faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc."

Transkript

1 20 05 faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc.

2 Ç NDEK LER CONTENTS 01 Kurumsal Profil Company Profile 03 Sunufl Introduction 04 Misyon, Vizyon ve De erler Mission, Vision and Values 06 K saca Çelebi Holding A.fi. Çelebi Holding Inc. in Brief 10 Çelebi Hava Servisi nin Kilometre Tafllar Çelebi Ground Handling Milestones 12 Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim Board of Directors and Top Management 14 Yönetim Kurulu nun Mesaj A Message from the Board of Directors 18 Genel Müdür ün De erlendirmesi Chief Executive Officer s Assessment 24 Hizmetlerimiz Our Services Y l n n De erlendirilmesi An Assessment of Finansal Göstergeler Financial Highlights 48 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Board of Directors Annual Report 76 Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu Corporate Governance Compliance Report 106 Denetçi Raporu Auditing Report 110 Mali Tablo ve Raporlara Mütedair Beyanname Statement Concerning the Financial Statements and Annual Report 112 Ba ms z Denetim Raporu Independent Auditors Report 200 Adresler Directory

3 Çelebi Ground Handling Inc Annual Report KURUMSAL PROF L CORPORATE PROFILE Çelebi Hava Servisi A.fi. havac l k sektöründe yer hizmetleri vermek amac yla 1 fiubat 1958 tarihinde Ankara Esenbo a Havaliman nda kurulmufltur. Türkiye nin ilk özel yer hizmetleri flirketi olan Çelebi Hava Servisi, kurucusu Ali Cavit Çelebio lu nun genifl vizyonu ve öngörüsünün k lavuzlu unda sürdürdü ü çal flmalar yla bugün Avrupa n n önde gelen yer hizmetleri flirketlerinden biri konumuna gelmifltir. Yaklafl k 50 y ll k bir geçmifle sahip olan ve Türk ekonomi tarihinde bir çok ilklere imza atm fl bulunan Çelebi Hava Servisi, havac l k sektöründe edindi i %62 lik pazar pay ile sektör liderli ini sürdürmektedir. Çelebi Hava Servisi ana faaliyet alan yerli ve yabanc havayollar ile özel kargo flirketlerine yer hizmetleri verilmesidir. Bu kapsamda sunulan hizmetler harekat, yolcu hizmetleri, ramp, kargo ve posta hizmetleri ile temsil ve gözetim hizmetlerini içermektedir. Çelebi nin kaliteli hizmet anlay fl, uluslararas standartlar n ve müflteri memnuniyetinin titizlikle gözetildi i yer hizmetleri sürecinin her safhas na yans t lmakta, en yeni teknoloji ve yetkin insan kayna ile desteklenmektedir. Kargo hizmetlerinde müflterilere sunulan hizmet yelpazesini geniflletmek hedefiyle stanbul Atatürk Havaliman nda kurulan Çelebi Kargo & Antrepo, 2003 y l nda faaliyetlerine bafllam flt r. Artan ifl hacimlerine paralel olarak 2005 y l nda Atatürk Havaliman içinde m 2 lik bir depo ile havaliman na 8 km uzakl kta m 2 lik yeni bir antrepo da 2006 Mart ay içinde hizmete aç lm flt r. Grubun bir di er flirketi ve Çelebi Hava Servisi nin ifltiraki olan Çelebi Güvenlik ve Dan flmanl k, uluslararas havayolu flirketlerinden oluflan müflterilerine sundu u uçak özel güvenli i hizmetlerinin yan s ra havayolu terminalleri ve kargo antrepo güvenli i alanlar nda da hizmet vermektedir. Tesis güvenli i, VIP güvenli i, güvenlik sistemleri dan flmanl ve silah tafl ma hizmetleri, Çelebi Güvenlik hizmet gam n n di er unsurlar d r. Çelebi Hava Servisi; Adana, Ankara, Antalya, Bodrum, Bursa, Çorlu, Dalaman, Diyarbak r, Erzurum, Gaziantep, stanbul, zmir, Kars, Kayseri, Malatya, Samsun, Trabzon ve Van uluslararas havaalanlar nda hizmet vermektedir y l nda aç lan Sivas istasyonu ile toplam istasyon say s n 19 a yükselten Çelebi Hava Servisi, yurt içi sefer yapan müflterilerinin talepleri do rultusunda istasyon aç l fllar na devam edecektir y l nda Antalya Havaliman 2. D fl Hatlar Terminal Binas n n yap-ifllet-devret modeli ile yapt r lmas ihalesini kazanan Çelebi Hava Servisi nin çtafl nflaat Sanayi ve Ticaret A.fi. ile ortak kurdu u Çelebi-IC Antalya Hava Liman Terminal Yat r m ve flletme A.fi., terminal inflaat n tamamlam flt r. 7 Nisan 2005 tarihinde hizmete aç lan Terminal y lda yaklafl k 16 milyon yolcu kapasitesiyle hizmet vermeye bafllam flt r. Çelebi Hava Servisi, uluslararas platformda Uluslararas Hava Tafl y c lar Birli i (IATA), Uluslararas Yer Hizmetleri Birli i (IAHA) ve Uluslararas Havaalanlar Konseyi (ACI) ve TIACA (Uluslararas Hava Kargo Birli i) üyesi ve AVIANCE kurucu üyesi, ulusal platformda ise TÖSH D (Türkiye Özel Sektör Havac l k flletmeleri Derne i) üyesidir y l nda halka aç lan fiirket in hisseleri stanbul Menkul K ymetler Borsas nda "CLEB " sembolü ile ifllem görmektedir. Çelebi Ground Handling was founded on 1 February 1958 at Ankara Esenbo a Airport to provide ground handling services to the aviation industry. Turkey s first privately-owned ground handling services company, Çelebi Ground Handling s efforts guided by the vision and foresight of its founder, Ali Cavit Çelebio lu, have made it one of the leading ground handling services companies in Europe today. With nearly half a century of experience and as the author of many firsts in the history of the Turkish economy, Çelebi Ground Handling remains the leader of its sector with a market share of 62%. Çelebi Ground Handling s principal business activity is the provision of ground handling services to domestic and international airlines and to private air cargo companies. These include operations, passenger services, ramp, cargo and mail services, and representation and surveillance services. Çelebi s approach to high-quality service and careful mindfulness for international standards and customer satisfaction are reflected in every stage of ground handling services processes and are supported by state-of-the-art technology and superior human resources. In order to broaden the scope of the services provided to its customers in cargo handling, Çelebi Cargo & Warehouse commenced operations at stanbul Atatürk International Airport in Paralleling its expanding business volumes, a 5,000 m 2 warehouse was put into service at the airport during Another new warehouse with 6,740 m 2 of space was opened in March 2006 outside the airport at a distance of 8 kms. Çelebi Security and Consultancy, another group company and a subsidiary of Çelebi Ground Handling, provides aircraft security to a clientele consisting of international airlines and also airline terminal and cargo warehouse security services as well. Other Çelebi Security services include facility security, VIP security, security system consultancy, and guarding services for arms during flight. Çelebi Ground Handling is at the service of customers at the Adana, Ankara, Antalya, Bodrum, Bursa, Çorlu, Dalaman, Diyarbak r, Erzurum, Gaziantep, stanbul, zmir, Kars, Kayseri, Malatya, Samsun, Trabzon, and Van airports. With the Sivas station that was opened in 2005, the Company brought the number of its stations to 19. Çelebi Ground Handling will continue to open new stations in line with the needs of its customers. In 2003, Çelebi Ground Handling was awarded the contract to build the second international terminal at Antalya airport. Construction work was completed by Çelebi IC Antalya Airport Terminal Investment and Management Inc, a joint venture with the çtafl construction firm. Second International Terminal opened for service on 7 April 2005 with a passenger handling capacity of about 16 million a year. Çelebi Ground Handling is a member of the International Air Transport Association (IATA), International Aviation Handlers Association (IAHA), Airports Council International (ACI), International Air Cargo Association (TIACA), and AVIANCE as well as of the Turkish Private Aviation Enterprises Association (TÖSH D) in Turkey. The Company went public in 1996 and its shares are traded on the stanbul Stock Exchange under the symbol CLEBI

4 Çelebi Hava Servisi A.fi Faaliyet Raporu Herfley zamana ba l d r... Everything depends on time...

