EĞLENCELĠ BĠLĠM: Bilim Merkezlerinin Ġlköğretim Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EĞLENCELĠ BĠLĠM: Bilim Merkezlerinin Ġlköğretim Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi"

Transkript

1 EĞLENCELĠ BĠLĠM: Bilim Merkezlerinin Ġlköğretim Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi Yasemin ÖZDEM 1 Umut ALPER 2 Hacer ERAR 2 1 GaziosmanpaĢa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Ġlköğretim Bölümü 2 Atılım Üniversitesi, Eğlenceli Bilim Merkezi Bu araştırmanın amacı, bir bilim merkezi niteliği taşıyan Atılım Üniversitesi Eğlenceli Bilim Merkezi nde yapılan etkinliklerin ilköğretim 3. sınıf öğrencilerinin bilimsel süreç becerilerinden hangilerini ne ölçüde kazandırdığını ortaya koyabilmektir. Örneklem, Ankara da bulunan bir devlet okulunun ilköğretim 3. sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır. Toplam 25 kişilik bu grup 8 hafta boyunca her hafta düzenli olarak Eğlenceli Bilim Merkezine gelmekte ve atölyelere katılmaktadır. Çalışmanın bilimsel süreç becerilerine ilişkin verilerini toplamak üzere Sorgulamaya Dayalı Eğitim Enstitüsü tarafından geliştirilen sorgulamaya dayalı fen eğitimi çalıştayları dikkate alınarak araştırmacılar tarafından bir ölçek geliştirilmiştir. Bu ölçeğin ön ve son uygulaması yapılmıştır. Veri analizi nitel ve nicel olarak yapılmıştır. Böylelikle, Eğlenceli Bilim Merkezindeki etkinliklerin öğrencilerin bilimsel süreç becerilerinden hangilerini ne ölçüde geliştirdiği belirlenmiştir. 1. GĠRĠġ Bilim müzeleri ve bilim merkezleri bilimsel etkinlikleri interaktif bir şekilde yansıtması ve ilgi çekici eğitsel faaliyetleri nedeniyle fen eğitimi için tamamlayıcı merkezlerdir (Rennie, 2007). Hooper- Greenhill e (1999) göre, bilim merkezlerinin kurulması halkın bilimi anlaması düşüncesi ile doğrudan ilişkilidir. Bilimin dünyayı anlamamızı sağlayan bir anahtar olduğu düşünülürse, bilim merkezlerinin halkı bilim ile buluşturmadaki önemli rolü ortaya çıkar (Persson, 2008). Bilim ve teknolojiyi bir araya getiren bu merkezler, ziyaretçilerine etkileşimli ortamlar sağlayarak ve uygulamalı etkinlikler yaptırarak bilim müzelerinden ayrılmaktadırlar. Bilim merkezlerinde ziyaretçi bir etkinliğe katılması için davet edilir ve aktif biçimde bu etkinlik sürecine dâhil olması beklenir. Bu merkezlerin yapısı amacına ve içeriğine göre tarih boyunca farklılaşmıştır. Son yıllarda örneklerini gördüğümüz, üçüncü nesil olarak tabir edilen bilim merkezlerinin öne çıkan iki özelliği vardır: Bunlardan ilki bilim merkezlerinin çeşitli gösterilerle sağlık ve uzay gibi geniş kapsamlı konularda içerik bilgisi veriyor olmasına rağmen bu bilgilerin fen derslerindeki kazanımlara göre hazırlanmaması yani okul öğretim programlarından bağımsız olmasıdır. Bu merkezlerin ikinci özelliği ise çok sayıda bilimsel kavramı birbirinden bağımsız olarak etkileşimli gösterilerle sunmasıdır. Bu özellikleriyle, birçok çalışmada da ifade edildiği gibi, bilim merkezleri öğrencilerin bilimle yaparak yaşayarak etkileşime geçebilecekleri ve sundukları ortam nedeniyle bilimle ilgili iletişim becerilerini geliştirebilecekleri alanlar olarak faydalıdırlar (McManus, 1992; Rennie, 2001; 2007). Ancak bilim merkezlerine yöneltilen eleştirenlerden en çok tartışılanı bu merkezlerde öğrencilerin sadece eğlendikleri ve iyi vakit geçirdikleri fakat bilim adına herhangi bir eğitimsel kazanımlarının olmadığıdır (Champagne, 1975; Rennie & Williams, 2002). Ancak bu eleştirileri doğrulayacak ya da yanlışlayacak yeteri kadar araştırma yapılmamıştır. Bu eleştirileri dikkate alan yeni nesil, dördüncü nesil diyebileceğimiz günümüzde yaygınlaşan bilim merkezi anlayışı bilim eğitimine farklı bir bakış açısı getirmiştir. Örneğin, bazı bilim merkezleri üniversiteler bünyesinde kurulmakta ya da çocuk üniversiteleri adı altında yapı değiştirmektedir. Dünyada 95 ülkede örnekleri bulunan bu merkezlerde ve çocuk üniversitelerinde yapılan bilim eğitiminin daha anlamlı olması adına amfilerde yürütülen sunum merkezli dersler, aktivite destekli dersler, çalıştaylar şeklinde yürütülen uygulama ağırlıklı programlar, tatil dönemlerinde yürütülen uygulama destekli kamplar ve yıl boyunca aynı alanda yürütülen dersler veya modüller gibi programlar yürütülmektedir. Yürütülecek programın niteliği, çocukların yaş grubu ve koşullara göre farklı amaçlara yönelik olarak uyarlanmaktadır (Ankara Üniversitesi Çocuk Üniversitesi, 2011). Yaşanan tüm bu deneyimler, ziyaretçinin dünyaya bir bilim adamının bakış açısı ile bakmasını sağlamakta, bilimsel düşünme tarzının tohumlarını atmakta ve bilim ile teknolojiye karsı izleyicide sempati kazandırmaktadır (Bilim ve Teknoloji Merkezleri Birliği [ASTC], 2008). Atılım Üniversitesi Eğlenceli Bilim Merkezi bu programları geliştiren ve uygulayan bilim merkezlerinden biridir. Merkezin amacı düşünme, algılama, mantık yürütme, karar verme ve problem çözme yetenekleri gelişmiş, çevreye ve değişen koşullara uyum gösterebilen, sanata, araştırma ve geliştirmeye, bilim ve teknoloji üretimine yatkın ve beceri düzeyi yüksek insan gücünün

