Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi"

Transkript

1 Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt/Volume: 18 Yıl/Year:9 Sayı/Issue:1 Bahar/Spring 2009 ISSN: Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of Social Sciences Ġmtiyaz Sahibi / Published By Prof. Dr. Gönül ÜLKER Müdür / Manager Editör / Editor Yrd. Doç. Dr. Altay EREN Dergi Yayın Kurulu / Board of Editors Prof. Dr. Süleyman ÇELENK Doç. Dr. Zülbiye TOLUK UÇAR Yrd. Doç. Dr. IĢıl AKDAĞ Yrd. Doç. Dr. Saadet AYDIN Yrd. Doç. Dr. Derya EREL Dergi Sekreteri / Secretary ArĢ. Gör. Aylin ÇELEN Suat KAYA YazıĢma Adresi Yrd. Doç. Dr. Altay EREN Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gölköy / BOLU Submission Address Assist. Prof. Dr. Altay EREN Journal of Social Sciences Abant Izzet Baysal University, Institute of Social Sciences BOLU / TURKIYE Tel: (0374) Faks: (0374) E-posta: Basım: AĠBÜ Basımevi Basım Tarihi:

2 ii Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi * AĠBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, AĠBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü nce yılda iki kez yayımlanan hakemli bir dergidir. * Dergide yayımlanmak üzere gönderilen yazılar, belirtilen kurallara uygun olarak hazırlanmalıdır. * Dergide yayımlanan yazılarda belirtilen görüģler yazarlara ait olup, AĠBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü nü bağlamaz. * AĠBÜ - Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi nde yer alan yazılardan kaynak gösterilerek aktarma ve alıntı yapılabilir.

3 iii Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi DANIġMA KURULU Prof. Dr. Ali Ġlker GÜMÜġELĠ Prof. Dr. Gönül AKÇAMETE Prof. Dr. Gönül ÜLKER Prof. Dr. Ġzzet GÜMÜġ Prof. Dr. Nizamettin KOÇ Prof. Dr. Remzi ALTUNIġIK Prof. Dr. Rıfat ORTAÇ Prof. Dr. Süleyman ERĠPEK Doç. Dr. Alev SÖYLEMEZ Doç. Dr. Emin KARĠP Doç. Dr. Funda ACARLAR Doç. Dr. Hülya KELECĠOĞLU Doç. Dr. Kamuran REÇBER Doç. Dr. Mehmet KARAKAġ Doç. Dr. Muhsin HALĠS Doç. Dr. Nihal VAROL Doç. Dr. Rüya ÖZMEN Doç. Dr. Selahattin TURAN Doç. Dr. Suna BAġAK Doç. Dr. Süleyman ÖZDEMĠR Doç. Dr. Zahir KIZMAZ Yrd. Doç. Dr. A.Ezeli AZARKAN Yrd. Doç. Dr. Ali ALAGÖZ Yrd. Doç. Dr. Atilla TAZEBAY Yrd. Doç. Dr. Bahadır AYDIN Yrd. Doç. Dr. Bayram BIÇAK Yrd. Doç. Dr. Bülent BAYAT Yrd. Doç. Dr. Cevdet A. KAYALI Yrd. Doç. Dr. Erkan TEKĠNARSLAN Yrd. Doç. Dr. Feza ORHAN Yrd. Doç. Dr. Ġrfan YURDABAKAN Yrd. Doç. Dr. Jale Y. ÇOKGEZEN Yrd. Doç. Dr. Osman ġġmġek Yrd. Doç. Dr. Osman TĠTREK Yrd. Doç. Dr. Recep DÜZGÜN Yrd. Doç. Dr. Semra DEMĠR Yrd. Doç. Dr. Seyit KÖSE Yrd. Doç. Dr. S. Haluk ERDEM Yrd. Doç. Dr. ġamil MUTLU Yrd. Doç Dr Vehbi GÜNAY Yrd. Doç. Dr. Zekeriya NARTGÜN Yrd. Doç. Dr. Zeki GÜREL Yrd. Doç. Dr. Zeynep KAPLAN Yıldız Teknik Üniversitesi Ankara Üniversitesi Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi Gazi Üniversitesi Ankara Üniversitesi Sakarya Üniversitesi Gazi Üniversitesi Anadolu Üniversitesi Gazi Üniversitesi Gazi Üniversitesi Ankara Üniversitesi Hacettepe Üniversitesi Uludağ Üniversitesi Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Sakarya Üniversitesi Gazi Üniversitesi Gazi Üniversitesi Osmangazi Üniversitesi Gazi Üniversitesi Ġstanbul Üniversitesi Fırat üniversitesi Dicle Üniversitesi Selçuk Üniversitesi Gazi Üniversitesi Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi Gazi Üniversitesi Celal Bayar Üniversitesi Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi Yıldız Teknik Üniversitesi Dokuz Eylül Üniversitesi Marmara Üniversitesi Gazi Üniversitesi Sakarya Üniversitesi Erciyes Üniversitesi Erciyes Üniversitesi Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Ġstanbul Üniversitesi Ege Üniversitesi Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi Gazi Üniversitesi Kocaeli Üniversitesi

4 iv Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt/Volume: 18 Yıl/Year: 9 Sayı/Issue:1 Bahar/Spring 2009 ISSN: ĠÇĠNDEKĠLER AYDIN, Bahri Ġlköğretim Okulu Müdürlerinin Yeni Programa Yönelik Yeterliklerine ĠliĢkin GörüĢleri.. COP, Ruziye DOĞAN, Hatice Ekmek Üretiminde Yeni Ürün GeliĢtirme ve Tüketici Tutumlarıyla Ġlgili Bir Uygulama. ERġAN, Mesut I. Dönem Bolu Milletvekili Mirliva Yusuf Ġzzet PaĢa... KÖKSAL, Tunay YurtdıĢı Müteahhitlik Hizmetleri Sektöründe ĠĢ Alma ve Ġhale Sürecinin Hukuki Çerçevesi KÖSTERELĠOĞLU, Ġlker Ürün Seçki Dosyası Değerlendirme Yöntemine ĠliĢkin Öğretmen GörüĢleri ÖZTÜRK, A. Serdar The Representation of The Common Soldiers in Henry Ivs in the Background of Elizabethan Military Life... TATAROĞLU, Muhittin E-Devlet'te Kullanılan Gözetim ve Kayıt Teknolojilerinin Mahremiyet Üzerinde Etk

5 Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of Social Sciences Cilt / Volume: Sayı / Issue: 18 ĠLKÖĞRETĠM OKULU MÜDÜRLERĠNĠN YENĠ PROGRAMA YÖNELĠK YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Bahri AYDIN ÖZET Bu araģtırmanın amacı, ilköğretim müdürlerinin yeni programa yönelik yeterliklerine iliģkin görüģlerini belirlemektir. AraĢtırmanın evrenini, Bolu merkezde yer alan 17 ilköğretim okulu müdürü oluģturmaktadır. Okul müdürlerine yeni programa iliģkin 5 açık uçlu soru yöneltilmiģtir. AraĢtırmada içerik analizi yönteminden yararlanılmıģtır. AraĢtırma sonuçlarına göre müdürler, yeni programa duyulan gereksinim, programda yer alan ortak becerilerin neler olduğu, içeriğin belirlenmesinde nelerin üzerinde durulduğu, öğrenme ortamının nasıl tasarlanması gerektiği ve değerlendirmenin temel özellikleri konularında yeterli bilgiye sahip görünmemektedir. Müdürlerin, sadece yeni programın öğrenci aktifliğini sağlaması ile alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemlerini teģvik etmesi konularında yeterli bilgiye sahip oldukları belirlenmiģtir. Anahtar Kelimeler: Müdür yeterliği; ilköğretim programı; ilköğretim müdürü PRIMARY SCHOOLS PRINCIPALS VIEWS ABOUT THEIR COMPETE RELATED TO THE NEW CURRICULA ABSTRACT The purpose of this study is to determine primary schools principals views about their competency related to the new curricula. The participants are among 17 primary school principals in Bolu. Five open-ended questions were asked to school principals. Content analysis method is used. Quantitative analyses are also run for the data gathered from the principals. According to the research, the principals do not have competences in the following areas: the need for new curricula, what the common skills are in the curricula, how the content of the curricula is determined, how the learning environment should be designed and what the fundamental features of assessment should be. The principals have only enough information on providing active participation of students and encouraging alternative assessment techniques. Keywords: Competence of principal; primary school curriculum; school principle. Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi Eğitim, Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü

6 2 1. GĠRĠġ Bireylerin ihtiyaçlarının etkili ve verimli karģılanması gerekliliği örgüte gereksinimi ortaya çıkarmıģtır. Örgütler, toplumun gereksinim duyduğu malı, hizmeti ve düģünceyi üretmek için bir araya gelen insanlardan oluģur (BaĢaran, 2004). Okul, eğitim hizmetinin üretilip sunulduğu yerdir. Bu durumda okulu bir hizmet örgütü olarak nitelendirmek mümkündür (ġiģman ve Turan, 2004). Okul örgütünün en önemli ve açık özelliği, üzerinde çalıģtığı hammaddenin toplumdan gelen ve topluma giden insan oluģudur (Bursalıoğlu, 1999). Bu durum okulları diğer örgütlerden daha farklı ve önemli kılmaktadır. Her örgütün gerçekleģtirmek durumunda olduğu belli amaçları vardır. Bu amaçlara ulaģmada yönetimin üzerine önemli görevler düģmektedir. Yönetici; belli bir zaman dilimi içinde bir takım amaçlara ulaģmak için kaynakları bir araya getiren, onlar arasında uygun bir bileģim uyumlaģma ve ahenkleģmeyi sağlayan kiģidir (Eren, 1998). Okul yöneticisi de kurumunu amaçlarına ulaģtırmak için elindeki kaynaklarını eģ güdümlemekle görevlidir. Kaynak kavramının kapsamına insan gücü, para, zaman, malzeme ve yer gibi unsurlar girmektedir (Tortop ve diğerleri,1999). Okul yöneticisinin diğer bir görevi, okul örgütünü en etkili ve verimli Ģekilde yönetmektir. Mal veya hizmet üreten bir örgüt için üretim planı ne ise, eğitim hizmeti üreten okul için de eğitim programı odur. Bu yüzden okulu yönetmek aslında eğitim programını yönetmek demektir (BaĢaran,1996). Okulun ulaģması gereken amaçlar programlarda belirlenmiģtir. Eğitim etkinlikleri programlar esas alınarak ve onun göstereceği yönde yürütülmelidir. Ġçinde yaģadığımız çağ, edinilen bilgi ve becerilerin ulaģılabildiği hız ölçüsünde eskime eğilimi gösterdiği, kesin ve kalıcı bilgi fikrinin ortadan kalktığı sürekli yeniliğe ve geliģmeye açık bir çağdır. Dolayısıyla öğrencilere hazır Ģekilde bilgiler vermek yerine öğrencilerin öğrenmeyi öğrenmelerini sağlamanın ve bireysel farklıkları ortaya çıkarmanın daha doğru olduğu görünmektedir. Buna uygun olarak hazırlanmıģ eğitim sürecinden geçen çocuklar bilgilere, öğretmenlerin rehberliği ve gözetiminde yaptıkları araģtırmalarla ve bilgi teknolojilerini de kullanarak ulaģacaktır. UlaĢılan bilgiler üzerinde düģünebilecek, eleģtirecek, yaratıcı düģünme yeteneğini kazanacak, ortaya koyacakları ürünlerle bireysel özelliklerinin farkına varabilecek, ulaģtıkları bilgileri sınıf içinde diğer öğrencilere aktararak iletiģim becerilerini geliģtirecek, uygulayacakları projelerle giriģimcilik ruhlarını fark edecek, bu çalıģmaların aktarılması esnasında Türkçeyi de daha doğru, etkili ve güzel kullanma becerisine ulaģabilecektir. Günümüz ve geleceğin belirtilen özelliklerine uygun insan davranıģlarını kazandırmak, okullarımızda uygulanan programların niteliğine bağlı görünmektedir. Program geliģtirme çalıģmaları doğrultusunda ülkemizde ilköğretimde yeni program uygulanmaya çalıģılmaktadır. Yeni program

