faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc."

Transkript

1 20 05 faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc.

2 Ç NDEK LER CONTENTS 01 Kurumsal Profil Company Profile 03 Sunufl Introduction 04 Misyon, Vizyon ve De erler Mission, Vision and Values 06 K saca Çelebi Holding A.fi. Çelebi Holding Inc. in Brief 10 Çelebi Hava Servisi nin Kilometre Tafllar Çelebi Ground Handling Milestones 12 Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim Board of Directors and Top Management 14 Yönetim Kurulu nun Mesaj A Message from the Board of Directors 18 Genel Müdür ün De erlendirmesi Chief Executive Officer s Assessment 24 Hizmetlerimiz Our Services Y l n n De erlendirilmesi An Assessment of Finansal Göstergeler Financial Highlights 48 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Board of Directors Annual Report 76 Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu Corporate Governance Compliance Report 106 Denetçi Raporu Auditing Report 110 Mali Tablo ve Raporlara Mütedair Beyanname Statement Concerning the Financial Statements and Annual Report 112 Ba ms z Denetim Raporu Independent Auditors Report 200 Adresler Directory

3 Çelebi Ground Handling Inc Annual Report KURUMSAL PROF L CORPORATE PROFILE Çelebi Hava Servisi A.fi. havac l k sektöründe yer hizmetleri vermek amac yla 1 fiubat 1958 tarihinde Ankara Esenbo a Havaliman nda kurulmufltur. Türkiye nin ilk özel yer hizmetleri flirketi olan Çelebi Hava Servisi, kurucusu Ali Cavit Çelebio lu nun genifl vizyonu ve öngörüsünün k lavuzlu unda sürdürdü ü çal flmalar yla bugün Avrupa n n önde gelen yer hizmetleri flirketlerinden biri konumuna gelmifltir. Yaklafl k 50 y ll k bir geçmifle sahip olan ve Türk ekonomi tarihinde bir çok ilklere imza atm fl bulunan Çelebi Hava Servisi, havac l k sektöründe edindi i %62 lik pazar pay ile sektör liderli ini sürdürmektedir. Çelebi Hava Servisi ana faaliyet alan yerli ve yabanc havayollar ile özel kargo flirketlerine yer hizmetleri verilmesidir. Bu kapsamda sunulan hizmetler harekat, yolcu hizmetleri, ramp, kargo ve posta hizmetleri ile temsil ve gözetim hizmetlerini içermektedir. Çelebi nin kaliteli hizmet anlay fl, uluslararas standartlar n ve müflteri memnuniyetinin titizlikle gözetildi i yer hizmetleri sürecinin her safhas na yans t lmakta, en yeni teknoloji ve yetkin insan kayna ile desteklenmektedir. Kargo hizmetlerinde müflterilere sunulan hizmet yelpazesini geniflletmek hedefiyle stanbul Atatürk Havaliman nda kurulan Çelebi Kargo & Antrepo, 2003 y l nda faaliyetlerine bafllam flt r. Artan ifl hacimlerine paralel olarak 2005 y l nda Atatürk Havaliman içinde m 2 lik bir depo ile havaliman na 8 km uzakl kta m 2 lik yeni bir antrepo da 2006 Mart ay içinde hizmete aç lm flt r. Grubun bir di er flirketi ve Çelebi Hava Servisi nin ifltiraki olan Çelebi Güvenlik ve Dan flmanl k, uluslararas havayolu flirketlerinden oluflan müflterilerine sundu u uçak özel güvenli i hizmetlerinin yan s ra havayolu terminalleri ve kargo antrepo güvenli i alanlar nda da hizmet vermektedir. Tesis güvenli i, VIP güvenli i, güvenlik sistemleri dan flmanl ve silah tafl ma hizmetleri, Çelebi Güvenlik hizmet gam n n di er unsurlar d r. Çelebi Hava Servisi; Adana, Ankara, Antalya, Bodrum, Bursa, Çorlu, Dalaman, Diyarbak r, Erzurum, Gaziantep, stanbul, zmir, Kars, Kayseri, Malatya, Samsun, Trabzon ve Van uluslararas havaalanlar nda hizmet vermektedir y l nda aç lan Sivas istasyonu ile toplam istasyon say s n 19 a yükselten Çelebi Hava Servisi, yurt içi sefer yapan müflterilerinin talepleri do rultusunda istasyon aç l fllar na devam edecektir y l nda Antalya Havaliman 2. D fl Hatlar Terminal Binas n n yap-ifllet-devret modeli ile yapt r lmas ihalesini kazanan Çelebi Hava Servisi nin çtafl nflaat Sanayi ve Ticaret A.fi. ile ortak kurdu u Çelebi-IC Antalya Hava Liman Terminal Yat r m ve flletme A.fi., terminal inflaat n tamamlam flt r. 7 Nisan 2005 tarihinde hizmete aç lan Terminal y lda yaklafl k 16 milyon yolcu kapasitesiyle hizmet vermeye bafllam flt r. Çelebi Hava Servisi, uluslararas platformda Uluslararas Hava Tafl y c lar Birli i (IATA), Uluslararas Yer Hizmetleri Birli i (IAHA) ve Uluslararas Havaalanlar Konseyi (ACI) ve TIACA (Uluslararas Hava Kargo Birli i) üyesi ve AVIANCE kurucu üyesi, ulusal platformda ise TÖSH D (Türkiye Özel Sektör Havac l k flletmeleri Derne i) üyesidir y l nda halka aç lan fiirket in hisseleri stanbul Menkul K ymetler Borsas nda "CLEB " sembolü ile ifllem görmektedir. Çelebi Ground Handling was founded on 1 February 1958 at Ankara Esenbo a Airport to provide ground handling services to the aviation industry. Turkey s first privately-owned ground handling services company, Çelebi Ground Handling s efforts guided by the vision and foresight of its founder, Ali Cavit Çelebio lu, have made it one of the leading ground handling services companies in Europe today. With nearly half a century of experience and as the author of many firsts in the history of the Turkish economy, Çelebi Ground Handling remains the leader of its sector with a market share of 62%. Çelebi Ground Handling s principal business activity is the provision of ground handling services to domestic and international airlines and to private air cargo companies. These include operations, passenger services, ramp, cargo and mail services, and representation and surveillance services. Çelebi s approach to high-quality service and careful mindfulness for international standards and customer satisfaction are reflected in every stage of ground handling services processes and are supported by state-of-the-art technology and superior human resources. In order to broaden the scope of the services provided to its customers in cargo handling, Çelebi Cargo & Warehouse commenced operations at stanbul Atatürk International Airport in Paralleling its expanding business volumes, a 5,000 m 2 warehouse was put into service at the airport during Another new warehouse with 6,740 m 2 of space was opened in March 2006 outside the airport at a distance of 8 kms. Çelebi Security and Consultancy, another group company and a subsidiary of Çelebi Ground Handling, provides aircraft security to a clientele consisting of international airlines and also airline terminal and cargo warehouse security services as well. Other Çelebi Security services include facility security, VIP security, security system consultancy, and guarding services for arms during flight. Çelebi Ground Handling is at the service of customers at the Adana, Ankara, Antalya, Bodrum, Bursa, Çorlu, Dalaman, Diyarbak r, Erzurum, Gaziantep, stanbul, zmir, Kars, Kayseri, Malatya, Samsun, Trabzon, and Van airports. With the Sivas station that was opened in 2005, the Company brought the number of its stations to 19. Çelebi Ground Handling will continue to open new stations in line with the needs of its customers. In 2003, Çelebi Ground Handling was awarded the contract to build the second international terminal at Antalya airport. Construction work was completed by Çelebi IC Antalya Airport Terminal Investment and Management Inc, a joint venture with the çtafl construction firm. Second International Terminal opened for service on 7 April 2005 with a passenger handling capacity of about 16 million a year. Çelebi Ground Handling is a member of the International Air Transport Association (IATA), International Aviation Handlers Association (IAHA), Airports Council International (ACI), International Air Cargo Association (TIACA), and AVIANCE as well as of the Turkish Private Aviation Enterprises Association (TÖSH D) in Turkey. The Company went public in 1996 and its shares are traded on the stanbul Stock Exchange under the symbol CLEBI

