Prof. Dr. Hüner ŞENCAN İ.Ü. İşletme Fakültesi Arş. Gör. Güven ORDUN İ.Ü. İşletme Fakültesi. a. GİRİŞ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Prof. Dr. Hüner ŞENCAN İ.Ü. İşletme Fakültesi Arş. Gör. Güven ORDUN İ.Ü. İşletme Fakültesi. a. GİRİŞ"

Transkript

1 İ.Ü. İşletme Fakültesi Dergisi, C:29, S: l/nisan 2000, s: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV TERCİHLERİ İLE DERSLERDEN DUYDUKLARI MEMNUNİYET VE MESLEKİ YÖNELİMLERİNE İLİŞKİN GÖSTERGELER Prof. Dr. Hüner ŞENCAN İ.Ü. İşletme Fakültesi Arş. Gör. Güven ORDUN İ.Ü. İşletme Fakültesi a. GİRİŞ İ.Ü. İşletme Fakültesi, öğrencilerini iş hayatına hazırlayan ve onları mesleki ve kişilik açısından iş hayatından beklentileri ve ihtiyaçları doğrultusunda yetiştirmeyi amaçlayan bir eğitim kurumudur. Bu açıdan öğrencilerin büyük çoğunluğunun İşletme Fakültesini bilinçli olarak tercih ettikleri düşünülmektedir. Ancak üniversite sınavlarına her yıl çok sayıda öğrencinin müracaat etmesi bazı öğrencilerin her şeye rağmen kazanma isteğiyle hareket etmelerine neden olmakta ve sonuçta bazı öğrenciler ilgi duymadıkları okullara kayıt olabilmektedirler. Bu araştırma ile İ.Ü. İşletme Fakültesine bu öğrencilerin oranı belirlenmek İstenmiş ve ayrıca genel olarak fakülte öğrencilerinin giriş sınavları öncesinde fakülte, bölüm tercihleriyle mezun olma aşamasına geldiklerinde yöneldikleri branşlar araştırılarak işletme fakültesi öğrencisinin sosyal ve mesleki tercih profilinin analizi yapılmak istenmiştir. Bir eğitim kurumunun tercih edilme önceliği kurumun kalitesi ile ilgili olarak bir görüş verebilmektedir. Öğrencilerin fakültede okutulan dersler ve mesleki yönelimleri ile ilgili görüşleri eğitimde kalite düzeyinin belirlenmesi açısından önem taşımaktadır.

2 140 Aşağıdaki bölümde öncelikle genel olarak kalite kavramı üzerinde durulacak ve eğitimde kalite uygulamalarının önemi açıklanacaktır. Daha sonra ikinci bölümde araştırmanın metodolijisi üzerinde durulacak, üçüncü bölümde işletme fakültesi öğrencilerinin üniversite tercihlerinin yapısal analizi gerçekleştirilerek ve dördüncü bölümde de branş tercihleri ve kişilik özellikleri tanımlayıcı istatistiklerle belirlenmeye çalışılacaktır. Bu araştırmaların önümüzdeki yıllarda da tekrarlanmasıyla işletme fakültesi öğrencinin genel hatlarıyla ve belli bir oranda prototipinin belirlenmesi mümkün olabilir. İstisnalar her zaman olacaktır. Prototipin belirlenmesi eğitim programlarının oluşturulmasından İş hayatına yönlendirmeye kadar pek çok konuda okul yöneticilerine ve dersleri veren öğretim üyelerine eğitim stratejilerini belirlemede yardımcı olabilir. b) EĞİTİMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE ÖĞRENCİ TERCİHLERİNİN ÖNEMİ İkinci dünya savaşının ardından Japon ekonomisini canladırmak amacıyla uygulanmaya başlanan Toplam Kalite Yönetimi, bu ülkenin dünya pazarlarında payını arttırması ve başarıya ulaşması sonucunda Amerika tarafından 60'h yıllarda kabul görmeye başlamıştır. Japonya'da kalite çemberleri ve Amerika'da sıfır hata kavramlarının benimsenmesinden sonra toplam kalite yönetimi günümüzde hem sanayi hem de hizmet kesiminde geniş biçimde uygulama alanı bulmuştur. Ülkemizde hizmet sektöründe yer alan eğitim kuruluşlarının toplam kalite yönetimine önem vermesi bir ölçüde gecikmiştir denebilir. Bu durumun esas nedeni eğitim kurumlarının kamusal niteliği ile müşteri beklentileri konusunda bürokrasi sürecinin yavaş işlemesidir. Özel üniversitelerin ve diğer özel okulların gelişmesiyle birlikte "kalite" öğesi ön plana çıkmaya başlamıştır. Bu çerçevede İ.Ü. İşletme Fakültesi diğer konularda olduğu gibi öncü çalışmalarla kalite anlayışına yönelik uygulamaları başlatmış bulunmaktadır. Toplum, yetkinlik açısından üniversite eğitiminin Öneminin daha da arttığını düşünmektedir. Yüksek öğrenim gören öğrencilerden, mesleki bilgilerinin yanında liderlik yeteneklerini, kişilerarası ilişkilerini ve İletişim becerilerini de geliştirmeleri beklenmektedir. Uluslararası iş ilişkilerinin gelişimi ile birlikte işletme fakültelerinin öğrencilerine iş ahlakı ile uluslararası İlişkiler ve çalışma ortamındaki farklılıkların nasıl yönetecekleri konularını da öğretmeleri beklenmektedir.

3 141 Tüm bu gelişmeler gözönüne alındığında eğitici (1) öğrenme konusunda bilgi sahibi olmalı (2) öğrencilerin yönetsel yeteneklerini geliştirme yöntemlerini plalamah ve uygulamalı (3) işletme eğitiminin temel gerekleri olan becerileri öğrencilere kazandırmayı amaç edinmelidir. 1 Günümüz öğrencileri kendilerinden önceki kuşaklara göre daha yüksek standartlara sahip olmak zorundadırlar. Günümüzde öğrenciler mezun oldukları zaman yaratıcı düşünme yeteneğine sahip olmalı, karmaşık ilişkiler ile problemleri algılayabilmeli ve çözebilmelidirler. Eğitimin temel hedefi öğrencilere bu temel yetenekleri kazandırmaktır. 2 Kalite kavramı çok farklı şekillerde tanımlanabilinmektedir. Bunlar arasında temel dört tanım aşağıda yer almaktadır. Kalite bir standarttır: Kalite standart uygulamalar ve kabul görmüş normlardır. Bu normlar zaman ve mekana bağımlı olarak değişmezler ancak ufak sapmalar ve istisnalar kabul edilebilir. Bu istisnalar yüksek kalite ve normal kalite kavramlarını oluşturmaktadır. Kalite kârdır: Belirli girdilerler daha yüksek verim elde etmek ya da çıktılar sabit kalmak koşulu ile girdilerin maliyetini düşürmek de bir kalite ölçüsü olarak kullanılabilmektedir. Kalite değer katar: Üniversitede öğrenim gören bir öğrencinin eğitimine başlamadan Önceki performansı ile, eğitim sonrası performansı arasındaki farktır. İkisi arasındaki fark artıkça değerde artmaktadır. Kalite amaçlara uygunluktur: Kaliteli eğitim gerekli olanı, iş hayatı tarafından isteneni öğrenciye kazandırmaktır. 3 Toplam kalite uygulamlarında kullanılan temel araç eğitimdir. Toplam kalite yönetimi uygulanan bir örgütte her birey eğitim ve yetiştirme çalışmalarına tabi tutularak gerekli değişim sağlanabilmektedir. Bir eğitim kurumunda toplam kalite yönetimi ilkelerini uygulayabilmek için 'C. Mittchell Adriari, G. Dean Palmer, "Toward a Model for Understanding and Improving Educational Quality in the Principles of Marketing Course"., Journal of Marketing Education, Nisan 99, Sayı 21,s Bruna V. Manno,"Outcome-based education"., Current, Haziran/Temmuz 95 Sayı 374, s, 3. 3 R.J. Johston, Brian Chalkley,"Quality assessment of teaching: Inputs, processes and outputs", Journal of Geography in Higher Education, 1994, Sayı. 18, s. 184.

