XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 200 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 200 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya"

Transkript

1 XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 200 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya ÜNİVERSİTE İNGİLİZCE HAZIRLIK ÖĞRENCİLERİNİN İNGİLİZCEYE YÖNELİK TUTUMLARIYLA, SINAVLAR, OKULUN FİZİKSEL KOŞULLARI VE DERS PROGRAMLARI VE UYGULANIŞI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER Uğur Altunay Yard. Doç. Dr. Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı, Özet Bu araştırmanın amacı, öğrencilerin İngilizceye yönelik tutumları ile sınavlar, okulun fiziksel koşulları ve ders programları ve uygulanışı ile ilgili görüşleri arasında anlamlı ilişkiler olup olmadığını ortaya çıkarmaktır. Araştırmada, verilerin toplanması amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilmiş bir ölçeğin uygulandığı betimsel yöntem kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan ölçekte yer alan alt ölçekler, İngilizceye Yönelik Tutum Ölçeği (Alfa Güvenilirlik Katsayısı: 0,96), Sınavlar ile İlgili Görüşler Ölçeği (Alfa Güvenilirlik Katsayısı: 0,83), Okulun Fiziksel Koşulları ile İlgili Görüşler Ölçeği (Alfa Güvenilirlik Katsayısı: 0,62) ve Ders Programları ve Uygulanışı ile İlgili Görüşler Ölçeği (Alfa Güvenilirlik Katsayısı: 0,82) dir. Ölçeğin geçerliliği için uzman görüşlerine başvurulmuş ve öneriler doğrultusunda düzeltmeler yapıldıktan sonra güvenilirlik çalışması için gerçekleştirilen uygulamada İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü İngilizce Hazırlık Programı öğrencileri (N=120) kullanılmıştır. Araştırma 2003 yılının Şubat ayında Dokuz Eylül Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık Programında okumakta olan öğrencilerin tümü (N=2065) üzerinde gerçekleştirilmiştir. Toplanan veriler frekans, aritmetik ortalama, standart sapma teknikleri kullanılarak çözümlenmiştir. Ayrıca, korelasyon çözümlemesi yapılmıştır. Çözümleme sonucuna göre, öğrencilerin İngilizceye yönelik tutumları ile sınavlar, okulun fiziksel koşulları ve ders programları ve uygulanışı ile ilgili görüşleri arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Anahtar Sözcükler: İngilizceye yönelik tutum, sınavlarla ilgili görüşler, okulun fiziksel koşullarıyla ilgili görüşle, ders programları ve uygulanışıyla ilgili görüşler