4 Çelebi Hava Servisi A.fi Faaliyet Raporu Herfley zamana ba l d r... Everything depends on time...

5 Çelebi Ground Handling Inc Annual Report Yaflant m zda herfley zamana ba l d r. Ço u kez yetersiz buluruz, peflinden koflar z. Hayat m z n her an nda en çok eksikli ini duydu umuz, baflar lar m zda kilit rol oynayan hep zamand r. Havac l kta ise yaflamsal öneme sahiptir zaman... Çelebi, y llard r büyük bir duyarl l kla tam zaman nda sundu u hizmetleriyle güvenli ve konforlu bir uçuflun teminat n oluflturuyor. Everything in our lives depends on time. More often than not we don t have enough of it and must chase after it. Time plays a key role in our success and the one thing that we always feel is the most lacking at every moment of our lives is time. And in aviation, the importance of time is crucial The right on time services that Çelebi has diligently been providing over the years are the guarantee of a safe and comfortable flight

6 Çelebi Hava Servisi A.fi Faaliyet Raporu M SYON MISSION Çelebi Hava Servisi nin varolufl amac, geliflen hizmet ve ürünlerini, "kalitesinden, güvenilirli inden ve ifl ahlak ndan" ödün vermeden genifl kitlelere sunmakt r. Çelebi Ground Handling exists in order to make its expanding line of products and services available to larger groups while always remaining faithful to the Çelebi principles of quality, reliability, and business ethics. V ZYON VISION Ortak bir Çelebi ruhu ile bütünleflmifl ekibimizle, sektöründe de iflimi yaratan giriflimci ve güvenilir konumunu sürdürerek, paydafllar için de er üreten, uluslararas öncü bir kurum olmak. With a team fully identified with the collective Çelebi spirit, being an internationally leading and trustworthy company that creates changes in its sector and produces value for all stakeholders. STRATEJ K HEDEFLER M Z OUR STRATEGIC OBJECTIVES Türkiye de yer hizmetleri sektöründeki lider konumumuzu devam ettirmek ve yurt d fl nda yer hizmetleri ile terminal yat r m ve iflletmecili i alanlar nda giriflimde bulunmakt r. To maintain our position as leader of the ground handling services sector in Turkey and to take part in ventures in ground handling services and terminal management and operations outside Turkey. DE ERLER M Z OUR VALUES Bireye sayg Etik kurallara ba l l k Geliflim Ekip çal flmas Baflar ve sonuç odakl l k Respect for the individual Commitment to the rules of ethics Development Teamwork Success and result focus

7 Çelebi Ground Handling Inc Annual Report SORUMLULUKLARIMIZ OUR RESPONSIBILITIES Ekibimize Sermayedar m za Sektörümüze Topluma To our team To our investors To our sector To society 04 05

