MASGARALIK ÝLE HAK ALINMAZ. Erdoðan Baybars

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MASGARALIK ÝLE HAK ALINMAZ. Erdoðan Baybars"

Transkript

1 Bize ölüm tehditleri yaðdýranlara da, onlara kol-kanat geren polise de, askere de, siyasilere de, tümüne birden bir sözümüz var. Arif Hoca nýn dediðinden: Hassiktir! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Eylül 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3191 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) KAN ARANIYOR B grubu Rh pozitif kana ihtiyaç vardýr Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... EVEEET! Yalçýn Okut Sorular Özgün Kutalmýþ MASGARALIK ÝLE HAK ALINMAZ Erdoðan Baybars AYRICALIK NEDENDÝR? Ali Osman EMEKLÝLERE TUZAK MI? Mehmet Levent Gazetemiz 'Afrika' silahlý ekipleri bulunan çetelerin 4 kolu tarafýndan hedefe alýndý. Sýkýlan her kurþundan ve atýlan her bombadan, bu çetelerin faaliyetlerine göz yuman GKK'yý ve ona baðlý olan polisi sorumlu tutacaðýz... Delillerimiz de bugün bu sayfada bir kez daha yayýnladýðýmýz fotoðraflar olacak... Bir tehdit daha n Taþucu-Girne arasý sefer yapan feribotlarla adamýza gizlice gelip gittiði söylenen ve Felek çetesinin en vurucu elemaný olarak bilinen Oðuz Felek dün gece yine telefonla gazetemize tehditler yaðdýrdý. "Siz kimsiniz de ben sizi tehdit edeceðim... Gelip sizden hesap soracaðým" diyen Felek, bir kimsenin hapiste olmasýnýn da eli-kolu baðlý demek olmadýðýný söyledi... n Kendisine ölüm tehditi ile çek imzalatýlan avukat Seyhan Yýldýrým'ýn ailesi GKK Komutaný ile görüþerek ondan yardým istedi... n Ýsmet Felek'i cezaevinde iki kez ziyaret etmiþ olan Mehmet Çangar'ýn Felek'le uzun bir geçmiþe dayanan iliþkilerinin GKK tarafýndan hala soruþturulmamasý, ayrýca diðer 'þüpheli' cezaevi ziyaretçilerinin üstüne hiç gidilmemesi güvenlik makamlarýna karþý güveni kamuoyunda iyice sarstý... n Güney Kýbrýs'ta da faaliyet gösterdiði ileri sürülen çetenin, güneye kayýtsýz gidiþ-geliþinin asker tarafýndan saðlandýðý ve bazý makamlar tarafýndan korunduðu ile ilgili de ciddi iddialar var... Sarayda... DAÜ de... Karpaz da... Ölüm tehditi ile çek imzalayanlar hem çetenin, hem de polisin mi maðduru? Bir tokat çeteden bir tokat polisten n Eðer birileri sizi kaçýrýr ve þakaðýnýza namluyu dayayarak size istediði miktarda çek imzalatýrsa, halinizi polise anlatamazsýnýz... n Tefecinin elinde tehditle imzalatýldýðý açýkça polise beyan edilen çekler olduðu halde, polis bu çeklere hala el koymuyor... Polis þikayet sahibinin söylediklerine deðil, tefeciye inanýyor... n Tüm bunlar yetmezmiþ gibi, þaibeli çekler tefeci tarafýndan mühürletiliyor ve bir de olayýn maðduru hapse gönderilmekle tehdit ediliyor... l Þener LEVENT yazýyor, 2. sayfada 'AÇI' sütununda... Arif H.Tahsin yazýyor: Bir candan baþka kaybedeceðimiz ne kaldý n2. sayfada

