Seslenis. 15 Temmuz 2008 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 76. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Seslenis. 15 Temmuz 2008 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 76. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr"

Transkript

1 Seslenis Benim için en büyük korunma noktasý ve þefaat kaynaðý milletimin sinesidir. ATATÜRK 15 Temmuz 2008 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 76 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Bakýrköy de çocuk þenliði CÝKPEM de uluslararasý eðitim CEZA Ýnfaz Kurumlarý Personeli Eðitim Merkezinde (CÝKPEM), Suudi Arabistan Cezaevi personeline yönelik olarak ceza infaz hizmetleri alanýnda 20 Mayýs-11 Temmuz tarihleri arasýnda eðitim programý düzenlendi. Ankara CÝKPEM de gerçekleþtirilen programda; Suudi Arabistan Cezaevlerinde er statüsünde görev yapan personele 20 Mayýs- 16 Haziran, subay statüsündeki personele ise 16 Haziran-11 Temmuz tarihlerinde eðitim verildi. Eðitim programý sonunda yapýlan törende, kursiyelere katýlým belgesi takdim edildi. Devamý 5 te Adalet Bakaný Mehmet Ali Þahin, Bakýrköy Kadýn Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda düzenlenen Çocuk Þenliðine katýldý ve kreþin açýlýþýný yaptý ADALET Bakaný Mehmet Ali Þahin, 4 Temmuz da Bakýrköy Kadýn Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunu ziyaret ederek, Kurumda, annesinin yanýnda kalan 0-6 yaþ grubu çocuklarýn çeþitli ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý amacýyla baþlatýlan kampanyanýn ardýndan yapýlan Çocuk Þenliði ne katýldý. Annesinin yanýndaki çocuklarýn kaldýðý kreþin açýlýþýný yapan Bakan Þahin, çocuklarla birlikte pasta keserek, onlara oyuncak daðýttý. BAKAN Þahin, açýlýþ konuþmasýnda Hangi nedenle cezaevine düþmüþ olursa olsunlar kadýný, erkeði, çocuðu ve genci misafir olarak, her þeyden önce insan olarak görüyoruz. dedi. Ayrýntýlar 8-9 da Sincan da kadýnlardan el iþi sergisi KADINLARIN KURS SONU SERGÝSÝ Ankara Ceza Ýnfaz Kurumlarý Kampüsünde yer alan kurumlarda görev yapan personelin eþlerinin, Sincan Halk Eðitim Merkezi iþ birliðiyle düzenlenen kurslarda ürettikleri el emeði göz nuru ürünleri açýlan sergide ziyaretçilerin beðenisine sunuldu. ANKARA KAMPÜSÜNDE BÝR ÝLK 13 Haziran da Ankara Ceza Ýnfaz Kurumlarý Kampüsü Çocuk Kreþinde açýlan sergide; giyim, ev mufruþatý, taký tasarýmý ve tel kýrma kurslarýna katýlan 124 personel eþinin yaptýðý birbirinden güzel ürünler görücüye çýktý. Devamý 2 de Ankara Çocuk ve Gençlik te sihirbazlýk gösterisi Edirne F Tipi nde belge daðýtýmý Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda okuma-yazma ve bilgisayar kurslarýnýn sertifikalarý yapýlan törenle verildi. 15 Mayýs ta gerçekleþtirilen programa; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü Kontrolörü Mustafa Kýlýç, Kurum Müdürü Yusuf Kafadar, Kurum Öðretmenleri Murat Olu ve Yusuf Tokgöz ile diðer personel katýldý. Konuþmalarýn ardýndan okuma-yazma ve bilgisayar kurslarýnda baþarýlý olan hükümlü ve tutuklulara sertifikalarý verildi. Ankara Çocuk ve Gençlik Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, Pursaklar Belediyesi iþ birliði ile gerçekleþtirilen Orta Oyunu, Hacivat- Karagöz ve Sihirbazlýk Gösterisi çocuk ve gençler tarafýndan büyük ilgi gördü. Gösteriyi; Kurum Müdürü Muammer Seyitoðlu, Pursaklar Belediye Baþkan Yardýmcýsý Osman Kayaer, 2. müdürler, psikososyal servis görevlileri, diðer personel ile çocuk ve genç hükümlü ve tutuklular izledi. Konya da dostluk maçý Konya da Selçuk Üniversitesi Beden Eðitim Yüksek Okulu öðrencileri ile Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu hükümlüleri arasýnda 8-10 Mayýs tarihlerinde futbol turnuvasý yapýldý. Devamý 7 de Malatya da bilinçli ilaç tüketimi konferansý Malatya E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, Eczacýlar Odasý Baþkaný Bülent Köse, hükümlütutuklular ve personele "Bilinçli Ýlaç Kullanýmý ve Tüketimi" konulu konferans verdi. Kurumlara kitap baðýþý Kurum kütüphanesinin zenginleþtirilmesi amacýyla baþlatýlan kitap baðýþý kampanyasý çerçevesinde Erciþ A1 Tipi, Ankara 2 No lu F Tipi ve Turgutlu A3 Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumlarýna çok sayýda kitap baðýþlandý. Devamý 16 da Ýzmir de futbol turnuvasý Ýzmir Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnca 2008 Yýlý Bahar Kupasý Halý Saha Futbol Turnuvasý 12 Mayýs-4 Haziran tarihleri arasýnda gerçekleþtirildi. Devamý 6 da Doðubeyazýt ta müzik-eðlence Doðubeyazýt A2 Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda 8 Mayýs tarihinde hükümlü ve tutuklar için "Müzik Eðlence, Türk Halk Oyunlarý, Þiir Dinletisi ve Belge Töreni" Programý gerçekleþtirildi. Devamý 13 te Tokat Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunun acý kaybý Tokat Kapalý Caza Ýnfaz Kurumunda 1989 yýlýndan beri teknisyen olarak görev yapmakta olan Naim Þýk, kalp krizi sonucu tarihinde vefat etti doðumlu Þýk, evli ve 2 çocuk babasýydý. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve mesai arkadaþlarýna baþ saðlýðý diliyoruz.