5 Çelebi Ground Handling Inc Annual Report Yaflant m zda herfley zamana ba l d r. Ço u kez yetersiz buluruz, peflinden koflar z. Hayat m z n her an nda en çok eksikli ini duydu umuz, baflar lar m zda kilit rol oynayan hep zamand r. Havac l kta ise yaflamsal öneme sahiptir zaman... Çelebi, y llard r büyük bir duyarl l kla tam zaman nda sundu u hizmetleriyle güvenli ve konforlu bir uçuflun teminat n oluflturuyor. Everything in our lives depends on time. More often than not we don t have enough of it and must chase after it. Time plays a key role in our success and the one thing that we always feel is the most lacking at every moment of our lives is time. And in aviation, the importance of time is crucial The right on time services that Çelebi has diligently been providing over the years are the guarantee of a safe and comfortable flight

6 Çelebi Hava Servisi A.fi Faaliyet Raporu M SYON MISSION Çelebi Hava Servisi nin varolufl amac, geliflen hizmet ve ürünlerini, "kalitesinden, güvenilirli inden ve ifl ahlak ndan" ödün vermeden genifl kitlelere sunmakt r. Çelebi Ground Handling exists in order to make its expanding line of products and services available to larger groups while always remaining faithful to the Çelebi principles of quality, reliability, and business ethics. V ZYON VISION Ortak bir Çelebi ruhu ile bütünleflmifl ekibimizle, sektöründe de iflimi yaratan giriflimci ve güvenilir konumunu sürdürerek, paydafllar için de er üreten, uluslararas öncü bir kurum olmak. With a team fully identified with the collective Çelebi spirit, being an internationally leading and trustworthy company that creates changes in its sector and produces value for all stakeholders. STRATEJ K HEDEFLER M Z OUR STRATEGIC OBJECTIVES Türkiye de yer hizmetleri sektöründeki lider konumumuzu devam ettirmek ve yurt d fl nda yer hizmetleri ile terminal yat r m ve iflletmecili i alanlar nda giriflimde bulunmakt r. To maintain our position as leader of the ground handling services sector in Turkey and to take part in ventures in ground handling services and terminal management and operations outside Turkey. DE ERLER M Z OUR VALUES Bireye sayg Etik kurallara ba l l k Geliflim Ekip çal flmas Baflar ve sonuç odakl l k Respect for the individual Commitment to the rules of ethics Development Teamwork Success and result focus

7 Çelebi Ground Handling Inc Annual Report SORUMLULUKLARIMIZ OUR RESPONSIBILITIES Ekibimize Sermayedar m za Sektörümüze Topluma To our team To our investors To our sector To society 04 05

8 Çelebi Hava Servisi A.fi Faaliyet Raporu KISACA ÇELEB HOLD NG ÇELEB HOLDING IN BRIEF Kökleri 1958 y l nda faaliyete geçen Çelebi Hava Servisi A.fi. ne dayanan Çelebi Grubu, y llar içinde gösterdi i geliflimle bugün Türkiye nin en büyük flirketler topluluklar ndan biri haline gelmifltir. H zl ve güçlü bir biçimde büyüyen flirketlerin kurumsal bir çat alt nda toplanmas amac yla, 1995 y l nda Çelebi Holding A.fi. kurulmufltur. Havac l k sektöründe yer hizmetlerinin yan s ra g da, uçak özel güvenlik, seyahat acenteli i, personel tafl mac l, araç ve filo kiralama gibi farkl alanlarda hizmet veren Çelebi Holding, y llara dayanan bilgi birikimi ve deneyiminin k lavuzlu unda tutarl bir büyüme sergilemekte, tüm flirketleri ürün ve hizmetleriyle sektörlerinde fark yaratmaya devam etmektedir. Çelebi Holding in temel amac ve yükümlülü ü, flemsiyesi alt nda faaliyet gösteren tüm flirketlerinin mali ve idari fonksiyonlar n koordine etmek, yat r mlar n yönlendirilmek, uygulama ve maliyet alanlar nda standartlar oluflturmak, kurumsal strateji ve politikalar belirleyerek bunlar Grup flirketlerine yaymak ve yerlefltirmektir. The roots of the Çelebi Group reach back to 1958 and the founding of Çelebi Ground Handling. In the years since then, it has grown into one of the largest corporate groups in Turkey. Çelebi Holding Inc. was set up in 1995 for the purpose of bringing all of the strongly and rapidly growing companies in the group under a single corporate roof. In addition to ground handling services in the aviation industry, Çelebi Holding is at the service of customers in a wide range of sectors such as food, private aircraft, passenger and cargo security, travel agency, personnel transport, and vehicle and fleet rentals. Guided by knowledge and experience built up over the years, the group pursues coherent growth as each one of its companies continues to distinguished itself in its sector by virtue of its products and services. Çelebi Holding s basic objectives and responsibilities consist of coordinating the financial and administrative functions of the companies in its charge, guiding their investments, formulating standards in the areas of practices and costs, and identifying corporate strategies and policies and ensuring that they are understood and abided by in group companies. ÇELEB GRUBU TÜRK YE N N EN BÜYÜK fi RKETLER TOPLULUKLARINDAN B R D R. ÇELEB GROUP IS ONE OF THE LARGEST CORPORATE GROUPS IN TURKEY.

9 Çelebi Ground Handling Inc Annual Report Çelebi Hava Servisi A.fi. Kurulufl y l : 1958 Faaliyet konusu: Havaalan yer hizmetleri Çelebi Ground Handling Inc Founded: 1958 Principal business activities: Airport ground handling services Çelebi Kargo & Antrepo Kurulufl y l : 2003 Faaliyet konusu: Kargo hizmetleri ve antrepo iflletmecili i Çelebi Cargo & Warehouse Founded: 2003 Principal business activities: Cargo services and warehouse management Çelebi-IC Antalya Havalimanı Terminal Yatırım ve flletme A.fi. Kurulufl y l : 2004 Faaliyet konusu: Antalya Havaalan 2. D fl Hatlar Terminali yat r m ve iflletmecili i Çelebi-IC Antalya Airport Terminal Investment & Management Inc. Founded: 2004 Principal business activities: Antalya Airport 2nd International Terminal investment and management Çelebi Güvenlik Sistemleri ve Dan flmanl k A.fi. Kurulufl y l : 1997 Faaliyet konusu: Havaalanlar nda uçak özel güvenli i, terminal güvenli i ve endüstriyel güvenlik faaliyetleri Çelebi Security and Consultancy Founded: 1997 Principal business activities: Aircraft security at airports, terminal security, industrial facility security Çe-Tur Çelebi Turizm Tic. A.fi. Kurulufl y l : 1973 Faaliyet konusu: Seyahat acenteli i, personel tafl mac l, rent-a-car servisi, operasyonel araç, donan ml araç ve motosiklet filosu kiralama, havaalanlar nda otopark iflletmecili i Çe-Tur Çelebi Tourism Founded: 1973 Principal business activities: Travel agency, personnel transport, rent-a-car services, operational vehicle, special-purpose vehicle, motorcycle fleet rentals, airport parking facility management Çelebi Hizmet Restorant flletmeleri ve G da Turizm nflaat San. ve Tic. A.fi. (Arby's) Kurulufl y l : 1996 Faaliyet konusu: Arby s restoran zinciri iflletmecili i Çelebi Service Restaurant Enterprises Founded: 1996 Principal business activities: Management and operation of the Arby s franchise in Turkey Çelebi Hizmet G da flletmeleri Turizm San. ve Tic. A.fi. (Little Caesars) Kurulufl y l :1996 Faaliyet konusu: Little Caesars pizza paket servis restoran zinciri iflletmecili i Çelebi Service Food Enterprises Founded: 1996 Principal business activities: Management and operation of the Little Caesars franchise in Turkey 06 07

10 Çelebi Hava Servisi A.fi Faaliyet Raporu Zaman de erlidir, do ru kullanmak gerekir... Time is precious, we should use it properly...

11 Çelebi Ground Handling Inc Annual Report Zaman bofla harcanmayacak kadar de erlidir. Ça dafl hayat n tüm faaliyetlerinde kilit rol oynar. Zaman n planl ve bilinçli kullan m n n, ifl süreçlerinin verimli bir flekilde iflleyiflini sa lad ve baflar ya ulaflt rd yads namaz bir gerçektir. Zaman, havac l k gibi saniyelerin belirleyici rol oynad bir sektörde bir kat daha de er kazan yor. Çelebi Hava Servisi; alan nda uzman kadrosu, güçlü, etkin altyap s ve modern teknolojisi ile en ça dafl ve en güvenli yer hizmetlerini, Çelebi fark n yans tt bir dakiklikle sunuyor. Time is too precious to be wasted. Time plays a key role in all aspects of life today. It is an undeniable fact that the planned and knowledgeable use of time ensures that work processes function productively and leads to success. In an industry such as aviation where even seconds can make a crucial difference, time is even more precious. With a team of specialists, strong and effective infrastructure, and state-of-the-art technology Çelebi Ground Handling provides the most modern and reliable ground handling services available today with a precision that reflects the Çelebi difference

12 Çelebi Hava Servisi A.fi Faaliyet Raporu ÇELEB HAVA SERV S N N K LOMETRE TAfiLARI ÇELEB GROUND HANDLING MILESTONES Türkiye'nin ilk özel yer hizmetleri flirketi olan Çelebi Hava Servisi Ankara Esenbo a Havaalan 'nda kuruldu. lk hizmet, Iran Air ve Sabena Belgian Airlines a verildi. Çelebi Hava Servisi A.fi.'nin stanbul fiubesi aç ld. Ayn y l Ankara Esenbo a Havaalan 'nda Swissair'e hizmet verilmeye baflland. Çelebi Hava Servisi A.fi. Genel Müdürlü ü stanbul a tafl nd. Austrian Airlines ve British Airways'e ramp ve trafik hizmetleri verilmeye baflland. Çelebi Ground Handling is founded at Ankara Esenbo a Airport as the first privately-owned ground handling services company in Turkey. Its first customers are Iran Air and Sabena Belgian Airlines Çelebi Ground Handling opens a branch operation in stanbul. The same year it begins serving Swissair at Ankara Esenbo a Airport Çelebi Ground Handling s headquarters are relocated to stanbul. The Company begins providing ramp and traffic services to Austrian Airlines and to British Airways Yer Hizmetleri Yönetmeli i nin de iflmesi ile birlikte, 1991 e kadar sadece tarifeli sefer yapan havayollar na hizmet veren Çelebi, charter ve kargo uçufllar dahil olmak üzere tüm uçufl tiplerine hizmet sunmaya bafllad. Dalaman istasyonu aç ld. Bu istasyonda ilk olarak Hapag Lloyd, Martinair ve Britannia charter havayollar na hizmet verildi y l nda Adana Havaalan 'nda hizmete baflland. Milas Bodrum istasyonu aç ld, Avrupa'dan Türkiye ye sefer yapan yabanc charter havayolu flirketleri ile yerli charter havayolu flirketlerine hizmet verilmeye baflland y l nda Hava Kuvvetleri Komutanl envanterinde bulunan havaalanlar ndan Çorlu Havaalan 'nda hizmete baflland. stanbul istasyonunda havac l k alan nda tercih edilen AHS1000 kalite sistemi kuruldu. AVIANCE grubu kurucu üyesi olarak Çelebi Hava Servisi bir ilke daha imza atarak ba ms z handling kurulufllar n n oluflturdu u yap lanmada yerini ald. As a result of changes in Turkey s Ground Handling Services Regulations, Çelebi begins serving charter and cargo flights in addition to the regularly scheduled flights that it has been serving so far. The Dalaman station is opened and the Company begins serving the Hapag Lloyd, Martinair, and Britannia charter carriers there. Adana station is opened in 1993 The Bodrum airport station is opened and the Company begins serving European and domestic carriers charter flights in and out of that airport. In 1998, Çelebi Ground Handling is awarded the ground handling services contract for Çorlu, a Turkish Air Force airbase. The AHS1000 quality system, the one most preferred in the aviation industry, is installed at the stanbul station. Çelebi Ground Handling becomes a founding member of AVIANCE, an international organization of independent handling companies.

13 Çelebi Ground Handling Inc Annual Report stanbul'da Lufthansa Havayollar 'na hizmet verilmeye bafllanmas fiirket tarihinde önemli bir kilometre tafl oldu u gibi, di er havayolu flirketleri için de referans niteli i tafl d. Çelebi Hava Servisi A.fi.'nin zmir Çi li Havaalan istasyonu aç ld ve Lufthansa ya verilen hizmet ile faaliyetlerine bafllad. Antalya istasyonu aç ld ve ilk hizmet Lufthansa ya verildi. The Company begins serving Lufthansa in stanbul. This contract is an important turningpoint in the Company s history because it serves as a major reference for other carriers. Çelebi Ground Handling s station at zmir Çi li Airport is opened and begins serving the Lufthansa flights calling there. The Antalya station is opened and its first customer is Lufthansa spanyol FCC Aqua y Entorno Urbano, S.A. ile 1 Temmuz 2002 tarihinde stratejik iflbirli i ve ortak geliflim anlaflmas imzaland. Bursa Yeniflehir Havaalan nda hizmete baflland. TUV-Rheinland firmas taraf ndan yap lan denetleme sonucu ISO 9001:2000 Belgesi al nd. stanbul Atatürk Havaliman nda Çelebi Kargo Antrepo hizmete girdi. Diyarbak r, Erzurum, Kayseri, Samsun ve Trabzon havaalanlar nda hizmet verilmeye baflland. Devlet Hava Meydanlar flletmesi nin Antalya Havaliman 2. D fl Hatlar Terminal Binas n n yap-ifllet-devret modeli ile yapt r lmas ihalesi kazan ld y l nda aç lan Gaziantep, Kars, Malatya ve Van istasyonlar na 2005 y l nda Sivas da eklenerek hizmet noktas say s 19 a ç kar ld. Antalya 2. D fl Hatlar Terminali nin inflaat tamamlanarak 7 Nisan 2005 te hizmete aç ld. Dört ilde daha ihale kazan larak Türk Hava Yollar na toplam 11 ilde hizmet verilmeye baflland. On July 1st, a strategic cooperation and development agreement is concluded with FCC Aqua y Entorno Urbano of Spain. The Company s Bursa station goes into service. Çelebi Ground Handling is awarded its ISO 9001 Quality Management System certificate after undergoing an audit by TÜV-Rheinland. The Çelebi Cargo Warehouse goes into service at stanbul Atatürk Airport. Operations begin at the Diyarbak r, Erzurum, Kayseri, Samsun and Trabzon airports. Çelebi Ground Handling is awarded the contract to build DHM s second international terminal at Antalya airport under the build-operatetransfer model. With the addition of Sivas to the Gaziantep, Kars, Malatya, and Van stations that are opened in 2004, the number of Çelebi Ground Handling stations reaches 19. Construction of the 2nd International Terminal at Antalya airport is completed and the terminal opens for service on April 7th. With the award of four new contracts, the Company is now serving Turkish Airlines in 11 provinces

14 Çelebi Hava Servisi A.fi Faaliyet Raporu YÖNET M KURULU BOARD OF DIRECTORS Can ÇELEB O LU Yönetim Kurulu Baflkan Chairman Canan ÇELEB O LU TOKGÖZ Yönetim Kurulu Baflkan Vekili Vice Chairperson Engin ÇELEB O LU Üye Member ÜST YÖNET M TOP MANAGEMENT A. Cemil ERMAN Genel Müdür Chief Executive Officer Tanzer GÜCÜMEN Mali fller Direktörü Financial Affairs Director Atilla KORKMAZO LU Sat fl ve Pazarlama Direktörü Sales and Marketing Director

15 Çelebi Ground Handling Inc Annual Report Necmi YERGÖK Üye Member Mehmet KAYA Üye Member Ayd n GÜNTER Üye Member Talha GÖKSEL Operasyon Direktörü Operations Director Serhat ERTEN nsan Kaynaklar Direktörü Human Resources Director Yavuz SAMUR Kurumsal liflkiler Direktörü Corporate Relations Director 12 13

