YUNAN ORTODOKS KİLİSESİ NİN MAL VARLIĞI VE BU MAL VARLIĞININ YÖNETİMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YUNAN ORTODOKS KİLİSESİ NİN MAL VARLIĞI VE BU MAL VARLIĞININ YÖNETİMİ"

Transkript

1 AVRASYA DOSYASI 289 YUNAN ORTODOKS KİLİSESİ NİN MAL VARLIĞI VE BU MAL VARLIĞININ YÖNETİMİ Turgay C N* The aim of this article is to reveal the historical and present situation of property accumulation and management of the Greek Orthodox Church. Accordingly structural organization of the Church and legal aspects of the subject are briefly examined. Giriş H ıristiyanlığın ilk ortaya çıkışından ve İsa nın çarmığa gerilmesinden sonra, İsa nın havarilerinden beşi ayrı birer kilise kurmuşlardır. O zamandan beri Hıristiyanlık dininde beş Patrik vardır. Patrik dendiğinde, aslında yalnız bölge piskoposları arasında önde gelenleri anlaşılmaktadır. Bunlar Roma, İstanbul, Antakya, Kudüs ve İskenderiye Patrikhaneleri dir. Roma Patrikhanesi bu beş patrik arasında protokolde en önde geleniydi. İmparator Justinianus zamanında da bu böyleydi. Diğerleri de büyük patriklerdi. Bu en büyük beş piskoposun (patriğin) içinde İstanbul dışındakiler, yani Roma, Antakya, Kudüs ve İskenderiye Hıristiyanlığın neşet ettiği Aziz Pavlos un (Paul) ve Aziz Petro nun (Pierre) kiliseler kurduğu, ilk cemaatlerin kurulduğu Apostolik Piskoposluklar dır. Yani bunlar havarilere ait episkopal makamlardır. Bu piskoposlar içinden sadece İstanbul Patrikliği nin bu vasfı yoktur. Çünkü İstanbul, Hıristiyanlığın ilk ortaya çıkışında Aziz Pavlos un veya Aziz Petro gibi havarilerin gelip cemaat kurup, vaaz verip, mektup yazdığı, başka bir deyişle mukaddes yerlerden değildir. Burası çok ilginç ve düşündürücüdür. Öyleyse, İstanbul daki Fener Rum Patrikhanesi bugün Yunanlılar için neden bu kadar önemlidir ve kutsaldır? Bu sorunun cevabı mutlaka araştırılmalı ve iyi anlaşılmalıdır. Roma ayrıldıktan sonra, Ortodoks dünyasında dört patrik kalmıştır. Birbirinden bağımsız olan bu dört patrikliğin görev ve yetki alanları da sırasıyla aşağıdaki gibi belirlenmiştir: Antakya Patrikhanesinin görev ve yetki alanı, Suriye, Lübnan, Irak, İran, bütün doğu Arap dünyasını, başka bir deyişle, bütün Maşrık ı kapsamaktadır. Kudüs Patrikhane- * Dr., Ege Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Devletler Hukuku Anabilim Dal Ö retim Görevlisi Avrasya Dosyas, Enerji Özel, Bahar 2003, Cilt: 9, Say : 1, ss

2 290 TURGAY C N/YUNAN ORTODOKS K L SES N N MAL VARLI I... Bugünkü Yunan Ortodoks Kilisesi de bu esasa göre bölünmüştür. Buna göre Yunan Ortodoks Kilisesi, üç Patrikhane ve bağımsız, özerk (autocephal - aftokefal) olan Atina ve Bütün Yunanistan Başpiskoposluğu ndan oluşmaktadır. si nin görev ve yetki alanı ise, Filistin (İsrail), Ürdün, Arap Yarımadası ve Sina Dağı dır. İskenderiye Patrikhanesinin görev ve yetki alanı ise bütün Afrika Kıtasını kapsamaktadır. Bunların dışında kalan diğer bölgeler (Türkiye, Yunanistan ın Aynaroz - Kutsal Dağ- bölgesi, Girit, Menteşe (Oniki) Adalar, Kuzey ve Batı Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika, Avustralya ve Yeni Zelanda) İstanbul daki Fener Rum Patrikhanesinin görev ve yetki alanına dahildir. Özellikle bu bölgelerdeki cemaat, 1923 Lozan Barış Anlaşması ndan sonra önce Yunanistan a göç edip, orada tutunamayınca, Amerika ya, Avustralya ya ve diğer devletlere göç edenlerden oluşmaktadır. Ayrıca, bu Patriklerin dışında bağımsız (autocephal-aftokefal) ve özerk (otonom) diye tabir edilen Kiliseler olduğu gibi, ulusal Patriklikler de vardır. Bu Ulusal Kiliseler ve Patrikhaneler; Moskova, Belgrad (Sırp Ortodoks), Bükreş ve Sofya Patriklikleridir. Özerk (aftokefal) Kiliseler ise, Yunanistan, Arnavutluk, Kıbrıs, Çekoslovakya, Polonya, Sina ve Gürcistan kiliseleridir. Özerk Kiliseler dini ve idari işlerde bağımsız olmakla birlikte Patrikhanelere bağlı ve bütün Ortodoksları bağlayıcı kararlar alabilme yetkisi bulunmayan kiliselerdir. Bugünkü Yunan Ortodoks Kilisesi de bu esasa göre bölünmüştür. Buna göre Yunan Ortodoks Kilisesi, üç Patrikhane 1 ve bağımsız, özerk (autocephal-aftokefal) olan Atina ve Bütün Yunanistan Başpiskoposluğu ndan oluşmaktadır. Bugün bu üç Patrikhane sırasıyla şunlardır: İstanbul daki Fener Rum Patrikhanesi, Kudüs Rum Patrikhanesi, İskenderiye Rum Patrikhanesi. Yunanlılara göre, bu Patrikhanelerin üçü de eşit statüdedir. Ancak İstanbul daki Fener Rum Patrikhanesi eşitler arasında birinci sıradadır. Yunan Ortodoks Kilisesi örgütlenmesini ve yönetimini bu Patrikhaneler ile Atina ve Bütün Yunanistan Başpiskoposluğu tarafından gerçekleştirmektedir. Yunanistan Kilisesi deyince, Yunan Devleti sınırları içindeki kiliseler anlaşılmaktadır. Yunanistan sınırları içindeki 1 Asl nda Ortodoks Antakya Patrikhanesi de vard r. Ancak Antakya Kilisesi fiam a tafl nm flt r. Antakya-fiam Patrikhanesinin Cemaati Arap t r. badet dili de Arapça d r. Bu nedenle Antakya-fiam Patrikhanesini Yunan Ortodoks Patrikhaneleri aras nda saym yoruz.