4 142 örgütün temel altı niteliğine dikkat göstermek gerekmektedir. 4 1.Fiziksel yapı (binalar, iç düzen, dekorasyon v.b.) 2.Sosyal yapı (formal ve informal ilişkiler ağı, kurumun toplumsal beğeni derecesi) 3. Kültürel yapı (mevcut kurum kültürü) 4. Eğitim programları (içerik, yararlılık, uygulanabilirlik derecesi ve değerlendirme) 5. Teknik yapı (genel teknolojik düzey, araç-gereç donanımı) 6. îç ve dış müşterilerin temel özellikleri (eğitimciler, aileler, öğrenciler) Fiziksel Yapı Bireyler Teknik Yapı Sosyal Yapı Kültürel Yapı Öğretim Yöntemleri Şekil 1: Eğitim Örgütlerinin Altı Temel Unsuru Kaynak: Mehmet Y. Yahyagil, "Eğitim Sisteminde Toplam Kalite Uygulamasının Sağlayacağı Yararlar", 2. Toplam Kalite Yönetimi Makale Yarışması, Ödül Kazanan Makaleler (1997 Yılı), Lebib Yalkm Yayımları ve Basım İşleri A.Ş., Mayıs 1998, s Mehmet Y. Yahyagil, "Eğitim Sisteminde Toplam Kalite Uygulamasının Sağlayacağı Yararlar", 2. Toplam Kalite Yönetimi Makale Yarışması, Ödül Kazanan Makaleler (1997 Yılı), Lebib Yalkın Yayımları ve Basım İşleri A.Ş., Mayıs 1998, s

5 143 Eğitimde toplam kalite "Bütün eğitim kadrosu ve öğrencilerin aktif bir şekilde katıldığı sürekli iyileştirmeler ile artan müşteri tatminin karakterize edildiği bir eğitim kültürü" olarak tanımlamak mümkündür. Eğitimde toplam kalitenin varlığından söz edebilmek için tanımda belirtildiği üzere herkesin katılımı, sürekli iyileştirme ve müşteri odaklıhk (öğretmen - öğrenci - veli) esastır. Bunu desteklemek üzere ayrıca yönetimin kararlılığı ve liderliği, gerçeklere dayalı olma ve ölçüm, toplam kalite eğitim ve insan kaynaklarının etkin yönetimi gereklidir. Sürekli iyileştirmenin temeli ölçmeye dayanır. Eğitimin kalitesinin göstergelerinin belirlenmesi, insanları yargılamak için değil, sistemi iyileştirmek için dikkatlice yapılmalıdır. Örneğin, öğrenci, veliler, öğretim elemanları ve işverenlere verilecek anketler, bu grupların eğitim sisteminden beklentilerinin neler olduğunu ve bunların karşılanmasında en başta nelerin aksadığını görebilir. Bir okula başvuran öğrenci sayısında veya niteliğindeki değişme yine bir kalite problemine işaret ediyor olabilir. Bu problemin, verilerin istatistiksel analizi yapılmadan kalıcı bir şekilde çözülmesi zordur. 5 Bilgi çağının en önemli özelliği bilgi biriktirip depolamak değil, bilgiyi üretmek veya üretilmiş bilgiye en kolay ve hızlı biçimde ulaşmaktır. Bilginin kazanım savaşı beraberinde yıkıcı bir rekabeti dünya piyasalarına taşımıştır. Rekabette başarılı olabilmek için tüm dünyada, üründe, hizmette ve insan gücünde kaliteye büyük önem verilmeye başlanmıştır. Eğitim sistemi dünya ekonomisinde rekabet gücünü belirleyen en önemli kurumsal yapılardan biri haline gelmiştir. Dünya ekonomisindeki hızlı teknolojik değişmenin rekabet gücünü belirleyen en önemli etken olması, teknolojiyi üretilebilen, yaratıcı insan yetiştiren ve yeni teknolojilerin hızla üretime uygulanmasını sağlayan nitelikli insanların eğitimine Önem veren kurumlarına duyulan ihtiyacı arttırmıştır. Değişimin zorluklarının aşılmasında, rekabetçi bir yapı kazanılmasında bireylere yardımcı olacak tek bir anlayış vardır: Ömürboyu kaliteli eğitim, öğretim. 6 5 Gülser Köksal, "Eğitim Sisteminde Toplam Kalite Uygulamasının Sağlayacağı Yararlar", 2. Toplam Kalite Yönetimi Makale Yarışması, Ödül Kazanan Makaleler (1997 Yılı), Lebib Yalkın Yayımlan ve Basım İşleri A.Ş., Mayıs 1998, s Ömer Bulut, Ramazan Gökbunar, Emin Çivi, Mehmet E. Öztürk, "Eğitim Yönetimin Çağdaşlaştırılması: Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi Uygulaması ve

6 144 Toplam Kalite Yönetimi öğretme sorumluluğunun yanısıra öğrenciye de öğrenme sorumluluğu veren bir sistemdir. Sorumluluğun öğrenciyle paylaşılması, öğrencinin kendi yeteneklerini ortaya koyması ve kullanması, zamanla kendisine olan güveninin artması, eğitim olayına sahip çıkmasını sağlar ve pasif olan öğrenci; toplam kalite düşüncesinin olduğu sistemde araştıran, hep daha iyi için çaba gösteren, etkileşime açık aktif bir katılımcı olur. Toplam kalite yönetimi sonucu öğrencilerde aşağıdaki özelliklerin geliştiği görülmektedir; Takım çalışmasının öğrenilmesi, Sorumluluk kazanılması, Gerçek hayatta yararlı olacak kavramların öğrenilmesi, Daha güçlü hissetmelerinin sağlanması, Sürekli iyileştirmenin öğrenilmesi Öğretmenler ise toplam kalite uygulamaları sonucunda aşağıdaki yararları sağlamışlardır; Öğrenmede öğrenci sorumluluğunun arttırılması, Sınıf disiplininin iyileştirilmesi, Öğretmen - öğrenci ilişkisinin iyileştirilmesi, Öğrencilerin hevesinin arttırılması, Öğretmen stresinin azaltılması Kaliteli bir eğitim stratejisi geliştirme ve uygulamanın ilk koşulu ölçmedir. Eğitimde kalite bir öğrencinin fakülteye giriş tarihi ile mezuniyeti arasındaki bilgi ve yetenek düzeyinde gerçekleşen farklılıktır. Bu fark, yönetsel yetenekler, kişilerarası ilişki kurma becerisi, liderlik özellikleri ve karmaşık sorunlara akılcı çözümler üretebilme yeteneğidir. Fark kısaca iş hayatının gereklerine uygun eğitim görmüş bireyler yetiştirmektir. c) YÖNTEMBİLİM Araştırmanın tasarımında İşletme Fakültesinde eğitim gören tüm bölümler ve tüm sınıflar hedef alınmıştır. Buna göre Türkçe ve İngilizce bölümünde okuyan öğrencilerle gündüz ve ikili öğretim öğrencileri araştırma kapsamına Yararlan" 2. Toplam Kalite Yönetimi Makale Yarışması, Ödül Kazanan Makaleler (1997 Yıh), Lebib Yalkın Yayımları ve Basım İşleri A.Ş., Mayıs 1998, s

7 145 alınmıştır. İngilizce hazırlık sınıfı öğrencileri işletme dersleri almamaları nedeniyle kapsam dışı tutulmuştur. Örneklem Yöntemi Araştırmada Kümeleme örneklemi yöntemi tercih edilmişitir. Her sınıftan toplam 50 olmak üzere toplam 200 öğrenciye ulaşılması hedeflenmiştir. (Gündüz Öğrencilerinde 25, ikili öğretim Öğrencilerinde 25 olmak üzere) Araştırma uygulamasında birinci sınıfların derse devam oranlarının yüksek olması nedeniyle katılım daha yüksek çıkmış diğer sınıflarda ise daha az sayıda anket uygulanabilmiştir ve toplam 244 öğrencinin görüşleri derlenmiştir. Küme örneklemesi yönteminde rastgele seçilecek 25 kişilik bir nihai örneklem birminin söz konusu sınıfta okuyan öğrencilerin görüş ve tercihleri hakkında fikir vereceği düşünülmüştür. Araştırma uygulaması eğitim sırasında özellikle derslere devam eden öğrencilerle gerçekleştirilmişitir. Derslere devam etmeyen öğrencilerinin görüş ve düşüncelerinin sonuçları ne şekilde etkileyeceği konusunda bir tahmin yapılamamaktadır. Bu nedenle aşağıdaki sonuçların en azından derslere devam eden öğrenciler açısından yorumlanması daha doğru olacaktır. Bazı başarılı öğrencilerin derslere devam etmedikleri bilinmektidir. İşletme fakültesi öğrencinin tam bir resminin ve profilinin çıkarılması daha geniş organizasyonları ve daha kapsamlı çalışmaları gerektirmektedir. Bu açıdan aşağıdaki bulguları tüm işletme fakültesi öğrencilerine genelleştirmeden bir ipucu niteliğinde değerlemekte yarar vardır. Ölçüm Aracı ve Uygulama Biçimi Öğrencilerin genel olarak profillerini ortaya çıkarmak için 120 sorudan oluşan geniş bir anket formu kullanılmıştır. Anket formunun tamamlanma süresi 20 dakika sürmüştür. Anket formunun diğer soru maddeleri ayrı bir makale konusu olarak ele alınacak ve değerlendirilecektir. Anket uygulaması öğrencilere gerekli açıklamalar yapılmış ve anketi sessiz bir ortamda tek başlarına doldurmaları sağlanmıştır. Uygulanan anketlerin tamamına yakını tam olarak doldurulmuş ve geçerli olarak kabul edilmiştir.araştırmaya katılan öğrencilerin program, sınıf ve cinsiyet dağılımları aşağıdaki gibidir.