2 Abstract The purpose of this research is to determine the relationship between the attitudes of the university students attending the English preparatory program towards English and their ideas about the exams, the physical conditions, and the program and its implementation. In this descriptive type research, a scale developed by the researcher was used. The subscales of the scale are Scale for Attitudes Towards English (Alpha Reliability Coefficient: 0.96) The Scale for Ideas About Exams (Alpha Reliability Coefficient: 0.83), Scale for Ideas About Physical Conditions (Alpha Reliability Coefficient: 0.62), and Scale for Ideas About The Program and Its Implementation (Alpha Reliability Coefficient: 0.82). Experts were consulted for the validity of the scale, and after the modifications were made in line with the suggestions, the students in the English Language Preparatory Program at Izmir Insitute of Technology (N=120) were used for the reliability of the scale. The research was conducted on all the students attending the English Language Preparatory Program (N=2065) at the School of Foreign Languages of Dokuz Eylül University in February The data were analyzed through the statistical techniques frequency, arithmetic mean and standard deviation. In addition, analysis of correlation was also made. According to the results of the analyses, the students' attitudes towards English and their ideas about exams, the physical conditions of the school and the program & and its implementation are significantly corelated. Key Words: Attitudes towards English, ideas about exams, ideas about the physical conditions of school, ideas about the program and its implementation GİRİŞ Dil, iletişmek için kullanılması zorunlu olan en temel araçtır. İlk öğrenilen dil olan anadille başlayan dil edinim deneyimi, yabancı dilde yazılmış metinleri anlamak, yabancılarla çalışmak ve iletişmek gibi gereksiminler nedeniyle, yabancı dil öğrenmeye çalışmayla yeni bir boyut kazanmaktadır. Teknolojinin gelişmesi, ulaşımın kolaylaşması, kalkınmada rekabet, yabancılarla iletişme gereksinmesini artırmaktadır. Buna bağlı olarak, genelde yabancı dil öğrenmeye, ama özellikle de İngilizce öğrenmeye yönelik istemde bir artış ve yaygınlaşma görülmektedir. Bu bağlamda, Türkiye deki üniversitelerde açılan İngilizce Hazırlık Programlarının sayısında bir artış gözlemlenmektedir. Bu araştırmanın yapıldığı Dokuz Eylül Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık Programı nda bir yıl süreyle lisans programına ve lisansüstü programa devam edecek olan iki binin üzerinde öğrenci öğrenim görmektedir. Üstelik bu öğrencilerin çoğunluğu hazırlıktan sonra İngilizce olarak öğrenim görmeyecek olan öğrencilerdir. Örneğin, Akademik Yılı nda Dokuz Eylül Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu İngilizce Hazırlık Programı na devam etmekte olan 2065 öğrencinin 1442 si öğretim dili Türkçe olan lisans ya da lisansüstü programa devam edecek olan öğrenciler olup, yalnızca 568 i öğretim dili İngilizce olan bir programa devam edecek olan öğrencilerdir. Başka deyişle, İngilizce, öğretim dili İngilizce olmayan programlarda bile bir önkoşul haline getirilmiş, zorunluluk olmuştur. Bununla birlikte, bir yıllık öğretim sonunda başarı gerek lisans gerekse lisansüstü programlarda yüzde elliye ulaşamamaktadır. Bu bağlamda, başarısızlığın nedenlerinin sorgulanması gerekmektedir. İlgili alanyazın incelendiğinde,

3 öğretimsel süreçlerin yanı sıra, tutumun da başarıda etkisinin olduğu ve tutumu, değişik bireysel özelliklerin etkilediği görülmektedir. Yabancı dil öğrenimi, bilişsel, duyuşsal, devinişsel süreçlerin etkili olduğu karmaşık işlemdir. Gerek yabancı dil ediniminin nasıl gerçekleştiği, gerekse edinimi olumlu ya da olumsuz etkileyen etmenler üzerine araştırmalar yaygınlaşmaktadır. Özellikle yabancı dile yönelik tutumun başarıyla olan ilişkisini açıklamak amacıyla, tutumu etkileyen etmenler üzerinde araştırmalar da artmaktadır. Tutum gözlenebilen bir davranış değil, davranışa hazırlayıcı bir eğilimdir. Başka bir ifadeyle tutum gözle görülebilen bazı davranışlara yol açtığından, bu davranışların gözlenmesi sonucu bu tutumun varolduğu öne sürülebilir (Kağıtçıbaşı, 1988). Oppenheim, tutumu genel olarak bir bireyin herhangi bir uyarıcı karşısında olumlu ya da olumsuz tepki gösterme eğilimi olarak tanımlamaktadır (Berberoğlu, 1990). Tutumların eğitimsel süreçte önemli olmasının nedeni de öğrencilerin sahip oldukları tutumların onların akademik başarılarını etkiliyor olmasıdır. Öğrencinin konu, okul, öğretmen vb. öğelere ilişkin tutumlarının olumlu olması onun başarısını arttıracaktır (Açıkgöz, 1992). Çünkü öğrencinin öğrenebilmesi için öğrenilecek bilgiye açık olması, o bilgiyi öğrenmek için istek duyması gerekmektedir. Bloom un belirttiğine göre, tutumlarla başarı arasındaki anlamlı korelasyonlar, tutumların en az bilişsel alan davranışları kadar önemli olduğunu göstermektedir (Bloom, 1995). Nitekim Fen, Matematik, Sosyal Bilgiler, Okuduğunu Anlama vb. gibi farklı derslerde yapılan pek çok araştırmada başarı ve tutum arasında olumlu ilişkilerin olduğu saptanmıştır (Bilen, 1995; Marshall, 1992; Neathery, 2001; Özkal, 2000). Öğrencilerin sahip oldukları olumlu tutumlar akademik başarılarını artırmaktadır. Cinsiyete göre tutum farklılıklarının karşılaştırıldığı çok sayıda araştırma vardır. Sözgelimi, Kızıltepe (1998), kızların yabancı dile yönelik tutumlarının erkeklerle karşılaştırıldığında daha olumlu olduğunu belirtmektedir. İncelenen başka araştırmalar da bu bulguyu doğrular niteliktedir. Yavuz (2004), Dokuz Eylül Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği öğrencileri üzerinde yaptığı bir araştırmada, öğrencilerin ekonomik durumlarının öğretmenliğe yönelik tutumlarını etkilemediğini bulmuştur. Aynı araştırmada, öğrencilerin İngilizceye yönelik tutumlarıyla ailelerinin ekonomik durumu arasında anlamlı düzeyde ilişki bulunmuştur. Araştırmanın Amacı Bu araştırmanın amacı, üniversite İngilizce hazırlık programlarında okumakta olan öğrencilerin İngilizceye yönelik tutumları ile cinsiyetleri, sosyoekonomik durumları, mezun oldukları okul türü, yaşadıkları yer, daha önce hazırlık okuma durumu, devam edeceği lisans ya da lisansüstü program arasında anlamlı ilişkiler olup olmadığını ortaya çıkarmaktır.

