MASGARALIK ÝLE HAK ALINMAZ. Erdoðan Baybars

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MASGARALIK ÝLE HAK ALINMAZ. Erdoðan Baybars"

Transkript

1 Bize ölüm tehditleri yaðdýranlara da, onlara kol-kanat geren polise de, askere de, siyasilere de, tümüne birden bir sözümüz var. Arif Hoca nýn dediðinden: Hassiktir! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Eylül 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3191 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) KAN ARANIYOR B grubu Rh pozitif kana ihtiyaç vardýr Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... EVEEET! Yalçýn Okut Sorular Özgün Kutalmýþ MASGARALIK ÝLE HAK ALINMAZ Erdoðan Baybars AYRICALIK NEDENDÝR? Ali Osman EMEKLÝLERE TUZAK MI? Mehmet Levent Gazetemiz 'Afrika' silahlý ekipleri bulunan çetelerin 4 kolu tarafýndan hedefe alýndý. Sýkýlan her kurþundan ve atýlan her bombadan, bu çetelerin faaliyetlerine göz yuman GKK'yý ve ona baðlý olan polisi sorumlu tutacaðýz... Delillerimiz de bugün bu sayfada bir kez daha yayýnladýðýmýz fotoðraflar olacak... Bir tehdit daha n Taþucu-Girne arasý sefer yapan feribotlarla adamýza gizlice gelip gittiði söylenen ve Felek çetesinin en vurucu elemaný olarak bilinen Oðuz Felek dün gece yine telefonla gazetemize tehditler yaðdýrdý. "Siz kimsiniz de ben sizi tehdit edeceðim... Gelip sizden hesap soracaðým" diyen Felek, bir kimsenin hapiste olmasýnýn da eli-kolu baðlý demek olmadýðýný söyledi... n Kendisine ölüm tehditi ile çek imzalatýlan avukat Seyhan Yýldýrým'ýn ailesi GKK Komutaný ile görüþerek ondan yardým istedi... n Ýsmet Felek'i cezaevinde iki kez ziyaret etmiþ olan Mehmet Çangar'ýn Felek'le uzun bir geçmiþe dayanan iliþkilerinin GKK tarafýndan hala soruþturulmamasý, ayrýca diðer 'þüpheli' cezaevi ziyaretçilerinin üstüne hiç gidilmemesi güvenlik makamlarýna karþý güveni kamuoyunda iyice sarstý... n Güney Kýbrýs'ta da faaliyet gösterdiði ileri sürülen çetenin, güneye kayýtsýz gidiþ-geliþinin asker tarafýndan saðlandýðý ve bazý makamlar tarafýndan korunduðu ile ilgili de ciddi iddialar var... Sarayda... DAÜ de... Karpaz da... Ölüm tehditi ile çek imzalayanlar hem çetenin, hem de polisin mi maðduru? Bir tokat çeteden bir tokat polisten n Eðer birileri sizi kaçýrýr ve þakaðýnýza namluyu dayayarak size istediði miktarda çek imzalatýrsa, halinizi polise anlatamazsýnýz... n Tefecinin elinde tehditle imzalatýldýðý açýkça polise beyan edilen çekler olduðu halde, polis bu çeklere hala el koymuyor... Polis þikayet sahibinin söylediklerine deðil, tefeciye inanýyor... n Tüm bunlar yetmezmiþ gibi, þaibeli çekler tefeci tarafýndan mühürletiliyor ve bir de olayýn maðduru hapse gönderilmekle tehdit ediliyor... l Þener LEVENT yazýyor, 2. sayfada 'AÇI' sütununda... Arif H.Tahsin yazýyor: Bir candan baþka kaybedeceðimiz ne kaldý n2. sayfada

2 UYUÞTURUCUYLA GÝRÝÞ YAPMAYA ÇALIÞAN KADIN TUTUKLANDI Polis'in, önceki gün ülkeye üzerindeki 5 gram Hintkeneviri ile girmeye çalýþýn, isminin baþ harfleri H.B. olan, 28 yaþýndaki kadýný tutukladýðý bildirildi. Polis basýn bültenine göre, zanlý, saat 10.30'da Ercan Devlet Havalimaný'nda detektör köpeðin tepki vermesi üzerine yapýlan aramanýn ardýndan tutuklandý. BAZI BÖLGELERDE ELEKTRÝK KESÝNTÝSÝ Proje çalýþmalarý nedeniyle Esentepe, Bahçeli, Tatlýsu, Karaðaç ile Küçük Erenköy'de bugün ; Yýlan Adasý'ndan Karaoðlanoðlu'daki kahvehanelere olan bölgede ise saatleri arasýnda elektrik kesintisi yapýlacak. Kýbrýs Türk Elektrik Kurumu Girne Bölge Amiri Salahi Emral tarafýndan yapýlan açýklamada, çalýþmalarýn seyrine göre enerjinin belirtilen saatten daha erken veya geç verileceðinden þebekede her an elektrik varmýþ gibi hareket edilmesini istedi. OTELLERDEKÝ DOLULUK ORANI YÜZDE Turizm, Çevre ve Kültür Bakaný Kemal Dürüst, otellerdeki doluluk oranýnýn yüzde 95'lerde olduðunu belirterek, doluluk oranýnýn sürekliliðinin saðlanmasý halinde bundan tarým sektörünün de etkileneceðini söyledi. Turizm, Çevre ve Kültür Bakaný Kemal Dürüst, Ziraat Mühendisleri Odasý heyetini kabulünde turizm konusuna deðinerek, ülkedeki geleceðin turizmde olduðunu söyledi. Dürüst, turizm sektöründe yaþanan olumlu geliþmelerin tarým sektörüne de yansýdýðýný belirtti. Otellerdeki doluluk oranýnda yaþanan geliþmelerden memnuniyetini dile getiren Kemal Dürüst, doluluðun özellikle 4-5 yýldýzlý otellerde yüzde oranýna ulaþtýðýný kaydetti. PATATES EKÝMÝ YAPILAN ARAZÝLER ÝÇÝN BEYAN Bitkisel Üretim Zorunlu Sigorta Tüzüðü gereðince Aðustos ayý içerisinde Sonbahar Patates ekimi yapýlan arazilerin 11 Ekim tarihine kadar Genel Tarým Sigortasý Fonu'na beyan edilmesi gerektiði duyuruldu. Genel Tarým Sigortasý Fonu Müdürü Hasan Burancan yaptýðý yazýlý açýklamada, patates baþvuru formlarýnýn Genel Tarým Sigortasý Fonu'ndan ve Tarým Dairelerinden temin edilebileceðini kaydetti. Burancan, patates beyaný yapýlan baþvuru formlarýnýn Genel Tarým Sigortasý Fonu'na "Teslim Alma Fiþi" karþýlýðýnda teslim alýnacaðýný belirterek, 11 Ekim tarihinden sonra Sonbahar Patatesi için beyan alýnmayacaðýný vurguladý. Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin Ýrsen Küçük ikide birde lafý evirir çevirir ve mücahitliðine getirir. "Ben Erenköy'de mücahitlik yaptým bilirim" diye söze girer. Bu giriþ da, bu konuda konuþmak da beni sýkar. Ne dinlemek isterim, ne da yazmak. Ne da alenen anmak... O günler yaþandý. Yaþanacaktý. Koþullar öylesine dayattý iki topluma... Bu savaþta Ýngiliz parmaðý vardý, Amerikan parmaðý vardý, Emperyalizm'in, NATO'nun parmaðý vardý. Daha ekle ekleyebildiðin kadar... Bu dünya düzeninde büyük güçlerin ellerinin her toplumun cebinde olduðunu bilmeyen mi var? Ama bütün sorun toplumlardadýr. Eðer iki toplum arasýnda kavga etmek için bir neden yoksa, ve birbirlerinin gýrtlaðýna sarýlmaya hazýr deyillersa, Emperyalist parmaðý da, Sosyalist parmaðý da, bir boka yaramaz. Kýbrýs'ta da iki toplum birbirinin gýrtlaðýna sarýlmaya hazýrdý. Onun için kimsenin parmaðýna ihtiyaçlarý yok. Her þey bir yana. Osmanlý yýkýlýrken, ve yýkýldýktan sonra farklý toplumlarýn birbirlerini insafsýzca katlettikleri bir gerçek deðil mi? Osmanlýdan kopan toprak parçalarý üzerinde yaþayan farklý toplumlarýn barýþ içinde yaþadýklarýný birbirlerini yok etmeðe kalkýþmadýklarýný gördünüz mü hiç? Kýbrýs'taki, çoðunluðu teþkil eden "Yunanlýyým" deyen Ortodoks Hristiyanlarýn, "Türküm" deyen Müslümanlara, "Gelin bu Ýngiliz sömürge idaresine karþý beraber baðýmsýzlýk savaþý verelim" dediklerini duydunuz mu? Ne yaptýlar? AKEL vasýtasýyla Müslüman Türk iþçilerinden "ENOSÝS'e karþý deðilim" imzasý toplamaya kalkýþtýlar... Denebilir ki, "adamlarýn ENOSÝS istemek haklarý deðil miydi?" Ýyi da ENOSÝS'i istememek da bizim hakkýmýz deðil mi idi? Ýki toplumu birbirinin gýrtlaðýna sarýlma noktasýna getiren nokta buydu. Türkçe konuþan ve/veya Müslüman Kýbrýslýlarýn bizim kuþaðýn bildiði ve katýldýðý ilk kavga, 1953 (bin dokuz yüz elli üç) yýlýnda diye hatýrlarým. "Ýngilizlere karþý baþlatýlan BÝR CANDAN BAÞKA KAYBEDECEÐÝMÝZ NE KALDI kavgadýr" dediðim. O dönemde Kýbrýs genelinde, kavga için hazýr kuvvet Lise idi. Liseli gençler sürülürdü kavgaya o devirlerde... O kavgada, aklýma gelenleri sayayým. Elebaþý olarak Fuat Veziroðlu, Ahmet Kemal, Mehmet Þerif, Özkan Uygur bir yýllýðýna Lise'den tart edildiler. Eksik býraktýmsa lütfen birisi hatýrlatsýn. Neydi bu kavganýn adý? Ýngilizlerin topluma ait gasp ettikleri haklarý geri almak. Ýþte o günden bugüne bitmeyen kavganýn baþlýca nedeni. "Hak kavgasý"... Çaðýný yakalayan her toplumun ne hakký varsa, bu toplumun da hakkýydý, hakkýdýr. Toplumun hak kavgasýný veren, 1953, 1955, 1958, 1959, 1963, 1967, 1974 döneminin kuþaklarýdýrlar. Bu kuþaklar gerek silahlý gerek silahsýz, her kavganýn kahrýný çeken kuþaklardýr. Bunlar büyük çoðunluðuyla 60 ile 90 yaþlarýnda olanlardýr. Ve çoðunluðu çalýþamayacak durumdadýr. Ýrsen Küçük Erenköy'de mücahitlik yaptý ama, toplumun kavgasýnýn "hak kavgasý" olduðunu anlayamayanlardandýr. Kavgayý verenler para kavgasý vermediler hak kavgasý verdiler. Ama bir dikkatsizlik, toplumun savaþarak koruduðu haklarý hýrsýzlara ve uþaklarýna kaptýrdý. Denktaþ, Talat, Eroðlu, Ýrsen ve çoðu siyasiler bu rezil sonuca en büyük katkýyý koyanlardýr. Þimdi bir fýrsat çýktý. Bu toplumun yakýn geçmiþinin kahrýný çeken emeklilere. "Emeklilik maaþýndan vergi kesilmez hakký" Ýrsen Küçük önderliðinde Hükümet, Meclis ve Cumhurbaþkanlýðýnýn zorbalýðý ile gasp edildi. Bu para meselesi deðil. Maaþlardan þu veya bu þekilde sürekli olarak kesilir zaten. Bu kez gasp edilen haktýr. Gelin bu altlarýna koltuk verdiðimiz hakyeycilere bir ders daha verelim. Ne yapalým? Bize yolladýklarý formalarý doldurmayalým, imza atmayalým. Býrakýn istedikleri kadar kessinler maaþýnýzdan. Sevgili arkadaþlar, bizim canýmýzdan baþka kaybedecek neyimiz var. Onda da zaten hepimiz sýraya girdik. Rezil olarak ölmenin alemi yoktur. Ömrünüz savaþlarýn içinde kavgalarýn içinde geçti. Zorbalara, hakyeycilere çýkacak canýn hatýrýna boyun eðmeyelim. Bu ayýbý kabullenmeyelim! Çiziktirdi Þener LEVENT Açý MEMLEKETÝN HALÝNE BAKIN Telefonlarýmýzýn abonesi olmuþ Oðuz Felek... Ýstanbul'da cezaevinde bulunan ve eroin suçundan yargýlanan Ýsmet Felek'in kardeþi... Þimdi cezaevinde ama bakmayýn siz... Bizim sarayýn kahvesini içmiþ... DAÜ ve YDÜ gibi üniversitelerimizde aðýrlanmýþ... Koskoca Bülent Arýnç'ýn kardeþi ile gezip tozmuþ... Bakarsýnýz, Türkiye'de referandumda çýkan "evet" iþine de yarar þimdi... Arýnç'lar artýk yargýya da hükmedecek nasýlsa... Dilediðini içeri týkma, dilediðini dýþarý çýkarma artýk onlarýn elinde Eylül darbecilerinin içeri týkýlmasýný bekleyenler, þimdi ansýzýn kendilerini bulabilirler içeride... Gazetemiz uzunca bir süredir devlet-mafyaiþadamý üçgenine karþý amansýz bir savaþ açtý ya... Çetelerin dört silahlý kolu tarafýndan hedefe alýndýk... Tehditler yaðýyor... Peþin söyleyeyim ancak... Sýkýlacak her kurþundan ve atýlacak her bombadan GKK'yý ve ona baðlý olan polisi sorumlu tutacaðýz... Çetelerin faaliyetine göz yumduklarý ve bu alemlere sadece seyirci kaldýklarý için... Görevlerini yapmýyorlar... Ya da ne bileyim, "Bunlar nasýlsa Rumcu, vatan haini" falan diye düþündüklerinden, bizim yok edilmemizi bekliyorlar... Ýsmet Felek'i cezaevinde iki kez ziyaret eden Mehmet Çangar'ýn Felek'le iliþkileri çok eskiye dayandýðý belgelendiði halde, bu iliþkileri soruþturmuyorlar... Felek'in cezaevi ziyaretçileri arasýnda baþka þüpheliler de var... Ki çoðu Maðusa'da yuvalanmýþ olan bu çeteciler bazý iþadamalrýndan hala rahatlýkla haraç topluyorlar... Hala çevrelerinde korku yaratýyorlar. Bu çetelerin güney Kýbrýs'ta da faaliyet gösterdiðini öðrendik... Askeri bölgeden güneye kayýt yaptýrmadan geçiyorlar ve iþlerini tamamladýktan sonra yine ayný yerlerden geri dönüyorlar... Askeri makamlar buna göz yummasa, mümkün mü bu? Oðuz Felek dün gece telefonla yine aradý gazetemizi... Ve yine tehditler yaðdýrdý... 'Tehdit' sözünü bile kendisi için aþaðýlayýcý buluyormuþ... "Ne tehditi lan, diyor, siz kimsiniz de ben tehdit edeceðim sizi? Hesap soracaðým sizden hesap!" Bir kimsenin hapiste olmasý, elinin kolunun baðlý olmasý demek deðilmiþ... Taþucu-Girne arasý sefer yapan feribotlarla Oðuz Felek'in adaya gizlice gelip gittiði söyleniyor... Çetenin aðýna düþtükten sonra diþinden týrnaðýna soyulan avukat Seyhan Yýldýrým'ýn ailesi, önceki gün GKK Komutaný ile görüþerek yardým istemiþ ondan... Seyhan'a ölüm tehditi ile imzalatýlan çekler bile herþeyi ele verdiði halde, polis yine bir þey yapmýyor... Þu iþe bakýn... Bu çekler hala tefecinin elinde... Ve tefeci tahsilat yapýyor hala... Çeklerin sahibi bunlarý ölüm tehditi ile imzaladýðýný beyan ettiði halde, polis çeklere el koymuyor... Maðdura inanmýyor polis... Tefeciye inanýyor... Oysa tefeci bu çekleri kendisine çek sahibinin getirdiðini ve bunlarýn karþýlýðýný ona ödediðini ispat edememiþ hala... Ne senet, ne sepet var ortada... Ne makbuz, ne imza, ne de baþka bir þey... Açmýþ ajandasýný, yazmýþ oraya... Bu kadar çek aldým, bu kadar para verdim diye... Hepsi o kadar... Tefeci Debbað Oðuz Felek'i hiç tanýmadýðýný ve onunla hiç konuþmadýðýný söylüyor... Oysa Oðuz Felek ondan 'dostum' diye söz ediyor ve Seyhan'ý ona kendisinin yönlendirdiðini itiraf ediyor. Tefeci 740 milyar ödemiþ Seyhan'a. Öyle diyor... Diyelim ki gerçekten öyle... Ama buna karþýlýk ondan 300 bin sterlin deðerinde üç villa ile 282 milyar lira da para almýþ... Ayrýca 944 milyar liralýk da 8 çek... Hesaplayýn bakalým ne eder...

