Konutlarda Doðal ve Zorlanmýþ Havalandýrma Sistemleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Konutlarda Doðal ve Zorlanmýþ Havalandýrma Sistemleri"

Transkript

1 Tesisat Mühendisliði Dergisi Sayý: 89, s , 2005 Konutlarda Doðal ve Zorlanmýþ Havalandýrma Sistemleri Harun Kemal ÖZTÜRK* Ahmet YILANCI** Öner ATALAY*** Özet Sosyal geliþmelere baðlý olarak konfor þartlarý da sürekli olarak artmaktadýr. Bina içinde konfor seviyesi ya bir iklimlendirme sistemi kurularak veya doðal yollarla saðlanabilir. Bir sistem kurulmasý durumunda bu hem ilk yatýrým maliyeti hem de iþletme maliyetleri dolayýsý ile bir yük oluþturmaktadýr. Bu nedenle doðal havalandýrma sisteminin kullanýlmasý özellikle konutlarda büyük yarar saðlayacaktýr. 1. GÝRÝÞ Havalandýrma, bina içerisine dýþ ortamdan saðlanan temiz hava olarak alýnabilir. Enerji tasarrufu saðlayabilmek için ya bu havalandýrmanýn doðal yollarla saðlanmasý gerekir veya eðer bunu saðlamak için enerji kullanýlýyorsa iç hava iklimlendirildikten sonra içeri yeniden gönderilir veya dýþarýdan alýnan temiz hava ile karýþtýrýldýktan sonra bina içerisine gönderilir. Havlandýrma ile içerideki kirlenmiþ hava nemlendirilir ve kirli havanýn bir kýsmý dýþarý atýlýrken içeriye temiz hava alýnýr. Bir bina içerisinden istemli veya istemsiz akan dýþ havanýn iki nedenle önemi vardýr. Dýþ hava çoðunlukla iç ortam kirlenmiþ havasýnýn nemlendirilmesi ve bu dýþ havanýn ýsýtýlmasý veya soðutulmasý ile ilgili enerji alanýn iklimlendirme yükü önemlidir. Bu hava debisinin miktarý, maksimum yükte uygun büyüklükler ve ortalama hava iklimlendirilmesi için boyutlandýrýlmýþ ortalama veya sezonsal enerji tüketimini tahmin etmek için önemlidir. Ýç hava kirletici seviyesinin uygun kontrolünün saðlanmasý için minimum hava oranýn bilinmesi önemlidir. Ýç ve dýþ ortam arasýndaki hava deðiþimi havalandýrma (istemli ve ideal olarak kontrol edilerek) ve sýzma (istemsiz ve kontrolsüz) þeklinde olabilir. Havlandýrma doðal ve zorlanmýþ olarak olabilir. Doðal havalandýrmada hava güç kullanmadan, açýk pencerelerden, kapýlardan veya binalar kabuðuna bilinçli * Yrd. Doç. Dr., Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliði Bölümü. ** Arþ. Gör., Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliði Bölümü. *** Arþ. Gör., Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliði Bölümü. 21

2 Ön Filtre Damper Asil-Filtre Soðutma Ünitesi Isýtma Ünitesi Hava Dönmesi Hava Giriþi Hava Geçiþi Yerel Hava Çýkýþý Fan Difizör Hava Üfleme Kanalý Damper Hava Emme Kanalý Dönen Hava Þekil 1. Zorlanmýþ havalandýrma sistemi olarak açýlan bölgelerden gerçekleþir. Zorlanmýþ havalandýrma istemli, fanlar veya üfleyiciler kullanarak, dýþ havanýn içeri alýnmasý veya iç havanýn dýþarý atýlmasý için özel olarak tasarlanmýþ ve kurulmuþ sistemler gerçekleþtirilir. Sýzma ise, çatlaklardan, yarýklardan veya bilinçsiz olarak açýlmýþ deliklerden kontrolsüz olarak gerçekleþen hava akýmýdýr. Sýzma ve doðal havalandýrma iç ortam ile dýþ ortam arasýndaki rüzgar, iç ve dýþ ortam arasýndaki sýcaklýk farkýndan dolayý gerçekleþmektedir. Binalarda hava deðiþim modelleri üç þekilde gerçekleþmektedir. 1. Zorlanmýþ havalandýrma 2. Doðal havalandýrma 3. Sýzma Bu modeller, enerji hava kalitesi ve ýsýl konfor açýsýndan farklýlýklar göstermektedir. Bu modeller ayný zamanda deðiþim havasý miktarý açýsýndan da biri birinden farklýlýklar göstermektedir. Binalardaki hava deðiþimi sýrasýnda çoðunlukla bu üç model bir arada bulunabilmektedir. Zorlanmýþ Havalandýrma Sistemi Zorlanmýþ havalandýrma (Þekil 1), hava miktarýnýn kontrol edilmesi için bir havalandýrma sisteminin kurulmuþ olmasý ve dizayn edilmiþ olmasý nedeni ile hava deðiþiminin istenilen düzeyde olmasý ve konforun kontrol edilmesi için en büyük potansiyele sahip sistemdir. Zorlanmýþ havalandýrma sistemlerinde hava deðiþim miktarý seçilen fana, tasarlanan sitemin daðýtým þebekesine ve daðýtým þebekesindeki kayýplara baðlýdýr. Eðer sistem tasarýmýnda bu parametreler uygun seçilmemiþse, binaya saðlanan hava miktarý arzulanan havadan farklý olacaktýr. Zorlanmýþ havalandýrma çoðunlukla büyük binalar için ihtiyaç duyulan minimum hava miktarýný saðlanarak yaþayanlarýn ve çalýþanlarýn saðlýklarý ve konforlarý için tercih edilen ve zorunlu bir sistem olarak ortaya çýkar. Karmaþýk bir sistemdir, birçok elemaný vardýr, ilk yatýrým maliyeti ve iþletme maliyeti yüksektir. Doðal Havalandýrma Sistemi Doðal havalandýrma, isteyerek açýlmýþ olan bölümlerden rüzgar ve iç ve dýþ hava sýcaklýklarý arasýndaki farklardan kaynaklanan basýnç farký dolayýsý ile oluþur. Açýk pencerelerden, kapýlardan veya doðal olarak havalandýrma saðlamak için açýlan bölgelerden saðlanan hava akýmý ile iç ortam havasý arzulanan sýcaklýkta tutulur ve iç ortamdaki kirleticiler ortamdan uzaklaþtýrýlabilir. Öncelikle iç ortama saðlanan hava dýþ ortam 22 TESÝSAT MÜHENDÝSLÝÐÝ DERGÝSÝ, Sayý 89, 2005