8 Çelebi Hava Servisi A.fi Faaliyet Raporu KISACA ÇELEB HOLD NG ÇELEB HOLDING IN BRIEF Kökleri 1958 y l nda faaliyete geçen Çelebi Hava Servisi A.fi. ne dayanan Çelebi Grubu, y llar içinde gösterdi i geliflimle bugün Türkiye nin en büyük flirketler topluluklar ndan biri haline gelmifltir. H zl ve güçlü bir biçimde büyüyen flirketlerin kurumsal bir çat alt nda toplanmas amac yla, 1995 y l nda Çelebi Holding A.fi. kurulmufltur. Havac l k sektöründe yer hizmetlerinin yan s ra g da, uçak özel güvenlik, seyahat acenteli i, personel tafl mac l, araç ve filo kiralama gibi farkl alanlarda hizmet veren Çelebi Holding, y llara dayanan bilgi birikimi ve deneyiminin k lavuzlu unda tutarl bir büyüme sergilemekte, tüm flirketleri ürün ve hizmetleriyle sektörlerinde fark yaratmaya devam etmektedir. Çelebi Holding in temel amac ve yükümlülü ü, flemsiyesi alt nda faaliyet gösteren tüm flirketlerinin mali ve idari fonksiyonlar n koordine etmek, yat r mlar n yönlendirilmek, uygulama ve maliyet alanlar nda standartlar oluflturmak, kurumsal strateji ve politikalar belirleyerek bunlar Grup flirketlerine yaymak ve yerlefltirmektir. The roots of the Çelebi Group reach back to 1958 and the founding of Çelebi Ground Handling. In the years since then, it has grown into one of the largest corporate groups in Turkey. Çelebi Holding Inc. was set up in 1995 for the purpose of bringing all of the strongly and rapidly growing companies in the group under a single corporate roof. In addition to ground handling services in the aviation industry, Çelebi Holding is at the service of customers in a wide range of sectors such as food, private aircraft, passenger and cargo security, travel agency, personnel transport, and vehicle and fleet rentals. Guided by knowledge and experience built up over the years, the group pursues coherent growth as each one of its companies continues to distinguished itself in its sector by virtue of its products and services. Çelebi Holding s basic objectives and responsibilities consist of coordinating the financial and administrative functions of the companies in its charge, guiding their investments, formulating standards in the areas of practices and costs, and identifying corporate strategies and policies and ensuring that they are understood and abided by in group companies. ÇELEB GRUBU TÜRK YE N N EN BÜYÜK fi RKETLER TOPLULUKLARINDAN B R D R. ÇELEB GROUP IS ONE OF THE LARGEST CORPORATE GROUPS IN TURKEY.

9 Çelebi Ground Handling Inc Annual Report Çelebi Hava Servisi A.fi. Kurulufl y l : 1958 Faaliyet konusu: Havaalan yer hizmetleri Çelebi Ground Handling Inc Founded: 1958 Principal business activities: Airport ground handling services Çelebi Kargo & Antrepo Kurulufl y l : 2003 Faaliyet konusu: Kargo hizmetleri ve antrepo iflletmecili i Çelebi Cargo & Warehouse Founded: 2003 Principal business activities: Cargo services and warehouse management Çelebi-IC Antalya Havalimanı Terminal Yatırım ve flletme A.fi. Kurulufl y l : 2004 Faaliyet konusu: Antalya Havaalan 2. D fl Hatlar Terminali yat r m ve iflletmecili i Çelebi-IC Antalya Airport Terminal Investment & Management Inc. Founded: 2004 Principal business activities: Antalya Airport 2nd International Terminal investment and management Çelebi Güvenlik Sistemleri ve Dan flmanl k A.fi. Kurulufl y l : 1997 Faaliyet konusu: Havaalanlar nda uçak özel güvenli i, terminal güvenli i ve endüstriyel güvenlik faaliyetleri Çelebi Security and Consultancy Founded: 1997 Principal business activities: Aircraft security at airports, terminal security, industrial facility security Çe-Tur Çelebi Turizm Tic. A.fi. Kurulufl y l : 1973 Faaliyet konusu: Seyahat acenteli i, personel tafl mac l, rent-a-car servisi, operasyonel araç, donan ml araç ve motosiklet filosu kiralama, havaalanlar nda otopark iflletmecili i Çe-Tur Çelebi Tourism Founded: 1973 Principal business activities: Travel agency, personnel transport, rent-a-car services, operational vehicle, special-purpose vehicle, motorcycle fleet rentals, airport parking facility management Çelebi Hizmet Restorant flletmeleri ve G da Turizm nflaat San. ve Tic. A.fi. (Arby's) Kurulufl y l : 1996 Faaliyet konusu: Arby s restoran zinciri iflletmecili i Çelebi Service Restaurant Enterprises Founded: 1996 Principal business activities: Management and operation of the Arby s franchise in Turkey Çelebi Hizmet G da flletmeleri Turizm San. ve Tic. A.fi. (Little Caesars) Kurulufl y l :1996 Faaliyet konusu: Little Caesars pizza paket servis restoran zinciri iflletmecili i Çelebi Service Food Enterprises Founded: 1996 Principal business activities: Management and operation of the Little Caesars franchise in Turkey 06 07

10 Çelebi Hava Servisi A.fi Faaliyet Raporu Zaman de erlidir, do ru kullanmak gerekir... Time is precious, we should use it properly...