3 AVRASYA DOSYASI 291 kilise ve manastırların bir kısmı, bağımsız olan Atina ve Bütün Yunanistan Başpiskoposluğuna bağlı iken, Neon Horon - Yeni Ülkeler adıyla da bilinen diğer bir kısmı da İstanbul daki Fener Rum Patrikhanesine bağlıdır. Buna göre, Yunanistan sınırları içinde kalan Menteşe Adaları (Oniki Ada) Kilisesi ile kısmen özerk olan Girit Kilisesi İstanbul daki Fener Rum Patrikhanesi'ne bağlıdır. 2 Yunanistan sınırları dışındaki kiliseler, Avustralya, Güney ve Kuzey Amerika, Afrika ve Asya olmak üzere bütün dünyaya yayılmış bulunmaktadır. Hatta Yunan Kilisesi yoksul Afrika Devletlerindeki zenci gençlere Yunanca ve Yunan Ortodoks dinini öğreterek, Hıristiyanlaştırma ve Yunanlılaştırma faaliyetlerini yürütmektedir. Ortodoks Yunan dinini yaymakla, Yunanlılaştırma da gerçekleştirilmektedir. Burada da tabii ki paranın önemi ve gücü ortaya çıkmaktadır. Kilisenin bağımsızlığı, ayakta kalabilmesi, Hıristiyanlaştırma ve Yunanlılaştırma faaliyetlerinde ekonominin etkisi ve gerekliliği apaçık ortadadır. Bunun farkında olan Ortodoks Yunan Kilisesi geçmişte olduğu gibi, bugün de mal varlığı edinmeye büyük önem vermektedir. İstanbul daki Fener Rum Patrikhanesi bu nedenle Vatikan gibi, devlet içinde devlet statüsünü kazanabilmek için, Patrikhane çevresindeki evleri satın alarak veya cemaatine aldırtarak hem mal varlığını (ekonomik gücünü) artırmakta hem de yukarıda belirttiğimiz gibi Hıristiyanlaştırma ve Yunanlılaştırma amaçlarına ulaşmaya çalışmaktadır. 3 Bugün Yunan Ortodoks Kiliseleri ruhanileri arasında dini konularda doğmalar konusunda-, örneğin ibadetlerin nasıl, nerede, ne şekilde ve kim tarafından yapılıp yaptırılacağı hususlarında herhangi bir anlaşmazlık, tartışma yoktur. Kiliseler arasındaki anlaşmazlıklar siyasi niteliktedir. 4 Yunan Kilisesi, geleceğe yönelik olarak, büyüme/ gelişme, Hıristiyanlaştırma, Yunanlaştırma ve kaybedilen ancak unutulmayan Anadolu Türk topraklarının yeniden nasıl elde edilebileceği konularında Ocak 1996 da Kardak adas krizinde, stanbul Fener Patri ine ba l olan Kilimli adas Papaz n n Yunan bayra n Kardak adas na dikmesi de çok manidard r. Bir oluflumun devlet statüsünü kazanabilmesi için, afla da sayaca m z en az üç temel unsuru bir arada bulundurmas gerekmektedir. Bunlar flu flekilde s ralayabiliriz: a-halk (millet, insan toplulu u) b-ülke (toprak) c-siyasi iktidar (hükümet) ve d-bir de egemenlik. Bu konuda genifl bilgi için bkz. Hüseyin Pazarc, Uluslararas Hukuk Dersleri, II. Kitap, Gözden Geçirilmifl 3. Bask, (Ankara: Turhan Kitabevi, 1993), s iflin asl n n bir din meselesi olmay p bir siyaset ifli olmas d r. Zaten tarih boyunca iflin içinde siyasi sebep olmad kça ruhaniler s rf dini meseleler üzerinde kongreler kurma zahmetine katlanm yorlar... Ruhaniler, din meselelerinde söyleyeceklerini en afla 1500 y l önce söylemifller; teolojik hünerlerini son damlas na kadar tüketmifllerdir. Bunlar n sonucu olarak ortaya getirdikleri kesin do malardan ayr lmad klar için yeni din meseleleri tart flmalar na hiç lüzum yoktur... Bizans zaman nda din anlay fl nas l idiyse bugün de öyledir. Din meseleleri onlar için çoktan kapanm fl bir kitapt r. Do malar, ayinleri tekrarlamak yeter. Niyazi Berkes, Panortodoks Kongresi, Yön, say 90, (18 Aral k 1964), s. 11. Ayn yaz için bkz. Niyazi Berkes, Patrikhane ve Ekümeniklik, ( stanbul: Kaynak Yay nlar, 2002), s. 40.

4 292 TURGAY C N/YUNAN ORTODOKS K L SES N N MAL VARLI I... Osmanlı Devleti, Ortodoks Hıristiyan kilise ve manastırlarına malî özerklik ve vergi muafiyetleri tanımıştır. görüşler, siyasi taktik ve stratejiler tespit etmektedir. Bu stratejilerin gerçekleştirilmesi ve faaliyetlerin yürütülmesi için de paraya ihtiyaç vardır. Yunan Ortodoks Kilisesi nin, Yunan milliyetçiliğini savunduğunu ve muazzam toprak mülkiyetine sahip olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Sahip olduklarını ekonomik güç, kiliselerin bağış yolu ile topladığı ve mülklerinden elde ettiği gelirlerle oluşmaktadır. Ancak Yunan Devleti, Kilisenin bu muazzam toprak varlığını kontrol etmek için çeşitli dönemlerde yasal düzenlemeler yapma yoluna gitmişse de, bu yasal düzenlemeler kilisenin tepkisiyle karşılanmıştır. Yunan Devleti, bu nedenle kiliselerin mülklerine dokunamamaktadır. I. Yunan Ortodoks Kilisesinin Mal Varlığı Yunan Kilisesi kurulduğu tarihten itibaren amacına ulaşabilmek için mal varlığına ihtiyaç duymuştur. Bu mal varlığı da inanmışların bağışları ve diğer yöntemlerle oluşturulmaktadır. Aynı durum Yunan Ortodoks Manastırları için de geçerlidir. Kilisenin mal varlığının artmasının nedenleri çok ve çeşitlidir. Kilisenin mal varlığının artırılmasında hiç şüphesiz kilise yönetiminin rolü çok büyüktür. Kilise yönetimleri, elde ettikleri gelirlerin büyük bir oranını mal varlıklarını artırmak için kullanmaktadırlar. Ayrıca inanan kişilerin bağışları yanında, kiliseye devlet desteği ve özellikle kilise ve manastırların az vergi ödemeleri veya tamamen vergiden muaf tutulmaları da Yunan Kilisesinin mal varlığının artmasına neden olmuştur. 5 Zamanla kilisenin mal varlığı o kadar çok artmıştır ki, bazı Bizans İmparatorları kilisenin mal varlığını sınırlandırma ihtiyacını dahi duymuşlar ve kiliselerin mal edinmelerini yasaklamışlardır. 6 Kilise, arazilerinden ve diğer yöntemlerle elde ettiği gelirleri ibadet edebilme ihtiyaçlarını karşılamak için kullandığı gibi, ayrıca hayır işleri için de kullanmaktadır. Yunan Kilisesi, Osmanlı döneminde de mal varlığını hatırı sayılır biçimde arttırmıştır. Osmanlı Devleti, Ortodoks Hıristiyan kilise ve manastırlarına malî özerklik ve vergi muafiyetleri tanımıştır. Ancak Yunanlılar, Osmanlı Devletine karşı ayaklanıp da yeni bir Yunan Devleti kurunca, Yunan yönetimi tarafından çıkartılan 5 6 G. Kronç, ekklisiastiki perusia kata tus okto protus eones, Atina, 1935;. M. Konidaris, O Nomos 1700/1987 Ke i Prosfati Krisi Stis Shesis Ekklisias Ke Politias, (Atina, 1991), s. 85. Konidaris, ibid., s. 85.

5 AVRASYA DOSYASI 293 Bütün Avrupa devletlerinde olduğu gibi, Yunanistan da da nüfus sorunları yaşanmakta, yıllardır nüfus artmamaktadır. yasalarla kilisenin ve özellikle manastırların mal varlıkları önemli ölçüde azaltılmış ve el değiştirmiştir. 7 Yunanistan daki kilise ve manastırların muazzam, belirlenemeyecek (anipologisti) miktarda mal varlığı olduğu tahmin edilmektedir. Yunanistan daki Ortodoks Kiliselerinin büyük arazileri, maden ve taş ocakları, balık çiftlikleri, otelleri ve bazı şirketlerde ortaklıkları dahi vardır. Bugün Yunan Kilisesi, mevcut mal varlığı ile yetinmeyip yeni mal varlıkları da edinmekte ve ekonomik olarak güçlenmeye çalışmaktadır. Yunanistan da yapılacak olan 2004 olimpiyatları öncesi, Yunan Ortodoks Kilisesi ülkedeki otel inşaatları ile de ilgilenmektedir. Çok sayıda gayri menkule sahip olan Yunan Kilisesi, otel yapmak için kolları sıvamış durumdadır. 8 Bütün Avrupa devletlerinde olduğu gibi, Yunanistan da da nüfus sorunları yaşanmakta, yıllardır nüfus artmamaktadır. Yunanistan da ölümler, doğumlara göre daha fazladır. 9 Doğumlar artmadığı için genç nüfus gittikçe azalmaktadır. Hatta Yunan Sosyal Sigortalar Kurumu (İKA) iflasın eşiğindedir. Yunanistan, Batı Trakya bölgesinde hâlâ Yunan nüfus lehine nüfus dengesinin sağlanamamış olmasından kaynaklanan kaygılarını dile getirmektedir. 10 Yunanlı nüfusun azaldığını düşünen Yunan yönetimi, 3. çocuğu yapacak ailelere 1892 sayı ve 1990 tarihli yasa gereği, Yunan Devleti tarafından maaş bağlamaktadır. Yunan devletinin, bu yardımlarından Yunan uyruklu Batı Trakya Müslüman Türkleri de yararlanmaktadır. Dolayısıyla Yunanlıların iddiasına göre, Yunanistan da Müslüman Türk azınlığın nüfusu böylece Konidaris, ibid., s Yunanistan da 1991 y l nda do umlar % 0,1 ; ölümler % 0,93; 1998 y l ndaki do umlar % 0,96; ölümler % 0,98; 1999 y l ndaki do umlar %0,96; ölümler ise % 0,98 dir. Yunanistan da on y lda bir nüfus say m yap lmaktad r. Buna göre, Yunanistan n 1971 y l ndaki nüfusu , 1981 de , 1991 de ve 2001 say m nda da dir. Burada görülen nüfus art fl n n nedeni, özellikle Sovyetler Birli i çöktükten sonra yabanc lar n baflka bir deyiflle sözde Pontuslular n ve di erlerinin Yunanistan a iltica etmeleridir. Gümülcine de Türkçe olarak yay nlanan ve Bat Trakya Türklerinin haftal k gazetesi leri nin 13 Aral k 2002 tarihli ve 1064 say l nühsas nda yay nlanan yaz n n bafll : Bat Trakya, Yaflanacak Yer olup yaz aynen flöyledir: Devlet, Bat Trakya n n yaflanacak bir yer oldu unu keflfetti inden, buralar insanla ama sa kulu olacak, doldurmak istiyor... Var olanlar ma nen ve maddeten desteklemekten baflka, Rusya taraflar ndan getirdi i yahut getirtti i Pontuslulara da ayni cömert elini, öteden beri oldu u gibi, bugün de uzatmaktad r. fl buluyor; kira paralar n ödüyor; ev veriyor, maliyetine... Peki, ya beri tarafta olan bizler? Bizlere ne veriyor? Bol bol güler yüz ile tatl dil veriyor, veya, gösteriyor... Avrupa Birli i ymifl! Als nlar da, bunu, bafllar na çals nlar... H.