2 yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır. Bu amaca yönelik olarak bilim merkezinde TÜBİTAK bilim ve toplum projeleri yürütmek, ilköğretim öğrencileri ile Eğlenceli Bilim Atölye çalışmaları yapmak, anaokulu öğrencileri ile Fen ve Doğa Atölye çalışmaları yapmak, lise ve ilköğretim öğrencileri ile LEGO Robot Tasarım ve Programlama Atölye çalışmaları yapmak, Kış ve Yaz Bilim Parkı düzenlemek gibi programlar yürütülmektir. Bunun yanında bir üniversite bünyesinde bulunmanın avantajlarından yararlanarak üniversite olanaklarını halk ve bilimi buluşturmak için kullanmaya çalışmaktadır. Bu bağlamda üniversitenin farklı bölümlerindeki öğretim görevlileri yürütücülüğünde ilköğretim ve lise öğrencileri için çeşitli atölyeler açılmaktadır. Bu atölyeler üniversitenin ilgili bölümlerindeki laboratuarlarında gerçekleştirilerek öğrencilere farklı deneyimler yaşatmaya çalışılmaktadır. Literatürde mevcut olan eleştiriler göz önüne alınarak ve Eğlenceli Bilim Merkezi nin amaçları ve uygulamaları göz önünde bulundurularak bu araştırmada genel amaç bilim merkezlerinin günümüzde görülen yapılanmasının ve bu yapılanma dâhilinde yürütülen programların öğrencilerin bilim eğitimine katkısını araştırmaktır. Daha ayrıntılı olarak bu çalışmada, bir bilim merkezi niteliği taşıyan Atılım Üniversitesi Eğlenceli Bilim Merkezi nde yapılan etkinliklerin ilköğretim 3. sınıf öğrencilerinin bilimsel süreç becerilerinden hangilerini ne ölçüde geliştirdiğini ortaya koyabilmek amaçlanmaktadır. 2. YÖNTEM 2.1. Örneklem Örneklem, Ankara da bulunan bir devlet okulunun ilköğretim 3. sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır. Öğrenciler okul aracılığıyla yapılan duyurularla gönüllülük esasına göre seçilmiştir. Toplam 25 öğrenciden oluşan grup 8 hafta boyunca her hafta düzenli olarak iki saat Eğlenceli Bilim Merkezine gelmiş ve hazırlanan atölyelere katılmıştır Atölye Uygulama Süreci Öğrencilere uygulanan 8 haftalık eğitim programı çeşitli fen ve matematik konularını içermektedir. Her atölyede seçilen fen veya matematik konusu ile ilgili bir proje yapılmaktadır. Atölyeler, alan uzmanları tarafından hazırlanmış ve Eğlenceli Bilim Merkezinde uygulanmıştır. Atölye yürütücüsü her atölyenin başında öncelikle seçilen fen veya matematik konusu hakkında kısa teorik bilgi verir. Bu süreç yaratıcı drama teknikleri, konu hakkında küçük deneyler, öğrencilerin ilgisini çekecek görseller ve soru-cevap yöntemleri ile zenginleştirilmiştir. Teorik bilginin ardından, işlenen fen veya matematik konusuna paralel olarak seçilen proje öğrencilere tanıtılır. Projenin temel aldığı fen veya matematik konusu ile ilişkisi, projenin nasıl yapılabileceği, projenin yapım sürecinde hangi malzemelerin kullanıldığı tartışılır. Bu süreçte öğrenciler atölye sonunda yapılacak olan projeye ulaşmak için hangi yöntemlerin ve basamakların izleneceği konusunda fikir sahibi olurlar. Böylece teorik bilgiyle pratik bilgi sentezlenmiş olur. Atölyelerin diğer önemli bir özelliği de büyük çoğunlukla kolay bulunan malzemeler, mutfak malzemeleri ve atık malzemelerden yararlanılarak yapılabilmesidir. Bu sayede, bilim artık öğrenciler için kolay ulaşılabilen ve her yerde uygulanabilen bir hal alır. Böylece öğrenciler bilimi her yerde ve her koşulda yapmak konusunda teşvik edilmiş olur. Yukarıda anlatılan yöntemler izlenerek uygulanan 8 haftalık etkinlik planı Tablo 2.1. de verilmiştir. Buna göre öğrenciler fizik, kimya ve biyoloji alanlarından en az bir etkinliğin yapıldığı programa dâhil olurlar Veri Toplama Aracı Çalışmanın bilimsel süreç becerilerine ilişkin verilerini toplamak üzere merkezi Amerika da bulunan Sorgulamaya Dayalı Eğitim Enstitüsü tarafından geliştirilen sorgulamaya dayalı fen eğitimi çalıştayları dikkate alınarak araştırmacılar tarafından bir ölçek geliştirilmiştir. Ölçekte 3 açık uçlu ve 3 çoklu seçmeli (birden fazla doğru cevap şıkkı içerebilen soru tipi) olmak üzere ilköğretim 3. sınıf hayat bilgisi öğretim programında bulunan bilimsel süreç becerilerini kapsayan 6 soru bulunmaktadır. İlköğretim 3. sınıf hayat bilgisi öğretim programında yer alan bilimsel süreç becerileri soru sorma, gözlem yapma, tahmin etme, veri toplama, verileri kaydetme, verileri düzenleme, verileri açıklama, araştırma sonuçlarını sunma olarak belirtilmiştir (MEB, 2009). Belirtilen bilimsel süreç becerilerinden soru sorma becerisi ölçekteki 4. soru ile; gözlem yapma becerisi ölçekteki 1. soru ile; tahmin etme becerisi ölçekteki 2. soru ile; veri toplama becerisi ölçekteki 5. soru ile; verileri düzenleme ve kaydetme becerileri ölçekteki 6. soru ile ve araştırma sonuçlarını sunma becerisi ölçekteki 3. soru ile

