YUNAN ORTODOKS KİLİSESİ NİN MAL VARLIĞI VE BU MAL VARLIĞININ YÖNETİMİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YUNAN ORTODOKS KİLİSESİ NİN MAL VARLIĞI VE BU MAL VARLIĞININ YÖNETİMİ"

Transkript

1 AVRASYA DOSYASI 289 YUNAN ORTODOKS KİLİSESİ NİN MAL VARLIĞI VE BU MAL VARLIĞININ YÖNETİMİ Turgay C N* The aim of this article is to reveal the historical and present situation of property accumulation and management of the Greek Orthodox Church. Accordingly structural organization of the Church and legal aspects of the subject are briefly examined. Giriş H ıristiyanlığın ilk ortaya çıkışından ve İsa nın çarmığa gerilmesinden sonra, İsa nın havarilerinden beşi ayrı birer kilise kurmuşlardır. O zamandan beri Hıristiyanlık dininde beş Patrik vardır. Patrik dendiğinde, aslında yalnız bölge piskoposları arasında önde gelenleri anlaşılmaktadır. Bunlar Roma, İstanbul, Antakya, Kudüs ve İskenderiye Patrikhaneleri dir. Roma Patrikhanesi bu beş patrik arasında protokolde en önde geleniydi. İmparator Justinianus zamanında da bu böyleydi. Diğerleri de büyük patriklerdi. Bu en büyük beş piskoposun (patriğin) içinde İstanbul dışındakiler, yani Roma, Antakya, Kudüs ve İskenderiye Hıristiyanlığın neşet ettiği Aziz Pavlos un (Paul) ve Aziz Petro nun (Pierre) kiliseler kurduğu, ilk cemaatlerin kurulduğu Apostolik Piskoposluklar dır. Yani bunlar havarilere ait episkopal makamlardır. Bu piskoposlar içinden sadece İstanbul Patrikliği nin bu vasfı yoktur. Çünkü İstanbul, Hıristiyanlığın ilk ortaya çıkışında Aziz Pavlos un veya Aziz Petro gibi havarilerin gelip cemaat kurup, vaaz verip, mektup yazdığı, başka bir deyişle mukaddes yerlerden değildir. Burası çok ilginç ve düşündürücüdür. Öyleyse, İstanbul daki Fener Rum Patrikhanesi bugün Yunanlılar için neden bu kadar önemlidir ve kutsaldır? Bu sorunun cevabı mutlaka araştırılmalı ve iyi anlaşılmalıdır. Roma ayrıldıktan sonra, Ortodoks dünyasında dört patrik kalmıştır. Birbirinden bağımsız olan bu dört patrikliğin görev ve yetki alanları da sırasıyla aşağıdaki gibi belirlenmiştir: Antakya Patrikhanesinin görev ve yetki alanı, Suriye, Lübnan, Irak, İran, bütün doğu Arap dünyasını, başka bir deyişle, bütün Maşrık ı kapsamaktadır. Kudüs Patrikhane- * Dr., Ege Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Devletler Hukuku Anabilim Dal Ö retim Görevlisi Avrasya Dosyas, Enerji Özel, Bahar 2003, Cilt: 9, Say : 1, ss

2 290 TURGAY C N/YUNAN ORTODOKS K L SES N N MAL VARLI I... Bugünkü Yunan Ortodoks Kilisesi de bu esasa göre bölünmüştür. Buna göre Yunan Ortodoks Kilisesi, üç Patrikhane ve bağımsız, özerk (autocephal - aftokefal) olan Atina ve Bütün Yunanistan Başpiskoposluğu ndan oluşmaktadır. si nin görev ve yetki alanı ise, Filistin (İsrail), Ürdün, Arap Yarımadası ve Sina Dağı dır. İskenderiye Patrikhanesinin görev ve yetki alanı ise bütün Afrika Kıtasını kapsamaktadır. Bunların dışında kalan diğer bölgeler (Türkiye, Yunanistan ın Aynaroz - Kutsal Dağ- bölgesi, Girit, Menteşe (Oniki) Adalar, Kuzey ve Batı Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika, Avustralya ve Yeni Zelanda) İstanbul daki Fener Rum Patrikhanesinin görev ve yetki alanına dahildir. Özellikle bu bölgelerdeki cemaat, 1923 Lozan Barış Anlaşması ndan sonra önce Yunanistan a göç edip, orada tutunamayınca, Amerika ya, Avustralya ya ve diğer devletlere göç edenlerden oluşmaktadır. Ayrıca, bu Patriklerin dışında bağımsız (autocephal-aftokefal) ve özerk (otonom) diye tabir edilen Kiliseler olduğu gibi, ulusal Patriklikler de vardır. Bu Ulusal Kiliseler ve Patrikhaneler; Moskova, Belgrad (Sırp Ortodoks), Bükreş ve Sofya Patriklikleridir. Özerk (aftokefal) Kiliseler ise, Yunanistan, Arnavutluk, Kıbrıs, Çekoslovakya, Polonya, Sina ve Gürcistan kiliseleridir. Özerk Kiliseler dini ve idari işlerde bağımsız olmakla birlikte Patrikhanelere bağlı ve bütün Ortodoksları bağlayıcı kararlar alabilme yetkisi bulunmayan kiliselerdir. Bugünkü Yunan Ortodoks Kilisesi de bu esasa göre bölünmüştür. Buna göre Yunan Ortodoks Kilisesi, üç Patrikhane 1 ve bağımsız, özerk (autocephal-aftokefal) olan Atina ve Bütün Yunanistan Başpiskoposluğu ndan oluşmaktadır. Bugün bu üç Patrikhane sırasıyla şunlardır: İstanbul daki Fener Rum Patrikhanesi, Kudüs Rum Patrikhanesi, İskenderiye Rum Patrikhanesi. Yunanlılara göre, bu Patrikhanelerin üçü de eşit statüdedir. Ancak İstanbul daki Fener Rum Patrikhanesi eşitler arasında birinci sıradadır. Yunan Ortodoks Kilisesi örgütlenmesini ve yönetimini bu Patrikhaneler ile Atina ve Bütün Yunanistan Başpiskoposluğu tarafından gerçekleştirmektedir. Yunanistan Kilisesi deyince, Yunan Devleti sınırları içindeki kiliseler anlaşılmaktadır. Yunanistan sınırları içindeki 1 Asl nda Ortodoks Antakya Patrikhanesi de vard r. Ancak Antakya Kilisesi fiam a tafl nm flt r. Antakya-fiam Patrikhanesinin Cemaati Arap t r. badet dili de Arapça d r. Bu nedenle Antakya-fiam Patrikhanesini Yunan Ortodoks Patrikhaneleri aras nda saym yoruz.