16 Çelebi Hava Servisi A.fi Faaliyet Raporu YÖNET M KURULU NUN MESAJI A MESSAGE FROM THE BOARD OF DIRECTORS Kuruluflundan bu yana büyük bir geliflim göstererek ülkemizin lider yer hizmetleri sa lay c s konumuna gelen Çelebi Hava Servisi, müflteri memnuniyetini ve hizmette mükemmeliyeti hedefleyen ekibi ve ça dafl yönetim anlay fl yla 2005 y l nda da hem güven veren bir kurum olmay hem de güçlü bir finansal performans göstermeyi baflarm flt r. fiirketimiz bu baflar y kal c hale getirmek ve gelifltirerek sürdürmek için var gücüyle çal flmaya devam etmektedir. Yap lan araflt rmalar sonucunda bilgi ça nda baflar l iflletmeleri di erlerinden ay rt eden en önemli niteliklerin, h z, esneklik ve gelece i görme yetene i oldu u saptanm flt r. Global rekabet ortam nda iflletmeler, de iflimlere tepki göstermek ve beklenmedik f rsatlardan yararlanabilmek için h zl ve do ru karar vermek durumundad r. 47 y l önce temelleri at lan Çelebi Hava Servisi bugün geldi i noktay yukar da belirtti imiz saptamay do rulayan ifl stratejilerine borçludur. Kurumsal tarihimize bakt m zda her zaman çok çal flt m z, yenilikleri yak ndan takip etti imizi, bir çok ilke imza att m z, sektörümüze öncülük etti imizi görüyoruz. Çelebi Hava Servisi nin yar m yüzy la yaklaflan bir süredir sektör liderli ini sürdürmesinin arkas nda, deneyimi ve de iflen piyasa koflullar nda dinamik bir flirket kültürü oluflturmas yatmaktad r. Müflterisini ve pazar iyi tan y p takip ederek proaktif davranmas ve de iflime öncü olmas, Çelebi Hava Servisi nin yenilikçi tarz n n en önemli bileflenleridir. Faaliyetlerine bafllad ilk günden beri büyümeyi ve kârl l hedefleyen Çelebi Hava Servisi, 2005 y l nda da mali ve operasyonel anlamda parlak sonuçlar elde etmifltir y l nda hizmet verdi imiz uçak say s nda %38 lik bir art fl kaydederek yer hizmetlerindeki pazar pay m z %62 ye yükseltmifl bulunuyoruz. Since the day it was founded, Çelebi Ground Handling has grown steadily and strongly and become the leading ground handling services provider in our country today with a team and an approach to service and management that are all focused on customer satisfaction and perfection. In 2005 the Company once again retained its position of respect and strength and demonstrated a good financial performance. Çelebi Ground Handling continues to strive with all its might to build on its successes and ensure their permanence. Research has shown that the qualities that the most successful businesses in today s information age all share are speed, flexibility, and foresight. When competing in the global arena, companies must be able to make the right decisions quickly in order to respond to changes and take advantage of unexpected opportunities when they come up. Standing on sound foundations laid 47 years ago, Çelebi Ground Handling owes the point that it has reached today to business strategies that confirm the findings of researchers summarized above. Looking back at our corporate history we see that we have always worked hard, have been mindful of innovation and been the author of many firsts, and have blazed the trail for our sector. Underlying Çelebi Ground Handling s sector leadership of nearly half a century is a corporate culture that attaches importance to experience and to the ability to respond dynamically to changing market conditions. A thorough understanding of customers and markets and an ability to be proactive and to spearhead change are the most important elements of Çelebi Ground Handling s innovative style. Since the day it was founded, Çelebi Ground Handling has focused on growth and profitability and in 2005 the Company once again achieved financially and operationally sparkling results. The number of aircraft we serviced was up 38% yearon and our share of the ground handling services market reached 62%.

17 Çelebi Ground Handling Inc Annual Report Canan ÇELEB O LU TOKGÖZ Yönetim Kurulu Baflkan Vekili Vice Chairperson Can ÇELEB O LU Yönetim Kurulu Baflkan Chairman ÇELEB HAVA SERV S FAAL YETLER NE BAfiLADI I LK GÜNDEN BER BÜYÜMEY VE KÂRLILI I HEDEFLEM fit R. SINCE THE DAY IT WAS FOUNDED, ÇELEB GROUND HANDLING HAS FOCUSED ON GROWTH AND PROFITABILITY

18 Çelebi Hava Servisi A.fi Faaliyet Raporu YÖNET M KURULU NUN MESAJI A MESSAGE FROM THE BOARD OF DIRECTORS Uluslararas alanda çal flma, rekabet etme ve stratejik ortakl klar kurma kültürüne sahip olan Çelebi Hava Servisi, çtafl nflaat Sanayi ve Ticaret A.fi. ile ortak olarak inflas n ve iflletmecili ini üstlendi i Antalya 2. D fl Hatlar Terminali ni 2005 Nisan ay nda hizmete sokmufltur. 11 ay gibi inan lmaz k sa bir sürede tamamlanan Terminal in hizmet verdi i yolcu say s 9 milyona ulaflm flt r y l nda portföyümüze katt m z pek çok yeni müflterinin yan s ra, kazand m z ihalelerle milli havayolumuz Türk Hava Yollar na da çok say da havaalan nda yer hizmeti vermeye bafllad k. Önümüzdeki y llar için dikkatle izledi imiz bir geliflme, kendi yer hizmetlerini kendileri sa layan havayolu flirketlerinin bu hizmetleri yer hizmetleri flirketlerinden almalar e ilimidir. Nitekim, bu nedenle milli havayolumuz Türk Hava Yollar da baz illerdeki ramp hizmetlerini ihale etmifl bulunmaktad r. Önümüzdeki y llarda bu e ilimin artaca n, flimdilik k smi olarak ihale edilen hizmetlerin kapsam n n geniflleyece ini ve her geçen gün Türk Hava Yollar n n fiirketimiz için daha önemli bir müflteri olaca n umuyoruz. Önümüzdeki bir-iki y l içinde Türk Hava Yollar na verece imiz hizmetler nedeniyle üç veya dört yeni istasyon daha açaca m z öngörüyoruz. Di er yandan THY, h zla filosunu ve dolay s yla uçufl say lar n büyütmektedir. D flardan alacaklar yer hizmetleri, yani bizim vermeye aday oldu umuz hizmetler, bu hacim büyümesi nedeniyle de artacakt r. Working, competing, and entering into strategic partnerships in the international arena are inherent elements of our corporate culture. Yet another example of this is to be seen in the joint venture between Çelebi Ground Handling and the çtafl construction firm, which undertook the construction and management of the 2nd International Terminal at Antalya Airport in In April 2005, an incredibly short eleven months since the project was launched, the new terminal was completed and opened its doors. The number of passengers served by the terminal so far has already reached 9 million. In addition to a large number of new customers that we added to our portfolio in 2005, we also submitted the winning bids on ground handling services contracts for Turkish Airlines and we are now serving our national carrier in eleven different airports. One development that we have been watching closely in recent years is the increasing trend on the part of airlines that used to provide their own ground handling services to outsource them to others. In keeping with this, Turkish Airlines (THY) has already contracted its ramp services in a number of airports. We believe that this trend will continue in the future and that the currently limited scope of services being outsourced in this way will also be expanded as well. We foresee that THY will become an increasingly more important customer for our Company. Over the next year or two we expect to be opening another three or four new stations on account of the services that we will be providing for Turkish Airlines. At the same time, THY is rapidly increasing the size of its fleet so the number of its flights as well. As we are the prime candidates for any other services that the airline decides to outsource, we may expect to see increases in our business volumes on this account as well. ÇELEB HAVA SERV S ULUSLARARASI ALANDA ÇALIfiMA KÜLTÜRÜNE SAH PT R. WORKING IN INTERNATIONAL ARENA IS INHERENT ELEMENT OF ÇELEBI S CORPORATE CULTURE.

19 Çelebi Ground Handling Inc Annual Report Türkiye de Özellefltirme kapsam na girecek olan havaalanlar terminal yat r m ve iflletmecilik ihaleleri ile yurt d fl nda yer hizmetleri, havalimanlar ve terminallere iliflkin yat r m olanaklar n fiirketimizin yurt içi ve d fl ndaki sürdürülebilir büyümesi için dikkatle izliyoruz. D fl pazarlarda havaliman ve/veya terminal yat r m ve iflletmecili i ve yer hizmetleri alan nda yak nda sonuç almay umdu umuz ciddi giriflimlerimiz var. Özellikle ilgi alan m za giren Balkanlar, Kuzey Afrika, eski do u bloku ülkeleri ve Türki Cumhuriyetleri ne Hindistan ve Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti de eklendi. Çelebi Hava Servisi nin ifltiraki olan Çelebi Güvenlik Sistemleri ve Dan flmanl k A.fi. de 2005 y l nda çok olumlu bir performans göstermifltir y l nda hizmete giren Çelebi-IC Antalya 2. Uluslararas D fl Hatlar Terminali nin güvenlik hizmetleri bu flirketimiz taraf ndan sa lanm fl ve Çelebi Güvenlik in 2005 y l cirosu yaklafl k befl kat artm fl, personel say s 100 den 383 e yükselmifltir. Hizmetlerini uluslararas yetkinlik ve kalite standartlar n karfl layacak düzeye getirmeye odaklanan Çelebi Hava Servisi nin 2003 y l nda hizmet vermeye bafllayan kargo antreposu 2005 y l nda tam kapasiteye ulaflm fl, pazar pay h zla artm flt r. Hava kargo trafi inin artan ihtiyac n karfl lamak amac yla apronda m 2 lik bir depo tesisi ile havaalan d fl nda m 2 lik ikinci bir antrepo hizmete sokulmufltur. Hava kargo tafl mac l na yapt m z katk y, di er kentlerde açaca m z antrepolar ve lojistik destek ile art rarak büyütece iz. Sahip oldu umuz de erlerimiz, kurum kültürümüz ve tecrübemizle, yaklafl k 50 y ld r müflterilerimize, yat r mc lar m za ve çal flanlar m za hep en iyiyi, en güzeli sunma çabas nda olduk. Önümüzdeki y llarda da dinamik kimli imizle birçok yeni yat r ma ve sektöre öncü olan uygulamalar m za devam edece iz. fiirketimizin ulaflt baflar larda ve yar n n flekillendirmede büyük pay olan de erli müflterilerimize, ortaklar m za ve çal flanlar m za teflekkür ediyoruz. We are keeping a close watch on developments in investment and management contracts related to airport terminals that are up for privatization in Turkey as well as on investment opportunities in ground handling services, airports, and terminals in other countries as we regard such projects as being essential to our Company s future sustainable growth. In the business of airport and/or terminal investment and management and of ground handling services in a number of foreign markets we are engaged in undertakings that we strongly believe will bear results in the very near future. We have added India and Northern Cyprus to the list of areas (Balkans, North Africa, former USSR countries, and the Turkic republics) on which we are primarily focusing our attentions. Çelebi Ground Handling s subsidiary Çelebi Security Systems and Consultancy, which is providing the security services for the Çelebi-IC Antalya 2nd International Terminal, performed very well in 2005 and experienced an approximately five-fold increase in its turnover last year. The number of the Company s employees also nearly quadrupled from 100 to 383. The cargo warehouse that Çelebi Ground Handling put into service in 2003 as part of its focus on raising its service standards and competencies to internationally recognized levels has seen its market share grow rapidly and it reached full operational capacity in In order to meet the steadily increasing demand for air cargo services in stanbul, a 5,000 m 2 storage facility was set up on the apron at the airport while another 6,740 m 2 warehouse was put into service outside the stanbul airport as well. We intend to play an even greater role in air cargo transport by means of warehousing and logistical support that we will be providing in cities other than stanbul in the near future. For close to half a century we have continuously striven to put our values, our corporate culture, and our experience to work in the effort to provide our customers, our investors, and our employees with nothing but the best. In the years ahead we will continue to be a dynamic player in the sector as we undertake many more new investments and introduce still more innovative practices. In closing, we thank our esteemed customers, investors, and employees for their important contributions towards making our Company a success and shaping its future

20 Çelebi Hava Servisi A.fi Faaliyet Raporu GENEL MÜDÜR ÜN DE ERLEND RMES GENERAL MANAGER S ASSESSMENT IATA rakamlar na göre, 2005 y l nda bir önceki y la k yasla yolcu trafi i %7,6 kargo trafi i ise %3,2 oran nda büyümüfltür. Yolcu trafi inde en büyük art fl %13,1 ile Orta Do u ülkelerinde ve %11,4 ile Latin Amerika ülkelerinde kaydedilmiflken, Avrupa ülkelerindeki art fl %6,4 oran nda kalm flt r. Sivil Havac l k sektörü, 2005 y l nda dünyan n farkl co rafyalar nda, farkl geliflmeler yaflay p farkl sorunlar n üstesinden gelmeye çal fl rken, bu y l n ülkemiz ve fiirketimiz için çok olumlu bir y l olarak geçti ini k vançla belirtmek isterim. Sivil Havac l k sektörünü etkileyen birinci sektör konumundaki turizm 2005 y l nda ülkemizde olumlu geliflme göstermifltir. Kültür ve Turizm Bakanl n n geçici rakamlar na göre 2005 y l nda ülkeye gelen yabanc lar n say s bir önceki y la göre %20,59 artarak 21 milyon 123 bin kifliye ulaflm flt r. Ülkemize seyahatlerin %70 oran nda hava yolu ile gerçekleflti i göz önünde bulunduruldu unda bu art fl n sivil havac l k sektörü üzerindeki olumlu etkisi aç kt r. Ülkemiz sivil havac l bak m ndan 2005 y l na as l damgas n vuran geliflme, özel Türk havayolu flirketlerinin tarifeli iç hat uçufllar nda yaflanan patlamad r. Bu durum iç hat uçufllar na bafllamam fl iki büyük flirketin, 2005 y l n sonunda bu pazara girmelerine ve iç hat uçmay planlayan yeni üç havayolu flirketinin kurulmas na yol açm flt r. DHM rakamlar na göre, 2005 te 2004 y l na göre iç hat uçufllar %33 oran nda artarak ye; d fl hat uçufllar ise %12 oran nda artarak e ulaflm flt r. Bu geliflmelerin fiirketimiz özeline yans mas ise hayli sevindiricidir. Hizmet verdi imiz iç hat uçufl say s yaklafl k 2,5 kat artarak uçufla yükselmifltir. D fl hatlardaki uçufl say m z ise %7 art fl ile uçufl olarak gerçekleflmifltir. Hava kargo tafl mac l Türkiye de giderek artan bir e ilim içindedir y l na göre kargo hizmeti tonaj m z %14 art flla tonu, antrepo hizmeti tonaj m z ise yaklafl k %10 art flla tonu aflm flt r y l nda açt m z antrepomuz bu nedenle talebi karfl layamaz hale gelmifl, 2005 y l nda Atatürk Havaliman apronda m 2 lik kapal alana sahip, antrepoya destek bir depo binas ; 2006 y l Mart ay nda da m 2 kapal hacme sahip olan ikinci bir antrepo stanbul According to IATA figures, the year-on rise in passenger traffic globally in 2005 was 7.6% while the increase in the volume of cargo traffic was a more modest 3.2%. The biggest rises were witnessed in the Middle East (13.1%) and Latin America (11.4%) while in Europe the increase was only 6.4%. While the civil aviation industry attempted to deal with the different problems and rates of growth with which it had to contend in different parts of the world, in our own country I am proud to say that 2005 was a very successful year for the Turkish civil aviation industry and for our Company. Tourism has the biggest impact on the civil aviation industry in general and strong performance by that sector in our country contributed significantly to our results last year. According to provisional figures released by the Ministry of Culture and Tourism, the number of tourist arrivals was up 20.59% in 2005 and reached 21,123,000. Since 70% of tourist arrivals and departures in Turkey are by air, the effects of this increase in traffic on our own sector should be obvious. The most important event in 2005 from the standpoint of the civil aviation industry however was unquestionably the tremendous surge of growth in privately-owned airlines scheduled flights on domestic routes. So attractive did these flights prove to be that two major companies that had not previously signed up for them entered the market late in the year while another three airlines were established for the express purpose of flying domestic routes. According to Directorate General of State Airports Administration (DHM ) figures, there was a 33% year-on rise in domestic flights, which reached 256,802 in 2005, while the increase in international flights to 277,285 was a rather more modest 12%. These developments had quite a beneficial impact on our Company s performance: the number of domestic flights we served rose about 250% and reached 38,527 while the number of international flights serviced reached 57,516, a year-on rise of 7%. We are seeing a strong and steady increase in air cargo traffic in Turkey. In 2005 we handled 100,000 tons of cargo, a year-on rise of 14%, while a 10% increase in warehousing tonnage brought that total to over 35,000 tons. The original warehouse that

Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K

Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K Overview... Hursan Logistics, located in a privately owned facility at Istanbul s Port of Ambarlı has been established in response

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır.

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. ABOUT US HAKKIMIZDA FORPLAS ın temel amacı, kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. 25 yılı aşkın üretim deneyimine sahip olan FORPLAS, geniş ve nitelikli ürün yelpazesiyle

Detaylı

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. // Çelebi Ground Handling Inc.

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. // Çelebi Ground Handling Inc. 20 04 faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. // Çelebi Ground Handling Inc. // içindekiler // contents // 01 _Kurumsal Profil _Company Profile // 03 _ Sunufl _Introduction // 04 _ Misyon/Vizyon/De

Detaylı

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve 2012 Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve Ticaret Limited Șirketi unvanıyla kurulan firma,

Detaylı

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION www.adaset.com www.adaset.com MİSYONUMUZ Şirketimizin sürekli gelişen organizasyon yapısı içinde daha kaliteli ürün ve hizmet vermesini sağlamak ve modern yönetim anlayışıyla yeniliklere imza atan, global

Detaylı

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG sf 1 sf 2 KURUMSAL CORPORATE 1987 Yılından bugüne kadar 500 kapasiteden 200 ton a kadar çeşitli tiplerde kaldırma makinesi ve vinç üretimi ile faaliyetlerine

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

TÜRKELİ RAY. www.turkeliray.com

TÜRKELİ RAY. www.turkeliray.com www.turkeliray.com TÜRKELİ RAY www.turkeliray.com History: Aktar Holding and Emin Aktar, in 1947, established Türkeli Ticaret A.Ş which has been general distributor of lifts of world-wide known Schlieren

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı Havayolu İşletmeciliği İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Course Name Airline Management Ders Uygulaması, Saat/Hafta (Course Implementation, Hours/Week) Kodu Yarıyılı Kredisi AKTS

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER ENG 102 Akademik Sunum Becerileri Academic Presentation Skills 2 2 3 6 HVI 101 Sivil Havacılığa Giriş Introduction

Detaylı

TURĠZM VE OTELCĠLĠKTEKĠ GELĠġMELER. SavaĢ Gürsel

TURĠZM VE OTELCĠLĠKTEKĠ GELĠġMELER. SavaĢ Gürsel TURĠZM VE OTELCĠLĠKTEKĠ GELĠġMELER SavaĢ Gürsel DÜNYA TURĠZMĠ (2015) WORLD TOURISM (2015) Turist Sayısı (*) / Tourist Arrivals (*) Turizm Geliri / Tourism Receipts Ülkeler (milyon) (million) % Pay Share

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

YEDEK PARÇA DEPONUZ Your Spare Parts Warehouse

YEDEK PARÇA DEPONUZ Your Spare Parts Warehouse YEDEK PARÇA DEPONUZ Your Spare Parts Warehouse www.hidirusta.com İŞİMİZDE UZMANIZ We are professional in our business Geniş ürün gamı ve tecrübeli satış kadromuzla hizmetinizdeyiz. We are ready to serve

Detaylı

www. durucam grup.com

www. durucam grup.com www. durucam grup.com Uzun y llard r cam sektöründe edindi imiz bilgi, beceri birikim ve tecrübenin sonucunda oluflan bir markad r DURU CAM LAVABO. Son derece hassas ve titizlikle üretti imiz ürünlerimizde

Detaylı

2 0 1 5 İ L K B A H A R YA Z

2 0 1 5 İ L K B A H A R YA Z 2015 İLKBAHARYAZ İÇİNDEKİLER / INDEX KIRAL MOBİLYA 1996 yılından beri ofis ve bahçe mobilyaları sektöründe hizmet vermektedir. Merkez ofis ve ilk mağaza Alanya da açıldı. Faaliyetlerine ilk aşamada bölge

Detaylı

Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... our passion...

Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... our passion... Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... Helping others fly is our business, our passion... 2003 ÇELEB HAVA SERV S A.fi. FAALiYET RAPORU ÇELEB GROUND HANDLING INC. ANNUAL REPORT çindekiler Contents 02

Detaylı

Replica EMEA - Mission

Replica EMEA - Mission Replica EMEA Replica EMEA is a joint venture established between the European leading provider of WMS applications Replica Sistemi and Obase, major Turkish company specializing in IT solutions for Retail

Detaylı

bölümleri ile ilgili gerekli eğitimleri almasını sağlayarak, verimliliği yükseltmek, kaynakları zamanında ve verimli kullanmak kalite politikasıdır.

bölümleri ile ilgili gerekli eğitimleri almasını sağlayarak, verimliliği yükseltmek, kaynakları zamanında ve verimli kullanmak kalite politikasıdır. Bağlantı Elemanları Makro Teknik, 1998 yılında, 18 yıllık uygulamacı geleneğinin ve birikiminin, üzerine inşa edilmiş, Hvac komponentleri üreten, ürettiklerinde ve üreteceklerinde, her zaman müşteri odaklı

Detaylı

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region CORPORATE PRESENTATION FILE Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region Asiye KURT Coordinator Mehmet AVCI Foreign Trade Manager INDEX ABOUT US SHOWRROM,

Detaylı

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM ÖZEL / FASON ÜRETİM Private Label www.jeomed.com Private / Contract Manufacturing How is it performed? 01 New Products Market Research 02 Product R & D 03 Ministry of Health Operations 04 GMP Norms Production

Detaylı

International Electronic Industry & Sector Relations Conference

International Electronic Industry & Sector Relations Conference 17 Aralık / December, 2015 ULUSLARARASI ELEKTRONİK SANAYİİ VE SEKTÖR İLİŞKİLERİ KONFERANSI International Electronic Industry & Sector Relations Conference 5*The Green Park Pendik Hotel & Convention Center,

Detaylı

NURSİMA GROUP Chairman of the Executive Board. NURSİMA GROUP Yönetim Kurulu Başkanı

NURSİMA GROUP Chairman of the Executive Board. NURSİMA GROUP Yönetim Kurulu Başkanı Hakkımızda / Vizyonumuz / Değerlerimiz 1995 yılında ırakta faaliyete başlayan grup 2008 yılında kurulan NURSIMA Grubu, başarılı geçmişiyle Irak ın önde gelen grupları arasında yer almakta ve gida sektöründe

Detaylı

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari PROJE NEO TEK kent ekipmanlari Hakkımızda Şirketimiz Perakende satışı olmayan ve öncelikle Müşterinin gereksinimlerine duyarlı Projeleri en uygun ve ekonomik şekilde hayata kavuşturan, dinamik ekibiyle

Detaylı

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), 25 Nisan 1980 tarihinde kurulan

Detaylı

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE www.guvenckalip.com Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE 2018 Hakkımızda Güvenç Kalıp Sanayi 2003 yılında kurulmuş olup, plastik kalıp sektöründe

Detaylı

MEMBRAN KAPAK SİSTEMLERİ PVC MEMBRAN PRESS MDF DOORS. www.mksmobilya.com www.facebook.com/mkscapak

MEMBRAN KAPAK SİSTEMLERİ PVC MEMBRAN PRESS MDF DOORS. www.mksmobilya.com www.facebook.com/mkscapak www.mksmobilya.com www.facebook.com/mkscapak FİRMAMIZ ; Mobilya İmalat&Satış taki 30 yıllık tecrübemizle, MKS MOBİLYA DEKORASYON SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. adı altında uzun yıllardır müşterilerimize hizmet

Detaylı

1. ABOUT US... 03-03p. 2. DECORATIVE HEAT INSULATION BOARD.. 04-05p. 3. TERRACOTTA... 06-07p. 4. DECORATIVE DOORPOST... 08-11p

1. ABOUT US... 03-03p. 2. DECORATIVE HEAT INSULATION BOARD.. 04-05p. 3. TERRACOTTA... 06-07p. 4. DECORATIVE DOORPOST... 08-11p İÇİNDEKİLER CONTENTS 1. HAKKIMIZDA 1. ABOUT US... 03-03p 2. DEKORATİF ISI YALITIM LEVHALARI 2. DECORATIVE HEAT INSULATION BOARD.. 04-05p 3. TARAKOTTA 3. TERRACOTTA... 06-07p 4. DEKORATİF SÖVELER 4. DECORATIVE

Detaylı

BABİL CARGO IRAK BİZİMLE YAKIN

BABİL CARGO IRAK BİZİMLE YAKIN BABİL CARGO IRAK BİZİMLE YAKIN MERKEZ Gençtürk Caddesi No:58/A Laleli/Fatih/İstanbul t: +90 212 527 64 61/62 t: +90 212 511 06 69/70 f: +90 212 527 16 60 m: +90 532 384 63 65 MAL TESLİM VE FATURA İkitelli

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

www.imsamakina.com.tr

www.imsamakina.com.tr HAKKIMIZDA 2003 Yılında ahşap modelhanesi olarak kurulan firmamız, müşteri taleplerini göz önünde bulundurarak ve bu talepleri günümüz teknolojisine uyarlayarak, bünyesine CNC dik işleme merkezleri katmıştır.

Detaylı

Akua Pet Preform Ambalaj San. ve Tic. A.Ş Akua Pet Preform Packing and Cap Company.

Akua Pet Preform Ambalaj San. ve Tic. A.Ş Akua Pet Preform Packing and Cap Company. Akua Pet Preform Ambalaj San. ve Tic. A.Ş Akua Pet Preform Packing and Cap Company www.akua-pet.com QUALITY KALİTE HAKKIMIZDA Akua Pet Preform A.Ş. Gaziantep. Organize Sanayi Bölgesinde 011 yılının ilk

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975. 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz.

1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975. 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. 03 MEMBRAN KAPI MK - 220 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975 We have been producing

Detaylı

Electronic Industry & Sector Relations Conference

Electronic Industry & Sector Relations Conference 17 Aralık / December, 2015 ELEKTRONİK SANAYİİ VE SEKTÖR İLİŞKİLERİ KONFERANSI Electronic Industry & Sector Relations Conference 5*The Green Park Pendik Hotel & Convention Center, Istanbul 08.00-09.00 Kayıt

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

TÜNEL SEGMENT BAĞLANTI ELEMANLARI

TÜNEL SEGMENT BAĞLANTI ELEMANLARI TÜNEL SEGMENT BAĞLANTI ELEMANLARI TUNNEL SEGMENT FITTING & CONNECTION ELEMENTS 33. YILLIK DENEYİM YEAR PROUDLY WITH YOU HAKKIMIZDA About Us GURBETÇİLER PLASTİK SAN. ve TİC. A.Ş. uluslararası faaliyet gösteren

Detaylı

UÇACAKSANIZ IF YOU LL FLY, FLY WITH THE BEST

UÇACAKSANIZ IF YOU LL FLY, FLY WITH THE BEST UÇACAKSANIZ EN İYİSİYLE UÇUN IF YOU LL FLY, FLY WITH THE BEST Zorlu Air faaliyetlerini 1992 yılından bu yana Türkiye nin en büyük kuruluşlarından biri olan Zorlu Holding bünyesinde sürdürmektedir. Zorlu

Detaylı

Dünya devinin gücünü hissedin

Dünya devinin gücünü hissedin Türkiye Distribütörü Feel the power of world giant Dünya devinin gücünü hissedin Yıllık üretim 110.000 adet Kapalı üretim alanı 7.000 m² 10msn hız İleri teknoloji Çevreci Annual capacity 110.000 pcs Building

Detaylı

e-motion Operasyonel Sistemler - Operational Systems

e-motion Operasyonel Sistemler - Operational Systems Operasyonel Sistemler - Operational Systems Operasyonel Sistemler - Operational Systems Duygular bize ilham verir. Tasarlamak, özgün bir ifade biçimidir. Tasarımın endüstriyel, ekonomik, pratik, uygulanabilir

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Sensitivity of jewellery

Sensitivity of jewellery Sensitivity of jewellery Efendioğlu Merkez Ofis BURSA Efendioğlu Mermer faaliyetine ilk olarak 1967 yılında Trabzon da, bölgedeki mermer atölye ve üreticilerine malzeme tedariği sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Detaylı

Kurumsallaşmada, İç Denetim, Denetim Komitesi İlişkisi Nasıl Olmalıdır?

Kurumsallaşmada, İç Denetim, Denetim Komitesi İlişkisi Nasıl Olmalıdır? Kurumsallaşmada, İç Denetim, Denetim Komitesi İlişkisi Nasıl Olmalıdır? Özlem Aykaç, CIA, CCSA Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) Başkanı Coca-Cola İçecek A.Ş. İç Denetim Direktörü Sunum Planı Türkiye

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

DÜNYA KÜLTÜRLER N BULUfiTURAN H ZMETLER

DÜNYA KÜLTÜRLER N BULUfiTURAN H ZMETLER DÜNYA KÜLTÜRLER N BULUfiTURAN H ZMETLER Ç NDEK LER 001 Kurumsal Profil 002 Sunufl 004 Bafll ca Finansal ve Operasyonel Göstergeler 006 Misyon, Vizyon, Stratejik Hedefler 008 K saca Çelebi Holding A.fi.

Detaylı

İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA

İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA .egeatlas.com.tr İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA kaliteli servis en iyi malzeme seçimi yüksek hassasiyetli makinalarda üretim .egeatlas.com.tr EGE ATLAS, kurulduğu 2012 yılından bu yana yeraltı ve

Detaylı

DEKOM. Excellence in Electrics Electronics Electromechanics since 2001

DEKOM. Excellence in Electrics Electronics Electromechanics since 2001 DEKOM Excellence in Electrics Electronics Electromechanics since 2001 HAKKIMIZDA VİZYON Mükemmel Altyapısı olan Elektrik, Elektronik ve Elektro-Mekanik Sistemler ve Tesisler kuruyoruz MİSYON Enerji, Telekomünikasyon

Detaylı

ÇELÝK HALAT ve KALDIRMA ÇEKTÝRME EKÝPMANLARI SAN. TÝC. LTD.ÞTÝ. ÇELÝK HALAT ve KALDIRMA ÇEKTÝRME EKÝPMANLARI SAN. TÝC. LTD.ÞTÝ. SERTÝFÝKALAR Certificates BAYÝLÝKLERÝMÝZ : çelik halat zincir saplý kanca

Detaylı

Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız

Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız Grubumuz,dekorasyon,inşaat taahhüt,ve turizim sektörlerinde uzun yıllardan beri hizmet vermektedir. Geçmişteki bilgi ve deneyimlerimizi modüler mobilya sistemine dönüştürerek

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS Turkish Vessel Monitoring System BSGM Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Balıkçılık Müdürlüğü ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri İstatistik Daire Başkanlığı ve Bilgi Sistemleri

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları

Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları Ders Adı Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları Ders Kodu MGMT 418 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bahar 3 0

Detaylı

Raf Sistemleri & Mimarlık Hizmetleri

Raf Sistemleri & Mimarlık Hizmetleri SHELF SYSTEMS AND ARCHİTECTURAL SERVİCES Raf Sistemleri & Mimarlık Hizmetleri Liderlik Yolunda Başarı Kalite ve Yeniliğe Bağlıdır. Hakkımızda Avrupa raf sistemleri sektöründe ekonomik, kaliteli, profesyonel

Detaylı

35 Ticari Bankacılık 37 Expat Bankacılık 37 Alternatif Dağıtım Kanalları 37 Kredi Kartları ve POS 38 Rating 40 Creditwest Bank ta 2013 Yılı 41 Mali

35 Ticari Bankacılık 37 Expat Bankacılık 37 Alternatif Dağıtım Kanalları 37 Kredi Kartları ve POS 38 Rating 40 Creditwest Bank ta 2013 Yılı 41 Mali İÇİNDEKİLER 06 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 07 Genel Müdür ün Mesajı 10 Altınbaş Grubu Hakkında 13 Creditwest Bank Hakkında 14 Creditwest Bank ın Vizyonu, Misyonu, Stratejisi ve Temel Değerleri 15

Detaylı

2nd International Defence Industry New Investments & Innovation Conference

2nd International Defence Industry New Investments & Innovation Conference 21 EKİM 2015 / 21 OCTOBER 2015 2. ULUSLARARASI SAVUNMA SANAYİİ YENİ YATIRIMLAR VE İNOVASYON KONFERANSI 2nd International Defence Industry New Investments & Innovation Conference 5*The Green Park Hotel,

Detaylı

Arkasýnda dev bir teknoloji ve Ar-Ge yatýrýmý bulunduran Fýrat Çelik Kapýlarý, hayatýnýzý kolaylaþtýrmak ve yaþadýðýnýz mekanlarý daha güvenli hale getirmek için ü ret i l m e k te d i r. Amacýmýz; daha

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

Ulaştırma ve Lojistik Üniversitesi

Ulaştırma ve Lojistik Üniversitesi 1.Adı Soyadı: GÖZDE YANGINLAR 2. Doğum Tarihi: 19.08.1985.Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4.Öğrenim Durumu: Doktora 5. Çalıştığı Kurum: Beykent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yüksek lisans Ulaştırma ve Lojistik

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü Sayı : 46473657-724.01.01 - E.78285 01.07.2016 : Bosna Hersek'te Yatırım İmkanları K TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİNE

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir.