4 YÖNTEM Evren ve Örneklem Araştırma 2002 yılının Şubat ayında Dokuz Eylül Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık Programında okumakta olan öğrencilerin tümü (N=2065) üzerinde gerçekleştirilmiştir. Başka deyişle, öğrencilerin tamamı araştırma kapsamına alındığından, örneklem oluşturulmamış olup, evren üzerinde çalışılmıştır. Veri Toplama Araçları Araştırma verilerini toplamak amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilen 9 soruluk Kişisel Bilgi Formu ve bir program değerlendirme ölçeği kullanılmıştır. Ölçekte yer alan alt ölçekler şöyledir: 17 soruluk İngilizceye Yönelik Tutum Ölçeği (Alfa Güvenilirlik Katsayısı: 0,96), 15 soruluk Sınavlar ile İlgili Görüşler Ölçeği (Alfa Güvenilirlik Katsayısı: 0,83),7 soruluk Okulun Fiziksel Koşulları ile İlgili Görüşler Ölçeği (Alfa Güvenilirlik Katsayısı: 0,62) ve 18 soruluk Ders Programı ve Uygulanışı ile İlgili Görüşler Ölçeği (Alfa Güvenilirlik Katsayısı: 0,82). Hazırlanan ölçek taslağı uzmanların görüşleri doğrultusunda düzeltildikten sonra ölçeğin güvenilirlik düzeyini belirlemek üzere İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü İngilizce Hazırlık Programı nda okumakta olan 120 öğrenci üzerinde uygulama yapılmıştır. Uygulamada kullanılan ölçek 5 li Likert tipi bir ölçektir. Verilerin Çözümlenmesi Toplanan veriler, frekans, aritmetik ortalama, standart sapma teknikleri kullanılarak çözümlenmiştir. Ayrıca, korelasyon çözümlemesi yapılmıştır.

5 BULGULAR VE YORUM Bu bölümde araştırma ile ilgili olarak toplanan veriler değerlendirilerek çözümlenmiş ve elde edilen bulgular tartışılmıştır. Ayrıca, öneriler geliştirilmeye çalışılmıştır. Tablo 1. Öğrencilerin İngilizceye Yönelik Tutum Ölçeği, Sınavlarla İlgili Görüşler Ölçeği, Okulun Fiziksel Koşulları ile İlgili Görüşler Ölçeği ve Ders Programı ve Uygulanışına Yönelik Görüşler Ölçeği den Aldıkları Puanların, Minimum ve Maksimum Değerleri, Aritmetik Ortalamaları ve Standart Sapmaları Değişkenler N Min. Maks. X ss İngilizceye Yönelik Tutum ,00 85,00 50,43 13,21 Sınavlarla ilg. Görüşler ,00 75,00 43,85 10,31 Fiziksel Koş.ilg. Görüşler ,00 35,00 19,20 5,02 Ders Prog. Uyg. Görüşler ,00 86,00 51,61 9,43 Tablo 2: Üniversite İngilizce Hazırlık Öğrencilerinin İngilizceye Yönelik Tutumlarıyla, Sınavlar, Okulun Fiziksel Koşulları ve Ders Programları ve Uygulanışı ile İlgili Görüşleri Arasındaki İlişkiler Değişkenler Pearson Korelasyonu p Anlamlılık Denetimi İng. Tut.-Program 0,41 0,00 p<0,01* İng. Tut.-Koşullar 0,93 0,00 p<0,01* İng. Tut.-Sınavlar 0,44 0,00 p<0,01* p<0,01 düzeyinde anlamlı Tablo 1 de görüldüğü gibi, öğrencilerin İngilizceye yönelik tutumuyla ders programı ve uygulanışı ile ilgili görüşleri ve sınavlarla ilgili görüşleri arasında anlamlı ilişkiler vardır.

6 SONUÇ VE ÖNERİLER Sonuç olarak, öğrencilerin İngilizceye yönelik tutumlarının ders programı ve uygulanışı, okulun fiziksel koşullarıyla ve sınavlarla ilgili görüşlerinden etkilendiği ortaya çıkmıştır. Bu arada, aynı araştırmada, araştırmacı tarafından öğrencilerin sınavlarda aldıkları puanlarla İngilizceye yönelik tutumları arasında doğrusal anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştu (Altunay, 2004). Öyleyse, öğrenci başarısını artırmak, öğrenci tutumunu artırmaktan geçmektedir. Başka deyişle, öğretimsel ürünlerin nitelikli olması, tutumun olumlu olması önkoşuluna bağlıdır. Araştırmadan elde edilen bu sonuca bağlı olarak şu öneriler geliştirilebilir: 1. Öğrencilerin başarılarını artırmak için İngilizceye yönelik tutumları belirlenmeli, olumsuz tutumlar varsa nedenleri araştırılarak, çözüm getirilmeye çalışılmalıdır. 2. Öğretmenler, ders kitabı yazarları ve öğretim izlencesi geliştiriciler, etkinlikleri ve ders araç gerecini geliştirirken, öğrencinin bilişsel gelişimi kadar duyuşsal gelişimini de önemsemeli, öğrencilerin İngilizceyi sevebileceği düzenlemelere ağırlık vermelidir. 3. Okulun fiziksel koşullarının iyiliği, sınavların niteliği, ders programının niteliği öğrencilerin İngilizceye yönelik tutumlarını ve dolaylı olarak da İngilizce başarılarını etkilediğinden, sözü edilen değişkenlerin denetlenmesi geliştirilmesi gerekmektedir. Geliştirme amacıyla, karar verme sürecine doğrudan ve anket uygulaması yoluyla dolaylı olarak öğrencilerin katılmasının sağlanması, öğrencilerin sözkonusu değişkenlerle ilgili görüşlerini son çözümlemede olumlu olarak etkileyecektir.