3 AVRASYA DOSYASI 291 kilise ve manastırların bir kısmı, bağımsız olan Atina ve Bütün Yunanistan Başpiskoposluğuna bağlı iken, Neon Horon - Yeni Ülkeler adıyla da bilinen diğer bir kısmı da İstanbul daki Fener Rum Patrikhanesine bağlıdır. Buna göre, Yunanistan sınırları içinde kalan Menteşe Adaları (Oniki Ada) Kilisesi ile kısmen özerk olan Girit Kilisesi İstanbul daki Fener Rum Patrikhanesi'ne bağlıdır. 2 Yunanistan sınırları dışındaki kiliseler, Avustralya, Güney ve Kuzey Amerika, Afrika ve Asya olmak üzere bütün dünyaya yayılmış bulunmaktadır. Hatta Yunan Kilisesi yoksul Afrika Devletlerindeki zenci gençlere Yunanca ve Yunan Ortodoks dinini öğreterek, Hıristiyanlaştırma ve Yunanlılaştırma faaliyetlerini yürütmektedir. Ortodoks Yunan dinini yaymakla, Yunanlılaştırma da gerçekleştirilmektedir. Burada da tabii ki paranın önemi ve gücü ortaya çıkmaktadır. Kilisenin bağımsızlığı, ayakta kalabilmesi, Hıristiyanlaştırma ve Yunanlılaştırma faaliyetlerinde ekonominin etkisi ve gerekliliği apaçık ortadadır. Bunun farkında olan Ortodoks Yunan Kilisesi geçmişte olduğu gibi, bugün de mal varlığı edinmeye büyük önem vermektedir. İstanbul daki Fener Rum Patrikhanesi bu nedenle Vatikan gibi, devlet içinde devlet statüsünü kazanabilmek için, Patrikhane çevresindeki evleri satın alarak veya cemaatine aldırtarak hem mal varlığını (ekonomik gücünü) artırmakta hem de yukarıda belirttiğimiz gibi Hıristiyanlaştırma ve Yunanlılaştırma amaçlarına ulaşmaya çalışmaktadır. 3 Bugün Yunan Ortodoks Kiliseleri ruhanileri arasında dini konularda doğmalar konusunda-, örneğin ibadetlerin nasıl, nerede, ne şekilde ve kim tarafından yapılıp yaptırılacağı hususlarında herhangi bir anlaşmazlık, tartışma yoktur. Kiliseler arasındaki anlaşmazlıklar siyasi niteliktedir. 4 Yunan Kilisesi, geleceğe yönelik olarak, büyüme/ gelişme, Hıristiyanlaştırma, Yunanlaştırma ve kaybedilen ancak unutulmayan Anadolu Türk topraklarının yeniden nasıl elde edilebileceği konularında Ocak 1996 da Kardak adas krizinde, stanbul Fener Patri ine ba l olan Kilimli adas Papaz n n Yunan bayra n Kardak adas na dikmesi de çok manidard r. Bir oluflumun devlet statüsünü kazanabilmesi için, afla da sayaca m z en az üç temel unsuru bir arada bulundurmas gerekmektedir. Bunlar flu flekilde s ralayabiliriz: a-halk (millet, insan toplulu u) b-ülke (toprak) c-siyasi iktidar (hükümet) ve d-bir de egemenlik. Bu konuda genifl bilgi için bkz. Hüseyin Pazarc, Uluslararas Hukuk Dersleri, II. Kitap, Gözden Geçirilmifl 3. Bask, (Ankara: Turhan Kitabevi, 1993), s iflin asl n n bir din meselesi olmay p bir siyaset ifli olmas d r. Zaten tarih boyunca iflin içinde siyasi sebep olmad kça ruhaniler s rf dini meseleler üzerinde kongreler kurma zahmetine katlanm yorlar... Ruhaniler, din meselelerinde söyleyeceklerini en afla 1500 y l önce söylemifller; teolojik hünerlerini son damlas na kadar tüketmifllerdir. Bunlar n sonucu olarak ortaya getirdikleri kesin do malardan ayr lmad klar için yeni din meseleleri tart flmalar na hiç lüzum yoktur... Bizans zaman nda din anlay fl nas l idiyse bugün de öyledir. Din meseleleri onlar için çoktan kapanm fl bir kitapt r. Do malar, ayinleri tekrarlamak yeter. Niyazi Berkes, Panortodoks Kongresi, Yön, say 90, (18 Aral k 1964), s. 11. Ayn yaz için bkz. Niyazi Berkes, Patrikhane ve Ekümeniklik, ( stanbul: Kaynak Yay nlar, 2002), s. 40.

4 292 TURGAY C N/YUNAN ORTODOKS K L SES N N MAL VARLI I... Osmanlı Devleti, Ortodoks Hıristiyan kilise ve manastırlarına malî özerklik ve vergi muafiyetleri tanımıştır. görüşler, siyasi taktik ve stratejiler tespit etmektedir. Bu stratejilerin gerçekleştirilmesi ve faaliyetlerin yürütülmesi için de paraya ihtiyaç vardır. Yunan Ortodoks Kilisesi nin, Yunan milliyetçiliğini savunduğunu ve muazzam toprak mülkiyetine sahip olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Sahip olduklarını ekonomik güç, kiliselerin bağış yolu ile topladığı ve mülklerinden elde ettiği gelirlerle oluşmaktadır. Ancak Yunan Devleti, Kilisenin bu muazzam toprak varlığını kontrol etmek için çeşitli dönemlerde yasal düzenlemeler yapma yoluna gitmişse de, bu yasal düzenlemeler kilisenin tepkisiyle karşılanmıştır. Yunan Devleti, bu nedenle kiliselerin mülklerine dokunamamaktadır. I. Yunan Ortodoks Kilisesinin Mal Varlığı Yunan Kilisesi kurulduğu tarihten itibaren amacına ulaşabilmek için mal varlığına ihtiyaç duymuştur. Bu mal varlığı da inanmışların bağışları ve diğer yöntemlerle oluşturulmaktadır. Aynı durum Yunan Ortodoks Manastırları için de geçerlidir. Kilisenin mal varlığının artmasının nedenleri çok ve çeşitlidir. Kilisenin mal varlığının artırılmasında hiç şüphesiz kilise yönetiminin rolü çok büyüktür. Kilise yönetimleri, elde ettikleri gelirlerin büyük bir oranını mal varlıklarını artırmak için kullanmaktadırlar. Ayrıca inanan kişilerin bağışları yanında, kiliseye devlet desteği ve özellikle kilise ve manastırların az vergi ödemeleri veya tamamen vergiden muaf tutulmaları da Yunan Kilisesinin mal varlığının artmasına neden olmuştur. 5 Zamanla kilisenin mal varlığı o kadar çok artmıştır ki, bazı Bizans İmparatorları kilisenin mal varlığını sınırlandırma ihtiyacını dahi duymuşlar ve kiliselerin mal edinmelerini yasaklamışlardır. 6 Kilise, arazilerinden ve diğer yöntemlerle elde ettiği gelirleri ibadet edebilme ihtiyaçlarını karşılamak için kullandığı gibi, ayrıca hayır işleri için de kullanmaktadır. Yunan Kilisesi, Osmanlı döneminde de mal varlığını hatırı sayılır biçimde arttırmıştır. Osmanlı Devleti, Ortodoks Hıristiyan kilise ve manastırlarına malî özerklik ve vergi muafiyetleri tanımıştır. Ancak Yunanlılar, Osmanlı Devletine karşı ayaklanıp da yeni bir Yunan Devleti kurunca, Yunan yönetimi tarafından çıkartılan 5 6 G. Kronç, ekklisiastiki perusia kata tus okto protus eones, Atina, 1935;. M. Konidaris, O Nomos 1700/1987 Ke i Prosfati Krisi Stis Shesis Ekklisias Ke Politias, (Atina, 1991), s. 85. Konidaris, ibid., s. 85.

5 AVRASYA DOSYASI 293 Bütün Avrupa devletlerinde olduğu gibi, Yunanistan da da nüfus sorunları yaşanmakta, yıllardır nüfus artmamaktadır. yasalarla kilisenin ve özellikle manastırların mal varlıkları önemli ölçüde azaltılmış ve el değiştirmiştir. 7 Yunanistan daki kilise ve manastırların muazzam, belirlenemeyecek (anipologisti) miktarda mal varlığı olduğu tahmin edilmektedir. Yunanistan daki Ortodoks Kiliselerinin büyük arazileri, maden ve taş ocakları, balık çiftlikleri, otelleri ve bazı şirketlerde ortaklıkları dahi vardır. Bugün Yunan Kilisesi, mevcut mal varlığı ile yetinmeyip yeni mal varlıkları da edinmekte ve ekonomik olarak güçlenmeye çalışmaktadır. Yunanistan da yapılacak olan 2004 olimpiyatları öncesi, Yunan Ortodoks Kilisesi ülkedeki otel inşaatları ile de ilgilenmektedir. Çok sayıda gayri menkule sahip olan Yunan Kilisesi, otel yapmak için kolları sıvamış durumdadır. 8 Bütün Avrupa devletlerinde olduğu gibi, Yunanistan da da nüfus sorunları yaşanmakta, yıllardır nüfus artmamaktadır. Yunanistan da ölümler, doğumlara göre daha fazladır. 9 Doğumlar artmadığı için genç nüfus gittikçe azalmaktadır. Hatta Yunan Sosyal Sigortalar Kurumu (İKA) iflasın eşiğindedir. Yunanistan, Batı Trakya bölgesinde hâlâ Yunan nüfus lehine nüfus dengesinin sağlanamamış olmasından kaynaklanan kaygılarını dile getirmektedir. 10 Yunanlı nüfusun azaldığını düşünen Yunan yönetimi, 3. çocuğu yapacak ailelere 1892 sayı ve 1990 tarihli yasa gereği, Yunan Devleti tarafından maaş bağlamaktadır. Yunan devletinin, bu yardımlarından Yunan uyruklu Batı Trakya Müslüman Türkleri de yararlanmaktadır. Dolayısıyla Yunanlıların iddiasına göre, Yunanistan da Müslüman Türk azınlığın nüfusu böylece Konidaris, ibid., s Yunanistan da 1991 y l nda do umlar % 0,1 ; ölümler % 0,93; 1998 y l ndaki do umlar % 0,96; ölümler % 0,98; 1999 y l ndaki do umlar %0,96; ölümler ise % 0,98 dir. Yunanistan da on y lda bir nüfus say m yap lmaktad r. Buna göre, Yunanistan n 1971 y l ndaki nüfusu , 1981 de , 1991 de ve 2001 say m nda da dir. Burada görülen nüfus art fl n n nedeni, özellikle Sovyetler Birli i çöktükten sonra yabanc lar n baflka bir deyiflle sözde Pontuslular n ve di erlerinin Yunanistan a iltica etmeleridir. Gümülcine de Türkçe olarak yay nlanan ve Bat Trakya Türklerinin haftal k gazetesi leri nin 13 Aral k 2002 tarihli ve 1064 say l nühsas nda yay nlanan yaz n n bafll : Bat Trakya, Yaflanacak Yer olup yaz aynen flöyledir: Devlet, Bat Trakya n n yaflanacak bir yer oldu unu keflfetti inden, buralar insanla ama sa kulu olacak, doldurmak istiyor... Var olanlar ma nen ve maddeten desteklemekten baflka, Rusya taraflar ndan getirdi i yahut getirtti i Pontuslulara da ayni cömert elini, öteden beri oldu u gibi, bugün de uzatmaktad r. fl buluyor; kira paralar n ödüyor; ev veriyor, maliyetine... Peki, ya beri tarafta olan bizler? Bizlere ne veriyor? Bol bol güler yüz ile tatl dil veriyor, veya, gösteriyor... Avrupa Birli i ymifl! Als nlar da, bunu, bafllar na çals nlar... H.

6 294 TURGAY C N/YUNAN ORTODOKS K L SES N N MAL VARLI I... Yunan Devleti eliyle çoğaltılmaktadır. Durum böyle olunca, soruna bir Orta Çağ mantığı ile çözüm bulmak amacıyla Atina ve Bütün Yunanistan Başpiskoposu Hristodulos devreye girerek, Batı Trakya da yaşayan ve çok çocuklu olacak her Hıristiyan aileye, kilise tarafından her ay drahmi (tahminen 130 ABD doları) maddi yardım yapılacağını açıklamıştır. 11 Başpiskoposun verdiği mesajdan ilham alan Dedeağaç Metropoliti de, yıllardan beri kilisenin Yunan hazinesine kaptırmamak için direndiği kilise arazilerinden bir kısmının çok çocuklu Ortodoks Hıristiyan ailelere dağıtılacağını duyurmuştur. 12 Yunanistan sınırları dışındaki Yunan Ortodoks kiliselerinin de çok büyük mal varlıkları vardır. Yunanistan sınırları dışındaki Yunan Ortodoks kiliseleri mevcut mal varlıkları ile yetinmeyip, bugün de gayri menkul satın almaya devam etmektedir. Yunan ve yabancı gazetelerde sık sık Yunan Kilisesi Short North da gayri menkul satın aldı 13 türünden haberlerle karşılaşılmaktadır. Kısacası, Yunan Ortodoks Kilisesinin mal varlığı sadece Yunanistan da değil, bütün dünyada mevcuttur ve bunun miktar ve değerini tespit etmek de bir hayli zordur. Burada örnek olarak Girit Kilisesi nin tarihindeki bir yıllık gelirlerinin toplamı Yunan Drahmisi, giderlerinin toplamı ise Yunan Drahmisidir. Gelir ve gider arasındaki Yunan Drahmilik tutar ise Girit Kilisesinin 1998 yılı sonunda elde ettiği kârdır tarihinde yayınlanan ve Girit Başpiskoposluğunun tarihine kadar tespit edilen 1999 yılı gelir ve giderleri aşağıdaki gibidir: Toplam gider Yunan Atina da ngilizce olarak yay nlanan, ancak elimizdeki küpürden tarihini tespit edemedi imiz Athens News Gazetesinde Church to offer land to poorer families in Thrace bafll kl yaz aynen flöyledir: The Autocephalus Orthodox Church of Greece is further bolstering its campaing to increase the birthrate of its flock, with bishops in Evros prefecture offering a plot of land to poor large families. The Metropolitans of Alexandroupoli, Didymotiho and Orestiada and Soufli issued an announcement stating that, families with three or more children and affiliated with local parishes could apply to the Church to receive the land. Eligible families would have to prove they owned no home or land to build a residence in an any urban area of the region. The deadline for submissions is july 20. In june, the Holy Synod decided to begin paying a monthky benefit of drachmas (130) to women in the region of Thrace who have a third child. Payment of the benefit has been scheduled to begin in September. Archbishop of Athens and All Greece Christodulos, who presided over that meeting, had earlier this year underlined the dangers of Greece s falling birth rate, saying it was the country s leading problem. Christodoulos said the Holy Synod had been forced into action by an announcement from the Thrace Metropolitan that of the 10 children born in the area over Chritmas, seven were from the Moslem minority and three from the Christian majority. According to the latest figures, mortality rates in Greece are outpacing the birthrate. Eurostat reports that Greece has an average birthrate of 1.31, compared to the European average of The average life span of a Greek male 75 years, with Greek women living to the age of 80 on average. Turgay Cin, Yunanistan daki Müslüman Türk Az nl n Din ve Vicdan Özgürlü ü, (Ankara: Seçkin Yay nlar, 2003), s. 19. http: www. centralohio.thesource.net/97/nov/207.html

7 AVRASYA DOSYASI 295 Drahmisi, Toplam gelir Yunan Drahmisi, geriye kalan Yunan Drahmilik tutar ise kârdır tarihinde yayınlanan ve 2000 yılına ait toplam giderler Yunan Drahmisi, toplam gelir Yunan Drahmi olup Drahmilik kâr söz konusudur. 16 II. Yunan Ortodoks Kilisesi nin Mal Varlığının Yönetimi Yunan Kilisesinin, manastırlarının ve ibadethanelerinin mal varlığının yönetimi, Yunan Kilisesinin Tüzüğünde, 590 sayılı ve 1977 tarihli, 1700 sayılı ve 1987 tarihli yasalarla düzenlenmiş bulunmaktadır. Metropolitliklerin mal varlığının yönetimi de, kutsal kurallar ile 590 sayılı ve 1977 tarihli yasa hükümlerine uygun bir biçimde ilgili Metropolitler tarafından gerçekleştirilmektedir. Kilise Bölgesi mal varlığının yönetimini de, Kilise Kurulu, 8 sayılı 1979 tarihli talimatname kurallarına uygun olarak yapmaktadır. Manastırların mal varlığının yönetimi ise, tek düze olmayıp çok karmaşıktır sayılı ve 1930 tarihli yasanın yürürlüğe girmesi ile manastırların mal varlığı koruma altına alınmış ve paraya çevrilebilir nitelik kazandırılmıştır. Mal varlığı yönetimini gerçekleştiren kurulların oluşumunu şu şekilde kısaca inceleyebiliriz: A. Merkezî Yönetim Kurulu 1700 sayılı ve 1987 tarihli yasanın 8. maddesinde Kilise Mal Varlığının Yönetiminin Örgütlenmesi düzenlenmiştir. Aynı yasanın diğer maddelerinde de Yunan kiliselerinin ve manastırlarının taşınmaz mal varlıklarının yönetimi, kamuya intikal ettirilmeleri tanzim edilmiştir. 8. maddenin 1. paragrafına göre; Kilise Mal Varlığı Yönetim Örgütünün, Merkezi Yönetim Kurulu yedi kişiden oluşmaktadır. Bu yedi kişiden biri, Yunanistan Milli Eğitim ve Din İşleri Bakanının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından Başkan ve yedek üye olarak atanır. Üç üye yedekleri ile birlikte Sürekli (Daimi) Kutsal Meclis (Sinod) tarafından atanır. Diğer üç üye de yine yedekleri ile birlikte Yunanistan Milli Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı tarafından atanır. Yedek üyeler, asıl üyenin yokluğunda, bir engelinin bulunması ve normal üyenin herhangi bir nedenle toplantıya gelmemesi durumlarında toplantıya katılır

8 296 TURGAY C N/YUNAN ORTODOKS K L SES N N MAL VARLI I... Merkezi Yönetim Kurulunun kurulması, Yunanistan Milli Eğitim ve Din İşleri Bakanlığının bu konudaki kararının Yunan Hükümet (Resmî) Gazetesi nde yayınlanması ile gerçekleşir. Daimi Kutsal Meclis, Yunanistan Milli Eğitim ve Din İşleri Bakanı nın yazılı talebine rağmen, bir ay içinde söz konusu üç üyeyi atamayı ihmal eder ise, Yunanistan Milli Eğitim ve Din İşleri Bakanı bu üç üyeyi tayin eder. 17 Yunanistan Milli Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı ile Ekonomi ve Tarım Bakanlıkları nın önerisi üzerine ve Sürekli Kutsal Meclisin görüşü de alınarak (bu görüşü alma zorunluluğu yoktur) Kilise Mal Varlığı Yönetim Örgütü nün çalışma talimatnamesi onaylanır. Bu talimatname; a-merkezi Yönetim Kurulu nun örgütlenmesi ile ilgili konuları, görev ve çalışma alanlarını, b-çevresel Kilise Mal Varlığı Yönetim Örgütü nün görev ve çalışma alanlarını, bileşimini, iptalini ve son olarak da c-kilise Mal Varlığı Yönetim Örgütü nün örgütlenmesini, çalışmasını, yetkilerini, oluşumunu, hizmet ve kadroların iptal edilmesini ve kadroların doldurulması usullerini düzenler. 18 B. Metropolitlik Kurulları 1700 sayılı ve 1987 tarihli yasanın 8. maddesinde metropolitliklerin oluşturulması düzenlenmiştir. Bu 8. maddenin 6. paragrafında, 590 sayılı ve 1977 tarihli yasanın 35. maddesinin değiştirildiği ve aynı konudaki yeni düzenlemeye yer verildiği belirtilmektedir yılında yapılan yeni düzenlemeye göre; Atina Başpiskoposluğunda ve her metropolitlikte dokuz kişiden oluşan birer kurul oluşturulmaktadır. Bu kurul üyeleri, ilgili ilin Metropoliti veya yardımcısı başkan sıfatıyla, metropolitlikteki bir Bidayet Mahkemesi üyesi, iki din görevlisi, Kilise Kurulları üyeleri arasındaki halktan (dini görevli olmayanlardan, sivil kişilerden) gizli oyla seçilen dört üye olmak üzere toplam dokuz kişiden meydana gelir. Bidayet Mahkemesi üyesi, din görevlilerin ve din görevlisi olmayan halktan kişilerin görev süreleri üç yıldır. 19 Metropolitlik Kurulu, Metropolitin daveti ve bunu ilan etmesi üzerine toplanır say l ve 1987 tarihli yasan n 8. maddesinin 1. paragraf. 1700say l ve 1987 tarihli yasan n 8. maddesinin 2. paragraf. 590 say l ve 1977 tarihli yasan n 35. maddesinin 2. paragraf nda yap lan yeni de ifliklik.

9 AVRASYA DOSYASI 297 C. Kilise Kurulları Kilise Kurullarının oluşumu konusu 1700 sayılı ve 1987 tarihli yasanın 8. maddesinde hüküm altına alınmıştır. 8. maddenin 7. paragrafına göre; mahalle (cemaat) kutsal ibadethane yerlerinin ve genel olarak mal varlığının yönetimi, değerlendirilmesi Kilise Kurullarının yetki alanı içindedir. Kilise Kurulları her zaman toplam beş kişiden oluşmaktadır. Bunların dördü özel yasalarda, kararnamelerde belirtilen koşullara uygun olarak halktan Kilise kurullarına, halktan üyelerin seçilmesine ilişkin hükümler yenilikçi niteliktedir. (din görevlisi olmayan) kişiler arasından aynı sayıdaki yedekleriyle birlikte seçilirler. Kilise Kurullarına, halktan üyelerin seçilmesine ilişkin hükümler yenilikçi niteliktedir. Kilise Kurulları tarafından söz konusu seçimler için mahalle sakinlerinden oluşturulan listelerden gizli oylama yöntemiyle tek bir oy pusulası ve tek bir tercih işareti kullanmak suretiyle oylama yapılır. Bu listelere yazılma hakkına, 18 yaşını tamamlayan ve kilise bölgesinde ikâmet eden bütün Ortodoks Hıristiyan kadın ve erkekler sahiptir. 20 Sonuç Yunan Kilisesi, dünyanın her köşesinde Yunan Ortodoks dininin yaşamasını, güçlenmesini ve dünyanın her yerinde yaşayan Yunanlı ve Ortodoks olmayanlara da Yunanca dilini ve Ortodoks Hıristiyan dinini, Yunan kültürünü aşılayarak, Yunanlılaştırmayı amaç edinmiştir. Bu nedenle, dünyanın her yerinde örgütlenme çalışmalarına aralıksız olarak ve büyük bir titizlik ve belli bir disiplin içinde devam etmektedir. Bu amacına ulaşmak için sadece Yunanistan da değil, Yunanistan dışında da okullar açmakta ve Yunan Kilisesi mülk sahibi olarak ekonomisini geliştirmek istemektedir. Yunan Kilisesi, ilk kurulduğu yıllardan itibaren ve özellikle Osmanlı döneminde Türklerin sınırsız hoşgörüsünden de yararlanarak mülk edinmeye özel bir önem vermiştir. Yunan Kilisesi bugün, fakir insanlara parasal yardımlarda da bulunarak, Yunan dilini ve Yunan Ortodoks dinini öğreterek, Hıristiyanlaştırma ve Yunanlılaştırma faaliyetlerinde bu ekonominin gücünü kullanmaktadır say l ve 1987 tarihli yasan n 8. maddenin 7. paragraf n n (d.) bendi.

10 298 TURGAY C N/YUNAN ORTODOKS K L SES N N MAL VARLI I... Yunan Kilisesinin muazzam taşınmaz mal varlığına sahip olması, Yunan ekonomisinin, siyasetinin, kültürünün oluşumunda da söz sahibi olması sonucunu doğurmuştur. Görüldüğü gibi, Yunanistan da Yunan Ortodoks Kilisesinin mal varlığının yönetimi, Ortodoks din görevlileri ile Ortodoks Yunan cemaatinin seçtiği kurullar tarafından yapılması yasal düzenlemelerle sağlanmıştır. Yunan yönetiminin, özellikle valinin müdahalesi bu yönetim kurullarının seçiminde, teşkil edilmesinde söz konusu olmamaktadır. Oysa, Avrupa Birliği üyesi Yunanistan da, Batı Trakya Müslüman Türkleri dini liderlerini Başmüftü ve Müftü- ve Müslüman Türk Azınlığın cemaat mal varlığının yönetecek olan Vakıf yöneticilerini Müslüman Türk Azınlığın (cemaatinin) özgür ve serbestçe seçmesi Yunan yönetimi tarafından engellenmektedir. Bu yöneticilerin ve dini liderlerin Yunan Ortodoks Hıristiyan yönetimi tarafından atanması, Türkiye ile Yunanistan arasında yapılan ikili ve çok taraflı antlaşmalara ve de diğer uluslararası antlaşmalara, Bunun yanı sıra Avrupa Birliği nde benimsenen demokrasi, insan hakları ve Kopenhag ölçütlerine de aykırıdır. Bilindiği gibi Yunanistan Avrupa Birliği üyesidir. Ancak, ne gariptir ki, Yunanistan tarafından, hâlâ bu ölçütlerin ve ilkelerin ihlali devam etmektedir. Yunanistan da laiklik konusunda da olumlu bir adım halen atılamamıştır. Yunan Anayasası nda ve uygulamada bu konuda henüz olumlu bir değişiklik yapılamamıştır Bu konularda genifl bilgi için bkz. Cin, Yunanistan daki...

GÜNÜMÜZ BALKAN ORTODOKS KİLİSELERİNE GENEL BİR BAKIŞ

GÜNÜMÜZ BALKAN ORTODOKS KİLİSELERİNE GENEL BİR BAKIŞ Ç. Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 1, Ocak-Haziran 2003 GÜNÜMÜZ BALKAN ORTODOKS KİLİSELERİNE GENEL BİR BAKIŞ Dr. Münir YILDIRIM * Günümüz Balkan Ortodoks Kiliseleri, Hıristiyan Kilisesinin

Detaylı

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923)

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Antlaşması, Türk Kurtuluş Savaşı nı sona erdiren antlaşmadır. Bu antlaşma ile Misak-ı Milli büyük ölçüde gerçekleşmiştir. Şekil 1. Kasım 1922 de Lozan Konferansı

Detaylı

UKRAYNA DA KİLİSE SAVAŞLARI

UKRAYNA DA KİLİSE SAVAŞLARI UKRAYNA DA KİLİSE SAVAŞLARI Bojidar Çipof Moskova Patrikhanesine bağlı Ukrayna Ortodoks Kilisesinin yeni başkanı 16 Ağustos tarihinde yapılan törenle 69 yaşındaki Metropolit Onufry oldu. Ukrayna Ortodoks

Detaylı

Fener Rum Patrikhanesi nin Lozan sonrası statüsü

Fener Rum Patrikhanesi nin Lozan sonrası statüsü Fener Rum Patrikhanesi nin Lozan sonrası statüsü Patrikhane nin statüsü konusu, ekümeniklik iddiaları, Heybeliada Ruhban Okulu nun yeniden açılması, Türkiye'yi uzun süredir meşgul eden bir sorundur. 01.04.2017

Detaylı

Patrikhane İle İlgili Bir Belge / Bir Uyarı

Patrikhane İle İlgili Bir Belge / Bir Uyarı Patrikhane İle İlgili Bir Belge / Bir Uyarı Aytunç Altındal * İstanbul da mukim Fener Rum Kilisesi, gerçekte, Lozan Antlaşması nın Sözlü mutabakat çerçevesi bölümünde yer alan Özel İzin nedeniyle sadece

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir?

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir? DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 1. Anadolu Selçuklu Devleti zamanında ve Osmanlı İmparatorluğu nun Yükselme döneminde Anadolu daki zanaatkarlar lonca denilen zanaat gruplarına ayrılarak yöneticilerini kendileri seçmişlerdir.

Detaylı

GİRİT TE YAPILAN PAN ORTODOKS KONSEYİ

GİRİT TE YAPILAN PAN ORTODOKS KONSEYİ GİRİT TE YAPILAN PAN ORTODOKS KONSEYİ Bojidar Çipof 23 Haziran 2016 17-26 Haziran tarihleri arasında Girit te Pan Ortodoks Konseyi (ya da Genel Sinodu) yapılmaktadır ve bu toplantı Hıristiyan Tarihi nde

Detaylı

3647 SAYILI ve 2008 (3647/2008) TARİHLİ YUNANİSTAN VAKIFLAR YASASI VE UYGULAMALARI

3647 SAYILI ve 2008 (3647/2008) TARİHLİ YUNANİSTAN VAKIFLAR YASASI VE UYGULAMALARI Yrd. Doç. Dr. Turgay CİN* 3647 SAYILI ve 2008 (3647/2008) TARİHLİ YUNANİSTAN VAKIFLAR YASASI VE UYGULAMALARI Ortodoks Hıristiyanlık hukukunda vakıf var mı, yok mu, bir sorgulayın. Birinci sorum bu Hıristiyan

Detaylı

PATRİKHANE BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ VE ANKARA METROPOLİTLİĞİ KURDU

PATRİKHANE BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ VE ANKARA METROPOLİTLİĞİ KURDU PATRİKHANE BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ VE ANKARA METROPOLİTLİĞİ KURDU Bojidar Çipof 13 Temmuz 2018 Son zamanlarda Patrikhane ye Ekümenik statüsü verilmesi ve Heybeliada Ruhban Okulu nun açılması için Rum

Detaylı

ĐSTANBUL RUM BAŞPĐSKOPOSU ĐLE ATĐNA BAŞPĐSKOPOSUNUN MÜCADELELERĐ VE TÜRKĐYE *

ĐSTANBUL RUM BAŞPĐSKOPOSU ĐLE ATĐNA BAŞPĐSKOPOSUNUN MÜCADELELERĐ VE TÜRKĐYE * Đstanbul Rum Başpiskoposu ile Atina Başpiskoposunun Mücadeleleri ve Türkiye 447 ĐSTANBUL RUM BAŞPĐSKOPOSU ĐLE ATĐNA BAŞPĐSKOPOSUNUN MÜCADELELERĐ VE TÜRKĐYE * Yrd. Doç. Dr. Turgay CĐN ** GĐRĐŞ Yunanistan

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y. Lisans Tarih - Ortaçağ Celal Bayar Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y. Lisans Tarih - Ortaçağ Celal Bayar Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Zafer Duygu 2. Doğum Tarihi : 11.08.1976 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y.

Detaylı

TARİHSEL SÜREÇ İÇERİSİNDE ORTODOKS HIRİSTİYANLIKTAKİ PATRİKLİKLER. Dr. Münir YILDIRIM

TARİHSEL SÜREÇ İÇERİSİNDE ORTODOKS HIRİSTİYANLIKTAKİ PATRİKLİKLER. Dr. Münir YILDIRIM Ç. Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 2, Temmuz-Aralık 2003 TARİHSEL SÜREÇ İÇERİSİNDE ORTODOKS HIRİSTİYANLIKTAKİ PATRİKLİKLER Dr. Münir YILDIRIM Günümüzde Hıristiyanlığı temsil eden büyük kiliselerden

Detaylı

- Bir kilisenin Ekümeniklik sıfatı, her şeyden önce dini karakterlidir.

- Bir kilisenin Ekümeniklik sıfatı, her şeyden önce dini karakterlidir. AB-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ, KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ: LOZAN I DELME GİRİŞİMİ-2: FENER RUM ORTODOKS PATRİKHANESİ NİN AB DESTEKLİ EKÜMENİKLİK (EVRENSELLİK) İDDİALARI. GİRİŞ: Türk milletinin hoşgörü, insanlık

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI. Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü. Sayı: B.07.0.BMK *8674 İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA

MALİYE BAKANLIĞI. Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü. Sayı: B.07.0.BMK *8674 İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı: B.07.0.BMK.0.15-115 468-127 08.08.12*8674 İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA Bilindiği üzere, 4/7/2001 tarihli ve 631 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin

Detaylı

GENÇLİK KOLLARI YÖNETMELİĞİ

GENÇLİK KOLLARI YÖNETMELİĞİ GENÇLİK KOLLARI YÖNETMELİĞİ 195 BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER KURULUŞ Madde 1 - Cumhuriyet Halk Partisi Tüzüğü nde ifadesini bulan amac a yönelik olarak, Genel Merkez, il, ilçe ve gerek görülen beldelerde örgüt

Detaylı

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi 2 de Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları nda AK Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. 8 de YIL: 2012 SAYI

Detaylı

Yunanistan İflas Etti Ama Rum Patrikhanesi Devletleşme Yolunda

Yunanistan İflas Etti Ama Rum Patrikhanesi Devletleşme Yolunda Teostrateji Yunanistan İflas Etti Ama Rum Patrikhanesi Devletleşme Yolunda 30.09.2011 - Bu sene, Bartholomeos un Heybeliada dan mezun oluşunun 50. Yılı, Okulun kapanmasının 40. Yılı ve Bartholomeos un

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

TÜRKİYE Önemli Bulgular Arka Plan

TÜRKİYE Önemli Bulgular Arka Plan TÜRKİYE Önemli Bulgular: Türk hükümeti geçtiğimiz yıllarda azınlık topluluklarının mülkiyet hakları, dini kıyafetler ve eğitim dahil olmak üzere dini özgürlüklere ilişkin bazı reformları hayata geçirmiş

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI İSTANBUL DA YABANCI SERMAYE GÖSTERGELERİ

İSTANBUL TİCARET ODASI İSTANBUL DA YABANCI SERMAYE GÖSTERGELERİ İSTANBUL TİCARET ODASI İSTANBUL DA SERMAYE GÖSTERGELERİ (YENİ KAYIT ve İPTAL EDİLEN FİRMALARDA YATIRIMCI SAYISI ve SERMAYE DURUMU RAPORU) 2014 YILI DEĞERLENDİRMESİ sermaye yatırımları için Hazine Müsteşarlığı

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

Dr. Münir YTI...DIRIM

Dr. Münir YTI...DIRIM Ç. Ü ilahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 2, Temmuz-Aralık 2003 TARİHSEL SÜREÇ İÇERİSİNDE ORTODOKS HIRİSTİYANLIKTAKİ PATRİKLİKLER Dr. Münir YTI...DIRIM Günümüzde Hıristiyanlığı temsil eden büyük kiliselerden

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

SAYIN TAKİPÇİLERİMİZ,

SAYIN TAKİPÇİLERİMİZ, SAYIN TAKİPÇİLERİMİZ, Araştırma grubumuza destek amacıyla 2000-2015 seneleri arasındaki konuları içeren bir ARŞİV DVD si çıkardık. Bu ARŞİV ve VİDEO DVD lerini aldığınız takdirde daha önce takip edemediğiniz

Detaylı

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem ÖZETLE Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem MiLLETiN ONAYIYLA Mevcut Anayasa da Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin başıdır. Sistemin işleyişi, devletin bekası ve vatanın bütünlüğü, Türkiye

Detaylı

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x)

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x) Ne x t Le v e l Ka r i y e r 250ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Anayasa Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Hukukun kaynakları Normlar hiyerarşisi Hukukun Kaynakları Hukukta kaynak kavramı, hukukun varlık kazanabilmek ve yürürlüğe geçebilmek için hangi

Detaylı

Lozan Barış Antlaşması

Lozan Barış Antlaşması Lozan Barış Antlaşması Anlaşmanın Nedenleri Anlaşmanın Nedenleri Görüşme için İzmir de yapılmak istenmiş fakat uluslararası antlaşmalar gereğince tarafsız bir ülkede yapılma kararı alınmıştır. Lozan görüşme

Detaylı

uzman yaklaşımı anayasa Branş Analizi Şahin BİTEN

uzman yaklaşımı anayasa Branş Analizi Şahin BİTEN Branş Analizi anayasa Bu yılın vatandaşlık soruları ÖSYM standardının dışına çok da çıkmayan, beklenen aralıkta sorular olmuştur. Soru dağılımları da ÖSYM nin özellikle son yıllarda belirlediği biçime

Detaylı

Seçim süreci hakkında sorular ve cevaplar

Seçim süreci hakkında sorular ve cevaplar Hamburg Uyum Meclisi Genel bilgiler Seçim süreci hakkında sorular ve cevaplar 1. Uyum Meclisi ne için gereklidir? Entegrasyon; örneğin politika, ekonomi, iş piyasası, eğitim, sosyal işler, kültür, din,

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ MADDE 1- DAYANAK Topluluğu İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğrenci Toplulukları Yönergesi doğrultusunda kurulur ve faaliyette bulunur. MADDE 2- TOPLULUĞUN

Detaylı

Bakanlık Sistemi. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Bakanlık Sistemi. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Bakanlık Sistemi Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Bakan Merkezi yönetim bakanlıklar biçiminde örgütlenmiştir ve her bakanlıkta en üst yönetici olarak bakan bulunur. Bakanlıklardaki yönetsel

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ Prof.Dr.Coşkun Can Aktan Demokrasi konusunda hep Batı demokrasilerini örnek gösterir ve bu ülkelerde demokrasinin gerçekten işler olduğundan sözederiz.

Detaylı

BLOG ADRESİ :

BLOG ADRESİ : BLOG ADRESİ : http://ozel-buro.tumblr.com ÖZEL BÜRO İSTİHBARAT GRUBUNA AİT TUMBLR BLOGUNDA HALEN İŞLENEN VE İLERİDE İŞLENECEK OLAN KONULAR AŞAĞIDA GAYET AÇIK VE BİR ŞEKİLDE YER ALMAKTADIR. MAKALE VE ARAŞTIRMA

Detaylı

ATATÜRK, PATRİKHANE VE RUHBAN OKULU

ATATÜRK, PATRİKHANE VE RUHBAN OKULU ATATÜRK, PATRİKHANE VE RUHBAN OKULU E. Org. Yaşar BÜYÜKANIT Beykent Üniversitesi Bu makalenin amacı, patrikhane ve ruhban okulunun detaylı bir tarihinin analizi yapmak değildir. Hudutlarımız içinde yaşayan

Detaylı

Araştırma Notu 12/126

Araştırma Notu 12/126 Araştırma Notu 12/126 10.02.2012 Arap Baharı ve Avrupa Borç Krizi İhracatı Teğet Geçti Barış Soybilgen* Yönetici Özeti Orta Doğu nun önemi artmaya devam ediyor 2011 yılında Türkiye nin ihracatı 2010 yılına

Detaylı

Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP)

Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP) Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP) Kurtuluş Aykan* Küresel mali krizin ortaya çıkardığı en önemli gerçek, ekonomik sorunların bundan böyle artık tek tek ülkelerin

Detaylı

Patrikhane nin Aynoros unda Büyük Yolsuzluk

Patrikhane nin Aynoros unda Büyük Yolsuzluk Teostrateji Patrikhane nin Aynoros unda Büyük Yolsuzluk 05.01.2012 - Bir şeyler oluyor ve pişen yemeğin kokusu hoş değil! Yunanistan'ın içinde yarı otonom bir idari yapıda olan ve Aynoros Dağı Özerk Cumhuriyeti

Detaylı

Emekli Albay Ümit Yalım : Gizli mutabakat yapıldı AKP döneminde 17 ada, Yunanistan a geçti

Emekli Albay Ümit Yalım : Gizli mutabakat yapıldı AKP döneminde 17 ada, Yunanistan a geçti Emekli Albay Ümit Yalım : Gizli mutabakat yapıldı AKP döneminde 17 ada, Yunanistan a geçti Emekli Albay Ümit Yalım, Bu iktidar önce Ege de, Yunanistan a geçen 17 adanın hesabını versin dedi. Cumhurbaşkanı

Detaylı

İslam Medeniyeti

İslam Medeniyeti İslam Kültür Havzaları Nasturi, Süryani ve Keldani Ne Demektir? - Tarihi Bilgi Hristiyanlık bir Ortadoğu dini olarak doğdu ve uzun yüzyıllar da böyle kaldı. Doğal olarak Hristiyanlığın ilk takipçileri,

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ (ASİSTAN) TEMSİLCİLİĞİ KURULU SEÇİMİ VE ÇALIŞMA ESASLARI

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ (ASİSTAN) TEMSİLCİLİĞİ KURULU SEÇİMİ VE ÇALIŞMA ESASLARI İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ (ASİSTAN) TEMSİLCİLİĞİ KURULU SEÇİMİ VE ÇALIŞMA ESASLARI Amaç Madde 1. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi nde (İKÇÜ-TF)

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ. 5.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

KAMU YÖNETİMİ. 5.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER KAMU YÖNETİMİ 5.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 TÜRK KAMU YÖNETİMİNİN YAPISI (MERKEZ ÖRGÜTÜ) DEVLETİN TEMEL ORGANLARI KAMU YÖNETİMİNİN YAPISI MERKEZ (BAŞKENT) ÖRGÜTÜ Cumhurbaşkanı Bakanlar kurulu Başbakan

Detaylı

DİNLER TARİHİ DERSİ ÖĞRETİM ROGRAMI

DİNLER TARİHİ DERSİ ÖĞRETİM ROGRAMI DİNLER TARİHİ DERSİ ÖĞRETİM ROGRAMI 4. DİNLER TARİHİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ UYGULANMASI 4.1. DİNLER TARİHİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ TEMEL FELSEFESİ VE GENEL AMAÇLARI Kültürler arası etkileşimin hızlandığı

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH CEVAP 1: (TOPLAM 2 PUAN) Savaş 2450-50=2400 yılının başında sona ermiştir. (İşlem 1 puan) Çünkü miladi takvimde, MÖ tarihleri milat takviminin başlangıcına yaklaştıkça

Detaylı

1 Ekim 2008 sabah tüm sabah kamuoyunda ad na Sosyal Güvenlik Reformu

1 Ekim 2008 sabah tüm sabah kamuoyunda ad na Sosyal Güvenlik Reformu mali ÇÖZÜM 177 GENEL SA LIK S GORTASI LE HAYATIMIZDA NELER DE fiecek? Ali TEZEL* 1-G R fi 1 Ekim 2008 sabah tüm sabah kamuoyunda ad na Sosyal Güvenlik Reformu ad verilen 5510 say l Sosyal Sigortalar ve

Detaylı

Doğu Akdeniz de, Türk Kıta Sahanlığı Ve Münhasır Ekonomik Bölgesi Derhal İlan Edilmelidir!

Doğu Akdeniz de, Türk Kıta Sahanlığı Ve Münhasır Ekonomik Bölgesi Derhal İlan Edilmelidir! Doğu Akdeniz de, Türk Kıta Sahanlığı Ve Münhasır Ekonomik Bölgesi Derhal İlan Edilmelidir! Yazan Ümit Yalım Türkiye, Kıta Sahanlığı ve Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) gibi deniz yetki alanlarını belirleme

Detaylı

Şehir devletlerinin merkezlerinde tapınak bulunurdu. Yönetim binası, resmî yapılar ve pazar meydanları tapınağın etrafında yer alırdı.

Şehir devletlerinin merkezlerinde tapınak bulunurdu. Yönetim binası, resmî yapılar ve pazar meydanları tapınağın etrafında yer alırdı. M.Ö 2000 den itibaren Eski Yunan da ve Ege de polis adı verilen şehir devletleri ortaya çıkmıştır. Bunlardan en önemlileri Atina,Sparta,Korint,Larissa ve Megara dır. Şehir devletlerinin merkezlerinde tapınak

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği

Detaylı

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ. Sorular Cevaplar

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ. Sorular Cevaplar ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ Sorular Cevaplar Soru 1. Halkın oylarıyla seçilen Cumhurbaşkanı görevini yaparken taraflı mı olmalı? Tarafsız mı olmalı? Cevap 1. Tarafsız olmalı. Cumhurbaşkanı cumhur u yani milletin

Detaylı

AYA THEKLA YERALTI KİLİSESİ

AYA THEKLA YERALTI KİLİSESİ AYA THEKLA YERALTI KİLİSESİ Thekla, genç ve güzel bir kadın... Hem de bakire... Aynı Meryem gibi.. Halk bu yüzden, Thekla nın yaşadığı yeraltı kilisesine, Meryemlik demiş. Thekla nın yaşadığı, sonunda

Detaylı

İSKEÇE (KSANTHİ) TEMASLARI

İSKEÇE (KSANTHİ) TEMASLARI Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Selanik Başkonsolosu Gregory W. Pfleger, Dedeağaç, Gümülcine ve İskeçe de temaslarda bulundu. Azınlık basını bu defasında da ABD'li diplomatlar için yine yok sayıldı.

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

EKÜMENİKLİK NEDİR, NE DEĞİLDİR? *

EKÜMENİKLİK NEDİR, NE DEĞİLDİR? * EKÜMENİKLİK NEDİR, NE DEĞİLDİR? * Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Başbakan Tayyib Beyin, Ekümeniklik, Ortodoksların bir iç meselesidir sözü gündeme düştü. Şimdiye kadar

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 207 KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 13/12/1983 No : 189 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi

Detaylı

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19 09/04/2010 BASIN BİLDİRİSİ Anayasa değişikliğinin Cumhuriyetin ve demokrasinin geleceği yönüyle neler getireceği neler götüreceği dikkatlice ve hassas bir şekilde toplumsal uzlaşmayla değerlendirilmelidir.