3 sýcaklýðýndan iç ortam sýcaklýðýna ýsýtýlýp veya soðutularak ortama verilir. Bunu saðlamak için ihtiyaç duyulan ýsý miktarý: q s = Qρc p ³T Burada q s ihtiyaç duyulan ýsý yükü (W), Q akýþýn debisi (m 3 /s), ρ havanýn yoðunluðu (kg/m 3 ), c p havanýn özgül ýsýsý (kj/kg C) ve ³T is iç hava ile dýþ hava arasýndaki sýcaklýk farkýdýr. Diðer yandan hava deðiþimi iç ortamdaki havanýn nem oranýný yükseltir. Özellikle yaz sezonlarýnda kimi bölgelerde dýþ havanýn nem oraný yüksektir ve bu yüzden nem oranýnýn düþürülmesi gerekir. Bu buharlaþma ýsýsý için gerekli olan ýsý yükü ise þu þekilde belirlenir: q 1 = Qh fg ³W burada q 1 buharlaþma ýsýsý (W), h fg buharlaþma gizli ýsýsý, baðýl nem birim su kütlesi/birim kuru hava kütlesi (kg/kg). Diðer bir parametre ise, karbon dioksit (CO 2 ) seviyesidir. Karbon dioksit oraný ise aþaðýdaki þekilde belirlenir: C i = C o + F / Q Burada C i, iç ortamdaki CO 2 konsantrasyonu, C o dýþ ortamdaki CO 2 konsantrasyonu, F iç ortamda üretilen CO 2 miktarý (l/s) ve Q ise havalandýrma oranýdýr. Ýç ortamdaki CO 2 seviyesini belli bir seviyede tutabilmek için gerekli hava miktarý Q ise þu þekilde belirlenir: Q = ( ) / [C L (%) C o (%)] Burada C L müsaade edilen CO 2 seviyesidir dýþ havadaki bu oran %0.03 olarak bilinir. Doðal havalandýrma veya sýzma ile gerçekleþen havalandýrma rüzgar, sýcaklýk gibi nedenlerle iç ve dýþ ortam arasýnda meydana gelen basýnç farký sonucu oluþur. Ortamlar arasýnda meydana gelen basýnç farkýnýn büyüklüðü, rüzgarýn þiddeti veya sýcaklýk farkýnýn yaný sýra bina duvarlarýnda açýlan açýklýklarýn büyüklükleri, konumlarý havalandýrmanýn kapasitesini belirler. Bina yüzeyleri arasýndaki basýnç farkýnýn sonucuna baðlý olarak gerçekleþen hava akýmý sýrasýnda bina içersine giren havanýn kütlesel debisi çýkan havanýn kütlesel debisine eþit olacaktýr. Ýç ve dýþ havanýn yoðunluklarý arasýndaki fark eðer ihmal edilebilirse, bina içersine giren havanýn hacimsel debisi, çýkan havanýn hacimsel debisine eþit olacaktýr. Rüzgarýn bina dýþ yüzeyine çarpmasý nedeniyle binanýn dýþ yüzeyinde statik basýnç oluþturur ve bu basýnç rüzgarýn büyüklüðü yaný sýra rüzgarýn yönüne ve binanýn konumuna baðlýdýr. Bu basýnç daðýlýmý bina içi basýncý Pi ye baðlýdýr. Eðer binanýn diðer yüzeyine farklý bir basýnç etkilemiyorsa, eðer iç ve dýþ ortam arasýnda sýcaklýk farký yoksa ve eðer hava akýmýný zorlayan bir aygýt kullanýlmýyorsa, basýnç farký içerideki statik basýnca baðlý olarak aþaðýdaki gibi yazýlabilir. ³P = P o + P w P i Burada ³P iç ve dýþ ortam arasýndaki basýnç farký, P o referans yüksekliðindeki statik basýnç, P w bölgedeki rüzgar basýncý ve P i ise konutun bulunduðu bölgenin yüksekliðindeki iç basýnçtýr. Eðer iç ve dýþ basýnç arasýnda sýcaklýk farký yoksa, iç basýnç yüksekliðe baðlý olarak lineer olarak azalýr. Basýncýn azalma oraný ρ i. g ye eþit bir þekilde azalacaktýr. Burada ρ i iç havanýn yoðunluðudur. Ýç ve dýþ ortam arasýnda sýcaklýk farký oluþursa, bu sýcaklýk farký basýnç farký oluþmasýna neden olur. Bu basýnç farký ³P s, yükseklik ve sýcaklýk farkýnýn bir fonksiyonudur. ³P s = P o + P w P i,r + ³P s Burada P i,r ayný referans yüksekliðinde iç statik basýnçtýr. Rüzgar Basýncý Rüzgarýn oluþturduðu basýnç rüzgara cephe olan yüzeyde pozitif diðer yüzeyde ise negatif olmaktadýr. Diðer yüzeylerdeki basýncýn pozitif veya negatif olmasý rüzgarýn açýsýna ve binanýn þekline baðlýdýr. Eðer yükseklik farký TESÝSAT MÜHENDÝSLÝÐÝ DERGÝSÝ, Sayý 89,