6 294 TURGAY C N/YUNAN ORTODOKS K L SES N N MAL VARLI I... Yunan Devleti eliyle çoğaltılmaktadır. Durum böyle olunca, soruna bir Orta Çağ mantığı ile çözüm bulmak amacıyla Atina ve Bütün Yunanistan Başpiskoposu Hristodulos devreye girerek, Batı Trakya da yaşayan ve çok çocuklu olacak her Hıristiyan aileye, kilise tarafından her ay drahmi (tahminen 130 ABD doları) maddi yardım yapılacağını açıklamıştır. 11 Başpiskoposun verdiği mesajdan ilham alan Dedeağaç Metropoliti de, yıllardan beri kilisenin Yunan hazinesine kaptırmamak için direndiği kilise arazilerinden bir kısmının çok çocuklu Ortodoks Hıristiyan ailelere dağıtılacağını duyurmuştur. 12 Yunanistan sınırları dışındaki Yunan Ortodoks kiliselerinin de çok büyük mal varlıkları vardır. Yunanistan sınırları dışındaki Yunan Ortodoks kiliseleri mevcut mal varlıkları ile yetinmeyip, bugün de gayri menkul satın almaya devam etmektedir. Yunan ve yabancı gazetelerde sık sık Yunan Kilisesi Short North da gayri menkul satın aldı 13 türünden haberlerle karşılaşılmaktadır. Kısacası, Yunan Ortodoks Kilisesinin mal varlığı sadece Yunanistan da değil, bütün dünyada mevcuttur ve bunun miktar ve değerini tespit etmek de bir hayli zordur. Burada örnek olarak Girit Kilisesi nin tarihindeki bir yıllık gelirlerinin toplamı Yunan Drahmisi, giderlerinin toplamı ise Yunan Drahmisidir. Gelir ve gider arasındaki Yunan Drahmilik tutar ise Girit Kilisesinin 1998 yılı sonunda elde ettiği kârdır tarihinde yayınlanan ve Girit Başpiskoposluğunun tarihine kadar tespit edilen 1999 yılı gelir ve giderleri aşağıdaki gibidir: Toplam gider Yunan Atina da ngilizce olarak yay nlanan, ancak elimizdeki küpürden tarihini tespit edemedi imiz Athens News Gazetesinde Church to offer land to poorer families in Thrace bafll kl yaz aynen flöyledir: The Autocephalus Orthodox Church of Greece is further bolstering its campaing to increase the birthrate of its flock, with bishops in Evros prefecture offering a plot of land to poor large families. The Metropolitans of Alexandroupoli, Didymotiho and Orestiada and Soufli issued an announcement stating that, families with three or more children and affiliated with local parishes could apply to the Church to receive the land. Eligible families would have to prove they owned no home or land to build a residence in an any urban area of the region. The deadline for submissions is july 20. In june, the Holy Synod decided to begin paying a monthky benefit of drachmas (130) to women in the region of Thrace who have a third child. Payment of the benefit has been scheduled to begin in September. Archbishop of Athens and All Greece Christodulos, who presided over that meeting, had earlier this year underlined the dangers of Greece s falling birth rate, saying it was the country s leading problem. Christodoulos said the Holy Synod had been forced into action by an announcement from the Thrace Metropolitan that of the 10 children born in the area over Chritmas, seven were from the Moslem minority and three from the Christian majority. According to the latest figures, mortality rates in Greece are outpacing the birthrate. Eurostat reports that Greece has an average birthrate of 1.31, compared to the European average of The average life span of a Greek male 75 years, with Greek women living to the age of 80 on average. Turgay Cin, Yunanistan daki Müslüman Türk Az nl n Din ve Vicdan Özgürlü ü, (Ankara: Seçkin Yay nlar, 2003), s. 19. http: www. centralohio.thesource.net/97/nov/207.html

7 AVRASYA DOSYASI 295 Drahmisi, Toplam gelir Yunan Drahmisi, geriye kalan Yunan Drahmilik tutar ise kârdır tarihinde yayınlanan ve 2000 yılına ait toplam giderler Yunan Drahmisi, toplam gelir Yunan Drahmi olup Drahmilik kâr söz konusudur. 16 II. Yunan Ortodoks Kilisesi nin Mal Varlığının Yönetimi Yunan Kilisesinin, manastırlarının ve ibadethanelerinin mal varlığının yönetimi, Yunan Kilisesinin Tüzüğünde, 590 sayılı ve 1977 tarihli, 1700 sayılı ve 1987 tarihli yasalarla düzenlenmiş bulunmaktadır. Metropolitliklerin mal varlığının yönetimi de, kutsal kurallar ile 590 sayılı ve 1977 tarihli yasa hükümlerine uygun bir biçimde ilgili Metropolitler tarafından gerçekleştirilmektedir. Kilise Bölgesi mal varlığının yönetimini de, Kilise Kurulu, 8 sayılı 1979 tarihli talimatname kurallarına uygun olarak yapmaktadır. Manastırların mal varlığının yönetimi ise, tek düze olmayıp çok karmaşıktır sayılı ve 1930 tarihli yasanın yürürlüğe girmesi ile manastırların mal varlığı koruma altına alınmış ve paraya çevrilebilir nitelik kazandırılmıştır. Mal varlığı yönetimini gerçekleştiren kurulların oluşumunu şu şekilde kısaca inceleyebiliriz: A. Merkezî Yönetim Kurulu 1700 sayılı ve 1987 tarihli yasanın 8. maddesinde Kilise Mal Varlığının Yönetiminin Örgütlenmesi düzenlenmiştir. Aynı yasanın diğer maddelerinde de Yunan kiliselerinin ve manastırlarının taşınmaz mal varlıklarının yönetimi, kamuya intikal ettirilmeleri tanzim edilmiştir. 8. maddenin 1. paragrafına göre; Kilise Mal Varlığı Yönetim Örgütünün, Merkezi Yönetim Kurulu yedi kişiden oluşmaktadır. Bu yedi kişiden biri, Yunanistan Milli Eğitim ve Din İşleri Bakanının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından Başkan ve yedek üye olarak atanır. Üç üye yedekleri ile birlikte Sürekli (Daimi) Kutsal Meclis (Sinod) tarafından atanır. Diğer üç üye de yine yedekleri ile birlikte Yunanistan Milli Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı tarafından atanır. Yedek üyeler, asıl üyenin yokluğunda, bir engelinin bulunması ve normal üyenin herhangi bir nedenle toplantıya gelmemesi durumlarında toplantıya katılır

8 296 TURGAY C N/YUNAN ORTODOKS K L SES N N MAL VARLI I... Merkezi Yönetim Kurulunun kurulması, Yunanistan Milli Eğitim ve Din İşleri Bakanlığının bu konudaki kararının Yunan Hükümet (Resmî) Gazetesi nde yayınlanması ile gerçekleşir. Daimi Kutsal Meclis, Yunanistan Milli Eğitim ve Din İşleri Bakanı nın yazılı talebine rağmen, bir ay içinde söz konusu üç üyeyi atamayı ihmal eder ise, Yunanistan Milli Eğitim ve Din İşleri Bakanı bu üç üyeyi tayin eder. 17 Yunanistan Milli Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı ile Ekonomi ve Tarım Bakanlıkları nın önerisi üzerine ve Sürekli Kutsal Meclisin görüşü de alınarak (bu görüşü alma zorunluluğu yoktur) Kilise Mal Varlığı Yönetim Örgütü nün çalışma talimatnamesi onaylanır. Bu talimatname; a-merkezi Yönetim Kurulu nun örgütlenmesi ile ilgili konuları, görev ve çalışma alanlarını, b-çevresel Kilise Mal Varlığı Yönetim Örgütü nün görev ve çalışma alanlarını, bileşimini, iptalini ve son olarak da c-kilise Mal Varlığı Yönetim Örgütü nün örgütlenmesini, çalışmasını, yetkilerini, oluşumunu, hizmet ve kadroların iptal edilmesini ve kadroların doldurulması usullerini düzenler. 18 B. Metropolitlik Kurulları 1700 sayılı ve 1987 tarihli yasanın 8. maddesinde metropolitliklerin oluşturulması düzenlenmiştir. Bu 8. maddenin 6. paragrafında, 590 sayılı ve 1977 tarihli yasanın 35. maddesinin değiştirildiği ve aynı konudaki yeni düzenlemeye yer verildiği belirtilmektedir yılında yapılan yeni düzenlemeye göre; Atina Başpiskoposluğunda ve her metropolitlikte dokuz kişiden oluşan birer kurul oluşturulmaktadır. Bu kurul üyeleri, ilgili ilin Metropoliti veya yardımcısı başkan sıfatıyla, metropolitlikteki bir Bidayet Mahkemesi üyesi, iki din görevlisi, Kilise Kurulları üyeleri arasındaki halktan (dini görevli olmayanlardan, sivil kişilerden) gizli oyla seçilen dört üye olmak üzere toplam dokuz kişiden meydana gelir. Bidayet Mahkemesi üyesi, din görevlilerin ve din görevlisi olmayan halktan kişilerin görev süreleri üç yıldır. 19 Metropolitlik Kurulu, Metropolitin daveti ve bunu ilan etmesi üzerine toplanır say l ve 1987 tarihli yasan n 8. maddesinin 1. paragraf. 1700say l ve 1987 tarihli yasan n 8. maddesinin 2. paragraf. 590 say l ve 1977 tarihli yasan n 35. maddesinin 2. paragraf nda yap lan yeni de ifliklik.

9 AVRASYA DOSYASI 297 C. Kilise Kurulları Kilise Kurullarının oluşumu konusu 1700 sayılı ve 1987 tarihli yasanın 8. maddesinde hüküm altına alınmıştır. 8. maddenin 7. paragrafına göre; mahalle (cemaat) kutsal ibadethane yerlerinin ve genel olarak mal varlığının yönetimi, değerlendirilmesi Kilise Kurullarının yetki alanı içindedir. Kilise Kurulları her zaman toplam beş kişiden oluşmaktadır. Bunların dördü özel yasalarda, kararnamelerde belirtilen koşullara uygun olarak halktan Kilise kurullarına, halktan üyelerin seçilmesine ilişkin hükümler yenilikçi niteliktedir. (din görevlisi olmayan) kişiler arasından aynı sayıdaki yedekleriyle birlikte seçilirler. Kilise Kurullarına, halktan üyelerin seçilmesine ilişkin hükümler yenilikçi niteliktedir. Kilise Kurulları tarafından söz konusu seçimler için mahalle sakinlerinden oluşturulan listelerden gizli oylama yöntemiyle tek bir oy pusulası ve tek bir tercih işareti kullanmak suretiyle oylama yapılır. Bu listelere yazılma hakkına, 18 yaşını tamamlayan ve kilise bölgesinde ikâmet eden bütün Ortodoks Hıristiyan kadın ve erkekler sahiptir. 20 Sonuç Yunan Kilisesi, dünyanın her köşesinde Yunan Ortodoks dininin yaşamasını, güçlenmesini ve dünyanın her yerinde yaşayan Yunanlı ve Ortodoks olmayanlara da Yunanca dilini ve Ortodoks Hıristiyan dinini, Yunan kültürünü aşılayarak, Yunanlılaştırmayı amaç edinmiştir. Bu nedenle, dünyanın her yerinde örgütlenme çalışmalarına aralıksız olarak ve büyük bir titizlik ve belli bir disiplin içinde devam etmektedir. Bu amacına ulaşmak için sadece Yunanistan da değil, Yunanistan dışında da okullar açmakta ve Yunan Kilisesi mülk sahibi olarak ekonomisini geliştirmek istemektedir. Yunan Kilisesi, ilk kurulduğu yıllardan itibaren ve özellikle Osmanlı döneminde Türklerin sınırsız hoşgörüsünden de yararlanarak mülk edinmeye özel bir önem vermiştir. Yunan Kilisesi bugün, fakir insanlara parasal yardımlarda da bulunarak, Yunan dilini ve Yunan Ortodoks dinini öğreterek, Hıristiyanlaştırma ve Yunanlılaştırma faaliyetlerinde bu ekonominin gücünü kullanmaktadır say l ve 1987 tarihli yasan n 8. maddenin 7. paragraf n n (d.) bendi.

10 298 TURGAY C N/YUNAN ORTODOKS K L SES N N MAL VARLI I... Yunan Kilisesinin muazzam taşınmaz mal varlığına sahip olması, Yunan ekonomisinin, siyasetinin, kültürünün oluşumunda da söz sahibi olması sonucunu doğurmuştur. Görüldüğü gibi, Yunanistan da Yunan Ortodoks Kilisesinin mal varlığının yönetimi, Ortodoks din görevlileri ile Ortodoks Yunan cemaatinin seçtiği kurullar tarafından yapılması yasal düzenlemelerle sağlanmıştır. Yunan yönetiminin, özellikle valinin müdahalesi bu yönetim kurullarının seçiminde, teşkil edilmesinde söz konusu olmamaktadır. Oysa, Avrupa Birliği üyesi Yunanistan da, Batı Trakya Müslüman Türkleri dini liderlerini Başmüftü ve Müftü- ve Müslüman Türk Azınlığın cemaat mal varlığının yönetecek olan Vakıf yöneticilerini Müslüman Türk Azınlığın (cemaatinin) özgür ve serbestçe seçmesi Yunan yönetimi tarafından engellenmektedir. Bu yöneticilerin ve dini liderlerin Yunan Ortodoks Hıristiyan yönetimi tarafından atanması, Türkiye ile Yunanistan arasında yapılan ikili ve çok taraflı antlaşmalara ve de diğer uluslararası antlaşmalara, Bunun yanı sıra Avrupa Birliği nde benimsenen demokrasi, insan hakları ve Kopenhag ölçütlerine de aykırıdır. Bilindiği gibi Yunanistan Avrupa Birliği üyesidir. Ancak, ne gariptir ki, Yunanistan tarafından, hâlâ bu ölçütlerin ve ilkelerin ihlali devam etmektedir. Yunanistan da laiklik konusunda da olumlu bir adım halen atılamamıştır. Yunan Anayasası nda ve uygulamada bu konuda henüz olumlu bir değişiklik yapılamamıştır Bu konularda genifl bilgi için bkz. Cin, Yunanistan daki...

GÜNÜMÜZ BALKAN ORTODOKS KİLİSELERİNE GENEL BİR BAKIŞ

GÜNÜMÜZ BALKAN ORTODOKS KİLİSELERİNE GENEL BİR BAKIŞ Ç. Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 1, Ocak-Haziran 2003 GÜNÜMÜZ BALKAN ORTODOKS KİLİSELERİNE GENEL BİR BAKIŞ Dr. Münir YILDIRIM * Günümüz Balkan Ortodoks Kiliseleri, Hıristiyan Kilisesinin

Detaylı

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923)

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Antlaşması, Türk Kurtuluş Savaşı nı sona erdiren antlaşmadır. Bu antlaşma ile Misak-ı Milli büyük ölçüde gerçekleşmiştir. Şekil 1. Kasım 1922 de Lozan Konferansı

Detaylı

UKRAYNA DA KİLİSE SAVAŞLARI

UKRAYNA DA KİLİSE SAVAŞLARI UKRAYNA DA KİLİSE SAVAŞLARI Bojidar Çipof Moskova Patrikhanesine bağlı Ukrayna Ortodoks Kilisesinin yeni başkanı 16 Ağustos tarihinde yapılan törenle 69 yaşındaki Metropolit Onufry oldu. Ukrayna Ortodoks

Detaylı

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir?