Detaylı

Türkiye ve Avrupa Birliği

Türkiye ve Avrupa Birliği Türkiye ve Avrupa Birliği Türkiye ve Avrupa Birliği İlişkisi Avrupa Birliği 25 Mart 1957 tarihinde imzalanan Roma Antlaşması'yla Avrupa Ekonomik Topluluğu adı altında doğdu. Türkiye 1959 yılında bu topluluğun

Detaylı

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARININ UYGULAMA KAPSAMININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK GÖRÜŞ ALINMASINA İLİŞKİN DUYURU

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARININ UYGULAMA KAPSAMININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK GÖRÜŞ ALINMASINA İLİŞKİN DUYURU TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARININ UYGULAMA KAPSAMININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK GÖRÜŞ ALINMASINA İLİŞKİN DUYURU A. Genel Bilgi Bilindiği üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda 1/1/2013 tarihinden itibaren

Detaylı

Batmış Yunanistan, İstanbul Rumları na Maaş Vermeyi Aksatmıyor

Batmış Yunanistan, İstanbul Rumları na Maaş Vermeyi Aksatmıyor Teostrateji Batmış Yunanistan, İstanbul Rumları na Maaş Vermeyi Aksatmıyor 26.10.2011 - Diplomatik araçlarla çek olarak İstanbul a getirilen maaşlar, bir Yunan şirketinin satın aldığı Finasbank ta nakde

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

Olimpizm -2- Spor Bilimleri Anabilim Dalı

Olimpizm -2- Spor Bilimleri Anabilim Dalı Olimpizm -2- Spor Bilimleri Anabilim Dalı Antik (Klasik) ın tarihi tam olarak bilinmemekle birlikte ın tarihinin M.Ö. XIV. yüzyıla kadar uzandığı tahmin edilmektedir. Antik (Klasik) ının Yunanistan'ın

Detaylı

CUMHURBASKANININ YETKİ VE SORUMLULUKLARI

CUMHURBASKANININ YETKİ VE SORUMLULUKLARI CUMHURBASKANININ YETKİ VE SORUMLULUKLARI CİFT BASLILIK BİTİYOR Cumhurbaşkanı ile Başbakanın yetkileri birleştiriliyor. Cumhurbaşkanı yürütmenin başı oluyor. Yönetimde çift başlılık ortadan kalkıyor. Cumhurbaşkanları

Detaylı

Makedon Ortodoks Kilisesi nin Yapılanması ve Faaliyetleri 1

Makedon Ortodoks Kilisesi nin Yapılanması ve Faaliyetleri 1 TÜRKİYE İLAHİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Cilt / Vol: 2 Sayı/Issue: 2, 2018 Sayfa: 223-227 Received/Geliş: Accepted/Kabul: [02.12.2018] [31.-12.2018] Makedon Ortodoks Kilisesi nin Yapılanması ve Faaliyetleri

Detaylı

Ukrayna Ortodoks Kilisesi nin Bağımsızlığı ve Türkiye ye Etkileri

Ukrayna Ortodoks Kilisesi nin Bağımsızlığı ve Türkiye ye Etkileri SAYI: 213 EKİM 2018 Ukrayna Ortodoks Kilisesi nin Bağımsızlığı ve Türkiye ye Etkileri TACEDDDIN KUTAY Rus Kilisesi ve Fener Rum Patrikhanesi arasında neler yaşandı? Kilise neden Ukrayna sorununun bir parçası

Detaylı

ABD ise, din konusunda serbest alan arayan, hemen hepsi Hıristiyan ama farklı mezheplerden olan pek çok toplumun oluşturduğu bir bütündür.

ABD ise, din konusunda serbest alan arayan, hemen hepsi Hıristiyan ama farklı mezheplerden olan pek çok toplumun oluşturduğu bir bütündür. Ulus-devletler dönemimizde devlet-din ilişkileri gerilimli olmuştur. Günümüzde genel ilke olarak laiklik (veya sekülerizm) temel ilke sayılmakta, ancak uygulamada ülkeler arasında bazı farklar gözlenmekte

Detaylı

ÖN SÖZ... XI KISALTMALAR... XIII KAYNAKLAR VE ARAŞTIRMALAR... XV GİRİŞ... 1 I. ARNAVUTLUK ADININ ANLAM VE KÖKENİ...

ÖN SÖZ... XI KISALTMALAR... XIII KAYNAKLAR VE ARAŞTIRMALAR... XV GİRİŞ... 1 I. ARNAVUTLUK ADININ ANLAM VE KÖKENİ... İçindekiler ÖN SÖZ... XI KISALTMALAR... XIII KAYNAKLAR VE ARAŞTIRMALAR... XV GİRİŞ... 1 I. ARNAVUTLUK ADININ ANLAM VE KÖKENİ... 5 I.1. Arnavutluk Adının Anlamı... 5 I.2. Arnavutluk Adının Kökeni... 7 I.3.

Detaylı

9. HAFTA. Ulusal sağlık politikaları: Osmanlı İmparatorluğu ve sağlık hizmetleri

9. HAFTA. Ulusal sağlık politikaları: Osmanlı İmparatorluğu ve sağlık hizmetleri 9. HAFTA Ulusal sağlık politikaları: Osmanlı İmparatorluğu ve sağlık hizmetleri 2 Sağlık hizmetleri daha çok saraya ve orduya yönelik olarak yürütülmüştür. Devletin tek resmi sağlık örgütü sarayda yer

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH SORU 1: MÖ 2450 yılında başlayan ve 50 yıl süren bir savaş kaç yılında sona ermiştir? İşlemi nasıl yaptığınızı gösteriniz ve gerekçesini belirtiniz. (2 PUAN) SORU 2: Uygurlar

Detaylı

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını denetleyen en yüksek organ ise devlettir. Hukuk alanında birlik

Detaylı

VEFEYÂT. Doç. Dr. Musa Süreyya Şahin

VEFEYÂT. Doç. Dr. Musa Süreyya Şahin İslâm Araştırmaları Dergisi, Sayı 22, 2009, 155-181 VEFEYÂT Doç. Dr. Musa Süreyya Şahin Doç. Dr. M. Süreyya Şahin i 24 Ocak 2008 tarihinde Hakk ın rahmetine tevdi ile ebedî yolculuğuna uğurladık. Akademik

Detaylı

II- ÖNCELİKLERİN TANIMLARI VE ÖNCELİKLER ÇERÇEVESİNDE AB MEVZUATINA UYUM, UYGULAMAYA YÖNELİK KURUMSAL YAPILANMA VE FİNANSMAN TABLOLARI

II- ÖNCELİKLERİN TANIMLARI VE ÖNCELİKLER ÇERÇEVESİNDE AB MEVZUATINA UYUM, UYGULAMAYA YÖNELİK KURUMSAL YAPILANMA VE FİNANSMAN TABLOLARI 26- DIŞ İLİŞKİLER I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 26.1 Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi ÖNCELİK 26.2 Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA) ÖNCELİK 26.3 Çift Kullanımlı Mallar II- ÖNCELİKLERİN TANIMLARI VE

Detaylı

Bursa 4.Uluslararası Blok Mermer Fuarı Yılına Ait Fuar Sonuç Raporu

Bursa 4.Uluslararası Blok Mermer Fuarı Yılına Ait Fuar Sonuç Raporu Bursa 4.Uluslararası Blok Mermer Fuarı 2018 Yılına Ait Fuar Sonuç Raporu 3 BAŞARI BİLGİ GÜVEN TECRÜBE TEKNOLOJİ 2018 Yılının Ardından 4 4 Katılımcı Ülke 240 Firma, 42 Ziyaretçi Ülke, 41 İl 22,765 Toplam

Detaylı

KIBRIS VAKIFLARINI ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRME PROJESİ

KIBRIS VAKIFLARINI ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRME PROJESİ KIBRIS VAKIFLARINI ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRME PROJESİ KIVABİS Kıbrıs Vakıfları Bilgi Sistemi KIVABİS adı verilen Kıbrıs Vakıflar Bilgi Sistemi, projenin amacına uygun olarak, tarihi vakıfların kuruluşu,

Detaylı

FENER PATRİKHANESİ VE EKÜMENİZM: DİNLER TARİHİ AÇISINDAN BİR ANALİZ

FENER PATRİKHANESİ VE EKÜMENİZM: DİNLER TARİHİ AÇISINDAN BİR ANALİZ FENER PATRİKHANESİ VE EKÜMENİZM: DİNLER TARİHİ AÇISINDAN BİR ANALİZ Yrd. Doç. Dr. Münir YILDIRIM Ç. Ü. İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Anabilim Dalı myildirim@cu.edu.tr ÖZET Fener Patrikhanesinin tarihi

Detaylı

EKÜMENİZM ve FENER RUM PATRİKHANESİ Bojidar Çipof

EKÜMENİZM ve FENER RUM PATRİKHANESİ Bojidar Çipof EKÜMENİZM ve FENER RUM PATRİKHANESİ Bojidar Çipof 2023 Dergisi'nin Ocak 2010 sayısı; "Patrikhane ve Ekümenizm" konusunu ele alıyor. Bojidar Çipof'un makalesi "Ekümenizm ve Fener Rum Patrikhanesi" de dergide

Detaylı

IMF Kararlarını Nasıl Alıyor

IMF Kararlarını Nasıl Alıyor IMF Kararlarını Nasıl Alıyor 8 Mart 2018 IMF 70 yıllık geçmişi boyunca küresel ekonomi ile birlikte gelişmiş ve bu gelişim süreci kurumun uluslararası finansal yapıdaki merkezi rolünü korumasını sağlamıştır.

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? İdare nedir? Organik anlamda idare-fonksiyonel Anlamda İdare Hukuk devleti İdare teşkilatı İdari davalar İDARE HUKUKU Devletin 3 fonksiyonu vardır:

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R ÖN SÖZ.V İÇİNDEKİLER....IX I. YURTTAŞLIK A. YURTTAŞLIĞI YENİDEN GÜNDEME GETİREN GELİŞMELER 3 B. ANTİK YUNAN-KENT DEVLETİ YURTTAŞLIK İDEALİ..12 C. MODERN YURTTAŞLIK İDEALİ..15 1. Yurttaşlık

Detaylı

ABD, PATRİKHANE ve HELENİZM TRAFİĞİ II

ABD, PATRİKHANE ve HELENİZM TRAFİĞİ II ABD, PATRİKHANE ve HELENİZM TRAFİĞİ II Bojidar Çipof 13 Mayıs 2018 Önceki iki makalemizin ilk paragraflarında; Türkiye de ABD nin Müttefik mi, Düşman mı olduğunun artık sorgulandığını ve Afrin deki harekât

Detaylı

YURTDIŞI TEMSİLCİLİKLERİ YÖNETMELİĞİ

YURTDIŞI TEMSİLCİLİKLERİ YÖNETMELİĞİ YURTDIŞI TEMSİLCİLİKLERİ YÖNETMELİĞİ 307 KURULUŞ MADDE 1- Merkez Yönetim Kurulu kararıyla Genel Merkeze bağlı olarak çalışacak Yurtdışı Temsilcilikleri ve buralarda ihtiyaç halinde, alt birimler oluşturulabilir.

Detaylı

BÜLTEN İSTANBUL B İ L G İ AZİZ BABUŞCU. NOTU Yeni Dünya ve Türkiye 2 de İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI

BÜLTEN İSTANBUL B İ L G İ AZİZ BABUŞCU. NOTU Yeni Dünya ve Türkiye 2 de İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI AZİZ BABUŞCU 4 te AK AK PARTİ İL BAŞKANI 10 da YIL: 2012 SAYI : 169 24-31 ARALIK 2012-7 OCAK 2013 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 3 te 2

Detaylı

Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar

Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar Dünya Bankası Grubu Hakkında Dünya Bankası nedir? 1944 te kurulan Banka, kalkınma desteği konusunda dünyanın en büyük kaynağıdır 184 üye ülke sahibidir

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU Yükseköğretim Kalite Kurulunun Kurulma Nedeni Yükseköğretimde yapısal değişikliği gerçekleştirecek ilk husus Kalite Kuruludur. Yükseköğretim Kurulu girdi ile ilgili

Detaylı

DERS ADI 1.YIL 2. DÖNEM TEORİ UYGULAMA KREDİ AKTS. ULU102 İktisata Giriş ULU104 Sosyolojiye Giriş ULU106 Anayasa Hukuku

DERS ADI 1.YIL 2. DÖNEM TEORİ UYGULAMA KREDİ AKTS. ULU102 İktisata Giriş ULU104 Sosyolojiye Giriş ULU106 Anayasa Hukuku Ders Adı 1.YIL 1. DÖNEM TEORİ UYGULAMA KREDİ AKTS ULU101 ULU103 ULU105 ULU107 AIT 181 YDL 183 TUR 181 Uluslararası İlişkilere Giriş Siyaset Bilimine Giriş Hukukun Temel Kavramları Uygarlık Tarihi Atatürk

Detaylı

KALKINMA AJANSLARININ HİZMETLERİNE İLİŞKİN KANUN (1)

KALKINMA AJANSLARININ HİZMETLERİNE İLİŞKİN KANUN (1) 9685 KALKINMA AJANSLARININ HİZMETLERİNE İLİŞKİN KANUN (1) Kanun Numarası : 5449 Kabul Tarihi : 25/1/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 8/2/2006 Sayı : 26074 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

RG Sayı: Aralık 1991

RG Sayı: Aralık 1991 RG Sayı: 114 5 Aralık 1991 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin 26 Kasım, 1991 tarihli birleşiminde kabul olunan Kronik Hastalıklar Hastanesi ve Özel Dal Hastaneleri Yasası, Anayasa nın

Detaylı

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ AVRASYA ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ AVRASYA ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ AVRASYA ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hoca Ahmet Yesevi

Detaylı

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi tarafından tam algılanmadığı, diğer bir deyişle aynı duyarlılıkla değerlendirilmediği zaman mücadele etmek güçleşecek ve mücadeleye toplum desteği sağlanamayacaktır.

Detaylı

İhtisas komisyonları

İhtisas komisyonları İhtisas komisyonları Belediye meclisi, üyeleri arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Komisyonların bir yılı geçmemek üzere ne kadar süre için kurulacağı aynı meclis

Detaylı

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL 24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü «UNCTAD» ın Uluslararası Doğrudan Yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya Yatırım

Detaylı

Dinler Tarihi Araştırmaları - III. (Sempozyum, Haziran 2001, Ankara) YILINDA HIRİSTİYANLIK. (DÜNÜ, BUGÜNÜ ve'gelecegi) Ankara

Dinler Tarihi Araştırmaları - III. (Sempozyum, Haziran 2001, Ankara) YILINDA HIRİSTİYANLIK. (DÜNÜ, BUGÜNÜ ve'gelecegi) Ankara "' _., r. ~ ' \':/ ' \ \ DİNLER TARİHİ DERNEGİ YA YlNLARI 1 3 Dinler Tarihi Araştırmaları - III (Sempozyum, 09-10 Haziran 2001, Ankara) 2000. YILINDA HIRİSTİYANLIK (DÜNÜ, BUGÜNÜ ve'gelecegi) Ankara 2002

Detaylı

TÜRKİYE - FAS STRATEJİK DİYALOG PROGRAMI Türkiye - Fas İlişkilerinde Yeni Dönem: Kapasite İnşası

TÜRKİYE - FAS STRATEJİK DİYALOG PROGRAMI Türkiye - Fas İlişkilerinde Yeni Dönem: Kapasite İnşası STRATEJİK VİZYON BELGESİ ( TASLAK ) TÜRKİYE - FAS STRATEJİK DİYALOG PROGRAMI Türkiye - Fas İlişkilerinde Yeni Dönem: Kapasite İnşası ( 2017-2021, Türkiye - Fas ) Türkiye 80 milyonluk nüfusu, büyüyen ve

Detaylı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Avrupa Birliği ne değil, hemen

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Avrupa Birliği ne değil, hemen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Avrupa Birliği ne değil, hemen hemen tüm Avrupa Devletlerinin üyesi olduğu Avrupa Konseyi ne bağlı olarak 1959 yılında kurulmuş uluslararası bir mahkemedir. Avrupa

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MALİ DÜZENLEME YASASI. 1. Bu Yasa, Yükseköğretim Kurumları Mali Düzenleme Yasası olarak isimlendirilir.

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MALİ DÜZENLEME YASASI. 1. Bu Yasa, Yükseköğretim Kurumları Mali Düzenleme Yasası olarak isimlendirilir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 30 Mart 2009 tarihli Kırkaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Yükseköğretim Kurumları Mali Düzenleme Yasası Anayasa nın 94 üncü maddesinin

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. UTKU YAPICI

Yrd.Doç.Dr. UTKU YAPICI Yrd.Doç.Dr. UTKU YAPICI Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1997-2001 2001-2003 2003-2009 İşletme Fakültesi Uluslararası İlişkiler Pr. (İngilizce) Yüksek LisansDokuz

Detaylı

ULUSLARARASI FİLİSTİN ZİRVESİ 2018

ULUSLARARASI FİLİSTİN ZİRVESİ 2018 VİZYON BELGESİ ULUSLARARASI FİLİSTİN ZİRVESİ 2018 Filistin de İsrail Yerleşimi ve Batı Şeria Duvarı ( 13-14 Eylül 2018, İstanbul ) Batı Şeria da İsrail yerleşimi günden güne genişlemekte olup daha önce

Detaylı