8 146 Uygulanan Anketlerin Program ve Cinsiyet Değişkenlerine Yüzde DuğtlımtSimf Tablo 1 Toplam Program Cinsiyet Sayı % Türkçe İngilizce İkinci Öğretim Erkek Bayan Toplara Araştırmaya katılan toplam 244 öğrencinin, %42.2'si birinci sınıf öğrencisidir. Anket uygulanan öğrencilerin sınıflara göre dağılımına bakıldığında ise en yoğun oran, %70.5 ile İngilizce Programının 1. sınıf öğrencilerindedir. Araşıtrmanın yapıldığı yılda ikinci öğretimin henüz 4. Sınıfı olmadığından bu öğrencilere anket uygulanamamıştır. d. Öğrencilerin Tercihleri ve Tercihlerini Etkileyen Faktörler 1. Üniversite Tercihleri İşletme fakültesi öğrencisinin üniversite tercihi, devem etmek istedikleri okullar ile halen devam ettikleri okula bakış açısını yansıtması açısından önemlidir. İ.Ü. İşletme fakültesinin çok arka sıralarda kalması öğrencilerin emel düzeylerini yansıtacağı gibi, okulun öğrencilerin gözündeki popülerlik durumu hakkında da bir fikir verebilecektir. Tablo 13'de öğrencilerin tercih ettikleri üniversitelerin yüzdelere göre dağılımı verilmiştir. Aşağıdaki Tabloda görüldüğü üzere, İstanbul Üniversitesi tercih edilen üniversiteler arasında %34.02 ile ilk sırayı yer almaktadır. İkinci sırada %32.99 ile Boğaziçi Üniversitesi, üçüncü sırada % ile Marmara Üniversitesi bulunmaktadır.

9 147 Tablo 2 Üniversiteler Frekans Yüzde 19 Mayıs Fatih İşık Kocaeli Galatasaray İTÜ 2 0,30 Uludağ Bilkent Yıldız Ege Hacettepe Koç Dokuz Eylül Ankara ODTÜ Marmara Boğaziçi İstanbul TOPLAM Tablo işletme öğrencilerinin en azından %35'inin girmek istedikleri üniversitede okuduklarını göstermektedir. Yine tabloya göre işletme öğrencilerinin favori üç üniversitesi İstanbul, Boğaziçi ve Marmara üniversitelerider. Bu üniversitelerin toplam tercih ağırlığı % 85 tir. 2. Fakülte Tercihleri ABD gibi belirli ülkelerde öğrenciler esas olarak okuyacakları üniversiteleri seçerler. Bu üniversite içinde iki yıl okuduktan sonra yetişmek istedikleri branşa yönelirler. Türkiye'de ise öğrenciler üniversiteden çok ilk tercihlerini fakülteler üzerinde yoğunlaştırırlar. Daha sonra bu fakültelerin hangi üniversitelerin bünyesinde olduğu araştırılır. Aşağıdaki bölümde işletme öğrencilerinin ilk üç tercihlerine göre yöneldikleri fakültelerinin dağılımları verilm işitir.

10 148 Tablo 3 Öğrencilerin Fakülte Tercih Ağırlıkları Fakülteler Frekans Yüzde Cerrahpaşa Dış Ticaret Ekonomi Enformatik Fen-Edebiyat Radyo-TV Edebiyat Eğitim Kamu Yönetimi Uluslarası İlişkiler Turizm Mühendislik Sosyal Bilimler İletişim Hukuk Siyasa] Bilimler İktisat İktisadi Bilimler İşletme TOPLAM Görüleceği gibi, İşletme Fakültesi 254 kişi ve %44.14'lik oranla birinci sırada tercih edilmektedir. İkinci sırada %29.39 ile İktisadi ve İdari Bilimler, üçüncü sırada % 12.7 ile İktisat Fakültesi bulunmaktadır. Buna göre işletme ve iktisat okullarını tercih eden öğrenci yüzdesi %86 civarındadır ve bu öğrencilerin yarısı yaklaşık %45'i sadege işletme fakültesini tercih etmiştir. Buna göre işletme öğrencilerinin güçlü bir tercih yapısıyla okulumuza geldiklerini belirtebiliriz. %15 civarındaki öğrenci ise onlarca fakülteye dağılmakta ve bu fakülteler de daha çok sosyal bilimler fakülteleridir. Mühendislik eğitimi veren okulların tercih ağırlığı %2'nin altındadır.

11 Bölüm Tercihleri Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin üniversiteye girerken tercih ettikleri ilk üç bölümün dağılımı aşağıdaki tablodaki gibi olmuştur. Tablo 4 Öğrencilerin Bölüm Tercih Ağırlıkları Bölümler Frekans Yüzde Diğer Bölümler İktisat İşletme TOPLAM Öğrencilerin üniversiteye girerken tercih ettikleri ilk üç bölümün dağılımına bakıldığında, %60.06 ile en büyük oranın İşletme bölümü olduğu görülmektedir. Oldukça büyük bir farkla, ikinci sırada İktisat bölümü vardır (%18.58). Üçüncü sırada yer alan bölüm, %5.88 ile Uluslararası İlişkiler bölümüdür. Diğer 25 bölüm, %15.48'lik oranı düşük paylarla paylaşmaktadır. 4. İngilizce veya Türkçe Program Tercihleri Son yıllarda yabancı dille eğitim veren üniversite ve fakültelerin artmasıyla birlikte bu okullara olan yönelimin arttığı gözlenmektedir. Bu yönelimin bir diğer nedeni, dışa açılan Türk ekonomisinin Avrupa Birliğine girme hazırlıklarıyla birlikte yabancı dil bilen işletmeciye duyulan gereksinimdir. İşletmeler dış piyasalarla olan ilişkilerini güçlendirmek istediklerinden daha fazla yabancı dil bilen eleman istihdam etme eğilimi içine girmişlerdir. İşletme Fakültesi Öğrencilerin Üniversiteye Girişte İlk Üç Tercihlerini Programın İngilizce veya Türkçe Olmasına Göre Tercih Etmelerinin Dağılımı aşağıdaki gibidir:

12 150 Tablo S Öğrencilerin Program Tercih Ağırlıkları Program Frekans Yüzde Türkçe İngilizce TOPLAM Öğrencilerin yaklaşık % 70? i İngilizce eğitim yapan bölümleri tercih etme eğilimi içinde olmuşlardır. Bu tercih, lise öğrencisinin iş hayatına hazırlanırken hedef ve amaçlan hakkında bir fikir verecek niteliktedir. Lise Öğrencileri piyasadaki gelişmelerden bir ölçüde bilgi sahibidirler ve başarılı bir kariyer yapmak için İngilizce bölümlerinin önemli olduğunu düşünmektedirler. 5. Fakülte Tercihlerinde Rol Oynayan Faktörler Daha önceki bölümde öğrencilerin yaklaşık %85'inin işletme ve iktisat fakültelerini seçme eğilimi içinde olduğu vurgulanmıştı. Bu tercihte rol oyanayan faktörlerin belirlenmesi sosyo-ekonomik alt yapı. veya taban hakkında da fikir verecektir. Öğrenci ailelerinin sosyo-ekonomik ve kültürel yapıları onların tercihleri üzerinde etkili olur. Tercih, tek başına gerçekleştirilen bir eylem olmaktan çok, değişik kişilerle görüş alış verişini içeren bir süreç olarak değerlendirilmelidir. Öğrenci diğer pek çok faktörün yanında belki de en çok ailesinden etkilenecektir. Öğrencilerin fakülte tercihlerinde rol oynayan faktörlerin dağılımı aşağıdaki gibi olmuştur.

13 151 Tablo 6 Öğrencilerin Fakülte Tercihlerinde Rol Oynayan Faktörlerin Dağılımı Önemli Faktörler Frekans Yüzde Oturulan Eve Yakınlık Oturulan Şehre Yakınlık Eğitimin Kalitesi ingilizce Eğitim Veriliyor Olması Eğitimin Kolay Olması Mezunlarının Kolay Iş Bulması Aile İsteği Öğrencilerin fakülte tercihlerinde rol oynayan faktörlere bakıldığında, eğitimin kalitesi %33.38 lik bir yüzde ileilk sırada yer aldığı görülmektedir. İkinci sırada %22.04 ile mezunların kolay iş bulması seçeneği gelmektedir. Önem sırasında üçüncü olarak %20.44 ile eğitimin ingilizce veriliyor olması yer almaktadır. Öğrencilerin tercih yaparken başlıca üç faktörü dikkate aldıkları söylenebilir: Kalite, İngilizce olması, Kolay iş bulunması. Bu açıdan işletme fakültesi öğrencilerinin "pratik" yönelimli kişler olduğunu söyleyebiliriz. Felsefe, sanat ve edebiyat gibi görece soyut sosyal alanlar yerine kaliteli eğitim kurumlarına ve kolay iş bulmaya önem vermektedirler. 6. Üniversitelerin Prestijleri Hakkındaki Düşünceleri Özel üniversitelerin yaygın olduğu ülkelerde kamu oyunu bilinçlendirmek ve bilgilendirmek amacıyla her yıl ilk 10, ilk 50 okul sınıflaması ve değerlendirmeleri yapılır. Bu değerlendirmelerin amacı öğrencilerin tercihlerini rasyonel bir ortamda yapmalarını sağlamak, öte yandan okullar arasında da bir rekabet ortamı doğurarak genel eğitim ve öğretim düzeyinin yükselmesini sağlamaktır. Ülkemizde üniversiteler ağırlıklı olarak kamu müesseseleri olması nedeniyle bu tür periyodik araştırmalar yapılmamaktadır. Bu anlamda öğrencilere bu yönde sorduğumuz sorular sadece işletme fakültesi öğrencisinin eğilimini ortaya koyacaktır. Ancak öğrenci profilinin belirlenmesi açısından üniversite prestij değerlemesi öğrencinin kurumuyla Özdeşleşmesi, benimsemesi, sosyal etkinliklerine katılması gibi konularda bazı ip uçları verebilecektir. Öğrencilerinin bu değerlemeleri okul yönetimleri açısından da önemlidir. Bu konudaki gerçek resim başarılı liselerin son sınıf öğrencilerinin hangi üniversiteleri tercih