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu tir. SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Sektöre uzun yıllar hizmet vermiş olan Yükseliş Asansör, kararlı ve prensipli yönetim anlayışı ile, kaliteli üretim için

Detaylı

GENÇ SARI İNŞ. TAAH. MÜH. ve TİC. LTD. ŞTİ. GENÇ SARI CONSTRUCTION COMPANY

GENÇ SARI İNŞ. TAAH. MÜH. ve TİC. LTD. ŞTİ. GENÇ SARI CONSTRUCTION COMPANY GENÇ SARI İNŞ. TAAH. MÜH. ve TİC. LTD. ŞTİ. GENÇ SARI CONSTRUCTION COMPANY KURUMSAL BİLGİLER Firmamız 2001 yılında kurulmuştur ve 2003 yılından bu yana da çalışmalarına limited şirket olarak devam etmektedir.

Detaylı

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc.

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. faaliyet raporu 20 07 annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. Ç NDEK LER Yönetim Kurulu'nun Mesajı Yönetim Kurulu 2007 Yılı Faaliyet Raporu 1. Faaliyet Konusu 2. Yönetim ve

Detaylı

TRAKTÖR KOLTUKLARI. www.gurexseat.com

TRAKTÖR KOLTUKLARI. www.gurexseat.com 335 TRAKTÖR KOLTUKLARI ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE www.gurexseat.com Certificate Sertifikalarımız Sertifikalarımız Marka Tescil ISO 9001 : 00 HAKKIMIZDA ABOUT US Certificate Marka Tescil Şirket 197

Detaylı

Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz

Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz We Continue To Rise With Our New Identity and Projects www.aliisildar.com.tr Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz We Continue

Detaylı

Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları

Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları Vision and Values Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları Code of Teamwork and Leadership 1 Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları Vizyon ve değerlerimiz, Henkel çatısı altındaki davranışlarımızın ve hareketlerimizin

Detaylı

Yetkin Gayrimenkul De erleme ve Dan flmanl k A.fi olarak

Yetkin Gayrimenkul De erleme ve Dan flmanl k A.fi olarak Sektöründe fark yaratmak isteyen kuruluşlar ancak doğru çözüm ortaklarıyla hareket ederek başarıya ulaşabilirler. Yatırımlarınıza kılavuzluk edilmesi, varlıklarınızın profesyonel bir anlayışla değerlendirilmesi

Detaylı

okandancam.com.tr okandancam.com.tr ürün katalogu product catalogue

okandancam.com.tr okandancam.com.tr ürün katalogu product catalogue ürün katalogu product catalogue 2011 FİRMA PROFİL Türkiye nin lider cam kuruluşlarından olan Okandan Cam 1954 yılında kurulmuştur. Sektörde yaptığı yatırımlar sayesinde gelişen ve büyüyen firma, 1968 yılında

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

Hakkımızda About Us 1976 Yılında ESKİŞEHİR de ilk olarak Baksan Sanayi Sitesinde faaliyetine başlamıştır.firmamız, daha sonra 2005 Yılında Organize Sanayi Bölgesi 14. cadde de yeni kurduğumuz fabrikaya

Detaylı

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI Türk Tesisat Mühendisleri Derne i / Turkish Society of HVAC & Sanitary Engineers 8. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu / 8. International HVAC +R Technology Symposium 12-14 Mayıs 2008,

Detaylı

Assignment: DRAFTING A PERFORMANCE AGREEMENT TREASURY. M. Emre ELMADAĞ Deniz ERSOY M. Uğur TOKSARI Muharrem AŞILIOĞLU.

Assignment: DRAFTING A PERFORMANCE AGREEMENT TREASURY. M. Emre ELMADAĞ Deniz ERSOY M. Uğur TOKSARI Muharrem AŞILIOĞLU. Assignment: DRAFTING A PERFORMANCE AGREEMENT January, 2011 TREASURY M. Emre ELMADAĞ Deniz ERSOY M. Uğur TOKSARI Muharrem AŞILIOĞLU Çalışma alanında yakın gelecekte meydana gelmesi mümkün olan değişiklikler

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi EĞİTİM Doktora Yüksek Lisans Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü 1999 2003 Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

Detaylı

Yuratek olarak 2001 yılından beri medikal

Yuratek olarak 2001 yılından beri medikal www.yuratek.com Hakk m zda About Us Yuratek olarak 2001 yılından beri medikal sektöründe hizmet vermekteyiz. Yurtiçinde hastane, poliklinik ve özel muayenehaneler ile yurt dışında çeşitli firmalara hizmet

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL

FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL 1 It is given consulting services to the companies with foreign capital in the following areas for their works

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement

Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement Presentation Plan Possible Amendments Strategic Policies Performance Targets Activities Operational

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

ŞİRKET TANITIM DOSYASI COMPANY İNTRODUCTİON FİLE

ŞİRKET TANITIM DOSYASI COMPANY İNTRODUCTİON FİLE ŞİRKET TANITIM DOSYASI COMPANY İNTRODUCTİON FİLE ŞİRKET BİLGİLERİ VE İLETİŞİM COMPANY İNFORMATİON AND COMMUNİCATİON NİTRO TEKNOLOJİ LTD. ŞTİ. ADRES: ADİL YAŞAR CAD. ZİLAN AP. NO: 2A YENİMAHALLE / SİİRT

Detaylı

Nasıl Vinç Alınır? How to Buy a Crane? Recep Çimen Vice President

Nasıl Vinç Alınır? How to Buy a Crane? Recep Çimen Vice President Nasıl Vinç Alınır? How to Buy a Crane? Recep Çimen Vice President Vinç Seçim Kriterleri Crane Selection criteria Pazar / Ülke Koşulları Teknik Analiz Ürün Analizi Üretici / Bayi Analizi Finansal Analiz

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

Misyonumuz: Sektörde bilinen firmaların en iyileri arasında olmaktır.

Misyonumuz: Sektörde bilinen firmaların en iyileri arasında olmaktır. 20 yıllık sektörel deneyimle müşterisini merkeze konumlandıran, zamanında istenilen miktarda, en iyi kalitede, doğru fiyatlı ürün üretme idealini kurumsal kültür olarak benimseyerek kurulmuştur. Müşterilerini

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM

filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM Ali Kamil UZUN / DRT Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 403 404 1. Salon - Paralel Oturum VII - flletmelerde ç Denetimin Kurulmas, Rolü ve Önemi/Ali Kamil UZUN

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

Di er Faaliyetler ENERJ ENERJ SA

Di er Faaliyetler ENERJ ENERJ SA SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004 Di er Faaliyetler ENERJ ENERJ SA Enerjisa Enerji Üretim A.fi., Nisan 1996 da müflterilerinin elektrik enerjisi gereksinimlerini sürekli, güvenilir ve kaliteli olarak

Detaylı

Turizm Pazarlaması. Tourism Marketing

Turizm Pazarlaması. Tourism Marketing Turizm Pazarlaması Tourism Marketing 1980 li yılların başında dünya üzerinde seyahat eden turist sayısı 285 milyon ve toplam gelir 92 milyar dolar iken, 2000 yılında bu rakam, 698 milyona ulaşmış ve bu

Detaylı

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition)

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) Hakan Cora Click here if your download doesn"t start automatically AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

PROJE, İMALAT, SERVİS

PROJE, İMALAT, SERVİS HİZMET KATALOĞU SERVICE BROCHURE PROJE, İMALAT, SERVİS PROJECT, PRODUCTION, SERVICE 2010 TR-EN ÖNSÖZ INTRODUCTION B.N.:34/14.01/9310 B. N.:01.09.0218.513 Onurmak ısı sistemleri 2001 yılında Onur Metal

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı