Seslenis. 15 Temmuz 2008 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 76. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Seslenis. 15 Temmuz 2008 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 76. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr"

Transkript

1 Seslenis Benim için en büyük korunma noktasý ve þefaat kaynaðý milletimin sinesidir. ATATÜRK 15 Temmuz 2008 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 76 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Bakýrköy de çocuk þenliði CÝKPEM de uluslararasý eðitim CEZA Ýnfaz Kurumlarý Personeli Eðitim Merkezinde (CÝKPEM), Suudi Arabistan Cezaevi personeline yönelik olarak ceza infaz hizmetleri alanýnda 20 Mayýs-11 Temmuz tarihleri arasýnda eðitim programý düzenlendi. Ankara CÝKPEM de gerçekleþtirilen programda; Suudi Arabistan Cezaevlerinde er statüsünde görev yapan personele 20 Mayýs- 16 Haziran, subay statüsündeki personele ise 16 Haziran-11 Temmuz tarihlerinde eðitim verildi. Eðitim programý sonunda yapýlan törende, kursiyelere katýlým belgesi takdim edildi. Devamý 5 te Adalet Bakaný Mehmet Ali Þahin, Bakýrköy Kadýn Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda düzenlenen Çocuk Þenliðine katýldý ve kreþin açýlýþýný yaptý ADALET Bakaný Mehmet Ali Þahin, 4 Temmuz da Bakýrköy Kadýn Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunu ziyaret ederek, Kurumda, annesinin yanýnda kalan 0-6 yaþ grubu çocuklarýn çeþitli ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý amacýyla baþlatýlan kampanyanýn ardýndan yapýlan Çocuk Þenliði ne katýldý. Annesinin yanýndaki çocuklarýn kaldýðý kreþin açýlýþýný yapan Bakan Þahin, çocuklarla birlikte pasta keserek, onlara oyuncak daðýttý. BAKAN Þahin, açýlýþ konuþmasýnda Hangi nedenle cezaevine düþmüþ olursa olsunlar kadýný, erkeði, çocuðu ve genci misafir olarak, her þeyden önce insan olarak görüyoruz. dedi. Ayrýntýlar 8-9 da Sincan da kadýnlardan el iþi sergisi KADINLARIN KURS SONU SERGÝSÝ Ankara Ceza Ýnfaz Kurumlarý Kampüsünde yer alan kurumlarda görev yapan personelin eþlerinin, Sincan Halk Eðitim Merkezi iþ birliðiyle düzenlenen kurslarda ürettikleri el emeði göz nuru ürünleri açýlan sergide ziyaretçilerin beðenisine sunuldu. ANKARA KAMPÜSÜNDE BÝR ÝLK 13 Haziran da Ankara Ceza Ýnfaz Kurumlarý Kampüsü Çocuk Kreþinde açýlan sergide; giyim, ev mufruþatý, taký tasarýmý ve tel kýrma kurslarýna katýlan 124 personel eþinin yaptýðý birbirinden güzel ürünler görücüye çýktý. Devamý 2 de Ankara Çocuk ve Gençlik te sihirbazlýk gösterisi Edirne F Tipi nde belge daðýtýmý Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda okuma-yazma ve bilgisayar kurslarýnýn sertifikalarý yapýlan törenle verildi. 15 Mayýs ta gerçekleþtirilen programa; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü Kontrolörü Mustafa Kýlýç, Kurum Müdürü Yusuf Kafadar, Kurum Öðretmenleri Murat Olu ve Yusuf Tokgöz ile diðer personel katýldý. Konuþmalarýn ardýndan okuma-yazma ve bilgisayar kurslarýnda baþarýlý olan hükümlü ve tutuklulara sertifikalarý verildi. Ankara Çocuk ve Gençlik Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, Pursaklar Belediyesi iþ birliði ile gerçekleþtirilen Orta Oyunu, Hacivat- Karagöz ve Sihirbazlýk Gösterisi çocuk ve gençler tarafýndan büyük ilgi gördü. Gösteriyi; Kurum Müdürü Muammer Seyitoðlu, Pursaklar Belediye Baþkan Yardýmcýsý Osman Kayaer, 2. müdürler, psikososyal servis görevlileri, diðer personel ile çocuk ve genç hükümlü ve tutuklular izledi. Konya da dostluk maçý Konya da Selçuk Üniversitesi Beden Eðitim Yüksek Okulu öðrencileri ile Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu hükümlüleri arasýnda 8-10 Mayýs tarihlerinde futbol turnuvasý yapýldý. Devamý 7 de Malatya da bilinçli ilaç tüketimi konferansý Malatya E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, Eczacýlar Odasý Baþkaný Bülent Köse, hükümlütutuklular ve personele "Bilinçli Ýlaç Kullanýmý ve Tüketimi" konulu konferans verdi. Kurumlara kitap baðýþý Kurum kütüphanesinin zenginleþtirilmesi amacýyla baþlatýlan kitap baðýþý kampanyasý çerçevesinde Erciþ A1 Tipi, Ankara 2 No lu F Tipi ve Turgutlu A3 Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumlarýna çok sayýda kitap baðýþlandý. Devamý 16 da Ýzmir de futbol turnuvasý Ýzmir Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnca 2008 Yýlý Bahar Kupasý Halý Saha Futbol Turnuvasý 12 Mayýs-4 Haziran tarihleri arasýnda gerçekleþtirildi. Devamý 6 da Doðubeyazýt ta müzik-eðlence Doðubeyazýt A2 Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda 8 Mayýs tarihinde hükümlü ve tutuklar için "Müzik Eðlence, Türk Halk Oyunlarý, Þiir Dinletisi ve Belge Töreni" Programý gerçekleþtirildi. Devamý 13 te Tokat Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunun acý kaybý Tokat Kapalý Caza Ýnfaz Kurumunda 1989 yýlýndan beri teknisyen olarak görev yapmakta olan Naim Þýk, kalp krizi sonucu tarihinde vefat etti doðumlu Þýk, evli ve 2 çocuk babasýydý. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve mesai arkadaþlarýna baþ saðlýðý diliyoruz.

2 Sayfa 2 Seslenis 15 Temmuz 2008 Adalet Bakaný Þahin den Tekirdað 1 No lu F Tipi ne ziyaret Adalet Bakaný Mehmet Ali Þahin, Tekirdað 1 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunu ziyaret etti. Bakan Þahin, 18 Mayýs ta yaptýðý ziyarette, beraberindeki Vali Aydýn Nezif Doðan, Belediye Baþkaný Ahmet Aygün, Jandarma Alay Komutaný Murat Öztürk, Cumhuriyet Baþsavcýsý Mustafa Demirdað, Cumhuriyet Savcýsý Metin Arda ve Belediye Encümen üyelerinden oluþan heyet ile Kurumda incelemelerde bulundu. Adalet Bakaný Mehmet Ali Þahin ve beraberindeki heyete Ceza Ýnfaz Kurumunun toplantý salonunda Tekirdað Cumhuriyet Baþsavcýsý Mustafa Demirdað ve Cumhuriyet Savcýsý Metin Arda tarafýndan Ceza Ýnfaz Kurumunun genel iþleyiþi, eðitim, öðretim ve sosyal kültürel faaliyetler hakkýnda bilgi verildi. Toplantý sonrasýnda Bakan Þahin, beraberindeki heyetle birlikte Ceza Ýnfaz Kurumunda bulunan bazý hükümlü ve tutuklularý odalarýnda ziyaret ederek, görüþmelerde bulundu. Hükümlü ve tutuklularýn odalarýnda yapýlan ziyaret sonrasý Ceza Ýnfaz Kurumu iþ yurdu bünyesinde faaliyet gösteren resim atölyesi, müzik aletleri atölyesi, aðaç iþleri atölyesi ve bakýr atölyelerinde yapýlan çalýþmalar ve faaliyetler yerinde görüldü. Atölyelerde hükümlü ve tutuklularca yapýlan resim, bakýr, aðaç iþleri, müzik yapým, hamak ve çini iþlemeciliðine ait eserlerden oluþan sergi gezildi. Adalet Bakaný Þahin, Kurum çalýþanlarýna baþarý ve temenni dileklerinde bulunduktan sonra Ceza Ýnfaz Kurumu aný defterine Kurum ve yapýlan çalýþmalarý ile ilgili görüþlerini yazdý. Bakan Þahin, beraberindeki heyet ile yaklaþýk iki buçuk saatlik ziyaret ve incelemeleri sonrasýnda Kurum Müdürü Rahmi Günen e ve özverili çalýþmadan dolayý personele teþekkür ederek, Ceza Ýnfaz Kurumundan ayrýldý. Sincan da kadýnlardan el iþi sergisi BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM 13 Haziran'da yapýlan açýlýþa; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Kenan Ýpek'in eþi Nilüfer Ýpek, Yenikent Belediye Baþkaný Emin Özer, Sincan Halk Eðitim Merkezi Müdürü Ufuk Paþalý, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü Yetiþkin Ýyileþtirme Þubesi Müdürü Özlem Ayda Þahinkol, Ýlçe Millî Eðitim Müdürü Ercan Özlü, Ankara Sincan Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü Emrullah Turan, Ankara 1 No'lu L Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü Bekir Alanoðlu, Ankara 1 ve 2 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumlarýnýn Müdürleri Ali Demirtaþ ve Ayhan Çapacý, Ankara Kadýn Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü Ferit Çaydaþý, Ankara Çocuk ve Gençlik Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü Muammer Seyitoðlu, Kalecik Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü Kasým Demiralp, Kampüste yer alan kurumlarýn personeli ve eþleri katýldý. Sincan Halk Eðitim Merkezi Müdürü Ufuk Paþalý, Eðitim- Öðretim Yýlý Sonu Sergisinin Adalet Mahallesi Muhtarlýðý, Sincan Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu ve Sincan Halk Eðitim Merkezi iþ birliðiyle açýldýðýný hatýrlatarak, "Kurslarda genel olarak, personel eþlerinin bilgi ve becerilerinin geliþtirilerek, çalýþan, baþaran ve eþlerine destek olarak, tüketen deðil, üreten bireyler olmalarý hedeflendi."dedi. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Kenan Ýpek'in eþi Nilüfer Ýpek de konuþmasýnda; personel eþlerinin mutluluk ve sevincini paylaþmaktan onur duyduðunu belirterek, eðitimin önemine dikkat çekti. Ýpek, þöyle konuþtu: "Damlanýn kayayý aþýndýrmasý gücünden deðil, sürekliliðindendir. Eðitimin sürekliliði saðlandýðýnda, kiþiye ve topluma katkýsý anlamlý hâle gelecektir. Öðrendiklerimiz, öðrettiklerimiz kadardýr. Eðitim sürecinde bir þeyler öðrenirken, bir þeyler de öðretiriz. Açýlan kurslarda edinilen belgelerin sevincini, deðerli personelimizin eþlerinin içindeki mutluluðu paylaþmak benim için onur vericidir."dedi. Ýpek, böylesine güzel ürünlerin ortaya çýkmasýna vesile olan kurslarýn açýlmasýndaki destek ve katkýlarý nedeniyle Sincan Halk Eðitim Merkezine ve deðerli öðretmenlerine, Adalet Mahallesi Muhtarý Sevgi Akýncý'ya, Sincan Kaymakamý Ertan Yüksel'e, Sincan Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü Emrullah Turan'a ve tüm emeði geçenlere teþekkür etti. Konuþmalarýn ardýndan çocuklar þiir okuyup, gösteri sundular. Çocuklarýn taekwondo gösterisi büyük bir ilgiyle izlendi. Daha sonra, Giyim Kursu Öðretmeni Gülseren Durmuþ'a, Ev Mefruþatý Kursu Öðretmeni Emel Kýsacýk'a, Kuaförlük Kursu Öðretmeni Züleyha Sarýkaya'ya, Taký-Tasarým Kursu Öðretmeni Gülþen Çoban'a, Tel Kýrma Kursu Öðretmeni Emine Odabaþý'na, Halk Eðitim Merkezi Müdürü Ufuk Paþalý'ya, Usta Öðretici Gülcan Yavuz'a ve Benim Ailem Programý Eðitimcileri Nazan Akçapýnar ve Fatma Arý'ya Kampüs'te yer alan kurumlarýn müdürleri ve davetliler tarafýndan hediye verildi. Ayrýca, Nilüfer Ýpek'e de Adalet Mahallesi Muhtarý Sevgi Akýncý tarafýndan hediye takdim edildi. Serginin açýlýþ kurdelesi; Nilüfer Ýpek ve diðer misafirler tarafýndan birlikte kesildi. Açýlýþýn ardýndan davetliler, sergiyi gezerek, kadýnlarýn el emeði göz nuru çalýþmalarýný hayranlýkla incelediler.

3 15 Temmuz 2008 Seslenis Sayfa 3 BEKLE GELÝYORUM TAÞHAN KANAYAN SEVDAM CANIM ANNEME Daha dün diyorsan geçen yýllara, Gözlerinde anýlar hala yeþilse... Ve hala ýslaksa kirpiklerin, Bekle geliyorum Býrakýp bütün mutluluklarý, Býrakýp bütün güzellikleri bir yana, Bekledinse yollarýmý; Bekle geliyorum Ýsyan edip aðladýðýn mevsimlerde, Aþkýmla silebildinse gözyaþlarýný, Sevemedinse benden baþkasýný, Bekle geliyorum O bensiz gülüþler avutamadýysa, Dindiremediyse hasretini yýllar... Ve bir türlü unutamadýnsa beni, Bekle geliyorum Kemal Uður Hatay E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu KISMETÝM SENSÝN Seninle kalbimde bir dünya kurdum, Yýllardýr seni bekledim durdum. Neredesin? Aþkýndan sararýp soldum, Bahtýma yazýlmýþ kýsmetim sensin. Aþkýný kalbime sýðdýramazsýn, Hasretin derdini durduramazsýn. Ne yapsan elimden kurtulamazsýn, Þansýma yazýlmýþ kýsmetim sensin. Dünyaya seninle yeniden doðdum, Kederli günleri kalbimden kovdum. Aþkýnla tutuþup sararýp soldum, Anlýma yazýlmýþ kýsmetim sensin Münise Hersekli Çanakkale E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu HUKUK VE ÞÝÝR Taþ, demir, bir de insan... Hepsi esir ne yöne baksan. Taþ taþ, demir demir, ya insan? Haydi aðla kimseden utanmýyorsan. Taþhan yaþlý dingin ve donuk, Ne kalýr bilinmez, yeni konuk. Odunum deðil, külüm bile yanýk, Bir deðilim inan ruhumda sanýk. Gün döner benimse ömrümdür solan, Vakit geçti yalan, bu dünya yalan. Dilimle, özgürlük türküsü söylerken, Þuncacýk bir gökyüzü bana kalan. Toprak, fidan, su yanýyoruz dumansýz, Demir küf, taþ katý duruyoruz cansýz. Öz toprak, kök toprak, döküldük yaprak yaprak, Bulda bir avuç köküme,dök kara toprak. Halil Yýlmaz Yýldýrým Konya E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu BÝR VURGUN BU SEVDA Her þeyde biraz sen varsýn, Her þeyde biraz sevdan... Bazen bir rüzgâr esiyor, Kokun geliyor uzaklardan. Sen kokuyorsun, Teninde,saçlarýnda bahar... Bazen gözlerinden akýyorum, Bazen yýldýz gibi parlýyorum, Yaþýyorum iþte her zerresinde aþkýn. Evet, bazen yoruyorsun beni, Bu dört duvar, bu zindan bir de sevdan... Þikâyetçi deðilim ama kolay deðil inan. Biliyorum sen de benim gibisin; Senin gönlün yaralý, Ben Mecnun dan beter. Merak etme sevdiðim, Bir vurgun bu sevda, Ýkimize de yeter Hakan Mercan Uþak E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Birbirinden çok farklý görünse de hukuk ve þiirin, ortak paydasý insandýr. Ýnsan olmasa kurallar ve þiir olmayacaktýr. Bu anlamda çatýþma yaþansa da her iki alan birbiriyle sürekli etkileþim içindedir. Her alanýn amacý da kiþi hak ve özgürlüklerinin teminatýný saðlamaya yönelik olmalýdýr. Kiþilerin hak ve özgürlükleri bir baþkasýnýn hak ve özgürlüklerinin baþladýðý yerde bitecektir. Ýþte þiire bu pencereden baktýðýnýzda þiir yazarken, özgür olduðunuz kadar baþkalarýnýn hak ve özgürlüklerine müdahale etmemek adýna bir o kadar da kurallarla baðlýsýnýz. Bu durum þiir ve edebiyat dünyasýnda telaffuz edilen her sözün, duygularýn çok dikkatle dile getirilmesi sorumluluðunu da birlikte getirmektedir. Çünkü þiir ve edebiyat evrenseldir. Sarf ettiðimiz her söz yýllarca kuþaktan kuþaða aktarýlacaktýr. Þiir insanlarý zaman ve mekân kavramý olmaksýzýn yolculuklara sürüklemekte, insaný insan yapan pek çok deðeri kuþaktan kuþaða aktarmakta, böylelikle bize ait olan ortak deðerlerimizin, bizi biz yapan ortak kültürümüzün yok olmasýna engel olmaktadýr. Bu anlamda þiirin ortak kültüre önemli bir katkýsý olduðu açýktýr. Þiirin yaþadýðýmýz coðrafyanýn hikâyelerinden uzak, geniþ bir kitleye hitap etmemesi halinde, þiirin söylemi sahibinden baþkasýný ilgilendirmeyecektir. Hayatýn kendisi zaten koca bir þiir deðil midir? Yaþadýðý coðrafyanýn sokaklarýndan, hikâyelerinden, insanýndan uzak, duyarsýz ve boþ vermiþ bir duruþun ve þiirin ömrü ne kadar olacaktýr? Toplumun geldiði yere bakacak olursak, edebiyat dünyasýnda kalýcý sözlerin önemi bir daha ortaya çýkmaktadýr. Þiiri, edebiyatý topluma sevdirmek gereklidir. Çocuklar anne veya babayý ya da ikisinden birini kendisine model alacaktýr. Biz anne-baba ve toplum olarak, çocuklara model oluþturmalýyýz. Savaþlarýn kol gezdiði bir dünyada, acaba çocuklarýmýza yetiþkin birey olarak doðru örnek oluyor muyuz? Burada bir þiirimi sizlerle paylaþmak istiyorum. Sanýyorum sözlerim daha iyi anlaþýlacaktýr. IRAK ÇOCUKLARINA Demir kuþlar gözüktü, Ufuk aydýnlandý. Gök yüzü yýrtýldý, Ateþ kustu gece. Beþikler sallanmadý, Bebekler aðlamadý. Nasýl bir ölüm bu? Gayet medenice Hukukçular, kahramaný insan olan hikâyelerin altýna imzalar atmaktadýr. Þiirlerin de kahramaný mutlaka insandýr. Öyleyse hukuk ve þiirin de ortak paydasý da insandýr. Yargýç sorunlarý çözerken, hukuk kurallarýný uygularken, vicdanî kaný ile hareket etmektedir. Þiir de insanýn kendi iç dünyasý ile hesaplaþmasýdýr. Günün birinde, bana son sözümü soran olursa, daima söyleyeceðim "insaný sevin olacaktýr." Þiir, insan oldukça, insanýn yüreði çarptýkça daima var olacaktýr. Þiir insanlarýn yüreðinde daima çaðlamaktadýr. Bu kaynak hiçbir zaman tükenmeyecek insanlýk var oldukça yaþamaya devam edecektir. Emine Halman Çetin Karþýyaka Hâkimi Hani baþýný kaldýrýp semaya Hani kollarýný açarsýnda Sinene vura vura, Aðýtlar yaka yaka kanarsýn ya Ýsyan edersin hayata Buruk bir kalp býrakýrsýn Göz yaþlarýnla bir mendil boþluðuna, Ve tüm cesaretini yitirip Ve umutsuz bir þiir ekleyip Kanayan yaranla kanarsýn ya Ýþte öyle yandým Ateþim olduðun gün Þimdi bütün umutlarýmý toplayýp Ve direnircesine ayaklarýmýn üzerinde kalýp Yaþýyorum senli günleri anýmsayýp Unutulmayacak anýlarý unutmayarak Yaþanýlan sevdayý taþýyarak Bir gün toprak olacak Hayallerle yaþýyorum Mezarýmýn yerini bilmeyecek Bir damla su dökmeyecek Ben öldüðümde gülecek Ýnsanlarla yaþýyorum Ferhat Karakullukçu Amasya E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu BEN ÝMKANSIZI SEVERÝM Ben imkansýzý severim Kolayla uðraþmak bana göre deðil Sevdiðim zaman dünyayý durdurur Nefretimle ortalýðý kül ederim Ben imkansýzý severim Aðlamak kolay gelir ya insana Bu yüzden hep ben gülümserim Bilinmeyen yerlerde tek baþýma gezer kaybolur Kendimi bulmak için uðraþ veririm Ben imkansýzý severim Kavuþarak gidermem özlemimi Ne kadar çok kavuþursam O kadar çok büyütürsem özlemini El ele gezemem ben Hele gözlere bakmayý hiç sevemem Süslü kelimelerle büyüleyip Sürekli seni seviyorum diyemem Dedim ya hep, ben kolay sevemem Seversem de bunu asla söyleyemem Ýsmail Yavuz Tire B Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu SOLDAN SAÐA: 1. Tarihte Türk ismiyle kurulmuþ ilk devlet-bir ilimiz. 2. Hayat,Yaþam-Din iþleri. 3. Tersi iddia, sav- Kimyasal bir madde. 4. Seyrüsefer,gidiþgeliþ-Vilayet-Bir zeka oyunu. 5. Son,safha-Lahza-Boru sesi-kamer 6-Ýtap,azarlama-Balýk yumurtasý. 7. Bir göz rengi-ülkemiz- Radyumun simgesi 8. Bir harf-göz kapaðýndaki kýllar. 9. Özlem duyma- Ev,konut. 10. Tarihte bir devlet-gözlem-bilimsel araþtýrma-sodyumun simgesi. 11. Eðreti,ödünç mal. 12. Tersi Latife-Piramit 13.Tersi Elimizi yýkadýðýmýz madde-yýldýz-üzme,cefa,üzüntü verme. 14. Kraliçe, sultan-büyük pulluk. YUKARIDAN AÞAÐIYA: 1. Ýzmir'de bir semt-bir erkek ismi. 2. Bir halifemiz-yüksek olmayan-denizde bulunur. 3. Bir ilimiz-peygamberimizin(sav) yakýn arkadaþlarý. 4. Ülkemizin plaka iþareti-baký,tümör-kadýnlarýn kullandýðý bir üstlük. 5. Odenek-Tavýr-Bir nota. 6. Riziko-Bir malýn alacaklýsý. 7. Güreþte bir oyun-ýsviçre'de bir ýrmak-nikelin simgesi-tavlada üç sayýsý. 8. Býr alfabe türü-kurul. 9. Evcil-Öykü 10.Tersi Mitolojik bir çalgý-atama-ayrýlma,býrakma. 11.Bir çiçek türü. 12.VaIf-Öbür dünya. 13.Bir hayvan-eðitim öðretim sistemi-üye. 14.Ay yýldýzýmýz-bir çalgý türü. Þaban Çalýþkan Van M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu B U L M A C A Yýldýzlarý baðýþlasam sana, Topraklar hiç almasa seni. Hep dizinde uyusam, Ýlk günün sýcaklýðýnda. Okþasa ellerin ufak bedenimi, Titrek sesimle "Seni seviyorum" desem. Bedenimi sarsan kucaklaþan beni doyasýya, Anacýðým deyip gözyaþlarmla okþasam seni. Hiç Eylül gelmesin, Elem çökmesin gönlüne. Dayanamam yok olurum, kahrolurum, Anacýðýn derim ölürüm. Sana sevdam bir gün deðil, Bin gün geçmez, Sana sevdamý daðlar, denizler bilmez. Saçlarýmý okþasan o güzel ellerinle. En kötü günümde bile beni neþelendiren gülüþüne, Dinledikçe rahatladýðým sözlerine, Baktýðýmda içimi eriten güneþin bile... Yanýnda sönük kaldýðýnda gözlerine, Soðuk bir kýþ sabahýný, Sýcak bir aðustos sabahýna çeviren Sevgi dolu kalbine her dem muhtacým. Mübarek elini öpeyim, Ayaklarýnýn altýna al beni cenneti göreyim, Sonsuz sevdanýn ne olduðunu bileyim. D.Ç. Tekirdað 2 No'lu F Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu FIKRA AJAN TEMEL CIA, Rusya'daki çok gizli bir görev için ajan adaylarýný bir imtihana tabi tutar. Baþarýlý olan adaylarý son olarak sýr tutma sýnavýna alýrlar. Her birine bir sýr verirler ve bunu söyleyip söylemeyecekleri konusunda iþkenceye baþlarlar. Ajanlarýn çoðu çözülür fakat Bizim Temel ne yaparlarsa yapsýn sýrrý vermemektedir. En aðýr iþkenceleri geçtikten sonra tamam derler; Temel bu iþe uygun. Yalnýz uykusunda konuþup konuþmadýðýný öðrenmek için bir de odasýna kamera koyup, onu izlemeye karar verirler. Ve Temel'in odasýna gizlice kamera koyarlar. Temel odaya döner dönmez kafasýný duvarlara vurmaya baþlar ve bir taraftan da söylenir; - Hatýrla oni... Hatýrla oni... Boþuboþuna iþkence görüyorsun hatýrla oni... GÜZEL SÖZ Ýnsaný yaþat ki, devlet yaþasýn. (Þeyh Edebali) a A- 13 A- 14 Geçen Sayýdaki Bulmacanýn Çözümü

4 Sayfa 4 Seslenis 15 Temmuz 2008 ZAMAN Unutmaya çalýþsak olmuyor; düzeni bozuk dünyanýn yýllarýmýza vurduðu ölçüsüz, düzensiz, yaban ve yavan yaþayýþlarýmýzýn mührünü. Nelerin özlemini çektik iç çekerek, fakat nelerin acýsý bir býçak gibi saplandý içimize. Neleri düþledik, neler düþ olarak kaldý geçip giden yýllarýn karalanmýþ sayfalarýnda. Düþündüklerimiz ve hayallerimiz kaç defa feleðin sillesine kurban gitti, bir damla kan akmadan üstelik. Yitip gitti çoðu kez avuç içi kadar mutluluklarýn gözlerimdeki ýþýltýsý. Farklý yaþlarda, farklý umutlar taþýdýk; umudun bitmemesini dileyerek ama umut hep "unut" oldu ve bitti. Çocuk olduk çoðu zaman çocukluðun ne demek olduðunu bilmeyerek. Haylazlýklarýmýzýn eseri olan dizlerimizdeki çizikler bile yýllara esir düþtü. Bazen gerçekten aðladýk, bazen aldatýcý aðlayýþlarýmýz oldu. Ýkisine de kimseyi inandýramadýk. "Büyüyünce yaparsýn" dediler hep; hep öyle kandýrýldýk. Çoðu kez "eþek kadar adam oldun" dediler ancak bir o kadar da "senin aklýn ermez" dediler. Ben adam mý oldum yoksa aklý ermeyen çocuk mu bunu öðrenemeden geçirdim yýllarýmý. Sek sek oynanan günler, yakar toplu akþamlar, bahçelerden meyve çaldýðýmýz geceler Hangisi yýllara meydan okudu? Tabi ki hiç biri. Acýlarýmýzý acýlarýmýzla yendik, hafiflettik, öteledik. Gülüþlerimizi bir bir acýnýn arkasýna gizledik, eðer gizleyebildiysek. Küçük sevinçlerimizi zamansýz düþen karlara yazdýk, onlar da güneþle birlikte gittiler hep. Ne kaldý? diye soruyoruz, bir hiç bile diyemiyoruz. Çünkü yapamadýklarýmýz beynimizin bir köþesinde sindirildi, eritildi. Ayaklarýmýz bizleri bir yere götürdü, gözlerimiz gördü, kulaklarýmýz duydu, ellerimiz tuttu ancak aklýmýz bir yerlerde baþka kavramlara takýlýp kaldý. Bütün güzel þeylerin, kýskandýran renklerin uçurumundan baktýk, bakakaldýk. Bir gün gelir olur dedik, olacak dedik erteledik ama zaman yaþýmýzý hiç ertelemedi. Genç olduk, okullu olduk; aklýmýzda kalmadý hiç kitaplarýn yazdýklarý, öðretmenlerin söyledikleri. Oturduðumuz okul sýralarýnda daha bir kýpýr kýpýr olsa da içimiz, ailemize bir dilim ekmek de biz ekleyelim diye çalýþmak zorunda kaldýk çoðu kez. Lise arkadaþýmýzla iþimiz arasýnda bocalayýp kaldýk hep. Çünkü bizler iki durumda da acemiydik. Oysa o yýllar hep taze kalacak gibiydi. Pembe düþüncelerimizin sýnýrý kadardý dünyamýz. Ve hep birbirimizi sevecekmiþ gibiydi hayat. Ama hepsi kaç Eylül de yeþerdi, kaç Haziran da unutulup gitti; bilmem hangi kitabýn boþ sayfalarýna yazýlan þiirlere býrakýlarak. Yýllar geçti kutlamayý sevmediðimiz her yaþ günü kutlamalarý bir çizgi daha attý, gözlerimizin altýndaki çizgilere. Sonra hiç çocuk olamadýk ya; çocuðumuz oldu, onunla çocuklar gibi oynayamadýk. Çocuðumuz ne kadar uðraþsa da hep bir yerler eksik, bir yerler bayat, bir yerler ölçüsüz oldu. Çünkü bilseniz oyunun da acemisiydik. Büyüdükçe hayallerimizin yükü azaldý. Gerçeklerin yükü bindi birer birer omuzlarýmýza. Akþamdan yarýn için yapýlan plânlar yarýnýn kargaþasýndan kaybolup gitti. Kederli dünyamýza bir tatlý tebessümdü belki, küçük radyomuzda "arkasý yarýn" ya da "Radyo tiyatrosu" dinlediðimiz akþamlarýn býraktýðý izler. Bir de unutulmayan sýradaki türküyü birbirimize armaðan ettiðimiz günlerdi belkide. Þimdi hayatýmýzýn bir anýný bile yarým ekmek arasý tavuk döner tadýnda bile geçiremiyoruz. Geceleri uykumuz olmuyor çoðu zaman köpüklü hafif koyu ayran kývamýnda. Düþündüm de az önce þu köprüden 20 yaþým geçti, arkasýndan 28 ve þu anda 35 yaþým geçiyor. Uzaklardan hýzla yaklaþan bir karartý görüyorum, galiba 40 yaþým geliyor. Biz durmadýk, yýllar durmadý ve bizden bir adým önde oldu umutsuzluðun býraktýðý naif gülücükler. Sonra artýk hayatýn benden alacak bir þeyi kalmadý diyorum, olmuyor. Çünkü her gün birkaç tel beyazlaþan saçým kopup gidiyor benden. Hesabýný yapýyorum zamanýn, 2 günü 2 ile çarpýyorum 4 gün etmiyor. Ýhtimallerden kurulu dünyamýzda yaþamaktan baþka bir þeyimiz kalmýyor, elimizde avucumuzda. Biz hayatýmýzý mý kuruyoruz yoksa hayat bizi kendine göre mi kuruyor, bilemiyoruz nedense. Þimdi 35 yaþýmýz kimden neyin hesabýný soracak? Hangi yýllara sýrt çevirecek, hangi gelecek yýllarýn hesabýný yapacak? Hesabý yapýlacak olmasýna yapýlacak ama tutar mý tutmaz mý zaman gösterecek. Çocuk olduk çocukluðumuzu yaþayamadýk, genç olduk gençliði tadamadýk. Yýllar geçti aynaya bakamadýk. Ne oldu? Hayat bize yine yalan söyledi. Engin Seven Ankara 2 No lu F Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu CENGÝZ TÖREKULOVÝÇ AYTMATOV Kýrgýzistan, büyük Türk medeniyetinden derin izler taþýyan bu ülkeye "Daðlarýn Ülkesi"de denmiþtir. Kýrgýzistan'ýn en büyük, dünyanýn ise en büyük ikinci gölü Issýk Gölü'nün bulunduðu, Türklüðün sembol mekânlarýndan Tanrý Daðlarý'nýn alabildiðince uzandýðý Yusuf Has Hâciplerin yaþadýðý Balasagun'u sýnýrlarýna dâhil etmiþ bir büyük ülke. Niçin bir anda bu isimleri sýralayarak AYTMATOV'un hayatýný vermeye baþladýðýmý merak edenler için hemen söylemeliyiz ki bütün bu mekânlar AYTMA- TOV'u derinden etkilemiþ, ona ilham kaynaðý olmuþ, eserlerinde yer bulmuþ mekânlardýr. Kýrgýzistan'ý daðlarý olmadan nasýl yazamazsak, bu mekânlarý hatýrlatmadan da AYTMATOV'u anlayamayýz. AYTMATOV iþte bu ülkede 12 Aralýk 1928 tarihinde kuzeybatý Kýrgýzistan'da Þeker adlý bir köyde doðdu. Babasý Törekul AYTMATOV at yetiþtiricisiydi. Çocukluk yýllarýnda tarlalarda çalýþtý. Henüz 15 yaþýnda iken köyünde devlet sekreteri olarak çalýþtý, tarým makinelerinin hesaplarýný tuttu. Daha sonra Kazakistan'daki Combul Veterinerlik Okulu'nda okudu. Biþgek Tarým Enstitüsü'nü bitirdi. Zeoteknisyen olarak bütün Kýrgýzistan'ý dolaþtý. Bu arada gazetecilik de yapmaya baþladý. Yazdýðý yazýlar onu halka yaklaþtýrýrken saðlam bir dil ANNEM En güzel elbiselerimi giydim annem, Bu bayram sabahý ilk namazýmý kýldým. Bir saate varmaz yanýndayým, Özledim annem seni özledim. Ýþte bak annem ben geldim, Bir de söylemeyi unuttum galiba, Sen gittikten sonra ben evlendim anne. Bir de kýzým oldu adý sen, Gözleri deniz deryasý desem, Týpký sen kokuyor teni annem týpký sen, Bak onu da getirdim anne, Tanýþtýrmak istedim senle. Hava ayaz da ondan aðlýyor biraz, Öptüremedim ya ellerinden, Topraðýna yüz sürdüm anne. Ben sen yokken aðlýyorum bazen, Elimde deðil be annem. Özledim seni özledim anne. Sen benim hayallerimi dolduran, En güzel rüyasýn. Gerçeklerde yaþadým sen, Sen benim vazgeçilmezimsin. Ýyiki doðdun annem iyiki doðdun, Ama en güzel günümde yoktun. Okan Sakalar Burdur E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu oluþturmayý da baþarmasýný saðlamýþtýr. 1950'den sonra yoðun bir þekilde yazmaya baþlar. Yerel Kültüre büyük önem verir. Hikâye ve romanlarýnda kendi yöresinin, Talas Vadisi'nin ve kültürünün etkileri görülür. Folklorik unsurlar, masal kahramanlarý, geleneðin taþýdýðý tecrübe, yeni oluþan edebiyat dünyasýnda Rus edebiyatýný, onun eserlerinde önemli zengin bir yer tutar. 1956'tan itibaren devam ettiði Moskova Maksim GORKÝ Edebiyat Enstitüsü, onun zengin genel kültürünü evrensel boyuta nasýl taþýyabileceðini öðrenmesine yardýmcý oldu. Bu arada Moskova'nýn kültür dünyasýný da tanýma fýrsatý buldu. Yüz Yüze (1959), Cemile (1958), Selvi Boylum Al Yazmalým (1961), Deve Gözü (1961) adlý eserlerin yazýldýðýný görüyoruz. AYTMATOV 1956'da Sovyet Yazarlar Birliði üyesi olur. 1959'da Komünist Partiye üye olur. ÖZLEDÝM URFAM Kale boynu yokuþunu, Anzilhanýn akýþýný, Balýklara bakýþýný, Özledim Urfam özledim. Haþimiye giriþini, Türlü isot çeþnisini, Ýnsanlarýn coþkusunu, Özledim Urfam özledim. Sabahlarda selalarý, Halil-ül Rahman adýný, Sevgide, ciðer tadýný, Özledim Urfam özledim. Köprübaþýnýn adýný, Abidiyede gezme tadýný, Alo dayýnýn adýný, Özledim Urfam özledim. Hýzmalý köprüde gezmeyi, Fýrýnda balcan közmeyi, Yanýna isot düzmeyi, Özledim Urfam özledim. Peygamberler þehri adýn, Görmeyenler bilmez tadýn, Özlemez mi öz evladýn, Özledim Urfam özledim. Salih Akgül Ýnfaz Koruma Baþmemuru Mersin E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu USTALARDAN SEÇMELER CENGÝZ AYTMATOV UN ANISINA 'de Kýrgýz kültürü ve epik öðeleri yansýtan ilk eseri Ýlk Öðretmenim (Öðretmen Duþyen)'i yazar. Toprak Ana (1963) ona Lenin Ödülünü kazandýrýr. 1964'de Al Elma hikâyesini, 1966'da Gülsarý'yý yazdý. 1965'te Kýrgýz Sinemacýlar Birliðinin Baþkanýydý. 1968'de Büyük Sovyet Ödülünü aldý. 1970'de Beyaz Gemi, Askerin Oðlu, Oðulla Görüþme isimli eserleri Moskova'da yayýnlandý. Ardýndan 1970'li yýllarda Beyaz Gemi yazýldý. Birçok yazardan çeviriler de yaptý. 1973'te tek tiyatro eseri Fujiyama'yý Kazak Dramaturk Kultay MUHAMMEDNOV ile birlikte yazdý. Büyük ilgi gören bu eser pek çok dile çevrildi. Bu ilgi yazarý bile þaþýrttý. Sinemaya bile uyarlandý. Daha sonra Gün Uzar Yüzyýl Olur veya Gün Uzar Asra Bedel, Diþi Kurdun Rüyalarý, Deniz Kýyýsýnda Koþan Alaköpek isimli eserleri yayýnlanýr. 90'lý yýllarda Cengizhan'a Küsen Bulut ve Yýldýrým Sesli Manascý yazýldý. Kýrgýzistan'da AYTMA- TOV'un 80 inci yaþ günü olmasý dolayýsý ile bu yýl "AYTMATOV YILI" ilan edilmiþti. Ýþte Türklüðün yetiþtirdiði bu dahî yazar 11 Haziran 2008'te, bölge insanlarý dili ile anlatacak olursak, "Tanrý katýna uçmaða vardý." Allah rahmet eylesin! Hazýrlayan: Recai YILDIZ Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Öðretmeni SANA VE AÞKA DAÝR Sen bana bu kadar uzakken, Dizlerime çöküþünle Gözlerin içime akarken, Bir sevda masalýnda Hayallerim sana yazýlýrken, Bana aslýnda ne kadarda yakýnsýn. Artýk tüm engeller yýkýlsýn, Aþk perisi ikimizinde yüreðinde dolaþsýn. Bizi aþamasýn, Hiçbir duvar ve kilitli kapýlar. Ait olmadýðýmýz bir yerde, Ayný havayý soluyorken, Sana olan aþkým her gün kendini yenilerken, Bir selâmýnla içim titrerken, Ellerini tutacak bir anlýk bir cesaretken aþk... Tüm þarkýlar bizim için çalarken, Bekleyiþlerim sensizlikle demlenirken, Bu aþka seni davet ediyorum. Ve ben Seni seviyorum Mine Bozoðlu Manisa E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu GÜZEL SÖZ Adil olmayan ulus hür de olamaz. (E. J. SÝEYES)

5 15 Temmuz 2008 Seslenis Sayfa 5 CÝKPEM de uluslararasý eðitim Türkiye, ceza infaz hizmetlerindeki tecrübelerini dost ve kardeþ ülkelerle paylaþmayý sürdürüyor. Ankara Ceza Ýnfaz Kurumlarý Personeli Eðitim Merkezinde, Suudi Arabistan cezaevi personeline yönelik olarak düzenlen eðitim programýnýn ilki 20 Mayýs-16 Haziran 2008 tarihleri arasýnda gerçekleþtirildi. Suudi Arabistan Cezaevlerinde er statüsünde görev yapan 20 personelin katýldýðý 1.grup eðitim programýnýn kapanýþý nedeniyle 16 Haziran'da tören düzenlendi. Törene; Suudi Arabistan Büyük Elçiliði Müsteþarý Naser El Cuaid, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Kenan Ýpek, Ceza Ýþleri Genel Müdürü Nizamettin Kalaman, Adlî Sicil ve Ýstatistik Genel Müdürü Abuzer Duran, Avrupa Birliði Genel Müdürü Ahmet Fýrat, Eðitim Dairesi Baþkaný Özcan Avcý, Ýdarî ve Malî Ýþler Dairesi Baþkaný Enver Kaya, Ýç Denetim Birimi Baþkaný Yaþar Þimþek, Yayýn Ýþleri Dairesi Baþkaný Bekir Uçar, Ýþyurtlarý Kurumu Daire Baþkaný Kürþat Hamurcu, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardýmcýsý Abdullah Çelik ve Dýþ Ýliþkilerden Sorumlu Daire Baþkaný Necati Nursal, Eðitim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Doðan Soyaslan, Keçiören Belediye Baþkaný Turgut Altýnok, Ankara Ceza Ýnfaz Kurumlarý Personeli Eðitim Merkezi Müdürü Murat Cevher ve Müdür Yardýmcýsý Hüseyin Kulaç ve öðretim üyeleri ile Suudi Arabistan Cezaevi personeli katýldý. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Kenan Ýpek, Türkiye'nin son dönemde yapýlan reformlarla ceza infaz hizmetleri alanýnda önemli mesafeler kat ettiðini belirterek, bu alandaki tecrübeleri dost, kardeþ ve akraba ülkelerle paylaþtýklarýný söyledi. Ýpek, þöyle konuþtu: "Bu alanda kazandýðýmýz tecrübelerimizi dost, kardeþ ve akraba ülkelerle paylaþýyoruz. Daha önce Afganistan, Sudan ve Moldava cezaevi personeline eðitim verdik. Bu ülkelerin arasýna Suudi Arabistan'ýn katýlmasýndan memnuniyet duyuyoruz. Bu eðitimlerin baþarýlý olacaðýna inanýyorum."dedi. Suudi Arabistan Büyükelçisi Naser El Cuaid ise eðitimin önemine dikkat çekerek, bunun iki ülke arasýndaki dostluk ve kardeþlik baðlarýný güçlendireceðini söyledi. Son yýllarda cezaevlerinde topluma kazandýrma, ýslah çalýþlarýnýn ön plana çýktýðýný hatýrlatan Cuaid, "Türkiye bu alanda önemli mesafeler almýþtýr. Adalet Bakanlýðýnýn bu tecrübelerinden faydalanmak istedik. Emeði geçenlere teþekkür ediyorum."þeklinde konuþtu. Konuþmalarýn ardýndan Suudi Arabistan gelen 20 cezaevi personeline katýlým belgeleri verildi. Törende, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Kenan Ýpek'e Suudi Arabistan Büyükelçiliði Müsteþarý Naser El Cuaid tarafýndan plâket verildi. Ayrýca, Eðitim Merkezi Müdürü Murat Cevher, Müdür Yardýmcýsý Hüseyin Kulaç ve Öðretim Üyesi Mehmet Þamlýoðlu'na plâket takdim edildi. Plâket ve belge daðýtýmýnýn ardýndan, kursiyerler tarafýndan veda niteliði taþýyan müzik ziyafeti sunuldu. Tören, Eðitim Merkezi bahçesindeki kokteyl ile sona erdi. KURSÝYERLERE TEORÝK VE PRATÝK EÐÝTÝM VERÝLDÝ 20 Mayýs-16 Haziran 2008 tarihleri arasýnda gerçekleþtirilen eðitim programýnda; hükümlü ve nakil iþlemleri, hükümlü ve tutuklu kabul iþlemleri, aramalar, fizikî ve teknolojik güvenlik sistemleri ile hareket kýsýtlayýcý ve önleyici araç ve gereçler, hükümlülerin topluma kazandýrýlma hizmetleri ve günlük yaþam, saðlýk hizmetleri, ceza infaz kurumu mevzuatý, iletiþim ve liderlik, ceza infaz kurumu psikolojisi, Genel Müdürlük ile ceza infaz kurumlarý arasýndaki bilgisayar iletiþimi, insan haklarý ve uluslararasý cezaevi standartlarý gibi konularda teorik eðitim verildi. Uygulama eðitimleri ise Ankara Ceza Ýnfaz Kurumlarý Kampüsünde yer alan Ankara 2 Numaralý F Tipi, Ankara 2 Numaralý L Tipi, Ankara Çocuk ve Gençlik ve Ankara Sincan Açýk Ceza Ýnfaz Kurumlarý ile Eskiþehir Açýk, Bilecik M Tipi, Bursa H Tipi, Kütahya Kapalý ve Açýk, Uþak E Tipi Ceza Ýnfaz Kurumlarýnda gerçekleþtirildi. Suudi Arabistan cezaevlerinde görev yapan subay statüsündeki personelin katýlacaðý 2.grubun eðitimi ise 16 Haziran- 11 Temmuz 2008 tarihlerinde arasýnda gerçekleþtirildi. Suudi Arabistan Cezaevi yöneticilerinden ziyaret Ankara Ceza Ýnfaz Kurumlarý Personeli Eðitim Merkezinde 16 Haziran 11 Temmuz tarihleri arasýnda düzenlenen Eðitim Programýna katýlan Suudi Arabistan Cezaevlerinde görev yapan subay statüsündeki personel Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðünü ziyaret etti. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Kenan Ýpek, 30 Haziran da yapýlan ziyarette; Suudi Arabistan Cezaevlerinde yönetici olarak görev yapan 20 personeli kabul etti. Ziyarette; Ýþyurtlarý Kurumu Daire Baþkaný Kürþat Hamurcu, Ankara Ceza Ýnfaz Kurumlarý Personeli Eðitim Merkezi Müdür Yardýmcýsý Hüseyin Kulaç ve Tetkik Hâkim Ýlyas Kuvel de hazýr bulundular. Genel Müdür Ýpek, Suudi Arabistan Cezaevi personelini Türkiye de görmekten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye nin ceza infaz hizmetleri alanýndaki tecrübelerini dost ve kardeþ ülkelerle paylaþmanýn kendileri için mutluluk verici olduðunu ifade etti. Türkiye nin bu alandaki baþarýsýnýn son on yýl içerisinde yapýlan reformlarla gerçekleþtirildiðini belirten Genel Müdür Ýpek, tahliye sonrasýna yönelik eðitim ve iyileþtirme çalýþmalarýnýn da önemli olduðunu vurguladý. Trafik ve Ýlk Yardým Haftasý kutlandý Salihli C Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda 17 Mayýs ta Trafik Haftasý nedeniyle Kurum Öðretmeni Hurþit Kayan tarafýndan "Trafik" konulu konferans verildi. Ayný gün hükümlü ve tutuklular arasýnda "trafik" konulu bilgi yarýþmasý yapýldý. Çok sayýda hükümlü ve tutuklunun katýldýðý bilgi yarýþmasýnda 8. koðuþtan tutuklu Mehmet Aþkan birinci oldu. Programa; Kurum Müdürü Kadir Avara, 2. Müdür Kahraman Topaloðlu, Kurum Öðretmeni Hurþit Kayan, Kurum Diþ Hekimi Aydan Özbek, infaz ve koruma memurlarý ile hükümlü ve tutuklu katýldýlar. Bilgi yarýþmasýnda birinci gelen tutuklu Mehmet Aþkan a Kurum Müdürü Kadir Avara kitap hediye etti. Mardin E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda Trafik ve Ýlkyardým Haftasý kutlama etkinlikleri kapsamýnda 2 Mayýs tarihinde Ýl Emniyet Müdürlüðünce görevlendirilen Polis Memurlarý M. Yaþar Koyuncu ve Ýsmail Demir tarafýndan konferans gerçekleþtirildi. Polis Memuru M. Yaþar Koyuncu, taþýtlarýn insanlarýn hayatýný kolaylaþtýrdýðýný, ancak trafik kurallarýný uyulmadýðý zaman üzücü sonuçlarýn ortaya çýktýðýný söyledi. Koyuncu, Trafik araçlarýnýn, yaþamýmýzý kolaylaþtýrdýðý bilinen bir gerçektir ancak insanlarýn dikkatsizlik, yetkisiz kullaným, uyarýlara uymama, içkili araç kullanma, emniyet kemeri takmama gibi nedenlerden dolayý son dönemlerde maddî ve manevî büyük felaketlere yol açmaktadýr. Dünyadaki ölümlerin büyük bir bölümü trafik kazalarýndan kaynaklanmaktadýr. dedi. Koyuncu, slayt gösterisi eþliðindeki konferansta; emniyet kemeri kullanýmýnýn ne kadar önemli olduðuna dikkat çekti. Polis Memuru Ýsmail Demir ise araçlarda ilkyardým çantasýnýn mutlaka olmasý gerektiðini belirtirken, ilk yardým eðitimi almýþ olan bir kiþinin kaza anýnda büyük rol oynadýðýný, kazalardaki ölümlerin çoðunun yanlýþ uygulamalardan kaynaklandýðýný söyledi. Konferansa; Kurum Müdürü Bayram Bozan, 2.müdürler, hükümlü ve tutuklular ile Mardin E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Kurum personeli katýldý. Burdur E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda da 9 Mayýs tarihinde ÝI Emniyet Müdürlüðünde görevli Trafik Þube Müdürü Ramazan Demircan ve Polis Memuru Cihat Akman tarafýndan Trafik Güvenliði konulu konferans verildi.

6 Sayfa 6 Seslenis 15 Temmuz 2008 Ýnfaz ve Koruma Memurlarýyla Ýlgili Araþtýrma-2 BULGULAR VE YORUM Katýlýmcýlarýn duygusal tükenme, duyarsýzlaþma ve kiþisel baþarý açýsýndan tükenmiþlik düzeylerinin yaþ, öðrenim düzeyi, meslekte çalýþma süresi, ekonomi düzey, ek iþ yapma durumu, medeni durum, sahip olunan çocuk sayýsý, ailede baþka çalýþanýn olup olmasý ve psikiyatrik destek alýp almadýðý deðiþkenlerine göre farklý olup olmadýðýna bakýlmýþtýr. Katýlýmcýlarýn duygusal tükenme, duyarsýzlaþma ve kiþisel baþarý açýsýndan tükenmiþlik düzeylerinin, öðrenim durumlarýna, baþka çalýþanýn olup olmamasýna ve psikiyatrik destek alýp almadýklarýna göre anlamlý farklýlýk göstermediði bulunmuþtur. Ýnfaz ve koruma memurlarýnýn, Maslach Tükenmiþlik Ölçeðinin Duygusal Tükenme alt ölçeðinden aldýklarý puanlarýn aritmetik ortalamasý 17,91 ve duyarsýzlaþma alt ölçeðinden aldýklarý aritmetik ortalama ise 7,36'dýr. Ýnfaz ve koruma memurlarýnýn her iki alt ölçekten aldýklarý puanlarýn aritmetik ortalamasý bize duygusal tükenme ve duyarsýzlaþma açýsýndan orta düzeyde tükenmiþ olduklarýna iþaret etmektedir. Kiþisel baþarý alt ölçeðinden alýnan puanlarýn aritmetik ortalamasý ise 18,78 olarak bulunmuþtur. Bu sonuç infaz ve koruma memurlarýnýn, kiþisel baþarý açýsýndan tükenme belirtileri göstermediklerini ifade etmektedir. Katýlýmcýlarýn duygusal tükenme ve duyarsýzlaþma alt ölçekleri puan ortalamalarý yaþ gruplarýna göre anlamlý bir farklýlýk gösterirken[f=4,926 p<.001, F=4,237 p<.001], kiþisel baþarý alt ölçeði puan ortalamalarý açýsýndan farklýlýk görülmemiþtir[f=1,428 p>.05] yaþ gruplarýndakilerin duygusal tükenme ve duyarsýzlaþma açýsýndan diðerlerine göre daha tükenmiþ olduklarý görülmüþtür. Bu bulgu, literatürde yaþ deðiþkeninin tükenmiþlikle ters yönlü bir iliþki göstermesi nedeni ile farklýlýk göstermektedir. Ýnfaz ve koruma memurlarýnýn, duygusal tükenme ve duyarsýzlaþma alt ölçekleri puan ortalamalarý meslekte çalýþma süresine göre anlamlý bir farklýlýk gösterirken [F=7,630 p<.001, F=10,550 p<.001], kiþisel baþarý alt ölçeði puan ortalamalarý açýsýndan farklýlýk görülmemiþtir [F=1,931 p>.05]. Ýnfaz koruma memurlarýnýn hizmet süresi açýsýndan tükenmiþliklerine bakýldýðýnda ise yýl arasýnda hizmet verenlerin duygusal tükenme (x=23,19) ve duyarsýzlaþma(x=10,95) düzeylerinin diðer gruplara göre daha yüksek olduðu bulunmuþtur. Araþtýrma sonuçlarý incelendiðinde yaþla paralel olarak toplam hizmet süresi arttýkça duygusal tükenmenin ve duyarsýzlaþmanýn azaldýðý, kiþisel baþarýnýn arttýðý görülmüþtür. Bazý çalýþmalarda ise hizmet süresinin tükenmiþliði etkilemediði belirtilmiþtir (Dolunay,2001; Çokluk, 1999). Bizim çalýþmamýzda ise yaþ ortalamasý ve hizmet süresi arttýkça tükenmiþlik düzeyinin arttýðýný görülmüþtür. Bu durum mesleðe özgü olabilir. Tükenmiþlik çalýþmasý yapýlan meslek gruplarýna baktýðýmýz da polis, doktor, öðretmen, hemþire gibi meslek gruplarýný görmekteyiz. Bu meslek gruplarýnda çalýþanýn yaþý ve hizmet süresi arttýkça kendisine duyulan güven ve saygýnlýðýn da arttýðýný söyleyebiliriz. Hepsi toplumda deðer gören mesleklerdir. Ancak ayný þeyi infaz ve koruma memurluðu için söylemek oldukça zor, söz konusu olan infaz ve koruma memurluðu, halen gardiyan olarak bilinmekte ve toplumda olumsuz deðer yargýlarýnýn ön planda olduðu bir meslektir. Ýnfaz ve koruma memurlarýnýn iþ yaþamýna yeni baþladýðý dönemlerde mesleki iyileþtirmeler konusunda beklenti içinde olduklarý ve umutlu olduklarý söylenebilir. Yaþ ve hizmet süresiyle artan bir statünün olmadýðýný gören, iþlerinden dolayý aþýrý yüklemiþ ve yýpranmýþlýk yaþayan infaz ve koruma memurlarýnda tükenmiþliðin baþ göstermesi beklenen bir sonuç olabilir. Ýnfaz ve koruma memurlarýnýn çalýþma þekline göre duygusal tükenme alt ölçeði puan ortalamalarý farklýlýk gösterirken [t=2,485 p<0,05], duyarsýzlaþma ve kiþisel baþarý alt ölçekleri puan ortalamalarý farklýlýk göstermemektedir [t=,767 p>0,05, t=1,560 p>0,05]. Aritmetik ortalamalara göre; vardiyada çalýþan infaz ve koruma memurlarýnýn duygusal tükenme (x=19,24) açýsýndan normal çalýþanlara göre daha tükenmiþ olduklarý belirlenmiþtir. Kurçer (2005), Özyurt (2003) ve Aslan'ýn (1996) araþtýrmalarý sonucunda nöbet tutan hekimlerde tutmayan hekimlere göre tükenmiþlik düzeyi yüksek bulunmuþtur. Literatür, vardiyalý çalýþma sisteminin tükenmiþlik düzeyini olumsuz etkilediðine vurgu yapmaktadýr. Vardiyalý çalýþma, bireyin gerek fizyolojik, gerekse psikolojik ve sosyal yönden saðlýðýný olumsuz olarak etkilemektedir. Ceza infaz kurumlarýnda vardiyalý çalýþan memurlarýn, 12 saat bloklarda çalýþtýklarýný, sürekli mahkumla yüz yüze olduklarýný, acil durumlara ilk müdahaleyi yapmak zorunda olduklarýný, mahkumlarýn saldýrgan davranýþlarýna maruz kalabildiklerini düþündüðümüzde vardiyalý çalýþmanýn fizyolojik sonuçlarýnýn yaný sýra psiko-sosyal sonuçlarýný da yaþamaktadýrlar. Vardiyada çalýþan bir memur ayda 7-8 gece ailesiyle olamýyor ve bugünlerin ertesini çoðunlukla uyuyarak geçiriyorlar. Bu durumda sosyal yaþamlarý da önemli derecede kýsýtlanýyor. Gündüz çalýþan memurlar ise idari iþlerde ve birimlerde çalýþtýklarý için çoðu zaman mahkumla yüz yüze gelmiyor. Ekonomik düzey açýsýndan bakýldýðýn da, duygusal tükenme ve kiþisel baþarý alt ölçekleri puan ortalamalarý anlamlý bir farklýlýk gösterirken [F=5,431 p<.001, F=3,351 p<.05], duyarsýzlaþma alt ölçeði puan ortalamalarý açýsýndan farklýlýk görülmemiþtir [F=,926 p>.05]. Medeni duruma göre, duygusal tükenme ve duyarsýzlaþma alt ölçekleri puan ortalamalarý anlamlý bir farklýlýk gösterirken [F=5,736 p<.01, F=3,573 p<.05], kiþisel baþarý alt ölçeði puan ortalamalarý açýsýndan farklýlýk görülmemiþtir [F=,190 p>.05]. Evli olan infaz ve koruma memurlarýnýn, duygusal tükenme(x=18,59) ve duyarsýzlaþma(x=7,60) açýsýndan bekar olanlara göre(x=11,58)-(x=5,11) daha tükenmiþ olduðu belirlenmiþtir. Elde edilen sonuç literatür ile çeliþmektedir. Çalýþmalar bireyin tükenmiþlik durumuyla baþa çýkabilmesinde aile kurumunun saðladýðý sosyal desteðin önemli bir rol oynadýðýný belirtmektedir. Yakýn, devamlý, ulaþýlabilir bir aile ve dost çevresine sahip olmanýn, bireye güven veren ve destekleyen nitelik taþýdýðý için tükenmiþlik riskini azalttýðý görülmektedir (Tevrüz,1996). ÖNERÝLER Türkiye'de tüm cezaevlerinde görevli infaz ve koruma memuru sayýsý 21827'dir. Hükümlü ve tutuklularla en fazla iletiþim kurmak zorunda olan, her an onlarla birlikte olan ve onlara yol gösteren infaz ve koruma memurlarýnýn mesleðe yönelik eðitilmesi, baþarý veya yetenek sýnavýna tabi tutulmasýnýn tükenmiþlikle baþa çýkabilmede alýnabilecek önlemlerden biri sayýlabilir Ýnfaz ve koruma memurlarýnýn aday memurluk döneminde hazýrlayýcý ve temel eðitimle baþlayan eðitim süreçleri daha sonraki dönemlerde hizmet içi eðitimler, seminerler ya da müdahale programlarý eðitimleri ile devam etmektedir. Hükümlü ve tutuklu psikolojisi, iletiþim, haberleþme ve meslek etiði gibi konularda konusunda eðitim alan personelin daha sonraki dönemlerde hizmet içi eðitimlerle geliþimlerinin desteklendiðini bilmekteyiz. Psikoloji dersi kapsamýnda problem çözme, atýlganlýk eðitimi, sosyal beceri ve iletiþim becerileri, stresle baþa çýkma ve gevþeme teknikleri konularýnda bilgilendirilen infaz ve koruma memurlarý karþýlaþacaklarý sorunlarla baþ etmede daha kolay çözüm üretebilir hale gelmektedir. Psikoloji dersi kapsamýnda tükenmiþlik ve tükenmiþlikle bireysel olarak baþ edebilme konusunda bilgilere de yer verilmesi tükenmiþlikle baþ edilmeleri açýsýndan etkili olabilir. "Yargýnýn Modernizasyonu ve Ceza Reformu Projesi" çerçevesinde hazýrlanan 9 aylýk hizmet öncesi eðitim programýnýn pilot uygulamasý yapýlmýþtýr. Temel, hazýrlayýcý ve staj dönemlerini kapsayan bu eðitimin kýsa sürede tüm personele yaygýnlaþtýrýlmasýnýn ihtiyaç olduðu düþünülmektedir. Mesleki sorunlarla ve konumuz olan tükenmiþlikle baþa çýkmada, mesleki hazýrlýk ve eðitim çalýþmalarýnýn yaný sýra mesleðin toplumdaki statüsünün yükseltilmesi, sosyal ve ekonomik koþullarýn iyileþtirilmesi gibi çalýþmalarýn yapýlmasýna da ihtiyaç vardýr. Uzun yýllardýr beklenen yýpranmanýn gündemden kaldýrýlmasý infaz ve koruma memurlarý için büyük hayal kýrýklýðý olmuþtur. Her gün suçlularla yüz yüze olan, çoðu zaman kriz durumlarýyla karþýlaþan ve en az mahkumlar kadar kapalý mekanda kalmak zorunda olan, güneþ göremeyen ve her geçen gün sosyal yaþamý çeþitli nedenlerle kýsýtlanan bir meslek grubu çalýþanlarýnýn yýpranmayacaðýný düþünebilir miyiz? Tükenmiþlik düzeyini etkileyen en önemli faktörlerin "iþ doyumu" ve "iþyeri koþullarý ile ilgili tatmin" duygusu olduðu, daha önceki çalýþmalarda ortaya konmuþtur. Kurum amirlerden olumlu geri bildirim ve sosyal desteðin tükenmiþliði azaltmada önemli bir faktör olduðu düþünülmektedir. Ýdareciler personelin olumlu davranýþlarýný gerek sözel olarak, gerekse yazýlý olarak takdir etmekten kaçýnmamalý, yöneticilerle infaz ve korum memurlarý arasýnda saðlýklý bir iletiþim kurulmalý, yöneticiler çalýþanlarý desteklemeli, motive etmeli ve güdülemelidir. * Araþtýrma; Ümraniye E ve T Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda görev yapan infaz ve koruma memurlarý üzerinde yapýlmýþtýr. Öznur Ýnceoðlu Psikolog Ümraniye E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Son Ýzmir Eðitimevinde futbol turnuvasý BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM Kars ta konser coþkusu Kars Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda 6 Haziran da Kars Gül Ahmet Aytemiz Güzel Sanatlar Lisesi öðretmen ve öðrencileri tarafýndan konser gerçekleþtirildi. Öðrencilerinin sahne alarak söyledikleri türkülere hükümlü ve tutuklular yoðun ilgi gösterdiler. Söylenen türkülere eþlik ederek, türküler eþliðinde halaylar çekip coþkulu ve eðlenceli anlar yaþadýlar. Konseri; Cumhuriyet Baþsavcýsý Süleyman Baðrýyanýk, Adli Yargý Adalet Komisyon Baþkaný Ümit Selçuk Doðan, Cumhuriyet Savcýsý Ahmet Tekne, Hâkim Bayram Korkmaz, Kurum Müdürü Ramazan Pamuk, 2. Müdürler Haydar Ýbiþ ve M.Erkan Tokcan, Kurum personeli ile hükümlü ve tutuklular izledi. Ýzmir Çocuk Eðitimevi halý sahasýnda düzenlenen ve ceza infaz kurumlarý personelinin birbirleriyle tanýþmasý, kaynaþmasý, dayanýþmasý ve motivasyonunun artýrýlmasýnýn amaçlandýðý turnuva Ýzmir Cumhuriyet Baþsavcýsý Emin Özler in destekleri ile baþlatýldý. Ýzmir Çocuk Eðitimevi, Ýzmir Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu, 1 No lu F Tipi Ceza Ýnfaz Kurumu, 2 No lu F Tipi Ceza Ýnfaz Kurumu, Foça Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu ve Ýzmir Adliyesi katýldýðý turnuvanýn tertip komitesinde; Cumhuriyet Baþsavcý Vekili Cevat Barutçu ve Cumhuriyet Savcýsý Yusuf Arslan yer aldý. Zevkli ve çekiþmeli geçen maçlarýn sonunda üçüncülüðü Buca Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunu 8-3 yenen 1 No lu F Tipi Ceza Ýnfaz Kurumu kazandý. 4 Haziran da yapýlan final karþýlaþmasýnda 2 No lu F Tipi Ceza Ýnfaz Kurumu ile Ýzmir Adliyesi karþý karþýya geldi. Karþýlaþmayý; Cumhuriyet Baþsavcýsý Emin Özler, Cumhuriyet Baþsavcý Vekilleri Cevat Barutçu, Mehmet Doðar ve Emin Atik, Cumhuriyet Savcýsý Yusuf Arslan, Buca Belediye Baþkaný Cemil Þeboy, Buca Emniyet Müdürü, daire amirleri, Kurum müdürleri, Kurum personeli, aileleri ve basýn mensuplarý katýldý. Bol gollü ve çekiþmeli geçen final karþýlaþmasýnýn normal süresi 5-5 berabere sona erdi. Penaltý atýþlarý sonucunda 5-4 lük üstünlük saðlayan Ýzmir Adliyesi maçý 10-9 luk skorla bitirerek Bahar Kupasýný kazandý. Turnuva Þampiyonu Ýzmir Adliyesine kupasýný Cumhuriyet Baþsavcýsý Emin Özler, ikinci olan 2 No lu F Tipi Ceza Ýnfaz Kurumuna kupasýný Buca Belediye Baþkaný Cemil Þeboy, üçüncü olan 1 No lu F Tipi Ceza Ýnfaz Kurumuna da kupasýný Cumhuriyet Baþsavcý Vekili Mehmet Doðar, turnuvanýn en centilmen takýmý seçilen Ýzmir Çocuk Eðitimevi Müdürlüðüne de kupasýný Cumhuriyet Baþsavcý vekili Cevat Barutçu verdi.

7 15 Temmuz 2008 Seslenis Sayfa 7 Kurumlardan sergi açýlýþlarý Kars Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda hükümlü ve tutuklular tarafýndan yapýlan el iþi ürünleri, Kars Halk Eðitim Merkezi tarafýndan düzenlenen ve 9 Ýl ile Kars Merkez ve Ýlçe Halk Eðitim Merkezi Müdürlüklerinin katýlýmý ile gerçekleþtirilen fuarda sergilendi. 3-6 Haziran 2008 tarihleri arasýnda gerçekleþtirilen fuarýn açýlýþý Vali Mehmet Ufuk Erden tarafýndan yapýldý. Kars Belediyesi Sanat Merkezi Teþhir Salonunda açýlan fuarda Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu stantý büyük ilgili gördü. Açýlýþa; Vali Mehmet Ufuk Erden, Belediye Baþkaný Naif Alibeyoðlu, Cumhuriyet Baþsavcýsý Süleyman Baðrýyanýk, Kafkas Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Arif Baysal, Ýl Millî Eðitim Müdürü Ekrem Ekici ve Kurum amirleri katýldýlar. Yoðun ilgi gören eliþi fuarý, davetliler tarafýndan beðeniyle gezildi. Vali Mehmet Ufuk Erden ve Belediye Baþkaný Naif Alibeyoðlu na, Ceza Ýnfaz Kurumu standýný gezerken, Kurum Müdürü Razaman Pamuk tarafýndan, hükümlü ve tutuklularca yapýlan el iþi ürünlerinden hediye etti. Sungurlu da Endüstri Meslek Lisesi Konferans Salonu'nda Mayýs tarihleri arasýnda gerçekleþtirilen sergide; Sungurlu Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda bulunan hükümlü ve tutuklularýn ele emeði ürünleri sergilendi. Sungurlu halkýnýn büyük ilgi gösterdiði sergide; Sungurlu Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda bulunan tutuklu ve hükümlülerin birbirinden güzel ahþap ve boncuk iþleri, þal ve takýlar görücüye çýkarken, 15 kara kalem resim çalýþmasý ile diðer el iþi çalýþmalarý hayranlýkla karþýlandý. 19 Mayýs ta yapýlan sergi açýlýþana; Kaymakam, Garnizon Komutaný, Belediye Baþkaný, Ýlçe Millî Eðitim Müdürü, Cumhuriyet Savcýsý Yüksel Ýnal, Kurum Müdürü Nuh Naci Ataseven, Kurum 2. Müdürü Ýsmail Oðuz, Kurum Öðretmeni Necla Zorlu, infaz ve koruma memurlarý ile vatandaþlar katýldý. Batman M Tipi kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu da Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü Sergi Salonunda hükümlü ve tutuklularýn el emeði, göz nuru ürünlerinden oluþan resim ve el iþi sergisi açtý. 30 Nisan - 1 Mayýs tarihleri arasýndaki serginin açýlýþýna; Vali Yardýmcýsý Erol Karaömeroðlu, Cumhuriyet Baþsavcýsý Fehmi Mercan, Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný Hakan Oruç, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Tahir Ýmret, Kurum Müdürü Günay Baþar, 2. müdürler ve sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri katýldý. Halkýn büyük ilgi gösterdiði sergiye, bu yýl "Cezaevi duvarlarým aþmak" adýný verdiklerini belirten Cumhuriyet Baþsavcýsý Fehmi Mercan, "Hükümlü ve tutuklularýn resim ve el iþi çalýþmalarýný yansýtan sergiyi açmanýn sevinci içindeyiz." dedi. 3 gün süreyle ziyaretçilere açýk kalan sergide, tablolar 50 ila 500 YTL arasýndaki fiyata satýþa sunuldu. Sergiden toplam YTL gelir elde edildi. Salihli de Mayýs tarihleri arasýnda Kaymakamlýk tarafýndan düzenlenen sergiye, Salihli C Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu da katýldý. Çok sayýda okulun katýldýðý sergide; Ceza Ýnfaz Kururumunda bulunan hükümlü ve tutuklularýn el iþi ürünleri vatandaþlar tarafýndan büyük bir ilgi gördü. Serginin açýlýþýnda; Kurum Müdürü Kadir Avara, 2.Müdür Kahraman Topaloðlu, Kurum Öðretmeni Hurþit Kayan, Ýnfaz Koruma Baþmemuru Kazým Soydan, Ýnfaz Koruma Memuru Ýmran Özten, Çini Kursu Öðretmeni Berçem Erçelik hazýr bulundu. Muðla E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda Öðretim yýlý içerisinde açýlan yaðlý yoya resim, ebru, makine nakýþlarý, ahþap boyama ve kurdele nakýþý kurslarý ile el iþi atölyesinde yapýlan ürünlerin yer aldýðý "Resim ve El Sanatlarý Sergisi" 15 Mayýs ta Halk Eðitim Merkezi Sergi Salonunda açýldý. Vali Yardýmcýsý Rýfat Ata ve Cumhuriyet Baþsavcýsý Mehmet Yurtseven tarafýndan yapýlan sergi açýlýþýna; Belediye Baþkaný Osman Gürün, 2. Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný Mustafa Akarsu, Ýl Millî Eðitim Müdür Vekili Mehmet Ali Can, Halk Eðitim Merkezi Müdürü Aykut Turgut, Kurum Müdürü Hafit Kaya, diðer kurumlarýn temsilcileri, okul mü- Ýnebolu M Tipi Kapalý Ceza Kurumu Sergisi nin açýlýþý dürleri, Ceza Ýnfaz Kurumu personeli ile davetliler katýldý. Vali Yardýmcýsý Rýfat Ata açýlýþ konuþmasýnda, ceza infaz kurumlarýnda yapýlan bu tür çalýþmalarýn önemine deðinerek, hükümlü ve tutuklularýn zamanlarýný mutlaka deðerlendirmelerini ve bu çalýþmalarda Ceza Ýnfaz Kurumuna yardýmcý olunmasýnýn gerekliliðini vurguladý. Bundan sonra her yýl 15 Mayýs'ta açýlmasý plânlanan "Resim ve El Sanatlarý Sergisi"nde 40 yaðlý boya tablo, 20 ebru, 35 pastel ve karakalem çalýþmasý ile kurslar ve bireysel çalýþmalar sonunda ortaya çýkan el iþi ürünleri ziyaretçilerin beðenisine sunuldu. 20 Mayýs a kadar açýk kalan sergiye vatandaþlar büyük ilgi gösterdi. Elbistan ta Ýlçe Millî Eðitim Müdürlüðünce ilk kez düzenlenen 1.Eðitim Kültür Þöleni 31 Mayýs-2 Haziran tarihlerinde gerçekleþtirildi. Elbistan E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunun yaný sýra Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðüne baðlý okullarýn katýldýðý þölenin açýlýþý; Elbistan Kaymakamý Ahmet Altýntaþ, Cumhuriyet Baþsavcýsý Özden Doðan, Ýlçe Millî Eðitim Müdürü Ramazan Çelik tarafýndan yapýldý. Etkinlikte; Ceza Kurumunda açýlan bakýr iþlemeciliði ve yaðlý boya tekniði resim kursu ile hükümlü ve tutuklularýn hobi atölyelerinde yaptýðý ürünler büyük ilgi gördü. Ýnebolu M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu da "9 Haziran Ýnebolu Þeref ve Kahramanlýk Günü" çerçevesinde, 9 Haziran tarihinde, tutuklu ve hükümlülerin el ürünü eserlerin tanýtým ve satýþýna yönelik olarak "El Ýþi ve Aðaç Oymacýlýðý Sergisi" düzenledi. Ýnebolu Orman Ýþletmesi Lokalindeki serginin açýlýþ kurdelesini; Vali Nurullah Çakýr, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri Gökçebay, Ýnebolu Cumhuriyet Baþsavcýsý Özkan Gültekin, Kaymakam Ýlhan Karakoyun ve Ýnebolu Adli Yargý Adalet Komisyonu Baþkaný Murat Kýzýlyar birlikte kestiler. Cumhuriyet Baþsavcýsý Özkan Gültekin, sergiyle ilgili olarak Vali Nurullah Çakýr ve Protokol üyelerine bilgi verdi. 10 Haziran da sona eren sergide, özellikle denk kayýklarý ve tarihi Ýnebolu evleri ilgi odaðý oldu. Konya da dostluk maçý Konya'da, Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu ve Selçuk Üniversitesi Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliði Bölümü iþ birliði ile düzenlenen futbol turnuvasýnda bu yýl hükümlüler þampiyon oldu. Selçuk Üniversitesi Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliði Bölümünün "Rekreasyon" dersi uygulamasý çerçevesinde; Konya Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu ve Spor Yöneticiliði bölümü arasýnda futbol turnuvasý düzenlendi Mayýs tarihleri arasýnda 4 takým arasýnda gerçekleþtirilen turnuvanýn eleme maçlarýný; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü Baþkontrolörü Hulusi Yücedað, Cumhuriyet Savcýlarý A. Nurettin Sürücü ve Ö.Tuncay Ýpek, Öðr. Gör. Selçuk Buðdaycý, üniversite öðrencileri, Ceza Ýnfaz Kurumu personeli ve hükümlüler izledi. Eleme maçlarý sonucu hükümlülerden oluþan Ceza Ýnfaz Kurumu ile Selçuk Kartallarý finale kaldýlar. Selçuk Üniversitesi Spor Sahasýnda yapýlan heyecan dolu final maçýnda; hükümlüler, Selçuk Kartallarýný 5-2 yenerek þampiyon oldular. Hükümlülere, þampiyonluk kupasýný Cumhuriyet Savcýsý Ö.Tuncay Ýpek takdim etti. Dostluk ve kardeþlik örneðinin sergilendiði turnuvada þampiyonluða ulaþan hükümlüler, kupa sevincini diðer hükümlü arkadaþlarýyla birlikte paylaþýrken, Öðr. Gör. Selçuk Buðdaycý, þampiyon takýmý kutlayarak, turnuvaya katýlan hükümlülere kitap hediye etti. Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü Ýsmail Olcar, her yýl deðiþik dallarda sportif faaliyetlerin düzenlendiðini belirterek, bu tür etkinliklerle hükümlülerin bedenen ve ruhen geliþmelerini saðlamayý amaçladýklarýný belirtti. Altýnözü nde belge daðýtým töreni Altýnözü Kapalý Ceza infaz Kurumunda açýlan bilgisayar ve arýcýlýk kurslarýný baþarý ile tamamlayan hükümlülere sertifikalarý geçtiðimiz ay yapýlan törenle verildi. Belge daðýtýmýnýn ardýndan müzik-eðlence programý gerçekleþtirildi. Programa; Cumhuriyet Savcýsý Mustafa Paksoy, Belediye Baþkaný Cavit Alkan, Ýlçe Emniyet Amiri Ahmet Ender Dat ile Ceza Ýnfaz Kurumu personeli katýldý.

8 Bakýrköy de ç Sayfa 8 Seslenis 15 Temmuz 2008 Adalet Bakaný Mehmet Ali Þahin, Bakýrköy Kadýn Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunu ziyaret ederek, Kurumda, annesinin yanýnda kalan 0-6 yaþ grubu çocuklarýn çeþitli ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý amacýyla baþlatýlan kampanyanýn ardýndan yapýlan Çocuk Þenliði'ne katýldý. 4 Temmuz'da gerçekleþtirilen programda, annesinin yanýndaki çocuklarýn kaldýðý kreþin açýlýþýný yapan Bakan Þahin, çocuklarla birlikte pasta keserek, onlara oyuncak daðýttý. Ceza Ýnfaz Kurumunun spor salonunda yapýlan programa; Adalet Bakaný Mehmet Ali Þahin, Müsteþar Yardýmcýsý Ahmet Kahraman, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Kenan Ýpek, Ýþyurtlarý Kurumu Daire Baþkaný Kürþat Hamurcu, Ýstanbul Cumhuriyet Baþsavcýsý Aykut Cengiz Engin, Bakýrköy Belediye Baþkaný Ateþ Ünal Erzen, Bakýrköy Kaymakamý Dursun Ali Þahin ve çok sayýda davetli katýldý. Adalet Bakaný Mehmet Ali Þahin, törende yaptýðý konuþmada; Türkiye'deki 386 ceza infaz kurumunda Haziran ayý sonu itibariyle 96 bin 900 civarýnda tutuklu ve hükümlü bulunduðunu, bunlarýn 3 bin 592'sinin de kadýn hükümlü ve tutuklu olduðunu belirterek, "Haným arkadaþlarý buralarda görmek istemezdik, ama kader kendilerini buralara düþürmüþ. Allah kurtarsýn diyorum.'' dedi. Bakan Þahin, bütün hükümlü ve tutuklularý misafir olarak gördüklerini ifade ederken, þunlarý söyledi: "Adalet Bakanlýðý olarak hangi nedenle cezaevine düþmüþ olursa olsun kadýný, erkeði, çocuðu ve genci misafir olarak, her þeyden önce insan olarak görüyoruz." Bakan Þahin, halk arasýnda ''Düþmez kalkmaz bir Allah... Ýnsanýn baþýna her þey gelebilir.'' diye bir özdeyiþ olduðunu anýmsatarak, insanlarýn da zaman zaman toplum kurallarýný ihlal edebildiðini söyledi. Toplu halde yaþarken uyulmasý gereken kurallar olduðunu, kuralsýz toplumlarda kaos olacaðýný ve birlikte yaþamanýn imkânsýz hâle geleceðini ifade eden Bakan Þahin, kurallar içinde hareket edildiðinde de huzur ve barýþ olacaðýný dile getirdi. Af yetkisi TBMM'ye ait Bakan Þahin, kadýn hükümlü ve tutuklularýn "af" talebiyle ilgili olarak, "Af yetkisi, Adalet Bakaný olarak bende deðil. Anayasa gereði af çýkarma yetkisi TBMM'ye ait. Böyle bir talepte bulunmanýzý anlayýþla karþýladým. Yetkim üzerinde olduðu için de beyanda bulunmam doðru deðil."dedi. Cezaevleri yatýlan yerler deðil Bakýrköy Kadýn Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunun, bu yýlýn baþýnda devreye giren 4 kadýn cezaevinden biri olduðunu hatýrlatan Bakan Þahin, Türkiye'de biri açýk olmak üzere Ankara, Ýstanbul, Adana ve Denizli'de kadýnlara mahsus 4 cezaevi bulunduðunu söyledi. Þahin, sözlerini þöyle sürdürdü: ''Bir yakýnýmýz cezaevine düþse ve birisi 'Nerede?' diye sorsa, 'Cezaevinde yatýyor' deriz. Cezaevine düþenler için yatmak tabiri kullanýlýr. Biz Adalet Bakanlýðý olarak cezaevlerini yatýlan yerler olarak görmüyoruz. Buralarý eðitim, bir mesleði öðrenme, deðiþik etkinliklerin yapýldýðý kurumlar olarak görüyoruz. Mesela, bu spor salonunda arzu eden hükümlü ve tutuklular güne spor yaparak baþlýyor. Bilmeyenlere okuma-yazma öðretmek, açýk ilköðretim, lise ve fakülte derslerine devamý saðlayacak tedbirleri almak da görevimiz. Bir mesleði öðrenmek isteyenlere bu imkâný da saðlýyoruz.'' Türkiye'de ve dünyada kadýn olmanýn çok zor olduðunu vurgulayan Þahin, ''Bir de cezaevindeyse ve çocuðu varsa daha zor.'' dedi. 3 bin 592 kadýn hükümlü ve tutuklu var Ceza infaz kurumlarýnda 3 bin 592 kadýn bulunduðunu, bunlarýn 238'inin de 0-6 yaþ arasýnda çocuðu olduðunu belirten Þahin, bu cezaevinde de 0-6 yaþ grubunda 32 çocuk bulunduðunu söyledi. Diðer ceza infaz kurumlarýnýn çocuklarýn gündüz bakýmlarýyla ilgili sorunlarý bulunduðunu anlatan Þahin, cezaevlerinde annelerinin yanýnda kalan çocuklarýn yiyecek, giyecek temininin yasa gereði Adalet Bakanlýðýna ait olduðunu kaydetti. Þahin, hayýrseverlerin ve kurumlarýn baþlattýðý kampanya ile buradaki çocuklarýn bir yýllýk ihtiyaçlarýnýn karþýlandýðýný bildirdi. Çocuk Þenliði büyük ilgi gördü Konuþmalarýn ardýndan, Kurumda kalan yabancý uyruklu kadýnlar, ''anne'' konulu þiir okudu. Toplantýda daha sonra, Yaþar Morpýnar'ýn öncülü-

9 15 Temmuz 2008 Seslenis Sayfa 9 ocuk þenliði ðünde çalýþmalarýný sürdüren ve Kurumda kalan genç tutuklu ve hükümlülerin yer aldýðý ''Ustanýn Melekleri Perküsyon Grubu'' gösteri sundu. Prof. Dr. Mim Kemal Öke de ''Kýzýlderili dansý'' ile gruba eþlik etti. Daha sonra kreþ binasýnýn açýlýþ kurdelesini Adalet Bakaný Mehmet Ali Þahin, küçük Berzan'la birlikte kesti. Kurdele kesiminin ardýndan Çocuk Þenliði'ne geçildi. Kampanyaya katýlanlara plâket Adalet Bakanlýðý ve Takvim Gazetesi iþ birliðiyle Kurumda annelerinin yanýnda kalan çocuklar için Takvim Gazetesi Yayýn Koordinatörü Hicran Aygün tarafýndan baþlatýlan yardým kampanyasýna çok sayýda firma destek verdi. Yaptýklarý baðýþla çocuklarýn çeþitli ihtiyaçlarýný karþýlayan Ülker Hero Baby ve Baby Star adýna Genel Müdür Nasuh Önal, Pýnar Süt Mamülleri Sanayi A.Þ. adýna Halkla Ýliþkiler Müdürü Mehmet Aykýrý, Ýdil Bebe Tekstil Þirketi Yönetim Kurulu Baþkaný Mevlüde Uçan, Bahçelievler Medical Park Hastanesi Genel Müdür Yardýmcýsý Aysun Uçar, Hunca Kozmetik Pazarlama Müdürü Niso Kalaonra, Gezer Terlikleri Genel Müdürü Ümit Çelik, Efes Pilsen Proje Geliþtirme Yöneticisi Serhat Türkkan, I&D Ýç Giyim firmasý yetkilisi Ýclal Düzkaya, OYDER Türkiye Oyuncakçýlar Derneði Baþkan Yardýmcýsý Rahmi Solak, Fun City Eðlence Merkezi Genel Müdürü Recep Çilingir, Þahin Özer ve oðlu küçük Þahin'e Bakan Þahin plâket vererek, teþekkür etti. Bakan Þahin, program çerçevesinde Ceza Ýnfaz Kurumunu gezerek, çalýþmalarý yerinde gördü. Tekstil, el sanatlarý ve resim ile dikiþ atölyeleri, bilgisayar sýnýfý ve kütüphaneyi gezen Bakan Þahin, 1. ve 2. kademe okuma yazma, kuaförlük ve taký tasarýmý kurslarýyla ilgili bilgi aldý.

10 Sayfa 10 Seslenis 15 Temmuz 2008 KAMUYA YARARLI BÝR ÝÞTE ÇALIÞTIRILMA YAPTIRIMI I. Giriþ Kamuya yararlý bir iþte çalýþtýrýlma yaptýrýmý, hükümlünün kýsa süreli hapis cezasý yerine mahkeme tarafýndan "kamuya yararlý bir iþte çalýþtýrýlmasýný" ifade etmektedir. 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüðe giren 5237 sayýlý Türk Ceza Kanununun 50 nci maddesinin birinci fýkrasýnýn (f) bendinde kýsa süreli hapis cezasýnýn; "Mahkûm olunan cezanýn yarýsýndan bir katýna kadar süreyle ve gönüllü olmak koþuluyla kamuya yararlý bir iþte çalýþtýrýlmaya çevrilebileceði" hüküm altýna alýnmýþtýr. Bu makalede, "kamuya yararlý bir iþte çalýþtýrýlma" yaptýrýmýna karar verilebilmesi için gerekli koþullar ve infaz süreci açýklandýktan sonra iki yýllýk uygulama sonuçlarý deðerlendirilecektir. II. Kamuya Yararlý Bir Ýþte Çalýþtýrýlma Yaptýrýmýnýn Verilmesinin Koþullarý Mahkemece kamuya yararlý bir iþte çalýþtýrýlma yaptýrýmýna karar verilebilmesi için, birinci koþul denetimli serbestlik ve yardým merkezi þube müdürlüðünce "hizmetler listesinin" hazýrlanmasý ve bunun mahkemelere gönderilmesidir. Ýkinci koþul ise mahkeme, denetimli serbestlik ve yardým merkezi þube müdürlüðünce hazýrlanan "hizmetler listesinden" uygun gördüðü hizmeti hükümlüye önermeli, reddetme hakkýna sahip olduðunu hatýrlatmalýdýr. Bu seçenek yaptýrýma karar verilebilmesi için hükümlünün "gönüllü" olmasý gerekmektedir. Mahkeme kararýnda, mutlaka hükümlünün çalýþacaðý aðaçlandýrma çalýþmalarý, temizlik, onarým gibi "hizmet çeþidinin" ismi bulunmalý; ancak çalýþacaðý "kurumun" adýnýn yer almamasý gerekmektedir. III. Kamuya Yararlý Bir Ýþte Çalýþtýrýlma Yaptýrýmýnýn Ýnfazý Yetiþkinler hakkýnda kamuya yararlý bir iþte çalýþtýrýlma yaptýrýmýnýn infazýnda; ilam, mahkemece Cumhuriyet baþsavcýlýðýna gönderilmektedir. Cumhuriyet baþsavcýlýðýnca ilam, "denetimli serbestlik genel defterine" kaydedildikten sonra denetimli serbestlik ve yardým merkezi þube müdürlüðüne gönderilmekte, þube müdürlüðünce ise ilam, "denetimli serbestlik defterine" kaydedilmektedir. Hakkýnda kamuya yararlý bir iþte çalýþtýrýlma yaptýrým kararý verilen hükümlüye, on gün içinde þube müdürlüðü veya büroya baþvurmasý hususunda bildirim yapýlmalýdýr. Hükümlünün; haklý, geçerli ve gerektiðinde belgelendirilebilen mazereti olmaksýzýn þube müdürlüðü Vehbi Kadri KAMER Denetimli Serbestlik ve Yardým Hizmetlerinden Sorumlu Daire Baþkaný veya büroya; on gün içinde baþvurmamasý ve otuz gün içinde seçenek yaptýrýmýn infazýna baþlanmamasý hâlinde, þube müdürlüðü veya büroca ilgili defterdeki kayýt kapatýlarak durum Cumhuriyet baþsavcýlýðý aracýlýðýyla mahkemeye bildirilmelidir. Hükümlünün süresinde baþvurmasý hâlinde, denetim görevlisi veya denetleme memuru tarafýndan tanýma formu ile çalýþma protokolü dikkate alýnarak denetleme planý hazýrlanmalýdýr. Yetiþkinler hakkýnda kamuya yararlý bir iþte çalýþtýrýlma yaptýrýmýnýn infazýnýn sona ermesi iki þekilde gerçekleþmektedir. Ýhlal nedeniyle sona ermesi, uyarýya raðmen "denetleme planýna" uyulmamasý halinde gerçekleþmektedir. Ýnfazýn tamamlanmasý nedeniyle sona ermesi ise, mahkeme kararýnda belirtilen sürenin denetleme planýna uygun tamamlanmasý suretiyle gerçekleþmektedir. Çocuklar hakkýnda verilen kamuya yararlý bir iþte çalýþtýrýlma yaptýrýmýnýn infaz iþlemleri; ilamýn kaydý ile tebligat dýþýnda yetiþkinler ile ayný usule tabidir. Þube müdürlüðünce çocuklar için verilen ilam "çocuklarýn denetimine iliþkin deftere" kaydedilmelidir. Þube müdürlüðüne gelmesi konusunda yapýlacak tebligat ise çocuða deðil, çocuðun kanuni temsilcisine yapýlmalýdýr. IV. Deðerlendirme Dünya'da kamuya yararlý bir iþte çalýþtýrma yaptýrýmý, denetimli serbestlik sisteminde ayrý bir öneme sahiptir. Bu yaptýrýmýn infazýnda hükümlüler ceza infaz kurumuna alýnmadan toplum içinde cezalarýný yerine getirmekte; ayrýca parklarýn düzenlenmesi, ormanda, yaþlý bakým evlerinde veya aþevlerinde çalýþarak kamunun ihtiyaç duyduðu alanlarda hizmetler vermektedirler. Bu yaptýrýmla ilgili istatistikler incelendiðinde bu yaptýrýmýn kýsa zaman içinde kurumsallaþtýðý; mahkemelerce 2006 yýlýnda verilen karar sayýsý 50 olduðu halde, bu sayýnýn 2007 yýlýnda % oranýnda artarak 1.499'a yükseldiði görülmektedir yýlýnýn ilk beþ aylýk rakamlarýna baktýðýmýzda verilen karar sayýsýnýn olduðu görülmektedir. Kamuya yararlý bir iþte çalýþtýrýlma yaptýrýmý kapsamýnda bugüne kadar hükümlü saat baþta eðitim kurumlarý, orman iþletme müdürlükleri, saðlýk kurumlarý, kütüphaneler ile kültür ve turizm müdürlükleri olmak üzere birçok kamu kurum ve kuruluþunda kamunun ihtiyaç duyduðu hizmetleri saðlamýþlardýr. Aile Eðitimi için Ulusal Politika ve Strateji Oluþturma Semineri düzenlendi Aile eðitimi programlarý için ulusal politika ve strateji oluþturulmasý, programlarda gözlenen sorunlar ve çözüm önerileri, rehberlik ve koordinasyon konularýný içeren seminer geniþ katýlýmlý olarak Kýzýlcahamam'da düzenlendi. Seminere Denetimli Serbestlik ve Yardým Hizmetlerinden Sorumlu Daire Baþkaný Vehbi Kadri Kamer suça sürüklenen çocuklarýn topluma kazandýrýlmasýnda ailenin önemini konusunda teblið sundu. Genel Müdürlüðümüz ve UNICEF iþbirliðinde ceza infaz kurumlarýnda bulunan çocuklara yönelik yürütülen proje konusunda bilgi veren Daire Baþkaný Kamer, proje kapsamýnda "Genel Bilgiler ve Yaklaþým Ýlkeleri", "Kiþisel Geliþim Programý", "Aile Eðitimi Programý", "Ýyiye Doðru Öfke Kontrol Programý", "Güvenli Davranýþ Programý", "Cinsel Ýstismara Yaklaþým Ýlkeleri" ve "Ýnfaz ve Koruma Memuru Bilgi Paylaþým Programý" olmak üzere yedi müdahale programýnýn oluþturulduðu, bu programlarýn yaný sýra ceza infaz kurumlarýmýzda çalýþan personelimiz için "Yönetici Eðitim Programý" ile "Personel Eðitim Programý"nýn geliþtirildiðini ifade etti. Daire Baþkaný Vehbi Kadri Kamer konuþmasýnýn son bölümünde; denetimli serbestlik altýndaki çocuklardan eðitimini yarýda býrakmýþ çocuklarýn eðitim kurumlarýna devamýnýn saðlandýðý, gerekli hallerde aileye danýþmanlýk hizmeti verildiði, özel eðitime ihtiyacý bulunan çocuklarýn ilgili kurumlara yönlendirildiði ve madde baðýmlýsý çocuklarýn saðlýk kurumlarý ile iþbirliði içinde tedavi olmalarýnýn saðlandýðýný belirtti. Ýnebolu Denetimli Serbestlik Þubesine ziyaret Cumhuriyet Baþsavcýsý Özkan Gültekin, Adli Yargý Adalet Komisyonu Baþkaný Murat Kýzýlyar, Kaymakam Dr. Ýlhan Karakoyun, Kaymakam Adayý Kamil Güzel ile Denetimli Serbestlikten Sorumlu Cumhuriyet Savcýsý Osman Sarý tarafýndan, Salý günü Ýnebolu Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürlüðü'ne bir ziyaret gerçekleþtirildi. Ziyarette, Cumhuriyet Baþsavcýsý Özkan Gültekin, kurum ve "Sosyal Araþtýrma Raporu" hakkýnda kýsa bir bilgi verdi. Cumhuriyet Baþsavcýsý Özkan Gültekin, Denetimli serbestlik ve yardým merkezi þube müdürlüklerinin ülkemizde 133 Aðýr Ceza Merkezinde 2006 Yýlý Ocak Ayýndan itibaren kurulmaya baþladýðýný ve çok kýsa bir sürede teþkilatlanmasýný tamamlayarak faaliyete geçtiðini söyledi. Gültekin, denetimli serbestlik hizmetlerinin yürütülmesinde beklenenin üstünde bir baþarý gösterildiðini ve bu kurumu yýllardan beri hukuk sistemi bünyesinde barýndýran ve uygulayan Ýngiltere gibi Avrupa ülkelerinde dahi, bu kadar kýsa sürede, kurumun saðlamýþ olduðu baþarý ve kurumun kamuoyunda yer edinmesinin þaþkýnlýkla karþýlandýðýný ve kurumun ileride daha da iyi bir konuma geleceðini, Þube Müdürlüðümüzde de bu çalýþmalarýn devam ettiðini ve 18/02/2008 tarihinde tüm Ýnebolu Cumhuriyet Savcýlarýnýn katýlmýþ olduðu aylýk olaðan toplantýda sosyal araþtýrma raporlarý üzerine bilgilendirme yapýldýðýný ve iddianame ile kamu davasýnýn açýlmýþ olduðu tüm dosyalarda Sosyal Araþtýrma Raporlarý'nýn bulunmasýnýn gerektiðini ve bu doðrultuda toplantýda karar alýndýðýný, alýnan karar doðrultusunda 2008 yýlý Mart ayýndan itibaren Sosyal Araþtýrma Raporlarý (SAR) için dosyalarýn kuruma gönderilmeye baþlandýðýný ve Þube Müdürlüðü'nün, 2008 Yýlý Mart Ayýndan itibaren SAR'larý düzenlemeye baþladýðýný, kurumun düzenlemiþ olduðu bu raporlarda, ilk ayda yani 2008 Yýlý Mart Ayýnda ülkemizde faaliyet gösteren Denetimli Serbestlik birimleri içerisinde, 35 dosya ile altýncý sýrada yer almasýnýn baþarý olduðunu ve kurumda çalýþan görevlilerin elde ettikleri bu baþarýlarýnýn devam edeceðine olan inançlarýnýn tam olduðunu" belirterek, Sosyal Araþtýrma Raporlarýnýn hazýrlanmasý konusunda gayret gösteren Þube Müdürlüðünün tüm personelini tebrik etti. Ayrýca raporlarýn hazýrlanmasý konusunda denetimli serbestlik ve yardým merkezi þube müdürlüðü'nü harekete geçiren tüm Ýnebolu Cumhuriyet Savcýlarýna teþekkürlerini dile getirdi.

11 15 Temmuz 2008 Seslenis Sayfa 11 Hukuk Devletinde Suç Yaratýlmasýnýn Ve Suçun Aydýnlatýlmasýnýn Sýnýrlarý Uluslararasý Sempozyumu 1-3 Haziran 2008 tarihleri arasýnda, Ýstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4.Ulusal Ceza Hukuku Günleri kapsamýnda "Hukuk Devletinde Suç Yaratýlmasýnýn ve Suçun Aydýnlatýlmasýnýn Sýnýrlarý Uluslararasý Sempozyum'u" düzenlendi. Koordinatörlüðü Prof Dr. Bahri Öztürk tarafýndan yapýlan Sempozyum 15 oturumda gerçekleþtirildi. Sempozyum oturumlarýnda özgürlükçü ceza hukukunun genel esaslarý ve yeni Türk Ceza Kanuna hâkim olan ilkeler; yeni Türk Ceza Kanunu ve suç genel teorisi, teþebbüs, Avrupa'nýn Türk Ceza Kanununa bakýþý, kusurluluk, olasý kast, bilinçli taksir, kast-taksir kombinasyonu ve güvenlik tedbirleri, Türk-Alman Ceza Hukukunda kusurluluk, yanýlma ve ilgilinin rýzasý, kiþi dokunulmazlýðý, insan öldürme ve yaralama suçlarý, insan üzerinde bilimsel deney ve organ ticareti, altýncý oturumda cinsel dokunulmazlýða, mala karþý suçlar ve ekonomik suçlar, Türk Ceza Kanununda ifade hürriyeti, hürriyete ve þerefe karþý suçlar, adil yargýlama ve sanýk haklarý, soruþturma evresi; yeni koruma tedbirleri, yeni savcý modeli ve adli kolluk, ara muhakeme evresi; iddianamede yer almasý gereken hususlar, iddianamenin iadesi, takipsizlik kararý, savcýnýn takdir yetkisi, kovuþturma evresi, ispat hukuku, delil yasaklarý ve çapraz sorgu, istinaf ve diðer denetim muhakemeleri, özel soruþturma kurallarý (memurlarýn, çocuklarýn, hekimlerin yargýlanmasý), uzlaþtýrma, denetimli serbestlik, maðdurun haklarý, kültür varlýklarýnýn ceza muhakemesi hukukundaki durumu konularýnda tebliðler sunuldu. Oturum baþkanlýðýný Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi Adli Týp Anabilim Dalý Baþkaný Baþkaný Prof. Dr. Hamit Hancý'nýn yaptýðý ondördüncü oturumda; Denetimli Serbestlik ve Yardým Hizmetlerinden Sorumlu Daire Baþkaný Vehbi Kadri Kamer; denetim serbestlik sisteminin amacý, kapsamý, ceza adalet ve infaz sistemi içindeki yeri ile hedeflerini açýkladýðý tebliðinde, etkin bir ceza adalet sistemi, caydýrýcý bir ceza infaz sistemi ile ideal çocuk adalet sistemi için mutlaka denetimli serbestlik sisteminin gerekli olduðunu, bu sistemde kurumlar arasý koordinasyonun çok önemli olduðunu ve sivil toplum desteðinin alýnmasý gerektiðini ifade etti. Daire Baþkaný Kamer konuþmasýný; iki yýl önce kurulan güçlü mevzuat ve personel eðitim temeline dayanan bu sistemin kýsa zaman içinde kurumsallaþtýðýný, tarihleri arasýnda tamamlanan Euro bütçeli "Türkiye'deki Denetimli Serbestlik Hizmetlerinin Geliþtirilmesi Projesi" ve iki uluslararasý konferansla Avrupa'daki uygulamalarýn izlendiðini, 2008 yýlýnda Euro bütçeli "Çocuk ve Maðdurlarla Ýlgili Denetimli Serbestlik Hizmetlerinin Geliþtirilmesi Projesi"nin baþlayacaðýný ayrýca iki uluslar arasý konferansýn planlandýðýný belirterek tamamladý. Tavþanlý'da Ceza Ýnfaz Sisteminde Denetimli Serbestlik konulu panel Tavþanlý Cumhuriyet Baþsavcýlýðý ile Kütahya Barosu iþbirliðinde düzenlenen "Ceza Ýnfaz Sisteminde Denetimli Serbestlik" konulu panel 31 Mayýs 2008 tarihinde Tavþanlý'da gerçekleþtirildi. Panele Adalet Bakanlýðý Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü Denetimli Serbestlik ve Yardým Hizmetlerinden Sorumlu Daire Baþkaný Vehbi Kadri Kamer; Kütahya Vali Yardýmcýsý Ömer ERU, Kütahya Cumhuriyet Baþsavcýsý Cemil KUYU, Tavþanlý Cumhuriyet Baþsavcýsý Osman Nuri GÜLER, Tavþanlý Adli Yargý Adalet Komisyonu Baþkaný Levent ÞAHÝN, Tavþanlý Kaymakamý Mehmet Suat ÝLHAN, Jandarma Komutaný J. Albay Ömer Lütfi MOR, Kütahya Baro Baþkaný Sabit ÖZDOÐ- LAR, Kütahya, Tavþanlý, Emet ve Domaniç Adliyesinde görev yapan hâkim ve Cumhuriyet Savcýlarý; yazý iþleri müdürleri; Kütahya ve Baðlý Garnizonlara ait Karakol Komutanlarý Kütahya Ýl Emniyet ve Tavþanlý Ýlçe Emniyet Müdürlüðüne baðlý Emniyet mensuplarý; Kütahya Barosu Avukatlarý; Tavþanlý Cumhuriyet Baþsavcýlýðý Koruma Kurulu üyeleri ve diðer davetliler katýldý. Adalet Bakanlýðý Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü Denetimli Serbestlik ve Yardým Hizmetlerinden Sorumlu Daire Baþkaný Vehbi Kadri KA- MER konuþmasýnda; Ülkemizde güçlü mevzuat temeli ile personel eðitimine dayanan, son derece kaliteli hizmet veren denetimli serbestlik sistemi kurulduðunu, bu sisteminin suç iþleyen kiþinin topluma kazandýrýlmasý, iþlediði hukuka aykýrý eylemin olumsuz sonuçlarýný anlamasý ve yeniden suç iþlememesini hedefleyen rehabilitasyon temeline dayandýðýný, hapis cezasýnýn ertelenmesi veya koþullu salývermede rehber görevlendirilmesi, hükmün açýklanmasýnýn geri býrakýlmasý kararýnda yükümlülük belirlenmesi ayrýca çocuklarýn 5395 sayýlý Çocuk Koruma Kanunu ile denetim altýna alýnmasý ile "toplumun güvenliði" için çalýþmalar yapýldýðýný, mahkemelerce; 2006 yýlýnda , 2007 yýlýnda ve 2008 yýlýnýn ilk dört ayýnda karar verilerek infaz için denetimli serbestlik ve yardým merkezi þube müdürlüklerine gönderildiðini, þube müdürlüklerince, mahkemelerce verilen kararlarýn infazý ile ilgili olarak; 2006 yýlýnda , 2007 yýlýnda ve 2008 yýlýnýn ilk dört ayýnda toplam rapor, plan ve form hazýrlanarak Cumhuriyet savcýlýklarý ile mahkemelere iletildiðini, denetimli serbestlik hizmetlerinin iki yýllýk çalýþmalarý incelendiðinde, bu sistemin ceza adalet ve infaz sistemi içinde önemli bir yere sahip olduðu ve kýsa zaman içinde kurumsallaþmasýný tamamladýðýný ifade etmiþtir." dedi. Daire Baþkaný Vehbi Kadri KAMER, Tavþanlý Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürlüðü'nü ziyaret ederek Þube Müdürü Timuçin GÖÇ'ten þube çalýþmalarý hakkýnda bilgi aldý. Þube müdürlüðünce 2007 yýlý içerisinde 536 adet sosyal araþtýrma raporu hazýrlanarak tüm þubeler arasýnda ilk sýrada bulunduklarý, 2008 yýlýnda 3208 saatlik kamu hizmeti cezasýnýn infaz edildiði ve denetim altýna alýnan þüpheli, sanýk ve hükümlü sayýsýnýn giderek arttýðýný belirtti. Koruma kuruluna baþvurdu iþveren oldu Diyarbakýr Cumhuriyet Baþsavcýlýðý Koruma Kuruluna iþ talebi ile baþvuran eski hükümlü S.E.'ye SRAP projesi kapsamýnda saðlanan kredi ile çamaþýr ve temizlik evi açýldý. Açýlýþa Diyarbakýr Valisi Sayýn Hüseyin Avni MUTLU, Diyarbakýr Cumhuriyet Baþsavcýsý Sayýn Durdu KAVAK, Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürlüðünden sorumlu Cumhuriyet Savcýsý Günay AYNACI ve Koruma Kurulu üyeleri katýldý. Ýþ yerinde 3 tane sigortalý iþçi çalýþtýrmaya baþlayan S.E. kýsa sürede iþini geliþtirerek birçok temizlik ve yýkama iþi aldýðýný, evlere temizlikçi olarak eleman gönderdiðini belirterek bugün itibarýyla aldýðý iþin, iþyeri kapasitesinin üstüne çýktýðýný belirtti ve koruma kurullarý üyelerine teþekkürlerini iletti.

12 Sayfa 12 Seslenis 15 Temmuz 2008 HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARLA ÝLGÝLÝ DÝSÝPLÝN ÝÞLEMLERÝ - 1 Ceza infaz kurumlarýnda kalmakta olan hükümlü ve tutuklulara yönelik disiplin iþlemleri incelendiðinde, gerek alýnan kararlar, gerekse verilen disiplin cezalarýnýn tespiti sýrasýnda, mevzuatta bulunmayan çeþitli uygulamalara yer verildiði, hatta bunlarýn zaman içerisinde usul haline getirildiði görülmektedir. Bu nedenle; Mevzuata uygun olmayan usullerde alýnan kararlar ile uygulanacak disiplin cezalarýnýn tespitinde yapýlan hatalarýn neler olduðuyla ilgili olarak, bazý örnekler vererek açýklamalar yapmanýn ve çeþitli yazýlarýmda farklý örnekleri gündeme getirerek bu açýklamalarý tekrarlamanýn yararlý olacaðýný düþünmekteyim. Bu yazýda ele alacaðýmýz ilk karar örneði ve bu karara yönelik olarak yapýlan deðerlendirmeler aþaðýda gösterilmiþtir. Örnek 1- Alýnan bir disiplin kurulu kararýnda; "hükümlünün eylemine uyan suçun karþýlýðý olan ceza, ziyaretçi kabulünden yoksun býrakma cezasý olduðu halde, daha önce hiç disiplin suçu iþlememiþ olmasý nedeniyle, bir alt ceza olan haberleþme veya iletiþim araçlarýndan yoksun býrakma veya kýsýtlama cezasý ile tecziyesine karar verilmiþtir." ifadesi yer almaktadýr. Buna göre; Öncelikli olarak, yukarýda belirtilen örnek karardaki hatanýn ne olduðu ve neden kaynaklandýðý hususunun açýkça ortaya konulmasý gerekir. Kararda yer alan disiplin kurullarýnýn bir alt ceza verebilme yetkilerinin bulunup bulunmadýðý konusu, verilen kararýn doðruluðuyla yakýndan ilgili olduðundan, bu hususun mevzuat bakýmýndan incelenmesi gerekmektedir sayýlý Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Ýnfazý Hakkýnda Kanun ile Ceza Ýnfaz Kurumlarýnýn Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Ýnfazý Hakkýnda Tüzük birlikte incelendiðinde; 5275 sayýlý Kanun'un 37 ila 52 nci maddeleri ile Tüzük'ün 143 ila 158 inci maddelerinde disiplin iþlemleriyle ilgili düzenlemelerin ayrýntýlý olarak yapýldýðý görülmektedir sayýlý Kanun'un 37 nci maddesinin birinci fýkrasýnda; "Hükümlü hakkýnda kurumda, düzenli bir yaþamýn sürdürülmesi, güvenliðin ve disiplinin saðlanmasý bakýmýndan kanun, tüzük, yönetmelikler ile idarenin uyulmasýný emrettiði veya gerekli kýldýðý davranýþ ve tutumlarý, kusurlu olarak ihlâl ettiðinde, eyleminin niteliði ile aðýrlýk derecesine göre Kanunda belirtilen disiplin cezalarý uygulanýr." hükmü yer almaktadýr. Bu hüküm, Ceza Ýnfaz Kurumlarýnýn Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Ýnfazý Hakkýnda Tüzük"ün 143 üncü maddesinin birinci fýkrasýnda da aynen tekrarlanmýþtýr. Belirtilen fýkralardaki hüküm incelendiðinde, düzenlemenin son cümlesinde bulunan "Kanunda belirtilen disiplin cezalarý uygulanýr." ifadesi dikkat çekmektedir. Ayrýca; Hükümlü ve tutuklulara yönelik disiplin iþlemlerinin nasýl yapýlacaðý 5275 sayýlý Kanun'un 47 nci ve Tüzük'ün 152 Yusuf Kenan ÇAÐLAR Kontrolörler Kurulu Baþkaný nci maddelerinde belirtilmiþtir. Kanun'un 47 inci maddesinin beþinci fýkrasýnda yer alan ve Tüzük'ün de 152 nci maddesinin beþinci fýkrasýnda aynen tekrarlanan düzenlemede; "Disiplin cezalarý disiplin kurulunca evrak üzerinden görüþülerek en geç üç gün içinde karara baðlanýr. Disiplin kurulu, yasada yazýlý disiplin cezasý uygulanmasýna veya disiplin cezasý verilmesine yer olmadýðýna karar verebilir. Disiplin kurulu kararlarý gerekçeli olarak yazýlýr ve kararda þikâyet merci ve süresi açýkça gösterilir." hükmü yer almaktadýr. Bu düzenlemelerde incelendiðinde, her iki fýkranýn da ikinci cümlesinde bulunan "Disiplin kurulu, yasada yazýlý disiplin cezasý uygulanmasýna veya disiplin cezasý verilmesine yer olmadýðýna karar verebilir." ifadesi dikkat çekmektedir. Sonuç olarak; Örnekte belirtilen ve tartýþma konusu yapýlan kararla ilgili bir deðerlendirmede bulunabilmek için, öncelikli olarak yukarýda yapýlan açýklamalar sonucunda ulaþýlan ve "dikkat çekmektedir" þeklinde vurgulanan iki ayrý tespitin ortaya konulmasýnýn ve kararýn bu tespitler ýþýðýnda deðerlendirilmesinin doðru olacaðý düþünülmektedir. Deðerlendirilmemizde esas alýnacak iki ayrý tespit þunlardýr. 1- Kanunda belirtilen disiplin cezalarý uygulanýr 2- Disiplin kurulu, yasada yazýlý disiplin cezasý uygulanmasýna veya disiplin cezasý verilmesine yer olmadýðýna karar verebilir sayýlý Kanun ve bu Kanun'a dayanýlarak çýkarýlan Tüzük hükümlerinin incelenmesi sonucu ulaþýlan bu tespitlerden anlaþýlacaðý üzere, disiplin kurullarý; sadece Kanunda yazýlý olarak belirtilen cezalarý verebilmekte, bunun dýþýnda bir alt ceza verebilme gibi yetkileri bulunmamaktadýr. Mevzuat bu yönde düzenlemeler içeriyor olmasýna raðmen, hatalý uygulamanýn neden kaynaklandýðý konusu incelendiðinde, bu yanlýþ uygulamanýn, 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu'nun 125 inci maddesinin üçüncü fýkrasýndaki "Geçmiþ hizmetleri sýrasýndaki çalýþmalarý olumlu olan ve iyi veya çok iyi derecede sicil alan memurlar için verilecek cezalarda bir derece hafif olaný uygulanabilir." hükmünden kaynaklandýðý ve memur disiplin suçlarýyla ilgili bu düzenlemenin, bir alýþkanlýk sonucu olarak, mevzuatta yer almamasýna raðmen hükümlü ve tutuklu disiplin iþlemlerine de taþýndýðý düþünülmektedir. Yazýda belirtilen açýklamalarýn, bundan sonraki disiplin kurulu kararlarýnýn alýnmasýnda faydalý olacaðý düþüncesiyle tüm çalýþanlara baþarýlar diliyorum. Düzeltme: Geçen sayýda, "Ceza Ýnfaz Kurumlarýnda Ýdarî Yapýlanma" baþlýklý makale, baský hatasý sonucu "Gözlem ve Sýnýflandýrma Merkezleri" baþlýðýyla yayýmlanmýþtýr. Düzeltir özür dileriz. Yozgat E Tipi nde þiir dinletisi Fethiye de tiyatro gösterisi Fethiye Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, Dalaman Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu hükümlüleri tarafýndan 'Komþu Köyün Delisi' isimli tiyatro oyunu sahnelendi. Geçtiðimiz ay sahnelenen oyunu; hükümlü ve tutuklularýn yaný sýra, Kurum Müdürü Ahat Çakmak, Kurum 2. Müdürleri Ýbrahim Türkoðlu ve Hakan Turan, Kurum Öðretmeni ve Sosyal Çalýþmacýsý, Dalaman Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu 2. Müdürü ve Öðretmeni ile Kurum çalýþanlarý izledi. Yenipazar da moral günü Yenipazar (Aydýn) Kl Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, Cumhuriyet Savcýsý Ender Karadeniz in katkýlarýyla hükümlü ve tutuklular için geçtiðimiz ay moral günü gerçekleþtirildi. Hâkim ve Cumhuriyet savcýlarýnýn da katýldýðý moral gününde Mahalli Sanatçý Ýbrahim Güler'in seslendirdiði parçalarla eðlenen hükümlü ve tutuklular, halay çekip oynadýlar. Yozgat E Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda gerçekleþtirilen þiir dinletisi ile hükümlü ve tutuklulara feyz dolu saatler yaþadýlar. Kurum Öðretmenleri Hakan Tokgöz ve Nesrin Ekinci Özer tarafýndan organize edilen programa; Atatürk Lisesi öðretmenleri Murat Durna, Mehmet Ayýk ve ayný okulun öðrencileri Muammer Büyüköz, Bilgehan Yozgatlý, Merve Güven, Esin Aslan, Kübra Akbulut, Y.Emre Yýlmazer, M.Can Arý, Halil Eraslan, Merve Nazlý, A.Menderes Gülbaþ ile Kurumda bulan hükümlü katýldý. Daha çok vatan, millet sevgisi, aþk ve hasret öðelerinin iþlendiði þiirler, müzikli slayt gösterileri ile zenginleþtirilerek programa ayrý bir renk kattý. Ceza infaz kurumunun baþtan aþaðý yeniden düzenlenen konferans salonunda yapýlan þiir dinletisini hükümlü tutuklular ilgiyle takip etti. Programa, Ceza Ýnfaz Kurumu personeli de büyük ilgi gösterdi. Duygulu anlarýn yaþandýðý programda izleyici hükümlü ve tutuklular bu tarz kültürel etkinliklerin artarak devam etmesini belirttiler. Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü Uður Salt, programýn düzenlenmesindeki katkýlarýndan dolayý Eðitim Servisine ve Atatürk Lisesi Müdürü Ömer Ýbiþ, Türkçe Öðretmenleri Murat Durna ve Mehmet Ayýk ile öðrencilere teþekkür ederek, bu tür deðiþik etkinliklerin cezaevinde devam edeceðini belirtti. Karaman da tiyatro gösterisi Karaman M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda sürdürülen uygulamalý Tiyatro kursu çerçevesinde hazýrlanan "Hayata Dair" adlý oyun, 6 Haziran tarihinde sahnelendi. Kurumun çok amaçlý salonunda gerçekleþtirilen etkinliðe Protokol üyeleri, Ýzleme Kurulu üyeleri ile yazýlý ve görsel basýnýn temsilcileri katýldý. Hükümlü ve tutuklular tarafýndan sergilenen etkinlik öncesinde bir açýlýþ konuþmasý yapan Kurum Müdürü Kamil Özdemir, Kurumda sürdürülen eðitsel ve sosyal etkinlikler hakkýnda kýsa bilgiler sundu. Çalýþmalarýnda kamu kurumlarýnýn yanýnda özel kuruluþ ve sivil toplum örgütlerinin de desteðinin önemini vurgulayan Özdemir, bu anlamda katkýsýný esirgemeyen tüm kurum, kuruluþ ve derneklere teþekkür etti. 15 ayrý sosyal, kültürel ve eðitsel çalýþmada baþarýlý olan 137 hükümlü-tutukludan temsili olarak 10'una belge ve ödüllerinin verilmesinden sonra sahnelenen oyun büyük beðeniyle izlendi.

13 15 Temmuz 2008 Seslenis Sayfa 13 Ali Suat ERTOSUN Hâkimler ve Savcýlar Yüksek Kurulu Üyesi ÖLÜM... Yaþamýn karþýtý... Doðumumuzdan itibaren günden güne yaklaþan, er ya da geç hepimizi yakalayacak olan, yerini ve zamanýný bilmediðimiz, ancak ondan da kaçamadýðýmýz mutlak son. Sözünü edenleri "Þom aðýzlý" veya "Aðzýndan yel alsýn" diyerek susturmaya çalýþtýðýmýz; tüm dinlerde iþlenen; insanlýðýn var olduðu ilk günden bu yana devamlý tartýþýlmasýna karþýn önüne geçilemeyen; üzerine þiirler, romanlar, öyküler yazýlan; felsefî görüþler üretilen; türküler yakýlan, þarkýlar bestelenen; resimler ve heykeller yapýlan bir konu. Kendimize ve sevdiklerimize yakýþtýramadýðýmýz, yakýnlarýmýzýn baþýna geldiðinde önemini ve derinliðini kavradýðýmýz; ancak bir süre sonra hayatýn uðraþ ve hayhuyu içinde unuttuðumuz ölüm, aslýnda hayatýn bir parçasý ve ona anlam veren bir olgu. Var olmakla baþlayan yaþamý sonlandýran gerçek. Hukuk ve týp bilimlerinin devamlý incelediði ve irdelediði çok boyutlu bir olay. * * * Ölüm, ayný zamanda tarihe yön veren bir sebep deðil mi? Sokra- tes'in baldýran zehiri ile öldürülmesi, Hazreti Ýsa'nýn çarmýha gerilmesi, Hazreti Muhammed'in torunlarýnýn Kerbela'da þehit edilmesi, Avusturya-Macaristan Ýmparatorluðunun Veliahdý Ferdinand'ýn suikasta uðramasý, Ýkinci Dünya Savaþýnda Yahudilerin Almanya'da gaz odalarýnda yakýlmasý, Hiroþima ve Nagazaki'ye atom bombasý atýlmasý sonucu binlerce insanýn ölmesi, tarihin ve bugünkü dünya düzeninin oluþumunda etkili olmamýþ mýdýr? * * * Edebiyatýmýzda "Ölüm Þairi" olarak tanýnan, ölümü ve dolayýsýyla yaþamý en iyi betimleyen ozanlarýmýzdan biri Cahit Þýtký Tarancý'dýr. Onun "Otuz Beþ Yaþ" þiirini okumayanýmýz, bilmeyenimiz çok azdýr. Yine, ölüm temasýný çok iþleyen þairlerimizden biri de Ümit Yaþar Oðuzcan'dýr. Büyük oðlunun intiharý onu, hayatýn boþluðu, ölüm ve acý konularýna yöneltmiþtir. Her ne kadar tüm kutsal kitaplarda tekrar dirilmek hadisesi anlatýlsa da sonunu bilmediðimiz için ölümden korkmuyor muyuz? Sýkýntý içinde yaþýyor olsak da ölmeyi arzulayýp, Yahya Kemal Beyatlý'nýn meþhur dizelerindeki gibi meçhule giden gemiye binmek istiyor muyuz? Elbette istemiyoruz. Ancak burada bir an için ölümsüzlüðü düþünelim. Yaþamýmýzý anlamlý kýlan ölüm olmasaydý hayat çekilir miydi? Herhalde çekilmezdi. Þahsen, ölümün olmadýðý bir dünyayý düþünmek bile istemiyorum. Korkunun ecele faydasý olmadýðýný da gözetecek olursak, ölümü kabullenmekten baþka çaremiz yoktur. Zira, kaçýnýlmaz gerçekliktir ölüm. En iyisi, Üstat Necip Fazýl Kýsakürek gibi ölümü "Safa geldi, hoþ geldi" diye karþýlamaktýr. * * * Aslýnda en acý olaný da bedensel ölüm deðil, yaþarken ölmek. Yaþamdan bir tat alamamak, amaçsýz bir hayat sürmek. Bunu da en güzel þekilde Büyük Þairimiz Yahya Kemal Beyatlý, "Ölmek deðildir ömrümüzün en feci iþi, Müþkül odur ki ölmeden evvel ölür kiþi" diyerek ifade etmemiþ midir? O hâlde deðiþtiremeyeceðimiz gerçeklerle uðraþmaktansa; yaþamýmýza anlam katacak güzelliklerle uðraþmamýz; Ülkemizin, tüm insanlýðýn ve çocuklarýmýzýn geleceði için çalýþmamýz; özetle ruhumuzu teslim etmeden ölmememiz gerekmiyor mu? GÜZEL SÖZLER Ölümün bizi nerede beklediði belli deðil, iyisi mi biz onu her yerde bekleyelim. Montaýgne Ey yaþam, senin bunca deðerli oluþun ölüm sayesindedir. Seneca Yýpranmak, paslanmaktan iyidir. Cumberland Siz görmezden gelseniz de gerçekler var olmayý sürdürürler. Huxley Doðubayazýt ta konser coþkusu ve belge daðýtýmý BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM Program; Sedat Küçükkaya nýn Bilir misin?", Burhan Yýlmaz ýn "Arkadaþ" ve Medeni Daðcý nýn "Zindandan Mehmet'e Mektup" isimli þiirlerini okumalarý ile devam etti. Daha sonra hükümlülerden oluþan ekip, "Berber" isimli skeci sahneledi. Bunu Erkan Batur un dans gösterisi izledi. Doðubeyazýt Ýshak Paþa Ýlköðretim Okulunun kýz öðrencilerinden oluþan Türk Halk Oyunlarý ekibi ülkemizin deðiþik yörelerine ait oyunlardan oluþan bir gösteri sergileyerek, muhteþem bir atmosfer oluþturdular. Daha sonra Türk Halk Müziði konseri sunuldu. Ýsmet Göktürk ün seslendirdiði birbirinden güzel türkülerini, Mahalli Sanatçý Metin Okçu nun mini konseri izledi. Ardýndan I. ve II. kademe okuma yazma, satranç, halk oyunlarý ve erkek berberliði kurslarýnda baþarýlý 44 hükümlü ve tutukluya belgeleri Doðubayazýt Kaymakamý Cemalettin Demircioðlu, Cumhuriyet Baþsavcýsý Hakan Dündar, Albay Eþref Arýk, Ýzleme Kurulu Baþkaný Muhlis Lordoðlu, Ýlçe Müftüsü M. Salih Geçit ile Denetimli Serbestlik Þube Müdürü Zekeriya Murat Demirbacak tarafýndan takdim edildi. Programa; Doðubayazýt Kaymakamý Cemalettin Demircioðlu, Cumhuriyet Baþsavcýsý Hakan Dündar, Askeri yetkililer, Ýzleme Kurulu Baþkaný Muhlis Lordoðlu, Ýlçe Müftüsü M. Salih Geçit ve çok sayýda davetli ile Kurum personeli ile hükümlü ve tutuklular katýldý. Prof. Dr. Kural dan konferans Prof. Dr Orhan Kural, Çankýrý E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, hükümlü ve tutuklulara "Çevre ve Ýnsan Saðlýðý" konulu konferans verdi. 6 Haziran da sunulan konferansa; Cumhuriyet Savcýsý Ýhsan Kamil Akçadýrcý, Kurum Müdürü Sabri Erdoðan, 2.Müdür Metin Karakaþ, personel ile hükümlü ve tutuklular katýldý. Prof. Kural, insanlarýn çevreye verdikleri zararlara dikkat çekerek, bunun bir sonucu olan küresel ýsýnmanýn önlenmesine yönelik bilgiler sundu. Sigaranýn zararlarýndan da bahseden Kural, sigarayý býrakmalarý konusunda katýlýmcýlardan söz aldý. Aðlasun da belge daðýtým töreni Aðlasun K1 Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, Ýlçe Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü iþ birliði ile tarihleri arasýnda düzenlenen 160 saatlik bilgisayar iþletmenliði kur- Seslenis Yýl: 7 Sayý: Temmuz 2008 YAYIN KURULU Ekrem BAKIR Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardýmcýsý Yayýn Kurulu Baþkaný Feyzullah TAÞKIN Durmuþ KARAÇALI Tetkik Hâkimi Tetkik Hâkimi Tülay ÇELEBÝ Þube Md. (Psikolog) Hamit KANSIZ Öðretmen Özlem ÞAHÝNKOL Þube Md. (Sos. Hiz. Uzm.) Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Koordinatörü Naci BÝLMEZ Recai YILDIZ Öðretmen Öðretmen Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Adýna Sahibi Hulûsi SAÐIR Kurum Müdürü Dizgi: Hasan KORKMAZ - Ýsa KÝBAROÐLU Baský: Þeref KARAAÐAÇ - Hüseyin CENGÝZ Montaj: Zafer KARAKAYA Ýdare Yeri: Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Ulucanlar / ANKARA Tel: Faks: Baský: Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Matbaasý Ulucanlar / ANKARA Tel: Yayýn Türü: Aylýk, Yerel, Süreli Basým Tarihi: 15 Temmuz 2008 sunu baþarýyla tamamlayanlara sertififikalarý ve kamu kurumlarý ile Ceza Ýnfaz Kurumu hükümlü ve tutuklularý arasýnda yapýlan masa tenisi turnuvasýnda dereceye girenlere ise ödülleri geçtiðimiz ay düzenlenen törende verildi. Törende; 18 hükümlü ve tutuklu bilgisayar sertifikasý alýrken, masa tenisinde ilk üçe girenlere kupa takdim edildi. Törene; Burdur Cumhuriyet Baþsavcýsý Ýbrahim Akbaþ, Cumhuriyet Savcýsý Kývanç Odabaþýoðlu, Kaymakam Oðuzhan Bulut, Halk Egitim Merkezi Müdürü, Ýlçe Jandarma Komutaný ve daire amirleri ve memurlarý, Ceza Ýnfaz Kurumu personeli ile tutuklu ve hükümlüler katýldý. Tekirdað 1 No lu F Tipi nde voleybol-futbol turnuvasý Tekirdað 1 No lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda hükümlü tutuklularla yönelik voleybol ve futbol turnuvasý düzenlendi. Turnuva; Kurum Öðretmeni Kasým Adýyaman, Kurum Baþmemurlarý Nesif Aykýn ve Þaban Umut ile infaz koruma memurlarýnýn katkýlarýyla gerçekleþtirildi. Voleybol turnuvasýna 12 gruptan oluþan 60 hükümlü ve tutuklu katýldý. Turnuvanýn finali, 2 Mayýs tarihinde yapýldý. Ayrýca, 80 hükümlü ve tutukludan oluþan 16 grubun katýlýmýyla futbol turnuvasý baþlatýldý. Sandýklý da aðaç dikimi Sandýklý Cumhuriyet Baþsavcýlýðý ve Sandýklý Ceza Ýnfaz Kurumu tarafýndan Hatýra Ormaný oluþturuldu. Sandýklý ya 5 km ve Antalya Karayolu üzerinde, m2'lik alana, ilk etapta 870 sedir, 15 ceviz ve 10 badem aðacý dikildi yýlý içinde ise 600 ceviz, badem ve kestane dikilmesi hedefleniyor.

14 Sayfa 14 Seslenis 15 Temmuz 2008 Kurumlarda veda töreni Konya Açýk ta nikâh ve veda töreni Þýrnak ta belge daðýtým töreni Bergama da Dünya Çevre Günü kutlamasý Bergama M Tipi Çocuk Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, Dünya Çevre Günü nedeniyle 6 Haziran da program gerçekleþtirildi. Kurumun çok amaçlý salonunda yapýlan ve çocuk tutuklu Anýl Sak ýn sunduðu programa; 100 çocuk tutuklu ile personel katýldý. Anýl Sak açýlýþ konuþmasýnda sanayi ve hýzlý kentleþmenin çevre kirliliðinin artmasýnda en büyük etken olduðu, bu durumun da sanayi atýklarý, spreyler, yakýtlarla ortaya çýkan dumanlar, petrol ve ilaç atýklarý, plastik ürünler, suni gübreler ve çöpler aracýlýðýyla ortaya çýktýðýný söyledi. Açýlýþ konuþmasýnýn ardýndan çocuklardan Doðucan Taþ Bir Yer Düþünüyorum adlý þiiri, Uður Açýk Çevre bilgisi adlý yazýyý, Akýn Alkýlýç Çevremiz adlý þiiri, Yýlmaz Topay Öz Vataným Türkiye'm adlý þiiri, Can Bulut Vatanel Küresel Isýnma Bitsin adlý þiiri, Onur Hunca Doðal Çevrenin Korunmasý Ýçin Alýnacak Önlemleri ve Ali Güneþ de Memleket Türküsü adlý þiiri okudular. Programda; gelecek nesillere iyi bir çevre býrakmak için, çevreyi kirletmenin önlenmesi, yeþil alanlarýn ve hayvanlarýn korunarak doðaya her yönüyle sahip çýkýlmasý gerektiði mesajý verildi. Konya Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda, Kardelen Düðün Sarayý sahibi Abdurrahman Akay'ýn katkýlarýyla Kurum hükümlüsü Ramazan Ýnal'in nikâh töreni yapýldý. Karatay Belediye Baþkaný Mehmet Hançerli'nin kýydýðý nikahta; Cumhuriyet Savcýlarý A.Nurettin Sürücü ve Ö.Tuncay Ýpek ve Kurum 2.Müdürü Nurettin Abbasoðullarý þahitlik yaptý. Nikâh töreni Mahalli Sanatçý Konyalý Þerife'nin seslendirdiði oyun havalarýyla coþkulu bir þekilde sona erdi. Nikâh töreninin ardýndan, Kurumdan emekli olan Ýnfaz ve Koruma Baþmemurlarý Celal Yeþil ve Zafer Aþar ile diðer personelden Mevlüt Erdoðan, Veli Gürbüz ve Mustafa Öðüt'e memuriyet yaþamlarý boyunca göstermiþ olduklarý hizmetlerinden dolayý Cumhuriyet Savcýsý A.Nurettin Sürücü ve diðer yetkililer tarafýndan teþekkür belgeleri ve plaketleri verildi. Ayrýca, Kurumda açýlan kat hizmetleri iþ ve meslek kursunu baþarý ile tamamlayan hükümlülere sertifikalarý verildi. Cumhuriyet Savcýsý A. Nuretttin Sürücü, Kurumda hükümlülerin boþ zamanlarýný eðitim-öðretim ve sosyal-kültürel faaliyetlerle deðerlendirilerek, toplumca kabul edilebilir düþünce ve davranýþlarý benimsemelerine, kendilerini topluma yararlý insanlar olarak yetiþtirmelerine yardýmcý olunduðunu, bu etkinliklerde emeði geçenlere teþekkür etti. Erciþ te konser coþkusu ve belge daðýtýmý Erciþ Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda 14 Mayýs ta gerçekleþtirilen konserle hükümlü ve tutukular doyasýya eðlendi. Program çerçevesinde, ilk yardým, baðlama ve elektrikli ev aletleri bakým ve onarýmý kurslarýný baþarýyla tamamlayan hükümlü ve tutuklulara sertifikalarý daðýtýldý. Programa; Cumhuriyet Baþsavcýsý Bestami Tezcan, Cumhuriyet Savcýsý Selim Cüre, Kurum Müdürü Battal Doðan, Ceza Ýnfaz Kurumu Karakol Komutaný J. Kd. Bçvþ. Cuma Çiftçi ve Ýlçe Halk Eðitim Merkezi Müdürü Zihni Binici katýldý. Baðlama kursunu baþarýyla tamamlayanlar hükümlüler ile Mahallî Sanatçýlar Ýsmail Can ve Yakup Sucular verdikleri konserle katýlýmcýlarý coþturdular. Hükümlü ve tutuklular halay çekerek, eðlendiler. Sakarya L Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda emekli olan Ýnfaz ve Koruma Baþmemuru Ayten Polat ile Ýnfaz ve Koruma Memuru Semra Korkut için veda töreni düzenlendi. 18 Nisan günü düzenlenen törene Cumhuriyet Savcýsý Haydar Memiþ, Kurum Müdürü Metin Akkaya, Kurum 2. Müdürleri Orhan Bayrý Mutlu Almamýþ ve Sadettin Bilgin, Kurum Öðretmenleri Cemalettin Aykuþ ve Nevzat Budak ile kurum personeli katýldý. Cumhuriyet Savcýsý Haydar Memiþ ve Kurum Müdürü Metin Akkaya yaptýklarý konuþmalarda, emekli olan personelin uzun yýllar baþarýlý ve özverili hizmetlerde bulunduklarýný ifade ederek kendilerine teþekkür ettiler. Yapýlan konuþmalarýn ardýndan Cumhuriyet Savcýsý Haydar Memiþ, Ýnfaz ve Koruma Memuru Semra Korkut'a, Kurum Müdürü Metin Akkaya Emekli Ýnfaz ve Koruma Baþmemuru Ayten Polat'a teþekkür belgesi ve plaket verdiler. Ayrýca tören anýsýna hatýra fotoðrafý çekildi ve kurum personeli adýna emekli olan personele çiçek takdim edildi. Karaman M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda ise Ýnfaz ve Koruma Memurlarýndan Nurettin Çelik'in emekliye ayrýlmasý ve Faik Kaya nýn da baþka bir kuruma tayin edilmesi dolayýsýyla 8 Haziran da Polis Evinde bir veda yemeði düzenlendi. Duygusal anlarýn yaþandýðý yemekte; Kurum personeli, doyasýya eðlenerek, stres attý. Sakarya Salihli de Ýstanbul un fethi coþkusu Þýrnak Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda düzenlenen törenle Kurumda gerçekleþtirilen bilgisayar, hayvancýlýk ve baðlama kurslarýný baþarýyla bitiren tutuklu ve hükümlülere sertifikalarý verildi tarihinde düzenlenen törene Þýrnak Cumhuriyet Baþsavcýsý Mustafa Gümüþ, Þýrnak Adli Yargý Adalet Komisyonu Baþkaný Mustafa Kâhya, Cumhuriyet Savcýsý Mehmet Sezer, Kurum Müdürü Mehmet Gündüz, Kurum 2. müdürleri ve personeli ile hükümlü ve tutuklular katýldý. Kurum Müdürü Mehmet Gündüz açýlýþ konuþmasýnda, Kurumda sürdürülen mesleki eðitim ve öðretim faaliyetleri hakkýnda bilgi verdi. Cumhuriyet Baþsavcýsý Mustafa Gümüþ, Kurumda eðitim ataðýnýn baþladýðýný, tutuklu ve hükümlülerin Kurumda kaldýklarý süre içinde bu tür faaliyetlerin içinde yer almalarýnýn önemli olduðunu, kurslara gösterilen ilgiden memnunluk duyduðunu ifade etti. Gümüþ, halen arýcýlýk ve meyvecilik kursunun devam ettiðine deðinerek, tahliyelerinden sonra koruma kurulu aracýlýðý ile hükümlü ve tutuklulara her türlü desteðin verileceðini söyledi. Daha sonra, tutuklu ve hükümlüler tarafýndan saz çalýnýp, birbirinden güzel türküler söylendi. Tutuklu ve hükümlüler gönüllerince eðlendiler. Salihli C Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, tarihinde Kurum Vaizi tarafýndan Ýstanbul'un Fethinin 555. yýldönümü nedeniyle konferans verildi. Konferansa; Kurum 2.Müdürleri Kahraman Topaloðlu ve Murat Çiftçi, Kurum Öðretmeni Hurþit Kayan, infaz ve koruma memurlarý ile hükümlü ve tutuklular katýldýlar. Vaiz Bilal Ayaz, Büyük Fethin önemini anlattýðý konuþmasýnda, fetih ve fatih sözcüklerinin anlamlarýna dikkat çekti. Hükümlü ve tutuklularýn sorularýnýn da cevaplandýrýldýðý konferans, fetih marþýyla sona erdi. Trabzon da Adalet Ormaný kuruldu Trabzon da Karayollarý Bölge Müdürlüðü tarafýndan tahsis edilen ve Tanjant Köprüsü civarýnda bulunan 4 dönümlük arazide "Adalet Ormaný" kuruldu. Orman arazisine aðaç dikim törenine; Belediye Baþkaný Mehmet Volkan Canalioðlu, Trabzon Cumhuriyet Savcýsý Rýza Can, hâkim ve Cumhuriyet savcýlarý, Adliye, E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu ve baðlý Kurum Akçabat Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu personeli katýldý. Törende, Trabzon Çevre Ýl Müdürlüðünden temin edilen yüzlerce fidan toprakla buluþturuldu. Deniz Feneri nden hükümlülere yardým Deniz Feneri Derneði, Erzurum E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda ihtiyaç sahibi hükümlü ve tutuklara giyecek ve maddî yardýmda bulundu. Dernek, ayrýca konfeksiyon atölyesi için kumaþ, Kurum kütüphanesi için ise kitap baðýþýnda bulundu. Kurum Müdürü Yusuf Bulut, çok anlamlý bir yardýmla hükümlü ve tutuklularýn sevinmelerine vesile olan Deniz Feneri Derneðine teþekkür etti. Deniz Feneri yetkilileri de bu tür yardýmlarýn devam edeceðini ifade ettiler.

15 15 Temmuz 2008 Seslenis Sayfa 15 Anneler Günü etkinliklerle kutlandý Anneler Günü ceza infaz kurumlarýnda yapýlan çeþitli faaliyetlerle kutlandý. Bu yýl 8 Mayýs ta kutlanan Anneler Günü nde Ülkemizin geleceði çocuklarýn yetiþtirilmesinde annelerin emek ve çabalarýnýn önemine dikkat çekildi. Bursa E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Malatya E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda Anneler Günü, 8 Mayýs ta düzenlenen etkinlikler kutlandý. Kurum Müdürü Mustafa Dolunay ýn günün anlam ve önemini belirten konuþmasýyla baþlayan programda; 'Destina Cafe'nin katkýlarýyla, Liman Müzik Grubu tarafýndan konser verildi. Kadýn hükümlü ve tutuklularýn seslendirdikleri türkü ve þarkýlarla renk kattýklarý program, çekilen halaylarla sona erdi. Kurum Müdürü Mustafa Dolunay, Psikolog Nazime Demir ve Öðretmen Hatice Karabað, kadýn hükümlü ve tutuklulara Anneler Günü münasebetiyle karanfiller daðýttýlar. Salihli C Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda 9 Mayýs ta gerçekleþtirilen Anneler Günü kutlama programýna; Kurum Müdürü Kadir Avara, Kurum Öðretmeni Hurþit Kayan, Kurum Doktoru Aydan Özbek, Ýnfaz Koruma Baþmemuru Kazým Soydan, diðer personel ile bayan hükümlü ve tutuklular katýldý. Kurum Müdürü Kadir Avara, kýsa konuþmasýnda; herkesin Annelerin Günü nü kutladý. Ardýndan bayan hükümlü ve tutuklular tarafýndan hazýrlanan programa geçildi. Tutuklu Selda Olgunçay, günün anlam ve önemini belirten bir konuþma yaptý. Tutuklu Saliha Ertuðrul "Tut Elimi Annem" þiirini, tutuklu Ýlknur Özen in okuduðu þiir izledi. Saliha Ertuðrul ýn Doðacak Bebek ve tutuklu Selda Olgunçay ýn Sol Yaným Acýyor Anne þiirleri ile program sona erdi. Trabzon E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda Anneler Günü münasebeti ile 9 Mayýs tarihinde bir kutlama programý gerçekleþtirildi. Programa; Cumhuriyet Baþsavcý Vekili Ali Can, Ceza Ýnfaz Kurumlarý Ýzleme Kurulu üyeleri, Türk Anneler Derneði Trabzon Þubesi Baþkan ve üyeleri, Ceza Ýnfaz Kurumu yöneticileri ve personeli ile hükümlü ve tutuklular katýldý. Günün anlamý ile ilgili bir konuþma yapan Ýnfaz ve Koruma Memuru Semra Karslý, Anneler Günü nü hakkýnda bilgiler verdi. Ceza Ýnfaz Kurumu Müzik Kolu, Türk Halk Müziði konseri verdi. Bayan hükümlü ve tutuklulardan Yasemin Tek, Melek Dað, Esra Yýldýrým ve Aidai Kutbaeva, anne konulu þiirler okudular. MEST Müzik Grubu Sanatçýsý Mustafa Boztürk, Türk Sanat Müziði konseriyle herkesi coþturdu. Programýn son bölümünde Türk Anneler Derneði Trabzon Þubesi Baþkan ve üyeleri getirmiþ olduklarý gülleri bayan hükümlü-tutuklular ile bayan infaz ve koruma memurlarýna takdim ederek, onlarýn Anneler Günü nü kutladýlar. Alaþehir M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumumuda ise Anneler Günü nedeniyle bayan hükümlü ve tutuklular için müzikeðlence programý düzenlendi tarihinde yapýlan ve Kurum Müdürü Zekeriya Sancaktar, Kurum 2. Müdürleri Atila Kuru, Ýshak Sarýkahya ve Fahrettin Korkmaz, Kurum Öðretmeni Emine Yüksel, Müzik Öðretmeni Barýþ Acar ýn katýldýðý programda; kadýn hükümlü ve tutuklular halay çekip, oynayarak moral depoladýlar. Burdur E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda da Anneler Günü nde kutlama programa gerçekleþtirildi. Programa; Kurum Müdürü Halil Balta, Kurum II. Müdürü Sadi Çetin, bayan personel ile bayan hükümlü ve tutuklular katýldý. Kurum Müdürü Halil Balta nýn bir konuþma yaptýðý programda; bayan hükümlü ve tutuklularýn Anneler Günü kutlandý ve sorunlarý dinlendi. Ayrýca, tüm annelere çiçek hediye edildi. Antalya Ýþ Kadýnlarý Derneði (ANTÝ- KAD) Baþkaný Sevinç Eyilik ve Üyeleri Serap Kocaoðlu, Taliha Salman, Ýnci Arslanoðlu, Þebnem Saraçoðlu, Sibel Malkoç ve Ýletiþim Uzmaný-Yazar Oðuz Saygýn 7 Mayýs tarihinde Antalya L Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunu ziyaret ederek, hükümlü ve tutuklu kadýnlarýn Anneler Gününü kutladýlar. Kurum Müdürü Naci Yýldýz ve Dernek Baþkaný Sevinç Eyilik in günün anlamýna uygun konuþmalarýndan sonra Ýletiþim Uzmaný Oðuz Saygýn bir konferans verdi. Saygýn ýn negatif limanlardan pozitif sulara yolculuk yapma, olumsuzluklara karþý koyabilme, baþarýyý elde edebilme, mutluluðu yakalayabilme, insanlarla iyi iliþtim kurabilme baþlýklarýnýn yer aldýðý konferansý büyük ilgi gördü. Karþýlýklý soru ve cevaplarla devam eden ve bir saat planlanan konferans yaklaþýk üç saat sürdü. Program, kadýnlara çeþitli hediye ve çiçek takdimiyle sona erdi. Denizli Kadýn Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda 11 Mayýs ta düzenlenen programa; Cumhuriyet Savcýsý Ali Evcimen, Çardak Jandarma Komutaný Naif Þentürk, Kiþisel Geliþim Uzmaný Türker Ýþler, Denizli Belediye Konservatuarý Türk Halk Müziði Ekibi, Kurum Müdürü Göksal Korkmaz, Kurum personeli ve hükümlüler katýldý. Kurum personeli tarafýndan bayan hükümlülere karanfil daðýtýlmasýyla baþlayan program; hükümlüler tarafýndan Sol Yaným, Anneye Mektup, Annelik, Caným Anneciðim, Þehit Anasýyým adlý yazý ve þiirlerin okunmasýyla devam etti. Okunan þiir ve yazýlar duygu dolu anlar yaþatýrken, Kiþisel Geliþim Uzmaný Türker Ýþler, Anne ve Annelik Duygusu konulu bir konuþma yaptý. Ýþler, hayata pozitif bakmamýz gerektiðini vurgularken, hayatýmýzda olmayanlarýn üstünde durmaktansa, olanlarla yetinebilmemizi tavsiye edip, katýlýmcýlarýn iç dünyalarýna yönelmelerini ve hayata bakýþ açýlarýný sorgulamalarýný istedi. Denizli Belediye Konservatuarý Türk Halk Müziði ekibinin seslendirdiði duygusal parçalar, evlâtlarýndan ve annelerinden uzakta olan hükümlülere duygu dolu anlar yaþatsa da, sonrasýnda seslendirilen hareketli parçalarla personel ve hükümlüler doyasýya eðlendiler. Elmalý Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda, kadýn hükümlü ve tutuklularýn Anneler Günü 11 Mayýs tarihinde; Esnaf ve Sanatkarlar Odasý temsilcisi Yakup Yavuz ve Mahalli Ýdareler Derneði Temsilcisi Bilal Kuþçu, Kurum 1.Müdürü Eþref Özoltulular, Kurum 2. Müdürü Mesut Yýldýz, Uzman Jandarma Tuðral Tosun ve diðer personelin katýldýðý programla kutlandý. Mardin E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda Anneler Günü büyük coþku ile kutlandý. Program; Kurum Müdürü Bayram Bozan ýn açýlýþ konuþmasý ve bayan hükümlü-tutuklulara çiçek takdimi ile baþladý. Kurum Öðretmeni A.Muttalip Aycun, annenin toplumdaki yeri, mukaddesiyatý ve anne hakký ile ilgili bir konferans verdi. Annelerinin yanýnda kalan çocuklara çeþitli hediyelerin verildiði programda, bayan hükümlü ve tutuklular yöresel müzik etliðinde halay çekip gönüllerince eðlendiler. Uþak E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu'nda Anneler Günü nedeni ile düzenlenen program; Kurum 2.Müdürü Özcan Öztürk, Kurum Öðretmenleri Süleyman Ay ve Metin Kartal, Ceza Ýnfaz Kurumu personeli ile hükümlü ve tutuklular katýldý. Programda; Kurum personeli ile hükümlü ve tutuklularýn okuduklarý anne konulu þiirler, slayt gösterisi, þarkýlar ve türküler büyük ilgi gördü. Bursa E Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda ise Türk Anneler Derneði iþ birliðiyle kutlama programý gerçekleþtirildi. Kurum Öðretmeni Ayþe Özgen Kuru nun günün anlam ve önemini belirten konuþmasýnýn ardýndan, tutuklu çocuklar kendilerinin yazdýðý anne özlemini anlatan þiir ve yazýlarý seslendirdiler. Daha sonra, Anneler Günü ile ilgili slayt sunuldu. Kadýn hükümlülerden Sevda Gürbüzer Anne isimli þiiri, Ayþe Piþkin Anne Özlemi ni anlatan kendi yazdýðý mektubu okudu. Þiir ve yazýlarýn okunmasýnýn ardýndan Bursa Büyükþehir Belediyesi Konservatuarý Türk Halk Müziði sanatçýlarý tarafýndan konser verildi. Konser sonunda l. ve 2. kademe okuma ve yazma, bayan kuaförlük ve badminton kurslarýný baþarýyla bitiren bayanlara belgeleri takdim edildi. Kurum 2.Müdürü Ýsmail Dal tarafýndan Türk Anneler Derneði Baþkaný Ceyda Deren e programa desteklerinden dolayý el sanatlarý kursunda bayan hükümlü ve tutuklular tarafýndan yapýlan taký Trabzon E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu hediye edildi. Dernek in getirmiþ olduðu hediyeler bayan tutuklu ve hükümlülere verildi. Kütahya E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda da Anneler Günü münasebetiyle Yerel Gündem 21 Kadýn Meclisi Baþkanlýðý, Cumhuriyet Baþsavcýsý ve Cumhuriyet savcýlarýnýn eþleri, bayan hükümlü ve tutuklularý ziyaret ettiler. Tüm kadýnlarýn Anneler Günü nün tebrik edildiði program, müzik-eðlence ile sona erdi. Tekirdað 2 No lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalý Ceza infaz Kurumunda "Anneler Günü" münasebetiyle tutuklu ve hükümlülere yönelik olarak "Anneler Günü" konulu þiir yarýþmasý düzenlendi. Yarýþmaya katýlanlara ödülleri 19 Mayýs Atatürk ü Anma Gençlik ve Spor Bayramý münasebetiyle yapýlan açýk görüþ gününde, ailelerin katýlýmý ile yapýlan törende verildi. Özellikle tutuklu ve hükümlülerin annelerine verilmek üzere ailelerine takdim ettikleri güllerin verilmesi sýrasýnda duygusal anlar yaþanýrken, yarýþmaya katýlan tutuklu ve hükümlülere de birer þiir kitabý hediye edildi. Kayseri Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda 11 Mayýs tarihinde gerçekleþtirilen programda; kadýn hükümlü ve tutuklular mahallî sanatçýlarýn verdiði konserle doyasýya eðlenirken, giyim ve ev mefruþatýndan 14 ve okuma yazma kursundan 6 bayan hükümlü ve tutukluya sertifikalarý daðýtýldý. Etkinliðe; Cumhuriyet Baþsavcý Vekili Ýsmail Dalan, Hakîmler Pelin Bulut, Güzin Meltem Baþok, Selva Alver, Fatma Özen ve Seray Demirel, Kurum Müdürü Elvan Çaðlayan, Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürü Mustafa Yýldýr, Kurum 2. Müdürleri Ferhat Ünal ve Rahmi Bursa, Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürlüðü Sosyal Çalýþmacýsý Muharrem Yiðit, Kurum Öðretmenleri Ýrfan Akpýnar ve Aynur Dural, Kurum Psikologu Fikri Öztaþ ve Kurum Sosyal Çalýþmacýsý Mustafa Dündar ile Anneler Derneði'nden Aysel Öztürk, Sema Çakmak, Fikriye Nurdan, Türk Kadýnlar Birliðinden Ayþe Uzunlu, Emine Þen, Nermin Hastaþ ve Leyla Güner ile Ýl Müftü Yardýmcýsý Cansever Dokuz katýldý. Van M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda ise 11 Mayýs tarihinde müzik eðlence programý düzenlendi. Anneler Günü kutlama etkinliðine; Van Kadýn Derneði yetkilileri, Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürlüðü personeli, Ceza Ýnfaz Kurumu Ýzleme Kurulu Baþkanýnýn eþi, Kurum müdürlerinin eþleri, Kurum 1. Müdür ve 2.müdürleri ile personel katýldý. Kurumun açýk görüþ mahallinde sunulan konserde hükümlü ve tutukular doyasýya eðlendiler. DÝÐER KURUMLARDA DA KUTLAMA YAPILDI Anneler Günü münasebetiyle Kocaeli 1 No'lu F Tipi, Bergama M Tipi, Isparta E Tipi, Manisa E Tipi ve Hakkâri Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumlarý ile Sivas Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda da kutlama etkinliði gerçekleþtirildi.

16 Sayfa 16 Seslenis 15 Temmuz 2008 Kurum personeline kaynaþma pikniði Akhisar A3 Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu personeli, bu yýl üçüncüsü düzenlenen kaynaþma pikniðinde bir araya geldi. Kurum Müdürü Ramazan Fidanoðlu nun gayretleri ile tüm personel Kurum dýþýnda doðal ortamda aileleriyle beraber kaynaþtýrma, moral verme ve iþ verimini arttýrma amacý ile düzenlenen pikniðe; Akhisar Cumhuriyet Baþsavcýsý Hasan Aydýn ve eþi Hâkim Yeter Aydýn da katýlarak renk kattýlar. El birliði ile yakýlan mangallarda piþirilen yiyeceklerin yenilmesinin ardýndan, unutulmaz eðlenceli yarýþmalar düzenlendi. Yarýþmalar arasýnda halat çekme, aðýzda kaþýk ile yumurta taþýma, çuval koþusu, yakar top ve yoðurt yeme yarýþý da vardý. Yarýþma sonunda birinci olanlara ödüller verildi. Kurum Müdürü Ramazan Fidanoðlu, yaptýðý konuþmada pikniðin geleneksel hale geldiðini ve bundan sonrada devam ettirilmesini istedi. Ýnfaz ve Koruma Memuru Ýbrahim Koç a son altý ay içerisinde görevinde göstermiþ olduðu baþarýlardan dolayý teþekkür belgesi verildi. Uþak E Tipi Kapalý-Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda Mayýs Aile Haftasý kapsamýnda, Ýl Sosyal Hizmetler Müdürlüðü ile ortaklaþa düzenlenen piknikte personel, hükümlüler ve hükümlü yakýnlarý bir araya geldi. 25 Mayýs 2008 tarihinde, Kurum bahçesinde yapýlan pikniðe; Sosyal Hizmetler Ýl Müdürü Mahir Çetintürk, Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü Mehmet Özer, Kurum 2. Müdürleri Yüksel Yýldýrým ve Enver Peker, Sosyal Hizmet Uzmaný Davut Karataþ, Sosyal Hizmetler Ýl Müdürlüðünden uzman ve psikologlar ile 29 hükümlü ve 120 hükümlü yakýný katýldý. Ýl Sosyal Hizmetler Müdürü Mahir Çetintürk, pikniðin bundan sonra geleneksel hale geleceðini belirtti. Geçen yýl da Ýl Sosyal Hizmetler Müdürlüðü ile Uþak Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu bahçesinde ortaklaþa piknik düzenlenmiþti. Soma A2 Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumun- Soma A2 Tipi nde belge huriyet Savcýlarý Namýk Ayan ve Gökhan daðýtým töreni da, Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü iþ birliði ile düzenlenen 40 Emine Akpek, Garnizon Komutaný Adem Yolasýðmaz, Hâkim saatlik kalorifer ateþçiliði kursunu baþarý Þen, Emniyet Müdürü Erkan Taþeli, Kurum Müdürü Hakký Duran, SEAÞ Genel ile bitiren 10 hükümlü ve tutuklu ile okuma yazma kursunu bitiren 2 hükümlüye Müdürü Hakký Çýtak, Ýlçe Milli Eðitim belgeleri, geçtiðimiz ay yapýlan törenle verildi. Avukat Rifat Çelik, Halk Eðitim Merkezi Müdürü Recep Duman, Baro Temsilcisi Törene: Kaymakam Mehmet Öklü, Müdürü Mehmet Tatar, Nakliyeciler Koop.Baþkaný Yusuf Deðirmenci, Esnaf Ke- Belediye Baþkaný Hasan Ergene, Cumhuriyet Baþsavcýsý Mehmet Çýtanak, Cumfalet Koop. Baþkaný Ali Ayan katýldý. Vezirköprü de personele moral gecesi Vezirköprü M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu ve Ceza Ýnfaz Personeli Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði iþ birliði ile 22 Mayýs ta Atatürk Ýþ Merkezinde, Personel Aileleri Tanýþma ve Kaynaþma Gecesi düzenlendi. Geceye; Cumhuriyet Savcýsý Tuncay Yýlmaz ve eþi Hâkim Yasemin Payan Yýlmaz, Cumhuriyet Baþsavcýsýnýn eþi Hâkim Halime Aydýn Boyraz, Kurum Müdürü Þeref Tatlý ve eþi, Kurum 2. müdürleri ve eþleri ile Kurum personeli ve eþleri katýldý. Kurum Müdürü Þeref Tatlý yaptýðý konuþmada; Bu tür etkinliklerin amacý personelin moral ve motivasyonunu yüksek tutarak, birlik ve beraberliði perçinlemektir. Ayrýca, personelin kendisine ve arkadaþýna olan güven duygusunu geliþtirmektir. dedi. Gecede; Kurum personelinin oynadýðý Kafkas oyunlarý oldukça beðeni topladý. Personel ve aileleri, Mahallî Sanatçý Timur Celal Kurtça nýn seslendirdiði þarkýlar eþliðinde doyasýya eðlendi. Kurumlara kitap baðýþý Erciþ A1 Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda baþlatýlan kitap baðýþ kampanyasý nda 192 kitap temin edildi. Kampanya çerçevesinde; Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu 19, Yeni Þafak Gazetesi 78, Erciþ Müftülüðü 2, Vahdet Vakfý 4, Erciþ Belediye Baþkanlýðý 29, 19 Mayýs Üniversitesi 4, Atatürk Üniversitesi 44, Türkiye Barolar Birliði Baþkanlýðý 9, hükümlü ve tutuklular 3 kitap baðýþýnda bulundular. Ankara 2 No lu F Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumuna ise Batýkent Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi tarafýndan 450 kitap baðýþlandý. Okul idarecileri, öðretmenleri ve öðrencilerinin katkýsýyla toplanan 450 kitap, tutuklu ve hükümlülerin istifadesine sunulmak üzere 28 Mayýs ta Kuruma teslim edildi. Kurum Kütüphanesinde yapýlan törende; Mehmet Nermin Çekiç Anadolu Lisesi Müdürü Melih Güntay a kitap baðýþý nedeniyle Kurum Müdürü Ayhan Çapacý tarafýndan teþekkür belgesi takdim edildi. Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi öðretmenleri, Tutuklu ve hükümlülerin eðitim seviyelerinin yükselmesinde, kitap okumayý sevmelerinde ve bilgilenmelerinde bir nebze katkýmýz olursa bundan büyük bir sevinç duyarýz." dediler. Okulun öðrencileri ise böyle bir olaya vesile olduklarý için çok mutlu olduklarýný dile getirdiler. Kurum Müdürü Ayhan Çapacý ise "Okul idaresinin, öðretmenlerinin ve öðrencilerinin bu davranýþlarý bizi çok etkiledi. Özellikle gençlerimizin bu konuya yaklaþýmý ve gösterdikleri hassasiyet geleceðimizin emin ellerde olduðunun bir göstergesidir." dedi. Turgutlu A3 Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumuna ise Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü iþ birliðiyle baþlatýlan kitap kampanyasý çerçevesinde 150 kitap baðýþlandý. Kampanyaya katýlan okullardan toplanan hikâye ve roman türünde 150 kitap, Turgutlu Anadolu Lisesi Ýdarecisi Ýsmet Karaman ve öðrencileri tarafýndan Kurum Katibi Ýsmail Aydýn ve Ýnfaz ve Koruma Baþmeru Selim Sönmez teslim aldýlar. Þanlýurfa da konser coþkusu Þanlýurfa Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda, Urfa FM Müzik Topluluðunca, 30 Mayýs ta hükümlü ve tutuklulara yöresel Türk Halk Müziði parçalarýndan oluþan bir konser verildi. Konseri; Cumhuriyet Savcýsý Bekir Sýtký Yýldýrým, Kurum 2. Müdürü Ýsmail Özdoðan, Sosyal Hizmet Uzmaný Aþir Kayabaþý, Kurum Öðretmenleri Seyfullah Askerden ve Tahsin Yaþar, Psikolog Þenay Demiryeri ile hükümlü ve tutuklular izlediler. Ýnebolu M Tipi nde Fetih coþkusu Ýnebolu M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu'nda Ýstanbul un Fethi nin 555. yýl dönümü nedeniyle kutlama programý gerçekleþtirildi. 28 Mayýs ta sunulan programda; Ýnebolu Anadolu Ýmam Hatip Lisesi öðrencilerinden oluþan Mehter Takýmýnýn gösterisini büyük ilgi gördü. Ceza Ýnfaz Kurumu konferans salonunda yapýlan programa; Kurum Müdürü Mehmet Öcal, Kurum 2.Müdürleri Ýsa Güldaþ, Bekir Yeþilyurt ve Kenan Demirkesen, Ýnebolu Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Müdürü Mehmet Kösem ve öðretmenleri, Kurum personeli ve çok sayýda hükümlü ve tutuklu katýldýlar. Mehter Takýmý tarihimizde büyük savaþlarýn kazanýlmasýnda ordumuza öncülük ederken söylediði marþlardan bir demet sunmasýyla birlikte, günümüzde popüler olan bazý türkülerimizden de örnekler sergiledi. 36 öðrenci tarafýndan oluþturulan Mehter Takýmý, bütün izleyenlere coþkulu, duygulu ve unutamayacaklarý bir gün yaþattýlar.

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE Sayfa : 1 Tarih : 18012010 2136 31137 32311 33263 3318 33 3368 3378 33943 3393 3396 33969 33979 33981 33989 33993 3399 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Kamil EKÝNCÝ Birol ÇÝÇEKÇÝ

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Seslenis. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Temmuz 2009 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 8 Sayý: 88 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Kosova Adalet Bakaný Nekibe Kelmendi Türkiye yi ziyaret etti Ceza ve Tevkifevleri

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Seslenis. 15 Haziran 2008 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 75. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Haziran 2008 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 75. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Amasya a E Tipi Kapalý K Ceza Ýnfaz Kurumu Spor KulübK ulübü ü Derneði üyeleri Samsun da maraton koþusuna k katýldýlar týldýlar. Kurumlarda 19 Mayýs coþkusu 19 Mayýs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramý,

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Seslenis. 15 Þubat 2007 Perþembe Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 59. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Þubat 2007 Perþembe Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 59. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Þubat 2007 Perþembe Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 59 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Baþarýlý olmak için aydýnlarla halkýn düþünce ve gayesi arasýnda bir uygunluk olmasý

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Seslenis. 15 Haziran 2007 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 63. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Haziran 2007 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 63. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Türk gençliði, saðlýklý yetiþip spor yaparsa ulusumuzun geleceði güvence altýndadýr. ATATÜRK 15 Haziran 2007 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 63 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü

Detaylı

Ozan Doðulu. Sen Çaðýr Yeter. Söz: Kenan Doðulu. Müzik: Ozan Doðulu. Alýþmak çok zor inan. Sebebim düþün bir an. Yakýþmaz bize haram

Ozan Doðulu. Sen Çaðýr Yeter. Söz: Kenan Doðulu. Müzik: Ozan Doðulu. Alýþmak çok zor inan. Sebebim düþün bir an. Yakýþmaz bize haram Ozan Doðulu Onaylayan Administrator Salý, 22 Mayýs 2007 Besteciler.org Sen Çaðýr Yeter Alýþmak çok zor inan Sebebim düþün bir an Yakýþmaz bize haram Ayrýlmak kayýp zaman Biz neyin kavgasýný ezberledik

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Seslenis. 15 Nisan 2007 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 61. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Nisan 2007 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 61. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Büyük baþarýlar, kýymetli analarýn yetiþtirdikleri seçkin evlâtlar sayesinde olmuþtur. ATATÜRK 15 Nisan 2007 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 61 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Seslenis. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Eylül 2009 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 8 Sayý: 90 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Ceza infaz kurumlarý ziyaret edildi sorunlarý yerinde belirlendi CEZA ve Tevkifevleri

Detaylı

Seslenis. 15 Mayýs 2007 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 62. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr. Yargý camiasý sizi unutma

Seslenis. 15 Mayýs 2007 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 62. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr. Yargý camiasý sizi unutma Seslenis Türk gençliði amaca, bizim yüksek ülkümüze, durmadan, yorulmadan yürüyecektir. ATATÜRK 15 Mayýs 2007 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 62 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Seslenis. 15 Aðustos 2007 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 65. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Aðustos 2007 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 65. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Baðýmsýzlýk, uðruna ölmesini bilen toplumlarýn hakkýdýr. ATATÜRK 15 Aðustos 2007 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 65 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Ýzleme Kurullarýna

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Seslenis. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Türkiye'nin asýl sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan köylüdür. O halde, herkesten daha çok refah, saadet ve servete müstahak ve layýk olan köylüdür. ATATÜRK 15 Ocak 2010 Cuma Ücretsizdir Ayda

Detaylı

Seslenis. 15 Aðustos 2006 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 53. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Aðustos 2006 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 53. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Aðustos 2006 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 53 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Benim naçiz vücud- Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklâle timsal

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Ebru Yiðit x. Hala üye olmamýþsýnýz..! Üye olun yolumuza devam edelim...! SEN BÝR GÜNAH ÝÞLEDÝN. Tek aþkýn bendim senin. Senin en çok sevenim

Ebru Yiðit x. Hala üye olmamýþsýnýz..! Üye olun yolumuza devam edelim...! SEN BÝR GÜNAH ÝÞLEDÝN. Tek aþkýn bendim senin. Senin en çok sevenim Ebru Yiðit x Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 07 Eylül 2007 Besteciler.org Hala üye olmamýþsýnýz..! Üye olun yolumuza devam edelim...! SEN BÝR GÜNAH ÝÞLEDÝN Tek aþkýn

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Hemþirelerin atýlganlýk düzeyleri

Hemþirelerin atýlganlýk düzeyleri ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Hemþirelerin atýlganlýk düzeyleri Assertiveness levels of nurses Birgül Özkan, Msc, Department of Nursing, Kayseri Atatürk Health Vocational School, Erciyes University,

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Seslenis. 15 Ocak 2007 Pazartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 58. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Ocak 2007 Pazartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 58. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Ocak 2007 Pazartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 58 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Milletimiz tek bir vücut gibi gösterdiði sarsýlmaz birlik ve gayret sayesinde baþarýya

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Günaydın, Bana şiir yazdırtan o parmaklar. (23.06.2004) M. Mehtap Türk

Günaydın, Bana şiir yazdırtan o parmaklar. (23.06.2004) M. Mehtap Türk - Günaydın Günü parlatan gözler. Havayı yumuşatan nefes. Yüzlere gülücük dağıtan dudaklar. Konuşmadan anlatan kaşlar. Bana şiir yazdırtan o parmaklar. (23.06.2004) M. Mehtap Türk - Günaydın Günaydın...

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05. / CHARTER: 21.06. / KULÜP NO: 83357 BAÞLIKLAR : 198. TOPLANTIMIZ - Terzioðlu Çiftliði Brunch En iyi bireyler kendilerinden çok ait olduðu toplumu düþünen, onun

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Seslenis. 15 Eylül 2006 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 54. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Eylül 2006 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 54. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Eylül 2006 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 54 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Hakikatý konuþmaktan korkmayýnýz. ATATÜRK Benim naçiz vücudum birgün elbet toprak olacaktýr;

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Seslenis. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðünce,

Seslenis. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðünce, Azimle Gelen BAÞARI Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu hükümlülerinden görme engelli Sadýk Zeki Özay, örgün olarak öðrenimine devam etmekte olduðu Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksek Okulu

Detaylı

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam.

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam. Onaylayan Administrator Pazartesi, 21 Mayýs 2007 Besteciler.org Amerika A memo Burasý New York Amerika Evler karýþtý bulutlara Nasýl bir zaman Nasýl bir yaþam A memo Ýnsanlar simsiyah, kýzýl, beyaz Sokaklar

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Seslenis. 15 Nisan 2008 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 73. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Nisan 2008 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 73. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Cumhuriyet fikir serbestliði taraftarýdýr. Samimi ve meþru olmak þartýyla her fikre saygý duyarýz. ATATÜRK 15 Nisan 2008 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 73 Ceza ve Tevkifevleri Genel

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

Seslenis. 15 Mayýs 2010 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 9 Sayý: 98. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Mayýs 2010 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 9 Sayý: 98. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Türk gençliði, saðlýklý yetiþip spor yaparsa ulusumuzun geleceði güvence altýndadýr. ATATÜRK Eskipazar da çocuk parký ve ziyaret mahalli törenle açýldý 15 Mayýs 2010 Cumartesi Ücretsizdir Ayda

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

2013 Kış Etkinlikleri

2013 Kış Etkinlikleri KARTAL ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi 2013 Kış Etkinlikleri İlk Dönem Sonu Eğitim sistemimizde seçkin bir yere sahip olan İmam Hatip Liseleri içerisinde ayrı bir konumda bulunan

Detaylı

Seslenis. 15 Kasým 2007 Perþembe Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 68. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Kasým 2007 Perþembe Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 68. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Kasým 2007 Perþembe Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 68 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Bir ulus, sýmsýký birbirine baðlý olmayý bildikçe; yeryüzünde onu daðýtabilecek

Detaylı