11 Çelebi Ground Handling Inc Annual Report Zaman bofla harcanmayacak kadar de erlidir. Ça dafl hayat n tüm faaliyetlerinde kilit rol oynar. Zaman n planl ve bilinçli kullan m n n, ifl süreçlerinin verimli bir flekilde iflleyiflini sa lad ve baflar ya ulaflt rd yads namaz bir gerçektir. Zaman, havac l k gibi saniyelerin belirleyici rol oynad bir sektörde bir kat daha de er kazan yor. Çelebi Hava Servisi; alan nda uzman kadrosu, güçlü, etkin altyap s ve modern teknolojisi ile en ça dafl ve en güvenli yer hizmetlerini, Çelebi fark n yans tt bir dakiklikle sunuyor. Time is too precious to be wasted. Time plays a key role in all aspects of life today. It is an undeniable fact that the planned and knowledgeable use of time ensures that work processes function productively and leads to success. In an industry such as aviation where even seconds can make a crucial difference, time is even more precious. With a team of specialists, strong and effective infrastructure, and state-of-the-art technology Çelebi Ground Handling provides the most modern and reliable ground handling services available today with a precision that reflects the Çelebi difference

12 Çelebi Hava Servisi A.fi Faaliyet Raporu ÇELEB HAVA SERV S N N K LOMETRE TAfiLARI ÇELEB GROUND HANDLING MILESTONES Türkiye'nin ilk özel yer hizmetleri flirketi olan Çelebi Hava Servisi Ankara Esenbo a Havaalan 'nda kuruldu. lk hizmet, Iran Air ve Sabena Belgian Airlines a verildi. Çelebi Hava Servisi A.fi.'nin stanbul fiubesi aç ld. Ayn y l Ankara Esenbo a Havaalan 'nda Swissair'e hizmet verilmeye baflland. Çelebi Hava Servisi A.fi. Genel Müdürlü ü stanbul a tafl nd. Austrian Airlines ve British Airways'e ramp ve trafik hizmetleri verilmeye baflland. Çelebi Ground Handling is founded at Ankara Esenbo a Airport as the first privately-owned ground handling services company in Turkey. Its first customers are Iran Air and Sabena Belgian Airlines Çelebi Ground Handling opens a branch operation in stanbul. The same year it begins serving Swissair at Ankara Esenbo a Airport Çelebi Ground Handling s headquarters are relocated to stanbul. The Company begins providing ramp and traffic services to Austrian Airlines and to British Airways Yer Hizmetleri Yönetmeli i nin de iflmesi ile birlikte, 1991 e kadar sadece tarifeli sefer yapan havayollar na hizmet veren Çelebi, charter ve kargo uçufllar dahil olmak üzere tüm uçufl tiplerine hizmet sunmaya bafllad. Dalaman istasyonu aç ld. Bu istasyonda ilk olarak Hapag Lloyd, Martinair ve Britannia charter havayollar na hizmet verildi y l nda Adana Havaalan 'nda hizmete baflland. Milas Bodrum istasyonu aç ld, Avrupa'dan Türkiye ye sefer yapan yabanc charter havayolu flirketleri ile yerli charter havayolu flirketlerine hizmet verilmeye baflland y l nda Hava Kuvvetleri Komutanl envanterinde bulunan havaalanlar ndan Çorlu Havaalan 'nda hizmete baflland. stanbul istasyonunda havac l k alan nda tercih edilen AHS1000 kalite sistemi kuruldu. AVIANCE grubu kurucu üyesi olarak Çelebi Hava Servisi bir ilke daha imza atarak ba ms z handling kurulufllar n n oluflturdu u yap lanmada yerini ald. As a result of changes in Turkey s Ground Handling Services Regulations, Çelebi begins serving charter and cargo flights in addition to the regularly scheduled flights that it has been serving so far. The Dalaman station is opened and the Company begins serving the Hapag Lloyd, Martinair, and Britannia charter carriers there. Adana station is opened in 1993 The Bodrum airport station is opened and the Company begins serving European and domestic carriers charter flights in and out of that airport. In 1998, Çelebi Ground Handling is awarded the ground handling services contract for Çorlu, a Turkish Air Force airbase. The AHS1000 quality system, the one most preferred in the aviation industry, is installed at the stanbul station. Çelebi Ground Handling becomes a founding member of AVIANCE, an international organization of independent handling companies.

13 Çelebi Ground Handling Inc Annual Report stanbul'da Lufthansa Havayollar 'na hizmet verilmeye bafllanmas fiirket tarihinde önemli bir kilometre tafl oldu u gibi, di er havayolu flirketleri için de referans niteli i tafl d. Çelebi Hava Servisi A.fi.'nin zmir Çi li Havaalan istasyonu aç ld ve Lufthansa ya verilen hizmet ile faaliyetlerine bafllad. Antalya istasyonu aç ld ve ilk hizmet Lufthansa ya verildi. The Company begins serving Lufthansa in stanbul. This contract is an important turningpoint in the Company s history because it serves as a major reference for other carriers. Çelebi Ground Handling s station at zmir Çi li Airport is opened and begins serving the Lufthansa flights calling there. The Antalya station is opened and its first customer is Lufthansa spanyol FCC Aqua y Entorno Urbano, S.A. ile 1 Temmuz 2002 tarihinde stratejik iflbirli i ve ortak geliflim anlaflmas imzaland. Bursa Yeniflehir Havaalan nda hizmete baflland. TUV-Rheinland firmas taraf ndan yap lan denetleme sonucu ISO 9001:2000 Belgesi al nd. stanbul Atatürk Havaliman nda Çelebi Kargo Antrepo hizmete girdi. Diyarbak r, Erzurum, Kayseri, Samsun ve Trabzon havaalanlar nda hizmet verilmeye baflland. Devlet Hava Meydanlar flletmesi nin Antalya Havaliman 2. D fl Hatlar Terminal Binas n n yap-ifllet-devret modeli ile yapt r lmas ihalesi kazan ld y l nda aç lan Gaziantep, Kars, Malatya ve Van istasyonlar na 2005 y l nda Sivas da eklenerek hizmet noktas say s 19 a ç kar ld. Antalya 2. D fl Hatlar Terminali nin inflaat tamamlanarak 7 Nisan 2005 te hizmete aç ld. Dört ilde daha ihale kazan larak Türk Hava Yollar na toplam 11 ilde hizmet verilmeye baflland. On July 1st, a strategic cooperation and development agreement is concluded with FCC Aqua y Entorno Urbano of Spain. The Company s Bursa station goes into service. Çelebi Ground Handling is awarded its ISO 9001 Quality Management System certificate after undergoing an audit by TÜV-Rheinland. The Çelebi Cargo Warehouse goes into service at stanbul Atatürk Airport. Operations begin at the Diyarbak r, Erzurum, Kayseri, Samsun and Trabzon airports. Çelebi Ground Handling is awarded the contract to build DHM s second international terminal at Antalya airport under the build-operatetransfer model. With the addition of Sivas to the Gaziantep, Kars, Malatya, and Van stations that are opened in 2004, the number of Çelebi Ground Handling stations reaches 19. Construction of the 2nd International Terminal at Antalya airport is completed and the terminal opens for service on April 7th. With the award of four new contracts, the Company is now serving Turkish Airlines in 11 provinces

14 Çelebi Hava Servisi A.fi Faaliyet Raporu YÖNET M KURULU BOARD OF DIRECTORS Can ÇELEB O LU Yönetim Kurulu Baflkan Chairman Canan ÇELEB O LU TOKGÖZ Yönetim Kurulu Baflkan Vekili Vice Chairperson Engin ÇELEB O LU Üye Member ÜST YÖNET M TOP MANAGEMENT A. Cemil ERMAN Genel Müdür Chief Executive Officer Tanzer GÜCÜMEN Mali fller Direktörü Financial Affairs Director Atilla KORKMAZO LU Sat fl ve Pazarlama Direktörü Sales and Marketing Director

15 Çelebi Ground Handling Inc Annual Report Necmi YERGÖK Üye Member Mehmet KAYA Üye Member Ayd n GÜNTER Üye Member Talha GÖKSEL Operasyon Direktörü Operations Director Serhat ERTEN nsan Kaynaklar Direktörü Human Resources Director Yavuz SAMUR Kurumsal liflkiler Direktörü Corporate Relations Director 12 13

16 Çelebi Hava Servisi A.fi Faaliyet Raporu YÖNET M KURULU NUN MESAJI A MESSAGE FROM THE BOARD OF DIRECTORS Kuruluflundan bu yana büyük bir geliflim göstererek ülkemizin lider yer hizmetleri sa lay c s konumuna gelen Çelebi Hava Servisi, müflteri memnuniyetini ve hizmette mükemmeliyeti hedefleyen ekibi ve ça dafl yönetim anlay fl yla 2005 y l nda da hem güven veren bir kurum olmay hem de güçlü bir finansal performans göstermeyi baflarm flt r. fiirketimiz bu baflar y kal c hale getirmek ve gelifltirerek sürdürmek için var gücüyle çal flmaya devam etmektedir. Yap lan araflt rmalar sonucunda bilgi ça nda baflar l iflletmeleri di erlerinden ay rt eden en önemli niteliklerin, h z, esneklik ve gelece i görme yetene i oldu u saptanm flt r. Global rekabet ortam nda iflletmeler, de iflimlere tepki göstermek ve beklenmedik f rsatlardan yararlanabilmek için h zl ve do ru karar vermek durumundad r. 47 y l önce temelleri at lan Çelebi Hava Servisi bugün geldi i noktay yukar da belirtti imiz saptamay do rulayan ifl stratejilerine borçludur. Kurumsal tarihimize bakt m zda her zaman çok çal flt m z, yenilikleri yak ndan takip etti imizi, bir çok ilke imza att m z, sektörümüze öncülük etti imizi görüyoruz. Çelebi Hava Servisi nin yar m yüzy la yaklaflan bir süredir sektör liderli ini sürdürmesinin arkas nda, deneyimi ve de iflen piyasa koflullar nda dinamik bir flirket kültürü oluflturmas yatmaktad r. Müflterisini ve pazar iyi tan y p takip ederek proaktif davranmas ve de iflime öncü olmas, Çelebi Hava Servisi nin yenilikçi tarz n n en önemli bileflenleridir. Faaliyetlerine bafllad ilk günden beri büyümeyi ve kârl l hedefleyen Çelebi Hava Servisi, 2005 y l nda da mali ve operasyonel anlamda parlak sonuçlar elde etmifltir y l nda hizmet verdi imiz uçak say s nda %38 lik bir art fl kaydederek yer hizmetlerindeki pazar pay m z %62 ye yükseltmifl bulunuyoruz. Since the day it was founded, Çelebi Ground Handling has grown steadily and strongly and become the leading ground handling services provider in our country today with a team and an approach to service and management that are all focused on customer satisfaction and perfection. In 2005 the Company once again retained its position of respect and strength and demonstrated a good financial performance. Çelebi Ground Handling continues to strive with all its might to build on its successes and ensure their permanence. Research has shown that the qualities that the most successful businesses in today s information age all share are speed, flexibility, and foresight. When competing in the global arena, companies must be able to make the right decisions quickly in order to respond to changes and take advantage of unexpected opportunities when they come up. Standing on sound foundations laid 47 years ago, Çelebi Ground Handling owes the point that it has reached today to business strategies that confirm the findings of researchers summarized above. Looking back at our corporate history we see that we have always worked hard, have been mindful of innovation and been the author of many firsts, and have blazed the trail for our sector. Underlying Çelebi Ground Handling s sector leadership of nearly half a century is a corporate culture that attaches importance to experience and to the ability to respond dynamically to changing market conditions. A thorough understanding of customers and markets and an ability to be proactive and to spearhead change are the most important elements of Çelebi Ground Handling s innovative style. Since the day it was founded, Çelebi Ground Handling has focused on growth and profitability and in 2005 the Company once again achieved financially and operationally sparkling results. The number of aircraft we serviced was up 38% yearon and our share of the ground handling services market reached 62%.

17 Çelebi Ground Handling Inc Annual Report Canan ÇELEB O LU TOKGÖZ Yönetim Kurulu Baflkan Vekili Vice Chairperson Can ÇELEB O LU Yönetim Kurulu Baflkan Chairman ÇELEB HAVA SERV S FAAL YETLER NE BAfiLADI I LK GÜNDEN BER BÜYÜMEY VE KÂRLILI I HEDEFLEM fit R. SINCE THE DAY IT WAS FOUNDED, ÇELEB GROUND HANDLING HAS FOCUSED ON GROWTH AND PROFITABILITY

18 Çelebi Hava Servisi A.fi Faaliyet Raporu YÖNET M KURULU NUN MESAJI A MESSAGE FROM THE BOARD OF DIRECTORS Uluslararas alanda çal flma, rekabet etme ve stratejik ortakl klar kurma kültürüne sahip olan Çelebi Hava Servisi, çtafl nflaat Sanayi ve Ticaret A.fi. ile ortak olarak inflas n ve iflletmecili ini üstlendi i Antalya 2. D fl Hatlar Terminali ni 2005 Nisan ay nda hizmete sokmufltur. 11 ay gibi inan lmaz k sa bir sürede tamamlanan Terminal in hizmet verdi i yolcu say s 9 milyona ulaflm flt r y l nda portföyümüze katt m z pek çok yeni müflterinin yan s ra, kazand m z ihalelerle milli havayolumuz Türk Hava Yollar na da çok say da havaalan nda yer hizmeti vermeye bafllad k. Önümüzdeki y llar için dikkatle izledi imiz bir geliflme, kendi yer hizmetlerini kendileri sa layan havayolu flirketlerinin bu hizmetleri yer hizmetleri flirketlerinden almalar e ilimidir. Nitekim, bu nedenle milli havayolumuz Türk Hava Yollar da baz illerdeki ramp hizmetlerini ihale etmifl bulunmaktad r. Önümüzdeki y llarda bu e ilimin artaca n, flimdilik k smi olarak ihale edilen hizmetlerin kapsam n n geniflleyece ini ve her geçen gün Türk Hava Yollar n n fiirketimiz için daha önemli bir müflteri olaca n umuyoruz. Önümüzdeki bir-iki y l içinde Türk Hava Yollar na verece imiz hizmetler nedeniyle üç veya dört yeni istasyon daha açaca m z öngörüyoruz. Di er yandan THY, h zla filosunu ve dolay s yla uçufl say lar n büyütmektedir. D flardan alacaklar yer hizmetleri, yani bizim vermeye aday oldu umuz hizmetler, bu hacim büyümesi nedeniyle de artacakt r. Working, competing, and entering into strategic partnerships in the international arena are inherent elements of our corporate culture. Yet another example of this is to be seen in the joint venture between Çelebi Ground Handling and the çtafl construction firm, which undertook the construction and management of the 2nd International Terminal at Antalya Airport in In April 2005, an incredibly short eleven months since the project was launched, the new terminal was completed and opened its doors. The number of passengers served by the terminal so far has already reached 9 million. In addition to a large number of new customers that we added to our portfolio in 2005, we also submitted the winning bids on ground handling services contracts for Turkish Airlines and we are now serving our national carrier in eleven different airports. One development that we have been watching closely in recent years is the increasing trend on the part of airlines that used to provide their own ground handling services to outsource them to others. In keeping with this, Turkish Airlines (THY) has already contracted its ramp services in a number of airports. We believe that this trend will continue in the future and that the currently limited scope of services being outsourced in this way will also be expanded as well. We foresee that THY will become an increasingly more important customer for our Company. Over the next year or two we expect to be opening another three or four new stations on account of the services that we will be providing for Turkish Airlines. At the same time, THY is rapidly increasing the size of its fleet so the number of its flights as well. As we are the prime candidates for any other services that the airline decides to outsource, we may expect to see increases in our business volumes on this account as well. ÇELEB HAVA SERV S ULUSLARARASI ALANDA ÇALIfiMA KÜLTÜRÜNE SAH PT R. WORKING IN INTERNATIONAL ARENA IS INHERENT ELEMENT OF ÇELEBI S CORPORATE CULTURE.

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. // Çelebi Ground Handling Inc.

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. // Çelebi Ground Handling Inc. 20 04 faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. // Çelebi Ground Handling Inc. // içindekiler // contents // 01 _Kurumsal Profil _Company Profile // 03 _ Sunufl _Introduction // 04 _ Misyon/Vizyon/De

Detaylı

Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... our passion...

Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... our passion... Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... Helping others fly is our business, our passion... 2003 ÇELEB HAVA SERV S A.fi. FAALiYET RAPORU ÇELEB GROUND HANDLING INC. ANNUAL REPORT çindekiler Contents 02

Detaylı

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc.

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. faaliyet raporu 20 07 annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. Ç NDEK LER Yönetim Kurulu'nun Mesajı Yönetim Kurulu 2007 Yılı Faaliyet Raporu 1. Faaliyet Konusu 2. Yönetim ve

Detaylı

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc.

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. 20 06 faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. ÇELEB HAVA SERV S A.fi. 2006 FAAL YET RAPORU ÇELEB GROUND HANDLING INC. 2006 ANNUAL REPORT Ç NDEK LER Yönetim

Detaylı

DÜNYA KÜLTÜRLER N BULUfiTURAN H ZMETLER

DÜNYA KÜLTÜRLER N BULUfiTURAN H ZMETLER DÜNYA KÜLTÜRLER N BULUfiTURAN H ZMETLER Ç NDEK LER 001 Kurumsal Profil 002 Sunufl 004 Bafll ca Finansal ve Operasyonel Göstergeler 006 Misyon, Vizyon, Stratejik Hedefler 008 K saca Çelebi Holding A.fi.

Detaylı

{2009} PETK M B R SOCAR TURCAS GRUBU fi RKET D R PETK M IS A SOCAR TURCAS GROUP COMPANY

{2009} PETK M B R SOCAR TURCAS GRUBU fi RKET D R PETK M IS A SOCAR TURCAS GROUP COMPANY FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT {2009} PETK M B R SOCAR TURCAS GRUBU fi RKET D R PETK M IS A SOCAR TURCAS GROUP COMPANY 2009 PETK M FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT Ç NDEK LER TABLE OF CONTENTS 002 Kurum Profili

Detaylı

faaliyet raporu annual report 2001

faaliyet raporu annual report 2001 faaliyet raporu annual report 2001 çindekiler Vizyon ve Misyon 01 Finansal Göstergeler 02 Sermaye Yap s ve Hisse Senedi fllemleri 03 K saca Petrol Ofisi 05 Yönetim in Mesaj 06 Yönetim Kurulu ve Denetim

Detaylı

TURCAS PETROL A.fi. FAAL YET RAPORU

TURCAS PETROL A.fi. FAAL YET RAPORU TURCAS PETROL A.fi. 05 FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT Ç NDEK LER CONTENTS Vizyon 01 K saca Turcas Petrol 03 Finansal Göstergeler 04 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 06 Yönetim Kurulu 12 Yönetim 13 Sermaye

Detaylı

anniversary and ICVB on its 10th and wish them many more years of continued success.

anniversary and ICVB on its 10th and wish them many more years of continued success. Turizm Gelifltirme ve E itim Vakf, turizm e itimi ve kongre turizmi alan nda yapt çal flmalarla Türk turizminin gelifltirilmesinde öncü ve örnek bir sivil toplum kurulufludur. Vak f bünyesinde oluflturulan

Detaylı

1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu

1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu 30-31 Mart / 30-31 March 1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu Bildiriler Kitabı 1 st International Symposium on Natural Gas Operations & Vocational Education and Training Proceedings

Detaylı

çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4

çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4 çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4 Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj / Message of the Chairman of the Board of Directors 5-6 Genel Müdür

Detaylı

THE TREASURES ON THE COASTS: MARINAS KIYILARDAK HAZ NE; MAR NALAR

THE TREASURES ON THE COASTS: MARINAS KIYILARDAK HAZ NE; MAR NALAR THE TREASURES ON THE COASTS: MARINAS KIYILARDAK HAZ NE; MAR NALAR BANU SARI Türkiye de özellefltirme ve kamu ihaleleri sürecinde yaflanan gecikmeler, y llard r gündemdeki yerini koruyor. halelerin ard

Detaylı

YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu. zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED

YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu. zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED içindekiler ndex YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher zzet Karaca Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi

Detaylı

FAAL YET RAPORU / ANNUAL REPORT 2002. TURCAS PETROL A.fi.

FAAL YET RAPORU / ANNUAL REPORT 2002. TURCAS PETROL A.fi. FAAL YET RAPORU / ANNUAL REPORT 2002 TURCAS PETROL A.fi. V ZYON Hizmette 60 y l aflk n birikimle, ülkemizin ilk tercih edilen ve en sayg n akaryak t flirketi olaca z. VISION Building on more than 60 years

Detaylı

75 milyar $ 75 million-dollar. 2006 y l ihracat hedefi. export target for the end of 2006. Portre

75 milyar $ 75 million-dollar. 2006 y l ihracat hedefi. export target for the end of 2006. Portre 2006 y l ihracat hedefi 75 milyar $ 75 million-dollar export target for the end of 2006 Tuncer Kayalar D fl Ticaret Müsteflar Undersecretary of Foreign Trade Röportaj / Interview : Seramik Türkiye Seramik

Detaylı

MAKSDER YÖNET M KURULU

MAKSDER YÖNET M KURULU www.maksder.org MAKSDER YÖNET M KURULU Yönetim Kurulu Baflkan BaflkanYard mc s Yönetim Kurulu AS L ÜYELER Munis Tezbaflaran (SAMET A.fi.) Mustafa Özkan (ÖZER ÇEL K) Tekin Ç nar (STAR AKSESUAR) Gökhan Kocabafl

Detaylı

A AÇ BAZLI PANEL SEKTÖRÜNÜN GLOBAL OYUNCUSU GLOBAL PLAYER OF THE WOOD BASED PANEL INDUSTRY

A AÇ BAZLI PANEL SEKTÖRÜNÜN GLOBAL OYUNCUSU GLOBAL PLAYER OF THE WOOD BASED PANEL INDUSTRY A AÇ BAZLI PANEL SEKTÖRÜNÜN GLOBAL OYUNCUSU GLOBAL PLAYER OF THE WOOD BASED PANEL INDUSTRY Ç NDEK LER _ INDEX Hayat Holding Kastamonu Entegre / Kastamonu Integrated fiirket Profili / Company Profile Temel

