar~na Kadar Turkler ile Ermeni Toplumunun Sosyo Ekonomik Dummu ve Ermeni Isyanlarr, F.U.Dergisi, Sosyal Bilimler, C:2. S: 1, s.5-33, ELAZIG. AKTURE, S., 1975,17.Yiizyll Bag~ndan 19.Yiizy1l Ortaslna Kadarki Donemde Anadolu- Osmanl~ Sehrinde Sehirsel Yaplnln Degigme Sureci, M.E.T.U Journal of the Faculty of Architecutre, Volume.1, No:l, s ,ankara. BAYKARA, T., 1988, Anadolunun l'arihi Cografyas~na Girig 1.Anadolunun Idari Taksimat~, 1.KA.E Yay. 86, Seri.VI1, say^. A.7, ANKARA. CUfNET, V., 1892, La Turquie dlasie..., PARIS. DARKOT, B., 1961, Arapkir Maddesi, islam Ansiklopedisi, C:1, ISTANBUL. DO~ANAY, H., 1983, Erzurum'un Sehirsel Fonksiyonlarl ve Bagl~ca Planlama Sorunlarl, ~ta.univ, Fen-Ed.Fak.Cogr.Bol, (D%entlik Tezi), ERZURUM. DOGANAY, H., 1994, Turkiye Begeri Cografyasl, Gazi Buro Kitabevi, ANKARA. ERGIN, , Turk Sehirciliginde imaret Sistemi, Cumhuriyet Matb, ISTANBUL.

16 KARAKAS E. ARAPKiR'in Kurulup ve... ERfNC, S., 1953, Dogu Anadolu Cografyasl, i.u.cogr. Enst. Y.No:15, ]ST. FAROQH~, S., 1984, Towns and Townsmen of Ottoman Anatolia, Cambridge University, Cambridge. FREDERfC, C., SHORTER, M., 1983, Tiirkiyede Nufus Artlgl , Yurt Yay:7, ANKARA. HALACOGLU, Y., 1988, XVIII.Y iizyllda Osmanll Imparatorlugunda Iskan Siyaseti ve A~iretlerin Yerle$tirilmesi,T.T.K.Yaylru, ANKARA. HALACOGLU,. Y., 1990, Tahrir Defterlerine Gore XVI.yylda Baz~ Anadolu Sehirlerinde Demogdik Yap], Yahn Tarihimizde Van Uluslaransl Sempozyumu, Yiiziincu YII Unv.Yay.N0:6, VAN. fnanc, R., 1984, XVI.yy.Dogu Anadolu Sehirlerinin Mahalle Adlar~, Turk Yer Adlarl Sempozyumu, S:232. KESSLER, G., 1936, (Cev.$iikru Refik) Sehrin Tarihi ve Sosyal Fonksiyonu, Komiin Bilgisinin Esas Meseleleri, i.u.hukuk Fak.Iktisat ve Iqtimaiyat Enst.Yay. No:2, Cumhuriyet Matb, ISTANBUL. KIRZIOGLU, F., 1963,450 YII Onceki Harput Mahalleleri ile Nahiyeleri, Yeni Flrat Dergisi, Say]: 17, s ELAZIG. KIRZIOGLU, F., 1964, Salnameler ve 1871 Salnamesinde Harput Sancagi, Yeni Flrat Dergisi, YII: 1, s:20, s.7-9, ELAZIG. KOSAY, Z.H., 1970, Pulur Sakgul Kazlsl 1968 Y 111 On Raporu, 0DTU.Keban Projesi Yay. Seri: 1, No: 1, ANKARA. OZCAGLAR, A., 1994, Zile'nin Kurulugu, Geligimi ve Bugunkii Fonksiyonel Ozellikleri, A.U.Turkiye Cografyasl Derg, 33, s , ANKARA. SAMf, $., 1889, KBmus-ul AlBm (Hicri 1306), Cilt I, s: 234, ISTANBUL. SELEN, H.S., 1948, 16. ve 17. Yuzylllarda Anadolunun Koy ve Kuquk Sehir Hayatl, 111 Turk Tarih Kongresi, TTK Yaylru, ANKARA. SAHfN, T.E., 1985, Anadolu'nun Tarihi Ahgl fqerisinde Siyasi, Ekonomik, Sosyal ve Kulturel Aqldan ERZINCAN TARIHI, Cilt: I, Erzincan Hayra Hizmet ve Dayarugma Valcf~, Yayln No: 1, ERZINCAN. TEMELKURAN, T., AKTAS, N., 1993, Evliya Celebi Seyahatnamesi, Cilt: 3-4, Uqdal Nqriyat, ISTANBUL. TEZEL, Y., 1986, Cumhuriyet Doneminin iktisadi Tarihi ( ), Yurt Yay.N0:4, ANKARA. TUGLACI, P., 1985, Osmanl~ Sehirleri, Milliyet Yaylnlarl, ISTANBUL. TUNCEL, M., 1973, lzmit Sehri ve Yay1115 Sahasl, 1.U.Cog.Enst.Derg.S: 18-19, s , IST.

17 F. ii. Sosyal Bilimler Dergisi (1) TUNCEL, M., 1977, Turkiye'de Yer Degi~tiren Sehirler Hakklnda Bir ilk Not, i.u.cogr. Enst. berg, S:20-21, s: , ISTANBUL. 1957, Eski~ehir ve ISTANBUL. Tekamulu. UMAR, B., 1993, Turkiyedeki Tarihsel Adlar, Inkilap Kitapevi, ISTANBUL. M.A., 1989, XVI. Yuzyilda ANKARA. TKDTYK, TTK Yay.14. Dizi, UNAL. H.U., 1972, Arapkir'de Osmanli Oncesi Devirden Bilinmeyen fki Anit, Ataturk unv. Ecle.Fak. Ara$.Derg. S:4, s.57-63, ERZURUM. VINCET, J., 1896, A.Journey in The Valley of The Upper Euphrates, The Geographical Journal. H.1301, H.1302, H.1305, H.1307, H.1310, H.1312, H.1325 Tarihli Ma'mOretu'l Aziz Vilayet Salnarneleri.