7 yapılandırmacı görüģten etkilenmiģ ve öğrenciyi merkeze almayı hedeflemiģtir. Ayrıca öğretim programlarının tümünde hedeflenen ortak beceriler olarak; eleģtirel düģünme, yaratıcı düģünme, iletiģim, araģtırma-sorgulama, problem çözme, bilgi teknolojilerini kullanma, giriģimcilik ve Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanma becerileri ele alınmıģtır (MEB Tebliğler Dergisi, 2004, sayı: 2563 sayfa: ) Programın içerik boyutunda belirlenen amaçlara ulaģmak için ne öğretelim sorusuna yanıt aranmaktadır. Yeni ilköğretim programın içeriği hazırlanırken de aģağıda belirtilen noktalar üzerinde durulmuģtur. - Öğrenme hayatın parçalara bölünmesiyle değil, bütünsel içerikle en üst düzeye çıkar - Her alanla ilgili olgular, kavramlar, ilkeler, yöntem ve yaklaģımlar öğrenmeyi kolaylaģtıracak biçimde düzenlenir - Ġçerik düzenlenirken öğrenme ve motivasyon ilkeleri dikkate alınır - Ġçerik oluģtururken bireyselleģme ve toplumsallaģma dengesi gözetilir Ġçerik düzenlenirken olgu kavram ve ilkelerin birden fazla biçimde gösterimine dikkat edilir (MEB Tebliğler Dergisi, 2004, sayı: 2563 sayfa: 731). Öğrenme-öğretme, programın diğer önemli boyutudur. (Demirel, 2002). Diğer bir deyiģle eğitim durumları, programın süreç boyutunu oluģturmaktadır. Öğrencilere istenen davranıģların kazandırılmasını sağlayan öğrenme yaģantılarının düzenlenmesi bu aģamada ele alınmaktadır. Öğrencilerde istenen davranıģların geliģtirilebilmesi için yaģantıların etkili bir biçimde düzenlenmesi söz konusudur (Demirel 2004). Yeni ilköğretim programına göre öğrenme öğretme durumları hazırlanırken temel alınan özellikler Ģunlardır: - Çocuğun öğrenmeye heveslenmesi ancak araģtırma arzusu ve doğal merakın uyarılması ile mümkündür. - Öğrenme öğretmenin veya öğrencinin ders anlatması yerine, öğrenci merkezli etkinliklerde öğrencinin aktif rol almasıyla oluģur. - Öğrenilenlerin farklı ortamlara aktarılması, etkin ve yaratıcı bir yorumla kullanılması asıl amaçtır. - Çocuğun yakın çevresi içerisinde yaģanan sorunlar, hayat biçimi, ekonomik etkinlikler, coğrafi faktörler öğrenme için temel içeriktir. - Öğrencilerin iģbirliği yapmaları teģvik edilmelidir. - Okul sadece dört duvar değil, tüm çevredir. - Eğitim kitap dıģı kaynaklara yönlendirmelidir. Öğrencilerin okullarında ve bulundukları yörede çeģitli toplumsal hizmetler sunmasını destekler (MEB Tebliğler Dergisi, 2004, sayı: 2563 sayfa: 732) 3

8 4 Programın son boyutu, ölçme ve değerlendirmedir. Yapılandırmacı yaklaģıma uygun olarak hazırlanan yeni ilköğretim programında değerlendirme Ģu özellikleri taģımaktadır: - Öğrenmenin ayrılmaz bir parçasıdır. - Sadece öğrenme ürününü değil, öğrenme sürecini de kapsar. - Uygun ölçme ve değerlendirme yöntemleri ile çocuğun geliģimini de izler. - Okulun tüm fonksiyonlarını izler ve geliģimini yönlendirir. - Disiplin kurallarına uymanın öğrencilerin kendi yararı için olduğunu kabul eder ve bu nedenle bu görevi öğrencilerin üstlenmesini bekler. Klasik ölçme değerlendirmenin yanında alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemlerini teģvik eder (MEB Tebliğler Dergisi, 2004, sayı: 2563 sayfa: ) - Böylece yeni programda hedefler, içerik, eğitim durumları ve değerlendirme belirli ilkeler çerçevesinde ele alınmaktadır. Eğitim çalıģmalarının ve dolayısıyla eğitim programlarının iģlevsel ve etkili bir Ģekilde yürütülmesinde, eğitimin en üst düzey sorumlusu Milli Eğitim Bakanı ndan sınıfta programı yürüten öğretmene kadar birçok kiģinin görevi vardır. Okul müdürleri de programla ilgili çeģitli görevler üstlenen kiģilerden biridir. Müdürlerin, programın geliģtirilmesi ve yönetimi konusundaki bazı görevleri Ģöyle sıralanabilir: - Program hedeflerinin belirlenmesi (Aydın, 2000) ve bu hedefler belirlenirken biliģsel, duyuģsal ve psiko-motor alanların her birine gereken önemin verilmesinde liderlik edebilmelidir (Erdoğan, 2004), - Ġçeriğin bu hedeflere ulaģtıracak nitelikte, yeterlilikte ve öğrenme ilkelerine uygun Ģekilde hazırlanmasına liderlik edebilmelidir, - Eğitim durumlarının gerçekleģmesi için gerekli eğitim ortamlarını ve kaynaklarını sağlamalıdır (Erdoğan, 2004), - Eğitim öğretim süreci içerisinde sürdürülen çalıģmaları gerek sınıf içerisinde gerekse dolaylı olarak takip etmeli, gerekli durumlarda personelini yönlendirmelidir (Balcı, 1993; Kaya, 1993). - Çağın gereklerine uygun olarak personelin, program ve eğitim alanındaki geliģmeleri izleyebilmeleri için hizmet içi kurslar ve seminer gibi çalıģmalarla eğitilmelidir (Aydın, 2000). Öğretimsel liderlik anlayıģı da okul yöneticilerine programla ilgili çeģitli görevler yükler. Öğretimsel liderlikte öğretimin geliģtirilmesi temel hareket noktasıdır. Öğretimsel liderlik, öğretim ve program konularında uzman olmayı gerektirir (Çelik, 1999). Öğretimsel liderlikle ilgili çalıģmalara bakıldığında Ģu baģlıkların incelendiği görülür: okul amaçlarını düzenleme, okul amaçlarını iletme, öğretimi denetleme ve değerlendirme, programı koordine

9 etme, öğrenci geliģimini izleme, öğretim zamanını koruma, öğretmenleri teģvik etme, mesleki geliģimi artırma vb. (Clark, 2009: 57-58). Buradan da anlaģılacağı gibi müdürlerin öğretimsel lider olarak programa iliģkin görevleri de vardır. Okul yöneticileri, öğrencilerin öğrenmelerinden ve akademik baģarılarından da sorumlu kiģidir. Okul yöneticilerinin bu sorumlulukları öğretimsel liderlik kapsamında düģünülebilir. Nitekim DuPond (2009) öğretimsel liderlik kavramının öğretim ve öğrenme çıktılarının geliģtirilmesine odaklandığını belirtmektedir. Delmore (2007) okul yöneticilerinin okulun vizyon ve misyonu, program ve öğretim, baģarı, iklim, demografik veriler, mesleki geliģim etkinlikleri, personel, özel eğitim programları, aile ve toplum iliģkileri, öğrenciler, personeli destekleme, disiplin programı ve güvenliğe iliģkin rollerinin bulunduğunu belirtmektedir. Programa iliģkin sorumlulukları içerisinde; programın içerik ve pedagojisini, programlara kılavuzluk eden yaklaģımlarını (örneğin yapılandırmacılık gibi) tartıģmak yer almaktadır. Ervay (2006) okul yöneticilerinin akademik liderlik özellikleri üzerinde durmaktadır. Akademik lider; program, öğretim ve öğrencilerin öğrenmelerinin değerlendirilmesi sürecinde karar veren ve eylemde bulunun kiģidir. Okul yöneticilerinin etkili akademik lider olmalarındaki eğitsel niteliklerinden biri; programın öğretmenler tarafından tam anlamıyla anlaģılmasını sağlamaktır. Ruebling ve diğerlerine (2004) göre okul yöneticileri programın öğretimini kolaylaģtırmak için insan, olanaklar, bütçe, materyalleri sağlamalı ve düzenlemelidir. Ancak yöneticiler program konusunda yeterli olmadıklarında öğrenci ve öğretmenlerin gereksinimleri nasıl karģılayacaklarını bilemezler. Yeni program konusunda ilköğretim müdürlerinin yeterli olması, okulun daha nitelikli olmasına katkı sağlayacaktır. Okulun etkililiği ve verimliğinden sorumlu olan kiģiler müdürlerdir. Ayrıca müdürler, yeni programla ilgili sınıfta, öğretmenler tarafından yapılan çalıģmaları değerlendirmek ve gerektiğinde önerilerde bulunmak durumundadırlar. Diğer taraftan öğretmenlerin yeni programa iliģkin karģılaģtıkları sorunlar ve çözüm yöntemleri konusunda ilk baģvuracakları kiģiler yine müdürlerdir. Dolayısı ile müdürler yeni program konusunda yeterli olmalıdırlar. Bu araģtırma ile de okul müdürlerinin yeni programa yönelik yeterliklerine iliģkin görüģlerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır Problem Ġlköğretim müdürlerinin yeni programa yönelik yeterliklerine iliģkin görüģleri nelerdir? 5

10 Alt problemler: Yeni programa niçin gereksinim duyulduğuna Yeni programın; a)hedefler/kazanımlar/hangi ortak temel becerileri gerçekleģtirilmek için düzenlendiğine, b)ġçeriğin belirlenmesinde üzerinde durulan noktaların neler olduğuna, c)öğrenme öğretme durumlarında nasıl farklılık gösterdiğine, d)değerlendirmenin nasıl gerçekleģtiğine, yönelik müdürlerin yeterliklerine iliģkin görüģleri nelerdir? 2. YÖNTEM Ġlköğretim müdürlerinin yeni programa yönelik yeterliklerine iliģkin görüģlerini saptamayı amaçlayan bu araģtırma, nitel araģtırma yöntemi ile desenlenmiģtir Evren ve örneklem Bolu merkezde 17 ilköğretim okulu yer almaktadır. AraĢtırmanın evrenini, Bolu merkezde yer alan bu 17 ilköğretim okulu müdürü oluģturmaktadır. Evren üzerinde çalıģma yapılmıģtır. 17 ilköğretim okulu müdürlerinden 3 ü ile zamanlarının olmaması nedeniyle görüģülememiģtir Veri toplama aracı AraĢtırmada, ilköğretim okulu müdürlerine, yeni programa duyulan gereksinim, yeni programdaki ortak beceriler, içerik, öğrenme öğretme durumları ve değerlendirmeye yönelik 5 açık uçlu soruyu içeren bir form uygulanmıģtır Verilerin toplanması AraĢtırmacı, Bolu merkezde yer alan 14 ilköğretim okulu müdürü ile görüģme formunda yer alan sorular hakkında görüģme yaparak verileri toplamıģtır Verilerin analizi Verilerin analizinde içerik analizi yönteminden yararlanılmıģtır. Ġlk önce Milli Eğitim Bakanlığı nın yeni programa duyulan gereksinim, hedefler, içerik, öğrenme ve öğretme durumları ve değerlendirmeye iliģkin belirlemiģ olduğu özellikler saptanmıģtır. Ġlköğretim müdürlerinin, Bakanlığın belirlemiģ olduğu bu özellikler hakkındaki yeterliklerine iliģkin görüģlerini ölçmek için hazırlanan sorular sorulmuģtur. Ġlköğretim müdürlerinin görüģleri ile Bakanlığın belirlediği özellikler karģılaģtırılarak müdürlerin yeterliklerine iliģkin görüģleri belirlenmeye çalıģılmıģtır. Bulgular kısmında yer alan tabloların birinci sütununda Bakanlığın belirlediği özelliklerin yanına, parantez içinde yöneticilerin söyledikleri ifadelere ve bunların belirtilme sıklığına yer verilmiģtir. Ġkinci sütunda Bakanlığın belirlediği özelliklere kaç müdür