3 ölçülmektedir. Ölçek yalnızca bilim merkezindeki programı bilimsel süreç becerilerini geliştirmeye olan katkısı bakımından değerlendirmek üzere hazırlanmıştır. İçerik ve yapı geçerliği için fen bilgisi eğitimi uzmanlarından (üniversite öğretim üyeleri) ve öğretmenlerden görüş alınmıştır. 8 haftalık süreç sonunda ölçek uygulaması tekrarlanmış ve veri analizi nitel ve nicel olarak gerçekleştirilmiştir. Tablo 2.1 Etkinlik Planı Haftalar Atölyenin Adı Atölyenin Ġçeriği 1. hafta Ayna Oyunları ve Kaleydoskop Yapımı Aynaların kullanım yerleri Ayna çeşitlerinin (tümsek, çukur ve düz) ve oluşturdukları görüntülerin incelenmesi Aynada oluşlan simetrik görüntü İkili, üçlü ve daha çok aynada görüntü oluşumu 2. hafta Rüzgâr Gülü ve Kalorifer Süsü Yapımı Rüzgâr nasıl oluşur? Türkiye deki rüzgârlar hangileridir? Hava akımı nasıl oluşur? 3. hafta Taraftar Düdüğü Yapımı Sesin özellikleri Sesin farklı ortamlarda yayılması Sesin oluşması için gerekli olan önkoşullar nelerdir? Sınıflandırılma nedir, neden 4. hafta Sihirli Sıvılar yapılır? Asit ve bazın özellikleri nelerdir? Günlük hayatımızda asit ve bazlar 5. hafta Çok Renkli Taç Yapımı Elektrik evlerimize nasıl gelir? Bir elektrik kaynağı olan pilin çevreye olan zaraları nelerdir? Elektrik devresi nedir, elemanları nelerdir, nasıl kurulur? 6. hafta Hışır Naylondan Afişler Tasarlayalım Geri dönüşüm ve yeniden kulanım nedir? Neden geri dönüşüm ve yeniden kullanım yapmalıyız? Çevremizdeki yeniden kullanım örnekleri nelerdir? 7. hafta Escher in Kaleydo döngüsünün Yapımı Çevremizi nasıl algılarız? Çevremizi algıladığımız duyular ne kadar güvenilirdir? Escher kimdir, eserleri nasıldır? Göz yanılması ile ilgili görsellerin incelenmesi Büyüteçlerle bahçemizi 8. hafta Çimlenme Ekranı Yapımı keşfedelim Bitkilerin bölümleri nelerdir? Bitkiler büyümek için neye ihtiyaç duyar? Çimlenme nedir?

4 2.4. Verilerin Analizi Verilerin nicel analizinde çoklu seçmeli sorulara verilen yanıtların sıklığı (frekansları) ve öğrencilerin bir şıkkı hangi sıklıkta seçtikleri yüzde olarak hesaplanmıştır. Bu veri öğrencilerin program öncesi ve sonrasında hangi yanıtları doğru bulduklarına ilişkin fikir vermektedir. Örneğin 1. soruda öğrenciler doğru olan bir şıkkı program öncesinde daha az sıklıkla işaretliyor ve program sonrasında daha yüksek sıklıkla işaretliyor ise bunu gelişme olarak değerlendirebilmek üzere iki ölçüt göz önüne alınmıştır. İlk önce kaç öğrencinin bu yanıtı seçtiği yüzde olarak belirlenmiş, eğer yüzde olarak farklılık yaklaşık iki kat düzeyinde ise kişi sayısı olarak bakılmıştır. Bunun sebebi programa dâhil olan öğrenci sayısının az olması, dolayısıyla büyük fark gibi görünen yüzdelerin yanıltıcı olma olasılığının yüksek olmasıdır. Ölçekte açık uçlu sorular için iki araştırmacı bağımsız olarak kodlama yaptıktan sonra karşılaştırma ve yeniden kodlama yapılmıştır. Yapılan ikinci kodlamada %98 oranında benzer kodlama yapılmıştır. Buna göre öğrencilerin yanıtları her bir soru için kategorilere ayrılmıştır. Aşağıda bu kategorilere ilişkin sonuçlar sunulmaktadır. 3. BULGULAR Bu bölümde ilköğretim 3. Sınıf öğrencilerinden oluşan 25 kişilik öğrenci grubunun bilim merkezinde geçirdiği 8 haftalık program öncesinde ve sonrasında bilimsel süreç becerilerinde oluşan gelişim ve değişimleri izlemek üzere uygulanan ölçeğe ait bulgular sunulmaktadır. Son uygulamada kişi sayısı bir azalarak 24 olmuştur. Bulgular her bir soru için ayrı olarak sunulmuştur. Bütünsel değerlendirme tartışma ve yorum başlığı altında verilmiştir. 1. Soru: Gözlem yapma becerisi Bu soruda öğrencilerden bir mumu yakmadan önce ve yaktıktan sonra gözlemlemeleri istendiğinde öğrencilerin hangi gözlem davranışını (bakma, koklama, dokunma, dinleme, tatma) göstereceklerini tayin etmeleri beklenmektedir. Bu soru gözlem ile öğrencilerin hangi tür davranışı algıladıklarını ortaya koymak ve bu davranış biçiminin bilim merkezinde yapılan program sonrası nasıl şekillendiğini belirlemeyi amaçlamaktadır. Ölçekte öğrencilere sorunun birden fazla doğru cevabı olabileceği belirtilmiştir. Buna göre öğrencilerin ilk ve son uygulamada ölçeğe verdikleri cevapların yüzdesi Tablo 3.1. de sunulmaktadır. Tablo soru gözlem yapma becerisine ait öğrenci cevapları Soruya ait cevap şıkları: Muma bakarım Mumu koklarım Muma dokunurum Mumu tadarım Mumun sesini dinlerim Şıkkın İlk uyg. 21 (%84) 10 (%40) 14 (%56) 0 (%0) 7 (%28) seçilme sıklığı: Son uyg. 24 (%100) 21 (%88) 19 (%79) 1 (%4) 9 (%38) Tablo 3.1. de sunulan verilere göre öğrencilerin gözlem yapma becerisi olarak algılarının birden çok davranışı kapsayacak şekilde değiştiği belirlenmiştir. Öğrenciler bakma davranışına yoğunlaşmanın (%84-%100; ilk, son) yanı sıra koklama (%40- %88) ve dokunma davranışlarını (%56- %79) da vurgulamışlardır. Tatma (0-1 kişi) ve dinleme davranışları (7-9 kişi) belirgin bir fark göstermemektedir. 2. Soru: Tahmin etme becerisi Bu soruda öğrencilere bir gözlem sonucu sunulmuş (birbirine ekli aynalarda aynalar arası açının arttığında aynalar arasındaki cismin görüntü sayısının azalması) ve bu gözlem sonucuna dayanarak benzer başka bir durum için (aynalar arasındaki açının azaltılması) nasıl bir gözlem sonucu olacağını tahmin etmeleri istenmiştir. Bu soru ile öğrencilerin elde var olan gözleme dayanarak ilişkili bir başka gözlem hakkında tahmin yürütme becerisi belirlenmeye çalışılmaktadır. Öğrencilere bu soruda birden fazla doğru cevap olabileceği bilgisi verilmemiştir. Buna göre öğrencilerin ilk ve son uygulamada ölçeğe verdikleri cevapların yüzdesi Tablo 3.2. de sunulmaktadır.

5 Tablo soru tahmin yürütme becerisine ait öğrenci cevapları Soruya ait cevap Görüntü sayısı şıkları: değişmez Şıkkın seçilme sıklığı: Görüntü sayısı artabilir Görüntü sayısı azalabilir Bilmiyorum Görüntü sayısına olacağını bilemeyiz İlk uyg. 11 (%44) 4 (%16) 1 (%4) 2 (%8) 1 (%4) Son uyg. 20 (%88) 6 (%25) 1 (%4) 1 (%4) 2 (%8) ne Tablo 3.2. de sunulan verilere göre öğrencilerin doğru tahmin yürütme becerisi belirgin ölçüde değişiklik göstermiştir. Doğru tahmin yürüten öğrenci yüzdesi iki kat artmıştır (%44-%88). Diğer yandan uygulamada bu anlamda değişiklik oluşturulamayan ulaşılamamış öğrenciler de mevcuttur (bkz. diğer cevap şıkları). 3. Soru: Araştırma sonuçlarını sunma becerisi Bu soruda amaç öğrencilerin araştırma sonuçlarını sunma konusundaki becerilerini ortaya koymaktır. Bu amaçla öğrencilerden bir araştırmaya ait sonuçlarını paylaşmaları istenmiş ve bu paylaşım için nasıl bir sunum yöntemi tercih edecekleri sorulmuştur. Öğrencilere birden fazla cevap şıkkı işaretleyebilecekleri belirtilmiştir. Burada hedeflenen öğrencilerin sunum için birçok farklı yol yöntem deneyebileceklerini fark etmeleridir. Bu nedenle bilmiyorum haricindeki tüm seçenekleri seçmeleri beklenmektedir. Buna göre öğrencilerin ilk ve son uygulamada ölçeğe verdikleri cevapların yüzdesi Tablo 3.3. de sunulmaktadır. Tablo soru araştırma sonuçlarını sunma becerisine ait öğrenci cevapları Soruya ait cevap Bir kâğıda Bir kâğıda Göstermeden Sınıf önünde Bilmiyorum şıkları: çizme ve yapıştırma ve anlatma göstererek gösterme gösterme anlatma Şıkkın İlk uyg. 15 (%60) 21 (%84) 3 (%12) 17 (%68) 1 (%4) seçilme sıklığı: Son uyg. 21 (%88) 23 (%96) 7 (%29) 23 (%96) 0 (%0) Tablo 3.3. de sunulan verilere göre öğrencilerin araştırma sonuçlarını sunma becerilerinde belirgin bir algı farkı oluştuğu söylenebilir. Özellikle görsel olarak sunum yapmayı içeren tüm seçeneklerin öğrenciler tarafından ilk teste kıyasla belirgin biçimde daha fazla tercih edilmiş olması (%60-%88; %84-%96; %68-%96) olumlu olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca daha fazla sayıda öğrenci göstermeden anlatma seçeneğinin de bir sunum yöntemi olarak tercih edilebileceğinin farkına varmıştır (%12-%29, 3-7 kişi). 4. Soru: Soru sorma becerisi Soru sorma becerisini ölçmeye yönelik 4. soru açık uçlu bir sorudur. Soruda bir gözlem sonucu paylaşılmış ve bu gözlem ile ilişkili olarak öğrencilerden üç soru yazmaları istenmiştir. Öğrencilerin verdikleri cevaplar iki yönde değerlendirilmiştir. İlk olarak öğrencilerin araştırılabilir kaç tane soru yazabildiklerine bakılmıştır. Buna göre ilk uygulamada toplam 10 öğrenci 1 tane; 2 öğrenci 2 tane; 1 öğrenci 3 tane araştırılabilir soru yazmış, toplam 3 öğrenci ise araştırılabilir ya da araştırılamaz hiç soru yazmamıştır. Son uygulamada 3 tane araştırılabilen soru yazabilmiş öğrenci hiç yoktur ancak 9 öğrenci 1 tane, 4 öğrenci ise 2 tane araştırılabilir soru yazmıştır. Sonuçlar araştırılabilir soru sorma becerisi bakımından bir gelişmeye işaret etmemektedir. İkinci olarak sorulan soruların niteliği açısından bir değerlendirme yapılmıştır. Buna göre ilk uygulamada öğrenciler araştırılabilir soru yazmaları istendiğinde başka bir gözlem yapmaya yönelik, gerçek dışı veri içeren, gözlem ortamını değiştiren, bilimsel olmayan sorular yazabilmekte ya da soru cümlesi oluşturamamaktadırlar. Son uygulamada ise bilimsel olmayan soru olmaması sevindiricidir ancak öğrenciler başka gözlem yapmayı gerektirecek yönde sorulara yönelmişlerdir. Fakat her

6 halükarda bu durum soru sorma becerisi açısından bilimsel olarak araştırılabilir sorular sorma anlamında bir gelişmeye işaret etmektedir. Bilimsel olarak araştırılabilir ve aynı zamanda doğrudan verilen gözlem ile ilgili soruya örnek olarak Ü.K.: Konserve kutusu dışında neden (nasıl) su damlacıkları oluşuyor? sorusu verilebilir. Bilimsel olarak araştırılabilir ancak doğrudan verilen gözlem ile ilgili olmayan soruya örnek olarak Ü.B.: Buz nasıl suya dönüştü? verilebilir. 5. Soru: Veri toplama becerisi Öğrencilerden bu soruda bir deney durumuna ait veri toplama sürecini organize etmeleri istenmiştir. Öğrenciler bir sarkacın daha uzun bir ip ile aynı sürede kaç defa salınım yapacağını bulmak için bir yol önereceklerdir. Bu amaçla öğrenciler cümle başlangıçları ile yönlendirilmişlerdir. Örneğin ilk önce şöyle yaparım, daha sonra şöyle yaparım gibi başlangıç ifadeleri verilmiş ve bu ifadeleri tamamlamaları istenmiştir. Böylece öğrencinin bir deney için veri toplama sürecini kendisi planlaması beklenmektedir. Bu soruda öğrencilerin bir değişkeni değiştirerek ve bir değişkeni kontrol ederek veri toplama için nasıl bir yol izledikleri değerlendirilmiştir. Buna göre ilk uygulamada veri toplama sürecini tam olarak planlayabilen 4 öğrenci, yarın da olsa planlama yapan (değişkenlerden birini doğru olarak belirleyebilen ve sürece dâhil eden) 5 öğrenci, hiçbir planlama yapmayan 8 öğrenci vardır. Son uygulamada tam olarak planlayabilen öğrenci sayısı 3 öğrenci olmuş ancak olumlu olarak değerlendirilebilecek bir durum olarak 10 öğrenci yarım da olsa bir veri toplama süreci planlayabilmiştir. Hiçbir planlama yapamayan öğrenci sayısı 2 ye düşmüştür. Öğrencilerin yaptıkları planlamalarda deneyle ilgisiz değişken ya da yöntem içeren veri toplama sayısı 5 den 8 e yükselmiştir. Veri toplama yerine bazı öğrenciler ilk (5 öğrenci) ve son uygulamada (4 öğrenci) sonuç tahmini yapmışlardır. Bu öğrencilere veri toplama becerisi yönünden ulaşılamamış olduğu aşikârdır. 6. Soru: Verileri düzenleme ve kaydetme becerileri Altıncı soruda bir deneye ait veriler (bir oyuncak kurmalı oyuncak arabanın belli bir sürede farklı zeminlerde aldığı mesafe) düzensiz olarak düz yazı biçiminde bir anlatımla öğrencilere sunulmuştur. Öğrencilerden bu verileri verilen kategorilere (kurma sayısı, zemin türü, süre ve gidilen mesafe) göre düzenlemeleri istenmiştir. Öğrencilerden bu soruda ellerindeki verileri tablo ya da benzeri biçimde düzenlemeleri ve kaydetmeleri beklenmektedir. Soruda öğrencilerin böyle bir düzenleme yapıp yapamadıklarına ve verileri doğru şekilde kaydedip kaydedemediklerine bakılmıştır. Buna göre öğrencilerin tamamına yakınının (2 öğrenci hariç) ilk ve son uygulamada verileri tablo veya benzeri biçimde düzenleme becerisi kazandırılamadığı ortaya çıkmıştır. Ancak olumlu bir değişim olarak öğrenciler ilk uygulamaya kıyasla (4 öğrenci) verilerin tamamını son uygulamada (10 öğrenci) kaydetmişlerdir. Öğrenciler tarafından genellikle verileri düzenleme biçimi olarak düz yazı ve aynı türden bilgileri bir madde işareti yanında toplama gibi yöntemler tercih edilmiştir. Verilerin tamamının kaydedilerek düz yazı biçiminde düzenlendiği ifadeye örnek olarak N.T.-ilk uygulama: Bu arabayı 3 defa kurdu. Arabayı ilk düz bir yere koyup götürdü sonra halıya koydu öyle götürdü. Halı yok iken 5 saniye gidiyor. Halı var iken 3 saniye gidiyor. Halı yok iken 2 metre gidiyor. Halı var iken 1 metre gidiyor. verilebilir. Verilerin bir kısmının kaydedilerek madde işaretleri ile düzenlendiği ifadeye örnek olarak C.Y.- ilk uygulama: 1. 2 kere 2. yer düzlemine 3. 5 saniye ve 3 saniye 4. 1 ya da 2 metre 4. TARTIġMA ve YORUM Bilim merkezleri fen ve matematik eğitimi için okullara tamamlayıcı destek veren merkezlerdir. (Rennie, 2001; 2007). Ancak bilim merkezlerine yöneltilen eleştirenler bu merkezlerde eğitsel anlamda öğrencilerin kazanımlarının olmadığı yönündedir (Champagne, 1975; Rennie & Williams, 2002). Oysa bilim merkezlerinin eğitsel kazanımlarına yönelik araştırmalar çok sınırlıdır. Bu yöndeki

7 araştırma eksikliğinin bir ölçüde giderilmesini sağlamak ve bilim merkezlerinin bilimsel süreç becerileri açısından öğrencilere kazandırdığı artıları değerlendirmek amacıyla bu çalışma gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışma araştırmaya yönelik olmayan bilim merkezinin dönemsel olarak yürüttüğü bir program çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya yönelik olmayan ifadesiyle kastedilen programın araştırma amaçlı oluşturulmadığı, rutin uygulanan bir program olduğudur. Böyle bir program dâhilinde bir devlet okulunda ilköğretim 3. sınıf düzeyinde öğrenim görmekte olan öğrenciler ile yapılan çalışmada öğrencilerin hayat bilgisi öğretim programında yer alan bilimsel süreç becerileri değerlendirilmiştir. Değerlendirilen bilimsel süreç becerilerine ilişkin olarak öğrencilerin gözlem yapma, tahmin yürütme ve araştırma sonuçlarını sunma becerilerinde sürecin sonunda olumlu yönde değişim oluştuğu gözlenmiştir. Ayrıca öğrenciler nitel değerlendirmelerde soru sorma, veri toplama, verileri kaydetme ve düzenleme becerilerinde çok belirgin olmasa da bir değişim göstermişlerdir. Sonuçların değerlendirilmesinde uygulanan programın niteliği göz önünde bulundurulmalıdır. Program özellikle bilimsel süreç becerilerini geliştirme hedefine yönelik hazırlanmadığından gözlemlenen değişimlerin rutin bir bilim merkezi etkinliği çerçevesinde olumlu gelişmeler olduğu söylenebilir. Program içinde yer alan etkinlikler yalnızca olanakları kısıtlı öğrencilerin bilime ulaşmalarını kolaylaştırmak ve bilimi sevdirmesiyle kalmayıp öğrencilerde eğitim açısından bilimsel süreç becerilerini desteklemesi bakımından kazanım sağlamaktadır. Bu çalışmada gözlemlenen olumlu sonuçların daha belirgin hale getirilmesi ve bilim merkezlerinde yapılan etkinliklerin belirli amaçlara göre gruplanarak eğitsel kazanımları da hedeflemesi yönünde yapılacak çalışmaların, bilim merkezlerinin toplumdaki rolünün anlaşılması ve eğitsel olarak verimlilik sağlamaları açısından önemli olduğu kanaatindeyiz.

8 KAYNAKLAR: Ankara Üniversitesi Çocuk Üniversitesi (2011). Tarihçe tarihinde adresinden alınmıştır. Champagne, D. W. (1975). The Ontario Science Center in Toronto: Some impressions and some questions. Educational Technology, 15(8), Greenhill, Hooper, E. (1999). Müze ve Galeri Eğitimi, (Çev. Meltem Örge Evren Emine Gül Kapçı), Yay. Haz: Prof. Dr. Bekir Onur, Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları, No:4, Ankara. McManus, P. M. (1992). Topics in museums and science education. Studies in Science Education, 20, Persson, P. (2008). The Totonto Decleration tarihinde adresinden alınmıştır. Rennie, L. J. (2007). Learning science out of school. S. K. Abell & N. G. Lederman (Editörler), Handbook of Research on Science Education. London: Lawrance Erlbaum Assoc. Rennie, L. J. (2001). Communicating science through interactive science centers: A research perspective. S. Stocklmayer, M. Gore, & C. Bryant (Editörler), Science Communication in Theory and Practice, , Dordrecht, Hollanda: Kluwer Academic. Rennie, L. J. & Williams, G. F. (2002). Science centers and scientific literacy: Promoting a relationship with science. Science Education, 86,

Tam Sayılar Konusunun Karikatürle Öğretiminin 7. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Tutumuna Etkisi *

Tam Sayılar Konusunun Karikatürle Öğretiminin 7. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Tutumuna Etkisi * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(4) 2509-2534 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2013.4.1486

Detaylı

ÖĞRETİM ELEMANLARININ 21. YÜZYIL ÖĞRENEN STANDARTLARI VE YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

ÖĞRETİM ELEMANLARININ 21. YÜZYIL ÖĞRENEN STANDARTLARI VE YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 22 (2014) 185-213 209 ÖĞRETİM ELEMANLARININ 21. YÜZYIL ÖĞRENEN STANDARTLARI VE YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Instructors Views on Standards

Detaylı

OKULÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ

OKULÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ OKULÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ Sara Kefi Foça Belediyesi sarakefi@gmail.com Doç. Dr. Nadir Çeliköz Selçuk Üniversitesi ncelikoz@gmail.com Doç. Dr.

Detaylı

Web Tabanlı İçerik Geliştirme Mesleki Gelişim Programının Değerlendirilmesi *

Web Tabanlı İçerik Geliştirme Mesleki Gelişim Programının Değerlendirilmesi * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice 14(4) 1409-1437 2014 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2014.4.2131

Detaylı

İlköğretim Okullarında Bilişim Teknolojileri Dersi Yeni Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

İlköğretim Okullarında Bilişim Teknolojileri Dersi Yeni Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi 73 İlköğretim Okullarında Bilişim Teknolojileri Dersi Yeni Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi Aslan GÜLCÜ * Saadettin AYDIN ** Şenay AYDIN *** Özet Bu araştırmanın temel amacı

Detaylı

Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Proje Yönetimi Deneyimlerinin Değerlendirilmesi *

Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Proje Yönetimi Deneyimlerinin Değerlendirilmesi * Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) Özel Sayı (1), 204-218 [2013] Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Proje Yönetimi Deneyimlerinin Değerlendirilmesi * Evaluation

Detaylı

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kullandıkları Sayı Duyusu Stratejilerinin Belirlenmesi

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kullandıkları Sayı Duyusu Stratejilerinin Belirlenmesi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(3) 1951-1974 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2013.3.1365

Detaylı

Sait TÜZEL a Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Sait TÜZEL a Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(4) 2291-2316 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2013.4.1825

Detaylı

6. VE 7. SINIF ÖĞRENCİLER İÇİN GERÇEKLEŞTİRİLEN KÜÇÜK BİLGİNLER BİLİM OKULU NUN DEĞERLENDİRİLMESİ

6. VE 7. SINIF ÖĞRENCİLER İÇİN GERÇEKLEŞTİRİLEN KÜÇÜK BİLGİNLER BİLİM OKULU NUN DEĞERLENDİRİLMESİ Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Graduate School of Social Sciences Yıl/Year: 2014 Cilt/Volume: 11 Sayı/Issue: 25, s. 341-352 6. VE 7. SINIF

Detaylı

İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ

İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 26, Sayfa 81-96, 2008 İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ Arzu Hazır 1, Lütfullah Türkmen 2 1 Manisa Milli

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANIMININ İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNE KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİ Elif ALADAĞ*

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANIMININ İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNE KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİ Elif ALADAĞ* COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANIMININ İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNE KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİ Elif ALADAĞ* Özet: Bu çalışma, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) nin ilköğretim 7.

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Çalışma Yaprağı Geliştirme ve Kullanma Uygulaması İle Bu Uygulamaya Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Öğretmen Adaylarının Çalışma Yaprağı Geliştirme ve Kullanma Uygulaması İle Bu Uygulamaya Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 12(1) Kış/Winter 241-270 2012 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb

Detaylı

ĠLKÖĞRETĠM OKULLARI DERS KĠTAPLARI, ÖĞRENCĠ ÇALIġMA KĠTAPLARI VE ÖĞRETMEN KILAVUZ KĠTAPLARININ BRANġLARA GÖRE ĠNCELENMESĠ ÇALIġTAYLARI RAPORU

ĠLKÖĞRETĠM OKULLARI DERS KĠTAPLARI, ÖĞRENCĠ ÇALIġMA KĠTAPLARI VE ÖĞRETMEN KILAVUZ KĠTAPLARININ BRANġLARA GÖRE ĠNCELENMESĠ ÇALIġTAYLARI RAPORU ĠLKÖĞRETĠM OKULLARI DERS KĠTAPLARI, ÖĞRENCĠ ÇALIġMA KĠTAPLARI VE ÖĞRETMEN KILAVUZ KĠTAPLARININ BRANġLARA GÖRE ĠNCELENMESĠ ÇALIġTAYLARI RAPORU Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKĠNCĠ Öğrt. Gör. Ömer Murat

Detaylı

Öğr. Gör. Ayşegül KINIK İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü

Öğr. Gör. Ayşegül KINIK İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü İLK VE ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ VE İNTERNET KULLANIM ALIŞKANLIKLARI VE EĞİTİM ARACI OLARAK BİLGİSAYARA KARŞI TUTUMLARI Öğr. Gör. Ayşegül KINIK İstanbul Aydın

Detaylı

Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Atölye (Grafik) Dersinde Yazı ve Tipografi Öğretimi Uygulamaları 1

Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Atölye (Grafik) Dersinde Yazı ve Tipografi Öğretimi Uygulamaları 1 Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Atölye (Grafik) Dersinde Yazı ve Tipografi Öğretimi Uygulamaları 1 Şirin BENUĞUR 2 ÖZET Bu araştırmanın amacı, Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim İş Eğitimi

Detaylı

Eski ve Yeni Ortaöğretim Tarih Programının Amaç ve İçerik Özelliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi *

Eski ve Yeni Ortaöğretim Tarih Programının Amaç ve İçerik Özelliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(4) Güz/Autumn 2135-2153 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Eski ve Yeni Ortaöğretim

Detaylı

Cilt 2 Sayı 1 Mart, 2007

Cilt 2 Sayı 1 Mart, 2007 Cilt 2 Sayı 1 Mart, 2007 An Interactive Journal Sponsored by International Association of Educators (INASED) 2 Eğitimde Politika Analizleri ve Stratejik Araştırmalar Dergisi Frequency: Three times a year;

Detaylı

TALİM VE TERBİYE KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU

TALİM VE TERBİYE KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU T.C. RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU ANKARA 2006 MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

Detaylı

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR Y Doç Dr Salih Çepni Doç Dr Alipaşa Ayas Dr Derek Johnson Prof Dr M. Fuat Turgut Panel Üyeleri Prof Dr Mehmet Ali Çorlu Prof Dr Ömer Ergin Prof Dr Nevzat Kavcar Prof Dr Mustafa

Detaylı

Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu. Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları

Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu. Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu 1. Öğrenen Lider Öğretmen

Detaylı

Tolga ERDOĞAN 1. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(2014) 25-58 25

Tolga ERDOĞAN 1. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(2014) 25-58 25 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(2014) 25-58 25 ĠLKOKUL 1-4. SINIFLAR TÜRKÇE DERSĠ ÖĞRENCĠ ÇALIġMA KĠTAPLARINDAKĠ ETKĠNLĠKLERĠN YARATICI DÜġÜNME BECERĠSĠ AÇISINDAN ĠNCELENMESĠ

Detaylı

Lise Öğrencilerinin Görsel Sanatlar Dersinde Otantik Değerlendirme Yaklaşımlarına Yönelik Görüşleri: Nitel Bir Araştırma

Lise Öğrencilerinin Görsel Sanatlar Dersinde Otantik Değerlendirme Yaklaşımlarına Yönelik Görüşleri: Nitel Bir Araştırma Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2014, 7/4 Lise Öğrencilerinin Görsel Sanatlar Dersinde Otantik Değerlendirme Yaklaşımlarına Yönelik Görüşleri: Nitel Bir Araştırma Özet Oğuz DİLMAÇ * Sehran DİLMAÇ

Detaylı

Yeni Öğretim Programlarını İnceleme ve Değerlendirme Raporu

Yeni Öğretim Programlarını İnceleme ve Değerlendirme Raporu Yeni Öğretim Programlarını İnceleme ve Değerlendirme Raporu 30 Mayıs 2005 Not: Bu rapor http://www.erg.sabanciuniv.edu/ adresinde erişime açık olarak sulunmuş olup, okurlarımızla paylaşmak amacıyla izin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 11. SINIF BİYOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 11. SINIF BİYOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 11. SINIF BİYOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2009 ORTAÖĞRETİM 11. SINIF BİYOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ HAZIRLANMASINDA

Detaylı

YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ

Detaylı

Öğretmen ve Öğrenci Bakış Açısıyla Tablet PC ve Etkileşimli Tahta Kullanımı: FATİH Projesi Değerlendirmesi *

Öğretmen ve Öğrenci Bakış Açısıyla Tablet PC ve Etkileşimli Tahta Kullanımı: FATİH Projesi Değerlendirmesi * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(3) 1799-1822 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2013.3.1734

Detaylı

International Journal of Early Childhood Education Research

International Journal of Early Childhood Education Research VOLUME 3, ISSUE 7, A RALIK 2014 International Journal of Early Childhood Education 1 Editor in Chief Riza Ulker, Zirve University, Turkey Editorial Board Members Wendy Whitesell, Penn State University,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. İLKÖĞRETİM FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ (4 ve 5. SINIFLAR ) ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. İLKÖĞRETİM FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ (4 ve 5. SINIFLAR ) ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İLKÖĞRETİM FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ (4 ve 5. SINIFLAR ) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2005 İLKÖĞRETİM FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 4-5. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMINDA

Detaylı

Preparation of a Web-Based Teaching Material Designed for Science Education and Evaluation of This Material According to Teachers and Students Views

Preparation of a Web-Based Teaching Material Designed for Science Education and Evaluation of This Material According to Teachers and Students Views Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 12, Sayı 2, Haziran 2011 Özel Sayı, Sayfa 175-202 Fen Eğitimine Yönelik Örnek Bir Web Tabanlı Öğretim Materyalinin Hazırlanması ve Bu Materyalin Öğretmen

Detaylı

ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA-2012 ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINI GELİŞTİRME KOMİSYONU

Detaylı