Detaylı

A AÇ BAZLI PANEL SEKTÖRÜNÜN GLOBAL OYUNCUSU GLOBAL PLAYER OF THE WOOD BASED PANEL INDUSTRY

A AÇ BAZLI PANEL SEKTÖRÜNÜN GLOBAL OYUNCUSU GLOBAL PLAYER OF THE WOOD BASED PANEL INDUSTRY A AÇ BAZLI PANEL SEKTÖRÜNÜN GLOBAL OYUNCUSU GLOBAL PLAYER OF THE WOOD BASED PANEL INDUSTRY Ç NDEK LER _ INDEX Hayat Holding 2-3 Kastamonu Entegre / Kastamonu Integrated 4-5 fiirket Profili / Company Profile

Detaylı

Foreign direct investment is no longer foreign to Turkey

Foreign direct investment is no longer foreign to Turkey YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher Tahir Uysal Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul 8 Baflkan Tahir Uysal ile yeni dönemde YASED Uluslararas Yat r mc lar Derne

Detaylı

A mendments made to the Free Zones Law in 2004

A mendments made to the Free Zones Law in 2004 KOCAELI SHIPYARDS: CALM BEFORE THE STORM... KOCAEL TERSANELER : K NC TUZLA OLMAK STEM YORUZ... 2 004 y l nda Serbest Bölgeler Kanunu nda yap lan de iflikliklerle, bu bölgelerde faaliyet gösterenlerin vergi

Detaylı

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor Turkey is the heart and soul of our business Andreas Renschler Daimler AG Yönetim Kurulu Üyesi, Daimler Kamyon ve Otobüs Grubu Baflkan Daimler AG Board

Detaylı

Ç NDEK LER CONTENTS. Grup Yap s Group Structure. fltiraklerimiz Our Subsidiaries. Finansal Göstergeler Financial Highlights

Ç NDEK LER CONTENTS. Grup Yap s Group Structure. fltiraklerimiz Our Subsidiaries. Finansal Göstergeler Financial Highlights Ç NDEK LER CONTENTS 2 4 6 8 13 18 24 26 29 30 32 34 35 35 36 39 40 44 Grup Yap s Group Structure Finansal Göstergeler Financial Highlights Operasyonel Göstergeler Operational Highlights Yönetim Kurulu

Detaylı

çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4-5

çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4-5 çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj / Message of the Chairman of the Board of Directors 6-7 Genel Müdür

Detaylı

BOLU 2005 FAAL YET RAPORU 2005 ANNUAL REPORT

BOLU 2005 FAAL YET RAPORU 2005 ANNUAL REPORT BOLU 2005 FAAL YET RAPORU 2005 ANNUAL REPORT TÜRKÇE ENGLISH 2005 ÇALIfiMA YILI YILLIK OLA AN GENEL KURULU Tarih: 10.03.2006 Saat: 11:00 Yer: Mengen Yolu Üzeri, Çaydurt Mevkii BOLU adresindeki fiirket merkezi

Detaylı

çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4-5

çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4-5 çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj / Message of the Chairman of the Board of Directors 6-7 Genel Müdür

Detaylı

YASED in 29. Genel Kurulu nun Onur Konu u Ali Babacan oldu. The Guest of Honor of YASED s 29th General Assembly was Ali Babacan

YASED in 29. Genel Kurulu nun Onur Konu u Ali Babacan oldu. The Guest of Honor of YASED s 29th General Assembly was Ali Babacan YASED in 29. Genel Kurulu nun Onur Konu u Ali Babacan oldu The Guest of Honor of YASED s 29th General Assembly was Ali Babacan 12 YASED in 29. Genel Kurulu nun Onur Konu u Ali Babacan oldu Adnan Nas: Ekonomide

Detaylı

Istanbul Strait Local Traffic Control Center Opens

Istanbul Strait Local Traffic Control Center Opens KB IR SI A E F H AN BE EW RS L E R Istanbul Strait Local Traffic Control Center Opens Deal Technology, i-marine; Iopened the Istanbul Strait Local Traffic Control Center, which will keep the sea traffic

Detaylı

YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher fiaban Erdikler Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul

YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher fiaban Erdikler Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher fiaban Erdikler Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul 12 Türkiye bankac l k sektöründe iddial bir ülke Baflar benim için kiflisel

Detaylı

GL s Biggest Containership. GL in En Büyük Konteyner Gemisi. A.P. Moller - Maersk Sells Its Shareholding in Martinair

GL s Biggest Containership. GL in En Büyük Konteyner Gemisi. A.P. Moller - Maersk Sells Its Shareholding in Martinair GL s Biggest Containership GL in En Büyük Konteyner Gemisi he biggest containership T ever classed by Germanischer Lloyd (GL) was delivered in mid-december at Samsung Heavy Industry Shipyard in Geoje,

Detaylı

YIL/YEAR:2 SAYI / ISSUE:8 TEMMUZ-A USTOS / July-August 2008. Özdemir Ataseven: As l flveren Alt flveren liflkisi (I)

YIL/YEAR:2 SAYI / ISSUE:8 TEMMUZ-A USTOS / July-August 2008. Özdemir Ataseven: As l flveren Alt flveren liflkisi (I) YIL/YEAR:2 SAYI / ISSUE:8 TEMMUZ-A USTOS / July-August 2008 Mehmet DOMAÇ: Tersanelere Giren Herkes E itilmeli Mehmet DOMAÇ: Every One Entering into the Shipyards Must Be Trained Yaflar Duran Aytafl: Gemi

Detaylı