14 152 ettiklerinin araştırılmasıyla daha doğru olarak tespit edilebilir. Kuşkusuz okul yöneticileri bu konuda kendi kurumlarıyla ilgili olarak gerek lise öğrencilerini ve gerekse ailelerini bilgilendirme ve aydınlatma yönünde gerekli çalışmaları yapacaklardır. Öğrencilerin çeşitli üniversitelerin işletme bölümlerini, prestij ve iş yaşamındaki itibarları açısından değelendirmeleri ile Tablo 7'deki sonuçlara ulaşılmıştır. Tablo 7 Üniversitelerin Prestij Açısından Ağırlıklandırılmış Puan Dağılımları Yüksek Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler istanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Mannara Üniversitesi İngilizce İşletme İTÜ İşletme Mühendisliği Bilkent Üniversitesi İşletme istanbul Üniversitesi Türkçe İşletme Marmara Üniversitesi Türkçe İşletme Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Erzurum Atatürk Ünv. İktisadi ve İdari Bilimler Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Öğrencilere göre, üniversitelerin prestij ve iş hayatındaki itibarları açısından dağılımına bakıldığında, Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Bölümü birinci sırada prestijli bulunmuştur. İkinci sırada, istanbul Üniversitesi İngilizce İşletme ve üçüncü sırada Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler bölümü yer almıştır.

15 153 İşSetme Fakültesine Tercih Sıralaması Öğrencilerin İşletme Fakültesini tercih sıralarının, program, cinsiyet, bitirilen lise ve lisedeki başarı ortalamalarına göre dağılımı Tablo 8'deki gibi olmuştur. Tablo 8 Fakültenin Tercih Sırasının Dağılımı (Sıra Temelli Yüzde Dağılımı) Program Cinsiyet Bitirilen Liseye Lise Başarı Ort. ngilizc Türkçe 2. Öğreti m Erkek Bayan onma Meslek Özel nadol ilk 5 tercih 6-10 tercih tercih i İstanbul üniversitesi İşletme Fakültesini 5'erli gruplar halinde tercih eden öğrencilerin durumu incelendiğinde ilk 5 içinde tercih eden öğrencilerin %45'inin İngilizce programına devam ediyor olması açık bir şekilde fakültemizin hedef kitlesinin % 50 sinin yabancı dille eğitim görmek isteyen kişiler olduğu anlaşılmaktadır. Buna göre ileriki yıllarda fakültenin yabancı dille eğitim verme ve yabancı dil laboratuvarlarını geliştirmesi yönünde stratejiler geliştirmesi yanlış olmayacaktır. Çünkü bu okulu tercih eden öğrencilerin % 50'si yabancı dil eğitimini önemsemekte ve bu nedenle bu fakülteyi tercih etmektedir. Mezun Olunun Liseye Göre Tercih Edilen Program Öğrencilerin bitirdikleri liseye göre devam ettikleri program açısından dağılımları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Mezun olunan lise, yüksek öğretimle ilgili beklentileri ve tercihleri etkileyebilmektedir. Bu olgu programlar arasındaki geçiş kolaylığından kaynaklanabileceği gibi, okulların sosyo-kültürel profillerinden de etkilenebilmektedir.

16 154 Tablo 9 Fakültenin Tercih Sırasının Dağılımı (Sütün Temelli Yüzde Dağılımı) Program Cinsiyet Bitirilen Liseye Lise Başarı Oı t. ingilizce Türkçe,( retim Erkek Bayan orma Meslek Öze! nado! ilk 5 tercih 6-10 tercih ti-20 tercih ! Fakülte tercih sıralamasında sütun dağılıma bakıldığında İngilizce bölümünün %51.2 oranında İşletme Fakültesini ilk 5 tercih arasında tercih ettikleri görülmektedir. Türkçe bölümde ise %63.9 ile İşletme Fakültesi tercihler arasında tercih edilmiştir. Cinsiyet açısından karşılaştırma yapıldığında erkek ve bayan öğrencilerinin büyük bölümünün İşletme Fakültesini tercihler arasında seçtikleri görülmektedir. Normal ve Meslek liselerinde işletme fakültesi ağırlıklı olarak ilk 5 tercih, Özel ve Anadolu liselerinde ise çoğunlukla tercihler arasında yer aldığı görülmektedir. Lise başarı ortalamaları dikkate alındığında her üç grup için İşletme Fakültesinin ağırlıklı olarak tercihler arasında tercih edildiği tesbit edilmiştir. Tablo 10 Programlardaki Öğrencilerin Bitirilen Liseye Göre Dağılımı Program Lise Türü ingilizce Türkçe ikinci Öğretim Normal Lise Meslek Lisesi Özel Lise (Kolej) Anadolu Lisesi Toplam Genel sonuçlara bakıldığında İngilizce öğretime devam edenlerin %53.1 ile en fazla Normal liseden mezun oldukları, Türkçe programa devam edenlerin yaklaşık %65 oranı ile Anadolu lisesi ve özel liseden mezun oldukları ve

17 155 İkinci Öğretime devam edenlerin yaklaşık %65 oranı iie Normal lise ve meslek lisesinden mezun oldukları görülmektedir. Buna göre şöyle bir profil çizilebilir: İngilizce programlar: % 50 normal lise+ % 40 Anadolu ve Özel lise Türkçe Programlar: % 30 normal lise + % 65 Anadolu ve Özel lise İkinci Öğretim: % 50 normal lise + % 40 Anadolu ve Özel lise İngilizce programlarının lise bazındaki okul dağılımı ile ikinci öğretimin okul bazındaki dağılımı arasında benzerlik olduğu görülmektedir. Meslek lisesi mezunları tüm programlara yaklaşık eşit oranlarda dağılmış durumdadır. Bu oranlar % 7 ila % 9 arasında değişmektedir. Ticaret lisesi mezunlarının durumu dikkate alınırsa İşletme Fakültesine giren meslek lisesi mezunlarının oranın oldukça düşük kaldığı görülür. Diğer bir deyişle İşletme Fakültesinin orta öğrenimde temel bir bazının olmadığı söylenebilir. Lise Mezunuyet Başarı Ortalamaları ve Tercih Edilen Program İşletme Fakültesi Öğrencilerin lisedeki mezuniyet başarı ortalamalarının devam ettikleri program ve cinsiyetlerine göre dağılımı öğrenci profilinin daha doğru bir şekilde belirlenmesi İmkanını sağlayacaktır. Başarılı öğrencilerin yöneldikleri programlar ve bu okuldaki başarıları iş hayatına atıldıklarında potansiyel başarıları hakkında fikir verebilir. Lİse mezuniyetinde elde edilen başarıların daha rahat ve serbest bir ortamda verilen üniversite başarısından daha belirleyici bir gösterge olduğunu düşünmekteyiz. Üniversite eğitimi sırasında İlgilerin genişlemesi, üniversitede sosyal etkinliklerin daha çok ön plana çıkması okul başarısını bir ölçüde arka plana itebilmektedir. Bu açıdan öğrencilerin lise başarıları aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

18 156 Tablo 11 Programlardaki Öğrencilerin Lisedeki Mezuniyet Başarı Ortalamasına Göre Dağılımı Mezuniyet Program Cinsiyet Başarı. Ortalaması İngilizce Türkçe İkinci Öğretim Bayan Erkek Tablodan da izleneceği gibi Türkçe programına devam eden öğrencilerin %45.7'si liseden arası başarı notu ile mezun olmuştur. İngilizce programına devam edenlerin % 52.5'i liseden arası not ile, İkinci Öğretime devam edenlerin % 53.9'u arası not ile mezun olmuştur. Mezuniyet başarı ortalamalarının cinsiyetlere göre dağılımına bakıldığında, erkek öğrencilerin % 38.8'inin liseden 50-65, %38.2'sinin arası not ile, bayan öğrencilerin % 43.4'ünün arası not ile mezun olduğu görülmektedir. Bu verilere göre başarı sıralaması aşağıdaki yapılabilir: 1. sırada: İngilizce eğitim alan öğrenciler 2. sırada: Türkçe eğtim alan öğrenciler 3. sırada: İkinci öğretim gören öğrenciler gelmektedir. Cinsiyet açısından değerlendirildiğinde ise yüksek başarılı öğrenciler içinde bayan öğrencilerin oram yaklaşık olarak erkek öğrencilerin bir katı kadar daha fazladır. Yakarıdaki verilerle birlikte değerlendirildiğinde bayan öğrencilerin sayısal olarak daha az sayıda işletme fakültesini tercih ettikleri fakat tercih eden bayan öğrencilerin de çoğunlukla erkek Öğrencilere göre daha başarılı olan öğrenciler olduğu anlaşılamkatıdır. Giriş Sınavı Sonuçları ve Program Tercihleri Programlardaki öğrencilerin üniversiteye giriş puan ortalamalarının, devam ettikleri program, cinsiyet ve lise mezuniyet başarı ortalamalarına göre dağılımı, öğrencilerin başarılarının farklı ölçütlere göre değerlendirilmesini sağlamaktadır.

19 157 Tablo 12 Programlardaki Öğrencilerin Üniversiteye Giriş Puan Ortalamasına Göre Dağılımı Üniversiteye Lisedeki mezuniyet Program Cinsiyet Giriş Puan başarı ortalaması Ortalaması Ing. Türk. I.O. Bayan Erkek _ Yukarıdaki tablodan îşletme Fakültesi programlarına devam eden öğrencilerin 50'şer puan farklıkla ortalama % 80 oranında İngilizce, Türkçe ve İkinci Öğretim Programlarına devam ettikleri anlaşılmaktadır. Bu profilin açık anlamı İngilizce eğitim programlarına devam eden öğrencilerle İkinci öğretime devam eden öğrencilerin lise başarı puanları arasında önemli ölçüde fark olduğu ve başarı gruplaması açısından 1. Sırada yer aldıklarıdır. Cinsiyet açısından değerlendirildiğinde, üniversite giriş puanlarının belirli bir kırılma noktasının üstünde bayan öğrencilerin erkek öğrencilere göre her zaman % 10 oranında daha fazla başarılı oldukları; kırılma noktasının altında ise (başarısızlık alanı) erkeklerin her zaman bayan öğrencilere göre % 20 oranında daha geniş bir kitleyi temsil ettikleri anlaşılmaktadır. Bu değerlemenin global sonucunu, (en azından bu araştırma için) İşletme Fakültesine girişte bayan öğrencilerin erkek öğrencilerden % 20 oranında daha yüksek puan aldıkları şeklinde yorumlayabiliriz. Ancak daha sonraki açıklamalardan da görüleceği gibi fakülte eğitimi sırasında bu başarı farklılığının ortadan kalktığı, erkek ve bayan öğrenciler arasındaki farkın önemsiz derecelere indiği görülmektedir. Öğrenim Yılı Başarıları İşletme fakültesinin ara sınıfîarındaki öğrencilerin bir önceki yılın başarı ortalamalarının sınıf, program ve cinsiyetlere göre dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

20 158 Tablo 13 Âra Sınıftaki Öğrencilerin Önceki Yıl Başarı Ortalamalarının Dağılımı Geçen Yılki Sınıf Program Cinsiyet Başarı ikinci İngilizce Türkçe Ortalaması Öğretim Bayan Erkek Cinsiyet açısından öğrencilerin yıl içindeki başarılarıyla karşılaştırıldığında lise mezuniyet başarıları ve üniversiteye giriş başarıları arasında bir korelasyon olmadığı görülmektedir. Bayan ve erkek öğrencilerin orta, iyi ve pekiyi başarı dilimlerinde yakın oranlarla bir birlerini İzledikleri görülmektedir. Başarılı bayan öğrencilerin işletme fakültesi bünyesinde başarılarının erkeklerle eşitlenmesinin bir açıklaması olması gerekir. Daha sonraki yıllarda bu konuda ayrıca bir araştırma yapmaya gereksinim bulunmaktadır. b. Tercih Ettikleri Bölümden Memnuniyet öğrencilerin tercih ettikleri bölümü kazanmaktan memnun olma oranlarının sınıf, program ve cinsiyetlere göre dağılımı aşağıdaki tablodaki gibidir. Tablo 14 Sınıf ve Programlara Göre Bölümü Kazanmaktan Memnun Olma Oranının Dağılımı Memnun Olan Memnun Olmayan Sınıf Program Cinsiyet Türk. Ing. I.O. Erkek Bayan Tabloya göre, 1. Sınıfların % 76.5'i, 2. Sınıfların % 89.7'si, 3. Sınıfların %95.1'i ve 4. Sınıfların %78.3'ü bölümü kazanmış olmaktan dolayı memnundur. Programlar açısından bakıldığında, Türkçe programa devam

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE LİSANS SONRASI AKADEMİK EĞİTİM: SAYILARLA TÜRKİYE DEKİ MEVCUT DURUM

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE LİSANS SONRASI AKADEMİK EĞİTİM: SAYILARLA TÜRKİYE DEKİ MEVCUT DURUM - 169 - İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE LİSANS SONRASI AKADEMİK EĞİTİM: SAYILARLA TÜRKİYE DEKİ MEVCUT DURUM Cemalettin Dönmez * Özet Türkiye de inşaat mühendisliğinde lisans sonrası eğitimin hacim ve temel uzmanlık

Detaylı

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Pınar

Detaylı

URAP 2014-2015 ALAN SIRALAMASI 28 MAYIS 2015 URAP (University Ranking by Academic Performance)

URAP 2014-2015 ALAN SIRALAMASI 28 MAYIS 2015 URAP (University Ranking by Academic Performance) URAP 2014-2015 ALAN SIRALAMASI 28 MAYIS 2015 URAP (University Ranking by Academic Performance) ODTÜ Enformatik Enstitüsü URAP Laboratuvarı nın, üniversitelerin güçlü ve geliştirmeye açık yönlerine dikkat

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE "MESLEK BİLGİSİ" BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ

ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE MESLEK BİLGİSİ BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE "MESLEK BİLGİSİ" BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ Prof. Dr. Nuray SENEMOĞLU ve Prof. Dr. Durmuş Ali ÖZÇELİK Eğitim, geçerli öğrenmeleri oluşturma

Detaylı

URAP ALAN SIRALAMASI 9 EYLÜL 2016 URAP (University Ranking by Academic Performance)

URAP ALAN SIRALAMASI 9 EYLÜL 2016 URAP (University Ranking by Academic Performance) URAP 2015-2016 ALAN SIRALAMASI 9 EYLÜL 2016 URAP (University Ranking by Academic Performance) ODTÜ Enformatik Enstitüsü URAP Laboratuvarı, üniversitelerin güçlü ve geliştirmeye açık yönlerini belirlemelerine

Detaylı

UÇAK,HAVACILIK,UZAY MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN DURUM DEĞERLENDİRMESİ

UÇAK,HAVACILIK,UZAY MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN DURUM DEĞERLENDİRMESİ TMMOB Makina Mühendisleri Odası I. Ulusal Uçak Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı 12 Mayıs 2001 Eskişehir-Türkiye UÇAK,HAVACILIK,UZAY MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN DURUM DEĞERLENDİRMESİ Mehmet Nazım

Detaylı

Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler

Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Yüksek Öğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Fakültesi 2 Giriş Dünyadaki hızlı

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2016 MEZUN MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ TAKDİM 2006 yılında kurulan ve değer üreten üniversite sloganıyla yeni kurulan üniversiteler arasında

Detaylı

MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ

MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ 253 MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ Özge ALTUN ÖZET Ülkemizde gelişen teknoloji ve ileri seviye mühendislik uygulamalarının artmasıyla

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜDERS TANITIM FORMU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜDERS TANITIM FORMU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜDERS TANITIM FORMU EK-4 Dersin Kodu ve Adı: Örgütsel Psikoloji ve Endüstriyel İlişkiler Bölüm / Anabilim Dalı : İşletme Tezsiz YL 3 Yarıyıl Teorik Uygulama

Detaylı

YÖK tarafından ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarının akademik ve idari hizmetlerinin kalite düzeylerinin iyileştirilmesine yönelik olarak

YÖK tarafından ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarının akademik ve idari hizmetlerinin kalite düzeylerinin iyileştirilmesine yönelik olarak YÖK tarafından ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarının akademik ve idari hizmetlerinin kalite düzeylerinin iyileştirilmesine yönelik olarak Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme

Detaylı

Beykoz İlçesi Üniversiteye Giriş Analiz Çalışması (2012, 2013 ve 2014 Yılları)

Beykoz İlçesi Üniversiteye Giriş Analiz Çalışması (2012, 2013 ve 2014 Yılları) Beykoz İlçesi Üniversiteye Giriş Analiz Çalışması (2012, 2013 ve 2014 Yılları) Beykoz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 7 Şubat 2015 SUNUŞ 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu nun 28. maddesi ile ortaöğretim

Detaylı

2014 YILINDA ÜNİVERSİTELERİMİZİN DÜNYA SIRALAMALARINDA GENEL VE ALAN BAZINDAKİ DURUMU 2 TEMMUZ 2014

2014 YILINDA ÜNİVERSİTELERİMİZİN DÜNYA SIRALAMALARINDA GENEL VE ALAN BAZINDAKİ DURUMU 2 TEMMUZ 2014 2014 YILINDA ÜNİVERSİTELERİMİZİN DÜNYA SIRALAMALARINDA GENEL VE ALAN BAZINDAKİ DURUMU 2 TEMMUZ 2014 [Metni 02/05/2014 yazın] URAP (University Ranking by Academic Performance) Sayfa 0 www.urapcenter.org

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

2017 LYS: Tercihler Kalite ve İstihdam Odaklı

2017 LYS: Tercihler Kalite ve İstihdam Odaklı 10.08.2017 2017 LYS: Tercihler Kalite ve İstihdam Odaklı Yükseköğretim Kurulunca üniversitelere yerleştirme sayılarına ilişkin yapılan analize göre: - Lisans programlarına yerleşen öğrenci sayısı 422.950

Detaylı

ÖSYS de İlk 100 e Yerleşen Adayların Analizi

ÖSYS de İlk 100 e Yerleşen Adayların Analizi ÖSYS de İlk 100 e Yerleşen Adayların Analizi Parlakbirgelecek.com Araştırma Raporu No: 5 Nisan 2015 İstanbul İçindekiler 1 Giriş 1 2 Yerleşme Genel Görünüm: Üniversiteler 2 3 Yerleşme Eğilimleri: Üniversiteler

Detaylı

5. BÖLÜM: BULGULAR Yerleşik Yabancılara Yönelik Bulgular

5. BÖLÜM: BULGULAR Yerleşik Yabancılara Yönelik Bulgular 5. BÖLÜM: BULGULAR Bu bölümde proje süresince belirlenmiş hedefler ışığında ulaşılan bulgulara yer verilmiştir. Bulgular, yerleşik yabancılar ve halk kütüphaneleri olmak üzere iki farklı bölümde sunulmuştur.

Detaylı

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 2017 0 ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 4 1. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİ İSTATİSTİKLERİ... 6 2.

Detaylı

(EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BANKACILIK ve FİNANS PROGRAMI. Genel Bilgi

(EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BANKACILIK ve FİNANS PROGRAMI. Genel Bilgi (EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BANKACILIK ve FİNANS PROGRAMI Genel Bilgi Bankacılık ve Finans Bölümü 4 yıllık lisans eğitimi vermektedir. Dersler ve ders içerikleri, öğrencilerin yeterli mesleki altyapıyı

Detaylı

İŞLETMECİ TANIM A- GÖREVLER

İŞLETMECİ TANIM A- GÖREVLER TANIM İşletmeci; otel, banka, sigorta, maden, reklamcılık gibi mal ve hizmet üreten işletmelerde üretim, yönetim, para kaynakları, muhasebe, satış, pazarlama konularında çalışan küçük işletmeleri kuran

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2013 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ

TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ Sibel BALCI Rtb Eğitim Çözümleri sibel.balci@sbs.com.tr ÖZET

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT Muğla Üniversitesi SBE Dergisi Güz 2001 Sayı 5 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET Erdoğan GAVCAR * Meltem ÜLKÜ

Detaylı

(EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ PROGRAMI TYYÇ BİLGİ PAKETİ ÖRNEĞİ

(EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ PROGRAMI TYYÇ BİLGİ PAKETİ ÖRNEĞİ (EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ PROGRAMI TYYÇ BİLGİ PAKETİ ÖRNEĞİ Genel Bilgi BAŞKENT Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü (Türkçe) Yoğun rekabet koşulları altında olan

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2014 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

Süleyman TAŞGETİREN 1, Neşe ÖZKAN 2, Nurgül ÖZMEN 2

Süleyman TAŞGETİREN 1, Neşe ÖZKAN 2, Nurgül ÖZMEN 2 Mühendislik eğitimi üzerinde işyeri ve fuar ziyaretlerinin önemi bilinen bir durumdur. Biyomedikal mühendisliği ise ülkemizde son yıllarda yaygınlaşan görece yeni bir alandır. Lise düzeyinde alanın içeriği

Detaylı

ALAN SIRALAMASI BASIN BİLDİRİSİ 15 Mayıs 2017 URAP (Üniversitesi Ranking by Academic Performance)

ALAN SIRALAMASI BASIN BİLDİRİSİ 15 Mayıs 2017 URAP (Üniversitesi Ranking by Academic Performance) 2016-2017 ALAN SIRALAMASI BASIN BİLDİRİSİ 15 Mayıs 2017 URAP (Üniversitesi Ranking by Academic Performance) ODTÜ Enformatik Enstitüsü URAP Laboratuvarı, üniversitelerin güçlü ve geliştirmeye açık yönlerini

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı ORTAÖĞRETİM ÖBBS RAPORU 2009 (ÖĞRENCİ BAŞARILARINI BELİRLEME SINAVI)

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı ORTAÖĞRETİM ÖBBS RAPORU 2009 (ÖĞRENCİ BAŞARILARINI BELİRLEME SINAVI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı ORTAÖĞRETİM ÖBBS RAPORU 2009 (ÖĞRENCİ BAŞARILARINI BELİRLEME SINAVI) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OECD üye olan

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAV SİSTEMİ İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAV SİSTEMİ İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAV SİSTEMİ İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI 1. Yeni sistem ile önceki sistem arasındaki farklılıklar nelerdir? A) Sınavın uygulanışı bakımından Sınavın Uygulanması

Detaylı

FAKÜLTE İNSAN KAYNAKLARI KOMİSYONU

FAKÜLTE İNSAN KAYNAKLARI KOMİSYONU FAKÜLTE İNSAN KAYNAKLARI KOMİSYONU FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ BÖLÜMLERİNDE ÖĞRETİM ELEMANLARININ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA YÜKLERİ DAĞILIMI DURUM DEĞERLENDİRMESİ RAPORU ANKARA EYLÜL 13 GİRİŞ Üniversitemizde Fakülte

Detaylı

Yerleştiği Puan Türü

Yerleştiği Puan Türü İZMİR FEN LİSESİ LYS 2010 YERLEŞTİRME SONUÇLARI Say-2 Puanı Tercih Sırası Yerleştiği Puan Türü Yerleştiği Üniversite Yerleştiği Bölüm 575,000 1 MF-4 Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Müh. 563,763

Detaylı

Prof.Dr. Veli Ortaçeşme, Arş.Gör. Pınar Kınıklı, Dr. Emrah Yıldırım. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Antalya

Prof.Dr. Veli Ortaçeşme, Arş.Gör. Pınar Kınıklı, Dr. Emrah Yıldırım. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Antalya . Peyzaj Mimarlığı Eğitim-Öğretim Çalıştayı, - Nisan / Antalya Türkiye deki Peyzaj Mimarlığı Bölümleri ve Eğitim-Öğretime İlişkin Mevcut Durum Prof.Dr. Veli Ortaçeşme, Arş.Gör. Pınar Kınıklı, Dr. Emrah

Detaylı

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Fulya USLU, Rıdvan KETE Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi,

Detaylı

KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU

KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU Bu yıl birincisi düzenlenen Üniversite Tanıtım Fuarı ve Kariyer Günleri organizasyonunun katılımcılar ve ziyaretçiler gözünden etkililiğin

Detaylı

Akademik Personel Memnuniyet Anketi Analiz ve Bulguları 06-15 Nisan 2015

Akademik Personel Memnuniyet Anketi Analiz ve Bulguları 06-15 Nisan 2015 Akademik Personel Memnuniyet Anketi Analiz ve Bulguları 06-15 Nisan 2015 Üniversitemizin akademik personele sunduğu hizmetlerin değerlendirilmesi ve iyileştirmeye açık alanlarının tespit edilebilmesi amacıyla

Detaylı

EKONOMİST TANIM A- GÖREVLER

EKONOMİST TANIM A- GÖREVLER TANIM Kıt kaynakların insan ihtiyaçlarını en iyi karşılayacak şekilde kullanılması, sınırsız insan ihtiyaçlarından kıt kaynaklarla karşılanacak olanların belirlenmesi, ihtiyaçları karşılayacak mal ve hizmetlerin

Detaylı

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ Yrd. Doç. Dr. Sevinç MERT UYANGÖR ArĢ. Gör. Mevhibe KOBAK Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi OFMAE-Matematik Eğitimi Özet: Bu çalışmada

Detaylı

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) tarafından yürütülen bu projenin genel amacını şu konular oluşturmaktadır.

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) tarafından yürütülen bu projenin genel amacını şu konular oluşturmaktadır. Değerli Sektör Yöneticileri; Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) tarafından yürütülen bu projenin genel amacını şu konular oluşturmaktadır. Otelcilik sektöründe çalışanların niteliklerini ve uzmanlaşmalarını

Detaylı

En Gözde Üniversiteler2014

En Gözde Üniversiteler2014 2014 En Gözde Üniversiteler2014 En Gözde Üniversiteler 2014 Metodoloji ve Örneklem büyüklüğü Türkiye genelinde 89 üniversiteden öğrencilerin, kendi üniversiteleri ile ilgili 12 başlık halinde 56 soruyu

Detaylı

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Uzman Melisa KORKMAZ TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Eğitimde Genel Görünüm Günümüz küresel rekabet ortamında bilgi ve bilgi teknolojileri giderek önem kazanmakta, ülkeler her geçen gün hızla gelişen teknoloji

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİKÎ BİLGİLER BİRİMİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİKÎ BİLGİLER BİRİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİKÎ BİLGİLER BİRİMİ 2012-2013 MEZUNLARININ ÜNİVERSİTEYE VE MEZUN OLDUKLARI FAKÜLTELERE/YÜKSEKOKULLARA/ MESLEK YÜKSEKOKULLARA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ KASIM 2013 ESKİŞEHİR 2012-2013

Detaylı

ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE "GENEL KÜLTÜR" BAKIMINDAN FEN EDEBİYAT FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ

ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE GENEL KÜLTÜR BAKIMINDAN FEN EDEBİYAT FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE "GENEL KÜLTÜR" BAKIMINDAN FEN EDEBİYAT FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ Prof. Dr. Nuray SENEMOĞLU Eğitim, toplumsal yapının en temel sistemlerinden biridir ve diğer toplumsal

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu ARALIK 2011 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

Matematik Başarısında Dünya Ülkeleri İçerisinde Türkiye nin Konumu: TIMSS * Verileri

Matematik Başarısında Dünya Ülkeleri İçerisinde Türkiye nin Konumu: TIMSS * Verileri Matematik Başarısında Dünya Ülkeleri İçerisinde Türkiye nin Konumu: TIMSS * Verileri Yrd. Doç. Dr. Nuray Ç. Dedeoğlu İlköğretim Matematik Eğitimi ndedeoglu@sakarya.edu.tr *TIMSS-Trends in International

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU (CÜ-ADEK) 2012 YILI KURUMSAL DEĞERLENDİRME RAPORU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU (CÜ-ADEK) 2012 YILI KURUMSAL DEĞERLENDİRME RAPORU CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU (CÜ-ADEK) 2012 YILI KURUMSAL DEĞERLENDİRME RAPORU Üniversitemizin Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (CÜ-ADEK)

Detaylı

(ki-kare) analizi ( Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Çalıştıkları Okul Türüne Göre Dağılımı. Sayı % 1259 65,6 659 34,4 1918 100,0

(ki-kare) analizi ( Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Çalıştıkları Okul Türüne Göre Dağılımı. Sayı % 1259 65,6 659 34,4 1918 100,0 ÖĞRENME ORTAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ARAŞTIRMASI Eğitimin kalitesi, öğrenme ortamlarının kalitesiyle doğru orantılıdır. Nitelikli öğrencilerin yetişmesi için nitelikli öğretmenlerin yanında öğrenme ortamlarının

Detaylı

2017-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2017-LYS) SONUÇLARI

2017-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2017-LYS) SONUÇLARI 2017-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2017-LYS) SONUÇLARI 11.07.2017 2017-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI SAYISAL BİLGİLER 2017-LYS ADAY BİLGİLERİ YGS Sonrası Herhangi Bir LYS ye Girmeye Hak Kazanan Aday Sayısı:

Detaylı

GRAFİK 1 : ÜRETİM ENDEKSİNDEKİ GELİŞMELER (Yıllık Ortalama) (1997=100) Endeks 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0. İmalat Sanayii

GRAFİK 1 : ÜRETİM ENDEKSİNDEKİ GELİŞMELER (Yıllık Ortalama) (1997=100) Endeks 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0. İmalat Sanayii TÜTÜN ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİİ Hazırlayan Ömür GENÇ ESAM Müdür Yardımcısı 78 1. SEKTÖRÜN TANIMI Tütün ürünleri imalatı ISIC Revize 3 sınıflandırmasına göre, imalat sanayii alt ayrımında 16 no lu gruplandırma

Detaylı

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU 2012-2013 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Bölüm Şefi Zuhal ALTINTAŞ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ Bu faaliyet ile çocuk

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI UZMANI (YÖNETİCİSİ)

İNSAN KAYNAKLARI UZMANI (YÖNETİCİSİ) İNSAN KAYNAKLARI UZMANI (YÖNETİCİSİ) TANIM İşletmede çalışacak insan kaynağının sayısını ve niteliğini belirleyerek, insan kaynağının başarısını, moralini, motivasyonunu ve uyum düzeyini artırıcı çalışmaları

Detaylı

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI OCAK 2011

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI OCAK 2011 MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI OCAK 2011 TAŞIT ARAÇ VE PARÇALARI TİCARETİ SEKTÖRÜ MEVCUT DURUMU VE MÜŞTERİ EĞİLİMLERİ TESPİT ÇALIŞMASI TAŞIT ARAÇ VE PARÇALARI TİCARETİ SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM ANALİZ SONUÇLARI

Detaylı

ÇALIŞAN ve ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI SONUÇLARI

ÇALIŞAN ve ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI SONUÇLARI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞAN ve ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI SONUÇLARI NİSAN, 2017 GENEL DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ ve ÖRNEKLEMİ - Araştırmanın verileri

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları YÖNETİCİ GELİŞTİRME 360 Yönetici Geliştirme Eğitimi İşletmelerde kalıcı başarının sağlanması, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış; motive olmuş takımları oluşturmak

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NE HOŞGELDİNİZ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NE HOŞGELDİNİZ FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NE HOŞGELDİNİZ Sevgili Öğrenciler, GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 2008 yılında kurulmuş ve 2009

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU 2017 2018 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI EĞİTİM REHBERİ T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU e-posta subyo@aku.edu.tr

Detaylı

1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME

1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 1.1. ÖZDEĞERLENDİRME Bu raporda yer alan özdeğerlendirme çalışmaları Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi nin 2007 yılında yayınlanan

Detaylı

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ. Betimsel ve Çıkarımsal İstatistikleri

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ. Betimsel ve Çıkarımsal İstatistikleri ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ Betimsel ve Çıkarımsal İstatistikleri 2017 Tablo 1. Ankete katılan öğrencilerin cinsiyetleri bakımından frekans ve yüzdeleri Cinsiyet N % Kız 1803 30,5 Erkek 4020 67,9 Boş bırakılmış

Detaylı

SATIŞ YÖNETİMİ MESLEK ELEMANI

SATIŞ YÖNETİMİ MESLEK ELEMANI TANIM İşletmelerin pazarlama ve satış birimlerinde, satışların planlanması ve siparişlerin alınması gibi işleri yürüten kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN - Satışların yapılmasını planlar.

Detaylı

Araştırma Notu 14/163

Araştırma Notu 14/163 g Araştırma Notu 14/163 7 Mart 2014 REİSİ KADIN OLAN HER DÖRT HANEDEN BİRİ YOKSUL Gökçe Uysal * ve Mine Durmaz ** Yönetici özeti Gerek toplumsal cinsiyet eşitliği gerekse gelecek nesillerin fırsat eşitliği

Detaylı

KURUMSAL PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU

KURUMSAL PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU BİLKENT ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU 2017 1 A. Kurumsal Performans Kriterleri Bilkent Üniversitesinin kuruluş amacından yola çıkarak Kalite Komisyonu tarafından belirlenen performans

Detaylı

İŞLETME MÜHENDİSİ TANIM GÖREVLER KULLANILAN ALET VE MALZEMELER MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

İŞLETME MÜHENDİSİ TANIM GÖREVLER KULLANILAN ALET VE MALZEMELER MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI İŞLETME MÜHENDİSİ TANIM Bir işletmenin, işletmecilik ve mühendislik anlayışına uygun biçimde yönetilmesini, üretimden satışa kadar olan sürecin denetlenmesini sağlayan, hem mühendislik, hem işletme yöneticiliği

Detaylı

Pazar Bölümlendirmesi

Pazar Bölümlendirmesi Pazar Bölümlendirmesi Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Plan Pazar bölümlendirmesi Pazar araştırması Pazarlama araştırması Bilgi merkezlerinde pazar bölümlendirmesi SWOT

Detaylı

Veri Madenciliği Yaklaşımı ile Mesleki Yönlendirme Sistemi

Veri Madenciliği Yaklaşımı ile Mesleki Yönlendirme Sistemi Veri Madenciliği Yaklaşımı ile Mesleki Yönlendirme Sistemi YRD. DOÇ. DR. HÜSEYİN GÜRÜLER MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ, BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ Meslek Seçimi Meslek Seçimi

Detaylı

TİCARET VE YÖNETİM MESLEK ELEMANI

TİCARET VE YÖNETİM MESLEK ELEMANI TANIM İşletmelerde pazarlama, satış, finans yönetimi ve muhasebe alanlarında görev alan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Ticaret ve yönetim meslek elemanı; - Çalıştığı işyerinde ürünlerin

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIN ALMA GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIN ALMA GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIN ALMA GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

EUROBAROMETRE 71 AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU

EUROBAROMETRE 71 AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU Standard Eurobarometer European Commission EUROBAROMETRE 71 AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU BAHAR 2009 ULUSAL RAPOR ÖZET TÜRKİYE Standatd Eurobarometre 71 / Bahar 2009 TNS Görüş ve Sosyal Bu araştırma Avrupa

Detaylı

City Security Group OKUL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI

City Security Group OKUL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI City Security Group OKUL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI Ağustos 2013 Araştırma Künyesi PROJE ADI ARAŞTIRMA EVRENİ AMAÇ CSG OKUL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI İstanbul da Yaşayan 18 Yaş Üzeri Bireyler. Katılımcıların 68

Detaylı

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2015 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ TAKDİM 2006 yılında kurulan ve değer üreten üniversite sloganıyla yeni kurulan üniversiteler arasında