11 değinmiģse özellikleri belirten müdür sayısı üçüncü sütunda da müdür sayısının yüzde olarak ifadesi yer almaktadır. 3. BULGULAR ve YORUM AĢağıda yeni programa niçin gereksinim duyulduğuna, ortak temel becerilere, içeriğin belirlenmesinde üzerinde durulan noktalara, öğrenme öğretme durumlarına ve değerlendirmeye getirdiği yeniliklere iliģkin müdürlerin görüģleri tablolar halinde verilmiģtir. Tablo 1 de yeni programa niçin gereksinim duyulduğuna iliģkin bulgular ve yorumlar yer almaktadır. Tablo 1: Yeni programa niçin gereksinim duyulduğuna iliģkin bulgular ve yorum Yeni programa niçin gereksinim duyulduğuna iliģkin Milli Eğitim Bakanlığı nın belirlemiģ olduğu özellikler Bilimsel ve teknolojik geliģmeler (bilim ve tekniğin geliģmesi 3, yaģayıģın değiģmesi 1, çağın gerisinde kalmama 1, çağı yakalayabilen bireyler yetiģtirme 1 ) Eğitim bilimlerindeki geliģmeler (bilgiye ulaģım yol1arının önem Belirten müdür (f) Yüzde (%) kazanması ) Eğitimde kalite ve eģitliği artırma ihtiyacı, 0 0 Yatay eksende dersler arası ve dikey eksende her bir dersin kendi içinde kavramsal bütünlük sağlanması zorunluluğu 0 0 Ekonomiye ve demokrasiye uygun eğitim ihtiyacı 0 0 Bireysel ve ulusal değerlerin küresel değerler içinde geliģtirilmesi 0 0 ihtiyacı Sekiz yıllık temel eğitim için bütünlüğün sağlanması ihtiyacı 0 0 Dersler arası ve ders içi kavramsal bütünlük sağlanması zorunluluğu 0 0 Yeni programa duyulan gereksinimle ilgili; toplam 14 müdürden 6 sı (%43) bilimsel ve teknolojik geliģmeler, 1 i (%7) de eğitim bilimindeki geliģmeler yanıtını vermiģtir. Diğer gereksinim duyulan nedenler müdürler tarafından ifade edilmemiģtir. Dolayısı ile yeni programa gereksinim konusunda müdürlerin ilk iki özellik dıģındaki özelliklerde hiç yeterli olmadıkları ifade edilebilir. Tablo 2 de yeni programdaki ortak temel becerilere iliģkin bulgular ve yorumlar yer almaktadır. 7

12 8 Tablo 2: Yeni programdaki ortak temel becerilere iliģkin bulgular ve yorum Yeni programın Milli Eğitim Bakanlığı nca belirlenen ortak becerileri Belirten müdür (f) Yüzde (%) AraĢtırma-sorgulama becerisi (araģtırma 5, bilimsel araģtırma 1) 6 43 ĠletiĢim becerisi (iletiģim 1, kendini ifade etmesi 3, ekip çalıģması 1) 5 36 EleĢtirel düģünme becerisi (geniģ düģünme 1, düģünceye sevk etme 1, neyi nasıl 4 29 niçin yapacağının farkında olma 1, eleģtirel düģünme 1) Bilgi teknolojilerini kullanma becerisi (teknoloji kullanarak öğrenme 1, bilgi teknolojisi kullanma 1) 2 14 Yaratıcı düģünme becerisi (yaratıcılık 1, merak duygusunun geliģimi 1) 2 14 GiriĢimcilik becerisi (kendisi üretme 1, giriģimcilik 1) 2 14 Türkçe yi doğru, etkili ve güzel kullanma becerisi (Türkçeyi doğru kullanma 1) 1 7 Problem çözme becerisi (problem çözme 1) 1 7 Yeni ilköğretim programının hedefler kısmında yer alan ortak becerilere iliģkin, toplam 14 müdürden 6 sı (%43) araģtırma-sorgulama becerisini, 5 i (%36) iletiģim becerisini, 4 ü (%29) de eleģtirel düģünme becerisini ifade etmiģlerdir. Müdürlerin büyük bir çoğunluğunun yeni programdaki ortak beceriler konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıkları ifade edilebilir. Tablo 3 te yeni programın içeriğinin belirlenmesinde üzerinde durulan noktalara iliģkin bulgular ve yorumlar yer almaktadır. Tablo 3: Ġçeriğin belirlenmesinde üzerinde durulan noktalara iliģkin bulgular ve yorum Milli Eğitim Bakanlığı nın belirlemiģ olduğu içeriğin belirlenmesinde üzerinde durulan noktalara iliģkin özellikler Belirten müdür (f) Yüzde (%) Her alanla ilgili olgular, kavramlar, ilkeler, yöntem ve yaklaģımlar öğrenmeyi kolaylaģtıracak biçimde düzenlenir (konular hafifledi 2) 2 14 Ġçerik oluģtururken bireyselleģme (bireyselleģme 1) ve toplumsallaģma (toplumsallaģma 1) dengesi gözetilir 2 14 Öğrenme hayatın parçalara bölünmesiyle değil, bütünsel içerikle en üst düzeye çıkar (konuları 8 yıla yayma 1) 1 7 Ġçerik düzenlenirken öğrenme ve motivasyon ilkeleri dikkate alınır 0 0 Ġçerik düzenlenirken olgu kavram ve ilkelerin birden fazla biçimde gösterimine dikkat edilir 0 0 Yeni programın içeriğinin belirlenmesinde üzerinde durulan noktalara iliģkin toplam 14 müdürden 2 si (%14) her alanla ilgili olgular, kavramlar, ilkeler, yöntem ve yaklaģımlar öğrenmeyi kolaylaģtıracak biçimde düzenlenir ifadesini, 2 si (%14) de Ġçerik oluģtururken bireyselleģme ve toplumsallaģma dengesi gözetilir ifadesini belirtmiģlerdir. Ġçerik düzenlenirken öğrenme ve motivasyon ilkeleri dikkate alınır ve içerik düzenlenirken olgu kavram ve ilkelerin birden fazla biçimde gösterimine dikkat edilir ifadelerine hiçbir müdür tarafından değinilmemiģtir. Buna göre içeriğin belirlenmesi konusunda da müdürlerin yeterli oldukları söylenemez. Tablo 4 te yeni programa göre öğrenme öğretme durumlarına iliģkin

13 9 bulgular ve yorumlar yer almaktadır. Tablo 4: Yeni programa göre öğrenme öğretme durumlarına iliģkin bulgular ve yorum Milli Eğitim Bakanlığı nın belirlemiģ olduğu yeni programa göre öğrenme öğretme durumlarına iliģkin özellikler Öğrenme öğretmenin veya öğrencinin ders anlatması yerine, öğrenci merkezli etkinliklerde öğrencinin aktif rol almasıyla oluģur. (öğrenci etkin 7, öğrenciler etkinlik yapıyor 2, öğrenciyi öne çıkarma 1, öğrenci üretiyor 1, öğretmen rehber 2) Çocuğun öğrenmeye heveslenmesi ancak araģtırma arzusu ve doğal merakın uyarılması ile mümkündür (öğrenci araģtırıyor 3, proje yapıyor 3) Belirten müdür (f) Yüzde (%) Öğrencilerin iģbirliği yapmaları teģvik edilmelidir (iģbirliği 2, ekip çalıģması 4) 6 43 Eğitim kitap dıģı kaynaklara yönlendirmelidir (teknolojiyi kullanmaya teģvik 2, materyali kullanmaya teģvik 3) 5 36 Çocuğun yakın çevresi içerisinde yaģanan sorunlar, hayat biçimi, ekonomik etkinlikler, coğrafi faktörler öğrenme için temel içeriktir (çevre ve sağlık ocağından öğrenciler yararlanıyor 1) 1 7 Okul sadece dört duvar değil tüm çevredir. (bütün dersler sınıfta iģlenmiyor 1) 1 7 Öğrenilenlerin farklı ortamlara aktarılması, etkin ve yaratıcı bir yorumla kullanılması asıl amaçtır. 0 0 Öğrencilerin okullarında ve bulundukları yörede çeģitli toplumsal hizmetler sunmasını destekler 0 0 Yeni programa göre öğrenme-öğretme durumlarına iliģkin toplam 14 müdürden Öğrenme öğretmenin veya öğrencinin ders anlatması yerine, öğrenci merkezli etkinliklerde öğrencinin aktif rol almasıyla oluģur ifadesine 13 ü (%93), çocuğun öğrenmeye heveslenmesi ancak araģtırma arzusu ve doğal merakın uyarılması ile mümkündür ve öğrencilerin iģbirliği yapmaları teģvik edilmelidir ifadelerini 6 sı (%43), eğitim kitap dıģı kaynaklara yönlendirmelidir ifadesini 5 i (%36) ifade etmiģlerdir. Bu bulguya göre müdürlerin yeni programın öğrenme-öğretme durumlarına getirdiği öğrenci aktifliği ni sağlaması konusunda daha yeterli oldukları söylenebilir. Tablo 5: Yeni ilköğretim programının değerlendirmeye getirdiği yeniliklere iliģkin bulgular ve yorum Milli Eğitim Bakanlığı nın belirlemiģ olduğu yeni ilköğretim programının değerlendirmeye iliģkin özellikleri Klasik ölçme değerlendirmenin yanında alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemlerini teģvik eder. (performans ve proje 11, ürün dosyaları 2, öğrencinin kendisini değerlendirmesi 1). Sadece öğrenme ürünü değil, öğrenme sürecini de değerlendirir (süreç Belirten müdür (f) Yüzde (%) değerlendiriliyor 2, ders içi performans 1) Değerlendirmeyi, öğrenmenin ayrılmaz bir parçası olarak görür. 0 0 Uygun ölçme ve değerlendirme yöntemleri ile çocuğun geliģimini de izler. 0 0 Ölçme değerlendirme sistemi, okulun tüm fonksiyonlarını izler ve geliģimini yönlendirir Disiplin kurallarına uymanın öğrencilerin kendi yararı için olduğunu kabul eder ve bu nedenle bu görevi öğrencilerin üstlenmesini bekler