KEMALİYE NİN KURULUŞU, GELİŞMESİ VE FONKSİYONEL ÖZELLİKLERİ

KEMALİYE NİN KURULUŞU, GELİŞMESİ VE FONKSİYONEL ÖZELLİKLERİ Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 14, Sayı: 2, Sayfa: 19-48, ELAZIĞ-2004 KEMALİYE NİN KURULUŞU, GELİŞMESİ VE FONKSİYONEL ÖZELLİKLERİ The Foundation,

Detaylı

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI ENVANTERİ ENV. NO. 58.01.0.02 ÇİMENYENİCE KÖYÜ, KÖROĞLU TEPELERİ, I39-a4 MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI İL SİVAS İLÇE HAFİK MAH.-KÖY VE MEVKİİ Çimenyenice Köyü GENEL

Detaylı

TARİH BOYUNCA ANADOLU

TARİH BOYUNCA ANADOLU TARİH BOYUNCA ANADOLU Anadolu, Asya yı Avrupa ya bağlayan bir köprü konumundadır. Üç tarafı denizlerle çevrili verimli topraklara sahiptir. Dört mevsimi yaşayan iklimi, akarsuları, ormanları, madenleriyle

Detaylı

SİVEREK'TE TARİHİ ESERLER VE CAMİLER

SİVEREK'TE TARİHİ ESERLER VE CAMİLER SİVEREK'TE TARİHİ ESERLER VE CAMİLER» Genel Bilgi» Ulu Camii» Gülabibey Camii» Sulu Camii» Haliliye Camii» Eski Hükümet Konağı ve Gazipaşa İlkokulu» Yeraltı Hamamı» Abdalağa Hamamı» Hanlar» Serap Çeşmesi...»

Detaylı

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 Türkiye de Arazi Kullanımı Türkiye yüzey şekilleri bakımından çok farklı özelliklere sahiptir. Ülkemizde oluşum özellikleri birbirinden farklı

Detaylı

KONUT YAP1 KOOPERATIFLERINDE KDV UYGULAMASI. GIRIS ve TANIMLAR

KONUT YAP1 KOOPERATIFLERINDE KDV UYGULAMASI. GIRIS ve TANIMLAR KONUT YAP1 KOOPERATIFLERINDE KDV UYGULAMASI ismail KALENDER Sanuyi ve Ticaret Bakanllg'~ Kontroloru GIRIS ve TANIMLAR Kooperatif; tiizel kigiligi haiz olmak iizere ortaklarlnln belirli ekonomik menfeatlerini

Detaylı

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur.

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Çekerek ırmağı üzerinde Roma dönemine ait köprüde şehrin bu adı ile ilgili kitabe bulunmaktadır. Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Antik Sebastopolis

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm 1.1. ANADOLU ÇAĞLARI... 1 1.1.1. Tarih Öncesi Çağ... 1 1.1.1.1. Yontma Taş Devri (Paleolitik)... 1 1.1.1.2. Orta Taş Devri (Mezolitik)... 2 1.1.1.3. Cilalı Taş Devri (Neolitik)...

Detaylı

ŞANLIURFA YI GEZELİM

ŞANLIURFA YI GEZELİM ŞANLIURFA YI GEZELİM 3. Gün: URFA NIN KALBİNDEN GÜNEŞİN BATIŞINA GEZİ TÜRKİYE NİN GURURU ATATÜRK BARAJI Türkiye de ki elektrik üretimini artırmak ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ndeki 9 ili kapsayan tarım

Detaylı

BİRECİK İLÇEMİZ Fırat ta Gün Batımı

BİRECİK İLÇEMİZ Fırat ta Gün Batımı BİRECİK İLÇEMİZ Fırat ta Gün Batımı Birecik ilçesi Şanlıurfa Merkez ilçesine 80 km uzaklıkta olup, yüzölçümü 852 km2 dir. İlçe merkez belediye ile birlikte 3 belediye ve bunlara bağlı 70 köy ve 75 mezradan

Detaylı

(1983). 1980 Genel Nüfus Sayımı: Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri; 12-10-1980, 05 Amasya. Ankara: Devlet İstatistik Enst. Yay..

(1983). 1980 Genel Nüfus Sayımı: Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri; 12-10-1980, 05 Amasya. Ankara: Devlet İstatistik Enst. Yay.. İktisat Tarihi (1983). 1980 Genel Nüfus Sayımı: Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri; 12-10-1980, 05 Amasya. Ankara: Devlet İstatistik Enst. Yay.. (1962). "Yükseliş Devri'nde Osmanlı Ekonomisine Umumi

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Devlet ADANA Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri MF-2 280,446 255,689 47 192.000 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA

Detaylı

Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları

Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları Yrd. Doç. Dr. Yiğit H. Erbil, Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı

Detaylı

PERVARİ İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları

PERVARİ İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları PERVARİ İLÇESİ Siirt deki Kültür Varlıkları 185 3.6. PERVARİ İLÇESİ 3.6.1. PALAMUT KÖYÜ UMURLU MEZRASI HANI Han Umurlu Mezrasının hemen dışındadır. Yapı üzerinde kim tarafından ve ne zaman yaptırıldığını

Detaylı

ARTUKLU DÖNEMİ ESERLERİ Anadolu da ilk köprüleri yaptılar.

ARTUKLU DÖNEMİ ESERLERİ Anadolu da ilk köprüleri yaptılar. ARTUKLU DÖNEMİ ESERLERİ Anadolu da ilk köprüleri yaptılar. ( 1102 1409 ) Diyarbakır, Harput, Mardin Diyarbakır Artuklu Sarayı İlk Artuklu Medresesi İlgazi tarafundan Halep te yaptırıldı. Silvan (Meyyafarkin)

Detaylı

Adıyaman'ın İsmi Nereden Geliyor?

Adıyaman'ın İsmi Nereden Geliyor? ADIYAMAN Adıyaman'ın İsmi Nereden Geliyor? Rivayete göre; Adıyaman şehrini doğu, batı ve güney yönlerinde derin vadiler çevirmiştir. Bu vadilerin yamaçları zengin meyve ağaçları ile kaplı olduğu gibi,

Detaylı

DIS BORCLARIMIZ VE DU~~UNDURDUKLERI

DIS BORCLARIMIZ VE DU~~UNDURDUKLERI DIS BORCLARIMIZ VE DU~~UNDURDUKLERI ismet TAY~ (*) Z.Yiik.Miih.-Biit~e Plancls~ Kamu Yonetim Uzmanl Gunumuzde, en oz ve yalln bir deyigle, siyasal gucun ve toplumsal yagamln en geligmig orgutlegme biqimi

Detaylı

Şıvgın, H. (2000). "19. Yüzyılın İlk Yarısında Ayıntap". Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (11), 503-553,

Şıvgın, H. (2000). 19. Yüzyılın İlk Yarısında Ayıntap. Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (11), 503-553, Ayıntap Şıvgın, H. (2000). "19. Yüzyılın İlk Yarısında Ayıntap". Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (11), 503-553, Özdeğer, H. (1977). Antep'in Sosyal ve Ekonomik

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM YAYIN LİSTESİ

Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM YAYIN LİSTESİ Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM YAYIN LİSTESİ KİTAP - Osmanlı Kuruluş Dönemi Bursa Vakfiyeleri, Yayına Hazırlayanlar, Yrd. Doç. Dr. Sezai Sevim- Dr. Hasan Basri Öcalan, Osmangazi Belediyesi Yayınları, İstanbul

Detaylı

Girig. Develi ilqesi'nin Turizm Degerleri. a-dogal Degerler. Rrat Universitesi Sosyal Bilimler DergGi Cilt: 8 Say]: 1, Sayfa: 341-360, ELAZIG-1996

Girig. Develi ilqesi'nin Turizm Degerleri. a-dogal Degerler. Rrat Universitesi Sosyal Bilimler DergGi Cilt: 8 Say]: 1, Sayfa: 341-360, ELAZIG-1996 Rrat Universitesi Sosyal Bilimler DergGi Cilt: 8 Say]: 1, Sayfa: 341-360, ELAZIG-1996 1 u-u Girig Bu aragtlrmada Iq Anadolu'nun guneydogusunda yer alan Develi ilqesinin sahip oldugu turizm degerleri tanltilmaya

Detaylı

PERFORMANS DENETIMINDE VERI ANALIZI : EKONOMISTLERIN TEKNIKLERI(*)

PERFORMANS DENETIMINDE VERI ANALIZI : EKONOMISTLERIN TEKNIKLERI(*) PERFORMANS DENETIMINDE VERI ANALIZI : EKONOMISTLERIN TEKNIKLERI(*) Yazan: Mzlhammad Akram KHAN Cevirenler: Arife COSKUN Sayl~tay Uzrnan Denet~isi Murat TOKER Sayz~tay Ba~denet~isi Bu boliimde yer alan

Detaylı

Ilgın Sahip Ata Vakıf Hamamı. Lala Mustafa Paşa Külliyesi ve Cami. Ilgın Kaplıcaları. Buhar Banyosu

Ilgın Sahip Ata Vakıf Hamamı. Lala Mustafa Paşa Külliyesi ve Cami. Ilgın Kaplıcaları. Buhar Banyosu Ilgın Sahip Ata Vakıf Hamamı Konya'nın 90 km kuzeybatısında yer alan ve 349 km2 yüzölçüme sahip olan Ilgın, günümüzden 3500 yıl önce şimdiki iskan yerinin 25 km kuzeydoğusunda Hititler tarafından "Yalburt"

Detaylı

AKSARAY Aksaray ın Tarihçesi "Şehr-i Süleha"

AKSARAY Aksaray ın Tarihçesi Şehr-i Süleha AKSARAY Aksaray ın Tarihçesi Kültür ve Medeniyetler beşiği Anadolu daki en eski yerleşim yerlerinden birisi de Aksaray dır. İlimiz coğrafi konumu ve stratejik önemi nedeniyle tarih boyunca misyon yüklenen

Detaylı

YEREL YONET~MLERDE FONKSIYONEL DEGISIM

YEREL YONET~MLERDE FONKSIYONEL DEGISIM YEREL YONET~MLERDE FONKSIYONEL DEGISIM Dr. HaIis Y~inus Ersoz i.ii.iktisat Fakiiltesi Cal. Eko. ve End. ilis. Bolijtnii i)gretim ~jesi 2000'li ylllarln baglnda, dunyanln birqok iilkesinde yerel yonetimler,

Detaylı

1891 MANASTIR SALNAMESİNDE MANASTIR VİLAYETİ

1891 MANASTIR SALNAMESİNDE MANASTIR VİLAYETİ 1891 MANASTIR SALNAMESİNDE MANASTIR VİLAYETİ BAKİ SARISAKAL 1891 MANASTIR SALNAMESİNDE MANASTIR VİLAYETİ BİNALAR VE ARAZİ LİSTESİ Manastır Vilayetinde Nüfus Cemaati İslam Ulah ve Rum Ermeni Bulgar Yahudi

Detaylı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Antik Yerleşimler......................... 4 0.2 Roma - Bizans Dönemi Kalıntıları...............

Detaylı

TARIM NÜFUS COĞRAFİ YAPISI ULAŞIM

TARIM NÜFUS COĞRAFİ YAPISI ULAŞIM GİRİŞ Kapaklı, Tekirdağ iline bağlı ve Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odamızın faaliyet sınırları içerisindeki ilçelerimizden biridir. Kapaklı da faaliyet gösteren 661 üyemiz mevcuttur. TARİHÇE Kapaklıpınar

Detaylı

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ 2015 TEMMUZ- AĞUSTOS EKONOMİK İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ Erdem ALPTEKİN Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; 2014 yılında ülkemizde işsizlik oranı % 9,9 seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı:

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

LAZ VE MİGRELİ TARİHİ

LAZ VE MİGRELİ TARİHİ LAZ VE MİGRELİ TARİHİ Ünsal, V. (2006). "Doğu Karadeniz'in Tarihi Coğrafyası". Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8 (2), 129-144, İpek, N. (1994). "Birinci Dünya Savaşı Esnasında Karadeniz

Detaylı

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat Universty Journal of Social Science Cilt: 9 Sayı : 1, Sayfa:129-154, ELAZIĞ-1999 ÖZET

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat Universty Journal of Social Science Cilt: 9 Sayı : 1, Sayfa:129-154, ELAZIĞ-1999 ÖZET Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat Universty Journal of Social Science Cilt: 9 Sayı : 1, Sayfa:129-154, ELAZIĞ-1999 ELAZIĞ ŞEHRİNİN GELİŞMESİ Erdal KARAKAŞ ÖZET Bu çalışmamızda Doğu Anadolu

Detaylı

Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü dâhil) Projesi için Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED): Ekler

Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü dâhil) Projesi için Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED): Ekler Teslim Edilen: Hazırlayan: IC-Astaldi JV AECOM Ankara, Türkiye Turkey AECOM-TR-R599-01-00 2 Ağustos 2013 Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü dâhil) Projesi için Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi

Detaylı

Bugün hava nasıl olacak? 16 Şubat 2017

Bugün hava nasıl olacak? 16 Şubat 2017 On5yirmi5.com Bugün hava nasıl olacak? 16 Şubat 2017 Hava sıcaklığının ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Yayın Tarihi

Detaylı

AYDIN SULTANHİSAR NYSA ANTİK KENTİ VE SU TÜNELİ 08 AĞUSTOS 2013 MEHMET BİLDİRİCİ

AYDIN SULTANHİSAR NYSA ANTİK KENTİ VE SU TÜNELİ 08 AĞUSTOS 2013 MEHMET BİLDİRİCİ AYDIN SULTANHİSAR NYSA ANTİK KENTİ VE SU TÜNELİ 08 AĞUSTOS 2013 MEHMET BİLDİRİCİ MEHMET BİLDİRİCİ 1661 17-08-2013 AYDIN SULTANHİSAR NYSA GEZİSİ 08 Ağustos son antik kent gezisi Nysa kentine idi. Nysa kenti

Detaylı

ANAYURT Tarih : HAFTADA 6 GÜN ULUS... Sayfa : 5 ANKARA Tiraj : 3279 SİYASİ StxCm : 65 1/1

ANAYURT Tarih : HAFTADA 6 GÜN ULUS... Sayfa : 5 ANKARA Tiraj : 3279 SİYASİ StxCm : 65 1/1 ANAYURT Tarih : 15.02.2016 HAFTADA 6 GÜN ULUS... Sayfa : 5 ANKARA Tiraj : 3279 SİYASİ StxCm : 65 1/1 AVRUPA Tarih : 15.02.2016 HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1 TEKİRDAĞ Tiraj : 522 SİYASİ StxCm : 205 1/2

Detaylı

Sayi~tay Dergisi Say1 : 33-3067 sayili Kanunda plan degigikligi konusunda, planin TBMM'de miizakere safhasindan onceki agamasi ile ilgili olarak uygulanacak esas ve usul hakkinda herhangi bir diizenleme

Detaylı

YEREL YONETIMLERIN DIS KREDI KULLANIMI

YEREL YONETIMLERIN DIS KREDI KULLANIMI YEREL YONETIMLERIN DIS KREDI KULLANIMI VE GERI ODEME SORUNU (*) DI$ KREDIYI SINIRLAMAK TEK COZUM MU? Hikmet ESEN Hazine Ba~kontroloru T.CSagbakanllk Hazine Miiste~arllgi Ulkemizde yerel yonetimlerin en

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

2016 Özalp Tarihçesi: Özalp Coğrafyası: İlçe Nüfus Yapısı: Yaş Grubu Erkek Kadın Toplam 0-14 Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş

2016 Özalp Tarihçesi: Özalp Coğrafyası: İlçe Nüfus Yapısı: Yaş Grubu Erkek Kadın Toplam 0-14 Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş Özalp Tarihçesi: Özalp ilçesi 1869 yılında Mahmudiye adıyla bu günkü Saray ilçe merkezinde kurulmuştur. 1948 yılında bu günkü Özalp merkezine taşınmış ve burası ilçe merkezi haline dönüştürülmüştür. Bölgede

Detaylı

02 Nisan 2012. MĠMARLIK BÖLÜM BAġKANLIĞINA,

02 Nisan 2012. MĠMARLIK BÖLÜM BAġKANLIĞINA, 02 Nisan 2012 MĠMARLIK BÖLÜM BAġKANLIĞINA, Amasra Teknik Gezisi 12-13 Mart 2012 tarihleri arasında, ARCH 222 - Arhitectural Design 4 dersi için Bir Sanatçı İçin Konut, ARCH 221 - Arhitectural Design 3

Detaylı

59 UNCU TOPÇU EĞİTİM TUGAY KOMUTANLIĞI ERZİNCAN

59 UNCU TOPÇU EĞİTİM TUGAY KOMUTANLIĞI ERZİNCAN 59 UNCU TOPÇU EĞİTİM TUGAY KOMUTANLIĞI ERZİNCAN 1. ULAŞIM BİLGİLERİ: a. Kara Yolu: 59 uncu Topçu Eğt.Tug.K.lığı Erzincan da bulunmaktadır. Erzincan otogarına her ilden ulaşım imkânı mevcuttur. Otogardan