Detaylı

Ülkemizdeki Güzel Sanatlar Fakültelerindeki Sanat Eğitimi ve

Ülkemizdeki Güzel Sanatlar Fakültelerindeki Sanat Eğitimi ve ÜNİvERSİTELERİMİzDE SANAT VE TASARıM EGİTİMİ Güner SÜMER* I-GİRİş Ülkemizdeki Güzel Sanatlar Fakültelerindeki Sanat Eğitimi ve Öğretiminin genel amacı öğrencilerin yaratıcı sanat yeteneklerini geliştirerek,

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU Bölüm Bölüm Başkanı Bölümün amacı Bölümün Hedefi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Detaylı

RAKAMLARLA KONYA İSTİHDAMI FEYZULLAH ALTAY

RAKAMLARLA KONYA İSTİHDAMI FEYZULLAH ALTAY Bugün, yükselen ekonomisi ve gelişmekte olan performansıyla ülkesi için önemli bir katma değer oluşturan sayılı merkezlerden birisidir. Gelişmekte olan ekonomisine paralel olarak birçok sektörde yeni iş

Detaylı

LİSE1 VE LİSE 2. SINIFLAR BİLGİLENDİRME TOPLANTISI. (yeni genelgeye göre düzenlenmiş şekliyle) *****2005-2006 ÖĞRETİM YILINDA YENİLİKLER

LİSE1 VE LİSE 2. SINIFLAR BİLGİLENDİRME TOPLANTISI. (yeni genelgeye göre düzenlenmiş şekliyle) *****2005-2006 ÖĞRETİM YILINDA YENİLİKLER LİSE1 VE LİSE 2. SINIFLAR BİLGİLENDİRME TOPLANTISI (yeni genelgeye göre düzenlenmiş şekliyle) *****2005-2006 ÖĞRETİM YILINDA YENİLİKLER Okul-Aile Birliği Yönetmeliği(2004-2005) OAB'nin etkinliği arttı

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ MEZUNLARININ İSTİHDAMI Akademik Personelin Beklentileri

EĞİTİM BİLİMLERİ MEZUNLARININ İSTİHDAMI Akademik Personelin Beklentileri EĞİTİM BİLİMLERİ MEZUNLARININ İSTİHDAMI Akademik Personelin Beklentileri Yrd. Doç. Ayhan AYDIN Osmangazi Üniversitesi Bu araştırmada, eğitim bilimleri programlarından mezun elemanların istihdam edilebilecekleri

Detaylı

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015 Sayın YÖK Başkanı, Üniversitelerimizin Saygıdeğer Rektörleri, Kıymetli Bürokratlar ve Değerli Konuklar, Kalkınma Araştırmaları Merkezi tarafından hazırlanan Yükseköğretimin Uluslararasılaşması Çerçevesinde

Detaylı

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi. Programın Amaçları

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi. Programın Amaçları Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Programın Amaçları Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Lisans Programının amacı, envanter, taşımacılık, depolama ve paketleme gibi konuları içeren ve bu

Detaylı

2011-2012 Öğretim Yılı İstatistiki Veriler ## ## 118 0 95 1 1 18 Son Sınıf Öğrenci Sayımız: 117

2011-2012 Öğretim Yılı İstatistiki Veriler ## ## 118 0 95 1 1 18 Son Sınıf Öğrenci Sayımız: 117 - Öğretim Yılı İstatistiki Veriler ## ## 8 9 8 Son Sınıf Sayımız: 7 - ÖSYS Sonuçları (Sayısal) Son Sınıf Beklemeli Sayımız: Toplam Sayımız: Son Sınıftan Mezun Olan Sayımız: Son Sınıftan Mezun Olamayan

Detaylı

2015 Tercih Dönemi Üniversite Kontenjanları Analizi

2015 Tercih Dönemi Üniversite Kontenjanları Analizi Parlakbirgelecek.com Araştırma Serisi Yıl:3 Sayı:7 26 Haziran 2015 2015 Tercih Dönemi Üniversite Kontenjanları Analizi Üniversite Kontenjanlarındaki Artış*: 2015 yılında toplam kontenjan %1.8 artmıştır.

Detaylı

TÜRK TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN ARA KADEME İNSANGÜCÜ İHTİYACI VE ORTAÖĞRETİM DÜZEYİNDE TEKSTİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMASI

TÜRK TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN ARA KADEME İNSANGÜCÜ İHTİYACI VE ORTAÖĞRETİM DÜZEYİNDE TEKSTİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMASI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Mesleki ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanlığı (METARGEM) TÜRK TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN ARA KADEME İNSANGÜCÜ İHTİYACI VE ORTAÖĞRETİM DÜZEYİNDE

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIŞ GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIŞ GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIŞ GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürleri Çalıştay Raporu

Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürleri Çalıştay Raporu Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürleri Çalıştay Raporu 30 Kasım 2012, Hacettepe Üniversitesi, Beytepe-ANKARA Eğitim Bilimleri Enstitülerine Neden İhtiyaç Bulunmaktadır? Yükseköğretim Kanun Taslağında Üniversite

Detaylı

Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.

Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ENVANTER BİLANÇO Ders No : 0000500 : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Ön

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME)

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME) FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME) Hatice GÜZEL Selçuk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, OFMAE Bölümü, Fizik Eğitimi A.B.D.,

Detaylı

2014-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2014-LYS) SONUÇLARI. 27 Haziran 2014

2014-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2014-LYS) SONUÇLARI. 27 Haziran 2014 2014-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2014-LYS) SONUÇLARI 27 Haziran 2014 2014-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI SAYISAL BİLGİLER 2014-LYS ADAY BİLGİLERİ YGS sonrası herhangi bir LYS ye girmeye hak kazanan aday

Detaylı

Türk Bakış Açısından Pisa Araştırma Sonuçları. Prof. Dr. Giray Berberoğlu

Türk Bakış Açısından Pisa Araştırma Sonuçları. Prof. Dr. Giray Berberoğlu Türk Bakış Açısından Pisa Araştırma Sonuçları Prof. Dr. Giray Berberoğlu Bilindiği gibi PISA 2003 şu üç soruya cevap aramaktadır. 1. Onbeş yaş öğrencileri bilgi toplumunda karşılaşacakları sorunlarla ne

Detaylı

YABANCI DİLLER MESLEKİ İNGİLİZCE (HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

YABANCI DİLLER MESLEKİ İNGİLİZCE (HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü YABANCI DİLLER MESLEKİ İNGİLİZCE (HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ

Detaylı

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir?

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG), okul içinde ve dışında öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, değer ve tutumlarının gelişimini destekleyen, etkili öğrenme ve öğretme

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ im im Hiç T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ Ünvanınız: Görev Yaptığınız Fak/Enst/YO/MYO: Yaşınız: O 18-30 O 31-40 O 41-50 O 51-60 O 61 ve üstü Cinsiyetiniz: O Kadın O Erkek

Detaylı

%30 u İngilizcedir. MÜDEK 2/27

%30 u İngilizcedir. MÜDEK 2/27 MÜDEK Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği dir. Müdek, farklı disiplinlerdeki mühendislik eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları

Detaylı

Ders Adı : GENEL İŞLETME II Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri.

Ders Adı : GENEL İŞLETME II Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : GENEL İŞLETME II Ders No : 0020050009 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Tablo 5.1. Firma Yetkilisinin Lisans Eğitimini Aldığı İnşaat Mühendisliği Bölümü. Cumhuriyet Üniv. Çukurova Üniv. Celal Bayar Üniv.

Tablo 5.1. Firma Yetkilisinin Lisans Eğitimini Aldığı İnşaat Mühendisliği Bölümü. Cumhuriyet Üniv. Çukurova Üniv. Celal Bayar Üniv. 64 5. İnşaat Sektörü Özel sektörde çalışan mühendislerin kamuda çalışanlara göre çok daha fazla olduğu öngörüsü ile anket yalnızca özel sektöre düzenlenmiştir. Burada kamuda çalışan mühendislerin görüşlerinin

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ FUAR STAND ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ FUAR STAND ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ FUAR STAND ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini (üniversiteye giriş puanlarını ve yüzdelik dilimlerini)

Detaylı

SOSYOLOG TANIM A- GÖREVLER

SOSYOLOG TANIM A- GÖREVLER TANIM Sosyolog, insan toplulukları ve toplumsal kurumlar, bunların kökeni, gelişmesi, işlevi ve birbirleriyle ilişkileri, bu ilişkileri belirleyen ilke ve kurallar ile toplumsal sorunlar ve çözüm yolları

Detaylı

Araştırma Notu 17/212

Araştırma Notu 17/212 Araştırma Notu 17/212 18 Mayıs 2017 15-19 YAŞ ARASINDAKİ 850 BİN GENÇ NE İŞGÜCÜNDE NE EĞİTİMDE Gökçe Uysal * ve Selin Köksal ** Yönetici Özeti 2014 ve 2015 Hanehalkı İşgücü Anketi verileri kullanılarak

Detaylı

ULUSLARARASI FİNANS UZMANI

ULUSLARARASI FİNANS UZMANI TANIM Bankalar ve diğer mali kuruluşlar ile işletmelerin uluslar arası finansal hareketlerini planlama, uygulama ve kontrol işlemlerini yapma bilgi ve becerisine sahip kişidir. A-GÖREVLER Uluslararası

Detaylı