14 10 Yeni ilköğretim programında değerlendirmeye iliģkin toplam 14 müdürden hepsi klasik ölçme değerlendirmenin yanında alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemlerini teģvik eder ifadesini, 3 ü de sadece öğrenme ürünü değil, öğrenme sürecini de değerlendirir ifadesini belirtmiģlerdir. Diğer özelliklere iliģkin hiçbir müdür görüģ belirtmemiģtir. Bu bulgu, müdürlerin, yeni programın alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemlerini teģvik ettiği konusunda oldukça yeterli olduklarını göstermektedir. Bu yeterlik düzeyinin fazla olması, değerlendirme sistemi konusunda müdürlerin de yapmaları gereken görevlerden dolayı olduğu söylenebilir. Atmaca (2007) nın Ġstanbul da 387 ilköğretim müdürü üzerinde yaptığı araģtırmada müdürler yeni programlara yönelik kendilerine verilen hizmetiçi eğitim etkinliklerini az düzeyde bulmuģlardır. Yine Rençber (2008) in Konya da 214 ilköğretim yöneticisi, 342 öğretmen ve 86 müfettiģ üzerinde yaptığı araģtırmada katılımcıların %60,4 ü, kendilerine programın yeterince anlatılamadığını belirtmektedirler. Buna göre genel olarak müdürlerin yeni program konusundaki yetersizliklerinin, hizmet-içi eğitimlerin yeterli olmamasından ve yeterince anlatılamamasından kaynaklandığı söylenebilir. 4. SONUÇLAR Ġlköğretim müdürleri; yeni programa niçin gereksinim duyulduğu, programda yer alan ortak becerilerin neler olduğu ve içeriğin belirlenmesinde nelerin üzerinde durulduğu konularında yeterli bilgiye sahip görünmemektedir 1. Ġlköğretim müdürleri; yeni programın öğrenme-öğretme durumu boyutunda öğrenci aktifliğini sağlaması ile değerlendirme boyutunda alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemlerini teģvik etmesi konularında yeterli bilgiye sahip oldukları sonucuna ulaģılmıģtır. 2. Ġlköğretim müdürlerinin; yeni programda, içerik düzenlenirken öğrenme ve motivasyon ilkelerinin dikkate alındığı, olgu kavram ve ilkelerin birden fazla biçimde göstermesi gerektiği konularında yeterli bilgiye sahip olmadıkları saptanmıģtır. 3. Ġlköğretim müdürlerinin; yeni programın öğrenme-öğretme durumlarına iliģkin getirdiği özelliklerden; öğrenilenlerin farklı ortamlara aktarılması, etkin ve yaratıcı bir yorumla kullanılmasının asıl amaç olduğu, öğrencilerin okullarında ve bulundukları yörede çeģitli toplumsal hizmetler sunmasını desteklemesi gerektiğini bilmedikleri sonucuna ulaģılmıģtır. 4. Ġlköğretim müdürlerinin; yeni programda yer alan değerlendirmenin; öğrenmenin ayrılmaz bir parçası olduğu, uygun ölçme ve değerlendirme yöntemleri ile çocuğun geliģiminin izlendiği, okulun tüm fonksiyonlarını izlediği ve geliģimini yönlendirdiği bilgisine sahip olmadıkları saptanmıģtır.

15 5. ÖNERĠLER 1. Yeni program konusunda yeterli düzeye ulaģmaları için ilköğretim müdürlerine yönelik hizmet-içi eğitim kursları düzenlenmelidir 2. Yeni programın felsefesi, özellikleri ve yapılan çalıģmalar Milli Eğitim Bakanlığı nın web sayfasında yer almaktadır. Ġlköğretim müdürleri, yeni programa iliģkin kendilerini gerek bu siteden gerekse diğer kaynaklardan geliģtirmelidirler. KAYNAKÇA Aydın, M. (2000). Eğitim Yönetimi. Hatipoğlu Yayınevi, Ankara. Atmaca, N. (2007). Yeni Eğitim Programlarına Ġlköğretim Okullarının ve Ġlköğretim Okulu Müdürlerinin HazırbulunuĢluk Düzeyleri. YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ġstanbul Balcı, A. (1993). Etkili Okul Kuram, Uygulama ve AraĢtırma. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi. Ankara. BaĢaran, Ġ. E. (1996). Eğitim Yönetimi. Ankara.. (2004). Yönetimde Ġnsan ĠliĢkileri Yönetsel DavranıĢ. Nobel Yayıncılık, Ankara. Bursalıoğlu, Z.(1999) Okul Yönetiminde Yeni Yapı ve DavranıĢ. DoğuĢ Matbaası, Ankara. Clark, I. (2009). An Analysis Of The Relationship Between K-5 Elementary School Teachers Perceptions Of Prıncıpal Instructional Leadership And Theır Science Teaching Efficacy. Unpublished PhD Dissertation, Unıversıty Of Minnesota. Çelik, V. (1999). Eğitimsel Liderlik. Pegem yayıncılık. Ankara. Delmore, P. (2007). Principal Transition: Making It Seamless. Principal Leadership; May 2007; 7, 9; ProQuest Education Journals pg. 8 Demirel Ö. (2002). Planlamadan Değerlendirmeye Öğrenme Öğretme Sanatı. Pegem A Yayıncılık. Ankara (2004). Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program GeliĢtirme. Pegem A Yayıncılık. Ankara DuPond, J.P. (2009). Teacher Perceptıons of the Influence of Principal Instructional Leadership On School Culture: A Case Study Of The Amerıcan Embassy School In New Delhi, India, Unpublished PhD Dissertation, Unıversity of Minnesota Erdoğan, Ġ. (2004). Okul Yönetimi Öğretim Liderliği. Sistem Yayıncılık. Ġstanbul. Eren, E. (1998). Örgütsel DavranıĢ ve Yönetim Psikolojisi. Beta Yayıncılık, Ġstanbul. Ervay, S. (2006). Academic Leadership in America's Public Schools. National Association of Secondary School Principals. NASSP Bulletin; Jun; 90, 2; ProQuest Education Journals pg. 77 Kaya, Y. K. (1993). Yönetim: Kuram ve Türkiye deki Uygulama. Bilim Kitap Kırtasiye Limitet ġirketi. Ankara. MEB, (2004). Öğretim Programlarının Temel YaklaĢımı. MEB Tebliğler Dergisi Rençber, Ġ. (2008). Yeni Ġlköğretim Programının Uygulanmasında KarĢılaĢılan Sorunlara ĠliĢkin MüfettiĢ, Yönetici ve Öğretmen GörüĢleri. YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya. Ruebling, C.E ve diğerleri (2004). Instructional Leadership: An Essential Ingredient for Improving Student Learning. The Educational Forum; Spring 2004; 68, 3; ProQuest Education Journals pg. 243 ġiģman M, Selahattin Turan ve diğerleri (2004). Eğitim ve Okul Yöneticiliği, El Kitabı. Pegem A yayıncılık. Ankara. Tortop, N. E. G. Ġspir. B. Aykaç (1999). Yönetim Bilimi. Yargı Yayınevi, Ankara. 11

16 12 Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of Social Sciences Cilt / Volume: Sayı / Issue: 18 EKMEK ÜRETĠMĠNDE YENĠ ÜRÜN GELĠġTĠRME VE TÜKETĠCĠ TUTUMLARIYLA ĠLGĠLĠ BĠR UYGULAMA Ruziye COP Hatice DOĞAN ÖZET Ġçinde bulunduğumuz 21. yüzyılda teknolojideki geliģmelerin ve rekabetin artması tüketicinin istek ve ihtiyaçlarındaki değiģmeler vb. gibi faktörler nedeni ile iģletmeler, sürekli yeni fikirler ve ürünler üretmek zorundadırlar. ĠĢletmeler, üretim teknolojilerinde değiģiklik yaparken, değiģen tüketici ihtiyaçlarına ve isteklerine cevap verebilmek için de yeni ürün geliģtirme faaliyetlerinde bulunmaktadırlar. Dolayısıyla iģletmelerin pazarda yaģamlarını devam ettirebilmeleri, büyüyebilmeleri ve amaçlarını gerçekleģtirebilmeleri için yenilikler ve farklılıklar yapması önemlidir. Yeni ürün geliģtirme maliyetli ve riskli bir iģ olup iģletmelerin pazar egemenliğinin ve karlılığının en önemli unsurunu oluģturmaktadır. AraĢtırmanın amacı, ekmek sektöründe tercih edilen iģletme olmak için müģteri odaklı olmayı amaç edinen ve müģterilerle uzun vadeli çalıģmayı hedefleyen, pazarlama anlayıģı çerçevesinde bunu uygulamak isteyen ve uygulayan iģletmelere farklı bir bakıģ açısı getirmektir. Bolu ilinde yapılan bu çalıģmada, pazarlama anlayıģında yeni ürün geliģtirme konusu ele alınmıģ ve ekmek sektöründe uygulamaya yer verilmiģtir. Anahtar Kelimeler: Yeni ürün; yenilik. NEW PRODUCT DEVELOPMENT IN THE PRODUCTION OF BREAD AND CONSUMER ATTITUDES IN BOLU ABSTRACT Companies are constantly forced to produce new ideas and products because of the factors such as the technological developments, rising competition, and transformations in the demands and needs of consumers in our 21 st century. When making changes in their production technologies, companies are also involved with new product development business for responding changing consumer needs. It is important then for the companies to make renewals and product diversities in order for their permanence, growth and goal achievements in the market. The new product development, which is a costly and risky business, constitutes the most significant factor for the companies mastery and profitability in the market. This study aims to Yrd.Doç.Dr.Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi ĠĠBF ĠĢletme Bölümü Öğretim Üyesi.

17 bring about a new perspective to the companies in the bread sector, which seeks consumer orientation and long-term connections with consumers and which applies and seek to apply this product development strategy in their marketing understanding in order to be preferable in bread sector. This study, conducted in Bolu, elaborates on the new product development concept as a marketing strategy and presents its application in bread sector. Key Words: New product; innovation. 1. GĠRĠġ Günümüzde teknolojik geliģmeler ve pazardaki yoğun rekabet, iģletmelerin yönetim ve pazarlama anlayıģlarında değiģiklik yapmasına neden olmuģtur. ĠĢletmeler hedef aldıkları tüketicilerin istek ve gereksinimlerinden hareket edip, onları tatmin etmek adına ve yeni müģterilere ulaģmak için yeni ürün geliģtirme sürecine önem vermeye baģlamıģtır. Pazara yeni bir ürünle girmek, ürünü farklılaģtırmak pazarda rekabet edebilmek açısından önemlidir. Tüketiciler bilgi ve gelir düzeyleri arttıkça, ürün ve hizmetlerde bir değiģim beklemekte ve değiģime yer veren iģletmelerin ürünlerini satın almayı tercih etmektedirler. Yeni ürün geliģtirme her ne kadar maliyetli ve riskli bir iģ olsa da pazar egemenliğinin ve karlılığının en önemli kaynağını oluģturmaktadırlar. ĠĢletmeler yeni ürünün fikir aģamasından pazara sunumuna kadar geçen süreci iyi Ģekilde planlayıp uygularsa, yeni ürünün getirdiği riskler azaltılabildiği gibi, yeni ürünün pazardaki baģarı oranını da artırmaktadır. Pazarlama karması üyelerinden biri olan ürün geliģtirme; iģletmelerin üzerinde durması gereken önemli faaliyetlerden biridir Yenilik ve Yeni Ürün Kavramı Toplumu heterojen bir bütün olarak ele aldığımızda bireyler arası ve bireylerin içsel değiģimleri, geniģ bir ürün yelpazesine olan ihtiyacı artırmaktadır(anderson,simon P.;De Palma, Andre.; Thisse,Jacques Francois,1964 :4). Peter Drucker a göre yenilik; kaynaklara yeni zenginlik yaratma kapasitesi kazandırma eylemi olarak tanımlanır. Drucker yenilikçiliğin teknolojik olduğu kadar sosyal bir durum olduğunu da vurgulamakta ve son iki yüzyılın en etkileyici yeniliklerin çoğunun teknik olmaktan çok sosyal olduklarını iģaret etmektedir.(barker; 2001:23-25). Yeni ürün kavramı göreceli bir kavramdır. Yeni ürün, üretici iģletme için yeni olabileceği gibi, o ülke ya da pazar içinde yeni olabilir. Yeni ürün tanımına uyan ve pazara sürülen ürünlerden sadece yüzde onunun hem Pazar hem de üretici iģletmeler için yeni olduğu saptanmıģtır (Booz Alen, Boz Hamilton,1982). Bir ürünün yeniliği iģletme ya da tüketiciler açısından olabilmektedir. Yeni ürünün sınıflandırılması Ģu Ģekilde ele alınabilir (L. Anderson, 1988; 174): 13