3 AFRÝKA dan mektup... TÜRK ASKERÝNÝN ADADAN GÝTMESÝNÝ ÝSTEMÝYORLAR Ardarda sýralanan haberlere bakýn... Birinci haber þu: Milliyetçi örgütler güneyde Kýbrýslýrum gençlerini kamplara götürüp askeri eðitimden geçiriyormuþ... Bunu açýkça söyleyen kiþi de Andros Kiprianu... AKEL Genel Sekreteri... Yani Denktaþ falan deðil... Ancak bizim fanatik milliyetçilerimizin aðzýndan duyabileceðimiz bu gibi þeyleri þimdi Kýbrýslýrum politikacýlardan ve bizzat AKEL liderinden duymak ne kadar anlamlý... Bizimkilerden duysak güler geçerdik... Hiç umursamazdýk... Sýradan bir Türk propagandasý derdik. Ýnanmazdýk... Ama AKEL lideri söylediðine göre, inanýlmayacak bir þey yok... Adamýn kendi toplumunu kötüleyecek hali yok ya... Böyle bir itirafta bulunduðuna göre, sabrý taþmýþ demek... Demek iþ ciddi boyutlarda... Rum gençlerini kamplara götürüp askeri eðitimden geçirenler çýldýrmýþ olmalý... Bela mý arýyorlar ne... Bela arýyorlarsa, merak etmesinler hiç... Kolay bulurlar onu... Çünkü kuzeyde de son rauntta iþi bitirmek için yanýp tutuþanlar var... Güneyden bir kurþun ya da bir bomba atýlmasýný dört gözle bekliyorlar... Lefkoþa'nýn diðer yarýsýný da neden almadýk, Larnaka'ya da neden Türk bayraðý dikmedik diye hayýflananlar var daha aramýzda... Öyle görünüyor ki, kamplarda gençleri askeri eðitimden geçirenler verecekler bu kez bu fýrsatý onlara 'te çýlgýn Yunan cuntacýlarý verdi... Þimdi de baþka hayallere kapýlanlar verecek... Ýkinci haber þu: Kýbrýs'taki Yunan Alayý Komutaný Albay Simeon Kevencidis geçtiðimiz gün yapýlan törende coþtukça coþmuþ... "Hedefimiz bayraðýmýzý yeniden Beþparmaklar'da dalgalandýrmaktýr" diye efeleniyor... Kevencidis, Türk askerinin hiçbir zaman adadan gitmesini istemiyor herhalde... Eðer isteseydi hiç böyle hava atar mýydý? Baþpiskopos Hrisostomos söylese anlardýk... Hiç önemsemezdik de belki... Ama Zürih ve Londra anlaþmalarý sayesinde adada bulunan Yunan alayýnýn komutaný söylüyor bunu... Onun hayalinin de Baþpiskopos'un hayalinden hiçbir farký yok... Dikecekleri bayrak Kýbrýs Cumhuriyeti'nin bayraðý olsa haspasý çýksýn... Ona da amenna! Kýbrýs Cumhuriyeti bayraðý deðil ama, dikilecek bayrak Yunan bayraðý... Üçüncü baher þu: Güneyde yaþayan Kýbrýslýtürklere etnik ayýrýmcýlýk yapýlýyormuþ... Rum Ombudsman Ýliana Nikolau da teslim etmiþ bunu... Örnekler de veriyor... Mesela Dali'de ikamet eden Kýbrýslý bir Türk, babasýnýn üzerinde olan bir gayrý menkulün kendi adýna devredilmesi talebinde bulunmuþ. Ancak Tapu Dairesi reddetmiþ bunu. Git, Ýçiþleri Bakanlýðý'nýn onayýný getir, demiþler... Bu Kýbrýslýtürk, 1974 öncesinden beri Dali'de ikamet ediyormuþ... Hiç terketmemiþ köyünü... Güneyden kuzeye geçmemiþ... Hala Karpaz'da yaþayan bazý Kýbrýslýrumlar gibi týpký... Karpaz'daki Rumlara kuzeydeki yönetimin neler yaptýðýný, miras haklarýný bile ellerinden nasýl aldýðýný biliyoruz... Ama bir iþgal yönetimi o... Þaþýrtmýyor bizi yaptýklarý... Þimdi Kýbrýs Cumhuriyeti hükümeti de ayný þeyi yapýyorsa, arada ne fark kaldý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE AÝHM, HRANT DÝNK DAVASINDA TÜRKÝYE'YÝ SUÇLU BULDU Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi (AÝHM), uðradýðý saldýrýda hayatýný kaybeden gazeteci Hrant Dink'in ailesinin yaptýðý baþvuruda Türkiye'yi suçlu buldu. AÝHM, Türkiye'nin Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesinin 2,10 ve 13. maddelerini ihlal ettiðine hükmetti. Karar gereði Türkiye, Dink'in yakýnlarýna mahkeme masraflarý da içinde olmak üzere 133 bin avro ödeyecek. AÝHM, Dink'in ve ailesinin farklý tarihlerde yaptýklarý beþ ayrý baþvuruyu birleþtirerek ele aldýðý davada ortak bir karar verdi. Çakýcý koalisyon için konuþtu: UBP otursun kendi kararýný versin Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý, koalisyon konusunda hiç kimseyle pazarlýk yapmadýklarýný; TDP'nin duruþu, idealleri ve kriterlerinin belli olduðunu; hiçbir toplumsal olmayan hesap içinde de olmadýklarýný söyledi. Çakýcý, dün bir kabulü sýrasýnda basýn mensuplarýnýn UBP ile koalisyon yapýlmasý konusunda son geliþmeleri sormasý üzerine, kongre, kurultay veya diðer baþka bir hesap içinde olmadýklarýný, bir partinin koalisyona girebileceði þartlarýn da belli olduðunu ve koalisyonun mümkün olduðunu dile getirdi. "Toplumsal hedef ve hizmet varsa buradayýz, yalnýzca bir makam kavgasýysa, endiþesiyse, parti endiþesiyse biz yokuz" diyen Çakýcý, KTOEÖS... Uyuþturucuda tartýþma deðil sonuç istiyoruz KTOEÖS Baþkaný Adnan Eraslan, "bir süreden beridir toplum gündeminde yer alan ve ürkütücü boyutuyla dikkat çeken uyuþturucu tedarik, satýþ ve kullanýmýnýn boyutlarýnýn, toplum üzerinde bomba etkisi yarattýðýný" kaydederek, "Uyuþturucuda tartýþma deðil sonuç istiyoruz" dedi. Eraslan, polisin sivil otoriteye baðlanmasýný da istedi. Kontrolsüz nüfus akýþý sonucu oluþan yoðun adli olaylara güvenlik güçlerinin yetersiz kaldýðýný savunan Eraslan, güvenlik güçlerinin zamanýnýn büyük bir bölümünü adi suçlara ayýrmasýnýn yarattýðý boþluðun ölüm tacirlerine fýrsatlar yarattýðýný iddia etti. Uyuþturucu tacirlerinin ana hedefinin gençler olduðunu kaydeden Eraslan, ülkede gençlerin çeþitli vesilelerle kandýrýldýðýný ve uyuþturucu bataðýna çekilerek mahvolmalarýna sebebiyet verildiðini kaydetti. Bu tehlike karþýsýnda anne-babalara, öðretmenlere ve toplumun tüm kesimlerine büyük bir sorumluluk düþtüðünü ifade eden Eraslan, kendilerini üzen ve düþündüren bir diðer konunun da, özellikle polis tarafýndan yakalanan suçlularýn ülkedeki önde gelen yönetici ve üst düzey bürokratlarla ayný Dink'in ailesi yaptýðý baþvuruda, Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesinin yaþama hakkýyla ilgili 2, ifade özgürlüðüyle ilgili 10 ve etkili baþvuru hakkýyla ilgili 13. maddesinin Türkiye tarafýndan ihlal edildiði suçlamasýnda bulunmuþtu. Ailenin baþvurusunda, "devletin, Hrant Dink'in yaþam hakkýnýn korunmasýyla ilgili sorumluluðunu yerine getiremediði ve saldýrýnýn faillerini etkili bir þekilde soruþturmadýðý" ve Dink'in, "Türkiye'de yargýlanýp mahkum olmasýyla aþýrý uçlarýn hedefi haline getirildiði" þeklindeki iddialar yer almýþtý. karelerde çekilmiþ resimlerinin basýna yansýmasý olduðunu, bunun toplumu derinden üzdüðünü ve uluslararasý alanlarda da oldukça imaj zedelediðini savundu. Eraslan, konuya iliþkin yazýlý açýklamasýnda, bu noktada, yýllardýr aydýn ve yurtsever insanlarýn, polisin içiþlerine baðlanmasýný talep etmesinin ne derecede doðru ve yerinde bir istek olduðunu ortaya çýkardýðýný, bir an önce anayasa deðiþikliðiyle bu haklý talebe cevap verilmesi ve polisin içiþlerine baðlanmasý gerektiðini kaydetti. Eraslan þöyle dedi: "Bu konuda her gelen hükümet 'yapacaðýz' demiþ ama maalesef hala daha polisimiz askere baðlýdýr. Þu an ki hükümetin programýnda bu konunun olduðunu biliyoruz. O nedenle hükümeti bunu hayata geçirmeye çaðýrýyoruz. Hatta yeni bir hükümet kurulacaksa da ilk icraat olarak bunu yapmasýný KTOEÖS olarak talep ediyoruz. Polisimiz sivil otoriteye baðlanmalý ve daha demokratik bir çalýþma ortamýna girmelidir. Aksi halde yukarýda saydýðýmýz suçlar artarak devam edecek ve toplumumuzda kanayan bir yara olma özelliðini sürdürecektir." ATASAYAN: TDP'YLE GÖRÜÞÜP SONUÇLANDIRACAÐIZ Ulusal Birlik Partisi (UBP), azýnlýk hükümetini Toplumcu Demokrasi Partisi'yle (TDP) bir koalisyona dönüþtürmek için baþlattýðý arayýþlarý sürdürüyor. Cumhuriyet Meclisi'nin önceki günkü toplantýsýnýn ardýndan meclis grubu toplantýsý yapan UBP, en kýsa sürede TDP yetkilileriyle görüþerek olumlu veya olumsuz bir sonuca varmayý planlýyor. TAK muhabirinin sorularýný yanýtlayan UBP Genel Sekreter Vekili Mutlu Atasayan, bayram öncesi TDP'yle görüþtüklerini, dünkü meclis toplantýsýndan sonra da grup toplantýsý yaptýklarýný söyledi. UBP Genel Baþkaný ve Baþbakan Ýrsen Küçük'ün tüm milletvekillerinin koalisyon konusundaki düþüncelerini dinlediðini ifade eden Atasayan, TDP'yle bu görüþler çerçevesinde yeniden görüþerek bir sonuca varmaya çalýþacaklarýný kaydetti. Atasayan, TDP'yle ne zaman görüþeceklerinin belli olmadýðýný ancak en kýsa zamanda bir araya gelmeyi ve yeni bir deðerlendirme yapmayý istediklerini belirterek, "En kýsa zamanda olumlu veya olumsuz bir sonuca varacaðýz" dedi. Atasayan, baðýmsýz milletvekilleriyle görüþmeleri konusundaki soruya karþýlýk, Küçük'ün daha önce baðýmsýzlarla görüþtüðünü ancak UBP'ye katýlýmlarý konusunda net bir durum bulunmadýðýný söyledi. UBP, Cumhuriyet Meclisi'nde 24, TDP ise 3 milletvekiliyle temsil ediliyor. JAPONYA'DA 100 YAÞINI AÞANLAR ARTTI Japonya'da yüz yaþýný aþanlarýn sayýsý geçen yýl da artýþýný sürdürdü. Japonya Saðlýk Bakanlýðýndan yapýlan açýklamada, geçen yýl yüz yaþýný geçenlerin sayýsýnýn 4050 artýþla 44 bin 449'a çýktýðý belirtildi. Dünyanýn en çok yaþlý nüfusuna sahip ülkelerinden olan Japonya'da, 65 yaþ ve üstündekilerin oraný yüzde 22,7'ye yükselerek rekor seviyeye çýktý. konuþacaklarýný konuþtuklarýný ve hâlihazýrda muhalefet olarak yollarýna devam ettiklerini söyledi. Mecliste nisabý saðlamak gibi bir endiþeleri de bulunmadýðýný kaydeden Çakýcý, muhalefet görevini sürdürdüklerini, Ulusal Birlik Partisi (UBP)'nin oturup kendi kararýný vermesi gerektiðini kaydetti. Çakýcý, "Konuþulan konuþulmuþtur, UBP otursun kendi kararýný versin, ne istediðini belirtsin, bizim ne istediðimiz bellidir. Bizim duruþumuz bellidir, ilkelerimiz, koþullarýmýz, ideallerimiz bellidir Biz kendi açýmýzdan kendi kararýmýzý ürettik, zaten iyi niyetimizi ortaya koyduk Biz pazarlýktan elimizden geldiðince kaçýyoruz Yurduna hizmet vardýr, biz pazarlýk söz konusu deðildir" þeklinde konuþtu. EROÐLU, BARROSO VE FÜLE ÝLE GÖRÜÞTÜ Brüksel'de temaslar yapan Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, Avrupa Birliði (AB) Komisyonu Baþkaný Jose Manuel Barroso ve AB Geniþleme Komiseri Stefan Füle'yle görüþtü. Cumhurbaþkaný Eroðlu'nun saat 18:00'de Komisyon Baþkaný Jose Manuel Barroso ve saat 18.45'te AB Geniþleme Komiseri Stefan Füle'yle yaptýðý görüþmelerden sonra herhangi bir açýklama yapýlmadý. Görüþmelerde, baþta Rum tarafýyla yürütülen müzakereler olmak üzere KKTC'ye uygulanan haksýz izolasyonlarýn kaldýrýlmasý konularý üzerinde durulduðu, Türk tarafýnca, AB'nin bu hatasýný telafi etmesi, çözüm yönündeki samimiyetini kaybetmemesi için Kýbrýslý Türklere verdiði sözleri tutmasý ve KKTC'ye ambargolarý kaldýrmasý ve doðrudan ticaretin baþlatýlmasý gereðinin gündeme getirildiði öðrenildi. Bu görüþmelerle Brüksel temaslarýný tamamlamýþ olan Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu yarýn KKTC'ye dönecek.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Yeni sezonu açmýþ sendikalarýmýz "Eyvah meclis açýlýyor" eylemi ile Öyle bir eylem ki bu almýyor hiç aklýmýz Gülmek bile zorlaþtý böyle bir komediyle Ali OSMAN Periyodik AYRICALIK NEDENDÝR? "Allem gallem Mansura", "Angolem Havayollarý" sloganlý reklamlarýnýn ardýndan sizi çok sevdiðini söyleyen, hatta ve hatta bazý televizyon kanallarýnda ekonomi üstüne ahkam kesen Çangar'ýn yýllarý arasýndaki ithalatýna az buçuk dokanmaya kalktýk... Ýtalya'dan Liret'le... Almanya'dan Mark'la veya baþka bir ülkeden dolarla ithal edilen mallar KKTC'ye getirildikten sonra antrepoya yerleþtirilir. Ve bu mallar belli aralýklarla antrepolardan çýkarýlarak piyasaya sürülür... Ýþte bu mallarýn piyasaya sürülmesi aþamasýnda, yani antrepolardan çekilirken, gümrüðe sunulan faturalarýn TL olmasý ilginç deðil mi sizce? Þimdi en basitinden þu aklýna gelir adamýn... Mallar diyelim ki Liret'le alýndý... KKTC'ye getirildi, antrepolara yerleþtirildi... Ve de bu mallarýn piyasaya sürülmesi için belli bir süre sonra gümrüðe fatura ibraz edildi... Bu faturalar TL fatura ise aklýnýza Ýtalya'daki firmalar TL ile mi çalýþýyor, ya da ne zamandan beri bu fabrikalar, þirketler TL fatura veriyorlar diye takýlmaz mý? Takýldýðý zaman da araþtýrmaz mýsýnýz? Eðer yabancý ülkelerden getirilen mallar TL fatura ile alýnmýyorsa, gümrükleme iþleri nasýl oluyor da TL fatura olarak iþlem görüyor? yýllarý arasýnda Türk Lirasý'nýn nasýl deðer kaybettiðini söylemeye gerek yok. O yýllar Türk Lirasý'nýn tabiri caizse toprak olduðu, dövizin ise gökyüzüne fýrladýðý yýllardý! Dövizle fatura kullanýlsa gümrüklemeden dolayý devletin kasasýna girecek para, TL ile faturalandýðý zaman girecek paranýn yüz katýndan fazla olarak hesaplanmaktadýr. 15 yýlda kazanan Çangar oldu, kaybeden de devlet yýllarý arasýnda görev yapan ilgili bakanlar, gümrük müdürleri sorguya çekilmeli, konu araþtýrýlmalý... Savcýlýk mý bakar bu iþlere, ombudsman mý bilmem... Ama beþ TL eksik vergi veren nasýl yargýya havale edilirse, bunlar da edilmeli... Çangar 15 yýl TL fatura ile mal gümrüklerken geriye kalan iþadamlarýna bu hak tanýnmadý... Bu ayrýcalýk neden, onun da açýklanmasýný istemek dördüncü kuvvet olarak hakkýmýzdýr.. Gördüðünüz gibi Çangar elde ettiðimiz bilgi, belge ve verileri bir araya getirip kamuoyunu bilgilendirmemizi kendisine karþý bir kampanya olarak anlýyor... Aklýnca bu hareketimizle KKTC ekonomisini batýrmak istiyormuþuz... Yazýmýzý onun mühim sloganlarýyla bitirelim... "Angolem Havayollarý", "Allem gallem Mansura", "Çangar sizi seviyor" demeyelim... Nazire yapalým biraz... "TL faturalarla KKTC gümrüðünü allem gallem eden Çangar sizi seviyor..." Kalay ÇETELER VE ÝTÝBAR SAHÝBÝ BÜYÜK ÝÞADAMLARI Silahlar, cinayetler, büyük paralar ve çeteler, Türkiye televizyonlarýnda yer alan pek çok dizinin konusu. Karanlýk iþleri idare eden þahsiyetlerin hepsi de iyi giyimli, itibar sahibi büyük iþadamlarý. Dizide açýkça söylüyor adam, "Bugün bir bakanla görüþeceðim", "yarýn bir müsteþarla yemek yiyeceðim" diye O kadar aþikar ki artýk çetelerde devlet büyükleri arasýndaki iliþkiler, o kadar olur. Ýþin tuhaf tarafý ne biliyor musunuz? Kimse þaþýrmýyor bu iliþkilere. Bu pis iliþkiler Türkiye'de de kanýksanmýþ, Kýbrýs'ta da MAMALI: HUKUK REFORMU KAÇINILMAZ Fikrin ve Hukukun Üstünlüðü Hareketi Baþkaný Barýþ Mamalý, ülkede halen yürürlükte bulunan temel yasalarýn genel olarak büyük bir çoðunluðunun sömürge ve cumhuriyet dönemlerinde yapýlmasýndan dolayý hukuk reformunun kaçýnýlmaz olduðunu söyledi. Adaletin gerçekleþmesinde yaþanan gecikmenin özellikle yargýya baþvuran kiþilerde ciddi rahatsýzlýk ve güvensizlik yarattýðýný savunan Mamalý, en kýsa sürede Meclis çatýsý altýnda hukukçularýn ve bilim adamlarýnýn aðýrlýkta bulunacaðý bir "Reform Komisyonu"nun kurulmasý ve çalýþmalarýna derhal baþlamasý gerektiðini belirtti. Barýþ Mamalý, Adli Yýlýn baþlayacak olmasý nedeniyle yayýnladýðý mesajda, adalet sisteminde sorun olarak gördüðü unsurlarý dile getirip, çözüm önerilerinde bulundu. Yýllardan beridir adli yýlýn açýlýþý münasebetiyle yapýlan konuþmalarda yargýnýn içinde bulunduðu sýkýntýlarýn anlatýldýðýný ancak bu sorunlara yetkililerce ciddi olarak çözüm üretilmediðini söyleyen Mamalý, adalet sistemindeki sorunlarýn minimuma indirilmesinde esas görevin yasa koyucuya ve hükümete düþtüðünü belirtti. Özellikle yargýyý ilgilendiren yasa ve tüzüklerin, bizzat yargýnýn iþleyiþini yavaþlatan baþlýca unsurlar olduðunu ileri süren Mamalý, "En küçük bir alacak talebiyle açýlan davalar dahi en erken 6-7 ayda sonuçlanmakta ve bu alacaðýn tahsil edilmesine de 1 yýldan önce baþlanamamaktadýr" dedi. 10. YIL PARKI ARABA PARKI MI OLDU? (Haber - Fotoðraflar: Evrim Kamalý) Kuðulu Park olarak bilinen Girne Kapýsý'ndaki park Lefkoþa Türk Belediyesi tarafýndan 10. Yýl Parký olarak 1993 yýlýnda hizmete açýldýktan sonra yapýlan deðiþikliklerle halkýn istirahat edebileceði, oturup dinlenebileceði bir mekan haline getirilmiþti. Daha sonra belediye zabýta þubesi de park alaný içerisinde hizmet vermeye baþlayýnca hareketlilik daha da armýþtý. Geçtiðimiz dönemde Belediye Baþkanlýðý'nýn tasarrufu nedeniyle park alanýndaki Barýþ Mamalý, þunlarý ileri sürdü: "Hukukun üstünlüðüne dayanan adalet sisteminin temel amacý adaleti gerçekleþtirmekten çok adaletin gerçekleþtiðini görmek olmalýdýr. Önemli olan yargýya baþvuran kiþinin davasýnýn neticelenmesi deðil neticelenen davada elde ettiði hakkýn yerine getirildiðini görmesidir. Oysa ülkemizde dosyalanan icralarýn çok büyük bir çoðunluðu semeresiz kalmaktadýr. Haklýlýðý Mahkemece tespit edilen ve bu yönde hüküm elde eden kiþinin haklýlýðýnýn yerine getirildiðini görememesi insanlarda adalete güveni ve insanlarý adaleti kendi baþýna yerine getirmeye sevk edecek tehlikeli bir durumun ortaya çýkmasýna neden olabilmektedir. Kýsacasý bu ülkede adaletin gerçekleþtiðini görememekteyiz." KKTC'deki mahkemelerde açýlan her dava için devlet tarafýndan harç ücreti alýnmasýný eleþtiren Mamalý, tüzükteki yeni deðiþikliklerle pul harçlarýnda eskiye göre takriben yüzde 500'den yüzde 1300'e varan muazzam artýþlar yapýlmasýnýn ise kabul edilemez olduðunu söyledi. Mamalý, avukatlara karþý hukuk dýþý uygulamalarýn söz konusu olduðunu ileri sürerek, "Polis Genel Müdürü vermiþ olduðu bir emirle, Avukatlarýn, hava karardýktan sonra ertesi gün mesai vaktine kadar tutuklu müvekkilleri ile görüþmelerini yasaklamýþtýr. Bu yasaklama hukuk ve insan haklarý katledilmiþtir" dedi. zabýta þubesi Fuar Alaný'na kaydýrýldý... Son seçimlerden sonra 10. Yýl Parký baþka bir amaca hizmet etmeye baþladý. Belediyeye ait eski zabýta þubesi cafe olarak kiraya verildi. Park alaný içerisindeki yollar ve çim alanlar üzerine masalar ve sandalyeler kondu... Bu arada cafe'ye gelenler de araçlarýný park alaný içerisine park etmeye baþladýlar. 10 Yýl Parký vatandaþa hizmet etmekten çýktý, cafe sahibinin güdümüne girdi. Yaratýlan bu görüntünün sorumlusu tüm bunlara göz yuman belediye deðil mi? Kalaycý Sessizliðin Sesi Mehmet Levent EMEKLÝLERE TUZAK MI? Turgut Afþaroðlu geçtiðimiz Pazartesi günkü yazýsýnda çok önemli bir noktaya parmak bastý. Bilindiði gibi, KKTC'deki tüm sendika ve diðer sivil toplum örgütlerinin þiddetli itirazlarýna raðmen, Ankara'nýn dayatmasýyla UBP azýnlýk hükümeti tarafýndan bir geceyarýsý operasyonuyla meclisten geçirilen yeni vergi yasasý, bu ay sonu yapýlacak maaþ ödemelerinde ilk kez uygulanacak. Emekli maaþlarý vergiye tabi tutularak aþaðýya çekilecek. Kamu çalýþanlarýnýn maaþlarý ise, vergi kesintileri artýrýlarak düþürülecek. Maliye Bakanlýðý, emeklilere ikiþer adet forma gönderdi. Ve bunlarýn doldurulup imzalanmak suretiyle en geç bu ay sonundan önce Maliye'ye iadesi istendi. Turgut Afþaroðlu, bu formlarýn bir tuzak olduðu konusunda vatandaþa çok ciddi ve yerinde bir uyarýda bulunuyor... Ve diyor ki... "Hükümet bu belgeye dayanarak Anayasa Mahkemesine þunu diyebilir: "Ben kendilerine tercih hakký verdim. Ýþte imzalarý. Bu deðiþiklik aleyhlerine olsa bile kendi rýzalarý ile kabul ettiler." Ve yazýsýnýn sonunda da, formlarý imzalamamalarý yönünde emeklilere çok ciddi uyarýda bulunuyor Afþaroðlu... "Anayasa Mahkemesi kararý verinceye kadar emekliler bu oyuna gelmemeli." Emekli camiasýnda kafalar karýþýk. Vatandaþ "Ýmzalayalým mý, imzalamayalým mý" ikileminde. Kurulan tuzaðýn farkýnda olanlar olduðu gibi hiç farkýnda olmayanlar da hatýrý derecede çok. Belli ki, baþta emekli örgütleri olmak üzere tüm sendikalarýn, daha geniþ bir kampanya ile halký aydýnlatmalarý, izlenecek yolu iþaret etmeleri gerekiyor. Bilindiði gibi Emekli Örgütleri Eþgüdüm Komitesi, konuyu Anayasa Mahkemesi'ne götürmüþ bulunuyor. Yani bir yargý süreci baþlatýlmýþ durumda. Ama hükümet Anayasa Mahkemesi'nin kararýný beklemeden iþi bir oldu bittiye getirerek "Ben yaparým olur" mantýðý ile, Eylül ayý itibarýyle yasayý uygulayarak maaþlarý düþürmeye kararlý. Aslýnda kimin ne maaþ aldýðý, hangi kýstasa göre kesintiye tabi tutulacaðý Maliye tarafýndan bilindiði halde, sözkonusu formalara neden gerek duyulduðu düþünüldüðünde, bunlarýn emeklilerin onayýný almaya yönelik bir tuzak olduðu kendiliðinden ortaya çýkar. Kesin olan birþey varsa o da þudur: Emekli vatandaþlar bu formalarý imzalayýp verseler de vermeseler de, Eylül maaþlarý önceden belirlenen kýstaslar doðrultusunda kesintiye tabi tutulacaktýr. Formlarý imzalayýp verenler, bu uygulamaya, yani maaþýndan kesinti yapýlmasýna onay vermiþ olacaklardýr. KKTC Anayasasý'nýn bu konudaki hükmü açýktýr maddeye göre emekli maaþlarý gelir deðildir ve vergilendirilemez. "Hiç kuþkum yok" diyor Turgut Afþaroðlu, "Gerçekten demokratik bir hukuk devleti olsak, bu yasa Anayasa Mahkemesi'nden geri döner." Benim de kuþkum yok. Ama gene de içimin rahat olduðunu söyleyemem.

5 15 Eylül 2010 Çarþamba 5 Þaziye nin Görüþü: Bence Evren'i affedelim ve beslemeye devam edelim.. Daha büyük ceza olmaz. * Yunan Alayý Komutaný "Bayraðýmýz Beþparmaklara" demiþ. - Yer bulursa gor! * Kýbrýs Türk Hava Yollarý yerine "Kuzey Kýbrýs Türk Hava Yollarý" kuruluyormuþ. - Ne gerek vardý "Kuzey"e. Öz Kýbrýs Türk Hava Yollarý çok daha güzel olurdu. *Ajda Pekkan, Baþbakan Ýrsen Küçük'ün kadýn olduðunu sanmýþ. - Bence KKTC Baþbakaný'nýn adýný bilmesi bile sevinilecek olaydýr. Çünkü "say" deseniz, Erdoðan Hükümeti'nden 3 bakan adý söyleyebileceðinden bile kuþkuluyum. *AKEL'e göre Talat fýrsatý deðerlendirememiþ - Allah Allah Talat'ýn fýrsat kaçýrdýðýný hiç görmedim, duymadým Hangi fýrsattan bahsediyor acaba? *Kýbrýs Türk Emekliler Eþgüdüm Komitesi Baþkaný Mustafa Tolga "Devlet tasarrufa kendinden baþlamalýydý" demiþ. - Bize ne söyler? Gitsin devlete söylesin. Hükümet, emekilere bir boðum daha geçirdi. Tüm gelirleri vergi kapsamýna koydu. Þimdi diyorlar ki; emekliler büyük öfke içinde!. Yalan! - Ne öfkesi? Benim bildiðim öfkeli adam kendi kendine mýrýldanmaz, meydana çýkar da kükrer Hani, öyle bir aslan gördünüz mü? Erdoðan Baybars BÖYLE BÝR ANDI MASGARALIK ÝLE HAK ALINMAZ Polis engelleyince, sendikacýlarýn "Eyvah Meclis Yeniden Açýlýyor" eylemi kursaklarýnda kaldý. Üstüne soðuk su içip gittiler. Böyle bir etkinliði kim akýl ettiyse kutlarým. Çok hoþ bir taþlama. Cuk oturdu. Hele Aslan Býçaklý'nýn "Eyvah Meclis Yeniden açýlýyor Baþýmýza neler gelecek Þimdi hangi haklarýmýzý budayacaklar" demesi çok çok anlamlý Anlamlý da Kaç para eder? Hiççç! Bir kuruþ bile etmez. Gülüp geçiyor insan Gülüp geçiyor.. Oysa bir sendikacýnýn görevi, komiklik yaparak Hükümet ile dalga geçerek halký güldürmek deðildir. Hükümet ile dalga geçmek Halký güldürmek bizim iþimizdir.. Sendikacý eðer halký güldürmek istiyorsa, "hak verilmez alýnýr" diyerek sendikacý gibi sendikacý olarak mücadeleye girer ve sonuna kadar da direnir. Ötesinde yapýlan her iþ masgaralýktýr. Yeterince güldük Artýk biraz ciddiyet beyler Ya elinizi masaya vurun Ya ayaðýnýzý meydana Madem ki meclis açýldý Madem ki haklarýn budanacaðýndan kuþkulanýyorsunuz Neyi bekliyorsunuz? Kimi bekliyorsunuz.? Siz kararlý bir þekilde yola çýktýnýz da bu insanlar arkanýzdan gelmedi mi? Siz mücadele baþlattýnýz da destek görmediniz mi? Pankart asmakla, onlar makasý býrakmazlar ellerinden Ya çekip alacaksýnýz Ya vurup alacaksýnýz MUHALEFETTE OLMANIN RAHATLIÐI UBP ile TDP koalisyon kuracak mý, kurmayacak mý? Belli deðil. CTP yandaþlarý, TDP'nin koalisyona katýlmasýndan yana deðil. "Büyük abi" misali öðütler veriyor, "hükümete girecen da napacan" diyorlar. Haksýz da deðiller. Muhalefette olmanýn rahatlýðý baþka hiçbir yerde yok! Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Herkesler babasýz da doðurur artýk Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu TRABZONLU DALGASINI GEÇTÝ... Türkiye'de anayasa referandumu %58'e %42 gibi bir evet üstünlüðü ile sonuçlandý. Referandumdan sonraki yorumlar hep "Tayyip kazandý, Gandi kaybetti" üzerineydi. Oysa ki yapýlan bir anayasa referandumu idi Tayyip Gandi yarýþmasý deðil... Ýþler burada hep saptýrarak ilerliyor. Ve öne konulanlar çaðrýþtýrýlanlardan farklý bir görünüm sunar karþýdakilere. Bu, ya oy atanlarýn nereye oy attýklarýnýn bilincinde olmadýklarý yönündeydi, ya da ümmet sadece söyleneni yapýyor gerisine karýþmýyordu. Bana sýk sýk soruyorlar, "þeriat gelir mi?." Ýyi ki Kýbrýs Cumhuriyet'imiz var. Ýyi ki anayasamýz var. Ýyi ki varlar da, toplumlar ait olduklarý ulusun ve dinin tüm tatil günlerinde tatil yapýyorlar. Ve ben de buna istinaden memleketimde deniz kýyýsýnda altý gün serilip yattým. Ne güzeldi tatil. Elimde birkaç çanta sýrtýmda bir bavul taksiyi çevirerek ".'a çek" dedim. Çekti. -Eeee? -Ne abi? -Taksimetre yok mu? Býyýkaltý güldü. Adam Trabzonluymuþ elbette ki espri yapacak. -Abi istersen bir aynaya bak da ne kadar yakýþýklý olduðunu gör. Anladým taksimetre dikiz aynasýndaydý Sohbet 15 dakikalýk yolda iyice koyulaþmýþ kendimizi unutmuþtuk. O anlatýyor ben dinliyorum, ben anlatýyorum o dinliyor. "Samimiyetimize"güvenerek sordum, "Kime verdin?" Cevap beklediðim gibiydi Tayyip'e evet vermiþ, oyunu anayasada hangi maddelerin kendi lehine hangilerinin aleyhine olacaðýný bilmeden... Sonra da AKP hükümetin ülkeyi çok ileriye götürdüðünden bahsetti. Allah'tan ki yolculuk orada bitmiþti de daha derinlere girmedik. Taraflarýn (Türkiye ve Kýbrýs Cumhuriyeti), mülkiyetle ilgili sunduklarý öneriler piyasaya çýktý. Ben de onlarý uçakta Ýstanbul'a doðru ilerlerken okudum. Aklýmda kalan bir cümlecik þöyleydi; 50 bin yerleþiðe Federal Kýbrýs vatandaþlýðý verilecek. Geriye kalanlar bir takvim çerçevesinde gidecek ancak kendilerine, belirlenecek miktarda bir para ödenecek. Birkaç yýl önce bir yazýmda baþýmýzý aðrýtacak en büyük sorun mülk sorunudur bu sorunun oluþmasýndaki en büyük neden de yerleþiklerdir, demiþtim. Ve önerimi getirmiþtim; buraya gelenler kendi menfaatleri için geldiler. Kira vermeden ev aldýlar, tarla aldýlar, ektiler, biçtiler, kazandýlar ve memleketlerinde mülk sahibi oldular. Kýsaca demiþtim ki onlar giderlerken kullandýklarý malýn kirasýný ödeyip gitsinler. Ýki taraf (Türkiye ve Kýbrýs Cumhuriyet ) arasýnda yýllardýr süren görüþmelerden çýkan cümleye bir daha baktým Ýnanamadým. Hem kalacak olanlar var aramýzda o cümlede yazan hem de gidenlere para verilecek. Bana sýk sýk soruyorlar, "þeriat gelir mi?." Onlara "Bana ne kardeþim gelirse gelir, benim gidecek memleketim var" diyemiyorum. -Aynaya bak abi, diyordu Trabzonlu, aynaya Aradýðýn orada demek istiyordu. Adamlardan, 36 yýldýr kullandýklarý mülkler için kira bedeli alacaðýmýza, üstüne para da verecekmiþiz. Aynaya baktým ve orada taksimetreyi gördüm. Trabzonlu dalgasýný geçti, zevkten dörtköþeydi

6 Her Telden Gülsade SOYKÖK KÖPEKSÝZ KÖYDE DEÐNEKSÝZ GEZMEK... Yargýçlarý zeki olan bir ülkenin, hala bir geleceði vardýr. Christian Jaca (Çöl Yasasý kitabýndan) Suç örgütleriyle dip komþusu kadar içli dýþlý sarmýsak baþlý olunmasýnýn, günahsýz ceremesini haybeden çekilen günler yaþamaktayýz. Dünyadaki mafyanýn anavataný, 2001 yýlýndan beri aklýmdan çýkmayan rüya ülke Ýtalya'dýr. Filmlerden, kitaplardan adamlarýn sülalece bu kutsal (!) iþi, nasýl bir ustalýkla kotardýklarýnýn çocukluðumdan beri takipçisiyim. Racon kesen soðukkanlýlýklarý, derin felsefeleri, güç ve para ikilisiyle kapatamayacaklarý zayýflýklarý, cesur aþklarý, seyrek de olsa falsolarý ve yenilgileri hep ilgimize mazhar olmuþtur. Haritadaki minicik çizme, hemen hemen tüm dünyadaki soyulacak kazlarý ürküterek; topuklarýndan ya da gür iki kaþýnýn arasýndan vurabilecek (hatta iliðine dek sömürecek) zeka donanýmýna sahiptir. Amerikalýlardan, jandarmalýðý... Yahudilerden, paranýn Ýsa'dan ya da Tanrý'dan bile ne kadar üstün olduðunu... Ýtalyanlardan da suç örgütünün genetiðinin inceliklerini, çakma/makma da olsa icraatlarýndan öðrenmiþizdir alimallah! Mafyanýn sert kitabýný Ýtalyanlar yazmýþ olsa da bu iþte en acýmasýz ve keskin olan Rus ve Ukrayna mafyasýdýr. Sayelerinde, beyaz kadýn ticareti baþta olmak üzere, çeþitli ýrklara mensup olan kadýnlarýn ticareti dur-durak bilmeden tüm hýzýyla ve iðrençliðiyle ne yazýk ki sürmektedir. Üstelik acýmasýz faaliyetleri, insan olabilenlerin kanýný donduracak türdendir yýlýnýn sancýlý dönemlerinde Ýtalyan savcý Antonio Di Pietro, Temiz Eller operasyonuyla Sicilya çýkýþlý gangster örgütü mafyayla savaþýmýnda fýrtýna gibi esmiþti! Kana susamýþ tüm dünya, kanlý çizmeye konuþlanmýþtý. Keskin ve acýmasýz Ýtalyan mafyasý, diðer adalet bekçilerini elinden geldiði kadar -bildik etkili yöntemlerle- sindirebildiði kadar sindirmiþti. Ama, umduklarýnýn tersine Antonio Di Pietro, kýrýp dökemeyecekleri türden çetin ceviz çýkmýþtý. Her türlü tehdide karþýn, doðru bildiði yoldan cesurca þaþmamýþtý. O dönemler kendi ülkesindeki çakma mafyayý hizaya getirme umudunu besleyip de þapýn üstüne oturan, idealist adalet adamlarýnýn hali içler acýsýydý. Yolsulluk, cehalet, güvenlik güçlerinin rüþvetle suslandýrýlan zaafiyetli gevþekliði, çýktý mýydý geri gelmeyecek can korkusu, "Devlet malý deniz yemeyen domuz" felsefesinin her daim geçer akçe olmasý, güzel ve aydýnlýk günleri karanlýk yarýnlara kargosuz postalamýþtýr! Biz arka bahçede kendimizin bile olmayan tezek kokulu kanserojen çöplükte, bunaltan dertlerimizle eþeleniyoruz. Birileri, köpeksiz köyde deðneksiz gezerken, derdine bile olmuyor mutlu çoðunluðun dersem haksýzlýk etmiþ sayýlmam. Karafatmadan ve hamamböceðinden bile korkacak yüreksizlikte tabansýz mafya bozuntusu, raconu bile olmayan, parkesi bozuk sokaktan yetiþme çakma her nevi dayýlý saðlam çeteler cirit atýyor!.. Çeteleri bile bahçesindeki yanan ýþýklarýyla ve nöbetçi mahkemelerinin dur durak bilmeden iþleyiþine bakýp da insanýn adaletin tecelli edeceðine inanasý geliyor... Her þeye karþýn en aklý baþýndakilerden en tabansýzlara herkes "Mafya suskunluk yasasý"ndaki anlaþmaya uygun olarak, dut yemiþlerin rolüne bürünmüþse eðer; tepki koymayanlarýn arpalandýðýna ve bu hizmetlerinin karþýlýðýný da aklanmýþ dövizlerle aldýklarýna inanmamý kimse engelleyemez. Aman Tanrým! Havadaki keskin tezek kokusuna bakýlýrsa, iþin ciddiye bindiði ilk adalet gösterisinde taþý atmasýný isteyeceðimiz, günahsýz/vebalsiz bir ademoðlu bulabilecek miyiz dersiniz?!. GÖNYELÝ'DE SU ÞEBEKESÝ YENÝLENÝYOR Gönyeli Belediyesi'nin geçen yýl baþlattýðý su þebekesi yenileme projesi ile 40 kilometre asbest boru ve 27 kilometre çürümüþ metal galvanize boru deðiþiminin devam ettiði; proje uyarýnca Gönyeli Atatürk Caddesi üzerinde içme suyu hatlarýnýn yenileme çalýþmalarýna baþlandýðý bildirildi. Gönyeli Belediyesi'nden yapýlan açýklamaya göre Gönyeli Belediyesi Genel Hizmet Þube Amiri Savaþ Tilki, devam eden çalýþmalar nedeniyle trafikte zaman zaman aksaklýklar yaþanabileceðini belirterek sürücülerin ve vatandaþlarýn görevlilerin uyarýlarýna ve uyarý levhalarýna dikkat etmesini istedi. Tilki, "Bu sýkýntýlarý yaþattýðýmýz için vatandaþlarýmýzdan özür dileriz. Ana hedefimiz kýsa sürede bu çalýþmalarýn tamamlanmasýdýr" dedi. CEMAL BULUTOÐLULARI ÇEK ELÇÝSÝ BONDY ÝLE GÖRÜÞTÜ... Çek Cumhuriyeti'nin Lefkoþa Büyükelçisi Jan Bondy, Lefkoþa Türk Belediyesi Baþkaný Cemal Bulutoðlularý'ný makamýnda ziyaret etti. Yaklaþýk bir saat süren görüþmede Kýbrýs sorunu ve diðer konular deðerlendirildi. LTB Basýn Bürosu'ndan verilen bilgiye göre Cemal Bulutoðlularý, Kýbrýs sorununun çözülmesi için Kýbrýs Türk tarafýnýn konuya tüm iyi niyetiyle yaklaþtýðýný, ancak Kýbrýs Rum tarafýnýn buna ayný þekilde yanýt vermediðini belirtti yýlýnýn Kýbrýs'taki çözüm görüþmeleri için son þans olduðunu söyleyen Bulutoðlularý, Rum tarafýnýn da bunun farkýnda olmasý gerektiðini ifade etti. Rum tarafýyla her türlü ortak çalýþmalarda gönüllü olunduðunu dile getiren Bulutoðlularý, gerçek anlamda iki tarafýn da çözüme istekli olmasý ve mülkiyet sorununu çözmesi halinde, diðer tüm konularýn kolaylýkla çözülebileceðini belirtti. Basýn Bürosu'na göre Çek Büyükelçisi Jan Bondy de, 2010 yýlýnýn Kýbrýs barýþý için çok önemli olduðunu ifade etti. MAÐUSA'DA GIDA DENETÝMLERÝ Gazimaðusa Belediyesi ekiplerinin kent genelindeki marketlerde gýda denetimlerini sürdürdükleri belirtildi. Gazimaðusa Belediyesi'nden verilen bilgiye göre kent genelinde düzenli olarak gerçekleþtiren denetimler çerçevesinde saðlýk ve zabýta biriminden oluþan ekipler, kentteki marketleri teker teker dolaþarak genel hijyen koþullarýný ve satýþa sunulan ürünlerin saðlýða uygunluðunu kontrol ediyor. Kent genelinde gýda üretimi ve satýþý yapan iþyerlerinin insan saðlýðý açýsýndan herhangi bir risk taþýmadan faaliyet sürdürmesi ve gerekli hijyen koþullarýna sahip olmasý için düzenli olarak kontrol edilen iþyerlerinde tarihi geçmiþ ürünlerin toplandýðý, ayrýca saðlýk kartlarý ve iþletme izinlerinin de kontrol edildiði belirtilen açýklamada, bu denetimlerde saðlýk þartlarýna uygun olmayan ve tarihi geçmiþ ürün bulunduran iþyerleri hakkýnda gerekli iþlemlerin yapýldýðý kaydedildi. GÜNLÜK TÜRKÝYE, HRANT DÝNK DAVASINDA MAHKÛM OLDU Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi (AÝHM), uðradýðý saldýrýda hayatýný kaybeden gazeteci Hrant Dink'in ailesinin yaptýðý baþvuruda Türkiye'yi suçlu buldu. AÝHM, Türkiye'nin Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesinin 2,10 ve 13'ncü maddelerini ihlal ettiðine hükmetti. Karar gereði Türkiye, Dink'in yakýnlarýna mahkeme masraflarý da içinde olmak üzere 133 bin avro ödeyecek. AÝHM, Dink'in ve ailesinin farklý tarihlerde yaptýklarý beþ ayrý baþvuruyu birleþtirerek ele aldýðý davada ortak bir karar verdi. Dink'in ailesi yaptýðý baþvuruda, Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesinin yaþama hakkýyla ilgili 2, ifade özgürlüðüyle ilgili 10 ve etkili baþvuru hakkýyla ilgili 13'ncü maddesinin Türkiye tarafýndan ihlal edildiði suçlamasýnda bulunmuþtu. Ailenin baþvurusunda, "devletin, Hrant Dink'in yaþam hakkýnýn korunmasýyla ilgili sorumluluðunu yerine getiremediði ve saldýrýnýn faillerini etkili bir þekilde soruþturmadýðý" ve Dink'in, "Türkiye'de yargýlanýp mahkum olmasýyla aþýrý uçlarýn hedefi haline getirildiði" þeklindeki iddialar yer almýþtý. 135 MÝLYON EURO OLSAYDI Hrant Dink davasýndaki ihmalkarlýðýndan dolayý Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi Türkiye'yi suçlu bulmuþ ve 133 bin Euro para cezasýna çarptýrmýþ. 133 bin deðil, 135 milyon Euro olsa, bu gibi suçlarýn önlenmesi için belki bir iþe yarardý... Ama bu çerez parasý výz gelir, týrýs gider Türkiye'ye! AKINCI'YA NE OLUYOR? TDP'nin hükümete girmesine var gücüyle engel olmaya çalýþýyor CTP... Bunun nedenini anladýk da, Mustafa Akýncý'ya ne oluyor? Muhalefette kalan TDP'nin yalnýz CTP'nin iþine yarayacaðýný Akýncý bilmez mi? CTP'nin TDP aþký bu kadar derinse, Akýncý ile koalisyon yapmayý neden reddeti ve DP ile ÖRP'yi seçti? CTP NEDEN SUSUYORMUÞ... Vatandaþ soruyor... Çetelere karþý CTP neden aðzýný açýp da birþey söylemiyormuþ... Neden söylesin ki... Talat'ýn torbasýna Colony'de 60 Milyar lira atan ve ona bir limuzin hediye eden Çangar'a vefasýzlýk olmaz mý? Týrnak... "Duydunuz mu, Kuzey Kýbrýs'ta kriminal olaylar yüzde sýfýrmýþ... Yani, 'bu ülkede hiç kriminal olay yok' demek istiyor sayýn eðitim bakaný. Yüzde sýfýr kriminal ve dünyanýn en güvenilir ülkesi! Acaba Sayýn Çavuþoðlu baþka bir ülkede, biz baþka bir ülkede mi yaþýyoruz?" Ali BATURAY (Kýbrýs) "Sempati duyduðum TDP'lilere sesleniyorum ve diyorum ki içinizde Þark kurnazlýklarýný çok gören, anlayan, tecrübelenen bir Sn. Akýncý, bir de Sn. Angolemli var. Benim deðil, lütfen onlarýn bu konuda görüþlerine aðýrlýk verin." Ünal AKÝFLER (Havadis) "Türkiye'nin Odacýlar Birliði Baþkanýnýn, direktif vermesi halinde 'Dikilitaþ' önünde kol hizasýnda sýraya geçip 'Týrnak temizlik' kontrolü yapacak olan 'Peki Efendimci' yetkililerimiz baðýrmaktan sesi kýsýlan Þener'in sesini duymuyor veya duymak istemiyor. Afrika gazetesi fi tarihinde bir yayýn baþlattý. Bu yayýnlardan bir süre sonra benzer yayýnlarý Yeni Volkan da yapmaya baþladý. Tehditlerin binin bir paraya satýldýðý bu günlerde ölüm tehditleri havada uçuþuyor." Taner ULUTAÞ (Star) Günün Kahramaný ADNAN ERASLAN Gazetemizin çetelere karþý verdiði savaþta bize destek olmaktan kaçýnan KTOEÖS, uyuþturucuda tartýþma deðil, sonuç istediðini açýkladý... 'Afrika'ya destek verip vermeme konusunda sendikalarýn yaptýðý toplantýda KTOEÖS temsilcisi Emin Özkalp, bu desteðe þiddetle karþý çýkmýþtý. Adnan Eraslan ise dün yayýnladýðý bildiride, Ýsmet Felek'in üst düzey makamlarla çekilmiþ resimlerini ilk kez gündeme getirerek bunu sorguladý ve polisin sivile baðlanmasý gerektiðini savundu. KTAMS, DEV-ÝÞ ve GÜÇ- SEN gibi sendikalar bu konuyu hala görmezlikten gelmeye devam ediyor ve "Eyvah Meclis Açýlýyor" gibi absürd eylemler yapýyor.

7 15 Eylül 2010 Çarþamba FESLÝKAN Niyazi Ökten AZÝZLÝK Yerel basýnýmýzda geçen gün yer alan haberlere bakýlýrsa, görev baþýndaydý ülkenin asayiþinden sorumlu güçleri. Polisimiz görev baþýndaydý yani. Birkaç kahvehaneye baskýn düzenlemiþler ve pokerize, iskambil oynayan beþ-on kiþiyi apar topar merkeze götürmüþler, sonra dava açmýþlar onlara. Kumar oynuyorlarmýþ ve yasalara aykýrýymýþ efendim. Yakýnda kumarcýlarýmýz suçlarýnýn bedelini mahkemelerde ödeyecekler. Bundan daha saçma birþey olamaz. Ülke casinolardan geçilmez... Kumar ve uyuþturucunun esiri oldu ülke, sen kalk kahvehanede iskambil oynayan insaný tutukla. Elbette ortada para dönerse suç sayýlýr yasalara göre ama bir dakika durun be efendiler. Kahvehanede oynanan kumarda insan baþýna düþen hade olsun 50 TL... Ki bu miktarla bizim kumarcýlar bazan sabahý bulur, kendi inancýyla hoþ vakit geçirir. Casinoda TL kafi gelir mi? Saniyede harcanýr bu miktar. Ya her köþedeki bet ofislerimiz? Bet ofisler kaçýnýn yaþamýný kararttý? Kimileri evlerinden oldu, kimileri eþinden. Ýntihar edenler de iþin cabasý. Ancak casinolarda kumar serbest olduðu gibi, bet ofislerde de serbest. Kahvehanelerde yasak... Öyleyse sorgulayalým; kumar oynandýðý yere göre mi serbest veya yasak? Ýlgililer açýklarsa iyi olur... Casinolarda, bet ofislerde kumar oynama serbest, kahvehanelerde yasak, öyle mi? Dalga mý geçiliyor bu halkla? Kumar yasaklanacaksa her yerde yasaklanacak... Bet ofisleri kapayacaksýnýz, otellerin casino bölümlerinin kapýsýna kilit vuracaksýnýz. Ve ondan sonra yüzünüz olacak ve kahvehanelere baskýn düzenleyeceksiniz. Yalan mý? Nere benzer bu iþ bilir misiniz? Herkesin malumu, ülke fuhuþtan geçilmez. Eh, dostlar alýþveriþte görsün diye polisin bazan oraya buraya baskýn düzenlediðini ve iki-üç kadýný tutukladýðýný okursunuz gazetelerde. Ülkede sanki hiç fuhuþ yok, iki-üç kadýný tutuklamakla fuhuþun üzerine gidildiði ve polisin görevini yaptýðý imajý yaratýlýr. Ve öte yandan sanki ülkede hiç kumar yok, kahvehanede kumar oynayana baskýn düzenlenir. Gülünç... Gülünç olduðu kadar trajikomik... KKTC devletini mafya ele geçirdi. Mafya- siyaset-iþadamý üçgeninin devleti nasýl ele geçirdiðini ise, elinizde tuttuðunuz gazete haftalardýr yaptýðý yayýnlarla kanýtladý. Belgeler sundu, ifþaatlar yayýnladý. Tehditle haraç almalar. Ýnsan vurmalar ayaklardan. Sonra eroin kaçakçýsýnýn devletin en yüksek kademelerine kadar sýzdýðýnýn, üniversitelerde nasýl fink attýðýnýn fotoðraflarýný da gördünüz sayýn okuyucular. Halen haraç veren iþadamlarýnýn isimlerini okudunuz. Ýþ adamlarýnýn çete aracýlýðýyla servetlerine nasýl servet kattýðýný gördünüz. Polisimiz elini kolunu kýpýrdatmadý, deðil mi? Kahvehane basarak iskambil oynayan üç-beþ kumarcýyý tutuklasa ne yazar, tutuklamasa ne yazar... Büyük balýklar serbestçe küçük havuzda yüzmeye devam ederken! SAKÝNE ÝÇÝN KAMU-SEN'DEN BAN'A MEKTUP Ýran mahkemeleri tarafýndan recm cezasýna çarptýrýlan Sakine isimli kadýnýn kurtarýlmasý amacýyla Kýbrýs Türk Kamu Görevlileri Sendikasý (Kamu-Sen) tarafýndan baþlatýlan giriþim çerçevesinde hazýrlanan ve 60 örgüt tarafýndan desteklenen mektubun BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon'a iletilmek üzere Perþembe günü saat 10.00'da Ledra Palace'da BM Barýþ Gücü yetkililerine verileceði bildirildi. Kamu-Sen Baþkaný Mehmet Özkardaþ tarafýndan yapýlan yazýlý açýklamada, ayný içerikteki mektubun, "AB Dönem Baþkanlýðý'na, AB insan haklarý ADLÝ YIL BAÞLIYOR... BARO KONSEYÝ BAÞKANI'NDAN AÇILIÞA PROTESTO Barolar Birliði ve Baro Konseyi Baþkaný Hasan Sözmener, avukatlarýn ve yargýnýn sorunlarýnýn dile getirilmesine fýrsat verilmeyeceði gerekçesiyle Yüksek Mahkeme tarafýndan bugün verilecek Adli Yýl Açýlýþ Kokteyli'ne katýlmayacaðýný açýkladý. Konuyla ilgili yazýlý bir açýklama yapan Sözmener, adalette reform çalýþmalarýnýn engellendiðini savunup bundan rahatsýzlýk duyduklarýný aktardý. Sözmener, "Bu yýl yapýlacak adli açýlýþ töreninin formatý deðiþmiþ ve açýlýþýn bir kokteylle yapýlacaðý açýklanmýþtýr. Bu konuda avukatlarýn veya Barolar Birliðinin görüþü dahi sorulmamýþtýr. Her yýlki adli açýlýþ töreninde Barolar Birliði adýna yapýlmakta olan konuþmanýn bu yýl yapýlmasýna izin verilmeyeceði de öðrenilmiþtir" dedi. Hasan Sözmener þöyle devam komitelerine, Baþbakan Yardýmcýsý ve Dýþiþleri ve Kurumsal Reformlar Bakaný'na, Avrupa Ýþlerinden Sorumlu Dýþiþleri Bakanlýðý Sekreteri'ne, Dýþiþleri ve Güvenlik Politikasý Birlik Yüksek Temsilcisi'ne, Avrupa Birliði Konseyi Genel Sekreterliði'ne, Avrupa Parlamentosu Kadýn Haklarý ve Cinsiyet Eþitliði Komitesi'ne, Avrupa Komisyonu Baþkan Yardýmcýsý'na, Avrupa Komisyonu Güney Kýbrýs Temsilciliði Baþkaný'na, Avrupa Parlamentosu Baþkaný'na, Avrupa Konseyi Baþkaný'na ve Avrupa Komisyon Baþkaný'na" da gönderildiði kaydedildi. etti: "Ben Baro Konseyi Baþkaný olarak adalet beklemekte olan o kadar insan varken, adalette bu kadar sorunlar varken, halkýmýz faizlerin altýnda inim inim inlerken, avukatlarýn ve özellikle genç avukatlarýn, mahkemelerde horlandýklarýna, aþaðýlandýklarýna iliþkin ciddi iddialar varken ve tehdide baskýya ve sindirmeye fýrsat veren ve 154 bin sterlin karþýlýðýnda yapýlmýþ olan dava yönetimi denen düzenlemeler mevcut iken, ve bu sorunlarý dile getirme imkanýnýn bile olmadýðý bir açýlýþ kokteyline katýlamam. Orada içki içemem. Ýçenler içsin ama ben içemem. Bu konuda Baro Konseyinden avukatlarýn kokteyle katýlýp katýlmamalarýna iliþkin bir karar üretmesini istemiyorum. Dileyen avukat bu þartlarda bu kokteyle katýlmakta hürdür." "EKONOMÝ GAZETECÝLÝÐÝ ÇALIÞTAYI" BAÞLADI Teþebbüsler için Ekonomik Kalkýnma ve Büyüme (EDGE) Projesi çerçevesinde organize edilen iki günlük "Ekonomi Gazeteciliði Çalýþtayý" dün sabah Lefkoþa Merit Otel'de baþladý. Ekonomi haberciliðinin yanýnda KKTC ve dünya ekonomisinin de ele alýnacaðý çalýþtayda yerli ve yabancý ekonomistler sunumlar yapacak. Çalýþtayda ilk konuþmayý ekonomist Tahir Yeþilada "ekonomi hakkýnda yazmak" konusunda yapacak. Daha sonra Howard Rosen ile Fatma Güven Lisaniler "Kuzey Kýbrýs Ekonomisi: Geçmiþ, Þimdi ve Gelecek" konusunu ele alacak. EDGE (Economic Development and Growth for Enterprises) projesi, Deloitte Consulting LLP tarafýndan uygulanýyor ve USAID (ABD Uluslararasý Kalkýnma Ajansý) tarafýndan finanse ediliyor. TELSÝM PERSONELÝNE ÝLKYARDIM EÐÝTÝMÝ Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý tarafýndan KKTC Telsim personeline yönelik olarak planlanan ilkyardým eðitimleri baþladý. Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý tarafýndan yapýlan açýklamada; her yýl eylül ayýnýn ikinci cumartesi gününün "Dünya Ýlkyardým Günü" olarak kutlandýðý belirtilerek, bu baðlamda KKTC Telsim'in talebi üzerine, Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý ile KKTC Telsim iþbirliði çerçevesinde ilkyardým kurslarýnýn düzenlendiði bildirildi. 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ GÝRNE'DEN BAÐLANAN YOL BUNUN ÝÇÝNDÝ... Gazetemizi arayan bir vatandaþýmýz Artemis Casino'da çalýþan ender Kýbrýslýlardan birisi olan bir þoför arkadaþýnýn durdurulduðunu ve yerine Türkiye'den baþkasýnýn getirildiðini anlattý. Vatandaþýmýzýn söyledikleri þunlar: "Ben Artemis'te çalýþan birisiyim. Artemis Casino'da çalýþan bir Kýbrýslý þoför vardý. Adý önemli deðil... Otel yönetimi yani yetkililer bu casinoda çalýþan ender Kýbrýslýlardan biri olan þoförü de iþinden durdurdular ve görevine son verdiler. Ýhtiyaçlarý yok deðildi, vardý ama onun yerine Mersin'den Eþref isimli birisini getirip onun iþini yani görevini ona verdiler. Girne'den Anadolu'ya baðlanan yoldan gelenler buralarda iþ sahibi oldular, elleri ekmek tuttu... Buna ses çýkarmadýk... Kimse kimsenin rýzkýný elinden alamaz dedik, ancak bir de bakýyoruz ki iþyerlerimizi sahiplendiler, bir punduna getirip bizim elimizden aldýlar. Ýþçi olarak kendi ülkemizde çalýþmamýzý bile istemiyorlar. Çalýþanlarýmýzý da bir talimatla kapý önüne koyup Anadolu'dan takviye ediyorlar... Bu sadece Artemis'te deðil birçok casino'da da böyledir. Girne'den Anadolu'ya baðlanan yolun manasýný þimdi anlamaya baþlýyoruz, ama galiba da geç kaldýk..." BAKICI EZÝYETÝ Bize verdiði telefon numarasýna göre Maðusa bölgesinde yaþayan yaþlý bir bayan vatandaþýmýzýn þikayeti de bakýcýsýyla ilgili. "Benim adým Nurten. 75 yaþýndayým... Çocuklarým bana bakmasý için Türkmenistanlý bir bakýcý tuttular. Çocuklarýmýn önünde bana çok iyi davranýr, ama onlar gidince yapmadýðýný býrakmaz. Eziyet çektirir, baðýrýr çaðýrýr, iþkence yapar... Gazeteniz vasýtasýyla bunu herkese duyurmak istedim." KÝM BUNLAR? Girne'den telefonla arayan bir vatandaþýmýz, Pazar günü Afrika gazetesini bulamadýðýndan þikayetçi oldu ve araþtýrmasý sonucunda elde ettiði bilgileri de bizimle paylaþtý... "Yayýnlarýnýzý ilgiyle takip ediyorum. Ancak açýkçasý size bir kötülük yapýlmasýndan endiþe ediyorum. Polisten koruma isteyip istemediðinizi bilemem ama istemeniz lazým. Ayrýca burada söylemek istediðim bir baþka konu daha vardýr.. Ben Girne bölgesinde yaþýyorum. Bilmem baþkalarý aradý mý? Pazar günü her zaman gazete aldýðým ve abone olduðum yerde bana gazete ayýrmadýlar. Yani Afrika gazetesi. Nedenini sordum... Daha sonra baþka bir dükkana uðrayýp Afrika istedim... Satýcý, gazetenin bittiðini söyledi, ben de sabahýn köründe nasýl bittiðini sorduðum zaman da ilk sorduðum satýcýnýn cevabýnýn aynýsýný verdi. Yani birisi veya birileri Pazar gün Girne bölgesinde Afrika'yý toptan satýn almaya çalýþmýþ ve birçok yerde de bunu baþarmýþ..." ALO AFRÝKA HATTI BÝZÝM DUVAR YETMEZ AMA EVET, EVET AMA YETMEZ Bizim Mandra Emekli Örgütleri Eþgüdüm Komitesi, emekli maaþlarýndan vergi alýnmasýný öngören yeni vergi yasasýnýn iptali için Anayasa Mahkemesi'ne baþvurduðu ve konu ile ilgili bir hukuk süreci baþlatýlmýþ olduðu halde, hükümetin Eylül ayý sonunda yasayý uygulayýp maaþlarý kesmekte diretmesi, baþta emekliler olmak üzere tüm mandrada öfkeli tepkilere neden olur. Sokaktaki adam, "Bu yaptýklarý emrivakidir. Madem ki bir hukuk süreci baþlatýldý, bunun sonucunu beklemek zorundadýrlar" diye kendi kendine söylenir.

8 8 15 Eylül 2010 Çarþamba Arada Bir Özgün Kutalmýþ Sorular Kuzey Kýbrýs'ta gündelik hayatta ekonomik olsun sosyal olsun çeþitli faaliyetler yer almaktadýr. Bunlarýn içerisinde çete tabir edilen yasal olmayan örgütlerin de faaliyetleri bulunmaktadýr. Kuzey Kýbrýs'ýn bir de adýna KKTC denen devleti ve hükümeti de vardýr. Kuzey Kýbrýs'ta parlamenter sistem geçerli olduðu için hükümetin baþý baþbakandýr. KKTC'nin en önemli kurumlarýndan biri olan ve polisin de baðlý olduðu Güvenlik Kuvvetleri Komutanlýðý yasa ile Baþbakanlýða baðlý bir kurumdur. Eðer Kuzeydeki devlet Rumun iddia ettiði gibi sahte deðilse, KKTC Hükümetinin baþý olan baþbakan ve bakanlarý aslýnda hergün birçok kiþi veya kurum tarafýndan seslendirilen sorulara cevap vermelidirler. Benim de aþaðýda soracaðým sorulara tatminkâr cevap veremezlerse hem kendilerinin, hem hükümetin hem de devletin varlýk nedenini sorgulamalarý gerekir. Aksi halde Kýbrýslý Rumlarýn KKTC hakkýndaki düþüncelerini doðrulamýþ olurlar. Sakýn ola Soyer'in yaptýðý gibi KKTC'nin var olduðunu ispata kalkmasýnlar. Soyer Baþbakan olduðu zaman, o zamanki c.baþkaný Talat'ý çimdiklemiþ. Talat'ýn tepkisi üzerine de Soyer Arþimet gibi buluþ yapmýþ gibi "A A, sahte deðilmiþin" demiþ. Bu gazetede hergün çetelerle ilgili yeni yeni haberler yayýnlanmaktadýr. Gazetenin haberine göre çeteler tarafýndan tehdit edilen ve haraca baðlanan birçok iþadamý polise yaptýklarý þikâyetlerin dikkate alýnmamasý nedeni ile çetelere boyun eðmiþler. Konuþmaya korktuklarý için de yaþadýklarýný anlatamýyorlar. Þimdi buradaki devletin hükümetinin baþý baþbakan Ýrsen Küçük'e soralým. 1. Neden polisin baðlý olduðu Güvenlik Kuvvetleri Komutanýný makamýna çaðýrtýp, gazetelerde yer alan çete haberleri ile ilgili soruþturma açýlmasýný istemiyorsun? 2. Ayni þekilde, çete ile baðlantýlý olarak ismi geçenlerin sorgulanmalarý için savcýlýðý harekete geçirmiyorsun? 3. Hapishanede tutuklu iken çete reisini ziyaret edenlerin isimlerinin yazýlý olduðu ziyaretçi defterinde tahrifat yapýldýðý söylenmektedir. Ýçiþleri Bakanlýðý'na baðlý olan cezaevi sorumlularý hakkýnda neden soruþturma açýlmýyor? 4. Eroin kaçakçýlýðýndan tutuklu birinin cezaevi müdürünün makamýnda ziyaretçi kabul etmesi usulden mi? Kimsenin töhmet altýnda kalmamasý için eroin kaçakçýlýðýndan tutuklu Ýsmet Felek'i cezaevinde ziyaret eden iþadamlarýnýn isimlerini açýklayýnýz. Yeni Güvenlik Komutanýna da sormak istiyorum. 1. Geçmiþ GK Komutaný þu veya bu nedenden dolayý polisi çetelere karþý harekete geçirmedi veya süresi yetmedi. Siz yeni geldiðinize göre ve temsil ettiðiniz þerefli kurumu zan altýnda býrakacak þekilde polisin çete iþinde iþi yavaþtan alan veya savsaklayan davranýþlarý varsa neden onlarý silkeleyip uyandýrmýyorsunuz? Çalýþma Bakaný Tokel'e de soralým. 1. Yeni açýlan Cratos Otele Çalýþma Dairesince gönderilen KKTC vatandaþý iþçilerin istihdam edilmediði, hatta bu yüzden yetkililerle kavga edildiði doðru mu? 2. Bugün Cratos Otel'de kaç çalýþan vardýr? Bunlarýn kaçý KKTC vatandaþýdýr? Kaç iþçi çalýþma izinli, kaç iþçi de stajyerdir? Yasalarýmýz bu konuda ne demektedir? Niçin yasalarýmýzýn uygulanmasýný saðlamýyorsunuz? 3. Ýþ Yasamýza ve bakanlýðýnýzýn talimatýna raðmen bayramýn 2. günü Maðusa Boðaz yol yapým çalýþmalarý devam ediyor ve iþçiler çalýþtýrýlýyordu. Bu iþçiler kayýtlý mýdýrlar? Bayramda çalýþtýklarý için ek mesai alýyorlar mý? Son olarak Maliye Bakaný Tatar'a soralým. 1. Bayram süresince 5 yýldýzlý otellerde Kýbrýslýlarý (!) eðlendiren süper starlardan ne kadar vergi alýndý? 2. Bayramdan hemen önce ve Bayramda ful çeken bu 5 yýldýzlý oteller acaba bu ayýn 20'sinde ne kadar KDV ödeyeceklerdir? "ÇÖZÜM ÝÇÝN SOSYALÝST ÝNÝSÝYATÝF" TDP'YÝ ZÝYARET ETTÝ Güney Kýbrýs'ta faaliyet gösteren "Çözüm Ýçin Sosyalist Ýnisiyatif" adlý sivil toplum örgütünün üyeleri, dün Toplumcu Demokrasi Partisi'ni (TDP) ziyaret ederek Genel Baþkan Mehmet Çakýcý ile görüþtü. Mihalis Papapetru, Takis Hacidimitriu, Alekos Tzingidis, Josef Payienta ve Zenon Pofaidis'ten oluþan heyet, TDP Genel Baþkaný Çakýcý'yla Kýbrýs'ta gelinen son durumu ve çözüm sürecini ele aldý. Papapetru basýna yaptýðý açýklamada, Kýbrýs'ta kritik bir dönemden geçildiðini ve zamanýn akmakta olduðunu söyleyerek, bir çözüme ulaþýlmasý için týkanmaya baþlayan süreci daha ileriye taþýmak istediklerini kaydetti. Mihalis Papapetru, KKTC'deki görüþleri dinleyip fikir alýþ-veriþi yaptýktan sonra çözüme ne gibi katkýlar yapabileceklerini deðerlendireceklerini söyledi. Papapetru, "Kýbrýs'ta þu an ya yaþayabilir bir çözüme ulaþacak; ya da kalýcý olarak bir krize neden olabilecek bir süreç yaþandýðýný" da öne sürdü. ÇAKICI TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý, çözümü isteyen ve "çözüme susayan" bir parti olduklarýna vurgu yaparak, BM parametreleri çerçevesinde "iki toplumlu iki kesimli siyasi eþitliðe dayalý iki oluþturucu devletten kurulu tek uluslararasý kimliðe sahip bir Kýbrýs" çözümü için geçmiþte FÝZYOTERAPÝSTLER YASALARIN HALA ÇIKMAMASINDAN ÞÝKAYETÇÝ Sibel Karaca baþkanlýðýndaki Fizyoterapistler Birliði Derneði, 8 Eylül Fizyoterapistler Günü nedeniyle Cumhurbaþkaný Vekili, Cumhuriyet Meclisi Baþkaný Hasan Bozer'i ziyaret etti. Fizyoterapistler meslek yasalarýnýn çýkarýlmasý konusunda Bozer'den destek istediler. Dernek temsilcileri ayrýca, Bozer'i, bugün Geriatride Osteoporoz, Nörolojik Hastalýklardan Multiple Skleroz (MS) ve Parkinson konularýnda düzenleyecekleri konferansa davet etti. olduðu gibi ellerinden gelen çabayý göstermeye devam edeceklerini ifade etti. Parti olarak Kýbrýs konusunda þu anki gidiþattan memnun olmadýklarýný dile getiren Çakýcý, "çözümsüzlüðün sadece Kýbrýs Türk tarafý veya Türkiye'den kaynaklanmadýðýný, Rum tarafýnýn da bazý adýmlar atmasý gerektiðini" kaydetti. "Mülkiyet konusunda Kýbrýs Türk tarafýnýn global takas gibi eski görüþlerine yeni açýlýmlar ekleyerek devam ettiðini" ve bu açýlýmlarýn Rum tarafýndan da karþýlýk bulmasý gerektiðini söyleyen Çakýcý, yönetim ve güç paylaþýmý konusunun da yeniden ele alýnmaya baþlanmasýyla ileride bir çözüm olasýlýðý bulunduðunu, fakat yakýn zamanda bunun olabileceði sinyallerini almadýklarýný ifade etti. Türkiye'nin AB'ye baðlý bir süreci bulunduðunu ve bunun Kýbrýs konusuyla iliþkilendirildiðini söyleyen Çakýcý, bu sebeple, AB'nin Kýbrýs'ta çözüm bulunmasý yönünde çabalarýnýn devam edeceðini kaydederek, "Kýbrýs'ta da herkesin kafasýndaki çözüm olmasa bile, bir anlaþma yolu bulunmasý ve bunun için birlikte çalýþýlmasý gerektiðini" bildirdi. Çakýcý, siyasetin uzlaþma sanatý olduðunu belirterek, hep diyalogdan yana olarak hem Kýbrýslý Türklerin kendi içlerinde hem de Kýbrýslý Rumlarla bu uzlaþýyý saðlayacaklarýna inandýklarýný sözlerine ekledi. Karaca, gün dolayýsýyla gerçekleþtirdikleri etkinlikler çerçevesinde Bozer'i de ziyaret etmek istediklerini belirterek, araya bayramýn girmesiyle etkinliklerini bir süre ertelemek zorunda kaldýklarýný anlattý. Dernek olarak, hala yasalarýnýn çýkmamasý ve birlik olamamalarýyla ilgili þikayetlerini de dile getiren Karaca, sel felaketinden sonra hastanedeki çalýþma alanlarýnýn da düzenlemeye ihtiyacý olduðunu anýmsattý. Karaca, mesleklerle ilgili belirleyici yasalarýn çýkmasý için Bozer'den destek istedi. "19. ULUSAL EÐÝTÝM BÝLÝMLERÝ KURULTAYI" PERÞEMBE GÜNÜ BAÞLIYOR Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesi (UKÜ) Eðitim Fakültesi tarafýndan düzenlenen 19. Ulusal Eðitim Bilimleri Kurultayý Perþembe günü baþlýyor. Güncel eðitim sorunlarýnýn ortaya konularak çözüm önerilerinin getirileceði 19. Ulusal Eðitim Bilimleri Kurultayý 3 gün sürecek. Kurultay'da, 13 ayrý salonda 666 katýlýmcý tarafýndan 400'e yakýn bildiri sunulacak. Saat 11.00'de baþlayacak kurultayda Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakaný Nazým Çavuþoðlu, UKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen, Eðitim Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Ahmet Pehlivan ile diðer protokol üyeleri açýþ konuþmasý yapacak. Konuþmalarýn ardýndan kurultayý destekleyen kurum ve kiþilere plaket takdim edilecek. Kalem Yalçýn Okut EVEEET!.. Türkiye'deki referandumdan -beklendiði üzere- büyük bir farkla kocaman bir evet çýktý. 'Hayýr'lý olmadý Batý ve güney Anadolu bir de Dersim hariç, Türkiye ahalisi özellikle orta, kuzey ve doðu Anadolu'da bir kez daha kendi kuyusunu kazdý. Laisizm kaybetti, sivil faþizm yolu açýldý. Þimdiden sonra artýk Yasama da, Yürütme de, Yargý da tek elde olacak; ümmetçilerin elinde "Ýnsan hem Müslüman hem laik olamaz" diyen RT Erdoðan, tüm devlet olanaklarýný kullanarak ve "Taraf olmayan bertaraf olur" tehditleriyle bu sonucu elde etti. Tabii, ABD ve AB ile Arap dünyasýnýn da desteðile Þimdi ilk icraat yolsuzluklarýna ve ülkenin nekadar kamu malý varsa çerez fiyatýna yandaþlarýna ve yabancýlara peþkeþ çekmesine 'Dur' diyen yüksek yargýyý, özellikle de Anayasa Mahkemesi'ni kontrol altýna almak olacak. Ýkinci icraatlarý da, ABD'nin istediði fakat bir türlü geçiremedikleri yasalarý geçirmek olacak. Petrol Yasasý örneðindeki gibi Petrol Yasasý deðiþikliklerini dönemin cumhurbaþkaný Sezer veto etmiþ, AKP de, nasýl olsa Anayasa Mahkemesi reddeder diyerek yeniden gündeme getirmemiþti; þimdi getirecek TÜRKÝYE'DE REFERANDUMLAR Türkiye'de bu sonuncusu dýþýnda 5 referandum yapýlmýþ, biri dýþýnda hepsinden de evet çýkmýþtý. Bu 'evet'lerden sadece birincisi, 27 Mayýs 1960 ihtilalinden sonra 9 Temmuz 1960'ta yapýlan 61 Anayasasý oylamasýndaki (yüzde 62) 'evet' Türkiye'ye özgürlükler getirmiþ, diðerleri ise hep þer ve zülum ve/veya ayný hamam ayný tas sonucu doðurmuþtur. Ýkinci referandum, ünlü faþist Evren cuntasý anayasasýnýn yüzde oyla(!) 'kazandýðý' referandumdur. Bilindiði gibi bu ikinci referandumda sandýða gitmeyene para cezasý uygulamasý getirilmiþti. Üçüncü referandum, 6 Eylül 1987'de, siyasi parti liderlerine Evren Cuntasý'nýn koyduðu 10 yýllýk siyaset yapma yasaðýnýn kaldýrýlmasý referandumuydu. Cunta yandaþlarýnýn bütün çabalarýna karþýn yüzde 49.9'a karþý yüzde 50.1 ile yasaklarýn kaldýrýlmasý kabul edilmiþti. Dördüncü referandum, 25 Eylül 1988'de yerel seçimlerin 1 yýl öne alýnýp alýnmamasý için yapýldý ve seçmenlerin yüzde 65'i hayýr dedi; (6 referandumda çýkan tek 'hayýr'). Beþinci referandum, 21 Ekim 2007'de cumhurbaþkanýnýn halk tarafýndan seçilip seçilmemesi yönünde yapýldý. Yüzde 69 ile kabul edildi. HAYIRSIZ 'EVET'LER Þu 'evet' ne hayýrsýz, ne uðursuz bir kelime Biz de bir 'evet'le Avrupa'ya baðlanacaktýk güya. Toplumun o 'evet' ile oyuna getirildiði iyice açýða çýktýydý ya, yine de yýllarca, "Ama biz 'evet' dediydik" mýzýkçýlýðýyla Rum yurttaþlarýmýza saldýrýldý duruldu. Onlar barýþ karþýtý, 'evetçiler' ise barýþ havarisi ilan edildi O 'evet'in amacýnýn Türkiye'nin önünü açmak olduðu faþ olduktan sonra bile o mýzýkçýlýk devam etti. Þu 'evet' o denli uðursuz bir kelime ki, nikâh masasýnda 'evet' diyenlerin çoðu bile sonunda hüsrana uðruyor HAYIR ÇIKSAYDI NE OLURDU? Referandumdan 'hayýr' çýksaydý ne olurdu?.. Tek kelime ile daha hayýrlý oldurdu; Türkiye'de gerçekten demokratik bir anayasa çalýþmasý umudu ve ýþýðý belirirdi. Türkiye yoksullarýný hâlâ ortaçaðýn din taasubuna mahkûm eden muhteris muktedirlerden kurtulma olasýlýðý doðardý Anayasal haklar, yurttaþlýk haklarý, en basiti insan haklarý bilincinden yoksun milyonlarýn oylarýyla 'evet' çýkmýþ Ne büyük baþarý!... Velakin Türkiye halklarý da, biz de daha çok çekeceðiz bu hayýrsýz 'evet' ile

9 15 Eylül 2010 Çarþamba 9 Tünel ALINTI ÜZGÜNÜM HÂLÂ MATERYALÝSTÝM Küçük bir çocukken kýrsal kesimde yaþamýþtým. Hayýrlý Cuma'yý anýmsarým. 'Sessiz ol, Tanrý öldü' derlerdi. Tanrý her yýl kutsal haftada perþembe ve cumartesi günleri arasýnda 'ölürdü'. 'Yahudiler Tanrý'yý öldürdü' derlerdi. Yahudinin ne anlama geldiðini bilmiyordum. 'Yahudi' diye anýlan bir kuþu biliyordum, bu yüzden Yahudileri kuþ zannederdim. O kuþlarýn büyük burunlarý vardý. Kimsenin Yahudiler kadar çok itham altýnda kaldýklarýný sanmýyorum. Ýranlýlarýn Ýsrail- Amerikan saldýrganlýðýndan korkmalarýný anlýyorum ama Ýsrail tehditlerinin Ýran'I nükleer silahtan caydýramayacak. Dindar liderler tavize daha az meyilli olur. Hastalýðým Tanrý'nýn varlýðý konusunda fikrimi deðiþtirmeme neden olmadý. Üzgünüm hâlâ dialektik materyalistim. Fidel CASTRO (Radikal) DÝPNOT Referandum sonuçlarýna göre yapýlan hesaplamalarda AKP'nin %36, CHP'nin ise %35 oy oraný olduðu belirlendi. ARÞÝV 8 AÐUSTOS, 2009 Türkiye'den Kuzey Kýbrýs'a yýðýlan nüfus, sonunda hayatý büsbütün felç etti. Ne gümrüklerdeki, ne hastanelerdeki, ne okullardaki personel bu nüfusa hizmet için yetmiyor... Gümrük çalýþanlarýndan sonra saðlýk personeli de eyleme gitti... Gözden kaçmayanlar... ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Türkiye de bilmektedir ki, adil bir uzlaþma olmaksýzýn Kýbrýs meselesi halledilemez; ancak öyle anlaþýlýyor ki Türkiye henüz böyle bir uzlaþmaya hazýr deðildir". Dimitris HRÝSTOFYAS Aklýnýzda bulunsun Klorlu havuzda kanser riski Ýspanya'da yapýlan bir araþtýrmada, kapalý ve dezenfektan olarak klorun kullanýldýðý havuzlarda yüzmenin kansere yol açabileceði belirlendi. Ýspanya'nýn Del Mar Hastanesi Araþtýrma Enstitüsü (Imim) ve Salgýn Hastalýklar Araþtýrma Merkezi (Creal) tarafýndan yürütülen ortak araþtýrmada, havuzlarda dezenfeksiyon için kullanýlan kimyasal ürünler ile bunlarýn yüzücülerin DNA'larýnda kalýcý mutasyona yol açan etkileri arasýndaki iliþki incelendi. 40 dakika boyunca kapalý ve klorlu havuzda yüzenlerin DNA'larýnda hasar oluþtuðu belirlendi. Uzmanlar DNA hasarýnýn kanser riskini artýrdýðýný belirtti. BÝZÝM MAFYAMIZ DA VAR DARISI GEÇÝCÝ 10.MADDE'NÝN BAÞINA TC Anayasasý'nýn darbecilerin yargýlanmasýný engelleyen "Geçici 15.Madde"sinde þöyle deniyordu: "12 Eylül 1980 tarihinden itibaren, yasama ve yürütme yetkilerini Türk milleti adýna kullanan, Milli Güvenlik Konseyi'nin yönetimi döneminde kurulmuþ hükümetlerin, Danýþma Meclisinin karar ve tasarruflarýndan dolayý haklarýnda cezai, mali veya hukuki sorumluluk iddiasý ileri sürülemez ve bu maksatla herhangi bir yargý merciine baþvurulamaz." TC Anayasasý'nýn "Geçici 15.Madde"si kalktý. Darýsý, KKTC Anayasasý'nýn "Geçici 10.Maddesi"nin baþýna "KKTC bir devlettir ve bir devlette olmasý gereken bütün organlar teþekkül etmiþtir." DERVÝÞ EROÐLU Memleketimden manzaralar Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... EMRÝNÝZ OLUR SAYIN ERASLAN KTOEÖS Baþkaný Adnan Eraslan, "Ürkütücü boyutuyla dikkat çeken uyuþturucunun, toplum üzerinde bomba etkisi yarattýðýný" söyledi ve ekledi: "Uyuþturucuda tartýþma deðil sonuç istiyoruz." 142 kilo eronile yakalanan Ýsmet Felek'in KKTC baðlantýlarýný ortaya çýkardýk diye bize yöneltilmeyen tehdit kalmadý. Eraslan ise gazetemize destek vermeyi bile göze alamadý. Þimdi de sonuç istiyor. Uyuþturucu kaçakçýlýðýyla uðraþanlar "Emriniz olur sayýn Eraslan" diyecekler sanki 'Þüpheli: Kenan Evren Suçu: Darbe yapmak, planlayarak adam öldürmek, kasten yaralamak, iþkence yapmak' "yetmezamaevet.com", 12 Eylül darbesinden þikayetçi olan ve Kenan Evren'in yargýlanmasýný isteyen herkesi savcýlýða suç duyurusunda bulunmaya çaðýrdý. Nasýl suç duyurusunda bulunulacaðýnýn da anlatýldýðý giriþ yazýsýnýn ekinde sadece "þikayetçi"nin adýnýn boþ býrakýldýðý "þikayet dilekçesi" yer alýyor. "Þikayet dilekçesi"nin bir bölümü þöyle: ÞÝKAYETÇÝLER:. ÞÜPHELÝLER: 1- Kenan Evren (Gen. Kur. Eski Bþk.), 2- Nurettin Ersin (Kara Kuv. Eski Kom.), 3- Tahsin Þahinkaya (Hava Kuv. Eski Kom.), 4- Nejat Tümer (Deniz Kuv. Eski Kom.), 5- Sedat Celasun (Jandarma Gen. Eski Kom.), 6- Bedrettin Demirel (Harp Akad. Kom.), 7- Ali Haydar Saltýk (Gen. Kur. 2. Bþk.) 8- Bülend Ulusu (TC. Eski Baþbakaný) ve diðer bakan, bürokrat, vali, kaymakam, emniyet müdürü, asker, amir, memurlar. SUÇ: Darbe yapmak, anayasayý deðiþtirmek, hükümeti yýkmak, sistemli bir þekilde planlayarak ve tasarlayarak adam öldürmek, kasten yaralamak, iþkence yapmak, eziyet etmek, hürriyetten yoksun býrakmak, cinsel saldýrýda bulunmak. SUÇ TARÝHÝ: 12 Eylül 1980 ve devam eden tarihler. AÇIKLAMALAR: 1-) 12 Eylül 1980 sabahý saat 03:59'da Türk Silahlý Kuvvetleri ülke yönetimine el koymuþtur. Bu darbe emirkomuta zinciri içinde cereyan etmiþtir. Darbeyi yapan üst düzey komutanlar, Milli Güvenlik Konseyi adý altýnda anayasada deðiþiklik yapma yetkilerini üzerlerine almýþlardýr. MGK, yukarýda ad ve soyadlarý yazýlý Genel Kurmay Baþkaný, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlarýyla Jandarma Genel Komutaný'ndan oluþan beþ kiþilik bir kuruldur. Askeri darbe sonucu yukarýda isimleri yazýlý þüphelilerin emir ve talimatlarýný uygulayan kamu personeliyle sivillerin tümü suç iþlemiþtir. 2-) 1 Mayýs 1977'de Taksim Meydaný'ndaki iþçi sýnýfýna karþý iþlenen katliamýn 12 Eylül darbesini tetikleyen, plan ve raporlarý kozmik odalarda saklanan, derin bir suikast olduðu bilinmektedir. Maraþ olaylarý ve Çorum katliamýnýn toplumsal çatýþma çýkarmaya yönelik derin devletin idaresinde yaptýrýldýðý gün yüzüne çýkmýþtýr. Üretilen kaos ortamýnda yasal olarak çözüm yoluna iktidardaki hükümetin karar vermesi gerekirken yapýlan darbe, anayasal düzene açýkça müdahaledir. 3-) Þüphelilerin emir ve talimatlarýný uygulayan kamu personeli ve sivil kiþiler de suç iþlemiþtir. Ýþlenen suçlarýn cezalandýrýlmasý amacýyla yapýlacak soruþturmalara engel olmak amacýyla 82 anayasasýna konulan geçici 15. Madde, 12 Eylül 2010 günü referanduma sunulan anayasa deðiþiklik paketini halkýn çoðunluðunun onaylamasýyla yürürlükten kaldýrýlmýþtýr. Þüphelilerin iþledikleri suçlarýn soruþturmasýna geçici 15. Madde engel olduðundan zaman aþýmý kesintiye uðramýþtýr, zamanaþýmý söz konusu deðildir. Yukarýda isimleri yazýlý ve koðuþturma sonucu kimlikleri tespit edilecek þüphelilerin iþlemiþ olduklarý darbe suçu nedeniyle doðrudan veya dolaylý olarak zarar gördüðümüzden þüphelileri þikayet etmek gerekmiþtir. SONUÇ VE ÝSTEM: Yukarýda arz ve izah edildiði üzere þüphelilerin hapis cezasýyla tecziyeleri için haklarýnda koðuþturma yapýlarak kamu davasý açýlmasýný arz ve talep ederiz. Saygýlarýmýzla,

10 10 15 Eylül 2010 Çarþamba RUM POLÝSÝ ÝLK SÝLAHLARINI AÇIK ARTIRMAYA ÇIKARIYOR Rum Polisinin ilk silahlarýnýn açýk artýrmaya çýkarýlacaðý bildirildi. Fileleftheros gazetesi, silahlarla birlikte av tüfekleri, hava tüfekleri ve araþtýrmalar sonucunda el konulan ürünlerin de açýk artýrmaya çýkarýlacaðýný, tüm silahlarýn özel olarak kullanýlmaz duruma getirileceðini yazdý. Bu silahlarýn polisin merkezi deposunda bulunduðunu yazan gazete, silahlarýn, hatýra olarak ya da tarihi eþya olarak sahip olmak isteyenlerin elde edebilmesi için satýlacaðýný, silahlarýn bir kýsmýnýn da müzeye konulacaðýný belirtti. Gazete yapýlacak olan satýþla devletin kasasýna birkaç bin Euro'nun girmesinin beklendiðini de kaydetti. AVUSTRALYA'DA GILLARD DÖNEMÝ Avustralya'da Ýþçi Partili Baþbakan Julia Gillard, Muhafazakâr Parti ile Ýþçi Partisi'nin birbirlerine üstünlük saðlayamadýklarý seçimlerin ardýndan, baðýmsýz iki milletvekilinin son andaki desteðiyle parlamentoda çoðunluðu saðlamasý sayesinde bugün yemin ederek göreve baþladý. Avustralya Ýþçi Partisi'nin eski lideri Kevin Rudd'a baþkaldýrdýktan sonra, iki aydan biraz daha fazla bir süre önce baþbakanlýk görevine gelen eski avukat ve feminist lider Julia Gillard, iki hafta süren uzun müzakerelerin ardýndan parlamentoda iki baðýmsýz milletvekilinin desteðini almayý baþarmýþtý. 48 yaþýndaki Gillard'ýn eski baþbakan Rudd'u dýþiþleri bakaný olarak atadýðý bildirildi. ÇEKLERDEN GOOGLE'A YASAK Çek Cumhuriyeti, Google'ýn sokak görüntülerinin izlenebildiði "Street View" hizmetini yasakladý. Kiþisel Veri Koruma Dairesi, Google'ýn, bu hizmeti için gerekli izni almadýðýný bildirdi. Veri Koruma Dairesi Sözcüsü Hana Stepankova ayrýntýlý bilgi vermezken, konuyla ilgili açýklamanýn gelecek hafta yapýlacaðý belirtildi. Google, "Street View" yüzünden, aralarýnda Almanya'nýn da bulunduðu pek çok Avrupa ülkesinde, hizmetin insanlarýn özel hayatýný ihlal ettiði gerekçesiyle eleþtirilmiþti. TACÝKÝSTANLI KADIN, MOSKOVA- DUÞANBE UÇAÐINDA DOÐUM YAPTI Tacikistanlý 29 yaþýndaki hamile bir kadýn, Moskova- Duþanbe seferini yapan uçakta doðum yaptý. Moskova-Duþanbe seferini düzenleyen uçaðýn ait olduðu Somon Air Hava Yollarý þirketi yetkilisi Timur Bandiþayev, Tacikistanlý Mastibegim Gulamyusupova'nýn uçakta doðum yaptýðýný, anne ve bebeðin saðlýk durumunun iyi olduðunu belirtti. IMELDA MARCOS 230 BÝN DOLARI ÝADE EDECEK Filipinler'de hakkýnda dolandýrýcýlýk suçlamasý bulunan Filipinler eski devlet baþkanýnýn eþi Ýmelda Marcos, 230 bin Amerikan dolarýný iade etme cezasýna çarptýrýldý. Yolsuzlukla mücadele için kurulan özel mahkemenin kararýna göre, yýllar önceye dayanan dava sonucunda Ýmelda Marcos'un söz konusu miktarý iade etmesine hükmedildi. Yaklaþýk 4,3 milyar dolarýn ortadan kaybolmasýyla ilgili "Marcos klaný"ile hükümet arasýndaki hukuki süreç yýllardýr devam ediyor. Bir halk ayaklanmasýyla Marcos yönetiminin devrilmesinden beri dolandýrýcýlýklarýný incelemek üzere bir hükümet komisyonu kurulmuþ, komisyon çoðu yurt dýþýndaki bankalarda bulunan bu paranýn bir kýsmýný geri alabilmiþti. Özel mahkemenin, Marcos'un 1983'te pirinç ithalinden sorumlu kurumdan kendi hesabýna 10 milyon peso yani yaklaþýk 227 bin dolar aktarmasýný istediðinin ortaya çýktýðý ve dolayýsýyla þimdi 81 yaþýndaki olan Ýmelda Marcos'un da mirasçý vasfýyla bu parayý iade etmesine hükmettiði belirtiliyor. Kararý temyize götüreceði öðrenilen Ýmelda Marcos 1991'de sürgünden dönmüþ, geçen mayýs da milletvekili olarak parlamentoya girmiþti. Marcoslarýn oðlu Ferdinand Jr. senatör seçilmiþti. Marcoslar'ýn kýzý Imee de Ilocos Norte'nin valiliðini yürütüyor. ÝSTANBUL'DA KAÐITHANE'DE PATLAMA- Kaðýthane'de dün meydana gelen bir patlama sonucu ilk belirlemelere göre 10 kiþinin yaralandýðý öðrenildi. Alýnan bilgiye göre, Seyrantepe Mahallesi Ulubat Caddesi Çelik Sokak'ta bir patlama meydana geldi. Ýlk belirlemelere göre 10 kiþinin yaralandýðý öðrenildi. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. OSMAN OLCAY TOPRAÐA VERÝLDÝ- Hayatýný kaybeden TC eski Dýþiþleri Bakanlarýndan emekli Büyükelçi Osman E. Olcay için Dýþiþleri Bakanlýðýnda dün tören düzenlendi. Dýþiþleri Bakanlýðý Müsteþarý Feridun Sinirlioðlu, Dýþiþleri Bakanlýðý mensuplarý, Olcay'ýn ailesi ve yakýnlarýnýn katýldýðý törende, Sinirlioðlu bir konuþma yaptý. Sinirlioðlu, "Duayenimiz ve hocamýzdý" diyerek andýðý Olcay'ýn, "Türk diplomasisinin yýldýzlarýndan biri" olduðunu kaydetti. DÜNYADAN... DÜNYADAN... Engelli gençlere sörf öðretiyor Kaliforniya'nýn Del Mar kentinde yaþayan Ricochet isimli köpek, engelli çocuklara sörf öðretiyor. 2 yaþýndaki, golden retriever cinsi av köpeði, sörf tahtasý üzerinde yaptýðý olaðanüstü þovlarla engelliler için para da topluyor. Köpeðin sahibi ve eðitmeni Judy Fridono, "Ricochet'i önce rehber olarak yetiþtirmek istedim. Ancak sürekli kuþ kovaladýðý için vazgeçtik. Sonra sudaki muhteþem yeteneðini keþfettik" diyor. Otomobil barýn tuvaletine daldý Eðlendikleri barýn büyük bir gürültüyle sarsýldýðýný gören müþteriler ve bar sahibi önce deprem olduðunu sandý. Ancak dýþarý çýktýklarýnda daha korkunç bir manzarayla karþýlaþtýlar. Ýngiltere'de ilginç bir trafik kazasý meydana geldi. Yirmili yaþlarda 5 genç otomobilleriyle sürat yapýnca virajý alamayarak bir barýn duvarýna çarptý. Otomobilin burnu duvarý yýkarak tuvaletten içeri girerken, arka kýsmý bahçe duvarýnýn üzerinde kaldý. Þans eseri araçtaki beþ kiþi de hafif sýyrýklarla kazayý atlattý. Barýn sahibi Di Watson ve kocasý Rod Watson barlarýnýn bulunduðu caddede hýz limitinin düþürülmesi için mahkemeye baþvurdu. Di Watson, "Böyle bir þeyin birgün baþýmýza geleceðini bekliyordum. Bu konudaki endiþelerimi emniyete ilettim ancak ciddiye almadýlar. Þimdi hýz limitini düþürmek için adam atacaklarýný ümit ediyorum" dedi. Rekor için boðazlarýna kadar battýlar Çin'in baþkenti Pekin'de geçen cuma günü yapýlan bebek yüzme yarýþmasý renkli görüntülere sahne oldu. Bebekler, "en çok bebeðin birarada yüzmesi" dalýnda rekor kýrýp Guinness Rekorlar Kitabý'na girmek için simitleriyle yüzmeye çalýþtý. Bazý bebekler suyun tadýný çýkarýrken bazýlarý da aðlayarak annelerine kavuþmak istedi. Ülkede, 60 yaþýn üstünde 400 milyonu aþkýn insanýn olmasý, 120 erkeðe karþýlýk 100 kýz çocuðun doðmasý tek çocuk politikasýnýn yeniden gözden geçirilmesine yol açtý. Gizemli kaskýn sýrrý! Boþ bir arazide ortaya çýkarýlan Romalýlardan kalma bronz kask uzmanlarý þaþýrttý. Ýngiltere'de isminin açýklanmasýný istemeyen amatör bir "hazine avcýsý" tarafýndan keþfeliden kask, uzmanlarý hayrete düþürürken, hazine avcýsý 650 bin liralýk servete konacak! Yüzyýllardýr yerin altýnda duran gizemli kaskýn en ufak bir zarar görmediði belirtilirken, kaskýn Roma askerlerince gösteri törenlerinde kullanýldýðý düþünülüyor. Çok önemli bir keþif olarak gösterilen kaskýn, yaklaþýk 650 bin liraya Christie's Antika açýk artýrmasýnda satýlmasý bekleniyor. Cumbria'daki küçük bir köyden ismini alan Crosby Garrett Kaský, tepesindeki griffin iþlemesi ve diðer detaylarýyla Roma metal iþçiliðinin doruk noktasýndan bir örnek olarak gösteriliyor. Müzayede evinin yöneticisi Georgiana Aitken, "Bu kask, bir hazine avcýsýnýn hayatýnýn keþfi. Buraya getirildiðinde onu inceledim ve gözlerime inanamadým. Kasktaki yüz ve ölümsüz gözlerin geçmiþten bana doðru uzanmasý beni ürküttü." açýklamasýný yaptý. Kaskýn, 1796'da bulunan Ribchester Kaský, 1905'te bulunan Newstead Kaský'yla birlikte Ýngiltere'de keþfedilen sadece üçüncü kask olduðu öðrenildi.

11 15 Eylül 2010 Çarþamba 11 GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS... RUS HEYETÝNÝN ZÝYARETÝ Rusya Dýþiþleri Bakanlýðý Sözcüsü Andrei Nesterenko baþkanlýðýnda bir heyet, Güney Kýbrýs'ta temaslarda bulundu. Fileleftheros gazetesi, geçmiþte Güney Kýbrýs'ta büyükelçi olarak görev yapan Nesterenko'nun heyetinde, Rusya Dýþiþleri Bakanlýðý Basýn ve Bilgilendirme Dairesi Baþkaný Vladimir Maistrenko'nun da yer aldýðýný, heyetin temaslarýnýn Güney Kýbrýs-Rusya arasýndaki iliþkilerin geliþtirilmesi odaklý olduðunu yazdý. Habere göre, ziyaretle ilgili Moskova'da yaptýðý açýklamada, BM ve diðer uluslararasý örgütler çerçevesinde Güney Kýbrýs ile Rusya arasýndaki sýký iliþkilere iþaret eden Rusya Dýþiþleri Bakanlýðý Sözcüsü Andrei Nesterenko, Güney Kýbrýs ile iliþkilerin geliþmesinin Rusya'nýn dýþ politikasýnýn önceliklerinden olduðunu ifade etti. ÝSRAÝL BÜYÜKELÇÝSÝ'NDEN ÖVGÜ Ýsrail'in yeni Güney Kýbrýs Büyükelçisi Michael Harari'nin, bölgelerindeki kýþkýrtýcý faaliyetlere karþýn Rum Yönetimi'nin dostane ve sabit bir politikasýnýn olduðunu savunduðu belirtildi. Fileleftheros gazetesi, "Kýþkýrtmalar Karþýsýnda Lefkoþa'nýn Sabit Politikasý - Ýsrail Kýbrýs'ýn Tutumunu Övüyor, Ýliþkilerin Ýyileþtiðine Ýþaret Ediyor" baþlýklarýyla aktardýðý haberinde, görevine yeni atanan Harari'nin Hristofyas'a güven mektubunu verirken yatýðý konuþmada, "Kýbrýs ile Ýsrail arasýndaki iliþkilerin olumlu yönde geliþmekte olduðunu; bunun, iki ülke arasýnda karþýlýklý ticaretin geniþlemesi, her düzeyde açýk ve sürekli diyaloglarýn olmasý ve Lefkoþa'nýn bölgelerindeki kýþkýrtýcý faaliyetlere karþýsýnda dostane ve sabit tutumu sayesinde olduðunu" söylediðini yazdý. HRÝSTOFYAS MÜCADELE SÖZÜ VERDÝ Dimitris Hristofyas, Lapta kökenli Rumlarýn el sanatlarý sergisinin açýlýþýnda yaptýðý konuþmada; hedefinin Kýbrýs sorununun çözümü ve tüm Laptalý Rumlarýn evlerine dönmeleri olduðunu söyledi. Haravgi gazetesinin haberine göre Hristofyas konuþmasýnda, temel hedefinin; Kýbrýs sorununun çözümü ve akabinde "Lapta yerel makamlarýnýn ve Laptalýlarýn evlerine yeniden yerleþmesi, Girne bölgesinin kurtarýlmasý ve birleþik federal Kýbrýs'ýn bir parçasý olmayý sürdürmesi" olduðunu ifade etti. Partiler Türkiye'deki referandum sonucunu yorumladý Rum siyasi partileri, Türkiye'de Anayasa deðiþikliði için yapýlan referandumun sonucu hakkýnda deðerlendirmelerde bulundular. Alithia gazetesi ve diðer gazetelere göre, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, referandum sonucunun ardýndan TC Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn Türk toplumundaki konumunun güçlendiðini söyledi. Kiprianu, Erdoðan'ýn, Kýbrýs sorununun çözümünün saðlanmasýna gerçekten ilgi duyup duymadýðýnýn görülmesinin kaldýðýný savundu ve bugüne kadar Erdoðan ve Hükümeti'nin, Kýbrýs sorununa iliþkin olarak sadece "imaj yaratma oyunlarýný" tükettiðini ileri sürdü. KS EDEK, yaptýðý açýklamada, referandum sonucunun, koþullar altýnda, gerek Kýbrýs sorununa gerekse Türk-Yunan iliþkilerine olumlu etkisinin olabileceðini ifade etti. KS EDEK, TC Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn gerçek niyetinin, Türkiye'nin demokratikleþmesi ise, ilk yükümlülüðünün "Kýbrýs'ýn askeri iþgalini sonlandýrmasý" ve Kýbrýs sorununun çözümüne rýza "BÖLGESEL FRANCHISE KONFERANSI" GÜNEY'DE YAPILACAK göstermesinin olduðunu savundu. KS EDEK, Türkiye'nin gerçekten demokratikleþmesinin önkoþullarýnýn, Yunanistan'ýn egemenlik haklarýnýn aleyhine yönelik istemleri terk etmesi, Fener Patriðinin ve Ýstanbul'daki Helenizmin haklarýna saygý duymasý olduðunu ileri sürdü. Simerini'ye göre, Rum Çevreciler ve Ekologlar Hareketi, açýklamasýnda, referandumda "evet" çýkmasýnýn TC Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan için zafer olduðunu; ancak Kýbrýs sorununa iliþkin Türkiye'nin tutumunun, Kýbrýs sorunu sürecinde deðiþiklik için iyimserlik çerçevesi býrakmadýðýný ileri sürdü. EVRO.KO ise, açýklamasýnda, Türkiye'nin, referandumla birlikte onaylanan deðiþiklikleri bünyesine katabilmesi için çok yol kat etmesi gerektiðini iddia etti. EVRO.KO, referandum sonucunun Kýbrýs sorununu az etkileyeceðini ifade ederken Türkiye'nin Kýbrýs'taki siyasetinin, bölücü çözüm hedefiyle yayýlýmcýlýðý sürdürme yönünde olduðunu iddia etti. LÝMASOL'DA BANKA SOYGUNU "Kýbrýs Bankasý"nýn Limasol'daki bir þubesinde önceki sabah saat 09.20'de silahlý iki kiþi soygun gerçekleþtirdi. Soyguncular bankadan 18 bin Euro çalarak kaçtý. aravgi gazetesi; "Günaydýn Soygun...!" baþlýðýyla verdiði haberinde, motosikletli iki kiþinin banka önünde durduðunu, kasklarýný çýkarmadan bankaya girdiðini ve birinin demir sopayla elektronik olarak kontrol edilen giriþ kapýsýný kýrdýðýný, diðerinin ise bir tüfekle bankada bulunanlarý tehdit ettiðini yazdý. Habere göre, soyguncular bankanýn kasasýndan aldýklarý 18 bin Euro'yu bir çantaya koyarak motosikletleriyle olay yerinden uzaklaþtý. Gazete, polisin olayla ilgili geniþ çaplý soruþturmasýnýn devam ettiðini yazdý. "Bölgesel Franchise (bir çeþit pazarlama sistemi) Konferansý"nýn, Ekim tarihlerinde Güney Kýbrýs'ta gerçekleþtirileceði ve Rum tarafýnýn bu konferansýn düzenlenmesi aracýlýðýyla "ABD ile iþbirliði köprüsü açtýðý" belirtildi. Haberi veren Alithia, "bölgede faaliyet göstermek için Kýbrýs'ý sýçrama tahtasý olarak kullanmaya çalýþan tüm þirket zincirleri için söz konusu konferansýn; bölgesel franchising merkezi olarak Rum tarafýnýn perspektiflerini güçlendirmeyi arzu ettiðini" belirtti. Konferansýn "International Franchise Association" ve Rum Ticaret ve Sanayi Odasý (KEVE) tarafýndan desteklendiðini kaydeden gazete, toplantýnýn Limasol'daki "Amathus" otelinde yapýlacaðýný; toplantýyý düzenleyenler arasýnda ABD Lefkoþa Büyükelçiliði ve Rum-ABD Ýþadamlarý Derneði'nin de bulunduðunu yazdý. KKTC'den Türkiye'ye oradan da Yunanistan'a gemi seferi Rum ve Yunan yetkili bakanlýklarýnýn, iki ülke arasýnda yolcu gemileriyle seferlerin yapýlmasýnda baþarýya ulaþamadýðý; öte yandan hali hazýrda KKTC'den Türkiye'ye, oradan da Yunanistan'a yolcu gemisi seferlerinin düzenlendiði iddia edildi. Fileleftheros gazetesi "Girne-Türkiye Üzerinden Kýbrýs-Yunanistan - Limasol-Pire Seferleri Hala Kaðýt Üzerinde Bekliyor" baþlýklarýný attýðý haberinde, KKTC'yi ziyaret eden bir Rum'un, KKTC-Türkiye-Yunanistan seferleri yaptýðý iddia edilen þirketin ortaðýndan aldýðý bilgilere göre, gemilerin Girne'den ayrýldýðýný ve Türkiye'de durarak devamýnda güzergahlarýný Rodos'a çevirdiklerini savundu. Gazete, elde ettiði diðer bilgilere dayanarak çeþitli sebeplerden dolayý uçakla yolculuk edemeyin Rumlarýn Yunanistan'a gitmek için bahsedilen seferleri kullandýðýný ileri sürdü. Limasol-Pire-Limasol seferlerinin düzenlenmesinin eski Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Nikolas Nikolaidis'in kiþisel hedefi olduðunu, þimdiki Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Erato Kazaku Markulli'nin de öncelikleri arasýnda bulunduðunu yazan gazete, gösterilen çabalara raðmen þu ana kadar sorunlarýn aþýlmadýðýný; gemicilik þirketlerinin seferleri "ekonomik olarak elveriþsiz" bulduklarý için milyon Euro deðerinde yardýmlar istediklerini kaydetti. DÖRDÜNCÜ DEVLETLERARASI BAÞVURU "ÇÖP KUTUSUNA" Türkiye'nin Güney Kýbrýs'ýn aleyhine Kýbrýslý Rumlarýn KKTC'deki eski taþýnmazlarýna iliþkin yapmýþ olduðu Dördüncü Devletlerarasý Baþvuru çerçevesinde AÝHM'nin aldýðý kararlarý uygulamasýnýn Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin Strasborug'ta yapacaðý toplantýda rafa kaldýrýlmasýnýn beklendiði bildirildi. Politis ve diðer gazeteler, Strasbourg'tan edinilen bilgilere göre, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Genel Sekreterliði tarafýndan Konsey üyesi tüm ülkelere gönderilen bir mektupta, AÝHM'nin Dördüncü Devletlerarasý Baþvuru sebebiyle aldýðý kararýn, kullaným kaybýndan doðan tazminatlarýn ödenmesi þeklindeki ikinci kýsmýnýn uygulanmasýný denetleme yükümlüðünün kesin olarak kaldýrýlmasýný talep etti. Habere göre mektupta, Kýbrýslý Rum Dimopulos'un AÝHM'deki davasýn sonucunda alýnan kararýn ardýndan Türkiye'nin AÝHM kararlarýna uymak için gerekli tüm genel önlemleri aldýðý ve Bakanlar Komitesi'nin Türkiye'nin AÝHM kararlarýný doðru uygulayýp uygulamadýðýný denetlemesine artýk gerek olmadýðý belirtildi. Gazete, Genel Sekreterliðin üye ülkelere göndermiþ olduðu mektupta kullanýlan kesin dilin, ülkelerin birçoðunun bu teze destek verdiðinin bir göstergesi olduðunu belirtirken, Rum tarafýnýn tüm giriþimlerine karþýn bugünkü toplantýda baþarabileceði en iyi þeyin, konunun ele alýnmasýnýn Aralýk ayýna ertelenmesi olabileceðini yazdý. DÜNYADAN... DÜNYADAN yaþýnda, dünya turu için... Ýngiltere'de yaþayan 62 yaþýndaki Sue O'Grady, Harley - Davidson motosikletiyle dünya turuna çýkabilmek için 20 yýllýk evini satýþa çýkardý. Motoruyla þimdiye dek Ýngiltere ve Avrupa'nýn büyük bölümünü gezdiðini ve 160 bin kilometre yol yaptýðýný söyleyen O'Grady, þimdi önümüzdeki 10 yýl boyunca Amerika, Güney Afrika ve Orta Doðu'yu gezmek istediðini açýkladý. Ýki yetiþkin oðlu olan Sue, "Sadece bir kez yaþarsýnýz ve ben bu konuda en iyisini yapmak istiyorum." "Evimi seviyorum ama Harley'imi çok daha fazla seviyorum, bu yüzden evimden vazgeçiyorum" diyor. Eski kuaför Sue, yolculuðun risklerinin farkýnda olduðunu ve nerelere gidip, nerelerden uzak durmasý gerektiði konusunda yardým aldýðýný da sözlerine ekliyor. Haberleri beðenmedi canlý yayýnda istifa etti Norveç'in NRK radyo istasyonunun haber spikeri Pia Beathe Pedersen, canlý yayýnda haberleri sunarken birden "Bugün hiç önemli bir þey olmadý" diyerek haberleri okumayacaðýný söyledi. Canlý yayýn sýrasýnda iþinden þikâyet etmeye baþlayan Pedersen radyodaki patronlarýnýn çalýþanlara çok baský yaptýðýný, iþi býrakýp gideceðini, nefes almak istediðini söyledi. Pederson, iki dakika süren konuþmasýný "Bugün cumartesi ve siz hiçbir haber dinlemeyeceksiniz" sözleri ile bitirdi. Çocuðunu mezarlýkta unuttu Ukrayna'nýn Sivastopol kentinde sarhoþ baba 3,5 yaþýndaki çocuðunu mezarlýkta unutarak güvenlik güçlerinin seferber olmasýna neden oldu. Resmi evlilik yapmadan birlikte yaþadýðý kadýnýn 3,5 yaþýndaki kýzýný mezarlýða götüren baba burada alkolün etkisiyle sýzdý. Ayýldýðýnda ise yanýnda küçük kýzý bulamayan adam, olayý kýzýn annesine bildirdi. Güvenlik güçlerinin seferber olmasý sonucunda küçük kýz gecenin ilerleyen saatlerinde polis köpeklerinin yardýmýyla mezarlarýn arasýnda uyurken bulundu. Polis küçük kýzýn annesi hakkýnda çocuðuna bakmaktan aciz olduðu gerekçesiyle çocuðun bakýmýnýn devletin üstlenmesi için soruþturma baþlattý. Öldü ama 1 saat sonra.. ABD'de buz tutmuþ nehre düþen iki yaþýndaki Gore Otteson, öldükten yaklaþýk 60 dakika sonra hayata döndü. Olay ABD'nin en soðuk yerlerinden biri olan Colorado Gunnison'da yaþandý. Yazýn bile sýcaklýðý geceleri 2 dereceye düþebildiði bölgede Gunnison Nehri'nin ortalama sýcaklýðý 2-8 derece. Olay sýrasýnda Gore ve ailesi Rocky Mountains'deki evlerinde tatildeydi. 38 yaþýndaki anne Amy, 5 ve 4 yaþlarýndaki diðer iki çocuðuyla ilgilenirken, Gore annesi farketmeden arka kapýdan çýkýp nehre doðru yöneldi. Amy, Gore'un yokluðunu farkedip onu aramaya baþladý ve sonra aile ve akrabalar aramaya devem etti. Gore'un hýzla akan sulama arkýndaki kütüðün altýna takýlan bedeni ancak 25 dakika sonra bulunup çýkarýlabildi. Emekli ortopedik cerrah babasý ve hemþire olan kuzeni ilk müdahaleyi yaptýktan sonra Gore helikopterle Denver'daki çocuk hastanesine kaldýrýldý. Küçük çocuðun kalbi neredeyse bir saat boyunca durdu. Ama Gore geri dönmeyi baþardý. Doktorlar foklar ve yunuslar gibi memelilerde bulunan bir refleksin Gore'un suyun altýnda o kadar uzun süre hayatta kalmasýný saðladýðýný söylüyor. Uzmanlar soðuk suyun kalp atýþlarýnýn yavaþlamasýna özellikle çocuklarda bir tür kýþ uykusuna yol açtýðýný belirtiyor.