7 KAYNAKÇA Açıkgöz, Ü. K. (1992). İşbirlikli öğrenme: Kuram, araştırma ve uygulama. Malatya: Uğurel Matbaası. Altunay, U. (2004). Üniversite İngilizce hazırlık öğrencilerinin İngilizceye yönelik tutumlarıyla bazı bireysel değişkenler arasındaki ilişkiler. Yayımlanmamış araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, İzmir. Berberoğlu, G. (1990). Kimyaya ilişkin tutumların ölçülmesi. Eğitim ve Bilim, 76,16. Bilen, S. (1995). İşbirlikli öğrenmenin müzik öğretimi ve güdüsel süreçler üzerindeki etkileri. Yayımlanmamış Doktora Tezi, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Bloom, B. S. (1995). İnsan nitelikleri ve okulda öğrenme. Çeviren: D. A. Özçelik İstanbul: M.E.B. Yayınları 174. Kağıtçıbaşı, Ç. (1988). İnsan ve insanlar. İstanbul: Evrim Yayınevi. Kızıltepe, Z. (1998). Yabancı dil öğrenimine yönelik cinsiyet farkı. Dil Öğretimi Dergisi, 74. Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınları. Marshal, M. (1992). The effects of reciprocal teaching with a group recognition structure on fifth grades reading comprehension achievement and attitudes towards reading (cooperative learning). North Carolina State University. EDD. Neathery, M. F. (2001). Elementary and secondary students perceptions toward science: Correlation with gender, ethnicity, ability, grade and science achievement. Özkal, N., Yıldız, V., Altunay, U., Tonbul, C. (2002). İşbirlikli Öğrenmenin ve Geleneksel Öğretim Yöntemlerinin İngilizce Okuma Stratejileri Üzerindeki Etkileri, 2000 li Yıllarda 1. Öğrenme ve Öğretme Sempozyumu, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, Mayıs Yavuz, B. (2004). The relationship between the attitudes of prospective teachers of English towards English and towards being a teacher. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

ÖĞRENCİLERİN İNGİLİZCE DERSİNE AİT TUTUMLARI İLE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

ÖĞRENCİLERİN İNGİLİZCE DERSİNE AİT TUTUMLARI İLE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ i T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ÖĞRENCİLERİN İNGİLİZCE DERSİNE AİT TUTUMLARI İLE AKADEMİK

Detaylı

SECONDARY SCHOOL STUDENTS PERSPECTIVES FOR FORMAL AND INFORMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY LEARNING: YOZGAT SAMPLE

SECONDARY SCHOOL STUDENTS PERSPECTIVES FOR FORMAL AND INFORMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY LEARNING: YOZGAT SAMPLE İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN FORMAL VE İNFORMAL FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRENİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI: YOZGAT ÖRNEĞİ SECONDARY SCHOOL STUDENTS PERSPECTIVES FOR FORMAL AND INFORMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY

Detaylı

Üniversite Hazırlık Programı Öğrencilerinin İngilizce Dil Laboratuvar Dersine Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi *

Üniversite Hazırlık Programı Öğrencilerinin İngilizce Dil Laboratuvar Dersine Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi * Üniversite Hazırlık Programı Öğrencilerinin İngilizce Dil Laboratuvar Dersine Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi * Determining the Attitudes of University Preparatory Programme Students towards the English

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 34 Aralık 2012

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 34 Aralık 2012 Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 34 Aralık 2012 FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME: İLKÖĞRETİM 4 VE 5. SINIF ÖRNEĞİ İsmail KENAR Yrd. Doç. Dumlupınar Üniversitesi,

Detaylı

BİRİNCİ DİL VE İKİNCİ DİL OKUMA BECERİSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ; ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÇELEBİ 1 Okt. Aysel SARICAOĞLU 2

BİRİNCİ DİL VE İKİNCİ DİL OKUMA BECERİSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ; ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÇELEBİ 1 Okt. Aysel SARICAOĞLU 2 BİRİNCİ DİL VE İKİNCİ DİL OKUMA BECERİSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ; ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÇELEBİ 1 Okt. Aysel SARICAOĞLU 2 Özet; Bu çalışmanın amacı Erciyes Üniversitesi Yabancı Diller

Detaylı

FEN EĞĠTĠMĠNDE WEB TABANLI ÖĞRETĠMĠN ÖĞRENCĠLERĠN AKADEMĠK BAġARILARINA VE TUTUMLARINA ETKĠSĠ

FEN EĞĠTĠMĠNDE WEB TABANLI ÖĞRETĠMĠN ÖĞRENCĠLERĠN AKADEMĠK BAġARILARINA VE TUTUMLARINA ETKĠSĠ Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt:03 No:38 Syf: 19-34 http://egitim.cu.edu.tr/efdergi FEN EĞĠTĠMĠNDE WEB TABANLI ÖĞRETĠMĠN ÖĞRENCĠLERĠN AKADEMĠK BAġARILARINA VE TUTUMLARINA ETKĠSĠ Oğuz

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİK DERSİNE YÖNELİK BAŞARI GÜDÜLERİ: CİNSİYET VE ANABİLİM DALININ ETKİLERİ *

ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİK DERSİNE YÖNELİK BAŞARI GÜDÜLERİ: CİNSİYET VE ANABİLİM DALININ ETKİLERİ * ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİK DERSİNE YÖNELİK BAŞARI GÜDÜLERİ: CİNSİYET VE ANABİLİM DALININ ETKİLERİ * Yrd. Doç. Dr. Serap ÇALIŞKAN Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Fen ve Matematik

Detaylı

Öğrencilerin Seviye Belirleme Sınavındaki Başarısına Etki Eden Unsurların Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Öğrencilerin Seviye Belirleme Sınavındaki Başarısına Etki Eden Unsurların Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 14, Sayı 1, Nisan 2013, Sayfa 67-83 Öğrencilerin Seviye Belirleme Sınavındaki Başarısına Etki Eden Unsurların Farklı Değişkenler Açısından

Detaylı

Lise Öğrencilerinin Kimya Dersine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması

Lise Öğrencilerinin Kimya Dersine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması Lise Öğrencilerinin Kimya Dersine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması Adnan KAN & Ahmet AKBAŞ * Özet Bu çalışmanın amacı liselerde öğrenim gören öğrencilerin kimya dersine yönelik tutumlarını ölçmeye

Detaylı

The Attitude of Students in Geography Teacher Departments towards. Teaching Profession

The Attitude of Students in Geography Teacher Departments towards. Teaching Profession www.iojes.net International Online Journal of Educational Sciences, 2011, 3(1), 395-410 The Attitude of Students in Geography Teacher Departments towards Teaching Profession Nevzat GÜMÜŞ 1 and Tufan ÇAPAR

Detaylı

Attitude Scale for Elementary English Course: Validity and Reliability Study

Attitude Scale for Elementary English Course: Validity and Reliability Study International Online Journal of Educational Sciences, 2012, 4(2), 411-424 International Online Journal of Educational Sciences www.iojes.net ISSN: 1309-2707 Attitude Scale for Elementary English Course:

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ FEN BİLİMLERİNE YÖNELİKTUTUMLARI VE MANTIKSAL DÜŞÜNME BECERİLERİ

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ FEN BİLİMLERİNE YÖNELİKTUTUMLARI VE MANTIKSAL DÜŞÜNME BECERİLERİ SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ FEN BİLİMLERİNE YÖNELİKTUTUMLARI VE MANTIKSAL DÜŞÜNME BECERİLERİ Arş. Gör. Ahmet TEKBIYIK Rize Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü, atekbiyik@gmail.com Yrd. Doç.

Detaylı

Analysis of the Professional Needs of the Teachers * of Multigrade Classes

Analysis of the Professional Needs of the Teachers * of Multigrade Classes Elementary Education Online, 11(2),491-503, 2012. İlköğretim Online, 11(2), 491-503, 2012. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Analysis of the Professional Needs of the Teachers * of Multigrade Classes

Detaylı

OPTİK DERSİNE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRİLMESİ

OPTİK DERSİNE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRİLMESİ OPTİK DERSİNE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRİLMESİ ÖZET Arş. Gör. Serap KAYA ŞENGÖREN* Arş. Gör.Rabia TANEL* Prof. Dr. Nevzat KAVCAR* Optik dersi hem fen hem de eğitim fakültelerinin fizik bölümlerinde

Detaylı

İlkokul 2. Sınıf İngilizce Öğretim Programına Yönelik Aydınlatıcı Değerlendirme Modeline Dayalı Program Değerlendirme Ölçeği Çalışması 1

İlkokul 2. Sınıf İngilizce Öğretim Programına Yönelik Aydınlatıcı Değerlendirme Modeline Dayalı Program Değerlendirme Ölçeği Çalışması 1 Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2014, Cilt 4, Sayı 2, 124-136 Trakya University Journal of Education 2014, Volume 4, Issue 2, 124-136 İlkokul 2. Sınıf İngilizce Öğretim Programına Yönelik

Detaylı

Yaratıcı Drama Yönteminin Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarına ve Fransızca Konuşmaya Yönelik Tutumlarına Etkisi (*)

Yaratıcı Drama Yönteminin Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarına ve Fransızca Konuşmaya Yönelik Tutumlarına Etkisi (*) Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2012 16 (2): 231-248 Yaratıcı Drama Yönteminin Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarına ve Fransızca Konuşmaya Yönelik Tutumlarına Etkisi (*)

Detaylı

ORTAOKUL 7 VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİN İNCELENMESİ. Gürsoy MERİÇ Ramazan KARATAY

ORTAOKUL 7 VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİN İNCELENMESİ. Gürsoy MERİÇ Ramazan KARATAY Tarih Okulu Dergisi (TOD) Journal of History School (JOHS) Haziran 2014 Haziran 2014 Yıl 7, Sayı XVIII, ss. 653-669. Year 7, Issue XVIII, pp. 653-669. DOI No: http://dx.doi.org/10.14225/joh485 ORTAOKUL

Detaylı

Early Childhood Teacher Candidates Attitudes towards Computer and Computer Assisted Instruction

Early Childhood Teacher Candidates Attitudes towards Computer and Computer Assisted Instruction Elementary Education Online, 10(3), 934-950, 2011. İlköğretim Online, 10(3), 934-950, 2011. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Early Childhood Teacher Candidates Attitudes towards Computer and Computer

Detaylı

ĠLKÖĞRETĠM 2. KADEME ÖĞRENCĠLERĠNĠN MÜZĠK DERSĠNE YÖNELĠK TUTUMLARININ ĠNCELENMESĠ

ĠLKÖĞRETĠM 2. KADEME ÖĞRENCĠLERĠNĠN MÜZĠK DERSĠNE YÖNELĠK TUTUMLARININ ĠNCELENMESĠ Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 32, Sayfa 325-336, 2011 ĠLKÖĞRETĠM 2. KADEME ÖĞRENCĠLERĠNĠN MÜZĠK DERSĠNE YÖNELĠK TUTUMLARININ ĠNCELENMESĠ Ezgi Babacan 1, M. Devrim Babacan

Detaylı

BÖTE Bölümü Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

BÖTE Bölümü Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 34 (Temmuz 2013/II), ss. 103-118 BÖTE Bölümü Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Hasan ÖZGÜR * Özet

Detaylı

FEN KONULARINA YÖNELİK GEÇERLİ VE GÜVENİLİR BİR İLGİ ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME THE DEVELOPMENT OF AN RELIABLE AND VALID CRUOSITY SCALE FOR SCIENCE SUBJECTS

FEN KONULARINA YÖNELİK GEÇERLİ VE GÜVENİLİR BİR İLGİ ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME THE DEVELOPMENT OF AN RELIABLE AND VALID CRUOSITY SCALE FOR SCIENCE SUBJECTS 2 Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 (Aralık 200) FEN KONULARINA YÖNELİK GEÇERLİ VE GÜVENİLİR BİR İLGİ ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME Canan LAÇİN ŞİMŞEK * Hasret NUHOĞLU ** ÖZET Bu çalışmanın amacı, ilköğretimde

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİNE YÖNELİK BİR TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

SOSYAL BİLGİLER DERSİNE YÖNELİK BİR TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI SOSYAL BİLGİLER DERSİNE YÖNELİK BİR TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Arş. Grv.Selçuk Beşir DEMİR sbesdem@hotmail.com Muş Alparslan Üniversitesi-Türkiye Yrd.Doç.Dr.Hamza

Detaylı

İLKÖĞRETİM 6. SINIFTA BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN DİL BİLGİSİ BAŞARISINA VE KAVRAM YANILGILARINA ETKİSİ *

İLKÖĞRETİM 6. SINIFTA BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN DİL BİLGİSİ BAŞARISINA VE KAVRAM YANILGILARINA ETKİSİ * Sayı 31 İlköğretim 6. Sınıfta Bilgisayar Destekli Öğretimin Dil Bilgisi Başarısına Ve Kavram Yanılgılarına Etkisi İLKÖĞRETİM 6. SINIFTA BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN DİL BİLGİSİ BAŞARISINA VE KAVRAM YANILGILARINA

Detaylı

Tam Öğrenme Yönteminin İlköğretim 6. Sınıf Matematik Öğrencilerinin Akademik Başarıları İle Kalıcılık Düzeylerine Etkisi

Tam Öğrenme Yönteminin İlköğretim 6. Sınıf Matematik Öğrencilerinin Akademik Başarıları İle Kalıcılık Düzeylerine Etkisi Eğitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane. uludag. edu. tr/univder/uufader. htm Tam Öğrenme Yönteminin İlköğretim 6. Sınıf Matematik Öğrencilerinin Akademik Başarıları İle Kalıcılık Düzeylerine Etkisi

Detaylı

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Bilimlerine Karşı Tutumları: Türkiye, Hollanda ve Romanya Örneği

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Bilimlerine Karşı Tutumları: Türkiye, Hollanda ve Romanya Örneği TÜRK FEN EĞİTİMİ DERGİSİ Yıl 11, Sayı 2, Haziran 2014 Journal of TURKISH SCIENCE EDUCATION Volume 11, Issue 2, June 2014 http://www.tused.org Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Bilimlerine Karşı Tutumları:

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMEN ÖZ-YETERLĐK ALGILARI

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMEN ÖZ-YETERLĐK ALGILARI Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi Electronic Journal of Social Sciences Bahar-2013 Cilt:12 Sayı:45 (088-104) www.esosder.org IN:1304-0278 Spring-2013 Volume:12 Issue:45 Öz ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMEN

Detaylı

Sosyal Bilimler Dergisi Sayı: 22 2009

Sosyal Bilimler Dergisi Sayı: 22 2009 Sosyal Bilimler Dergisi Sayı: 22 2009 ORTAÖĞRETİM ALAN ÖĞRETMENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMININ ÖĞRETMEN ADAYLARINA KAZANDIRDIĞI MESLEKİ YETERLİKLER YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ (İZLEME ÇALIŞMASI) Yrd.

Detaylı

İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET KULLANIM AMAÇLARININ İNCELENMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA Soner Mehmet ÖZDEMİR* Ertuğrul USTA**

İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET KULLANIM AMAÇLARININ İNCELENMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA Soner Mehmet ÖZDEMİR* Ertuğrul USTA** İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET KULLANIM AMAÇLARININ İNCELENMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA Soner Mehmet ÖZDEMİR* Ertuğrul USTA** Özet: Bu çalışmada, sınıf öğretmeni adaylarının İnternet

Detaylı

FEN ÖĞRETİMİNDE ÖZ-YETERLİK İNANCI ÖLÇEĞİ

FEN ÖĞRETİMİNDE ÖZ-YETERLİK İNANCI ÖLÇEĞİ FEN ÖĞRETİMİNDE ÖZ-YETERLİK İNANCI ÖLÇEĞİ Dr.Fatma Hazır Bıkmaz Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi İlköğretim Bölümü fatma.bikmaz@education.ankara.edu.tr Özet Bu çalışmanın amacı, Riggs ve

Detaylı

T.C. GÖRÜŞLERİ TEZ YRD. DOÇ. EDİRNE 2010

T.C. GÖRÜŞLERİ TEZ YRD. DOÇ. EDİRNE 2010 T.C. TRAKYAA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜS SÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE DERSİNDE ÖĞRENCİLERİN VE ÖĞRETMENLERİN ÖĞRENENN ÖZERKLİĞİİ

Detaylı