Detaylı

-------------------- PLAN AÇIKLAMA RAPORU (ŞUBAT 2015) Aslıhan BALDAN Doğuş BALDAN ŞEHİR PLANCISI

-------------------- PLAN AÇIKLAMA RAPORU (ŞUBAT 2015) Aslıhan BALDAN Doğuş BALDAN ŞEHİR PLANCISI İZMİR İLİ, ÇİĞLİ İLÇESİ, BALATÇIK MAHALLESİ, KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ NDE (27j Pafta, 22477 Ada, 1 Parselin Kuzey-Doğusunda) CAMİ ALANI BELİRLENMESİNE YÖNELİK UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ --------------------

Detaylı

TÜRKİYE DE NÜFUS GELİŞİMİ

TÜRKİYE DE NÜFUS GELİŞİMİ TÜRKİYE DE NÜFUS GELİŞİMİ Arş. Gör. Rüya KASARCI* GİRİŞ Geçmişte avcı toplayıcı kabilelerden, günümüzün modem toplumlarına gelene kadar nüfus ve onun giderek artan miktarı, dünyanın en önemli sorunlarından

Detaylı

Meteoroloji'den K.Maraş'a Yağış Uyarısı

Meteoroloji'den K.Maraş'a Yağış Uyarısı Meteoroloji'den K.Maraş'a Yağış Uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre,türkiye genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara nın doğusu, Konya,Karaman ve Aksaray il

Detaylı

S.B. K.H.B. EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANELERİ BİLİMSEL YAYIN SAYISI

S.B. K.H.B. EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANELERİ BİLİMSEL YAYIN SAYISI S.B. K.H.B. EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANELERİ BİLİMSEL YAYIN SAYISI Kurum Atıf Sayısı Yayın Sayısı Etki Ort. ANKARA NUMUNE 932 779 1,20 ANKARA DISKAPI YILDIRIM BEYAZIT 583 534 1,09 ANKARA ATATURK 619 475

Detaylı

HALFETİ İLÇEMİZ. Halfeti

HALFETİ İLÇEMİZ. Halfeti HALFETİ İLÇEMİZ Halfeti Şanlıurfa merkez ilçesine 112 km mesafede olan ilçenin yüzölçümü 646 km² dir. İlçe; 3 belediye, 1 bucak, 36 köy ve 23 mezradan oluşmaktadır. Batısında Gaziantep iline bağlı Araban,

Detaylı

YUNUSEMRE (MANİSA) TİCARET ALANI

YUNUSEMRE (MANİSA) TİCARET ALANI YUNUSEMRE (MANİSA) KEÇİLİKÖY MAHALLESİ, 2687 ADA 6 PARSEL E AİT TİCARET ALANI NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ A Ç I K L A M A R A P O R U H AZI RLAYAN DENGE PLAN ġehġr PLANLAMA OFĠSĠ Hakan ORHAN ġehir Plancısı

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ- İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ 1203 ADA 13 PARSEL ve 1204 ADA 1 PARSEL 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

2. PLANLAMA ALANININ ÜLKE VE BÖLGEDEKİ YERİ

2. PLANLAMA ALANININ ÜLKE VE BÖLGEDEKİ YERİ SELMA KISA PLANLAMA MANİSA İLİ, AKHİSAR İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ 2304 ADA 1 PARSEL VE 2305 ADA 1 PARSELİN DOĞUSUNDAKİ 30 METRELİK YOLA İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA

Detaylı

SANAT TARİHİ SANAT TARİHİ NEDİR? Sanat Tarihi, geçmişte varlık göstermiş uygarlıkların ortaya koyduğu her tür taşınır ve taşınmaz maddi kültür varlıklarını inceleyen bir bilim dalıdır. Güzel Sanatlar ve

Detaylı

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI ŞENKAYA İLÇE MERKEZİNİN MEKAN OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ PROJESİ ONUR PARLAK TUĞÇE YAĞIZ

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI ŞENKAYA İLÇE MERKEZİNİN MEKAN OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ PROJESİ ONUR PARLAK TUĞÇE YAĞIZ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI ŞENKAYA İLÇE MERKEZİNİN MEKAN OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ PROJESİ ONUR PARLAK TUĞÇE YAĞIZ Erzurum, 2015 Proje adı Şenkaya ilçe merkezinin mekan olarak değiştirilmesi

Detaylı

Türkiye nin Coğrafi Bölgelerinin Belirlenme Çalışmaları. Yard.Doç.Dr. Mehmet Fatih DÖKER

Türkiye nin Coğrafi Bölgelerinin Belirlenme Çalışmaları. Yard.Doç.Dr. Mehmet Fatih DÖKER Türkiye nin Coğrafi Bölgelerinin Belirlenme Çalışmaları Yard.Doç.Dr. Mehmet Fatih DÖKER HATIRLATMA 1-Bölge Nedir? 2- Bölge Ayrımında Kullanılan Kriterler DOĞAL ÖZELLİKLER BEŞERİ VE EKONOMİK ÖZELLİKLER

Detaylı

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru.

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru. Devlet Kontenjanları 1189 Vakıf Kontenjanları 636 KKTC Kontenjanları 100 Toplam Kontenjan 1925 ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL Küçük 100410633 Elektrik Müh. Afyon Kocatepe Ünv. Mühendislik Fakültesi Afyonkarahisar

Detaylı

MUHAMMET DURSUN ÇİTÇİ

MUHAMMET DURSUN ÇİTÇİ MUHAMMET DURSUN ÇİTÇİ ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU PROFESÖR 13.11.2014 Adres : Sinop Üviversitesi/Fen-Edebiyat Fak. Coğrafya Bölümü Telefon : 3682715516-4236 E-posta : mdcitci@sinop.edu.tr Doğum Tarihi

Detaylı

- 61 - Muhteşem Pullu

- 61 - Muhteşem Pullu Asaf Bey Çıkmazı Kabaltısı Sancak Mahallesindedir. Örtüsü sivri tonozludur. Sivri kemerle güneye ve ahşap-beton sundurmalı sivri kemerle kuzeye açılır. Üzerinde kesme ve moloz taşlardan yapılmış bir ev

Detaylı

VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK 200 KM MESAFEYE KADAR KURULUŞ MERKEZİ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLEBİLECEK DİĞER İLLER Hatay 191 km

VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK 200 KM MESAFEYE KADAR KURULUŞ MERKEZİ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLEBİLECEK DİĞER İLLER Hatay 191 km 1 ADANA 2 ADIYAMAN 3 AFYON 4 AĞRI 5 AMASYA 6 ANKARA 7 ANTALYA 8 ARTVİN 9 AYDIN 10 BALIKESİR 11 BİLECİK 12 BİNGÖL 13 BİTLİS 14 BOLU 15 BURDUR 16 BURSA 17 ÇANAKKALE 18 ÇANKIRI VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi Y. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi 1998

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi Y. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi 1998 1. Adı Soyadı: Sedat Bayrakal 2. Doğum Tarihi: 17.08.1969 3. Unvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi 1995 Y. Lisans Sanat Tarihi Ege

Detaylı

TABLO 27: Türkiye'deki İllerin 2006 Yılındaki Tahmini Nüfusu, Eczane Sayısı ve Eczane Başına Düşen Nüfus (2S34>

TABLO 27: Türkiye'deki İllerin 2006 Yılındaki Tahmini Nüfusu, Eczane Sayısı ve Eczane Başına Düşen Nüfus (2S34> 3.2.2. ECZANELER Osmanlı İmparatorluğu döneminde en eski eczane 1757 yılında Bahçekapı semtinde açılmış olan İki Kapılı Eczahane'dir. İstanbul'da sahibi Türk olan ilk eczahane ise "Eczahane-i Hamdi" adıyla

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi Y. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi 1998

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi Y. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi 1998 1. Adı Soyadı: Sedat Bayrakal 2. Doğum Tarihi: 17.08.1969 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi 1995 Y. Lisans Sanat Tarihi Ege

Detaylı

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 ) 3947591 3 0 083.199 085.646 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADANA ) 3947593 5 0 077.619 082.513 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADIYAMAN ) 3947595 3 0 077.768 079.730

Detaylı

ismiyle nahiye merkezi olmuştur. Bugün idari yapılanmasını gerçekleştirememiş

ismiyle nahiye merkezi olmuştur. Bugün idari yapılanmasını gerçekleştirememiş Hoşap, Van Gölü'nün güneydoğusunda yüksek dağlarla çevrili bir plato üzerinde kurulmuştur. Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı nahiye merkezi durumundadır. Urartu'dan beri Vanîran yolu üzerinde yer alması buranın

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL Adı Adı TAR 501 Eski Anadolu Kültür 3 0 3 TAR 502 Eskiçağda Türkler 3 0 3 TAR 503 Eskiçağ Kavimlerinde

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 1542 ADA 35 NOLU PARSEL

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 1542 ADA 35 NOLU PARSEL T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 1542 ADA 35 NOLU PARSEL İSTANBUL İLİ BAHÇELİEVLER İLÇESİ YENİBOSNA MAHALLESİ 1542 ADA 35 NO LU PARSEL TANITIM DOKÜMANI Kasım 2010 1. TAŞINMAZ HAKKINDA GENEL

Detaylı

KUZEYDOĞU ANADOLU KÜLTÜR ÇEVRESİNDE CAMİLER

KUZEYDOĞU ANADOLU KÜLTÜR ÇEVRESİNDE CAMİLER KUZEYDOĞU ANADOLU KÜLTÜR ÇEVRESİNDE CAMİLER Erzurum Ulu Camii, 12.yy. KUZEYDOĞU ANADOLU KÜLTÜR ÇEVRESİNDE CAMİLER Erzurum Ulu Camii, 12.yy. KUZEYDOĞU ANADOLU KÜLTÜR ÇEVRESİNDE CAMİLER Kırlangıç kubbe iç

Detaylı

Beylikler ve Anadolu Selçuklu Dönemi Mimari Eserleri. Konya Sahip Ata Cami Erzurum Ulu cami Saltuklar

Beylikler ve Anadolu Selçuklu Dönemi Mimari Eserleri. Konya Sahip Ata Cami Erzurum Ulu cami Saltuklar Beylikler ve Anadolu Selçuklu Dönemi Mimari Eserleri Dini Mimari: Bu gruptaki eserler arasında camiler, mescitler, medreseler,türbe ve kümbetler,külliyeler,tekke ve zaviyeler yer almaktadır. Camiler:Anadolu

Detaylı

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS 31. 32. Televizyonda hava durumunu aktaran sunucu, Türkiye kıyılarında rüzgârın karayel ve poyrazdan saatte 50-60 kilometre hızla estiğini söylemiştir. Buna göre, haritada numaralanmış rüzgârlardan hangisinin

Detaylı

IHALE REFORMU. 2. Neden Yeni Bir 1hale Mevzuati? 2.1. Bugiinkii Sistem Deblet Zararina Yo1 Aqmaktadir

IHALE REFORMU. 2. Neden Yeni Bir 1hale Mevzuati? 2.1. Bugiinkii Sistem Deblet Zararina Yo1 Aqmaktadir IHALE REFORMU Ali SERDAR Sayijtay uyesi Devlet ihaleleri ile ilgili ilk mevzuat 1857 ylllnda qlkar~la nizamname ile olugturulmug, Cumhuriyet doneminde 1925 yillnda miizayede kanunu q~kar~lmlg, ardlndan

Detaylı

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir.

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Kuzeyde Sırbistan ve Kosova batıda Arnavutluk, güneyde Yunanistan,

Detaylı

1. HARİTA BİLGİSİ ve TOPOĞRAFİK HARİTALAR

1. HARİTA BİLGİSİ ve TOPOĞRAFİK HARİTALAR 1 1. HARİTA BİLGİSİ ve TOPOĞRAFİK HARİTALAR Harita nedir? Yeryüzünün veya bir parçasının belli bir rana göre küçültülerek ve belirli işaretler kullanılarak yatay düzlem üzerinde gösterilmesine harita adı

Detaylı

Internet Hizmetleri (Bundan sonra klsaca lnbox Mail Marketing olarak anllacaktlr.)

Internet Hizmetleri (Bundan sonra klsaca lnbox Mail Marketing olarak anllacaktlr.) INBOX MAIL MARKETING H~ZMET SOZLESMES~ Madde I- TARAFLAR 1.1 Altay~egme Mh. Boma~ Sok. No:217 Maltepe I istanbul adresinde mukim Gen~dizayn Internet Hizmetleri (Bundan sonra klsaca lnbox Mail Marketing

Detaylı

etüdproje PLANLAMA LTD. ŞTİ.

etüdproje PLANLAMA LTD. ŞTİ. ALAŞEHİR (MANİSA) YENİMAHALLE, 703 ADA, 1 PARSEL'E AİT NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN etüdproje TEL/FAKS:0 236 713 09 36 M. PAŞA CAD. UĞURSOY İŞHANI KAT:2 NO:146/217

Detaylı

SENDİKAMIZ ÜYESİ KAMU KURULUŞLARI

SENDİKAMIZ ÜYESİ KAMU KURULUŞLARI SENDİKAMIZ ÜYESİ KAMU KURULUŞLARI 01 MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI Bakanlıklar / ANKARA 02 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Bakanlıklar / ANKARA 03 DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI Balgat / ANKARA 04 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Bakanlıklar

Detaylı

Haçlı Seferlerinin hızının azaldığı 13. yüzyılın ilk yarısı Anadolu Selçukluları için bir yayılma ve yerleşme dönemi olmuşken, İlhanlı vesayeti

Haçlı Seferlerinin hızının azaldığı 13. yüzyılın ilk yarısı Anadolu Selçukluları için bir yayılma ve yerleşme dönemi olmuşken, İlhanlı vesayeti Selçuklular, 1100 KAPALI MEDRESELER Haçlı Seferlerinin hızının azaldığı 13. yüzyılın ilk yarısı Anadolu Selçukluları için bir yayılma ve yerleşme dönemi olmuşken, İlhanlı vesayeti altında geçen ikinci

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS Tezli yüksek lisans programında eğitim dili Türkçedir. Programın öngörülen süresi 4

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU NUN 65. - 66. TOPLANTI GÜNDEMİ

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU NUN 65. - 66. TOPLANTI GÜNDEMİ ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU NUN 65. - 66. TOPLANTI GÜNDEMİ İLİ :ERZURUM TARİH :27-28/02/2014 Sıra No Karar No İli İlçesi Konusu Pafta Ada Parsel Mülkiyeti Sit Alanı ve Derecesi Nereden

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Dil ve Tarih Coğrafya Fak. Antropoloji TM-3 325,416 283,745 57 218.000 4 MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Devlet BURDUR Fen-Edebiyat Fak. Antropoloji TM-3 289,322 243,240

Detaylı

Kemaliye nin (Eğin) Tarihçesi

Kemaliye nin (Eğin) Tarihçesi Kemaliye nin (Eğin) Tarihçesi Fırat ve Dicle vadilerinin genellikle Pers egemenliğinde olduğu dönemlerde Kemaliye (Eğin) de Pers egemenliğinde kalmıştır. Eğin, daha sonra başlayan Roma devri ve onu takiben

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ BAHÇELERİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ BAHÇELERİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ BAHÇELERİ ANADOLU SELÇUKLU CAMİİLERİ Konya Alâeddin Camii - 1155-1219 Niğde Alâeddin Camii 1223 Malatya Ulu Camii 1224

Detaylı

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69.

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69. İÇİNDEKİLER TARİHÇE 5 SULTANAHMET CAMİ YAPI TOPLULUĞU 8 SULTAN I. AHMET 12 SULTAN I. AHMET İN CAMİYİ YAPTIRMAYA KARAR VERMESİ 15 SEDEFKAR MEHMET AĞA 20 SULTANAHMET CAMİİ NİN YAPILMAYA BAŞLANMASI 24 SULTANAHMET

Detaylı

Bülten No : 2015 / 2 (1 Ekim Haziran 2015)

Bülten No : 2015 / 2 (1 Ekim Haziran 2015) Agrometeorolojik Verim Tahmin Bülteni Bülten No : 2015 / 2 (1 Ekim 2014-30 Haziran 2015) Meteoroloji Genel Müdürlüğü Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü / Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama

Detaylı

içindekiler Bölüm I Planlama Sürecine İlişkin Öneriler... 15

içindekiler Bölüm I Planlama Sürecine İlişkin Öneriler... 15 içindekiler GEÇMİŞİMİZ İÇİN BİR GELECEK...VII GİRİŞ...IX Bölüm I KÜLTÜREL MİRAS KAVRAMI VE TARİHSEL ÇEVRE KORUMASININ ÖNEMİ Kültürel Miras Kavram ve Tanımları...4 Kültürel Mirasın Korunmasının Önemi...5

Detaylı

Bülten No 2: Ekim 2011-Mayıs 2012

Bülten No 2: Ekim 2011-Mayıs 2012 AGROMETEOROLOJİK ÜRÜN VERİM TAHMİNİ BÜLTENİ Bülten No 2: Ekim 2011-Mayıs 2012 Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Bölümü Meteoroloji Genel Müdürlüğü

Detaylı

Yazar Administrator Perşembe, 26 Nisan 2012 17:25 - Son Güncelleme Cumartesi, 19 Mayıs 2012 14:22

Yazar Administrator Perşembe, 26 Nisan 2012 17:25 - Son Güncelleme Cumartesi, 19 Mayıs 2012 14:22 Batman'ın tarihi hakkında en eski bilgiler halk hikayeleri, mitler ve Heredot tarihinde verilmektedir. Ortak verilere göre MED kralı Abtyagestin'in torunu Kyros karsıtı Erpagazso M.Ö. 550 yilinda yenilince

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2013 tarihi itibari ile Bağımsız Denetim Raporu, Mali Tablolar ve Dipnotlar, Genel Kurula sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu ile 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ 1329 ADA 1 PARSEL 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN ŞEHİR VE BÖLGE PLANCISI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK 2017 MANİSA 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

ESKİŞEHİR İLİ DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI

ESKİŞEHİR İLİ DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI gibidir. Sakarya başı nda turizm hareketliliğine cevap verebilecek konaklama, balık lokantaları, çay bahçeleri, günübirlik piknik ve mesire alanları ve doğal yüzme havuzu vardır. Sakarya Başı Sulak alanında

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 210010893 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 72,84770 72,84770 210011557 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 4 0 84,35911 84,61694

Detaylı

Edirne Köprüleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Köprüleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Köprüleri Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne Köprüleri......................... 4 0.1.1 Gazimihal Köprüsü.................... 4 0.1.2 Beyazid Köprüsü.....................

Detaylı

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması )

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) Yeni Projelerimiz 1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) 2. Taş duvar ve yol genişleme işlerinin

Detaylı

Anadolu'da kurulan ilk Türk beylikleri

Anadolu'da kurulan ilk Türk beylikleri On5yirmi5.com Anadolu'da kurulan ilk Türk beylikleri Anadolu da kurulan ilk Türk Beylikleri ve önemi nelerdir? Yayın Tarihi : 2 Kasım 2012 Cuma (oluşturma : 11/18/2015) Anadolu da Kurulan İlk Türk Beylikleri

Detaylı

T.C. SINCAN KAYMAKAMLIGI llee Milli Egitim Miidiirliigii

T.C. SINCAN KAYMAKAMLIGI llee Milli Egitim Miidiirliigii -----------... - ~~LC~~:~rtaogretim SAY1 :66294070-200- 1475~ KONU : Kongre T.C. SINCAN KAYMAKAMLIGI llee Milli Egitim Miidiirliigii TUM OKUL VE KURUM MUDURLUKLE~?SE 1lgili : 11 Milli Egitim Mudurlugunun28.08.2013

Detaylı

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 GÜÇLÜKONAK

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 GÜÇLÜKONAK T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 990 GÜÇLÜKONAK Finik Kalesi...67 Finik İç Kalesi...69 Faki Teyran Camii...7 Finik Zaviyesi...76 Dağyeli Hanı...78 Türbe (Kubbe-i Berzerçio)...80 Pavan Köprüsü...8 Belkıs (Nebi Süleyman)

Detaylı

ĠZMĠR ĠLĠ, KONAK ĠLÇESĠ, ÇINARLI MAHALLESĠ, 1507 ADA 102 PARSEL ĠLE 8668 ADA 1 PARSELE ĠLĠġKĠN NAZIM ĠMAR PLANI DEĞĠġĠKLĠĞĠ

ĠZMĠR ĠLĠ, KONAK ĠLÇESĠ, ÇINARLI MAHALLESĠ, 1507 ADA 102 PARSEL ĠLE 8668 ADA 1 PARSELE ĠLĠġKĠN NAZIM ĠMAR PLANI DEĞĠġĠKLĠĞĠ ĠZMĠR ĠLĠ, KONAK ĠLÇESĠ, ÇINARLI MAHALLESĠ, 1507 ADA 102 PARSEL ĠLE 8668 ADA 1 PARSELE ĠLĠġKĠN NAZIM ĠMAR PLANI DEĞĠġĠKLĠĞĠ 1. GĠRĠġ 1. 1. AMAÇ VE KAPSAM Ġzmir Ġli, Konak Ġlçesi, Çınarlı Mahallesi, 1507

Detaylı

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU AKÇAKALE KÖYÜ (MERKEZ/GÜMÜŞHANE) 128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 2016 AKÇAKALE KÖYÜ-MERKEZ/GÜMÜŞHANE 128 ADA 27 VE 32 NUMARALI PARSELLERE

Detaylı

Abd-i Kethüda (Cücük) Camisi

Abd-i Kethüda (Cücük) Camisi Eski Mağara Camisi'ne Yeni Mağara Camisi'nin batı duvarının yanından gidilerek ulaşılmaktadır. Tamamen terk edilmiş olan yapının içinin ve cephesi her geçen gün daha fazla tahrip olduğu görülmektedir.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: MEHMET SAİT ŞAHİNALP Doğum Tarihi: 21. 04. 1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Coğrafya Öğretmenliği Marmara Üniversitesi 1992-1996

Detaylı

- Tahsil ve odeme agamaslna gelmig iglemlerle ilgili belgeler iizerinde inceleme yaparak evrakln dogrulugu ve kanunlara uygunlugunu saglamak,

- Tahsil ve odeme agamaslna gelmig iglemlerle ilgili belgeler iizerinde inceleme yaparak evrakln dogrulugu ve kanunlara uygunlugunu saglamak, FRANSA MALI YQNET~M~ %CINDEK~ SAYMANLPKLARIN DURUMU Halil Kurt Maliye Bakunllgl Muhasebat Gem1 Miidiir Yardlmclsl Gerek Devlet, gerek~:? mali yiinetim sislerni i~inde yer alan kurum ve kuruluglarln orgutlenmesi

Detaylı

ek: eğitim izleme göstergeleri

ek: eğitim izleme göstergeleri ek: eğitim izleme göstergeleri, eğitim izleme raporu 2010, sayfa 107-164 ek: eğitim izleme göstergeleri Geçtiğimiz yılki Eğitim İzleme Raporu nda ilk kez kamuoyuna sunulan Eğitim İzleme Göstergeleri nin

Detaylı