2 Sayfa 2 Seslenis 15 Temmuz 2008 Adalet Bakaný Þahin den Tekirdað 1 No lu F Tipi ne ziyaret Adalet Bakaný Mehmet Ali Þahin, Tekirdað 1 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunu ziyaret etti. Bakan Þahin, 18 Mayýs ta yaptýðý ziyarette, beraberindeki Vali Aydýn Nezif Doðan, Belediye Baþkaný Ahmet Aygün, Jandarma Alay Komutaný Murat Öztürk, Cumhuriyet Baþsavcýsý Mustafa Demirdað, Cumhuriyet Savcýsý Metin Arda ve Belediye Encümen üyelerinden oluþan heyet ile Kurumda incelemelerde bulundu. Adalet Bakaný Mehmet Ali Þahin ve beraberindeki heyete Ceza Ýnfaz Kurumunun toplantý salonunda Tekirdað Cumhuriyet Baþsavcýsý Mustafa Demirdað ve Cumhuriyet Savcýsý Metin Arda tarafýndan Ceza Ýnfaz Kurumunun genel iþleyiþi, eðitim, öðretim ve sosyal kültürel faaliyetler hakkýnda bilgi verildi. Toplantý sonrasýnda Bakan Þahin, beraberindeki heyetle birlikte Ceza Ýnfaz Kurumunda bulunan bazý hükümlü ve tutuklularý odalarýnda ziyaret ederek, görüþmelerde bulundu. Hükümlü ve tutuklularýn odalarýnda yapýlan ziyaret sonrasý Ceza Ýnfaz Kurumu iþ yurdu bünyesinde faaliyet gösteren resim atölyesi, müzik aletleri atölyesi, aðaç iþleri atölyesi ve bakýr atölyelerinde yapýlan çalýþmalar ve faaliyetler yerinde görüldü. Atölyelerde hükümlü ve tutuklularca yapýlan resim, bakýr, aðaç iþleri, müzik yapým, hamak ve çini iþlemeciliðine ait eserlerden oluþan sergi gezildi. Adalet Bakaný Þahin, Kurum çalýþanlarýna baþarý ve temenni dileklerinde bulunduktan sonra Ceza Ýnfaz Kurumu aný defterine Kurum ve yapýlan çalýþmalarý ile ilgili görüþlerini yazdý. Bakan Þahin, beraberindeki heyet ile yaklaþýk iki buçuk saatlik ziyaret ve incelemeleri sonrasýnda Kurum Müdürü Rahmi Günen e ve özverili çalýþmadan dolayý personele teþekkür ederek, Ceza Ýnfaz Kurumundan ayrýldý. Sincan da kadýnlardan el iþi sergisi BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM 13 Haziran'da yapýlan açýlýþa; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Kenan Ýpek'in eþi Nilüfer Ýpek, Yenikent Belediye Baþkaný Emin Özer, Sincan Halk Eðitim Merkezi Müdürü Ufuk Paþalý, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü Yetiþkin Ýyileþtirme Þubesi Müdürü Özlem Ayda Þahinkol, Ýlçe Millî Eðitim Müdürü Ercan Özlü, Ankara Sincan Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü Emrullah Turan, Ankara 1 No'lu L Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü Bekir Alanoðlu, Ankara 1 ve 2 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumlarýnýn Müdürleri Ali Demirtaþ ve Ayhan Çapacý, Ankara Kadýn Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü Ferit Çaydaþý, Ankara Çocuk ve Gençlik Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü Muammer Seyitoðlu, Kalecik Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü Kasým Demiralp, Kampüste yer alan kurumlarýn personeli ve eþleri katýldý. Sincan Halk Eðitim Merkezi Müdürü Ufuk Paþalý, Eðitim- Öðretim Yýlý Sonu Sergisinin Adalet Mahallesi Muhtarlýðý, Sincan Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu ve Sincan Halk Eðitim Merkezi iþ birliðiyle açýldýðýný hatýrlatarak, "Kurslarda genel olarak, personel eþlerinin bilgi ve becerilerinin geliþtirilerek, çalýþan, baþaran ve eþlerine destek olarak, tüketen deðil, üreten bireyler olmalarý hedeflendi."dedi. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Kenan Ýpek'in eþi Nilüfer Ýpek de konuþmasýnda; personel eþlerinin mutluluk ve sevincini paylaþmaktan onur duyduðunu belirterek, eðitimin önemine dikkat çekti. Ýpek, þöyle konuþtu: "Damlanýn kayayý aþýndýrmasý gücünden deðil, sürekliliðindendir. Eðitimin sürekliliði saðlandýðýnda, kiþiye ve topluma katkýsý anlamlý hâle gelecektir. Öðrendiklerimiz, öðrettiklerimiz kadardýr. Eðitim sürecinde bir þeyler öðrenirken, bir þeyler de öðretiriz. Açýlan kurslarda edinilen belgelerin sevincini, deðerli personelimizin eþlerinin içindeki mutluluðu paylaþmak benim için onur vericidir."dedi. Ýpek, böylesine güzel ürünlerin ortaya çýkmasýna vesile olan kurslarýn açýlmasýndaki destek ve katkýlarý nedeniyle Sincan Halk Eðitim Merkezine ve deðerli öðretmenlerine, Adalet Mahallesi Muhtarý Sevgi Akýncý'ya, Sincan Kaymakamý Ertan Yüksel'e, Sincan Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü Emrullah Turan'a ve tüm emeði geçenlere teþekkür etti. Konuþmalarýn ardýndan çocuklar þiir okuyup, gösteri sundular. Çocuklarýn taekwondo gösterisi büyük bir ilgiyle izlendi. Daha sonra, Giyim Kursu Öðretmeni Gülseren Durmuþ'a, Ev Mefruþatý Kursu Öðretmeni Emel Kýsacýk'a, Kuaförlük Kursu Öðretmeni Züleyha Sarýkaya'ya, Taký-Tasarým Kursu Öðretmeni Gülþen Çoban'a, Tel Kýrma Kursu Öðretmeni Emine Odabaþý'na, Halk Eðitim Merkezi Müdürü Ufuk Paþalý'ya, Usta Öðretici Gülcan Yavuz'a ve Benim Ailem Programý Eðitimcileri Nazan Akçapýnar ve Fatma Arý'ya Kampüs'te yer alan kurumlarýn müdürleri ve davetliler tarafýndan hediye verildi. Ayrýca, Nilüfer Ýpek'e de Adalet Mahallesi Muhtarý Sevgi Akýncý tarafýndan hediye takdim edildi. Serginin açýlýþ kurdelesi; Nilüfer Ýpek ve diðer misafirler tarafýndan birlikte kesildi. Açýlýþýn ardýndan davetliler, sergiyi gezerek, kadýnlarýn el emeði göz nuru çalýþmalarýný hayranlýkla incelediler.

3 15 Temmuz 2008 Seslenis Sayfa 3 BEKLE GELÝYORUM TAÞHAN KANAYAN SEVDAM CANIM ANNEME Daha dün diyorsan geçen yýllara, Gözlerinde anýlar hala yeþilse... Ve hala ýslaksa kirpiklerin, Bekle geliyorum Býrakýp bütün mutluluklarý, Býrakýp bütün güzellikleri bir yana, Bekledinse yollarýmý; Bekle geliyorum Ýsyan edip aðladýðýn mevsimlerde, Aþkýmla silebildinse gözyaþlarýný, Sevemedinse benden baþkasýný, Bekle geliyorum O bensiz gülüþler avutamadýysa, Dindiremediyse hasretini yýllar... Ve bir türlü unutamadýnsa beni, Bekle geliyorum Kemal Uður Hatay E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu KISMETÝM SENSÝN Seninle kalbimde bir dünya kurdum, Yýllardýr seni bekledim durdum. Neredesin? Aþkýndan sararýp soldum, Bahtýma yazýlmýþ kýsmetim sensin. Aþkýný kalbime sýðdýramazsýn, Hasretin derdini durduramazsýn. Ne yapsan elimden kurtulamazsýn, Þansýma yazýlmýþ kýsmetim sensin. Dünyaya seninle yeniden doðdum, Kederli günleri kalbimden kovdum. Aþkýnla tutuþup sararýp soldum, Anlýma yazýlmýþ kýsmetim sensin Münise Hersekli Çanakkale E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu HUKUK VE ÞÝÝR Taþ, demir, bir de insan... Hepsi esir ne yöne baksan. Taþ taþ, demir demir, ya insan? Haydi aðla kimseden utanmýyorsan. Taþhan yaþlý dingin ve donuk, Ne kalýr bilinmez, yeni konuk. Odunum deðil, külüm bile yanýk, Bir deðilim inan ruhumda sanýk. Gün döner benimse ömrümdür solan, Vakit geçti yalan, bu dünya yalan. Dilimle, özgürlük türküsü söylerken, Þuncacýk bir gökyüzü bana kalan. Toprak, fidan, su yanýyoruz dumansýz, Demir küf, taþ katý duruyoruz cansýz. Öz toprak, kök toprak, döküldük yaprak yaprak, Bulda bir avuç köküme,dök kara toprak. Halil Yýlmaz Yýldýrým Konya E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu BÝR VURGUN BU SEVDA Her þeyde biraz sen varsýn, Her þeyde biraz sevdan... Bazen bir rüzgâr esiyor, Kokun geliyor uzaklardan. Sen kokuyorsun, Teninde,saçlarýnda bahar... Bazen gözlerinden akýyorum, Bazen yýldýz gibi parlýyorum, Yaþýyorum iþte her zerresinde aþkýn. Evet, bazen yoruyorsun beni, Bu dört duvar, bu zindan bir de sevdan... Þikâyetçi deðilim ama kolay deðil inan. Biliyorum sen de benim gibisin; Senin gönlün yaralý, Ben Mecnun dan beter. Merak etme sevdiðim, Bir vurgun bu sevda, Ýkimize de yeter Hakan Mercan Uþak E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Birbirinden çok farklý görünse de hukuk ve þiirin, ortak paydasý insandýr. Ýnsan olmasa kurallar ve þiir olmayacaktýr. Bu anlamda çatýþma yaþansa da her iki alan birbiriyle sürekli etkileþim içindedir. Her alanýn amacý da kiþi hak ve özgürlüklerinin teminatýný saðlamaya yönelik olmalýdýr. Kiþilerin hak ve özgürlükleri bir baþkasýnýn hak ve özgürlüklerinin baþladýðý yerde bitecektir. Ýþte þiire bu pencereden baktýðýnýzda þiir yazarken, özgür olduðunuz kadar baþkalarýnýn hak ve özgürlüklerine müdahale etmemek adýna bir o kadar da kurallarla baðlýsýnýz. Bu durum þiir ve edebiyat dünyasýnda telaffuz edilen her sözün, duygularýn çok dikkatle dile getirilmesi sorumluluðunu da birlikte getirmektedir. Çünkü þiir ve edebiyat evrenseldir. Sarf ettiðimiz her söz yýllarca kuþaktan kuþaða aktarýlacaktýr. Þiir insanlarý zaman ve mekân kavramý olmaksýzýn yolculuklara sürüklemekte, insaný insan yapan pek çok deðeri kuþaktan kuþaða aktarmakta, böylelikle bize ait olan ortak deðerlerimizin, bizi biz yapan ortak kültürümüzün yok olmasýna engel olmaktadýr. Bu anlamda þiirin ortak kültüre önemli bir katkýsý olduðu açýktýr. Þiirin yaþadýðýmýz coðrafyanýn hikâyelerinden uzak, geniþ bir kitleye hitap etmemesi halinde, þiirin söylemi sahibinden baþkasýný ilgilendirmeyecektir. Hayatýn kendisi zaten koca bir þiir deðil midir? Yaþadýðý coðrafyanýn sokaklarýndan, hikâyelerinden, insanýndan uzak, duyarsýz ve boþ vermiþ bir duruþun ve þiirin ömrü ne kadar olacaktýr? Toplumun geldiði yere bakacak olursak, edebiyat dünyasýnda kalýcý sözlerin önemi bir daha ortaya çýkmaktadýr. Þiiri, edebiyatý topluma sevdirmek gereklidir. Çocuklar anne veya babayý ya da ikisinden birini kendisine model alacaktýr. Biz anne-baba ve toplum olarak, çocuklara model oluþturmalýyýz. Savaþlarýn kol gezdiði bir dünyada, acaba çocuklarýmýza yetiþkin birey olarak doðru örnek oluyor muyuz? Burada bir þiirimi sizlerle paylaþmak istiyorum. Sanýyorum sözlerim daha iyi anlaþýlacaktýr. IRAK ÇOCUKLARINA Demir kuþlar gözüktü, Ufuk aydýnlandý. Gök yüzü yýrtýldý, Ateþ kustu gece. Beþikler sallanmadý, Bebekler aðlamadý. Nasýl bir ölüm bu? Gayet medenice Hukukçular, kahramaný insan olan hikâyelerin altýna imzalar atmaktadýr. Þiirlerin de kahramaný mutlaka insandýr. Öyleyse hukuk ve þiirin de ortak paydasý da insandýr. Yargýç sorunlarý çözerken, hukuk kurallarýný uygularken, vicdanî kaný ile hareket etmektedir. Þiir de insanýn kendi iç dünyasý ile hesaplaþmasýdýr. Günün birinde, bana son sözümü soran olursa, daima söyleyeceðim "insaný sevin olacaktýr." Þiir, insan oldukça, insanýn yüreði çarptýkça daima var olacaktýr. Þiir insanlarýn yüreðinde daima çaðlamaktadýr. Bu kaynak hiçbir zaman tükenmeyecek insanlýk var oldukça yaþamaya devam edecektir. Emine Halman Çetin Karþýyaka Hâkimi Hani baþýný kaldýrýp semaya Hani kollarýný açarsýnda Sinene vura vura, Aðýtlar yaka yaka kanarsýn ya Ýsyan edersin hayata Buruk bir kalp býrakýrsýn Göz yaþlarýnla bir mendil boþluðuna, Ve tüm cesaretini yitirip Ve umutsuz bir þiir ekleyip Kanayan yaranla kanarsýn ya Ýþte öyle yandým Ateþim olduðun gün Þimdi bütün umutlarýmý toplayýp Ve direnircesine ayaklarýmýn üzerinde kalýp Yaþýyorum senli günleri anýmsayýp Unutulmayacak anýlarý unutmayarak Yaþanýlan sevdayý taþýyarak Bir gün toprak olacak Hayallerle yaþýyorum Mezarýmýn yerini bilmeyecek Bir damla su dökmeyecek Ben öldüðümde gülecek Ýnsanlarla yaþýyorum Ferhat Karakullukçu Amasya E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu BEN ÝMKANSIZI SEVERÝM Ben imkansýzý severim Kolayla uðraþmak bana göre deðil Sevdiðim zaman dünyayý durdurur Nefretimle ortalýðý kül ederim Ben imkansýzý severim Aðlamak kolay gelir ya insana Bu yüzden hep ben gülümserim Bilinmeyen yerlerde tek baþýma gezer kaybolur Kendimi bulmak için uðraþ veririm Ben imkansýzý severim Kavuþarak gidermem özlemimi Ne kadar çok kavuþursam O kadar çok büyütürsem özlemini El ele gezemem ben Hele gözlere bakmayý hiç sevemem Süslü kelimelerle büyüleyip Sürekli seni seviyorum diyemem Dedim ya hep, ben kolay sevemem Seversem de bunu asla söyleyemem Ýsmail Yavuz Tire B Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu SOLDAN SAÐA: 1. Tarihte Türk ismiyle kurulmuþ ilk devlet-bir ilimiz. 2. Hayat,Yaþam-Din iþleri. 3. Tersi iddia, sav- Kimyasal bir madde. 4. Seyrüsefer,gidiþgeliþ-Vilayet-Bir zeka oyunu. 5. Son,safha-Lahza-Boru sesi-kamer 6-Ýtap,azarlama-Balýk yumurtasý. 7. Bir göz rengi-ülkemiz- Radyumun simgesi 8. Bir harf-göz kapaðýndaki kýllar. 9. Özlem duyma- Ev,konut. 10. Tarihte bir devlet-gözlem-bilimsel araþtýrma-sodyumun simgesi. 11. Eðreti,ödünç mal. 12. Tersi Latife-Piramit 13.Tersi Elimizi yýkadýðýmýz madde-yýldýz-üzme,cefa,üzüntü verme. 14. Kraliçe, sultan-büyük pulluk. YUKARIDAN AÞAÐIYA: 1. Ýzmir'de bir semt-bir erkek ismi. 2. Bir halifemiz-yüksek olmayan-denizde bulunur. 3. Bir ilimiz-peygamberimizin(sav) yakýn arkadaþlarý. 4. Ülkemizin plaka iþareti-baký,tümör-kadýnlarýn kullandýðý bir üstlük. 5. Odenek-Tavýr-Bir nota. 6. Riziko-Bir malýn alacaklýsý. 7. Güreþte bir oyun-ýsviçre'de bir ýrmak-nikelin simgesi-tavlada üç sayýsý. 8. Býr alfabe türü-kurul. 9. Evcil-Öykü 10.Tersi Mitolojik bir çalgý-atama-ayrýlma,býrakma. 11.Bir çiçek türü. 12.VaIf-Öbür dünya. 13.Bir hayvan-eðitim öðretim sistemi-üye. 14.Ay yýldýzýmýz-bir çalgý türü. Þaban Çalýþkan Van M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu B U L M A C A Yýldýzlarý baðýþlasam sana, Topraklar hiç almasa seni. Hep dizinde uyusam, Ýlk günün sýcaklýðýnda. Okþasa ellerin ufak bedenimi, Titrek sesimle "Seni seviyorum" desem. Bedenimi sarsan kucaklaþan beni doyasýya, Anacýðým deyip gözyaþlarmla okþasam seni. Hiç Eylül gelmesin, Elem çökmesin gönlüne. Dayanamam yok olurum, kahrolurum, Anacýðýn derim ölürüm. Sana sevdam bir gün deðil, Bin gün geçmez, Sana sevdamý daðlar, denizler bilmez. Saçlarýmý okþasan o güzel ellerinle. En kötü günümde bile beni neþelendiren gülüþüne, Dinledikçe rahatladýðým sözlerine, Baktýðýmda içimi eriten güneþin bile... Yanýnda sönük kaldýðýnda gözlerine, Soðuk bir kýþ sabahýný, Sýcak bir aðustos sabahýna çeviren Sevgi dolu kalbine her dem muhtacým. Mübarek elini öpeyim, Ayaklarýnýn altýna al beni cenneti göreyim, Sonsuz sevdanýn ne olduðunu bileyim. D.Ç. Tekirdað 2 No'lu F Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu FIKRA AJAN TEMEL CIA, Rusya'daki çok gizli bir görev için ajan adaylarýný bir imtihana tabi tutar. Baþarýlý olan adaylarý son olarak sýr tutma sýnavýna alýrlar. Her birine bir sýr verirler ve bunu söyleyip söylemeyecekleri konusunda iþkenceye baþlarlar. Ajanlarýn çoðu çözülür fakat Bizim Temel ne yaparlarsa yapsýn sýrrý vermemektedir. En aðýr iþkenceleri geçtikten sonra tamam derler; Temel bu iþe uygun. Yalnýz uykusunda konuþup konuþmadýðýný öðrenmek için bir de odasýna kamera koyup, onu izlemeye karar verirler. Ve Temel'in odasýna gizlice kamera koyarlar. Temel odaya döner dönmez kafasýný duvarlara vurmaya baþlar ve bir taraftan da söylenir; - Hatýrla oni... Hatýrla oni... Boþuboþuna iþkence görüyorsun hatýrla oni... GÜZEL SÖZ Ýnsaný yaþat ki, devlet yaþasýn. (Þeyh Edebali) a A- 13 A- 14 Geçen Sayýdaki Bulmacanýn Çözümü

4 Sayfa 4 Seslenis 15 Temmuz 2008 ZAMAN Unutmaya çalýþsak olmuyor; düzeni bozuk dünyanýn yýllarýmýza vurduðu ölçüsüz, düzensiz, yaban ve yavan yaþayýþlarýmýzýn mührünü. Nelerin özlemini çektik iç çekerek, fakat nelerin acýsý bir býçak gibi saplandý içimize. Neleri düþledik, neler düþ olarak kaldý geçip giden yýllarýn karalanmýþ sayfalarýnda. Düþündüklerimiz ve hayallerimiz kaç defa feleðin sillesine kurban gitti, bir damla kan akmadan üstelik. Yitip gitti çoðu kez avuç içi kadar mutluluklarýn gözlerimdeki ýþýltýsý. Farklý yaþlarda, farklý umutlar taþýdýk; umudun bitmemesini dileyerek ama umut hep "unut" oldu ve bitti. Çocuk olduk çoðu zaman çocukluðun ne demek olduðunu bilmeyerek. Haylazlýklarýmýzýn eseri olan dizlerimizdeki çizikler bile yýllara esir düþtü. Bazen gerçekten aðladýk, bazen aldatýcý aðlayýþlarýmýz oldu. Ýkisine de kimseyi inandýramadýk. "Büyüyünce yaparsýn" dediler hep; hep öyle kandýrýldýk. Çoðu kez "eþek kadar adam oldun" dediler ancak bir o kadar da "senin aklýn ermez" dediler. Ben adam mý oldum yoksa aklý ermeyen çocuk mu bunu öðrenemeden geçirdim yýllarýmý. Sek sek oynanan günler, yakar toplu akþamlar, bahçelerden meyve çaldýðýmýz geceler Hangisi yýllara meydan okudu? Tabi ki hiç biri. Acýlarýmýzý acýlarýmýzla yendik, hafiflettik, öteledik. Gülüþlerimizi bir bir acýnýn arkasýna gizledik, eðer gizleyebildiysek. Küçük sevinçlerimizi zamansýz düþen karlara yazdýk, onlar da güneþle birlikte gittiler hep. Ne kaldý? diye soruyoruz, bir hiç bile diyemiyoruz. Çünkü yapamadýklarýmýz beynimizin bir köþesinde sindirildi, eritildi. Ayaklarýmýz bizleri bir yere götürdü, gözlerimiz gördü, kulaklarýmýz duydu, ellerimiz tuttu ancak aklýmýz bir yerlerde baþka kavramlara takýlýp kaldý. Bütün güzel þeylerin, kýskandýran renklerin uçurumundan baktýk, bakakaldýk. Bir gün gelir olur dedik, olacak dedik erteledik ama zaman yaþýmýzý hiç ertelemedi. Genç olduk, okullu olduk; aklýmýzda kalmadý hiç kitaplarýn yazdýklarý, öðretmenlerin söyledikleri. Oturduðumuz okul sýralarýnda daha bir kýpýr kýpýr olsa da içimiz, ailemize bir dilim ekmek de biz ekleyelim diye çalýþmak zorunda kaldýk çoðu kez. Lise arkadaþýmýzla iþimiz arasýnda bocalayýp kaldýk hep. Çünkü bizler iki durumda da acemiydik. Oysa o yýllar hep taze kalacak gibiydi. Pembe düþüncelerimizin sýnýrý kadardý dünyamýz. Ve hep birbirimizi sevecekmiþ gibiydi hayat. Ama hepsi kaç Eylül de yeþerdi, kaç Haziran da unutulup gitti; bilmem hangi kitabýn boþ sayfalarýna yazýlan þiirlere býrakýlarak. Yýllar geçti kutlamayý sevmediðimiz her yaþ günü kutlamalarý bir çizgi daha attý, gözlerimizin altýndaki çizgilere. Sonra hiç çocuk olamadýk ya; çocuðumuz oldu, onunla çocuklar gibi oynayamadýk. Çocuðumuz ne kadar uðraþsa da hep bir yerler eksik, bir yerler bayat, bir yerler ölçüsüz oldu. Çünkü bilseniz oyunun da acemisiydik. Büyüdükçe hayallerimizin yükü azaldý. Gerçeklerin yükü bindi birer birer omuzlarýmýza. Akþamdan yarýn için yapýlan plânlar yarýnýn kargaþasýndan kaybolup gitti. Kederli dünyamýza bir tatlý tebessümdü belki, küçük radyomuzda "arkasý yarýn" ya da "Radyo tiyatrosu" dinlediðimiz akþamlarýn býraktýðý izler. Bir de unutulmayan sýradaki türküyü birbirimize armaðan ettiðimiz günlerdi belkide. Þimdi hayatýmýzýn bir anýný bile yarým ekmek arasý tavuk döner tadýnda bile geçiremiyoruz. Geceleri uykumuz olmuyor çoðu zaman köpüklü hafif koyu ayran kývamýnda. Düþündüm de az önce þu köprüden 20 yaþým geçti, arkasýndan 28 ve þu anda 35 yaþým geçiyor. Uzaklardan hýzla yaklaþan bir karartý görüyorum, galiba 40 yaþým geliyor. Biz durmadýk, yýllar durmadý ve bizden bir adým önde oldu umutsuzluðun býraktýðý naif gülücükler. Sonra artýk hayatýn benden alacak bir þeyi kalmadý diyorum, olmuyor. Çünkü her gün birkaç tel beyazlaþan saçým kopup gidiyor benden. Hesabýný yapýyorum zamanýn, 2 günü 2 ile çarpýyorum 4 gün etmiyor. Ýhtimallerden kurulu dünyamýzda yaþamaktan baþka bir þeyimiz kalmýyor, elimizde avucumuzda. Biz hayatýmýzý mý kuruyoruz yoksa hayat bizi kendine göre mi kuruyor, bilemiyoruz nedense. Þimdi 35 yaþýmýz kimden neyin hesabýný soracak? Hangi yýllara sýrt çevirecek, hangi gelecek yýllarýn hesabýný yapacak? Hesabý yapýlacak olmasýna yapýlacak ama tutar mý tutmaz mý zaman gösterecek. Çocuk olduk çocukluðumuzu yaþayamadýk, genç olduk gençliði tadamadýk. Yýllar geçti aynaya bakamadýk. Ne oldu? Hayat bize yine yalan söyledi. Engin Seven Ankara 2 No lu F Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu CENGÝZ TÖREKULOVÝÇ AYTMATOV Kýrgýzistan, büyük Türk medeniyetinden derin izler taþýyan bu ülkeye "Daðlarýn Ülkesi"de denmiþtir. Kýrgýzistan'ýn en büyük, dünyanýn ise en büyük ikinci gölü Issýk Gölü'nün bulunduðu, Türklüðün sembol mekânlarýndan Tanrý Daðlarý'nýn alabildiðince uzandýðý Yusuf Has Hâciplerin yaþadýðý Balasagun'u sýnýrlarýna dâhil etmiþ bir büyük ülke. Niçin bir anda bu isimleri sýralayarak AYTMATOV'un hayatýný vermeye baþladýðýmý merak edenler için hemen söylemeliyiz ki bütün bu mekânlar AYTMA- TOV'u derinden etkilemiþ, ona ilham kaynaðý olmuþ, eserlerinde yer bulmuþ mekânlardýr. Kýrgýzistan'ý daðlarý olmadan nasýl yazamazsak, bu mekânlarý hatýrlatmadan da AYTMATOV'u anlayamayýz. AYTMATOV iþte bu ülkede 12 Aralýk 1928 tarihinde kuzeybatý Kýrgýzistan'da Þeker adlý bir köyde doðdu. Babasý Törekul AYTMATOV at yetiþtiricisiydi. Çocukluk yýllarýnda tarlalarda çalýþtý. Henüz 15 yaþýnda iken köyünde devlet sekreteri olarak çalýþtý, tarým makinelerinin hesaplarýný tuttu. Daha sonra Kazakistan'daki Combul Veterinerlik Okulu'nda okudu. Biþgek Tarým Enstitüsü'nü bitirdi. Zeoteknisyen olarak bütün Kýrgýzistan'ý dolaþtý. Bu arada gazetecilik de yapmaya baþladý. Yazdýðý yazýlar onu halka yaklaþtýrýrken saðlam bir dil ANNEM En güzel elbiselerimi giydim annem, Bu bayram sabahý ilk namazýmý kýldým. Bir saate varmaz yanýndayým, Özledim annem seni özledim. Ýþte bak annem ben geldim, Bir de söylemeyi unuttum galiba, Sen gittikten sonra ben evlendim anne. Bir de kýzým oldu adý sen, Gözleri deniz deryasý desem, Týpký sen kokuyor teni annem týpký sen, Bak onu da getirdim anne, Tanýþtýrmak istedim senle. Hava ayaz da ondan aðlýyor biraz, Öptüremedim ya ellerinden, Topraðýna yüz sürdüm anne. Ben sen yokken aðlýyorum bazen, Elimde deðil be annem. Özledim seni özledim anne. Sen benim hayallerimi dolduran, En güzel rüyasýn. Gerçeklerde yaþadým sen, Sen benim vazgeçilmezimsin. Ýyiki doðdun annem iyiki doðdun, Ama en güzel günümde yoktun. Okan Sakalar Burdur E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu oluþturmayý da baþarmasýný saðlamýþtýr. 1950'den sonra yoðun bir þekilde yazmaya baþlar. Yerel Kültüre büyük önem verir. Hikâye ve romanlarýnda kendi yöresinin, Talas Vadisi'nin ve kültürünün etkileri görülür. Folklorik unsurlar, masal kahramanlarý, geleneðin taþýdýðý tecrübe, yeni oluþan edebiyat dünyasýnda Rus edebiyatýný, onun eserlerinde önemli zengin bir yer tutar. 1956'tan itibaren devam ettiði Moskova Maksim GORKÝ Edebiyat Enstitüsü, onun zengin genel kültürünü evrensel boyuta nasýl taþýyabileceðini öðrenmesine yardýmcý oldu. Bu arada Moskova'nýn kültür dünyasýný da tanýma fýrsatý buldu. Yüz Yüze (1959), Cemile (1958), Selvi Boylum Al Yazmalým (1961), Deve Gözü (1961) adlý eserlerin yazýldýðýný görüyoruz. AYTMATOV 1956'da Sovyet Yazarlar Birliði üyesi olur. 1959'da Komünist Partiye üye olur. ÖZLEDÝM URFAM Kale boynu yokuþunu, Anzilhanýn akýþýný, Balýklara bakýþýný, Özledim Urfam özledim. Haþimiye giriþini, Türlü isot çeþnisini, Ýnsanlarýn coþkusunu, Özledim Urfam özledim. Sabahlarda selalarý, Halil-ül Rahman adýný, Sevgide, ciðer tadýný, Özledim Urfam özledim. Köprübaþýnýn adýný, Abidiyede gezme tadýný, Alo dayýnýn adýný, Özledim Urfam özledim. Hýzmalý köprüde gezmeyi, Fýrýnda balcan közmeyi, Yanýna isot düzmeyi, Özledim Urfam özledim. Peygamberler þehri adýn, Görmeyenler bilmez tadýn, Özlemez mi öz evladýn, Özledim Urfam özledim. Salih Akgül Ýnfaz Koruma Baþmemuru Mersin E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu USTALARDAN SEÇMELER CENGÝZ AYTMATOV UN ANISINA 'de Kýrgýz kültürü ve epik öðeleri yansýtan ilk eseri Ýlk Öðretmenim (Öðretmen Duþyen)'i yazar. Toprak Ana (1963) ona Lenin Ödülünü kazandýrýr. 1964'de Al Elma hikâyesini, 1966'da Gülsarý'yý yazdý. 1965'te Kýrgýz Sinemacýlar Birliðinin Baþkanýydý. 1968'de Büyük Sovyet Ödülünü aldý. 1970'de Beyaz Gemi, Askerin Oðlu, Oðulla Görüþme isimli eserleri Moskova'da yayýnlandý. Ardýndan 1970'li yýllarda Beyaz Gemi yazýldý. Birçok yazardan çeviriler de yaptý. 1973'te tek tiyatro eseri Fujiyama'yý Kazak Dramaturk Kultay MUHAMMEDNOV ile birlikte yazdý. Büyük ilgi gören bu eser pek çok dile çevrildi. Bu ilgi yazarý bile þaþýrttý. Sinemaya bile uyarlandý. Daha sonra Gün Uzar Yüzyýl Olur veya Gün Uzar Asra Bedel, Diþi Kurdun Rüyalarý, Deniz Kýyýsýnda Koþan Alaköpek isimli eserleri yayýnlanýr. 90'lý yýllarda Cengizhan'a Küsen Bulut ve Yýldýrým Sesli Manascý yazýldý. Kýrgýzistan'da AYTMA- TOV'un 80 inci yaþ günü olmasý dolayýsý ile bu yýl "AYTMATOV YILI" ilan edilmiþti. Ýþte Türklüðün yetiþtirdiði bu dahî yazar 11 Haziran 2008'te, bölge insanlarý dili ile anlatacak olursak, "Tanrý katýna uçmaða vardý." Allah rahmet eylesin! Hazýrlayan: Recai YILDIZ Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Öðretmeni SANA VE AÞKA DAÝR Sen bana bu kadar uzakken, Dizlerime çöküþünle Gözlerin içime akarken, Bir sevda masalýnda Hayallerim sana yazýlýrken, Bana aslýnda ne kadarda yakýnsýn. Artýk tüm engeller yýkýlsýn, Aþk perisi ikimizinde yüreðinde dolaþsýn. Bizi aþamasýn, Hiçbir duvar ve kilitli kapýlar. Ait olmadýðýmýz bir yerde, Ayný havayý soluyorken, Sana olan aþkým her gün kendini yenilerken, Bir selâmýnla içim titrerken, Ellerini tutacak bir anlýk bir cesaretken aþk... Tüm þarkýlar bizim için çalarken, Bekleyiþlerim sensizlikle demlenirken, Bu aþka seni davet ediyorum. Ve ben Seni seviyorum Mine Bozoðlu Manisa E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu GÜZEL SÖZ Adil olmayan ulus hür de olamaz. (E. J. SÝEYES)

5 15 Temmuz 2008 Seslenis Sayfa 5 CÝKPEM de uluslararasý eðitim Türkiye, ceza infaz hizmetlerindeki tecrübelerini dost ve kardeþ ülkelerle paylaþmayý sürdürüyor. Ankara Ceza Ýnfaz Kurumlarý Personeli Eðitim Merkezinde, Suudi Arabistan cezaevi personeline yönelik olarak düzenlen eðitim programýnýn ilki 20 Mayýs-16 Haziran 2008 tarihleri arasýnda gerçekleþtirildi. Suudi Arabistan Cezaevlerinde er statüsünde görev yapan 20 personelin katýldýðý 1.grup eðitim programýnýn kapanýþý nedeniyle 16 Haziran'da tören düzenlendi. Törene; Suudi Arabistan Büyük Elçiliði Müsteþarý Naser El Cuaid, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Kenan Ýpek, Ceza Ýþleri Genel Müdürü Nizamettin Kalaman, Adlî Sicil ve Ýstatistik Genel Müdürü Abuzer Duran, Avrupa Birliði Genel Müdürü Ahmet Fýrat, Eðitim Dairesi Baþkaný Özcan Avcý, Ýdarî ve Malî Ýþler Dairesi Baþkaný Enver Kaya, Ýç Denetim Birimi Baþkaný Yaþar Þimþek, Yayýn Ýþleri Dairesi Baþkaný Bekir Uçar, Ýþyurtlarý Kurumu Daire Baþkaný Kürþat Hamurcu, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardýmcýsý Abdullah Çelik ve Dýþ Ýliþkilerden Sorumlu Daire Baþkaný Necati Nursal, Eðitim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Doðan Soyaslan, Keçiören Belediye Baþkaný Turgut Altýnok, Ankara Ceza Ýnfaz Kurumlarý Personeli Eðitim Merkezi Müdürü Murat Cevher ve Müdür Yardýmcýsý Hüseyin Kulaç ve öðretim üyeleri ile Suudi Arabistan Cezaevi personeli katýldý. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Kenan Ýpek, Türkiye'nin son dönemde yapýlan reformlarla ceza infaz hizmetleri alanýnda önemli mesafeler kat ettiðini belirterek, bu alandaki tecrübeleri dost, kardeþ ve akraba ülkelerle paylaþtýklarýný söyledi. Ýpek, þöyle konuþtu: "Bu alanda kazandýðýmýz tecrübelerimizi dost, kardeþ ve akraba ülkelerle paylaþýyoruz. Daha önce Afganistan, Sudan ve Moldava cezaevi personeline eðitim verdik. Bu ülkelerin arasýna Suudi Arabistan'ýn katýlmasýndan memnuniyet duyuyoruz. Bu eðitimlerin baþarýlý olacaðýna inanýyorum."dedi. Suudi Arabistan Büyükelçisi Naser El Cuaid ise eðitimin önemine dikkat çekerek, bunun iki ülke arasýndaki dostluk ve kardeþlik baðlarýný güçlendireceðini söyledi. Son yýllarda cezaevlerinde topluma kazandýrma, ýslah çalýþlarýnýn ön plana çýktýðýný hatýrlatan Cuaid, "Türkiye bu alanda önemli mesafeler almýþtýr. Adalet Bakanlýðýnýn bu tecrübelerinden faydalanmak istedik. Emeði geçenlere teþekkür ediyorum."þeklinde konuþtu. Konuþmalarýn ardýndan Suudi Arabistan gelen 20 cezaevi personeline katýlým belgeleri verildi. Törende, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Kenan Ýpek'e Suudi Arabistan Büyükelçiliði Müsteþarý Naser El Cuaid tarafýndan plâket verildi. Ayrýca, Eðitim Merkezi Müdürü Murat Cevher, Müdür Yardýmcýsý Hüseyin Kulaç ve Öðretim Üyesi Mehmet Þamlýoðlu'na plâket takdim edildi. Plâket ve belge daðýtýmýnýn ardýndan, kursiyerler tarafýndan veda niteliði taþýyan müzik ziyafeti sunuldu. Tören, Eðitim Merkezi bahçesindeki kokteyl ile sona erdi. KURSÝYERLERE TEORÝK VE PRATÝK EÐÝTÝM VERÝLDÝ 20 Mayýs-16 Haziran 2008 tarihleri arasýnda gerçekleþtirilen eðitim programýnda; hükümlü ve nakil iþlemleri, hükümlü ve tutuklu kabul iþlemleri, aramalar, fizikî ve teknolojik güvenlik sistemleri ile hareket kýsýtlayýcý ve önleyici araç ve gereçler, hükümlülerin topluma kazandýrýlma hizmetleri ve günlük yaþam, saðlýk hizmetleri, ceza infaz kurumu mevzuatý, iletiþim ve liderlik, ceza infaz kurumu psikolojisi, Genel Müdürlük ile ceza infaz kurumlarý arasýndaki bilgisayar iletiþimi, insan haklarý ve uluslararasý cezaevi standartlarý gibi konularda teorik eðitim verildi. Uygulama eðitimleri ise Ankara Ceza Ýnfaz Kurumlarý Kampüsünde yer alan Ankara 2 Numaralý F Tipi, Ankara 2 Numaralý L Tipi, Ankara Çocuk ve Gençlik ve Ankara Sincan Açýk Ceza Ýnfaz Kurumlarý ile Eskiþehir Açýk, Bilecik M Tipi, Bursa H Tipi, Kütahya Kapalý ve Açýk, Uþak E Tipi Ceza Ýnfaz Kurumlarýnda gerçekleþtirildi. Suudi Arabistan cezaevlerinde görev yapan subay statüsündeki personelin katýlacaðý 2.grubun eðitimi ise 16 Haziran- 11 Temmuz 2008 tarihlerinde arasýnda gerçekleþtirildi. Suudi Arabistan Cezaevi yöneticilerinden ziyaret Ankara Ceza Ýnfaz Kurumlarý Personeli Eðitim Merkezinde 16 Haziran 11 Temmuz tarihleri arasýnda düzenlenen Eðitim Programýna katýlan Suudi Arabistan Cezaevlerinde görev yapan subay statüsündeki personel Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðünü ziyaret etti. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Kenan Ýpek, 30 Haziran da yapýlan ziyarette; Suudi Arabistan Cezaevlerinde yönetici olarak görev yapan 20 personeli kabul etti. Ziyarette; Ýþyurtlarý Kurumu Daire Baþkaný Kürþat Hamurcu, Ankara Ceza Ýnfaz Kurumlarý Personeli Eðitim Merkezi Müdür Yardýmcýsý Hüseyin Kulaç ve Tetkik Hâkim Ýlyas Kuvel de hazýr bulundular. Genel Müdür Ýpek, Suudi Arabistan Cezaevi personelini Türkiye de görmekten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye nin ceza infaz hizmetleri alanýndaki tecrübelerini dost ve kardeþ ülkelerle paylaþmanýn kendileri için mutluluk verici olduðunu ifade etti. Türkiye nin bu alandaki baþarýsýnýn son on yýl içerisinde yapýlan reformlarla gerçekleþtirildiðini belirten Genel Müdür Ýpek, tahliye sonrasýna yönelik eðitim ve iyileþtirme çalýþmalarýnýn da önemli olduðunu vurguladý. Trafik ve Ýlk Yardým Haftasý kutlandý Salihli C Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda 17 Mayýs ta Trafik Haftasý nedeniyle Kurum Öðretmeni Hurþit Kayan tarafýndan "Trafik" konulu konferans verildi. Ayný gün hükümlü ve tutuklular arasýnda "trafik" konulu bilgi yarýþmasý yapýldý. Çok sayýda hükümlü ve tutuklunun katýldýðý bilgi yarýþmasýnda 8. koðuþtan tutuklu Mehmet Aþkan birinci oldu. Programa; Kurum Müdürü Kadir Avara, 2. Müdür Kahraman Topaloðlu, Kurum Öðretmeni Hurþit Kayan, Kurum Diþ Hekimi Aydan Özbek, infaz ve koruma memurlarý ile hükümlü ve tutuklu katýldýlar. Bilgi yarýþmasýnda birinci gelen tutuklu Mehmet Aþkan a Kurum Müdürü Kadir Avara kitap hediye etti. Mardin E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda Trafik ve Ýlkyardým Haftasý kutlama etkinlikleri kapsamýnda 2 Mayýs tarihinde Ýl Emniyet Müdürlüðünce görevlendirilen Polis Memurlarý M. Yaþar Koyuncu ve Ýsmail Demir tarafýndan konferans gerçekleþtirildi. Polis Memuru M. Yaþar Koyuncu, taþýtlarýn insanlarýn hayatýný kolaylaþtýrdýðýný, ancak trafik kurallarýný uyulmadýðý zaman üzücü sonuçlarýn ortaya çýktýðýný söyledi. Koyuncu, Trafik araçlarýnýn, yaþamýmýzý kolaylaþtýrdýðý bilinen bir gerçektir ancak insanlarýn dikkatsizlik, yetkisiz kullaným, uyarýlara uymama, içkili araç kullanma, emniyet kemeri takmama gibi nedenlerden dolayý son dönemlerde maddî ve manevî büyük felaketlere yol açmaktadýr. Dünyadaki ölümlerin büyük bir bölümü trafik kazalarýndan kaynaklanmaktadýr. dedi. Koyuncu, slayt gösterisi eþliðindeki konferansta; emniyet kemeri kullanýmýnýn ne kadar önemli olduðuna dikkat çekti. Polis Memuru Ýsmail Demir ise araçlarda ilkyardým çantasýnýn mutlaka olmasý gerektiðini belirtirken, ilk yardým eðitimi almýþ olan bir kiþinin kaza anýnda büyük rol oynadýðýný, kazalardaki ölümlerin çoðunun yanlýþ uygulamalardan kaynaklandýðýný söyledi. Konferansa; Kurum Müdürü Bayram Bozan, 2.müdürler, hükümlü ve tutuklular ile Mardin E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Kurum personeli katýldý. Burdur E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda da 9 Mayýs tarihinde ÝI Emniyet Müdürlüðünde görevli Trafik Þube Müdürü Ramazan Demircan ve Polis Memuru Cihat Akman tarafýndan Trafik Güvenliði konulu konferans verildi.

Seslenis. 15 Haziran 2005 Çarþamba - Ücretsizdir - Ayda bir çýkar - Yýl: 3 - Sayý: 39 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Haziran 2005 Çarþamba - Ücretsizdir - Ayda bir çýkar - Yýl: 3 - Sayý: 39 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Haziran 2005 Çarþamba - Ücretsizdir - Ayda bir çýkar - Yýl: 3 - Sayý: 39 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Zamanýn deðiþmesiyle hükümlerin siz almakta ol- Gençler, deðiþmesi duðunuz

Detaylı

Seslenis. 15 Kasým 2006 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 56. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Kasým 2006 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 56. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Kasým 2006 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 56 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Bizim akýl, mantýk, zekâ ile hareket etmek þiarýmýzdýr. Bütün hayatýmýzý dolduran

Detaylı

Seslenis. 15 Eylül 2008 Pazartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 78. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Eylül 2008 Pazartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 78. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Türklerin asýrlardan beri takip ettiði hareket devamlý bir istikamet muhafaza etti. Biz daima Þark'tan Garb'e yürüdük. ATATÜRK 30 Aðustos Zafer Bayramý coþkuyla kutlandý 30 AÐUSTOS Zafer Bayramý,

Detaylı

Seslenis. 15 Eylül 2006 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 54. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Eylül 2006 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 54. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Eylül 2006 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 54 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Hakikatý konuþmaktan korkmayýnýz. ATATÜRK Benim naçiz vücudum birgün elbet toprak olacaktýr;

Detaylı

Seslenis. 15 Aðustos 2008 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 77. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr. Bayrampaþa Cezaevine kilit

Seslenis. 15 Aðustos 2008 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 77. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr. Bayrampaþa Cezaevine kilit Seslenis 15 Aðustos 2008 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 77 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Her safhasýyla düþünülmüþ, hazýrlanmýþ, idare edilmiþ ve zaferle sonuçlandýrýlmýþ

Detaylı

Seslenis. 15 Mart 2011 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 9 Sayý:108. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü Yayýnýdýr

Seslenis. 15 Mart 2011 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 9 Sayý:108. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü Yayýnýdýr Seslenis Ben yaþayabilmek için mutlaka baðýmsýz bir milletin evlâdý kalmalýyým. Bu sebeple milli baðýmsýzlýk bence bir hayat meselesidir. ATATÜRK 15 Mart 2011 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 9 Sayý:108

Detaylı

Seslenis. 15 Nisan 2009 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 8 Sayý: 85. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Nisan 2009 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 8 Sayý: 85. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Çanakkale Zaferi nin 94. yýlý coþkuyla kutlandý Çanakkale Zaferi nin 94. yýl dönümü ceza infaz kurumlarýnda yapýlan etkinliklerle kutlandý. Etkinliklerde Büyük Zaferi n Türk Tarihi açýsýndan önemi anlatýlýrken,

Detaylı

Seslenis. 15 Aðustos 2010 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 9 Sayý:101. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Aðustos 2010 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 9 Sayý:101. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Bence bir millete þerefin, haysiyetin, namusun ve insanlýðýn vücut ve beka bulabilmesi mutlaka o milletin özgürlük ve baðýmsýzlýðýna sahip olmasýyla kaimdir. ATATÜRK 15 Aðustos 2010 Pazar Ücretsizdir

Detaylı

Metropol Alýþveriþ Merkezi, Kaptanlar Grupla büyüyecek

Metropol Alýþveriþ Merkezi, Kaptanlar Grupla büyüyecek Metropol Alýþveriþ Merkezi, Kaptanlar Grupla büyüyecek Kaptanlar Grup Metropol Alýþveriþ Merkezini satýn aldý. Dün gerçekleþtirilen devir teslim törenine Kaptan Grup Yönetim Kurulu Baþkaný Yakup Kaptan,

Detaylı

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenlenecek HÝTÝTSÝAD'ýn da üyesi olduðu ANFED Türkiye - Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenleyecek. 05-12 Mart 2013 tarihlerinde yapýlacak olan gezi Güney Afrika Kalkýnma Ajansý ve Cape

Detaylı

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu STK lar vekil tercihlerini yaptý AK Parti, Milletvekili Aday Adaylarý'ný STK'lara sordu. Parti merkezinde oluþturulan sandýklarda oy kullanan olan STK yönetimleri, aday adaylarý arasýndan 4 isim tercih

Detaylı

"10 senede Türkiye'de çok þey deðiþti ve geçmiþi unuttuk"

10 senede Türkiye'de çok þey deðiþti ve geçmiþi unuttuk TÜM ZAMANLARIN EN BÜYÜK FUTBOL ORGANÝZASYONU BAÞLIYOR SGK yeni hizmet binasý açýldý 7 DE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "12 Eylül darbesi demokrasi tarihinin kara lekesidir" "10 senede Türkiye'de çok þey

Detaylı

IÞÝD, BOP'a hizmet ediyor

IÞÝD, BOP'a hizmet ediyor Kimse Yok Mu Derneði 1.500 kiþiye kumanya paketi daðýtacak Kimse Yok Mu Derneði Þube Ýl Müdürü Erkal Aykaç, Kimse Yok Mu Derneði'nin yurt içindeki ve yurt dýþýndaki Ramazan faaliyetlerini deðerlendirdi.

Detaylı

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki!

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki! Mustafa Toprak Ýzmir' Valisi oluyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hükümetin onay için Çankaya Köþkü'ne gönderdiði belirtilen Valiler Kararnamesi ile Ýzmir Valisi M. Cahit Kýraç'ýn Diyarbakýr'a,

Detaylı

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi Güney Kampüsü saðlýk kampüsü olacak Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversite sanayi iþbirliði çerçevesinde Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

Barýþa katký bildirisine imza

Barýþa katký bildirisine imza Barýþa katký bildirisine imza Türkiye Barolar Birliðinin (TTB) seçimlerine yaklaþýk 1 ay kala, Orta Anadolu Bölge Barolarýnýn baþkanlarý 'birlik' çaðrýsýnda bulundu. Av. Ýbrahim Özyýlmaz * HABERÝ 3 DE

Detaylı

Mutluluklarý salonu doldurdu

Mutluluklarý salonu doldurdu Ýktidar ülkeyi felakete sürüklüyor diyen SP Genel Baþkan Yardýmcýsý Akkiraz: Dindar deðil dini dar nesil yetiþtiriyorlar Saadet Partisi (SP) Çorum Milletvekili Aday Tanýtým Programý önceki gün yapýldý.

Detaylı

(Ç.HAK:639) KÖYDES için Çorum a 8.3 milyon TL ödenek 10 yýlda Çorum un köylerine 136 milyon TL harcandý

(Ç.HAK:639) KÖYDES için Çorum a 8.3 milyon TL ödenek 10 yýlda Çorum un köylerine 136 milyon TL harcandý (Ç.HAK:516) HACI ADAYLARININ DÝKKATÝNE! HAC DA EN ÝYÝ HÝZMET, EN ÝYÝ FÝYAT, DOÐRU BÝLGÝ 2014 yýlý ÝNTEGRAL-HÝRA TURÝZM iþbirliðiyle HAC KAYITLARINA BAÞLAMIÞTIR. NÝSAN-HAZÝRAN UMRE KAYITLARIMIZ DEVAM ETMEKTEDÝR.

Detaylı

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz?

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz? Ýthalatta ihracatta arttý Türkiye Ýstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý iþbirliðiyle oluþturulan geçici dýþ ticaret verilerine göre; ihracat 2014 yýlý Eylül ayýnda, 2013 yýlýnýn ayný ayýna

Detaylı

Talimat verildi, Samsun þehir giriþi aydýnlatýlacak

Talimat verildi, Samsun þehir giriþi aydýnlatýlacak BYEGM den meslektaþýmýz Ýlkay Yorulmaz a ödül Müftü Mehmet Aþýk dün orum Toprak Mahsulleri Ofisi Müdürü Muammer Ýstanbul ve Samsun Toprak Mahsulleri Ofisi Þube Müdür Yardýmcýsý Adnan Budak ile birlikte

Detaylı

olarak bilinir. Yazdýklarý daha küçük hacimli eserler olarak düþünülse de adý hemen iki dev Rus yazarýnýn ardýndan anýlýr.

olarak bilinir. Yazdýklarý daha küçük hacimli eserler olarak düþünülse de adý hemen iki dev Rus yazarýnýn ardýndan anýlýr. 8 Çevre ve Þehircilik Bakaný Erdoðan Bayraktar, Ýstanbul Karacaahmet Mezarlýðý nda yaptýrdýðý aile kabristaný için tarihi mezarlarýn kazýlýp tescilli mezar taþlarýnýn Koruma Kurulu kararý olmadan vinçlerle

Detaylı

Dr. Fatih Karadað. Metro Turizm Yönetim Kurulu Baþkaný Ertan Çakýr, Çorum yeni üslerimizden dedi. Çorum, Metro nun bölge üssü olacak * HABERÝ 10 DA

Dr. Fatih Karadað. Metro Turizm Yönetim Kurulu Baþkaný Ertan Çakýr, Çorum yeni üslerimizden dedi. Çorum, Metro nun bölge üssü olacak * HABERÝ 10 DA HEM Türkiye nin gözdesi 23 Nisan Ýlkokulu'nda açtýðý yýl sonu sergisiyle göz kamaþtýran orum Mimar Sinan Halk Eðitim Merkezi, bir yýl içerisinde 12 bin 275 kursiyere kurs açtý. Türkiye'de en çok kurs açýp,

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

Çocuklar Kur'an'a koþtu

Çocuklar Kur'an'a koþtu Soðucak kan gölü, 3 ölü Çorum un Ýskilip ilçesinde düzenlenen silahlý saldýrýda ayný aileden 3 kiþi hayatýný kaybederken 1 kiþi yaralandý. * HABERÝ 2 DE Silahlý saldýrýda ayný aileden 3 kiþi hayatýný kaybederken

Detaylı

Gýda yardýmýnda devrim

Gýda yardýmýnda devrim Çorum, sýnav merkezi oluyor Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi (ÝÝBF) Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gökben Bayramoðlu Aile þirketlerine önemli uyarýlar Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý

Detaylı

HYGD'den provakasyon uyarýsý! SAYFA 7 DE 40 KURUÞ

HYGD'den provakasyon uyarýsý! SAYFA 7 DE 40 KURUÞ HYGD'den provakasyon uyarýsý! Çorum Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði, provokasyonlara karþý uyarýda bulundu. Açýklamada, "Demokratik tepkileri amacýndan saptýracak provokasyonlara dikkat" denildi.

Detaylı

"Çorumla ticareti geliþtirmeyi hedefliyoruz"

Çorumla ticareti geliþtirmeyi hedefliyoruz Üniversite gençliðine Gripin iyi geldi KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hitit Üniversitesi 7. Geleneksel Bahar Þenlikleri önceki gün baþladý. Fen Edebiyat Fakültesi bahçesinde gündüz yapýlan þenlikler

Detaylı

Engelliler artýk mutlu Filistin ve suriye yararýna kermes düzenlendi.

Engelliler artýk mutlu Filistin ve suriye yararýna kermes düzenlendi. O nun sevgisi salona sýðmadý Ýmam Hatip Lisesi, Toprak Sanayi Ýmam Hatip Ortaokulu ve Türkiyem Ýmam Hatip Ortaokulu tarafýndan ortaklaþa gerçekleþtirilen Kutlu Doðum Gecesi, büyük bir katýlýmla Atatürk

Detaylı

BASK'tan kutlama ziyareti. Böyle kütüphane her okula þart

BASK'tan kutlama ziyareti. Böyle kütüphane her okula þart Milli takýma 3 Çorumlu Mehmet Ceylan Leyla Lamia Avri Ömer Faruk 29 Mart 04 Nisan tarihleri arasýnda Adana'da devametmekte olanmuaythai Gençler Büyükler Türkiye Þampiyonasýnda Çorum MuayThai takýmý 3 altýn

Detaylı

Külcü nün adaylýðý tescillendi

Külcü nün adaylýðý tescillendi orum Travel Turkey de OSB ye 23 milyon ödenek Turizm sektörünün önemli temsilcilerinin katýlýmý ile Ýzmir'de düzenlenen 7.Turizm Fuar ve Konferansý Travel Turkey Ýzmir dün düzenlenen törenle açýldý. Organize

Detaylı