4 oluþmadýðý düþünülürse; V 2 P v = C p. ρ 2 Burada P v yüzeydeki statik basýnç(pa), ρ havanýn yoðunluðu (kg/m 3 ), V rüzgar hýzý (m 3 /s.), C p yüzey basýnç katsayýsýdýr. Böylece yukarýdaki denklem aþaðýdaki gibi düzenlenebilir. V 2 ³P = P o + C p. ρ Pi 2 Genellikle binalar çevresindeki rüzgar büyüklüðü bölgedeki ortalama meteorolojik rüzgar hýzýndan daha azdýr ve meteorolojik verileri kullanmak rüzgar basýncýnýn daha yüksek bulunmasýna yol açabilir. Rüzgar hýzý binanýn temelinde sýfýrdýr ve yukarýlara çýktýkça artar. Meteorolojik rüzgar ölçümleri 10 m. yükseklikte ve açýk alanlarda yapýlýr. Binalarýn yüksekliði genelde 10 m den daha azdýr ve bu nedenle binaya etkiyen rüzgar daha düþüktür. Bina çevresinde bulunan çalýlar, aðaçlar veya diðer binalar hem rüzgar hýzýný azaltýr hemde türbülans yaratarak rüzgar yönünü deðiþtirir. Yýðýlma Basýncý Ýç ve dýþ ortam arasýndaki sýcaklýk farký yoðunluk farkýna neden olur, böylece basýnç farký oluþur ve bu da hava akýmýna neden olur. Isýtma dönemlerinde, sýcak iç hava yükselir ve sýcak hava binanýn tavanýndan dýþarý çýkar, bu dýþarý çýkan havanýn yerine binanýn alt kýsýmlarýndan soðuk hava binanýn içine girer. Soðutma dönemlerinde hava akýmý terstir ve genellikle daha düþüktür, çünkü iç ve dýþ sýcaklýk farký küçüktür. Doðal havalandýrma ile sýcaklýk kontrolü, genellikle mekanik iklimlendirmenin olmamasý durumunda iç ortamý soðutmak için kullanýlýr. Binanýn bulunduðu konum, gerekli ayarlamalar ve bina üzerindeki havalandýrma açýklýklarýnýn kontrolü, dýþ ortamdaki rüzgar ve sýcaklýk havalandýrmanýn istendiði düzeyde ve bina boyunca havanýn iyi bir þekilde daðýlýmýnýn saðlanmasýnda önemli parametrelerdir. Doðal havalandýrma açýklýklarý þunlardýr: 1) Pencereler, kapýlar 2) Çatýlardaki havalandýrmalar 3) Özel olarak tasarlanmýþ içeri ve dýþarý açýlan açýklýklar. Pencereler, aydýnlatma iþlevinin yanýnda açýlmalarý durumunda havalandýrma da saðlarlar. Pencereler düþey ve yatayda kayabildikleri gibi, menteþelerle üstten, alttan veya yandan montaj yapýlarak pencere açýklýðý ayarlanmak suretiyle hava akýþ miktarý kontrol edilebilir (Þekil 2). Çatýlardaki havalandýrma sistemleri hava akýþýný saðlarlar. Kapasiteleri havalandýrmalarýn çatýdaki konumuna baðlýdýr. Doðal hava akýmý veya yerçekimi farkýndan faydalanarak çalýþan havalandýrmalar hareketsiz, menteþeli, salýnýmlý veya dönel olabilirler. Doðal havalandýrmalar bir güç ile tahrik edilen fanlar yerleþtirilerek havalandýrma kapasitesi artýrýlabilir. Bu fanlar ihtiyaç duyulan havalandýrmadan eðer çok düþük havalandýrma gerçekleþiyorsa uygundurlar. Yerçekimi etkisi ile çalýþan havalandýrmalar elle kumandalý, termostat veya rüzgar hýzý ile kontrollü damperler içerebilirler. Çatý havalandýrmalarý sýnýrsýz rüzgar alabilecek þekilde konumlandýrýlmalýdýrlar. Hava akýmýný saðlayabilmek için ayný zamanda binalarýn alt bölümlerine delikler yerleþtirilmelidir (Þekil 3). Eðer iç ve dýþ sýcaklýklar arasýndaki fark biliniyorsa, havalandýrma havasý debisi binadan uzaklaþtýrýlmak istenen ýsý yükünü kullanarak Perdeleme 45 Projeksiyon Cam Yüksekliði Þekil 2. Doðal havalandýrmada en büyük parametrelerden birisi de pencerelerdir. 24 TESÝSAT MÜHENDÝSLÝÐÝ DERGÝSÝ, Sayý 89, 2005

5 belirlenebilir. H Q = C p. ρ. (T i T o ) Çatý Havalandýrma Burada Q hava debisi, A açýklýk alaný, V rüzgar hýzý ve C v ise açýklýk katsayýsýdýr. Hava giriþi egemen rüzgarlarýn olduðu yöne yerleþtirilmelidir. Hava çýkýþý ise 1) giriþlerin tam karþý bölgesine, 2) çatýlarda düþük basýncý oluþtuðu yerler, 3) düþük basýncýn oluþtuðu binanýn diðer yüzeylerine, 4) çatýdaki havalandýrmalara yerleþtirilmelidir. Sýcaklýk farký dolayýsý ile oluþan hava akýmý ise þu þekilde belirlenir: Q = KA[2g³h(T i T o )/T i ] 0.5 Burada Q hava debisi, K açýklýk katsayýsý ve ³h ise giriþ ve çýkýþ açýklýklarý arasýndaki yükseklik farkýdýr. Burada Q, ortamdaki ýsýyý uzaklaþtýrmak için gerekli olan debi, H ortamdan uzaklaþtýrýlmak için gerekli ýsý miktarý, C p havanýn özgül ýsýsý, ρ havanýn yoðunluðu ve (T i -T o ) iç ortam ve dýþ ortam arasýndaki sýcaklýk farkýdýr. Rüzgar Tarafýndan Oluþturulan Akýþ Havalandýrma debisini etkileyen faktörler, rüzgarýn hýzý, egemen rüzgar yönü, rüzgar hýzý ve yönündeki günlük ve sezonsal deðiþim ve bina yakýnlarýndaki binalar, tepeler, ot, çalý ve aðaçlardýr. Rüzgar hýz, genellikle yazýn kýþa göre daha düþüktür. Ayný zamanda rüzgar yönündeki deðiþim de mevsimseldir. Doðal havalandýrma sistemleri için rüzgar hýzý, genellikle mevsimsel ortalamasýnýn yarýsý kadar hesaba katýlmalýdýr. Hava akýmýný belirlemede en önemli parametre binadaki açýklýklardýr. Rüzgar dolayýsý ile meydana gelen hava akýmý debisi þu þekilde belirlenebilir: Q = C v AV Alt Yüzey Havalandýrma Þekil 3. Doðal havalandýrmalarda çýkýþ açýklýklarý Buradaki açýklýk katsayýsý K ise þu þekilde belirlenir: SONUÇ Doðal havalandýrma saðlayabilmek için þu noktalarýn göz önünde bulundurulmasý gerekir: 1. Sýcak ve nemli iklimlerde bina içinde serinlik saðlayabilmek için maksimum hava hýzýný saðlamak gerekir. Sýcak ve kuru iklimlerde, özellikle sýcaklýðýn düþük olduðu gecelerde maksimum hava akýþý saðlayarak bina yapýsýnýn soðutulmasý uygun olur. 2. Topografya, yer yüzeyindeki bitki örtüsü ve çevre binalarýnýn konumunu kullanarak rüzgarýn yönlendiði yerlere binalar yaparak rüzgardan maksimum yararlanýlabilir. Ayrýca bitkiler kullanýlarak da rüzgar istendiði þekilde yönlendirilebilir. Havanýn içeri gireceði açýklýklarýn önlerinin zamanla kapanmamasýna dikkat edilmelidir (Þekil 4). 3. Binanýn konumlandýrýlmasý maksimum rüzgar alacak þekilde yapýlmalýdýr. 4. Çeþitli mimari elemanlar kullanarak rüzgarýn içeri giriþ bölgelerine yönlendirilmesi saðlanabilir. 5. Binanýn uzun cephesi, kapý ve pencerelerin yoðun olduðu yüzeylerin yaz rüzgarlarýnýn egemen olduðu yöne konmasý havalandýr- TESÝSAT MÜHENDÝSLÝÐÝ DERGÝSÝ, Sayý 89,

6 Hava Çýkýþý Hava Akýmý Hava Giriþi Þekil 4. Bina havalandýrmasýnda giriþ ve çýkýþ açýklýklarýnýn konumlandýrýlmasý ve hava akýmý ma akýmýný artýracaktýr. 6. Pencereler farklý basýnç zonlarýnýn olduðu yüzeylere yapýlmalýdýr. Karþýlýklý duvarlara yapýlan pencereler doðal havalandýrmayý artýracaktýr. 7. Eðer bir odanýn tek dýþ duvarý varsa iki büyük pencere yapýlmasý iyi bir havalandýrma saðlayacaktýr. 8. Eðer açýklýklar ayný seviyede ise, ve tavana yakýnsa çoðu hava by-pass yapar ve içerideki nemin ve kirlenmiþ havanýn uzaklaþtýrýlmasýnda verimsizdir. 9. Sýcaklýk farkýndan faydalanarak yapýlan havalandýrmalar için, açýklýklar arsýndaki yükseklik ne kadar fazla olursa, hava akýmý da o kadar fazla olacaktýr. 10. Birim açýklýkta en büyük akýþ miktarýný saðlamak için, hava giriþ ve çýkýþ alanlarýnýn biri birine eþit olmasý gerekir. Eðer hava giriþ açýklýðý küçük ve çýkýþ açýklýðý büyükse, giriþ hýzý büyük olur. Eðer çýkýþ açýklýðý küçük ve giriþ açýklýðý büyük ise oda içerisinde daha üniform bir akým saðlanabilir. 11. Açýklýklarýn hesaplanan deðerlerden daha büyük olmasý, bazen daha fazla arzulanýr. Çünkü, çok sýcak havalarda bile ortamýn serinletilmesi mümkün olabilir. 12. Yatay pencereler genellikle kare kesitli veya düþey pencerelerden havalandýrma açýsýndan daha iyidir. 13. Pencereler, açýklýklarý ayarlanabilir þekilde tasarlanmalýdýr. 14. Giriþ açýklýklarý oda içerisindeki eþyalar tarafýndan engellenmemelidir. Eþyalar hava akýmýný yerleþtirecek þekilde yerleþtirilerek daha uygun bir serinletme gerçekleþtirilebilir. 15. Düþey hava bacalarý veya açýk merdiven aralýklarý sýcaklýk farkýndan yararlanarak, havalandýrma miktarý artýrýlabilir. KAYNAKLAR 1. ASHRAE Ventilation for acceptable indoor air quality, Standard ASHRAE Air leakage performance for detached single-family residential buildings, Standard Kiel, D.E., Wilson, D.J., Influence of natural ventilation on total building ventilation dominated by strong fan exhaust, ASHRAE Transaction 93 (2): DOE, Energy efficiency and renewable energy, DOE/CH FS TESÝSAT MÜHENDÝSLÝÐÝ DERGÝSÝ, Sayý 89, 2005

Konutlarda Doğal ve Zorlanmış Havalandırma Sistemleri

Konutlarda Doğal ve Zorlanmış Havalandırma Sistemleri Tesisat Mühendisliği Dergisi Sayı: 89, s. 21-26, 2005 Konutlarda Doğal ve Zorlanmış Havalandırma Sistemleri Harun Kemal OZTURK* Ahmet YILANCI** ÖnerATALAY*** Özet Sosyal gelişmelere bağlı olarak konfor

Detaylı

Konutlarda Doğal ve Zorlanmış Havalandırma Sistemleri

Konutlarda Doğal ve Zorlanmış Havalandırma Sistemleri Tesisat Mühendisliği Dergisi Sayı: 89, s. 21-26, 2005 Konutlarda Doğal ve Zorlanmış Havalandırma Sistemleri Harun Kemal ÖZTÜRK* Ahmet YILANCI** Öner ATALAY*** Özet Sosyal gelişmelere bağlı olarak konfor

Detaylı

CKA Taným CKA endüstriyel difüzör, büyük hacimlerin hava ile ýsýtýlmasý ve soðutulmasý iþlemleri sýrasýnda, gerekli olan farklý atýþ karakteristikleri

CKA Taným CKA endüstriyel difüzör, büyük hacimlerin hava ile ýsýtýlmasý ve soðutulmasý iþlemleri sýrasýnda, gerekli olan farklý atýþ karakteristikleri C 11.01 TR.00 CKA H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i CKA Taným CKA endüstriyel difüzör, büyük hacimlerin hava ile ýsýtýlmasý ve soðutulmasý iþlemleri sýrasýnda, gerekli olan farklý atýþ karakteristiklerini

Detaylı

CPC 2 Taným CPC tipi swirl difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler CPC Tipi ler ay

CPC 2 Taným CPC tipi swirl difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler CPC Tipi ler ay C 16.0 TR.00 CPC H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i CPC 2 Taným CPC tipi swirl difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler CPC Tipi

Detaylı

CTA Silindirik Difüzör

CTA Silindirik Difüzör TA TA Taným TA tipi nozullar duvar, tavan uygulamalarý için tasarlanmýþ olan silindirik tipte nozullardýr. Daðýtýcý sistemlerde kullanýlýrlar. Görüntü bütünlüðü açýsýndan toplayýcý olarak da kullanýlabilirler.

Detaylı

CPD Taným CPD tipi swirl difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler CPD Tipi lerde ka

CPD Taným CPD tipi swirl difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler CPD Tipi lerde ka C 16.04 TR.00 CPD A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i CPD Taným CPD tipi swirl difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler CPD Tipi lerde

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

PANEL RADYATÖRLERÝ MV 21 geprüfte Sicherheit

PANEL RADYATÖRLERÝ MV 21 geprüfte Sicherheit MV 1 geprüfte Sicherheit Teknik Katalog PANEL RADYATÖRLERÝ EN 44 ISO 9001:000 T S E BAG UV PRODUCTO CONFORME A NORMAS Épitésügyi Minóségellenórzó Intézet GÝRÝÞ Bu katalog genelinde siz sayýn müþterilerimize,

Detaylı

LAMINAR FLOW PAKET TÝP HÝJYENÝK KLÝMA DIN 1946 KISIM 4 (Klima Sistemlerinin Vazifeleri) Havadaki mikrop seviyesinin sýnýrlandýrlasý Odalar arasýndaki gerekli hava akýmýnýn saðlanmasý Havadaki narkoz gazlarýnýn

Detaylı

BCB Taným BCB tipi menfezler duvar uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler BCB tipi menfezler sabit

BCB Taným BCB tipi menfezler duvar uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler BCB tipi menfezler sabit B 0.02 TR.00 BCB H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i BCB Taným BCB tipi menfezler duvar uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler BCB tipi menfezler

Detaylı

HPL Laminar Akýþ Ünitesi

HPL Laminar Akýþ Ünitesi HPL Laminar Akýþ Ünitesi H P L Lam i na r Aký þ Ünitesi Taným Ameliyathane tipi Laminar Akýþ Üniteleri, ameliyathane masasý ve üstünde istenen laminar akýþý saðlamak ve bu laminar akýþ sayesinde bulunduklarý

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

verter Dört mevsim daha konforlu, ekonomik ve uzun ömürlü tesisler için.. verter A member of the Uygulama Teorisi: Benzeþim Kurallarý: Debi Basýnç Güç Q 1 Q 2 = n 1 n 2 H 1 n 1 = H 2 ( n2 P 1 n 1 = P 2

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

ULTRASONÝK SEVÝYE ÖLÇER ULM-53 Açýk veya kapalý tanklarda, çukurlarda, açýk kanal vb. yerlerde, sývýlarýn (kirli olsa bile), partikül ve yapýþkan ürünlerin sürekli seviye ölçümünde kullanýlýr. Ölçüm aralýðý

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi Taným tipi yangýn damperleri, ateþ ve dumanýn diðer bölümlere yayýlmasýný engellemek için havalandýrma sistemlerindeki dairesel kanallarda kullanýlmak üzere tasarlanmýþlardýr. Özellikler Ateþe dayaným

Detaylı

GÝRÝÞ. Bu kýlavuzda ALARKO Hava Perdelerine ait kullaným ve bakým bilgilerini bulacaksýnýz.

GÝRÝÞ. Bu kýlavuzda ALARKO Hava Perdelerine ait kullaným ve bakým bilgilerini bulacaksýnýz. GÝRÝÞ Bu kýlavuzda ALARKO Hava Perdelerine ait kullaným ve bakým bilgilerini bulacaksýnýz. Cihazýnýzý yüksek verimle ve ekonomik çalýþtýrmak, sorunsuz ve uzun süreli kullanmak için lütfen bu kýlavuzu dikkatle

Detaylı

Özet. Yukarýdaki þartlarý saðlamayan binalar düþük seviyede kirlilik yayan bina sýnýfýnda olmayan binalardýr. Dizayn Kriterleri

Özet. Yukarýdaki þartlarý saðlamayan binalar düþük seviyede kirlilik yayan bina sýnýfýnda olmayan binalardýr. Dizayn Kriterleri Özet Yapý havalandýrmasýnda deðiþen konfor ihtiyaçlarý da gözönüne alýnarak hazýrlanan prenv:1996 vrupa standardý uygulamalarda birçok yenilikler ve kavramlar getirmektedir. u standard iç mahallerde bulunanlar

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

Taným tipi eðrisel kanatlý difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Uygulama gereksinimlerine baðlý olarak hava debisini ayarlamak ve hava d

Taným tipi eðrisel kanatlý difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Uygulama gereksinimlerine baðlý olarak hava debisini ayarlamak ve hava d C 0.0 TR.00 H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i Taným tipi eðrisel kanatlý difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Uygulama gereksinimlerine baðlý olarak hava debisini ayarlamak ve hava

Detaylı

1. I. Bir cismin sýcaklýðý artýrýlýrsa direnci azalýr.

1. I. Bir cismin sýcaklýðý artýrýlýrsa direnci azalýr. 1. Fizik ile ilgili, I. Atomlar maddenin en küçük parçacýklarýdýr. Cisimler hýzlandýrýldýðýnda hýzlarý ses hýzýný geçemez. I Newton, yaþadýðý dönemin en ünlü bilim insanýydý. yargýlarýndan hangileri bilimsel

Detaylı

Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN TS EN IEC Ra

Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN TS EN IEC Ra TERMÝK RÖLELER www.federal.com.tr Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN 60947-4-1 TS EN 60947-4-1 IEC 60947-4-1 Rak m : 2000 m (max)

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

Teknik Geliþtirme Programý. Ýnsan Konforu ve Hava Koþullandýrmaya Giriþ. Mühendislik Eðitimi

Teknik Geliþtirme Programý. Ýnsan Konforu ve Hava Koþullandýrmaya Giriþ. Mühendislik Eðitimi Teknik Geliþtirme Programý Ýnsan Konforu ve Hava Koþullandýrmaya Giriþ Mühendislik Eðitimi Bu kitap Carrier ýn Teknik Geliþtirme Programý kapsamýnda, mühendis eðitimleri dizisinde yayýmlanan Human Comfort

Detaylı

ADM 1 DAÝRESEL KANAL MENFEZÝ SANAYÝ ÜRETÝM DIÞ TÝCARET LTD. ÞTÝ.

ADM 1 DAÝRESEL KANAL MENFEZÝ SANAYÝ ÜRETÝM DIÞ TÝCARET LTD. ÞTÝ. MENFEZ ANAYÝ ÜRETÝM DIÞ TÝCARET TD. ÞTÝ. DAÝREE KANA MENFEZÝ Tel : (0) bx Fax : (0) Web : www.ankaklima.cm.tr e-mail : inf@ankaklima.cm.tr Adres : Güleryüz anayi itesi. Cad. k. N: Ýedik / ANKARA ADM DAÝR

Detaylı

Dekoratif Tip Fan Coil Cihazlarý

Dekoratif Tip Fan Coil Cihazlarý Fan cil cihazlarý Dekratif Tip Fan Cil Cihazlarý Mdel: GFC-T 200 300 400 500 600 380 540 800 900 1100 Hava Debisi (m³/h) 290 430 590 665 850 220 320 435 480 640 2150 3180 4320 4970 5820 1914 2767 3715

Detaylı

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý.

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý. Kalite Güvence Sistemi Belgesi... Sulamada dünya markasý. Borular Sulama Borularý & Spagetti Borular Aþýndýrýcý sývýlara karþý yüksek derecede dayanýklýdýr. Güneþin UV ýþýnlarýna karþý dayanýklý ve esnektir.

Detaylı

BAE Eðrisel Kanatlý Menfez

BAE Eðrisel Kanatlý Menfez BAE BAE Taným Tavan uygulamalarý için tasarlanmýþlardýr. Uygulama gereksinimlerine baðlý olarak hava debisini ayarlamak ve hava daðýlýmýný optimize etmek için kullanýlýrlar. Özellikler Ayarlanabilir kanatlý

Detaylı

*BSWA : Ayarlanabilir, dairesel kanatlý ve kare ön tablalý swirl difüzör. Model:

*BSWA : Ayarlanabilir, dairesel kanatlý ve kare ön tablalý swirl difüzör. Model: : *BSWA : Ayarlanabilir, dairesel kanatlý ve kare ön tablalý swirl difüzör. Malzeme: Ürün ön tablasý DKP sacdan, kanatlar ise siyah plastikten imal edilmektedir. Kullaným: Taze havanýn mahal havasý ile

Detaylı

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy Ballorex Vario Çift Regülatörlü Vana Precision made easy Isýtma ve soðutma sistemlerinde etkili balanslama Precision made easy Ballorex Vario, ýsýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý için kullanýlan

Detaylı

POLiPROPiLEN BORU VE EKLEME PARÇALARI

POLiPROPiLEN BORU VE EKLEME PARÇALARI POLiPROPiLEN BORU VE EKLEME PARÇALARI 0 07 hakan plastik product catalogue Hakan Plastik üretim kataloðu Polipropilen Random Kopolimer (Tip 3) hammaddeden üretilen ve kimyasal maddelere karþý dayanýklý

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I YGS-LYS GEOMETRÝ Konu Anlatýmý DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I ANALÝTÝK DÜZLEM Baþlangýç noktasýnda birbirine dik olan iki sayý doðrusunun oluþturduðu sisteme dik koordinat sistemi, bu doðrularýn belirttiði düzleme

Detaylı

PID Kontrol Formu. Oransal Bant. Proses Deðeri Zaman

PID Kontrol Formu. Oransal Bant. Proses Deðeri Zaman PID Kontrol Formu PID kontrol formu endüstride sýkça kullanýlan bir proses kontrol yöntemidir. PID kontrol algoritmasýnýn çalýþma fonksiyonu, kontrol edilen prosesten belirli aralýklarla geri besleme almak

Detaylı

YAPILARDA SU VE NEM ETKÝLERÝ WATER AND MOISTURE EFFECTS IN STRUCTURES

YAPILARDA SU VE NEM ETKÝLERÝ WATER AND MOISTURE EFFECTS IN STRUCTURES 20_29_Layout 1 30.11.2011 16:23 Page 118 YAPILARDA SU VE NEM ETKÝLERÝ Elif Sezi AYDIN Haliç Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlýk A.D. Özet: Günümüzde artan nüfus ve sanayileþme gibi faktörler

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

Madde ve Isý. Maddeyi oluþturan taneciklerin hareketleri ýsý alýþ-veriþinden etkilenir. Aþaðýda yapýlan deneyler bu etkiyi göstermektedir.

Madde ve Isý. Maddeyi oluþturan taneciklerin hareketleri ýsý alýþ-veriþinden etkilenir. Aþaðýda yapýlan deneyler bu etkiyi göstermektedir. Maddeler tanecikli yapýdadýrlar. Bu tanecikler görülmeyecek kadar küçüktür. Fakat maddeyi oluþturan tüm taneciklerin hareketli olduðunu görmüþtük. Aþaðýda katý, sývý ve gaz hâllerinde bulunan maddelerin

Detaylı

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler...

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... "pvc perde kapýlar" mekanlarý ayýrmanýn iþlevsel yolu... Özellikleri, Avantajlarý PVC Perde kapýlar, þeffaff PVC bantlardan oluþan, çalýþma alanlarýnda

Detaylı

Ýçinizi ýsýtan yüksek teknoloji Zeus Superior kw 4 kw - 8 kw - 3 kw Hermetik Kombiler Yoðuþmalý Kombi Yoðuþmalý Kombi Zeus Superior kw Duvar tipi kombi sektörünün lider ve öncü kuruluþu olan Ýmmergas,

Detaylı

Ýçindekiler. Vortex metre VTX2, yeni nesil Sayfa 3. Ölçüm tekniði Sayfa 3. Uygulamalar Sayfa 4. Tasarým Sayfa 5. Ölçüm aralýðý tablosu Sayfa 5

Ýçindekiler. Vortex metre VTX2, yeni nesil Sayfa 3. Ölçüm tekniði Sayfa 3. Uygulamalar Sayfa 4. Tasarým Sayfa 5. Ölçüm aralýðý tablosu Sayfa 5 Vortex Metre Ýçindekiler Vortex metre VTX2, yeni nesil Sayfa 3 Ölçüm tekniði Sayfa 3 Uygulamalar Sayfa 4 Tasarým Sayfa 5 Ölçüm aralýðý tablosu Sayfa 5 Teknik özellikler Sayfa 6 Vortex metre profili Sayfa

Detaylı

Kümes Kontrol Cihazý. 1 adet sürücü ile devir ayarý yapýlabilen fan kontrol çýkýþý

Kümes Kontrol Cihazý. 1 adet sürücü ile devir ayarý yapýlabilen fan kontrol çýkýþý Kümes Kontrol Cihazý BPC-1000-BASIC Kümes Kontrol Cihazý Kümes içi sýcaklýk ölçümü için 4 sensör giriþi Dýþ ortam sýcaklýðý için 1 sensör giriþi Rutubet, iç basýnç, silodaki yem aðýrlýk ölçümü 7 adet fan

Detaylı

Ýdeal Konfor Difüzörü

Ýdeal Konfor Difüzörü Ýdeal Konfor Difüzörü Ideal Comfort Diffuser ÝDEAL KONFOR DÝFÜZÖRÜ (BICD) IDEAL COMFORT DIFFUSER : Malzeme: * BICD Ürün boðazý 1 mm DKP sacdan sývama yöntemiyle, ürün kasa ve kanatlarý 1 mm DKP sacdan

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

pumpverter Multipump çalýþma modlarý Redundant iþletme Yeni eþit yaþlandýrma tekniði DTC ile hassas debi kontrolü Optimum sistem verimliliði Yeni seviye kontrol tekniði Dahili debimetre Anti-jam özelliði

Detaylı

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik)

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik) A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler EA Serisi (Ecocirc Otomatik) KULLANIM ALANLARI KONUTSAL. UYGULAMALAR Isýtma ve iklimlendirme sistemlerinde su sirkülasyonu. Mevcut sistemlerin yenilenmesi

Detaylı

Ürün özellikleri: AX ve BIAS deðerleri baðýmsýz ayarlanabilir. Aþaðý açýlan panel ile kolay sigorta deðiþimi yapýlabilir. ax ve S için, ön panelde kurulan VR ile kolay ayarlama imkaný sunar. ulti-led ekran

Detaylı

Mekanik Sabit Debi Ayar Damperi

Mekanik Sabit Debi Ayar Damperi Mekanik Sabit Debi Ayar Damperi Mechanical Constant Flow Damper MEKANÝK SABÝT DEBÝ AYAR DAMPERÝ (BCAV) MECHANICAL CONSTANT FLOW DAMPER Model: Malzeme: Kullaným: Sipariþ Kodu: *BCAV-R : Dairesel kesitli

Detaylı

Pnömatik Sistemlerde Basýnçlý Havanýn Hazýrlanmasý (*)

Pnömatik Sistemlerde Basýnçlý Havanýn Hazýrlanmasý (*) Tesisat Mühendisliði Dergisi Sayý: 8, s. 43-59, 2004 Pnömatik Sistemlerde Basýnçlý Havanýn Hazýrlanmasý (*) Enver Çatak Özet Pnömatik sistemlerin, endüstriyel alanda kullanýmýnýn gün geçtikçe artmasý bu

Detaylı

verter Suya güç veren biziz.. A member of the Uygulama Alanlarý: (l/s) Q 100 Sarfiyat Tekstil Fabrikalarý Hotel, Ýþ Merkezi, Site, Tatil Köyleri v.b. 80 60 Çalýþma Aralýklarý Gýda ve Ambalaj Tesisleri

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 Uygulama Çok yönlü kullanýlan kontrol vanalarý,tek oturtmalý glob veya üç

Detaylı

SuperCold Soðuk Odalarý SCS Serisi Ürün Seçim Verileri

SuperCold Soðuk Odalarý SCS Serisi Ürün Seçim Verileri SuperCold Soðuk Odalarý SCS Serisi Ürün Seçim Verileri . EDM/st, Mart 2004 Ýlk baský Revizyon no: Revizyon tarihi: 7 CÝHZ SEÇÝM Ý Bu kitapta yer alan verilere dayanarak cihaz seçimi yapýlabilir. Seçim

Detaylı

GEOMETRÝK ÞEKÝLLER. üçgen. bilgi

GEOMETRÝK ÞEKÝLLER. üçgen. bilgi bilgi GEOMETRÝK ÞEKÝLLER Tacýn ve basket potasýnýn þekilleri arasýnda nasýl bir benzerlik veya fark vardýr? Tacýn þeklinde bir açýklýk varken, basket potasýnýn þekli tamamen kapalýdýr. Buradan þekillerin

Detaylı

TEMEL KLÝMA EÐÝTÝMÝ 1

TEMEL KLÝMA EÐÝTÝMÝ 1 TEMEL KLÝMA EÐÝTÝMÝ 1 Genel Eðitim Bu kitap Carrier ýn Teknik Geliþtirme Programý kapsamýnda, genel eðitim dizisinde yayýmlanan General Training - Air Conditioning kitabýndan yararlanýlarak Sayýn Nezih

Detaylı

ALM 1 LÝNEER MENFEZ SANAYÝ ÜRETÝM DIÞ TÝCARET LTD. ÞTÝ.

ALM 1 LÝNEER MENFEZ SANAYÝ ÜRETÝM DIÞ TÝCARET LTD. ÞTÝ. SANAYÝ ÜRETÝM DIÞ TÝCARET LTD. ÞTÝ. LÝNEER MENFEZ Tel : (031) 394 6 7 Pbx Fax : (031) 394 6 9 Web : www.ankaklima.cm.tr e-mail : inf@ankaklima.cm.tr Adres : Güleryüz Sanayi Sitesi 1333. Cad. 1345 Sk. N:49

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I BÝRE DERSHANEERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UUAMA FÖÜ (MF) DERSHANEERÝ S FÝÝ - 13 ADIRMA UVVETÝ - I Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. ADIRMA UVVETÝ - I Adý Soyadý :... Bu

Detaylı

Teknik Geliþtirme Programý. Ýç Hava Kalitesi. Mühendislik Eðitimi

Teknik Geliþtirme Programý. Ýç Hava Kalitesi. Mühendislik Eðitimi Teknik Geliþtirme Programý Ýç Hava Kalitesi Mühendislik Eðitimi Bu kitap Carrier ýn Teknik Geliþtirme Programý kapsamýnda, mühendis eðitimleri dizisinde yayýmlanan Indoor Air Quality kitabýndan yararlanýlarak

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERÝ TEST / 1

YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERÝ TEST / 1 YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERÝ TEST / 1 1. x +6x+5=0 5. x +5x+m=0 denkleminin reel kökü olmadýðýna göre, m nin alabileceði en küçük tam sayý deðeri kaçtýr? A) {1,5} B) {,3} C) { 5, 1} D) { 5,1} E) {,3} A)

Detaylı

Pano ve Ýþler (Proses)

Pano ve Ýþler (Proses) Ýklimlendirme ve Soðutma Sistemlerinin Elektrik-Elektronik-Telekominikasyon, IT ve Kontrol Sistemleri Sektörlerindeki Geliþiminin Ýçindeki Yeri Pano ve Ýþler (Proses) Ýklimlendirme ve Soðutma Sistemleri

Detaylı

MEÝSTER 178 Meister MY Mantolama Yapýþtýrýcýsý Çevre dostu katký maddeleri ve polimer ile takviye edilerek hazýrlanmýþ, su geçirmeyen, suya ve neme karþý dayanýklý, EPS ve XPS ýsý yalýtým plakalarýnýn

Detaylı

olarak çalýºmasýdýr. AC sinyal altýnda transistörler özellikle çalýºacaklarý frekansa göre de farklýlýklar göstermektedir.

olarak çalýºmasýdýr. AC sinyal altýnda transistörler özellikle çalýºacaklarý frekansa göre de farklýlýklar göstermektedir. Transistorlu Yükselteçler Elektronik Transistorlu AC yükselteçler iki gurupta incelenir. Birincisi; transistorlu devreye uygulanan sinyal çok küçükse örneðin 1mV, 0.01mV gibi ise (örneðin, ses frekans

Detaylı

Ýklimlendirme Yapýlacak Tesislerde Enerji Tasarrufu Tedbirleri

Ýklimlendirme Yapýlacak Tesislerde Enerji Tasarrufu Tedbirleri Tesisat Mühendisliði Dergisi Sayý: 89, s. 71-77, 2005 Ýklimlendirme Yapýlacak Tesislerde Enerji Tasarrufu Tedbirleri Bülent CERÝT* Nafer DO¼RUL Özet Bu çalýþmada; iklimlendirilmesi yapýlacak tesisin cihaz

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ GLASS FITTINGS & ACCESSORIES Arpa COMPACT LAMINATE PANELS aluwall SYSTEMS R INDEX 1 ÖNSÖZ PREFACE 2 Güvenlik amaçlý demontable bölme duvar sistemleri Demontable security

Detaylı

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Asma tavan çözümleri arasýnda fonksiyonel ve esnek bir alternatif olarak yer alan lineer tavan, hem iç mekan hem de dýþ mekan kullanýmýna uygun özellikleriyle, uzun

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

HPB Hepa Filtre Kutusu

HPB Hepa Filtre Kutusu HPB Hepa iltre Kutusu H P B ltre Kut u Hepa i us Taným HPB filtre kutularý hijyenik ortamlarda kullanýlmak üzere tavan uygulamalarý için dezenfeksiyon kolaylýðý saðlayacak biçimde tasarlanmýþtýr. Standart

Detaylı

SuperCold Soðuk Odalarý SC Serisi Ürün Seçim Verileri

SuperCold Soðuk Odalarý SC Serisi Ürün Seçim Verileri SuperCold Soðuk Odalarý SC Serisi Ürün Seçim Verileri . EDM/st, Mart 2004 Ýlk baský Revizyon no: Revizyon tarihi: 7 CÝHZ SEÇÝM Ý Bu kitapta yer alan verilere dayanarak cihaz seçimi yapýlabilir. Seçim Örneði

Detaylı

LAZER-ARK HÝBRÝT KAYNAK YÖNTEMÝ

LAZER-ARK HÝBRÝT KAYNAK YÖNTEMÝ LAZER-ARK HÝBRÝT KAYNAK YÖNTEMÝ Hakan YAVUZ *, Gürel ÇAM ** GÝRÝÞ Lazer kaynaðý yüksek kaynak hýzý, düþük distorsiyon ve otomasyona çok uygun olma özellikleri dolayýsýyla yapý çeliklerinin kaynak iþlemlerinde

Detaylı

Ýçinizi ýsýtan yüksek teknoloji Mini kw-special 4 kw - 8 kw Bacalý ve Hermetik Kombiler Yoðuþmalý Kombi Yoðuþmalý Kombi Mini kw-special Ýmmergas Mini kw-s modeli, sýnýfýnýn en küçük boyutlu gövdesine sahiptir.

Detaylı

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi ECAPm seviye transmitterleri, iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlarda, katý partiküllü ve toz malzemelerde, yapýþkan ve asit/bazik sývýlarda seviyenin ölçülmesi amacýyla kullanýlan kapasitif seviye

Detaylı

GENLEÞME TANKI Kullaným Kýlavuzu

GENLEÞME TANKI Kullaným Kýlavuzu GENLEÞME TANKI Kullaným Kýlavuzu Kod No: A.9.1.2 Kitap Baský Tarihi: 210512 Revizyon No: 210512 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ Doðru ve Güvenli Kullaným için - Genel Uyarýlar - Garanti - Özel Uyarýlar - Taþýma ve Montaj

Detaylı

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I K U L L A N I C I E L K Ý T A B I Kesme Hızı Kesme hýzý fonksiyonlarý: Kalýnlýk ve kesilecek olan madde Akým ayarýnýn deðeri Akým ayarý kesilmiþ kenarlarýn kalitesini etkiler. Kesimin geometrik

Detaylı

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu HB 6 HB 9 HBD 9 F Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn kalitesini

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

4. f(x) = x 3 3ax 2 + 2x 1 fonksiyonunda f ý (x) in < x < için f(x) azalan bir fonksiyon olduðuna

4. f(x) = x 3 3ax 2 + 2x 1 fonksiyonunda f ý (x) in < x < için f(x) azalan bir fonksiyon olduðuna Artan - Azalan Fonksionlar Ma. Min. ve Dönüm Noktalarý ÖSYM SORULARI. Aþaðýdaki fonksionlardan hangisi daima artandýr? A) + = B) = C) = ( ) + D) = E) = + (97). f() = a + fonksionunda f ý () in erel (baðýl)

Detaylı

Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Mayýs 2004 Fan Coiller Ýçin Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA TÜRKÝYE / Fabrika Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA SWITZERLAND Tel : ( 0041 ) 56 610 48 43 Cep Natel : ( 0041 ) 79 605 72 93 E-mail : tuerkel@dplanet.ch

Detaylı

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy Ballorex Dynamic Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý Precision made easy Dinamik balanslama ile toplam debi kontrolü Precision made easy Ballorex Dynamic yeni nesil basýnçtan baðýmsýz balans ve kontrol vanasýdýr.

Detaylı

QUALSTIKPLUS KULLANIM KLAVUZU

QUALSTIKPLUS KULLANIM KLAVUZU QUALSTIKPLUS KULLANIM KLAVUZU QualstikPlus Live-Line Power Qual i ty Survey Meter Model 8-061 XT Plus Model 8-062Plus Ýçerik Tablosu Sayfa Ýþlem Teorisi 2 Özellikler 3 Güvenlik Önlemleri 4 Ýþlem Direktifleri

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Bir dik ikizkenar ABC üçgeni, BC = AB = birim olacak þekilde veriliyor. Üçgenin C köþesini merkez kabul ederek çizilen ve yarýçapý birim olan bir yay, hipotenüsü D noktasýnda, üçgenin

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ seviye sensörü iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlar seviyenin kontrolü amacýyla kullanýlan kapasitif seviye sensörüdür. Ürün sensör üzerine gelince bir kapasite deðiþimi yaratmakta ve bu deðiþim

Detaylı

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý.

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý. Kalite Güvence Sistemi Belgesi... Sulamada dünya markasý. Metal ler KENDÝNÝ TEMÝZEYEN SÝSTEMER (OTOMTÝK FÝTREER) Kum li OTOMTÝK SÝSTEM Parçalarý: - Flanþ baðlantýlý kollektör (PN 10). - Yollu ters yýkama

Detaylı

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

EEE Yönetmeliğine Uygundur. duvar tipi mono split klima kullanma kýlavuzu 90114 12114 18114 24114 Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi

Detaylı

ValFoam Valfli PU Köpük Bostik ValFoam, nemle genleþen ve kürleþen tek komponentli, mekanik valfi sayesinde kullaným öncesi ve sonrasý asla týkanmayan aerosol poliüretan köpüktür. Elektrik tesisatlarýnýn

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

2 Taným tipi yangýn damperleri havalandýrma sistemlerinde kullanýlmak üzere yangýna dayanýklý olarak tasarlanmýþtýr. yangýn damperi DIN 4102 de belirl

2 Taným tipi yangýn damperleri havalandýrma sistemlerinde kullanýlmak üzere yangýna dayanýklý olarak tasarlanmýþtýr. yangýn damperi DIN 4102 de belirl F 01.03 TR.00 H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i 2 Taným tipi yangýn damperleri havalandýrma sistemlerinde kullanýlmak üzere yangýna dayanýklý olarak tasarlanmýþtýr. yangýn damperi DIN 4102 de belirlenmiþ

Detaylı

ISI Mühendisliği İçindekiler

ISI Mühendisliği İçindekiler ISI Mühendisliği İçindekiler Aktarım hesabı...2 Genel...2 Nominal tüketim...2 Nominal tüketimin hesaplanması...4 Tesis kapasitesi...6 Tesis kapasitesinin hesaplanması...8 1 Aktarım Hesabı Genel Aktarım

Detaylı

Yönergeyi dikkatlice oku. Gözden hiçbir þeyi kaçýrmamaya dikkat et. Þifrenin birini testin iþaretlenen yerine ( Adayýn Þifresi ), diðer þifreyi de

Yönergeyi dikkatlice oku. Gözden hiçbir þeyi kaçýrmamaya dikkat et. Þifrenin birini testin iþaretlenen yerine ( Adayýn Þifresi ), diðer þifreyi de ADAYIN ÞÝFRESÝ Eðitimi Geliþtirme Dairesi DENEME DEVLET OLGUNLUK SINAVI ÖÐRENCÝLERÝN BÝLGÝ VE BECERÝLERÝNÝ DEÐERLENDÝRME SEKTÖRÜ Öðrencilerin Bilgi Ve Becerilerini Deðerlendirme Sektörü BÝRÝNCÝ deðerlendiricinin

Detaylı

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý.

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý. Motorlu Kontrol Vanalarý Tip 1/584, 14/584, 14-4 Pnömatik Kontrol Vanalarý Tip 1/780-1 ve 1/780- Tek Oturtmalý Glob Vanalar Tip 1 ve 14 Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol

Detaylı

MENFEZ. Taným ve Özellikler. Ölçülendirme ve Montaj

MENFEZ. Taným ve Özellikler. Ölçülendirme ve Montaj Tel : (0) 0 Fax : (0) 0 Web : www.tekinbas.net E-mail : tekinbas@tekinbas.net Adres : İedik Org. an. Ağaç İşleri an. it.. k. N: Ostim / Ankara TMA Taným e Özellikler Haalandýrma sistemlerinde kanal e duar

Detaylı

Türbülanslý Swirl Difüzör

Türbülanslý Swirl Difüzör Türbülanslý Swirl Difüzör Turbulent Swirl Diffuser TÜRBÜLANSLI SWÝRL DÝFÜZÖR (BTD) TURBULENT SWIRL DIFFUSER Model: Malzeme: Kullaným: Kaplama: *BTD-a : Sabit kanatlý türbülanslý swirl difüzör. *BTD-b :

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı