PETROL TAfiIMACILI INDA DÜNYA L DER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PETROL TAfiIMACILI INDA DÜNYA L DER"

Transkript

1 TEEKAY WORLD LEADER IN OIL TRANSPORTATION PETROL TAfiIMACILI INDA DÜNYA L DER M NE GEZEN Teekay, 2004 y l nda toplam 2 milyar varil yani yaklafl k 318 milyon m 3 petrol ve gaz tafl d. Bundan 22 sene önce, 1973 de Torben Karlshoej taraf ndan kurulan flirket bugün itibariyle denizyoluyla tafl nan petrolün yüzde 10 undan sorumlu. Dolay s yla iflinizden evinize Teekay sayesinde gidip geliyor olman z büyük bir olas l k! Teekay transported more than 2 billions barrels, i.e. approximately 318 million cubic meters, of oil and gas in Founded by Torben Karlshoej in 1973, some 22 years ago, the company is carrying more than 10 percent of the world's seaborne oil. Consequently, it is a big possibility that you get back and forth to work everyday thanks to Teekay! 022

2 T eekay Shipping Corporation; dünyan n en büyük Aframax petrol tankeri filosunu içeren spot tanker filosu, yine dünyan n en büyük mekik tanker filosunu içeren sabit ücretli filosu ve LNG filosu ile uluslararas bir ham petrol ve petrol ürünleri nakliye flirketi olma özelli ini tafl yor. fiirket dünyada denizyoluyla tafl nan petrolün yüzde 10 undan fazlas n tafl d te 75 ülkeden 110 müflterisi için toplam 8,000 kargo operasyonu gerçeklefltirerek hiç petrol döküntüsü yapmaks z n 2 milyar varil yani yaklafl k 318 milyon metreküp petrol ve gaz tafl d y l Faaliyet Raporunda da belirtildi i gibi flirketin büyüme stratejisinin bir parças olarak Teekay baflka flirketleri kendi bünyesine katma da dahil olmak üzere çeflitli stratejik f rsatlar de erlendirmeye devam ediyor. fiirket 2003 y l ndaki yüzde 27 ye karfl l k, 2004 y l nda Indo-Pasifik Havzas ndaki faaliyetlerinden toplam net sefer gelirlerinin yaklafl k yüzde 23 ünü elde etti. fiirketin müflterileri aras nda dünyan n önde gelen petrol flirketleri, büyük petrol tüccarlar, büyük tüketiciler ve petrol ürünleri üreticileri, devlet kurumlar ile di er çeflitli kurulufllar bulunuyor. Uluslararas petrol flirketi olan bir müflterisi için verilen nakliye hizmetleri, flirketin 2004 y - l konsolide sefer gelirlerinin yüzde 17 sine (373.7 milyon dolar) karfl l k geliyordu. Ayn müflteri için 2003 y l nda verilen nakliye hizmetleri de flirketin konsolide sefer gelirlerinin yüzde 15 ine (239.5 milyon dolar) karfl l k geliyordu. Teekay Vancouver (Kanada), Nassau (Bahama Adalar ), Sydney (Avustralya), Perth (Avustralya), Londra ( ngiltere), Hamburg (Almanya), Mumbai (Hindistan), Tokyo (Japonya), Riga (Letonya), Sandefjord (Norveç), Stavanger (Norveç), Manila (Filipinler), Glasgow ( skoçya), Singapur, Madrid ( spanya) ve Houston da (ABD) toplam 16 ofise sahip. 22 YILLIK TAR H Teekay Shipping Group 1973 te Torben Karlshoej taraf ndan New York ta kuruldu. ki y l sonra Torben flirketi ABD nin bat k y lar na tafl d ve Pasifik rotas için Aframax s n f tanker kiralamaya yo unlaflan bir yan kurulufl olan Palm Shipping Inc. flirketini kurdu. Palm Shipping flirketinin tamam kiralanm fl gemilerden oluflan filosu k sa bir süre içerisinde 18 gemiye ç kt y l nda Torben, daha sonraki y llarda Palm Shipping flirketinin gemi kiralama faaliyetlerine destek sa layan güvenilir bir yüksek kaliteli gemi kayna haline gelen Viking Star Shipping flirketini kurdu. 90 l y llar Teekay Shipping için bir de iflim ve büyüme dönemi oldu de flirket iflletme merkezini Kanada n n Vancouver kentine tafl d y l nda filodaki gemi say s 46 ya ç km flt. Ayn y l Teekay kurucusu Torben Karlshoej in kayb ile büyük bir üzüntüye bo uldu. Torben in ölümünden sonra Baflkanvekili görevini yürüten ve 14 y ll k eski bir Teekay çal flan olan Kaptan James Hood flirketin Baflkan ve CEO su seçildi ve bir icra kurulu kuruldu. Yeni yönetim a rl Teekay n yeniden yap land r lmas na ve flirketin mali durumunun güçlendirilmesine verdi. Teekay 1995 y l nda New York Borsas nda halka aç ld. Kaptan Hood un 1998 de emeklili e ayr lmas ndan sonra CEO olarak yerine Bjorn Moller geçti. T eekay Shipping Corporation is a provider of international crude oil and petroleum product transportation services, through its spot tanker fleet, which includes the world's largest fleet of Aframax - size oil tankers, its fixed - rate fleet, which includes the world's largest fleet of shuttle tankers, and its LNG fleet. The company is carrying more than 10 percent of the world's seaborne oil. In 2004, the company performed 8,000 cargo operations, for 110 customers in 75 countries, delivering 2 billion barrels (317,960,000 m 3 ) of oil and gas, with zero spills. As explained in the Annual Report 2004, as part of its growth strategy, the company will continue to consider strategic opportunities, including business acquisitions. During 2004, the company derived approximately 23 per cent of the total net voyage revenues from its operations in the Indo-Pacific Basin, compared to approximately 27 per cent during The company s customers include major oil companies, major oil traders, large oil consumers and petroleum product producers, government agencies, and various other entities dependent upon the tanker transportation trade. One customer, an international oil company, accounted for 17 per cent ($373.7 million) of Teekay s consolidated voyage revenues during The same customer accounted for 15 per cent ($239.5 million) of the company s consolidated voyage revenues during Teekay has a total of 16 offices around the world, in Vancouver - Canada, Nassau Bahamas, Sydney Australia, Perth - Australia, London - England, Hamburg Germany, Mumbai India, Tokyo Japan, Riga Latvia, Sandefjord Norway, Stavanger Norway, Manila Philippines, Glasgow Scotland, Singapore, Madrid Spain, Houston - USA. A HISTORY OF 22 YEARS In 1973, Torben Karlshoej founded the Teekay Shipping Group in New York. Two years later, Torben moved the company to the U.S. West Coast and established an affiliate company, Palm Shipping Inc., which focused on chartering Aframax tankers for Pacific routes. Palm Shipping's all-chartered fleet soon grew to 18 vessels. MARINE & COMMERCE JUNE

3 YEN B R BÜYÜME DÖNEM 1998 y l nda yeni bir geliflme ve büyüme dönemi bafllad y - l ayr ca Apache Energy Ltd. firmas na bir Yüzer Depolama Gemisi (FSO) temin edilmesine yönelik sekiz y ll k bir sözleflme imzalanmas yla Teekay n offshore hizmetleri alan na girifline tan kl k etti. Teekay ayr ca Avustralyal Petroleum Pty. Ltd. firmas n n denizcilik alan nda faaliyet gösteren yan kuruluflu olan Tankships Pty. firmas n bünyesine katt. Teekay Shipping 1999 y l Haziran ay nda Bona Shipholding flirketini de ald. Bu hamle Teekay n hizmet kabiliyetini artt rarak, filosunu yaklafl k 26 geminin eklenmesiyle daha da büyüttü. fiirket bunlara ilave olarak hizmet verdi i rotalara Atlantik havzas n da ekledi. Teekay 2001 de Ugland Nordic Shipping firmas n alarak 5 yeni infla edilmifl gemiyi Tosco Corporation a uzun süreli olarak kiralad. Teekay iki y l sonra Navion ASA n n tamam n ve Skaugen Petrotrans n %50 sini ald. Geçti imiz y l da Naviera F. Tapias firmas 810 milyon dolar nakit paraya karfl l k flirketin bünyesine kat ld. fiirketin hisseleri ikiye-bir baz nda bölündü. In 1979, Torben founded Viking Star Shipping which, in later years, provided a reliable source of high-quality vessels to support Palm's chartering activities. The 1990s were a decade of change and growth for Teekay Shipping. In 1991, the company moved its operational headquarters to Vancouver, Canada. By 1992, the fleet had grown to 46 vessels. In the same year, Teekay suffered the loss of its founder, Torben Karlshoej. Captain James Hood, Executive Vice-President and a 14-year Teekay veteran, was named President and CEO, and an executive board was established. Efforts focused on restructuring Teekay and strengthening the company's financial position. Teekay went public on the New York Stock Exchange in years later, Captain Hood retired, and Bjorn Moller succeeded him as CEO. ANOTHER EXPANSION PERIOD Another period of growth and expansion was initiated in

4 4 ANA FAAL YET ALANI Teekay Tanker Hizmetleri, Teekay Navion Mekik Tankerleri, Teekay Gaz ve Offshore Hizmetleri ve Teekay Deniz Hizmetleri olmak üzere flirket dört ana faaliyet alan na odaklan yor. Teekay Tanker Hizmetleri Teekay dünyan n en büyük orta boy tanker iflletmecisi y l nda Teekay n spot tanker faaliyetleri son derece güçlü piyasa koflullar ndan büyük yarar sa lad. fiirket y l boyunca 20 den fazla tek cidarl tankerini satarak yüksek piyasa fiyatlar ndan yararland. Filo k smen 2002 y l nda düflük fiyatlardan siparifl edilmifl yeni gemilerin teslim al nmas, k smen de tanker ücretlerinin tabana vurdu u y l n ikinci ve üçüncü çeyreklerinde yap lan gemi kira sözleflmeleri yoluyla ayn say da çift cidarl tankerle yenilendi. Teekay Navion Mekik Tankerleri fiirketin aç k denizde yükleme yapabilen mekik tankerleri iflletmesi olan Teekay Navion Mekik Tankerleri bölümü de 2004 te son derece iyi bir y l geçirdi. Yüzer boru hatt olarak da an lan büyük mekik tanker filosu, müflterilerin petrolünün Tam Zaman nda baz nda olmak üzere Kuzey Denizi, Brezilya ve di er bölgelerdeki petrol platformlar ndan al n p yak nlardaki k y terminallerine tafl nmas n temin ediyor. Bölüm günde ortalama 2.6 milyon varil petrol tafl ma kapasitesiyle y lda 1,500 den fazla sefer yap yor. Teekay Gaz ve Offshore Hizmetleri Teekay n Offshore hizmetleri demirleme, yüzer depo ve yük boflaltma çözümlerini kaps yor y l ayr ca Teekay n LNG tafl mac l sektörüne girifline tan kl k etti. fiirket 2004 y l Nisan ay nda spanyol Naviera F. Tapias S.A. firmas n bünyesine katarak ilk dört LNG tankerine sahip oldu. Bu tankerlerin tümü halen önde gelen spanyol enerji flirketlerine sabit ücret baz nda kiralanm fl durumda ve kira süreleri ortalama 18 ay sonra sona eriyor. Teekay Deniz Hizmetleri fiirketin denizcilik hizmetleri aras nda dan flmanl k, gemi dönüfl- That year marked Teekay's entry into offshore marine services as the company embarked on an eight-year contract to provide a Floating Storage Offtake (FSO) unit to Apache Energy Ltd. It also acquired Australian Tankships Pty., a shipping subsidiary of Australian Petroleum Pty. Ltd. In June 1999 Teekay acquired Bona Shipholding. This move expanded Teekay's service capabilities, increasing its fleet size by approximately 26 vessels and adding the Atlantic basin to the company's service routes. In 2001, the company acquired Ugland Nordic Shipping and secured long-term charter contracts for five newbuild vessels to Tosco Corporation. 2 years later, Navion ASA and 50 percent of Skaugen Petrotrans were both acquired. Last year, Naviera F. Tapias was acquired for $810 million in cash. The company s stock split on two-for-one basis. 4 KEY AREAS The company focuses on four key areas: Teekay Tanker Services, Teekay Navion Shuttle Tankers, Teekay Gas & Offshore, and Teekay Marine Services. Teekay Tankers Services Teekay is the largest operator of medium-sized tankers. In 2004, Teekay's spot tanker business enjoyed very strong market conditions. During the year the company took advantage of strong asset prices by disposing of more than 20 single-hull tankers. The fleet was replenished with a similar number of double-hull tankers, partly through taking delivery of new ships ordered at lower prices in 2002, and partly through concluding a series of in-charters during a dip in tanker rates in the second and third quarters. Teekay Navion Shuttle Tankers Teekay Navion Shuttle Tankers, the company s offshore loading franchise, enjoyed an excellent year in Often dubbed "the floating pipeline," the large fleet of shuttle tankers ensured that the customers' oil is lifted on a just-in-time basis from offshore fields in the North Sea, Brazil and other regions, then shuttled to nearby shore terminals. With an average daily transportation volume of 2.6 million barrels and more than 1,500 voyages annually. Teekay Gas & Offshore Teekay s Offshore Services area offers a diverse range of mooring, floating storage and offloading solutions. A major highlight for Teekay in 2004 was its entry into the LNG shipping sector. In April 2004, through purchase of Naviera F. Tapias S.A. of Spain, the company acquired its first four LNG carriers, all with an average remaining term of 18-year fixed-rate charters to major Spanish energy companies. Teekay Marine Services Marine services include; consultancy, conversions and newbuildings, fleet management, fleet performance, marine human resources, marine and technical project management, pilotage service, procurement, towage and service vessel 026

5 türme ve yeni gemi inflaat, filo yönetimi, filo iflletme, denizcilik insan kaynaklar, deniz projeleri ve teknik proje yönetimi, k lavuzluk hizmetleri, sat n alma, römorkör hizmetleri, servis gemisi yönetimi, gemi ve liman denetimleri, gemi teknik denetimleri ve sörvey hizmetleri bulunuyor. F LO 3 BÖLÜMDEN OLUfiUYOR fiirketin filosu spot tanker bölümü, sabit ücretli tanker bölümü ve sabit ücretli LNG bölümü olmak üzere üçe bölünmüfl. Spot tanker bölümü spot piyasada çal flan veya spot piyasa baz nda fiyatland r lm fl zaman esasl gemi kira sözleflmelerine ya da sabit ücret baz ndaki sözleflmelere (üç y ldan az süre için) tabi olan konvansiyonel ham petrol tankerleri ve ürün tankerlerinden olufluyor. 31 Aral k 2004 itibariyle flirketin sahip oldu u yaklafl k 7.1 milyon ton toplam yük kapasitesine sahip Aframax s n f gemiler, dünya Aframax filosunun toplam tonaj n n yaklafl k yüzde 9 una karfl l k geliyor. Sabit ücretli tanker bölümü de uzun süreli sabit ücretli zaman esasl kira sözleflmeleri veya belli bir müflteri için belirli bir süre içerisinde belirli bir rota üzerinde sözleflilen bir miktar yükün tafl nmas amac na yönelik yap lm fl deniz tafl mac l sözleflmelerine tabi mekik tanker faaliyetlerini, yüzer depolama gemilerini, bir LPG tankerini ve ayr ca konvansiyonel ham petrol, metanol ve ürün tankerlerini kaps yor. 31 Aral k 2004 itibariyle mekik tanker filosunun toplam yük kapasitesi yaklafl k 4.9 milyon tondu ve bu rakam dünya mekik tanker filosunun toplam tonaj n n yaklafl k yüzde 68 ine karfl l k geliyor. Sabit ücretli LNG tanker bölümü ise uzun süreli sabit ücretli zaman esasl gemi kira kontrat na tabi üçü yeni infla olmak üzere toplam yedi LNG tankerinden olufluyor. 31 Aral k 2004 tarihi itibariyle yeni inflalar da dahil olmak üzere flirketin LNG Filosu toplam 1.0 milyon metreküp toplam yük tafl ma kapasitesine sahipti. management, vessel and port inspections, vessel technical inspections and surveys. FLEET IN 3 SEGMENTS The fleet is divided into three main segments, the spot tanker segment, the fixed-rate tanker segment and the fixed-rate LNG segment. The spot tanker segment includes conventional crude oil tankers, and product carriers operating on the spot market or subject to time charters or contracts of affreightment priced on a spotmarket basis or short-term fixed-rate contracts (contracts less than three years). As of December 31, 2004, the Aframax vessels, which had a total cargo capacity of approximately 7.1 million tonnes, represented approximately 9 per cent of the total tonnage of the world Aframax fleet. The fixed-rate tanker segment includes shuttle tanker operations, floating storage and off-take vessels, a liquid petroleum gas carrier and certain conventional crude oil, methanol and product tankers on long-term fixed-rate time-charter contracts or contracts of affreightment, under which the company carries an agreed quantity of cargo for a customer over a specified trade route within a given period of time. As of December 31, 2004, shuttle tanker fleet, which had a total cargo capacity of approximately 4.9 million tonnes, represented approximately 68 per cent of the total tonnage of the world shuttle tanker fleet. The fixed-rate LNG segment includes seven LNG carriers, including three newbuildings, on long-term fixed-rate time charter contracts. As of December 31, 2004, LNG Fleet, including newbuildings, had a total cargo carrying capacity of 1.0 million cubic meters. MAJOR ACQUISITIONS IN 2000s On April 30, 2004, Teekay acquired all of the outstanding shares TEEKAY' N F LOSU // TEEKAY FLEET LIST Spot Tanker Filosu Sahip olunan Kiralanan Siparifl edilmifl yeni inflalar Toplam Spot Tanker Fleet Owned Chartered -in vessels Newbuildings on order Total VLCCs Suezmaxes Aframaxes Büyük ürün tankerleri // Large product tankers Küçük ürün tankerleri // Small product tankers Toplam // Total Uzun süreli, Sabit ücretli, Sözleflmeli Filo Long-term, Fixed rate, Contract Fleet Mekik tankerler // Shuttle tankers Konvansiyonel tankerler // Conventional tankers FSOs LPG tankerleri // LPG carriers Toplam // Total Sabit ücretli LNG Filosu // Fixed-rate LNG Fleet F LO TOPLAMI // TOTAL FLEET *Filo listesi 19 May s 2005 tarihi itibariyle kaydedilen toplam yans tmaktad r. // *The fleet list reflects totals recorded at May 19, MARINE & COMMERCE JUNE

6 TEEKAY IN 2000 L YILLARDA BÜNYES NE KATTI I fi RKETLER Teekay 30 Nisan 2004 tarihinde Naviera F. Tapias S.A. firmas n n hisselerinin tamam n sat n alarak flirketin ad n Teekay Shipping Spain S.L. (veya Teekay Spain) olarak de ifltirdi. Teekay Spain spanya n n önde gelen ba ms z LNG ve ham petrol tankeri iflletmecilerinden. 31 Aral k 2004 itibariyle Teekay Spain firmas n n LNG filosu, tümü uzun süreli sabit ücretli gemi kira sözleflmeleri alt nda önde gelen spanyol enerji flirketlerine kiralanm fl dört gemiden olufluyor. Yine ayn tarih itibariyle Teekay Spain in konvansiyonel ham petrol tankeri filosunda toplam 5 Suezmax s n f tanker ile 2005 y - l nda teslim edilecek olan iki yeni infla tanker bulunuyor. Dört Suezmax tanker ile bir yeni infla tanker için önde gelen bir spanyol petrol firmas ile uzun süreli sabit ücretli gemi kira sözleflmesi yap lm fl. 30 Eylül 2003 de flirket, Skaugen PetroTrans Inc. n (SPT) ana flirketi olan PetroTrans Holdings Ltd. in hisselerinin yüzde 50 sini ald. SPT Houston, Texas d fl nda faaliyet gösteren bir gemiden karaya petrol tafl ma flirketi. Bu hizmet petrol tafl yan gemilerin limanlara giremeyecek kadar büyük olmas durumunda gemideki petrolün k y tesislerine aktar lmas amac yla veriliyor. SPT nin bu ifl için sahip oldu u gemiler ABD limanlar na deniz yoluyla tafl narak gelen tüm ham petrolün yaklafl k yüzde 14 ünü tafl yor. Teekay, 2003 y l Nisan ay nda Navion AS firmas n n hisselerinin tümünü sat n ald. Norveç in Stavanger kentinde yerleflik olan Navion flirketi esas olarak mekik tanker, konvansiyonel ham petrol tankeri ve ürün tankeri alanlar nda faaliyet gösteriyor. 31 Aral k 2004 tarihinde 8 i flirket taraf ndan sahip olunan ve 12 si de kiral k 20 gemiden oluflan modern mekik tanker filosu (mekik tankerler konusunda yan kurulufl olan Ugland Nordic Shipping AS ile di- er yan kurulufllardan kiralanm fl bulunan 6 gemi hariç) Norveç devlet petrol flirketi Statoil ASA ya ve Kuzey Denizi ndeki di er petrol flirketlerine sabit ücretli, uzun süreli deniz tafl mac l sözleflmeleri alt nda lojistik hizmetleri veriyor. Navion un tanker filosu 31 Aral k 2004 itibariyle 12 ham petrol tankeri ve 16 ürün tankerinden oluflmaktayd ve bu gemiler esas olarak Atlantik bölgesinde Statoil ve di er petrol flirketlerine hizmet veriyor. & of Naviera F. Tapias S.A. and renamed it Teekay Shipping Spain S.L. (or Teekay Spain). Teekay Spain is the leading independent owner and operator of LNG carriers and crude oil tankers in Spain. As at December 31, 2004, Teekay Spain s LNG fleet consisted of four vessels, which are all contracted under longterm fixed-rate charters to major Spanish energy companies. As at December 31, 2004, Teekay Spain s conventional crude oil tanker fleet consisted of five Suezmax tankers, and two newbuildings scheduled for delivery in Four Suezmax tankers and one newbuilding are contracted under long-term fixed-rate charters with a major Spanish oil company. On September 30, 2003, the company acquired 50 per cent of the issued and outstanding shares of PetroTrans Holdings Ltd., the parent company of Skaugen PetroTrans Inc. (or SPT). SPT is a lightering company operating out of Houston, Texas. Lightering is the process of ship-to-ship transfer of oil cargo, which is required when vessels transporting oil are too large to enter ports that are not deep enough or have narrow entrances or small berths. SPT lighters approximately 14per cent of all seaborne crude oil delivered to U.S. ports. In April 2003, Teekay completed the acquisition of 100 per cent of the issued and outstanding shares of Navion AS. Navion, based in Stavanger, Norway, operates primarily in the shuttle tanker and the conventional crude oil and product tanker markets. Its modern shuttle tanker fleet, which as of December 31, 2004, consisted of eight owned and 12 chartered-in vessels (excluding six vessels chartered-in from our shuttle tanker subsidiary, Ugland Nordic Shipping AS, and our other subsidiaries), provides logistical services to the Norwegian stateowned oil company, Statoil ASA, and other oil companies in the North Sea under fixed-rate, long-term contracts of affreightment. Navion s tanker fleet, which as of December 31, 2004, consisted of 12 crude oil tankers and 16 product tankers, operates primarily in the Atlantic region, providing services to Statoil and other oil companies. & TEEKAY GENEL B LG LER // TEEKAY FACTS Kuruluflu // Founded 1973 Genel Merkez // Corporate Head Office Nassau, Bahama Adalar // Nassau, The Bahamas flletme Merkezi // Operational Headquarters Vancouver, Kanada // Vancouver, Canada Kuruldu u Ülke // Country of Incorporation Marshall Adalar // Marshall Islands 2004 Mali Y l Sefer Gelirleri // Fiscal Year 2004 Voyage Revenues USD $2,219,238, Y l lk Çeyre i Sefer Gelirleri //First Quarter 2005 Voyage Revenues USD $517,411,000 Filonun Ortalama Yafl // Average Age of Fleet 6.9 yafl (yeni inflalar dahil) / 7.5 yafl (yeni inflalar hariç) // 6.9 years (including newbuilds) / 7.5 years (excluding newbuilds) Halka Arz Tarihi // IPO 20 Temmuz 1995 // July 20, 1995 Kay tl oldu u borsa // Listed NYSE Sembolü // Symbol TK Hisse adedi // Fully Diluted Share Count 87,467,141 (31 Mart 2005 itibariyle) // 87,467,141 (as of March 31, split adjusted) Kâr pay // Dividend Hisse bafl na dolar, her 3 ayl k dönem için (Eylül 2004'te % 10 artt ) $ per share, per quarter (increased 10% in September split adjusted) Hisse Senedi Devir Arac s //Stock Transfer Agent Bank of New York, Filo // Fleet 141 gemi (51 adet kiral k ve aras nda teslim edilecek 12 yeni infla dahil) // 141 vessels (including 51 vessels time chartered-in and 12 newbuildings to be delivered ) 028

LARGESTS OF THE TANKER WORLD

LARGESTS OF THE TANKER WORLD www.marineandcommerce.com // ULUSLARARASI DEN Z VE T CARET LARGESTS OF THE TANKER WORLD ISSN: 1305-2918 YEAR // YIL: 11 ISSUE // SAYI : 127 JULY // TEMMUZ 2015 PRICE: EURO 20 // F YATI: 20 YTL TANKER DÜNYASININ

Detaylı

C hina Ocean Shipping (Group) Company (COSCO) is

C hina Ocean Shipping (Group) Company (COSCO) is COSCO INTRODUCED CHINA TO THE WORLD COSCO, Ç N DÜNYAYLA TANIfiTIRDI M NE GEZEN Çin in en büyük tafl mac l k ve lojistik flirketi China Ocean Shipping (Group) Company (COSCO) dünyan n en büyü ü olmak için

Detaylı

EPPAM BÜLTENİ. İstanbul Aydın Üniversitesi EPPAM Yıl 2, Sayı 7, Temmuz 2017

EPPAM BÜLTENİ. İstanbul Aydın Üniversitesi EPPAM Yıl 2, Sayı 7, Temmuz 2017 EPPAM BÜLTENİ İstanbul Aydın Üniversitesi EPPAM DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU-DEİK ENERJİ İŞ KONSEYİ TEMMUZ TOPLANTISI İçindekiler DEİK Enerji İş Konseyi 1 Sahra Altı Afrika Enerji Yatırım 2 Uluslararası

Detaylı

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve 2012 Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve Ticaret Limited Șirketi unvanıyla kurulan firma,

Detaylı

www.crossregions.com Turkey: + 90 212 347 4756 USA: +1 904 242 6555 Email: info@crossregions.com

www.crossregions.com Turkey: + 90 212 347 4756 USA: +1 904 242 6555 Email: info@crossregions.com www.crossregions.com Turkey: + 90 212 347 4756 USA: +1 904 242 6555 Email: info@crossregions.com 1. Kapak. 2. çindekiler. 3. Misyonumuz. 4. Yönetim Ekibi. 5. Sektör ve Piyasa Ortamı. 6. Fırsat. 7. Piyasa

Detaylı

Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K

Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K Overview... Hursan Logistics, located in a privately owned facility at Istanbul s Port of Ambarlı has been established in response

Detaylı

Daha ucuz, verimli ve güvenilir tafl man n yolu U.N. RO-RO dan geçiyor

Daha ucuz, verimli ve güvenilir tafl man n yolu U.N. RO-RO dan geçiyor Daha ucuz, verimli ve güvenilir tafl man n yolu U.N. RO-RO dan geçiyor U.N. RO-RO brings low cost, efficient and safe transportation solutions to its customers U.N. RO-RO sistemi, Türkiye-Avrupa aras tafl

Detaylı

RO/RO RISES HÖEGH CARRIES

RO/RO RISES HÖEGH CARRIES FOCUS // DOSYA RO/RO RISES HÖEGH CARRIES RO/RO YÜKSEL YOR HÖEGH TAfiIYOR The past few years have seen very strong growth in worldwide vehicle shipments. While worldwide automobile production has increased

Detaylı

BABİL CARGO IRAK BİZİMLE YAKIN

BABİL CARGO IRAK BİZİMLE YAKIN BABİL CARGO IRAK BİZİMLE YAKIN MERKEZ Gençtürk Caddesi No:58/A Laleli/Fatih/İstanbul t: +90 212 527 64 61/62 t: +90 212 511 06 69/70 f: +90 212 527 16 60 m: +90 532 384 63 65 MAL TESLİM VE FATURA İkitelli

Detaylı

2 0 1 5 İ L K B A H A R YA Z

2 0 1 5 İ L K B A H A R YA Z 2015 İLKBAHARYAZ İÇİNDEKİLER / INDEX KIRAL MOBİLYA 1996 yılından beri ofis ve bahçe mobilyaları sektöründe hizmet vermektedir. Merkez ofis ve ilk mağaza Alanya da açıldı. Faaliyetlerine ilk aşamada bölge

Detaylı

www.imsamakina.com.tr

www.imsamakina.com.tr HAKKIMIZDA 2003 Yılında ahşap modelhanesi olarak kurulan firmamız, müşteri taleplerini göz önünde bulundurarak ve bu talepleri günümüz teknolojisine uyarlayarak, bünyesine CNC dik işleme merkezleri katmıştır.

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

Effect of Crude Oil Price in Turkey and GYP

Effect of Crude Oil Price in Turkey and GYP Effect of Crude Oil Price in Turkey and GYP Fatih Güler General Manager 26. ITU Petrol ve Doğal Gaz Seminer ve Sergisi 23 24 Haziran 2016 ISTANBUL CONTENTS Fall in Oil Prices Effect of Oil Pi Price reduction

Detaylı

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü. Deniz Ticareti. İstatistikleri

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü. Deniz Ticareti. İstatistikleri T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü Deniz Ticareti 2012 İstatistikleri 2013 İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: DENİZYOLU TAŞIMA İSTATİSTİKLERİ...1 LİMANLARIMIZDA ELLEÇLENEN

Detaylı

AKFEL ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ A.Ş. www.akfelpower.com

AKFEL ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ A.Ş. www.akfelpower.com AKFEL ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ A.Ş. www.akfelpower.com HAKKIMIZDA elektrik enerjisi toptan satışı yapmak amacıyla Türkiye elektrik piyasasına ilişkin mevzuata uygun olarak 05.03.2010 tarihinde kurulmuştur.

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Dünya ve 20 Gelişmiş Ülke Ekonomisinde Hayvancılığın Yeri

Dünya ve 20 Gelişmiş Ülke Ekonomisinde Hayvancılığın Yeri 1 2 3 Dünya ve 20 Gelişmiş Ülke Ekonomisinde Hayvancılığın Yeri Özet Dünyada kişi başına düşen günlük hayvansal protein miktarı 1961 ve 2011 yıllarında sırasıyla 19,7 ve 31,8 gramdır. Bu miktarlar 1961

Detaylı

Kuru Dökme Yük Piyasaları Ekim 2012 Analizleri

Kuru Dökme Yük Piyasaları Ekim 2012 Analizleri 1 Kuru Dökme Yük Piyasaları Ekim 2012 Analizleri 2 İçindekiler 1. KURU DÖKME YÜK PİYASASI ANALİZLER VE GELİŞMELER... 3 2. KURU DÖKME YÜK NAVLUN PİYASASI... 4 3. KURU DÖKME YÜK PİYASASI YENİ İNŞA VE SÖKÜM

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü Sayı : 46473657-724.01.01 - E.78285 01.07.2016 : Bosna Hersek'te Yatırım İmkanları K TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİNE

Detaylı

İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ

İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ HAZAR STRATEJI ENSTITÜSÜ ENERJI VE EKONOMI ARAŞTIRMALARI MERKEZI EMİN AKHUNDZADA SERAY ÖZKAN ARALIK 2014 Azerbaycan Enerji Görünümü 1İran Enerji Görünümü www.hazar.org HASEN Enerji

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

TOPLAM / TOTAL 1.292 100,00 1.509 100,01 16,80 DENGE (- AÇIK + FAZLA ) BALANCE 946 902

TOPLAM / TOTAL 1.292 100,00 1.509 100,01 16,80 DENGE (- AÇIK + FAZLA ) BALANCE 946 902 2006 PAY ( %) 2007 PAY ( %) ARTIŞ (%) SHARE SHARE INCREASE GELİRLER (TAHSİLAT) / REVENUES GENEL BÜTÇE GELİRLERİ / GENERAL BUDGET'S REVENUES 2.212 98,79 2.364 98,02 6,88 VERGİ GELİRLERİ / TAX REVENUES 1.725

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Duvar Geçit zolatörleri

Duvar Geçit zolatörleri Duvar Geçit zolatörleri Orta gerilimde hariçten - dahile veya dahilden - dahile duvar geçit izolatörleri bir iletkenin bina içine giriflinde kullan lan ve iletkeni duvara karfl izole eden bir izolatördür.

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

AKFEL ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ A.Ş.

AKFEL ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ A.Ş. AKFEL ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ A.Ş. www.akfelpower.com HAKKIMIZDA elektrik enerjisi toptan satışı yapmak amacıyla Türkiye elektrik piyasasına ilişkin mevzuata uygun olarak 05.03.2010 tarihinde kurulmuştur.

Detaylı

TECHNICAL WIND RESOURCE CAPACITY of TURKEY (1/2)

TECHNICAL WIND RESOURCE CAPACITY of TURKEY (1/2) TECHNICAL WIND RESOURCE CAPACITY of TURKEY (1/2) TECHNICAL WIND RESOURCE CAPACITY of TURKEY (2/2) «REPA» WIND ATLAS prepared by General Directorate of Renewable Energy (former EIE) indicates wind resource

Detaylı

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS Turkish Vessel Monitoring System BSGM Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Balıkçılık Müdürlüğü ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri İstatistik Daire Başkanlığı ve Bilgi Sistemleri

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

bölümleri ile ilgili gerekli eğitimleri almasını sağlayarak, verimliliği yükseltmek, kaynakları zamanında ve verimli kullanmak kalite politikasıdır.

bölümleri ile ilgili gerekli eğitimleri almasını sağlayarak, verimliliği yükseltmek, kaynakları zamanında ve verimli kullanmak kalite politikasıdır. Bağlantı Elemanları Makro Teknik, 1998 yılında, 18 yıllık uygulamacı geleneğinin ve birikiminin, üzerine inşa edilmiş, Hvac komponentleri üreten, ürettiklerinde ve üreteceklerinde, her zaman müşteri odaklı

Detaylı

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010 2010 Y l nda Güvence Hesab na Yap lan lar Rekor Düzeyde Artt A. Kadir KÜÇÜK Güvence Hesab Müdürü üvence Hesab nda 2010 y l nda yap - G lan baflvurularda yüzde 111 gibi rekor bir art fl yaflan rken, toplam

Detaylı

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü. Deniz Ticareti. İstatistikleri

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü. Deniz Ticareti. İstatistikleri T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü Deniz Ticareti İstatistikleri 2012 İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: DENİZYOLU TAŞIMA İSTATİSTİKLERİ...3 LİMANLARIMIZDA ELLEÇLENEN YÜK

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

MITSUI PIONEER IN LNG VESSELS LNG GEM LER NDE ÖNCÜ DEV TERSANELER // MAJOR SHIPYARDS M NE GEZEN. Chiba Tersanesi // Shipyard

MITSUI PIONEER IN LNG VESSELS LNG GEM LER NDE ÖNCÜ DEV TERSANELER // MAJOR SHIPYARDS M NE GEZEN. Chiba Tersanesi // Shipyard MITSUI PIONEER IN LNG VESSELS LNG GEM LER NDE ÖNCÜ M NE GEZEN Chiba Tersanesi // Shipyard 052 Mitsui Engineering & Shipbuilding Co. Ltd. 1917 de Mitsui Co. Ltd nin gemi infla bölümü olarak kuruldu. Daha

Detaylı

Ümit Özkan Dış Ticaret İnşaat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi.

Ümit Özkan Dış Ticaret İnşaat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. Ümit Özkan Dış Ticaret İnşaat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi www.fruitandfoods.com Şirket Profili Fruit and foods a Hoşgeldiniz. 25 yıllık uluslararası ticaret deneyimimiz ve kuru meyve

Detaylı

9A09 (mntl) Satışlar FVAÖK Net Kar Açıklanan 3, Konsensus 3, GY tahmini 3,

9A09 (mntl) Satışlar FVAÖK Net Kar Açıklanan 3, Konsensus 3, GY tahmini 3, 9A09 (mntl) Satışlar FVAÖK Net Kar Açıklanan 3,607 82-288 Konsensus 3,610 261-99 GY tahmini 3,654 198-178 Erdemir 9A09 konsolide finansallarında 288mn TL net zarar açıkladı. Net zarar, piyasa beklentisi

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

2 004 y l ortas ndaki rakamlarla karfl laflt r ld nda bu dwt

2 004 y l ortas ndaki rakamlarla karfl laflt r ld nda bu dwt TREMENDOUS ORDER ACTIVITIES OLA ANÜSTÜ GEM S PAR filer Dünya denizcilik sektöründeki siparifl faaliyetleri 2005 y l nda ola anüstü seviyelere ç kt. 1 Temmuz 2005 itibariyle toplam 226.7 milyon dwt ve 98.5

Detaylı

Özkan KAYA Assistant IS&S Manager

Özkan KAYA Assistant IS&S Manager 1 Kasım 2011 Swissotel İstanbul Lojistik Sektöründe İş Zekası Çözümleri Başarı Hikayesi Özkan KAYA Assistant IS&S Manager Ajanda KORA CEVA İHTİYAÇLAR YOL HARİTASI PROJE DETAYLARI SONUÇ SORULAR & CEVAPLAR

Detaylı

2 www.koyuncumetal.com

2 www.koyuncumetal.com 2 www.koyuncumetal.com KURUMSAL Şirketimizin temelleri konya da 1990 yılında Abdurrahman KOYUNCU tarafından küçük bir atölyede sac alım-satım ve kesim-büküm hizmeti ile başlamıştır. Müşteri ihtiyaçlarına

Detaylı

TURĠZM VE OTELCĠLĠKTEKĠ GELĠġMELER. SavaĢ Gürsel

TURĠZM VE OTELCĠLĠKTEKĠ GELĠġMELER. SavaĢ Gürsel TURĠZM VE OTELCĠLĠKTEKĠ GELĠġMELER SavaĢ Gürsel DÜNYA TURĠZMĠ (2015) WORLD TOURISM (2015) Turist Sayısı (*) / Tourist Arrivals (*) Turizm Geliri / Tourism Receipts Ülkeler (milyon) (million) % Pay Share

Detaylı

: Büyük Britanya Birle ik Krall. : Anayasal Monar i

: Büyük Britanya Birle ik Krall. : Anayasal Monar i STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI B RL UBES NG LTERE ÜLKE RAPORU Nisan 2011 C.D.O. 1 I. GENEL B LG LER Resmi Ad Yönetim ekli Co rafi Konumu Zaman Ayar : Büyük Britanya Birle ik Krall :

Detaylı

İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA

İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA .egeatlas.com.tr İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA kaliteli servis en iyi malzeme seçimi yüksek hassasiyetli makinalarda üretim .egeatlas.com.tr EGE ATLAS, kurulduğu 2012 yılından bu yana yeraltı ve

Detaylı

2014 Yılı Ofis Piyasası Değerlendirmesi ve 2015 Beklentileri. Yeni Merkezi İş Alanları Fiyatları Sabitledi. Mart 2015 9.Sayı

2014 Yılı Ofis Piyasası Değerlendirmesi ve 2015 Beklentileri. Yeni Merkezi İş Alanları Fiyatları Sabitledi. Mart 2015 9.Sayı 2014 Yılı Ofis Piyasası Değerlendirmesi ve 2015 Beklentileri Bir Re/max Joker Araştırma Raporudur. Mart 2015 9.Sayı Yeni Merkezi İş Alanları Fiyatları Sabitledi Ofis kiralama kararlarında etkili olabilecek

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

T he shipping line will buy 412 vessels from its parent, China

T he shipping line will buy 412 vessels from its parent, China TARGET: GLOBAL LEADERSHIP HEDEF: GLOBAL L DERL K MEL KE ASLI fiah NSOY China Cosco Holdings, sektörde global bir lider haline gelmek için kuru yük deniz tafl mac l varl klar n ana flirketten sat n alaca

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazir Giyim Sanayi Isletmeleri A.S. Company Profile- Outlook, Business Segments, Competitors, Goods and Services, SWOT and Financial

Vakko Tekstil ve Hazir Giyim Sanayi Isletmeleri A.S. Company Profile- Outlook, Business Segments, Competitors, Goods and Services, SWOT and Financial Vakko Tekstil ve Hazir Giyim Sanayi Isletmeleri A.S. Company Profile- Outlook, Business Segments, Competitors, Goods and Services, SWOT and Financial Analysis Vakko Tekstil ve Hazir Giyim Sanayi Isletmeleri

Detaylı

Yuratek olarak 2001 yılından beri medikal

Yuratek olarak 2001 yılından beri medikal www.yuratek.com Hakk m zda About Us Yuratek olarak 2001 yılından beri medikal sektöründe hizmet vermekteyiz. Yurtiçinde hastane, poliklinik ve özel muayenehaneler ile yurt dışında çeşitli firmalara hizmet

Detaylı

Söke İlçesinde Pnömatik Ekim Makinaları Talep Projeksiyonunun Belirlenmesi*

Söke İlçesinde Pnömatik Ekim Makinaları Talep Projeksiyonunun Belirlenmesi* 91 Söke İlçesinde Pnömatik Ekim Makinaları Talep Projeksiyonunun Belirlenmesi* Hakan Destici (1) Cengiz Özarslan (2) (1) Söke Ziraat Odası, Söke / Aydın (2) ADÜ Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü,

Detaylı

Neden Demiryolu M E T E T I R M A N K O N S P E D L T D Ş T I 2 7. 1 1. 2 0 1 3

Neden Demiryolu M E T E T I R M A N K O N S P E D L T D Ş T I 2 7. 1 1. 2 0 1 3 Neden Demiryolu M E T E T I R M A N K O N S P E D U L U S L A R A R A S I T A Ş I M A C I L I K V E T I C A R E T L T D Ş T I 2 7. 1 1. 2 0 1 3 Gelecekte... 2050 yılında Kimilerine göre Türkiye nin Gayri

Detaylı

TURKEY S TANKER TRANSPORTATION TÜRK YE TANKER TAfiIMACILI I

TURKEY S TANKER TRANSPORTATION TÜRK YE TANKER TAfiIMACILI I TURKEY S TANKER TRANSPORTATION TÜRK YE TANKER TAfiIMACILI I CAPT. OKAN DURU, K lavuz // Pilot 048 Kabotaj s v yük tafl mac l petrol, petrol türevleri ve kimyasal madde çesitleri a rl kl olarak yap l yor.

Detaylı

Petrol Ofisi Ocak-Haziran 2004 Faaliyetleri. Analist Sunumu 13 Eylül 2004

Petrol Ofisi Ocak-Haziran 2004 Faaliyetleri. Analist Sunumu 13 Eylül 2004 Petrol Ofisi Ocak-Haziran 2004 Faaliyetleri Analist Sunumu 13 Eylül 2004 2004 Temmuz-Sektöre Bakış Pazardaki gelişim Motorinde %11 artış Toplam benzinde %2 artış Fuel Oillerde %10 düşüş Havacılık yakıtlarında

Detaylı

EPPAM BÜLTENİ. İstanbul Aydın Üniversitesi EPPAM Yıl 2, Sayı 4, Nisan 2017

EPPAM BÜLTENİ. İstanbul Aydın Üniversitesi EPPAM Yıl 2, Sayı 4, Nisan 2017 EPPAM BÜLTENİ İstanbul Aydın Üniversitesi EPPAM ENERJİ GÜVENLİĞİ ULUSLARARASI PROJESİ İçindekiler Enerji Güvenliği Projesi 1 Çevre Güvenliği Kitabı 2 Karadeniz de Bölgesel İşbirliği Kon. 2 EPPAM Basın

Detaylı

NOL A SINGAPOREAN CONTAINER CARRIER S NGAPURLU B R KONTEYNERC

NOL A SINGAPOREAN CONTAINER CARRIER S NGAPURLU B R KONTEYNERC NOL A SINGAPOREAN CONTAINER CARRIER S NGAPURLU B R KONTEYNERC Singapurlu Neptune Orient Lines, 2005 in ilk çeyre inde 195 milyon dolarl k net kar elde etti. Filosundaki 100 e yak n gemiyi iflleten flirket,

Detaylı

Nasıl Vinç Alınır? How to Buy a Crane? Recep Çimen Vice President

Nasıl Vinç Alınır? How to Buy a Crane? Recep Çimen Vice President Nasıl Vinç Alınır? How to Buy a Crane? Recep Çimen Vice President Vinç Seçim Kriterleri Crane Selection criteria Pazar / Ülke Koşulları Teknik Analiz Ürün Analizi Üretici / Bayi Analizi Finansal Analiz

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

Ürün Kataloğu Product catalogue

Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr HAKKIMIZDA ABOUT US ELC ALÜMİNYUM SAN. TİC. A.Ş. 40 yıllık metal üretim ve işleme tecrübesini alüminyum mamul üretimine aktarmak üzere,

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Draft CMB Legislation Prospectus Directive

Draft CMB Legislation Prospectus Directive Draft CMB Legislation Prospectus Directive Ayşegül Ekşit, SPK / CMB 1 Kapsam İzahname Konulu Taslaklar İzahname Yayınlama Zorunluluğu ve Muafiyetler İzahnamenin Onay Süreci İzahname Standartları İzahnamenin

Detaylı

PETROL PLATFORMU DERNEĞİ PETROLEUM PLATFORM ASSOCIATION

PETROL PLATFORMU DERNEĞİ PETROLEUM PLATFORM ASSOCIATION PETROL PLATFORMU DERNEĞİ PETROLEUM PLATFORM ASSOCIATION Türkiye de Petrol Aramacılığı Oil Exploration in Turkey 1890: Türkiye sınırları dahilinde ilk sondaj faaliyeti, İskenderun civarındaki Çengen de

Detaylı

Konteyner Gemi Piyasalarında. Son Yıllardaki Gelişmeler. 25.02.2013, Istanbul. Chances in Shipping

Konteyner Gemi Piyasalarında. Son Yıllardaki Gelişmeler. 25.02.2013, Istanbul. Chances in Shipping Konteyner Gemi Piyasalarında Son Yıllardaki Gelişmeler 25.02.2013, Istanbul 25 Sektör Gelişimi 6-12 Aylık Kira Ücretleri 1000 TEU Konteyner Gemisi (1997 2012) En yüksek seviye: Mart 2005 (USD 19.500 günlük)

Detaylı

arina INDEX YER KAROLARI DUVAR & YER KAROLARI WALL & FLOOR TILES Mine Atlas Minuto Stone Lisbon Movito Ekstra Karizma Budak Figura Planets Roma Madrid

arina INDEX YER KAROLARI DUVAR & YER KAROLARI WALL & FLOOR TILES Mine Atlas Minuto Stone Lisbon Movito Ekstra Karizma Budak Figura Planets Roma Madrid arina Osmanlı İmparatorluğu nun temellerinin atıldığı Bilecik ili Söğüt ilçesinde Söğüt Seramik A.Ş. adı altında 1973 yılında 335 dönüm arazi üzerinde 270 çalışanı ile 1.200.000 m 2 /yıl üretim kapasitesi

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

ĐSTANBUL TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ TANKERLERDE KARGO DEVRESĐ VE MALĐYET ĐLĐŞKĐLERĐ YÜKSEK LĐSANS TEZĐ.

ĐSTANBUL TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ TANKERLERDE KARGO DEVRESĐ VE MALĐYET ĐLĐŞKĐLERĐ YÜKSEK LĐSANS TEZĐ. ĐSTANBUL TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ TANKERLERDE KARGO DEVRESĐ VE MALĐYET ĐLĐŞKĐLERĐ YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Mert Yahya BEKTAŞ Gemi Đnşaatı Ve Gemi Makineleri Mühendisliği Anabilim Dalı Gemi

Detaylı

Günay Deniz D : 70 Ekim finansal se krizler, idir. Sinyal yakl. temi. olarak kabul edilebilir. Anahtar Kelimeler:

Günay Deniz D : 70 Ekim finansal se krizler, idir. Sinyal yakl. temi. olarak kabul edilebilir. Anahtar Kelimeler: finansal se krizler, idir. Sinyal yakl olarak kabul edilebilir. temi Anahtar Kelimeler: 63 THE PREDICTABILITY OF CRISES: THE CASE OF THE CRISIS OF 2008 ABSTRACT The economic crises in the World, especially

Detaylı

"Kaliteli Hizmet" "Quality Service" www.neonenerji.com

Kaliteli Hizmet Quality Service www.neonenerji.com "Kaliteli Hizmet" "Quality Service" www.neonenerji.com MİSYON Çözüm ortaklarına, deneyimli kadrosuyla kaliteden ödün vermeyerek enerji teknolojisinin gerektirdiği şekilde müşteri memnuniyetinin sürekliliğini

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES Copyright Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi. Aral k 2010 çindekiler

Detaylı

ORGANIC FARMING IN TURKEY

ORGANIC FARMING IN TURKEY Republic of Turkey Ministry of Food Agriculture and Livestock General Directorate of Plant Production ORGANIC FARMING IN TURKEY By Vildan KARAARSLAN Head of Department Agronomist and Food Science Expert

Detaylı

Privatization of Water Distribution and Sewerages Systems in Istanbul Assoc. Prof. Dr. Eyup DEBIK Menekse Koral Isik

Privatization of Water Distribution and Sewerages Systems in Istanbul Assoc. Prof. Dr. Eyup DEBIK Menekse Koral Isik Privatization of Water Distribution and Sewerages Systems in Istanbul Assoc. Prof. Dr. Eyup DEBIK Menekse Koral Isik Yildiz Technical University, Environmental Engineering Dept., Istanbul-Turkey Aim and

Detaylı

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK ANABİLİM DALI HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI Doktora Tezi Selda Bulut Tez Danışmanı Prof.Dr.Korkmaz Alemdar Ankara-2007

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

VERGİ GELİRLERİ / TAX REVENUES

VERGİ GELİRLERİ / TAX REVENUES 2006 PAY ( %) 2007 PAY ( %) PAY ( %) ARTIŞ (%) GELİRLER (TAHSİLAT) / REVENUES SHARE SHARE SHARE INCREASE GENEL BÜTÇE GELİRLERİ / GENERAL BUDGET'S REVENUES 2.212 98,79 2.364 98,02 2.476 97,96 4,73 VERGİ

Detaylı

FLEET CAPACITY SNOWBALLS

FLEET CAPACITY SNOWBALLS WORLD MERCHANT FLEET FLEET CAPACITY SNOWBALLS DÜNYA DEN Z T CARET F LOSU F LO KAPAS TES ÇI G B BÜYÜYOR OKAN DURU 072 Following the New Year holidays, we started receiving signals of recovery. Sudden decreases

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler All the photographs used in this calendar have been donated by Ara Güler for the benefit

Detaylı

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION www.adaset.com www.adaset.com MİSYONUMUZ Şirketimizin sürekli gelişen organizasyon yapısı içinde daha kaliteli ürün ve hizmet vermesini sağlamak ve modern yönetim anlayışıyla yeniliklere imza atan, global

Detaylı

Dünya devinin gücünü hissedin

Dünya devinin gücünü hissedin Türkiye Distribütörü Feel the power of world giant Dünya devinin gücünü hissedin Yıllık üretim 110.000 adet Kapalı üretim alanı 7.000 m² 10msn hız İleri teknoloji Çevreci Annual capacity 110.000 pcs Building

Detaylı

DD MORTGAGE. Apr 18 th, 2011. Bir Deutsche Bank ve Doğan Grubu Ortaklığıdır / A Joint Venture of Deutsche Bank and Dogan Group

DD MORTGAGE. Apr 18 th, 2011. Bir Deutsche Bank ve Doğan Grubu Ortaklığıdır / A Joint Venture of Deutsche Bank and Dogan Group DD MORTGAGE Apr 18 th, 2011 Bir Deutsche Bank ve Doğan Grubu Ortaklığıdır / A Joint Venture of Deutsche Bank and Dogan Group Bir Deutsche Bank ve Doğan Grubu Ortaklığıdır / A Joint Venture of Deutsche

Detaylı

Gemilerin Sınıflandırılması E. Kullanım Amaçlarına Göre. 2. Ticaret Gemileri. Prof. Dr. Tamer YILMAZ. GEMİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ 2009, Tamer Yılmaz

Gemilerin Sınıflandırılması E. Kullanım Amaçlarına Göre. 2. Ticaret Gemileri. Prof. Dr. Tamer YILMAZ. GEMİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ 2009, Tamer Yılmaz Gemilerin Sınıflandırılması E. Kullanım Amaçlarına Göre 2. Ticaret Gemileri Prof. Dr. Tamer YILMAZ 2. Ticaret Gemileri Maddi bir gelir elde etmek amacı ile kullanılan her gemiye ticaret gemisi denir. Ticaret

Detaylı

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this catalog. 1997 yılında muhtelif metal eșya, sac metal,

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 10 Kasım 2015

ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 10 Kasım 2015 ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 10 Kasım 2015 3 Kasım 2015 tarihli Alpha Altın raporumuzda paylaştığımız görüşümüz; RSI indikatörü genel olarak dip/tepe fiyatlamalarında başarılı sonuçlar vermektedir. Günlük bazda

Detaylı

Büyükdere Cad. 145/1 Aygaz Han Zincirlikuyu Şişli/ İstanbul Telefon ve Faks Numarası : Tel: Fax:

Büyükdere Cad. 145/1 Aygaz Han Zincirlikuyu Şişli/ İstanbul Telefon ve Faks Numarası : Tel: Fax: AYGAZ A.Ş. / AYGAZ [] 09.03.2016 22:58:11 İlişkili Taraf İşlemleri Ortaklığın Adresi Büyükdere Cad. 145/1 Aygaz Han : Zincirlikuyu Şişli/ İstanbul Telefon ve Faks Numarası : Tel: 212 354 1515 Fax: 212

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ

ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ 1 GENEL MÜDÜR SUNUŞU; Gündelik hayatın vazgeçilmez unsuru haline gelen enerji, bireylerin yaşamında ve ülkelerin sosyo-ekonomik

Detaylı

INVESTOR PRESENTATION MARCH 2015

INVESTOR PRESENTATION MARCH 2015 INVESTOR PRESENTATION MARCH 2015 1 Tourism Sector in Turkey- Total Income & Arrivals 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 38 36 34 32

Detaylı

«Live 0Emisson» Christoph M. Grosser. Friedrichshafen, 27.08.2014. 0 emisyon Enerji ve Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş.

«Live 0Emisson» Christoph M. Grosser. Friedrichshafen, 27.08.2014. 0 emisyon Enerji ve Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. «Live 0Emisson» Christoph M. Grosser Friedrichshafen, 27.08.2014 Agenda Personal presentation Brief information about Turkey 0 emisyon A.Ş. (AG) Vision und Strategy Brief information about the Turkish

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

Türkiye de Petrol Sektörünün Öncelikli Konuları, Sorunları ve Dünya Piyasaları ile Etkileşimi. ICCI 2012, Nisan 2012 İstanbul

Türkiye de Petrol Sektörünün Öncelikli Konuları, Sorunları ve Dünya Piyasaları ile Etkileşimi. ICCI 2012, Nisan 2012 İstanbul Türkiye de Petrol Sektörünün Öncelikli Konuları, Sorunları ve Dünya Piyasaları ile Etkileşimi ICCI 2012, Nisan 2012 İstanbul Sunum planı Türkiye petrol piyasasına ilişkin gelişmeler 2011-2012 Dünya petrol

Detaylı

METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.

METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. www.parladi.com KALİTEMİZLE SEKTÖRDE GÜVENİN SİMGESİ... HAKKIMIZDA Parladı Metal San. Tic. Ltd. Şti. 1977 yılında kurulmuş olup, kuruluşundan beri kendini yenileyerek

Detaylı

Organizasyon Yapısı İştirakler/Ortaklık Yapısı Personel Durumu Gemi Simülatorü Helikopter/Uçak Kontrol

Organizasyon Yapısı İştirakler/Ortaklık Yapısı Personel Durumu Gemi Simülatorü Helikopter/Uçak Kontrol MilSOFT Kapsam Organizasyon Yapısı İştirakler/Ortaklık Yapısı Personel Durumu Gemi Simülatorü Helikopter/Uçak Kontrol MilSOFT Tasnif Dışı 2/19 MilSOFT Kuruluş Tarihi : 1998 Personel Sayısı : 240 (200+

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

TURKEY AS AN ENERGY CORRIDOR BETWEEN THE EAST AND THE WEST

TURKEY AS AN ENERGY CORRIDOR BETWEEN THE EAST AND THE WEST SELAHATTİN ÇİMEN DEPUTY UNDERSECRETARY THE MINISTRY OF ENERGY AND NATURAL RESOURCES OF THE REPUBLIC OF TURKEY TURKEY AS AN ENERGY CORRIDOR BETWEEN THE EAST AND THE WEST BRUSSELS, BELGIUM OCTOBER 19-20,

Detaylı

250 200 150 Production 100 Demand 1980 1990 2000 2007 2010 2020

250 200 150 Production 100 Demand 1980 1990 2000 2007 2010 2020 Enerji Koridoru Türkiye Doç. Dr. Yurdakul Yiğitgüden ODTÜ Mezunları Derneği 28.3.2009, Ankara Eneri Koridoru Türkiye Türkiye nin birincil enerji dengesi Hazar Bölgesi ve Türkiye BTC VE SCP Türkiye nin

Detaylı

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), 25 Nisan 1980 tarihinde kurulan

Detaylı

GENÇ SARI İNŞ. TAAH. MÜH. ve TİC. LTD. ŞTİ. GENÇ SARI CONSTRUCTION COMPANY

GENÇ SARI İNŞ. TAAH. MÜH. ve TİC. LTD. ŞTİ. GENÇ SARI CONSTRUCTION COMPANY GENÇ SARI İNŞ. TAAH. MÜH. ve TİC. LTD. ŞTİ. GENÇ SARI CONSTRUCTION COMPANY KURUMSAL BİLGİLER Firmamız 2001 yılında kurulmuştur ve 2003 yılından bu yana da çalışmalarına limited şirket olarak devam etmektedir.

Detaylı