18 14 a) Gerçek anlamda yeni bulunmuģ ürün; içerdikleri benzersiz teknolojiler veya mevcut teknolojilerin farklılaģtırılması ile oluģturulan teknoloji ile yeni bir buluģ olan bu tip ürünler, çoğunlukla içinde bulundukları endüstri tarafından devrim olarak nitelendirilirler (Trott;2005:182). b) Mevcut ürün üzerindeki iyileģtirmeler ve değiģiklikler; üretici iģletmenin eskiden ürettiği bir modeli veya çeģidi üretimden kaldırarak onun yerine ürettiği yeni ürünleri kapsayan bir kavramdır. Üründeki değiģimlerin sebebi sakıncalı veya zayıf yönlerin giderilmesi olabileceği gibi, değiģen moda ve tüketici beklentileri ve/veya geliģen teknoloji ile üretim olanaklarındaki değiģimlerle de olabilir (Annacchino A.,Marc A.;2003:8).Benzer Ģekilde mevcut ürünlere yeni özelliklerin katılması yüksek riskli küresel ekonomide iģletmelerin ayakta kalabilmeleri için son derece önemlidir (Hong Paul,Roha James;2007). c) ĠĢletme için yeni, pazarda yeni olmayan ürünler; bu tip ürünler her ne kadar pazar için yeni olmasa da üretici iģletme için yeni olan ürünlerdir. Hali hazırdaki pazarlara giriģ yapılabileceğinden bu tip ürünler, üretici iģletmeler için çok önemlidir (Chester,1960:52-56). d) Yeniden konumlandırılmıģ ürünler; bu bölümdeki yeni ürünler çoğu zaman mevcut ürüne yeni kullanım alanlarının bulunması ile oluģur. Teknolojik yeniliklerden çok ürünün tüketici zihninde tekrar konumlandırılması ve markalamada ki değiģiklikler gibi farklılıklarla ilgilidir (Trott; 2005:382). Bizde varız denilen taklitçi ürünler yenilik değildir. Fakat yenilik açısından asıl ele geçirme, yeni baģka bir firmayı, patenti, lisansı, franchise i alarak üretime geçme ve iģletmenin kendi Ar-Ge departmanı ile yeni ürün geliģtirmesi Ģeklindeki sınıflamadan da söz edilebilir (Tek, 1999: ) Stratejik Kavram Olarak Yeni Ürün Geliştirme Yeni ürün geliģtirme, ürün geliģtirme sürecine katılan tüm disiplinleri içine alır. Her disiplin ürün geliģtirme sürecine kendi bakıģ açısıyla yaklaģır ve kendi bakıģ açısının hakim olduğu bir modelin uygulanmasını ister. ġekil 1 yeni ürün geliģtirilmesi sürecinin etkileģim içinde olduğu iģletme içi süreçleri göstermektedir.

19 15 ġekil:1yeni Ürün GeliĢtirilmesine Etki Eden ĠĢletme Ġçi Süreçler Pazarlama Ekonomi ve Finansman Yeni Ürün GeliĢtirme Üretim Yönetimi Yeni Ürüne Ait Fikirler Tasarım ve Mühendislik Kaynak:Trott, P., Inovation Management And New Product Development,2005s. 407 Yeni ürün geliģtirmek temel stratejiler oluģturan ar-ge, pazarlama ve üretim ile ilgili değerlendirme, kontrol ve karar mekanizmaların iģleyiģ biçimi ana hedeflerin saptanmasında etkin olmakta bu sebeple planlı bir biçimde ele alınması ve en ince ayrıntılarına kadar incelenmesi gerekmektedir (Turgay;1995:170). Yeni ürün geliģtirme birçok disiplinin ilgi alanına girmesinden dolayı karmaģa çıkması muhtemel gibi gözükse de her disiplinin konuyu kendi açısından betimlemesi ve incelemesi, durumun ortaya konulmasında hiçbir karanlık noktanın kalmaması adına çok yardımcı olmaktadır (Crawfort, 1997:205) Pazarlama ve Yeni Ürün Tüketicilerin beğeni ve tercihleri zaman içinde oldukça değiģkendir. Tüketicinin ve ürünün pazarda izlenmesi sonucunda ürünle ilgili stratejik kararlar alınabilir. (Tuncer;1992:104). Pazarlama anlayıģında yeni ürün geliģtirilirken tüketici ihtiyaç, istek ve tercihleri göz önüne alınmalıdır. Yeni ürünün pazar konumunun ne olacağı da ürün geliģtirilirken dikkat edilmesi gereken önemli bir noktadır (Ġslamoğlu; 2006:297). 2. ARAġTIRMANIN KONUSU ve ÖNEMĠ Günümüzde teknolojinin ilerlemesine paralel olarak artan rekabet koģulları, tüketicilerin değiģen istek ve arzuları, beslenme tarzlarındaki değiģimler vb. pek çok nedenle ekmek üreten iģletmeler müģteri istekleri doğrultusunda yenilikler yapmaya çalıģmaktadır. MüĢteri ihtiyaç ve beklentilerinin bilinmesi, karģılanması ve müģterilerle uzun dönemli iliģki kurulması için yapılacak çalıģmalarda müģterinin ne istediğini bilmek önemlidir. Çünkü yeni müģterilerin kazanılması için sarf edilen çabaların maliyetinin, var

20 16 olan müģterilerin elde tutulmasından doğacak maliyetlerden daha fazla olduğu bilinmektedir. Ekmeğin ülkemizde temel bir gıda maddesi olması, artan bilinçli tüketici sayısı, ekmek üreten iģletmeleri sağlıklı beslenmeye yönelik iģlemler yapmaya yöneltmiģtir. 3. ARAġTIRMANIN AMACI AraĢtırmanın temel amacı, yaģantımızda sürekli tüketilen ekmeğin geliģtirilmesi ve çeģitlendirilmesinde ekmek tüketicilerinin beklentilerinin neler olduğunu araģtırmaktır. AraĢtırmanın alt amaçları Ģunlardır: MüĢteri bilgilerinden hareketle müģterilerin ekmekle ilgili nelere dikkat ettiklerini öğrenmek. MüĢterilerin ekmek tercihinde etkili olan kriterler öğrenmek. Ekmek çeģitleri tercihi ile müģterinin demografik özellikleri arasındaki iliģkinin belirlenmesi Demografik özelliklere göre ekmek tüketimi alıģkanlıkları ve faktörleri arasında anlamlı bir iliģki olup olmadığına bakmaktır. 4. ANA KÜTLE VE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN BELĠRLENMESĠ Evren olarak Bolu il merkezinde ikamet eden tüketiciler ana kütle olarak seçilmiģtir. Yapılan örneklem hesaplamasına göre,384 kiģi örneklemi oluģturmaktadır. Ancak araģtırmanın güvenilirliğini artırmak ve geçersiz olan anket formu olabileceği üzerinde durularak 425 kiģiye anket soruları doğrudan yüz yüze kiģilere ulaģtırılmıģtır. Bu anketlerden 400 tanesinin analize girebilecek niteliklere sahip olduğu tespit edilerek 25 adet anket elenmiģtir. 5. VERĠ TOPLAMA VE DEĞERLENDĠRME YÖNTEMĠ Anket soruları hazırlandıktan sonra 25 kiģi üzerinde bir pilot çalıģma yapılmıģtır. Pilot çalıģmada farklı demografik özellikteki bu 25 kiģilik tüketici grubundan gelen eleģtiriler doğrultusunda ve anket sorularına verilen yanıtların analizinden sonra görülen eksiklikler giderilerek anket formuna son Ģekli verilmiģtir. Anket formunda yer alan sorular, çoktan seçmeli ve likert ölçeklemesi sorulardan oluģmuģtur. Pazarlama anlayıģında yeni ürün geliģtirme ilgili yapılan bu araģtırmada, anketi cevaplayan tüketicilerin demografik özellikleri ve tüketim alıģkanlıkları, ekmek çeģitleri, ekmeğin fiziksel özellikleri, ekmeğin ambalajı, ekmekle ilgili bilgi düzeyi, marka faktörü, ürün ve etiket ile ilgili faktörler arasında iliģki olup olmadığı belirlenmeye çalıģılmıģtır. Pazarlama anlayıģında yeni ürün geliģtirmede ekmek çeģitlerini satın alma kararında tüketici beklentileri modelde ortaya konulmuģtur.

ĠLKÖĞRETĠM OKULU MÜDÜRLERĠNĠN YENĠ PROGRAMA YÖNELĠK YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

ĠLKÖĞRETĠM OKULU MÜDÜRLERĠNĠN YENĠ PROGRAMA YÖNELĠK YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of Social Sciences Cilt / Volume: 2009-1 Sayı / Issue: 18 ĠLKÖĞRETĠM OKULU MÜDÜRLERĠNĠN YENĠ PROGRAMA YÖNELĠK YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN

Detaylı

EKMEK ÜRETĠMĠNDE YENĠ ÜRÜN GELĠġTĠRME VE TÜKETĠCĠ TUTUMLARIYLA ĠLGĠLĠ BĠR UYGULAMA

EKMEK ÜRETĠMĠNDE YENĠ ÜRÜN GELĠġTĠRME VE TÜKETĠCĠ TUTUMLARIYLA ĠLGĠLĠ BĠR UYGULAMA 12 Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of Social Sciences Cilt / Volume: 2009-1 Sayı / Issue: 18 EKMEK ÜRETĠMĠNDE YENĠ ÜRÜN GELĠġTĠRME VE TÜKETĠCĠ TUTUMLARIYLA ĠLGĠLĠ

Detaylı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt/Volume: 16 Yıl/Year:9 Sayı/Issue:1 Bahar/Spring 2008 ISSN: 1303-0035 http://www.sbe.ibu.edu.tr Journal of Social Sciences İmtiyaz Sahibi / Published By Prof. Dr. Uğur ESER Müdür / Manager Editör /

Detaylı

894 2 nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications April, 2011 Antalya-Turkey

894 2 nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications April, 2011 Antalya-Turkey 894 OKUL MÜDÜRLERĠNĠN YETERLĠKLERĠNĠN EĞĠTĠM ÖĞRETĠM SÜRECĠNE ETKĠSĠ Yrd. Doç. Dr. Sevinç PEKER, Yıldız Teknik Üniversitesi, sevpek@gmail.com Öğr.Gör. Gülenaz SELÇUK, Celal Bayar Üniversitesi, gselcuk@hotmail.com

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL

Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL 11.07.2011 Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği A.B.D GĠRĠġ Fen bilimleri derslerinde anlamlı

Detaylı

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN)

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) Düzenleme Tarihi: Bingöl Üniversitesi(BÜ) Ġç Kontrol Sistemi Kurulması çalıģmaları kapsamında, Ġç Kontrol Sistemi Proje Ekibimiz

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN Öğrenim Durumu Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora- 2005-2011 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve

Detaylı

TIMSS Tanıtım Sunusu

TIMSS Tanıtım Sunusu TIMSS Tanıtım Sunusu Ġçerik TIMSS Nedir? TIMSS in Amacı TIMSS i Yürüten KuruluĢlar TIMSS in GeçmiĢi TIMSS in Değerlendirme Çerçevesi TIMSS Döngüsünün Temel AĢamaları TIMSS in Kazanımları Sorular ve Öneriler

Detaylı

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM Esin ÖZDEMİR Avrupa Birliği Daire Başkanlığı Uzman 15 Ocak 2010, Ankara 1 ĠÇERĠK Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı Sorunlar Türkiye de Sanayi/Okul ĠĢbirliği TOBB ve Eğitim Oda

Detaylı

OKULÖNCESĠNDE TEMATĠK YAKLAġIM ve ETKĠN ÖĞRENME. Prof. Dr. Nilüfer DARICA Hasan Kalyoncu Üniversitesi

OKULÖNCESĠNDE TEMATĠK YAKLAġIM ve ETKĠN ÖĞRENME. Prof. Dr. Nilüfer DARICA Hasan Kalyoncu Üniversitesi OKULÖNCESĠNDE TEMATĠK YAKLAġIM ve ETKĠN ÖĞRENME Prof. Dr. Nilüfer DARICA Hasan Kalyoncu Üniversitesi Uzun yıllar öğretimde en kabul edilir görüģ, bilginin hiç bozulmadan öğretenin zihninden öğrenenin zihnine

Detaylı

Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri

Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN Ġstanbul Arel Üniversitesi 4. Pazarlama AraĢtırmaları Eğitim Semineri 26-29 Ekim 2010 Örnekleme Süreci Anakütleyi Tanımlamak Örnek Çerçevesini

Detaylı

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of Economical and Social Research. ISSN:

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of Economical and Social Research. ISSN: The Journal of Economical and Social Research ISSN: 1306-2174 http://www.iibf.ibu.edu.tr Cilt/Volume: 3 Yıl/Year: 2 Sayı/Issue:1 Bahar/Spring 2006 Prof. Dr. Nevzat YOSMAOĞLU nun anısına Cilt/Volume: 3

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: FEYYAT GÖKÇE Doğum Tarihi: 25 Haziran 1957 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi Teftişi Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı

ORTA ÖĞRETĠM KURUMLARINDA BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠNĠN KULLANIMINA ĠLĠġKĠN ÖĞRENCĠ GÖRÜġLERĠNĠN ANALĠZĠ

ORTA ÖĞRETĠM KURUMLARINDA BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠNĠN KULLANIMINA ĠLĠġKĠN ÖĞRENCĠ GÖRÜġLERĠNĠN ANALĠZĠ ORTA ÖĞRETĠM KURUMLARINDA BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠNĠN KULLANIMINA ĠLĠġKĠN ÖĞRENCĠ GÖRÜġLERĠNĠN ANALĠZĠ THE ANALYSIS OF VIEW OF POINTS OF STUDENTS AT THE SECONDARY SCHOOLS REGARDING TO USAGE OF THE IT TECHNOLOGIES

Detaylı

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Giriş Öğretim bir sanattır ve her sanat dalında olduğu gibi öğretim alanında da incelikler vardır. Disiplinler arası

Detaylı

ISSN: 1303 0035. ABANT ĠZZET BAYSAL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ DERGĠSĠ Journal of Social Sciences. Cilt / Volume: 2009-2 Sayı / Issue: 19

ISSN: 1303 0035. ABANT ĠZZET BAYSAL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ DERGĠSĠ Journal of Social Sciences. Cilt / Volume: 2009-2 Sayı / Issue: 19 ISSN: 1303 0035 ABANT ĠZZET BAYSAL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ DERGĠSĠ Journal of Social Sciences Cilt / Volume: 2009-2 Sayı / Issue: 19 ii Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAġARILI YÖNETĠMDE ĠLETĠġĠM Hastane İletişim Platformu Hastane ĠletiĢim Platformu Nedir? Bu

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Feyzi ÖZMEN tarafından hazırlanan Aday Öğretmenlerin Öz Yeterlilikleri

Detaylı

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR 1 2 DR.FEVZİ-MÜRÜVET UĞUROĞLU ORTAOKULU 2016-2017 / 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILLARI EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE EYLEM PLANI Eğitim ortamında ortamlarında uyuģturucu

Detaylı

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ FELSEFESİ,TEMEL İLKELERİ,VİZYONU MEHMET NURİ KAYNAR TÜRKIYE NIN GELECEK VIZYONU TÜRKĠYE NĠN GELECEK VĠZYONU GELECEĞIN MIMARLARı ÖĞRETMENLER Öğretmen, bugünle gelecek arasında

Detaylı

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ BOLOGNA SÜRECĠ

NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ BOLOGNA SÜRECĠ NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ BOLOGNA SÜRECĠ ÖĞRENME ÇIKTILARI HAZIRLAMA VE ÖĞRENCĠ Ġġ YÜKÜ HESABI FUNDA NALBANTOĞLU YILMAZ Eğitim Öğretim Planlamacısı Ekim, 2011 GĠRĠġ Bologna Süreci kapsamında, yükseköğretim

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Beslenme ve Diyetetiğe GiriĢ BES113 1.Güz ÖnkoĢullar

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Beslenme ve Diyetetiğe GiriĢ BES113 1.Güz ÖnkoĢullar BESLENME VE DĠYETETĠĞE GĠRĠġ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar Beslenme ve Diyetetiğe GiriĢ BES113 1.Güz 1 0 0 1 ÖnkoĢullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları)

Detaylı

SPOR ÖRGÜTLERĠNDE TOPLAM KALĠTE YÖNETĠMĠ

SPOR ÖRGÜTLERĠNDE TOPLAM KALĠTE YÖNETĠMĠ SPOR ÖRGÜTLERĠNDE TOPLAM KALĠTE YÖNETĠMĠ Doç. Dr. Hakan Sunay KarĢılaĢtığımız önemli sorunlar, onları yarattığımız düģünce düzeyi ile çözülemez (Albert Einstein) (i). GĠRĠġ 2000 li yıllara girerken organizasyonlarda

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNDE PERSONEL BELGELENDĠRMESĠ

DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNDE PERSONEL BELGELENDĠRMESĠ Türk Akreditasyon Kurumu Personel Akreditasyon Başkanlığı Akreditasyon Uzmanı 1 Ülkemizde ve dünyada tüm bireylerin iģgücüne katılması ve iģgücü piyasalarında istihdam edilebilmeleri için; bilgiye dayalı

Detaylı

MÜġTERĠ GERĠ BĠLDĠRĠMLERĠ YÖNETĠMĠ

MÜġTERĠ GERĠ BĠLDĠRĠMLERĠ YÖNETĠMĠ MÜġTERĠ GERĠ BĠLDĠRĠMLERĠ YÖNETĠMĠ HAZĠRAN 2011 ĠÇĠNDEKĠLER VĠZYONUMUZ, MĠSYONUMUZ, MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠ POLĠTĠKAMIZ.2 MÜġTERĠ GERĠ BĠLDĠRĠMLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ... 3 GERĠ BĠLDĠRĠM SÜRECĠ HAKKINDA MÜġTERĠLERĠMĠZĠN

Detaylı

SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ. MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY

SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ. MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY GİRİŞ ÇalıĢmak yaģamın bir parçasıdır. YaĢamak nasıl bir insan hakkı

Detaylı

MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ TTK, TMS/ TFRS ve KOBĠ TFRS ĠLE ĠLGĠLĠ GENEL GÖRÜġLERĠ: ERZĠNCAN ÖRNEĞĠ

MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ TTK, TMS/ TFRS ve KOBĠ TFRS ĠLE ĠLGĠLĠ GENEL GÖRÜġLERĠ: ERZĠNCAN ÖRNEĞĠ MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ TTK, TMS/ TFRS ve KOBĠ TFRS ĠLE ĠLGĠLĠ GENEL GÖRÜġLERĠ: ERZĠNCAN ÖRNEĞĠ OPINIONS OF ACCOUNTANTS ABOUT TURKISH TRADE LAW, TURKISH ACCOUNTING STANDARDS-TURKISH FINANCIAL REPORTING

Detaylı

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ KĠġĠSEL GELĠġĠME YÖNELĠK ALGILARI VE KĠġĠSEL GELĠġĠM ÇABALARI 1

ÖĞRETMEN ADAYLARININ KĠġĠSEL GELĠġĠME YÖNELĠK ALGILARI VE KĠġĠSEL GELĠġĠM ÇABALARI 1 ÖĞRETMEN ADAYLARININ KĠġĠSEL GELĠġĠME YÖNELĠK ALGILARI VE KĠġĠSEL GELĠġĠM ÇABALARI 1 PERCEPTIONS OF PERSONAL DEVELOPMENT OF TEACHER CANDIDATES AND PERSONAL DEVELOPMENT EFFORTS Arş. Gör. Adil ÇORUK ÖZET

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ EĞĠTĠM PROGRAMLARI VE ÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LİSANS TEZ ÖNERİSİ

T.C. FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ EĞĠTĠM PROGRAMLARI VE ÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LİSANS TEZ ÖNERİSİ T.C. FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ EĞĠTĠM PROGRAMLARI VE ÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LİSANS TEZ ÖNERİSİ ÖĞRENCĠNĠN ADI SOYADI: Seda AKTI DANIġMAN ADI SOYADI: Yrd. Doç. Dr. Aysun GÜROL GENEL

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. MELTEM YALIN UÇAR

Yrd.Doç.Dr. MELTEM YALIN UÇAR Yrd.Doç.Dr. MELTEM YALIN UÇAR Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf 1992-1996 Lisans Celâl Bayar

Detaylı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. ISSN:

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. ISSN: The International Journal of Economic and Social Research ISSN: 1306-2174 http://www.iibf.ibu.edu.tr Cilt/Volume: 5 Yıl/Year: 5 Sayı/Issue:2 Güz/Autumn 2009 Cilt/Volume: 5 Yıl/Year: 5 Sayı/Issue:2 Güz/Autumn

Detaylı

TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ

TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ 3 TEMEL DESTEĞĠ MEVCUTTUR 1- Ar-Ge Proje Destekleri 2- Çevre Projeleri Destekleri 3- Teknolojik Girişimcilik Destekleri Ar-Ge Proje Destekleri a) Teknoloji

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : SAFİYE ASLAN Doğum Tarihi : 15/05/1979 E-posta : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya

Detaylı

ISSN: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Journal of Social Sciences

ISSN: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Journal of Social Sciences ISSN: 1303 0035 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Journal of Social Sciences Abant İzzet Baysal Üniversitesi ISSN: 1303 0035 http://www.sbedergi.ibu.edu.tr Journal of Social

Detaylı

Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi. Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri

Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi. Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri Temel Ġlkeler Mevcut durumun değiģmesi kolay değildir, ZAMAN ve ÇABA gerektirir. DeğiĢimden ziyade DÖNÜġÜM, EVRĠM sürecidir. BaĢarı

Detaylı

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Murat Demirbaş 1, Mustafa Bayrakci 2, Mehmet Polat Kalak 1 1 Kırıkkale University, Education Faculty, Turkey 2 Sakarya University, Education Faculty,

Detaylı

OĞUZ ÇETĠN. KiĢisel Bilgi

OĞUZ ÇETĠN. KiĢisel Bilgi OĞUZ ÇETĠN KiĢisel Bilgi Niğde Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, NĠĞDE Tel: (388) 211 28 02-72, Cep: (505) 218 78 57 Faks: (388) 211 28 01 E-mail: oguzcetin@nigde.edu.tr oguz.cetin@windowslive.com cetinoguz80@gmail.com

Detaylı

2014-2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI ÖZEL ATA ORTAOKULU 7.SINIF TEKNOLOJĠ ve TASARIM DERSĠ YILLIK DERS PLANI

2014-2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI ÖZEL ATA ORTAOKULU 7.SINIF TEKNOLOJĠ ve TASARIM DERSĠ YILLIK DERS PLANI -7 Eylül EYLÜL 1 15-19 Eylül 014-015 ÖĞRETĠM YILI ÖZEL ATA ORTAOKULU 7.SINIF TEKNOLOJĠ ve TASARIM DERSĠ YILLIK DERS PLANI 1. Teknoloji ve Tasarım kavramlarını kavratmak.teknoloji ve Tasarım Dersinin Genel

Detaylı

T.C ADALET BAKANLIĞI Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü

T.C ADALET BAKANLIĞI Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü T.C ADALET BAKANLIĞI Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Ceza Ġnfaz Kurumlarında Madde Bağımlılığı Tedavi Hizmetleri Serap GÖRÜCÜ Psikolog YetiĢkin ĠyileĢtirme Bürosu Madde bağımlılığını kontrol altında

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

Prof. Dr. Recep ŞAHİNGÖZ Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Yozgat/2013. viii

Prof. Dr. Recep ŞAHİNGÖZ Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Yozgat/2013. viii SUNU Zaman, sınır ve mesafe kavramlarının ortadan kalktığı, bir hızlı değişim ve akışın olduğu, metaforların sürekli değiştiği, farklılık ve rekabetin önemli olduğu yeni bir bin yılın içerisindeyiz. Eğitim

Detaylı

www.binnuryesilyaprak.com

www.binnuryesilyaprak.com Türkiye de PDR Eğitimi ve İstihdamında Yeni Eğilimler Prof. Dr. Binnur YEŞİLYAPRAK Türk PDR-DER Başkanı 16 Kasım 2007 Adana Türkiye de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri Başlangıcından günümüze

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ 1. BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar AMAÇ Madde 1. Bu Yönergenin amacı, Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığının 16 Mayıs 2004

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ALĠ ARIMAN:2008463007 OSMAN KARAKILIÇ:2008463066 MELĠK CANER SEVAL: 2008463092 MEHMET TEVFĠK TUNCER:2008463098 ŞİRKET TANITIMI 1982 yılında Türkiye'nin ilk

Detaylı

GIDA GÜVENLĠĞĠ YÖNETĠM SĠSTEMĠ (GGYS) UYGULAYAN SOFRALIK ZEYTĠN ĠġLETMELERĠ ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA

GIDA GÜVENLĠĞĠ YÖNETĠM SĠSTEMĠ (GGYS) UYGULAYAN SOFRALIK ZEYTĠN ĠġLETMELERĠ ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA GIDA GÜVENLĠĞĠ YÖNETĠM SĠSTEMĠ (GGYS) UYGULAYAN SOFRALIK ZEYTĠN ĠġLETMELERĠ ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA AyĢe Demet KARAMAN¹, Renan TUNALIOĞLU², Ferit ÇOBANOĞLU², Gülden OVA³, Ferhat AYDOĞDU 4 ¹Yrd. Doç.Dr. Adnan

Detaylı

T.C. OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı

T.C. OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Sayı : 41811054-010.06.01 21/05/2015 Konu : Görev Tanımları Genelgesi GENELGE (2015/1) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında idarenin amaçlarına, belirlenmiģ

Detaylı

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ İNFORMAL MÜZİK EĞİTİMİ YOLUYLA KAZANDIKLARI DAVRANIŞLAR

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ İNFORMAL MÜZİK EĞİTİMİ YOLUYLA KAZANDIKLARI DAVRANIŞLAR 374 MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ İNFORMAL MÜZİK EĞİTİMİ YOLUYLA KAZANDIKLARI DAVRANIŞLAR Özet Öğr.Gör.Dr.Özge GENÇEL ATAMAN, Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

Detaylı

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Projenin GELĠġĠMĠ: KDEP-EYLEM 47 (Kısa Dönem Eylem Planı ) 4 Aralık 2003 tarihli BaĢbakanlık Genelgesi yle e-dönüģüm Türkiye

Detaylı

TÜRKÇENĠN ANA DĠLĠ OLARAK ÖĞRETĠMĠNDE KARġILAġILAN SORUNLAR VE BU SORUNLARIN GĠDERĠLMESĠNE YÖNELĠK ÖNERĠLER: ANKARA ÖRNEĞĠ *

TÜRKÇENĠN ANA DĠLĠ OLARAK ÖĞRETĠMĠNDE KARġILAġILAN SORUNLAR VE BU SORUNLARIN GĠDERĠLMESĠNE YÖNELĠK ÖNERĠLER: ANKARA ÖRNEĞĠ * Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt:03 No:36 Syf: 01-16 http://egitim.cu.edu.tr/efdergi TÜRKÇENĠN ANA DĠLĠ OLARAK ÖĞRETĠMĠNDE KARġILAġILAN SORUNLAR VE BU SORUNLARIN GĠDERĠLMESĠNE YÖNELĠK

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU DENETİM GÖZETİM SORUMLUSU Ġdris YEKELER (1078) İÇ DENETÇİLER YaĢar ÖKTEM (1056) Sedat ERGENÇ (1028)

Detaylı

Örgütler bu karmaģada artık daha esnek bir hiyerarģiye sahiptir.

Örgütler bu karmaģada artık daha esnek bir hiyerarģiye sahiptir. Durumsallık YaklaĢımı (KoĢulbağımlılık Kuramı) Durumsallık (KoĢulbağımlılık) Kuramının DoğuĢu KoĢul bağımlılık bir Ģeyin diğerine bağımlı olmasıdır. Eğer örgütün etkili olması isteniyorsa, örgütün yapısı

Detaylı

SCIMAGO VE ARWU 2012 DÜNYA SIRALAMALARINDA TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN DURUM RAPORU

SCIMAGO VE ARWU 2012 DÜNYA SIRALAMALARINDA TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN DURUM RAPORU SCIMAGO VE ARWU 2012 DÜNYA SIRALAMALARINDA TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN DURUM RAPORU Dünya üniversite sıralamalarında hangi üniversitelerimizin ilk 500 e girdiği çok tartışılmaktadır. Dünya üniversitelerini

Detaylı

2014 YILI KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2014 YILI KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2014 YILI KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUġ... 4 I- GENEL BĠLGĠLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 6 Müdürün Görevleri...

Detaylı

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ IV. SOSYAL HİZMET EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI SOSYAL HİZMET EĞİTİMİNDE YENİ ANLAYIŞLAR VE

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ IV. SOSYAL HİZMET EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI SOSYAL HİZMET EĞİTİMİNDE YENİ ANLAYIŞLAR VE T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ IV. SOSYAL HİZMET EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI SOSYAL HİZMET EĞİTİMİNDE YENİ ANLAYIŞLAR VE AÇIKÖĞRETİM UYGULAMALARI 12-13 Temmuz 2011 Erzurum SONUÇ RAPORU Hazırlayanlar

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM ASİSTANI

KİŞİSEL GELİŞİM ASİSTANI AR-GE MERKEZLERİ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ PAYLAŞIM TOPLANTISI GİRİŞİMCİLİK KİŞİSEL GELİŞİM ASİSTANI Türk DemirDöküm Fabrikaları A.ġ SUNUM PLANI 1. UYGULAMANIN KISA AÇIKLAMASI 2. UYGULAMANIN YENĠLĠKÇĠ VE

Detaylı

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÖĞRETMENİ

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÖĞRETMENİ TANIM ÇalıĢtığı eğitim kurumunda; öğrencilere eğitim ve öğretim teknikleri ile ilgili eğitim veren kiģidir. A- GÖREVLER Öğretmenlik meslek bilgisi dersleri ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranıģların,

Detaylı

TEMAKTĠK YAKLAġIMDA FĠZĠKSEL ÇEVRE. Yrd. Doç. Dr. ġermin METĠN Hasan Kalyoncu Üniversitesi

TEMAKTĠK YAKLAġIMDA FĠZĠKSEL ÇEVRE. Yrd. Doç. Dr. ġermin METĠN Hasan Kalyoncu Üniversitesi TEMAKTĠK YAKLAġIMDA FĠZĠKSEL ÇEVRE Yrd. Doç. Dr. ġermin METĠN Hasan Kalyoncu Üniversitesi ÇOCUK ÇEVRE ĠLIġKISI Ġnsanı saran her Ģey olarak tanımlanan çevre insanı etkilerken, insanda çevreyi etkilemektedir.

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU iii TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Rabia HOŞ tarafından hazırlanan " Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında

Detaylı

SUNUŞ. Sabri ÇAKIROĞLU Ġç Denetim Birimi BaĢkanı

SUNUŞ. Sabri ÇAKIROĞLU Ġç Denetim Birimi BaĢkanı SUNUŞ Denetim, kurumsal iģ ve iģlemlerin öngörülen amaçlar doğrultusunda benimsenen ilke ve kurallara uygunluğunun belirlenmesidir. ĠĢlem ve hata tespit odaklı denetim/teftiģ uygulamaları zamanla süreç

Detaylı

SPOR YÖNETĠCĠSĠNĠN TANIMI VE NĠTELĠKLERĠ. Doç.Dr.Hakan SUNAY

SPOR YÖNETĠCĠSĠNĠN TANIMI VE NĠTELĠKLERĠ. Doç.Dr.Hakan SUNAY SPOR YÖNETĠCĠSĠNĠN TANIMI VE NĠTELĠKLERĠ Doç.Dr.Hakan SUNAY SPOR YÖNETİCİSİNİN TANIMI Günümüzde; Bir spor yöneticisinin çok yönlü niteliklere sahip olmalıdır Özelliklede, Pratik becerileri teorik bilgilerle

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı : Melihan ÜNLÜ Doğum Tarihi (gg/aa/yy): Adres : Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Telefon : 03822882263 E-posta : melihanunlu@yahoo.com

Detaylı

T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ. Sıra No Yapılacak Faaliyet Faaliyet Tarihi

T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ. Sıra No Yapılacak Faaliyet Faaliyet Tarihi T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞĠTĠM KURUMLARI ÇALIġMA TAKVĠMĠ Güncelleme Tarihi: 26/08/2015 Sıra 1. Eğitim Bölgesi DanıĢma Kurulu Toplantısı

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı E-posta : SAFİYE ASLAN : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya Öğretmenliği/ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ. ÖZGEÇMĠġ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ. ÖZGEÇMĠġ ÖZGEÇMĠġ 1.GENEL DÜZENLEME TARĠHĠ 09.04.2013 T.C. KĠMLĠK NO 65665336246 ÜNVANI ADI SOYADI DOÇ. DR. Z. NURDAN BAYSAL DOĞUM YERĠ ve TARĠHĠ KĠLĠS - 06.02.1971 GSM 05322236663 E-POSTA znbaysal@marmara.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003 Adı Soyadı : Esra EREN Doğum Tarihi : 08.12.1980 Unvanı Öğrenim Durumu : Yrd.Doç.Dr. : Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

NĠHAĠ RAPOR, EYLÜL 2011

NĠHAĠ RAPOR, EYLÜL 2011 9. GENEL SONUÇLAR... 1 9.1. GĠRĠġ... 1 9.2. DEĞERLENDĠRME... 1 9.2.1. Ġlin Genel Ġçeriği... 1 9.2.2. Proje Bölgesinin Kapasiteleri... 1 9.2.3. Köylülerin ve Üreticilerin Kapasiteleri... 2 9.2.4. Kurumsal

Detaylı

Ek-1. Tablo 1. TYYÇ nin OluĢturulma AĢamaları ve Tamamlanma Tarihleri. 1 Süreci baģlatmak için karar alınması Nisan 2006

Ek-1. Tablo 1. TYYÇ nin OluĢturulma AĢamaları ve Tamamlanma Tarihleri. 1 Süreci baģlatmak için karar alınması Nisan 2006 Ek-1 Tablo 1. TYYÇ nin OluĢturulma AĢamaları ve Tamamlanma Tarihleri TYYÇ OluĢturma AĢamaları Tamamlama Tarihi 1 Süreci baģlatmak için karar alınması Nisan 2006 2 ÇalıĢma takviminin oluģturulması 2006

Detaylı

Ġstanbul daki ĠnĢaat Mühendisliği Öğrencilerinin Motivasyonlarını Etkileyen Faktörlerin Değerlendirmesi

Ġstanbul daki ĠnĢaat Mühendisliği Öğrencilerinin Motivasyonlarını Etkileyen Faktörlerin Değerlendirmesi . İnşaat Yönetimi Kongresi, -- Kasım, Bursa daki ĠnĢaat Mühendisliği Öğrencilerinin Motivasyonlarını Etkileyen Faktörlerin Değerlendirmesi Özet Gülgün Mıstıkoğlu Motivasyon özde insanların baģarılı olmalarına,

Detaylı

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sondaj Dairesi Başkanlığı 21 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu 21 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ 1 ÜST YÖNETĠM SUNUMU SONDAJ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 21 YILI 1. 6 AYLIK

Detaylı

AB ye katılım bağlamında MYK nin geliģtirilmesi ve uygulanması deneyimi

AB ye katılım bağlamında MYK nin geliģtirilmesi ve uygulanması deneyimi A joint initiative of the OECD and the European Union, principally financed by the EU AB ye katılım bağlamında MYK nin geliģtirilmesi ve uygulanması deneyimi Danijela Stepić, KĠMK danıģmanı, Hırvatistan

Detaylı

T.C. ÇANAKKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ BÖLÜMÜ ÖĞRETMENLĠK UYGULAMASI

T.C. ÇANAKKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ BÖLÜMÜ ÖĞRETMENLĠK UYGULAMASI T.C. ÇANAKKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ BÖLÜMÜ ÖĞRETMENLĠK UYGULAMASI ÇANAKKALE 2016 T.C. ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN

Detaylı

ĠLKÖĞRETĠM 6. VE 7. SINIF SOSYAL BĠLGĠLER PROGRAMINDAKĠ COĞRAFYA KONULARININ GENEL AMAÇLARININ

ĠLKÖĞRETĠM 6. VE 7. SINIF SOSYAL BĠLGĠLER PROGRAMINDAKĠ COĞRAFYA KONULARININ GENEL AMAÇLARININ Teachers And Students Views Over The Primary Scholl s 6 th And 7 th Grades Level Of Achieving Of The General Targets Of Geography Subjects In Social Knowledge Courses ĠLKÖĞRETĠM 6. VE 7. SINIF SOSYAL BĠLGĠLER

Detaylı

FATĠH ÜNĠVERSĠTESĠ USOBO-2011 LĠSELERARASI 3.ULUSAL SOSYAL BĠLĠMLER OLĠMPĠYATI

FATĠH ÜNĠVERSĠTESĠ USOBO-2011 LĠSELERARASI 3.ULUSAL SOSYAL BĠLĠMLER OLĠMPĠYATI FATĠH ÜNĠVERSĠTESĠ USOBO-2011 LĠSELERARASI 3.ULUSAL SOSYAL BĠLĠMLER OLĠMPĠYATI Nisan 2011 FATĠH ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSELERARASI ULUSAL SOSYAL BĠLĠMLER OLĠMPĠYATI (USOBO) 1) AMACI Bu olimpiyatın düzenlenmesindeki

Detaylı

ATATÜRK KIZ TEKNĠK VE MESLEK LĠSESĠ SÜREÇLERĠ ALT SÜREÇLER DETAY SÜREÇLER SÜREÇ SAHĠBĠ

ATATÜRK KIZ TEKNĠK VE MESLEK LĠSESĠ SÜREÇLERĠ ALT SÜREÇLER DETAY SÜREÇLER SÜREÇ SAHĠBĠ Atatürk Kız Teknik ve Meslek Lisesi Süreç Yönetimi Okulumuzda süreç yönetimi,tky Ödül El Kitabına uygun olarak yönetsel ve iģlevsel süreçler olmak üzere iki baģlıkta değerlendirilir. Öncelikle okul liderlerimiz

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİNDE ALANLAR VE UYGULAMALAR

EĞİTİM BİLİMLERİNDE ALANLAR VE UYGULAMALAR EĞİTİM BİLİMLERİNDE ALANLAR VE UYGULAMALAR Öğr. Gör. Dr. Abdullah Can Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Türkiye de eğitim alanının uygulamalı bir bilim olarak yapılanma sürecinin geçmiģten günümüze

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Doç. Dr. Mustafa GÜLER, Dilem KOÇAK DURAK, Fatih ÇATAL, Zeynep GÜRLER YILDIZLI, Özgür Özden YALÇIN ÇalıĢtığı Birim :

Detaylı

EĞĠTĠM VE ÖĞRENCĠ KOÇLUĞU. Gençlere ve Üniversite Öğrencilerine Yönelik Ġlk ve Tek Koçluk Programı 21 Saat CCEU

EĞĠTĠM VE ÖĞRENCĠ KOÇLUĞU. Gençlere ve Üniversite Öğrencilerine Yönelik Ġlk ve Tek Koçluk Programı 21 Saat CCEU ĠZ KOCLUK ICF tarafından akredite edilen eğitim programları ile gençlere, ailelerine ve gençlerle çalıģmak isteyen profesyonellere eģsiz fırsatlar sunuyor. EĞĠTĠM VE ÖĞRENCĠ KOÇLUĞU Gençlere ve Üniversite

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl Arş. Gör. Dr. Çiğdem APAYDIN ÖZGEÇMİŞ Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı, Kampus, 07058/ Antalya E-posta cigdemapaydin@akdeniz.edu.tr Telefon 0 242-310 2077 Faks 0 242-2261953

Detaylı

Kitap Tanıtımı: İlköğretimde Kaynaştırma

Kitap Tanıtımı: İlköğretimde Kaynaştırma Ankara SOSYAL Üniversitesi GEÇERLĠK Eğitim Bilimleri KAVRAMI Fakültesi VE TÜRKĠYE DE ÖZEL EĞĠTĠM ALANINDA YÜRÜTÜLEN Özel Eğitim Dergisi LĠSANSÜSTÜ TEZLERDE SOSYAL GEÇERLĠĞĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 2010, 11(2)

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

tarihi itibarı ile ġirketin sermayesi TL. olup tamamı ödenmiģtir. ġirketin ortaklık yapısı aģağıda gösterildiği gibidir:

tarihi itibarı ile ġirketin sermayesi TL. olup tamamı ödenmiģtir. ġirketin ortaklık yapısı aģağıda gösterildiği gibidir: A- Şirket Hakkında Şirketin Kuruluşu ve Tarihsel Gelişimi Endüstriyel ve ticari Ģirketlere faktoring hizmeti sunmak amacıyla 2 Haziran 2000 tarihinde kurulan Ekspo Faktoring A.ġ. yurtiçinde ve yurtdıģında

Detaylı

224 2 nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications 27-29 April, 2011 Antalya-Turkey www.iconte.

224 2 nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications 27-29 April, 2011 Antalya-Turkey www.iconte. 224 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI NDA MÜZİK DERSİ ALMIŞ/ALMAKTA OLAN ÖĞRENCİLERİN GENEL PROGRAMLARI İÇERİSİNDE MESLEKİ GELİŞİMLERİ AÇISINDAN MÜZİK DERSLERİNİ

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 909-918, TURKEY TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ ÖZET

Detaylı

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL 21 MART 2011 HOġ GELDĠNĠZ IFAC in Sayın Başkanı, Kurul Üyeleri, Dünyanın dört bir yanından gelmiş

Detaylı

BĠR DEVLET HASTANESĠNDE ÇALIġANLARIN HASTA VE ÇALIġAN GÜVENLĠĞĠ ALGILARININ ĠNCELENMESĠ. Dilek OLUT

BĠR DEVLET HASTANESĠNDE ÇALIġANLARIN HASTA VE ÇALIġAN GÜVENLĠĞĠ ALGILARININ ĠNCELENMESĠ. Dilek OLUT BĠR DEVLET HASTANESĠNDE ÇALIġANLARIN HASTA VE ÇALIġAN GÜVENLĠĞĠ ALGILARININ ĠNCELENMESĠ Dilek OLUT Tıp biliminin ilk ve temel prensiplerinden biri Önce Zarar Verme ilkesidir. Bu doğrultuda kurgulanan sağlık

Detaylı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Eğitim Programı için gerekli ek rapor

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Eğitim Programı için gerekli ek rapor 1/9 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Eğitim Programı için gerekli ek rapor İçindekiler C2. ULUSAL TIP EĞĠTĠMĠ STANDARTLARINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR... 2 1. AMAÇ VE HEDEFLER... 2 1.3. Eğitim programı amaç

Detaylı

BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ

BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU SUNUġ 2010 yılında kurulan fakültemizin misyon ve vizyonuna paralel olarak yetki, görev ve sorumlulukları, amaç

Detaylı

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinde Ekonomi Dersinin Önemi

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinde Ekonomi Dersinin Önemi 258 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinde Ekonomi Dersinin Önemi Ethem Tarhan 1 Özet Günümüzde öğretim üyeleri, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinde branģ dersleri olmayan ĠĢletme Yönetimi, Ekonomi, Pazarlama

Detaylı

Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı

Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı 920 Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı Nazan Doğruer, Eastern Mediterranean University, Famagusta, North Cyprus, nazan.dogruer@emu.edu.tr İpek Meneviş, Eastern Mediterranean University, Famagusta,

Detaylı

2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM PROGRAMLARI

2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM PROGRAMLARI 2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM KuruluĢumuz ilgili Devlet KuruluĢları tarafından devlet destekleri kapsamındaki eğitim ve danıģmanlık faaliyetlerinde yetkilendirilmiģ bulunmaktadır. 1 STRATEJĠK PLANLAMA EĞĠTĠM

Detaylı