2 UYUÞTURUCUYLA GÝRÝÞ YAPMAYA ÇALIÞAN KADIN TUTUKLANDI Polis'in, önceki gün ülkeye üzerindeki 5 gram Hintkeneviri ile girmeye çalýþýn, isminin baþ harfleri H.B. olan, 28 yaþýndaki kadýný tutukladýðý bildirildi. Polis basýn bültenine göre, zanlý, saat 10.30'da Ercan Devlet Havalimaný'nda detektör köpeðin tepki vermesi üzerine yapýlan aramanýn ardýndan tutuklandý. BAZI BÖLGELERDE ELEKTRÝK KESÝNTÝSÝ Proje çalýþmalarý nedeniyle Esentepe, Bahçeli, Tatlýsu, Karaðaç ile Küçük Erenköy'de bugün ; Yýlan Adasý'ndan Karaoðlanoðlu'daki kahvehanelere olan bölgede ise saatleri arasýnda elektrik kesintisi yapýlacak. Kýbrýs Türk Elektrik Kurumu Girne Bölge Amiri Salahi Emral tarafýndan yapýlan açýklamada, çalýþmalarýn seyrine göre enerjinin belirtilen saatten daha erken veya geç verileceðinden þebekede her an elektrik varmýþ gibi hareket edilmesini istedi. OTELLERDEKÝ DOLULUK ORANI YÜZDE Turizm, Çevre ve Kültür Bakaný Kemal Dürüst, otellerdeki doluluk oranýnýn yüzde 95'lerde olduðunu belirterek, doluluk oranýnýn sürekliliðinin saðlanmasý halinde bundan tarým sektörünün de etkileneceðini söyledi. Turizm, Çevre ve Kültür Bakaný Kemal Dürüst, Ziraat Mühendisleri Odasý heyetini kabulünde turizm konusuna deðinerek, ülkedeki geleceðin turizmde olduðunu söyledi. Dürüst, turizm sektöründe yaþanan olumlu geliþmelerin tarým sektörüne de yansýdýðýný belirtti. Otellerdeki doluluk oranýnda yaþanan geliþmelerden memnuniyetini dile getiren Kemal Dürüst, doluluðun özellikle 4-5 yýldýzlý otellerde yüzde oranýna ulaþtýðýný kaydetti. PATATES EKÝMÝ YAPILAN ARAZÝLER ÝÇÝN BEYAN Bitkisel Üretim Zorunlu Sigorta Tüzüðü gereðince Aðustos ayý içerisinde Sonbahar Patates ekimi yapýlan arazilerin 11 Ekim tarihine kadar Genel Tarým Sigortasý Fonu'na beyan edilmesi gerektiði duyuruldu. Genel Tarým Sigortasý Fonu Müdürü Hasan Burancan yaptýðý yazýlý açýklamada, patates baþvuru formlarýnýn Genel Tarým Sigortasý Fonu'ndan ve Tarým Dairelerinden temin edilebileceðini kaydetti. Burancan, patates beyaný yapýlan baþvuru formlarýnýn Genel Tarým Sigortasý Fonu'na "Teslim Alma Fiþi" karþýlýðýnda teslim alýnacaðýný belirterek, 11 Ekim tarihinden sonra Sonbahar Patatesi için beyan alýnmayacaðýný vurguladý. Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin Ýrsen Küçük ikide birde lafý evirir çevirir ve mücahitliðine getirir. "Ben Erenköy'de mücahitlik yaptým bilirim" diye söze girer. Bu giriþ da, bu konuda konuþmak da beni sýkar. Ne dinlemek isterim, ne da yazmak. Ne da alenen anmak... O günler yaþandý. Yaþanacaktý. Koþullar öylesine dayattý iki topluma... Bu savaþta Ýngiliz parmaðý vardý, Amerikan parmaðý vardý, Emperyalizm'in, NATO'nun parmaðý vardý. Daha ekle ekleyebildiðin kadar... Bu dünya düzeninde büyük güçlerin ellerinin her toplumun cebinde olduðunu bilmeyen mi var? Ama bütün sorun toplumlardadýr. Eðer iki toplum arasýnda kavga etmek için bir neden yoksa, ve birbirlerinin gýrtlaðýna sarýlmaya hazýr deyillersa, Emperyalist parmaðý da, Sosyalist parmaðý da, bir boka yaramaz. Kýbrýs'ta da iki toplum birbirinin gýrtlaðýna sarýlmaya hazýrdý. Onun için kimsenin parmaðýna ihtiyaçlarý yok. Her þey bir yana. Osmanlý yýkýlýrken, ve yýkýldýktan sonra farklý toplumlarýn birbirlerini insafsýzca katlettikleri bir gerçek deðil mi? Osmanlýdan kopan toprak parçalarý üzerinde yaþayan farklý toplumlarýn barýþ içinde yaþadýklarýný birbirlerini yok etmeðe kalkýþmadýklarýný gördünüz mü hiç? Kýbrýs'taki, çoðunluðu teþkil eden "Yunanlýyým" deyen Ortodoks Hristiyanlarýn, "Türküm" deyen Müslümanlara, "Gelin bu Ýngiliz sömürge idaresine karþý beraber baðýmsýzlýk savaþý verelim" dediklerini duydunuz mu? Ne yaptýlar? AKEL vasýtasýyla Müslüman Türk iþçilerinden "ENOSÝS'e karþý deðilim" imzasý toplamaya kalkýþtýlar... Denebilir ki, "adamlarýn ENOSÝS istemek haklarý deðil miydi?" Ýyi da ENOSÝS'i istememek da bizim hakkýmýz deðil mi idi? Ýki toplumu birbirinin gýrtlaðýna sarýlma noktasýna getiren nokta buydu. Türkçe konuþan ve/veya Müslüman Kýbrýslýlarýn bizim kuþaðýn bildiði ve katýldýðý ilk kavga, 1953 (bin dokuz yüz elli üç) yýlýnda diye hatýrlarým. "Ýngilizlere karþý baþlatýlan BÝR CANDAN BAÞKA KAYBEDECEÐÝMÝZ NE KALDI kavgadýr" dediðim. O dönemde Kýbrýs genelinde, kavga için hazýr kuvvet Lise idi. Liseli gençler sürülürdü kavgaya o devirlerde... O kavgada, aklýma gelenleri sayayým. Elebaþý olarak Fuat Veziroðlu, Ahmet Kemal, Mehmet Þerif, Özkan Uygur bir yýllýðýna Lise'den tart edildiler. Eksik býraktýmsa lütfen birisi hatýrlatsýn. Neydi bu kavganýn adý? Ýngilizlerin topluma ait gasp ettikleri haklarý geri almak. Ýþte o günden bugüne bitmeyen kavganýn baþlýca nedeni. "Hak kavgasý"... Çaðýný yakalayan her toplumun ne hakký varsa, bu toplumun da hakkýydý, hakkýdýr. Toplumun hak kavgasýný veren, 1953, 1955, 1958, 1959, 1963, 1967, 1974 döneminin kuþaklarýdýrlar. Bu kuþaklar gerek silahlý gerek silahsýz, her kavganýn kahrýný çeken kuþaklardýr. Bunlar büyük çoðunluðuyla 60 ile 90 yaþlarýnda olanlardýr. Ve çoðunluðu çalýþamayacak durumdadýr. Ýrsen Küçük Erenköy'de mücahitlik yaptý ama, toplumun kavgasýnýn "hak kavgasý" olduðunu anlayamayanlardandýr. Kavgayý verenler para kavgasý vermediler hak kavgasý verdiler. Ama bir dikkatsizlik, toplumun savaþarak koruduðu haklarý hýrsýzlara ve uþaklarýna kaptýrdý. Denktaþ, Talat, Eroðlu, Ýrsen ve çoðu siyasiler bu rezil sonuca en büyük katkýyý koyanlardýr. Þimdi bir fýrsat çýktý. Bu toplumun yakýn geçmiþinin kahrýný çeken emeklilere. "Emeklilik maaþýndan vergi kesilmez hakký" Ýrsen Küçük önderliðinde Hükümet, Meclis ve Cumhurbaþkanlýðýnýn zorbalýðý ile gasp edildi. Bu para meselesi deðil. Maaþlardan þu veya bu þekilde sürekli olarak kesilir zaten. Bu kez gasp edilen haktýr. Gelin bu altlarýna koltuk verdiðimiz hakyeycilere bir ders daha verelim. Ne yapalým? Bize yolladýklarý formalarý doldurmayalým, imza atmayalým. Býrakýn istedikleri kadar kessinler maaþýnýzdan. Sevgili arkadaþlar, bizim canýmýzdan baþka kaybedecek neyimiz var. Onda da zaten hepimiz sýraya girdik. Rezil olarak ölmenin alemi yoktur. Ömrünüz savaþlarýn içinde kavgalarýn içinde geçti. Zorbalara, hakyeycilere çýkacak canýn hatýrýna boyun eðmeyelim. Bu ayýbý kabullenmeyelim! Çiziktirdi Þener LEVENT Açý MEMLEKETÝN HALÝNE BAKIN Telefonlarýmýzýn abonesi olmuþ Oðuz Felek... Ýstanbul'da cezaevinde bulunan ve eroin suçundan yargýlanan Ýsmet Felek'in kardeþi... Þimdi cezaevinde ama bakmayýn siz... Bizim sarayýn kahvesini içmiþ... DAÜ ve YDÜ gibi üniversitelerimizde aðýrlanmýþ... Koskoca Bülent Arýnç'ýn kardeþi ile gezip tozmuþ... Bakarsýnýz, Türkiye'de referandumda çýkan "evet" iþine de yarar þimdi... Arýnç'lar artýk yargýya da hükmedecek nasýlsa... Dilediðini içeri týkma, dilediðini dýþarý çýkarma artýk onlarýn elinde Eylül darbecilerinin içeri týkýlmasýný bekleyenler, þimdi ansýzýn kendilerini bulabilirler içeride... Gazetemiz uzunca bir süredir devlet-mafyaiþadamý üçgenine karþý amansýz bir savaþ açtý ya... Çetelerin dört silahlý kolu tarafýndan hedefe alýndýk... Tehditler yaðýyor... Peþin söyleyeyim ancak... Sýkýlacak her kurþundan ve atýlacak her bombadan GKK'yý ve ona baðlý olan polisi sorumlu tutacaðýz... Çetelerin faaliyetine göz yumduklarý ve bu alemlere sadece seyirci kaldýklarý için... Görevlerini yapmýyorlar... Ya da ne bileyim, "Bunlar nasýlsa Rumcu, vatan haini" falan diye düþündüklerinden, bizim yok edilmemizi bekliyorlar... Ýsmet Felek'i cezaevinde iki kez ziyaret eden Mehmet Çangar'ýn Felek'le iliþkileri çok eskiye dayandýðý belgelendiði halde, bu iliþkileri soruþturmuyorlar... Felek'in cezaevi ziyaretçileri arasýnda baþka þüpheliler de var... Ki çoðu Maðusa'da yuvalanmýþ olan bu çeteciler bazý iþadamalrýndan hala rahatlýkla haraç topluyorlar... Hala çevrelerinde korku yaratýyorlar. Bu çetelerin güney Kýbrýs'ta da faaliyet gösterdiðini öðrendik... Askeri bölgeden güneye kayýt yaptýrmadan geçiyorlar ve iþlerini tamamladýktan sonra yine ayný yerlerden geri dönüyorlar... Askeri makamlar buna göz yummasa, mümkün mü bu? Oðuz Felek dün gece telefonla yine aradý gazetemizi... Ve yine tehditler yaðdýrdý... 'Tehdit' sözünü bile kendisi için aþaðýlayýcý buluyormuþ... "Ne tehditi lan, diyor, siz kimsiniz de ben tehdit edeceðim sizi? Hesap soracaðým sizden hesap!" Bir kimsenin hapiste olmasý, elinin kolunun baðlý olmasý demek deðilmiþ... Taþucu-Girne arasý sefer yapan feribotlarla Oðuz Felek'in adaya gizlice gelip gittiði söyleniyor... Çetenin aðýna düþtükten sonra diþinden týrnaðýna soyulan avukat Seyhan Yýldýrým'ýn ailesi, önceki gün GKK Komutaný ile görüþerek yardým istemiþ ondan... Seyhan'a ölüm tehditi ile imzalatýlan çekler bile herþeyi ele verdiði halde, polis yine bir þey yapmýyor... Þu iþe bakýn... Bu çekler hala tefecinin elinde... Ve tefeci tahsilat yapýyor hala... Çeklerin sahibi bunlarý ölüm tehditi ile imzaladýðýný beyan ettiði halde, polis çeklere el koymuyor... Maðdura inanmýyor polis... Tefeciye inanýyor... Oysa tefeci bu çekleri kendisine çek sahibinin getirdiðini ve bunlarýn karþýlýðýný ona ödediðini ispat edememiþ hala... Ne senet, ne sepet var ortada... Ne makbuz, ne imza, ne de baþka bir þey... Açmýþ ajandasýný, yazmýþ oraya... Bu kadar çek aldým, bu kadar para verdim diye... Hepsi o kadar... Tefeci Debbað Oðuz Felek'i hiç tanýmadýðýný ve onunla hiç konuþmadýðýný söylüyor... Oysa Oðuz Felek ondan 'dostum' diye söz ediyor ve Seyhan'ý ona kendisinin yönlendirdiðini itiraf ediyor. Tefeci 740 milyar ödemiþ Seyhan'a. Öyle diyor... Diyelim ki gerçekten öyle... Ama buna karþýlýk ondan 300 bin sterlin deðerinde üç villa ile 282 milyar lira da para almýþ... Ayrýca 944 milyar liralýk da 8 çek... Hesaplayýn bakalým ne eder...

3 AFRÝKA dan mektup... TÜRK ASKERÝNÝN ADADAN GÝTMESÝNÝ ÝSTEMÝYORLAR Ardarda sýralanan haberlere bakýn... Birinci haber þu: Milliyetçi örgütler güneyde Kýbrýslýrum gençlerini kamplara götürüp askeri eðitimden geçiriyormuþ... Bunu açýkça söyleyen kiþi de Andros Kiprianu... AKEL Genel Sekreteri... Yani Denktaþ falan deðil... Ancak bizim fanatik milliyetçilerimizin aðzýndan duyabileceðimiz bu gibi þeyleri þimdi Kýbrýslýrum politikacýlardan ve bizzat AKEL liderinden duymak ne kadar anlamlý... Bizimkilerden duysak güler geçerdik... Hiç umursamazdýk... Sýradan bir Türk propagandasý derdik. Ýnanmazdýk... Ama AKEL lideri söylediðine göre, inanýlmayacak bir þey yok... Adamýn kendi toplumunu kötüleyecek hali yok ya... Böyle bir itirafta bulunduðuna göre, sabrý taþmýþ demek... Demek iþ ciddi boyutlarda... Rum gençlerini kamplara götürüp askeri eðitimden geçirenler çýldýrmýþ olmalý... Bela mý arýyorlar ne... Bela arýyorlarsa, merak etmesinler hiç... Kolay bulurlar onu... Çünkü kuzeyde de son rauntta iþi bitirmek için yanýp tutuþanlar var... Güneyden bir kurþun ya da bir bomba atýlmasýný dört gözle bekliyorlar... Lefkoþa'nýn diðer yarýsýný da neden almadýk, Larnaka'ya da neden Türk bayraðý dikmedik diye hayýflananlar var daha aramýzda... Öyle görünüyor ki, kamplarda gençleri askeri eðitimden geçirenler verecekler bu kez bu fýrsatý onlara 'te çýlgýn Yunan cuntacýlarý verdi... Þimdi de baþka hayallere kapýlanlar verecek... Ýkinci haber þu: Kýbrýs'taki Yunan Alayý Komutaný Albay Simeon Kevencidis geçtiðimiz gün yapýlan törende coþtukça coþmuþ... "Hedefimiz bayraðýmýzý yeniden Beþparmaklar'da dalgalandýrmaktýr" diye efeleniyor... Kevencidis, Türk askerinin hiçbir zaman adadan gitmesini istemiyor herhalde... Eðer isteseydi hiç böyle hava atar mýydý? Baþpiskopos Hrisostomos söylese anlardýk... Hiç önemsemezdik de belki... Ama Zürih ve Londra anlaþmalarý sayesinde adada bulunan Yunan alayýnýn komutaný söylüyor bunu... Onun hayalinin de Baþpiskopos'un hayalinden hiçbir farký yok... Dikecekleri bayrak Kýbrýs Cumhuriyeti'nin bayraðý olsa haspasý çýksýn... Ona da amenna! Kýbrýs Cumhuriyeti bayraðý deðil ama, dikilecek bayrak Yunan bayraðý... Üçüncü baher þu: Güneyde yaþayan Kýbrýslýtürklere etnik ayýrýmcýlýk yapýlýyormuþ... Rum Ombudsman Ýliana Nikolau da teslim etmiþ bunu... Örnekler de veriyor... Mesela Dali'de ikamet eden Kýbrýslý bir Türk, babasýnýn üzerinde olan bir gayrý menkulün kendi adýna devredilmesi talebinde bulunmuþ. Ancak Tapu Dairesi reddetmiþ bunu. Git, Ýçiþleri Bakanlýðý'nýn onayýný getir, demiþler... Bu Kýbrýslýtürk, 1974 öncesinden beri Dali'de ikamet ediyormuþ... Hiç terketmemiþ köyünü... Güneyden kuzeye geçmemiþ... Hala Karpaz'da yaþayan bazý Kýbrýslýrumlar gibi týpký... Karpaz'daki Rumlara kuzeydeki yönetimin neler yaptýðýný, miras haklarýný bile ellerinden nasýl aldýðýný biliyoruz... Ama bir iþgal yönetimi o... Þaþýrtmýyor bizi yaptýklarý... Þimdi Kýbrýs Cumhuriyeti hükümeti de ayný þeyi yapýyorsa, arada ne fark kaldý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE AÝHM, HRANT DÝNK DAVASINDA TÜRKÝYE'YÝ SUÇLU BULDU Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi (AÝHM), uðradýðý saldýrýda hayatýný kaybeden gazeteci Hrant Dink'in ailesinin yaptýðý baþvuruda Türkiye'yi suçlu buldu. AÝHM, Türkiye'nin Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesinin 2,10 ve 13. maddelerini ihlal ettiðine hükmetti. Karar gereði Türkiye, Dink'in yakýnlarýna mahkeme masraflarý da içinde olmak üzere 133 bin avro ödeyecek. AÝHM, Dink'in ve ailesinin farklý tarihlerde yaptýklarý beþ ayrý baþvuruyu birleþtirerek ele aldýðý davada ortak bir karar verdi. Çakýcý koalisyon için konuþtu: UBP otursun kendi kararýný versin Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý, koalisyon konusunda hiç kimseyle pazarlýk yapmadýklarýný; TDP'nin duruþu, idealleri ve kriterlerinin belli olduðunu; hiçbir toplumsal olmayan hesap içinde de olmadýklarýný söyledi. Çakýcý, dün bir kabulü sýrasýnda basýn mensuplarýnýn UBP ile koalisyon yapýlmasý konusunda son geliþmeleri sormasý üzerine, kongre, kurultay veya diðer baþka bir hesap içinde olmadýklarýný, bir partinin koalisyona girebileceði þartlarýn da belli olduðunu ve koalisyonun mümkün olduðunu dile getirdi. "Toplumsal hedef ve hizmet varsa buradayýz, yalnýzca bir makam kavgasýysa, endiþesiyse, parti endiþesiyse biz yokuz" diyen Çakýcý, KTOEÖS... Uyuþturucuda tartýþma deðil sonuç istiyoruz KTOEÖS Baþkaný Adnan Eraslan, "bir süreden beridir toplum gündeminde yer alan ve ürkütücü boyutuyla dikkat çeken uyuþturucu tedarik, satýþ ve kullanýmýnýn boyutlarýnýn, toplum üzerinde bomba etkisi yarattýðýný" kaydederek, "Uyuþturucuda tartýþma deðil sonuç istiyoruz" dedi. Eraslan, polisin sivil otoriteye baðlanmasýný da istedi. Kontrolsüz nüfus akýþý sonucu oluþan yoðun adli olaylara güvenlik güçlerinin yetersiz kaldýðýný savunan Eraslan, güvenlik güçlerinin zamanýnýn büyük bir bölümünü adi suçlara ayýrmasýnýn yarattýðý boþluðun ölüm tacirlerine fýrsatlar yarattýðýný iddia etti. Uyuþturucu tacirlerinin ana hedefinin gençler olduðunu kaydeden Eraslan, ülkede gençlerin çeþitli vesilelerle kandýrýldýðýný ve uyuþturucu bataðýna çekilerek mahvolmalarýna sebebiyet verildiðini kaydetti. Bu tehlike karþýsýnda anne-babalara, öðretmenlere ve toplumun tüm kesimlerine büyük bir sorumluluk düþtüðünü ifade eden Eraslan, kendilerini üzen ve düþündüren bir diðer konunun da, özellikle polis tarafýndan yakalanan suçlularýn ülkedeki önde gelen yönetici ve üst düzey bürokratlarla ayný Dink'in ailesi yaptýðý baþvuruda, Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesinin yaþama hakkýyla ilgili 2, ifade özgürlüðüyle ilgili 10 ve etkili baþvuru hakkýyla ilgili 13. maddesinin Türkiye tarafýndan ihlal edildiði suçlamasýnda bulunmuþtu. Ailenin baþvurusunda, "devletin, Hrant Dink'in yaþam hakkýnýn korunmasýyla ilgili sorumluluðunu yerine getiremediði ve saldýrýnýn faillerini etkili bir þekilde soruþturmadýðý" ve Dink'in, "Türkiye'de yargýlanýp mahkum olmasýyla aþýrý uçlarýn hedefi haline getirildiði" þeklindeki iddialar yer almýþtý. karelerde çekilmiþ resimlerinin basýna yansýmasý olduðunu, bunun toplumu derinden üzdüðünü ve uluslararasý alanlarda da oldukça imaj zedelediðini savundu. Eraslan, konuya iliþkin yazýlý açýklamasýnda, bu noktada, yýllardýr aydýn ve yurtsever insanlarýn, polisin içiþlerine baðlanmasýný talep etmesinin ne derecede doðru ve yerinde bir istek olduðunu ortaya çýkardýðýný, bir an önce anayasa deðiþikliðiyle bu haklý talebe cevap verilmesi ve polisin içiþlerine baðlanmasý gerektiðini kaydetti. Eraslan þöyle dedi: "Bu konuda her gelen hükümet 'yapacaðýz' demiþ ama maalesef hala daha polisimiz askere baðlýdýr. Þu an ki hükümetin programýnda bu konunun olduðunu biliyoruz. O nedenle hükümeti bunu hayata geçirmeye çaðýrýyoruz. Hatta yeni bir hükümet kurulacaksa da ilk icraat olarak bunu yapmasýný KTOEÖS olarak talep ediyoruz. Polisimiz sivil otoriteye baðlanmalý ve daha demokratik bir çalýþma ortamýna girmelidir. Aksi halde yukarýda saydýðýmýz suçlar artarak devam edecek ve toplumumuzda kanayan bir yara olma özelliðini sürdürecektir." ATASAYAN: TDP'YLE GÖRÜÞÜP SONUÇLANDIRACAÐIZ Ulusal Birlik Partisi (UBP), azýnlýk hükümetini Toplumcu Demokrasi Partisi'yle (TDP) bir koalisyona dönüþtürmek için baþlattýðý arayýþlarý sürdürüyor. Cumhuriyet Meclisi'nin önceki günkü toplantýsýnýn ardýndan meclis grubu toplantýsý yapan UBP, en kýsa sürede TDP yetkilileriyle görüþerek olumlu veya olumsuz bir sonuca varmayý planlýyor. TAK muhabirinin sorularýný yanýtlayan UBP Genel Sekreter Vekili Mutlu Atasayan, bayram öncesi TDP'yle görüþtüklerini, dünkü meclis toplantýsýndan sonra da grup toplantýsý yaptýklarýný söyledi. UBP Genel Baþkaný ve Baþbakan Ýrsen Küçük'ün tüm milletvekillerinin koalisyon konusundaki düþüncelerini dinlediðini ifade eden Atasayan, TDP'yle bu görüþler çerçevesinde yeniden görüþerek bir sonuca varmaya çalýþacaklarýný kaydetti. Atasayan, TDP'yle ne zaman görüþeceklerinin belli olmadýðýný ancak en kýsa zamanda bir araya gelmeyi ve yeni bir deðerlendirme yapmayý istediklerini belirterek, "En kýsa zamanda olumlu veya olumsuz bir sonuca varacaðýz" dedi. Atasayan, baðýmsýz milletvekilleriyle görüþmeleri konusundaki soruya karþýlýk, Küçük'ün daha önce baðýmsýzlarla görüþtüðünü ancak UBP'ye katýlýmlarý konusunda net bir durum bulunmadýðýný söyledi. UBP, Cumhuriyet Meclisi'nde 24, TDP ise 3 milletvekiliyle temsil ediliyor. JAPONYA'DA 100 YAÞINI AÞANLAR ARTTI Japonya'da yüz yaþýný aþanlarýn sayýsý geçen yýl da artýþýný sürdürdü. Japonya Saðlýk Bakanlýðýndan yapýlan açýklamada, geçen yýl yüz yaþýný geçenlerin sayýsýnýn 4050 artýþla 44 bin 449'a çýktýðý belirtildi. Dünyanýn en çok yaþlý nüfusuna sahip ülkelerinden olan Japonya'da, 65 yaþ ve üstündekilerin oraný yüzde 22,7'ye yükselerek rekor seviyeye çýktý. konuþacaklarýný konuþtuklarýný ve hâlihazýrda muhalefet olarak yollarýna devam ettiklerini söyledi. Mecliste nisabý saðlamak gibi bir endiþeleri de bulunmadýðýný kaydeden Çakýcý, muhalefet görevini sürdürdüklerini, Ulusal Birlik Partisi (UBP)'nin oturup kendi kararýný vermesi gerektiðini kaydetti. Çakýcý, "Konuþulan konuþulmuþtur, UBP otursun kendi kararýný versin, ne istediðini belirtsin, bizim ne istediðimiz bellidir. Bizim duruþumuz bellidir, ilkelerimiz, koþullarýmýz, ideallerimiz bellidir Biz kendi açýmýzdan kendi kararýmýzý ürettik, zaten iyi niyetimizi ortaya koyduk Biz pazarlýktan elimizden geldiðince kaçýyoruz Yurduna hizmet vardýr, biz pazarlýk söz konusu deðildir" þeklinde konuþtu. EROÐLU, BARROSO VE FÜLE ÝLE GÖRÜÞTÜ Brüksel'de temaslar yapan Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, Avrupa Birliði (AB) Komisyonu Baþkaný Jose Manuel Barroso ve AB Geniþleme Komiseri Stefan Füle'yle görüþtü. Cumhurbaþkaný Eroðlu'nun saat 18:00'de Komisyon Baþkaný Jose Manuel Barroso ve saat 18.45'te AB Geniþleme Komiseri Stefan Füle'yle yaptýðý görüþmelerden sonra herhangi bir açýklama yapýlmadý. Görüþmelerde, baþta Rum tarafýyla yürütülen müzakereler olmak üzere KKTC'ye uygulanan haksýz izolasyonlarýn kaldýrýlmasý konularý üzerinde durulduðu, Türk tarafýnca, AB'nin bu hatasýný telafi etmesi, çözüm yönündeki samimiyetini kaybetmemesi için Kýbrýslý Türklere verdiði sözleri tutmasý ve KKTC'ye ambargolarý kaldýrmasý ve doðrudan ticaretin baþlatýlmasý gereðinin gündeme getirildiði öðrenildi. Bu görüþmelerle Brüksel temaslarýný tamamlamýþ olan Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu yarýn KKTC'ye dönecek.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Yeni sezonu açmýþ sendikalarýmýz "Eyvah meclis açýlýyor" eylemi ile Öyle bir eylem ki bu almýyor hiç aklýmýz Gülmek bile zorlaþtý böyle bir komediyle Ali OSMAN Periyodik AYRICALIK NEDENDÝR? "Allem gallem Mansura", "Angolem Havayollarý" sloganlý reklamlarýnýn ardýndan sizi çok sevdiðini söyleyen, hatta ve hatta bazý televizyon kanallarýnda ekonomi üstüne ahkam kesen Çangar'ýn yýllarý arasýndaki ithalatýna az buçuk dokanmaya kalktýk... Ýtalya'dan Liret'le... Almanya'dan Mark'la veya baþka bir ülkeden dolarla ithal edilen mallar KKTC'ye getirildikten sonra antrepoya yerleþtirilir. Ve bu mallar belli aralýklarla antrepolardan çýkarýlarak piyasaya sürülür... Ýþte bu mallarýn piyasaya sürülmesi aþamasýnda, yani antrepolardan çekilirken, gümrüðe sunulan faturalarýn TL olmasý ilginç deðil mi sizce? Þimdi en basitinden þu aklýna gelir adamýn... Mallar diyelim ki Liret'le alýndý... KKTC'ye getirildi, antrepolara yerleþtirildi... Ve de bu mallarýn piyasaya sürülmesi için belli bir süre sonra gümrüðe fatura ibraz edildi... Bu faturalar TL fatura ise aklýnýza Ýtalya'daki firmalar TL ile mi çalýþýyor, ya da ne zamandan beri bu fabrikalar, þirketler TL fatura veriyorlar diye takýlmaz mý? Takýldýðý zaman da araþtýrmaz mýsýnýz? Eðer yabancý ülkelerden getirilen mallar TL fatura ile alýnmýyorsa, gümrükleme iþleri nasýl oluyor da TL fatura olarak iþlem görüyor? yýllarý arasýnda Türk Lirasý'nýn nasýl deðer kaybettiðini söylemeye gerek yok. O yýllar Türk Lirasý'nýn tabiri caizse toprak olduðu, dövizin ise gökyüzüne fýrladýðý yýllardý! Dövizle fatura kullanýlsa gümrüklemeden dolayý devletin kasasýna girecek para, TL ile faturalandýðý zaman girecek paranýn yüz katýndan fazla olarak hesaplanmaktadýr. 15 yýlda kazanan Çangar oldu, kaybeden de devlet yýllarý arasýnda görev yapan ilgili bakanlar, gümrük müdürleri sorguya çekilmeli, konu araþtýrýlmalý... Savcýlýk mý bakar bu iþlere, ombudsman mý bilmem... Ama beþ TL eksik vergi veren nasýl yargýya havale edilirse, bunlar da edilmeli... Çangar 15 yýl TL fatura ile mal gümrüklerken geriye kalan iþadamlarýna bu hak tanýnmadý... Bu ayrýcalýk neden, onun da açýklanmasýný istemek dördüncü kuvvet olarak hakkýmýzdýr.. Gördüðünüz gibi Çangar elde ettiðimiz bilgi, belge ve verileri bir araya getirip kamuoyunu bilgilendirmemizi kendisine karþý bir kampanya olarak anlýyor... Aklýnca bu hareketimizle KKTC ekonomisini batýrmak istiyormuþuz... Yazýmýzý onun mühim sloganlarýyla bitirelim... "Angolem Havayollarý", "Allem gallem Mansura", "Çangar sizi seviyor" demeyelim... Nazire yapalým biraz... "TL faturalarla KKTC gümrüðünü allem gallem eden Çangar sizi seviyor..." Kalay ÇETELER VE ÝTÝBAR SAHÝBÝ BÜYÜK ÝÞADAMLARI Silahlar, cinayetler, büyük paralar ve çeteler, Türkiye televizyonlarýnda yer alan pek çok dizinin konusu. Karanlýk iþleri idare eden þahsiyetlerin hepsi de iyi giyimli, itibar sahibi büyük iþadamlarý. Dizide açýkça söylüyor adam, "Bugün bir bakanla görüþeceðim", "yarýn bir müsteþarla yemek yiyeceðim" diye O kadar aþikar ki artýk çetelerde devlet büyükleri arasýndaki iliþkiler, o kadar olur. Ýþin tuhaf tarafý ne biliyor musunuz? Kimse þaþýrmýyor bu iliþkilere. Bu pis iliþkiler Türkiye'de de kanýksanmýþ, Kýbrýs'ta da MAMALI: HUKUK REFORMU KAÇINILMAZ Fikrin ve Hukukun Üstünlüðü Hareketi Baþkaný Barýþ Mamalý, ülkede halen yürürlükte bulunan temel yasalarýn genel olarak büyük bir çoðunluðunun sömürge ve cumhuriyet dönemlerinde yapýlmasýndan dolayý hukuk reformunun kaçýnýlmaz olduðunu söyledi. Adaletin gerçekleþmesinde yaþanan gecikmenin özellikle yargýya baþvuran kiþilerde ciddi rahatsýzlýk ve güvensizlik yarattýðýný savunan Mamalý, en kýsa sürede Meclis çatýsý altýnda hukukçularýn ve bilim adamlarýnýn aðýrlýkta bulunacaðý bir "Reform Komisyonu"nun kurulmasý ve çalýþmalarýna derhal baþlamasý gerektiðini belirtti. Barýþ Mamalý, Adli Yýlýn baþlayacak olmasý nedeniyle yayýnladýðý mesajda, adalet sisteminde sorun olarak gördüðü unsurlarý dile getirip, çözüm önerilerinde bulundu. Yýllardan beridir adli yýlýn açýlýþý münasebetiyle yapýlan konuþmalarda yargýnýn içinde bulunduðu sýkýntýlarýn anlatýldýðýný ancak bu sorunlara yetkililerce ciddi olarak çözüm üretilmediðini söyleyen Mamalý, adalet sistemindeki sorunlarýn minimuma indirilmesinde esas görevin yasa koyucuya ve hükümete düþtüðünü belirtti. Özellikle yargýyý ilgilendiren yasa ve tüzüklerin, bizzat yargýnýn iþleyiþini yavaþlatan baþlýca unsurlar olduðunu ileri süren Mamalý, "En küçük bir alacak talebiyle açýlan davalar dahi en erken 6-7 ayda sonuçlanmakta ve bu alacaðýn tahsil edilmesine de 1 yýldan önce baþlanamamaktadýr" dedi. 10. YIL PARKI ARABA PARKI MI OLDU? (Haber - Fotoðraflar: Evrim Kamalý) Kuðulu Park olarak bilinen Girne Kapýsý'ndaki park Lefkoþa Türk Belediyesi tarafýndan 10. Yýl Parký olarak 1993 yýlýnda hizmete açýldýktan sonra yapýlan deðiþikliklerle halkýn istirahat edebileceði, oturup dinlenebileceði bir mekan haline getirilmiþti. Daha sonra belediye zabýta þubesi de park alaný içerisinde hizmet vermeye baþlayýnca hareketlilik daha da armýþtý. Geçtiðimiz dönemde Belediye Baþkanlýðý'nýn tasarrufu nedeniyle park alanýndaki Barýþ Mamalý, þunlarý ileri sürdü: "Hukukun üstünlüðüne dayanan adalet sisteminin temel amacý adaleti gerçekleþtirmekten çok adaletin gerçekleþtiðini görmek olmalýdýr. Önemli olan yargýya baþvuran kiþinin davasýnýn neticelenmesi deðil neticelenen davada elde ettiði hakkýn yerine getirildiðini görmesidir. Oysa ülkemizde dosyalanan icralarýn çok büyük bir çoðunluðu semeresiz kalmaktadýr. Haklýlýðý Mahkemece tespit edilen ve bu yönde hüküm elde eden kiþinin haklýlýðýnýn yerine getirildiðini görememesi insanlarda adalete güveni ve insanlarý adaleti kendi baþýna yerine getirmeye sevk edecek tehlikeli bir durumun ortaya çýkmasýna neden olabilmektedir. Kýsacasý bu ülkede adaletin gerçekleþtiðini görememekteyiz." KKTC'deki mahkemelerde açýlan her dava için devlet tarafýndan harç ücreti alýnmasýný eleþtiren Mamalý, tüzükteki yeni deðiþikliklerle pul harçlarýnda eskiye göre takriben yüzde 500'den yüzde 1300'e varan muazzam artýþlar yapýlmasýnýn ise kabul edilemez olduðunu söyledi. Mamalý, avukatlara karþý hukuk dýþý uygulamalarýn söz konusu olduðunu ileri sürerek, "Polis Genel Müdürü vermiþ olduðu bir emirle, Avukatlarýn, hava karardýktan sonra ertesi gün mesai vaktine kadar tutuklu müvekkilleri ile görüþmelerini yasaklamýþtýr. Bu yasaklama hukuk ve insan haklarý katledilmiþtir" dedi. zabýta þubesi Fuar Alaný'na kaydýrýldý... Son seçimlerden sonra 10. Yýl Parký baþka bir amaca hizmet etmeye baþladý. Belediyeye ait eski zabýta þubesi cafe olarak kiraya verildi. Park alaný içerisindeki yollar ve çim alanlar üzerine masalar ve sandalyeler kondu... Bu arada cafe'ye gelenler de araçlarýný park alaný içerisine park etmeye baþladýlar. 10 Yýl Parký vatandaþa hizmet etmekten çýktý, cafe sahibinin güdümüne girdi. Yaratýlan bu görüntünün sorumlusu tüm bunlara göz yuman belediye deðil mi? Kalaycý Sessizliðin Sesi Mehmet Levent EMEKLÝLERE TUZAK MI? Turgut Afþaroðlu geçtiðimiz Pazartesi günkü yazýsýnda çok önemli bir noktaya parmak bastý. Bilindiði gibi, KKTC'deki tüm sendika ve diðer sivil toplum örgütlerinin þiddetli itirazlarýna raðmen, Ankara'nýn dayatmasýyla UBP azýnlýk hükümeti tarafýndan bir geceyarýsý operasyonuyla meclisten geçirilen yeni vergi yasasý, bu ay sonu yapýlacak maaþ ödemelerinde ilk kez uygulanacak. Emekli maaþlarý vergiye tabi tutularak aþaðýya çekilecek. Kamu çalýþanlarýnýn maaþlarý ise, vergi kesintileri artýrýlarak düþürülecek. Maliye Bakanlýðý, emeklilere ikiþer adet forma gönderdi. Ve bunlarýn doldurulup imzalanmak suretiyle en geç bu ay sonundan önce Maliye'ye iadesi istendi. Turgut Afþaroðlu, bu formlarýn bir tuzak olduðu konusunda vatandaþa çok ciddi ve yerinde bir uyarýda bulunuyor... Ve diyor ki... "Hükümet bu belgeye dayanarak Anayasa Mahkemesine þunu diyebilir: "Ben kendilerine tercih hakký verdim. Ýþte imzalarý. Bu deðiþiklik aleyhlerine olsa bile kendi rýzalarý ile kabul ettiler." Ve yazýsýnýn sonunda da, formlarý imzalamamalarý yönünde emeklilere çok ciddi uyarýda bulunuyor Afþaroðlu... "Anayasa Mahkemesi kararý verinceye kadar emekliler bu oyuna gelmemeli." Emekli camiasýnda kafalar karýþýk. Vatandaþ "Ýmzalayalým mý, imzalamayalým mý" ikileminde. Kurulan tuzaðýn farkýnda olanlar olduðu gibi hiç farkýnda olmayanlar da hatýrý derecede çok. Belli ki, baþta emekli örgütleri olmak üzere tüm sendikalarýn, daha geniþ bir kampanya ile halký aydýnlatmalarý, izlenecek yolu iþaret etmeleri gerekiyor. Bilindiði gibi Emekli Örgütleri Eþgüdüm Komitesi, konuyu Anayasa Mahkemesi'ne götürmüþ bulunuyor. Yani bir yargý süreci baþlatýlmýþ durumda. Ama hükümet Anayasa Mahkemesi'nin kararýný beklemeden iþi bir oldu bittiye getirerek "Ben yaparým olur" mantýðý ile, Eylül ayý itibarýyle yasayý uygulayarak maaþlarý düþürmeye kararlý. Aslýnda kimin ne maaþ aldýðý, hangi kýstasa göre kesintiye tabi tutulacaðý Maliye tarafýndan bilindiði halde, sözkonusu formalara neden gerek duyulduðu düþünüldüðünde, bunlarýn emeklilerin onayýný almaya yönelik bir tuzak olduðu kendiliðinden ortaya çýkar. Kesin olan birþey varsa o da þudur: Emekli vatandaþlar bu formalarý imzalayýp verseler de vermeseler de, Eylül maaþlarý önceden belirlenen kýstaslar doðrultusunda kesintiye tabi tutulacaktýr. Formlarý imzalayýp verenler, bu uygulamaya, yani maaþýndan kesinti yapýlmasýna onay vermiþ olacaklardýr. KKTC Anayasasý'nýn bu konudaki hükmü açýktýr maddeye göre emekli maaþlarý gelir deðildir ve vergilendirilemez. "Hiç kuþkum yok" diyor Turgut Afþaroðlu, "Gerçekten demokratik bir hukuk devleti olsak, bu yasa Anayasa Mahkemesi'nden geri döner." Benim de kuþkum yok. Ama gene de içimin rahat olduðunu söyleyemem.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN. CTP kesimleri TDP'nin UBP ile koalisyona gitmesine þiddetle karþý çýkýyorlar. Öyleyse kendileri yönetimdeyken neden DP ve ÖRP'yi tercih edip de Akýncý'yý dýþladýlar acaba? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3198 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BABALAR VARSA VARDIR...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3198 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BABALAR VARSA VARDIR... Bakýn ne diyor Çangar: "Hiçbir bankada kendi adýma tek kuruþluk bir hesabým yok. Ailemin adýna dahi hesabýmýz yok." Gördünüz mü, nasýl günahýna girdiniz Çangar'ýn? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Eylül 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3179 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Eylül 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3179 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Toplumumuzda geniþ tabanlý bir hükümet için yanýp tutuþanlar var. Geniþ taban için en iyi seçenek UBP-CTP koalisyonu... Böylelikle yalnýz geniþ tabanlý deðil, yüksek topuklu da olur ayný zamanda! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Ekim 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3207 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SALLAMIYORSA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Ekim 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3207 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SALLAMIYORSA. Lefkoþa'nýn göbeðindeki tarihi Saray Otel de elden gitti... Sezars Ltd.'e kiralandý 30 yýllýðýna! Sezar'ýn hakký Sezar'a... Saray Otel de Sezar'a! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Ekim 2010 Cuma YIL: 9

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER... Ahmet Uzun'a göre, hakkýnda ortaya atýlan iddialar CTP'yi yýpratmak içinmiþ... Ýlahi Ahmet Bey, kendi kendini hurdaya çevirmiþ olan bir aracýn yýpranacak daha nesi var? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Eylül 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3548 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Eylül 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3548 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Talat'a göre, Eroðlu çözüm istemiyormuþ ve bunun için de öncü bir rol oynamýyormuþ. Talat, "O zaman çözüm meselesi beytambal gibi ortada kalýyor" dedi. Beytambalýn ne olduðunu anladýnýz deðil mi? ÝCAZETSÝZ

Detaylı

Bir usulsüz ihale daha

Bir usulsüz ihale daha Ýrsen Küçük dünkü UBP Parti Meclisi nde çok hassas bir noktaya parmak bastý... Makamlar babamýzdan kalmadý dedi. Haklý... Bu miras her zaman babadan kalmaz, amcadan da kalýr! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Eylül 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3197 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BAZI SÖZLER ARTIK ÖNEMLÝ

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Eylül 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3197 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BAZI SÖZLER ARTIK ÖNEMLÝ Yayýnlarýmýz üzerine paniðe kapýlan çeteler, siyasi parti ve örgütlerimiz hiç ses çýkarmayýnca rahatladý. Bizden baþka kimse bu iþlerin hesabýný sormayýnca polis de derin bir nefes aldý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Aralýk 2010 Salý YIL: 10 SAYI: 3288 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Aralýk 2010 Salý YIL: 10 SAYI: 3288 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Kurulacak yeni havayolu þirketinin %60'ý özel sektör, %30'u devlet ve %10'u THY'nin olacak. 7 kiþilik yönetim kurulunda ise 4 üye THY'den, 2 özelden, 1 de devletten yer alacak. En az hisse sahibi en çok

Detaylı

Açý senerlevent@yahoo.com

Açý senerlevent@yahoo.com Amerika Kýbrýs konusunda baþarý þansý görüyormuþ! Ýlahi Nami kardeþ, Amerika ne zamandan beri kahve falýna bakýp "Size bir yol görünüyor, üçten sonra" diyor? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Nisan 2014

Detaylı

Avustralya da. Yoðun bakýmda olan Ahmet Bekar kurtarýlamadý

Avustralya da. Yoðun bakýmda olan Ahmet Bekar kurtarýlamadý Ýþte bakýn, bu öneriye hükümet hayýr demez herhalde... Güneydeki mallarýný satanlarýn kuzeydeki eþdeðer koçanlarý iptal edilsin... Oldu mu ya Mamalý? Hükümete verilir mi böyle bir mamma! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Aðustos 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4621 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Aðustos 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4621 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Hiçbir özel kurum devletin üstünde olamaz mý dediniz? O halde devletin neden YDÜ Hastanesi gibi bir hastanesi yok? Ya devletin Suat Bey'in uçaðý gibi bir uçaðý var mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA. Kimsenin tam olarak bilmediði nüfusumuz hakkýnda bir rakam daha ortaya atýldý. Hem de Baþbakan Ýrsen Küçük tarafýndan... 600 bin!.. Yok mu artýran? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Temmuz 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3494 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TEMMUZ ÝMAMI DA ÇILDIRTTI...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Temmuz 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3494 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TEMMUZ ÝMAMI DA ÇILDIRTTI... UBP Genel Sekreteri Ertuðrul Hasipoðlu'na göre TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý 'politikacý' deðilmiþ. Ya siz nesiniz Ertuðrul Bey? Politikacý mýsýnýz, yoksa politik acý mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Eylül 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3930 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÇOCUKLARIN EMÝRERLÝÐÝ...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Eylül 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3930 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÇOCUKLARIN EMÝRERLÝÐÝ... 'Sahte belge' olayýný kýsa sürede aydýnlattýðý için Ýrsen Küçük polise teþekkür etti. Biz teþekkür heveslisi falan deðiliz... Ama herþeyden önce 'Afrika'ya teþekkür etmesi gerekmez miydi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

Yaseminlerimizi geri alacaðýz

Yaseminlerimizi geri alacaðýz Temmuz'un adý deliye çýktý. 20 Temmuz 74'te Türk askeri adaya çýktý. 6 Temmuz 1996'da Kutlu Adalý öldürüldü. 7 Temmuz'da biz tutuklandýk. Ve 3 Temmuz 2011'de gazetemiz kurþunlandý. Deli dedilerse boþuna

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Aralýk 2012 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4013 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GEL...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Aralýk 2012 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4013 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GEL... 21 Aralýk'ta dünyanýn gerçekten batacaðýna ciddi ciddi inananlar var. Herkes bir tek Þirince'nin batmayacaðýný sanýyor, ama yanýlýyor... Batmayacak bir yer varsa, o da KKTC! Güney için garanti veremeyiz!

Detaylı

Býçakladýðý adamdan af diledi

Býçakladýðý adamdan af diledi Ýz Býrakmýþ Kýbrýslý Türkler anýlýyor. En çok iz býrakanlar kim? Karanfilli, Aynalý, Becerikli, Nadide, Altýparmak ve Ahmet Mehmet Dubara deðil mi? Abbas'ýn Þerif var bir de. Unutmayýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

PANTOLON. Erdoðan Baybars

PANTOLON. Erdoðan Baybars Kuzey Kýbrýs'ta 'asýl baba'nýn isminin yalnýz baþ harflerini yayýnladýk þimdilik. Bugün de lakabýný yayýnlýyoruz. Neden? Bizim millet bulmaca çözmeye çok meraklý da ondan! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Banka müdürü 7 milyon TL ile kayýplara karýþtý

Banka müdürü 7 milyon TL ile kayýplara karýþtý Troyka güneyin canýna okuyor. Maaþlar kýrpýlacak, emeklilik budanacak, 13. maaþ kalkacak! Elektrik Kurumu, Telefon Dairesi ve limanlar satýlacak... Bakalým bu yarýþý adada hangi taraf kazanacak... ÝCAZETSÝZ

Detaylı

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com Tören alanýndaki tutuklama ve polis þiddeti sýrasýnda þeref tribününde oturan Mustafa Akýncý olsa müdahale eder ve töreni de terkederdi mutlaka. Generale yaptýðýný yapardý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3018 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TALAT'A

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3018 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TALAT'A Mehmet Ali Talat seçim için halktan maddi katký bekliyor. Gazetelere ilan da vermiþ. Banka ve hesap numaralarý... Colony aslanlarý bu kez ellerini cebe atmadýlar mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart

Detaylı

ONUR HAVAYOLLARI'YLA. Dolgun Dalgýçoðlu. Kendilerine ve hükümete 15 Aralýk'a kadar süre tanýdýlar... Yeniden idam istiyor

ONUR HAVAYOLLARI'YLA. Dolgun Dalgýçoðlu. Kendilerine ve hükümete 15 Aralýk'a kadar süre tanýdýlar... Yeniden idam istiyor Siyasi partilerimiz þimdiden seçim hazýrlýðýna baþladýlar. "Fasulyenin yahnisi, gitti geldi aynisi" demeyesiniz diye canla baþla uðraþýyorlar. Ýnanmayýn, mevzinizde kalýn siz. Kum torbalarý arkasýnda!

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Maliye Bakaný Ersin Tatar'a göre, bu ayki maaþ ödemelerinde bir sýkýntý yokmuþ, ama yine de durum birkaç günde belli olacakmýþ! Nostradamus tam tarih vermedi galiba! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim

Detaylı

da biz bulduk Geçtiðimiz yýlýn Þubat ayýnda Þener Levent ile Andreas Paraskos un Kazafana da (Ozanköy) ortaya çýkardýðý toplu mezar

da biz bulduk Geçtiðimiz yýlýn Þubat ayýnda Þener Levent ile Andreas Paraskos un Kazafana da (Ozanköy) ortaya çýkardýðý toplu mezar Ýngiliz ipiyle kuyuya en son inenimiz Asil Nadir oldu... Kimse o kuyudan çýkmayý baþaramamýþ þimdiye dek... Bakalým bunu baþarmak Asil Nadir'e nasip olacak mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Eylül 2010

Detaylı

Büyükelçi Halil Ýbrahim Akça yý da elektrik çarptý!

Büyükelçi Halil Ýbrahim Akça yý da elektrik çarptý! Büyükelçi Halil Ýbrahim Akça'nýn aslýnda vali olduðunu bilenler dün söylediklerine hayret etmediler. Ama KKTC'yi hala baðýmsýz ve egemen bir devlet zannedenler buna çok þaþtýlar deðil mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Temmuz 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3851 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SON HABERLERÝ ALDIÐINIZDA ELMA KURDU

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Temmuz 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3851 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SON HABERLERÝ ALDIÐINIZDA ELMA KURDU Yeni Polis Genel Müdürü mü arýyorsunuz? KKTC'yi Erdal Emanet'e emanet edin! Hem iyi biber gazý kullanýr, hem de bayraðýmýzý indirmeye kalkan Rum olursa haddini bildirir! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Kasým 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3615 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Hiç mi gülmeyecek

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Kasým 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3615 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Hiç mi gülmeyecek Sultan Süleyman ölürken, "Elim tabutun dýþýnda açýk kalsýn, herkes görsün, öbür dünyaya hiçbir þey götürmüyorum iþte ben" demiþ. Sen bunu hala bilmiyor musun kardeþ? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Kasým

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Temmuz 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3869 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KAPSAMA ALANI DIÞINDA...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Temmuz 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3869 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KAPSAMA ALANI DIÞINDA... Ramazan uðurlu geldi galiba... Hele þükür, daðlarýmýzda þimdilik yangýn yok! Oruç tutanlar da þahittir... Henüz bir yangýn helikopteri almadýðýmýzý Allah da bilir! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Temmuz

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ocak 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3317 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝNSANA. Elvan Levent

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ocak 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3317 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝNSANA. Elvan Levent TC Büyükelçisi Kaya Türkmen Türkiye'de Galatasaray'ý, Kýbrýs'ta ise Lefke Türk Spor Kulübü'nü tutuyormuþ... Yine bir haksýzlýk var bu iþin içinde... Oyna GG! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ocak 2011

Detaylı