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir? DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 1. Anadolu Selçuklu Devleti zamanında ve Osmanlı İmparatorluğu nun Yükselme döneminde Anadolu daki zanaatkarlar lonca denilen zanaat gruplarına ayrılarak yöneticilerini kendileri seçmişlerdir.

Detaylı

ĐSTANBUL RUM BAŞPĐSKOPOSU ĐLE ATĐNA BAŞPĐSKOPOSUNUN MÜCADELELERĐ VE TÜRKĐYE *

ĐSTANBUL RUM BAŞPĐSKOPOSU ĐLE ATĐNA BAŞPĐSKOPOSUNUN MÜCADELELERĐ VE TÜRKĐYE * Đstanbul Rum Başpiskoposu ile Atina Başpiskoposunun Mücadeleleri ve Türkiye 447 ĐSTANBUL RUM BAŞPĐSKOPOSU ĐLE ATĐNA BAŞPĐSKOPOSUNUN MÜCADELELERĐ VE TÜRKĐYE * Yrd. Doç. Dr. Turgay CĐN ** GĐRĐŞ Yunanistan

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y. Lisans Tarih - Ortaçağ Celal Bayar Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y. Lisans Tarih - Ortaçağ Celal Bayar Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Zafer Duygu 2. Doğum Tarihi : 11.08.1976 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y.

Detaylı

- Bir kilisenin Ekümeniklik sıfatı, her şeyden önce dini karakterlidir.

- Bir kilisenin Ekümeniklik sıfatı, her şeyden önce dini karakterlidir. AB-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ, KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ: LOZAN I DELME GİRİŞİMİ-2: FENER RUM ORTODOKS PATRİKHANESİ NİN AB DESTEKLİ EKÜMENİKLİK (EVRENSELLİK) İDDİALARI. GİRİŞ: Türk milletinin hoşgörü, insanlık

Detaylı

TARİHSEL SÜREÇ İÇERİSİNDE ORTODOKS HIRİSTİYANLIKTAKİ PATRİKLİKLER. Dr. Münir YILDIRIM

TARİHSEL SÜREÇ İÇERİSİNDE ORTODOKS HIRİSTİYANLIKTAKİ PATRİKLİKLER. Dr. Münir YILDIRIM Ç. Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 2, Temmuz-Aralık 2003 TARİHSEL SÜREÇ İÇERİSİNDE ORTODOKS HIRİSTİYANLIKTAKİ PATRİKLİKLER Dr. Münir YILDIRIM Günümüzde Hıristiyanlığı temsil eden büyük kiliselerden

Detaylı

3647 SAYILI ve 2008 (3647/2008) TARİHLİ YUNANİSTAN VAKIFLAR YASASI VE UYGULAMALARI

3647 SAYILI ve 2008 (3647/2008) TARİHLİ YUNANİSTAN VAKIFLAR YASASI VE UYGULAMALARI Yrd. Doç. Dr. Turgay CİN* 3647 SAYILI ve 2008 (3647/2008) TARİHLİ YUNANİSTAN VAKIFLAR YASASI VE UYGULAMALARI Ortodoks Hıristiyanlık hukukunda vakıf var mı, yok mu, bir sorgulayın. Birinci sorum bu Hıristiyan

Detaylı

TÜRKİYE Önemli Bulgular Arka Plan

TÜRKİYE Önemli Bulgular Arka Plan TÜRKİYE Önemli Bulgular: Türk hükümeti geçtiğimiz yıllarda azınlık topluluklarının mülkiyet hakları, dini kıyafetler ve eğitim dahil olmak üzere dini özgürlüklere ilişkin bazı reformları hayata geçirmiş

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Dr. Münir YTI...DIRIM

Dr. Münir YTI...DIRIM Ç. Ü ilahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 2, Temmuz-Aralık 2003 TARİHSEL SÜREÇ İÇERİSİNDE ORTODOKS HIRİSTİYANLIKTAKİ PATRİKLİKLER Dr. Münir YTI...DIRIM Günümüzde Hıristiyanlığı temsil eden büyük kiliselerden

Detaylı

SAYIN TAKİPÇİLERİMİZ,

SAYIN TAKİPÇİLERİMİZ, SAYIN TAKİPÇİLERİMİZ, Araştırma grubumuza destek amacıyla 2000-2015 seneleri arasındaki konuları içeren bir ARŞİV DVD si çıkardık. Bu ARŞİV ve VİDEO DVD lerini aldığınız takdirde daha önce takip edemediğiniz

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

Seçim süreci hakkında sorular ve cevaplar

Seçim süreci hakkında sorular ve cevaplar Hamburg Uyum Meclisi Genel bilgiler Seçim süreci hakkında sorular ve cevaplar 1. Uyum Meclisi ne için gereklidir? Entegrasyon; örneğin politika, ekonomi, iş piyasası, eğitim, sosyal işler, kültür, din,

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ Prof.Dr.Coşkun Can Aktan Demokrasi konusunda hep Batı demokrasilerini örnek gösterir ve bu ülkelerde demokrasinin gerçekten işler olduğundan sözederiz.

Detaylı

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi 2 de Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları nda AK Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. 8 de YIL: 2012 SAYI

Detaylı

Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP)

Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP) Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP) Kurtuluş Aykan* Küresel mali krizin ortaya çıkardığı en önemli gerçek, ekonomik sorunların bundan böyle artık tek tek ülkelerin

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

EKÜMENİKLİK NEDİR, NE DEĞİLDİR? *

EKÜMENİKLİK NEDİR, NE DEĞİLDİR? * EKÜMENİKLİK NEDİR, NE DEĞİLDİR? * Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Başbakan Tayyib Beyin, Ekümeniklik, Ortodoksların bir iç meselesidir sözü gündeme düştü. Şimdiye kadar

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI İSTANBUL DA YABANCI SERMAYE GÖSTERGELERİ

İSTANBUL TİCARET ODASI İSTANBUL DA YABANCI SERMAYE GÖSTERGELERİ İSTANBUL TİCARET ODASI İSTANBUL DA SERMAYE GÖSTERGELERİ (YENİ KAYIT ve İPTAL EDİLEN FİRMALARDA YATIRIMCI SAYISI ve SERMAYE DURUMU RAPORU) 2014 YILI DEĞERLENDİRMESİ sermaye yatırımları için Hazine Müsteşarlığı

Detaylı

VEFEYÂT. Doç. Dr. Musa Süreyya Şahin

VEFEYÂT. Doç. Dr. Musa Süreyya Şahin İslâm Araştırmaları Dergisi, Sayı 22, 2009, 155-181 VEFEYÂT Doç. Dr. Musa Süreyya Şahin Doç. Dr. M. Süreyya Şahin i 24 Ocak 2008 tarihinde Hakk ın rahmetine tevdi ile ebedî yolculuğuna uğurladık. Akademik

Detaylı

uzman yaklaşımı anayasa Branş Analizi Şahin BİTEN

uzman yaklaşımı anayasa Branş Analizi Şahin BİTEN Branş Analizi anayasa Bu yılın vatandaşlık soruları ÖSYM standardının dışına çok da çıkmayan, beklenen aralıkta sorular olmuştur. Soru dağılımları da ÖSYM nin özellikle son yıllarda belirlediği biçime

Detaylı

Batmış Yunanistan, İstanbul Rumları na Maaş Vermeyi Aksatmıyor

Batmış Yunanistan, İstanbul Rumları na Maaş Vermeyi Aksatmıyor Teostrateji Batmış Yunanistan, İstanbul Rumları na Maaş Vermeyi Aksatmıyor 26.10.2011 - Diplomatik araçlarla çek olarak İstanbul a getirilen maaşlar, bir Yunan şirketinin satın aldığı Finasbank ta nakde

Detaylı

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ AVRASYA ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ AVRASYA ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ AVRASYA ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hoca Ahmet Yesevi

Detaylı

ATATÜRK, PATRİKHANE VE RUHBAN OKULU

ATATÜRK, PATRİKHANE VE RUHBAN OKULU ATATÜRK, PATRİKHANE VE RUHBAN OKULU E. Org. Yaşar BÜYÜKANIT Beykent Üniversitesi Bu makalenin amacı, patrikhane ve ruhban okulunun detaylı bir tarihinin analizi yapmak değildir. Hudutlarımız içinde yaşayan

Detaylı

Şehir devletlerinin merkezlerinde tapınak bulunurdu. Yönetim binası, resmî yapılar ve pazar meydanları tapınağın etrafında yer alırdı.

Şehir devletlerinin merkezlerinde tapınak bulunurdu. Yönetim binası, resmî yapılar ve pazar meydanları tapınağın etrafında yer alırdı. M.Ö 2000 den itibaren Eski Yunan da ve Ege de polis adı verilen şehir devletleri ortaya çıkmıştır. Bunlardan en önemlileri Atina,Sparta,Korint,Larissa ve Megara dır. Şehir devletlerinin merkezlerinde tapınak

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ MADDE 1- DAYANAK Topluluğu İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğrenci Toplulukları Yönergesi doğrultusunda kurulur ve faaliyette bulunur. MADDE 2- TOPLULUĞUN

Detaylı

FENER PATRİKHANESİ VE EKÜMENİZM: DİNLER TARİHİ AÇISINDAN BİR ANALİZ

FENER PATRİKHANESİ VE EKÜMENİZM: DİNLER TARİHİ AÇISINDAN BİR ANALİZ FENER PATRİKHANESİ VE EKÜMENİZM: DİNLER TARİHİ AÇISINDAN BİR ANALİZ Yrd. Doç. Dr. Münir YILDIRIM Ç. Ü. İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Anabilim Dalı myildirim@cu.edu.tr ÖZET Fener Patrikhanesinin tarihi

Detaylı

Kiliseler ile yap lan Resmi Sözleflmeler ve her iki ülkede ibadet yerlerininin yap m

Kiliseler ile yap lan Resmi Sözleflmeler ve her iki ülkede ibadet yerlerininin yap m Kiliseler ile yap lan Resmi Sözleflmeler ve her iki ülkede ibadet yerlerininin yap m Rainer Korten 6 yıldan beri Türkiye de yaşama memnuniyetini tadiyorum ve sayıları yaklaşık 12-14000 i bulan, ana dili

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 207 KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 13/12/1983 No : 189 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi

Detaylı

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19 09/04/2010 BASIN BİLDİRİSİ Anayasa değişikliğinin Cumhuriyetin ve demokrasinin geleceği yönüyle neler getireceği neler götüreceği dikkatlice ve hassas bir şekilde toplumsal uzlaşmayla değerlendirilmelidir.

Detaylı

(Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773)

(Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773) 22 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28773 YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773) İpek Üniversitesinden: İPEK ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği

Detaylı

YUNANİSTAN DAKİ MÜSLÜMAN TÜRK AZINLIĞIN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN HUKUKİ DÜZENLEMELER (1830 1940)

YUNANİSTAN DAKİ MÜSLÜMAN TÜRK AZINLIĞIN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN HUKUKİ DÜZENLEMELER (1830 1940) YUNANİSTAN DAKİ MÜSLÜMAN TÜRK AZINLIĞIN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN HUKUKİ DÜZENLEMELER (1830 1940) GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Turgay CİN 1923 Lozan Barış Antlaşmasından itibaren Batı Trakya Türkleri Yunanistan

Detaylı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Avrupa Birliği ne değil, hemen

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Avrupa Birliği ne değil, hemen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Avrupa Birliği ne değil, hemen hemen tüm Avrupa Devletlerinin üyesi olduğu Avrupa Konseyi ne bağlı olarak 1959 yılında kurulmuş uluslararası bir mahkemedir. Avrupa

Detaylı

30 Temmuz 2008 tarihinde Mahkeme başvuru sahiplerinin 3 Eylül 2008 e dek İran a sınır dışı edilmemeleri hakkında 39 sayılı Kuralı yayınladı.

30 Temmuz 2008 tarihinde Mahkeme başvuru sahiplerinin 3 Eylül 2008 e dek İran a sınır dışı edilmemeleri hakkında 39 sayılı Kuralı yayınladı. Aşağıdaki metin kararın resmi olmayan özetidir. M.B. ve Diğerleri / Türkiye (36009/08) AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI 15 Temmuz 2010 30 Temmuz 2008 tarihinde Mahkeme başvuru sahiplerinin 3 Eylül

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ DANIŞMAN:Özer YILMAZ HAZIRLAYAN: Erşad TAN,Tacettin TOPTAŞ İÇİNDEKİLER GİRİŞ I-İNANÇ TURİZMİ A- İnanç Kavramı

Detaylı

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri)

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri) ARAŞTIRMA ALANLARI 1 Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı alanlarına dair araştırmaları kapsar. 1. Kur an tarihi 2. Kıraat 3. Memlükler ve

Detaylı

ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ. 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı. Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 SĠYASET

ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ. 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı. Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 SĠYASET ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 Adı Soyadı : No: Sınıf: 11/ SĠYASET Siyaset; ülke yönetimini ilgilendiren olayların bütünüdür.

Detaylı

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 ( STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 Yeni Dönem Türkiye - Suudi Arabistan İlişkileri: Kapasite İnşası ( 2016, İstanbul - Riyad ) Türkiye 75 milyonluk nüfusu,

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

Hukuk Merceği Altında Heybeliada Ruhban Okulu

Hukuk Merceği Altında Heybeliada Ruhban Okulu Hukuk Merceği Altında Heybeliada Ruhban Okulu GĐRĐŞ H eybeliada Ruhban Okulu meselesi, kendisini uluslararası arenada ifade etmeye çalışan ve bazı kapıları aralama çabası içerisinde bulunan Türkiye nin

Detaylı

GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI SORULARI

GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI SORULARI 1.... ilkesi, Devlet organları arasında üstünlük sıralaması anlamına gelmez. Belli devlet yetki ve görevlerinin kullanılmasından ibaret olup bununla sınırlı medeni bir iş bölümü ve işbirliği olduğunu anlatır.

Detaylı

EKÜMENİKLİK VE FENER RUM PATRİKHANESİ

EKÜMENİKLİK VE FENER RUM PATRİKHANESİ TC DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ EKÜMENİKLİK VE FENER RUM PATRİKHANESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ HAZIRLAYAN TANSEL TOPBAŞ DANIŞMAN Yrd.Doç. Dr. AHMET MEHMET EFENDİOĞLU

Detaylı

A. Sırp İsyanları B. Yunan İsyanları

A. Sırp İsyanları B. Yunan İsyanları A. Sırp İsyanları B. Yunan İsyanları SIRP İSYANLARI Osmanlı İmparatorluğu na 15. yüzyılın ortalarında katılan Sırbistan da, İmparatorluğun diğer yerlerinde olduğu gibi, âdil bir yönetim kurulmuştu. Sırp

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI Soru 1 : "Anayasa" deyince ne anlaşılır, ne anlamak gerekir? 7 Soru 2 : Türk tarihindeki anayasa hareketlerinin başlıca aşamaları ve özellikleri nelerdir? 15 İkinci

Detaylı

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ KIBRIS RUM KESİMİ ÜLKE RAPORU Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ I.GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Kıbrıs Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Akdeniz deki beş büyük adadan

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MALİ DÜZENLEME YASASI. 1. Bu Yasa, Yükseköğretim Kurumları Mali Düzenleme Yasası olarak isimlendirilir.

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MALİ DÜZENLEME YASASI. 1. Bu Yasa, Yükseköğretim Kurumları Mali Düzenleme Yasası olarak isimlendirilir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 30 Mart 2009 tarihli Kırkaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Yükseköğretim Kurumları Mali Düzenleme Yasası Anayasa nın 94 üncü maddesinin

Detaylı

Türkiye Temel Bulgular Arka Plan

Türkiye Temel Bulgular Arka Plan ABD Uluslararası Din Özgürlüğü Komisyonu (USCIRF) Dışişleri Bakanlığı'ndan ayrı ve bağımsız bir kuruluştur. Amerikan Kongresi tarafından kurulan komisyon, tüm dünyada din özgürlüğünü gözlemleyen ve Devlet

Detaylı

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL 24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü «UNCTAD» ın Uluslararası Doğrudan Yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya Yatırım

Detaylı

Türkiye'de "Decentralization" Süreci

Türkiye'de Decentralization Süreci Türkiye'de "Decentralization" Süreci 30 Nisan 2013 Bahçeşehir Üniversitesi İlker Girit Ahmet Ketancı Türkiye'de "Decentralization" Süreci Decentralization Prensipleri Türkiye deki Tarihi Süreç Türkiye

Detaylı

Son Kanun Değişikliklerinden Sonra Rum - Ortodoks Patrikhanesi Örneğinde Gayri Müslim Cemaatlerin Durumu. Yrd. Doç. Dr.

Son Kanun Değişikliklerinden Sonra Rum - Ortodoks Patrikhanesi Örneğinde Gayri Müslim Cemaatlerin Durumu. Yrd. Doç. Dr. Son Kanun Değişikliklerinden Sonra Rum - Ortodoks Patrikhanesi Örneğinde Gayri Müslim Cemaatlerin Durumu Yrd. Doç. Dr. Elçin Macar Konuşmamın başlığı "son kanun değişikliklerinden sonra" diye başlıyor

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU 4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU Yeni Dönem Türkiye - AB Perspektifi Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı: Fırsatlar ve Riskler ( 21-22 Kasım 2013, İstanbul ) SONUÇ DEKLARASYONU ( GEÇİCİ ) 1-4. Türkiye

Detaylı

Müdafaa-i Hukuk Hareketi bu hakları savunmak ve geliştirmek için kurulmuştur.

Müdafaa-i Hukuk Hareketi bu hakları savunmak ve geliştirmek için kurulmuştur. Parti varlık sebebi, isminden de anlaşılacağı üzere, hakların savunulmasıdır. Müdafaa-i Hukuk düşüncesine göre: 1. İnsanın 2. Toplumun 3. Milletin 4. Devletin 5. Vatanın hakları vardır. Şu anda bu haklar

Detaylı

YUNAN BASININA YANSIDIĞI ŞEKLĐYLE, ATĐNA ĐLE ĐSTANBUL RUM BAŞPĐSKOPOSLARI ARASINDAKĐ YÖNETĐM KRĐZĐ, EVRENSELLĐK VE TÜRKĐYE

YUNAN BASININA YANSIDIĞI ŞEKLĐYLE, ATĐNA ĐLE ĐSTANBUL RUM BAŞPĐSKOPOSLARI ARASINDAKĐ YÖNETĐM KRĐZĐ, EVRENSELLĐK VE TÜRKĐYE Yunan Basınına Yansıdığı Şekliyle, Atina ile Đstanbul Rum Başpiskoposları 47 YUNAN BASININA YANSIDIĞI ŞEKLĐYLE, ATĐNA ĐLE ĐSTANBUL RUM BAŞPĐSKOPOSLARI ARASINDAKĐ YÖNETĐM KRĐZĐ, EVRENSELLĐK VE TÜRKĐYE Yrd.

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK BAKANLAR KURULU Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlardan kurulur. Cumhurbaşkanı bakanlar kurulunun

Detaylı

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Yasası. 4875 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU. Kanun Numarası : 4875

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Yasası. 4875 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU. Kanun Numarası : 4875 Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Yasası 4875 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU Kanun Numarası : 4875 Kabul Tarihi : 5/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 17/6/2003

Detaylı

Zorunlu Deprem Sigortasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu ile 18.08.2012 tarihinden yürürlükten kalkacaktır.

Zorunlu Deprem Sigortasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu ile 18.08.2012 tarihinden yürürlükten kalkacaktır. Zorunlu Deprem Sigortasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu ile 18.08.2012 tarihinden yürürlükten kalkacaktır.) Yayınlanan Resmin Gazete: Yayınlanan Tarih: 25.11.1999

Detaylı

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr YENİ ANAYASA DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİMİZ (TCBMM Başkanlığı na iletilmek üzere hazırlanmıştır) 31.12.2011 İletişim: I. Anafartalar Mah. Vakıf İş Hanı Kat:3 No:

Detaylı

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV.

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. 339 GENEL LİSE Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. Yeniçağ 3. Yeniçağda Avrupa 6. Eğitim, kültür, bilim ve

Detaylı

Bir Megali İdea Operasyonu: Sıra Şimdi Rum Okullarının Binalarında

Bir Megali İdea Operasyonu: Sıra Şimdi Rum Okullarının Binalarında Teostrateji Bir Megali İdea Operasyonu: Sıra Şimdi Rum Okullarının Binalarında 12.04.2011 - Dalga dalga ilerleyen bir Megali İdea operasyonu, uluslararası güçlerin de baskısıyla Türkiye de sürdürülüyor.

Detaylı

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARININ UYGULAMA KAPSAMININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK GÖRÜŞ ALINMASINA İLİŞKİN DUYURU

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARININ UYGULAMA KAPSAMININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK GÖRÜŞ ALINMASINA İLİŞKİN DUYURU TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARININ UYGULAMA KAPSAMININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK GÖRÜŞ ALINMASINA İLİŞKİN DUYURU A. Genel Bilgi Bilindiği üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda 1/1/2013 tarihinden itibaren

Detaylı

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ HAKKINDA BİLGİ NOTU HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ HAKKINDA BİLGİ NOTU HSYK Teklifi Teklif; 2797 sayılı Yargıtay Kanunu, 6087 sayılı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu, 4954 sayılı Türkiye Adalet

Detaylı

EK-8. Madde 1. 1. Komite, 59 uncu maddenin 1 ve 2 nci paragrafları uyarınca, Sözleşmeye ilişkin değişiklik önerilerini inceler.

EK-8. Madde 1. 1. Komite, 59 uncu maddenin 1 ve 2 nci paragrafları uyarınca, Sözleşmeye ilişkin değişiklik önerilerini inceler. EK-8 İDARİ KOMİTE VE TIR YÜRÜTME KURULUNUN OLUŞUMU, İŞLEVLERİ, USUL VE ESASLARI / VE İÇ TÜZÜĞÜ İDARİ KOMİTENİN OLUŞUMU, İŞLEVLERİ, USUL VE ESASLARI VE İÇ TÜZÜĞÜ (06/06/1999 tarihli ve 23717 sayılı Resmi

Detaylı

Samaruksayı Seyir olarak bilinen köyün eski adı, Cumhuriyetin ilk yıllarında,

Samaruksayı Seyir olarak bilinen köyün eski adı, Cumhuriyetin ilk yıllarında, İKİSU KÖYÜ YERİ VE NÜFUSU İkisu Köyü, bağlı olduğu Yomra İlçesi nin güneybatısında yer alır. Yomra İlçesi ne 4 km., Trabzon İli ne 16 km. uzaklıktadır. Bu uzaklıklar köyün giriş uzaklığıdır. Köyün girişindeki

Detaylı

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013 Başkent Pekin Yönetim Şekli Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 Nüfus 1,35 milyar GSYH 8,2 trilyon $ Kişi Başına Milli Gelir 9.300 $ Resmi

Detaylı

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ Hazırlayan ve Derleyen: Zehra N.ÖZBİLGİN Ar-Ge Şube Müdürlüğü Kasım 2012 DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİNDE ÜRETİM VE TÜKETİM yılında 9.546 milyon

Detaylı

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Uluslararası Konferans Sivil Toplum-Kamu Sektörü İşbirliği 25-26 Nisan 2013, İstanbul 2 nci Genel Oturum

Detaylı

Araştırma Notu 15/179

Araştırma Notu 15/179 Araştırma Notu 15/179 27.03.2015 2014 ihracatını AB kurtardı Barış Soybilgen* Yönetici Özeti 2014 yılında Türkiye'nin ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 3,8 artarak 152 milyar dolardan 158 milyar dolara

Detaylı

Türkiye ve Avrupa Birliği

Türkiye ve Avrupa Birliği Türkiye ve Avrupa Birliği Türkiye ve Avrupa Birliği İlişkisi Avrupa Birliği 25 Mart 1957 tarihinde imzalanan Roma Antlaşması'yla Avrupa Ekonomik Topluluğu adı altında doğdu. Türkiye 1959 yılında bu topluluğun

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

TTYO Çıkmazına Karşı, Farklı Bir Öneri NİTELİKLİ SANAYİ BÖLGELERİ MEHMET ÖZÇELİK

TTYO Çıkmazına Karşı, Farklı Bir Öneri NİTELİKLİ SANAYİ BÖLGELERİ MEHMET ÖZÇELİK YÖNETİCİ ÖZETİ Günümüzde küresel ekonominin aktörleri; yeni pazarlara açılmak ve rekabet edebilirliklerini artırmak amacıyla çok taraflı ekonomik ve stratejik anlaşmalara yönelmektedir. Özellikle yakın

Detaylı

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA)

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) Osmanlı devletinde ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı bugünkü bakanlar kuruluna benzeyen kurumu: divan-ı hümayun Bugünkü şehir olarak

Detaylı

1. Adı Soyadı: Mehmet GENÇ. 2. Doğum Tarihi: 07.07.1949

1. Adı Soyadı: Mehmet GENÇ. 2. Doğum Tarihi: 07.07.1949 CV 1. Adı Soyadı: Mehmet GENÇ 2. Doğum Tarihi: 07.07.1949 3. Unvanı: (16.04.2014 tarihi itibariyle kendi isteği ile Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesinden emekli- Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Üniversitesi

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ. . Eren Gümüş, Aynur. Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Gazi Üniversitesi, 1997.

ÖZ GEÇMİŞ. . Eren Gümüş, Aynur. Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Gazi Üniversitesi, 1997. ÖZ GEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Aydın Ankay 2. Doğum Tarihi: 06.12.1941 3. Unvanı: Prof.Dr.Aydın Ankay 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Felsefe (Psikoloji) Ankara Üniversitesi 1965 Lisans

Detaylı

Büyüme Rakamları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. Tablo 1. En hızlı daralan ve büyüyen ekonomiler 3. 2009'da En Hızlı Daralan İlk 10 Ekonomi

Büyüme Rakamları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. Tablo 1. En hızlı daralan ve büyüyen ekonomiler 3. 2009'da En Hızlı Daralan İlk 10 Ekonomi POLİTİKANOTU Mart2011 N201126 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Sarp Kalkan 1 Politika Analisti, Ekonomi Etütleri Ayşegül Dinççağ 2 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri Büyüme Rakamları Üzerine

Detaylı

ALTIN, KIYMETLİ MADEN VE MÜCEVHERAT SEKTÖRÜ

ALTIN, KIYMETLİ MADEN VE MÜCEVHERAT SEKTÖRÜ ALTIN, KIYMETLİ MADEN VE MÜCEVHERAT SEKTÖRÜ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİK ANALİZ VE DEĞERLENDİRME DAİRESİ 31.12.2013 ANKARA 1 GİRİŞ TANIM Bu bölümde

Detaylı

ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ

ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM AMAÇ VE KAVRAMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası nın, Yönetim Kuruluna

Detaylı

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi tarafından tam algılanmadığı, diğer bir deyişle aynı duyarlılıkla değerlendirilmediği zaman mücadele etmek güçleşecek ve mücadeleye toplum desteği sağlanamayacaktır.

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet Derviş KILINÇKAYA

Doç. Dr. Mehmet Derviş KILINÇKAYA HACETTEPE ÜNİ VERSİ TESİ ATATÜRK İ LKELERİ VE İ NKILÂP TARİ H İ ENSTİ TÜSÜ BEYTEPE/ANKARA TELEFON +90312 2976870/122 FAKS:+90312 2992076 GSM : +905337387607 E-POSTA: mdervis@hacettepe.edu.tr Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar

Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar Dünya Bankası Grubu Hakkında Dünya Bankası nedir? 1944 te kurulan Banka, kalkınma desteği konusunda dünyanın en büyük kaynağıdır 184 üye ülke sahibidir

Detaylı

Türkiye İle Yabancı Ülkeler Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik Ve Spor Alanlarında Mevcut İşbirliği Anlaşmaları

Türkiye İle Yabancı Ülkeler Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik Ve Spor Alanlarında Mevcut İşbirliği Anlaşmaları Türkiye İle Yabancı Ülkeler Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik Ve Spor Alanlarında Mevcut İşbirliği Anlaşmaları - Türkiye ile Afganistan arasında 7 Kasım 1959 tarihinde Ankara'da "Kültür

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK:

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK: Bu tüzük Karabük Üniversitesi Senatosunun 15.01.2009 tarih ve 2009/02 sayılı kararıyla kabul edilen Öğrenci Kulüpleri Kuruluş ve işleyiş Yönergesi

Detaylı

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r.

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) 1/11/85 YAT Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. 1. TEHL KELER Bu sigorta, her zaman burada gönderme yap lan istisnalara ba l olarak,

Detaylı

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU Osmanlı Devleti nin 19. yüzyılda uyguladığı denge siyaseti bekleneni vermemiş; üç kıtada sürekli toprak kaybetmiş ve yeni yeni önem kazanan petrol Osmanlı

Detaylı

UYGULAMADAN DOSYA. Haz rlayan: Av. Hüseyin Özbek

UYGULAMADAN DOSYA. Haz rlayan: Av. Hüseyin Özbek UYGULAMADAN DOSYA Haz rlayan: Av. Hüseyin Özbek B R YAZI Hukuku Zorlaman n Güncel Örne i HEYBEL ADA RUHBAN OKULU Av. Hüseyin ÖZBEK* Son y llarda ülkemizi ziyaret eden ABD ve AB yetkililerinden Rum Patrikhanesinin

Detaylı

TÜRK VATANDAŞI YAPILAN RUM PAPAZLARI

TÜRK VATANDAŞI YAPILAN RUM PAPAZLARI TÜRK VATANDAŞI YAPILAN RUM PAPAZLARI Bojidar Çipof http://turksam.com/tr/a2216.html 13 Rum papazı geçtiğimiz hafta gizlice Türk vatandaşı yapıldı. Bu yönde Rum Patrikhanesi nin yoğun çabaları ve uluslararası

Detaylı

VERGĐ SĐRKÜLERĐ NO: 2011/35 TARĐH: 29.06.2011

VERGĐ SĐRKÜLERĐ NO: 2011/35 TARĐH: 29.06.2011 VERGĐ SĐRKÜLERĐ NO: 2011/35 TARĐH: 29.06.2011 KONU Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında yer alan tevkifat oranları ile 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi

Detaylı

YILI ERMENİ OKULLARI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

YILI ERMENİ OKULLARI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE ÖĞRENME ALANI: İNANÇ 1. ÜNİTE: KUTSAL KİTAP VE HAVARİLER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. İlk Ders Genelgesi 1. Kutsal

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI TABLOLAR

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci Toplulukları Kurulma ve Çalışma İlkeleri Yönergesi

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci Toplulukları Kurulma ve Çalışma İlkeleri Yönergesi T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Öğrenci Toplulukları Kurulma ve Çalışma İlkeleri Yönergesi GENEL İLKELER Madde 1 - Yaşar Üniversitesi Öğrencilerinin Atatürk İlkeleri doğrultusunda toplumsal ve kültürel gelişmelerine

Detaylı

DÜNDEN BUGÜNE HEYBELİ ADA RUHBAN OKULU SORUNU VE ETRAFINDAKİ TARTIŞMALAR

DÜNDEN BUGÜNE HEYBELİ ADA RUHBAN OKULU SORUNU VE ETRAFINDAKİ TARTIŞMALAR DÜNDEN BUGÜNE HEYBELİ ADA RUHBAN OKULU SORUNU VE ETRAFINDAKİ TARTIŞMALAR Yrd. Doç. Dr. Münir YILDIRIM Ç.Ü. İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Anabilim Dalı myildirim@cu.edu.tr ÖZET Heybeli Ada Ruhban Okulu,

Detaylı

Müslümanlar için yeni ve yabancı bir anlayış değildir. Zira yaşamalarına denir. İslam dini ilk zamanlardan itibaren farklı inançlara dinî

Müslümanlar için yeni ve yabancı bir anlayış değildir. Zira yaşamalarına denir. İslam dini ilk zamanlardan itibaren farklı inançlara dinî 1. DİNİ ÇOĞULCULUK Dini çoğulculuk (plüralizm), dinlere mensup insanların Dini çoğulculuk, zengin farklı tarihi tecrübeye sahip olan Allah tan başkasına tapanlara putlarına) sövmeyin; sonra onlar da Sizin

Detaylı

Yabancı Ad, Unvan ve Deyimlerin(Terimlerin) Kullanımının Yasaklanmasına İlişkin Kanun

Yabancı Ad, Unvan ve Deyimlerin(Terimlerin) Kullanımının Yasaklanmasına İlişkin Kanun Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt: 11, Sayı:2, 2009 Yabancı Ad, Unvan ve Deyimlerin(Terimlerin) Kullanımının Yasaklanmasına İlişkin Kanun Çeviren Mohammad Moghaminia 1.Madde:

Detaylı