12 12 15 Eylül 2010 Çarþamba KÜLTÜR - SANAT Günün Manisi Kitap Dünyasý ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK Süpürgesi yoncadan Duman çýkar bacadan Annadým hayýr gelmez Senin gibi gocadan BÜLENT ÞAANGAR Gerilim Ýmgeleri Ali Akay Yapý Kredi Yayýnlarý sayfa "Bedenimizi hasta eden, ruhumuzun baskýlarýdýr." Freud Bilirsin fýrtýnada kar bulgur bulgur jilet gibidir Rüzgarýn ýslýðý ahrete bilet gibidir Haberin var mý kaç fýrtýna geçti alnýmdan Kaç kez eriyip dondu kirpiklerim Hiç çýkmadan aklýmdan Latif Þimþek "Sen dönmeden" adlý þiirinden Lowry'nin tablolarý haraç mezat satýlýyor n Laurence Stephen Lowry sanat eserlerinden oluþan özel bir koleksiyon satýþa çýkýyor... Laurence Stephen Lowry sanat eserlerinden oluþan özel bir koleksiyon satýþa çýkýyor. 5 milyon sterlin getirmesi beklenen eserlerin sahibi, bahis kralý Selwyn Demmy. Manzara ve deniz resimlerinden oluþan koleksiyonda, LS Lowry'nin 1920'lerden 1960'lý yýllara kadar uzanan endüstri þehri tasvirleri de yer alýyor. "Lowry'nin eserleri sevdiðim ve yaþadýðým manzaralarý ve inanlarýn ruhlarýný ve kalplerini zaptettiðinden benim için güçlü bir etkiye sahip" diyen Demmy, "Bu 21 parçalýk tablo ve çizim koleksiyonu, bana yýllar boyunca büyük mutluluk getirdi" dedi. Müzayedenin en önemli parçalarýndan biri 1945 tarihli The Playground isimli tual üzerine yapýlmýþ bir manzara resmi. Bu eserin 500 ila 700 bin sterlin arasýnda bir fiyata alýcý bulmasý beklenirken, bir diðer önemli The Steps, Irk Place isimli tablonun ise 400 ile 600 bin sterlin arasýnda bir fiyata satýlmasý bekleniyor. Christie Müzayede Evi'nde yapýlacak açýk arttýrma, 11 kasýmda gerçekleþtirilecek. SANATÇILARDAN ÝSTANBUL BEYOÐLU'NDA SERGÝ Bazý Kýbrýslý Türk sanatçýlar, Ýstanbul'da Alashia isimli sergi açýyor. Beyoðlu Sanat Galerisi'nde 20 Eylül saat 19.00'da açýlacak sergi 30 Eylül'e kadar gezilebilecek. Sergide eserleri bulunacak sanatçýlar þöyle: "Ayhatun Ateþin, Emin Çizenel, Emel Samioðlu, Feridun Iþýman, Güner Pir, Ýnci Kansu, Ýsmet Tatar, Gönen Atakol, Hikmet Uluçam, Ýlkay Önsoy, Sümer Erek, Özden Selenge, Eser Keçeciler, Hasan Hüseyin, Gökçe Þekeroðlu, Gamze Ýnan, Anber Onar, Ayten Hüseyin, Ahmet Özgünel, Veli Kaymaklýlý." En pahalý müzikale Bono imzasý Ýrlandalý rock grubu U2'nun solisti Bono, bugünlerde müzikal heyecaný yaþýyor... Ünlü yýldýz, çizgi roman ve sinema dünyasýnýn ünlü karakteri "Örümcek Adam-Spider Man"ýn 60 milyon dolara mal olacak müzikal versiyonun müziklerini yaptý. Bono'nýn The Edge ile birlikte hazýrladýðý müziklerin kullanýlacaðý "Spider-Man: Turn Off the Dark" isimli müzikal aralýk ayýnda New York'ta Broadway'de sahne alacak. "Aslan Kral-Lion King" isimli giþe rekortmeni animasyonu tiyatroya taþýyan Julie Taymor'ýn yönetmenliðini üstleneceði, Reeve Carney'nin baþrolü oynayacaðý müzikalin bilet satýþlarý baþladý. Daha önce en pahalý müzikalin Shrek olduðunu hatýrlatan yapýmcýlar 60 milyon harcadýklarý Spider Man'in dünyanýn çeþitli kentlerinde gösterileceðini söyledi. Yatýrýmcýlar, satýþý baþlayan biletlerin göreceði ilgiyi merakla bekliyor. Kapanýþ 'Last Night'tan n 9 eylülde baþlayýp 19 eylülde sona erecek olan Uluslararasý Toronto Film Festivali'nin kapanýþ programý belli oldu... Karayip Korsanlarý'nýn Elizabeth Swann'ý Keira Knightley, Avatar'dan tanýdýðýmýz Sam Worthington ve Eva Mendes'in oynadýðý Last Night adlý film festivalin kapanýþ filmi olarak belirlendi. Programa yeni eklenen prömiyerler arasýnda, Matt Damon'ýn oynadýðý ve yönetmen koltuðunda Clint Eastwood'un oturduðu Hereafter, Dustin Lance Black'in yönettiði ve Jennifer Connelly'nin oynadýðý What's Wrong With Virginia ve Will Ferrell'ýn oynadýðý bir Dan Rush filmi olan Everything Must Go gibi yapýmcýlar bulunuyor yýlýnda, Slumdog Millionaire filmiyle festivale katýlan ve Oscar kazanan yönetmen Danny Boyle, bu yýlki festivale daðcý James Franco'nun öyküsünü anlatan 127 Hours filmiyle katýlýyor. Programdaki diðer filmler ise þöyle:casey Affleck'in yönettiði belgesel film I'm Still Here, Matt Reeves'in Let Me In, Mitch Glazer'ýn Passion Play ve John Carpenter'ýn The Ward. Marilyn'in en bakir kareleri... Marilyn Monroe'nun daha önce görülmemiþ fotoðraflarý gün yüzüne çýktý. Fotoðraflarýn bir kýsmý, Monroe'nun ölmeden üç ay önce çekimlerini tamamladýðý 1961 yapýmý 'The Misfits' filminin setinde çekilmiþ. Bugün 98 yaþýnda olan Amerikalý fotoðrafçý Eve Arnold imzalý fotoðraflar, cumartesiden itibaren ABD'de sergilenecek. Sadece 495 kopya satýþa çýkacak ve açýk artýrmada fiyatlar 550 dolardan (825 TL) Sergi Picasso'nun olunca Metropolitan doldu taþtý Dünyanýn en önemli ressamlarýndan biri olan Pablo Picasso'nun Metropolitan Museum of Art'ta sergilenen 300 eserlik sergisi, 19 nisan 15 aðustos tarihleri arasýnda 700 bin sanatseverin müzeye akýn etmesini saðladý. Bu rakam sergiye, 2001 yýlýndan bu yana en çok ziyaret edilen sergi unvanýný da kazandýrdý. Salý günü müzeden yapýlan açýklamada, Picasso in The Metropolitan Museum of Art adlý serginin, müzenin 50 yýl önce katýlýmcý sayýsýný takip etmeye baþladýðýndan bu yana en çok ziyaret edilen 7'nci sergi olduðu yer aldý. Sergi, günlük ortalama 6 bin 700 kiþi tarafýndan gezildi. baþlayacak. Arnold, Monroe için "Gideceði bir yer vardý ama ulaþamadý" yorumunu yapýyor. Çekimlerinde Monroe'nun daha samimi pozlar verdiðini, aralarýnda sýký bir bað olduðunu söyleyen fotoðrafçý, birbirlerinin kariyerlerinde önemli yerleri olduðunu da ekliyor. Monroe fotoðraflarýn bir kýsmýnda kot pantolonla, son derece sade ve masum görünürken, kiminde de leopar baskýlý elbisesiyle seksi pozlar vermiþ. Sinemalarda Bugün-bu gece Lefkoþa Mýsýrlýzade Galeria Piranha 3 D ( Cuma- Cumartesi 23.00) 1. salon A Takýmý ( ) 2. salon Muhtar Yusuf Galleria Anneler ve Kýzlarý ( Cuma-Cumartesi 23.00) 1. salon Lefkoþa Astro Kapalý Girne Girne Galeria Sinema Club Kapalý ( ) Maðusa Maðusa Galeria A Takýmý ( Cuma/Ctesi 23.15) 1. salon Zorlu Görev ( Cuma/Ctesi 23.15) 2. salon

13 15 Eylül 2010 Çarþamba AJANDA 15 Eylül Çarþamba 8. Kýbrýs Tiyatro Festivali Açýlýþý 2 Eylül de Tek Kiþilik Þehir oyunuyla gerçekleþen festival devam ediyor Eylül Kerem Gibi, 20 Eylül Tarla Kuþuydu Juliet, 23 Eylül Ýntiharýn Genel Provasý, 25 Eylül Matmazel Julie, Eylül Kraliçe Lear olarak belirlenen festival programýndaki tüm oyunlar, AKKM de saat 21:00 de sahnelenecek. 28 Eylül e kadar sürecek festivalin oyun biletleri kiþi baþýna 25 TL. Görkem Müniroðlu/ Çapdaþ Sanat Sergisi Açýlýþý 1 Eylül de gerçekleþen sergi, farklý teknik ve malzemelerin kullanýldýðý, çaðdaþ sanat sorunlarý içerisinde yer alan, tüketim, çevre ve kimlik sorunlarý çerçevesinde biçimleniyor. 18 Eylül Cumartesine kadar devam edecek olan sergiyi, Pazartesi 16:00-20:00, Salý-Cuma: 10:00-13:00/ 16:00-20:00 ve Cumartesi 10:00-14:00 saatleri arasýnda ziyaret edebilirsiniz/ Lefkoþa, Belediye Sok. No. 1 Yeniþehir. Fireballs Özellikle klasik rock severlerin ilgi gösterecekleri Fireballs grubunu bu geceki programlarýný hafta arasý kaliteli canlý müzik dinlemek isteyen herkese öneririz/ Girne, Zindan Bar, 21:30-24: Eylül Cuma Sancýlý Ýnek Güncel Türkçe müzik parçalarýný akustik gitarla yorumlayan Sancýlý Ýnek grubunu bu Cuma Lefkoþa daki Narnia Pub ta dinleyebilirsiniz/ 22: Eylül Cumartesi Earthdance Nicosia 2010 Müzik, dans ve teknolojinin birleþiminden doðan positif enerjiyi, ayný anda farklý yerlerdeki insanlarýn bir araya gelerek paylaþtýklarý evrensel bir etkinlik olan Earthdance Nicosia 2010 un Kýbrýs taki halkasý, Lefkoþa daki Selimiye Meydaný nda yer bulacak, 18:00-02: Eylül Salý Gezgin Kýbrýslýlar Sergisi Sadece fotoðraflarla sýnýrlý olmayýp, katýlmak isteyen, paylaþmaya deðer birþeyi olduðunu düþünen herkese açýk olan travel konseptinden yola çýkan sergi, 28 Eylül-1 Ekim 2010 tarihleri arasýnda gezilebilecek. Ýsmet Vehit Güney Sergi Salonu, 19:00-22:00. 6 Ekim Çarþamba Kayýp Mozaik Duvar Bedri Rahmi nin Sidestreets te düzenlenecek olan Kayýp Mozaik Duvar: Expo 58 den Kýbrýs a- adýný taþýyan sergisi, 30 Kasým a kadar izlenebilecek/ Tel: Eroðlu Brüksel'de basýn toplantýsý yaptý... Kýbrýs'taki çözümsüzlükte AB'nin payý var n "75 milyonluk Türkiye ile oyun oynamasý için 800 bin kiþinin eline silah verirseniz, onlar da þýmarýr..." Brüksel, Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, Kýbrýs sorununa bugüne dek çözüm bulunamamasýnda Avrupa Birliði'nin (AB) payý olduðunu söyledi. Brüksel temaslarýyla ilgili basýn toplantýsý düzenleyen Eroðlu, Kýbrýs sorunu çözülmeden Yunanistan'ý ve Rum kesimini üyeliðe kabul eden AB'nin, bu davranýþýyla çözümsüzlüðü teþvik ettiðini belirtti. AB'nin bu hatasýný telafi etmesi ve Kýbrýslý Türklere verdiði sözleri tutmasý için KKTC'ye ambargolarý kaldýrmasý ve doðrudan ticareti baþlatmasý gerektiðini vurgulayan Eroðlu, bu adýmlarýn atýlmamasý halinde Kýbrýs'ta çözüm istediðini her fýrsatta tekrarlayan AB'nin samimiyet testini kaybetmiþ olacaðý uyarýsýnda bulundu. Eroðlu, AB'nin tutumuyla ilgili "AB yetkilileriyle konuþtuðumuzda 'haklýsýnýz' diyen çok oluyor. 'O zaman doðrudan ticaret tüzüðüne oy verin' dediðimizde, 'bir üyemizi kýramayýz' diyorlar" deðerlendirmesinde bulundu. Kýbrýs Rum kesiminin, doðrudan ticaret tüzüðünün kabul edilmesi halinde Türkiye'nin AB üyelik müzakerelerini engelleme tehdidi konusunda "75 milyonluk Türkiye ile oynamasý için 800 bin kiþinin eline silah verirseniz, onlar da þýmarýr" tespitinde bulunan Eroðlu, Türkiye'nin ekonomik ve siyasi açýdan dünyadaki aðýrlýðýnýn her geçen gün arttýðý bir ortamda "bu oyunun uzun sürmeyeceðini" kaydetti. Eroðlu, Kýbrýslý Türkler'in "ambargoyu hak edecek bir halk olmadýðýný" belirterek AB'nin tehdit olarak gördüðü Ýran'a bile KKTC'ye uyguladýðý kadar sert yaptýrým uygulamadýðýna dikkati çekti. Cumhurbaþkaný Eroðlu, "Biz hiçbir dönemde insanca, huzur ve güven içinde yaþama mücadelesinin dýþýna çýkmadýk. Ýran'a uygulanan ambargonun daha aðýrý bize uygulanýyor. Ýran en azýndan tehlike olarak görülüyor, bombalar geliþtiriyor. Bizim komþularýmýzý tehdit edecek bir davranýþýmýz yok, silah yarýþý içinde deðiliz. Bilakis, kendi yaðýyla kendi ciðerini kavururken, Türkiye'nin de yardýmlarýyla ayakta duran bir ülkeyiz. O bakýmdan, AB'nin daha anlayýþlý davranmasý gerekir diye düþünüyorum" dedi. Eroðlu, Kýbrýs'taki müzakerelerde çözüm çýkmamasý halinde alternatif planlarýnýn olup olmadýðýnýn sorulmasý üzerine, þunlarý kaydetti: "KKTC bir devlettir ve bir devlette olmasý gereken bütün organlar teþekkül etmiþtir. Bu gerçeði deðiþtirmek mümkün deðil. Neticede sýnýrlarý belli bir toprak üzerinde baðýmsýzlýðýmýzý sürdürüyoruz. Dünya tanýmasa da ben cumhurbaþkanýyým ve hükümetimiz, meclisimiz var yýlýnda almýþ olduðumuz bir kararla, dönemin Rum lideri Tasos Papadopulos'a raðmen kapýlarý açmýþtýk. O günden beri kuzeyden güneye ve güneyden kuzeye geçiþler ve dostane temaslar oluyor. Dolayýsýyla þu anda komþularýyla da iyi diyalog içinde olan bir devlet pozisyonundayýz. Buna raðmen, Kýbrýs'ta yaþayabilir bir anlaþma arayýþý içindeyiz. Müzakereler devam ederken B planýmýz, C planýmýz gibi bir þey söyleme ihtiyacý hissetmiyoruz. Çünkü müzakere masasýnda anlaþma niyetiyle oturuyoruz. Elbette günün sonunda anlaþma olmazsa, görüþmeler koparsa ve bunu koparan Rum tarafýysa, kendi baþýmýzýn çaresine bakma günü geldiðinde, elbette oturup deðerlendirme yaparýz. Þu anda bizi B planýndan ziyade müzakereler ilgilendiriyor. Bir anlaþmaya varýlýp varýlamayacaðýný samimi þekilde denememiz ve bunun için uðraþ vermemiz gerekmektedir. Anlaþma konusunda Rum tarafýndan daha arzulu olduðumuzu rahatlýkla söyleyebilirim." ÝSRAÝL-RUM YAKINLAÞMASI Gazze'ye yardým götüren Mavi Marmara gemisine Ýsrail baskýnýnýn ardýndan Rum yönetiminin Ýsrail'le yakýnlaþmasýný da deðerlendiren Eroðlu, "Bu olayýn ardýndan Rum yönetimi Dýþiþleri Bakaný (Markus Kiprianu) hemen tel Aviv'e gitmiþtir. Sýký bir diyalog kurdular. Ýsrail hükümeti Rum yönetiminden daha açýkgözlüdür. Kiminle oyun oynayacaklarýný çok iyi takdir eder. Türkiye ile bir soðukluk yaþanmýþ olsa da bunun uzun ömürlü olamayacaðýný herhalde takdir eder. Güney Kýbrýs Rum yönetimi her fýrsatý deðerlendirmeye çalýþýyor ama Türkiye'nin gücünü Ýsrail çok iyi bilmektedir. Ortadoðu'da Türkiye gibi bir müttefike mutlaka ihtiyacý vardýr. Dolayýsýyla, Kýbrýs Rum yönetiminin bu hareketleri geçiþ döneminde sergilenen davranýþlar olarak deðerlendirilebilir" þeklinde konuþtu. Brüksel temaslarý kapsamýnda dün AB Dönem Baþkaný Belçika'nýn Baþbakan Yardýmcýsý ve Dýþiþleri Bakaný Steven Vanackere ile görüþen Eroðlu, bugün de Avrupa Parlamentosu (AP) Sosyalist Grup Baþkaný Martin Schulz, AB Komisyonu Baþkaný Jose Manuel Barroso ve AB Geniþleme Komiseri Stefan Füle'yle bir araya gelecek. 13 MEC-SEN: HAFTALIK MESAÝ 37 SAATÝ GEÇMEMELÝ Meclis Çalýþanlarý Sendikasý (Mec-Sen), kamu görevlilerinin haftalýk çalýþma süresini 39 saat olarak düzenleyen yasa deðiþikliðine karþý çýkarak, haftalýk mesai süresinin 37 saati geçmemesini istedi. Mec-Sen Genel Sekreteri Emir Ali Öztüccar, yazýlý açýklamasýnda, hükümeti maaþ kesintileri, vergiler ve tek mesai uygulamalarý nedeniyle eleþtirdi. Yaz aylarýnda 35, kýþ aylarýnda 40 saat olan çalýþma sürelerinin, Kamu Görevlileri Yasasý'ndaki deðiþiklikle haftanýn 4 günü ; perþembe günleri de olarak öngörüldüðünü savunan Öztüccar, tasarýnýn kazanýlmýþ haklarý gerilettiðini ileri sürdü. GÖNYELÝ BELEDÝYESÝ UBP'LÝ MECLÝS ÜYELERÝ, BENLÝ'YÝ KINADI Gönyeli Belediyesi'nin Ulusal Birlik Partili (UBP) meclis üyeleri, Belediye Baþkaný Ahmet Benli'nin, belediyenin 2010 Mali Yýlý gerçekleþen bütçesini kendilerine vermediði gerekçesiyle kýnadý ve bu nedenle meclis toplantýlarýna katýlamayacaklarýný açýkladý. Gönyeli Belediyesi UBP'li Meclis Üyeleri Ahmet Nazlý, Mustafa Özgür Piro, Aziz Aksaray, Mustafa Çavuþoðlu ve Hüseyin Demirel yazýlý açýklamalarýnda, Belediye Baþkaný Benli'den ýsrarla istedikleri halde gerçekleþen bütçeyi kendilerine vermemesinin nedenini kamuoyuna açýklamasýný istedi. Belediyenin borçlarý ve harcamalarýnýn bütçeye uygun olup olmadýðýnýn, yapýlan harcamalarýn bütçe kalemindeki tutarlarý aþýp aþmadýðýnýn kendilerine bildirilmediðini belirten üyeler, "Hal böyleyken bütçesini bilmediðimiz belediyemizin sýrf belediye baþkaný istedi diye meclis toplantýlarýný açýp karar almamýz mümkün deðildir" ifadelerini kullandý. GAZÝLER GÜNÜ KUTLANACAK Gaziler Günü, 19 Eylül Pazar günü düzenlenecek törenle kutlanacak. Lefkoþa Atatürk Anýtý önünde saat 09.00'da yer alacak törende, ilk olarak protokol sýrasýna göre anýta çelenkler konulacak. Saygý duruþu, saygý atýþý ve Ýstiklal Marþýyla bayraklarýn göndere çekileceði törende, Kýbrýs Türk Barýþ Kuvvetleri Gaziler Derneði Baþkaný Alaeddin Aydýn ile KKTC Muharip Gaziler Derneði Baþkaný Sümmani Salman birer konuþma yapacak. TAHIL ÜRÜN BEDELLERÝ ÖDENÝYOR Tahýl ürün bedelleri ödeniyor. Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakaný Zorlu Töre, tahýl ürün bedellerinin ödeneceðini açýkladý. BRT'de yayýnlanan gece ajansý programýna katýlan Töre, Ziraat Bankasý ile dün yapýlan toplantýda tahýl ürün bedellerinin ödenmesine iliþkin uzlaþmaya varýldýðýný bildirdi. Töre, ürün bedellerinin bugün kooperatiflere yatýrýlacaðýný açýkladý. Kýbrýs Türk Çiftçiler Birliði Genel Baþkaný Ali Can Kabakçý'nýn sözlerini de eleþtiren Bakan Töre, birliðin bu tür açýklamalarý yapmak için biraz erken davrandýðýný kaydetti. ERTUÐ VE NAMÝ ÝSVEÇ'TE Cumhurbaþkanlýðý Sözcüsü Osman Ertuð ile Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoþa Milletvekili Özdil Nami, Ýsveç Milletvekili, Meclis Dýþiliþkiler Alt Komitesi Baþkaný Göran Lindblad'ýn davetiyle Ýsveç'in Göteborg Kenti'ne gitti. Ertuð temaslarý ile ilgili BRT'ye yaptýðý açýklamada, Ýsveçli siyasilerle yaptýklarý görüþmelerden memnuniyet duyduklarýný belirtti. Göteborg'da gördükleri yakýn ilgiyi vurgulayan Ertuð, Ýsveçli siyasiler yanýnda, orada yaþayan Türk Sivil Toplum Kuruluþlarýnýn yetkilileri ile görüþme fýrsatý yakaladýklarýný kaydetti. "Türk AY" radyosunda katýldýðý programda, Kýbrýs konusu ve Kýbrýs Türk tarafýnýn görüþleriyle ilgili ayrýntýlý bilgi verdiðini ifade eden Ertuð, ayrýca Linbland'ýn organize ettiði toplantýya Özdil Nami'yle birlikte katýlarak, oradaki sivil toplum kuruluþlarýna görüþlerini aktardýklarýný belirtti. Ýsveç ve özellikle Göran Linbland'ýn Türkiye'nin Avrupa Birliði süreci ve Kýbrýs konusuna yakýn ilgisine iþaret eden Ertuð, Linbland ve diðer Ýsveçli yetkililerle temaslarý önümüzdeki günlerde sürdüreceklerini vurguladý. Osman Ertuð'un, Perþembe Günü Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'ne dönmesi bekleniyor.

14 14 15 Eylül 2010 Çarþamba BULMACA Soldan Saða: 1-Kusurlu bir organý düzeltmek veya güzelleþtirmek amacýyla uygulanan yöntemler. En kalýn erkek sesi. 2-Birbiriyle toplumsal iliþkiler içinde bulunma. Harf okunuþu. 3-Uluslararasý'nýn Ýngilizcesinin kýsa yazýlýþý. Nikel'in kýsaltmasý. Bilim. 4-Bir erkek adý. Sodyum'un kýsaltmasý. Gözü görmeyen, kör. 5-Büyük kardeþ, aðabey. Çok taneli bir sonbahar meyvesi. 6-Urlarý inceleyen týp dalý. Harf okunuþu. 7-Neon'un kýsaltmasý. Yaklaþýk olarak yirmibeþ, otuz yýllýk yaþ kümelerini oluþturan bireyler öbeði (çoðul). 8-En yüksek devlet otoritesini, bütün devlet baþkanlýðý yetkilerini, kalýtým veya soylularca seçilme yoluyla elinde bulunduran kimse. Harf okunuþu. 9-Baba. Eski dilde "Su". Müslümanlarýn hep birlikte namaz kýlmak için toplandýklarý yer. 10-Bir kadýn ismi. Acý, üzüntü, dert, keder. 11-Arap usulünde olan müzik. Eskiden ihtiyarlarýn baston yerine kullandýklarý uzun sopa. Dünün çözümü DÜN Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Serol Eczanesi: Mustafa Ruso Cad. Muhtar Yusuf Galleria No:7 K. Kaymaklý Tel: Cemre Eczanesi: Marmara Bölgesi 30. Sok. No:1 Devpa Süpermarket Arkasý Tel: Maðusa Ömür Eczanesi: Silahlý Kuvvetler Cad. Pertur Apt. No:2 Maðusa Týp Merkezi Yaný Tel: Girne Rýzký Eczanesi: Naci Talat Cad. No:3 Foto Berkant Yaný Tel: Güzelyurt Güzin Eczanesi: K 288 Þht. Raþit Osman Sok. Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Devletçe para, servet ve tahvil çýkarma, piyasaya sürme. Gözü görmeyen, kör. 2-Erkek ördek. Yunan mitolojisinde, içenleri ölümsüzlüðe kavuþturan tanrý içkisi. 3-Bir þeyden az miktarda yemek veya içmek. Hindistan'da prenslere verilen unvan. 4-Karýkocadan her biri. Ortodokslarda Ýsa, Meryem veya ermiþlerin tahta üzerine mumlu ve yumurtalý boyalarla yapýlmýþ dini resimlerine verilen ad. Ýridyum'un kýsaltmasý. 5-Ýnsan vücudunun dýþ yüzü. Bayaðý, sýradan. 6-Organizmanýn herhangi bir yerinde iltihaplanma sonunda ölmüþ hücre artýklarýndan ve bozulmuþ akyuvarlardan oluþan sarýmtýrak renkte koyuca sývý. Osmiyum'un kýsaltmasý. Belediye Emekçileri Sendikasý'nýn kýsa yazýlýþý. 7-Harf okunuþu. Boðaz iltihabý. 8-Titan'ýn kýsaltmasý. Bütün aile hep birlikte. 9-Çoðul eki. Ýyi, pek iyi. 10-Bilim adamý. Bir çalýþmaya yardým saðlamak için genellikle açýk havada yapýlan eðlenceli toplantý. 11-Özellikle çay demlemekte kullanýlan, bakýr, pirinç gibi metallerden yapýlmýþ musluklu kap. Dolaylý anlatým. TV'DE BU AKÞAM Limasol T.K.B. Asbank Türk Bankasý Ltd. Universal Bank TV 8 Piller Dahil Deðil Türü: Yabancý Sinema Tarih-Saat: :15 Bir sitenin kiracýlarý sitenin yýkýlabilmesi için evlerini boþaltmaya zorlanmaktadýrlar. Kiracýlar taþýnmak istememektedirler. Ancak inþaat firmasý evlerin boþaltýlmasý için yerel bir mafya ile anlaþýr. Büyük bir tesadüf eseri, mekanik-yaþam formlarý, bir tür uzaylýlar þehri ziyaret etmektedirler. Uzaylýlar kiracýlarla dostluk kurunca, inþaat firmasýný dize getirmek için doða-üstü güçlerini kullanmalarýna izin verirler. Orijinal Adý : Batteries Not Included Yönetmen : Matthew Robbins Oyuncular : Hume Cronyn, Jessica Tondy, Frank McRae, Elizabeth Pena, Michael Carmine Yapým : 1987 Fox Maskeli Beþler Ýntikam Peþinde Türü: Yerli Sinema Tarih-Saat: :30 Ayný yetimhanede büyüyen süper beþli Tezcan (Þ. Sezer), Bahattin (P. Açýkalýn), Murat (M. Ali Alabora), Zeki (M. Ekener) ve Kamil (C. Küçükayvaz) dýþarý çýkýnca bir çete kurarlar. Soz zamanlarýn en belalý çetesi olma niyetleri, becerisizlikleri ve türlü terslikler yüzünden bir komediye dönüþür. Can dostlarýndan birinin çocuð amansýz bir hastalýða yakalanýnca tedavi için gereken parayý bulmak bizim maskeli soyguncularýmýza düþer. En ciddi ve belki de en gerekli soygunlarýný gerçekleþtirmek için planlar yapmaya baþlarlar. Yönetmen : Murat Aslan - Yapým yýlý : 2005 Oyuncular : Mehmet Ali Alabora, Cengiz Küçükayvaz, Melih Ekener, Þafak Sezer, Peker Açýkalýn, Sümer Tilmaç, Dost Elver Fox Kurt Adam Avý Türü: Yabancý Sinema Tarih-Saat: :00 Yýl 1850'dir. Kurtlar ormanlara dehþet saçmaktadýr. Her gün, parçalanmýþ cesetler bulunurken, kimi ölülerin býçak kesikleriyle dolu olmasý yöre halkýný çok korkutur. Artýk herkes 'Allariz Kurt Adamý'ndan bahsetmektedir. Ormanda yaþayan Barbara ve kýz kardeþi Josephine'i kötü günler beklemektedir. Oyuncular: Julian Sands, Elsa Pataky, John Sharian TV 8 Tepetaklak Nelson Türü: Yabancý Sinema Tarih-Saat: :30 Hapisten yeni çýkan Barry Wirth (Sam Worthington) hayatýnda yeni ve temiz bir sayfa açmaya kararlýdýr. Ancak arkadaþý Johnny (David Wenham) ve artýk restoran iþletmecisi olmuþ eski gangster Dabba'nýn (Timothy Spall) ortaya çýkýþýyla iþler arap saçýna döner. Yönetmen Jonathan Teplitzky Oyuncular Sam Worthington, David Wenham, Timothy Spall. AMERÝKAN ÝNSANSIZ UÇAÐIYLA SALDIRDI: 11 ÖLÜ Pakistan'ýn kuzeybatýsýnda Amerikan insansýz uçaðýyla düzenlenen saldýrýda 11 dinci militan ölü ele geçirildi. Pakistanlý askeri yetkililer, 11 gün içinde insansýz uçakla düzenlenen onuncu saldýrýda Buþnarai köyündeki bir evin hedef alýndýðýný, eve 4 füze fýrlatýldýðýný bildirdi. TEKNE BATTI: 10 ÇOCUK ÖLDÜ Brezilya'nýn kuzeydoðusunda, aþýrý dolu küçük bir tekne alabora oldu, kazada 10 çocuk öldü. Polisin verdiði bilgiye göre, Bahia eyaletindeki Pilao Arcado kasabasý yakýnýnda San Francisco Nehri'nde meydana gelen kazanýn ardýndan sudan biri hariç hepsi 8 yaþýn altýndaki 10 çocuðun cesedi çýkarýldý. Çocuklarýn hepsinin akraba olduðu belirtildi. Kazada teknedeki 7 yetiþkin kurtuldu, bir çocuk kayboldu. Kazaya, þiddetli rüzgar, azgýn sular ve teknenin aþýrý yüklü olmasýnýn sebep olduðu belirtildi. ÝRAN: NÜKLEER GÖRÜÞMELERÝN YAPISI DEÐÝÞSÝN Ýran, nükleer müzakerelerde bulunduðu "P5 artý 1" grubunun yapýsýnýn deðiþmesi gerektiðini, "bu gruptaki ülkelerle güven sorunu bulunduðu için baþka ülkelerin de katýlýmý için teklifte bulunduðunu" bildirdi. Ýran'ýn Uluslararasý Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) Temsilcisi Ali Askar Sultani ile Ýran Dýþiþleri Bakaný Menuçehr Mutteki, Birleþmiþ Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri ABD, Rusya, Ýngiltere, Fransa ve Çin, artý Almanya'dan oluþan grubun güven sorununa yol açtýðýný savundu. Sultani ve Mutteki, ayrýca Viyana Grubu (ABD, Rusya, Fransa ve UAEK) ile uranyum takasý konusunda görüþmeye hazýr olduklarýný yineledi ve bunun da UAEK'nýn alt yapýyý hazýrlamasýna baðlý olduðunu ifade etti. VENEZUELA'DA DÜÞEN UÇAKTAN 36 KÝÞÝ KURTULDU Venezuela'da düþen, Conviasa þirketine ait uçaktan 36 kiþinin kurtulduðu bildirildi. Venezuela Ulaþtýrma ve Ýletiþim Bakaný Francisco Garces, son olarak yaptýðý açýklamada, ülkenin güneydoðusundaki Puerto Ordaz yakýnlarýnda düþen uçakta bulunan 15 kiþinin hayatýný kaybettiðini, 36 kiþinin ise kurtulduðunu belirtti. Bakan Garces, kazadan kurtulanlarýn hastanelerde tedavi gördüðünü, yaralýlarýn hayati tehlikesinin bulunmadýðýný ifade etti. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI BANKALAR DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ

15 15 Eylül 2010 Çarþamba 15

16 16 15 Eylül 2010 Çarþamba

17 15 Eylül 2010 Çarþamba 17

18 18 15 Eylül 2010 Çarþamba

19 15 Eylül 2010 Çarþamba 19 "Zeki Müderrisoðlu Halý Saha Futbol Turnuvasý"nýn gösteri maçýnda bayanlar oynadý... Kupa Vakýflar Bankasý'nýn n "Türk Bankasý 6'ncý Aykut Zeki Müderrisoðlu Halý Saha Futbol Turnuvasý"nýn açýlýþ karþýlaþmasý büyük ilgi gördü. Vakýflar Bankasý Bayan Futbol Takým, rakibi Türk Bankasý'ný 6-1 farklý maðlup etti.. Türk Bankasý tarafýndan düzenlenen "6'ncý Türk Bankasý Aykut Zeki Müderrisoðlu Halý Saha Futbol Turnuvasý" açýlýþ karþýlaþmasý bayanlar arasýnda oynandý. Vakýflar Bankasý Bayan Futbol Takýmý, kupanýn sahibi oldu. Saat 19.00'da baþlayan bayanlar karþýlaþmasýný 100'e yakýn taraftar kitlesi heyecanla izledi. Uzun süre 1-1 berabere devam eden karþýlaþmanýn karþýlýklý ataklarla geçen ilk yarýsý, Vakýflar Bankasý Bayan Futbol Takýmý'nýn 2-1'lik üstünlüðünde kapandý. Ýkinci yarýya hýzlý baþlayan taraf Türk Bankasý Bayan Futbol Takýmý olmasýna raðmen; ilk yorulan taraf da onlar oldu. Kondisyon üstünlüðünü ortaya koyan Vakýflar Bankasý Bayan Futbol Takýmý, karþýlaþmanýn sonlarýnda üst üste bulduðu gollerle karþýlaþmayý 6-1 gibi farklý bir skorla kazanan taraf idi. Karþýlaþma sonrasý düzenlenen ödül töreninde Vakýflar Bankasý Bayan Futbol Takýmý'na birincilik kupasýný Türk Bankasý Genel Müdür Yardýmcýsý Erhan Raif verdi. Centilmence oynanan ve alkýþlarla tamamlanan karþýlaþma sonrasýnda her iki takým oyuncularýna baklava ikram edildi. "LDB Ferdi Darts Yaz Ligi" sona erdi Lefkoþa Darts Birliði (LDB) tarafýndan organize edilen "Ferdi Puanlý Darts Ligi" sona erdi. Çelik Atakutlu þampiyon oldu. Toplam 45 sporcunun mücadele ettiði ve altý hafta süren organizasyonda finale kalan 16 sporcu akþam karþý karþýya geldi. Yarý finalde rakipleri Berk Mohaç'ý ve Hüseyin SATILIK EÞYALAR 1 adet LCD ekran bilgisayar ve klasik model fiskos grubu koltuk takýmý (1500 TL) Tel: Velox Translation Services Tercümanlýk ve danýþmanlýk bürosu Tel: Adres:Þht. Mustafa Y. Hacý Sokak Yeniþehir-Lefkoþa Moda'yý maðlup eden Hakan Baba ve Çelik Atakutlu arasýndaki final karþýlaþmasý görülmeye deðerdi. Finalde tecrübeli rakibi Hakan Babaya 3-2 üstünlük saðlayan Çelik Atakutlu uzun soluklu bu organizasyonun þampiyonluðunu elde etti. Ýkinciliði Hakan Baba'nýn aldýðý turnuvada, Girne'den yarýþmaya katýlan Berk Mohaç'la üçüncülük için karþýlaþan Lefkoþa'nýn tecrübeli dartsçý Hüseyin Moda, karþýlaþmayý 3-0 kazanarak, üçüncülük kupasýnýn sahibi oldu. Berk Mohaç ise dördüncülükle yetinmek zorunda kaldý. Dereceye girenlere ödülleri LDB Baþkaný Avþýn Kanatlý ve yönetim kurulu üyesi Nevzat Dalyan tarafýndan verildi. MELÝ EMLAK SATILIK 1)K. Kaymaklý da Türk koçanlý, zeminde sýfýr satýlýk lüks apartman dairesi stg 2)Lefkoþa Kýzýlbaþ'ta Türk koçanlý sýfýr apartman dairesi zemin stg 3)Kermiya sosyal konutlarýnda 4. kat satýlýk manzaralý apartman dairesi stg 4)Boðaz'da Türk koçanlý sýfýr ikiz villa stg 5)Yenikent'te Türk koçanlý ikiz villa stg 6)Girne de 2 yatak odalý Türk koçanlý sýfýr apt. daireleri 45 bin Stg Basýn turnuvasýnda gol yaðmuru Kýbrýs Türk Spor Yazarlarý Derneði'nin her yýl geleneksel olarak düzenlediði basýn halý saha futbol turnuvasý, dün akþam oynanan maçlarla baþladý. Türk Bankasý sponsorluðunda düzenlenen turnuvanýn açýlýþ maçýnda Yenidüzen Gazetesi ile Avrasya TV karþý karþýya geldi. Eski hakemlerden Münür Zeden'in yönettiði ve zevkli bir mücadeleye sahne olan karþýlaþmada, ART sahadan SATILIK ARABA 1992 model, kýsa þasi Mitsubishi Pajero galip ayrýlmayý baþararak, turnuvaya galibiyetle baþlamýþ oldu. Gecenin 2. maçýnda Kýbrýs Gazetesi ile Halkýn Sesi/ Spor Dünyasý karþýlaþtý. Kýbrýs Gazetesi maçý, 8-2 kazandý.. 2. maçlar 17 Eylül Cuma gecesi H.Sesi/S.Dünyasý - BRT (A Grubu) Yeni Düzen - Havadis (B Grubu) TEMÝZLÝKÇÝ BAYAN Evlerde ve iþyerlerinde güvenli temizlik

20 Nadal ve Serena zirveyi býrakmýyor... Dünya tenis klasmaný açýklandý. ABD Açýk Tenis Turnuvasý tek erkekler þampiyonu Ýspanyol Rafael Nadal, erkeklerde liderliðini sürdürürken, Sýrp Novak Djokovic ikinci, Ýsviçreli Roger Federer üçüncü sýrada yer aldý. ABD'li Serena Williams'ýn lider olduðu bayanlarda ise Caroline Wozniacki ikinci, Venus Williams üçüncü sýrada bulunuyor. Kulüplerin 20 Eylül 2010 tarihine kadar süre tanýdýðý protokol imzalanmasý için henüz ses yok... Sürenin bitmesine 5 gün kaldý n Geçtiðimiz hafta yapýlan Olaðan Genel Kurul'da kulüpler müþterek bahislerden futbola aktarýlan paranýn yeni sezonda da artarak devam etmesi için 20 Eylül 2010 tarihine kadar Spor Bakanlýðý ile protokol imzalanmasýný talep etmiþti n Kulüplerin talep ettikleri bu sürenin dolmasýna 5 gün kalmasýna raðmen henüz hiçbir görüþme yapýlmadý. Kulüpler ise bu süre dolduktan sonra devlet yetkililerine kulüplerin anahtarlarýný teslim edeceklerini açýkladýlar (Necati Özsoy) Futbolda son yýllarda bir kaos dönemi yaþanýyor. Genelde ödemelerde yaþanan aksaklýklardan meydana gelen problemlerle boykot olaylarý ön plana çýkýyor. Bundan 4 yýl önce Baþbakanlýk ile Futbol Federasyonu arasýnda yapýlan protokol gereði müþterek bahislerden alýnacak vergilerin 2 milyon 5 yüz bin TL'sinin futbola aktarýlmasý ön görülmüþtü. Üç yýldan beridir uygulanan bu sistem devam etti ve Futbol Federasyonu aldýðý bu paralarý kulüplere daðýttý. Bu yýl ülkede yaþanan ekonomik önlemler uygulamalarý çerçevesinde müþterek bahislerden spora harcanmasý gereken paranýn futbola aktarýlan 2 milyon 5 yüz bin TL'yi aktarmayacaklarýnýn gündeme gelmesi üzerine kulüpler isyan etmiþti. Bu konu ile ilgili olarak Kulüpler Birliði yapmýþ olduðu Olaðan genel Kurul'da tüm kulüplerin görüþleri doðrultusunda bu paranýn futbola aktarýlmasýnýn kazanýlmýþ ve büyük mücadelelerden sonra futbola harcanmasý gereken bir hak olduðunu savunarak böyle bir mantalite ile iptal edilmesinin yasalara da aykýrý olduðu belirtildi. Kulüpler bu doðrultuda Spor Bakanlýðý Koordinatörlüðüne bir yazý verdi ve 20 Eylül 2010 tarihine kadar yeni dönem için protokol imzalanmasýný talep etmiþti. Ancak bu sürenin dolmasýna 5 gün kalmasýna raðmen hiçbir geliþme yaþanmadý. Bu konuda ýsrarlý olan kulüpler protokolün imzalanmamasý durumunda kulüp yöneticiliklerinden vazgeçeceklerini ve anahtarlarý devlet yetkililerine teslim edeceklerini açýklamýþlardý. Kýbrýs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneði, her yýl bir baþka turnuva düzenleyecek Ýlk turnuva Aydan Tilki anýsýna Kýbrýs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneði, her yýl merhum bir üyesinin anýsýna turnuva düzenlemeyi kararlaþtýrdý. Bugün baþlayacak olan ilk turnuva, Aydan Tilki anýsýna düzenlendi. Geçtiðimiz dönem Kýbrýs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneði Baþkaný görevini yürüten Savaþ Tilki'nin eþi Ayda Tilki'nin anýsýna düzenlenen halý saha futbol turnuvasý, dernek üyeleri arasýnda gerçekleþecek. Kýbrýs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneði'nden yapýlan açýklamaya göre dernek, her yýl merhum bir üyesinin anýsýna yapýlacak olan turnuvanýn bu yýl birincisini gerçekleþtirecek. KTSYD görüþ ve öneri sunmama kararý aldý Kýbrýs Türk Spor Yazarlarý Derneði Yönetim Kurulu, Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakanlýðý'nýn futbola aktarýlacak kaynak konusunda istediði görüþ ve öneriler konusunu görüþerek, konuyla ilgili herhangi bir görüþ ve öneri sunmama kararý aldý. Alýnan karar bugün Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakanlýðý Genel Koordinatörlüðü'ne yazýlý olarak gönderilirken, kararla ilgili gerekçeler de söz konusu yazýlý açýklamada ifade edildi. Baþkan Ogün Genç Kaçmaz imzasýyla bakanlýða gönderilen yazýda þu ifadelere yer verildi; "Futbolumuza aktarýlan kaynaðýn kullanýmý konusunda derneðimizden istediðiniz görüþ ve önerilerle ilgili yönetim kurulumuz toplanarak, durumu deðerlendirmiþtir. Konu ilgili olarak gerek Futbol ve Bilim Þurasý, gerek spor þuralarý, gerekse de üyelerimizin mensup bulunduðu yayýn organlarýnda izlenecek yol konusunda görüþ ve öneriler defalarca söylenmiþ, yazýlmýþ ve geniþ bir þekilde ifade edilmiþtir. Spora aktarýlacak kaynak konusunun sadece futbol ile sýnýrlý olmadýðý, diðer federasyonlarýn söz konusu pastadan ne kadar katký alacaðýnýn da belli olmadýðý böylesi bir ortamda, Kýbrýs Türk Spor Yazarlarý Derneði Yönetim Kurulu olarak görüþ ve öneri sunmayý doðru bulmuyoruz." UEFA Þampiyonlar Ligi'nde günün maçlarý E Grubu: Bayern Münih-Roma Cluj-Basel F Grubu: Marsilya-Spartak Moskova Zilina-Chelsea G Grubu: Real Madrid-Ajax Milan-Auxerre H Grubu: Arsenal-Braga Shakhtar Donetsk-Partizan ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Belediye Meclisinin. Bilgi Edinme ve Denetim

Belediye Meclisinin. Bilgi Edinme ve Denetim Belediye Meclisinin Bilgi Edinme ve Denetim Yollarý Yasin SEZER * Giriþ Yerel yönetimler reformu kapsamýnda yapýlan 5393 sayýlý Belediye Kanunu, belediyelerin görev, yetki ve iþleyiþine iliþkin önemli

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER... Ahmet Uzun'a göre, hakkýnda ortaya atýlan iddialar CTP'yi yýpratmak içinmiþ... Ýlahi Ahmet Bey, kendi kendini hurdaya çevirmiþ olan bir aracýn yýpranacak daha nesi var? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý 2011-20 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý Sirküler2011/20 Ýstanbul, 05.01.2011 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý(2011 Yýlý) Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu (MTVK)'nun 10 uncu maddesi uyarýnca, her takvim

Detaylı

Gazetemiz Afrika ya silahlý saldýrý!

Gazetemiz Afrika ya silahlý saldýrý! Kurþunlandýk ey halkým, unutma bizi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3354 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý senerlevent@yahoo.com KURÞUN l 2. sayfada Gazetemiz

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 9, Romalýlar Mektubu, dokuzuncu bölüm: «Seçilmiþ Halkýn Ýmansýzlýðý» A. Romalýlar Mektubu nun dokuzuncu bölümünü okuyun. Özellikle þu konulara dikkat

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Bir usulsüz ihale daha

Bir usulsüz ihale daha Ýrsen Küçük dünkü UBP Parti Meclisi nde çok hassas bir noktaya parmak bastý... Makamlar babamýzdan kalmadý dedi. Haklý... Bu miras her zaman babadan kalmaz, amcadan da kalýr! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

KANUNSUZ TALÝMATLARI YERÝNE GETÝRMEK ZORUNDA DEÐÝLSÝNÝZ. Çünkü Anayasa ve yasalar bizden yana: 2 Nisan 2007 Onlarca film ve dizi, 3 yýllýðýna kiraya verildi. TRT ye 40 milyon dolar gelir getirmesi gerekirken,

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Kasým 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4720 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Kasým 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4720 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT "Kadýnla erkek eþit olamaz" diyen Erdoðan'ýn bu sözlerinden sonra kadýna þiddet daha da artmýþ... Bizim burada kadýna þiddeti protesto edenler Erdoðan'ý da neden protesto etmediler? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

BODRUM, RES LERE KARŞI BİRLİK

BODRUM, RES LERE KARŞI BİRLİK BODRUM, RES LERE KARŞI BİRLİK OLDU KOCADON: HALKIN İSTEMEDİĞİ PROJE, BODRUM DA OLMAZ BODRUM BELEDİYE BAŞKANI KOCADON, RES KONUSUNDAKİ TAVRINI KOYDU: MÜCADELEYE DEVAM KOCADON, ŞİRKETİN BELEDİYE BİZİ BAĞLAMAZ

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı